D25330K | DeWalt D25330K CHIPPING HAMMER Type 2 instruction manual

www.
.eu
D25330
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
11
English (original instructions)
19
Español (traducido de las instrucciones originales)
26
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
35
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
43
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
51
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
59
Português (traduzido das instruções originais)
66
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
75
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
82
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
90
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
98
Copyright DEWALT
2
Figure 1
b a
d
c
g
e
h
f
1
Figure 2
Figure 3
d
c
e
Figure 4
Figure 5
b
f
2
Figure 6
3
DANSK
MEJSELHAMMER
D25330
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elværktøj.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Tekniske data
Spænding
Type
Effekt
Slaghastighed
Slagstyrke
Mejselpositioner
Borepatron
Krave diameter
Vægt
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
mm
kg
D25330
230
2
650
4.100
3,1
12
SDS Plus®
54
2,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85.5
1,9
102
1,9
V
W
min-1
J
Samlede værdier for vibration (tre-akse vektorsum) fastslået
ifølge EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Mejsling
ah,Cheq =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
17
1,9
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
4
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan resultere i
produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
DANSK
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
MASKINSTØJDIREKTIVET
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
D25330
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
98/37/EF (indtil 28. dec. 2009), 2006/42/EF (fra 29.
dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
2000/14/EF, elektrisk betonbrækker (håndholdt), m
≤ 15 kg, bilag VIII, TÜV Rheinland produktsikkerhed
GmbH (0197), D-51105 Köln, Tyskland, id-nummer
for meddelt instans: 0197
Akustisk effektniveau i overensstemmelse med
2000/14/EF (paragraf 12, bilag III, nr. 10;
m ≤ 15 kg):
LWA (målt lydstyrkeniveau)
dB
103
LWA (garanteret lydstyrkeniveau)
dB
105
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.08.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
5
DANSK
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
6
d)
e)
f)
g)
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for
mejslingshammer
• Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
• Hold elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner,
hvor skæreværktøjet kan berøre skjulte
ledninger eller sit eget kabel. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på værktøjet
gøres strømførende og give brugeren stød.
Sørg for, at materialet, der bores, ikke skjuler
el- eller gasledninger, og at deres placering er
blevet bekræftet med forsyningsvirksomhederne.
DANSK
• Brug de ekstra håndtag, der følger med.
Manglende kontrol kan medføre personskade.
Hold godt fast på værktøjet hele tiden. Forsøg
ikke at betjene værktøjet uden at holde det
med begge hænder. Betjening af værktøjet
med én hånd kan medføre manglende kontrol.
Det kan også udgøre en fare at bryde igennem
eller støde på hårde materialer, såsom en
armeringsstang. Fastgør sidehåndtaget godt før
brug.
• Brug klemmer eller andre praktiske metoder
til at fastgøre og støtte arbejdsemnet til
et stabilt underlag. Det er ustabilt at holde
arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen og
kan medføre manglende kontrol.
• Brug hørebeskyttelse under hamring i
længere tid. Forlænget eksponering for høj,
intens støj kan forårsage høreskader. Der
kan forekomme midlertidigt høretab eller
alvorlig trommehindeskade som følge af høje
lydniveauer ved hammerboring.
• Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af
boremaskinen kan der hvirvle savsmuld
rundt. Flyvende partikler kan forårsage
permanent øjenskade. Brug en støvmaske
eller et åndedrætsværn til støvfrembringende
handlinger.
• Hammerborene og værktøjet bliver varme
under betjening. Anvend handsker, når du
rører ved dem.
• Slå ikke på fastsiddende dele med en
hammer for at løsne dem. Metalfragmenter
eller materialespåner kan løsnes og forårsage
personskade.
• Mejsler, der er en smule slidte, kan hvæsses
ved hjælp af slibning.
• Hold strømledningen borte fra den roterende
del. Vikl ikke ledningen om kroppen. En
elektrisk ledning, der er bundet om en roterende
del, kan forårsage personskade og manglende
kontrol.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
mejslingshamre:
– Skader forårsaget af berøring af værktøjets
varme dele.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i beton og/eller
murværk.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
• Hold godt fast på værktøjet hele tiden. Forsøg
ikke at betjene værktøjet uden at holde det
med begge hænder. Det anbefales altid at
anvende sidehåndtaget. Betjening af værktøjet
med én hånd kan medføre manglende kontrol.
Det kan også udgøre en fare at bryde igennem
eller støde på hårde materialer, såsom en
armeringsstang.
• Betjen ikke værktøjet i længere tid ad
gangen. Vibration som følge af hammerens
bevægelse kan medføre skade på dine hænder
og arme. Anvend handsker som en ekstra pude
og begræns udsættelsen ved at tage mange
pauser.
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Bær øjenværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (h), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2009 XX XX
• Forsøg ikke selv at reparere dele.
Mejselreparation bør udføres af en autoriseret
specialist. Ukorrekt reparerede mejsler kan
forårsage personskade.
• Læg aldrig værktøjet fra dig, før delene er
helt stoppet. Det kan forårsage personskade at
fjerne delene.
Produktionsår
Emballageindhold
Pakken indeholder:
1 mejslingshammer
1 sidehåndtag
7
DANSK
1 kasse (K-modeller)
1 brugsvejledning
1 sprængbillede
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Låseskyder
c. Indstillingskrave til mejselposition
d. Værktøjsholder/låsemuffe
e. Støvdæksel
f. Sidehåndtag
g. Hovedhåndtag
TILTÆNKT BRUG
Din mejslingshammer er blevet fremstillet til let
flishugning, mejsling og nedrivningsbrug.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse mejslingshamre er professionelt værktøj.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal enheden
slukkes, og strømtilførslen til
maskinen afbrydes, før der monteres
eller afmonteres tilbehør, før indstillingen
justeres eller ændres og før reparation.
Sørg for at afbryderen er sat til OFF.
En utilsigtet opstart kan forårsage
personskade.
Isætning og udtagning af SDS Plus®tilbehør (fig. 2)
Dette værktøj anvender SDS Plus®-tilbehør (se
indsats i figur 2 for et udsnit af SDS Plus®-borskaft).
Vi anbefaler, at du kun anvender professionelt
værktøj.
1. Rengør og smør borskaftet.
2. Indsæt borskaftet i værktøjsholderen/
låsemuffen (d).
3. Skub boret ned og drej det en smule, indtil det
passer i åbningerne.
4. Træk i boret for at kontrollere, at det er ordentligt
låst. Hammerfunktionen kræver, at boret kan
bevæges aksialt adskillige centimeter, når det er
låst fast i værktøjsholderen/låsemuffen.
5. For at fjerne et bor skal du trække
værktøjsholderens låsemuffe (d) tilbage og
trække boret ud.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
Indstilling af mejselpositionen (fig. 3)
Elektrisk sikkerhed
Mejslen kan indstillet og låses i 12 forskellige
positioner.
Den elektriske motor er kun bygget til én spænding.
Kontroller altid, at strømforsyningens spænding
svarer til spændingen på mærkepladen.
Dette DEWALT værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745. Ingen
jordledning er derfor nødvendig.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis der er behov for en forlængerledning, skal
der anvendes en godkendt forlængerledning, som
er egnet til værktøjets indgangsstrøm (se tekniske
data).
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2. Når der
bruges en ledningstromle, skal ledningen altid rulles
helt ud.
8
1. Isæt mejslen som beskrevet ovenfor.
2. Drej kraven (c) i pileretningen, indtil mejslen er i
den ønskede position.
Montering af sidehåndtag (fig. 4)
Sidehåndtaget (f) kan tilpasses både højre- og
venstrehåndsbrugere. Betjen altid værktøjet med
sidehåndtaget korrekt samlet.
1. Løsn sidehåndtaget.
• For højrehåndsbrugere: skub
sidehåndtagsklemmen over kraven bag
værktøjsholderen, håndtag til venstre.
• For venstrehåndsbrugere: skub
sidehåndtagsklemmen over kraven bag
værktøjsholderen/låsemuffen, håndtag til
højre.
2. Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
fastspænd håndtaget.
DANSK
Udskiftning af støvdækslet (fig. 2)
Flishugning og mejsling (fig. 1)
Støvdækslet (e) forhindrer, at der trænger støv ind i
mekanismen.
Isæt den rette mejsel og drej den til én af dens
12 positioner.
VIGTIGT: Udskift et slidt støvdæksel med det samme.
Tænd for værktøjet og begynd med at arbejde.
1. Træk værktøjsholderens låsemuffe (d) tilbage og
træk støvdækslet (e) af.
2. Påsæt det nye støvdæksel.
3. Slip værktøjsholderen/låsemuffen.
BETJENING
Brugsvejledning
Sluk altid for værktøjet når du er færdig med
arbejdet, og før du tager stikket ud.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal enheden
slukkes, og strømtilførslen til
maskinen afbrydes, før der monteres
eller afmonteres tilbehør, før indstillingen
justeres eller ændres og før reparation.
Sørg for at afbryderen er sat til OFF.
En utilsigtet opstart kan forårsage
personskade
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
• Vær opmærksom på placeringen af
rør og ledninger.
• Benyt et tryk på ca. 5 kg på
værktøjet. For megen styrke øger ikke
mejslingen, men reducerer værktøjets
ydelse og kan forkorte værktøjets
levetid.
Korrekt håndposition (fig. 1, 6)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndpositoin som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (f) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (g).
Tænde og slukke (fig. 1, 5)
Tryk på tænd/sluk-kontakten (a) for at starte
værktøjet.
For vedvarende betjening skal du trykke på
kontakten (a) og holde den nede, skubbe
låseskyderen (b) i låseposition og derefter udløse
kontakten.
Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
For at standse værktøjet i vedvarende betjening skal
du trykke på kontakten et øjeblik og derefter slippe
den. Sluk altid for værktøjet, når du er færdig med
arbejdet, og før du tager stikket ud.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Tilbehør og vedhæftelser skal smøres regelmæssigt
omkring SDS Plus®-udstyret.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
9
DANSK
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Forskellige typer SDS Plus®-mejsler er tilgængelige
som ekstraudstyr.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
10
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og
tilbyder en enestående garanti til professionelle
brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring
er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALTværktøj, kan du returnere det inden for 30
dage, komplet som købt, til den forhandler, hvor
værktøjet blev købt og få alle pengene refunderet
eller bytte det. Produktet skal have været
underlagt almindelige brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse eller
service til dit DEWALT-værktøj inden for 12
måneder efter købet, gøres dette helt gratis på et
autoriseret DEWALTserviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele, medmindre
de fejlede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl
inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer
DEWALT gratis udskiftning af alle defekte dele
eller gratis udskiftning af enheden efter vores
valg, under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt.
• Produktet har været underlagt almindelig
brug og slid.
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer.
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør i
DEWALT-kataloget eller kontakte dit DEWALTkontor på den adresse, der er angivet i
denne brugsvejledning. Der findes en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
DEUTSCH
MEISSELHAMMER
D25330
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Schlaggeschwindigkeit
Schlagenergie
Meißelpositionen
Werkzeugaufnahme
Spannhalsdurchmesser
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
mm
kg
D25330
230
2
650
4.100
3,1
12
SDS Plus®
54
2,9
dB(A)
85,5
dB(A)
dB(A)
1,9
102
dB(A)
1,9
V
W
min-1
J
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der
triaxialen Beschleunigung) gemäß EN60745:
Schwingungsemissionswert ah =
Meißeln
ah,Cheq =
m/s²
Messungenauigkeit K = m/s²
17
1,9
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
11
DEUTSCH
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
OUTDOOR-RICHTLINIE
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
D25330
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
98/37/EG (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29.
Dez. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
2000/14/EG, Elektrobeton-Aufbruchhammer
(handgeführt), m ≤ 15 kg, Anlage VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Deutschland, Notified Body ID No.: 0197
Schallleistungswert gemäß 2000/14/EG (Artikel 12,
Anlage III, Nr. 10; m ≤ 15 kg):
dB
103
LWA (zugesicherter Schallleistungswert) dB
LWA (gemessener Schallleistungswert)
105
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
03.08.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
12
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
DEUTSCH
f)
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
13
DEUTSCH
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche besondere
Sicherheitsvorschriften für
Meißelhämmer
• Tragen Sie Gehörschutz. Der Einfluss von
Lärm kann zu Gehörverlust führen.
• Halten Sie Elektrowerkzeuge an isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten durchführen,
bei denen das Schneidwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das eigene
Kabel berühren könnte. Der Kontakt des
Schneidzubehörs mit einer Strom führenden
Leitung kann die exponierten Metallteile des
Elektrowerkzeugs unter Strom setzen und zu
einem Stromschlag beim Anwender führen.
Vergewissern Sie sich, dass das
Werkstück keine Strom- oder Gasleitungen
verdeckt und dass deren Lage mit den
Versorgungsunternehmen überprüft wurde.
• Verwenden Sie die mitgelieferten
Zusatzgriffe. Kontrollverlust kann zu
Verletzungen führen. Halten Sie das Gerät
immer fest im Griff. Versuchen Sie nicht, dieses
Gerät zu betreiben, ohne es mit beiden Händen
zu halten. Der Einhandbetrieb dieses Gerätes
führt zu Kontrollverlust. Das Durchbrechen
von oder Stoßen auf harte Stoffe wie
Armierungsstahl kann ebenfalls gefährlich sein.
Ziehen Sie den seitlichen Griff vor dem Betrieb
gut fest.
• Verwenden Sie Klemmen oder andere
praktikable Methoden, um das Werkstück an
einer stabilen Halterung zu befestigen und
abzustützen. Das Halten des Werkstücks in der
Hand oder gegen Ihren Körper ist nicht stabil
und kann zu Kontrollverlust führen.
• Tragen Sie Gehörschutz, wenn Sie über
längere Zeit meißeln. Langer Einfluss von Lärm
kann zu Gehörverlust führen. Vorübergehender
Gehörverlust oder schwere Trommelfellschäden
können durch hohe Lärmpegel beim
Schlagbohren entstehen.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen
anderen Augenschutz. Beim Meißel- und
Bohrbetrieb werden Späne in die Luft befördert.
Fliegende Partikel können zu Augenverletzungen
führen. Tragen Sie eine Staubmaske oder
Atemschutzmaske bei Arbeiten, bei denen
Staub entsteht.
14
• Meißeleinsätze (Bits) und Werkzeuge werden
beim Betrieb heiß. Tragen Sie Handschuhe,
wenn Sie sie anfassen.
• Halten Sie das Gerät immer fest im Griff.
Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu
betreiben, ohne es mit beiden Händen zu
halten. Es wird empfohlen, immer den seitlichen
Zusatzgriff zu verwenden. Der Einhandbetrieb
dieses Gerätes führt zu Kontrollverlust. Das
Durchbrechen von oder Stoßen auf harte Stoffe
wie Armierungsstahl kann ebenfalls gefährlich
sein.
• Betreiben Sie dieses Gerät nicht über lange
Zeitintervalle. Die durch die Hammerfunktion
verursachten Schwingungen können zu
Verletzungen an Ihren Händen und Armen
führen. Verwenden Sie Handschuhe, um
eine zusätzliche Dämmung zu erreichen, und
begrenzen Sie die Auswirkungen durch häufige
Pausen.
• Unterlassen Sie es, die Einsätze selbst
aufzubereiten. Die Meißelaufbereitung sollte
durch eine autorisierte Fachperson erfolgen.
Unsachgemäß aufbereitete Meißel können zu
Verletzungen führen.
• Legen Sie das Gerät niemals ab, bevor
der Einsatz vollständig zum Stillstand
gekommen ist. Sich bewegende Einsätze
können zu Verletzungen führen.
• Schlagen Sie zur Lösung von blockierten
Einsätzen nicht mit dem Hammer darauf.
Metallteilchen oder Materialsplitter können sich
lösen und zu Verletzungen führen.
• Wenig abgenutzte Meißel können durch
Schleifen wieder geschärft werden.
• Halten Sie das Stromkabel vom rotierenden
Einsatz entfernt. Wickeln Sie das Kabel nicht
um einen Körperteil. Wenn sich das Kabel um
einen rotierenden Einsatz wickelt, kann dies zu
Verletzungen und zum Kontrollverlust führen.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Meißelhämmern untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren heißer Teile des
Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht
vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
DEUTSCH
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen
von Staub bei Arbeiten in Beton und/oder
Mauerwerk.
Bezeichnungen am Werkzeug
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihr Meißelhammer wurde für leichte Stemm- und
Meißelarbeiten sowie Abbrucharbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Meißelhämmer sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Einsatz.
Gehörschutz tragen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Augenschutz tragen.
Elektrische Sicherheit
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. (FIG.) 1)
Der Datumscode (h), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung entspricht.
Dieses DEWALT-Elektrowerkzeug ist
gemäß EN 60745 doppelt isoliert und
erfordert deshalb keinen Erdleiter.
Beispiel:
2009 XX XX
Herstelljahr
Lieferumfang
Die Packung enthält:
1 Meißelhammer
Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein speziell
hergestelltes Kabel ersetzt werden, das über
DEWALT-Vertriebsstellen erhältlich ist.
CH
1 seitlicher Zusatzgriff
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
1Transportkoffer (K-Modelle)
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
a. Ein-/Aus-Schalter
b. Arretierungsschieber
c. Indexring für Meißelpositionen
d. Werkzeugaufnahme / Arretiermanschette
e. Staubkappe
f. seitlicher Zusatzgriff
g. Hauptgriff
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird,
verwenden Sie ein für den Leistungseingang dieses
Werkzeugs zugelassenes Kabel (siehe technische
Daten).
Der Mindestquerschnitt des Leiters ist 1,5 mm2. Bei
Verwendung einer Kabelrolle muss das Kabel immer
vollständig abgewickelt werden.
Einsetzen und Entfernen von SDS
Plus®-Zubehör (Abb. 2)
Dieses Gerät ist für die Verwendung von SDS Plus®Meißeln vorgesehen (siehe Querschnitt eines SDS
Plus®-Bitschafts im Nebenbild in Abbildung 2). Es
wird empfohlen, nur Zubehör für den professionellen
Einsatz zu verwenden.
15
DEUTSCH
1. Reinigen und fetten Sie den Bitschaft.
2. Setzen Sie den Bitschaft in die
Werkzeugaufnahme / Arretiermanschette (d).
3. Drücken Sie den Einsatz nach unten und
drehen Sie ihn leicht, bis er in den Schlitzen
sitzt.
4. Ziehen Sie am Bit, um zu prüfen, ob er richtig
festsitzt. Die Schlagfunktion erfordert, dass
der Bit sich entlang seiner Achse einige
Zentimeter bewegen kann, wenn er in der
Werkzeugaufnahme / Arretiermanschette
festsitzt.
5. Um einen Einsatz zu entfernen, ziehen Sie die
Werkzeugaufnahme / Arretiermanschette (d)
zurück und ziehen Sie den Bit heraus.
Indexieren der Meißelpositionen
(Abb. 3)
Der Meißel kann indexiert und in 12 verschiedenen
Positionen arretiert werden.
1. Setzen Sie den Meißel wie oben beschrieben
ein.
2. Drehen Sie den Einstellring (c) in Pfeilrichtung,
bis der Meißel in der gewünschten Position ist.
Anbau des seitlichen Zusatzgriffs
(Abb. 4)
Der seitliche Zusatzgriff (f) kann für Rechts- und
Linkshänder angebaut werden. Betreiben Sie das
Gerät immer mit sachgemäß zusammengebautem
seitlichen Zusatzgriff.
1. Lösen Sie den seitlichen Zusatzgriff.
– Für Rechtshänder schieben Sie die Klemme
des seitlichen Griffs über den Einstellring
hinter der Werkzeugaufnahme. Der Griff
befindet sich links.
– Für Linkshänder schieben Sie die Klemme
des seitlichen Griffs über den
Einstellring hinter der Werkzeugaufnahme
/ Arretiermanschette. Der Griff befindet sich
rechts.
2. Drehen Sie den seitlichen Zusatzgriff in die
gewünschte Position und ziehen Sie den Griff
fest an.
Ersetzen der Staubkappe (Abb. 2)
Die Staubkappe (e) verhindert, dass Staub in die
Mechanik eindringt.
WICHTIG: Eine abgenutzte Staubkappe muss sofort
ersetzt werden.
16
1. Ziehen Sie die Werkzeugaufnahme /
Arretiermanschette (d) zurück und ziehen Sie die
Staubkappe (e) ab.
2. Setzen Sie die neue Staubkappe ein.
3. Lassen Sie die Werkzeugaufnahme /
Arretiermanschette wieder los.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und
geltenden Vorschriften.
• Achten Sie auf vorhandene Rohr- und
Stromleitungen.
• Üben Sie einen Druck von ca. 5 kg
auf das Gerät aus. Zu hohe Kraft
beschleunigt nicht das Meißeln,
mindert aber die Geräteleistung und
kann die Lebensdauer des Gerätes
verkürzen.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 6)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am seitlichen Zusatzgriff (f) liegt, während die
andere Hand den Hauptgriff (g) hält.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1, 5)
Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie den Ein- /
Aus-Schalter (a).
Für Dauerbetrieb halten Sie den Schalter (a)
gedrückt, schieben den Arretierschieber (b) in die
Arretierposition und lassen den Schalter los.
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter
los.
Um das Gerät im Dauerbetrieb zu stoppen, drücken
Sie kurz auf den Schalter und lassen ihn dann los.
Schalten Sie immer das Gerät aus, wenn die Arbeit
beendet ist und bevor Sie den Netzstecker ziehen.
DEUTSCH
Stemmen und Meißeln (Abb. 1)
Setzen Sie den geeigneten Meißel ein und drehen
Sie ihn in eine der 12 Positionen.
Schalten Sie das Gerät ein und beginnen Sie mit der
Arbeit.
Schalten Sie immer das Gerät aus, wenn die Arbeit
beendet ist, und bevor Sie den Netzstecker ziehen.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie
vor Anbringen oder Abnehmen
von Zubehörteilen bzw. bevor Sie
Einstellungen vornehmen/ändern oder
Reparaturen durchführen, das Gerät
abschalten und den Netzstecker
ziehen. Vergewissern Sie sich, dass der
Auslöser in der ausgeschalteten Stellung
gesichert ist. Ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Geräts kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Optional stehen verschiedene SDS Plus®-Meißel zur
Verfügung.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Die verwendeten Zubehör- und Anbauteile
müssen regelmäßig um den SDS Plus®-Anschluss
geschmiert werden.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
17
DEUTSCH
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner Produkte
und bietet den professionellen Anwendern
des Produktes eine herausragende Garantie.
Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder Ihrer
gesetzlichen Ansprüche als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie gilt
innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und der Europäischen
Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie es
einfach innerhalb von 30 Tagen komplett im
Originallieferumfang, so wie gekauft, an den
Händler zurück, um eine vollständige Erstattung
oder ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein. Der
Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate ab Kauf werden
Wartungs- und Kundendienstleistungen für Ihr
DEWALT-Gerät kostenlos durch eine autorisierte
DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausgeführt.
Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör
und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab
Kauf einen Fehler aufweist, garantiert DEWALT den
kostenlosen Austausch aller fehlerhaften Teile oder,
nach unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche durch
nicht autorisierte Personen vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen
möchten, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in
Verbindung oder finden Sie die nächste DEWALTKundendienstwerkstatt im DEWALT-Katalog oder
setzen Sie sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Adresse in Verbindung. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden
Sie im Internet unter: www.2helpU.com.
18
ENGLISH
CHIPPING HAMMER
D25330
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Type
Power input
Impact rate
Impact energy
Chisel positions
Tool holder
Collar diameter
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
mm
kg
D25330
230
230/115
2
650
4,100
3.1
12
SDS Plus®
54
2.9
dB(A)
85.5
dB(A)
dB(A)
1.9
102
dB(A)
1.9
V
V
W
min-1
J
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
Chiselling
ah,Cheq =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
17
1.9
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
19
EN GLI S H
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
OUTDOOR NOISE DIRECTIVE
D25330
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC (from
Dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
2000/14/EC, Electrical concrete breaker (hand-held),
m ≤ 15 kg, Annex VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
Notified Body ID No.: 0197
Level of acoustic power according to 2000/14/EC
(Article 12, Annex III, No. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (measured sound power level)
dB
103
LWA (guaranteed sound power level)
dB
105
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.08.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
20
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
ENGLISH
c)
d)
e)
f)
g)
Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f)
g)
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Chipping Hammer
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory
contacting a “live” wire may make exposed
metal parts of the tool “live” and shock the
operator.
Be certain that the material being drilled does
not conceal electric or gas service and that
their locations have been verified with the utility
companies.
• Use auxiliary handles supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.
Keep a firm grip on the tool at all times. Do not
attempt to operate this tool without holding it
with both hands. Operating this tool with one
hand will result in loss of control. Breaking
through or encountering hard materials such as
re-bar may be hazardous as well. Tighten the
side handle securely before use.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear ear protectors when hammering
for extended periods of time. Prolonged
exposure to high intensity noise can cause
hearing loss. Temporary hearing loss or serious
ear drum damage may result from high sound
levels generated by hammerdrilling.
21
EN GLI S H
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering and drilling operations cause chips
to fly. Flying particles can cause permanent eye
damage. Wear a dust mask or respirator for
applications that generate dust.
• Hammer bits and tools get hot during
operation. Wear gloves when touching them.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
• Keep a firm grip on the tool at all times.
Do not attempt to operate this tool
without holding it with both hands. It is
recommended that the side handle be used at
all times. Operating this tool with one hand will
result in loss of control. Breaking through or
encountering hard materials such as re-bar may
be hazardous as well.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
• Do not recondition bits yourself. Chisel
reconditioning should be done by an authorized
specialist. Improperly reconditioned chisels
could cause injury.
• Never lay the tool down until the bit has
come to a complete stop. Moving bits could
cause injury.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (h), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2009 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Chipping hammer
• Do not strike jammed bits with a hammer to
dislodge them. Fragments of metal or material
chips could dislodge and cause injury.
1 Side handle
• Slightly worn chisels can be resharpened by
grinding.
1 Instruction manual
• Keep the power cord away from the rotating
bit. Do not wrap the cord around any part of
your body. An electric cord wrapped around a
spinning bit may cause personal injury and loss
of control.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of
chipping hammers:
– Injuries caused by touching the hot parts of the
tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
1 Kitbox (K models)
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. On/off switch
b. Lock-on slider
c. Chisel position index collar
d. Tool holder/locking sleeve
– Impairment of hearing.
e. Dust cover
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
g. Main handle
22
f. Side handle
ENGLISH
INTENDED USE
Your chipping hammer has been designed for light
chipping, chiselling and demolition applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These chipping hammers are professional power
tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
Inserting and Removing SDS Plus®
Accessories (fig. 2)
This tool uses SDS Plus® accessories (refer to the
inset in figure 2 for a cross-section of an SDS Plus®
bit shank). We recommend to use professional
accessories only.
1. Clean and grease the bit shank.
2. Insert the bit shank into the tool holder/locking
sleeve (d).
3. Push the bit down and turn it slightly until it fits
into the slots.
4. Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder/locking sleeve.
5. To remove a bit pull back the tool holder/locking
sleeve (d) and pull out the bit.
Indexing the Chisel Position (fig. 3)
The chisel can be indexed and locked into 12
different positions.
• Safely dispose of the old plug.
1. Insert the chisel as described above.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
2. Rotate the collar (c) in the direction of the
arrowuntil the chisel is in the desired position.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data).
The minimum conductor size is 1.5 mm2. When
using a cable reel, always unwind the cable
completely.
Fitting the Side Handle (fig. 4)
The side handle (f) can be fitted to suit both RH- and
LH-users. Always use the tool with the side handle
properly assembled.
1. Loosen the side handle.
– For RH-users, slide the side handle clamp
over the collar behind the tool holder, handle
at the left.
– For LH-users, slide the side handle clamp
over the collar behind the tool holder/locking
sleeve, handle at the right.
2. Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
23
EN GLI S H
Replacing the Dust Cover (fig. 2)
Chipping and Chiselling (fig. 1)
The dust cover (e) prevents dust from entering into
the mechanism.
Insert the appropriate chisel and rotate it into one of
12 positions.
IMPORTANT: Replace a worn dust cover immediately.
Turn the tool on the tool and start working.
1. Pull back the tool holder/locking sleeve (d) and
pull the dust cover (e) off.
2. Fit the new dust cover.
3. Release the tool holder/locking sleeve.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply a pressure of approx. 5 kg to
the tool. Excessive force does not
speed up chiselling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
Proper Hand Position (fig. 1, 6)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the
side handle (f), with the other hand on the main
handle (g).
Switching On and Off (fig. 1, 5)
To run the tool, press the on/off switch (a).
For continuous operation, press and hold down the
switch (a), slide the lock-on slider (b) into the lock
position and release the switch.
To stop the tool, release the switch.
To stop the tool in continuous operation, press the
switch briefly and release it. Always switch off the
tool when work is finished and before unplugging.
24
Always turn the tool off when work is finished and
before unplugging.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS Plus® fitment.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
ENGLISH
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Various types of SDS Plus® chisels are available as
an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee is
valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free
Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply return
it within 30 days, complete with all original
components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The
product must have been subject to fair wear and
tear and proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof of
purchase must be produced. Includes labour.
Excludes accessories and spare parts unless
failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, DEWALT
guarantees to replace all defective parts free of
charge or – at our discretion – replace the unit
free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear
and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your seller
or check the location of your nearest authorised
DEWALT repair agent in the DEWALT catalogue
or contact your DEWALT office at the address
indicated in this manual. A list of authorised
DEWALT repair agents and full details of our
after-sales service is available on the Internet at:
www.2helpU.com.
25
ESPAÑOL
MARTILLO DE CINCELAR
D25330
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia
Índice de impacto
Energía del impacto
Posiciones del cincel
Portabrocas
Diámetro del cuello
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
potencia acústica)
mm
kg
D25330
230
2
650
4.100
3,1
12
SDS Plus®
54
2,9
dB(A)
85,5
dB(A)
dB(A)
1,9
102
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
dB(A)
1,9
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
V
W
min-1
J
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Valores totales de vibración (cantidad vectorial triaxial)
determinados según la norma EN60745:
Valor de la emisión de vibración ah
Cincelado
ah,Cheq =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
17
1,9
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
26
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ESPAÑOL
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DIRECTRIZ DE RUIDO EXTERIOR
D25330
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009),
2006/42/EC (desde el 29 de diciembre de 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
2000/14/EC, Martillo rompepavimentos eléctrico
(de mano), m ≤ 15 kg, Anexo VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Colonia,
Alemania, N° de identificación del organismo
notificado: 0197
Nivel de potencia acústica según la norma 2000/14/
EC (Artículo 12, Anexo III, N° 10; m ≤ 15 kg):
LWA (nivel de potencia
acústica medido)
dB
103
LWA (nivel de potencia
acústica garantizado)
dB
105
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
03.08.2009
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo
de descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
27
ESPAÑOL
e)
f)
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
28
g)
pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
ESPAÑOL
g)
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para el martillo
cincelador
• Póngase protectores para el oído. La
exposición al ruido puede causar pérdida
auditiva.
• Sostenga las herramientas eléctricas en
superficies de sujeción aisladas cuando
realice una operación en la cual la
herramienta para cortar pudiera entrar
en contacto con instalaciones eléctricas
ocultas o su propio cable. El contacto de
los accesorios de corte con un cable cargado,
puede cargar las partes metálicas expuestas de
la herramienta y producir una descarga eléctrica
al operador.
Asegúrese de que el material que vaya a
perforar no oculte acometidas eléctricas o de
gas y que sus posiciones hayan sido verificadas
con las empresas de servicio público.
• Use las empuñaduras auxiliares
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control puede ocasionar lesión personal.
Agarre firmemente la herramienta en todo
momento. No intente utilizar esta herramienta
sin sujetarla con ambas manos. El utilizar esta
herramienta con una sola mano ocasionará
la pérdida de control. Asimismo puede ser
peligroso romper o encontrarse con materiales
duros como barras de refuerzo. Apriete la
empuñadura lateral bien antes de utilizar la
herramienta.
• Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo no
proporciona estabilidad y puede causar una
pérdida de control.
• Póngase protectores para el oído
cuando martille por períodos de tiempo
prolongados. La exposición prolongada al
ruido de intensidad elevada puede causar
pérdida auditiva. Los elevados niveles de sonido
de la perforación con martillo pueden ocasionar
pérdida auditiva temporal o lesiones graves al
tímpano.
• Póngase gafas protectoras u otra protección
para los ojos. Las operaciones de martillado
y taladrado pueden hacer que salgan volando
astillas. Las partículas volantes pueden
ocasionar daño permanente a los ojos. Use una
mascarilla antipolvo o un respirador para las
aplicaciones que produzcan polvo.
• Las brocas del martillo y las herramientas
se calientan durante el funcionamiento. Use
guantes cuando las toque.
• Agarre firmemente la herramienta en
todo momento. No intente utilizar esta
herramienta sin sujetarla con ambas manos.
Se recomienda usar la empuñadura lateral
en todo momento. El utilizar esta herramienta
con una sola mano ocasionará la pérdida de
control. Asimismo puede ser peligroso romper o
encontrarse con materiales duros como barras
de refuerzo.
• No utilice esta herramienta durante períodos
largos de tiempo. La vibración causada por
la acción del martillo puede ser perjudicial
para las manos y los brazos. Utilice guantes
para proporcionar protección extra y limite la
exposición tomándose periodos de descanso
con frecuencia.
• No repare las brocas usted mismo. La
reparación de los cinceles debe ser realizada
por un especialista autorizado. Los cinceles
que no estén bien reparados pueden causar
lesiones.
• No ponga nunca la herramienta hacia abajo
hasta que la broca se haya parado por
completo. Las brocas en movimiento pueden
causar lesiones
• No golpee las brocas atascadas con un
martillo para sacarlas. Pueden desprenderse
fragmentos de metal o astillas de material y
ocasionar lesiones.
• Los cinceles ligeramente desgastados
pueden volver a afilarse amolando.
• Mantenga el cable eléctrico alejado de la
broca en movimiento. No enrolle el cable
alrededor de ninguna parte de su cuerpo.
Un cable eléctrico enrollado en una broca en
movimiento puede ocasionar lesión personal y
pérdida de control.
29
ESPAÑOL
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los martillos cinceladores:
– Lesiones ocasionadas al tocar las piezas
calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede producir daños o
lesiones corporales.
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Guía de deslizamiento de bloqueo
c. Collar de graduación de la posición del cincel
d. Portaherramientas/manguito de bloqueo
– Deterioro auditivo.
e. Cubierta protectora contra el polvo
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
g. Empuñadura principal
– Riesgos para la salud ocasionados al respirar
el polvillo que se desprende al trabajar con
hormigón o mampostería.
f. Empuñadura lateral
USO PREVISTO
Símbolos en la herramienta
Su martillo cincelador ha sido diseñado para
aplicaciones de desbastado ligero, cincelado y
demolición.
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
Estos martillos cinceladores son herramientas
eléctricas profesionales.
Use protección para los oídos.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Use protección ocular.
Seguridad eléctrica
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (h), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2009 XX XX
Año de fabricación
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1 Martillo cincelador
1 Empuñadura lateral
1 Maletín (Sólo modelos K)
1 manual de instrucciones
1 diagrama de desmontaje
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
30
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Compruebe siempre que el
suministro de tensión corresponda con el voltaje de
la placa de especificaciones.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60745; por lo tanto, no se requiere
toma de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
Uso de un cable prolongador
Si hace falta un cable prolongador, use uno
homologado para la entrada de potencia de la
herramienta (consulte los datos técnicos).
La dimensión mínima del conductor es 1,5 mm2.
Cuando use una bobina de cable, desenrolle
completamente el cable.
ESPAÑOL
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de regular
o cambiar los ajustes o cuando se
realicen reparaciones. Compruebe que
el interruptor esté en la posición OFF.
Un encendido accidental puede causar
lesiones.
Introducir y sacar accesorios SDS
Plus® (fig. 2)
Esta máquina usa accesorios SDS Plus® (fíjese en el
recuadro de la figura 2 para un corte transversal de
un vástago de broca SDS Plus®). Recomendamos
que utilice solamente accesorios profesionales.
– Para usuarios zurdos, deslice la abrazadera
de la empuñadura lateral por encima del
collar detrás del portaherramientas/manguito
de bloqueo, con la empuñadura a la
derecha.
2. Gire la empuñadura lateral hasta la posición
deseada y apriétela.
Cambio de la cubierta protectora
contra el polvo (fig. 2)
La cubierta protectora contra el polvo (e) evita que
entre polvo al mecanismo.
IMPORTANTE: Cambie inmediatamente la cubierta
protectora contra el polvo cuando esté desgastada.
1. Tire hacia atrás del portaherramientas/manguito
de bloqueo (d) y saque la cubierta protectora
contra el polvo (e).
1. Limpie y engrase el vástago de la broca.
2. Coloque la nueva cubierta protectora contra el
polvo.
2. Introduzca el vástago de la broca en el
portaherramientas/manguito de bloqueo (d).
3. Suelte el portaherramientas/manguito de
bloqueo.
3. Empuje la broca hacia abajo y gírela ligeramente
hasta que encaje en las ranuras.
4. Tire de la broca para comprobar que esté bien
bloqueada. La función para martillar requiere
que la broca se pueda mover en el eje varios
centímetros cuando esté bloqueada en el
portaherramientas/manguito de bloqueo.
5. Para quitar la broca tire hacia atrás del
portaherramientas/manguito de bloqueo (d) y
saque la broca.
Graduación de la posición del cincel
(fig. 3)
El cincel puede graduarse y bloquearse en 12
posiciones diferentes.
1. Ponga el cincel como se describe más arriba.
2. Gire el collar (c) en la dirección de la flecha
hasta que el cincel esté en la posición deseada.
Colocación de la empuñadura lateral
(fig. 4)
La empuñadura lateral (f) puede colocarse de forma
que se adapte a los usuarios diestros y zurdos.
Utilice siempre la herramienta con la empuñadura
lateral montada adecuadamente.
1. Afloje la empuñadura lateral.
– Para usuarios diestros, deslice la abrazadera
de la empuñadura lateral por encima del
collar detrás del portaherramientas, con la
empuñadura a la izquierda.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
• Sepa dónde están situados las
tuberías y los cables.
• Aplique una presión de
aproximadamente 5 kg a la
herramienta. La fuerza excesiva no
acelera el cincelado pero disminuye el
rendimiento de la herramienta y puede
acortar la vida útil de la misma.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 6)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (f) y la
otra en la empuñadura principal (g).
31
ESPAÑOL
Encendido y apagado (figs. 1, 5)
Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de encendido/apagado (a).
Para un funcionamiento continuo, apriete y
mantenga apretado el interruptor (a), deslice el
botón de activación de bloqueo (b) hasta la posición
de bloqueo y suelte el interruptor.
Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Para parar la herramienta en funcionamiento
continuo, apriete el interruptor brevemente y
suéltelo. Apague siempre la herramienta cuando
haya terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
Desbastado y cincelado (fig. 1)
Introduzca el cincel apropiado y gírelo en una de las
12 posiciones.
Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
Siempre apague la herramienta cuando haya
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de regular
o cambiar los ajustes o cuando se
realicen reparaciones. Compruebe que
el interruptor esté en la posición OFF.
Un encendido accidental puede causar
lesiones.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Se ofrecen como opción varios tipos de cinceles
SDS Plus®.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Los accesorios utilizados deben lubricarse
periódicamente alrededor del accesorio SDS Plus®.
32
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
ESPAÑOL
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
33
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de
sus productos y ofrece una excepcional garantía
para los usuarios profesionales del producto.
Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional
y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida dentro
de los territorios de los Estados Miembros de
la Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos los
componentes originales, tal y como la compró,
para un reembolso completo o cambio. El
producto debe haber estado sujeto a un
desgaste lógico y normal y debe presentarse
prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su
herramienta DEWALT en los 12 meses siguientes
a la compra, se realizará gratuitamente por un
agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Debe presentarse prueba de compra. Incluye
mano de obra. Excluye los accesorios y las
piezas de repuesto a menos que hayan fallado
bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso
debido a fallos de material o fabricación, en
un plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, garantizamos reemplazar todas las
piezas defectuosas gratuitamente o, a nuestra
discreción, cambiar el aparato gratis siempre
que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste
lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones
por personas no autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
34
Si desea hacer una reclamación, contacte con su
vendedor o compruebe dónde se encuentra su
agente de reparaciones autorizado de DEWALT
más cercano en el catálogo de DEWALT o
póngase en contacto con su oficina de DEWALT
en la dirección indicada en este manual. Puede
obtener una lista de agentes de reparaciones
autorizados de DEWALT y todos los detalles de
nuestro servicio después de la venta en Internet
en: www.2helpU.com.
FRANÇAIS
MARTEAU BURINEUR
D25330
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Puissance fournie
Vitesse d’impact
Energie d’impact
Positions du burin
Porte-outil
Diamètre du collet
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de la
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de la
puissance acoustique)
mm
kg
D25330
230
2
650
4.100
3,1
12
SDS Plus®
54
2,9
dB(A)
85,5
dB(A)
dB(A)
1,9
102
dB(A)
1,9
V
W
min-1
J
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
Ciselage
ah,Cheq =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
17
1,9
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
35
FRANÇAIS
Déclaration de conformité CE
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
DIRECTIVES MACHINES
CONSIGNES DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
SONORES À L’EXTÉRIEUR
D25330
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
98/37/EC (jusqu’au 28 déc. 2009), 2006/42/EC
(à partir du 29 déc. 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
2000/14/EC, Brise-béton électrique (portable),
m ≤ 15 kg, Annexe VIII, Sécurité des produits
TÜV Rheinland GmbH (0197), D-51105 Cologne,
Allemagne, Organisme notifié Nº : 0197
Niveau de puissance acoustique conforme à la
norme 2000/14/EC (Article 12, Annexe III, No. 10 ;
m ≤ 15 kg) :
LWA (niveau mesuré de puissance
acoustique)
dB
103
LWA (niveau garanti de puissance
acoustique)
dB
105
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie et du développement
des produits
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
03.08.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire le
risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
36
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
FRANÇAIS
e)
f)
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
g)
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
37
FRANÇAIS
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Le martelage et le perçage produisent des
particules volantes. Ces particules peuvent
causer des dommages oculaires permanents.
Porter un masque anti-poussières ou un
appareil de protection des voies respiratoires
pour toute application productrice de
poussières.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux marteaux
burineurs
• Les mèches, forêts et outils chauffent
pendant leur utilisation. Porter des gants pour
les manipuler.
• Porter un dispositif de protection auditive.
Le bruit en résultant pourrait occasionner une
perte de l’acuité auditive.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées, prévues
à cet effet, pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact de l’organe de
coupe avec un fil sous tension met les parties
métalliques exposées de l’outil sous tension et
électrocute l’utilisateur.
S’assurer que le matériau à démolir ne
dissimule aucun circuit électrique ou
canalisation de gaz, et que leur emplacement a
été vérifié auprès des services d’utilité publique.
• Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec
l’outil. Une perte de contrôle de l’outil pourrait
occasionner des dommages corporels.
Maintenir systématiquement l’outil fermement.
Ne pas tenter d’utiliser cet outil sans le
maintenir à deux mains. Le fait d’utiliser cet
outil à une main pourra vous en faire perdre le
contrôle. Traverser ou rencontrer des matériaux
durs, comme les armatures, peut aussi s’avérer
dangereux. Arrimer soigneusement la poignée
latérale avant toute utilisation.
• Utiliser des serre-joints, ou tout autre
moyen, pour fixer et immobiliser le matériau
sur une surface stable. Tenir la pièce à la
main ou contre son corps offre une stabilité
insuffisante qui pourrait vous en faire perdre le
contrôle.
• Porter un dispositif de protection auditif
durant les périodes prolongées de
martelage. Toute exposition prolongée à un
haut niveau de décibels peut occasionner la
perte de l’acuité auditive. Le niveau élevé de
décibels produit par les marteaux-perforateurs
peut causer une perte temporaire de l’acuité
auditive ou de graves dommages à la
membrane du tympan.
• Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire.
38
• Maintenir systématiquement l’outil
fermement. Ne pas tenter d’utiliser cet
outil sans le maintenir à deux mains. Il est
recommandé d’utiliser systématiquement la
poignée latérale. Le fait d’utiliser cet outil à une
main pourra vous en faire perdre le contrôle.
Traverser ou rencontrer des matériaux durs,
comme les armatures, peut aussi s’avérer
dangereux.
• Ne pas utiliser cet outil pendant des
périodes prolongées. Les vibrations
causées par l’action du marteau peuvent être
dangereuses pour les mains ou les bras. Porter
des gants pour amortir les vibrations, et pour
limiter les risques, faire des pauses fréquentes.
• Ne pas remettre à neuf les forets/mèches/
burins soi-même. La remise à neuf de tout
burin doit être effectuée par un spécialiste
agréé. Tout burin remis à neuf incorrectement
pose des risques de dommages corporels.
• Attendre systématiquement l’arrêt complet
de l’accessoire avant de déposer l’outil où
que ce soit. Les accessoires en rotation posent
des risques de dommages corporels.
• Ne pas asséner des coups de marteau sur
des burins coincés pour les déloger. Des
fragments de métal ou de matériau pourraient
être éjectés et causer des dommages
corporels.
• Les burins légèrement usés peuvent être
réaffutés.
• Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart
d’une mèche en rotation. Ne pas enrouler
le cordon autour d’une partie quelconque
de votre corps. Un cordon électrique enroulé
autour d’un burin en rotation pose des risques
de dommages corporels et de la perte de
contrôle de l’outil.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
marteaux burineurs :
– Dommages corporels par contact avec les
parties brûlantes de l’outil.
FRANÇAIS
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
c. Collier de positionnement de burin
d. Manchon porte-outil/verrouillage
e. Carter antipoussières
– Diminution de l’acuité auditive ;
f. Poignée latérale
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
g. Poignée principale
– Risques pour la santé causés par l’inhalation de
poussières dégagées lors du travail du béton
et/ou de la maçonnerie
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Portez un serre-tête antibruit.
Portez des lunettes de sécurité.
USAGE PRÉVU
Votre marteau burineur a été conçu pour la
démolition, le burinage et le ciselage légers.
NE PAS utiliser l’outil en milieu ambiant humide ou
en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces marteaux burineurs sont des outils de
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une
seule tension. Vérifiez toujours que l’alimentation
correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DEWALT est à double isolation
conformément à la norme EN 60745 ; un
câble de mise à la terre n’est donc pas
nécessaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(Fig. 1)
La date codée de fabrication (h), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2009 XX XX
Année de fabrication
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Contenu de l’emballage
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
L’emballage contient :
1 Marteau burineur
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
1 Poignée latérale
1 Coffret (modèles K seulement)
1 manuel d’instruction
1 dessin éclaté
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (Fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Glissière de verrouillage
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge est nécessaire, utilisez une rallonge
homologuée adaptée pour la puissance absorbée
de cet outil (voir les caractéristiques techniques).
La taille minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
Lorsque vous utilisez un enrouleur de câble,
déroulez toujours complètement le câble.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
39
FRANÇAIS
ou d’enlever les accessoires, avant
d’effectuer ou de modifier les réglages,
ou bien lors des réparations. Assurezvous que la gâchette est sur la position
Arrêt. Un démarrage involontaire peut
entraîner des blessures.
– Pour les gauchers : insérez le dispositif de
fixation de la poignée latérale pardessus
le collier derrière le manchon porte-outil/
verrouillage, avec la poignée à droite.
2. Faites tourner la poignée latérale sur la position
désirée et resserrez la poignée.
Insertion et retrait d’accessoires
Plus® (Fig. 2)
Remplacement du carter
antipoussières (Fig. 2)
Cet outil utilise des accessoires SDS Plus® (se
reporter à l’encadré en figure 2 pour une coupe
transversale d’une tige de mèche SDS Plus®).
Il est recommandé d’utiliser exclusivement des
accessoires de professionnels.
Le carter antipoussières (e) protège le mécanisme
contre la poussière.
1. Nettoyez et graissez la tige de l’accessoire.
1. Tirez le manchon porte-outil/verrouillage (d) et
retirez le carter antipoussières (e).
2. Insérez la tige de mèche dans le manchon
porte-outil/verrouillage (d).
3. Poussez à fond la mèche et tournez-la
légèrement jusqu’à ce qu’elle s’encastre dans
ses encoches.
4. Tirez sur l’accessoire pour vérifier qu’il est
bien verrouillé. Les opérations de martelage
requièrent que l’accessoire puisse remuer
sur son axe de quelques centimètres une
fois verrouillé dans le manchon porte-outil/
verrouillage.
5. Pour retirer la mèche, tirez sur le manchon
porte-outil/verrouillage (d) et tirez la mèche hors
de ce dernier.
Indexation de la position de burin
(Fig. 3)
Le burin peut être indexé et verrouillé sur 12
positions différentes.
1. Insérez le burin comme décrit ci-dessus.
2. Tournez le collier (c) dans le sens de la flèche
jusqu’à ce que le burin soit sur la position
désirée.
Installation de la poignée latérale
(Fig. 4)
La poignée latérale (f) peut être installée de façon
à accommoder un droitier ou un gaucher. Utilisez
systématiquement l’outil avec sa poignée latérale
installée correctement.
1. Desserrez la poignée latérale.
– Pour les droitiers : insérez le dispositif de
fixation de la poignée latérale par-dessus le
collier derrière le porte-outil, avec la poignée
à gauche.
40
IMPORTANT : Remplacez immédiatement tout carter
antipoussières usé.
2. Installez le nouveau carter.
3. Libérez le manchon porte-outil/verrouillage.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT :
• Respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes
en vigueur.
• Attention aux tuyaux et aux fils
électriques.
• Appliquer une pression d’environ
5 kg sur l’outil. Toute force excessive
n’accélèrera pas le ciselage, mais
diminuera les performances de l’outil
et sa durée de vie.
Position correcte des mains
(Fig. 1, 6)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (f), et l’autre sur la poignée
principale (g).
FRANÇAIS
Mise en marche et arrêt (Fig. 1, 5)
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (a) pour
mettre l’outil en marche.
Pour un travail continu, maintenez la gâchette (a)
appuyée, poussez la glissière de verrouillage (b) en
position verrouillée puis relâchez l’interrupteur.
Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
Pour arrêter l’outil en mode continu, appuyez
rapidement sur l’interrupteur puis relâchez-le. Arrêtez
systématiquement l’outil après utilisation et avant de
le débrancher.
Burinage et ciselage (Fig. 1)
Insérez le ciseau/burin approprié et tournez-le pour
le verrouiller sur l’une des 12 positions.
Démarrez l’outil et commencez à travailler.
Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation et
avant de le débrancher.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
ou d’enlever les accessoires, avant
d’effectuer ou de modifier les réglages,
ou bien lors des réparations. Assurezvous que la gâchette est sur la position
Arrêt. Un démarrage involontaire peut
entraîner des blessures.
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
Différents types d’accessoires SDS Plus® sont
disponibles en option.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
Les accessoires et pièces utilisés doivent être
régulièrement lubrifiés autour de l’adaptateur SDS
Plus®.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
41
FRANÇAIS
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
GARANTIE
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits
qu’il propose à tous les professionnels qui les
utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette
promesse de garantie s’ajoute à vos droits
contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou
vos droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur
porter préjudices. Cette garantie est valable au
sein des territoires des États membres de l’Union
Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne
vous apportaient pas totale satisfaction, retournez
simplement, au point de vente, l’outil accompagné
de tous ses composants originaux, dans un délai
de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral.
Le produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait maintenance ou
réparations dans les 12 mois à compter de sa date
d’achat, elles seront prises en charge gratuitement
par un réparateur DEWALT agréé. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la maind’œuvre. Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de fabrication
sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de
matériau ou de fabrication dans les 12 mois à
compter de sa date d’achat, nous garantissons le
remplacement gratuit de toute pièce défectueuse
ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du
personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec
l’ensemble de ses composants originaux.
Pour faire une demande de remboursement ou
d’échange, veuillez contacter votre revendeur, ou
trouver l’adresse d’un centre de réparation agréé
DEWALT proche de chez vous dans le catalogue
DEWALT, ou contacter votre succursale DEWALT à
l’adresse indiquée dans cette notice d’instructions.
Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT, et tout détail complémentaire concernant
notre service après-vente, sont à votre disposition
sur notre site Internet à : www.2helpU.com.
42
ITALIANO
SCALPELLO PNEUMATICO
D25330
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza
nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DEWALT uno dei partner più affidabili per chi
necessita di elettroutensili professionali.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità di percussione
Forza di percussione
Posizioni scalpello
Portapunte
Diametro collare
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(rumorosità)
(incertezza rumorosità)
(potenza acustica)
(incertezza
potenza acustica)
mm
kg
D25330
230
2
650
4.100
3,1
12
SDS Plus®
54
2,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85,5
1,9
102
dB(A)
1,9
V
W
min-1
J
Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale)
determinati in base allo standard EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Scalpellatura
ah,Cheq =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
17
1,9
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali..
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
43
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DIRETTIVA RUMORE AMBIENTALE
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
D25330
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nelle
“Specifiche tecniche” sono conformi alle normative:
98/37/CE (fino al 28 dicembre 2009); 2006/42/CE
(dal 29 dicembre 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6:
2000/14/CE, Martello demolitore elettrico per
calcestruzzo (a mano), m ≤ 15 kg, Allegato VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Colonia, Germania, ID corpo notifica n.: 0197
Livello della potenza acustica conforme alle
normative 2000/14/CE (Articolo 12, Allegato III,
n. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (livello misurato di
potenza sonora )
dB
103
LWA (livello garantito di
potenza sonora)
dB
105
Questi prodotti sono anche conformi alla normativa
2004/108/CE. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere al retro del
manuale
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
03.08.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
44
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
ITALIANO
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per martelli scalpellatori
• Utilizzare protezioni acustiche. L’esposizione
al rumore può causare danni all’udito.
• Tenere gli apparati con impugnature
aventi le superfici di presa isolanti quando
si eseguono operazioni in cui l’apparato
45
ITALIANO
tagliente può entrare in contatto con
fili elettrici nascosti o con il cavo di
alimentazione. Gli accessori da taglio che
vengono a contatto con un cavo “sotto
tensione” trasmettono la corrente elettrica
anche alle parti metalliche esposte dell’apparato
e possono dare la scossa all’operatore.
• Non azionare l’apparato per lunghi periodi
senza interruzioni. Le vibrazioni causate
dall’azionamento del martello possono essere
dannose a mani e braccia. Indossare guanti
per fornire ulteriore smorzamento e limitare
l’esposizione alle vibrazioni effettuando frequenti
pause.
Accertarsi che il materiale da forare non
nasconda cavi elettrici o tubature del gas e
che la loro posizione sia stata verificata con le
agenzie che erogano tali servizi.
• Non ricondizionare le punte da soli. Il
ricondizionamento degli scalpelli deve essere
eseguito da un tecnico autorizzato. Gli scalpelli
non correttamente ricondizionati possono
causare lesioni.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite
con l’apparato. La perdita di controllo può
causare lesioni personali. Impugnare sempre
saldamente l’apparato. Non tentare di azionare
l’apparato sostenendolo con una mano sola.
Azionare questo apparato con una mano
sola causa la perdita di controllo. Anche
lo sfondamento o l’impatto con materiali
duri come ad esempio sbarre può essere
pericoloso. Stringere saldamente l’impugnatura
laterale prima dell’utilizzo.
• Utilizzare morse o altre attrezzature
adatte per sostenere e bloccare il pezzo
in lavorazione su un supporto stabile. Il
pezzo da lavorare tenuto con le mani o contro
il proprio corpo è instabile e può far perdere il
controllo dell’apparato.
• Indossare protezioni per le orecchie in
caso di utilizzo prolungato del trapano a
percussione. L’esposizione prolungata a rumori
di alta intensità può causare la perdita dell’udito.
Gli elevati livelli di pressione sonora generati da
un trapano a percussione possono provocare
la temporanea perdita dell’udito o gravi danni al
timpano.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. La operazioni di
percussione e foratura possono provocare
il lancio di schegge. Tali schegge possono
causare danni permanenti alla vista. Indossare
una mascherina antipolvere o un respiratore per
operazioni che generano polveri.
• Le punte e gli utensili si surriscaldano con
l’uso. Indossare i guanti prima di toccarli.
• Impugnare sempre saldamente l’apparato.
Non tentare di azionare l’apparato
sostenendolo con una mano sola. Si
consiglia di utilizzare sempre l’impugnatura
laterale. Azionare questo apparato con una
mano sola causa la perdita di controllo. Anche
lo sfondamento o l’impatto con materiali
duri come ad esempio sbarre può essere
pericoloso.
46
• Non posare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. Le punte ancora in movimento
potrebbero causare lesioni.
• Non utilizzare il martello per rimuovere
eventuali accessori incastrati. Frammenti
di metallo o schegge di materiale potrebbero
distaccarsi e causare lesioni.
• Gli scalpelli leggermente consumati possono
essere affilati tramite molatura.
• Tenere il cavo elettrico lontano dalla punta
rotante. Non avvolgere il cavo attorno a
nessuna parte del corpo. Un cavo elettrico
avvolto intorno alla punta rotante può causare
lesioni personali e la perdita di controllo.
Rischi residui
I seguenti rischi sono intriseci all’utilizzo dei martelli
scalpellatori:
– lesioni causate dal contatto con le superfici
roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Rischi per la salute dovuti all’inalazione delle
polveri che si sviluppano durante le lavorazioni
su calcestruzzo e/o muratura.
Etichette sul dispositivo
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Indossare la protezione per le orecchie.
ITALIANO
Indossare la protezione per gli occhi.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (h), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Assicurarsi sempre che la
tensione disponibile corrisponda a quella indicata
sulla targhetta.
L’utensile DEWALT dispone di un doppio
isolamento in conformità allo standard
EN 60745 e non è quindi necessaria
alcuna messa a terra.
Esempio:
2009 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
1 Martello scalpellatore
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
1 Impugnatura laterale
1 Valigetta (solo modelli K)
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
1 Manuale di istruzioni
1 Illustrazione esplicativa
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
a. Interruttore ON/OFF (acceso/spento)
b. Pulsante di fermo
c. Ghiera di regolazione della posizione scalpello
d. Portautensili/manicotto di serraggio
e. Parapolvere
f. Impugnatura laterale
g. Impugnatura principale
UTILIZZO PREVISTO
Il martello scalpellatore è stato progettato per
applicazioni professionali di scheggiatura,
scalpellatura e demolizione.
NON utilizzare in luoghi bagnati o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
Questi martelli scalpellatori sono apparati elettrici
professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Uso di una prolunga
Nel caso in cui venga utilizzata una prolunga,
questa dovrà essere di tipo omologato, e adatta
alla tensione di ingresso dello strumento (vedere le
caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è di 1,5 mm2.
Quando si utilizza un molinello per cavi, svolgere
sempre completamente il cavo.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere la
spina dalla presa di corrente prima
di installare e rimuovere qualunque
accessorio, prima di regolare le
impostazioni o durante le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può
causare lesioni personali.
Inserimento e rimozione degli
accessori SDS Plus® (fig. 2)
Questo apparato utilizza accessori SDS Plus®
(vedere l’inserto della figura 2 per una vista in
sezione del codolo di una punta SDS Plus®). Si
consiglia di utilizzare esclusivamente accessori per
uso professionale.
47
ITALIANO
1. Pulire e ingrassare il codolo della punta.
FUNZIONAMENTO
2. Inserire il codolo della punta nel portautensili/
manicotto di serraggio (d).
Istruzioni per l’uso
3. Spingere la punta in fondo e girarla leggermente
fino a farla inserire nelle scanalature.
4. Tirare la punta per verificare che sia fissata
correttamente. La funzione di percussione
prevede che la punta possa muoversi
assialmente per diversi centimetri quando si
trova serrata nel portautensili/manicotto di
serraggio.
5. Per rimuovere la punta tirare all’indietro il
portautensili/manicotto di serraggio (d) ed
estrarre la punta.
Regolazione della posizione dello
scalpello (fig. 3)
Lo scalpello può essere posizionato e serrato in 12
posizioni differenti.
1. Inserire lo scalpello così come sopra descritto.
2. Ruotare la ghiera (c) nella direzione della freccia
finché lo scalpello si trovi nella posizione voluta.
Montaggio dell’impugnatura laterale
(fig. 4)
L’impugnatura laterale (f) può essere adattata sia
per utilizzatori destrimani che mancini. Azionare
sempre l’utensile con l’impugnatura laterale montata
correttamente.
1. Allentare l’impugnatura laterale.
– Per utilizzatori destrimani: far scorrere il fermo
dell’impugnatura laterale sopra la flangia
dietro il portautensili, impugnatura a sinistra.
– Per utilizzatori mancini: far scorrere il fermo
dell’impugnatura laterale sopra la flangia
dietro il portautensili, impugnatura a destra.
2. Ruotare l’impugnatura laterale sulla posizione
desiderata e stringerla.
Sostituzione del parapolvere (fig. 2)
Il parapolvere (e) impedisce alla polvere di entrare nei
meccanismi.
IMPORTANTE: sostituire immediatamente il
parapolvere quando è consumato.
1. Tirare all’indietro il portautensili/manicotto di
serraggio (d) ed estrarre il parapolvere (e).
2. Inserire il nuovo parapolvere.
3. Rilasciare il portautensili/manicotto di serraggio.
48
AVVERTENZA:
• osservare sempre le istruzioni e le
normative per la sicurezza vigenti.
• fare attenzione alla posizione delle
tubature e dei cavi elettrici.
• applicare all’utensile una pressione di
circa 5 kg. Una forza eccessiva non
aumenta la velocità di scalpellatura,
anzi diminuisce le prestazioni
dell’utensile e può abbreviarne la
durata utile.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 6)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
Per ottenere una presa corretta, tenere una mano
sull’impugnatura laterale (f) e l’altra sull’impugnatura
principale (g).
Accensione e spegnimento (fig. 1, 5)
Per accendere l’apparato premere l’interruttore ON/
OFF (a).
Per il funzionamento continuo, mantenere premuto
l’interruttore (a), far scorrere il pulsante di fermo (b) in
posizione bloccata e rilasciare l’interruttore.
Per arrestare l’apparato, rilasciare l’interruttore.
Per fermare l’apparato quando è in funzionamento
continuo, premere l’interruttore brevemente e
rilasciarlo. Ricordarsi sempre di spegnere l’apparato
al termine del lavoro e prima di estrarre la spina dalla
presa di corrente.
Scheggiatura e scalpellatura (fig. 1)
Inserire lo scalpello adatto e ruotarlo in una delle 12
posizioni.
Accendere l’apparato e iniziare il lavoro.
Spegnere sempre l’apparato quando il lavoro
è terminato e prima di staccarlo dalla presa di
corrente.
ITALIANO
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere la
spina dalla presa di corrente prima
di installare e rimuovere qualunque
accessorio, prima di regolare le
impostazioni o durante le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può
causare lesioni personali.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Sono fornibili come accessori vari tipi di scalpelli
SDS Plus®
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive.
Gli accessori e gli attrezzi utilizzati devono essere
lubrificati periodicamente attorno al codolo
dell’attacco SDS Plus®.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
49
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione
di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista o quella della
previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o
dell’EFTA ( Associazione europea di libero
scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE
GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo utensile DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro 30 giorni,
completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione
del prodotto. Il prodotto deve aver subito
un’usura normale in rapporto al numero di
giorni in cui è stato utilizzato va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di
acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di
assistenza tecnica per il suo utensile DEWALT,
nei 12 mesi successivi all’acquisto, le saranno
fornite gratuitamente da un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare uno
scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi
i costi di manodopera, mentre sono esclusi
quelli per gli accessori e i ricambi, a meno
che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla
garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a
nostra discrezione, la sostituzione gratuita
dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
50
• non siano avvenuti tentativi di riparazione
da parte di persone non autorizzate a
farli;
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• Il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare
il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.
com.
NEDERLANDS
BIKHAMER
D25330
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Technische gegevens
Spanning
Type
Afgegeven vermogen
Slagsnelheid
Slagenergie
Beitelposities
Opnamesysteem
Kraagdiameter
Gewicht
LPA
KPA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(geluidsdruk onzekerheid)
(akoestisch vermogen)
(akoestisch vermogen
onzekerheid)
mm
kg
D25330
230
2
650
4.100
3,1
12
SDS Plus®
54
2,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85,5
1,9
102
dB(A)
1,9
V
W
min-1
J
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Beitelen
ah,Cheq =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
17
1,9
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
51
NEDERLANDS
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
EG-conformiteitsverklaring
MACHINERICHTLIJN
RICHTLIJN GELUIDSEMISSIE BUITENSHUIS
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
D25330
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009),
2006/42/EG (vanaf 29 december 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
2000/14/EG, elektrische betonbreker (handbediend),
m ≤ 15 kg, annex VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Duitsland, nr.
aangemelde instantie: 0197
Niveau van akoestisch vermogen in
overeenstemming met 2000/14/EG (artikel 12,
annex III, nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (gemeten akoestisch
vermogen)
dB
103
LWA (gegarandeerd akoestisch
vermogen)
dB
105
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/
EG. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
03.08.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
52
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
NEDERLANDS
f)
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
53
NEDERLANDS
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor
beitelhamer
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
geluid kan leiden tot gehoorverlies.
• Houd gereedschap vast aan geïsoleerde
handgrepen als u een handeling uitvoert
waarbij het gereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het
eigen stroomsnoer. Een snijdaccessoire dat
in contact komt met bedrading die onder
stroom staat, kan ijzeren onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de
gebruiker een elektrische schok geven.
Zorg ervoor dat het materiaal dat wordt
doorboord geen elektrische of gasleidingen
bevat en dat de locatie van die leidingen met de
nutsbedrijven is vastgesteld.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij
het gereedschap zijn meegeleverd. Als u
de controle over het apparaat verliest, kan
dit tot persoonlijk letsel leiden. Houd het
gereedschap te allen tijde stevig vast. Probeer
dit gereedschap niet te gebruiken zonder
dat u het met beide handen vasthoudt. Als
u dit gereedschap met één hand vasthoudt,
verliest u er de controle over. Het breken door
of tegenkomen van harde materialen zoals
gewapend beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak
de zijhandgreep voor gebruik stevig vast.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
oplossing om het werkstuk vast te zetten en
het op een stabiele plaats te ondersteunen.
Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
• Draag gehoorbescherming als u gedurende
langere tijd met de boor werkt. Langdurige
blootstelling aan intense geluiden kan
gehoorverlies veroorzaken. Tijdelijk gehoorverlies
of ernstige schade aan het trommelvlies kan
optreden door hoge geluiden tijdens het
klopboren.
• Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Klopboren en boren
zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
permanente beschadiging van uw ogen. Draag
een stofmasker of gasmasker bij toepassingen
waarbij stof wordt gegenereerd.
• Klopboor onderdelen en het gereedschap
worden heet tijdens het gebruik. Draag
handschoenen als u ze aanraakt.
54
• Houd het gereedschap te allen tijde stevig
vast. Probeer dit gereedschap niet te
gebruiken zonder dat u het met beide
handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen
dat u de zijgreep te alleen tijde gebruikt. Als
u dit gereedschap met één hand vasthoudt,
verliest u er de controle over. Het breken door
of tegenkomen van harde materialen zoals
gewapend beton kan ook gevaarlijk zijn.
• Gebruik dit gereedschap niet gedurende
lange tijd. De trilling die door de
hamerbeweging wordt veroorzaakt kan
schadelijk voor uw handen en armen zijn.
Gebruik handschoenen voor extra bescherming
en beperk blootstelling door regelmatig pauzes
in te lassen.
• Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen
van een beitel dient door een erkend vakman
te worden gedaan. Onjuist herstelde beitels
kunnen tot letsel leiden.
• Leg het gereedschap nooit neer voordat het
boorstuk volledig tot stilstand is gekomen.
Bewegende boorstukken kunnen letsel
veroorzaken.
• Sla niet op vast zittende boorstukken
met een hamer om ze los te krijgen.
Metaalfragmenten of materiaalsplinters kunnen
loskomen en letsel veroorzaken.
• Licht versleten beitels kunnen worden
scherpgeslepen.
• Houd het stroomsnoer uit de buurt van het
ronddraaiende boorstuk. Wikkel het snoer
niet om enig lichaamsdeel. Een elektrisch
stroomsnoer dat rond een draaiend boorstuk
is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het verlies
van controle veroorzaken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
beitelhamers:
– Letsel als gevolg van het aanraken van de hete
onderdelen van het gereedschap
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof die ontstaat als u in beton
en/of metselwerk werkt.
NEDERLANDS
Markeringen op gereedschap
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Draag oorbescherming.
GEBRUIK ZE NIET in vochtige omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze beitelhamers zijn professionele
gereedschapsmachines.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (h), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
1 Beitelhamer
1 Zijhandgreep
1 Gereedschapskit (K-modellen)
1 Gebruiksaanwijzing
1 Vergrote tekening
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
a. Aan/uit schakelaar
b. Vergrendelingschuif
c. Indexkraag beitelpositie
d. Gereedschapshouder/vergrendelinghuls
e. Stofkap
f. Zijhandgreep
g. Hoofdgreep
De elektrische motor is ontworpen voor slechts
één spanning. Controleer altijd of de voltage
overeenstemt met de voltage op de typeplaat.
Uw DEWALT gereedschap is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; er is daarom geen aarddraad
nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet
het worden vervangen door een speciaal
vervaardigd snoer dat verkrijgbaar is via de DEWALT
onderhoudsafdeling.
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengsnoer nodig is, maak dan gebruik
van een goedgekeurd verlengsnoer, geschikt voor
de stroominvoer van dit gereedschap (zie technische
gegevens).
De minimale geleidermaat is 1,5 mm2. Rol bij gebruik
van een haspel de kabel altijd volledig af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u de
unit uitzetten en de stekker van de
machine uit het stopcontact halen
vóór de installatie en verwijdering
van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer of
de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
SDS Plus® accessoires plaatsen en
verwijderen (fig. 2)
Dit gereedschap maakt gebruik van SDS Plus®
accessoires (zie de inzet in figuur 2 voor een
dwarsdoorsnede van een SDS Plus® boorschacht).
Wij raden aan om uitsluitend professionele
accessoires te gebruiken.
GEBRUIKSDOEL
1. Maak de boorschacht schoon en vet deze in.
Uw beitelhamer is ontworpen voor professionele
bik-, beitel- en slooptoepassingen.
2. Steek de boorschacht in de
gereedschapshouder/vergrendelinghuls (d).
55
NEDERLANDS
3. Druk het boorstuk omlaag en draai het licht
totdat het in de gleuven past.
BEDIENING
4. Trek aan het boorstuk om te controleren of
het stevig is vergrendeld. Bij de hamerfunctie
dient het boorstuk meerdere centimeters
om de as te kunnen draaien als het in de
gereedschapshouder/vergrendelinghuls is
vergrendeld.
Instructies voor gebruik
5. Om een boorstuk te verwijderen trekt u de
gereedschapshouder/vergrendelinghuls (d) terug
en trekt u het boorstuk eruit.
De beitelpositie indexeren (fig. 3)
De beitel kan in 12 verschillende posities worden
geïndexeerd en vergrendeld.
1. Steek de beitel er in zoals hierboven
beschreven.
2. Draag de kraag (c) in de richting van de pijl
totdat de beitel zich in de gewenste positie
bevindt.
De zijhandgreep bevestigen (fig. 4)
De zijhandgreep (f) kan worden aangebracht
om zowel voor rechtshandige als linkshandige
gebruikers te dienen. Bedien het gereedschap altijd
terwijl de zijhandgreep correct is gemonteerd.
1. Maak de zijhandgreep los.
– Schuif voor rechtshandige gebruikers de
klem van de zijhandgreep over de kraag
achter de gereedschapshouder, hendel aan
de linkerkant.
– Schuif voor linkshandige gebruikers de klem
van de zijhandgreep over de kraag achter
de gereedschapshouder/vergrendelinghuls,
hendel aan de rechterkant.
2. Draai de zijhandgreep in de gewenste positie en
maak de handgreep vast.
De stofkap vervangen (fig. 2)
De stopkap (e) voorkomt dat stof in het apparaat
terecht komt.
BELANGRIJK: Vervang een versleten stofkap
onmiddellijk.
1. Trek de gereedschapshouder/vergrendelinghuls
(d) naar achteren en trek de stofkap (e) eraf.
WAARSCHUWING:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en de regels die
van toepassing zijn.
• Let op de locatie van pijpleidingen en
bedrading.
• Oefen een druk van ong. 5 kg op het
gereedschap uit. Overmatige kracht
maakt het beitelen niet sneller maar
vermindert de prestaties van het
gereedschap en kan de levensduur
van het gereedschap bekorten.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 6)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijhandgreep (f), terwijl u met de andere hand
de hoofdgreep (g) vasthoudt.
Aan en uitschakelen (fig. 1, 5)
Om het gereedschap te bedienen drukt u de aan/uit
schakelaar (a) in.
Voor doorlopende bediening drukt u de schakelaar
voor variabele snelheid (a) in en houdt u deze
ingedrukt, beweegt u de knop automatisch volgen
(b) naar de vergrendelingpositie, en laat u de
schakelaar vervolgens los.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
Om te stoppen met continue bediening, drukt u de
schakelaar kort in en laat u deze weer los. Zet het
gereedschap altijd uit als het werk beëindigd is en
voordat u het stroomsnoer uit de contactdoos haalt.
2. Breng de nieuwe stofkap aan.
Bikken en beitelen (fig. 1)
3. Laat de gereedschapshouder/vergrendelinghuls
los.
Steek de geschikte beitel in en draai deze naar één
van de 12 standen.
Zet het gereedschap aan en begin met de
werkzaamheden.
Zet het gereedschap altijd uit als het werk is
beëindigd en voordat u het stroomsnoer uit de
contactdoos haalt.
56
NEDERLANDS
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u de
unit uitzetten en de stekker van de
machine uit het stopcontact halen
vóór de installatie en verwijdering
van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer of
de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Optioneel zijn diverse types SDS Plus® beitels
leverbaar. Raadpleeg uw dealer voor nadere
informatie over de geschikte hulpstukken en
accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Accessoires en aanvullende onderdelen moeten
regelmatig worden gesmeerd rondom de SDS
Plus® bevestiging.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
57
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.
58
NORSK
MEISELHAMMER
D25330
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Tekniske spesifikasjoner
Spenning
Type
Avgitt effekt
Slaghastighet
Slagenergi
Meiselposisjoner
Festesystem
Diameter krage
Vekt
LPA
KpA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(usikkerhet ved lydtrykk)
(akustisk strøm)
(usikkerhet ved
akustisk strøm)
mm
kg
D25330
230
2
650
4.100
3,1
12
SDS Plus®
54
2,9
dB(A)
dB(A
dB(A)
85,5
1,9
102
dB(A)
1,9
V
W
min-1
J
Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt
i henhold til EN 60745:
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Meisling
ah,Cheq =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
17
1,9
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
59
NORSK
Overensstemmelseserklæring
med EU
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV OM UTENDØRS STØY
D25330
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
98/37/EC (fram til 28. des. 2009), 2006/42/EC
(fra 29. des. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
2000/14/EF, elektrisk betonghogghammer
(håndholdt), m ≤ 15 kg, vedlegg VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Tyskland, Sertifiseringsorgan id nr.: 0197
Nivå akustisk effekt iht. 2000/14/EF (artikkel 12,
vedlegg III, nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (målt lydeffektnivå)
dB
103
LWA (garantert lydeffektnivå)
dB
105
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
03.08.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
60
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
NORSK
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
f)
g)
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler
for meiselhammer
• Bruk hørselvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
• Hold det elektriske verktøyet i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med en
strømførende ledning, vil føre til at eksponerte
metalldeler til verktøyet blir strømførende, og kan
gi operatøren støt.
Påse at materialet det skal bores i ikke har skjult
strøm- eller gasstilførsel, og at plasseringen av
slikt er sjekket hos respektive etater.
• Bruk hjelpehåndtakene som følger
med maskinen. Tap av kontroll kan føre til
personskade. Ha hele tiden et godt grep på
verktøyet. Ikke forsøk å bruke dette verktøyet
uten å holde det med begge hender. Dersom
dette verktøyet brukes med bare én hånd,
vil det føre til at du mister kontrollen. Det kan
også være farlig å bryte gjennom eller støte på
harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest
sidehåndtaket godt før bruk.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode for å feste og støtte arbeidsstykket
til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok
å holde arbeidsstykket med hånden eller mot
kroppen din. Dette kan føre til at du mister
styringen.
61
NORSK
• Bruk hørselsvern hvis du bruker maskinen
over lengre tid. Langvarig eksponering mot
høyintensiv støy kan føre til hørselstap. Det
høye lydnivået fra hammerboring kan føre til
midlertidig hørselstap eller alvorlig skade på
trommehinnen.
– Helsefarer som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid i betong og/eller murverk.
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Boring og hamring fører til at spon kan fly av
gårde. Flygende spon kan føre til permanent
øyeskade. Bruk støvmaske eller åndedrettsvern
under bruk som genererer støv.
Les brukerhåndboken før bruk.
Bruk hørselsvern.
• Hammerbor og verktøy blir varme under
bruk. Bruk hansker når du skal berøre disse.
• Ha hele tiden et godt grep på verktøyet.
Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å
holde det med begge hender. Vi anbefaler å
bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette
verktøyet brukes med bare én hånd, vil det
føre til at du mister kontrollen. Det kan også
være farlig å bryte gjennom eller støte på harde
materialer, som f.eks. armeringsjern.
• Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid.
Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan være
skadelig for hender og armer. Bruk hansker for
å få ekstra demping, og begrens eksponeringen
ved å ta jevnlige hvilepauser.
Bruk øyebeskyttelse.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (h), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2009 XX XX
Produksjonsår
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1 Meiselhammer
• Ikke overhal bits selv. Reparasjon av meisler
må utføres av en autorisert spesialist. En feil
reparert meisel kan føre til personskader.
1 Sidehåndtak
• Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset
helt. Bits i bevegelse kan føre til personskader.
1 diagram
• Ikke slå bits som har kjørt seg fast med
en hammer for å løsne den. Metallbiter eller
materialspon kan løsne og føre til personskader.
• Lett slitt meisel kan slipes opp.
• Hold strømkabelen bort fra det roterende
bittet. Ikke vikle kabelen rundt kroppsdeler.
En elektrisk kabel viklet rundt en roterende bits
kan føre til personskader og tap av kontroll.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
meiselhammere:
– Skader forårsaket av berøring av varme
verktøydeler.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
1 Settboks (K-modeller)
1 brukerhåndbok
• Sjekk at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
a. På-/av-bryter
b. Låseglidebryter
c. Innstillingskrage for meiselposisjon
d. Verktøyholder/låsekrage
e. Støvdeksel
f. Sidehåndtak
g. Hovedhåndtak
– Hørselsskader.
TILTENKT BRUK
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
Din meiselhammer er konstruert for lett oppflisings-,
meislings- og nedrivningsarbeid.
62
NORSK
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse roterende meiselhammerne er elektrisk verktøy
for profesjonelle.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er bare beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
strømforsyningen samsvarer med spenningen på
klassifiseringsskiltet.
Dette DEWALT-verktøyet er dobbelisolert
i samsvar med EN 60745. Det er derfor
ikke påkrevd med jordledning.
Hvis ledningen er skadet skal den skiftes ut med
en spesialledning som bare er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
seg aksialt flere centimeter når den er låst i
verktøyholderen/låsekragen.
5. For å fjerne bittet, trekker du tilbake
verktøyholderen/låsekragen (d) og trekker ut
bittet.
Stille inn meislingsposisjon (fig. 3)
Meiselen kan stilles inn og låses i 12 ulike posisjoner.
1. Sett inn meiselen som beskrevet over.
2. Roter kragen (c) i pilens retning til meiselen er i
ønsket posisjon.
Feste sidehåndtaket (fig. 4)
Sidehåndtaket (f) kan festes både for venstre- og
høyrehendte brukere. Bruk alltid verktøyet med
sidehåndtaket skikkelig montert.
1. Løsne sidehåndtaket.
Å bruke skjøteledning
– For høyrehendte brukere, skyv
sidehåndtaksklemmen over kragen bak
verktøyholderen, med håndtaket mot venstre.
Hvis du må bruke skjøteledning, skal du bruke
en godkjent skjøteledning som er beregnet på
inngangseffekten i dette verktøyet (se tekniske
spesifikasjoner).
– For venstrehendte brukere, skyv
sidehåndtaksklemmen over kragen bak
verktøyholderen/låsekragen, med håndtaket
mot høyre.
Minste lederstørrelse er 1,5 mm2. Hvis du bruker
ledningsspole, skal du alltid vikle ledningen helt ut.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse at
utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
Sette inn og fjerne SDS Plus®tilbehør (fig. 2)
®
Dette verktøyet bruker SDS Plus -tilbehør (se
innsettingen i figur 2 for et tverrsnitt av et SDS Plus®
kroneskaft). Vi anbefaler å kun bruke profesjonelt
tilbehør.
1. Rengjør og smør kroneskaftet.
2. Før kroneskaftet inn i verktøyholderen/
låsekragen (d).
3. Skyv bittet ned og vri det litt til det sitter i
sporene.
4. Trekk i bittet for å kontrollere at det er helt låst.
Hamre-funksjonen krever at bittet kan bevege
2. Roter sidehåndtaket til ønsket posisjon, og
stram håndtaket.
Utskifting av støvdekselet (fig. 2)
Støvdekselet (e) forhindrer at det trenger støv inn i
mekanismen.
VIKTIG: Dersom støvdekselet er slitt, må det skiftes
umiddelbart.
1. Trekk tilbake verktøyholderen/låsekragen (d) og
trekk av støvdekselet (e).
2. Monter det nye støvdekselet.
3. Frigjør verktøyholderen/låsekragen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
• Vær oppmerksom på plassering av
røropplegg og ledningsnett.
• Bruk et trykk på ca. 5 kg. på verktøyet.
Overdreven makt gjør ikke meislingen
raskere, men reduserer ytelsen til
verktøyet, og kan føre til at det får
kortere levetid.
63
NORSK
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd
på sidehåndtaket (f), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (g).
Slå på og av (fig. 1, 5)
For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren (a).
For kontinuerlig bruk, trykk og hold inne bryteren
(a), skyv låsebryteren (b) inn i låseposisjon og slipp
bryteren.
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
For å stanse verktøyet i kontinuerlig drift, trykker du
kort på bryteren og slipper den opp igjen. Slå alltid
av verktøyet når du er ferdig med arbeidet og før du
trekker ut strømmen.
Oppflising og meisling (fig. 1)
Sett inn riktig meisel og roter den til en av 12
stillinger.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Slå på verktøyet og begynn arbeidet.
Ulike typer SDS Plus®-meisler leveres som
tilleggsutstyr.
Slå alltid av verktøyet når arbeidet er ferdig og før du
trekker det ut.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
VEDLIKEHOLD
Miljøvern
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse at
utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Tilbehør og tilleggsutstyr må regelmessig smøres
rundt SDS Plus®-utstyret.
64
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
NORSK
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning
på, dine kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker.
Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og
det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til
ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen 30 dager, komplett med alle
de originale komponentene slik du kjøpte det,
til innkjøpsstedet for å få full refusjon eller bytte.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på
ditt DEWALT-verktøy i løpet av de første 12
månedene etter innkjøp, vil dette bli utført
vederlagsfritt av en autorisert DEWALT-reparatør.
Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt
disse ikke sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på
grunn av material- eller produksjonsfeil innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta
kontakt med selgeren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT-reparatør i DEWALTkatalogen eller ta kontakt med ditt DEWALTkontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over
autoriserte DEWALT-reparatører og alle detaljer
om service etter salg tilgjengelig på Internett på:
www.2helpU.com.
65
PORTUGUÊS
MARTELO BURILADOR
D25330
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento contínuo de produtos
e espírito inovador tornam a DEWALT num dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Dados técnicos
Spenning
Tipo
Motoreffekt
Slaghastighet
Slagenergi
Meiselposisjoner
Festesystem
Diameter krage
Vekt
LPA (pressão acústica)
KPA (instabilidade de
pressão acústica)
LWA (potência acústica)
KWA (instabilidade de
potência acústica)
mm
kg
D25330
230
2
650
4.100
3,1
12
SDS Plus®
54
2,9
dB(A)
85,5
Definições: Directrizes de Segurança
dB(A)
dB(A)
1,9
102
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
dB(A)
1,9
V
W
min-1
J
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
determinados segundo a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Cinzelagem
ah,Cheq =
m/s²
K de variabilidade = m/s²
17
1,9
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
66
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DIRECTIVA “RUÍDO AMBIENTE”
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
D25330
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
98/37/CE (até 28 de Dezembro de 2009),
2006/42/CE (a partir de 29 de Dezembro de 2009),
EN 60745-1 e EN 60745-2-6.
2000/14/CE, Demolidor de betão eléctrico (portátil),
m ≤ 15 kg, Anexo VIII, TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105, Colónia, Alemanha,
Entidade certificada n.º 0197.
Nível de potência acústica em conformidade com a
directiva 2000/14/CE (Artigo 12.º, Anexo III, N.º 10;
m ≤ 15 kg):
LWA (nível de potência sonora
medido)
dB
103
LWA (nível de potência sonora
garantido)
dB
105
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
03.08.2009
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
67
PORTUGUÊS
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
68
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
PORTUGUÊS
Regras adicionais de segurança
específicas para martelos
cinzeladores
• Use protectores auditivos. A exposição ao
ruído pode causar perda de audição.
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies isoladas específicas para o
efeito ao efectuar um trabalho em que
o acessório da mesma possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o próprio
cabo da ferramenta. Um acessório que entre
em contacto com um fio com tensão eléctrica
poderá fazer com que as peças de metal
expostas da ferramenta conduzam electricidade
e electrocutem o utilizador.
Certifique-se de que o material a ser cinzelado
não oculta tubagens ou condutas de
electricidade ou gás e de que a localização das
mesmas foi confirmada pelas empresas que
fornecem esses serviços.
• Utilize os punhos auxiliares fornecidos
com a ferramenta. A perda do controlo da
ferramenta pode causar ferimentos. Segure
sempre a ferramenta com firmeza. Além
disso, não a utilize sem a segurar com ambas
as mãos. A utilização desta ferramenta com
apenas uma mão irá resultar na perda do
controlo da mesma. Da mesma forma, cinzelar
materiais duros ou que contenham elementos
de elevada dureza, tais como barras de reforço,
poderá também ser perigoso. Aperte o punho
lateral com segurança antes de utilizar a
ferramenta.
• Utilize grampos ou outra forma prática de
fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o seu corpo
não proporciona uma fixação estável e poderá
resultar na perda do controlo da ferramenta.
• Os acessórios e a ferramenta ficam quentes
durante a respectiva utilização. Use luvas ao
manuseá-los.
• Segure sempre a ferramenta com firmeza.
Além disso, não a utilize sem a segurar
com ambas as mãos. Recomenda-se que
utilize sempre o punho lateral. A utilização
desta ferramenta com apenas uma mão irá
resultar na perda do controlo da mesma. Da
mesma forma, cinzelar materiais duros ou que
contenham elementos de elevada dureza, tais
como barras de reforço, poderá também ser
perigoso.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. As vibrações causadas
pela acção do martelo poderão ser prejudiciais
para as suas mãos e os seus braços. Use luvas
para obter um amortecimento adicional e limite
a sua exposição às vibrações ao fazer pausas
frequentes.
• Não tente restaurar acessórios usados.
O restauro de cinzéis apenas deverá ser
efectuado por um especialista autorizado. Os
cinzéis restaurados de forma incorrecta podem
causar ferimentos.
• Nunca pouse a ferramenta antes de o
respectivo acessório ficar completamente
imóvel. Os acessórios em movimento podem
causar ferimentos.
• Não bata nos acessórios encravados com
um martelo para os libertar. Tal poderá
projectar fragmentos dos acessórios ou do
material a ser trabalhado, os quais poderão
causar ferimentos.
• Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser
afiados através do respectivo desbaste.
• Mantenha o cabo de alimentação afastado
do acessório rotativo. Não enrole o cabo à
volta de qualquer membro do seu corpo.
Um cabo eléctrico enrolado à volta de um
acessório rotativo poderá causar ferimentos e a
perda do controlo da ferramenta.
• Use protectores auditivos ao utilizar o
martelo durante longos períodos de tempo.
A exposição prolongada a ruídos de elevada
intensidade pode causar perda de audição.
Os níveis sonoros elevados gerados pela
cinzelagem poderão resultar numa perda
temporária de audição ou em danos graves nos
tímpanos.
Riscos residuais
• Use óculos de protecção ou outra
protecção ocular semelhante. As operações
de cinzelagem originam a projecção de detritos.
As partículas voadoras podem causar danos
oculares permanentes. Use uma máscara
contra o pó ao efectuar trabalhos que
produzam poeiras.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
martelos cinzeladores:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
quentes da ferramenta.
69
PORTUGUÊS
– Danos auditivos.
f. Punho lateral
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
g. Punho principal
– Riscos de saúde resultantes de respirar poeiras
e partículas produzidas ao utilizar a ferramenta
em betão e/ou alvenaria.
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O seu martelo cinzelador foi concebido para
aplicações ligeiras de cinzelagem e demolição.
Marcações na ferramenta
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
Estes martelos cinzeladores são ferramentas
eléctricas profissionais.
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Usar protectores auriculares.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com os mesmos. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Segurança eléctrica
Usar protectores oculares.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (h), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2009 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
fonte de alimentação corresponde à voltagem na
placa sinalética.
A ferramenta DEWALT em isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60745; como tal, não é necessário
um fio terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo da especialidade
devidamente preparado, disponível através do
serviço de assistência da DEWALT.
A embalagem contém:
Utilização de um cabo de extensão
1 Martelo cinzelador
Se for necessário um cabo de extensão, utilize
um que seja aprovado e adequado à entrada de
alimentação eléctrica desta ferramenta (consulte os
dados técnicos).
1 Punho lateral
1 Caixa de arrumação/transporte (modelos K)
1 Manual de instruções
1 Desenho dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta
eléctrica nem qualquer das suas peças.
Podem ocorrer danos ou lesões.
a. Gatilho para ligar/desligar
b. Bloqueio do gatilho
c. Anel de selecção da posição do cinzel
d. Suporte de acessórios/manga de fixação
e. Protecção contra poeiras
70
O tamanho mínimo dos condutores é de 1,5 mm2.
Quando utilizar uma bobina de cabo, desenrole
sempre o cabo na totalidade.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
lesão, desligue a unidade e desligue
a máquina da tomada antes de
instalar e remover acessórios, antes
de ajustar ou alterar as configurações
ou durante os procedimentos de
reparação. Certifique-se de que o
interruptor do gatilho esteja na posição
de desligado (OFF). Um arranque
acidental pode causar lesões.
PORTUGUÊS
Inserir e retirar acessórios SDS
Plus® (fig. 2)
Substituir a protecção contra poeiras
(fig. 2)
Esta ferramenta utiliza acessórios SDS Plus®
(consulte a fig. 2 para visualizar o perfil transversal
da haste de um acessório SDS Plus®).
Recomendamos que utilize apenas acessórios
profissionais.
A protecção contra poeiras (e) impede que entrem
poeiras no mecanismo da ferramenta.
1. Limpe e lubrifique a haste do acessório.
2. Insira a haste do acessório no suporte de
acessórios/na manga de fixação (d).
3. Empurre o acessório e rode-o ligeiramente até
este ficar encaixado nas ranhuras.
4. Puxe o acessório para verificar se este se
encontra bem fixo. A função de percussão
requer que o acessório consiga deslocar-se
vários centímetros ao longo do eixo quando
estiver fixo no suporte de acessórios/na manga
de fixação.
5. Para retirar o acessório, puxe o suporte de
acessórios/a manga de fixação (d) e, em
seguida, puxe o acessório.
Seleccionar a posição do cinzel
(fig. 3)
O cinzel pode ser configurado e fixo em 12 posições
diferentes.
1. Insira o cinzel tal como descrito acima.
2. Rode o anel (c) na direcção da seta até o cinzel
ficar na posição pretendida.
Instalar o punho lateral (fig. 4)
O punho lateral (f) pode ser instalado de forma a
facilitar a respectiva utilização tanto por parte de
utilizadores dextros como canhotos. Utilize sempre
a ferramenta com o punho lateral devidamente
montado.
1. Desaperte o punho lateral.
– Para utilizadores dextros, faça deslizar o
grampo do punho lateral sobre o anel por
trás do suporte de acessórios com o punho
para a esquerda.
– Para utilizadores canhotos, faça deslizar o
grampo do punho lateral sobre o anel por
trás do suporte de acessórios/da manga de
fixação com o punho para a direita.
2. Rode o punho lateral para a posição pretendida
e aperte-o.
IMPORTANTE: se a protecção contra poeiras
estiver gasta, substitua-a imediatamente.
1. Puxe o suporte de acessórios/a manga de
fixação (d) e, em seguida, puxe a protecção
contra poeiras (e).
2. Insira a nova protecção contra poeiras.
3. Solte o suporte de acessórios/a manga de
fixação.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Tenha em conta a localização das
tubagens e dos fios nas paredes.
• Aplique uma pressão de
aproximadamente 5 kg sobre a
ferramenta. Aplicar uma força
excessiva não acelera a cinzelagem,
mas diminui o desempenho da
ferramenta e poderá reduzir a
respectiva vida útil.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 6)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na fig. 6.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o
punho lateral (f) com uma mão e o punho principal
(g) com a outra.
Ligar e desligar a ferramenta
(fig. 1, 5)
Para ligar a ferramenta, prima o gatilho para ligar/
desligar (a).
71
PORTUGUÊS
Para mantê-la a funcionar de forma contínua,
mantenha premido o gatilho (a), faça deslizar o
bloqueio do gatilho (b) para a posição de gatilho
bloqueado (símbolo de cadeado) e solte o gatilho.
Para desligar a ferramenta, solte o gatilho.
Para parar o funcionamento contínuo da ferramenta,
prima o gatilho brevemente e solte-o. Desligue
sempre a ferramenta quando o trabalho estiver
concluído e antes de retirar a respectiva ficha da
tomada de electricidade.
Cinzelar (fig. 1)
Insira o cinzel apropriado e rode-o para uma das 12
posições disponíveis.
Ligue a ferramenta e comece a trabalhar.
Desligue sempre a ferramenta quando o trabalho
estiver concluído e antes de retirar a respectiva ficha
da tomada de electricidade.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
lesão, desligue a unidade e desligue
a máquina da tomada antes de
instalar e remover acessórios, antes
de ajustar ou alterar as configurações
ou durante os procedimentos de
reparação. Certifique-se de que o
interruptor do gatilho esteja na posição
de desligado (OFF). Um arranque
acidental pode causar lesões.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
No entanto, os acessórios e dispositivos
complementares utilizados têm de ser lubrificados
regularmente à volta do suporte de acessórios SDS
Plus®.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
72
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Encontram-se disponíveis vários tipos de cinzéis
SDS Plus® em opção.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
PORTUGUÊS
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
73
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA
GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar
de manutenção ou assistência durante os 12
meses subsequentes à respectiva compra,
este serviço será realizado gratuitamente
por um agente de reparação autorizado da
DEWALT. Será necessário apresentar uma
prova de compra. O serviço inclui a mãode-obra, mas exclui quaisquer acessórios e
peças sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
74
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do
agente de reparação autorizado da DEWALT
mais perto de si no catálogo da DEWALT,
ou, em alternativa, contacte o representante
local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista
dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
SUOMI
TALTTAVASARA
D25330
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Lähtöteho
Iskutaajuus
Iskuenergia
Taltan asennot
Teränpitimet
Kaulan läpimitta
Paino kg
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen
epävarmuus
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon
epävarmuus)
V
W
min-1
J
mm
2,9
D25330
230
2
650
4.100
3,1
12
SDS Plus®
54
dB(A)
85,5
dB(A)
dB(A)
1,9
102
dB(A)
1,9
Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma) määritelty
standardin EN 60745 mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Talttaaminen
ah,Cheq =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
17
1,9
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn, joka
ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
75
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
MELUA ULKOTILOISSA SÄÄTELEVÄ DIREKTIIVI
D25330
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
98/37/EU (28.12.2009 saakka), 2006/42/EI
(29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
2000/14/EU, sähkökäyttöinen kädessä pidettävä
piikkauskone, m ≤ 15 kg, liite VIII, TÜV Rheinland
Product Safety GmbH (0197), D-51105 Köln,
Saksa. 0197
Akustisen tehon taso 2000/14/EU:n mukaisesti
(artikla 12, liite III, nro 10; m ≤ 15 kg):
LWA (mitattu äänen tehotaso)
dB
103
LWA (taattu äänen tehotaso)
dB
105
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
03.08.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
76
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
SUOMI
b)
c)
d)
e)
f)
g)
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
e)
f)
g)
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Muut piikkausvasaran
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen
paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä
voi saada sähköiskun.
Varmista, että porattavan materiaalin sisällä ei
ole sähköjohtoja tai kaasuputkia. Tarkista niiden
sijainti sähkö- tai kaasulaitokselta.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon. Pitele työkalua aina tiukasti.
Älä yritä käyttää tätä työkalua pitelemättä sitä
molemmin käsin. Jos käytät tätä työkalua vain
yhdellä kädellä, menetät sen hallinnan. Kovan
materiaalin, kuten rautatangon, piikkaaminen
tai siihen osuminen voi olla vaarallista. Kiristä
sivukahva kunnolla ennen käyttämistä.
• Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun
pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
77
SUOMI
• Käytä kuulosuojaimia pitkään jatkuvan
piikkaamisen aikana. Pitkäaikainen altistuminen
melulle voi heikentää kuuloa. Piikkaamisen
aiheuttamat voimakkaat äänet voivat aiheuttaa
tilapäisen kuulonmenetyksen tai vaurioittaa
tärykalvoja vakavasti.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
• Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta.
Poraaminen ja piikkaaminen aiheuttaa lentäviä
lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä pysyvästi.
Jos aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai
-laitetta.
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
• Iskuporausterät ja muut työkalut kuumenevat
käytössä. Käytä käsineitä koskiessasi niitä.
Suojaa silmät.
• Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käyttää
tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin
käsin. On suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa.
Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä kädellä,
menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten
rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen
voi olla vaarallista.
• Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti
pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi vahingoittaa
käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä käsineitä iskujen
vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle altistumista
pitämällä taukoja säännöllisesti.
• Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu
asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu
kärki saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
• Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä.
Tällöin syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa
hiomalla.
• Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä.
Älä kierrä virtajohtoa kehosi ympärille.
Pyörivän terän ympärille kiertyvä sähköjohto
voi aiheuttaa henkilövahingon ja hallinnan
menetyksen.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
piikkauskonetta:
– Työkalun kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat
vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Nämä ovat:
Käytä kuulosuojaimia.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) 1]
Päivämääräkoodi (h) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2009 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 piikkausvasara
1 sivukahva
1 sarjan sisältävä rasia (vain K-mallit)
1 ohjekirja
1 rakennekaavio
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Lukitussäädin
c. Taltan asennon kiinnityskaulus
d. Työkalunpidin/lukitusrengas
e. Pölysuojus
f. Sivukahva
g. Pääkahva
– kuulon heikkeneminen.
KÄYTTÖTARKOITUS
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
Piikkausvasara on tarkoitettu kevyeeseen
talttaamiseen, piikkaamiseen ja purkutöihin.
78
SUOMI
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä piikkauskoneet on tarkoitettu
ammattikäyttöön.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
5. Voit irrottaa terän vetämällä työkalunpidintä/
lukitusholkkia taaksepäin (d) ja vetämällä terän
ulos.
Taltan asennon valitseminen
(kuva 3)
Taltta voidaan kiinnittää 12 eri asentoon.
Sähköturvallisuus
1. Aseta taltta paikalleen edellä kuvatulla tavalla.
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
tehokilvessä annettua jännitettä.
2. Käännä kaulusta (c) nuolen suuntaan, kunnes
taltta on halutussa asennossa.
DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745:n mukaisesti; siksi
maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on
vaihdettava DEWALT-huollon kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Sivukahvan kiinnittäminen (kuva 4)
Sivukahva (f) voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaksi. Käytä työkalua vain, kun
sivukahva on kunnolla paikallaan.
1. Löysennä sivukahva.
Jatkojohdon käyttö
– Oikeakätinen käyttäjä: Työnnä renkaan päällä
sijaitseva sivukahvan kiinnike työkalunpitimen
taakse kahvan ollessa vasemmalla.
Mikäli jatkojohtoa tarvitaan, on käytettävä
hyväksyttyä jatkojohtoa, joka soveltuu tämän
työkalun ottotehoon (katso tekniset tiedot).
– Vasenkätinen käyttäjä: Työnnä renkaan päällä
sijaitseva sivukahvan kiinnike työkalunpitimen
taakse kahvan ollessa oikealla.
Johtimen pienin sallittu koko on 1,5 mm2. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai
välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi.
Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä
(OFF-asento). Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
SDS Plus® -varusteiden asettaminen
paikalleen ja irrottaminen [kuva 2]
Tässä koneessa käytetään SDS Plus® -varusteita.
Kuvassa 2 näkyy SDS Plus® -terän varren
poikkileikkaus. On suositeltavaa käyttää vain
ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja varusteita.
1. Puhdista ja rasvaa terän varsi.
2. Aseta terän varsi pitimeen/lukitusholkkiin (d).
3. Paina terää alas ja käännä hieman, kunnes se
menee paikalleen.
4. Tarkista vetämällä, että terä on kunnolla
paikallaan. Iskemistoiminto edellyttää, että terää
voidaan siirtää useita senttimetrejä sen ollessa
työkalunpitimessä.
2. Käännä sivukahva haluamaasi asentoon ja
kiristä se.
Pölykannen vaihtaminen (kuva 2)
Pölykansi (e) estää pölyä pääsemästä työkalun
mekanismiin.
TÄRKEÄÄ: Vaihda kulunut pölykansi heti.
1. Vedä työkalunpitimen lukitusrengasta (d)
taaksepäin ja irrota pölykansi (e).
2. Aseta uusi pölykansi paikalleen.
3. Vapauta työkalunpitimen lukitusrengas.
KÄYTTÖ
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
• Tarkista, missä putket ja sähköjohdot
kulkevat.
• Paina työkalua noin 5 kg:n voimalla.
Liian suuri voima ei nopeuta
piikkaamista vaan heikentää tehoa ja
voi lyhentää työkalun ikää.
79
SUOMI
Käsien oikea asento (kuva 1, 6)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (f) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (g).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuvat 1, 5)
Käynnistä työkalu painamalla katkaisinta (a).
Työkalu toimii jatkuvasti, kun pidät kytkintä (a)
painettuna, työnnät lukituspainiketta (b) ylöspäin ja
vapautat kytkimen.
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
Voit lopettaa jatkuvan toiminnan painamalla liipaisinta
lyhyesti ja vapauttamalla sen. Sammuta työkalusta
virta työn valmistuttua ja ennen pistokkeen
irrottamista pistorasiasta.
Piikkaaminen ja talttaaminen
(kuva 1)
Aseta tarvittava taltta paikalleen ja käännä se
johonkin 12 mahdollisesta asennosta.
Käynnistä työkalu ja aloita työskentely.
Sammuta työkalusta aina virta työn valmistuttua ja
ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai
välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi.
Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä
(OFF-asento). Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
80
Lisävarusteet on voideltava säännöllisesti SDS Plus®
-kiinnityskohdan ympäriltä.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Erilaisia SDS Plus® -talttoja on saatavana
lisävarusteina.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
SUOMI
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETAmaissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN
RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan
30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat
rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta,
valtuutettu DEWALT-huoltokorjaamo tekee sen
ilmaiseksi. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaalitai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai
harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa www.2helpU.com.
81
SVENSKA
MEJSLINGSHAMMARE
D25330
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Slaghastighet
Slagenergi
Spettlägen
Verktygshållare
Kragdiameter
Vikt
LpA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtrycksmätnings avvikelse)
(mätningsavvikelse akustisk styrka)
(mätningsavvikelse akustisk styrka)
mm
kg
D25330
230
2
650
4.100
3,1
12
SDS Plus®
54
2,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
85,5
1,9
102
1,9
V
W
min-1
J
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma)
bestämda i enlighet med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Mejsling
ah, Cheq =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
17
1,9
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
82
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA! Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
SVENSKA
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
EG-deklaration om
överensstämmelse
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV FÖR UTOMHUSBULLER
D25330
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
98/37/EC (till dec. 28, 2009), 2006/42/EC (från dec.
29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
2000/14/EC, elektrisk betongbrytare (handhållen), m
≤ 15 kg, bilaga VIII, TÜV Rheinland Produktsäkerhet
GmbH (0197), D-51105 Köln, Tyskland, underrättad
instans ID-nr: 0197
Nivå på akustisk effekt i enlighet med 2000/14/EC
(Artikel 12, bilaga III, nr. 10; m ≤ 15 kg):
LWA (uppmätt ljudstyrkenivå)
dB
103
LWA (garanterad ljudstyrkenivå)
dB
105
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik och
Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
03.08.2009
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
83
SVENSKA
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
84
e)
f)
g)
Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Tillkommande Specifika
Säkerhetsregler för
Flisningshammare
• Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka förlust av hörseln.
• Håll verktyget via isolerade greppytor när du
utför ett arbete där kapningsverktyget kan
komma i kontakt med dold tråddragning
eller med sin egen sladd. Kapningstillbehör
som kommer i kontakt med en strömförande
tråd kan göra exponerade metalldelar
hos verktyget strömförande och kan ge
handhavaren en stöt.
Var säker på att det material som borras inte
döljer elektriska ledningar eller gasledningar, och
att dessas placeringar har verifierats hos de
levererande företagen.
• Använd de hjälphandtag som levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada. Håll alltid ett stadigt tag om
verktyget. Försök inte att använda detta verktyg
utan att hålla det med bägge händer. Att
använda detta verktyg med en hand resulterar i
förlust av kontroll. Att genombryta eller påträffa
hårda material såsom armering kan också vara
riskabelt. Dra åt sidohandtaget ordentligt före
användning.
SVENSKA
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att förankra och stödja arbetsstycket
på en stabil plattform. Att hålla arbetet med
handen eller mot din kropp är instabilt, och kan
leda till förlust av kontroll.
• Bär öronskydd vid slagborrning under
utdragna tidsperioder. Att utsättas för högt
buller under lång tid kan orsaka hörselförlust.
Temporär förlust av hörseln eller allvarlig
skada på trumhinnan kan orsakas av de höga
ljudnivåer som uppstår genom slagborrning.
• Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Hamrande och borrande verksamhet gör
att flisor flyger omkring. Flygande partiklar
kan orsaka permanent ögonskada. Bär ett
dammfilterskydd eller respirator för tillämpningar
som alstrar damm.
• Slagborrspetsar och verktyg blir heta under
arbete. Bär handskar när du vidrör dem.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av flisningshammare:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
heta delar:
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som utvecklas vid arbete med betong och/eller
murverk.
Verktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
• Håll alltid ett stadigt tag om verktyget.
Försök inte att använda detta verktyg
utan att hålla det med bägge händer.
Vi rekommenderar att sidohandtaget alltid
används. Att använda detta verktyg med
en hand resulterar i förlust av kontroll. Att
genombryta eller påträffa hårda material såsom
armering kan också vara riskabelt.
• Använd inte detta verktyg under långa
tidsperioder. Vibration som orsakas av
hammarens arbete kan vara skadlig för
dina händer och armar. Använd handskar
för att få extra dämpning, och begränsa
användningstiden genom ta täta raster.
• Reparera inte själv upp borrspetsar.
Repareraring av mejsel bör göras av en behörig
specialist. Felaktigt reparerade mejslar kan
orsaka personskada.
• Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän
borrspetsen har stannat helt och hållet.
Borrspetsar i rörelse kan orsaka personskada.
• Slå inte på borrspetsar som har fastnat med
en hammare för att få loss dem. Småbitar av
metall eller materialflisor skulle kunna lossna och
orsaka personskada.
• En aning slitna mejslar kan vässas genom
slipning.
• Håll starkströmssladden borta från den
roterande borrspetsen. Linda inte sladden
runt någon del av din kropp. En elektrisk sladd
lindad runt en roterande borrspets kan orsaka
personskada och förlust av kontroll.
Läs bruksanvisningen före användandet.
Använd hörselskydd.
Använd ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (h), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2009 XX XX
Tillverkningsår
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Flisningshammare
1 Sidohandtag
1 Satsbox (K-modellerna)
1 Bruksanvisning
1 Sprängskiss
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
85
SVENSKA
Beskrivning (fig. 1)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
a. På/av-omkopplare
b. Skjutreglage för låsaktivering
Insättning och borttagning av SDS
Plus®-tillbehör (fig. 2)
Detta verktyg använder SDS Plus®-tillbehör (se
inlagan i figur 2 för en genomskärning av ett SDS
Plus® borrspets-skaft). Vi rekommenderar att bara
använda yrkesmässiga tillbehör.
c. Indexeringsreglage för mejselläge
1. Rengör och smörj borrspetsskaftet.
d. Verktygshållare/låshylsa
2. Sätt in spetsskaftet i verktygshållaren/
låshylsan (d).
e. Dammkåpa
f. Sidohandtag
g. Huvudhandtag
AVSEDD ANVÄNDNING
Din flisningshammare har konstruerats för
yrkesmässig flisning, mejsling och rivningsarbete.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
3. Skjut ner spetsen och vrid den en aning tills den
passar i spåren.
4. Dra på spetsen för att kontrollera att den är
ordentligt låst. Hammar-funktionen kräver att
spetsen kan röra sig axiellt flera centimeter när
den är låst i verktygshållaren/låshylsan.
5. För att avlägsna en spets, dra verktygshållaren/
låshylsan (d) bakåt, och dra ut spetsen.
Dessa flisningshammare är yrkesmässiga elverktyg.
Indexering av Mejsel-läget (fig. 3)
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Mejseln kan indexeras och låsas i 12 olika lägen.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för en
spänning. Kontrollera alltid att elkontaktens spänning
motsvarar spänningen på märkplåten.
Ditt DEWALT verktyg är dubbelisolerat i
enlighet med EN 60745; därför behövs
inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut mot
en specialgjord sladd, som finns att få från DEWALTs
service organisation.
Användning av förlängningssladd
Om det behövs en förlängningssladd skall du
använda en godkänd förlängningssladd som är
lämpad för elintaget hos det här verktyget (se
tekniska upplysningar).
Minimal ledarstorlek är 1,5 mm2. Rulla alltid ut
sladden fullständigt då du använder en kabelrulle.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING! För att minska
skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden
före du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar eller
gör reparationer. Se till att strömbrytaren
står i OFF-läge. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
86
1. Sätt in den erforderliga mejseln så som beskrivs
härovan.
2. Vrid reglaget (c) i pilens riktning tills mejseln är i
önskat läge.
Påmontering av sidohandtaget
(fig. 4)
Sidohandtaget (f) kan monteras för att passa både
högerhänta och vänsterhänta användare. Använd
alltid verktyget med sidohandtaget ordentligt
hopmonterat.
1. Lossa sidohandtaget.
– För högerhänta användare, dra
sidohandtagets klämma över
inställningsreglaget bakom verktygshållaren,
handtaget åt vänster.
– För vänsterhänta användare, dra
sidohandtagets klämma över
inställningsreglaget bakom verktygshållaren/
låshylsan, handtaget åt höger.
2. Vrid sidohandtaget till det önskade läget och
skruva fast handtaget.
Byte av dammkåpan (fig. 2)
Dammkåpan (e) hindrar att damm får tillträde till
mekanismen.
VIKTIGT: Byt ut en sliten dammkåpa omedelbart.
1. Dra tillbaks verktygshållaren/låshylsan (d) och
dra av dammkåpan (e).
SVENSKA
2. Sätt på den nya dammkåpan.
3. Släpp verktygshållaren/låshylsan.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING:
VARNING: För att minska
skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden
före du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar eller
gör reparationer. Se till att strömbrytaren
står i OFF-läge. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
• Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och tillämpbara bestämmelser.
• Var medveten om placeringen av
rördragning och tråddragning.
• Applicera ett tryck på ung. 5 kg på
verktyget. För stor kraft påskyndar inte
mejslingen, men minskar verktygets
prestation och kan förkorta dess
livslängd.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
De tillbehör och tillsatser som används måste
regelbundet rundsmörjas runt SDS Plus®passningen.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 6)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (f), och den andra handen på
huvudhandtaget (g).
Att sätta på och stänga av (fig. 1, 5)
För att köra verktyget, tryck på på/av-strömbrytaren (a).
För kontinuerlig drift, tryck och håll in avtryckaren (a),
dra låsaktiveringsreglaget (b) till låsläget och släpp
omkopplaren.
För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
För att få verktyget att upphöra med kontinuerlig
drift, tryck kortvarigt på omkopplaren och släpp upp
den. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart,
och innan du drar ur kontakten.
Flisning och mejsling (fig. 1)
Sätt in den tillämpliga mejseln och vrid den till ett av
12 lägen.
Starta verktyget och börja arbeta.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och
innan du drar ur kontakten.
Diverse typer av SDS Plus®-mejslar finns att tillgå
som tillbehör.
UNDERHÅLL
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
87
SVENSKA
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
88
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk,
kontakta din försäljare eller ta reda på var
ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller
kontakta närmaste kontor för DEWALT på
den adress som anges i denna handbok. En
förteckning över behöriga reparationsombud
för DEWALT och komplett information om vår
service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på
ditt verktyg från DEWALT inom 12 månader
efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud
för DEWALT. Bevis på köpet måste visas upp.
Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte
fallerar inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT fallerar på
grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
89
TÜRKÇE
KESKİLEME MATKABI
D25330
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Technical data
Voltaj
Tip
Tipler
Giriş gücü
Darbe enerjisi
Keski pozisyonları
Uç yuvası
Bilezik çapı
V
W
min-1
J
Ağırlık
mm
kg
LPA (ses basıncı)
dB(A)
KPA (ses basıncı belirsizliği) dB(A)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
dB(A)
D25330
230
2
650
4.100
3,1
12
SDS Plus®
54
2,9
85,5
1,9
102
1,9
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Keskileme
ah,Cheq =
m/s2
Belirsizlik değeri K =
m/s2
17
1,9
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
90
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
EC-Uygunluk bildirimi
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
MAKİNE DİREKTİFİ
DIŞ MEKAN GÜRÜLTÜ DİREKTİFİ
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
D25330
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin
98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar), 2006/42/EC
(29 Aralık 2009’dan itibaren), EN 60745-1,
EN 60745 normlarına uygun olarak tasarlandığını
beyan eder.
2000/14/EC, Elektrikli beton kırıcısı (el), m ≤
15 kg, EK VIII, TÜV Rheinland Product Safety
GmbH (0197), D-51105 Köln, Almanya, Onaylı
Kuruluş No: 0197
2000/14/EC (Madde 12, EK III, No. 10;
m ≤ 15 kg)’ye göre akustik güç seviyesi:
LWA (ölçülen ses gücü seviyesi)
dB
103
LWA (garanti edilen ses gücü
seviyesi)
dB
105
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
03.08.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
91
TÜRKÇE
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
92
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Yontma Matkabı için Ek Özel
Güvenlik Kuralları
• Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya kendi
kablosuna temas etmesine yol açabilecek
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
durumlarda aleti izole edilmi saplarından
tutun. Kesim aksesuarı elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım iletken metal
parçaları üzerinden operatöre iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
Delinen malzemenin elektrik kabloları ile gaz
boruları içermediği mutlaka kontrol edin ve
konumları, elektrik/gaz tedarik firmaları ile teyit
edin.
Aletle birlikte verilen yardımcı tutma kollarını
kullanın. Kontrolü kaybetmeniz, yaralanmanıza
neden olabilir. Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu
aleti her iki elinizle kavramadan kullanmaya
çalışmayın. Bu aletin tek elle kullanılması
kontrol kaybına neden olabilir. Nervürlü çelik
gibi sert malzemelerin kırılması veya bu tür
malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli olabilir.
Kullanmadan önce yan tutamağı sıkın.
Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka araçlar
kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
Darbeli matkap ile uzun süre
çalışacaksanız koruyucu kulaklık kullanın.
Yüksek yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir. Darbeli
matkap ile çalışırken oluşan yüksek seviyeli
gürültü, geçici işitme kaybına veya kulak
zarında ciddi hasara yol açabilir.
Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Kırma ve delme
işlemleri uçuşan talaşlara neden olur. Uçan
parçacıklar kalıcı göz hasarına neden olabilir.
Toz üreten uygulamalarda toz maskesi veya
solunum aygıtı takın.
Matkap uçları ve araçlar çalışırken
ısınabilir. Bunlara dokunurken eldiven giyin.
Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu aleti
her iki elinizle kavramadan kullanmaya
çalışmayın. Yan tutamağın daima kullanılması
tavsiye edilir. Bu aletin tek elle kullanılması
kontrol kaybına neden olabilir. Nervürlü çelik
gibi sert malzemelerin kırılması veya bu tür
malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli olabilir.
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çekiç
etkisinden kaynaklanan titreşim el ve
kollarınıza zarar verebilir. İlave tampon
sağlamak için eldiven kullanın ve sık sık ara
vererek maruz kalınan titreşimi sınırlayın.
• Uçları kendi başınıza yenilemeye
çalışmayın. Keskilerin yenilenmesi yetkili bir
uzman tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan
şekilde yenilenmiş keskiler yaralanmaya
neden olabilir.
• Uç tam olarak durmadan aleti asla yere
koymayın. Dönen uçlar yaralanmaya neden
olabilir.
• Sıkışan uçları çıkarmak için uçlara çekiçle
vurmayın. Metal veya malzeme parçacıkları
fırlayarak yaralanmaya neden olabilir.
• Hafifçe aşınmış keskiler taşlama
yöntemiyle yeniden keskinleştirilebilir.
• Elektrik kablosunu dönen uçtan uzakta
tutun. Kabloyu vücudunuzun hiçbir uzvuna
sarmayın. Dönen uca dolaşan bir elektrik
kablosu yaralanmaya ve kontrol kaybına
neden olabilir.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler yontma matkabı kullanmanın
özünde mevcuttur:
– Aletin sıcak parçalarına dokunma sonucu
yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Beton ve/veya çimento bazlı malzemeler
üzerinde çalışırken meydana gelen tozun
yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
Alet üzerindeki İşaretler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
93
TÜRKÇE
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FİGURE] 1)
Elektrik emniyeti
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (h) gövdeye
basılıdır.
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman, güç kaynağının anma
değerleri plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edin.
Örnek:
2009 XX XX
İmalat Yılı
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Yontma matkabı
1 Yan tutamak
1 Alet kutusu (K modelleri)
1 Talimat kılavuzu
1 Teknik çizim
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Kilitleme düğmesi
c. Keski pozisyonu indeks bileziği
d. Uç yuvası/sabitleme bileziği
e. Toz kapağı
f. Yan tutamak
g. Ana tutamak
KULLANIM ALANI
Bu yontma matkabı hafif yontma, keskileme ve
yıkım uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
DEWALT aletiniz EN 60745 normuna
uygun olarak çift izole edilmiştir; bu
nedenle topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu zarar görmüş ise, bu, DEWALT servis
organizasyonundan temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kablo ile değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu gerekli ise, bu aletin güç girişine
uygun bir onaylanmış uzatma kablosu kullanın
(teknik verilere bakınız).
Minimum yalıtkan madde boyutu 1,5 mm2’dir. Bir
kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya
tamir etmeye başlamadan önce
üniteyi kapatın ve makinenin güç
kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme
anahtarının KAPALI konumda
olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya
sebep olabilir.
SDS Plus® Aksesuarların
Takılıp Çıkarılması (şekil 2)
Bu alet SDS Plus® aksesuarlarını kullanır (SDS
Plus® uç sapının kesiti için şekil 2’deki küçük
resme bakın). Sadece profesyonel aksesuarlar
kullanmanızı tavsiye ederiz.
1. Uç sapını temizleyerek gresleyin.
Bu yontma matkapları profesyonel elektrikli
aletlerdir.
2. Uç sapını uç yuvasına/sabitleme bileziğine (d)
sokun.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
3. Ucu aşağı bastırarak oluklara oturana dek
hafifçe çevirin.
94
4. Düzgün oturup oturmadığını kontrol etmek
için ucu çekin. Kırma delme fonksiyonu, uç
yuvasına/sabitleme bileziğine oturduğunda
ucun eksenel olarak birkaç santimetre
oynayabilmesini gerektirir.
TÜRKÇE
5. Ucu çıkarmak için uç yuvası/sabitleme
bileziğini (d) geri çekin ve ucu çekerek çıkarın.
• Alete yaklaşık 5 kg’lık baskı
uygulayın. Aşırı güç uygulamak
keskileme işlemini hızlandırmadığı
gibi aletin performansını düşürerek
ömrünü kısaltır.
Keski Pozisyonunun
Belirlenmesi (şekil 3)
Keski belirlenerek 12 farklı pozisyona sabitlenebilir.
1. Keskiyi yukarıda anlatıldığı şekilde takın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 1, 6)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
2. Keski istenen pozisyona gelinceye dek bileziği
(c) ok yönünde çevirin.
Yan Tutamağın Takılması
(şekil 4)
Yan tutamak (f) sağ elini ya da sol elini kullanan
kullanıcıların kullanabilecekleri şekilde takılabilir.
Aleti daima yan tutamak düzgün takılı vaziyette
kullanın.
1. Yan tutamağı gevşetin.
– Sağ elini kullanan kullanıcılar için tutamak
solda kalacak şekilde yan tutamak
kelepçesini uç yuvasının arka kısmında
bulunan manşonun üzerinden geçirin.
– Sol elini kullanan kullanıcılar için tutamak
sağda kalacak şekilde yan tutamak
kelepçesini uç yuvası/sabitleme bileziğinin
arka kısmında bulunan manşonun
üzerinden geçirin.
2. Yan tutamağı istenilen pozisyona döndürün ve
tutamağı sıkın.
Toz Kapağının Değiştirilmesi
(şekil 2)
Toz kapağı (e) mekanizmaya toz girmesini
engeller.
ÖNEMLİ: Eskimiş toz kapağını derhal değiştirin.
1. Uç yuvası/sabitleme bileziğini (d) geri çekin ve
toz kapağını (e) çekerek çıkarın.
2. Yeni toz kapağını takın.
3. Uç yuvası/sabitleme bileziğini bırakın.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
Uygun el pozisyonu bir elin ana tutamakta (g) ve
diğer elin yan tutamakta (f) olmasını gerektirir.
Açma Kapama (şekil 1, 5)
Aleti çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (a)
basın.
Kesintisiz çalışma için düğmeyi (a) basılı tutun,
kilitleme düğmesini (b) kilitleme pozisyonuna alın,
ardından düğmeyi bırakın.
Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini
bırakın.
Aletin kesintisiz çalışmasını durdurmak için
düğmeye kısaca basın ve bırakın. İş bittikten
sonra ve fişi prizden çıkarmadan önce daima aleti
kapatın.
Yontma ve Keskileme (şekil 1)
Uygun bir keski takın ve keskiyi çevirerek 12
pozisyondan birine getirin.
Aleti çalıştırın ve çalışmaya başlayın.
İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan önce
daima aleti kapatın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Boru ve kablo tesisatlarının yerlerine
dikkat edin.
95
TÜRKÇE
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya
tamir etmeye başlamadan önce
üniteyi kapatın ve makinenin güç
kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme
anahtarının KAPALI konumda
olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya
sebep olabilir.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Kullanılan aksesuarlar ve takımların, SDS Plus®
donanımının etrafına gelen kısımları düzenli olarak
yağlanmalıdır.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
96
Opsiyonel olarak çeşitli tiplerde SDS Plus® keskiler
mevcuttur.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
97
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΑΤΣΑΚΟΝΙ
D25330
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Technical data
Τάση
V
Τύπος
D25330
230
2
650
4.100
3.1
12
SDS Plus®
Τύποι
Ισχύς εισόδου
Ενέργεια κρούσης
Θέσεις σμίλης
Εργαλειοδέτης
W
min-1
J
Διάμετρος κολάρου
mm
54
kg
6,0
Βάρος
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
85,5
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
dB(A)
1,9
102
KWA(αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
1,9
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
Ασφάλειες:
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό
άθροισμα στους τρεις άξονες), καθορισμένες
σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Σμίλευμα
ah,Cheq =
m/s²
Αβεβαιότητα K = m/s²
17
1,9
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
98
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της Ε.Ε.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
D25330
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
98/37/ΕΚ (έως τις 28 Δεκ. 2009), 2006/42/ΕΚ (από
τις 29 Δεκ. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και
ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
03.08.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
2000/14/ΕΚ, Ηλεκτρικός θραύστης σκυροδέματος
(χειρός), m ≤ 15 kg, Παράρτημα VIII, TUV
Rheinland Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Koln, Γερμανία, Αρ. αναγνωριστικού
Διακοινωμένου Οργανισμού: 0197
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
Επίπεδο ακουστικής ισχύος σύμφωνα με το
2000/14/ΕΚ (Άρθρο 12, Παράρτημα III, αρ. 10,
m ≤ 15 kg):
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
LWA (μετρούμενο επίπεδο
ηχητικής ισχύος)
dB
103
LWA (εγγυημένο επίπεδο
ηχητικής ισχύος)
dB
105
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
99
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
100
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για ματσακόνια
• Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
• Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή με
το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή του
παρελκόμενου κοπής με ένα ηλεκτροφόρο
καλώδιο μπορεί να καταστήσει ηλεκτροφόρα
και τα εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα
του ηλεκτρικού εργαλείου, προκαλώντας
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Βεβαιωθείτε ότι το υλικό που θα διατρηθεί
δεν αποκρύπτει ηλεκτρική παροχή ή παροχή
αερίου και ότι οι θέσεις των παροχών αυτών
έχουν επαληθευτεί με τις εταιρείες κοινής
ωφέλειας.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό. Κρατάτε πάντοτε σταθερά το
εργαλείο. Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε
το παρόν εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με
τα δύο χέρια. Ο χειρισμός του εργαλείου με
ένα χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση σκληρών
υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού, ενδέχεται
να είναι επικίνδυνη. Συσφίξτε με ασφάλεια την
πλευρική λαβή πριν από τη χρήση.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
101
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Όταν σφυρηλατείτε για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα, να φοράτε
προστατευτικά για τα αυτιά. Η παρατεταμένη
έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής. Τα υψηλά επίπεδα
θορύβου που παράγονται κατά τη λειτουργία
του σφυροτρύπανου μπορεί να προκαλέσουν
προσωρινή απώλεια ακοής ή σοβαρή βλάβη
στα αυτιά.
• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα
προστατευτικά για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης και διάτρησης έχουν ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση ιπτάμενων
ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα σωματίδια μπορούν
να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια. Να
φοράτε μάσκα για τη σκόνη ή αναπνευστήρα
για εφαρμογές κατά τις οποίες δημιουργείται
σκόνη.
• Τα τρυπάνια της σφύρας και τα εργαλεία
θερμαίνονται αρκετά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας. Να φοράτε γάντια όταν τα
αγγίζετε.
• Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο.
Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε το παρόν
εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντοτε
την πλευρική λαβή. Ο χειρισμός του εργαλείου
με ένα χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση σκληρών
υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού, ενδέχεται
να είναι επικίνδυνη.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Η
δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια της
σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα
χέρια και τους βραχίονές σας. Χρησιμοποιείτε
γάντια για την παροχή επιπλέον προστασίας
και περιορίστε την έκθεση με συχνά
διαστήματα ανάπαυσης.
• Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα τρυπάνια.
Η επιδιόρθωση των σμιλών πρέπει να
πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο
ειδικό. Οι σμίλες που έχουν επιδιορθωθεί με
ακατάλληλο τρόπο μπορεί να προκαλέσουν
τραυματισμό.
• Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο εάν
το τρυπάνι δεν έχει σταματήσει να κινείται
εντελώς. Τα κινούμενα τρυπάνια μπορούν να
προκαλέσουν τραυματισμό.
• Μη χτυπάτε κατεστραμμένα τρυπάνια με
σφυρί για να τα αποκολλήσετε. Ενδέχεται
να αποκολληθούν θραύσματα μετάλλου
102
ή ροκανίδια του υλικού, προκαλώντας
τραυματισμό.
• Οι ελαφρώς φθαρμένες σμίλες μπορούν να
ακονιστούν εκ νέου με τρόχισμα.
• Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος
μακριά από το περιστρεφόμενο τρυπάνι.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας. Ένα
ηλεκτρικό καλώδιο που έχει τυλιχτεί γύρω
από ένα περιστρεφόμενο τρυπάνι μπορεί να
προκαλέσει ατομικό τραυματισμό και απώλεια
ελέγχου.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση ματσακονιών:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
των θερμών τμημάτων του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του παρελκόμενου.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε
σκυρόδεμα ή/και τοίχο.
Σημάνσεις στο εργαλείο
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται οι παρακάτω
εικόνες:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά.
Να φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (h), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2009 XX XX
Έτος κατασκευής
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Ματσακόνι
1 Πλευρική λαβή
1 Κιβώτιο (μοντέλα K)
1 εγχειρίδιο οδηγιών
1 σχεδιάγραμμα σε μεγέθυνση
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί
να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο, προτού
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(On/Off)
b. Ρυθμιστικό σύνδεσης
c. Κολάρο δείκτη θέσης σμίλης
d. Εργαλειοδέτης / περίβλημα ασφάλισης
e. Κάλυμμα για τη σκόνη
f. Πλευρική λαβή
g. Κύρια λαβή
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το ματσακόνι σχεδιάστηκε για ελαφριές εφαρμογές
πελεκήματος, σμιλεύματος και κατεδαφίσεων.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Τα ματσακόνια είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
Το εργαλειο DEWALT εχει διπλη μονωση
συμφωνα με το προτυπο
EN 60745 και συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από τον οργανισμό εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης,
χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης,
κατάλληλο για τις προδιαγραφές ισχύος αυτού του
εργαλείου (δείτε τα τεχνικά δεδομένα).
Το ελάχιστο μέγεθος αγωγού είναι 1,5 mm2. Όταν
χρησιμοποιείτε καρούλι καλωδίου, να ξετυλίγετε
πάντα το καρούλι τελείως.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
παρελκόμενων SDS Plus®
(εικ. 2)
Το παρόν εργαλείο χρησιμοποιεί παρελκόμενα
SDS Plus® (ανατρέξτε στο ένθεμα στην εικόνα
2 για μια εγκάρσια διατομή ενός στελέχους
του τρυπανιού SDS Plus®). Συνιστούμε να
χρησιμοποιείτε μόνο επαγγελματικά παρελκόμενα.
Ηλεκτρική ασφάλεια
1. Καθαρίστε και λιπάνετε το στέλεχος του
τρυπανιού.
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί μόνο για
μία συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να βεβαιώνεστε
πάντα ότι η τάση ηλεκτροδότησης αντιστοιχεί στην
τάση της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών.
2. Εισάγετε το στέλεχος του τρυπανιού στον
εργαλειοδέτη / περίβλημα ασφάλισης (d).
3. Ωθήστε το τρυπάνι προς τα κάτω και
περιστρέψτε το αργά έως ότου εφαρμόσει στις
υποδοχές.
103
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4. Τραβήξτε το τρυπάνι για να ελέγξετε εάν
έχει ασφαλίσει κατάλληλα. Η λειτουργία
σφυρηλάτησης απαιτεί από το τρυπάνι να
μπορεί να μετακινείται κατά μήκος του άξονα,
κατά αρκετά εκατοστά όταν έχει ασφαλίσει
στον εργαλειοδέτη / περίβλημα ασφάλισης.
5. Για να αφαιρέσετε ένα τρυπάνι, τραβήξτε
προς τα έξω τον εργαλειοδέτη / περίβλημα
ασφάλισης (d) και τραβήξτε το τρυπάνι προς
τα έξω.
Υπόδειξη της θέσης της
σμίλης (εικ. 3)
Η σμίλη μπορεί να βρεθεί και να κλειδώσει σε 12
διαφορετικές θέσεις.
1. Εισάγετε τη σμίλη με τον τρόπο που
περιγράφεται παραπάνω.
2. Περιστρέψτε το κολάρο (c) κατά την
κατεύθυνση του βέλους έως ότου η σμίλη
βρεθεί στην επιθυμητή θέση.
Τοποθέτηση της πλευρικής
λαβής (εικ. 4)
Η πλευρική λαβή (f) μπορεί να τοποθετηθεί
έτσι ώστε να ταιριάζει τόσο σε δεξιόχειρες
όσο και σε αριστερόχειρες χρήστες. Πάντοτε
να χρησιμοποιείτε το εργαλείο με κατάλληλα
τοποθετημένη την πλευρική λαβή.
1. Χαλαρώστε την πλευρική λαβή.
– Για δεξιόχειρες χρήστες: Σύρετε το
σφιγκτήρα της πλευρικής λαβής επάνω από
το κολάρο πίσω από τον εργαλειοδέτη, με
τη λαβή στα αριστερά.
– Για αριστερόχειρες χρήστες: Σύρετε το
σφιγκτήρα της πλευρικής λαβής επάνω
από το κολάρο πίσω από τον εργαλειοδέτη/
περίβλημα ασφάλισης, με τη λαβή στα
δεξιά.
2. Περιστρέψτε την πλευρική λαβή στην
επιθυμητή θέση και συσφίξτε τη λαβή.
Αντικατάσταση του
καλύμματος για τη σκόνη
(εικ. 2)
Το κάλυμμα για τη σκόνη (e) αποτρέπει την είσοδο
σκόνης στο μηχανισμό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αντικαθιστάτε αμέσως τυχόν
φθαρμένα καλύμματα για τη σκόνη.
104
1. Τραβήξτε προς τα πίσω το περίβλημα
ασφάλισης του εργαλειοδέτη (d) και τραβήξτε
προς τα έξω το κάλυμμα για τη σκόνη (e).
2. Τοποθετήστε το νέο κάλυμμα για τη σκόνη.
3. Απελευθερώστε τον εργαλειοδέτη / περίβλημα
ασφάλισης.
Λειτουργία
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
• Ενημερωθείτε για τη θέση των
σωληνώσεων και των καλωδιώσεων.
• Εφαρμόζετε στο εργαλείο πίεση της
τάξης των 5 kg κατά προσέγγιση.
Η υπερβολική πίεση δεν επιταχύνει
το σμίλευμα, αλλά μειώνει την
απόδοση του εργαλείου και μπορεί να
ελαττώσει το χρόνο ζωής του.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (f) και το άλλο χέρι στην κύρια
λαβή (g).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1, 5)
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το
διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (a).
Για συνεχή λειτουργία, πιέστε και κρατήστε
πατημένο το διακόπτη (a), μετακινήστε το
ρυθμιστικό σύνδεσης (b) στη θέση ασφάλισης και
αφήστε το διακόπτη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη.
Για να σταματήσετε το εργαλείο ενόσω βρίσκεται
σε συνεχή λειτουργία, πιέστε σύντομα το διακόπτη
και αφήστε τον. Να απενεργοποιείτε πάντοτε το
εργαλείο όταν ολοκληρωθεί η εργασία και προτού
αφαιρέσετε από την πρίζα.
Πελέκημα και σμίλευμα (εικ. 1)
Τοποθετήστε την κατάλληλη σμίλη και περιστρέψτε
την για να κλειδώσει σε μία από τις 12 θέσεις.
Θέστε το εργαλείο σε λειτουργία και αρχίστε την
εργασία.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
του κινδύνου τραυματισμού,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από
την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων,
πριν τη ρύθμιση, την αλλαγή των
ρυθμίσεων ή την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης της σκανδάλης είναι στη
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα και παρελκόμενα
πρέπει να λιπαίνονται τακτικά γύρω από το
σύστημα SDS Plus®.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι σμιλών
SDS Plus®.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
105
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση
που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης
της DEWALT, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες
για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
106
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση
εγγύησης αποτελεί προσθήκη και δεν βλάπτει
κατά κανέναν τρόπο τα δικαιώματα βάσει
σύμβασης που έχετε ως επαγγελματίας
χρήστης ή τα νόμιμα δικαιώματά σας ως
ιδιώτης, μη επαγγελματίας, χρήστης. Η
παρούσα εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών
δικαιοδοσίας των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από
την απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλώς
επιστρέψτε το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως
αγοράστηκε με όλα τα τμήματα και εξαρτήματά
του, στο σημείο αγοράς, για να σας επιστραφεί
το σύνολο των χρημάτων ή για ανταλλαγή.
Το προϊόν πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και
πρέπει να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα τμήματα, όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση
αξίωσης, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή
εντοπίστε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις
της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT
ή επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της
DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε,
υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ •
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή
για το εργαλείο DEWALT, σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών από την αγορά, θα
πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της
DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη
αγοράς. Περιλαμβάνεται το κόστος της
εργασίας. Δεν περιλαμβάνονται παρελκόμενα
και ανταλλακτικά, εκτός και αν η βλάβη
παρουσιάστηκε στο χρονικό διάστημα της
εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει
ελάττωμα λόγω ελαττωματικών υλικών
ή κατασκευής εντός 12 μηνών από την
ημερομηνία αγοράς, η DEWALT εγγυάται
την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
τμημάτων χωρίς επιβάρυνση ή, κατά την
κρίση μας, τη δωρεάν αντικατάσταση της
μονάδας, με την προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του
προϊόντος.
107
108
109
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N042188
09/09
Download PDF

advertising