D26480 | DeWalt D26480 BELT SANDER instruction manual

359203-58 BG
Превод на оригиналните инструкции
D26480
Фигура 1
n
a
a
h
b
h
l
f
c
d
e
g
2
Фигура 2
b
e
c
i
f
d
Фигура 4
Фигура 3
k
j
Фигура 5
m
i
3
Фигура 6
b
4
ЛЕНТОВ ШЛАЙФ D26480
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продуктите, както
и иновативния подход, правят DEWALT един от
най-надеждните партньори на потребителите
на професионални електроинструменти.
Технически данни
V
D26480
230
Волтаж
(само Великобритания
и Ирландия)
Тип
Входяща мощност
Скорост на колана
Шлифоваща повърхност
Дължина на колана
Ширина на колана
Тегло
W
м/мин
мм
мм
мм
кг
230/115
1
500
365
64 x 80
356
64
2,4
LPA (звуково налягане)
KPA (звуково налягане колебание)
LWA (звукова мощност)
KWA (звукова мощност колебание)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
3
91
4,9
V
Общи стойности (сума на векторите в трите посоки)
потвърдени според EN 60745:
Стойности на излъчваните вибрации ah
ah =
м/с²
Колебание K =
м/с²
3,3
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
дадени в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излъчването.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти
10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти
13 Ампера, в контактите
Великобритания и Ирландия
115 V инструменти
16 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могло
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва една
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, може да
доведе до минимални или средни
наранявания.
5
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Обозначава риск от екплозия
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
D26480
DEWALT декларира, че тези продукти, описани
под “технически данни” са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC. За повече
информация, моля, свържете с DEWALT на
следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
20.10.2009
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения за
безопасна работа с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
6
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
д)
е)
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно оборудване. Винаги носете защита за
очите. Защитни средства като дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита на
слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвателя е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Махнете
прикрепените към въртящите се
части на електроинструмента гаечни
или регулиращи ключове, понеже могат
да доведат до наранявания.
д)
Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
7
други звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат
да повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
работете с инструмента
в близост до запалими течности,
газове или прах. Искрите или
горещите частици от шлифоване
или от изхвърлящите искри
моторни четки, могат да
подпалят запалими материали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте касетата за
филтриране на праха или
адаптера за прахоулавяне за
съхраняване на предмети.
Шлифоване на боя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте
приложимите разпоредби относно
шлифоването на боя. Обръщайте
специално внимание на следното:
•
•
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
шлифовъчни машини
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При контакт
с или при вдишване на прах,
произтичащ от шлифоване на
различни предмети, може да
застраши здравето на оператора
и стоящите наблизо лица. Носете
противопрахова маска, специално
предназначени за защита от
токсичен прах и дим и се уверете,
че присъстващите или влизащи
в работното място лица също са
защитени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
шлифоване на железни метали
използвайте този инструмент
в добре проветрена зона. Не
8
•
Когато е възможно, използвайте
вакуумно устройство за колектора на
прах.
С особено внимание шлифовайте боя,
която има възможност да е на оловна
основа:
– Не позволявайте на деца или
бременни жени да влизат
в работното помещение.
– Всички хора, които имат достъп до
работната зона трябва да носят
специално създадени маски за
защита срещу прах от оловна боя
и пари.
– Не яжте, не пийте и не пушете
в работното помещение.
Безопасно изхвърлете праховите
частици и всички други остатъци.
Допълнителни рискове
• Следните рискове са присъщи при
използването на тези машини:
– наранявания, причинени от докосване
до въртящи се части.
– наранявания, причинени от прекъсване
на шлайф лентата.
• Тези рискове са най-явни:
– в обхвана на работа
– в обхвата на въртящи се части на
машината
• Въпреки прилагането на съответните
правила за безопасност и използването
на уреди за безопасност, някои
допълнителни рискове не могат да бъдат
избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
f. Шлайф лента
– Риск от инциденти, причинени от
непокрити части на шлайф лентата.
g. Плоска/кръстата глава на винта
– Риск от нараняване при смяна на
лентата.
Маркировка върху инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кода с датата (n), който също така включва
годината на производство, е отпечатана на
корпуса.
Пример:
2010 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Шлайф лента
1 Предна дръжка
5 Шлайф ленти
1 Адаптор за засмукване
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
а. Превключвател за вкл./изкл.
b. Предна дръжка
c. Предна ролка
d. Лост за обтягане на колана
h. Въздушни вентили
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашата шлайф лента D26480 е създадена за
професионално шлифоване на дърво, дървен
материал и пластмаси. Шлайфа D26480
е предназначен за лека до средна употреба.
Шлайф лентата D26480 е професионален
електроинструмент.
НЕ използвайте при мокри условия.
НЕ допускайте контакт на деца с инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашият инструмент на DEWALT
е двойно изолиран в съответствие
с EN 60745; следователно не се
изисква заземителна жица.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици
трябва да бъдат управлявани
чрез надеждно изолиране на
трансформатора с предпазен
екран между първичната
и вторичната намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
e. Копче за центриране на лентата
9
Използване на удължителен
кабел
Ако се изисква удължителен кабел, използвайте
одобрен такъв, който е подходящ за входящата
мощност на този инструмент (виж техническите
данни).
Минималния размер на проводника е 1,5 мм².
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди
сглобяване и регулиране винаги
изключвайте инструмента от
захранването.
Монтаж и центриране на
шлайф лентата (фиг. 1)
Инструмента работи с 64 x 356 мм шлайф
колан.
1. Завъртете лоста за опъване на колана (d)
по часовниковата стрелка, докато дойде
в положение на освобождаване.
2. Свалете шлайф лентата (f).
3. Поставете нова шлайф лента, като
внимавате стрелката отвътре на колана да
сочи в същата посока като стрелката на
машината.
Шлайф лента без стрелки може да се
сложи в която и да е посока. Ако лентата
е еднопосочна и има отпечатани стрелки
от вътрешната и страна, внимавайте
да насочите тези стрелки в посоката на
въртене на лентата, указана на шлайфа.
(Въртенето на лентата може да е по посока
на часовниковата стрелка, когато гледате
в отворената страна на шлайфа).
4. Завъртете лоста за опъване на колана
обратно на часовниковата стрелка, докато
не дойде в позиция на закрепване.
5. Включете машината и завъртете
центриращото копче на лентата (e) докато
шлайф лентата е центрира на предния
ролер (c).
Предна дръжка (фиг. 1)
Предната дръжка е сваляема, за да осигури
достъп на шлайфа до тесни пространства.
Уреда идва с дръжката (b) монтирана,
както е показано. За да свалите дръжката,
разхлабете винта с плоска/кръстата глава (g)
в центъра на дръжката с помощта на плоска
10
отверка и след това свалете предната дръжка
и винта с плоска/кръстата глава.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предната дръжка трябва да се
постави подходящо над монтажната повърхност
преди винта да се затегне.
Водене на лентата (фиг. 1, 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
сериозно нараняване. Регулирайте
правилно воденето на лентата,
за да избегнете увисването
и над корпуса. Движеща се лента,
надвиснала над корпуса може да
причини сериозни наранявания.
За да гарантирате правилно движение на
лентата на вашия уред:
1. Хванете уреда в една ръка и го дръжте
с лентата обърната към вас.
2. Включете превключвателя (a) за да
стартирате шлайф лентата.
3. Завъртете задвижващото копче (e)
обратно на часовниковата стрелка (като
го завъртите към предната страна на
шлайфа) за да задвижите лентата към
корпуса. Завъртете копчето по посока на
часовниковата стрелка (към захранващия
кабел) за да го преместите далече от
корпуса.
ЗАБЕЛЕЖКА: Лентата трябва да е подравнена
с изравняващия ръб на ролката (i) докато
шлайфа работи.
4. Изключете превключвателя и се уверете,
че лентата е напълно спряла, преди да
оставите уреда.
Извличане на праха (фиг. 3)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Често
изпразвайте системата за
събиране на прах, особено
когато шлифовате покрити
със смола повърхности като
полиуретан, лак, шеллак, и т.н.
Изхвърлете натрупаните прах
и частици съгласно последните
препоръки на производителя или
поставете в метална кутия
с плътно затварящ се метален
капак. Ежедневно изхвърляйте
натрупваните прах и частици.
Натрупваните прах и частици
при шлифоване могат да се
самозапалят и да причинят пожар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Използването на вакуумен
маркуч и вакуумен адаптер
с шлайф колана може да генерира
статично електричество, което
може да доведе до тревожно
статично електричество.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте торбичка за прах
или вакуумен екстрактор без
подходяща защита от искри при
шлифоване на метали. По този
начин се създава опасност от
пожар, което може да причини
сериозни наранявания и/или
повреди в инструмента.
Вашата шлайф лента е оборудвана с адаптер
с двоен маркуч. Различните диаметри на
адаптера за прахоулавяне могат да бъдат
прикрепен към вакуумните дюзи от 20, 25-27
и 35-38 мм диаметри за събиране на прах.
Вкарайте адаптера (j) отвора за прах (k)
и го завъртете на 1/8 завъртане по посока
на часовниковата стрелка, за да закрепите
адаптера към шлайфа. После прикрепете
подходящия вакуумен маркуч към адаптера.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
съблюдавайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За на
намалите риска от нараняване,
винаги закрепвайте добре
детайла, за да предотвратите
отскачане назад към потребителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
уверете се, че шлайфа не
е поставен на обработвания
детайл, когато превключвателя
е включен.
ВНИМАНИЕ: За да намалите
риска от нараняване, проверете,
за да видите, че предпазителя на
лентата (l) е на място, закрепен
и работещ правилно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Внимавайте всички детайли за
шлифоване да са добре закрепени.
• Прилагайте само лек натиск
на обработвания детайл.
Прекомерният натиск не
подобрява ефекта на шлифоване,
а само води до увеличаване на
натоварването на машината
и причинява разкъсване на
шлифовъчния материал.
• Избягвайте претоварване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
шлифовайте магнезий.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 6)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Това може да е инструмент за една ръка.
Правилната пэозиция на ръцете трябва да
е една ръка на гумената част на тялото. Ако
е необходима по-голяма стабилност или
налягане, другата ръка може да е на предната
дръжка (b).
Включване и изключване
(фиг. 1)
Включване: натиснете пусковия превключвател
(a) на позиция I (ВКЛ.) на корпуса.
Изключване: натиснете пусковия превключвател
към позиция O (ИЗКЛ.) на корпуса.
Шлайфане
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Зоната за
обезвъздушаване може да се нагрее
от прекомерна употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ
работете с правилна позиция на
ръцете с този шлайф (Фиг. 6).
• Започнете с най-грубата шкурка.
11
• Движете инструмента с дълги
движения със замах.
• Проверявайте работата си на
кратки интервали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
изключвайте инструмента, когато
приключвате работа и преди да го
изключите от захранването.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Смяна на шлайф лентата
(фиг. 2)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
внимавайте шлайфа да
е изключен и го изключете от
електрическата мрежа, когато
сменяте шлайф лентата. Преди
да включите отново инструмента,
уверете се, че превключвателя (a)
е на позиция `изключен`.
ЗА ДА ЗАМЕНИТЕ ЛЕНТАТА
1. Завъртете лоста за опъване на колана (d)
по часовниковата стрелка, докато предният
барабан (с) се прибира и освобождава
напрежението на колана (f).
Смяна на ролка/корк (фиг. 1,
5)
Корка под ролката на вашата шлайф лента
може да изисква замяна в един момент по
време на активния живот на инструмента.
На разположение е нова ролка/корк чрез
упълномощените сервизи на DEWALT.
1. Свалете шлайф лентата, както вече
е описано.
2. Завъртете лоста за опъване на колана
(d) по посока, обратна на часовника до
позиция на закрепване.
3. Свалете пластмасовото капаче от дясната
страна на ролката, като свалите четирите
винта (m) с помощта на отверка с плоска
или кръстата 20 глава.
4. Плъзнете старата ролка/корк (i) навън.
5. Плъзнете новата ролка/корк в шлайфа
и изхвърлете старата.
6. Преинсталирайте пластмасовото капаче
и се уверете, че водещата пружина
е инсталирана правилно.
7. Монтирайте шлайф лентата според
предишното описание.
2. Свалете износената лента.
3. Плъзнете нова лента около колелата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от сериозно нараняване. Ако
са монтирани наобратно,
еднопосочните шлайф ленти може
да не се движат правилно и може
да увиснат над корпуса, като
така може да причинят сериозни
наранявания.
4. Завъртете лоста за опъване на лентата
(d) по посока обратна на часовниковата
стрелка в позиция за прилагане на опън на
лентата.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент на DEWALT
е създаден за продължително време на работа
с минимална поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от правилната
грижа за инструмента и от редовното му
почистване.
12
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
различните от DEWALT, аксесоари
не са тествани с този продукт,
използването на такива аксесоари
с този продукт може да е опасно.
За да намалите риска от
нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
zst00221687 - 21-11-2013
13
ЛЕНТОВ ШЛАЙФ 1
©
D26480
14
Download PDF

advertising