KR653 | Black&Decker KR653 HAMMER DRILL Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
505202-44 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KR603
KR604
KR605
KR605
KR653
KR654
KR655
2
POLSKI
zasilającego przeznaczonego do stosowania poza
pomieszczeniami zamkniętymi zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Przeznaczenie
Opisywana wiertarka udarowa Black & Decker
przeznaczona jest do wiercenia w drewnie, metalach,
tworzywach sztucznych i murach oraz do wkręcania
wkrętów. Narzędzie przeznaczone jest wyłącznie do
użytku amatorskiego.
3.
a.
Środki ochrony osobistej
W czasie pracy elektronarzędziem zachowaj
czujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowym
rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli
jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy leków. Nawet chwila nieuwagi, w czasie
pracy elektronarzędziem, może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia ciała.
b. Używaj sprzętu ochrony osobistej. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Stosowanie odpowiedniego do
sytuacji sprzętu ochrony osobistej takiego, jak maska
przeciwpyłowa, buty z podeszwą antypoślizgową,
hełm ochronny lub ochrona słuchu, zmniejsza ryzyko
uszkodzenia ciała.
c. Unikaj przypadkowego włączenia. Przed
włożeniem wtyczki do gniazda upewnij się, że
wyłącznik jest w pozycji “wyłączone”. Trzymanie
palca na wyłączniku w czasie przenoszenia
elektronarzędzia oraz wkładanie wtyczki do gniazda,
gdy przełącznik jest wciśnięty, zwiększa ryzyko
uszkodzenia ciała.
d. Przed uruchomieniem narzędzia usuń wszelkie
klucze i narzędzia do regulacji. Pozostawienie
klucza lub narzędzia do regulacji połączonego
z częściami wirującymi elektronarzędzia może
spowodować uszkodzenie ciała.
e. Nie wychylaj się. Przyjmij stabilną pozycję tak,
aby zawsze zachowywać równowagę. Umożliwia
to lepszą kontrolę nad pracą urządzenia w nagłych
sytuacjach.
f. Załóż odpowiedni strój. Nie zakładaj luźnych
ubrań i biżuterii. Nie dopuszczaj włosów, ubrania
i rękawic do kontaktu z częściami wirującymi.
Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez ruchome części.
g. Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia
urządzeń odprowadzających i zbierających
pył, upewnij się, czy są one przyłączone
i właściwie użytkowane. Użycie takich urządzeń
może zmniejszyć niebezpieczeństwa wynikające
z obecności pyłów.
Ogólne zasady bezpiecznej pracy
Uwaga! Uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi. Nie
zachowanie się do poniższych zaleceń może spowodować
zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, pożarem
i / lub poważnym uszkodzeniem ciała. Pojęcie
“elektronarzędzie” używane we wszystkich poniższych
ostrzeżeniach dotyczy elektronarzędzi zasilanych z sieci
elektrycznej (przewodem zasilającym) oraz elektronarzędzi
zasilanych akumulatorowo (bezprzewodowych).
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
1.
a.
Miejsce pracy
Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dbaj o dobre
oświetlenie. Brak porządku i złe oświetlenie są częstą
przyczyną wypadków.
b. Nie używaj elektronarzędzi w strefach zagrożonych
wybuchem, na przykład w pobliżu palnych cieczy,
gazów lub pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć
iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.
c. W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalaj
na przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób
postronnych. Brak skupienia może spowodować
utratę kontroli nad narzędziem.
2.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
a. Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno dokonywać przeróbek
wtyczki. Nie wolno używać przejściówek do
zasilania uziemionych elektronarzędzi. Nie
przerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
b. Należy unikać bezpośredniej styczności z
powierzchniami uziemionymi lub zerowanymi
(np. rurociągami, kaloryferami, kuchenkami
i urządzeniami chłodniczymi). Ryzyko porażenia
prądem elektrycznym wzrasta, jeśli twoje ciało jest
zerowane lub uziemione.
c. Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu
lub zwiększonej wilgotności.
Woda wnikająca do wnętrza elektronarzędzia
zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie
podnoś, nie ciągnij i nie wyciągaj z gniazda
wtyczki, poprzez ciągnięcie za przewód zasilający
elektronarzędzie. Chroń przewód zasilający przed
kontaktem z gorącymi elementami, olejami,
ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.
Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu zasilającego
zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
e. W czasie pracy elektronarzędziem na wolnym
powietrzu należy używać przedłużacza
przeznaczonego do stosowania poza
pomieszczeniami zamkniętymi. Użycie przewodu
4.
a.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie wolno przeciążać elektronarzędzi. Zawsze
używaj elektronarzędzi odpowiednich dla
danego zastosowania. Dzięki odpowiednim
elektronarzędziom wykonasz pracę lepiej i w sposób
bezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostało
zaprojektowane.
b. Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym
wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne
włączanie i wyłączanie. Elektronarzędzie, którego
pracy nie można kontrolować wyłącznikiem, stanowi
zagrożenie i musi zostać naprawione.
c. Przed wykonywaniem regulacji, wymiany
osprzętu czy spakowaniem elektronarzędzia
należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.
Stosowanie takich środków zapobiegawczych
3
zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko
przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Nie używane elektronarzędzie przechowuj poza
zasięgiem dzieci i nie dopuszczaj osób nie
znających elektronarzędzia lub tej instrukcji
do posługiwania się elektronarzędziem.
Elektronarzędzia obsługiwane przez osoby
nieprzygotowane stanowią zagrożenie.
e. Regularnie dokonuj konserwacji elektronarzędzi.
Sprawdź, czy ruchome części są właściwie
połączone i zamocowane, czy części nie są
uszkodzone oraz skontroluj wszelkie inne
elementy mogące mieć wpływ na pracę
elektronarzędzia. Jakiekolwiek uszkodzenia
należy naprawić przed rozpoczęciem pracy.
Wiele wypadków spowodowanych jest przez
niedostateczną konserwację elektronarzędzi.
f. Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elementów
tnących. Zadbane narzędzia tnące, z ostrymi
krawędziami tnącymi, rzadziej się zacinają i są
łatwiejsze w prowadzeniu.
g. Używaj elektronarzędzia, osprzętu, końcówek
itp. zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi oraz
przeznaczeniem danego typu elektronarzędzia,
uwzględniając warunki i rodzaj wykonywanej pracy.
Używanie narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem jest
niebezpieczne.
5.
a.
Wyposażenie
Opisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lub
wszystkie z poniższych elementów.
1. Wyłącznik z regulacją prędkości obrotowej
2. Przycisk blokady wyłącznika
3. Przełącznik lewych / prawych obrotów
4. Przełącznik trybu pracy
5. Uchwyt
6. Ogranicznik głębokości wiercenia
7. Dodatkowa rękojeść
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnić się,
czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilająca jest
odłączona.
Montaż dodatkowej rękojeści i ogranicznika
głębokości wiercenia (Rys. A)
• Obracać zacisk przeciwnie do wskazówek zegara
aż do momentu, gdy możliwe będzie nasadzenie
uchwytu (7) na przednią część wiertarki, jak na
rysunku.
• Ustawić rękojeść w żądanej pozycji.
• Wsunąć ogranicznik głębokości wiercenia (6) do
otworu, jak na rysunku.
• Nastawić żądaną głębokość wiercenia postępując
zgodnie z poniższym opisem.
• Zamocować dodatkową rękojeść obracając uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Naprawy
Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącznie
osobom wykwalifikowanym, używającym
identycznych części zamiennych. Zapewni
to bezpieczeństwo użytkowania naprawionego
urządzenia.
Montaż wiertła lub końcówki wkrętarki (Rys. B i C)
Uchwyt bezkluczykowy z blokadą wrzeciona (Rys. B)
• Rozchylić uchwyt poprzez obracanie pierścienia (8)
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
• Wsunąć trzonek wiertła (9) w uchwyt.
• Zacisnąć uchwyt poprzez obracanie pierścienia
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznego
użytkowania wiertarek udarowych
• W czasie pracy wiertarką udarową należy nosić
okulary ochronne. Ekspozycja na hałas może
powodować utratę słuchu.
• Używaj dostarczonej razem z narzędziem
dodatkowej rękojeści. Utrata kontroli nad
narzędziem może spowodować uszkodzenie ciała.
Uchwyt kluczykowy (Rys. C)
• Rozchylić uchwyt poprzez obracanie pierścienia (10)
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
• Wsunąć trzonek wiertła (9) w uchwyt.
• Kolejno wsuwać kluczyk wiertarski (11) w otwory
z boku uchwytu (12) i zacisnąć uchwyt dokręcając
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Opisywane elektronarzędzie jest podwójnie
izolowane; dlatego nie ma konieczności
stosowania dodatkowego uziemienia. Zawsze
należy upewnić się, czy napięcie sieci zasilającej
jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce
znamionowej.
•
•
Demontaż i wymiana uchwytu (Rys. D)
• Maksymalnie otworzyć uchwyt.
• Odkręcić śrubokrętem zgodnie z ruchem wskazówek
zegara śrubę blokującą uchwyt.
• Wsunąć klucz sześciokątny do uchwytu i uderzyć
młotkiem, jak pokazano na rysunku.
• Wyjąć klucz sześciokątny.
• Zdjąć uchwyt odkręcając go przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara.
• Aby zamontować uchwyt, należy nakręcić go na
wrzeciono i zabezpieczyć śrubą mocującą.
Opisywane urządzenie nie może być samodzielnie
użytkowane przez osoby zbyt młode lub
niewystarczająco silne. Nie wolno pozwalać dzieciom
na zabawę elektronarzędziem.
Ze względów bezpieczeństwa, wymiany
uszkodzonego przewodu zasilającego powinien
dokonywać producent lub Autoryzowany Serwis
Black & Decker.
4
Eksploatacja
Konserwacja
Uwaga! Uwzględnij tempo pracy urządzenia. Nie
przeciążaj narzędzia.
Elektronarzędzia Black & Decker zostały zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową
pracę urządzenia. Aby długo cieszyć się właściwą pracą
urządzenia, należy odpowiednio z nim postępować
i regularnie je czyścić.
Uwaga! Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych wyłączyć narzędzie i wyjąć wtyczkę
z gniazda.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłodze czy suficie, ustal położenie przewodów i rur.
Wybór kierunku obrotów
Do wiercenia i wkręcania wkrętów, należy ustawić prawe
obroty (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Do
odkręcania i wyjmowania zaklinowanych wierteł, należy
ustawić lewe obroty (przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara).
• Aby ustawić prawe obroty, należy przesunąć suwak
przełącznika lewych / prawych obrotów (3) w lewo.
• Aby ustawić lewe obroty, należy przesunąć suwak
przełącznika lewych / prawych obrotów w prawo.
•
•
Otwory wentylacyjne w obudowie należy okresowo
czyścić miękką szczoteczką lub sucha ściereczką.
Regularnie czyścić obudowę przy użyciu wilgotnej
ściereczki. Nie używać preparatów do szorowania
i zawierających rozpuszczalniki.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Uwaga! Nie wolno przełączać kierunku obrotów w czasie
pracy silnika.
Włączanie udaru
• Do wiercenia w murach, należy ustawić przełącznik
trybu pracy (4) w pozycji .
• Do wiercenia w innych materiałach, należy ustawić
przełącznik trybu pracy (4) w pozycji .
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Nastawianie głębokości wiercenia (Rys. E)
• Poluzować dodatkową rękojeść (7) obracając uchwyt
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
• Ustawić ogranicznik głębokości wiercenia (6)
w żądanej pozycji. Maksymalna głębokość wiercenia
jest równa odległości pomiędzy czubkiem wiertła,
a przednim końcem ogranicznika głębokości
wiercenia.
• Zamocować dodatkową rękojeść obracając uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten sposób chroni
się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Lokalne przepisy mogą wymagać oddawania elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u którego
produkt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jest
bezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi
zbiórkę w naszym imieniu.
Włączanie i wyłączanie
• Aby włączyć narzędzie, należy nacisnąć wyłącznik
z regulacją obrotów (1). Prędkość obrotowa zależy
od głębokości wciśnięcia przycisku. Ogólna zasada
mówi, że przy wiertłach o dużej średnicy stosuje się
niskie prędkości obrotowe, a dla mniejszych średnic
wyższe prędkości obrotowe.
• Praca ciągła możliwa jest po wciśnięciu przycisku
blokady wyłącznika (2) i zwolnieniu wyłącznika
z regulacją obrotów. Jest to możliwe tylko przy pełnej
prędkości obrotowej. Nie ma możliwości włączenia
trybu pracy ciągłej przy ustawieniu lewych obrotów.
• Aby wyłączyć narzędzie, należy zwolnić wyłącznik
z regulacją obrotów. Aby wyłączyć narzędzie
pracujące w trybie ciągłym należy powtórnie nacisnąć
wyłącznik z regulacją prędkości obrotowej a następnie
zwolnić go.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają
informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akcesoria
Wydajność narzędzia zależy od użytego osprzętu. Osprzęt
Black & Decker i Piranha został wykonany z zachowaniem
wysokich standardów jakości i zaprojektowany tak,
aby podnieść wydajność narzędzia. Używając tych
akcesoriów maksymalnie wykorzystasz możliwości
swojego narzędzia.
5
Dane techniczne
KR603
Napięcie
zasilania
VAC 230
Moc elektryczna W 600
Prędkość bez
obciążenia
min-1 0-3,100
Maksymalna średnica wiercenia
Stal / beton mm 13
Drewno
mm 25
Waga
kg 1.95
KR604
KR605
230
600
230
600
0-3,100
0-3,100
13
25
1.95
13
25
1.95
KR653
Napięcie
zasilania
VAC 230
Moc elektryczna W 650
Prędkość bez
obciążenia
min-1 0-3,100
Maksymalna średnica wiercenia
Stal / beton mm 13
KR654
KR655
230
650
230
650
0-3,100
0-3,100
13
13
Drewno
Waga
25
1.95
25
1.95
mm 25
kg 1.95
Deklaracja zgodności z normami UE
Black & Decker oświadcza, że wiertarki KR603/KR604/
KR605/KR653/KR654/KR655 spełniają normy: 98/37/
EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 55014, EN 60745,
EN 61000
LpA (ciśnienie akustyczne)
LWA (moc akustyczna)
wibracje działające na ręce / ramiona
KpA (wahanie ciśnienia akustycznego)
KWA (wahanie mocy akustycznej)
103 dB(A)
114 dB(A)
20.8 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
15-09-2006
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
6
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
f)
osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia,
taki jak: wiertła, tarcze pilarskie, tarcze szlifierskie,
końcówki wkręcające, noże strugarskie, brzeszczoty,
papier ścierny, paski napędowe i inne elementy
ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00054944 - 26-11-2007
7
8
E14728
WWW.2helpU.com
24 - 05 - 06
KR603 - KR604 - KR605 - KR653 - KR654 - KR655
TYP.
1
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising