D26480 | DeWalt D26480 BELT SANDER instruction manual

511888-36 SK
Preložené z pôvodného návodu
D26480
Obrázok 1
n
a
a
h
b
h
l
f
c
d
e
g
2
Obrázok 2
b
e
c
i
f
d
Obrázok 4
Obrázok 3
k
j
Obrázok 5
m
i
3
Obrázok 6
b
4
PÁSOVÁ BRÚSKA D26480
Blahoželáme Vám!
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
(Iba pre Veľkú
Britániu & Írsko)
V
Typ
Príkon
W
Rýchlosť brúsneho pásu m/min
Brúsna plocha
mm
Dĺžka pásu
mm
Šírka pásu
mm
Hmotnosť
kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
D26480
230
230/115
1
500
365
64 × 80
356
64
2,4
dB(A)
84
dB(A)
dB(A)
3
91
dB(A)
4,9
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
ah=
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
3,3
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže byť použitá
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže
byť odlišná. Tak sa môže počas
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktorá chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržiavanie rúk v teple, organizácia
spôsobov práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej
sieti
Veľká Británia
a Írsko
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V 13 A v zástrčke
prívodného kábla
Náradie 115 V 16 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené formulácie opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na použitie a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
5
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Upozorňuje na riziko explózie.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
D26480
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.10.2009
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
6
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže viesť k vznieteniu horľavín.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak do
náradia vnikne voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, na jeho
posúvanie a pri odpájaní náradia od
elektrickej siete zaň neťahajte. Zabráňte
kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi a pohyblivými
časťami náradia. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
f)
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s náradím pracujte
s rozvahou. S elektrickým náradím
nepracujte, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia na
b)
c)
d)
e)
f)
g)
vykonávanú prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na ktoré je
určené, môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho elektrického
náradia iba osobe s príslušnou
kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tým
zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.
Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre brúsky
VAROVANIE: Vyhýbajte sa kontaktu
alebo vdýchnutiu prachu vzniknutého
brúsením. Tento prach môže ohrozovať
zdravie obsluhy a okolostojacich osôb.
7
Používajte masku proti prachu určenú
špeciálne na ochranu pred toxickým
prachom a výparmi a zaistite, aby
boli takto chránené všetky osoby
nachádzajúce sa alebo vstupujúce do
pracovného priestoru.
VAROVANIE: Pri brúsení železných
kovov používajte túto brúsku na dobre
vetranom mieste. Nepoužívajte toto
náradie v blízkosti horľavých kvapalín,
plynov a prachu. Horúce čiastočky
vznikajúce pri brúsení alebo iskry
od uhlíkov motora môžu spôsobiť
vznietenie horľavých materiálov.
VAROVANIE: Nepoužívajte kazetu
filtra alebo adaptér na pripojenie
odsávania pre ukladanie rôznych
predmetov.
Brúsenie náterov
•
•
•
VAROVANIE: Dodržujte platné
predpisy týkajúce sa brúsenia
náterov. Venujte náležitú pozornosť
nasledujúcim bodom:
Kedykoľvek je to možné, používajte
odsávanie na zachytávanie prachu
vznikajúceho pri brúsení.
Pri brúsení náterov, ktoré môžu obsahovať
prísady olova, vykonávajte nasledujúce
opatrenia:
– Zamedzte vstupu detí a tehotných žien
do pracovného priestoru.
– Všetky osoby vstupujúce do pracovného
priestoru by mali používať ochrannú
masku určenú špeciálne na ochranu
pred prachom a výparmi z náterov
obsahujúcich prísady olova.
– V pracovnom priestore nejedzte, nepite
a nefajčite.
Zaistite bezpečnú likvidáciu prachu
a ostatných nečistôt vzniknutých pri brúsení.
Zvyškové riziká
• Pri práci s týmto náradím hrozia nasledujúce
riziká:
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielmi.
– Zranenia spôsobené roztrhnutím brúsneho
pásu.
• Tieto riziká sú najviac evidentné najmä:
– Pri vykonávaní pracovných aplikácií.
– V blízkosti dosahu rotujúcich častí stroja.
• Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a že sa používajú
8
bezpečnostné zariadenia, nemôžu sa
vylúčiť isté zvyškové riziká. Tieto riziká sú
nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko nehôd spôsobených nekrytými dielmi
otáčajúceho sa brúsneho pásu.
– Riziko zranenia pri výmene pásu.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (n), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 pásovú brúsku
1 prednú rukoväť
5 brúsnych pásov
1 adaptér na odsávanie
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
a. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
b. Predná rukoväť
c. Predný valec
d. Napínacia páčka brúsneho pásu
e. Centrovacia skrutka brúsneho pásu
f. Brúsny pás
g. Skrutka s hlavou s drážkou/Torx
h. Vetracie otvory
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša pásová brúska D26480 je určená na
profesionálne brúsenie dreva, drevených
materiálov a plastov. Brúska D26480 je určená na
nenáročné až stredne náročné práce.
Pásová brúska D26480 je elektrické náradie na
profesionálne použitie.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Náradie s napájacím
napätím 115 V sa musí používať
spoločne s bezpečnostným odpájacím
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred začatím montáže
alebo nastavovania vždy odpojte
náradie od siete.
Nasadenie a centrovanie brúsneho pásu (obr. 1)
Toto náradie používa brúsne pásy s rozmermi
64 x 356 mm.
1. Otočte napínaciu páčku brúsneho pásu (d)
v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby
bola v uvoľnenej polohe.
2. Odoberte brúsny pás (f).
3. Nasaďte na brúsku nový brúsny pás a uistite
sa, či šípka na vnútornej časti brúsneho pásu
smeruje v rovnakom smere, ako šípka na
náradí.
Brúsne pásy bez šípok môžu byť nasadené
oboma spôsobmi. Ak môže byť brúsny pás
nasadený iba jedným spôsobom a ak sú na
jeho vnútornej časti natlačené šípky, uistite
sa, či tieto šípky smerujú rovnakým smerom
ako šípka na náradí, ktorá označuje smer
otáčania brúsneho pásu. (Ak sa pozeráte do
otvorenej časti brúsky, otáčanie brúsneho pásu
by malo prebiehať v smere pohybu hodinových
ručičiek.)
4. Otočte napínaciu páčku brúsneho pásu proti
smeru pohybu hodinových ručičiek tak, aby
bola v napínacej polohe.
5. Zapnite náradie a otáčajte centrovacou
skrutkou brúsneho pásu (e), kým nebude
brúsny pás na prednom valci (c) vycentrovaný.
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
Predná rukoväť (obr. 1)
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
Predná rukoväť je odoberateľná, čo umožňuje
použitie brúsky v obmedzených priestoroch.
Náradie je dodávané s namontovanou rukoväťou
(b), ako na uvedenom obrázku. Ak chcete rukoväť
odobrať, pomocou plochého skrutkovača povoľte
skrutku s hlavou s drážkou/Torx (g), ktorá sa
nachádza uprostred rukoväti a potom vyberte
skrutku a odoberte prednú rukoväť.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon
tohto náradia (pozrite technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm². V prípade
použitia navinovacieho kábla odviňte vždy celú
dĺžku kábla.
POZNÁMKA: Pred utiahnutím skrutky musí byť
predná rukoväť riadne usadená na montážnu
plochu.
Vedenie brúsneho pásu
(obr. 1, 2)
VAROVANIE: Vážne riziko roztrhnutia.
Nastavte správne vedenie brúsneho
pásu, aby ste zabránili jeho
prečnievaniu. Prevádzka brúsky
9
s prečnievajúcim brúsnym pásom
môže spôsobiť vážne tržné rany.
Zaistenie správneho vedenia brúsneho pásu na
náradí:
1. Uchopte náradie do ruky tak, aby bol brúsny
pás otočený smerom k Vám.
2. Zapnite hlavný vypínač (a), aby došlo
k zapnutiu pásovej brúsky.
3. Otáčajte centrovacou skrutkou brúsneho
pásu (e) proti smeru pohybu hodinových
ručičiek (otáčanie smerom k prednej časti
brúsky), aby sa pás pohyboval smerom ku
krytu náradia. Otáčajte centrovacou skrutkou
v smere pohybu hodinových ručičiek (smerom
k prívodnému káblu), aby sa pás pohyboval
smerom od krytu náradia.
POZNÁMKA: Ak je brúska v prevádzke, pás by
mal byť zarovnaný s hranou dosky (i).
4. Vypnite hlavný vypínač a uistite sa, či pred
odložením náradia došlo k úplnému zastaveniu
brúsneho pásu.
Odsávanie prachu (obr. 3)
VAROVANIE: Systém na zachytenie
prachu vyprázdňujte často, a to
najmä pri brúsení povrchov pokrytých
živicami, ako sú polyuretán, lak, šelak
atď. Likvidujte prach s obsahom týchto
látok podľa pokynov výrobcov alebo
prach skladujte v plechovej nádobe
s uzatvárateľným vekom. Odstraňujte
prach s obsahom týchto látok
z pracovného priestoru každý deň.
Nahromadenie jemných čiastočiek
prachu z brúsenia môže spôsobiť
samovznietenie a následný požiar.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom. Použitie
odsávacej hadice a adaptéra na
odsávanie prachu s pásovou brúskou
môže vytvárať statickú elektrinu a silné
výboje statickej elektriny.
VAROVANIE: Pri brúsení kovu
nepoužívajte vrecúško na prach alebo
odsávacie zariadenie bez riadnej
ochrany proti iskreniu. Ak nebudete
dodržiavať vyššie uvedený pokyn,
bude hroziť riziko spôsobenia požiaru
a následného vážneho zranenia alebo
poškodenia náradia.
Vaša brúska je vybavená dvojitým adaptérom
pre hadice. K adaptéru na odsávanie s rôznymi
priemermi môžu byť pripojené odsávacie hubice
10
s priemerom 20, 25 –27 a 35 –38 mm. Zasuňte
adaptér (j) do otvoru na odvod prachu (k) a otočte
adaptér o 1/8 otáčky, aby došlo k jeho riadnemu
zaisteniu v brúske. Potom k adaptéru pripojte
hadicu so zodpovedajúcim priemerom.
POUŽITIE
Pokyny pre obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia vždy
zaistite obrobok, aby ste zabránili jeho
odmršteniu smerom k obsluhe brúsky.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia zranenia sa vždy uistite,
či pri zapínaní hlavného vypínača
nespočíva brúska na obrobku.
UPOZORNENIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia skontrolujte,
či je na svojom mieste kryt brúsneho
pásu (l). Skontrolujte jeho zaistenie
a správnu funkciu.
VAROVANIE:
• Uistite sa, či sú riadne upnuté všetky
materiály, ktoré budete brúsiť.
• Vyvíjajte na obrobok iba mierny
tlak. Nadmerný tlak kvalitu brúsenia
nezvyšuje, ale jeho dôsledkom je
väčšie zaťaženie náradia, ktoré
spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie.
• Vyvarujte sa preťažovania náradia.
VAROVANIE: Nebrúste horčíkové
zliatiny!
Správna poloha rúk (obr. 6)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Toto náradie môže byť ovládané jednou rukou.
Správna poloha vyžaduje, aby ste náradie držali
jednou rukou za gumový povrch krytu náradia. Ak
je vyžadovaná väčšia stabilita alebo väčší tlak,
môžete druhou rukou uchopiť prednú rukoväť (b).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Zapnutie: Nastavte hlavný vypínač (a) do polohy
I (zapnuté).
Vypnutie: Nastavte hlavný vypínač do polohy
O (vypnuté).
Brúsenie
VAROVANIE: Vetrací priestor sa môže
pri náročnom použití brúsky značne
zahriať.
VAROVANIE: Pri použití tejto brúsky
VŽDY používajte správne uchytenie
náradia (obr. 6).
• Začnite brúsenie s najhrubším listom
brúsneho papiera.
• Pri pohybe náradia vykonávajte dlhé
a rázne ťahy.
• Kontrolujte vykonanú prácu
v krátkych intervaloch.
VAROVANIE: Po ukončení práce
a pred odpojením prívodného kábla
náradie vždy vypnite.
Pás môže pri brúsení prečnievať
a môže spôsobiť vážne tržné rany.
4. Otočte napínaciu páčku brúsneho pásu (d)
proti smeru pohybu hodinových ručičiek tak,
aby došlo k napnutiu brúsneho pásu.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické náradie DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Výmena dosky/korku (obr. 1, 5)
Korok pod doskou pri Vašej brúske môže
v niektorých prípadoch počas životnosti brúsky
vyžadovať výmenu. Novú dosku/korok získate
u autorizovaného predajcu DEWALT.
1. Podľa vyššie uvedeného postupu odoberte
brúsny pás.
2. Otočte napínaciu páčku brúsneho pásu (d)
proti smeru pohybu hodinových ručičiek do
napínacej polohy.
3. Pomocou plochého skrutkovača alebo
skrutkovača Torx 20 vyskrutkujte štyri skrutky
(m) a odoberte plastový kryt z pravej strany
dosky.
4. Vysuňte starú dosku/korok (i).
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
5. Zasuňte do brúsky novú dosku/korok a starú
dosku vyhoďte.
Výmena brúsneho pásu
(obr. 2)
6. Nasaďte späť plastový kryt a uistite sa, či je
správne nasadená pružina vedenia brúsneho
pásu.
VAROVANIE: Pri výmene brúsneho
pásu sa z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia zranenia uistite, či je
brúska vypnutá a či je odpojený
prívodný kábel. Pred opätovným
pripojením náradia sa uistite, či je
hlavný vypínač (a) v polohe vypnuté.
VÝMENA BRÚSNEHO PÁSU:
7. Podľa vyššie uvedeného postupu nasaďte
brúsny pás.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
1. Otočte napínaciu páčku brúsneho pásu (d)
v smere pohybu hodinových ručičiek tak,
aby došlo k zasunutiu predného valca (c)
a k uvoľneniu napnutia brúsneho pásu (f).
2. Odoberte opotrebovaný brúsny pás.
3. Nasuňte na kolieska nový brúsny pás.
VAROVANIE: Riziko vážnych tržných
rán. Ak je brúsny pás určený na použitie
v jednom smere nasadený obrátene,
jeho pohyb nemusí prebiehať správne.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
11
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného
domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
12
zst00240956 - 16-07-2014
PÁSOVÁ BRÚSKA 1
©
D26480
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising