D25330K | DeWalt D25330K CHIPPING HAMMER Type 2 instruction manual

509111-92 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25330
Obr. 1
2
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
3
Obr. 6
4
SEKACÍ KLADIVO
D25330
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou, kdy
je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu,
ale neprovádí žádnou práci. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Blahopřejeme vám!
Zvolili jste si nářadí společnosti D EWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Počet úderů
Energie úderu
Polohy sekáče
Držák nástrojů
Průměr objímky
Hmotnost
LpA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
K WA (odchylka akustického
výkonu)
V
W
min-1
J
mm
kg
D25330
230
2
650
4100
3.1
12
SDS Plus®
54
2,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85,5
1,9
102
dB(A)
1,9
Pojistky:
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, neníli jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, může způsobit vážné nebo
smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně hrozící rizikovou situaci, která,
není-li jí zabráněno, může vést ke
vzniku lehkého nebo středně vážného zranění.
P O Z N Á M K A : O z n a č u j e p o s t up
nesouvisející se způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno, může
vést k poškození zařízení.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Sekání
ah,Cheq =
m/s² 17
Odchylka K =
m/s² 1,9
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745
a může být použita pro srovnání jednoho
nářadí s ostatními. Tato hodnota může být
použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na standardní použití
nářadí. Je-li ovšem nářadí použito
pro různé aplikace s rozmanitým
příslušenstvím nebo je-li prováděna
jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může
během celkové pracovní doby značně
prodloužit doba působení vibrací na
obsluhu.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
5
ES Prohlášení o shodě
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO
HLUKU
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
09
D25330K
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 98/37/
EEC (do 28. prosince 2009), 2006/42/EC (od
29. prosince 2009), EN 60745-1, EN 607452-6.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené bateriemi (bez napájecího kabelu.
2000/14/EC, Elektrické sekací kladivo na beton
(ruční), m ≤ 15 kg, Dodatek VIII, TÜV Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Germany, Úředně stanovený orgán ID
č.: 0197
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého
prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
Hodnota akustického výkonu stanovená dle
normy 2000/14/EC (Článek 12, Dodatek VIII,
č. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (naměřená hodnota
akustického výkonu)
103 dB
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
105 dB
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/
EC. Další informace vám poskytne zástupce
společnosti D EWALT na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní
straně tohoto návodu.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte
žádné redukce zástrček. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují
riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti D EWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci
a vývoj produktů
D EWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
3. 8. 2009
VAROVÁNÍ: Přečtěte si tento návod
k obsluze, aby bylo omezeno riziko
zranění.
6
a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní
použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
g) Jsou-li zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití takových zařízení
může snížit rizika týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEK TRICKÉHO NÁŘ ADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
hlavním spínačem je nebezpečné a musí
být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí
vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámených s obsluhou nářadí
nebo s tímto návodem, aby s nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení
nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej
před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením ke zdroji napětí nebo
před vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je hlavní spínač vypnutý. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním spínači nebo
připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících
částech nářadí mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožní lepší ovladatelnost elektrického
nářadí v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
7
•
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěř te
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat pouze shodné náhradní díly.
Tak zajistíte bezpečný provoz elektrického
nářadí.
•
Další bezpečnostní pokyny pro
sekací kladiva
•
•
•
•
•
•
Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem. Ujistěte se, zda pod
vrtaným materiálem není skryto elektrické
vedení nebo plynové potrubí a zda byla
u odpovědných společností ověřena místa
jejich uložení.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu. Stále udržujte pevný
úchop nářadí. Nepokoušejte se s nářadím
pracovat, nedržíte-li jej oběma rukama.
Obsluha nářadí pouze jednou rukou bude
mít za následek ztrátu kontroly nad nářadím. Zrovna tak nebezpečný může být
i průraz nebo kontakt s tvrdými materiály,
jako jsou například armovací pruty. Před
použitím pevně dotáhněte boční rukojeť.
K upnutí a podepření obrobku používejte svorky nebo jiný vhodný způsob.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku
o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
Budete-li pracovat s příklepem delší
dobu, používejte chrániče sluchu.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě
hluku může způsobit ztrátu sluchu. Velmi
vysoká hlučnost příklepového vrtání může
způsobit dočasnou ztrátu sluchu nebo
vážné poškození ušního bubínku.
Používejte ochranné brýle nebo jinou
ochranu zraku. Při sekání i vrtání dochází
k odlétávání úlomků. Odlétávající úlomky
mohou způsobit poranění očí s trvalými
následky. Při práci, během které se práší,
používejte masku proti prachu nebo respirátor.
•
•
•
•
•
•
Během použití dochází k velkému
zahřátí příklepových vrtáků i vrtaček.
Proto používejte při práci rukavice.
Stále udržujte pevný úchop nářadí.
Nepokoušejte se s nářadím pracovat,
nedržíte-li jej oběma rukama. Doporučujeme vám, abyste stále používali boční
rukojeť. Obsluha nářadí pouze jednou
rukou bude mít za následek ztrátu kontroly nad nářadím. Zrovna tak nebezpečný
může být i průraz nebo kontakt s tvrdými
materiály, jako jsou například armovací
pruty.
Nepracujte s tímto nářadím dlouhodobě. Vibrace způsobené funkcí příklepu
mohou být pro vaše ruce a paže nebezpečné. Používejte rukavice, které zajistí lepší
utlumení rázů a omezte působení vibrací
prováděním častých přestávek.
Neprovádějte opravy sekáčů sami.
Opravy sekáče by měl provádět pracovník
autorizovaného servisu. Nesprávně opravené sekáče mohou přivodit úraz.
Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde k úplnému zastavení pracovního
nástroje. Pohybující se nástroje mohou
způsobit zranění.
Nepoužívejte k uvolnění zablokovaných
pracovních nástrojů údery kladiva.
Mohly by dojít k uvolnění drobných úlomků
kovu nebo materiálu, které by mohly způsobit zranění.
Mírně opotřebované sekáče mohou být
znovu naostřeny broušením.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel
nedostal do blízkosti pohybujícího se
pracovního nástroje. Neomotávejte
napájecí kabel kolem žádné části
vašeho těla. Elektrický kabel navinutý na
pracovní nástroj může způsobit zranění
nebo ztrátu kontroly nad nářadím.
Zbytková rizika
Při práci se sekacími kladivy vznikají následující rizika:
– Poranění způsobená kontaktem s horkými částmi nářadí.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze zcela vyloučit určitá zbytková rizika.
Tato rizika jsou:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
8
–
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při práci
s betonem nebo zdivem.
URČENÉ POUŽITÍ
Vaše sekací kladivo je určeno pro lehké sekací,
sbíjecí a demoliční pracovní operace.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Označení na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Tato sekací kladiva jsou profesionální elektrická nářadí.
Používejte ochranu sluchu.
NEDOVOLTE dětem, aby se dostaly do kontaktu s tímto nářadím. Pracují-li s tímto nářadím
nezkušené osoby, je nutné zajištění dozoru.
Používejte ochranu zraku.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pro provoz pouze
pod jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda
napětí v síti odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (Obr. 1)
Datový kód (h), který obsahuje také rok výroby,
je vytištěn na krytu nářadí.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Příklad:
2009 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
s bezpečnostním transformátorem
opatřeným uzemňovací clonou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Balení obsahuje:
1 sekací kladivo
1 boční rukojeť
1 kufřík (modely K)
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
•
•
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu
D EWALT.
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje).
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí nebo
jakékoli jeho části. Mohlo by dojít
k poškození nářadí nebo k zranění.
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. V případě
použití navinovacího kabelu, odviňte vždy
celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
a.
b.
c.
d.
Hlavní spínač
Zajišťovací tlačítko
Objímka s označením polohy sekáče
Držák pracovního nástroje / zajišťovací
objímka
e. Kryt proti prachu
f. Boční rukojeť
g. Hlavní rukojeť
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Při náhodném
spuštění nářadí může dojít k zranění.
9
1. Stáhněte držák nástrojů / zajišťovací objímku (d) směrem dozadu a sejměte kryt proti
prachu (e).
2. Nasaďte nový kryt proti prachu.
3. Uvolněte držák nástrojů / zajišťovací objímku.
Vložení a vyjmutí příslušenství
SDS Plus® (obr. 2)
Toto nářadí používá příslušenství SDS Plus®
(viz detail na obr. 2, kde je znázorněn příčný řez upínací stopky nástroje SDS Plus ®).
Doporučujeme používat pouze profesionální
příslušenství.
1. Vyčistěte a namažte upínací stopku nástroje.
2. Vložte upínací stopku nástroje do držáku
nástrojů / zajišťovací objímky (d).
3. Zatlačte nástroj dolů a lehce s ním otáčejte,
dokud nezapadne do drážek.
4. Zatáhněte za nástroj a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje,
aby pracovní nástroj, který je upnutý
v držáku nástrojů / zajišťovací objímce,
prováděl v axiální ose pohyb v rozsahu
několika centimetrů.
5. Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, stáhněte držák nástrojů / zajišťovací objímku
(d) směrem dozadu a vyjměte nástroj
z nářadí.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodr žujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
• Na nářadí vyvíjejte tlak přibližně
5 kg. Nadměrný tlak na nářadí
neurychlí sekání, ale sníží výkon
nářadí a může zkrátit jeho provozní
životnost.
Správná poloha rukou (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Označení poloh sekáče (obr. 3)
Sekáč může být nastaven a zajištěn ve 12
různých polohách.
1. Zasuňte sekáč do nářadí podle výše uvedeného postupu.
2. Otáčejte objímkou (c) ve směru označeném
šipkou, dokud nebude sekáč v požadované
poloze.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (j) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (g).
Montáž boční rukojeti (obr. 4)
Boční rukojeť (f) může být uchycena tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům. Nářadí používejte vždy s řádně upevněnou boční rukojetí.
1. Povolte boční rukojeť.
• Pro praváky - Nasuňte upínací objímku
rukojeti na objímku za držákem nástrojů tak, aby byla rukojeť vlevo.
• Pro leváky - Nasuňte upínací objímku
rukojeti na objímku za držákem nástrojů tak, aby byla rukojeť vpravo.
2. Natočte boční rukojeť do požadované
polohy a dotáhněte ji.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1 a 5)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (a).
Chcete-li zajistit nepřetržitý chod nářadí,
stiskněte a držte hlavní spínač (a), přesuňte
zajišťovací tlačítko (b) do zajišťovací polohy
a uvolněte hlavní spínač.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač.
Chcete-li vypnout nářadí z režimu nepřetržitého chodu, spínač krátce stiskněte a uvolněte
jej. Po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu od sítě nářadí vždy vypněte.
Výměna krytu proti prachu
(obr. 2)
Sekání a sbíjení (obr. 1)
Kryt proti prachu (e) brání vnikání prachu do
mechanismu nářadí.
Vložte do držáku vhodný pracovní nástroj
a nastavte jej do jedné z 12 poloh.
Zapněte nářadí a zahajte práci.
DŮLEŽITÉ: Opotřebovaný kryt proti prachu
okamžitě vyměňte.
10
Po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu od sítě nářadí vždy vypněte.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Chcete-li snížit
riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené
společností D EWALT.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí D EWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá
bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho
řádné údržbě a pravidelném čištění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění vypněte nářadí a odpojte
napájecí kabel od sítě před nasazením nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto (OFF). Při náhodném
spuštění nářadí může dojít k zranění.
Na přání jsou dodávány různé typy sekáčů
SDS Plus®.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Mazání
Pokud nebudete v ýrobek D E WALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné
další mazání.
U příslušenství typu SDS Plus® musí být pravidelně mazána jeho upínací stopka.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí nečistoty a prach, ofoukejte kryt
nářadí proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní látky.
Tyto chemické látky mohou oslabit
materiály používané při výrobě těchto
součástí. Používejte pouze hadřík
navlhčený v mýdlovém roztoku. Dbejte
na to, aby se do nářadí nikdy nedostala
žádná kapalina. Nikdy neponořujte
žádnou část nářadí do kapaliny.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost D EWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků D EWALT po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
D EWALT naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných servisů DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com.
11
Navíc poskytuje servis D EWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis D EWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba
tento záruční list předložit prodávajícímu,
případně ser visnímu středisku D E WALT
pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve
vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem
dokladu o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku D EWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu
pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem D EWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem D EWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
D EWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker Trading s.r.o.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2009
zst00109480- 03-09-2009
12
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
13
D25330K
Getr.geh MEISSELHAMMER 2
©
14
D25330K
Motor
MEISSELHAMMER 2
©
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising