KR753 | Black&Decker KR753 HAMMER DRILL Type 2 instruction manual

402011-74 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KR703
KR704
KR753
KR803
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina de găurit cu percuţie Black & Decker a fost
concepută pentru efectuarea găurilor în lemn, metal,
materiale plastice şi zidărie, precum şi pentru aplicaţii
de înşurubare.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau un
cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la baterie.
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat
la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, aveţi
în vedere repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte
electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu
percuţie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să
fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă
cu aparatul.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Purtaţi protecţii pentru urechi în timpul utilizării maşinilor de găurit cu percuţie. Expunerea la zgomot
poate determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate împreună cu unealta. Pierderea controlului poate
determina vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie
în care accesoriul de debitat poate atinge cabluri
ascunse sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către accesoriul de
debitat ar putea determina scurgerea curentului în
componentele metalice expuse ale uneltei electrice
şi ar putea electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Înainte de perforarea pereţilor, podelelor sau plafoanelor, verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat după
efectuarea unei găuri deoarece acesta ar putea fi
fierbinte.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
♦
4
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita orice pericol.
Descriere
Riscuri reziduale.
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Buton pornit/oprit cu reglaj de turaţie a vitezei
2. Buton de blocare
3. Buton de control viteză variabilă
4. Cursor înainte/înapoi
5. Selector mod găurire
6. Mandrină
7. Limitator de adâncime
8. Mâner lateral
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF.)
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Montarea mânerului lateral şi a limitatorului
de adâncime (fig. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Rotiţi elementul de prindere în sensul acelor de
ceasornic până când aveţi posibilitatea de a glisa
mânerul lateral (8) în partea anterioară a uneltei,
conform ilustraţiei.
Rotiţi mânerul lateral în poziţia dorită.
Introduceţi limitatorul de adâncime (7) în orificiul de
montare conform ilustraţiei.
Setaţi adâncimea de găurire conform instrucţiunilor
de mai jos.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prindere în sensul acelor de ceasornic.
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu supraîncărcaţi.
Avertisment! Înainte de efectuarea găurilor în pereţi,
podele sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Montarea unui burghiu sau a unui cap de
şurubelniţă (fig. B şi C)
Selectarea direcţiei de rotire
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea şuruburilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în sensul acelor
de ceasornic). Pentru slăbirea şuruburilor sau pentru
eliberarea unui burghiu blocat, folosiţi direcţia înapoi (în
sens invers acelor de ceasornic).
♦
Pentru a selecta direcţia de rotire înainte, împingeţi
cursorul înainte/înapoi (4) la stânga.
♦
Pentru a selecta direcţia de rotire înapoi, împingeţi
cursorul înainte/înapoi la dreapta.
Avertisment! Nu schimbaţi niciodată direcţia de rotire în
timpul funcţionării motorului.
Mandrina rapidă cu blocarea axului (fig.B)
♦
Deschideţi mandrina rotind manşonul (9) în sens
invers acelor de ceasornic.
♦
Introduceţi tija burghiului (10) în mandrină.
♦
Strângeţi mandrina rotind manşonul în sensul acelor
de ceasornic.
Mandrina cu cheie (fig. C)
♦
Deschideţi mandrina rotind manşonul (11) în sens
invers acelor de ceasornic.
♦
Introduceţi tija burghiului (10) în mandrină.
♦
Introduceţi cheia mandrinei (12) în fiecare orificiu
(13) de pe partea laterală a mandrinei şi rotiţi în
sensul acelor de ceasornic până când este strânsă.
Selectarea modului de găurire
♦
♦
Demontarea şi montarea la loc a mandrinei
(fig. D)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pentru efectuarea găurilor în zidărie, potriviţi selectorul modului de găurire (5) în poziţia .
Pentru găurirea în alte tipuri de materiale şi pentru
înşurubare, potriviţi selectorul modului de găurire (5)
în poziţia .
Deschideţi mandrina cât de mult posibil.
Scoateţi şurubul de fixare a mandrinei, aflat în
mandrină, rotindu-l în sensul acelor de ceasornic
cu ajutorul unei şurubelniţe.
Strângeţi o cheie imbus în mandrină şi loviţi-o cu un
ciocan conform ilustraţiei.
Scoateţi cheia imbus.
Scoateţi mandrina rotind-o în sens invers acelor de
ceasornic.
Pentru a monta mandrina la loc, înşurubaţi-o pe
arbore şi blocaţi-o pe poziţie cu ajutorul şurubului
de fixare a mandrinei.
Reglarea adâncimii de găurire (fig. A)
♦
♦
♦
5
Slăbiţi mânerul lateral (8) rotind elementul de prindere în sens invers acelor de ceasornic.
Potriviţi limitatorul de adâncime (7) în poziţia dorită. Adâncimea maximă de găurire este egală cu
distanţa dintre vârful burghiului şi capătul din faţă
al limitatorului de adâncime.
Strângeţi mânerul lateral rotind elementul de prindere în sensul acelor de ceasornic.
Pornirea şi oprirea
♦
♦
♦
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Pentru a porni unealta, apăsaţi comutatorul de
reglare a vitezei (1). Viteza uneltei depinde de cât
de mult apăsaţi pe comutator. Dacă unealta are
un buton de control al vitezei variabile (3), setaţi-l
la viteza dorită. Ca regulă generală, folosiţi viteze
reduse pentru burghie cu diametru mare şi viteze
ridicate pentru burghie cu diametru mai mic.
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul de
blocare (2) şi eliberaţi butonul de control al vitezei
variabile. Această opţiune este disponibilă doar la
viteză maximă sau la orice viteză prestabilită cu
ajutorul butonului de control al vitezei variabile (3).
Această opţiune nu funcţionează în modul de rotire
inversă.
Pentru a opri unealta, eliberaţi butonul de reglare
a vitezei variabile. Pentru a opri unealta atunci când
vă aflaţi în modul de funcţionare continuă, apăsaţi
încă o dată pe comutatorul de reglare a vitezei şi
apoi eliberaţi-l.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
service autorizat contactând biroul local Black & Decker
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
Specificaţii tehnice
Tensiune de intrare
V c.a.
Putere absorbită
W
Viteză în gol
min-1
Capacitate maximă de găurire
Oţel/beton
mm
Lemn
mm
Greutate
kg
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate la
standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii,
veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Întreţinerea
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Tensiune de intrare
V c.a.
Putere absorbită
W
Viteză în gol
min-1
Capacitate maximă de găurire
Oţel/beton
mm
Lemn
mm
Greutate
kg
KR703
Typ. 2
KR704
Tip 1
230
710
0-3.100
230
710
0-3.100
13/16
32
2,11
13/16
32
2,11
KR753
Typ. 2
KR803
Tip 1
230
750
0-3.100
230
800
0-3.100
13/16
32
2,11
13/16
32
2,11
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 101 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 112 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Protejarea mediului înconjurător
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
conform cu EN 60745:
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Găurirea cu percuţie în beton (ah, ID) 19,6 m/s2, incertitudine
(K ) 1,5m/s2, Găurirea în metal (ah, D) 5 m/s2, incertitudine (K)
1,5 m/s2
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
6
Declaraţia de conformitate
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
DIRECTIVA UTILAJE
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
KR703, KR704, KR753, KR803
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
04-01-2010
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui mai
apropiat agent de service autorizat contactând biroul
local Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
zst00187545 - 17-09-2012
7
Download PDF

advertising