D25300DH | DeWalt D25300DH DUST EXTRACTOR Type 2 instruction manual

555777 - 95 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25300DH
1
2
3
4
5
6
7
A
9
8
5
11
10
B
2
1
3
1
4
C
3
D
12
7
E
F
3
13
2
G
4
SYSTÉM ODSÁVÁNÍ PRACHU
D2530ODH
Blahopřejeme Vám!
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Kontaktní přítlak
Max. zdvih
Max. šíře vrtání
Maximální průměr vrtáku
Sací kapacita
Vypínací prodleva
Hmotnost
D25300DH-XJ D25300DH-LX
220–240
110/115
2
2
N
60
60
mm 105
105
mm 120
120
mm
16
16
mm 500
500
s
2
2
kg
1,5
1,5
V
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
Lapač prachu
Počet otvorů
6 x 30 mm
8 x 30 mm
12 x 50 mm
Životnost prachového filtru,
počet cyklů
LPA (akustický tlak)
dB(A)*
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
133
75
20
133
75
20
> 100
> 100
77
77
3
86
3
86
3
3
D25300DH
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
5
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
d)
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
6
e)
f)
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g)
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní
předpisy pro systémy
odsávání prachových nečistot
• Toto zařízení je určeno k použití při vrtání
s příklepem do betonu nebo zdiva pomocí
plných vrtáků.
• Nepoužívejte toto přídavné zařízení pro práci
se dřevem, ocelí či plasty.
• Nepoužívejte toto přídavné zařízení při
jádrovém vrtání.
• Nepoužívejte toto přídavné zařízení při
jádrovém vrtání.
• Nepoužívejte toto přídavné zařízení
v jakýchkoliv aplikacích, kde se vyskytují
nebezpečné látky (např. azbest).
• Nepoužívejte toto přídavné zařízení ve spojení
s jinými modely nářadí, než je určeno v tomto
návodu k použití.
• Nepoužívejte nářadí ve vlhkém prostředí nebo
za mokra.
• Zařízení nevystavujte působení horkých nebo
žhavých částeček.
Ostatní rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
nemohou být vyloučena jistá zbytková rizika.
Tato rizika jsou následující:
- Poškození sluchu.
- Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
zvířeného při práci s betonem nebo zdivem.
Značky na systému odsávání
prachu
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na povrchu krytu nářadí, který vytváří
montážní spoj mezi nářadím a zásobníkem na
prach.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
7
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Systém odsávání prachu
1 Prachový kartáč
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození nebo zranění.
1 Hlavice odsávání prachu
2 Prachový kartáč
3 Hloubkový doraz
4 Délkový doraz
5 Uvolňovací tlačítko
6 Opěrné místo pro nářadí
7 Lapač prachu
POUŽITÍ VÝROBKU
Váš systém odsávání prachu D25300DH je
určen k odsávání prachu při profesionálním vrtání
s příklepem s použitím vaší robustní příklepové
vrtačky.
Toto přídavné zařízení lze použít ve spojení
s následujícími modely: D25313, D25323, D25324.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Systém odsávání prachových nečistot je přídavné
zařízení určené k použití s profesionálním
elektrickým nářadím.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
8
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Připojení a sejmutí systému
odsávání prachu
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění VŽDY používejte nářadí
s řádně namontovanou a bezpečně
utaženou boční rukojetí. Nedodržení
tohoto pokynu může mít za následek
sklouznutí rukojeti během práce
s nářadím a následnou ztrátu kontroly.
Připojení přídavného zařízení
(obr. B)
1. Před připojením zařízení připravte nářadí
následovně:
– Pokud je nasazen vrták, vyjměte jej.
– Z boční rukojeti (8) sejměte hloubkový
doraz. Boční rukojeť nesnímejte!
– Nastavte volič režimu (9) do polohy pro
„příklepové vrtání“.
2. Přídavné zařízení srovnejte s nářadím podle
obrázku.
3. Přídavné zařízení nasuňte na nářadí. Dejte
pozor, aby kontakty (10) zapadly do přípojných
drážek (11) na spodní straně nářadí.
4. Přídavné zařízení zatlačte na místo, až
zaskočí.
5. Přídavné zařízení odpojíte tak, že stisknete
uvolňovací tlačítko (5) a zařízení vysunete ven
z nářadí.
VAROVÁNÍ: Nenasazujte přídavné
zařízení, je-li nářadí v chodu.
Nastavení délky vrtáku (obr. C)
1. Upněte příslušný vrták.
2. Stiskněte hloubkový doraz (3) a přesuňte jej
dopředu směrem k hlavici (1). Uvolněte doraz.
3. Stiskněte délkový doraz (4) a odsuňte jej pryč
od hlavice (1). Uvolněte doraz.
4. Uchopte sestavu přídavného zařízení
s nářadím tak, že bude hlavice (1) směrem ke
stěně.
5. Přitlačte hlavici tak, aby se vrták dotýkal stěny.
6. Stlačte délkovou zarážku (4) a posuňte ji
směrem k hlavici (1) co nejvíce bude možné.
Uvolněte doraz.
7. Sestavu vrtačky mírně odtáhněte od stěny
tak aby se pružinový mechanismus ihned
neuvolnil.
Nastavení hloubky vrtání
(obr. D)
Stiskněte hloubkový doraz (3) a nastavte jej na
požadovanou hloubku vrtání. Uvolněte doraz.
Sejmutí a nasazení lapače
prachu (obr. E)
SEJMUTÍ
Stlačte dvě uvolňovací tlačítka (12) a lapač prachu
(7) vytáhněte ven.
OPĚTOVNÉ NASAZENÍ
1. Lapač prachu srovnejte s přídavným
zařízením podle obrázku.
2. Lapač prachu zatlačte na místo, až zaskočí.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte a odpojte
napájecí kabel od sítě. Ujistěte se, zda
je spouštěcí spínač v poloze vypnuto.
Náhodné spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Vždy se seznamte
s návodem k obsluze dodaným
s nářadím a při obsluze nářadí se řiďte
pokyny v něm uvedenými.
VAROVÁNÍ: Také si prostudujte
návod k použití elektrického nářadí, ke
kterému bude toto přídavné zařízení
připojeno.
Zapnutí a vypnutí
Zapněte nářadí: přídavné zařízení se zapne
automaticky.
Vypněte nářadí: přídavné zařízení se automaticky
vypne.
Elektronická prodleva vypnutí
Po vypnutí nářadí přídavné zařízení ještě několik
sekund poběží, aby došlo k odsátí prachu
z vnitřních částí a jeho uložení v lapači prachu.
Vrtání s příklepem (obr. F)
1. Nastavte délku vrtáku.
2. Nastavte hloubku vrtání.
3. Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
4. Umístěte vrták na značku a spusťte nářadí.
5. Vždy držte nářadí pevně oběma rukama
a zaujměte pevný postoj. Nářadí používejte
vždy s řádně upevněnou boční rukojetí.
6. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Vyprázdnění lapače prachu
(obr. E)
Lapač prachu (7) by měl být vyprázdněn jakmile se
výkon výrazně sníží.
1. Podle výše uvedeného postupu lapač prachu
sejměte.
2. Lapač vyprázdněte. Lapač mírně
3. vytřeste nebo s ním poklepejte, aby se prach
z filtru lépe odstranil.
ÚDRŽBA
Váš systém pro odsávání prachových nečistot
DeWALT byl zkonstruován tak, aby pracoval co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná
péče o tento výrobek a jeho pravidelné čištění vám
zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
9
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
náhradní díly DEWALT.
Po každých 100–120 cyklech použití filtr v lapači
prachu vyměňte.
VAROVÁNÍ: Abyste se vyvarovali úrazům,
používejte pouze originální náhradní díly
DEWALT.
Výměna prachového kartáče
(obr. G)
Prachový kartáč je nutné vyměnit pokud jsou
štětiny velmi opotřebeny, nebo pokud účinnost
odsávání prachu znatelně poklesne.
1. Kleštěmi sejměte pojistný kroužek (13).
2. Prachový kartáč (2) vyměňte.
3. Nasaďte pojistný kroužek zpět.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
10
Čištění prachového filtru
(obr. E)
Při intenzivním použití se žebra prachového filtru
zanášejí prachem. Dojde-li k opotřebení filtru, musí
být vyměněn.
Poklepem vytřepejte prach a nečistoty z filtru do
odpadkového koše.
VAROVÁNÍ: K vykartáčování
a k čištění filtru nepoužívejte kartáč.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00240805 - 10-07-2014
11
12
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising