DC415 | DeWalt DC415 SMALL ANGLE GRINDER instruction manual

577688-75 UA
DC413
DC415
Мал. 1
Мал. 2
Мал. 3
Мал. 4
2
Мал. 5
Мал. 6
Мал. 7
3
БЕЗДРОТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА
ВЕЛИКОЇ ПОТУЖНОСТІ
DC413/DC415
Вітаємо Вас!
ПОПЕРЕ Д ЖЕННЯ: вказує на
потенційно небезпечну ситуацію,
яка, якщо ї ї не уникну ти, може
призвести до смерті або серйозних
травм.
У ВА ГА: в к а зує н а п о т е н ц і й н о
небезпечну ситуацію, яка, якщо її
не уникнути, може призвести до
незначних або середніх травм.
УВАГА: якщо використовується
без символу попередження про
небезпеку, вказує на потенційно
небезпечну ситуацію, яка, якщо її
не уникнути, може призвести до
пошкодження майна.
Ви обрали інструмент виробництва компанії
DEWALT. Великий досвід компанії у розробці
інструментів та постійна робота над їх
вдосконаленням роблять DEWALT надійним
партнером професійних користувачів.
Технічні дані
DC413
DC415
36
Напруга
ВDC 28
Потужність
Вт 630
815
Без навантаження хв-1 6,500
6,500
Діаметр диску
мм 125
125
Діаметр шпинделя
M14
M14
Вага
(без акумулятора)
кг 2.3*
2.3*
* вага включає бокову ручку та запобіжник
Акумулятор
Напруга
ВDC
Ємність
Ампер-годин
Вага
кг
DE9280
28
2.2
.92
Зарядний пристрій
Напруга мережі
живлення
ВAC
Тип акумулятор
Приблиз. час зарядки хв.
Вага
кг
DE9000
вказує на ризик ураження
електричним струмом.
DE9360
36
2.2
1.0
Заява про відповідність ЄС
DC413/DC415
D E WA LT з а я в л я є , щ о ц і е л е к т р и ч н і
інструменти розроблені відповідно до
стандартів: 98/37/EC, 89/226/EEC, 86/188/
EEC, 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3,
EN 55014-1, EN 55014-2.
230
28 В, 36 В літій-іонний
60
0.9
Позначення: інструкції з техніки
безпеки
DE9000
DEWALT заявляє, що цей зарядний пристрій
розроблений відповідно до стандартів:
89/336/EEC, 20 02 /95/EC, 20 0 6/95/EC,
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 55014-1,
EN 60745-2-3, EN 61000-2-3, EN 610003-3.
Умовні позначення, що наведені нижче,
описують рівень серйозності кожного
п о п е р е д ж у ю ч о г о с л о в а. Буд ь л ас к а,
прочитайте керівництво та звертайте увагу
на наступні символи.
Для отримання більш детальної інформації,
будь лас ка, звертайтес ь до компані ї
DEWALT за адресою, яка вказана нижче або
на зворотній стороні керівництва.
Запобіжники
230 В інструменти 10 Ампер, мережа живлення
НЕБЕЗПЕКА: вказує на надзвичайно
небезпечну ситуацію, яка, якщо її не
уникнути, призведе до смерті або
серйозних травм.
LPA (звуковий тиск)
KpA (погрішність
звукового тиску)
LWA (акустична
потужність)
4
DC413
77 дБ(A)
DC415
79 дБ(A)
3 дБ(A)
3 дБ(A)
88 дБ(A)
90 дБ(A)
K WA (погрішність
акустичної потужності)
Загальні правила безпеки
3 дБ(A)
3 дБ(A)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі
інструкції. Невиконання наведених
нижче інструкцій може призвести
до ураження електричним струмом,
пожежі та/або серйозних травм.
Загальні значення вібрації (векторна сума трьох
векторів) визначається згідно з EN 60745:
Середньоквадратичне
значення прискорення
5.7 м/с2
5.8 м/с2
2
Погрішність K
5.3 м/с
5.3 м/с2
Термін „електричний інструмент„ в усіх
попередженнях, перерахованих нижче,
стосується використовуваних Вами
інструментів, що працюють від мережі
енерг о с п ож ивання (з викорис танням
електричного кабелю) або акумуляторів
(без кабелю).
Задек лароване значення вібрації
вимірюва лос ь зг і дно зі с тан д артною
методикою тестування та може
використовуватися д ля порівняння
інструментів.
Задекларовані значення вібрації можна
також використовувати для попередньої
оцінки впливу вібрації.
Зберігайте це керівництво для отримання
інформації в подальшому.
1) Безпека робочої зони
a) Пі дт р им у й т е п о р я д о к т а д о бр е
освітлення на робочому місці. Безлад
на робочому місці може призвести до
нещасного випадку.
b) Н е в и к о р и с т о в у й т е е л е к т р ич н і
інструменти у вибухонебезпечних
умовах, наприклад, в присутності
легкозаймистих рідин, газів або пилу.
Електричні інструменти створюють
іскри, що можуть запалити пил або
випаровування.
c) Тримайте дітей та сторонніх подалі
під час використання електричного
інструменту. Відвернення уваги може
призвести до втрати контролю.
ПОПЕРЕД ЖЕННЯ: Значення
в і б р а ц і ї п і д ч ас в и к о р и с та н н я
інструмент у може відрізнятися
від задекларованого в залежності
від способів використання
інструменту. Це може призвести
до з начн ої не до оцінк и вп ливу
вібрації, якщо інструмент регулярно
використовується таким чином.
Оцінка рівню впливу вібрації протягом
певного періоду роботи також повинна
враховувати кількість вимкнень інструменту
та періоди холостого ходу, крім часу
запуску.
Це може значно знизити рівень впливу
протягом усього періоду роботи.
2) Електрична безпека
a) Вилка електричного інструменту
має відповідати розетці. Ніколи
ніяким чином не змінюйте розетку.
Не використовуйте адаптерів
з заземленими електричними
інс трументами. Не модифіковані
вилки та розетки, що підходять до
них, зменшують ризик ураження
електричним струмом.
b) Уникайте контакту тіла з заземленими
поверхнями, такими як труби,
радіатори, плити та холодильники.
Якщо Ваше тіло заземлене, ризик
ура ження елек тричним струмом
збільшується.
c) Н е з а л и ш а й т е е л е к т р и ч н і
інструменти під дощем або в умовах
підвищеної вологос ті. Вод а, що
Директор з розробки та випуску продукції
Хорст Гроссман
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Німеччина
04/2007
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: уважно
прочитайте керівництво
з експлуатації для зниження ризику
отримання травм.
5
потрапляє в електричний інструмент,
підвищує ризик ураження електричним
струмом.
d) Н е в и ко р и с т о ву й т е ш н у р н е з а
призначенням. Ніколи не
використовуйте шнур для переносу,
витягнення або відк лючення
електричного інструменту. Тримайте
шнур подалі від високих температур,
м а с т и л а , г о с т р и х пр е д м е т і в т а
рухомих деталей. Ушкоджений або
з ап лу таний шну р пі двищує ризик
ураження електричним струмом.
e) При використанні елек тричного
інструменту на вулиці,
використовуйте подовжуючий шнур,
що підходить для використання
на вулиці. Використання шнура, що
підходить для вулиці, знижує ризик
ураження електричним струмом.
f) Я к щ о н е м о ж л и в о у н и к н у т и
використання електричного
інструменту в умовах підвищеної
вологості, використовуйте живлення,
захищене пристроєм залишкового
струму (RCD). Використання RCD
знижує ризик ураження електричним
струмом.
або перенесенням пристрою.
Перенесення інструменту, тримаючи
палець на вимикачі, або підключення
живлення з перемикачем в позиції
Вкл. може призвести до нещасного
випадку.
d) Зніміть всі налаштувальні ключі
або гайкові к лючі перед тим, як
вмикати електричний інструмент.
Налаштувальний або гайковий ключ,
прик ріплений до ру хомої час тини
е л е к т р и ч н о г о і н с т ру м е н т у, м о ж е
призвести до травми.
e) Н е п е р е н а п р у ж у й т е с ь . З а в ж д и
утримуйте правильну постановку
ніг і рівновагу. Це дозволяє тримати
електричний інструмент під кращим
контролем в несподіваних ситуаціях.
f) Вдягайтеся відповідним чином. Не
вдягайте вільний одяг чи прикраси.
Утримуйте волосся, одяг та рукавиці
подалі від рухомих деталей.Вільний
одяг, прикраси або довге волосся може
зачепитися за рухомі деталі.
g) Якщо передбачені пристрої д ля
підключення до засобів виділення
та збирання пилу, переконайтеся,
що вони правильно підключені та
використовуються. Використання
таких пристроїв зменшує ризик
виникнення небезпечних ситуацій, що
пов’язані з потраплянням пилу.
3) Особиста безпека
a) Будьте в стані готовності, дивіться,
що ви робите, та використовуйте
загальний глузд, коли ви працюєте
з електричним інструментом. Не
використовуйте електричний
і н с т р у м е н т, к о л и в и в т о м л е н і
або зна ходитесь під впливом
наркотичних речовин, алкоголю
або ліків. Втрата уваги при роботі
з електричним інструментами може
призвести до серйозних травм.
b) Використовуйте особисті засоби
безпеки. Завжди використовуйте
засоби захисту очей. Захисні пристрої,
як, наприклад, протипилова маска,
неслизькі захисні черевики, твердий
капелюх та засоби захисту слуху, що
використовуються у відповідних умовах,
можуть зменшити ризик травм.
c) Уникнення випадкового запуску.
Переконайтесь, що вимикач
знаходиться в позиції Викл. перед
підключенням до джерела живлення
та/або акумулятора, переміщенням
4) В и к о р и с т а н н я т а д о г л я д з а
електричним інструментом
a) Н е в и к о р и с т о в у й т е н а д м і р н і
зусилля при роботі з механізованим
і н с т ру м е н т о м . В и ко р и с т о ву й т е
відповідний електричний інструмент
для вашої задачі. Правильно обраний
е л е к т р и ч н и й і н с т ру м е н т в и к о н а є
завдання краще та безпечніше за умов,
для яких він був розроблений.
b) Не викорис товуйт е інс трум ент,
в м и к ач я к о г о н е в м и к а є т а н е
вимикає його. Будь-який електричний
інструмент, який не може управлятися
вмикачем, є небезпечним і має бути
відремонтований.
c) Ві д к л юч і т ь в и л к у в і д д ж е р е л а
живлення або акумулятор перед тим,
як робити будь-які налаштування,
змі н и д о д а т ков о г о обл а д н а н н я
ч и з б е р і г а н н я і н с т р у м е н т у. Ц і
6
профілактичні заходи зменшують ризик
випадкового запуску електричного
інструменту.
d) Б е р е ж і т ь в и м к н е н і е л е к т р и ч н і
інструменти від дітей та не
дозволяйте особам, що не знайомі
з електричним інструментом або
цими інструкціями використовувати
електричний інструмент. Електричні
інструменти є небезпечними, якщо вони
використовуються некваліфікованими
користувачами.
e) Т е х н і ч н е о б с л у г о в у в а н н я
електричних інструментів.
Перевіряйте на відсутність
вирівнювання або заїдання рухомих
дета лей, ушкод жених час тин та
інших умов, що можуть впливати на
роботу електричного інструменту.
Якщо є ушкодження, відремонтуйте
е л е к т р ич н и й і н с т ру м е н т п е р е д
використанням. Багато нещасних
в и п а д к і в є р е зул ьт а т о м т о г о, що
інструмент не пройшов відповідного
технічного обслуговування.
f) Тр и м а й т е р і ж у ч і і н с т р у м е н т и
гострими та чистими. Правильно
доглянуті ріжучі інструменти з гострими
рі ж у чими к ромками мають меншу
ймовірність заїдання, та ними легше
керувати.
g) В и к о р и с т о в у й т е е л е к т р и ч н и й
інструмент, додаткові інструменти
та деталі інструмент у тощо у
відповідності до цих інструкцій
та відповідно до даного типу
електричних інструментів, зважаючи
на умови використання та роботу,
яка має бути виконана. Використання
елек тричних інструментів не за
призначенням може призвес ти до
виникнення небезпечних ситуацій.
b) З а р я д ж а й т е б а т а р е ю л и ш е з а
допомогою зарядного пристрою,
що вказаний виробником. Зарядний
пристрій, що під ходить до одного
типу акумуляторів, може призвести до
пожежі, коли використовується з іншим
акумулятором.
c) Використовуйте цей електричний
і н с т рум е н т л и ш е з і с п е ц і а л ьн о
розробленим ак умулятором.
Використання інших акумуляторів може
призвести до травм або пожежі.
d) К о л и
а к у м ул я т о р
н е
використовується, тримайте його
подалі від металевих предметів,
наприклад, скріпки, монети, ключі,
ц в яхи, г в инти т а інші м а л еньк і
м ет а л еві пр е д м ети, що м ож у ть
створити з’єднання між терміналами.
Зімкнення терміналів ак умулятора
може призвести до вибуху або пожежі.
e) І н о д і р і д и н а м о ж е в и т і к а т и
з акумулятора; уникайте контакту
з цією рідиною. Якщо випадково
трапиться так, що Ви доторкнетесь до
неї, змийте її водою. Якщо ця рідина
потрапить в очі, зверніться до лікаря.
Рідина, що витікає з батареї, може
призвести до подразнень та опіків.
6) Обслуговування
a) Н а д а в а й т е В а ш е л е к т р и ч н и й
інструмент д ля обслуговування
кваліфікованим спеціалістом
з ремонт у та використовуйте
тільки ідентичні замінні деталі. Це
забезпечить безпеку електричного
пристрою, що обслуговується.
Додаткові інструкці ї з техніки
безпеки для акумуляторів та зарядних
пристроїв
• Переконайтесь, що акумулятор сухий
та чистий перед встановленням його
в зарядний пристрій.
• Використовуйте лише зарядні пристрої
з поміткою „літій-іонний“ для зарядки
літій-іонних акумуляторів D EWALT.
• Н і к о л и н е п е р е н о с ьт е з а р я д н и й
пристрій за шнур.Ніколи не тягніть за
шнур, щоб від’єднати його з розетки.
Оберігайте шнур від перегрівання,
від потрапляння жиру та контак т у
з гострими предметами.
5) В и к о р и с т а н н я т а д о г л я д з а
інструментом, що працює від
акумулятора
a) П е р е к о н а й т е с ь , щ о в м и к а ч
зна хо д иться в положенні Вик л.
перед встановленням акумулятора.
Установка акумулятора в електричний
інструмент, вмикач якого знаходиться
в положенні Вкл., може призвести до
нещасного випадку.
7
•
•
•
•
•
•
•
Пошкоджений або дефектний шнур
н е о бх і д н о з ам і н и т и в о фі ц ійн о м у
сервісному центрі D EWALT.Ніколи не
намагайтесь відремонт увати його
самостійно.
Не з а лишайте з аря дний прис трій
в умовах підвищеної вологості.
Не намагайтесь заряджати вологий
акумулятор.
Ніколи не відкривайте акумулятор.
Заряд жайте лише ак умулятори
з показниками, вказаними в цьому
керівництві.Не намагайтесь заряджати
батареї, які не підлягають зарядці.
Завж ди виконуйте інструкції на
зворотній стороні цього керівництва
щодо утилізації акумулятора.
Коли акумулятори та зарядні пристрої
не використовуються, зберігайте їх
в су хому недос т упному д ля дітей
місці.
промені та немає доступу тепла та
холоду.
2. Тр и в а л е з б е р і г а н н я н е ш к о д и т ь
акумуляторам та зарядним пристроям.
У відповідних умовах їх можна зберігати
протягом 5 років або більше.
Помітки на заряд ному прис трої та
акумуляторі
Крім символів, що використовуються
в керівництві, помітк и на з аря дному
пристрої та акумуляторі можуть містити
наступні позначки:
Прочитайте керівництво перед
використанням
Не піддавайте впливу води
Не торкайте електропровідними
предметами
Не заряджайте пошкоджені
акумулятори
Транспортування
Л і т і й - і о н н і а к у м у л я т о р и D E W A LT
відповідають всім необхідним вимогами
тес т ування в рамка х Керівництва по
випробуванням та критеріям ООН (ST/
SG/AC.10/11/ Вид..3 Частина III, підрозділ
38.3), як вказано в Рекомендаціях ООН по
перевезенню небезпечних вантажів.
• Акумулятори мають ефективний захист
від внутрішнього надлишкового тиску
та короткого замикання.
• Відповідні заходи надані для уникнення
примусового розриву та небезпечного
зворотного струму.
• Еквівалентний вміст літію є нижчим за
відповідне граничне значення.
Не використовуйте пошкоджені
зарядні пристрої
Заряджайте лише при температурі
4 °C - 40 °C
Негайно замінюйте пошкоджені
кабелі.
Проблема із зарядним пристроєм
Проблема з акумулятором
Викидайте акумулятори,
не забуваючи про безпеку
навколишнього середовища
Літій-іонні акумулятори DEWALT виключені
з місцевих та міжнародних норм, що
стосуються небезпечних товарів.
Однак ці норми набувають чинності при
транспортуванні кількох ак умуляторів
разом.
• П е р е к о н а й т е с ь, щ о а к у м ул я т о р и
упаковані зг і дно з нормами щодо
перевезення небезпечних вантажів, як
вказано вище, щоб уникнути короткого
замикання.
Не спалюйте акумулятори
Заряджайте акумулятори лише
зарядними пристроями D EWALT
Див. технічні дані щодо часу
зарядки
Додаткові спеціальні правила техніки
безпеки
a) Ц е й е л е к т р и ч н и й і н с т р у м е н т
п р и з н ач е н и й д л я ш л і ф у в а н н я ,
піскоструминного очищення,
очищення за допомогою дротової
щітки, полірування та відрізання.
Прочитайте всі поперед ження
Рекомендації щодо зберігання
1. Найкращим місцем для зберігання
інструменту є прохолодне сухе місце,
куди не потрапляють прямі сонячні
8
b)
c)
d)
e)
f)
та інструкції з техніки безпеки, а
також рисунки та специфікації щодо
цього електричного інструменту.
Невиконання наведених нижче
інструкцій може призвести до ураження
електричним струмом, пожежі та/або
серйозних травм.
Не використовуйте аксесуари, що не
призначені та не рекомендуються
спеціально виробником інструменту.
Той факт, що аксесуар можна прикріпити
до інструменту, не гарантує безпечної
роботи.
Номінальна швидкість аксесуару
повинна щонайменше дорівнювати
максимальній швидкості, вказаній на
електричному інструменті. Аксесуари
з більшою швидкістю можуть зламатися
та розлетітися.
Зовнішній діаметр та товщина Вашого
аксесуару повинні зна ходитись
в рамках характеристики потужності
Вашого електричного інструменту.
Аксесуари невірних розмірів неможливо
відповідно закріпити та контролювати.
Розмір оправлення дисків, фланця,
опорних пластин та інших аксесуарів
повинен відповідати шпинделю
електричного інструменту. Аксесуари
з о т в о р а м и в о п р а в л е н н і, я к і н е
відповідають елементам кріплення
елек тричного інструмент у мож у ть
втрачати баланс, надмірно вібрувати
та призводити до втрати контролю.
Не викорис товуйте пошко д жені
аксесуари. Перед кожним
використанням необхідно оглянути
аксесуари, такі як абразивні диски
на наявність пошкоджень та тріщин,
опорні пластини на наявність тріщин
або надмірний знос, дротову щітку
на порив дротів або тріщини.
Якщо електричний інструмент або
аксесуари падали, необхідно оглянути
їх на пошкодження та встановити
непошкод жений аксесуар. Після
огляду та встановлення аксесуару
відступіть та попросіть сторонніх
відійти від площ ини обертання
аксесуару та запустіть електричний
інструмент при максимальній
швидкос ті без наванта ження та
залиште попрацювати протягом
х в и л и н и . П о ш к о д ж е н і а к с е с уа р и
звичайно зламаються під час цього
запуску.
g) Використовуйте особисті засоби
безпеки. В залежності від
способу використання необхідно
скористатися захисним щитком,
захисними окулярами або маскою. За
необхідності вдягайте протипилову
маску, засоби захисту слуху, рукавиці
або робочий фартух, що захистять
В а с в і д м а л е н ьк и х фр а г м е н т і в
абразиву або заготовки. Захисні
окуляри захистять Вас від літаючих
уламків, що можуть утворитися під
час певних видів роботи. Протипилова
маска або респіратор фільтрує мілкі
частинки, що утворюються під час
роботи. Тривалий вплив шуму з високою
інтенсивніс тю може призвес ти до
втрати слуху.
h) Сторонні люди повинні знаходитись
подалі від робочої зони. Всі люди,
що зна ход яться в робочій зоні,
повинні використовувати особисті
захисні засоби. Фрагменти заготовки
або уламки аксесуарів можуть відлетіти
та призвести до травми, навіть поза
безпосередньою зоною роботи.
i) Тримайте електричні інструменти
лише за ізольовану поверхню при
виконанні операцій, при яких ріжуча
поверхня може торкнутися схованих
проводки або власного кабелю.
Ріжучі елементи при контакті з дротом
під напругою можуть призвести до
появи напруги в інструменті та ураження
оператора електричним струмом.
j) Р о з м і с т і т ь к а б е л ь п о д а л і в і д
аксесуару, що обертається. Якщо Ви
втратите контроль, кабель може бути
розрізаний або може зачепитися, а
Ваша рука або пальці можуть потрапити
до аксесуару, що обертається.
k) Ніколи н е к л а д іть елек тричний
інструмент, доки аксесуари повністю
н е зупин ятьс я. А кс е с уар, що
обертається, може захопити поверхню
та потягнути електричний інструмент
з рук.
l) Не вмикайте інструмент, тримаючи
його біля себе зі сторони. Випадковий
контакт з аксесуаром, що обертається,
м оже з ач е п и т и о д я г, п от я г н у в ш и
інструмент до Вашого тіла.
9
m) Регулярно очищуйте вентиляційні
отвори електричного інструменту.
Вентилятор двигуну буде втягувати пил
всередину корпусу, надмірна кількість
металевих частинок може призвести
до ризик у ура ження елек тричним
струмом.
n) Не використовуйте електричний
інструмент біля легкозаймистих
матеріалів. Іскри можуть викликати
спалах цих матеріалів.
o) Не використовуйте аксесуари, що
вимагають рідкого охолоджувача.
Використання води та інших рідких
охолод ж увачів може призвести до
смерті від електричного удару або
ураження електричним струмом.
ріжучих дисків можуть відрізнятися від
фланців шліфувальних дисків.
e) Н е в и к о р и с т о в у й т е з н о ш е н і
диски більших електричних
інструментів. Диски, призначені для
більших електричних інструментів,
не підходять для більшої швидкості
менших інструментів, і тому можуть
вибухнути.
Причини та попередження віддачі
• Ві д д ач а - це р а п то в а р е а к ц і я н а
затиснення, деформацію або
зміщення диску, дротової щітки або
полірувального диску, що призводить до
неконтрольованого підняття ріжучого
інструменту в напрямку оператора.
• Якщо виникло затиснення або заїдання
диску в заготовці, диск затримується
в заготовці, і двигун швидко спрямовує
інструмент в напрямку оператор.
• Ві д д ач а є р е зул ьтато м н е в ірн о г о
викорис тання та /аб о некорек тної
роботи або невідповідних умов роботи,
яких можна уникнути, використовуючи
відповідні заходи, наведені нижче.
• Добре утримуйте інструмент обома
руками та розташовуйте тіло та
руки таким чином, щоб мати змогу
протидіяти силам віддачі. Оператор
може контролювати силу віддачі, якщо
буде вживати відповідних заходів.
• Якщо диск затиснений або необхідно
перервати розпилювання за якоїсь
п р ич и н и , в і д п ус т і т ь в м и к ач т а
утримуйте пристрій нерухомо, доки
диск повністю не зупиниться. Ніколи
не намагайтесь витягнути інструмент
з розтину або потягти на себе, коли
д и с к ру ха є т ь с я, т о м у щ о м ож е
виникнути віддача.Проаналізуйте
та вживайте необхідних заходів для
уникнення затиснення диску.
• При повторному запуску ріжучого
пристрою перевірте, щоб диск не
був затиснений в матеріалі. Якщо
диск затиснений, він може піднятися та
може виникнути віддача при поновленні
роботи інструменту.
• За к ріплюйт е в е лик і па н е лі д л я
зменшення ризику затиснення диску
та від дачі. Великі панелі мож у ть
прогинатися під власною вагою. Опору
необхідно розташувати під панеллю
Попередження з техніки безпеки для
операцій шліфування та абразивного
відрізання
a) Використовуйте лише ті типи дисків,
щ о р е ко м е н д о в а н і д л я В а ш о г о
е л е к т р и ч н о г о і н с т р у м е н т у, т а
спеціальні запобіжники, розроблені
д л я о б р а н о г о д и с к у. Д и с к и, я к і
не розроблені для використання
з цим елек тричним інс трументом,
н е м ож ли в о в і д п о в і д н о з а к рі п и т и,
т о м у їх в и к о р и с т а н н я м о же бу т и
небезпечним.
b) З а п о б і ж н и к н е о бх і д н о н а д і й н о
прикріпити до електричного
і н с т рум е н т у т а р о зм і с т и т и д л я
максима льної безпеки так , щоб
н а й м е н ш а о б л а с т ь д и с к у бул а
спрямована на оператора. Запобіжник
допомагає захистити оператора від
уламків диску та випадкового контакту
з диском.
c) Диски повинні використовуватись
лише для рекомендованих видів
діяльності. Наприклад: не шліфуйте
боковою стороною ріжучого диску.
Абразивні ріжучі диски призначені для
шліфування периферією кругу, при чому
бокові сили застосовані до цих дисків
можуть призвести до їх хитання.
d) З а в ж д и в и к о р и с т о в у й т е
непошкоджені фланці дисків
відповідного розміру та форми для
обраного диску. Відповідні фланці
диску підтримують диск, зменшуючи
мож ливість поломки диску. Фланці
10
з обох боків, біля лінії розтину та біля
краю панелі.
h. Запобіжник типу 27
i. Акумулятор
j. Кнопка звільнення батареї
Комплект поставки
Зарядний пристрій
Ваш зарядний пристрій DE9000 приймає
л і т і й - і о н н і а к у м у л я т о р и D E W A LT
з потужністю 36 В (DE9360) та 28 В (DE9280)
при 2.2 ампер-годин.
Комплект містить:
1 Кутова шліфувальна машина
1 Запобіжник типу 27
1 Антивібраційна бокова ручка
1 Набір фланців
1 Двоштирьковий гайковий ключ
2 Акумулятор (DC413KL/DC415KL)
1 Зарядний пристрій (DC413KL/
DC415KL)
1 Чемодан для інструменту (DC413KL/
DC415KL)
1 Керівництво з експлуатації
1 Креслення
•
•
Електрична безпека
Електричний двигун був розроблений лише
для одного значення напруги. Завж ди
перевіряйте, що напруга акумулятора
відповідає напрузі, що вказана в технічних
даних. Також переконайтесь, що напруга
зарядного пристрою відповідає напрузі
мережі живлення.
П е р е в і р т е і н с т ру м е н т, д е т а л і т а
аксесуари на пошкодження, що могли
виникнути під час транспортування.
Перед експлуатацією уважно
прочитайте та зрозумійте всі положення
керівництва.
Ваш зарядний пристрій D E WALT
має подвійну ізоляцію згідно
з EN 60335.
Використання подовжуючого шнура
Використовуйте подовжуючий шнур лише
за умови, що це абсолютно необхідно.
Використовуйте лише схвалений
подовж уючий шнур, що під ходить до
споживаної потужності Вашого зарядного
пристрою (див. технічні дані). Мінімальний
розмір провідника - 1 мм 2; максимальна
довжина - 30 м.
Опис (мал. 1)
ПОПЕРЕ Д ЖЕННЯ: Ніколи не
модифікуйте електричні інструменти
та їх деталі.Інакше вони можуть
с та т и п р и ч и н о ю п о ш к о д же н н я
майна або травм.
Збирання та налаштування
Область застосування
В а ш і ш л і ф у в а л ь н і м а ш и н и D C 413 /
DC 415 розроблені д ля професійного
викорис тання. НЕ викорис товуйте за
умов високої вологості або в присутності
легкозаймистих рідин або газів.
НЕ викорис товуйте інші шліфува льні
диски, за виключенням дисків з опущеним
центром та полірувальних дисків.
Ці потужні кутові шліфувальні машини
є п р о ф е с і й н и м и і н с т ру м е н т а м и. Н Е
дозволяйте дітям підходити та торкатися
інструмента. При використанні інструменту
недосвідченими операторами необхідний
нагляд.
a. Тригерний перемикач
b. Кнопка блокування
c. Кнопка блокування шпинделя
d. Бокова ручка
e. Абразивний диск
f. Протизаклинюючий опорний фланець
g. Різьбова затискна гайка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед
збиранням та на лашт у в анням
витяг уйте ак умулятор. Завж ди
вимикайте інструмент перед
встановленням або видаленням
акумулятору.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: використовуйте
л и ш е а к у м ул я т о р и т а з а р я д н і
пристрої D EWALT.
Акумулятор (мал. 1)
Тип акумулятору
D C 41 3 п р а ц ю є з л і т і й - і о н н и м и
акумуляторами потужністю 28 В, а DC415
- з літій-іонними акумуляторами потужністю
36 В.
Зарядка акумулятора
Завж ди перевіряйте мережну розетк у
перед зарядкою акумулятору. Якщо розетка
11
справна, а акумулятор не заряджається,
віднесіть зарядний пристрій до офіційного
сервісного центру D EWALT. При зарядці
зарядний пристрій та ак умулятор
можуть стати теплими. Це є нормою і не
є показником проблеми.
•
Процес зарядки (мал. 2)
Наступна таблиця вказує на стан зарядки
акумулятора.
УВАГА: Не заряджайте акумулятор
при температурі < 4 °C або > 40 °C.
Рекомендована температ ура
навколишнього середовища для
зарядки:приблиз. 24 °C.
•
•
•
•
•
•
нормальної експлуатації.
Ч е р е з п р и б л и з. 1 г о д и н у в с і т р и
індикатори будуть постійно горіти.
Стан зарядки
1 індикатор миготить
< 33%
1 індикатор миготить, 1 індикатор горить 33-66%
1 індикатор миготить, 2 індикатори горять 66-99%
3 індикатори горять
100%
Щоб зарядити акумулятор (i), вставте
його в зарядний пристрій (l), як показано,
та підключіть зарядний пристрій до
мережі живлення. Переконайтесь, що
акумулятор повністю встановлений
в зарядний пристрій. Червоний
індикатор зарядки (m) буде миготіти
у ві дп ові дн о с ті до с тану з аря дк и
акумулятору.
Після закінчення зарядки всі індикатори
буду ть горіти. Заря дний прис трій
автоматично переключиться до режиму
вирівнювання.
Акумулятор можна витягнути в будьякий час або залишити в зарядному
пристрої на невизначений час.
Червоні індикатори зарядки швидко
спалахують у разі виникнення проблеми
під час зарядки. Вставте акумулятор
ще раз або спробуйте зарядити інший
акумулятор. Якщо новий акумулятор
також не заряд жається, віднесіть
зарядний пристрій на перевірку
в офіційний сервісний центр D EWALT.
Червоні індикатори зарядки швидко
спалахують, при чому після короткого
спалаху виникає довгий спалах, що
є показником проблеми з зарядним
прис троєм. Поверніть зарядний
пристрій в офіційний сервісний центр
D EWALT.
Якщо зарядний пристрій підключається
до таких д жерел живлення, як
генератори або джерела, що
перетворюють постійний струм
на змінний струм, червоні зарядні
індикатори (m) можуть спалахувати
разом, при чому після двох коротких
швидких спалахів виникає пауза. Це
є показником тимчасової проблеми
з д же р е л о м ж и в л е н н я. З а ря д н и й
пристрій автоматично переходить до
Автоматичне відновлення
• Режим автоматичного відновлення
вирівнює та балансує окремі елементи
акумулятора на максимальній
поту жності. Ак умулятор необхідно
відновлювати раз на тиждень або коли
потужність акумулятора знижується.
• Щоб відновити акумулятор, встановіть
його в зарядний пристрій, як завжди.
Залишіть його в зарядному пристрої
протягом не менше 8 годин.
Режим температурної затримки
Якщо зарядний пристрій визначає, що
акумулятор є занадто гарячим або занадто
холодним, він автоматично вмикає режим
температ урної затримки, припиняючи
процес зарядк и, док и ак умулятор не
досягне відповідної температури. Після
цього зарядний пристрій автоматично
перек лючиться на режим зарядки. Ця
функція забезпечує максимальний термін
служби акумулятора.
ЗАХИСТ ВІД ГЛИБОКОЇ РОЗРЯДКИ
А к умулятор оснащений за хис том від
гли б о к ої р о з р я д к и п р и в и к о р и с та н н і
в інструменті.
Установка та видалення акумулятора
з інструменту (мал. 2)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб знизити
ризик серйозних травм,
переконайтесь, що натиснена
к н о п к а б л о к у в а н н я ( b) , щ о
допоможе уникнути активацію
в м и к ач а і н с т р у м е н т у п е р е д
видаленням та встановленням
батареї.
12
1. Щ о б в с т а н о в и т и а к у м у л я т о р ( i),
вирівняйте його по відсіку в інструменті.
Встановіть ак умулятор у відсік та
натисніть, доки акумулятор не встане
на місце.
2. Щоб видалити акумулятор, натисніть
на кнопку розблокування акумулятор
(i), одночасно виштовхуючи акумулятор
з відсіку.
Встановлення запобіжного
пристрою
В С ТА Н О В Л Е Н Н Я ТА В И Д А Л Е Н Н Я
ЗАПОБІЖНИКА (мал. 4)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зниження
ризику серйозних травм вимкніть
інструмент та витягніть акумулятор
п е р е д в и к о н а н н я м б уд ь - я к и х
н а л а ш т у в а н ь, в с т а н о в л е н н я м
або зняттям дисків та інших
аксесуарів.
ЗБИРАННЯ ТА НАЛАШТУВАННЯ
Прикріплення бокової ручки
Бокову ручку (d) можна прикріплювати
з будь якої сторони. Перед використанням
інструменту перевірте, що ручка надійно
затягнена.
У ВА ГА: з а п о бі ж н і п р и с т р о ю
н е о бх і д н о в и к о р и с т о в у в а т и
з і ш л іфу в а л ьн и м и д и с к а м и ,
р і ж у ч и м и
д и с к а м и ,
п і с к о с т р у м и н н и м и
полірувальними дисками,
дротовими щітками та
дисками. Інструмент можна
використовувати без запобіжників
лише при використанні звичайних
піскоструминних дисків для
п о л і р у в а н н я . D C 41 3 / D C 41 5
оснащені запобіжником, що
розрахований для використання
дис к ів з опущеною с ерединою
(тип 27) та шліфувальних дисків
(тип 27). Таким самій запобіжним
розроблений для використання
з піскоструминними полірувальними
дисками (тип 27 і 29) та дротовими
щітками.
Щоб зробити роботу користувача більш
зручною, коробка передач обертається на
90° виконання розрізання.
Поворот коробки передач (мал. 3)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зниження
ризику серйозних травм вимкніть
інструмент та витягніть акумулятор
п е р е д в и к о н а н н я м б уд ь - я к и х
н а л а ш т у в а н ь, в с т а н о в л е н н я м
або зняттям дисків та інших
аксесуарів.
1. Видалення чотирьох кутових гвинтів,
що прикріплюють коробку передач до
корпусу двигуну.
2. Не знімаючи коробку передач з корпусу
двиг уну, поверніть голівку коробки
передач в бажане положення.
1. Відкрийте запобіжну засувку (n) та
вирівняйте виступи (p) на запобіжнику
з отвором (o) на коробці передач.
2. натисніть на запобіжник так, щоб він
встав на місце, а виступи запобіжника
закріплені та обертаються вільно в пазу
на коробці передач.
3. К о л и ф і к с а т о р з а п о б і ж н и к а
відкривається, поверніть запобіжник
(h) в бажане робоче положення. Корпус
запобіжника необхідно розташувати
між шпинделем та оператором, щоб
забезпечити максимальний захист
оператора.
4. З а к р и й т е ф і к с а т о р з а п о б і ж н и к а ,
щоб закріпити запобіжник на коробці
передач. Ви не повинні мати змогу
повернути запобіжник вручну, якщо
фіксатор закрити. Не використовуйте
Примітка: якщо коробка передач та корпус
двигуну відходять один від одного більше,
ніж на 6,35 мм (1/4“), інструмент необхідно
надати для ремонту та налаштування
в офіційний сервісний центр D E WALT.
Невиконання цього пункту може призвести
д о н е с п р а в н о с т і щ і т к и, д в и г у н а а б о
опори.
3. Знов встановіть гвинти для прикріплення
коробки передач до корпусу двигуну.
Затягніть гвинти з моментом обертання
2,08 Нм (18дюймів-фунтів.). Надмірне
затяг ування може призвести до
деформації гвинтів.
13
шліфувальну машину з незатягненим
запобіжником або важелем затиснення
у відкритому положенні.
5. Щоб зняти з апобі ж ник, ві дк рийте
ф і к с а т о р з а п о б і ж н и к а, п о в е р н і т ь
запобіжник тами чином, щоб вирівняти
отвори та потягнути за запобіжник.
Завжди блокуйте тригений вмикач при
перенесенні або зберіганні інструменту,
щоб уникнути випадкового запуску.
Щоб розблокувати тригений вмикач,
натисніть кнопку блокування. Коли кнопка
блокування натиснена до позначки
розблокування, інструмент розблокований.
Кнопка блокування стає червоною, як
індикатор розблокованого положення.
Примітка: Запобі ж ник попередньо
налаштований на діаметр коробки передач
або на заводську установку. Якщо після
певного періоду часу запобіжник починає
розхитуватись, затягніть налаштувальний
гвинт (q), з важелем затиснення в закритому
положенні з встановленим на інструмент
запобіжником.
Потягніть за тригений вмикач, (a) щоб
увімкнути інструмент.
Відпускання тригеного вмикача вимикає
інструмент.
Примітка: Цей інструмент не оснащений
пристроєм для фіксації вмикача в положенні
Вк л., більше того з аб ор оняє тьс я
блокувати вмикач в положенні Вкл. іншими
засобами.
УВАГА: Якщо неможливо затягнути
запобіжник відповідними клемами,
не використовуйте інструмент.
Щоб знизити ризик травм, візьміть
інструмент та віднесіть до
офіційного сервісного центру або
замініть запобіжник.
УВАГА: міцно тримайте бокову
ручку та корпус інструменту для
збереження контролю при запуску,
під час використання та до повної
зупинки аксесуарів або дисків.
Переконайтесь, що диск повністю
зупинився перед тим, як покласти
інструмент.
У В А ГА : Щ о б з н и з и т и р и з и к
п о ш к о д же н н я і н с т ру м е н т у, н е
затяг уйте гвинт за допомогою
затискного важеля в положенні
„відкрито“. Інакше може виникнути
пошкод ження запобіжника або
пошкодження інструмента.
У В А ГА : і н с т р у м е н т п о в и н е н
досягти повної швидкості перед
тим, як торкнутися робочої поверхні
Підніміть інструмент з робочої
поверхні перед вимкненням
інструменту.
Примітка: Шліфування та розрізання може
бути виконано з допомогою дисків типу
27, розроблених та рекомендованих для
цих цілей; Диски товщиною 6,35 мм (1/4“)
розроблені для шліфування поверхні, тоді
як диски товщиною 3,17 мм (1/8“) розроблені
для шліфування кромки.
Блокування шпинделя
Штир блокування шпинделю призначений
д л я у ник нення обертання шпин деля
п р и у с т а н о в ц і а б о з н і м а н н і д и с к і в.
Ви к о р и с т о ву й те це й п р и с т р і й л и ш е,
коли інструмент вимкнений, акумулятор
видалений та диск повністю зупинений.
Робота
Увімкнення
КНОПК А БЛОКУВАННЯ ТА тригеНИЙ
ВМИКАЧ (Мал. 5)
У В А ГА : щ о б з н и з и т и р и з и к
п о ш к о д ж е н н я і н с т р у м е н т у,
не використовуйте штир д ля
блок ування шпинделя, коли
інструмент працює.
Ваш інс т ру мент о с нащений к н о пкою
блокування (b).
Щоб заблокувати тригений вмикач,
натисніть кнопку блокування, як показано.
Ко л и к н о п к а б л о к у в а н н я н а т и с н е н а
до по значк и блок у в ання, інс трумент
заблокований.
Це може призвес ти до пошкод ження
інструменту та до відкручення аксесуару,
що може призвести до травми.
14
Щоб скористатися блокуванням, натисніть
на кнопк у блок ування шпинделя та
поверніть шпиндель максимально.
2.
Установка та використання
дисків з опущеним центром
та піскоструминних
полірувальних дисків
3.
УСТАНОВКА ТА ВИДАЛЕННЯ ДИСКІВ
З СЕРДЕЧНОКОМ (Мал. 6)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зниження
ризику серйозних травм вимкніть
інструмент та витягніть акумулятор
п е р е д в и к о н а н н я м б уд ь - я к и х
н а л а ш т у в а н ь, в с т а н о в л е н н я м
або зняттям дисків та інших
аксесуарів.
4.
Диски з сердечником встановлюються
безпосередньо на різьбовий шпиндель
M14.
1. Вручну встановіть диск на шпиндель.
2. Н а т и с н і т ь н а к н о п к у б л о к у в а н н я
шпинделя та скористайтесь гайковим
ключем для затягування сердечника
диска.
3. Щоб зняти диск, повторіть описані вище
дії в зворотному порядку.
5.
натиснувши та повернувши фланець
перед установкою диску (s).
Розташуйте диск на опорному фланці,
вирівнюючи диск на піднятому центрі
опорного фланцю.
Натискаючи кнопку блокування
шпинделя, закрутіть затискну гайку (g)
на шпинделі. Якщо товщина диску, який
Ви встановлюєте, більше 3,17 мм (1/8“),
розташуйте різьбову затискну гайку
на шпинделі так, щоб піднятий центр
потрапив в центр диску (Мал. 7A). Якщо
товщина диску, який Ви встановлюєте,
становить 3,17 мм (1/8“) або менше,
розташуйте різьбову затискну гайку на
шпинделі так, щоб піднятий центр не
торкався диску (Мал. 7В).
Натискаючи кнопку блокування
шпинделю, затягніть затискну гайку за
допомогою гайкового ключа.
Щоб зняти диск, натисніть кнопк у
блокування шпинделя та розкрутіть
різьбову затискну гайку за допомогою
гайкового ключа.
Примітка: Якщо диск обертається після
затягування затискної гайки, перевірте
напрямок установки різьбової затискної
гайки. Якщо встановлено тонкий диск
з н а п р а в л я ю ч и м ш т и ф т о м р і з ь б о в ої
затискної гайки, направленим до диску,
то диск буде обертатися, тому що висота
штифта не дозволяє гайці утримувати
диск.
У В А ГА : Н е м о ж л и в і с т ь в і р н о ї
установки диску перед увімкненням
інструменту може призвести до
пошкод ження інс трумент у або
диску.
ШЛІФУВАННЯ ПОВЕРХНІ ЗА ДОПОМОГОЮ
ШЛІФУВАЛЬНИХ ДИСКІВ
1. Інструмент повинен досягти повної
швидкості перед тим, як торкнутися
робочої поверхні.
2. Зас тос овуйте мініма льне зусилля
до робочої поверхні, до зволяючи
інструменту працювати на великій
швидкості. Швидкість шліфування
є найбільшою, коли інструмент працює
з найбільшою швидкістю.
3. Утримуйте кут 20° - 30° між інструментом
та робочою поверхнею.
4. Пос тійно пересувайте інс трумент
вперед-назад, щоб уникнути утворення
зазублин на робочій поверхні.
5. Підніміть інструмент з робочої поверхні
п е р е д в и м к н е н н я м і н с т р у м е н т у.
Інструмент повинен повністю зупинитися
перед тим, як покласти його.
УСТАНОВКА ДИСКІВ БЕЗ СЕРДЕЧНИКА
(Мал. 7)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Для зниження
ризику серйозних травм вимкніть
інструмент та витягніть акумулятор
п е р е д в и к о н а н н я м б уд ь - я к и х
н а л а ш т у в а н ь, в с т а н о в л е н н я м
або зняттям дисків та інших
аксесуарів.
Шліфувальні диски з опущеним центром тип
27 необхідно використовувати з фланцем
з комплекту поставки.
1. Встановіть антиблокувальний опорний
фланець (f) на шпиндель (r), так щоб
піднятий центр був направлений до
диску. Переконайтесь, що паз опорного
фланцю потрапив в фаску шпинделя,
15
ШЛІФУВАННЯ КРОМКИ ЗА ДОПОМОГОЮ
ШЛІФУВАЛЬНИХ ДИСКІВ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Не
використовуйте диски шліфування
кромки/ ріжучі диски для шліфування
поверхні, тому що ці диск и не
п р и з н ач е н і д л я в и т р и м у в а н н я
бокового тиску, що виникає при
шліфуванні поверхні. Це може
призвести до поломки диску та
серйозних травм.
ПОПЕРЕ Д ЖЕННЯ: дис к и, що
використовуються для розрізання
або шліфування кромки можуть
зламатися або відскочити, якщо вони
деформуються під час використання
інструменту для розрізання або
глибокого шліфування. Щоб
знизити ризик серйозних травм,
обмежте використання цих дисків
з запобі ж ником с тан дарт у Тип
27 д л я н е в е л и к и х р о з р і з і в т а
створення надрізів [менше 13 мм
(1/2“) глибиною]. Відкрита сторона
з а п о б і ж н и к а н е п о в и н н а бу т и
направлена до оператора. Для
створення більш глибоких розрізів
за допомогою розрізаючих дисків
Тип 1 використовуйте закритий
запобіжник Тип 1.
Заходи безпеки при піскоструминному
очищенні фарби
1. піскоструминне очищення фарби, що
містить свинець, НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ
через складність контролю забрудненого
пилу. Найбільшу небезпеку отруєння
свинцем становить для вагітних жінок
та дітей.
2. Через те, що звичайно важко визначити,
чи містить фарба свинець без хімічного
аналізу, ми рекомендуємо виконувати
вс і з а хо ди бе зпек и при зчищенні
фарби:
1. Інструмент повинен досягти повної
швидкості перед тим, як торкнутися
робочої поверхні.
2. Зас тос овуйте мініма льне зусилля
до робочої поверхні, до зволяючи
інструменту працювати на великій
швидкості.
Швидкість шліфування є найбільшою,
коли інструмент працює з найбільшою
швидкістю.
3. Займіть таке положення, щоб відкрита
нижня частина диска була направлена
від Вас.
4. Коли Ви почали робити розріз та на
заготовці почала з’являтися зарубка,
не змінюйте к у т розрізання. Зміна
кута може призвести до деформації
диск у та його поломки. Диски для
шліфування кромки не призначені
для витримування бокового тиску, що
є результатом згинання.
5. Підніміть інструмент з робочої поверхні
п е р е д в и м к н е н н я м і н с т р у м е н т у.
Інструмент повинен повністю зупинитися
перед тим, як покласти його.
Особиста безпека
1. Д і т и т а в а г і т н і ж і н к и н е п о в и н н і
зна ходитись в робочій зоні, де
в и к о н ує т ь с я з ч и ще н н я ф а р б и д о
повного закінчення всіх робіт.
2. Всі люди, що знаходяться в робочі зоні,
повинні використовувати протипилову
мас к у аб о р ес піратор. Не обх і дн о
замінювати фільтр щоденно, або якщо
оператору складно дихати.
Примітка:необхідно використовувати
лише протипилові маски, що призначені
д ля роботи з фарбою, що містить
свинець. Звичайні маски не гарантують
відповідного захисту. Зверніться до
міс цевог о дилера д ля отримання
відповідно маски N.I.O.S.H.
3. В робочій зоні забороняється ЇСТИ,
ПИТИ та П А ЛИТИ д ля у ник ненн я
потрапляння частинок фарби всередину
організму. Робітники повинні помитися
та очистити одяг перед тим, як починати
їсти, пити або палити. Забороняється
залишати їж у, напої або сигарети
в робочі зоні, де час тинк и фарби
можуть потрапити на них.
16
БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
1. Фарбу необхідно очищувати таким
чином, щоб звести до мінімуму кількість
пилу, що утворюється.
2. Робочі зони, де проходить очищення
фарби, необхідно обмежити полімерною
плівкою товщиною не менше 4 мм.
3. піскоструминне очищення необхідно
виконувати таким чином, щоб частинки
пилу не потрапляли в інші місця поза
робочою зоною.
Очищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
• Відключіть зарядний пристрій
від мережі живлення перед
очищенням корпусу м’якою г
анчіркою.
• Видаліть ак умулятор перед
очищенням електричного
інструменту.
• Тримайте вентиляційні отвори
чистини та регулярно очищуйте
корпус м’якою ганчіркою.
ОЧИЩЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ
1. Всі поверхні робочої зони необхідно
очистити за допомогою пилососа, а
також очищувати щоденно під час
в с ь о г о п е р і о д у п і с к о с т ру м и н н о г о
очищення. Необхідно часто замінювати
фільтруючі пакети пилососу.
2. Уламки пластику необхідно збирати
т а у т и л ізу в ат и р аз о м з п и л о м та
іншим сміттям. Їх необхідно упакувати
в герметичні контейнери та утилізувати
за допомогою звичайної процедури
утилізації відходів. Діти та вагітні жінки
не повинні знаходитись в робочій зоні
під час її очищення.
3. В с і і г р а ш к и, м е б л і т а п о с уд , щ о
використовуються для дітей, необхідно
ретельно помити перед наступним
використанням.
Додаткові аксесуари
ПОПЕРЕД ЖЕННЯ: Через те
щ о і н ш і а к с е с уа р и, н і ж т і, щ о
запропоновані компанією
D EWALT, не були перевірені з цим
п р о д у к т о м, в и к о р и с т а н н я ц и х
аксесуарів з цим інструментом
може бу ти небезпечним.Щоб
зменшити ризик виникнення травм,
потрібно використовувати лише
рекомендовані аксесуари D EWALT
з цим інструментом.
ПОПЕРЕ Д ЖЕННЯ: додаткові
інструменти повинні бути
розраховані щонайменше на ту
швидкість, що рекомендована на
табличці з даними інструменту.
Диски та інші акс есуари, що
працюють на більшій швидкості, ніж
вони розраховані, можуть відлітати
та вик ликати травми. Різьбові
аксесуари повинні мати сердечник
M14. Нерізьбові аксесуари повинні
мати отвір оправлення 22,2 мм
(7/8“). Якщо цього отвору немає,
вони можуть бути розраховані для
використання з дисковою пилкою.
П о к аз н и к и а к с е с уа р і в п о в и н н і
завжди перевищувати швидкість
інструменту, вказану на табличці
з технічними даними інструменту.
Технічне обслуговування
Ваш елек тричний інструмент D E WALT
було розроблено для роботи протягом
тривалого періоду часу з мінімальним
обслуговуванням. Постійна задовільна
робота залежить від правильного догляду
за інструментом та регулярної очистки.
Змащування
Цей інструмент не вимагає змащування.
УВАГА: не змащуйте цей інструмент,
тому що це може пошкодити
внутрішні деталі.
Дуже важливо обрати вірний запобіжний
прис трій, опорні плас тини та фланці
д ля викорис тання зі шліфува льними
аксесуарами.
17
Більш детальну інформацію щодо
відповідних аксесуарів можна отримати у
дилера.
Захист навколишнього
середовища
Акумулятор
Цей акумулятор необхідно заряджати, коли
він припиняє надавати достатньо потужності
д ля зав дань, які легко виконува лись
р а н і ш е. Н а п р и к і н ц і т е р м і н у с л у ж б и
акумулятора, викиньте його з думкою про
наше навколишнє середовище:
• Повністю розрядіть акумулятор, а потім
витягніть його з інструменту.
• Батареї типів NiCd (нікель-кадмієві),
NiMH (нікель-металогідридні) та Li-Ion
(літієво-іонні) підлягають переробці.
Віднесіть їх до свого дилера або на
місцеву переробну станцію. Там зібрані
акумулятори будуть перероблені або
відповідно знищені.
Окреме збирання. Цей продукт не
можна викидати разом зі звичайним
побутовим сміттям.
Якщо Ви зберетесь замінити продук т
D E WALT, або якщо він Вам більше не
п отрібний, не вик и д айте йог о раз ом
з побутовим сміттям. Зробіть цей виріб
доступним для окремого збору.
Окремий збір використаних виробів
та упаковки дозволяє повторно
переробляти та використовувати
матеріали. Переробка повторно
використовуваних матеріалів
допомагає попередити забруднення
навколишнього середовища та
зменшує потребу в сировині.
Місцеві законодавчі акти можуть
передбачати окремий збір електричного
обладнання в муніципальних місцях для
збору сміття або продавцями при покупці
нового обладнання.
Компанія D E WALT має можливість для
збору та переробки продуктів власного
виробництва після закінчення їхнього
т е р м і н у с л у ж б и. Щ о б с к о р и с т а т и с я
цією послугою, поверніть виріб компанії
в офіційний сервісний центр, які збирають
відпрацьовані продукти за наш рахунок.
Ви можете знайти місцезна ход ження
найближчого до Вас сервісного центру,
зв’язавшись з місцевим офісом компанії
D EWALT за адресою, вказаною в цьому
керівництві. Крім того, список офіційних
сервісних центрів з усіма подробицями
нашого післяпродажного обслуговування
та контактною інформацією міститься
в Інтернеті за адресою: www.2helpU.com.
18
ДеВОЛТ
8.
ГАРАНТІЙНІ УМОВИ
8.1.
Шановний покупцю!
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.1.1.
Вітаємо Вас з придбанням високоякісного
в и р о бу Де ВОЛ Т т а в и с л о в л ю є м о
вдячність за Ваш вибір.
Надійна робота даного виробу
протягом усього терміну експлуатації
– о с н о в н а м ет а н а ш и х с е р в і с н и х
служб. У випадку виникнення будьяких проблем у процесі експлуатації
виробу рекомендуємо Вам звертатися
лише до авторизованих с ервісних
організацій, адреси і телефони яких Ви
можете знайти в Гарантійному талоні
чи дізнатися в магазині. Наші сервісні
станції – це не лише кваліфікований
ремонт та сервісне обслуговування,
а також широкий вибір запчастин та
приладдя.
При купівлі виробу вимагайте перевірки
його комплектності і справності в Вашій
присутності, інструкцію з експлуатації
та заповнений українською мовою
Гарантійний талон. У випадку відсутності
у Вас правильно заповненого
Гарантійного талону ми будемо змушені
відхилити Ваші претензії щодо якості
даного виробу.
Щоб уникнути непорозумінь,
н а п о л е гл и в о п р о с и м о В а с п е р е д
початком роботи з виробом уважно
ознайомитися з інструкцією з його
експлуатації.
Правовим підґрунтям дійсних
гарантійних умов є діюче Законодавство,
і, зокрема, Закон «Про захист прав
споживачів».
Гарантійний термін на даний виріб
становить 12 місяців і відраховується
з дня продажу. У випадку усунення
недоліків виробу, гарантійний термін
подовжується на період, протягом якого
він не використовувався.
Ви р о б н и к р е к о м е н д ує п р о в о д и т и
періодичну перевірк у виробу на
сервісній станції.
Протягом 12 місяців з дня продажу
виробник гарант ує безкоштовну
перевірк у виробу та рекомендації
п о з а м і н і ч а с т и н, щ о н о р м а л ь н о
зношуються.
Те р м і н с л у ж б и в и р о б у – 5 р о к і в
(мініма льний, вс танов лений
згідно з Законом «Про захист прав
споживачів»).
Н а ш і г а р а н т і й н і з о б о в’я з а н н я
поширюються лише на несправності,
що виявлені протягом гарантійного
терміну та обумовлені виробничими
або конструктивними факторами.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.2.
8.3.
8.4.
Га р а н т і й н і з о б о в ’ я з а н н я н е
поширюються:
На несправності виробу, що виникли
в результаті:
Недотримання користувачем
розпоряджень інструкції з експлуатації
виробу.
Механічного пошкодження,
спричиненого зовнішньою ударною
або будь-якою іншою дією.
Використання виробу не за
призначенням.
Стихійного лиха.
Несприятливих атмосферного і інших
зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ,
сніг, підвищена вологість, нагрівання,
агресивні середовища, невідповідність
параметрів електромережі живлення
вказаним на інструменті.
Використання приладдя, витратних
матеріалів і запчастин, що не
рекомендовані або не схвалені
виробником.
Проникнення усередину виробу
сторонніх предметів, комах, матеріалів
або речовин, що не є відходами, що
супровод жують застосування за
призначенням, такими як стружка, тирса
тощо.
Н а і н с т ру м е н т и, щ о п і д д а в а л и с ь
розкриттю, ремонту або модифікації
поза уповноваженою сервісною
станцією.
На приладдя, запчастини, що вийшли
з ладу внаслідок нормального зносу,
та витратні матеріали, такі як приводні
ремені, вугільні щітки, акумуляторні
батареї, ножі, пилки, абразиви, пильні
диски, свердла, бури тощо.
На несправності, що виникли в результаті
п е р е в а н т а же н н я і н с т ру м е н т у, що
спричинило вихід з ладу електродвигуна
чи інших вузлів і деталей. До
безумовних ознак перевантаження
виробу відносяться, зокрема: поява
кольорів мінливості, деформація або
оплавлення деталей і вузлів виробу,
потемніння або обвуглювання ізоляції
проводів електродвигуна під впливом
високої температури.
Блек енд Декер ГмбХ,
Блек енд Декер Штрассе, 40,
65510 Ідштайн, Німеччина.
03 червня 1999 року
zst00064549 - 21-03-2008
19
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
DC413KL - - - A
20
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
DC415KL - - - A
21
22
23
24
АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
DEWALT
RUS
UA
Россия, 121471, г. Москва,
ул. Гвардeйская, д. 3, корп. 1
тел.: (495)
444 10 70
737 80 41
BY
Украина, 04073, г. Киев,
ул. Cырецкая, 33-ш
тел.: (044)
581 11 25
KZ
Казахстан, 050060, г. Алматы,
ул. Тажибаевой, д. 155/1
тел.: (727)
250 21 21
244 64 44
GE
Беларусь, 220015, г. Минск,
ул. Берута, д. 22, к. 1
тел.: (37517) 251 43 07
251 30 72
Грузия, 0193, г. Тбилиси,
ул.Тамарашвили, д. 12
тел.: (99532) 33 35 86
Сервисная сеть DEWALT постоянно расширяется.
Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17
http://www.dewalt.ru
Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(a)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов´язаннями ознайомлен(а)/
Спра¿ны і по¿насцю укамплектаваны тавар атрыма¿(ла), з гарантыйнымі умовамі азнаёмлены(а)/
Тνзу жϞне толыΧ жинаΧталΟан тауар Χабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/
Т͚затилган ва тулик комплектли махсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чикдим“
Подnись nокуnателя/ Підnuс noкуnця/ Подnіс nакуnніка/ Саmыn алушыныί Χолmaнбасы/ Хaрuдорнuнз uмзосu
Download PDF

advertising