KR703 | Black&Decker KR703 HAMMER DRILL Type 2 instruction manual

Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowicza
555222-34 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KR703
KR704
KR753
KR803
2
POLSKI
Przeznaczenie
Opisywana wiertarka udarowa Black & Decker przeznaczona jest do wiercenia w drewnie, metalach, tworzywach sztucznych i murach oraz do wkręcania wkrętów.
Opisywane urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do
użytku amatorskiego.
e.
Zasady bezpiecznej pracy
f.
Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej
pracy elektronarzędziami
Ostrzeżenie! Należy zapoznać się ze
wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi
bezpiecznej pracy oraz z instrukcją obsługi. Nie stosowanie się do ostrzeżeń i zaleceń
zawartych w tej instrukcji obsługi, może być
przyczyną porażenia prądem elektrycznym,
pożaru i/lub poważnego zranienia.
3.
a.
Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje dotyczące bezpiecznej pracy, aby móc korzystać z nich
w przyszłości. Pojęcie “elektronarzędzie” używane
w niniejszej instrukcji, oznacza narzędzie zasilane z sieci
elektrycznej (przewodem zasilającym) lub akumulatorami
(bezprzewodowe).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone. Miejsca ciemne i takie, w których panuje
nieporządek stwarzają ryzyko wypadku.
Nie wolno używać elektronarzędzi w strefach
zagrożenia wybuchem, w pobliżu palnych cieczy
gazów czy pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.
W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalaj
na przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób
postronnych. Chwila nieuwagi może spowodować
utratę kontroli nad narzędziem.
c.
d.
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno przerabiać wtyczek.
Nie używaj żadnych łączników lub rozdzielaczy
elektrycznych z uziemionymi elektronarzędziami. Nie przerabiane wtyczki i odpowiednie gniazda
zmniejszają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Należy unikać bezpośredniej styczności z uziemionymi lub zerowanymi powierzchniami, takimi
jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta,
jeśli twoje ciało jest zerowane lub uziemione.
Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu
lub zwiększonej wilgotności. Dostanie się wody do
wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający. Nie
wolno ciągnąć, podnosić ani wyciągać wtyczki
z gniazda, poprzez ciągnięcie za przewód zasilający narzędzia. Chroń przewód zasilający przed
kontaktem z gorącymi elementami, olejami,
ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.
e.
f.
g.
4.
a.
3
Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu zasilającego
zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W czasie pracy elektronarzędziem poza pomieszczeniami zamkniętymi, należy używać
przystosowanych do tego przedłużaczy. Korzystanie z przedłużaczy przystosowanych do użycia
na zewnątrz budynków, zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
Jeśli zachodzi konieczność używania narzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy używać
źródła zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem
różnicowoprądowym. Stosowanie wyłączników
różnicowoprądowych zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Środki ochrony osobistej
W czasie pracy elektronarzędziem zachowaj
czujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowym
rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli
jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy leków. Nawet chwila nieuwagi, w czasie pracy elektronarzędziem, może doprowadzić do
poważnego uszkodzenia ciała.
Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Używanie, w miarę
potrzeb, środków ochrony osobistej, takich jak maska przeciwpyłowa, buty ochronne z antypoślizgową
podeszwą, kask czy ochrona słuchu, zmniejsza
ryzyko odniesienia uszczerbku na zdrowiu.
Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu. Przed
przyłączeniem do zasilania i/lub włożeniem
akumulatorów oraz przed podniesieniem i przenoszeniem narzędzia, należy upewnić się, że
wyłącznik znajduje się w pozycji „wyłączone“.
Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia lub włączania narzędzia, łatwo staje się
przyczyną wypadków.
Przed włączeniem elektronarzędzia usuń wszelkie klucze lub narzędzia do regulacji. Pozostawienie klucza lub narzędzia do regulacji połączonego
z częściami wirującymi elektronarzędzia może spowodować uszkodzenie ciała.
Nie wychylaj się nadmiernie. Przez cały czas zachowuj solidne oparcie nóg i równowagę. Dzięki
temu masz lepszą kontrolę nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież. Nie noś luźnych
ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych elementów. Luźne
ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez ruchome części.
Jeśli sprzęt jest przystosowany do przyłączenia
urządzeń odprowadzających i zbierających pył,
upewnij się, czy są one przyłączone i właściwie
użytkowane. Używanie takich urządzeń zmniejsza
zagrożenia związane z obecnością pyłów.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj elektronarzędzi odpowiednich do rodzaju wykonywanej
pracy. Dzięki odpowiednim elektronarzędziom
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
wykonasz pracę lepiej i w sposób bezpieczny, w tempie, do jakiego narzędzie zostało zaprojektowane.
Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym
wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne
włączanie i wyłączanie. Narzędzie, którego nie
można kontrolować za pomocą włącznika nie może
być używane i musi zostać naprawione.
Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany
akcesoriów oraz przed schowaniem elektronarzędzia, należy odłączyć wtyczkę od źródła
zasilania i/lub odłączyć akumulator od urządzenia. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko
przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
Nie używane elektronarzędzie przechowuj poza
zasięgiem dzieci i nie dopuszczaj osób nie
znających elektronarzędzia lub tej instrukcji do
posługiwania się elektronarzędziem. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niewprawnego
użytkownika.
Regularnie przeprowadzaj konserwację elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części są
właściwie połączone i zamocowane, czy części
nie są uszkodzone oraz skontroluj wszelkie
inne elementy mogące mieć wpływ na pracę
elektronarzędzia. Wszystkie uszkodzenia należy
naprawić przed rozpoczęciem użytkowania. Wiele wypadków jest spowodowanych źle utrzymanymi
elektronarzędziami.
Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elementów
tnących. Prawidłowo utrzymane narzędzia do
cięcia o ostrych krawędziach tnących rzadziej się
zakleszczają i są łatwiejsze do kontrolowania.
Elektronarzędzi, akcesoriów i końcówek itp.,
należy używać zgodnie z instrukcją obsługi,
uwzględniając warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Użycie elektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może być bardzo niebezpieczne.
♦
♦
♦
♦
Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz w deklaracji
zgodności z normami wartość drgań (wibracji), została
zmierzona zgodnie ze standardową procedurą zawartą
w normie EN 60745. Informacja ta może służyć do porównywania tego narzędzia z innymi. Deklarowana wartość
emitowanych drgań może również służyć do przewidywania stopnia narażenia użytkownika na wibracje.
Uwaga! Chwilowa siła drgań, występująca w czasie pracy
elektronarzędziem, może odbiegać od podawanych wartości, w zależności od sposobu użytkowania urządzenia.
Poziom wibracji może przekroczyć podawaną wartość.
Naprawy
Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącznie
osobom wykwalifikowanym, używającym identycznych części zamiennych. Zagwarantuje to
bezpieczeństwo elektronarzędzia.
Przy określaniu ekspozycji na wibracje, w celu podjęcia środków ochrony osób zawodowo użytkujących
elektronarzędzia zgodnie, z normą 2002/44/EC, należy
uwzględnić rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Także okresy przestoju i pracy bez obciążenia.
Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi wskazówki dodatkowe
Symbole na urządzeniu
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznej pracy wiertarkami i wiertarkami
udarowymi
♦
♦
♦
Obrabiany element należy zamocować do blatu
roboczego za pomocą zacisków lub innych
praktycznych środków. Trzymanie obrabianego
elementu w rękach lub oparcie go o ciało nie daje
dostatecznej stabilizacji i może spowodować utratę
kontroli nad narzędziem.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach, podłodze
czy suficie, ustal położenie przewodów i rur.
Nie dotykaj wiertła bezpośrednio po zakończeniu
wiercenia, ponieważ może być ono bardzo rozgrzane.
Opisywane narzędzie nie może być używane przez
osoby (dot. także dzieci), które mają ograniczone
możliwości ruchowe, percepcji lub pojmowania lub
brakuje im doświadczenia i wiedzy, z wyjątkiem
przypadku, gdy pozostają one pod nadzorem
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub
zostały przez nią przeszkolone w zakresie obsługi
urządzenia. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły
się urządzeniem.
Przeznaczenie urządzenia opisane jest w niniejszej instrukcji obsługi. Używanie jakichkolwiek
akcesoriów lub wykonywanie prac sprzecznych
z przeznaczeniem opisywanym w instrukcji obsługi,
może powodować niebezpieczeństwo uszkodzenia
ciała i/lub uszkodzenia mienia.
Na obudowie narzędzia umieszczono następujące
piktogramy:
Ostrzeżenie! Aby zminimalizować ryzyko
zranienia, użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi.
Podczas pracy wiertarką udarową należy stosować ochronniki słuchu. Wystawienie na działanie
hałasu może powodować utratę słuchu.
Używaj dodatkowych uchwytów dostarczonych
z narzędziem. Utrata kontroli nad narzędziem może
spowodować uszkodzenie ciała.
W przypadku prac, w czasie których może dojść
do przecięcia własnego lub ukrytych przewodów,
należy trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Przecięcie przewodu z prądem może
spowodować pojawienie się napięcia na metalowych
częściach obudowy i porażenie prądem operatora.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
To narzędzie ma podwójną izolację, dlatego
też przewód uziemiający nie jest potrzebny.
Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilania
jest zgodne z wartością podaną na tabliczce
znamionowej.
4
♦
Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy powierzyć producentowi lub autoryzowanemu centrum serwisowemu
Black & Decker.
♦
♦
Zdjąć uchwyt wykręcając go w kierunku odwrotnym
do ruchu wskazówek zegara.
Aby zamontować uchwyt, należy nakręcić go na
wrzeciono i zabezpieczyć śrubą mocującą.
Wyposażenie
Pozostałe zagrożenia.
Opisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lub
wszystkie z poniższych elementów.
1. Wyłącznik z regulacją prędkości obrotowej
2. Przycisk blokady wyłącznika
3. Wyłącznik z regulacją prędkości obrotowej
4. Przełącznik lewych / prawych obrotów
5. Przełącznik trybu pracy
6. Uchwyt
7. Ogranicznik głębokości wiercenia
8. Dodatkowa rękojeść
W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstać zagrożenia, które nie zostały uwzględnione w załączonej
instrukcji dotyczącej bezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania,
zbyt intensywnej eksploatacji lub innych przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania zasad bezpiecznej
pracy i stosowania środków ochronnych, nie jest możliwe
uniknięcie pewnych zagrożeń. Należą do nich:
♦
Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących/
ruchomych elementów.
♦
Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy lub
akcesoriów.
♦
Zranienia związane ze zbyt długotrwałym używaniem narzędzia. Pracując przez dłuższy czas,
należy robić regularne przerwy.
♦
Ryzyko uszkodzenia słuchu.
♦
Zagrożenie dla zdrowia spowodowane wdychaniem pyłu wytwarzanego podczas użytkowania
urządzenia (np.: podczas pracy w drewnie,
szczególnie dębowym, bukowym oraz MDF).)
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnić się,
czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilania jest
odłączona.
Montaż uchwytu bocznego i ogranicznika
głębokości wiercenia (Rys. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Obróć zacisk przeciwnie do wskazówek zegara aż
do momentu, gdy możliwe będzie nasadzenie dodatkowego uchwytu (8) na przednią część wiertarki,
jak na rysunku.
Ustaw rękojeść w żądanej pozycji.
Wsuń ogranicznik głębokości wiercenia (7) do
otworu, jak na rysunku.
Ustaw żądaną głębokość wiercenia postępując
zgodnie z poniższym opisem.
Zamocuj dodatkową rękojeść obracając uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Eksploatacja
Uwaga! Uwzględnij tempo pracy urządzenia. Nie przeciążaj narzędzia.
Uwaga! Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłodze czy suficie, ustal położenie przewodów i rur.
Wybór kierunku obrotów
Do wiercenia i wkręcania wkrętów, należy ustawić prawe obroty (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Aby
wykręcać wkręty lub wyjąć zakleszczone wiertło, należy
używać lewych obrotów.
♦
Aby ustawić prawe obroty, należy przesunąć przełącznik przód/tył (4) w lewo.
♦
Aby ustawić lewe obroty, należy przesunąć przełącznik przód/tył w prawo.
Uwaga! Nie wolno przełączać kierunku obrotów w czasie
pracy silnika.
Montaż wiertła lub końcówki wkrętaka (rys.
B i C)
Uchwyt bezkluczowy z blokadą wrzeciona (rys. B)
♦
Rozchyl uchwyt poprzez obrócenie pierścienia (9)
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
♦
Wsuń trzpień wiertła (10) w uchwyt.
♦
Dokręć uchwyt poprzez obrócenie pierścienia w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Włączanie udaru
Uchwyt kluczowy (Rys. C)
♦
Rozchyl uchwyt poprzez obrócenie pierścienia (11)
w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
♦
Wsuń trzpień wiertła (10) w uchwyt.
♦
Kolejno wsuń klucz wiertarski (12) w otwory z boku
uchwytu (13) i zaciśnij uchwyt dokręcając zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
♦
♦
przełącznik trybu pracy (5) w pozycji .
Regulacja głębokości wiercenia (Rys. A)
♦
Demontaż i wymiana uchwytu (fig. D)
♦
♦
♦
♦
Do wiercenia w murach, należy ustawić przełącznik
trybu pracy (5) w pozycji .
Do wiercenia w innych materiałach, należy ustawić
♦
Maksymalnie otworzyć uchwyt.
Odkręcić wkrętakiem zgodnie z ruchem wskazówek
zegara śrubę blokującą uchwyt.
Wsunąć klucz sześciokątny do uchwytu i uderzyć
młotkiem, jak pokazano na rysunku.
Wyjąć klucz sześciokątny.
♦
5
Poluzuj dodatkową rękojeść (8) obracając uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Ustaw ogranicznik głębokości wiercenia (7) w żądanej pozycji. Maksymalna głębokość wiercenia
równa się odległości pomiędzy czubkiem wiertła
a przednim końcem ogranicznika głębokości.
Zamocuj dodatkową rękojeść obracając uchwyt
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Włączanie i wyłączanie
♦
♦
♦
Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość
selektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych,
poprzez pozostawienie ich w punktach na miejskich
wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy, przy zakupie
nowego sprzętu.
Aby włączyć narzędzie, należy nacisnąć wyłącznik
z regulacją obrotów (1). Prędkość obrotowa zależy
od głębokości wciśnięcia przycisku. Jeśli narzędzie
wyposażone jest w pokrętło regulacji prędkości
obrotowej (3), należy ustawić je na żądany zakres
obrotów. Ogólna zasada mówi, że przy wiertłach
o dużej średnicy stosuje się niskie prędkości obrotowe, a dla mniejszych średnic wierteł wyższe
prędkości obrotowe.
Praca ciągła możliwa jest po wciśnięciu przycisku
blokady wyłącznika (2) i zwolnieniu wyłącznika
z regulacją obrotów. Ta opcja dostępna jest tylko
przy pełnej prędkości lub przy dowolnej prędkości
ustawionej za pomocą pokrętła regulacji prędkości
obrotowej (3). Ta opcja nie działa w przypadku
lewych obrotów.
Aby wyłączyć narzędzie, należy zwolnić wyłącznik
z regulacją obrotów. Aby wyłączyć narzędzie pracujące w trybie ciągłym, należy powtórnie nacisnąć
wyłącznik z regulacją obrotów i zwolnić go.
Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki i recyklingu
swoich produktów po zakończeniu okresu eksploatacji.
Aby skorzystać z tej możliwości, prosimy zwrócić się do
jednego z Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych,
który odbierze je od Państwa w naszym imieniu.
Adres najbliższego autoryzowanego przedstawiciela
serwisowego otrzymają Państwo kontaktując się z miejscowym biurem Black & Decker, którego adres podany
jest w niniejszej instrukcji obsługi. Lista autoryzowanych
przedstawicieli serwisowych oraz informacje na temat
naszego serwisu posprzedażnego dostępne są również
na stronie internetowej: www.2helpU.com
Dane techniczne
KR703
Typ 2
Akcesoria
Napięcie zasilania
VAC 230
Moc elektryczna
W 710
Szybkość
bez obciążenia
min-1 0-3 100
Maksymalna średnica wiercenia
Stal / beton
mm 13/16
Drewno
mm 32
Masa
kg 2,11
Wydajność narzędzia zależy od użytego osprzętu.
Osprzęt Black & Decker i Piranha został wykonany
z zachowaniem wysokich standardów jakości i zaprojektowany tak, aby podnieść wydajność narzędzia. Używając
tych akcesoriów maksymalnie wykorzystasz możliwości
swojego narzędzia.
Konserwacja
Narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić
długoletnią, prawie bezobsługową, pracę urządzenia.
Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia, należy
odpowiednio z nim postępować i regularnie je czyścić.
Uwaga! Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych wyłączyć narzędzie i wyjąć wtyczkę
z gniazda.
♦
Okresowo czyść otwory wentylacyjne narzędzia za
pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej ściereczki.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną ściereczką. Nie używać ściernych lub rozpuszczających
środków czyszczących.
KR753
Typ 2
Napięcie zasilania
VAC 230
Moc elektryczna
W 750
Szybkość
bez obciążenia
min-1 0-3 100
Maksymalna średnica wiercenia
Stal / beton
mm 13/16
Drewno
mm 32
Masa
kg 2,11
Ochrona środowiska
KR704
Typ 1
230
710
0-3 100
13/16
32
2,11
KR803
Typ 1
230
800
0-3 100
13/16
32
2,11
Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z EN 60745:
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego
produktu nie wolno utylizować razem ze zwykłymi śmieciami z gospodarstw domowych.
Ciśnienie akustyczne (LpA) 101 dB(A), niepewność (K) 3 dB(A),
Moc akustyczna (LWA) 112 dB(A), niepewność (K) 3 dB(A)
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiadanego
narzędzia Black & Decker lub nie będzie się go więcej
używać, nie należy wyrzucać go razem ze śmieciami
z gospodarstwa domowego. Należy przekazać produkt
do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorów trzech osi) zgodnie
z normą EN 60745:
Wiercenie udarowe w betonie (ah, ID) = 19,6 m/s2,
niepewność (K) = 1,5 m/s2, Wiercenie w metalu (ah, D) < 5 m/s2,
niepewność (K) 1,5 m/s2
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na powtórne wykorzystanie użytych materiałów. Powtórne użycie
materiałów pomaga chronić środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem i zmniejsza
zapotrzebowanie na surowce.
6
Deklaracja zgodności UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
KR703, KR704, KR753, KR803
Firma Black & Decker oświadcza, że „dane techniczne“
opisywanych produktów spełniają wymagania norm:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Aby otrzymać więcej informacji, należy skontaktować
się z firmą Black & Decker pod adresem podanym
poniżej lub na końcu instrukcji.
Osoba niżej podpisana odpowiedzialna jest za zestawienie informacji technicznych i złożenie deklaracji
zgodności w imieniu firmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vice-President
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
04-01-2010
7
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich
produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję.
Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają
praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
b)
a)
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
zst00143800- 22-12-2010
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising