D26480 | DeWalt D26480 BELT SANDER instruction manual

555777-62 CZ
Přeloženo z původního návodu
D26480
Obrázek 1
n
a
a
h
b
h
l
f
c
d
e
g
2
Obrázek 2
b
e
c
i
f
d
Obrázek 4
Obrázek 3
k
j
Obrázek 5
m
i
3
Obrázek 6
b
4
PÁSOVÁ BRUSKA D26480
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
(Pouze pro Velkou
Británii & Irsko)
Typ
Příkon
Rychlost brusného pásu
Brusná plocha
Délka pásu
Šířka pásu
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
V
V
D26480
230
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
W
m/min
mm
mm
mm
kg
230/115
1
500
365
64 x 80
356
64
2,4
dB(A)
84
Velká Británie
a Irsko
dB(A)
dB(A)
3
91
Definice: Bezpečnostní pokyny
dB(A)
4,9
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
Odchylka K =
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
m/s²
m/s²
3,3
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
Pojistky
Evropa
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Nářadí 115 V 16 A v zástrčce
napájecího kabelu
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
5
Upozorňuje na riziko exploze.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D26480
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.10.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
6
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Elektrické
nářadí je zdrojem jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavin.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Pokud do
nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, k jeho posouvání
a při odpojování nářadí od elektrické
sítě za něj netahejte. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty a pohyblivými částmi nářadí.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
b)
c)
d)
e)
f)
g)
s rozvahou. S elektrickým nářadím
nepracujte, pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti
při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou
práci. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
d)
e)
f)
g)
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro brusky
VAROVÁNÍ: Vyvarujte se kontaktu
nebo vdechnutí prachu vzniklého
broušením. Tento prach může
ohrožovat zdraví obsluhy a okolo
stojících osob. Používejte masku proti
prachu určenou speciálně na ochranu
před toxickým prachem a výpary
a zajistěte, aby byly takto chráněny
všechny osoby nacházející se nebo
vstupující do pracovního prostoru.
VAROVÁNÍ: Při broušení železných
kovů používejte tuto brusku na dobře
větraném místě. Nepoužívejte toto
nářadí v blízkosti hořlavých kapalin,
plynů a prachu. Horké částečky
vznikající při broušení nebo jiskry
od uhlíků motoru mohou způsobit
vznícení hořlavých materiálů.
7
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte kazetu filtru
nebo adaptér pro připojení odsávání
k ukládání různých předmětů.
Broušení nátěrů
•
•
•
VAROVÁNÍ: Dodržujte platné předpisy
týkající se broušení nátěrů. Věnujte
náležitou pozornost následujícím
bodům:
Kdykoli je to možné, používejte odsávání
pro zachytávání prachu vznikajícího při
broušení.
Při broušení nátěrů, které mohou obsahovat
přísady olova, provádějte následující
opatření:
– Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do
pracovního prostoru.
– Všechny osoby vstupující do pracovního
prostoru by měly používat ochrannou
masku určenou speciálně na ochranu
před prachem a výpary z nátěrů
obsahujících přísady olova.
– V pracovním prostoru nejezte, nepijte
a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu
a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
Zbytková rizika
• Při práci s tímto nářadím hrozí následující
rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly.
– Zranění způsobená roztržením brusného
pásu.
• Tato rizika jsou nejvíce evidentní zejména:
– Při provádění pracovních aplikací.
– V blízkosti dosahu rotujících částí stroje.
• Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být
vyloučena jistá zbytková rizika. Tato rizika jsou
následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehod způsobených nekrytými díly
otáčejícího se brusného pásu.
– Riziko zranění při výměně pásu.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
8
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (n), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 pásovou brusku
1 Přední rukojeť
5 brusných pásů
1 adaptér pro odsávání
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
a. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
b. Přední rukojeť
c. Přední válec
d. Napínací páčka brusného pásu
e. Vystřeďovací šroub brusného pásu
f. Brusný pás
g. Šroub s hlavou s drážkou/Torx
h. Větrací otvory
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše pásová bruska D26480 je určena pro
profesionílní broušení dřeva, dřevěných materiálů
a plastů. Bruska D26480 je určena pro nenáročné
až středně náročné práce.
Pásová bruska D26480 je elektrické nářadí pro
profesionální použití.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
společně s bezpečnostním
odpojovacím transformátorem
s uzemňovací mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
1. Otočte napínací páčku brusného pásu (d) ve
směru pohybu hodinových ručiček tak, aby
byla v uvolněné poloze.
2. Sejměte brusný pás (f).
3. Nasaďte na brusku nový brusný pás a ujistěte
se, zda šipka na vnitřní části brusného pásu
směřuje ve stejném směru, jako šipka na
nářadí.
Brusné pásy bez šipek mohou být nasazeny
oběma způsoby. Může-li být brusný pás
nasazen pouze jedním způsobem a jsou-li
na jeho vnitřní části natištěny šipky, ujistěte
se, zda tyto šipky směřují stejným směrem
jako šipka na nářadí, která označuje směr
otáčení brusného pásu. (Díváte-li se do
otevřené části brusky, otáčení brusného pásu
by mělo probíhat ve směru pohybu hodinových
ručiček.)
4. Otočte napínací páčku brusného pásu proti
směru pohybu hodinových ručiček tak, aby
byla v napínací poloze.
5. Zapněte nářadí a otáčejte vystřeďovacím
šroubem brusného pásu (e), dokud nebude
brusný pás na předním válci (c) vystředěn.
Přední rukojeť (obr. 1)
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Přední rukojeť je snímatelná, což umožňuje
použití brusky v omezených prostorech. Nářadí
je dodáváno s namontovanou rukojetí (b), jako
na uvedeném obrázku. Chcete-li rukojeť sejmout,
pomocí plochého šroubováku povolte šroub
s hlavou s drážkou/Torx (g), který se nachází
uprostřed rukojeti a potom vyjměte šroub
a sejměte přední rukojeť.
Použití prodlužovacího kabelu
POZNÁMKA: Před utažením šroubu musí být
přední rukojeť řádně usazena na montážní plochu.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro
příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Vedení brusného pásu (obr. 1,
2)
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. V případě
použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou
délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před zahájením montáže
nebo seřizování vždy odpojte nářadí
od sítě.
Nasazení a vystředění brusného pásu (obr. 1)
Toto nářadí používá brusné pásy s rozměry 64 x
356 mm.
VAROVÁNÍ: Vážné riziko roztržení.
Nastavte správné vedení brusného
pásu, abyste zabránili jeho přečnívání.
Provoz brusky s přečnívajícím
brusným pásem může způsobit vážné
tržné rány.
Zajištění správného vedení brusného pásu na
nářadí:
1. Uchopte nářadí do ruky tak, aby byl brusný
pás otočen směrem k vám.
2. Zapněte hlavní spínač (a), aby došlo
k spuštění pásové brusky.
3. Otáčejte vystřeďovacím šroubem brusného
pásu (e) proti směru pohybu hodinových
9
ručiček (otáčení směrem k přední části
brusky), aby se pás pohyboval směrem ke
krytu nářadí. Otáčejte vystřeďovacím šroubem
ve směru pohybu hodinových ručiček (směrem
k napájecímu kabelu), aby se pás pohyboval
směrem od krytu nářadí.
POZNÁMKA: Je-li bruska v provozu, pás by měl
být srovnán s hranou desky (i).
4. Vypněte hlavní spínač a ujistěte se, zda před
odložením nářadí došlo k úplnému zastavení
brusného pásu.
Odsávání prachu (obr. 3)
POUŽITÍ
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ: Provádějte časté
vyprázdnění systému pro zachycení
prachu, a to zejména při broušení
povrchů pokrytých pryskyřicemi,
jako jsou polyuretan, lak, šelak atd.
Provádějte likvidaci prachu s obsahem
těchto látek podle pokynů výrobců
nebo prach skladujte v plechové
nádobě s uzavíratelným víkem.
Provádějte odstranění prachu
s obsahem těchto látek z pracovního
prostoru každý den. Nahromadění
jemných částeček prachu z broušení
může způsobit samovznícení
a následný požár.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění vždy zajistěte
obrobek, abyste zabránili jeho
odmrštění směrem k obsluze brusky.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Použití odsávací
hadice a adaptéru pro odsávání prachu
s pásovou bruskou může vytvářet
statickou elektřinu a silné výboje
statické elektřiny.
• Ujistěte se, zda jsou řádně upnuty
všechny materiály, které budete
brousit.
VAROVÁNÍ: Při broušení kovu
nepoužívejte sáček na prach nebo
odsávací zařízení bez řádné ochrany
proti jiskření. Nebudete-li dodržovat
výše uvedený pokyn, bude hrozit
riziko způsobení požáru a následného
vážného zranění nebo poškození
nářadí.
Vaše bruska je vybavena dvojitým adaptérem
pro hadice. K adaptéru pro odsávání s různými
průměry mohou být připojeny odsávací hubice
s průměrem 20, 25 - 27 a 35 - 38 mm. Zasuňte
adaptér (j) do otvoru pro odvod prachu (k) a otočte
adaptér o 1/8 otáčky, aby došlo k jeho řádnému
zajištění v brusce. Potom k adaptéru připojte hadici
s odpovídajícím průměrem.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění se vždy ujistěte,
zda při zapínání hlavního spínače
nespočívá bruska na obrobku.
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení zranění zkontrolujte, zda je
na svém místě kryt brusného pásu (l).
Zkontrolujte jeho zajištění a správnou
funkci.
VAROVÁNÍ:
• Vyvíjejte na obrobek pouze mírný
tlak. Nadměrný tlak kvalitu broušení
nezvyšuje, ale jeho důsledkem je
větší zatížení nářadí, které způsobuje
rychlejší opotřebování.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte broušení
hořčíkových slitin!
Správná poloha rukou (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ:Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Toto nářadí může být ovládáno jednou rukou.
Správná poloha vyžaduje, abyste nářadí drželi
jednou rukou za gumový povrch krytu nářadí. Je-li
10
vyžadována větší stabilita nebo větší tlak, můžete
druhou rukou uchopit přední rukojeť (b).
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Zapnutí: Nastavte hlavní spínač (a) do polohy
I (zapnuto).
Vypnutí: Nastavte hlavní spínač do polohy
O (vypnuto).
Broušení
VAROVÁNÍ: Větrací prostor se může
při náročném použití brusky značně
zahřát.
VAROVÁNÍ: Při použití této brusky
VŽDY používejte správný úchop nářadí
(obr. 6).
• Zahajte broušení s nejhrubším listem
brusného papíru.
• Při pohybu nářadí provádějte dlouhé
a rázné tahy.
• Provádějte kontrolu provedené práce
v krátkých intervalech.
VAROVÁNÍ: Po ukončení práce a před
odpojením napájecího kabelu nářadí
vždy vypněte.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Výměna brusného pásu
(obr. 2)
VAROVÁNÍ: Při výměně brusného
pásu se z důvodu snížení rizika
způsobení zranění ujistěte, zda je
bruska vypnuta a zda je odpojen
napájecí kabel. Před opětovným
připojením nářadí se ujistěte, zda je
hlavní spínač (a) v poloze vypnuto.
VÝMĚNA BRUSNÉHO PÁSU:
4. Otočte napínací páčku brusného pásu (d)
proti směru pohybu hodinových ručiček tak,
aby došlo k napnutí brusného pásu.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Výměna desky/korku (obr. 1, 5)
Korek pod deskou u vaší brusky může v některých
případech během životnosti brusky vyžadovat
provedení výměny. Novou desku/korek získáte
u autorizovaného prodejce DEWALT.
1. Podle výše uvedeného postupu sejměte
brusný pás.
2. Otočte napínací páčku brusného pásu (d)
proti směru pohybu hodinových ručiček do
napínací polohy.
3. Pomocí plochého šroubováku nebo
šroubováku Torx 20 vyšroubujte čtyři šrouby
(m) a sejměte plastový kryt z pravé strany
desky.
4. Vysuňte starou desku/korek (i).
5. Zasuňte do brusky novou desku/korek
a starou desku vyhoďte.
6. Nasaďte zpět plastový kryt a ujistěte se, zda
je správně nasazena pružina vedení brusného
pásu.
7. Podle výše uvedeného postupu nasaďte
brusný pás.
Mazání
1. Otočte napínací páčku brusného pásu (d) ve
směru pohybu hodinových ručiček tak, aby
došlo k zasunutí předního válce (c) a k uvolnění
napnutí brusného pásu (f).
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
2. Sejměte opotřebovaný brusný pás.
Čištění
3. Nasuňte na kolečka nový brusný pás.
VAROVÁNÍ: Riziko vážných tržných
ran. Je-li brusný pás určený pro použití
v jednom směru nasazen obráceně,
jeho pohyb nemusí probíhat správně.
Pás může při broušení přečnívat
a může způsobit vážné tržné rány.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
11
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
zst00240854 - 16-07-2014
12
PÁSOVÁ BRUSKA 1
©
D26480
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising