D25300DH | DeWalt D25300DH DUST EXTRACTOR Type 2 instruction manual

511888 - 69 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25300DH
1
2
3
4
5
6
7
A
9
8
5
11
10
B
2
1
3
1
4
C
3
D
12
7
E
F
3
13
2
G
4
SYSTÉM ODSÁVANIA PRACHU
D2530ODH
Blahoželáme Vám!
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Kontaktný prítlak
Max. zdvih
Max. šírka vŕtania
Maximálny priemer
vrtáka
Nasávacia kapacita
Odloženie vypínania
Hmotnosť
V
N
mm
mm
mm
mm
s
kg
Lapač prachu
Počet otvorov
6 x 30 mm
8 x 30 mm
12 x 50 mm
Životnosť prachového filtra,
počet cyklov
LPA (akustický tlak)
dB(A)*
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
dB
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
D25300DH-XJ D25300DH-LX
220–240
110/115
2
2
60
60
105
105
120
120
16
500
2
1,5
16
500
2
1,5
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
133
75
20
133
75
20
> 100
> 100
77
77
3
86
3
86
3
3
D25300DH
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31. 12. 2009
5
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
d)
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE: Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
6
e)
f)
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
g)
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu správny
typ elektrického náradia. Pri použití
správneho typu elektrického náradia bude
práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné
predpisy pre systémy
odsávania prachových nečistôt
• Toto zariadenie je určené na použitie pri vŕtaní
s príklepom do betónu alebo muriva pomocou
plných vrtákov.
• Nepoužívajte toto prídavné zariadenie na
prácu s drevom, oceľou či plastmi.
• Nepoužívajte toto prídavné zariadenie pri
jadrovom vŕtaní.
• Nepoužívajte toto prídavné zariadenie pri
jadrovom vŕtaní.
• Nepoužívajte toto prídavné zariadenie
v akýchkoľvek aplikáciách, kde sa vyskytujú
nebezpečné látky (napr. azbest).
• Nepoužívajte toto prídavné zariadenie
v spojení s inými modelmi náradia, než je
určené v tomto návode na použitie.
• Nepoužívajte náradie vo vlhkom prostredí
alebo za mokra.
• Zariadenie nevystavujte pôsobeniu horúcich
alebo žeravých čiastočiek.
Ostatné riziká
Napriek tomu, že sú dodržiavané príslušné
bezpečnostné predpisy a sú používané
bezpečnostné zariadenia, nemôžu byť vylúčené
určité zostávajúce riziká.
Tieto riziká sú nasledujúce:
- Zhoršenie sluchu.
- Riziko stlačenia prstov pri výmene
príslušenstva.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s betónom alebo
murivom.
Značky na systéme odsávania
prachu
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
7
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na povrchu krytu náradia, ktorý vytvára
montážny spoj medzi náradím a zásobníkom na
prach!
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Systém odsávania prachu
1 Prachovú kefu
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia alebo zraneniu osôb.
1 Hlavica odsávania prachu
2 Prachová kefa
3 Hĺbkový doraz
4 Dĺžkový doraz
5 Uvoľňovacie tlačidlo
6 Oporné miesto pre náradie
7 Lapač prachu
POUŽITIE VÝROBKU
Váš systém odsávania prachu D25300DH je určený na
odsávanie prachu pri profesionálnom vŕtaní s príklepom
s použitím Vašej robustnej príklepovej vŕtačky.
Toto prídavné zariadenie je možné použiť v spojení
s nasledujúcimi modelmi: D25313, D25323, D25324.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prítomnosti horľavých kvapalín alebo plynov.
Systém odsávania prachových nečistôt je prídavné
zariadenie určené na použitie s profesionálnym
elektrickým náradím.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali
do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené
osoby, musí byť zaistený odborný dozor.
8
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.
Pripojenie a odobratie
systému odsávania prachu
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
zranenia VŽDY používajte náradie
s riadne namontovanou a bezpečne
utiahnutou bočnou rukoväťou.
Nedodržanie tohto pokynu môže mať
za následok skĺznutie rukoväti pri práci
s náradím a následnú stratu kontroly.
Pripojenie prídavného
zariadenia (obr. B)
1. Pred pripojením zariadenia pripravte náradie
nasledovne:
– Ak je nasadený vrták, vyberte ho.
– Z bočnej rukoväti (8) odoberte hĺbkový
doraz. Bočnú rukoväť neodoberajte!
– Nastavte volič režimu (9) do polohy pre
„príklepové vŕtanie“.
2. Prídavné zariadené zarovnajte s náradím
podľa obrázka.
3. Prídavné zariadenie nasuňte na náradie. Dajte
pozor, aby kontakty (10) zapadli do prípojných
drážok (11) na spodnej strane náradia.
4. Prídavné zariadenie zatlačte na miesto,
až zaskočí.
5. Prídavné zariadenie odpojíte tak, že stlačíte
uvoľňovacie tlačidlo (5) a zariadenie vysuniete
von z náradia.
VAROVANIE: Nenasadzujte prídavné
zariadenie, ak je náradie v chode.
Nastavenie dĺžky vrtáka (obr. C)
1. Vložte vhodný vrták.
2. Stlačte hĺbkový doraz (3) a presuňte ho
dopredu smerom k hlavici (1). Uvoľnite doraz.
3. Stlačte dĺžkový doraz (4) a odsuňte ho preč od
hlavice (1). Uvoľnite doraz.
4. Uchopte zostavu prídavného zariadenia
s náradím tak, že bude hlavica (1) smerom
k stene.
5. Pritlačte hlavicu tak, aby sa vrták dotýkal
steny.
6. Stlačte dĺžkovú zarážku (4) a posuňte ju
smerom k hlavici (1) čo najviac to bude
možné. Uvoľnite doraz.
7. Zostavu vŕtačky mierne odtiahnite od steny
tak, aby sa pružinový mechanizmus ihneď
neuvoľnil.
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. D)
Stlačte hĺbkový doraz (3) a nastavte ho na
požadovanú hĺbku vŕtania. Uvoľnite doraz.
Odobratie a nasadenie lapača
prachu (obr. E)
ODOBRATIE
Stlačte dve uvoľňovacie tlačidlá (12) a lapač
prachu (7) vytiahnite von.
OPÄTOVNÉ NASADENIE
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Vždy sa zoznámte
s návodom na obsluhu dodaným
s náradím a pri obsluhe náradia sa
riaďte pokynmi v ňom uvedenými.
VAROVANIE: Tiež si preštudujte
návod na použitie elektrického náradia,
ku ktorému bude toto prídavné
zariadenie pripojené.
Zapnutie a vypnutie
Zapnite náradie: prídavné zariadenie sa zapne
automaticky.
Vypnite náradie: prídavné zariadenie sa
automaticky vypne.
Elektronické odloženie
vypnutia
Po vypnutí náradia prídavné zariadenie ešte
niekoľko sekúnd pobeží, aby došlo k odsatiu
prachu z vnútorných častí a jeho uloženiu v lapači
prachu.
Vŕtanie s príklepom (obr. F)
1. Nastavte dĺžku vrtáka.
2. Nastavte hĺbku vŕtania.
1. Lapač prachu zarovnajte s prídavným
zariadením podľa obrázka.
3. Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný otvor.
2. Lapač prachu zatlačte na miesto, až zaskočí.
5. Vždy držte náradie pevne oboma rukami
a zaujmite pevný postoj. Náradie používajte
vždy s riadne pripevnenou bočnou rukoväťou.
4. Vrták umiestnite na značku a zapnite náradie.
6. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
9
Vyprázdnenie lapača prachu
(obr. E)
Lapač prachu (7) by ste mali vyprázdniť hneď ako
sa výkon výrazne zníži.
1. Podľa vyššie uvedeného postupu lapač
prachu odoberte.
2. Lapač vyprázdnite.
3. Lapač mierne vytraste alebo s ním poklepte,
aby sa prach z filtra lepšie odstránil.
ÚDRŽBA
VÁŠ SYSTÉM NA ODSÁVANIE PRACHOVÝCH NEČISTÔT
DeWALT bol skonštruovaný tak, aby pracoval
čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Riadna starostlivosť o tento výrobok
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranení odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či
je hlavný vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.
Čistenie prachového filtra
(obr. E)
VAROVANIE: Používajte iba náhradné
dielce DEWALT.
Poklepom vytrepte prach a nečistoty z filtra do
odpadkového koša.
Po každých 100 – 120 cykloch použitia filter
v lapači prachu vymeňte.
VAROVANIE: Aby ste sa vyvarovali
úrazom, používajte iba originálne náhradné
diely DEWALT.
Výmena prachovej kefy (obr. G)
Prachovú kefu je nutné vymeniť, ak sú štetiny
veľmi opotrebené, alebo ak účinnosť odsávania
prachu znateľne poklesne.
1. Kliešťami odoberte poistný krúžok (13).
2. Prachovú kefu (2) vymeňte.
3. Nasaďte poistný krúžok späť.
10
Čistenie
Pri intenzívnom použití sa rebrá prachového filtra
zanášajú prachom. Ak dôjde k opotrebeniu filtra,
musí sa vymeniť.
VAROVANIE: Na vykefovanie a na
čistenie filtra nepoužívajte kefu.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov
o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00240830 - 10-07-2014
11
12
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising