DW743 | DeWalt DW743 COMBINATION SAW Type 5 instruction manual

504606-41 CZ
DW743
2
3
4
5
21 61
50
16
66
F3
63
9
65
G
H
76 75 68 67
67 68
24
8
0°
72
69 70 71
24
K1
J
73
73
74
72
K2
L1
77
45°
71
M1
L2
6
75 76
27
7
79
M2
N1
19 26
N2
30 82 80 81 29
59
30
2 mm
3-8 mm
O
P
88
33
84
85
86
83
Q
R
S
T
7
87
24
U
V
W
X1
93
X2
92
90
93
91
Y
X3
8
89
KOMBINOVANÁ PILA
DW743
Blahopřejeme Vám!
1
Zvolili jste si nářadí společnosti DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
1
Technické údaje
1
1
Napájecí napětí
V
Příkon
W
Výkon
W
Průměr pilového kotouče mm
Vrtání kotouče
mm
Max provozní doba
v záběru/naprázdno
min
Otáčky naprázdno
(50/60 Hz)
min-1
Přednastavené polohy
hlavy pily vlevo/vpravo
°
Nastavení sklonu
°
Řezací schopnost viz „Popis“
Hmotnost
kg
DW743
230
1,650
1,100
250
30
•
•
•
1/3
Plastový obal obsahující:
1 Klíč s čepy
1 Klíč pro šrouby s hlavou s vnitřním
šestihranem 6 mm
Kožený obal osahující:
1 Dvojité vodící lišta (DE3743)
1 Protlačovací tyč
1 TCT pilový kotouč 30 zubů
Návod k použití
Výkresová dokumentace
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Vyjměte opatrně pilu z obalu.
Popis (obr. A1 - A4)
3,000/3,600
Vaše kombinovaná pila D E WALT je jako
pokosová pila nebo ve spojení s řezací stolicí
určena ke čtyřem hlavním typům operací rozřezávání, přeřezávání, řezům pod úhlem
a pokosovým řezům jednoduše, přesně
a bezpečně při použití těchto materiálů: dřevo,
dřevěné produkty, hliník a plasty.
0-45
0-45
38
Pojistky:
230V nářadí 10 A v napájecí síti
Pokosový režim
V tomto návodu jsou použity následující
symboly:
V pokosovém režimu se pila používá ve
svislé poloze, skloněná nebo pod pokosovým
úhlem.
Upozorňuje na riziko poranění, zkrácení
životnosti nebo poškození nářadí
v případě nedodržení pokynů
uvedených v tomto návodu.
Režim řezání na stolici
Otočením okolo středové osy se pila použije
k standardnímu rozřezávání a k řezání širokých
kusů manuálním tlačením obrobku na ostří
pilového kotouče.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
A1
1
1A
2
3
4
5
6
7
8
Ostré hrany.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Částečně sestavený stroj
4 Opěrné nohy
1 Vrchní ochranný kryt pro umístění na řezací
stolici
1 Spodní kryt pro pokosový režim
9
Vypínač ON/OFF (Vypnuto/Zapnuto)
Spouštěč
Boční panel
Křídlová matky uchycení nohy
Noha
Patka
Stůl pokosové pily
Vodící lišta
Západkový čep polohy otočné desky
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Pevný spodní zadní kryt
Pevný horní kryt pilového kotouče
Adapter odsávání nečistot
Páka uvolnění pojistky hlavy
Šroub kotouče
Vnější příruba
Pohyblivý spodní kryt
Otočná deska
Svorka otočné desky
Pokosová stupnice
Pojistná páčka stolu
A2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Ovládací rukojeť
Tyč hloubkového dorazu
Výškový regulátor
Adapter odsávání nečistot
Zajišťovací páka sklonu
Přídržná svorka desky
Aretační zařízení desky
Zajišťovací kolík štěrbinového klínu
Kryt motoru
A5
42 Stůl s válečkovým podavačem (DE3497)
Pro použití v režimu řezání stolní pile:
A6
43 Prodlužující deska (DE3472)
A7
44 Jednoduchá kluzná plošina (DE3471)
Tlačné tyče (DE3454) (nejsou zobrazeny)
Pro použití ve všech režimech:
A8
45 Sada trojcestného odsávání nečistot
(DE3500)
Řezací schopnost
Záběr řezu v pokosovém režimu
Úhel Rozměr Poznámky
řezu materiálu
H mm B mm
Rovný příčný řez 20
180
Není nutný
pomocný
kus
materiálu
30
176
40
170
68
140
85
68
Spolu
s 25 mm
pomocným
kusem
(obr. B1)
88
22
Spolu
s 50 mm
pomocným
kusem
(obr. B1)
15
210
Pouze
tenké desky
(obr. B2)
Deska otočená o 45°
doprava pro
70
95
Příčné řezy
pokosové řezy
s max.
výškou
Deska otočená o 45°
doleva pro
pokosové řezy
68
93
Příčné řezy
s max.
výškou
Hlava nakloněná o 45°
pro úhlové řezy 50
140
Režim řezání na stolní pile
A3
29
30
31
32
33
Horní kryt pilového kotouče
Štěrbinový klín
Stůl řezací stolice
Vodící lišta pokosu (volitelné)
Dvojitá paralelní vodící lišta
Doplňkové příslušenství
Pro použití v pokosovém režimu:
A3
32 Pokosová vodící lišta (DE3496)
A4
34 Stavitelný stojan 760 mm (max. výška)
(DE3474)
35 Vzpěrné vodící kolejnice 1,000 mm
(DE3494)
35 V z p ě r n é v o d í c í k o l e j n i c e 5 0 0 m m
(DE3491)
36 Sklopná vzpěra (DE3495)
37 Otočná zarážka (DE3462)
38 Délková zarážka pro krátké obrobky
(používá se spolu s vodícími kolejnicemi
[35]) (DE3460)
39 V z p ě r a s e s n í m a t e l n o u z a r á ž k o u
(DE3495)
40 Vzpěra se sejmutou zarážkou (DE3495)
41 Svorka (DE3461)
10
Záběr řezu v režimu úhlového řezu
Nastavení hloubky řezu
90° svislý řez
0 - 70 mm
45° úhlový řez
0 - 32 mm
Převrácení hlavy pily a stolu (obr. A2, E1
a E2)
Elektrická bezpečnost
•
•
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro
jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
zdroje odpovídá velikosti napětí uvedené na
výkonovém štítku přístroje.
•
Použití prodlužovacího kabelu
•
•
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné,
použijte pouze schválený typ kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu, odviňte
vždy celou délku kabelu.
•
Montáž a seřízení
•
Dříve než zahájíte montáž nebo
seřizování, vždy odpojte nářadí od
sítě.
Montáž pilového kotouče (obr. A1, F1 - F3)
Kvůli kompaktnosti je stroj v balení připraven
pro použití na řezací stolici a plně zkompletován
pro pokosové řezy kromě opěrných noh,
spodního plastového krytu a kotouče.
•
•
Upevnění opěrných noh (obr. C)
•
•
•
Stůl s pilou přidržte jednou rukou a zatlačte
pojistnou páčku stolu (19) doleva (obr.
E1).
Zatlačte stůl na přední části směrem dolů a
přetočte jej naopak až bude motorová část
nahoře a zářez zapadne do zubu pojistného
zařízení (26).
Hlava pily je přidržována ve spodní poloze
pomocí upínacího pásku v přední části
a výškového regulátoru (22) v zadním části
(obr. A2).
Sejměte pásek.
Otáčejte kolečkem (53) proti směru
hodinových ručiček a současně přidržujte
hlavu pily ve spodní poloze, dokud nelze
vytáhnout pojistku (54) z její polohy (obr.
E2).
Vykloňte regulátor výšky nahoru a zatlačte
tyč (55) do svorky (56).
Pevně přidržte hlavu a umožněte, aby byla
hlava přesunuta pružinou nahoru do klidové
polohy.
•
Položte stroj na podlahu sodní částí nahoru.
Uvolněte čtyři křídlové matky (3) a vložte
opěrné nohy (4) do objímek.
Dotáhněte křídlové matky (3) a komplet
obraťte. Ujistěte se, zda je v rovině; podle
potřeby upravte svorkami výšku nohou.
•
•
Sestavení pro pokosový režim
•
Montáž spodního ochranného krytu (obr. D)
Spodní ochranný kryt (48) je umístěn k vrchní
desce řezací stolice.
• Dva háčky na levé straně krytu vložte do
štěrbin (49) nalevo od otvoru pilového
kotouče (50).
• Položte kryt na desku a zatlačte jej do
pojistné štěrbiny (51).
• Při sejmutí uvolněte štěrbinu pomocí
šroubováku (52) a postupujte v opačném
pořadí.
•
•
11
Zuby nového pilového kotouče
jsou velmi ostré a mohou být
nebezpečné.
Pilové kotouče měňte vždy
v pokosovém režimu pily.
Maximální průměr pilového kotouče
je 250 mm. Minimální průměr je
244 mm.
Uvolněte pojistný šroub (27) štěrbinového
klínu a přetočte klín (30) směrem dolů (obr.
F1).
Vložte 6 mm šestihranný klíč do šroubu
kotouče (13) a dva čepy klíče (57) do otvorů
ve vnější přírubě (14).
Šroub kotouče pily má opačný závit, proto
držte klíč příruby pevně a šroub uvolněte
šestihranným klíčem otáčením po směru
hodinových ručiček.
Vyjměte upevňovací šroub (13) a vnější
přírubu (14).
Je-li upevňovací šroub příliš dotažen, otočte
rukojeť přírubového klíče (57) do krytu a
zajistěte pomocí šroubováku (58) (obr. F2).
Takto můžete působit na šestihranný klíč
maximální silou.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kotouč pily (59) má vnitřní otvor o průměru
30 a je uložen na osazené patce (60) na
vnitřní přírubě (61) (obr. F1).
Stiskněte páku zatažení krytu (12)
a posunujte hlavu pily pomalu směrem
dolů pro spuštění spodního krytu (15)
(obr. A1).
Otočte spodní kryt kotouče zcela nahoru
a přidržte jej v této poloze.
Zkontrolujte, zda jsou vnitřní příruba
a obě plochy kotouče zcela čisté a zbavené
prachu.
Umístěte kotouč na osazenou patku (60)
na vnitřní přírubě (61) a zkontrolujte, zda
zuby směřují dolů (obr. F1).
Opatrně uvolněte kotouč a poté uvolněte
spodní kryt kotouče.
Také zkontrolujte, zda dva výstupky (62)
na vnější objímce jsou řádně usazeny ve
vnitřní objímce a na ploše vřetene.
Pevně dotáhněte šroub kotouče.
Otáčejte rukou kotoučem pro kontrolu
jeho volného chodu. Pokud kotouč naráží
na spodní zadní kryt (9), dotáhněte znovu
šrouby hlavy (63) (obr. F3).
Upravte polohu štěrbinového klínu (30)
v horní úvrati a dotáhněte pojistný kolík
(27) (obr. F1).
•
•
•
•
Zvedněte svorku (17) otočné desky,
vytáhněte západku otočné desky (8)
a otočte o 1/4 otáčky proti směru hodinových
ručiček (obr. A1).
Uchopte ovládací rukojeť (20) (obr. A1),
stiskněte páku zatažení krytu (12) a spusťte
pilu přibližně do střední polohy (obr. A2).
Otočte hlavu pily s její otočnou deskou do
požadované polohy.
Zamáčkněte svorku otočné desky (17).
Západka otočné desky (8) zacvakne
automaticky (obr. A1).
Pomocí červených značek (67) lze otočnou
desku (16) nastavit do libovolného levého nebo
pravého pokosu v rozmezí 0° až 45° (obr. H):
- úhel 0° až 30°: použijte červené značky
nejblíže zářezu
- úhel 30° až 45°: použijte vnější červené
značky (68)
• Dále postupujte, jako při přednastavených
polohách. Západku otočné desky nelze
využít pro mezilehlé úhly.
Pro kontrolu správného nastavení
vždy proveďte zkušební řez na kousku
zbytkového materiálu.
Nastavení úhlu sklonu (obr. J)
Hlavu pily lze naklonit od svislé osy o 45° doleva
pro provádění úhlových řezů v tomto rozmezí.
• V pozici za přístrojem uvolněte zajišťovací
páku sklonu (24) (umožňuje řehtačkový
provoz, nelze-li páku zcela otočit).
• Nakloňte hlavu pily do požadovaného úhlu
na stupnici (69).
Ukazatel (70) je na pevné části odlitku
konzoly (71).
• Dotáhněte zajišťovací páku sklonu (24)
a ponechejte ji ve vodorovné poloze.
Nastavení omezovače hloubky v režimu
pokosu (obr. G)
Rukojeť (64) je spojena s tyčí hloubkového
dorazu (21) vybavenou excentricky uloženým
stavěcím šroubem (65) s pojistnou maticí (66).
Při použití omezovače hloubky nelze hlavu pily
zcela spustit (obr. G).
- Rukojeť vlevo = zapnuto, pro použití
v režimu pokosu (všechny úhly mimo 0-45°
pokosových příčných řezů)
- Rukojeť vpravo = vypnuto, pro použití
s řezací stolicí
• Je-li nutné seřídit omezovač hloubky,
uvolněte pojistnou matici (66) a podle
potřeby zašroubujte nebo vyšroubujte
šroub (65).
Kontrola nastavení polohy pilového kotouče
vzhledem k vodítku (obr. H2, K1 a K2)
•
Nesprávné použití omezovače hloubky
může způsobit poškození přístroje.
•
Nastavení úhlu pokosu v režimu pokosu
(obr. A1, A2 a H)
•
Rovný příčný řez a pokosový úhel 45° jsou
přednastaveny.
12
S hlavou pily ve svislé poloze a je-li
zajišťovací páka sklonu (24) uvolněná
a zvednutá uvolněte pojistný šroub (72)
v zadní části západky (8) otočné desky
(obr. K1).
Přiložte příložník (73) k vodítku a podél
kotouče pily podle obr. K2. Úhel musí být
90°.
Je-li třeba seřízení, otáčejte excentrickým
stavěcím pouzdrem (74), až bude plocha
•
•
•
kotouče přiléhat přesně k příložníku (obr.
K2).
Přitáhněte zajišťovací šroub (72).
Zkontrolujte, zda jsou červené značky (67)
nejblíže kotoučové štěrbiny (50) v jedné
linii s polohou 0° (75) na dvou stupnicích
(obr. H).
Je-li třeba seřízení, uvolněte šrouby (76)
a nastavte ukazatele do jedné linie. Poloha
45° by nyní měla být také přesná.
Pokud tomu tak není, kotouč pily není kolmý
k otočné desce (viz níže).
•
•
•
•
Nastavení kolmé polohy kotouče k otočné
desce (obr. L1 a L2)
•
•
•
•
•
Pilový kotouč by neměl zasahovat do
spodního ochranného krytu.
Zkontrolujte, zda je hlava v nejzadnější
poloze vpravo a páka sklonu zajištěná.
Uvolněte a vyklopte spodní kryt.
Postavte příložník (73) svisle na otočnou
desku a proti kotouči (obr. L1).
Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
Seřízení proveďte pomocí šroubku (77).
Tento šroubek je samojistný (obr. L2).
•
•
•
•
•
Vytáhněte pojistnou páčku stolu (19) vlevo,
zdvihněte přední okraj stolu a přetočte
jej zpět o 180° dokud zub pojistného
zařízení stolu (26) automaticky nezaskočí
do přídržné páky kotouče zajišťující stroj
v režimu řezací stolice (obr. N2).
Nastavení štěrbinového klínu (obr. A2, F3
a O)
Kontrola a nastavení sklonu 45° v režimu
pokusu (obr. M1 a M2)
•
štěrbinového klínu (27) tak, aby bylo možné
klín otočit dolů (obr. N1).
Posuňte konzolu (79) štěrbinového klínu
doprava tak, že úzká část vpravo zapadne
do otvoru v obalu a dotáhněte upínací
šroub.
Sejměte spodní ochranný kryt.
Spusťte hlavu pily a otáčejte výškovým
regulátorem (22) dokud pojistka (54)
nezapadne do čepu v základně (obr. E2).
Otáčením kolečkem regulátoru (53) zasuňte
kotouč a štěrbinový klín přes desku řezací
stolice (31) (obr. A3) tak, aby bylo dosaženo
maximální hloubky řezu při tomto režimu.
V pokosovém režimu otočte štěrbinový klín (30)
co nejvíce nahoru a směrem ven po uvolnění
pojistného šroubu (27) (obr. F3).
Správná poloha v režimu řezací stolice je
taková, aby nebyl vrchol štěrbinového klínu
více než 2 mm pod nejvyšším zubem pilového
kotouče (59) a zakřivená část byla nejvýše
3 - 8 mm od špiček zubů pilového kotouče.
Štěrbinový klín musí být také přesně v ose se
zadní částí pilového kotouče (obr. O).
• Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
• Odjistěte pojistný šroub (27), posuňte šroub
v drážce dopředu nebo dozadu a dotáhněte
(obr. A2).
Zkontrolujte, zda je hlava v nejzadnější
poloze vlevo a páka sklonu zajištěná.
Uvolněte a vyklopte spodní kryt.
Vhodným úhloměrem zkontrolujte úhel mezi
kotoučem a deskou.
Musí být 45° (obr. M1).
Je-li nutné seřízení, postupujte
následovně:
Seřízení proveďte pomocí šroubku (78).
Tento šroubek je samojistný (obr. M2).
Sestavení pro režim řezací stolice
Změna režimu pokosu do režimu řezací
stolice (obr. A1, A3, E2, G, N1 a N2)
•
Zkontrolujte, zda je omezovač hloubky
vypnutý. Viz kapitola “Nastavení
omezovače hloubky pokosového
režimu (obr. G)”.
•
•
•
Nastavte kotouč do polohy 0° příčného
řezu, při správně umístěné západce (8)
otočné desky a zajištěné svorce (17) otočné
desky (obr. A1).
Dostatečně uvolněte upínací šroub
Konzola uchycující štěrbinový klín
ke stroji musí být od zubů kotouče
vzdálená nejméně 3 mm.
Vždy zkontrolujte, zda je pojistný
šroub štěrbinového klínu řádně
dotažen.
Připevnění horního krytu pilového kotouče
(obr. P)
Horní kryt kotouče (29) lze rychle a jednoduše
připevnit pomocí pružinové západky (80) do
13
otvoru (81) ve štěrbinovém klínu (30), pokud je
klín prostrčen přes pracovní desku při režimu
řezací stolice.
• Horní kryt kotouče (29) připevněte ke
štěrbinovému klínu vytažením kolíku (82),
čímž umožníte západce zacvaknout do
krytu.
•
•
Nezapomeňte použít omezovač
hloubkového dorazu pro všechny
úhly mimo 0-45° pokosových příčných
řezů.
Nikdy pilu nepoužívejte v režimu
řezací stolice bez správně nasazeného
horního ochranného krytu.
Pokyny pro obsluhu
Montáž a seřízení paralelního vodítka
(obr. Q)
•
Dvojité paralelní vodítko (33) lze použít ve
dvou výškových polohách (10 nebo 62 mm).
Paralelní vodítko lze připevnit na obě strany
kotouče. Při nastavení požadované polohy
vodítka postupujte následovně:
• Uvolněte kolík.
• Vytáhněte konzolu (84) a umístěte ji na
druhou stranu.
• Nasuňte konzolu z levé nebo pravé strany.
Upínací tabule (85) se uchytí za přední
okraj stolu.
• Zkontrolujte, zda je vodítko rovnoběžné s
pilovým kotoučem. Pokud není, seřiďte jej
podle následujícího potupu.
• Povolte šroub (86).
• Vodítko seřiďte tak, aby bylo rovnoběžné
s pilovým kotoučem. Kontrolu provedete
změřením vzdálenosti mezi vodítkem a
pilovým kotoučem na přední a zadní straně
pilového kotouče.
• Po dokončení nastavení opět dotáhněte
seřizovací šrouby opět zkontrolujte, zda je
vodítko rovnoběžné s pilovým kotoučem.
• Přitáhněte opět šroub rukojeti (83).
•
•
•
•
•
•
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Zajistěte, aby byl obráběný materiál
pevně upnut.
Na nářadí příliš netlačte a na pilový
kotouč netlačte ze strany.
Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Před zahájením provozu:
• Vždy nainstalujte odpovídající pilový kotouč.
Nepoužívejte nadměrně opotřebované
pilové kotouče.
Maximální otáčky pily nesmí překročit
maximální povolené otáčky pilového
kotouče.
• Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
• Dbejte na to, aby pilový kotouč vždy řezal
volně. Na nářadí příliš netlačte.
• Před zahájením řezání počkejte, dokud
motor pily nedosáhne maximálních otáček.
• Ujistěte se, zda jsou všechny zajišťovací
a upínací šrouby řádně utaženy.
Zapnutí a vypnutí (obr. A1)
Tento stroj má dva nezávislé spouštěcí systémy.
V režimu řezací stolice je použit vypínač
Zap/Vyp (1). V pokosovém režimu je použit
spouštěcí spínač (1A) (obr. A1).
10 mm profil používáme
k přeřezávání nízkých obrobků tak,
aby byl umožněn přístup tlačné
tyče mezi pilový kotouč a vodítko.
Zadní konec vodítka by měl být v
úrovni s přední částí štěrbinového
klínu.
Režim řezací stolice (obr. R)
Vypínač je v režimu řezací stolice vybaven
funkcí vypnutí při přerušení napájení: dojde-li
z nějakého důvodu k přerušení napájení, musí
být spínač úmyslně znovu zapnut.
• Chcete-li stroj zapnout, stiskněte zelené
spouštěcí tlačítko (87).
• Chcete-li stroj vypnout, stiskněte červené
vypínací tlačítko (88).
Změna režimu řezací stolice na pokosový
režim (obr. D, E1 a E2)
•
•
„Převrácení hlavy pily a stolu (obr. E1
a E2)”.
Natočte štěrbinový klín směrem nahoru
a ven.
Nasaďte zpět spodní kryt (48) (obr. D).
Vyjměte paralelní vodítko (33).
Otáčejte kolečkem (53) regulátoru výšky
(22) tak, abyste dosáhli maximální hloubky
řezu v režimu pokosu (obr. E2).
Postupujte podle popisu v kapitole
Pokosový režim (obr. A)
• Při zapínání stroje přidržte stisknutou páku
krytu (12) a stiskněte spínač (1A).
14
•
Nářadí vypnete uvolněním spínače.
•
Základní řezy
•
Řezání v pokosovém režimu
Provoz bez ochranných krytů je nebezpečný.
Během provádění řezů musí být upevněny
ochranné kryty. Při řezání neželezných
materiálů si obrobek vždy upněte. Použijte
svorku DE3461.
Zkontrolujte, zda je správně nastaven
omezovač hloubkového dorazu, abyste
zabránili prořezání stolu při úhlech jiných,
než 45°.
Dále pokračujte způsobem popsaným pro
svislý přímý příčný řez.
Šikmé řezy (obr. U)
• Uvolněte zajišťovací páku sklonu (24)
a naklopte hlavu do požadovaného úhlu.
• Dotáhněte zajišťovací páku sklonu.
• Dále pokračujte způsobem popsaným pro
svislý přímý příčný řez.
Všeobecné pokyny k obsluze
- V pokosovém režimu se hlava pily
automaticky zajistí v horní „odstavné“
poloze.
- Stisknutím páčky uvolnění hlavy bude hlava
pily odjištěna.
- Nikdy se nesnažte po dokončení řezu bránit
návratu spodního ochranného krytu nazpět
do odstavné polohy.
- Minimální délka odřezku je 10 mm.
- pokud řežete krátký obrobek (min. 190 mm
vlevo nebo vpravo od pilového kotouče),
je doporučeno použít doplňkové svorky
obrobku.
- Pokud řežete úseky UPVC, měli byste
jej proložit zespod zpevňujícím dílem
vytvořeným ze dřevěného doplňkového
profilu, aby byla dodržena stejná rovina
podávání.
Kombinované pokosové řezy
Tento řez je kombinací šikmého a pokosového
řezu. Omezení jsou 45° pro pokos/30° pro
sklon. Nepřekračujte tyto hodnoty.
• Nastavte úhel sklonu a následně úhel
pokosu.
Řezání v režimu řezací stolice
•
Vždy zajistěte, aby byly štěrbinový klín
a ochranný kryt řezacího kotouče přesně
vyrovnány.
Rozřezávání (obr. V)
• Nastavte kotouč do správné výšky.
• Kotouč je ve správné poloze, pokud nad
vrchní plochu obrobku vyčnívají špičky tří
zubů kotouče.
• Upevněte paralelní vodítko při využití 10
mm nebo 62 mm profilu.
Část obrobku mezi vodítkem a kotoučem
bude výsledkem vaší práce.
• Zapněte stroj.
• Pomalu posunujte obrobek pod přední část
horního krytu pilového kotouče a přitlačujte
jej k vodítku. Nechejte zuby pilového
kotouče provádět řezání a neprotlačujte
obrobek přes pilový kotouč silou. Otáčky
pilového kotouče by měly být konstantní.
Svislé přímé příčné řezy (obr. S)
• Nastavte otočnou desku na 0° zkontrolujte,
zda je polohová západka zajištěna.
• Zatáhněte dolů přídržný kolík otočné
desky.
• Trámek, který budete řezat, opřete
o vodítko. Uchopte ovládací rukojeť a
stlačte uvolňovací páku hlavy.
• Zapněte stroj.
• Dbejte na to, aby pilový kotouč vždy řezal
volně. Na nářadí příliš netlačte.
• Po dokončení řezu zvedněte hlavu do
klidové polohy a stiskněte červené tlačítko
vypnutí stroje.
Vždy používejte protlačovací tyč.
•
Nenechejte hlavu zvednout prudce
bez držení, může dojít k poškození
přístroje.
Po dokončení řezu vypněte přístroj
stisknutím červeného tlačítka pro vypnutí.
Šikmé řezy (obr. W)
• Uvolněte zajišťovací páku sklonu a naklopte
kotouč do požadovaného úhlu.
• Kvůli zabránění zaseknutí materiálu mezi
kotoučem a vodítkem umístěte vodítko
nalevo od kotouče.
• Postupujte jako při provádění svislých
řezů.
Zkosené řezy (obr. T)
• Nastavte požadovaný úhel pokosu.
• Zkontrolujte, zda je řádně dotažena svorka
otočné desky.
15
Pokosové řezy (obr. X1 - X3)
• Pro nastavení pokosového vodítka uvolněte
pojistnou matici (90) dorazového šroubu a
šroub (91) zašroubujte nebo vyšroubujte, až
bude ukazatel směřovat k poloze 0° (obr.
X1).
• Nastavte výšku a úhel kotouče.
• Vložte posuvnou tyč (91) pokosového
vodítka do drážky (92) na levé straně stolice
(obr. X2).
• Uvolněte pojistný šroub pokosu (93) a
natočte vodítko do požadovaného úhlu
podle stupnice (obr. X3).
• Dotáhněte pojistný šroub (93).
• Přiložte obrobek k rovnému povrchu
pokosového vodítka.
Zapněte přístroj, pevně držte obrobek,
posunujte vodítko v drážce a tím obrobek
ke kotouči pily. Po dokončení řezu nářadí
ihned vypněte.
•
-
Doplňkové příslušenství
Před montáží jakéhokoliv příslušenství
stroj vždy vypněte.
Sada pro odsávání prachu (obr. A1, A2
a A8)
Tento stroj je vybaven třemi místy k odsávání
nečistot, které je možné použít ve všech
provozních režimech.
• Kdykoli je to možné, připojte k nářadí
odsávací zařízení odpovídající příslušným
předpisům, které se týkají emisí prachu.
Polohy vodítka, režim řezací stolice (obr. Y)
-
-
-
Na výstupní straně dlouhé obrobky
podepřete.
Rozřezávání širších (>120 mm) obrobků:
• Nainstalujte vodítko dopředu podle obr.
Y, pokud má materiál snahu zasekávat
se mezi kotoučem nebo štěrbivým
klínem a vodítkem.
Připojení - pokosová poloha
• Jednu odvodní trubici připojte ke spodnímu
ochrannému krytu.
• Jednu odvodní trubici připojte k výstupnímu
otvoru malého průměru (11) a jednu
k výstupnímu otvoru velkého průměru (23),
použijte odpovídající hubice.
• Trubice napojte na třícestnou spojku.
• K jednodílnému výstupu spojky připojte
trubici odsávače nečistot.
Při řezání tenkých materiálů použijte 10 mm
profil dvojitého paralelního vodítka a vodítko
umístěte naproti přední hrany štěrbinového
klínu.
Při řezání silnějších materiálů použijte 62
mm profil dvojitého paralelního vodítka.
Příčné řezy úzkých a krátkých obrobků (obr.
Y):
• Nainstalujte paralelní vodítko nízkým
profilem směrem ke kotouči a zadní
část vodítka do přímky s čelní hranou
kotouče.
• Přiložte obrobek k pokosovému vodítku
(v úhlu 0° nebo 90°) a tlačením na
pokosové vodítko proveďte řez.
• Pro zabránění padání malých odřezků
do kotouče si připravte desku ve tvaru
klínu a připevněte ji k zadní hraně
pracovního stolu dostatečně blízko
k pravé straně kotouče pily tak, aby
byly odřezky automaticky odváděny
doprava.
Rozřezávání úzkých (< 120 mm) a dlouhých
obrobků:
• Umístěte vodítko do co nejzadnější
polohy, aby byla dodržena přesnost při
dlouhém řezu.
• Tlačte obrobek oběma rukama (každou
na jiné straně kotouče).
• V blízkosti kotouče použijte protlačovací
tyč.
Připojení - poloha řezací stolice
• Vyměňte ochranný kryt pilového kotouče
za ochranný kryt dodaný v sadě k odsávání
nečistot a připojte k němu trubici přicházející
od spodního ochranného krytu.
• Postupujte dále jak je popsáno pro
pokosovou polohu.
Doplňková vzpěra / délková zarážka pro
pokosový režim (obr. A4)
Doplňkovou vzpěru a délkovou zarážku můžete
připevnit na stranu po levé ruce, nebo na stranu
po pravé ruce, nebo na obě strany, pokud máte
sady dvě.
• Na dvě vodící kolejnice (35 ) připevněte díly
34 - 41.
• K provádění příčných řezů 210 mm širokých
desek (o síle 15 mm) použijte sklopnou
vzpěru (36).
16
Stůl s válečkovým podavačem (obr. A5)
•
V pokosovém režimu může být stůl s válečkovým
podavačem připevněn na stranu po levé ruce,
nebo na stranu po pravé ruce, nebo na obě
strany, pokud máte stoly dva. V režimu řezací
stolice může být také upevněn ze přední nebo
zadní strany řezací stolice.
•
Pravidelně lehce naolejujte povrch otočného
stolu v místě, kde klouže na okraji pevného
stolu.
Pravidelně čistěte suchým kartáčem části,
kde se hromadí drť a úlomky.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Boční výsuvný stolek (obr. A6)
Pomocí bočního výsuvného stolku je možné
zvětšit vzdálenost vodítka od pilového kotouče
na 600 mm nebo více, v závislosti na délce
táhla upevněného ke stroji a poloze uchycení
ke stolu. Boční výsuvný stolek musí být použit
ve spojení se vzpěrnými vodícími kolejnicemi
(35) (volitelné rozšíření). Výsuvný stolek je na
předním kraji opatřen měřítkem a připevněn
k robustnímu podstavci, který je připevněn
k vodícím táhlům.
• Výsuvný stolek upevněte k pravé straně
stroje, aby měřítka obou stolů na sebe
navazovala.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Jednoduchá kluzná plošina (obr. A7)
Kluzná plošina (44) umožňuje umístění desek
na levé straně od pilového kotouče o rozměrech
až 1200x900 mm. Vodící táhla jsou upevněny
k robustním prolisům ze slitiny, je možné je
rychle odpojit od stroje a jsou seřiditelné ve
všech směrech. Vodítko s měřítkem po celé
délce spojuje vlastnost rychlého nastavení
stavitelné zarážky a stavitelnou vzpěru pro
úzké obrobky.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení
jejich technické životnosti. Chcete-li využít
této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné
výrobky do značkového servisu, kde na vlastní
náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Přeprava
Stroj vždy přepravujte složen v režimu řezací
plošiny s připevněným horním ochranným
krytem. Demontujte nohy.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Údržba
Vaše elektrické zařízení D E WALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s
minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je
jeho pravidelné čištění a péče.
Mazání
Ložiska motoru jsou vodotěsné a z výroby
promazány.
17
ES Prohlášení o shodě
DW743
Společnost D E WALT prohlašuje, že toto
elektrické nářadí splňuje následující
bezpečnostní normy a nařízení: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-2, EN
55014, EN 55014-3, EN 61000-261000-3
a EN -3.
Chcete-li získat podrobnější informace,
kontaktujte prosím DEWALT na níže uvedené
adrese nebo na adrese, která je uvedena na
konci tohoto návodu.
Hodnota hlučnosti a akustického tlaku je
v souladu s normou 86/188/EEC a 98/37/EEC.
Měřeno podle DIN 45635:
LpA (akustický tlak)
83 dB(A)*
LWA (akustický výkon)
96 dB(A)
* u ucha uživatele
Pokud zvuk překračuje 85 dB(A), proveďte
odpovídající opatření na ochranu sluchu.
Průměrná hodnota zrychlení v souladu s DIN
45675: TÜV Rheinland
Product and Safety GmbH (TRPS)
Am Grauen Stein 1
D-51105 Köln
Germany
Certifikát č. BM 9910081 01
Technický a vývojový ředitel
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
18
Bezpečnostní pokyny
8
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte
platné bezpečnostní předpisy, abyste snížili
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo osobního poranění. Před
provozováním tohoto nářadí si přečtěte
následující bezpečnostní pokyny. Tyto
pokyny uložte na bezpečném místě!
9
10
Všeobecné
1
2
3
4
5
6
7
Udržujte v pracovním prostoru čistotu
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný
pracovní prostor mohou vést ke vzniku
úrazu.
Berte v úvahu pracovní prostředí
Elektrické nářadí nevystavujte vlhkosti.
Pracovní prostor udržujte dobře osvětlen.
Nářadí nepoužívejte v blízkosti hořlavých
kapalin nebo plynů.
Ochrana proti úrazu elektrickým
proudem
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (např. potrubí, radiátory, sporáky
a chladničky).
Při práci v extrémních podmínkách
(například vysoká vlhkost, tvorba kovových
pilin při práci, atd.) může být elektrická
bezpečnost zvýšena vložením izolačního
transformátoru nebo ochranného jističe
(FI).
Chraňte nářadí před dětmi!
Nářadí i prodlužovací kabel držte z dosahu
dětí.
Osoby mladší 16 let smí nářadí obsluhovat
pouze pod dozorem.
Prodlužovací kabely pro venkovní
použití
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte
Není-li nářadí používáno, musí být
uskladněno na suchém místě a musí být
také vhodně zabezpečeno, mimo dosah
dětí.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volné šatstvo nebo šperky. Mohou
být zachyceny pohyblivými částmi. Jestliže
pracujete venku, používejte pokud možno
gumové rukavice a neklouzavou obuv.
Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte
vhodnou pokrývku hlavy.
11
12
13
14
15
16
17
19
Používejte ochranné brýle
Jestliže se při práci s nářadím práší nebo
pokud odlétávají drobné částečky materiálu,
používejte proti prachu ochranný štít nebo
respirátor.
Vyvarujte se maximálnímu akustickému
tlaku
Pokud zvuk překračuje 85 dBA, proveďte
odpovídající opatření na ochranu sluchu.
Upněte si obrobek
K upnutí obrobku používejte svorky nebo
svěrák. Je to bezpečnější a umožňuje to
manipulaci s nářadím oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě
Při práci stále udržujte vhodný a pevný
postoj.
Zabraňte nechtěnému spuštění
přístroje
Nepřenášejte nářadí připojené k elektrické
síti s prstem na hlavním vypínači. Ujistěte
se, zda je nářadí při připojování ke zdroji
napětí vypnuto.
Buďte stále pozorní
Stále sledujte, co provádíte. Pracujte
s rozvahou. Pokud jste unaveni, práci
přerušte.
Nářadí odpojte
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Nářadí odpojte v případě že jej
nepoužíváte, před provedením údržby nebo
před výměnou příslušenství.
Odstraňte z nářadí seřizovací přípravky
a klíče
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto
návodu. Nepřetěžujte malá nářadí nebo
přídavná zařízení při práci, která je určena
pro výkonnější nářadí. Práce je účinnější
a bezpečnější, pokud používáte nářadí
a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno
tímto návodem může zapříčinit poranění
obsluhy.
Chraňte kabel před poškozením
Nikdy nepřenášejte nářadí uchopením za
napájecí přívodní kabel a při vytahování
ze zásuvky za tento kabel netahejte. Veďte
kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany
nebo horké a mastné povrchy.
18 Údržbu provádějte pečlivě
Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího
provozu udržujte nářadí v čistém a v
bezvadném technickém stavu. Dodržujte
všechny pokyny pro provádění údržby
a pro výměnu příslušenství. Pravidelně
kontrolujte kabeláž a pokud je poškozena,
nechejte ji opravit u autorizovaného
servisního zástupce společnosti DEWALT.
Pravidelně tyto kabely prohlížejte a pokud
jsou poškozené, tak je vyměňte. Udržujte
všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné oleji či jinými mazivy.
19 Kontrolujte stav nářadí
Před tím, než nářadí budete používat pečlivě
zkontrolujte, zdali není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce a aby splnilo
svůj účel. Zkontrolujte vychýlení a uložení
pohyblivých částí, opotřebení jednotlivých
částí a další prvky, které mohou ovlivnit
správný chod nářadí. Poškozené ochranné
kryty nebo jiné závady, nechejte neprodleně
opravit autorizovaným servisem.
Pokud je vypínač vadný, nářadí nepoužívejte
a Vypínač nechejte vyměnit autorizovaným
servisním zástupcem DEWALT.
20 Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
mechanikům značkového servisu
DEWALT
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Z bezpečnostního hlediska
je nutné, aby bylo zařízení opravováno
výhradně techniky s příslušnou kvalifikací.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Další bezpečnostní pokyny pro pokosové
pily
•
Další bezpečnostní pokyny pro kombinované
pily
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda je zajištěno dostatečné
celkové nebo lokální osvětlení.
V případě potřeby používejte vhodné
ochranné pomůcky, jako:
- chrániče sluchu pro snížení nebezpečí
poškození sluchu;
- respirátory pro snížení nebezpečí
vdechnutí škodlivého prachu;
- rukavice pro manipulaci s kotouči
a hrubými materiály. Kotouče je možno v
případě potřeby přenášet v držácích.
Nesnažte se odstranit odřezky nebo jiné
předměty z pracovního prostoru, pokud
pila ještě běží a hlava pily není v základní
poloze.
V případě opotřebení vyměňte vložky desky.
Závady na přístroji včetně poškození krytů
nebo kotoučů nahlaste co nejdříve vašemu
prodejci.
Zkontrolujte, zda je vrchní část kotouče
je v režimu pokosu zcela zakrytá. Pilu
nepoužívejte, pokud nejsou kryty ve své
poloze, v naprostém pořádku a dobře
udržované.
V režimu práce s řezací stolicí zajistěte, aby
bylo rameno pevně zajištěno v pracovní
poloze.
Zajistěte, aby v režimu pokosového řezání
na stolici bylo rameno pevně zajištěno.
Při práci na řezací stolici během drážkování
používejte příslušnou ochranu. Dlabání
není povoleno.
Pilu nepoužívejte k řezání jiných materiálů,
než je hliník, dřevo apod.
Při řezání dřeva připojte zařízení pro
odsávání prachu.
Pro řezaný druh materiálu zvolte příslušný
pilový kotouč.
Používejte pouze správně naostřené
kotouče.
Dodržujte maximální rychlost vyznačenou
na pilovém kotouči.
Používejte pouze kotouče doporučené
výrobcem v souladu s normou EN847-1.
Zkontrolujte, zda je podlaha v okolí stroje
rovná, řádně udržovaná a není znečištěná
zbytky materiálu.
•
•
•
•
20
Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí správným
směrem. Dbejte na to, aby byl kotouč stále
ostrý. Nepoužívejte pilové kotouče, které
mají menší nebo větší než doporučený
průměr. Parametry pilového kotouče jsou
uvedeny v technických údajích.
Před zahájením jakékoliv činnosti se
ujistěte, zda jsou veškeré uzavírací kliky
a přídržné svorky přitaženy.
Pravidelně kontrolujte, zda jsou větrací
štěrbiny motoru čisté beze zbytku drti.
Před prováděním jakékoliv údržby, nebo
před výměnou pilového kotouče odpojte
stroj od elektrického vedení.
Dříve, než použijete jakékoliv příslušenství
si přečtěte instruktážní příručku. Nesprávné
použití příslušenství může nářadí
poškodit.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před zahájením řezání počkejte, dokud
motor pily nedosáhne maximálních
otáček.
Před zastavením pily, nadzdvihněte pilu nad
dílec a potom uvolněte vypínač.
Nezasouvejte žádné klíny do větráku
k přidržení hřídele motoru.
Nikdy nestrkejte ruce do oblasti ostří, pokud
je pila pod napětím.
Nepokoušejte se řezat příliš malé kousky.
Nikdy se nepokoušejte pilu rychle zastavit
zablokováním kotouče pomocí nářadí nebo
jinými prostředky zasunutými proti kotouči;
takovým způsobem může být způsoben
neúmyslně vážný úraz.
Nepoužívejte prasklé nebo poškozené
kotouče.
Nepoužívejte žádné brusné kotouče.
Jiná nebezpečí
Při práci s tímto strojem vznikají následující
rizika:
- Poranění způsobená rotujícími částmi.
Přes dodržování bezpečnostních opatření
a používání ochranných pomůcek nelze
tato rizika zcela vyloučit. Tato rizika jsou:
- Poškození sluchu.
- Riziko nehody způsobené nekrytými
částmi otáčejícího se pilového
kotouče.
- Riziko poranění při výměně pilového
kotouče.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
- Zdravotní rizika způsobená
vdechováním prachu zvířeného při
řezání dřeva, zejména dubového,
bukového a materiálu MDF.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro řezací
stolice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí
správným směrem a zuby směřují k přední
části řezací stolice.
Před započetím jakékoliv práce se ujistěte,
zda jsou všechny svorky řádně dotaženy.
Ujistěte se, zda jsou všechna ostří a příruby
čisté a vyklenuté strany límce směřují
oproti ostří kotouče. Matici hřídele řádně
přitáhněte.
Kotouč udržujte ostrý a řádně usazený.
Ujistěte se, zda je štěrbinový klín nastaven
ve správné vzdálenosti od pilového kotouče
- 3 až 8 mm.
Nikdy nepracujte s pilou bez nasazeného
horního a spodního ochranného krytu.
Nepřibližujte ruce do blízkosti pilového
kotouče.
Před prováděním jakékoliv údržby, nebo
před výměnou pilového kotouče odpojte
pilu od elektrického vedení.
Používejte tlačnou tyč při každém použití
a dbejte na to, aby se vaše ruce při řezání
nedostaly do vzdálenosti menší než 150
mm od pilového kotouče.
Nepokoušejte se pracovat s jiným než s
určeným napětím.
Během chodu nenanášejte na pilový kotouč
mazivo.
Nesahejte do okolí zadní části pilového
kotouče.
21
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00047833 - 23-07-2007
22
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
23
DW743 - - - - - C
Motor + tisch KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 3
©
24
DW743 - - - - - C
Tisch KAPP. UND GEHRUNGSSAGE 3
©
25
26
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising