D25300DH | DeWalt D25300DH DUST EXTRACTOR Type 2 instruction manual

555555-35 PL
D25300DH
2
3
4
ODPYLACZ SSĄCY
D25300DH
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia
firmy D E WALT, która zgodnie ze swoją
długoletnią tradycją oferuje tylko innowacyjne
i wypróbowane w licznych testach, wysokiej
jakości produkty dla specjalistów. Wiele lat
doświadczeń i ciągły rozwój sprawiły, że firma
DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników
profesjonalnych narzędzi.
Zbiornik pyłowy
Liczba otworów
6 x 30 mm
8 x 30 mm
12 x 50 mm
Trwałość użytkowa
filtru pyłowego
instrukcja obsługi
rysunek przystawki w rozłożeniu na
części
•
Sprawdź, czy przystawka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
•
Opis odpylacza ssącego (rys. A)
Odpylacz ssący D25300DH jest przeznaczony
do odsysania pyłu przy profesjonalnym wierceniu
wiertarkami udarowymi. Przystawka ta nadaje
się do modeli wiertarek D25313 i D25314.
Dane techniczne
D25300DH-XJ
Napięcie
(V) 220-240
Siła docisku
(N) 60
Maks. skok
(mm) 105
Maks. głębokość
wiercenia
(mm) 102
Maks. średnica
wiertła
(mm) 16
Wydajność
ssania
(l/min) 500
Opóźnienie
wyłączania
(s) 2
Masa
(kg) 1,5
1
1
D25300DH-LX
110/115
60
105
Przystawki nie wolno używać do
zasysania niebezpiecznych substancji,
jak. np. azbest.
102
1
2
3
4
5
6
7
16
500
2
1,5
Głowica ssąca
Szczotka pyłowa
Ogranicznik głębokości wiercenia
Opora wzdłużna
Przycisk blokujący
Oparcie elektronarzędzia
Zbiornik pyłowy
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny może być zasilany prądem o
tylko jednym napięciu.
133
75
20
Urządzenie DEWALT jest podwójnie
zaizolowane zgodnie z normą
EN 60335-1.
> 100
Montaż i regulacja
W instrukcji tej zastosowano następujące
symbole:
Przed rozpoczęciem montażu i regulacji
najpierw zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Uwaga: Nieprzestrzegając wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji,
narażasz się na doznanie urazu
ciała, utratę życia lub uszkodzenie
narzędzia!
Zakładanie przystawki (rys. B)
•
Niebezpieczeństwo pożaru
Kontrola zakresu dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 odpylacz ssący
1 szczotka pyłowa
5
Przed założeniem przystawki w następujący
sposób przygotuj elektronarzędzie:
- Wyjmij wiertło, jeżeli jest zamocowane
- Wymontuj ogranicznik głębokości
wiercenia (8), ale nie zdejmuj rękojeści
bocznej!
- Przełącznik trybu pracy (9) ustaw
w pozycji „Wiercenie udarowe”.
•
•
•
•
Ustaw przystawkę odpowiednio względem
elektronarzędzia, tak jak pokazano na
rysunku.
Nasuń przystawkę na elektronarzędzie,
uważając przy tym, by kontakty (10) weszły
w odpowiednie gniazda płaskie (11) na
spodzie elektronarzędzia.
Wsuń przystawkę na swoje miejsce aż do
zatrzaśnięcia blokady.
By zdjąć przystawkę, naciśnij przycisk
blokujący (5) i ściągnij przystawkę
z elektronarzędzia.
Instrukcja obsługi
Zawsze przestrzegaj obowiązujących
przepisów, a zwłaszcza
bezpieczeństwa.
Patrz także instrukcja obsługi maszyny
używanej razem z tą przystawką.
Załączanie i wyłączanie
•
•
Nie zakładaj przystawki, gdy
elektronarzędzie jest załączone.
Elektroniczne opóźnienie wyłączania
•
Regulacja długości wiercenia (rys. C)
•
•
•
•
•
•
•
Załóż odpowiednie wiertło.
Naciśnij ogranicznik głębokości wiercenia
(3) i dosuń go do głowicy (1). Zwolnij
ogranicznik.
Naciśnij oporę wzdłużną (4) i odsuń ją od
głowicy (1). Zwolnij oporę.
Przyłóż głowicę (1) przystawki do ściany.
Dociśnij głowicę, by wiertło dotknęło do
ściany.
Naciśnij oporę wzdłużną (4) i przesuń ją
możliwie jak najdalej w kierunku głowicy
(1). Zwolnij oporę.
Delikatnie odsuń elektronarzędzie od
ściany, uważając przy tym. by mechanizm
sprężynowy nie został zbyt gwałtownie
zwolniony.
Po wyłączeniu elektronarzędzia przystawka
działa jeszcze przez kilka sekund, by
usunąć resztki pyłu pozostałe nadal
w głowicy.
Wiercenie udarowe (rys. F)
•
•
•
•
•
•
Regulacja głębokości wiercenia (rys. D)
•
Załączenie elektronarzędzia powoduje
automatyczne załączenie przystawki.
Wyłączenie elektronarzędzia powoduje
automatyczne wyłączenie przystawki.
Naciśnij ogranicznik głębokości wiercenia
(3) i ustaw go w pozycji odpowiadającej
żądanej głębokości wiercenia. Zwolnij
ogranicznik.
Nastaw długość wiercenia.
Nastaw głębokość wiercenia.
Zaznacz miejsce, w którym ma być
wywiercony otwór.
Przyłóż wiertło do zaznaczonego punktu
i załącz elektronarzędzie.
Elektronarzędzie zawsze mocno trzymaj
obiema rękami. Zawsze też sprawdzaj,
czy rękojeść boczna jest prawidłowo
zamontowana.
Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj
elektronarzędzie. Wtyczkę kabla wolno
wyjąć z gniazda sieciowego tylko wtedy,
gdy elektronarzędzie jest wyłączone.
Opróżnianie zbiornika pyłowego (rys. E)
Zbiornik pyłowy (7) należy opróżnić, gdy
wydajność ssania wyczuwalnie maleje.
• Zdejmij zbiornik pyłowy zgodnie
z powyższym opisem.
• Opróżnij zbiornik pyłowy i potrząsaj nim lub
lekko ostukaj, by usunąć pozostały pył.
• Ponownie załóż zbiornik pyłowy zgodnie
z powyższym opisem.
Zdejmowanie i zakładanie zbiornika
pyłowego (rys. E)
Zdejmowanie
• Naciśnij obydwa przyciski blokujące (12) i
ściągnij zbiornik pyłowy (7) z przystawki.
Zakładanie
• Ustaw zbiornik pyłowy odpowiednio
względem przystawki tak, jak pokazano na
rysunku.
• Wsuń zbiornik pyłowy na swoje miejsce aż
do zatrzaśnięcia blokady.
Konserwacja
To urządzenie dodatkowe firmy D E WALT
odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymaga konserwacji. Jednak warunkiem
ciągłej, bezawaryjnej pracy jest jego regularne
czyszczenie.
6
•
Filtr w zbiorniku pyłowym wymieniaj co 100
do 120 cykli opróżniania.
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
By nie doszło do wypadku, stosuj tylko
oryginalne części zamienne DEWALT.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania
ich przy zakupie nowego produktu.
Wymiana szczotki pyłowej (rys. G)
Szczotkę pyłową należy wymienić w razie
silnego zużycia szczeciny lub gdy skuteczność
odsysania pyłu wyraźnie spadnie.
• Za pomocą szczypiec zdejmij pierścień
osadczy rozprężny (13).
• Wymień szczotkę pyłową (2).
• Ponownie załóż pierścień osadczy
rozprężny.
Firma D E WALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Usługa ta jest bezpłatna. By
z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw firmy DEWALT, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę
znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Smarowanie
Przystawka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Deklaracja zgodności z normami UE
Czyszczenie
Dbaj o to, by szczeliny wentylacyjne zawsze
były odsłonięte i regularnie przecieraj obudowę
miękką szmatką.
Firma D E WALT deklaruje niniejszym, że
odkurzacz D25300DH został wykonany zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami: 98/37/
EWG, 89/336//EWG, 73/23/EWG, EN 603351, EN 60335-2-2, EN 55014-2, EN 55014-1,
EN 61000-3-2 i EN 61000-3-3.
Czyszczenie filtru pyłowego (rys. E)
W trakcie intensywnej eksploatacji fałdki filtru
pyłowego zapychają się pyłem. W razie zużycia
filtru należy go wymienić.
• Usuń nagromadzony pył, obstukując filtr
w kuble na śmieci.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać
pod podanym niżej adresem lub w jednej
z naszych filii wymienionych na tylnej okładce
instrukcji obsługi.
Nie czyść filtru szczotką.
Poziom ciśnienia akustycznego
77 dB(A)*
Moc akustyczna
86 dB(A)
Ważona wartość skuteczna
przyśpieszeń na rękojeści
< 2,5 m/s2
* Wartość emisji zmierzona w miejscu pracy.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić
produkt D EWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dyrektor Działu Konstrukcyjnego
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
11-01-2007
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
produktów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
7
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
•
Przestrzegaj obowiązujących przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i doznania urazu ciała.
Przed użyciem urządzenia dodatkowego
przeczytaj poniższą instrukcję i także
instrukcję elektronarzędzia używanego
z tym urządzeniem!
Przechowuj tę instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
•
1
2
3
•
Utrzymuj porządek w miejscu pracy
Nieporządek w miejscu pracy grozi
wypadkiem.
Nie dopuszczaj dzieci do miejsca
pracy!
Pilnuj, by dzieci nie dotykały narzędzi
ani kabli. Młodociani poniżej 16 lat mogą
używać narzędzi tylko pod fachowym
nadzorem.
Używaj odpowiednich narzędzi
roboczych
W niniejszej instrukcji obsługi opisano
zastosowanie narzędzi zgodne
z przeznaczeniem. Do ciężkich prac nie
używaj zbyt słabych narzędzi roboczych ani
przystawek. Maksymalną jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz tylko przy
użyciu właściwego narzędzia.
Ostrzeżenie! Używanie innych przystawek
i akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji,
lub wykonywanie prac niezgodnych z ich
przeznaczeniem może doprowadzić do
wypadku.
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
odpylaczy ssących
•
•
•
•
•
Przystawka ta jest przewidziana do
wiercenia udarowego w kamieniu i betonie,
a wiertła zastosowane w elektronarzędziu
muszą odznaczać się odpowiednią
wytrzymałością
Nie używaj przystawki do wiercenia
w drewnie, stali ani tworzywach
sztucznych.
Nie używaj przystawki do wiercenia
wiertłami rurowymi.
Nie używaj przystawki do dłutowania.
Nie używaj przystawki do zasysania
niebezpiecznych substancji (jak np.
azbezt).
8
Przystawki tej używaj wyłącznie do
modeli wiertarek wyszczególnionych w tej
instrukcji.
Nie używaj przystawki w wilgotnym ani
mokrym otoczeniu.
Nie używaj przystawki do zasysania
gorących ani żarzących się cząstek.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów, a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez DeWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu
i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, korozji, normalnego
zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub
były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do
urządzenia, oraz elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień
ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową
DEWALT
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie są objęte
elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia
(wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych części)
w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną kartą gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie
koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca
nadania na koszt adresata.
6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00063550 - 05-06-2008
9
D25300DH - - A
DUST EXTRACTOR 1
©
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising