D26480 | DeWalt D26480 BELT SANDER instruction manual

D26480
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)12
English (original instructions)21
Español (traducido de las instrucciones originales)29
Français (traduction de la notice d’instructions originale)38
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)47
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)56
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)65
Português (traduzido das instruções originais)73
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)82
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)90
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)98
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)106
Copyright DeWALT
B
Figure 1
N
A
A
H
B
H
L
F
C
D
E
G
1
Figure 2
B
E
C
I
F
D
Figure 4
Figure 3
K
J
Figure 5
M
I
2
Figure 6
B
3
Dansk
BÅNDPUDSER
D26480
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års
erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation
gør DeWALT én af de mest pålidelige partnere for
professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
VAC
Type
D26480
230
1
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer:
Europa
230V værktøj
10 Amp, el-net
Indgangsstrøm
W
500
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Båndhastighed
m/min
365
Slibeoverflade
mm
64 x 80
Båndlængde
mm
356
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
Båndbredde
mm
64
kg
2,4
Vægt
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til
EN60745-2-4:
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
84
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
91
K(usikkerhed for det angivne
dB(A)
4,9
lydniveau)
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
3,3
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
4
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
EMÆRK: Angiver en handling,
B
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
BÅNDPUDSER
D26480
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
Dansk
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF (indtil 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
b)
c)
d)
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.12.2015
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan medføre
elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
e)
f)
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
5
Dansk
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
6
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner for
båndslibemaskiner
• Hold det elektriske værktøj ved hjælp af de
isolerede gribeoverflader, fordi båndet kan
komme i kontakt med sin egen ledning.
Hvis værktøjet kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele
på elværktøjet gøres strømførende og give stød
til brugeren.
• Slib ikke metal af nogen art med din
slibemaskine. Ved slibning af skruer, søm eller
andre metaller kan der genereres gnister, som
kan antænde støvpartikler.
• Fugt ikke sand med denne slibemaskine.
Væsker kan trænge ind i motorhuset og
forårsage elektrisk stød.
• Tøm ofte støvposen. Især under slibning af
harpiksbelagte overflader som eksempelvis
polyuretan, lak, shellak osv. kan ophobning
af fint slebne støvpartikler selvantændes og
forårsage brand.
• Arbejd ikke med dette værktøj i længere
tid ad gangen. Vibrationer, der opstår under
brug af dette værktøj, kan give vedvarende
skader i fingre, hænder og arme. Brug handsker
som ekstra stødpude, hold hyppige pauser og
begræns den daglige brug.
• Slibning af blybaseret maling, kemisk
trykimprægneret tømmer eller
andre materialer, der kan indeholde
kræftfremkaldende stoffer anbefales ikke.
Slibning af disse materialer bør kun udføres af
en professionel.
• Rengør tit dit værktøj, specielt efter et
større arbejde. Støv og sandskorn, der
indeholder metalpartikler, samler sig tit på
indvendige overflader og kan medføre risiko
for alvorlige personskader eller elektrisk
chok. FRAKOBL altid slibemaskinen fra
strømkilden før rengøring. BÆR ALTID
SIKKERHEDSBRILLER der overholder ANSI
Z87.1.
Dansk
•FRAKOBL altid værktøjet fra strømkilden,
før du ændrer slibebånd eller ark. Sådanne
forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at værktøjet startes
utilsigtet.
• OPRETHOLD altid et fast greb med begge
hænder på båndslibemaskinens håndtag
med begge hænder for at undgå at miste
kontrollen.
•HOLD ALTID fingrene væk fra det bevægelige
bånd og områder, hvor båndet går ind i huset
for at undgå alvorligt slid.
• Brug ikke båndslibemaskinen uden at alle
afskærmninger og dæksler sidder sikkert
på plads.
• For at undgå skader anvend ikke
dette værktøj i et stativ, der kunne
invertere det til brug som en stationær
båndslibemaskine. Dette værktøj er ikke lavet
til denne anvendelse.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
Ekstra sikkerhedsregler for fjernelse
af maling
1 Slibning af blybaseret maling ANBEFALES
IKKE på grund af vanskeligheden ved at styre
det forurenede støv. Børn og gravide kvinder
er udsat for den største risiko for blyforgiftning.
MILJØMÆSSIG SIKKERHED
1 Maling skal fjernes på en sådan måde, at
mængden af genereret støv minimeres.
2 Områder, hvor der foregår fjernelse af maling,
skal forsegles med plastiktildækninger på 4
mils (0,10 mm) tykkelse.
3 Slibning skal foregå på en sådan måde,
at sporing af malingsstøv uden for
arbejdsområdet reduceres.
RENGØRING OG BORTSKAFFELSE
1 Alle overflader i arbejdsområdet skal
støvsuges og rengøres grundigt hver dag,
mens slibningen foregår. Støvsugerfilterposer
skal hyppigt udskiftes.
2 Plastikklude skal samles sammen og
bortskaffes sammen med alle støvskår eller
andre bortskaffelsesrester. De skal anbringes i
forseglede affaldsbeholdere og bortskaffes via
regelmæssige affaldsbortskaffelsesprocedurer.
Under rengøring skal børn og gravide kvinder
holdes på afstand af arbejdsområdet.
3 Al legetøj, vaskbare møbler og redskaber, der
bruges af børn, skal vaskes omhyggeligt, før
de bruges igen.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
–Hørenedsættelse.
2 Da det kan være vanskeligt at finde ud af,
hvorvidt en maling indeholder bly uden en
kemisk analyse, anbefaler vi de følgende
forholdsregler ved slibning af alle malinger:
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
PERSONLIG SIKKERHED
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
1 Ingen børn eller gravide kvinder må opholde
sig i arbejdsområdet, når der foretages
slibning af maling, før al rengøring er afsluttet.
2 Alle personer, som kommer ind i
arbejdsområder, skal bære en støvmaske eller
en respirator. Filteret skal udskiftes dagligt,
eller når bæreren har svært ved at trække
vejret. Find den korrekte NIOSH-godkendt
støvmaske i dit lokale byggemarked.
3 Der bør IKKE SPISES, DRIKKES eller RYGES
i arbejdsområdet for at undgå at indtage
forurenede malingspartikler. Arbejdere skal
vaske sig og rydde op, FØR de spiser, drikker
eller ryger. Der må ikke efterlades føde-,
drikke- eller rygevarer i arbejdsområdet, hvor
der kan falde støv på dem.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (N), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2015 XX XX
Produktionsår
7
Dansk
Pakkens indhold
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet
Pakken indeholder:
1Båndpudser
1Fronthåndtag
5Slibebånd
1Støvopsugningsadapter
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
A.Tænd/sluk-kontakt
B.Fronthåndtag
C.Frontrulle
D.Båndstrammerhåndtag
E.Båndcentreringshåndtag
F.Slibebånd
G.Fladhovedet skrue/Torx-skrue
H.Luftaftræk
TILTÆNKT BRUG
D26480 båndpudseren er fremstillet til professionel
slibning af træ, træværk og plastik. D26480
slibemaskinen er beregnet til let til middel
anvendelse.
D26480 båndpudseren er et professionelt elektrisk
værktøj.
Må ikke anvendes under våde forhold.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
8
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser.
Montering og Centrering af
Slibebåndet (Fig. 1)
Til værktøjet anvendes 64 x 356 mm slibebånd.
1.Drej båndstrammerhåndtaget (D) med uret,
indtil det sidder i frigørelsespositionen.
2.Aftag slibebåndet (F).
3.Sæt et nyt slibebånd på og sørg for, at pilen på
indersiden af slibebåndet peger i samme retning
som pilen på maskinen.
Slibebånd uden pile kan køre i begge retninger.
Hvis båndet kun kan køre i én retning og har
pile trykt på indersiden, skal det sikres, at disse
pile peger i den båndrotationsretning, som er
angivet på båndpudseren. (Båndrotationen er
med uret, når man kigger ind i båndpudserens
åbne side).
4.Drej båndstrammerhåndtaget mod uret, indtil
det sidder i fastspændingspositionen.
5.Tænd for maskinen og drej
båndcentreringshåndtaget (E), indtil slibebåndet
sidder midt på frontrullen (C).
Fronthåndtaget (Fig. 1)
Fronthåndtaget kan aftages, så båndpudseren
bedre kan bruges på steder med begrænsede
manøvremuligheder. Enheden leveres med
Dansk
håndtaget (B) installeret som vist. Håndtaget
afmonteres ved at løsgøre den fladhovede
skrue/Torx-skruen (G) midt i håndtaget med en
fladskruetrækker og derefter fjerne fronthåndtaget
og den fladhovede skrue/Torx-skruen.
BEMÆRK: Fronthåndtaget skal monteres korrekt
over monteringsfladen, før skruen strammes til.
Båndføring (Fig. 1, 2)
ADVARSEL: Fare for alvorlig kvæstelse.
Juster båndføringen omhyggeligt for at
undgå, at båndet kører ud fra huset.
Et kørende bånd uden for huset kan
forårsage alvorlige kvæstelser.
For at sikre, at slibebåndet har en korrekt båndføring
på værktøjet:
Din båndpudser er udstyret med en dobbelt
slangeadapter. Støvudsugningsadapteren fås i
forskellige diametre og kan tilsluttes vakuumdyser
i størrelserne 20, 25–27 og 35–38 mm til
støvopsamling. Sæt adapteren (J) ind i støvporten
(K) og drej den 1/8 omgang med uret for at fastgøre
adapteren til båndpudseren. Monter derefter den
rigtige vakuumslange på adapteren.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser..
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for personskade skal arbejdsstykket altid
fastgøres for at undgå, at det kastes
tilbage mod brugeren.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for personskade skal det sikres,
at båndpudseren ikke hviler på
arbejdsstykket, når der tændes for
kontakten.
FORSIGTIG: For at mindske risikoen
for personskade skal det kontrolleres,
at båndskærmen (L) sidder korrekt og
forsvarligt.
• Sørg for, at alt det materiale, der skal
slibes, er ordentligt fastgjort.
• Tryk kun let ned på arbejdsstykket.
Et for kraftigt tryk giver ikke en
bedre slibeeffekt, men blot en øget
belastning af maskinen og risiko for, at
slibematerialet overrives.
1.Grib fat i enheden med den ene hånd og hold
den, så båndet vender ind mod dig.
2.Tænd på kontakten (A) for at starte
båndpudseren.
3.Drej båndføringshåndtaget (E) mod uret (mod
frontenden af båndpudseren) for at rykke
båndet mod huset. Drej håndtaget med uret
(mod strømledningen) for at bevæge det væk
fra huset.
BEMÆRK: Båndet skal være på linje med den lige
kant på slæden (I), mens båndpudseren er i brug.
4.Sluk for kontakten og sørg for, at båndet er
gået helt i stå, før enheden sættes ned.
Støvudsugning (Fig. 3)
ADVARSEL: Tøm
støvopsamlingssystemet hyppigt, særlig
ved slibning af harpiksbelagte overflader,
så som polyuretan, lak, shellak osv.
Bortskaf belagte støvpartikler i henhold
til belægningsfabrikantens retningslinjer
eller læg dem i en metaldåse med
tætsiddende metallåg. Fjern belagte
støvpartikler fra arbejdsområdet dagligt.
En ansamling af fint slibestøv kan
selvantænde og forårsage brand.
ADVARSEL: Stødfare. Når
vakuumslangen og vakuumadaptereren
anvendes sammen med båndpudseren,
kan det skabe statisk elektricitet, der kan
resultere i en stor elektrisk udladning.
ADVARSEL: Brug ikke en støvpose
eller støvudsuger uden passende
gnistbeskyttelse ved slibning af metal.
Det kan udgøre en brandfare, der kan
forårsage alvorlig personskade og/eller
beskadigelse af værktøjet.
• Undgå overbelastning.
ADVARSEL: Slib ikke magnesium!
Korrekt Håndposition (Fig. 6)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
9
Dansk
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Dette kan være et værktøj, som betjenes med én
hånd. Den rette håndposition opnås ved at holde en
hånd på kroppens gummidel. Hvis der er behov for
større stabilitet eller tryk, kan den anden hånd gribe
fat om fronthåndtaget (B).
4. Drej båndstrammerhåndtaget (D) mod uret til
båndet strammes til igen.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
Tænde- og Slukkefunktion (Fig. 1)
Tænd: pres tænd/sluk-kontakten (A) i retning af I
(ON) på huset.
Sluk: pres tænd/sluk-kontakten i retning af O (OFF)
på huset.
Slibning
ADVARSEL: Udluftningsområdet kan
blive varmt ved kraftig brug.
ADVARSEL: Brug ALTID korrekt
håndstilling, når slibemaskinen anvendes
(Fig. 6).
•S
tart med den groveste kornstørrelse.
•B
evæg værktøjet i lange, fejende
bevægelser.
•E
fterse arbejdsstykket med hyppige
mellemrum.
ADVARSEL: Sluk altid for værktøjet, når
arbejdet er færdigt, før stikket trækkes
ud af stikkontakten.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Udskiftning af slibebånd (Fig. 2)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for
personskade er det vigtigt at slukke for
båndpudseren og afbryde forbindelsen
til strømforsyningen, når slibebåndet
udskiftes. Inden værktøjet tilsluttes på ny,
skal det sikres, at kontakten (A) sidder i O
positionen (slukket).
UDSKIFTNING AF BÅND
1. Drej båndstrammerhåndtaget (D) med uret,
til frontrullen (C) trækkes ind og slækker på
båndet (F).
2. Aftag det udslidte bånd.
3. Sæt et nyt bånd omkring hjulene.
10
ADVARSEL: Fare for alvorlig kvæstelse.
Når envejsslibebånd installeres bagvendt,
risikerer man, at de ikke spores rigtigt og
kører ud over huset, hvilket kan forårsage
alvorlige kvæstelser.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser.
Udskiftning af Slæde/Kork (Fig. 1, 5)
På et eller andet tidspunktet i værktøjets driftslevetid
kan det være nødvendigt at udskifte korken
under båndpudserens slæde. Der kan anskaffes
en ny slæde/kork på et autoriseret DeWALT
serviceværksted.
1.Afmonter slibebåndet som beskrevet tidligere.
2. Drej båndstrammerhåndtaget (D) mod uret til
fastspændingspositionen.
3.Tag plastikdækket af den højre side af slæden
ved at fjerne de fire skruer (M) med en
fladskruetrækker eller Torx 20 skruetrækker.
4.Før den gamle slæde/kork (I) ud.
5.Før den nye slæde/kork ind i båndpudseren, og
kassér den gamle.
6.Sæt plastikdækket på plads igen og sørg for, at
båndføringsfjederen er monteret korrekt.
7.Monter et slibebånd som beskrevet tidligere.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
Dansk
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af
DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og
batterier mærket med dette symbol må
ikke bortskaffes sammen med normalt
husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der
kan blive gendannet eller genanvendt og således
reducere efterspørgslen efter råvarer. Genbrug
venligst elektriske produkter og batterier i henhold til
lokale regulativer. Du kan finde yderligere oplysninger
på www.2helpU.com.
11
Deutsch
BANDSCHLEIFMASCHINE
D26480
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
VWS
Typ
D26480
230
1
Leistungseingang
W
500
m/min
365
Schleiffläche
mm
64 x 80
Bandlänge
mm
356
Bandbreite
mm
64
kg
2,4
Bandgeschwindigkeit
Gewicht
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß
EN60745-2-4.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
84
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
91
K(Unsicherheit für den angegebenen
dB(A)
4,9
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
3,3
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
12
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Deutsch
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
BANDSCHLEIFMASCHINE
D26480
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen
von Richtlinie 2004/108/EG (bis zum 19.04.2016),
2014/30/EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
DeWALT unter der folgenden Adresse oder schauen
Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.12.2015
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um
das Elektrogerät zu tragen oder durch
Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen
Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
f) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
13
Deutsch
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
Elektrogerät. Das richtige Gerät wird die
Aufgabe besser und sicherer erledigen, wenn
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
es bestimmungsgemäß verwendet wird.
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
dessen Schalter defekt ist. Ein
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
und muss repariert werden.
Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
Verletzungen führen.
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und
startet.
Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Risiko von Verletzungen.
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
der AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
an die Stromversorgung und/oder an den
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
Akku anschließen oder wenn Sie das Gerät
nicht geschulter Personen gefährlich.
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
an die Stromversorgung anschließen, kann dies
in einem Zustand sind, der den Betrieb
zu Unfällen führen.
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
angebracht sind, können zu Verletzungen
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
führen.
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
e) Vermeiden Sie eine abnormale
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie das
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
besser kontrollieren.
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
keine weite Kleidung und keinen Schmuck.
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
Handschuhe von beweglichen Teilen fern.
führen.
Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
5) SERVICE
Haare können sich in den beweglichen Teilen
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
verfangen.
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
Staubabsaugung und Staubsammlung
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
vorgesehen sind, vergewissern Sie sich,
Gerätes erhalten bleibt.
dass diese richtig angeschlossen sind
und verwendet werden. Der Einsatz von
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Staubsammlern kann staubbedingte Gefahren
Bandschleifer
mindern.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
isolierten Griffflächen, da das Band die
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
eigene Anschlussleitung berühren könnte.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit passende
14
Deutsch
Der Kontakt mit einer spannungsführenden
Leitung kann auch metallene Geräteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
• Schleifen Sie mit Ihrem Schleifer keinerlei
Metall. Durch das Schleifen von Schrauben,
Nägeln oder anderer Metallteile können Funken
entstehen, die Staubpartikel entzünden können.
• Dieser Schleifer ist nicht zum
Nassschleifen geeignet. Flüssigkeiten können
in das Motorgehäuse eindringen und einen
elektrischen Schlag verursachen.
• Leeren Sie den Staubbeutel regelmäßig.
Insbesondere beim Schleifen von
harzbeschichteten Oberflächen wie
Polyurethan, Lack, Schellack usw. können
sich angesammelte feine Staubpartikel
entzünden und einen Brand verursachen.
• Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht
über lange Zeiträume. Durch das Werkzeug
verursachte Vibrationen können für Ihre Finger,
Hände und Arme schädlich sein. Tragen Sie
Handschuhe als zusätzlichen Dämpfer, legen
Sie häufig Pausen ein und begrenzen Sie die
tägliche Nutzungsdauer.
• Das Schleifen von bleihaltigen Farben,
chemisch druckbehandeltem Holz oder
anderen Materialien, die Karzinogene
enthalten können, wird nicht empfohlen.
Das Schleifen solcher Materialien sollte nur von
einem Fachmann durchgeführt werden.
• Reinigen Sie Ihr Werkzeug häufig,
besonders nach intensiver Nutzung.
Metallhaltiger Staub und Splitter sammeln
sich häufig an Innenflächen an und können
zu schweren Verletzungen oder einem
Stromschlag führen. Trennen Sie den
Schleifer vor dem Reinigen IMMER von der
Stromquelle. TRAGEN SIE IMMER EINE
SCHUTZBRILLE, die ANSI Z87.1 entspricht.
• Trennen Sie das Werkzeug IMMER von der
Stromquelle, bevor Schleifbänder oder
-blätter ausgetauscht werden. Diese
Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr, dass
das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
• Halten Sie die Schleifergriffe IMMER mit
beiden Händen gut fest, um die Kontrolle
über das Werkzeug nicht zu verlieren.
• Halten Sie IMMER die Finger von dem sich
bewegenden Band und von den Bereichen
weg, an denen das Band in das Gehäuse
geführt wird, da sonst schwere Verletzungen
entstehen können.
• Betreiben Sie den Bandschleifer nur,
wenn alle Schutzvorrichtungen und
Abdeckungen sicher angebracht sind.
• Um Verletzungen zu vermeiden, darf
dieses Werkzeug nicht in einem Ständer
verwendet werden, der seine unzulässige
Verwendung als stationärer Bandschleifer
bedeuten würde. Dieses Werkzeug ist für
diese Anwendung nicht geeignet.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Zusätzliche Sicherheitshinweise zum
Entfernen von Farbe
1.Das Abschleifen von Farben auf Bleibasis wird
NICHT EMPFOHLEN, da der entstehende
kontaminierte Staub kaum kontrollierbar ist.
Die größte Gefahr einer Bleivergiftung besteht
für Kinder und Schwangere.
2.Da es ohne chemische Analyse nur schwer
feststellbar ist, ob eine Farbe Blei enthält,
empfehlen wir beim Abschleifen aller Farben
folgende Vorsichtsmaßnahmen:
PERSÖNLICHE SICHERHEIT
1.Kinder und Schwangere dürfen den
Arbeitsplatz erst wieder betreten, wenn das
Abschleifen der Farbe beendet wurde und der
gesamte Arbeitsbereich gesäubert wurde.
2.Alle Personen, die den Arbeitsplatz betreten,
müssen eine spezielle Maske zum Schutz
vor Bleifarbstaub und -dämpfen tragen. Der
Filter muss täglich ausgetauscht werden, oder
sobald der Träger Atemprobleme bemerkt.
Besorgen Sie sich im Baumarkt geeignete
NIOSH-zugelassene Staubmasken.
3.Im Arbeitsbereich sind ESSEN, TRINKEN
und RAUCHEN verboten, um die Aufnahme
kontaminierter Farbteilchen zu vermeiden.
Personen müssen sich waschen und säubern,
BEVOR sie essen, trinken oder rauchen.
Lebensmittel, Getränke und Zigaretten etc.
dürfen nicht an Stellen im Arbeitsbereich
aufbewahrt werden, wo sich Staub auf ihnen
ablagern könnte.
UMWELTSICHERHEIT
1.Farbe muss so entfernt werden, dass dabei
möglichst wenig Staub erzeugt wird.
2.Bereiche, in denen Farbe entfernt wird,
müssen mit Plastikplanen von 4 mil (0,10 mm)
Dicke abgetrennt werden.
15
Deutsch
3.Das Schleifen muss so erfolgen, dass
möglichst wenig Farbstaub außerhalb des
Arbeitsbereichs gelangt.
REINIGUNG UND ENTSORGUNG
1.Alle Oberflächen im Arbeitsbereich müssen
täglich abgesaugt und gründlich gesäubert
werden, solange Schleifarbeiten durchgeführt
werden. Die Staubsaugerfilter müssen häufig
gewechselt werden.
2.Plastikplanen zum Auffangen von Staub,
Spänen und anderen Rückständen müssen
aufgenommen und entsorgt werden. Die
Planen müssen in dichten Abfallbehältern
aufbewahrt und zusammen mit der
regelmäßigen Abfallentsorgung abgeholt
werden. Kinder und Schwangere sind
während der Reinigungsarbeiten aus dem
unmittelbaren Arbeitsbereich fernzuhalten.
3.Alle Spielsachen, waschbare Möbel und
andere Gegenstände, die von Kindern benutzt
werden, müssen vor der Wiederverwendung
gründlich gereinigt werden.
Restrisiken
– Beeinträchtigung des Gehörs.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (N), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
2015 XX XX
Herstelljahr
16
Die Packung enthält:
1Bandschleifer
1Vordergriff
5Schleifbänder
1Vakuumanschlussadapter
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
A.Ein/Aus-Schalter
B.Vordergriff
C.Vorderrolle
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
Beispiel:
Packungsinhalt
D.Bandspannerhebel
E.Bandzentrierungsknopf
F.Schleifband
G.Flachkopf/Torx-Schraube
H.Lüftungsschlitze
BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Der Bandschleifer D26480 ist für den
professionellen Gebrauch zum Schleifen von Holz,
Holzkonstruktionen und Kunststoffen bestimmt.
Die D26480 Schleifmaschine ist für leichte bis
mittelschwere Arbeitslasten bestimmt.
Der D26480 Bandschleifer ist ein Elektrowerkzeug für
den professionellen Gebrauch.
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT unter nassen
Einsatzbedingungen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Deutsch
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
I hr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät
aus und trennen Sie es vom
Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Anbringen und Zentrieren des
Schleifbands (Abb. 1)
Bei diesem Werkzeug werden 64 x 356 mm große
Schleifbänder verwendet.
1.Drehen Sie den Bandspannerhebel (D) nach
rechts in die Freigabestellung.
2.Nehmen Sie das Schleifband (F) ab.
3.Legen Sie das neue Schleifband so auf, dass
der Pfeil an der Innenseite des Schleifbands in
die gleiche Richtung zeigt wie der Pfeil an der
Maschine.
Schleifbänder ohne Richtungspfeil können
in beliebiger Laufrichtung aufgebracht
werden. Wenn das Band jedoch nur für
eine Laufrichtung konzipiert ist und auf
der Innenseite Richtungspfeile aufweist,
müssen diese Richtungspfeile in die auf dem
Bandschleifer gekennzeichnete Laufrichtung
zeigen. (Wenn Sie in die offene Seite des
Bandschleifers blicken, ist die Laufrichtung im
Uhrzeigersinn (rechtsdrehend).)
4.Drehen Sie den Bandspannerhebel nach links in
die Klemmstellung.
5.Schalten Sie die Maschine ein und drehen Sie
den Zentrierknopf (E), bis das Schleifband auf
der Vorderrolle (C) zentriert ist.
Vordergriff (Abb. 1)
Der Vordergriff ist abnehmbar, damit der
Bandschleifer auch an engen Stellen eingesetzt
werden kann. Im Lieferzustand des Gerätes ist der
Griff (B), wie auf der Abbildung gezeigt, installiert.
Zum Entfernen des Griffes lösen Sie mithilfe eines
Schraubenziehers die Flachkopf/Torx-Schraube
(G) in der Mitte des Griffes. Nehmen Sie dann den
Vordergriff mit der Flachkopf/Torx-Schraube ab.
HINWEIS: Achten Sie vor dem Festziehen der
Schraube darauf, dass der Vordergriff richtig auf der
Montagefläche sitzt.
Zentrieren des Bandes (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Gefahr schwerer
Schnittverletzungen. Das Schleifband
muss richtig zentriert sein, um einen
Überhang des Bandes über das
Gehäuse zu vermeiden. Wenn das
laufende Schleifband über das Gehäuse
hängt, besteht die Gefahr schwerer
Schnittverletzungen.
Prüfen Sie die richtige Zentrierung des Bandes wie
folgt:
1.Halten Sie das Gerät so in der Hand, dass Sie
direkt auf das Band blicken.
2.Schalten Sie den Bandschleifer am Schalter (A)
ein.
3.Drehen Sie den Zentrierungsknopf (E) nach links
(zur Vorderseite des Bandschleifers), um das
Band näher zum Gehäuse hin zu versetzen.
17
Deutsch
Drehen Sie den Knopf nach rechts (in Richtung
Netzkabel), um das Band vom Gehäuse weg zu
versetzen.
HINWEIS: Das Band sollte bündig mit der Kante
der Schleifplatte (I) abschließen.
4.Schalten Sie den Schalter aus und warten
Sie, bis das Band vollkommen zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie den Bandschleifer
ablegen.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät
aus und trennen Sie es vom
Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr muss das Werkstück
immer so befestigt werden, dass es nicht
gegen den Benutzer zurückgeschleudert
werden kann.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr muss beim Einschalten
des Schalters sichergestellt werden,
dass der Bandschleifer nicht auf dem
Werkstück anliegt.
VORSICHT: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr muss geprüft werden,
ob die Schutzabdeckung des Bandes
(L) angebracht, sicher befestigt und
funktionsfähig ist.
WARNUNG:
• Vergewissern Sie sich, dass alle
zu schleifenden Werkstücke sicher
befestigt sind.
• Legen Sie nur einen leichten Druck
am Werkstück an. Bei zu hohem
Druck wird die Schleifwirkung in keiner
Weise verbessert. Dabei wird nur die
Maschine stärker belastet und das
Schleifband kann reißen.
• Eine Überbelastung sollte vermieden
werden.
WARNUNG: Kein Magnesium schleifen!
Staubabsaugung (Abb. 3)
WARNUNG: Das Staubauffangsystem
sollte regelmäßig entleert werden,
vor allem wenn harzbeschichtete
Oberflächen geschliffen werden, z. B.
Polyurethan, Lack, Schellack usw. Die
beschichteten Harzpartikel müssen
gemäß den Herstellerempfehlungen
entsorgt oder in einem Metalleimer mit
dicht abschließendem Metalldeckel
aufbewahrt werden. Beschichtete
Staubpartikel sollten auf täglicher
Basis abtransportiert werden. Bei
einer Ansammlung des feinen
Schleifstaubs besteht die Gefahr einer
Selbstentzündung und eines Brandes.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Bei
Verwendung eines Vakuumschlauches
und Vakuumadapters mit dem
Bandschleifer kann elektrostatische
Elektrizität erzeugt werden, was durch
elektrostatische Entladung verursachte
Stromschläge zur Folge haben kann.
WARNUNG: Wenn beim Schleifen
von Metall ein Staubsack oder eine
Absaugvorrichtung verwendet wird, muss
ein vorschriftsmäßiger Funkenfänger
eingesetzt werden. Bei Nichtbeachtung
besteht Brandgefahr, wobei schwere
Verletzungen und/oder Beschädigungen
des Werkzeugs möglich sind.
Dieser Bandschleifer ist mit zwei Schlauchadaptern
ausgestattet. Verschiedene Durchmesser des
Absaugstutzenadapters erlauben den Anschluss
an Vakuumdüsen mit Durchmessern von 20, 25
27 und 35–38 mm. Stecken Sie den Adapter (J) in
den Absauganschluss (K) und drehen Sie ihn 1/8
Drehung nach rechts, bis er richtig im Bandschleifer
sitzt. Dann können Sie den entsprechenden
Vakuumschlauch an den Adapter anschließen.
18
Richtige Haltung der Hände (Abb. 6)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
Deutsch
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
3.Ziehen Sie das neue Band auf die Rollen auf.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
WARNUNG: Gefahr schwerer
Schnittverletzungen. Wenn Schleifbänder,
die für eine Laufrichtung konzipiert sind,
verkehrt herum montiert werden, ist keine
zentrierte Führung möglich und das Band
ragt eventuell über das Gehäuse heraus,
wobei schwere Schnittverletzungen
möglich sind.
4.Drehen Sie den Bandspannerhebel (D) nach
links, um das Band zu spannen.
Einschalten: Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter (A)
auf der mit I (Ein) gekennzeichneten Seite.
WARTUNG
Dieser Bandschleifer kann einhändig bedient
werden. Bei richtiger Handstellung befindet sich eine
Hand auf dem Gummiteil des Werkzeugkörpers.
Wird mehr Stabilität benötigt, können Sie mit der
anderen Hand den Vordergriff (B) greifen.
Ausschalten: Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter auf
der mit O (Aus) gekennzeichneten Seite.
Schleifen
WARNUNG: Der Lüftungsbereich kann
sich bei übermäßiger Belastung erhitzen.
WARNUNG:Verwenden Sie beim
Arbeiten mit der Schleifmaschine
IMMER die vorgeschrieben
Handstellung (Abb. 6).
•Beginnen Sie mit der gröbsten
Körnung.
•Bewegen Sie das Werkzeug in langen,
ausholenden Zügen.
•Überprüfen Sie Ihre Arbeit in kurzen
Intervallen.
WARNUNG: Wenn Sie mit der Arbeit
fertig sind, schalten Sie das Werkzeug
aus, bevor Sie den Stecker herausziehen.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Auswechseln des Schleifbandes
(Abb. 2)
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr muss vor dem
Auswechseln des Schleifbandes
sichergestellt werden, dass der
Bandschleifer ausgeschaltet und der
Stecker herausgezogen ist. Vergewissern
Sie sich vor dem erneuten Anschließen
des Werkzeugs, dass der Schalter (A)
ausgeschaltet ist.
AUSWECHSELN DES BANDES
1.Drehen Sie den Bandspannerhebel (D) nach
rechts, bis sich die Vorderrolle (C) zurückzieht
und die Bandspannung (F) dadurch gelöst wird.
2.Nehmen Sie das abgenutzte Schleifband ab.
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand
konstruiert. Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des
Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger
Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät
aus und trennen Sie es vom
Netz, bevor Sie Einstellungen
vornehmen oder Anbaugeräte
oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Auswechseln der Schleifplatte/
Korkeinlage (Abb. 1, 5)
Die Korkeinlage unter der Schleifplatte muss
eventuell im Laufe der Zeit ausgewechselt werden.
Eine neue Schleifplatte mit Korkeinlage kann bei
jeder autorisierten DeWALT Kundendienststelle
bestellt werden.
1.Nehmen Sie das Schleifband wie oben
beschrieben ab.
2. Drehen Sie den Bandspannerhebel (D) nach
links in die Klemmstellung.
3.Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung von der
rechten Seite der Schleifplatte, indem Sie die
vier Schrauben (M) mit einem Flachkopf- oder
Torx-20-Schraubendreher abnehmen.
4.Ziehen Sie die alte Schleifplatte mit
Korkeinlage (I) heraus.
5.Schieben Sie die neue Schleifplatte mit
Korkeinlage in den Bandschleifer und entsorgen
Sie die alte Platte.
19
Deutsch
6.Bringen Sie die Kunststoffabdeckung wieder an
und achten Sie darauf, dass die Zentrierfedern
richtig installiert sind.
7.Montieren Sie das Schleifband wie oben
beschrieben.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub aus
dem Hauptgehäuse, wenn sich Schmutz
sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen
Arbeiten zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DeWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör
an diesem Gerät gefährlich sein. Um
das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet
werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
20
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und
Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können,
um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte
recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
English
BELT SANDER
D26480
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DeWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
VAC
VAC
D26480
230
230/115
Type
1
Power input
W
500
Belt speed
m/min
365
Sanding surface
mm
64 x 80
Belt length
mm
356
Belt width
mm
64
kg
2.4
Weight
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
EN60745-2-4:
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
84
LWA(sound power level)
dB(A)
91
K(uncertainty for the given sound
level)
dB(A)
4.9
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
3.3
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
BELT SANDER
D26480
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
21
English
These products also comply with Directive
2004/108/EC (until 19.04.2016), 2014/30/EU (from
20.04.2016) and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.12.2015
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
22
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
English
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Instructions for
Belt Sanders
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces, because the belt may contact
its own cord. Cutting a “live” wire may make
exposed metal parts of the tool “live” and could
give the operator an electric shock.
• Do not sand metal of any kind with your
sander. Sparks may be generated by sanding
screws, nails or other metals which may ignite
dust particles.
• Do not wet sand with this sander. Liquids
may enter the motor housing and cause electric
shock.
• Empty dust bag frequently. Especially
when sanding resin coated surfaces such
as polyurethane, varnish, shellac, etc. The
accumulation of fine sanding dust particles may
self ignite and cause fire.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by the operating action
of this tool may cause permanent injury to
fingers, hands, and arms. Use gloves to provide
extra cushion, take frequent rest periods, and
limit daily time of use.
• Sanding of lead-based paint, chemically
pressure treated lumber or other materials
that may contain carcinogens is not
recommended. Sanding of these materials
should only be performed by a professional.
• Clean out your tool often, especially after
heavy use. Dust and grit containing metal
particles often accumulate on interior surfaces
and could create a risk of serious injury, electric
shock or electrocution. ALWAYS disconnect
the sander from the power source before
cleaning. ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES
that conform to ANSI Z87.1.
•ALWAYS disconnect tool from the power
source before changing abrasive belts
or sheets. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
• ALWAYS maintain a firm grip with both
hands on the belt sander handles with
both hands to prevent loss of control.
•ALWAYS keep fingers away from the moving
belt and areas where the belt enters the
housing to avoid severe abrasion.
• Do not operate belt sander without all
guards and covers securely in place.
• To avoid injury, do not use this tool in a
stand that would invert it for use as a
23
English
stationary belt sander. This tool is not made
for that application.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
Additional Safety Rules For Paint
Removal
During clean up, children and pregnant
women should be kept away from the
immediate work area.
3.All toys, washable furniture and utensils used
by children should be washed thoroughly
before being used again.
Residual Risks
1.Sanding of lead based paint is NOT
RECOMMENDED due to the difficulty of
controlling the contaminated dust. The
greatest danger of lead poisoning is to
children and pregnant women.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
2.Since it is difficult to identify whether or not
a paint contains lead without a chemical
analysis, we recommend the following
precautions when sanding any paint:
– Risk of personal injury due to flying particles.
PERSONAL SAFETY
1.No children or pregnant women should enter
the work area where the paint sanding is
being done until all clean up is completed.
2.A dust mask or respirator should be worn
by all persons entering the work area. The
filter should be replaced daily or whenever
the wearer has difficulty breathing. See your
local hardware store for the proper NIOSH
approved dust mask.
3.NO EATING, DRINKING or SMOKING should
be done in the work area to prevent ingesting
contaminated paint particles. Workers should
wash and clean up BEFORE eating, drinking
or smoking. Articles of food, drink or smoking
should not be left in the work area where dust
would settle on them.
ENVIRONMENTAL SAFETY
1.Paint should be removed in such a manner as
to minimise the amount of dust generated.
2.Areas where paint removal is occurring
should be sealed with plastic sheeting of 4 mil
(0.10 mm) thickness.
3.Sanding should be done in a manner to
reduce tracking of paint dust outside the work
area.
CLEANING AND DISPOSAL
1.All surfaces in the work area should be
vacuumed and thoroughly cleaned daily for
the duration of the sanding project. Vacuum
filter bags should be changed frequently.
2.Plastic drop cloths should be gathered up
and disposed of along with any dust chips or
other removal debris. They should be placed
in sealed refuse receptacles and disposed
of through regular trash pick-up procedures.
24
– Impairment of hearing.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (N), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2015 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Belt sander
1 Front handle
5 Sanding belts
1 Vacuum adaptor
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (Fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or personal
injury could result.
A.On/off switch
B.Front handle
English
C.Front roller
D.Belt tensioning lever
E.Belt centring knob
F.Sanding belt
G.Flat/torx head screw
H.Air vents
INTENDED USE
Your D26480 belt sander has been designed for
the professional sanding of wood, woodwork and
plastics. The D26480 sander is intended for light to
medium usage.
The D26480 belt sander is a professional power tool.
DO NOT use under wet conditions.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in
accordance with EN60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power input
of this tool (see Technical Data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Fitting and Centring the Sanding Belt
(Fig. 1)
The tool uses 64 x 356 mm sanding belts.
1.Turn the belt tensioning lever (D) clockwise until
it is in the release position.
2.Remove the sanding belt (F).
3.Place a new sanding belt making sure that the
arrow on the inside of the sanding belt points
in the same direction as the arrow on the
machine.
Sanding belts without arrows can go either
direction. If the belt is monodirectional and has
arrows printed on its inside, make sure to point
these arrows in the direction of belt rotation
indicated on the sander. (Belt rotation would be
clockwise when looking into the open side of the
sander).
4.Turn the belt tensioning lever counterclockwise
until it is in the clamp position.
5.Switch the machine on and turn the belt
centring knob (E) until the sanding belt is
centred on the front roller (C).
Front Handle (Fig. 1)
The front handle is removeable to allow the sander
into tight spaces. The unit comes with the handle
(B) installed as shown. To remove the handle,
loosen the flat/torx head screw (G) in the centre of
the handle using a flat head screwdriver and then
remove front handle and flat/torx head screw.
25
English
NOTE: The front handle must be properly seated
over the mounting surface before tightening the
screw.
Tracking the Belt (Fig. 1, 2)
WARNING: Severe laceration hazard.
Properly adjust the tracking of the belt
to avoid it overhanging the housing. A
running belt overhanging the housing can
cause severe lacerations.
dust collection. Insert the adaptor (J) into the dust
port (K) and turn it 1/8 turn clockwise to secure the
adaptor to the sander. Then, attach the appropriate
vacuum hose to the adaptor.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
WARNING: To reduce the risk of injury,
always secure work to prevent it from
being thrown back towards the user.
4.Turn switch off and make sure the belt has
come to a complete stop before setting unit
down.
WARNING: To reduce the risk of injury,
make sure the sander is not resting
on the workpiece when the switch is
turned on.
Dust Extraction (Fig. 3)
CAUTION: To reduce the risk of injury,
check to see that the belt guard (L) is in
place, secured and working correctly.
WARNING:
• Make sure all materials to be sanded
are well secured.
• Apply only a gentle pressure to the
workpiece. Excessive pressure does
not improve the sanding effect, but
only results in an increased load on the
machine and causes the abrasive to
tear.
To ensure the sanding belt is tracking properly on
your unit:
1.Grasp unit in your hand and hold with the belt
facing you.
2.Turn on switch (A) to start the belt sander.
3.Turn the tracking knob (E) counterclockwise
(turning towards the front of the sander) to
move the belt toward the housing. Turn the
knob clockwise (towards the power cord) to
move it away from the housing.
NOTE: The belt should be aligned with the
flush edge of the platen (I) while the sander is in
operation.
WARNING: Empty dust collection
system frequently, especially when
sanding resin-coated surfaces such
as polyurethane, varnish, shellac,
etc. Dispose of coated dust particles
according to the finish manufacturer’s
guidelines, or place in a metal can with
a tight fitting metal lid. Remove coated
dust particles from the premises daily.
The accumulation of fine sanding dust
particles may self ignite and cause fire.
WARNING: Shock hazard. The use of
a vacuum hose and vacuum adaptor
with the belt sander may generate static
electricity that could result in startling
static discharge.
WARNING: Do not use a dustbag or
vacuum extractor without proper spark
protection when sanding metal. Doing so
creates a fire hazard, which may cause
serious personal injury and/or damage to
the tool.
Your belt sander is equipped with a dual hose
adaptor. The various diameters of the dust
extraction adaptor can be attached to vacuum
nozzles of 20, 25–27 and 35–38 mm diameters for
26
• Avoid overloading.
WARNING: Do not sand magnesium!
Proper Hand Position (Fig. 6)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
This can be a one-handed tool. Proper hand
position would be to have one hand on the rubber
portion of the body. If greater stability or pressure
is needed, the other hand can grip the front handle
(B).
English
Switching On and Off (Fig. 1)
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Switching on: press the on/off switch (A) towards
the I (ON) on the casing.
Switching off: press the on/off switch towards the O
(OFF) on the casing.
Sanding
To Replace the Platen/cork (Fig. 1, 5)
The cork under the platen on your belt sander may
require replacement at some point during the life of
the tool. A new platen/cork is available through a
DeWALT authorized service centre.
WARNING: Venting area may become
hot with excessive use.
WARNING: ALWAYS use proper hand
position when using this sander (Fig. 6).
•Start with the coarsest grit size.
1.Remove the sanding belt as previously
described.
•Move the tool in long, sweeping
strokes.
2. Rotate the belt tensioning lever (D)
counterclockwise to the clamp position.
•Check your work at short intervals.
ARNING: Always switch off the
W
tool when work is finished and before
unplugging.
3.Remove the plastic cover from right side of
platen by removing the four screws (M) using a
flat head or Torx 20 screwdriver.
4.Slide old platen/cork (I) out.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
5.Slide the new platen/cork into the sander and
discard the old one.
Replacing the Sanding Belt (Fig. 2)
6.Reinstall the plastic cover and make sure the
tracking spring is installed correctly.
WARNING: To reduce the risk of
injury, be sure sander is turned off and
disconnected from the power supply
when changing the sanding belt. Before
reconnecting the tool, make sure the
switch (A) is in the off position.
TO REPLACE THE BELT
1.Rotate the belt tensioning lever (D) clockwise until
front roller (C) retracts and releases the tension
on the belt (F).
2.Remove the worn out belt.
3.Slip a new belt around the wheels.
WARNING: Severe laceration hazard.
If installed backwards, monodirectional
sanding belts may not track properly
and may overhang the housing, possibly
causing severe lacerations.
4.Rotate the belt tensioning lever (D)
counterclockwise into position to reapply
tension to the belt.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular
cleaning.
7.Install a sanding belt as previously described.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
27
English
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DeWALT recommended accessories
should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and
batteries marked with this symbol
must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for
raw materials. Please recycle electrical products
and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
28
Español
LIJADORA DE BANDA
D26480
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DeWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
VAC
D26480
230
W
500
Tipo
1
Tensión de entrada
Velocidad de la banda
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
m/min
365
Superficie de lijado
mm
64 x 80
Longitud de la banda
mm
356
Fusibles:
Europa
Ancho de la banda
mm
64
Definiciones: normas de seguridad
kg
2,4
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
Peso
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de
acuerdo con EN60745-2-4.
LPA(nivel de presión sonora de
dB(A)
84
emisión)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
91
K(incertidumbre para el nivel de
dB(A)
4,9
sonido dado)
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
3,3
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: el nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
29
Español
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
LIJADORA DE BANDA
D26480
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2004/108/CE (hasta el 19/04/2016),
2014/30/UE (a partir del 20/04/2016) y
2011/65/UE. Si desea más información, póngase
en contacto con DeWALT en la dirección indicada
a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.12.2015
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las
advertencias se refiere a la herramienta eléctrica que
funciona a través de la red eléctrica (con cable) o a
la herramienta eléctrica que funciona con batería (sin
cable).
30
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Español
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
b)
c)
d)
e)
f)
g)
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
31
Español
Instrucciones de seguridad
adicionales para lijadoras de banda
• Sostenga la herramienta eléctrica por
las partes de agarre aisladas pues la
banda podría entrar en contacto con el
propio cable. Cortar un cable cargado puede
hacer que las partes metálicas expuestas de
la herramienta se carguen y produzcan una
descarga eléctrica al operador.
• No lije metales de ningún tipo con la
lijadora. Si se lijan tornillos, clavos u otros
metales pueden generarse chispas que pueden
encender las partículas de polvo.
• No lije en húmedo con esta lijadora. Los
líquidos pueden entrar en la carcasa del motor
y causar descargas eléctricas.
• Vacíe la bolsa de polvo asiduamente.
Especialmente cuando lije superficies
revestidas de resina tales como
poliuretano, barniz, goma laca, etc. La
acumulación de partículas de polvo fino de
lijado puede encenderse y causar incendios.
• No utilice esta herramienta durante largos
periodos de tiempo. La vibración provocada
por la acción del funcionamiento de esta
herramienta puede causar daños permanentes
en dedos, manos y brazos. Utilice guantes para
una protección adicional, realice descansos
frecuentes y limite el tiempo diario de uso.
• No se recomienda lijar pintura a base de
plomo, madera tratada químicamente a
presión u otros materiales que contengan
carcinógenos. El lijado de estos materiales
debe ser efectuado únicamente por
profesionales.
• Limpie su herramienta a menudo,
especialmente después de un uso
intenso. El polvo y la arenilla que contienen
partículas metálicas se acumulan a menudo
en las superficies interiores y pueden crear
riesgos de lesiones graves, descarga eléctrica
o electrocución. DESCONECTE siempre la
lijadora de la fuente de alimentación antes
de limpiarla. USE SIEMPRE GAFAS DE
SEGURIDAD que cumplan la norma ANSI
Z87.1.
•DESCONECTE siempre la herramienta de
la fuente de alimentación antes de cambiar
las bandas u hojas abrasivas. Dichas
medidas de seguridad preventivas reducen el
riesgo de poner en marcha accidentalmente la
herramienta eléctrica.
32
• SIEMPRE mantenga bien aferradas las
manos a las empuñaduras de la lijadora de
banda para evitar la pérdida de control.
•SIEMPRE mantenga los dedos alejados de
la banda móvil y de la zona de entrada de la
banda en la carcasa, para evitar abrasiones
graves.
• No utilice la lijadora de banda sin los
resguardos y tapas bien colocados en su
sitio.
• Para evitar lesiones, no use esta
herramienta sobre una base que cambiaría
su uso convirtiéndola en lijadora de banda
fija. Esta herramienta no ha sido fabricada para
esta aplicación.
ADVERTENCIA: recomendamos el uso
de un dispositivo de corriente residual
con corrientes residuales de 30mA o
menos.
Normas de seguridad adicionales
para la remoción de pintura
1.El lijado de pintura a base de plomo NO
ESTÁ ACONSEJADO debido a la dificultad
de controlar el polvo contaminado. Los
niños y las mujeres embarazadas están más
expuestos al riesgo de intoxicación por plomo.
2.Como resulta difícil identificar si una pintura
incluye o no plomo sin análisis químicos,
le aconsejamos que adopte las siguientes
precauciones a la hora de lijar cualquier
pintura:
SEGURIDAD PERSONAL
1.Ningún niño ni mujer embarazada deberá
acceder a la zona de trabajo cuando se
realice el lijado de pintura, hasta que se haya
finalizado su limpieza.
2.Todas las personas que accedan a la zona
de trabajo deberán llevar una máscara de
protección anti polvo o un respirador. El filtro
deberá sustituirse a diario o cuando resulte
difícil respirar. Acuda a su ferretería local para
obtener la máscara antipolvo aprobada por
NIOSH.
3.NO INGIERA ALIMENTOS O BEBIDAS NI
FUME en la zona de trabajo para evitar
ingerir partículas de pintura contaminadas.
Los trabajadores deberán lavarse y limpiarse
ANTES de comer, beber o fumar. Los artículos
de comida, bebidas o tabaco no deberán
dejarse en la zona de trabajo ya que puede
depositarse polvo sobre los mismos.
Español
SEGURIDAD DEL ENTORNO
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
1.Deberá retirar la pintura de forma tal que
se reduzca al máximo la cantidad de polvo
emitido.
El Código de fecha (N), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
2.Las zonas en las que se retire la pintura
deberán sellarse con una hoja de plástico de
4 milipulgadas (0.10 mm) de espesor.
3.El lijado deberá realizarse de forma tal que se
reduzca el arrastre de polvo de pintura fuera
de la zona de trabajo.
LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN
1.Todas las superficies de la zona de trabajo
deberán ser aspiradas y limpiadas al completo
a diario durante el periodo del proyecto de
lijado. Las bolsas de filtros de aspiradoras
deberán cambiarse frecuentemente.
2.Los paños de plástico deberán reunirse y
eliminarse junto con cualquier resto de polvo
u otros restos de la eliminación. Deberán
colocarse en recipientes de desecho sellados
y eliminarse utilizando los procedimientos de
recogida de residuo habituales. Durante la
limpieza, los niños y las mujeres embarazadas
deberán mantenerse alejados de la zona de
trabajo.
3.Todos los juguetes, suministros lavables y
utensilios utilizados por los niños deberán
limpiarse al completo antes de volver a ser
utilizados.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Dichos riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesiones personales debidas a
partículas flotantes en el aire.
– Riesgo de quemaduras producidas por
los accesorios que se calientan durante el
funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales por uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Ejemplo:
2015 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Lijadora de banda
1 Mango delantero
5 Bandas de lijado
1 Adaptador para aspirador
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (Fig. 1)
ADVERTENCIA: jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
A.Interruptor de encendido/apagado
B.Mango delantero
C.Rodillo delantero
D.Palanca tensora de la banda
E.Botón de centrado de la banda
F.Banda de lijado
G.Tornillo de cabeza plana/torx
H.Respiraderos
USO PREVISTO
La lijadora de banda D26480 se ha diseñado
para lijar profesionalmente madera, trabajos de
carpintería y plástico. La lijadora D26480 ha sido
pensada para un empleo de básico a medio.
La lijadora de banda D26480 es una herramienta
eléctrica profesional.
NO la use en condiciones de humedad.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
33
Español
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DeWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
3.Coloque una banda de lijado nueva
asegurándose de que la flecha del interior de
la banda apunte en el mismo sentido que la
flecha de la máquina.
Las bandas de lijado sin flechas pueden
moverse en ambos sentidos. Si la banda es
monodireccional y tiene flechas impresas en
el interior, asegúrese de que estas flechas
apunten en el sentido de giro de la banda
indicado en la lijadora. (La rotación de la banda
será en sentido horario cuando se mira al lado
abierto de la lijadora).
4.Gire la palanca tensora de la banda en sentido
antihorario hasta que esté en la posición de
agarre.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través de la organización de
servicios de DeWALT.
5.Encienda la máquina y gire el botón de
centrado de la banda de lijado (E) hasta
que la banda quede centrada con el rodillo
delantero (C).
Uso de un alargador
Mango Delantero (Fig. 1)
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Acoplamiento y Centrado de la
Banda de Lijado (Fig. 1)
La herramienta usa bandas de lijado de
64 x 356 mm.
1.Gire la palanca tensora de la banda (D) en
sentido horario hasta que esté en la posición
de suelta.
2.Retire la banda de lijado (F).
El mango delantero se puede desmontar para hacer
que la lijadora entre en espacios difíciles. La unidad
viene con el mango (B) instalado tal como se indica.
Para quitar el mango, afloje el tornillo de cabeza
plana/torx (G) del centro del mango utilizando un
destornillador de cabeza plana y luego quite el
mango delantero y el tornillo de cabeza plana/torx.
NOTA: el mango delantero debe estar bien
asentado sobre la superficie de montaje antes de
apretar el tornillo.
Colocación de la Banda (Fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: gran riesgo de
desgarro. Regule bien la colocación de
la banda para evitar que cuelgue de la
carcasa. Una banda en funcionamiento
que cuelgue de la carcasa puede
provocar desgarros graves.
Para garantizar que la banda de lijado esté bien
colocada en la máquina:
1.Agarre la máquina con la mano y sujétela con
la banda mirando hacia usted.
2.Accione el interruptor (A) para encender la
lijadora de banda.
3.Gire el botón de colocación (E) en sentido
antihorario (hacia la parte delantera de la
lijadora) para desplazar la banda de lijado hacia
la carcasa. Gire el botón en sentido horario
(hacia el cable de corriente) para alejarlo de la
carcasa.
NOTA: la banda debe estar alineada con el borde
empotrado de la platina (I) mientras la lijadora
funciona.
34
Español
4.Apague la máquina y asegúrese de que la
banda se haya parado totalmente antes de
dejar sola la herramienta.
Extractor de Polvo (Fig. 3)
ADVERTENCIA: vacíe el sistema
extractor de polvo frecuentemente,
especialmente cuando lije superficies
recubiertas de resina como el
poliuretano, barnices, goma laca
(shellac), etc. Elimine las partículas de
polvo de acuerdo con las directrices de
acabado del fabricante, o colóquelas
en un recipiente metálico con una
tapa metálica hermética. Elimine
diariamente las partículas de polvo de
las instalaciones. La acumulación de
partículas de polvo de lijado puede
autoinflamarse y provocar un incendio.
ADVERTENCIA: riesgo de descarga.
El empleo de conductos y adaptadores
de aspiración con la lijadora de banda
puede generar electricidad estática que
podría provocar una descarga estática
alarmante.
ADVERTENCIA: cuando lije metal no
use una bolsa de polvo ni un extractor
sin la protección adecuada contra las
chispas. Si no lo hace, puede provocar
lesiones personales graves y/o daños a
la herramienta.
La lijadora de banda va equipada con un adaptador
de doble conducto. Los distintos diámetros del
adaptador del extractor de polvo se pueden acoplar
a boquillas de aspiración de 20, 25–27 y 35–38 mm
de diámetro para la recogida de polvo. Inserte el
adaptador (J) en el orificio de polvo (K) y gírelo 1/8
de vuelta a la derecha para sujetar el adaptador a la
lijadora. Luego, acople el conductor de aspiración
adecuado al adaptador.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: pespete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesiones, sujete bien la pieza a trabajar
para evitar que retroceda hacia el
usuario.
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesiones, asegúrese de que la lijadora
no descanse en la pieza de trabajo
cuando se encienda el interruptor.
PRECAUCIÓN: para reducir el
riesgo de lesiones, compruebe que
la protección de la banda (L) esté
bien colocada, firme y que funcione
correctamente.
ADVERTENCIA:
• Asegúrese de que todos los materiales
a lijar estén bien sujetos.
• Aplique solo una presión ligera a la
pieza en la que va a trabajar. Una
presión excesiva no mejora el efecto
de lijado, sino que solo produce un
aumento de carga en la máquina que
hace que se desgaste el abrasivo.
• Evite las sobrecargas.
ADVERTENCIA: ¡no lije magnesio!
Posición Adecuada de las Manos
(Fig. 6)
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Esta herramienta puede usarse con una mano. La
posición adecuada de la mano debe consistir en
tener una mano en la parte de goma del cuerpo. Si
se necesita una mayor presión o estabilidad, la otra
mano puede agarrar el mango delantero (B).
Encendido y Apagado (Fig. 1)
Encendido: pulse el interruptor de encendido/
apagado (on/off) (A) hacia la I (ON) de la carcasa.
Apagado: pulse el interruptor de encendido/
apagado hacia la O (OFF) de la carcasa.
35
Español
Lijado
ADVERTENCIA: el área de ventilación
puede calentarse debido al uso excesivo.
ADVERTENCIA: utilice SIEMPRE una
posición de mano adecuada a la
hora de utilizar esta lijadora (Ilustr. 6).
•Empiece con el tamaño de grano más
grueso.
•Mueva la herramienta en pasadas
largas.
•Compruebe el trabajo cada poco.
ADVERTENCIA: apague siempre la
herramienta cuando termine el trabajo y
cuando la desenchufe.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Reemplazo de la Banda de Lijado
(Fig. 2)
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesiones, asegúrese de que la lijadora
esté apagada y desconectada de la
toma de corriente cuando cambie
la banda de lijado. Antes de volver a
conectar la herramienta, asegúrese de
que el interruptor (A) esté en la posición
apagada (off).
PARA CAMBIAR LA BANDA
1. Gire la palanca tensora de la banda (D) en
sentido horario hasta que el rodillo delantero (C)
se retire y libere de tensión a la banda (F).
2. Quite la banda gastada.
3. Coloque una banda nueva alrededor de las
ruedas.
ADVERTENCIA: gran riesgo de
desgarro. Si se ha instalado en
sentido opuesto, las bandas de lijado
monodireccionales puede que no sigan
bien el trazado y pueden colgar de la
carcasa con gran riesgo de producir
desgarro.
4. Gire la palanca tensora de la banda (D) en
sentido antihorario hasta que se aplique de
nuevo tensión a la banda.
ADVERTENCIA: para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Para Cambiar la Platina/Corcho
(Fig. 1, 5)
Puede que haya que cambiar el corcho de debajo
de la platina de la lijadora en algún momento de
la vida útil de la herramienta. Puede conseguir
una nueva platina/corcho en el servicio técnico
homologado DeWALT.
1.Quite la banda de lijado tal como se ha descrito
antes.
2. Gire la palanca tensora de la banda (D) en
sentido antihorario hacia la posición de agarre.
3.Quite la tapa de plástico del lado derecho de la
platina retirando los cuatro tornillos (M) con un
destornillador de cabeza plana o Torx 20.
4.Extraiga la platina/corcho vieja (I).
5.Coloque la nueva platina/corcho en la lijadora y
deseche la vieja.
6.Vuelva a colocar la tapa de plástico y
asegúrese de que el muelle de colocación esté
montado correctamente.
7.Instale una banda de lijado según lo indicado
anteriormente.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
36
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
Español
ADVERTENCIA: jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DeWALT no han sido
sometidos a pruebas con este producto,
el uso de tales accesorios con esta
herramienta podría ser peligroso. Para
disminuir el riesgo de lesiones, con este
producto se deben usar exclusivamente
accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las
baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales
que pueden ser recuparados y reciclados,
reduciendo la demanda de materias primas.
Recicle los productos eléctricos y las baterías de
acuerdo con las disposiciones locales. Para más
información, vaya a www.2helpU.com.
37
Français
PONCEUSE À BANDE
D26480
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DeWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Tension
VAC
Type
D26480
230
1
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Puissance absorbée
W
500
Vitesse de la bande
m/min
365
Surface de ponçage
mm
64 x 80
Longueur de la bande
mm
356
Largeur de la bande
Définitions : consignes de sécurité
mm
64
kg
2,4
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
Poids
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN60745-2-4.
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
84
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
91
K(incertitude pour le niveau
dB(A)
4,9
acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
m/s2
m/s2
3,3
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
38
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement le
niveau d’exposition sur la durée totale de
travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Français
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
PONCEUSE À BANDE
D26480
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Ces produits sont également compatibles avec les
Directives 2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016),
2014/30/UE (à partir du 20/04/2016) et
2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.12.2015
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages corporels
graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
39
Français
b)
c)
d)
e)
f)
g)
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
40
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité
supplémentaires pour les ponceuses
à bande
• Tenez l’outil par les surfaces de préhension
isolées, car la bande pourrait entrer en
contact avec son cordon. La découpe d’un fil
sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et provoquer
un choc électrique à l’utilisateur.
• Ne poncez aucun métal de quelque
type que ce soit avec votre ponceuse.
Des étincelles peuvent être générées par le
ponçage de vis, de clous ou d’autres métaux
et pourraient enflammer les particules de
poussière.
Français
• N’effectuez aucun ponçage humide avec
cette ponceuse. Les liquides pourraient
pénétrer dans le carter moteur et provoquer un
choc électrique.
• Videz régulièrement le sac à poussières.
Tout particulièrement lorsque vous poncez
des surfaces revêtues de résine comme le
polyuréthane, les vernis, la gomme-laque,
etc... L’accumulation des fines particules de
poussière de ponçage peut s’enflammer et
provoquer un incendie.
• N’utilisez pas cet outil de manière
prolongée. Les vibrations engendrées par
l’utilisation de cet outil peuvent provoquer des
blessures permanentes aux doigts, aux mains et
aux bras. Utilisez des gants pour une meilleure
protection, effectuez des pauses fréquentes et
limitez l’utilisation quotidienne.
• Le ponçage de peinture à base de plomb,
de bois traité chimiquement sous pression
ou d’autres matières susceptibles de
contenir des substances cancérigènes
n’est pas recommandé. Le ponçage de
ces matières ne doit être réalisé que par des
professionnels.
• Nettoyez souvent votre outil, en particulier
après une utilisation intensive. La poussière
et le sable contenant des particules de métal
s’accumulent souvent sur les surfaces internes
et peuvent créer un risque blessure, de choc
électrique ou d’électrocution. Débranchez
TOUJOURS la source d’alimentation
électrique avant de procéder au nettoyage.
PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE
PROTECTION conformes à la norme ANSI
Z87.1.
•DÉBRANCHEZtoujours la source
d’alimentation avant de changer les
bandes ou les feuilles abrasives. Ces
mesures de sécurité préventives réduisent
le risque de démarrage accidentel de l’outil
électrique.
• MAINTENEZ toujours fermement et
avec les deux mains les poignées de la
ponceuse à bande afin d’éviter d’en perdre
le contrôle.
•Gardez TOUJOURS les doigts loin de la
bande en mouvement et des zones où cette
dernière entre dans le carénage afin d’éviter une
abrasion importante.
• N’utilisez pas la ponceuse à bande si
tous les carters de protection ne sont pas
correctement en place.
• Afin d’éviter les blessures, n’utilisez pas
cet outil sur un support qui pourrait
la retourner afin de l’utiliser comme
ponceuse à bande stationnaire. Cet outil
n’est pas conçu pour ce type d’utilisations.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
Consignes de sécurité
supplémentaires pour l’élimination
de peinture
1.Le ponçage de peinture à base de plomb
N’EST PAS RECOMMANDÉ en raison de la
difficulté à contrôler la poussière contaminée.
Les enfants et les femmes enceintes courent
le plus grand risque d’empoisonnement par le
plomb.
2.Etant donnée la difficulté de déterminer si
une peinture contient ou non du plomb sans
analyse chimique, nous recommandons les
précautions suivantes lors du ponçage de
toutes les peintures :
SECURITE PERSONNELLE
1.Les enfants et les femmes enceintes ne
doivent pas pénétrer dans la zone de travail
lors du ponçage de peinture et tant que le
nettoyage n’est pas terminé.
2.Toutes les personnes pénétrant dans la
zone de travail doivent porter un masque à
poussière ou un appareil respiratoire. Le filtre
doit être remplacé tous les jours ou dès que
l’utilisateur a du mal à respirer. Prenez conseil
auprès de votre quincaillerie concernant les
masques à poussières agréés NIOSH.
3.NE MANGEZ, NE BUVEZ et NE FUMEZ pas
dans la zone de travail afin d’éviter d’ingérer
des particules de peinture contaminées. Les
utilisateurs doivent se laver et procéder au
nettoyage AVANT de manger, de boire ou
de fumer. Les aliments et les cigarettes ne
doivent pas être laissés dans la zone de travail
si de la poussière peut s’y déposer.
SECURITE ENVIRONNEMENTALE
1.La peinture doit être retirée de manière à
réduire au minimum la quantité de poussière
générée.
2.Les zones où le retrait de peinture a lieu
doivent être rendues étanches avec des
bâches en plastique d’une épaisseur de 4 mil
(0,10 mm).
41
Français
3.Le ponçage doit être effectué de manière
à réduire l’entraînement de poussière de
peinture hors de la zone de travail.
NETTOYAGE ET MISE AU REBUT
1.Toutes les surfaces de la zone de travail
doivent être aspirées et nettoyées à fond,
chaque jour et pendant toute la durée
du travail de ponçage. Les sacs filtrants
des aspirateurs doivent être remplacés
fréquemment.
2.Les bâches de protection en plastique
doivent être rassemblées et jetées avec les
poussières, copeaux et autres débris. Elles
doivent être placées dans des récipients
étanches et jetées selon les procédures
habituelles de collecte des déchets. Pendant
le nettoyage, les enfants et les femmes
enceintes doivent être tenus éloignés de la
zone de travail.
3.Tous les jouets, meubles lavables et ustensiles
utilisés par les enfants doivent être lavés à
fond avant de pouvoir être réutilisés.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité
applicable et la mise en œuvre des dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas
être évités. À savoir :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à la
projection de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires chauffant pendant leur utilisation.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (N), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur le
boîtier.
Exemple :
2015 XX XX
Année de fabrication
42
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 ponceuse à bande
1 poignée avant
5 bandes abrasives
1 adaptateur pour dispositif d’aspiration
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier
l’outil électrique ni aucun de ses
composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
A.Interrupteur Marche/Arrêt
B.Poignée avant
C.Rouleau avant
D.Levier tendeur
E.Bouton de centrage
F.Bande abrasive
G.Vis à 6 lobes interne/plate
H.Orifices d’aération
UTILISATION PRÉVUE
La ponceuse à bande D26480 est conçue pour le
ponçage professionnel du bois, des boiseries et
des plastiques. La ponceuse D26480 est conçue
pour être utilisée dans le cadre de travaux légers à
semi-lourds.
La ponceuse à bande D26480 est un outil électrique
professionnel.
NE l’utilisez PAS dans un environnement humide.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Français
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation
est conforme à la norme EN60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Mise en Place et Centrage de la
Bande Abrasive (Fig. 1)
L’outil utilise des bandes abrasives de 64 x 356 mm.
1.Tournez le levier tendeur (D) dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit en
position de déblocage.
2.Enlevez la bande abrasive (F).
3.Placez une nouvelle bande abrasive en vérifiant
que la flèche sur la surface interne de la bande
indique le même sens que la flèche sur l’outil.
Les bandes abrasives sans flèche peuvent
être insérées dans les deux sens. Si la bande
est unidirectionnelle et porte des flèches
gravées sur sa surface interne, veillez à ce que
ces flèches soient tournées dans le sens de
rotation de la bande indiquée sur la ponceuse.
(La rotation de la bande est dans le sens des
aiguilles d’une montre si vous regardez par
l’ouverture de la ponceuse.)
4.Tournez le levier tendeur dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit
en position de blocage.
5.Mettez l’outil sous tension et tournez le bouton
de centrage (E) pour centrer la bande abrasive
sur le rouleau avant (C).
Poignée Avant (Fig. 1)
La poignée avant est détachable pour pouvoir
utiliser la ponceuse dans des espaces confinés.
L’outil est livré avec la poignée (B) en place comme
illustré. Pour enlever la poignée, desserrez la vis
à empreinte hexalobée/plate (G) au centre de la
poignée à l’aide d’un tournevis plat, puis retirez la
poignée avant et la vis.
REMARQUE : la poignée avant doit être
correctement positionnée sur sa surface de fixation
avant de serrer la vis.
Alignement de la Bande (Fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : risque de
lacération. Ajustez correctement
l’alignement de la bande pour éviter
qu’elle ne pende du carter. Une bande
en mouvement qui pend du carter peut
entraîner de graves lacérations.
Pour garantir le bon alignement de la bande
abrasive sur l’outil :
1.Maintenez l’outil en main avec la bande face à
vous.
2.Appuyez sur l’interrupteur (A) pour démarrer la
ponceuse.
3.Tournez le bouton de centrage (E) dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre (vers
l’avant de la ponceuse) pour faire avancer la
bande vers le carter. Tournez le bouton dans le
sens des aiguilles d’une montre (vers le cordon
d’alimentation) pour éloigner la bande du carter.
REMARQUE : la bande doit être alignée sur le bord
de la plaque d’appui (I) pendant le fonctionnement
de la ponceuse.
43
Français
4.Appuyez à nouveau sur l’interrupteur et vérifiez
que la bande est complètement immobile avant
de poser l’outil.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le
risque de blessure, maintenez toujours la
pièce de travail pour l’empêcher d’être
repoussée contre l’utilisateur.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le
risque de blessure, assurez-vous que la
ponceuse n’appuie pas contre la pièce
de travail lorsque l’interrupteur est sur
Marche.
ATTENTION : afin de réduire le risque
de blessure, vérifiez que le gardecourroie (L) est bien fixé en place et
fonctionne correctement.
AVERTISSEMENT : • Assurez-vous que tous les matériaux à
poncer sont bien fixés en place.
• N’exercez qu’une légère pression
sur la pièce. Une pression excessive
n’améliore pas le ponçage mais
augmente la charge sur l’outil et peut
déchirer l’abrasif.
• Évitez la surcharge.
AVERTISSEMENT : ne poncez pas de
magnésium !
Aspiration de la Poussière (Fig. 3)
AVERTISSEMENT : videz régulièrement
le collecteur de poussière, tout
particulièrement lorsque vous poncez
des surfaces enduites de résine comme
le polyuréthane, le vernis, la gomme
laque, etc. Éliminez les particules de
poussières de résine selon les directives
du fabricant de peinture ou bien placezles dans une boîte métallique avec
un couvercle en métal bien ajusté.
Enlevez quotidiennement les particules
de poussière de résine des locaux.
L’accumulation de fines particules de
poussière produites par la ponceuse
peut s’enflammer et provoquer un
incendie.
AVERTISSEMENT : risque
d’électrocution. L’utilisation d’un tube
d’aspiration et d’un adaptateur pour
dispositif d’aspiration avec la ponceuse
à bande peut générer de l’électricité
statique susceptible d’entraîner une
décharge d’électricité statique.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas de
sac à poussière ou d’extracteur à vide
sans une protection adéquate contre les
étincelles lorsque vous poncez du métal.
Un incendie risquerait d’en résulter,
susceptible de provoquer de graves
blessures et/ou des dégâts matériels.
La ponceuse à bande est équipée d’un adaptateur
double pour tube. Les différents diamètres de
l’adaptateur pour dispositif d’aspiration peuvent
être fixés sur des suceurs de 20, 25 à 27 et 35 à
38 mm de diamètre pour collecter la poussière.
Insérez l’adaptateur (J) dans l’orifice d’éjection de
la poussière (K) et tournez-le d’un huitième de tour
dans le sens des aiguilles d’une montre pour le fixer
sur la ponceuse. Mettez ensuite en place le suceur
approprié sur l’adaptateur.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
44
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Position Correcte des Mains (Fig. 6)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
Cet outil peut être utilisé d’une seule main. Placez la
main sur la partie en caoutchouc du carter de l’outil.
Si vous avez besoin d’une plus grande stabilité ou
de pression, tenez la poignée avant (B) de l’autre
main.
Français
Mise Sous et Hors Tension (Fig. 1)
Mise sous tension : poussez l’interrupteur Marche/
Arrêt (A) sur I (Marche) sur le carter.
Mise hors tension : poussez l’interrupteur Marche/
Arrêt sur O (Arrêt) sur le carter.
Ponçage
AVERTISSEMENT: La zone de
ventilation peut devenir chaude en cas
d’utilisation excessive.
AVERTISSEMENT: Positionnez
TOUJOURS votre main de manière
adéquate lors de l’utilisation de cette
ponceuse (Fig. 6).
• Commencez par la grosseur de grain
abrasif la plus importante.
• Déplacez l’outil par mouvements longs
et circulaires.
• Vérifiez votre travail à de brefs
intervalles.
AVERTISSEMENT: Éteignez toujours
l’outil une fois la tâche effectuée et avant
de le débrancher.
Adressez-vous à votre revendeur pour de plus
amples informations sur les accessoires appropriés.
Remplacement de la Bande Abrasive
(Fig. 2)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le
risque de blessure, assurez-vous que
la ponceuse est éteinte et débranchée
de la source d’alimentation avant de
changer la bande abrasive. Avant de
rebrancher l’outil, assurez-vous que
l’interrupteur (A) est sur la position Arrêt.
POUR REMPLACER LA BANDE ABRASIVE
1.Tournez le levier tendeur (D) dans le sens des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le rouleau
avant (C) se rétracte et relâche la tension sur la
bande (F).
2.Enlevez la bande abrasive usée.
3.Enroulez une nouvelle bande autour des roues.
AVERTISSEMENT : risque de grave
lacération. Si vous installez une bande
abrasive unidirectionnelle à l’envers,
il est possible qu’elle ne s’aligne pas
correctement et pende du carter, ce qui
peut entraîner de graves lacérations.
4. Tournez le levier tendeur (D) dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce
qu’il soit en place pour retendre la bande.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Pour Remplacer l’Ensemble Plaque/
Bouchon (Fig. 1, 5)
Le bouchon sous la plaque de votre ponceuse à
bande peut avoir besoin d’être changé au cours de
la durée de vie de votre outil. Un nouvel ensemble
plaque/bouchon est disponible auprès du service
après-vente DeWALT agréé.
1.Enlevez la bande abrasive comme décrit
précédemment.
2. Tournez le levier tendeur (D) dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à la
position de blocage.
3.Retirez le couvercle en plastique du côté droit
de la plaque en déposant les quatre vis (M)
avec un tournevis plat ou Torx n° 20.
4.Retirez l’ensemble plaque/bouchon (I) en le
faisant glisser.
5.Faites glisser en place le nouvel ensemble
plaque/bouchon dans la ponceuse et jetez
l’ancien.
6.Remettez en place le couvercle en plastique et
assurez-vous que le ressort d’alignement est
correctement monté.
7.Installez la bande abrasive comme décrit
précédemment.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
45
Français
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DeWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DeWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries
marqués de ce symbole ne doivent pas
être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin
de réduire la demande en matières premières.
Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en
vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
46
Italiano
SMERIGLIATRICE A NASTRO
D26480
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DeWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
Tensione
D26480
230
VAC
Tipo
1
Tensione in ingresso
W
500
Velocità del nastro
m/min
365
Superficie di smerigliatura
mm
64 x 80
Lunghezza del nastro
mm
356
Larghezza del nastro
mm
64
kg
2,4
Peso
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale)
secondo EN60745-2-4
LPA(livello pressione sonora delle
dB(A)
84
emissioni)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
91
K(incertezza per il livello sonoro
dB(A)
4,9
dato)
Valore di emissione delle vibrazioni
ah =
Incertezza K =
m/s2
3,3
m/s
1,5
2
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
47
Italiano
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
SMERIGLIATRICE A NASTRO
D26480
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2004/108/CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE
(dal 20.04.2016) e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.12.2015
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente
tutte le avvertenze e le istruzioni.
La mancata osservanza delle istruzioni
seguenti può causare scossa elettrica,
incendio e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli apparati alimentati a corrente
(con cavo elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
48
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni.
L’uso di un cavo elettrico adatto ad ambienti
esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita). L’uso
di un interruttore differenziale riduce il rischio
di scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
Italiano
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
Istruzioni di sicurezza aggiuntive per
levigatrici a nastro
• Tenere l’apparato elettrico per le apposite
impugnature isolanti, siccome la fresa
potrebbe entrare in contatto con il suo
stesso cavo. Il taglio di un cavo sotto tensione
trasmette la corrente elettrica anche alle
parti metalliche esposte dell’apparato e può
provocare la folgorazione dell’operatore.
• Non levigare metalli di qualsiasi tipo con
la levigatrice. La levigatura di viti, chiodi o altri
metalli può generare delle scintille, che possono
infiammare le particelle di polvere.
• Non effettuare la levigatura a umido con
questa levigatrice. Potrebbero entrare dei
liquidi nel corpo del motore e provocare scosse
elettriche.
49
Italiano
• Svuotare regolarmente la sacca per la
polvere. Soprattutto durante la levigatura
di superfici rivestite in resina come
poliuretano, vernici, gomma lacca, ecc.
L’accumulo di particelle fini di polvere di
levigatura può auto infiammarsi e provocare un
incendio.
• Non utilizzare questo apparato per periodi
di tempo prolungati. Le vibrazioni generate
dall’azione di utilizzo del presente apparato
potrebbero causare lesioni permanenti alle dita,
alle mani e alle braccia. Servirsi di guanti per
fornire un supporto in più e limitare l’esposizione
facendo delle pause frequenti.
• La levigatura di vernici a base di piombo,
legname chimicamente trattato a
pressione o altri materiali che possono
contenere agenti cancerogeni non è
consigliata. La levigatura di questi materiali
deve essere eseguita esclusivamente da un
professionista.
• Pulire spesso l’apparato, specialmente
dopo un uso intensivo. La polvere e la sabbia,
contenenti particelle di metallo, spesso si
accumulano sulle superfici interne e potrebbero
presentare un pericolo di lesioni gravi, scosse
elettriche o folgorazione. SCOLLEGARE
sempre la levigatrice dall’alimentazione
prima della pulizia. INDOSSARE SEMPRE
OCCHIALI PROTETTIVI conformi allo
standard ANSI Z87.1.
•SCOLLEGARE sempre l’apparato
dall’alimentazione prima di sostituire
i nastri o i fogli abrasivi. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
• MANTENERE sempre una presa salda
con entrambe le mani sulle maniglie della
levigatrice con entrambe le mani per
prevenire la perdita di controllo.
•TENERE SEMPRE le dita lontano dal nastro
in movimento e dalle aree in cui il nastro entra
nell’alloggiamento per evitare gravi abrasioni.
• Non utilizzare la levigatrice a nastro senza
tutte le protezioni e coperture saldamente
in posizione.
• Per evitare lesioni, non utilizzare questo
strumento in un supporto che ne
invertirebbe l’uso come levigatrice a nastro
stazionaria. Questo apparato non è previsto
per una tale applicazione.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
50
Regole di sicurezza aggiuntive per la
rimozione della vernice
1.La levigatura di vernici a base di piombo NON
è CONSIGLIATA per via delle difficoltà che
presenta il controllo delle polveri contaminate.
I bambini e le donne in stato interessante sono
i soggetti più a rischio di avvelenamento da
piombo.
2.Siccome è difficile determinare se una
vernice contiene piombo senza un’analisi
chimica, consigliamo di attenersi alle seguenti
precauzioni per la levigatura di superfici
verniciate:
SICUREZZA PERSONALE
1.Laddove vengano effettuate operazioni di
levigatura di vernici, non consentire l’accesso
all’area di lavoro a bambini e donne in stato
interessante finché tutte le operazioni di pulizia
non saranno completate.
2.Tutte le persone che entrano nell’area di lavoro
devono indossare una maschera anti-polvere
o un respiratore. Il filtro deve essere sostituito
ogni giorno o ogniqualvolta il soggetto presenti
difficoltà respiratorie. Consultare il proprio
rivenditore locale per una maschera antipolvere appropriata omologata NIOSH.
3.NON MANGIARE, BERE o FUMARE nell’area
di lavoro per impedire l’ingestione di particelle
di vernice contaminata. Gli operai devono
lavarsi e cambiarsi PRIMA di mangiare, bere o
fumare. Non lasciare residui di cibi, bevande o
fumo nell’area di lavoro, dove è possibile che
si accumuli la polvere.
SICUREZZA AMBIENTALE
1.La vernice deve essere rimossa in modo tale
da minimizzare la quantità di polvere generata.
2.Le aree dove vengono effettuate operazioni
di asportazione della vernice devono essere
sigillate con rivestimenti in plastica dello
spessore di 4 mil (0,10 mm).
3.La levigatura deve essere eseguita in modo
tale da ridurre le tracce di polvere di vernice al
di fuori dell’area di lavoro.
PULIZIA E SMALTIMENTO
1.È necessario aspirare e pulire accuratamente
ogni giorno tutte le superfici nell’area di lavoro
per tutta la durata del progetto di levigatura.
I sacchetti del filtro dell’aspirapolvere devono
essere cambiati regolarmente.
2.Gli stracci utilizzati durante la lavorazione
devono essere raccolti e smaltiti insieme ai
residui della polvere o a qualsiasi altro detrito
Italiano
prodotto dall’asportazione. Tali residui devono
essere riposti in contenitori di scarto sigillati e
smaltiti tramite le regolari procedure di raccolta
dei rifiuti. Durante le operazioni di pulizia, è
necessario tenere i bambini e le donne in stato
interessante lontano dall’area di lavoro.
Descrizione (Fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
3.Tutti i giocattoli, i mobili lavabili e gli utensili
utilizzati dai bambini devono essere lavati
accuratamente prima di essere riutilizzati.
A.Interruttore di accensione/spegnimento
Rischi residui
D.Leva di tensionamento del nastro
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
B.Maniglia anteriore
C.Rullo anteriore
E.Manopola di centratura del nastro
F.Nastro di smerigliatura
G.Vite a testa piatta/torx
H.Sfiatatoi
USO PREVISTO
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
La smerigliatrice a nastro D26480 è stata progettata
per la smerigliatura professionale di legno, opere in
legno e plastica. La smerigliatrice D26480 è adatta
a lavori leggeri o di media pesantezza.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
La smerigliatrice a nastro D26480 è un elettroutensile
professionale.
Riferimenti sull’apparato
NON utilizzare lo strumento in presenza di acqua.
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (N), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2015 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 smerigliatrice a nastro
1 maniglia anteriore
5 nastri di smerigliatura
1 adattatore sotto vuoto
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla
tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
51
Italiano
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
5.Accendere la macchina e ruotare la manopola
di centratura del nastro (E) finché il nastro
di smerigliatura non è centrato sul rullo
anteriore (C).
Maniglia Anteriore (Fig. 1)
La maniglia anteriore può essere rimossa per
consentire l’inserimento della smerigliatrice in spazi
confinati. L’unità è dotata della maniglia (B) installata
come illustrato. Per rimuovere la maniglia, allentare
la vite a testa piatta/torx (G) al centro della maniglia
stessa usando un cacciavite a testa piatta e
rimuovere sia la maniglia anteriore che la vite a testa
piatta/torx.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
NOTA: la maniglia anteriore deve essere posizionata
correttamente sulla superficie di montaggio prima di
serrare la vite.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
Allineamento del Nastro (Fig. 1, 2)
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Assicurarsi che l’interruttore
a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Montaggio e Centratura del Nastro di
Smerigliatura (Fig. 1)
Lo strumento usa nastri di smerigliatura da
64 x 356 mm.
1.Ruotare la leva di tensionamento del nastro
(D) in senso orario finché non si trova nella
posizione di rilascio.
2.Rimuovere il nastro di smerigliatura (F).
3.Posizionare un nuovo nastro di smerigliatura,
assicurandosi che la freccia all’interno del
nastro di smerigliatura sia rivolta nella stessa
direzione della freccia sulla macchina.
I nastri di smerigliatura senza frecce possono
essere montati in entrambe le direzioni. Se il
nastro è monodirezionale e presenta frecce
stampate al suo interno, accertarsi di rivolgere
tali frecce nella direzione di rotazione del nastro
indicato sulla smerigliatrice. La rotazione del
nastro avviene in senso orario quando si guarda
all’interno del lato aperto della smerigliatrice.
4.Ruotare la leva di tensionamento del nastro
in senso antiorario finché non si trova nella
posizione di fissaggio.
52
AVVERTENZA: grave pericolo di
lacerazioni. Regolare correttamente
l’allineamento del nastro per evitare che
penda sull’alloggiamento. Un nastro in
funzione che pende sull’alloggiamento
può causare gravi lacerazioni.
Per assicurare che il nastro di smerigliatura sia ben
allineato sull’unità:
1.Afferrare l’unità con la mano e tenerla con il
nastro rivolto verso di sé.
2.Accendere l’interruttore (A) per avviare la
smerigliatrice a nastro.
3.Ruotare la manopola di allineamento (E)
in senso antiorario (girandola verso la
parte anteriore della smerigliatrice) per
spostare il nastro verso l’alloggiamento.
Ruotare la manopola in senso orario (verso
il cavo di alimentazione) per allontanarla
dall’alloggiamento.
NOTA: il nastro deve essere allineato con il bordo
a filo della piastra (I) mentre la smerigliatrice è in
funzione.
4.Spegnere l’interruttore e accertarsi che il
nastro si sia fermato completamente prima di
appoggiare l’unità.
Estrazione della Polvere (Fig. 3)
AVVERTENZA: svuotare spesso
il sistema di raccolta della polvere,
in particolare quando si smerigliano
superfici rivestite di resina come
poliuretano, vernice, gommalacca,
ecc. Smaltire le particelle di polvere
conformemente alle linee guida del
Italiano
produttore della finitura oppure inserirle
in un contenitore di metallo con un
coperchio di metallo a tenuta. Eliminare
giornalmente le particelle di polvere dei
rivestimenti dall’ambiente di lavoro. Gli
accumuli delle particelle di polvere fini
prodotte dalla smerigliatura possono
essere soggetti a combustione
spontanea e causare incendi.
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. L’uso di un tubo flessibile sotto
vuoto e un adattatore sotto vuoto con
la smerigliatrice a nastro può generare
elettricità statica, la quale può a sua volta
produrre scariche statiche sorprendenti.
AVVERTENZA: non utilizzare un
sacchetto antipolvere o un estrattore a
vuoto senza una protezione antiscintille
appropriata quando si smeriglia il metallo.
L’assenza di una protezione antiscintille
può causare gravi lesioni personali e/o
danni allo strumento.
La smerigliatrice a nastro è dotata di un adattatore
per tubo flessibile doppio. I diversi diametri
dell’adattatore di estrazione della polvere possono
essere collegati a ugelli sotto vuoto con diametri da
20, 25–27 e 35–38 mm per la raccolta della polvere.
Inserire l’adattatore (J) nella porta per la polvere (K)
e ruotarlo di un 1/8 di giro in senso orario per fissare
l’adattatore alla smerigliatrice. Quindi collegare il
tubo flessibile sotto vuoto appropriato all’adattatore.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Assicurarsi che l’interruttore
a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, fissare sempre il pezzo
da lavorare per impedire che venga
scagliato all’indietro verso l’utente.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, accertarsi che la smerigliatrice
non poggi sul pezzo da lavorare quando
l’interruttore viene acceso.
ATTENZIONE: per ridurre il rischio di
lesioni, accertarsi che la protezione del
nastro (L) sia correttamente in posizione,
fissata e funzionante.
AVVERTENZA:
• Accertarsi che tutti i materiali da
smerigliare siano ben fissati.
• Applicare soltanto una pressione
leggera al pezzo da lavorare. Una
pressione eccessiva non migliora
l’effetto di smerigliatura, ma applica
soltanto un carico superiore alla
macchina e causa la lacerazione del
materiale abrasivo.
• Evitare il sovraccarico.
AVVERTENZA: non smerigliare il
magnesio!
Corretto Posizionamento Delle Mani
(Fig. 6)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
Lo strumento può inoltre essere utilizzato con una
mano sola. Per assumere la posizione corretta,
una mano deve trovarsi sulla parte in gomma della
struttura. Se è necessaria una maggiore stabilità
o pressione, l’altra mano può afferrare la maniglia
anteriore (B).
Accensione e Spegnimento (Fig. 1)
Accensione: premere l’interruttore di accensione/
spegnimento (A) verso il simbolo I (ON)
sull’involucro.
Spegnimento: premere l’interruttore di accensione/
spegnimento verso il simbolo O (OFF) sull’involucro.
Smerigliatura
AVVERTENZA: L’area di ventilazione
può diventare calda in seguito ad un uso
eccessivo.
AVVERTENZA: UTILIZZARE
SEMPRE la corretta posizione della
mano quando si usa questo smerigliatore
(Fig. 6).
53
Italiano
•Iniziare con le dimensioni del materiale
abrasivo meno fini.
•Spostare lo strumento con movimenti
lunghi ed estesi.
•Controllare il lavoro a intervalli
ravvicinati.
AVVERTENZA: Spegnere sempre lo
strumento al termine del lavoro e prima
di scollegare la spina.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Sostituzione del Nastro di
Smerigliatura (Fig. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, accertarsi che la smerigliatrice sia
spenta e scollegata dall’alimentazione
elettrica prima di sostituire il nastro di
smerigliatura. Prima di ricollegare lo
strumento, accertarsi che l’interruttore (A)
si trovi nella posizione OFF.
PER SOSTITUIRE IL NASTRO
1.Ruotare la leva di tensionamento del nastro (D)
in senso orario finché il rullo anteriore (C) non si
ritrae e rilascia la tensione sul nastro (F).
Per Sostituire la Piastra/il Sughero
(Fig. 1, 5)
Il sughero sotto la piastra della smerigliatrice a
nastro potrebbe richiedere la sostituzione nell’arco
della durata utile dello strumento. I centri di
assistenza DeWALT autorizzati dispongono di
piastre/sugheri nuovi.
1.Rimuovere il nastro di smerigliatura come già
descritto.
2. Ruotare la leva di tensionamento del nastro
(D) in senso antiorario nella posizione di
fissaggio.
3.Rimuovere il coperchio di plastica dal lato
destro della piastra svitando le quattro viti (M)
con un cacciavite a testa piatta o Torx 20.
4.Estrarre la piastra/il (I) sughero da sostituire.
5.Inserire la nuova piastra/il nuovo sughero nella
smerigliatrice e smaltire la piastra/il sughero
precedente.
6.Reinstallare il coperchio di plastica e accertarsi
che la molla sia installata correttamente.
7.Installare un nastro di smerigliatura come già
descritto.
2.Rimuovere il nastro usurato.
3.Inserire un nuovo nastro intorno alle ruote.
AVVERTENZA: grave pericolo di
lacerazioni. Se installati al contrario, i
nastri di smerigliatura monodirezionali
potrebbero non essere allineati
correttamente e potrebbero pendere
sull’alloggiamento con la possibilità di
causare gravi lacerazioni.
4.Ruotare la leva di tensionamento del nastro (D)
in senso antiorario fino alla posizione iniziale
per riapplicare la tensione al nastro.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
54
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Assicurarsi che l’interruttore
a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Italiano
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere
rischioso. Per ridurre il rischio di lesioni,
su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le
batterie contrassegnati con questo
simbolo non devono essere smaltiti con i
normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che
possono essere recuperati o riciclati diminuendo
la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni
locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
55
Nederlands
BANDSCHUURMACHINE
D26480
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DeWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
VAC
Type
D26480
230
1
Stroominvoer
W
Bandsnelheid
m/min
365
Schuuroppervlak
mm
64 x 80
Bandlengte
mm
356
Bandbreedte
mm
64
kg
2,4
Gewicht
500
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens
EN60745-2-4.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
84
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
91
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
4,9
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
m/s2
3,3
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
56
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Nederlands
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
BANDSCHUURMACHINE
D26480
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2004/108/EG (tot 19.04.2016), 2014/30/EU
(vanaf 20.04.2016) en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.12.2015
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
57
Nederlands
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
58
b)
c)
d)
e)
f)
g)
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Nederlands
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
voor bandschuurmachines
• Houd het elektrisch gereedschap vast
bij de geïsoleerde handgrepen, omdat
de band in contact kan komen met het
eigen snoer. Wanneer een draad die onder
stroom staat, wordt geraakt, kunnen metalen
onderdelen van het gereedschap onder stroom
komen te staan en kan de gebruiker een
elektrische schok krijgen.
• Schuur niet wat voor metaal dan ook
met de schuurmachine. Er kunnen vonken
ontstaan bij het schuren van schroeven, spijkers
of andere metalen, en die vonken kunnen
stofdeeltjes doen ontbranden.
• Schuur niet nat met deze schuurmachine.
Vloeistoffen kunnen in de motorbehuizing
doordringen en een elektrische schok
veroorzaken.
• Leeg de stofzak vaak. Vooral wanneer
u oppervlakken met een harscoating
schuurt, zoals polyurethaan, vernis,
schellak, enz.De opeenhoping van fijne
stofdeeltjes kan tot zelfontbranding komen en
brand veroorzaken.
• Werk niet lange tijd achtereen met dit
gereedschap. Trillingen die worden veroorzaakt
door het werken met dit gereedschap kunnen
permanent letsel aan vingers, handen en armen
veroorzaken. Gebruik handschoenen voor het
opvangen van trillingen, las regelmatig een
rustperiode in en werk per dag slechts een
beperkte tijd.
• Schuren van verf op loodbasis, onder
druk chemisch behandeld hout
of andere materialen die mogelijk
kankerverwekkende stoffen bevatten,
wordt niet aanbevolen. Schuren van deze
materialen kan beter alleen door een vakman
worden uitgevoerd.
• Maak uw gereedschap vaak schoon,
vooral na zwaar werk. Stof en slijpsel dat
metalen deeltjes bevat, zet zich vaak vast
op oppervlakken binnen in het gereedschap
en dat zou kunnen leiden tot een risico
van ernstig letsel, een elektrische schok of
elektrocutie. TREK ALTIJD de stekker van de
schuurmachine uit het stopcontact voordat u
met reinigingswerkzaamheden begint. DRAAG
ALTIJD EEN VEILIGHEIDSBRIL die voldoet
aan ANSI Z87.1.
•TREK ALTIJD DE STEKKER van het
gereedschap uit het stopcontact voordat u
schuurbanden of schuurpapier verwisselt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
• HOUD DE BANDSCHUURMACHINE
ALTIJD stevig met beide handen aan de
handgrepen vast zodat u niet de controle
over het gereedschap verliest.
•HOUD ALTIJD uw vingers weg bij de
bewegende band en plaatsen waar de band de
behuizing binnenloopt zodat u voorkomt dat u
zich ernstig bezeert.
• Werk niet met de schuurmachine als niet
alle beschermkappen en afdekkappen op
hun plaats zitten.
• Voorkom letsel, gebruik dit gereedschap
niet in een standaard die het tot een
stationair werkende bandschuurmachine
maakt. Dit gereedschap is niet ontworpen voor
die toepassing.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
Aanvullende veiligheidsregels voor
het verwijderen van verf
1.Het schuren van een verf op loodbasis wordt
NIET GEADVISEERD omdat het moeilijk is de
verontreinigde stofdeeltjes onder controle te
houden. Voor kinderen en zwangere vrouwen
is loodvergiftiging het meest gevaarlijk.
2.Omdat het zonder chemische analyse
moeilijk is vast te stellen of een verf
lood bevat, adviseren wij de volgende
voorzorgsmaatregelen wanneer u verf schuurt:
PERSOONLIJKE VEILIGHEID
1.Kinderen en zwangere vrouwen mogen
niet worden toegelaten op de werkplek
waar verf wordt geschuurd totdat alle
schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid.
2.Alle personen die de werkplek betreden
moeten een stofmasker dragen. Het filter moet
dagelijks of wanneer de drager moeilijkheden
heeft met ademhalen worden vervangen.
Ga naar de gereedschapswinkel bij u in de
buurt en vraag naar het juiste stofmasker met
NIOSH-goedkeuring.
3.EET, DRINK EN ROOK NIET op de werkplek
zodat u geen verontreinigde verfdeeltjes
binnen kunt krijgen. Personen die dit werk
uitvoeren moeten zich wassen en moeten
opruimen VOORDAT zij eten, drinken of roken.
Etenswaar, drinken en rookgerei mogen niet
59
Nederlands
achterblijven op de werkplek waar er stof op
kan neerdalen.
MILIEUVEILIGHEID
1.Verf moet worden verwijderd op een manier
dat er zo min mogelijk stof wordt gegenereerd.
2.Ruimten waar verf wordt verwijderd, moeten
worden afgedicht met plastic doek met een
dikte van 4 mils (0,10 mm).
3.Schuren moet zo worden uitgevoerd dat er
weinig sporen van verfstofdeeltjes buiten de
werkplek komen.
REINIGEN EN VERWIJDEREN
1.Alle vlakken op de werkplek moeten dagelijks
worden gestofzuigd en grondig worden
gereinigd zolang er wordt geschuurd.
Stofzuigerzakken moeten vaak worden
vervangen.
2.Plastic dekkleden moeten worden verzameld
en worden verwijderd met eventuele
stofsnippers en ander verwijderd vuil. Zij
moeten in afgedichte vuilnisbakken worden
geplaatst en worden verwijderd via de
gebruikelijke vuilnisophaaldienst. Tijdens het
schoonmaken moeten kinderen en zwangere
vrouwen uit de buurt worden gehouden van
de directe werkplek.
3.Alle speelgoed, afwasbare meubels en
gebruiksvoorwerpen die worden gebruikt door
kinderen, moeten grondig worden gewassen
voordat ze weer worden gebruikt.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [AFB.] 1)
Overige risico’s
C.Voorste roller
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging .
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico van brandwonden omdat accessoires
tijdens het gebruik heet worden.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
De datumcode (N), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2015 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1Bandschuurmachine
1 Voorste handvat
5Schuurbanden
1 Aansluiting stofzuiger
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (Afb.1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
A.Aan/uit-schakelaar
B.Voorste handvat
D.Bandspanhendel
E.Bandcentreringsknop
F.Schuurband
G.Platte kruiskopschroef
H.Ventilatieopeningen
BEOOGD GEBRUIK
Uw D26480 bandschuurmachine is ontworpen voor
het professioneel schuren van hout, houtwerk en
kunststof. De D26480 schuurmachine is bedoeld
voor licht tot gematigd gebruik.
De D26480 bandschuurmachine is een professioneel
elektrisch gereedschap.
NIET gebruiken onder natte omstandigheden.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
60
Nederlands
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DeWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
De Schuurband Plaatsen en
Centreren (Afb. 1)
Het gereedschap maakt gebruik van 64 x 356 mm
schuurbanden.
1.Draai de bandspanhendel (D) rechtsom tot
deze in de ontspanstand staat.
2.Verwijder de schuurband (F).
3.Plaats een nieuwe schuurband en zorg er
daarbij voor dat de pijl aan de binnenkant van
de schuurband dezelfde richting op wijst als de
pijl op de machine.
Schuurbanden zonder pijlen mogen in beide
richtingen worden geplaatst. Als de band
voor één richting is bedoeld en er pijlen op de
binnenkant staan, zorg dan dat deze pijlen in
de richting staan waarop de band draait zoals
staat aangegeven op de schuurmachine. (De
band draait rechtsom als men in de open kant
van de schuurmachine kijkt).
4.Draai de bandspanhendel linksom tot deze in
de klemstand staat.
5.Schakel de machine in en draai de
bandcentreringsknop (E) tot de schuurband
gecentreerd is op de voorste roller (C).
Voorste Handvat (Afb. 1)
Het voorste handvat is verwijderbaar zodat de
schuurmachine op moeilijk bereikbare plekken
kan worden gebruikt. De unit wordt geleverd met
een geïnstalleerd handvat (B) zoals weergegeven.
Schroef om het handvat te verwijderen de platte
kruiskopschroef (G) in het midden van het handvat
los met behulp van een platkopschroevendraaier en
verwijder het handvat en de platte kruiskopschroef.
OPMERKING: Het voorste handvat moet goed op
het montagevlak worden geplaats vóór de schroef
wordt vastgedraaid.
De Bandloop (Afb. 1, 2)
WAARSCHUWING: Gevaar op ernstige
scheuren Stel de bandloop goed in
zodat deze niet over de behuizing
hangt. Een lopende band die over de
behuizing hangt kan ernstige scheuren
veroorzaken.
Om te zorgen dat de schuurband goed op uw unit
loopt:
1.Neem de unit in uw hand en houd deze vast
met de band naar u toe.
2.Zet de schakelaar (A) op aan om de
bandschuurmachine op te starten.
3.Draai de omloopknop (E) linksom (naar de
voorkant van de schuurmachine draaien) om
de band naar de behuizing toe te draaien.
Draai de knop rechtsom (in de richting van
de stroomkabel) om de band weg van de
behuizing te draaien.
OPMERKING: De moet op één lijn staan
met de opstaande rand van de plaat (I) als de
schuurmachine in bedrijf is.
4.Zet de schakelaar op uit en controleer of de
band volledig stil staat vóór u de unit neerzet.
61
Nederlands
Stofafvoer (Afb. 3)
WAARSCHUWING: Leeg het
stofverzamelingssysteem regelmatig,
vooral bij het schuren van met
hars gecoate oppervlakken, zoals
polyurethaan, vernis, schellak, etc.
Verwijder de stofdeeltjes volgens de
richtlijnen van de fabrikant van de coating
of plaats het afval in een metalen blik
met een goedsluitend metalen deksel.
Verwijder de stofdeeltjes van de coating
dagelijks uit de ruimte. De opeenhoping
van fijne schuurstofdeeltjes kan
ontvlammen en brand veroorzaken.
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Het gebruik van een stofzuigerslang
en stofzuigeradapter voor de
bandschuurmachine kan statische
elektriciteit veroorzaken die kan resulteren
in schokken veroorzakende statische
ontlading.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
stofzak of stofzuiger zonder de juiste
bescherming tegen vonken bij het
schuren van metaal. Dit veroorzaakt
brandgevaar dat kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel en/of beschadiging van
het gereedschap.
Uw bandschuurmachine is uitgerust met een
dubbele slangadapter. De verschillende diameters
van de stofzuigeradapter kunnen worden
aangesloten op stofzuigerslangen van 20, 25–27
en 35–38 mm in diameter voor het verzamelen van
stof. Plaats de adapter (J) in de stofuitgang (K) en
draai hem 1/8e slag rechtsom om de adapter vast
te zetten op de schuurmachine. Sluit vervolgens de
juiste stofzuigerslang aan op de adapter.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
62
WAARSCHUWING: Zet te bewerken
onderdelen altijd goed vast om te
voorkomen dat deze terugslaan naar de
gebruiker om zo het risico op letsel te
beperken.
WAARSCHUWING: Zorg dat de
schuurmachine niet op het te bewerken
onderdeel licht terwijl deze aan staat om
zo het risico op letsel te beperken.
LET OP: Controleer of de
bandbeveiliging (L) op zijn plaat zit, goed
vast zit en goed werkt om het risico op
letsel te beperken.
WAARSCHUWING:
• Zorg dat alle materialen die moeten
worden geschuurd goed vast zitten.
• Oefen slechts lichte druk uit op het
te bewerken deel. Overmatige druk
leidt niet tot een verbetering van het
schuureffect, maar leidt slechts tot een
verhoogde belasting van de machine
en het scheuren van het schuurpapier.
• Vermijd overbelasting.
WAARSCHUWING: Schuur geen
magnesium
Juiste Positie Van de Handen (Afb. 6)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Dit gereedschap kan met één hand worden
bediend. De juiste plaatsing van de hand is met één
hand op het rubberen deel van de behuizing. Als er
meer stabiliteit of druk nodig is, kan de andere hand
op het voorste handvat (B) worden geplaatst
Aan- en Uitzetten (Afb. 1)
Aanzetten: stel de aan-/uitschakelaar (A) in op de
“I”-stand (AAN) op de behuizing.
Uitzetten: stel de aan-/uitschakelaar in op de
“O”-stand (UIT) op de behuizing.
Schuren
WAARSCHUWING: Ontluchtingsgebied
kan heet worden na overmatig gebruik.
Nederlands
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD
de juiste handpositie tijdens het gebruik
van deze schuurmachine (Afb. 6).
• Begin met de grootste korreldikte.
•Beweeg het gereedschap in lange,
uitgestrekte halen.
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
• Controleer regelmatig uw werk.
De Plaat/Stop Vervangen (Afb. 1, 5)
WAARSCHUWING: Zet het
gereedschap altijd uit als het werk is
afgerond en vóór u de stekker uit het
contact haalt.
De stop onder de plaat op uw bandschuurmachine
moet eventueel worden vervangen gedurende de
levensduur van het gereedschap. Een nieuwe plaat/
stop is vekrijgbaar via een door DeWALT erkend
servicecentrum.
Raadpleeg uw dealer voor verder informatie over de
geschikte toebehoren.
De Schuurband Vervangen (Afb. 2)
WAARSCHUWING: Controleer
of de schuurmachine uit staat en is
losgekoppeld van de stroom bij het
vervangen van de schuurband om het
risico op letsel te beperken. Controleer
vóór u het gereedschap weer aansluit op
de stroom of de schakelaar (A) op “uit”
staat.
DE BAND VERVANGEN
1.Draai de bandspanhendel (D) rechtsom tot de
voorste roller (C) zich intrekt en de spanning van
de band (F) is.
2.Verwijder de versleten band.
1.Verwijder de schuurband zoals eerder
beschreven.
2. Draai de bandspanhendel (D) linksom in de
klempositie.
3.Verwijder de plastic afdekking van de
rechterkant van de plaat door de vier schroeven
(M) te verwijderen met een platkop- of
kruiskopschroevendraaier nr. 20.
4.Schuif de oude plaat/stop (I) naar buiten.
5.Schuif de nieuwe plaat/stop in de
schuurmachine en gooi de oude weg.
6.Plaats de plastic afdekking terug en controleer
of de omloopveer goed is geïnstalleerd.
7.Plaats een schuurband zoals eerder
beschreven.
3.Plaats een nieuwe band rond de wielen.
WAARSCHUWING: Gevaar op
ernstige scheuren. Als schuurbanden
die bestemd zijn voor gebruik in één
richting de verkeerde kant op draaien, is
het mogelijk dat de band niet goed loopt
en over de behuizing hangt, waardoor
er mogelijk ernstige scheuren worden
veroorzaakt.
4.Draai de bandspanhendel (D) linksom op de
stand waarop de spanning weer op de band
wordt gezet.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te
functioneren met een minimum aan onderhoud. Het
continu naar bevrediging functioneren hangt af van
de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig
schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
63
Nederlands
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DeWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DeWALT aanbevolen accessoires met dit
product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten
en batterijen die zijn voorzien van dit
symbool, mogen niet bij het normale
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled,
zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle
elektrische producten en batterijen volgens de lokale
voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
64
Norsk
BÅNDSLIPER
D26480
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
VAC
D26480
230
1
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer:
Europa
230V verktøy
10 A, nettspenning
Type
Inngangseffekt
W
500
Båndhastighet
m/min
365
Slipeflate
mm
64 x 80
Båndlengde
mm
356
Båndbredde
mm
64
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
kg
2,4
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til
EN60745-2-4:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
84
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
91
K (usikkerhet for det angitte støynivå) dB(A)
4,9
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
Vekt
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
3,3
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
65
Norsk
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
MED EU
MASKINERIDIREKTIV
BÅNDSLIPER
D26480
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2004/108/EU (frem til 19.04.2016), 2014/30/EU (fra
20.04.2016) og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
20.12.2015
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL: Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
66
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
Norsk
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for
tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for
at disse er koblet til og ordentlig sikret.
Bruk av støvoppsamlere kan redusere
støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
g) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsanvisninger for
beltepussemaskiner
• Hold elektroverktøyet i de isolerte
gripeoverflatene fordi beltet kan komme
i kontakt med sin egen ledning. Kapping
av en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på verktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Ikke puss metalloverfalter med
pussemaskinen. Gnister kan oppstå ved
pussing over skruer, spikere eller annet metall,
gnistene kan antenne støvpartiklene.
• Ikke foreta våt-pussing med
pussemaskinen. Væske kan komme inn i
motorhuset og føre til elektrisk støt.
• Tøm støvposen ofte. Spesielt ved pussing
av harpiksbelagte flatersom polyuretan,
lakk etc. Oppsamling av fint pussestøv kan
selvantenne og føre til brann.
• Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder.
Vibrasjon på grunn av bruken av dette verktøyet
kan føre til skader på fingre, hender og armer.
Bruk hansker for å gi ekstra demping, ta ekstra
hvileperioder og begrens daglig bruk.
• Pussing av blyholdig maling, kjemisk
trykkbehandlet treverk og visse
andre materialer som kan inneholde
kreftfremkallende stoffer anbefales ikke.
Pussing av slike materialer skal kun utføres av
profesjonelle brukere.
• Rengjør verktøyet ofte, spesielt etter
tung bruk. Støv og smuss som inneholder
metallpartikler kan ofte samle seg på innvendige
flater og kan føre til fare for elektrisk støt. Koble
ALLTID pussemaskinen fra strømforsyningen for
rengjøring. BRUK ALLTID VERNEBRILLER i
henhold til ANSI Z87.1.
•KOBLE ALLTID verktøyet fra strømkilden
før du skifter sandpapirbelte eller ark. Slike
67
Norsk
preventive sikkerhetsforanstaltninger reduserer
risikoen for å starte det elektriske verktøyet ved
et uhell.
• HOLD ALLTID godt fast med begge hender
i pussemasdkinen for å hindre at du mister
kontrollen.
•HOLD ALLTID fingrene unna beltet når det
beveger seg, og områdene der beltet går inn i
huset, for å hindre alvorlige skrubbsår.
• Ikke bruk beltepussemaskinen uten alle
beskyttelser og deksler på plass.
• For å hindre personskader, ikke bruk dette
verktøyet i en holder som vil forandre
verktøyet til en stasjonær pussemaskin.
Dette verktøyet er ikke designet for slik bruk.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Ekstra sikkerhetsregler for fjerning
av maling
1.Sliping av blyholdig maling er IKKE ANBEFALT
grunnet vanskeligheten med å kontrollere
det forurensede støvet. Den største faren for
blyforgiftning er for barn og gravide kvinner.
2.Ettersom det er vanskelig å identifisere
hvorvidt en maling inneholder bly uten
en kjemisk analyse anbefaler vi følgende
forholdsregler ved sliping av maling:
PERSONLIG SIKKERHET
1.Ingen barn eller gravide kvinner skal gå inn i
arbeidsområdet under sliping av maling før all
opprydding er gjort ferdig.
3.Sliping må gjøres på en slik måte
at malingstøv ikke tas med utenfor
arbeidsområdet.
RENGJØRING OG AVFALLSHÅNDTERING
1.Alle overflater i arbeidsområdet må støvsuges
og grundig rengjøres daglig mens slipingen
pågår. Støvsugerposer skal byttes ofte.
2.Plasser plastfilm for oppsamling av støv, fliser
og annet avfall. De skal plasseres i forseglede
avfallsbeholdere og kastes som vanlig avfall.
Under rengjøring skal barn og gravide kvinner
holdes unna arbeidsområdet.
3.Alle leketøy, vaskbar møbler og ting brukt av
barn må vaskes grundig før de brukes igjen.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
–Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
2.En støvmaske eller respirator skal brukes av
alle personer som går inn i arbeidsområdet.
Filteret skal skiftes daglig eller når brukeren
har problemer med å puste. Se din lokale
jernvareforretning for den riktig NIOSHgodkjente støvmaske.
Datokoden (N), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
3.INGEN SPISING, DRIKKING eller RØYKING
skal foregå i arbeidsområdet for å hindre
inntak av forurensede malingspartikler.
Arbeidere må vaske seg FØR spising, drikking
eller røyking. Mat-, drikke-, og røykartikler må
ikke legges igjen i arbeidsområdet der støv
kan legge seg på dem.
Pakkens innhold
MILJØVERN
1Støvsugerstykke
1.Maling må fjernes på en slik måte at minimalt
med støv produseres.
1Instruksjonshåndbok
2.Områder der det foregår fjerning av maling
bør forsegles med plast med 4 mil (0,10 mm)
tykkelse.
68
Eksempel:
2015 XX XX
Produksjonsår
Pakken inneholder:
1Båndsliper
1Fronthåndtak
5Slipebånd
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Norsk
Beskrivelse (Fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
MONTERING OG JUSTERING
A.Av/på-bryter
B.Fronthåndtak
C.Frontrull
D.Båndstrammer
E.Midtstillingsknapp for båndet
F.Slipebånd
G.Spor-/torx-skrue
H.Lufteåpninger
TILTENKT BRUK
Båndsliper D26480 er beregnet på profesjonell
sliping av tre, treverk og plast. D26480
slipemaskinen er tiltenkt for lett til middels bruk.
Båndsliper D26480 er et elektrisk verktøy som er
beregnet på profesjonell bruk.
SKAL IKKE BRUKES under våte forhold.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre
deg om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Sette på og Midtstille Slipebåndet
(Fig. 1)
Verktøyet bruker slipebånd på 64 x 356 mm.
1.Vri beltestrammeren (D) mot høyre til den står i
utløsingsstilling.
2.Ta av slipebåndet (F).
3.Sett på et nytt slipebånd. Påse at pilen på
innsiden av slipebåndet peker i samme retning
som pilen på maskinen.
Slipebånd uten piler kan settes på i begge
retninger. Hvis båndet bare kan brukes i
en retning og har trykte piler på innsiden,
skal du sørge for at disse pilene peker i
båndroteringsretningen som er angitt på
båndsliperen. (Båndet skal rotere mot høyre når
du ser inn i den åpne enden på båndsliperen.)
4.Vri beltestrammeren mot venstre til den står i
klemstilling.
5.Slå på maskinen, og vri midtstillingsknappen
for båndet (E) til slipebåndet står midt på
frontrullen (C).
Fronthåndtak (Fig. 1)
Fronthåndtaket kan tas av slik at båndsliperen
får plass på trange steder. Maskinen leveres med
håndtaket (B) montert som vist. Ta av håndtaket
ved å løsne spor-/torx-skruen (G) midt på
håndtaket med en flat skrutrekker, og deretter ta av
fronthåndtaket og spor-/torx-skruen.
MERK: Fronthåndtaket skal stilles rett over
monteringsflaten før du strammer skruen.
Justere Båndsporet (Fig. 1, 2)
ADVARSEL: Fare for alvorlige
sønderrivingskader. Juster båndsporet
på riktig måte for å unngå at det henger
over verktøyhuset. Hvis båndet henger
over verktøyhuset, kan brukeren påføres
alvorlige sønderrivingskader ved bruk
Påse at slipebåndet sporer riktig på verktøyet:
1.Hold verktøyet slik at båndet vender mot deg.
69
Norsk
2.Slå på bryteren (A) for å starte båndsliperen.
3.Vri midtstillingsknappen for båndet (E)
mot venstre (vri mot den fremre delen
av båndsliperen) for å flytte båndet mot
verktøyhuset. Vri knappen mot høyre (mot
strømledningen) for å flytte båndet vekk fra
verktøyhuset.
MERK: Båndet skal ligge i flukt med kanten på
pressplaten (I) når båndsliperen er i bruk.
4.Slå av bryteren og påse at båndet har stanset
helt før du setter fra deg verktøyet.
Støvavsug (Fig. 3)
ADVARSEL: Tøm støvoppsamleren
ofte, særlig ved sliping av harpiksbelagte
flater som polyuretan, lakk, skjellakk osv.
Kasser belagte støvpartikler i samsvar
med retningslinjene fra produsenten av
lakken, eller legg det i en metallbøtte med
tett metallokk. Fjern belagte støvpartikler
fra stedet hver dag. Mengder av fine
støvpartikler kan antennes av seg selv og
forårsake brann.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Bruk
av støvslange og støvtilkopling med
båndsliperen kan føre til statisk elektrisitet
og kraftig statisk utladning.
ADVARSEL: Bruk ikke støvpose eller
støvavsug uten gnistvern når du sliper
metall. Dette kan forårsake brannfare,
med påfølgende alvorlig personskade og/
eller skade på verktøyet.
Båndsliperen har dobbel slangetilkopling. De ulike
diameterne på støvtilkoplingene kan brukes med
støvsugermunnstykker på 20, 25–27 og 35–38 mm
i diameter for støvoppsamling. Sett tilkoplingen (J) i
støvporten (K), og vri 1/8 omgang mot høyre for å
feste tilkoplingen til båndsliperen. Kople deretter den
aktuelle støvsugerslangen til tilkoplingen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre
deg om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
70
ADVARSEL: Reduser risikoen
for personskade ved alltid å sikre
arbeidsstykket slik at det ikke kan kastes
bakover mot brukeren.
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade ved å sørge for at
båndsliperen aldri hviler på arbeidsstykket
når den er slått på.
OBS!: Reduser risikoen for personskade
ved alltid å sjekke at båndvernet (L) er på
plass, er festet og fungerer som det skal.
ADVARSEL:
• Påse at alle materialer som skal slipes
er godt festet.
• Bruk bare forsiktig trykk på
arbeidsstykket. For hardt trykk
forbedrer ikke slipeeffekten, men fører
heller til økt belastning på maskinen og
revner i slipebåndet.
• Unngå overbelastning.
ADVARSEL: Slip ikke magnesium!
Korrekt Plassering av Hendene
(Fig. 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Dette verktøyet kan brukes med en hånd. Riktig
håndstilling er å ha én hånd på gummidelen av
verktøyhuset. Hvis det er nødvendig med mer
stabilitet eller trykk, kan den andre hånden holde i
fronthåndtaket (B).
Slå Verktøyet av og På (Fig. 1)
Slå på: Trykk av/på-bryteren (A) mot I (PÅ) på
verktøyhuset.
Slå av: Trykk av/på-bryteren mot O (AV) på
verktøyhuset.
Sliping
ADVARSEL: Ventilasjonsområdet kan bli
varmt ved overdrevent bruk.
ADVARSEL: Bruk ALLTID riktig
håndposisjon når du bruker
slipemaskinen (Fig. 6)
•Begynn med det groveste
sandpapiret.
Norsk
• Beveg verktøyet i lange, jevne drag.
• Sjekk arbeidet ofte.
ADVARSEL: Slå alltid verktøyet av
når du er ferdig og før du trekker ut
strømledningen.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert
i ekstrautstyr.
Skifte Slipebånd (Fig. 2)
ADVARSEL: Reduser risikoen
for personskade ved alltid å
sjekke at båndsliperen er slått av
og strømledningen trukket ut av
stikkontakten før du skifter slipebånd.
Påse at bryteren (A) er slått av før du
setter i strømledningen igjen.
1.Ta av slipebåndet i samsvar med anvisningene
ovenfor.
2. Vri beltestrammeren (D) mot venstre til
klemstilling.
3.Ta av plastdekselet på høyre side av
pressplaten ved å fjerne de fire skruene (M)
med en flat eller Torx 20-skrutrekker.
4.Skyv den gamle pressplaten/korken (I) ut.
5.Skyv den nye pressplaten/korken inn på
båndsliperen, og kast den gamle.
6.Sett på plastdekselet igjen, og påse at
sporingsfjæren monteres riktig.
7.Monter et slipebånd i samsvar med
anvisningene ovenfor.
SKIFTE BÅND
1.Vri beltestrammeren (D) mot høyre til frontrullen
(C) trekker seg tilbake og løsner strammingen av
båndet (F).
2.Ta av det slitte båndet.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
3.Legg et nytt bånd rundt valsene.
ADVARSEL: Fare for alvorlige
sønderrivingsskader Hvis et slipebånd
som bare er beregnet på bruk i en
retning, monteres feil, kan båndet gå i
feil spor og henge over verktøyhuset.
Dette kan forårsake alvorlige
sønderrivingsskader.
4.Vri beltestrammeren (D) mot venstre slik at
båndet kan strammes igjen.
VEDLIKEHOLD
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører denne
prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som
brukes i disse delene. Bruk en klut som
bare er fuktet med vann og mild såpe.
Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet;
aldri dypp noen del av verktøyet i en
væske.
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle
justeringer eller fjerner/installerer
tilleggsutstyr eller tilbehør. Forsikre
deg om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Skifte Pressplate/Kork (Fig. 1, 5)
Korken under pressplaten på båndsliperen må på et
eller annen tidspunkt skiftes ut. Ny pressplate/kork
fås hos et autorisert servicesenter for DeWALT.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DeWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For
å redusere faren for skader, bør kun
tilleggsutstyr som er anbefalt av DeWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
71
Norsk
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og
batterier merket med dette symbolet skal
ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som kan
gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet
for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter
og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer
informasjon får du på www.2helpU.com.
72
Português
LIXADEIRA DE CINTA
D26480
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Dados técnicos
Voltagem
VCA
D26480
230
W
500
Tipo
1
Entrada de alimentação eléctrica
Velocidade da cinta
m/min
365
Superfície de lixagem
mm
64 x 80
Comprimento da cinta
mm
356
Largura da cinta
mm
64
kg
2,4
Peso
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN60745-2-4:
LPA(nível de emissão de pressão
dB(A)
84
sonora)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
91
K(variabilidade do nível acústico
dB(A)
4,9
indicado)
Valor de emissão de vibrações ah =
m/s2
3,3
K de variabilidade =
m/s2
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de
exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
VISO: indica uma prática (não
A
relacionada com ferimentos) que, se não
for evitada, poderá resultar em danos
materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
73
Português
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
LIXADEIRA DE CINTA
D26480
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2004/108/CE (até
19.04.2016), 2014/30/UE (a partir de 20.04.2016)
e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.12.2015
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
74
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
Português
b)
c)
d)
e)
f)
g)
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
c)
d)
e)
f)
g)
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Instruções de segurança adicionais
para lixadoras de correia
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies de fixação isoladas, uma vez
75
Português
que a correia pode entrar em contacto
com o respectivo cabo. O contacto com
um fio com tensão eléctrica poderá fazer com
que as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
• Não lixe metal com a lixadora. Podem
ser projectadas faíscas devido à lixagem de
parafusos, pregos ou outros metais que podem
dar inflamar as partículas de poeira.
• Não faça lixagem a húmido com esta
lixadora. Podem entrar líquidos na carcaça do
motor e dar origem a um choque eléctrico.
• Esvazie o saco da serradura com
frequência. Especialmente quando lixar
superfícies com revestimento de resina,
como poliuretano, verniz, goma-laca, etc.
As partículas de poeiras finas acumuladas
podem inflamar-se e causar um incêndio.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. A vibração causada pela
utilização desta ferramenta pode causar lesões
permanentes nos dedos, mãos e braços.
Use luvas para uma maior protecção, faça
pausas frequentes e limite a utilização diária da
ferramenta.
• Não é recomendável efectuar a lixagem de
tintas à base de chumbo, madeira tratada
através de pressão química ou outros
materiais que possam conter substâncias
cancerígenas. A lixagem destes materiais
deve ser efectuada apenas por profissionais.
• Deve limpar a ferramenta com frequência,
especialmente se utilizá-la muitas vezes.
Verifica-se frequentemente a acumulação de
poeira ou areia nas superfícies interiores, o
que pode causar ferimentos graves, choque
eléctrico ou electrocussão. Desligue SEMPRE
a lixadora da fonte de alimentação antes de
efectuar qualquer limpeza. USE SEMPRE
ÓCULOS DE SEGURANÇA que estejam em
conformidade com a norma ANSI Z87.1.
•Desligue SEMPRE a ferramenta da fonte de
alimentação antes de substituir correias
ou folhas abrasivas. Estas medidas de
segurança preventivas reduzem o risco de ligar
a ferramenta eléctrica acidentalmente.
• Mantenha SEMPRE ambas as mãos bem
firmes nas pegas da lixadora com correia
para impedir a perda de controlo.
•Mantenha SEMPRE os dedos afastados da
correia em movimento e dos locais onde a
correira entra na carcaça para evitar abrasão
grave.
76
• Não utilize a lixadora com correia se todos
os resguardos e coberturas não estiverem
instalados em segurança no respectivo
local.
• Para evitar ferimentos, não utilize esta
ferramenta num suporte que possa
invertê-lo para utilização como uma
lixadora com correia fixa. Esta ferramenta
não foi concebida para essa aplicação.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Regras de segurança adicionais para
a remoção de tinta
1.O polimento de tinta à base de chumbo NÃO
É RECOMENDADO, devido à dificuldade
de controlo das poeiras contaminadas. As
crianças e as grávidas são as pessoas mais
susceptíveis ao envenenamento por chumbo.
2.Uma vez que é difícil identificar se uma tinta
contém ou não chumbo sem proceder a
uma análise química, é recomendável seguir
as seguintes precauções quando fizer o
polimento de tinta:
SEGURANÇA PESSOAL
1.As crianças ou grávidas não devem entrar
em áreas de trabalho em que estejam a ser
realizados trabalhos de lixagem de tinta até a
limpeza estar concluída por completo.
2.Deve ser usada uma máscara anti-poeira
ou uma máscara respiratória por todas as
pessoas que entrem na área de trabalho. O
filtro deve ser substituído todos os dias ou
sempre que o utilizador tenha dificuldades
respiratórias. Contacte a sua loja de ferragens
para obter uma máscara anti-poeiras
adequada, aprovada pela NIOSH (National
Institute for Occupational Safety and Health).
3.NÃO É PERMITIDO COMER, BEBER OU
FUMAR na área de trabalho para evitar a
ingestão de partículas de tinta contaminadas.
Os trabalhadores devem lavar-se e limpar-se
ANTES de comer, beber ou fumar. Não devem
ser deixados alimentos, bebidas ou maços
de tabaco na área de trabalho, uma vez que
estão sujeitos à acumulação de poeira.
SEGURANÇA AMBIENTAL
1.A tinta deve ser removida de modo a
minimizar a quantidade de poeira produzida.
Português
2.As áreas de remoção de tinta devem
ser seladas com telas de plástico com
4 milésimos de polegada (0,10 mm) de
espessura.
3.A lixagem deve ser realizada de modo a
reduzir quaisquer marcas de poeira de tinta
fora da área de trabalho.
LIMPEZA E ELIMINAÇÃO
1.Todas as superfícies na área de trabalho
devem ser aspiradas e devidamente limpas
todos os dias durante todo o projecto de
lixagem. Os sacos dos filtros de vácuo devem
ser frequentemente mudados.
2.As telas de protecção de plástico devem
ser recolhidas e deitadas fora, juntamente
com quaisquer pedaços de poeira ou outros
detritos removidos. Devem ser colocados em
contentores para lixo selados e eliminados
através dos procedimentos normais de
recolha do lixo. Durante a limpeza, as crianças
e grávidas devem ser mantidas afastadas da
área de trabalho imediata.
3.Todos os brinquedos, mobília e utensílios
usados pelas crianças devem ser
devidamente lavados antes de serem
utilizados novamente.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O código de data (N), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2015 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Lixadeira de cinta
1 Pega frontal
5 Cintas de lixagem
1 Adaptador de vácuo
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (Fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
A.Interruptor on/off (ligado/desligado)
B.Pega frontal
C.Rolo dianteiro
D.Alavanca de tensionamento da cinta
E.Botão de centragem da cinta
F.Cinta de lixagem
G.Parafuso com cabeça torx/plana
H.Respiradores
FINALIDADE
A sua lixadeira de cinta D26480 foi concebida
para a lixagem profissional de madeira, peças de
madeira e plásticos. A lixadeira D26480 destina-se
a utilização ligeira a média.
A lixadeira de cinta D26480 é uma ferramenta
eléctrica profissional.
NÃO a use em condições de humidade.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se
77
Português
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
3.Coloque uma nova cinta de lixagem,
certificando-se de que a seta no interior da
cinta de lixagem aponta na mesma direcção da
seta existente na máquina.
As cintas de lixagem sem setas podem ser
colocadas em ambas as direcções. Se a cinta
for monodireccional e tiver setas impressas no
seu interior, certifique-se de que essas setas
apontam na direcção de rotação da cinta
indicada na lixadeira. (A rotação da cinta seria
no sentido do ponteiro dos relógios quando se
olha para o lado aberto da lixadeira).
4.Rode a alavanca de tensionamento da cinta no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
até ficar na posição de aperto.
5.Ligue a máquina e rode o botão de centragem
da cinta (E) até a cinta de lixagem estar
centrada no rolo dianteiro (C).
Utilizar uma extensão
Pega Frontal (Fig. 1)
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
A pega frontal é amovível para permitir que a
entrada da lixadeira em espaços apertados. A
unidade vem com a pega (B) instalada conforme
demonstrado. Para remover a pega, desaperte o
parafuso com cabeça torx/plana (G) existente no
centro da pega utilizando uma chave de fenda de
cabeça plana e, em seguida, remova a pega frontal
e o parafuso de cabeça torx/plana.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Certifique-se de que o gatilho se
encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Encaixe e Centragem da Cinta de
Lixagem (Fig. 1)
A ferramenta utiliza cintas de lixagem com
64 x 356 mm.
1.Rode a alavanca de tensionamento da cinta (D)
no sentido dos ponteiros do relógio até ficar na
posição de libertação.
2.Remova a cinta de lixagem (F).
78
NOTA: a pega frontal tem de ficar devidamente
encaixada na superfície de montagem antes de
aparafusar o parafuso.
Tracção da Cinta (Fig. 1, 2)
ATENÇÃO: perigo de laceração
grave. Ajuste devidamente a tracção
da cinta para evitar que se projecte
para fora do alojamento. Uma cinta em
funcionamento que esteja projectada
para fora do alojamento pode causar
lacerações graves.
Para assegurar que a cinta de lixagem possui a
devida tracção na sua unidade:
1.Segure a unidade na sua mão com a cinta
virada para si.
2.Ligue o interruptor (A) para colocar a lixadeira
de cinta em funcionamento.
3.Rode o botão de tracção (E) no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio
(rodando-o para a parte dianteira da lixadeira)
para mover a cinta em direcção do alojamento.
Rode o botão no sentido dos ponteiros do
relógio (em direcção ao cabo de alimentação)
para o afastar do alojamento.
Português
NOTA: a cinta deverá estar alinhada com a
extremidade do nivelador do prato (I) enquanto a
lixadeira estiver em funcionamento.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Certifique-se de que o gatilho se
encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesão, fixe sempre a peça de trabalho
para evitar que seja projectada contra o
utilizador.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesão, certifique-se de que a lixadeira
não está apoiada na peça de trabalho
quando liga o interruptor da ferramenta.
CUIDADO: para reduzir o risco de
lesão, verifique se a protecção da cinta
(L) está colocada, fixa e a funcionar
correctamente.
ATENÇÃO:
• Certifique-se de que todos os materiais
a ser lixados estão bem fixos.
• Aplique apenas uma ligeira pressão
na peça de trabalho. Uma pressão
excessiva não melhora o efeito de
lixagem, resulta apenas num aumento
de carga na máquina e faz com que o
abrasivo se rompa.
4.Desligue o interruptor e assegure-se que a
cinta parou por completo antes de pousar a
unidade.
Aspiração de Pó (Fig. 3)
ATENÇÃO: esvazie frequentemente o
sistema de recolha de pó, especialmente
ao lixar superfícies revestidas com resina,
tais como poliuretano, verniz, gomalaca, etc. Elimine as partículas de pó de
revestimentos em conformidade com as
directrizes do fabricante do acabamento
ou coloque-as numa lata metálica
com uma tampa metálica reentrante.
Remova diariamente as partículas de pó
de revestimento das instalações. Finas
partículas de pó de lixagem acumuladas
podem incendiar-se e desencadear um
incêndio.
ATENÇÃO: perigo de choque. A
utilização de uma mangueira de vácuo e
de um adaptador de vácuo juntamente
com a lixadeira de cinta pode gerar
electricidade estática que poderá resultar
numa inesperada descarga estática.
ATENÇÃO: não utilize um saco de pó
ou extractor de vácuo sem a adequada
protecção contra descargas eléctricas
quando lixar superfícies metálicas. Caso
contrário, ocorrerá perigo de incêndio,
que pode causar sérias lesões pessoais
e/ou danos à ferramenta.
A sua lixadeira de cinta está equipada com um
adaptador para mangueira dupla. Os diversos
diâmetros de adaptador de aspiração de pó
podem ser ligados a bicos de vácuo com 20,
25–27 e 35–38 mm de diâmetro para a recolha
do pó. Introduza o adaptador (J) na porta de pó
(K) e rode-o 1/8 de volta no sentido dos ponteiros
do relógio para fixar o adaptador à lixadeira. Em
seguida, ligue a mangueira de vácuo apropriada ao
adaptador.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Evite sobrecargas.
ATENÇÃO: não lixe magnésio!
Posição Correcta das Mãos (Fig. 6)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte da
mesma.
Pode pegar nesta ferramenta só com uma mão. A
posição adequada da mão seria ter uma mão na
parte de borracha do corpo da ferramenta. Se for
necessária uma maior estabilidade ou pressão, a
outra mão pode agarrar a pega frontal (B).
79
Português
Ligar e Desligar (Fig. 1)
Ligar: prima o interruptor on/off (ligado/desligado)
(A) em direcção à posição I (LIGADO) existente na
caixa.
Desligar: prima o interruptor on/off (ligado/desligado)
em direcção à posição O (DESLIGADO) existente
na caixa.
Lixagem
ATENÇÃO: A área de ventilação
pode ficar quente com uma utilização
excessiva.
ATENÇÃO: Utilize SEMPRE uma
posição adequada das mãos ao utilizar
esta lixadeira (Fig. 6).
•Comece com o tamanho de grão mais
grosso.
•Efectue movimentos circulares a todo
o comprimento com a ferramenta.
•Verifique o seu trabalho com
regularidade.
ATENÇÃO: Desligue sempre a
ferramenta quando o trabalho estiver
concluído e antes de a desligar da
corrente eléctrica.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Substituir a Cinta de Lixagem (Fig. 2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesão, assegure-se que a lixadeira tem
o interruptor na posição de desligado
e que está desligada da corrente
eléctrica quando proceder à substituição
da cinta de lixagem. Antes de ligar
novamente a ferramenta, assegure-se
que o interruptor (A) está na posição off
(desligado).
PARA SUBSTITUIR A CINTA
1.Rode a alavanca de tensionamento da cinta
(D) no sentido do ponteiro dos relógios até o
rolo dianteiro (C) se retrair e libertar a tensão da
cinta (F).
2.Remova a cinta gasta.
3.Faça deslizar uma cinta nova em torno das
rodas.
ATENÇÃO: perigo de laceração grave.
Quando instaladas ao contrário, as cintas
de lixagem monodireccinais podem não
adquirir a tracção adequada e podem
projectar-se para fora do alojamento,
podendo causar lacerações graves.
4.Rode a alavanca de tensionamento da cinta
(D) no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio para ficar no lugar, para em seguida
reaplicar tensão à cinta.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi
concebida para funcionar durante um longo período
de tempo com uma manutenção mínima. Uma
utilização continuamente satisfatória depende de
uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Certifique-se de que o gatilho se
encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental
da ferramenta pode causar ferimentos.
Para Substituir o Prato/Cortiça
(Fig. 1, 5)
The cork under the platen on your belt sander may
require replacement at some point during the life of
the tool. A new platen/cork is available through a
DeWALT authorized service centre.
1.Remova a cinta de lixagem conforme descrito
anteriormente.
2. Rode a alavanca de tensionamento da cinta
(D) no sentido contrário ao dos ponteiros do
relógio até ficar na posição de aperto.
3.Remova a cobertura de plástico do lado direito
do prato, removendo os quatro parafusos
(M) com uma chave de fenda Torx 20 ou de
cabeça plana.
4.Faça deslizar o prato/cortiça antigo (I) para fora.
5.Faça deslizar o novo prato/cortiça para
encaixar na lixadeira e elimine o antigo.
6.Coloque novamente a cobertura de plástico
e assegure-se que a mola de tracção está
correctamente instalada.
80
Português
7.Instale a cinta de lixagem conforme descrito
anteriormente.
Lubrificação
Os produtos e as baterias contêm materiais
que podem ser recuperados ou reciclados,
o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com
as disposições locais. Estão disponíveis mais
informações em www.2helpU.com.
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou
outros químicos abrasivos para limpar
as peças não metálicas da ferramenta.
Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e sabão suave. Nunca deixe
entrar qualquer líquido para dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca
mergulhe qualquer peça da ferramenta
num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DeWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de
ferimentos, apenas deverão ser utilizados
acessórios recomendados pela DeWALT
com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e
baterias indicados com este símbolo não
devem ser eliminados em conjunto com
resíduos domésticos comuns.
81
Suomi
NAUHAHIOMAKONE
D26480
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
VAC
D26480
230
W
500
Tyyppi
Nauhan nopeus
m/min
365
Hiomapinta-ala
mm
64 x 80
Nauhan pituus
mm
356
Nauhan leveys
mm
64
kg
2,4
Paino
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin
EN60745-2-4 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
84
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
91
K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A)
4,9
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
3,3
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
82
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa
hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
1
Ottoteho
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
NAUHAHIOMAKONE
D26480
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EU
(19.04.2016 saakka), 2014/30/EU (20.04.2016
lähtien) ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät
käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Suomi
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.12.2015
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus
viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen
työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
83
Suomi
b)
c)
d)
e)
f)
g)
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Nauhahiomakoneiden
lisäturvallisuusohjeet
• Pidä sähkötyökalua vain sen eristetyistä
tarttumapinnoista, koska saha saattaa
osua omaan johtoonsa. Terän osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada
sähköiskun.
• Älä hio koneella minkään tyyppistä
metallia. Jos ruuvien, naulojen tai muiden
84
metallien hiominen voi synnyttää kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyhiukkaset.
• Älä tee märkähiontaa tällä hiomakoneella.
Nesteet saattavat päätyä moottorikoteloon ja
aiheuttaa sähköiskun.
• Tyhjennä pölypussi usein. Erityisesti
hiottaessa pintoja kuten polyuretaani,
vernissa, sellakka jne. Kerääntyvät hienot
hiomapölyn partikkelit voivat syttyä itsestään ja
aiheuttaa tulipalon.
• Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja
yhtäjaksoisesti. Työkalun käytön aiheuttama
tärinä voi aiheuttaa sormien, käsien ja
käsivarsien pysyvän vaurion. Käytä käsineitä
tarjoamaan lisäpehmustetta, pidä usein taukoja
ja rajoita päivittäistä käyttöä.
• Lyijypohjaisen maalin, kemiallisesti
painekäsitellyn puun tai muiden
mahdollisesti karsinogeeneja sisältävien
materiaalien hiomista ei suositella. Vain
ammattilaisen tulisi suorittaa näiden materiaalien
hiominen .
• Puhdista työkalu usein, erityisesti vaativan
käytön jälkeen. Pöly ja metallipartikkeleita
sisältävä hioma-aine kerääntyvät usein
sisäpinnoille ja voivat luoda vakavan
loukkaantumisen, sähköiskun tai sähkökuoleman
vaaran. IRROTA AINA hiomakone
virtalähteestä ennen puhdistusta. KÄYTÄ AINA
SUOJALASEJA, jotka ovat ANSI Z87.1:n
mukaiset.
•IRROTA AINA työkalu virtalähteestä ennen
kuin vaihdat hiomanauhoja tai -papereita.
Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen
aiheuttaman henkilövahingon vaaraa.
• PIDÄ AINA napakka ote molemmilla
käsillä hiomakoneen kahvoista, jotta vältät
hallinnan menetyksen.
•PIDÄ AINA sormet poissa liikkuvasta nauhasta
ja alueilta, joissa nauha kulkeutuu kotelon
sisään, jotta vältät vakavan hankauman.
• Älä käytä nauhahiomakonetta ilman, että
suojukset ja kannet ovat paikallaan.
• Jotta vältyt onnettomuudelta, älä käytä
tätä työkalua telineessä, joka muuttaisi
työkalun käytettäväksi kiinteänä
hiomakoneena. Tätä työkalua ei ole valmistettu
kyseistä sovellusta varten.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30 mA.
Suomi
Lisäturvasääntöjä maalin
poistamista varten
1.Lyijypohjaisen maalin hiomista EI SUOSITELLA
saastuneen pölyn hallinnan vaikeuden vuoksi.
Lyijymyrkytyksen vaara on suurin lapsille ja
raskaana oleville naisille.
2.Koska on vaikea määrittää ilman kemiallista
analyysia sisältääkö maali lyijyä, suosittelemme
seuraavia varotoimia maalia hiottaessa:
HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
1.Lasten tai raskaana olevien naisten ei tulisi
tulla työalueelle, jossa maalia hiotaan, ennen
kuin työ on valmis ja puhdistaminen suoritettu.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
2.Kaikkien työalueelle tulevien ihmisten tulee
käyttää hengityssuojainta. Suodatin tulee
vaihtaa päivittäin tai aina, kun käyttäjän
on vaikea hengittää. Hanki paikallisesta
rautakaupasta kunnollinen NIOSH-hyväksytty
hengityssuojain.
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
3.Työalueella EI SAA SYÖDÄ, JUODA tai
TUPAKOIDA, jotta estetään saastuneiden
maalipartikkeleiden joutuminen elimistöön.
Työntekijöiden tulee peseytyä ja siistiytyä
ENNEN syömistä, juomista tai tupakointia.
Ruokia, juomia tai tupakointivälineitä ei tule
jättää työalueelle, jossa pöly voi päästä niihin.
Päivämääräkoodi (N) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
YMPÄRISTÖN TURVALLISUUS
1.Maali tulee poistaa niin, että syntyvän pölyn
määrä on mahdollisimman pieni.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Esimerkki:
2015 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Nauhahiomakone
2.Alueet, joilla maalia poistetaan, tulee eristää
muovikalvolla, jonka paksuus on 0,10 mm.
1Etukahva
3.Hionta tulisi tehdä niin, että maalipölyä päätyy
mahdollisimman vähän työalueen ulkopuolelle.
1Imuriliitin
PUHDISTUS JA HÄVITTÄMINEN
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
1.Kaikki työalueen pinnat tulee imuroida ja
puhdistaa huolellisesti päivittäin hiontaprojektin
ajan. Imurin suodattimet tulee puhdistaa
säännöllisesti.
2.Muovipressut tulee kerätä ja hävittää lastujen
tai muun jätteen kanssa. Ne tulee laittaa
suljettuihin jäteasioihin ja hävittää tavallisten
jätteenhävityssäännösten mukaisesti.
Puhdistuksen aikana lasten ja raskaana
olevien naisten tulee pysyä poissa välittömän
työalueen läheltä.
3.Kaikki lasten lelut, pestävän huonekalut ja
tarvikkeet tulee pestä perusteellisesti ennen
niiden uudelleenkäyttöä.
5Hiomanauhaa
1Käyttöohje
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
A.Virtakytkin
B.Etukahva
C.Etutela
D.Nauhan kiristysvipu
E.Nauhan keskiöintinuppi
F.Hiomanauha
G.Tasa-/ristipääruuvi
H.Tuuletusaukot
85
Suomi
KÄYTTÖTARKOITUS
Nauhahiomakone D26480 on suunniteltu puun,
puurakenteiden ja muovien ammattimaiseen
hiontaan. D26480-hiomalaite on tarkoitettu kevyeen
tai keskiraskaaseen käyttöön.
Nauhahiomakone D26480 on moottoroitu työkalu
ammattikäyttöön.
ÄLÄ KÄYTÄ MÄRISSÄ olosuhteissa.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Hiomanauhan Asentaminen ja
Keskiöiminen (kuva 1)
Työkalussa käytetään 64 x 356 mm hiomanauhoja.
1.Käännä nauhan kiristysvipua (D) myötäpäivään,
kunnes se on vapautusasennossa.
2.Poista hiomanauha (F).
3.Aseta uusi hiomanauha varmistaen, että
hiomanauhan sisäpuolella oleva nuoli osoittaa
samaan suuntaan koneessa olevan nuolen
kanssa.
Hiomanauhat, joissa ei ole nuolta, voidaan
asettaa molempiin suuntiin. Jos nauha
on yksisuuntainen ja sen sisäpuolella on
nuolia, varmista, että nämä nuolet osoittavat
hiomakoneessa ilmoitettuun nauhan
pyörimissuuntaan. (Nauha pyörii myötäpäivään
katsottaessa hiomakoneen avointa sivua).
Sähköturvallisuus
4.Käännä nauhan kiristysvipua vastapäivään,
kunnes se on puristusasennossa.
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa
tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
5.Kytke kone päälle ja väännä nauhan
keskiöintinuppia (E), kunnes hiomanauha on
keskiöitynyt etutelalle (C).
Tämä DeWALT-työkalu on
kaksoiseristetty EN60745 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei
tarvita.
Etukahva (kuva 1)
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huoltoorganisaation kautta.
Etukahva on irrotettavissa, jotta hiomakone mahtuu
ahtaisiin paikkoihin. Yksikkö toimitetaan kahva (B)
kuvan mukaisesti asennettuna. Irrottaaksesi kahvan
löysää tasa-/ristipääruuvi (G) kahvan keskeltä
tasapääruuvimeisselin avulla ja irrota sen jälkeen
etukahva ja tasa-/ristipääruuvi.
Jatkojohdon käyttäminen
HUOMIO: Etukahvan tulee olla oikein paikoillaan
asennuspinnalla ennen ruuvin kiristystä.
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
86
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Nauhan keskiöiminen (kuvat 1, 2)
VAROITUS: Suuri repeytymisen vaara.
Säädä nauhan keskiöinti asianmukaisesti
välttääksesi sen ulottumisen telakehyksen
yli. Telakehyksen yli ulottuva pyörivä
nauha voi aiheuttaa vakavia repeytymiä.
Varmistaaksesi, että hiomanauha keskiöityy oikein
yksikössä:
1.Ota yksikkö käteesi ja pitele sitä niin, että näet
nauhan.
2.Kytke nauhahiomakone päälle
virtakytkimestä (A).
3.Väännä keskiöintinuppia (E) vastapäivään
(kääntäen kohti hiomakoneen etuosaa)
siirtääksesi nauhaa telakehystä kohti. Väännä
nuppia myötäpäivään (virtajohtoa kohti)
siirtääksesi sitä poispäin telakehyksestä.
Suomi
HUOMIO: Nauhan tulisi olla linjassa hiontalevyn
tasaisen reunan (I) kanssa hiomakonetta
käytettäessä.
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Vahingonvaaran
vähentämiseksi kiinnitä aina työstettävä
kappale estääksesi sitä lentämästä
taaksepäin käyttäjää päin.
VAROITUS: Vahingonvaaran
vähentämiseksi varmista, että hiomakone
ei ole työstettävän kappaleen päällä
käynnistäessäsi konetta.
HUOMAUTUS: Vahingonvaaran
vähentämiseksi tarkista, että nauhan
suojus (L) on paikoillaan, kiinnitetty ja
toimii oikein.
VAROITUS:
• Varmista, että kaikki hiottavat materiaalit
on kiinnitetty hyvin.
• Käytä vain lievää painetta työstettävään
kappaleeseen. Liiallinen paine ei
paranna hiontatehoa, vaan aiheuttaa
pelkästään koneen lisääntyneen
kuormittumisen ja hiomanauhan
repeytymisen.
• Vältä ylikuormitusta.
VAROITUS: Älä hio magnesiumia!
4.Kytke virta pois päältä ja varmista, että nauha
on pysähtynyt täysin, ennen kuin lasket yksikön
käsistäsi.
Pölyn poistaminen (kuva 3)
VAROITUS: Tyhjennä
pölynkeräysjärjestelmä usein, erityisesti
hioessasi hartsipäällysteisiä pintoja,
kuten polyuretaania, lakkaa, sellakkaa
jne. Hävitä pinnoitteiden pölyhiukkaset
pinnoitteen valmistajan ohjeiden
mukaisesti tai pane ne metalliastiaan,
jossa on tiukka metallikansi.
Hävitä pinnoitteiden pölyhiukkaset
työskentelytilasta päivittäin. Hienojen
hiontapölyhiukkasten kertyminen
voi saada ne syttymään itsestään ja
aiheuttaa tulipalon.
VAROITUS: Sähköiskun vaara.
Imuriletkun ja -liittimen käyttö
nauhahiomakoneessa voi aiheuttaa
staattista sähköä, joka voi aiheuttaa
hätkähdyttävän staattisen purkauksen.
VAROITUS: Älä käytä pölypussia
tai imuria ilman asianmukaista
kipinäsuojausta metallin hionnassa.
Se aiheuttaa tulipalon vaaran, joka voi
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja/tai
vaurion työkalulle.
Nauhahiomakone on varustettu
kaksoisletkuliittimellä. Pölynpoistoliitin, jossa on
useita läpimittoja, voidaan liittää pölyn keräystä
varten imurien suuttimiin, joiden läpimitta on 20,
25–27 tai 35–38 mm. Kytke liitin (J) pölyaukkoon
(K) ja väännä sitä 1/8 käännöstä myötäpäivään
kiinnittääksesi liittimen hiomakoneeseen. Liitä tämän
jälkeen sopiva imuriletku liittimeen.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
Käsien oikea asento (kuva 6)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Tätä työkalua voidaan käyttää yksikätisesti. Oikea
käden asento on toinen käsi työkalun rungon
kumiosalla. Mikäli tarvitset vakaamman otteen
tai enemmän painetta, voit tarttua toisella kädellä
etukahvasta (B).
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva 1)
Kytkeminen päälle: paina virtakytkin (A) I-asentoon
(ON) työkalun kotelossa.
Kytkeminen pois päältä: paina virtakytkin
O-asentoon (OFF) työkalun kotelossa.
Hiominen
VAROITUS: Ilmanpoistoaukkojen kohta
voi kuumentua paljosta käytöstä.
87
Suomi
VAROITUS: PIDÄ AINA tämän
hiomalaitteen oikeasta kohdasta kiinni
(kuva 6).
• Aloita karkeimmalla hiomanauhalla.
•Liikuta työkalua pitkin, pyyhkäisevin
vedoin.
• Tarkista työsi lyhyin väliajoin.
VAROITUS: Kytke työkalu pois päältä
aina työn loputtua ja ennen virtajohdon
irrottamista virtalähteestä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Hiontalevyn/korkkilevyn vaihtaminen
(kuvat 1, 5)
Nauhahiomakoneen hiontalevyn alla oleva korkkilevy
täytyy mahdollisesti vaihtaa työkalun elinkaaren
jossain vaiheessa. Uuden hiontalevyn/korkkilevyn
saa valtuutetusta DeWALT-huoltokeskuksesta.
1.Poista hiomanauha edellä esitettyjen ohjeiden
mukaisesti.
2. Pyöritä nauhan kiristysvipua (D) vastapäivään
puristusasentoon.
Hiomanauhan vaihtaminen (kuva 2)
3.Poista hiontalevyn oikealla sivulla oleva
muovisuojus irrottamalla neljä ruuvia (M)
tasapää- tai Torx 20 -ruuvimeisselillä.
4.Liu’uta vanha hiontalevy/korkkilevy (I) ulos.
VAROITUS: Vahingonvaaran
vähentämiseksi varmista, että hiomakone
on pois päältä ja irrotettu virtalähteestä
hiomanauhaa vaihdettaessa. Varmista
ennen työkalun uudelleen kytkemistä, että
virtakytkin (A) on OFF-asennossa.
NAUHAN VAIHTAMINEN
1.Pyöritä nauhan kiristysvipua (D) myötäpäivään,
kunnes etutela (C) vetäytyy taaksepäin ja löysää
nauhan (F).
5.Liu’uta uusi hiontalevy/korkkilevy
hiomakoneeseen ja heitä vanha pois.
6.Asenna muovisuojus takaisin paikoilleen ja
varmista, että keskiöintijousi on asennettu
oikein.
7.Asenna hiomanauha edellä esitettyjen ohjeiden
mukaisesti.
2.Poista kulunut nauha.
3.Liu’uta uusi nauha pyörien ympärille.
VAROITUS: Suuri repeytymisen vaara.
Mikäli yksisuuntainen hiomanauha
asennetaan väärin päin, se ei
välttämättä keskiöidy oikein ja voi ulottua
telakehyksen yli aiheuttaen mahdollisesti
vakavia repeytymiä.
4.Pyöritä nauhan kiristysvipua (D) vastapäivään
asentoon, jossa nauha jälleen kiristyy.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita
kuin metallipintoja liuottimien tai muiden
voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä
kemikaalit voivat heikentää näissä osissa
käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua
kangasta. Älä päästä mitään nestettä
laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
88
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Suomi
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia
varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan
kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten.
Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien
mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta
www.2helpU.com.
89
Svenska
BANDSLIP
D26480
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DeWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
VAC
Typ
Ineffekt
D26480
230
1
W
500
m/min
365
Slipyta
mm
64 x 80
Bandlängd
mm
356
Bandbredd
mm
64
kg
2,4
Bandhastighet
Vikt
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med
EN60745-2-4.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
84
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
91
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
4,9
Vibration, emissionsvärde ah =
m/s2
3,3
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
90
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
BANDSLIP
D26480
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Svenska
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EC (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU
(fr.o.m. 20.04.2016) och 2011/65/EU. För mer
information, var god kontakta DeWALT på följande
adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.12.2015
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING: Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning.
Se till att strömbrytaren är i frånläge
innan du ansluter till strömkällan och/
eller batteripaketet, plockar upp eller
bär verktyget. Att bära elektriska verktyg
med ditt finger på strömbrytaren eller att
strömsätta elektriska verktyg som har
strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
91
Svenska
f)
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
g) Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
92
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner
för bandslipmaskin
• Håll elverktyget i isolerade greppytor
eftersom bandet kan komma i kontakt med
sin egen sladd. Kapning av en strömförande
ledning kan göra att exponerade metalldelar
hos elverktyget blir strömförande och kan ge
användaren en elektrisk stöt.
• Slipa inte någon form av metall med
slipmaskinen. Gnistor kan bildas vid slipning
av skruvar, spikar och andra metaller som kan
antända dammpartiklar.
• Slipa inte vått med denna slipmaskin.
Vätska kan komma in i motorhöljet och orsaka
elektriska stötar.
• Töm dammpåsen regelbundet. Särskilt
vid slipning av hartstäckta ytor
såsom polyuretan, fernissa, lack etc.
Ackumuleringen av fint slipdammpartiklar kan
självantända och orsaka brand.
• Arbeta inte med verktyget under långa
perioder. Vibrationer som uppstår när verktyget
används kan orsaka permanenta skador på
fingrar, händer och armar. Använd handskar för
att skapa en extra buffert. Ta vilopauser ofta och
begränsa daglig användning.
• Slipning av blybaserad färg, kemiskt
tryckbehandlat trä eller andra material som
kan innehålla cancerframkallande ämnen
rekommenderas inte. Slipning av dessa
material skall endast utföras av yrkesmän.
• Rengör ditt verktyg ofta, speciellt efter
flitigt användande. Damm och spån som
innehåller metallpartiklar samlas ofta på de
inre ytorna och kan medföra risk för allvarliga
skador, elstötar eller dödsfall av elektrisk ström.
KOPPLA ALLTID ifrån slipmaskinen från
strömkällan innan rengöring. ANVÄND ALLTID
SKYDDSGLASÖGONsom uppfyller ANSI
Z87.1.
•KOPPLA ALLTID ifrån verktyget från
strömkällan innan byte av slipband
eller slipark. Sådana förebyggande
säkerhetsåtgärder minskar risken att oavsiktligt
starta elverktyget.
• BIBEHÅLL ALLTID ett fast grepp med båda
händerna på bandslipen för att förhindra
att kontrollen förloras.
Svenska
•HÅLL ALLTID fingrarna undan från bandet
som rör sig och där bandet går in i höljet för att
undvika allvarliga skrubbsår.
• Använd inte bandslipen utan alla skydd
och kåpor fästa på plats. .
• För att undvika skador skall verktyget inte
användas i en ställning som kan invertera
det till att användas som en stationär
bandslip. Detta verktyg är inte tillverkat för
sådan användning.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA
veya daha az kaçık akımla kullanılmasını
öneriyoruz.
Ytterligare säkerhetsregler för
färgborttagning
1.Slipning av blybaserad färg
REKOMMENDERAS INTE på grund av
svårigheterna att kontrollera det förorenade
dammet. Den största faran för blyförgiftning är
för barn och gravida kvinnor.
2.Eftersom det är svårt att identifiera om färg
innehåller eller inte innehåller bly utan en
kemisk analys rekommenderar vi att följande
försiktighetsåtgärder vidtas vid slipning av all
färg:
PERSONLIG SÄKERHET
1.Inga barn eller gravida kvinnor får komma
in i arbetsområdet där färg slipas innan en
fullständig rengöring gjorts.
RENGÖRING AV AVYTTRING
1.Alla ytor inom arbetsområdet bör dammsugas
och noga rengöras dagligen så länge som
slipningsprojektet pågår. Dammsugarfilterpåsar
bör bytas regelbundet.
2.Skyddsplast bör samlas ihop och kastas
tillsammans med övriga dammspån och
annat löst skräp. De bör placeras i en
förseglad avfallsbehållare och via den vanliga
sophanteringen. Under rengöringen skall barn
och gravida kvinnor hålla sig undan från det
direkta arbetsområdet.
3.Alla leksaker, tvättbara möbler och redskap
som används av barn tvättas noga innan de
används igen.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
-Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
2.En andningsmask eller gasmask bör bäras av
alla personer som kommer in i arbetsområdet.
Filtret bör bytas dagligen eller när användaren
har svårigheter att andas. Besök din lokala
järnhandel för korrekt NIOSH godkända
dammmask.
Följande bildikoner visas på verktyget:
3.ÄT INTE, DRICK ELLER RÖK inom
arbetsområdet för att förhindra intag av
förorenade färgpartiklar. Arbetare bör tvätta
och städa INNAN de äter, dricker eller röker.
Livsmedel , dryck eller röktillbehör bör inte
lämnas kvar i arbetsområdet eftersom damm
kan fastna på dem.
Datumkoden (N), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Läs instruktionshandbok före användning.
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] 1)
Exempel:
2015 XX XX
Tillverkningsår
MILJÖSÄKERHET
Förpackningsinnehåll
1.Färg bör tas bort på ett sådant sätt att
mängden damm som genereras minimeras.
Förpackningen innehåller:
1Bandslip
2.Områden där färgborttagning sker bör
förseglas med plastskynken som är 0,10
milimeter tjocka.
1 Främre handtag
3.Slipning bör utföras på ett sådant sätt
att spår av färgdamm reduceras utanför
arbetsområdet.
5Slipband
1Uppsugningsadapter
1Instruktionshandbok
93
Svenska
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (Bild 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
A.På/av knapp
B.Främre handtag
C.Främre rulle
D.Bandspänningsspak
E.Bandcentreringsratt
F.Slipband
G.Skruv med försänkt/torx huvud
H.Luftventiler
AVSEDD ANVÄNDNING
Din D26480 bandslip har utformats för professionell
slipning av trä, träarbeten och plast. Slipen D26480
är avsedd för lätt till måttlig användning.
Bandslipen D26480 är ett professionellt elverktyg.
ANVÄND INTE i våta miljöer.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
94
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Montering Och Centrering av
Slipbandet (Bild 1)
Verktyget används med 64 x 356 mm slipband.
1.Vrid bandspänningsspaken (D) medsols tills det
befinner sig i lössläppningsläge.
2.Avlägsna slipbandet (F).
3.Sätt in ett nytt slipband och se till att pilen på
insidan av slipbandet pekar i samma riktning
som pilen på maskinen.
Slipband utan pilar kan gå i båda riktningarna.
Om bandet enbart kan gå i en riktning och har
pilar tryckta på insidan, bör du se till att placera
bandet så att de här pilarna pekar i samma
riktning som bandrotationen som visas på
slipen. (Bandrotationen går medsols då man ser
in i den öppna sidan av slipen.)
4.Vrid bandspänningsspaken motsols tills det
befinner sig i fastspänningsläge.
5.Starta maskinen och vrid bandcentreringsratten
(E) tills slipbandet ligger centrerat på den främre
rullen (C).
Främre Handtag (Bild 1)
Det främre handtaget går att ta bort så att slipen
ska kunna användas i trånga utrymmen. Verktyget
levereras med handtaget (B) monterat så som visas.
För att avlägsna handtaget, lossar du skruven med
det försänkta/torx huvudet (G) i mitten på handtaget
med en platt skruvmejsel och tar sedan bort det
främre handtaget och skruven.
NOTERA: Det främre handtaget måste ligga rätt
över monteringsytan innan skruven dras åt.
Inpassning av Slipbandet (Bild 1, 2)
VARNING: Allvarlig skärsårsfara. Passa
in bandet rätt så att det inte skjuter ut
över verktygshuset. Ett roterande band
Svenska
som skjuter ut över verktygshuset kan
orsaka allvarliga skärsår.
För att kontrollera att slipbandet är rätt inpassat i ditt
verktyg:
1.Håll verktyget i din hand med slipbandet riktat
mot dig.
2.Starta verktyget genom att trycka på
strömbrytaren (A).
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: För att minska olycksrisken,
bör arbetsföremålet sitta ordentligt fast
så att det inte kan kastas bakåt mot
användaren.
VARNING: För att minska olycksrisken,
bör du se till att slipen inte vilar mot
arbetsföremålet när strömbrytaren slås
på.
SE UPP För att minska olycksrisken, bör
du kontrollera att bandskyddet (L) sitter
på plats, är väl fäst och fungerar.
VARNING:
• Se till att alla material som ska slipas
sitter ordentligt fast.
• Utöva enbart lätt tryck mot
arbetsföremålet. För stort tryck
förbättrar inte slipeffekten, utan
resulterar bara i större påfrestning på
maskinen och får slipbandet att rivas
sönder.
3.Vrid bandcentreringsratten (E) motsols (mot
framsidan av slipen) för att flytta bandet
mot verktygshuset. Vrid ratten medsols
(mot elsladden) för att flytta det bort från
verktygshuset.
NOTERA: Bandet bör ligga kant i kant med
valsen (I) då slipen är igång.
4.Slå av strömbrytaren och se till att bandet har
stannat fullständigt innan du lägger ifrån dig
verktyget.
Dammuppsugning (Bild 3)
VARNING: Töm
dammuppsugningssystemet ofta,
speciell då du slipar lackade ytor så
som polyuretan, fernissa, schellack o.
dyl. Släng bort dammpartiklar från slipad
ytbehandling enligt ytbehandlingsmedlets
tillverkares föreskrifter, eller placera
i en metallburk med tätt åtsittande
metallock. Avlägsna dammpartiklar från
arbetsområdet dagligen. Ansamling av
fint slipdamm kan självantändas och
orsaka brand.
VARNING: Fara för elektrisk
stöt. Användande av en
dammuppsugningsslang och
uppsugningsadapter tillsammans med
bandslipen kan skapa statisk elektricitet,
vilket kan orsaka plötsliga statiska
elektriska stötar.
VARNING: Använd inte dammpåse eller
dammsugare utan att ha ett fungerande
gnistskydd vid slipning av metall. Det
kan skapa brandfara, vilket kan orsaka
allvarliga personskador och/eller skador
på verktyget.
Din bandslip är utrustad med en dubbel
slangadapter. De olika omkretsarna hos
dammuppsugaradaptern kan fästas vid
dammsugarmynningar på 20, 25 – 27 och
35 – 38 mm diameter för uppsugning av damm. För
in adaptern (J) i dammutsläppet (K) och vrid den 1/8
medsols för att fästa adaptern vid slipen. Fäst sedan
lämplig dammsugarslang på adaptern.
• Undvik överbelastning.
VARNING: Slipa inte magnesium!
Korrekt Handplacering (Bild 6)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Det här verktyget kan användas med en hand.
Den korrekta handpositionen är att hålla en hand
på delen av gummi på verktygskroppen. Om mer
stabilitet eller tryck behövs, kan den andra handen
gripa tag om det främre handtaget (B).
95
Svenska
Strömbrytare (Bild 1)
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.Se till att
startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Starta: tryck strömbrytaren (A) mot I (ON)
markeringen.
Stäng av: tryck strömbrytaren mot O (OFF)
markeringen.
Slipning
VARNING: Ventilationsområdet kan bli
upphettat vid överanvändning.
VARNING: Använd ALLTID korrekt
handposition när du använder den här
slipen (Bild 6).
•Börja med den grövsta kornstorleken.
•För verktyget i långa svepande drag.
•Kontrollera ditt arbete ofta.
VARNING: Stäng alltid av verktyget när
arbetet är slutfört och före du drar ur
sladden.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Utbyte av Slipband (Bild 2)
VARNING: För att minska olycksrisken,
bör du se till att slipen är avstängd och
att sladden är utdragen när du byter ut
slipbandet. Se till strömbrytaren (A) står i
off-läge, innan du åter sätter i kontakten.
UTBYTE AV SLIPBAND
1.Vrid bandspänningsspaken (D) medsols tills den
främre rullen (C) dras tillbaka och släpper på
bandets spänning (F).
Utbyte av Vals/Korkplatta (Bild 1, 5)
Korkplattan under valsen på din bandslip kan
behöva bytas ut vid något tillfälle under verktygets
livstid. Det går att få en ny vals/korkplatta genom ett
auktoriserat DeWALT service center
1.Ta bort slipbandet så som tidigare beskrivits.
2. Vrid bandspänningsspaken (D) motsols till
fasthållningsläget.
3.Ta bort plasthöljet från högra sidan av valsen
genom att avlägsna de fyra skruvarna (M) med
en platt eller torx 20 skruvmejsel.
4.Ta ut den gamla valsen/korkplattan (I).
5.För in den nya valsen/korkplattan i slipen och
släng bort den gamla.
6.Återmontera plasthöljet och se till att
spårningsfjädrarna är korrekt monterade.
7.Sätt in ett slipband så som tidigare beskrivits.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
2. Ta bort det utslitna bandet.
Rengöring
3.Lägg i ett nytt band runt rullarna.
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad med
vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig
ner någon del av verktyget i en vätska.
VARNING: Allvarlig skärsårsfara.
Enkelriktade slipband kan sitta fel om
de monteras i fel riktning och kan skjuta
ut över verktygshuset och orsaka svåra
skärsårsskador
4.Vrid bandspänningsspaken (D) motsols tills
bandet åter spänns.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
96
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DeWALT inte
Svenska
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DeWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och
batterier som är märkta med denna
symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar
behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter
och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
97
Türkçe
TANK ZIMPARA
D26480
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Sigortalar
VAC
D26480
230
1
Tip
Güç girişi
W
Bant hızı
500
m/min
365
Zımparalama yüzeyi
mm
64 x 80
Bant uzunluğu
mm
356
Bant genişliği
mm
64
kg
2,4
Ağırlık
EN60745-2-4’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
84
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
91
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
4,9
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
3,3
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
98
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Avrupa
230V aletler
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
TANK ZIMPARA
D26480
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan
bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun
olduğunu beyan eder:
Türkçe
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/AT (19.04.2016
tarihine kadar), 2014/30/AT (20.04.2016 tarihinden
itibaren) ve 2011/65/AT Direktiflerine de uygundur.
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka
kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Müdürü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.12.2015
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİKTALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke
elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan
elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Aleti güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
99
Türkçe
d)
e)
f)
g)
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI
VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
100
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Zımpara Makineleri için Ek
Güvenlik Talimatları
• Kayış kendi kablosuyla temas
edebileceğinden elektrikli aleti, izole
edilmiş sap yüzeyinden tutun. Akım bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Zımparanız ile herhangi bir metal
zımparalamayın. Vida, çivi veya diğer
metal nesnelerin zımparalanması kıvılcım
oluşturabilir ve toz parçacıkları alev alabilir.
• Bu zımpara ile ıslak zımparalama
yapmayın. Motora sıvı girerek elektrik
çarpmasına sebep olabilir.
• Toz torbasını düzenli olarak boşaltın.
Poliüretan, vernik, şellak, vb. gibi reçine
kaplı yüzeylerde zımpara yaparken zımpara
toz parçacıkları kendi kendine tutuşabilir ve
yangına sebep olabilir.
• Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çalışma
hareketinin neden olduğu titreşim parmak, el
ve kollarda kalıcı yaralanmaya neden olabilir.
Fazladan koruma sağlamak için eldiven
kullanın, sık sık dinlenin ve günlük kullanma
zamanını sınırlayın.
Türkçe
• Kurşun bazlı boya, kimyasal basınçla
işlenmiş kereste veya kanserojen içeren
diğer materyaller üzerinde zımparalama
yapılması önerilmez. Bu materyallerin
zımparalama işlemi yalnızca bir profesyonel
tarafından yapılmalıdır.
• Özellikle ağır kullanımdan sonra aletinizi
sık sık temizleyin. Metal içeren toz ve
parçacıklar sık sık iç yüzeylerde birikirerek
ciddi yaralanma, elektrik şoku tehlikesine
neden olabilir. Temizlemeden önce zımparayı
mutlaka prizden çekin. HER ZAMAN ANSI
Z87.1. uyumlu GÜVENLİK GÖZLÜĞÜ TAKIN.
• Zımpara kayışını veya kağıdını
değiştirmeden önce aleti mutlaka prizden
çekin. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
• Kontrol kaybını engellemek için her zaman
zımpara makinesini iki elinizle sıkıca tutun.
• Ciddi yaralanmayı engellemek için
parmaklarınızı HER ZAMAN hareket
halindeki kayıştan ve kayışın gövdeye girdiği
noktalardan uzak tutun.
• Zımpara makinesini tüm siperleri ve
kapakları takılı olmadan kullanmayın.
• Yaralanmayı engellemek için bu aleti sabit
zımpara makinesi haline getirecek şekilde
bir stand üzerinde kullanmayın. Bu alet bu
uygulama için yapılmıştır.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA
veya daha az kaçık akımla kullanılmasını
öneriyoruz.
Boya Çıkarma İçin Ek Güvenlik
Önlemleri
1.Zehirli tozun kontrol zorluğu nedeniyle
kurşun bazlı boyaların zımparalanması
ÖNERİLMEZ. Kurşun zehirlenmesi, en fazla
çocuklar ve hamile kadınlar için tehlikelidir.
2.Kimyasal analiz yapmadan bir boyanın
kurşun içerip içermediğinin belirlenmesi zor
olduğundan, boya zımparalarken aşağıdaki
önlemler önerilir:
KİŞİSEL GÜVENLİK
1.Temizlik bitene kadar, boya zımparalama
işlemi yapılan alana çocuk veya hamile kadın
girmemelidir.
günlük olarak veya kullanıcı nefes almakta
zorlandığında değiştirilmelidir. Uygun NIOSH
onaylı toz maskesi için yerel hırdavat
mağazasına bakın.
3.Zehirli boya parçacıklarının yutulmasını
önlemek için çalışma alanında YEMEYİN,
İÇMEYİN veya SİGARA İÇMEYİN. Çalışanlar
yemeden,içmeden veya sigara içmeden
ÖNCE yıkanıp temizlenmelidir. Üzerlerine toz
yerleşebileceği için çalışma alanında yiyecek,
içecek veya sigara bırakılmamalıdır.
ÇEVRESEL GÜVENLİK
1.Boya ortaya çıkan tozu en düşük seviyede
tutacak şekilde sökülmelidir.
2.Boya sökme işleminin yapıldığı alanlar 4
mil (0.10 mm) kalınlığında plastik örtüyle
kapatılmalıdır.
3.Zımparalama, çalışma alanı dışına çıkan
boya tozunu azaltacak şekilde yapılmalıdır.
TEMIZLIK VE ATMA
1.Çalışma alanındaki tüm yüzeyler
zımparalama işlemi boyunca günlük olarak
elektrik süpürgesiyle süpürülüp iyice
temizlenmelidir. Elektrik süpürgesi filtre
torbaları sık sık değiştirilmelidir.
2.Plastik örtüler diğer toz, yonga ve atıklarla
birlikte toplanmalı ve atılmalıdır. Ağzı kapalı
çöp torbalarına konup normal çöp atma
işlemleri izlenerek atılmalıdır. Temizlik
sırasında, çocuklar ve hamile kadınlar
çalışma alanından uzak tutulmalıdır.
3.Çocuklar tarafından kullanılan tüm oyuncak,
yıkanabilir mobilyalar ve kap kacak tekrar
kullanılmadan önce iyice yıkanmalıdır.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– Işitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
2.Çalışma alanına giren herkes bir toz maskesi
veya solunum aygıtı kullanmalıdır. Filtre
101
Türkçe
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri
bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.])
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (N) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2015 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Tank zımpara
1 Ön tutamak
5 Zımpara bandı
D26480 tank zımparası bir profesyonel elektrikli
alettir.
ISLAK KOŞULLAR ALTINDA kullanmayın.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
•Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün ile
kontrol altında tutulmalıdır.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
1 Vakum adaptörü
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Açıklama (Şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
A.Açık/Kapalı anahtarı
B.Ön Tutamak
C.Ön silindir
D.Kayış germe kolu
E.Kayış puntalama düğmesi
F.Zımpara bandı
G.Düz/havşa başlı vida
H.Havalandırma delikleri
KULLANIM ALANI
D26480 tank zımparası, ahşap, ağaç işi ve
plastiklerin profesyonel biçimde zımparalanması
amacıyla tasarlanmıştır. D26480 zımpara hafif
veya orta düzeyde kullanım için imal edilmiştir.
102
DeWALT aletiniz EN60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima
sonuna kadar açın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Türkçe
Zımpara Bandının Takılması ve
Puntalanması (Şekil 1)
Alette 64 x 356 mm zımpara bantları
kullanılmaktadır.
1.Bant germe kolunu (D) serbest konuma
gelene kadar saat yönüne doğru çevirin.
2.Zımpara bandını çıkarın (F).
3.Bandı çerçeveye doğru hareket ettirmek için
iz sürme düğmesini (E) saat yönü tersine
çevirin (zımparanın önüne doğru döndürerek).
Düğmeyi çerçeveden uzağa hareket ettirmek
için saat yönünde çevirin (güç kablosuna
doğru).
NOT: Zımpara çalışır durumda iken bant
merdanenin (I) düz ucu ile aynı hizaya getirilmelidir.
3.Zımpara bandının içindeki okun makine
üzerindeki okla aynı yönü göstermesine dikkat
ederek yeni bir zımpara bandı takın.
4.Anahtarı kapatın ve ünitenin yere
bırakılmasından önce bandın tam olarak
durmasından emin olun.
Ok yönü bulunmayan zımpara bantları
herhangi bir yönde takılabilir. Bant tek yönlü
ise ve içinde işaretli oklar varsa, bu okların
zımpara üzerinde gösterilen bant dönme
yönüne bakmasına dikkat edin. (Bant dönme
hareketi zımparanın açık kenarına bakarken
saat yönünde olacaktır).
Toz Çıkarma (Şekil 3)
4.Bant germe kolunu kelepçe konumuna gelene
kadar saat yönü tersine doğru çevirin.
5.Makineyi açık konuma getirin ve bant
puntalama düğmesini (E) zımpara bandı ön
silindir (C) üzerinde merkeze gelene kadar
çevirin.
Ön Tutamak (Şekil 1)
The front handle is removeable to allow the sander
iÖn tutamak zımparanın dar alanlara girmesini
sağlamak için çıkarılabilir. Ünite gösterildiği şekilde
monte edilen tutamak (B) ile birlikte gelmektedir.
Tutamağı çıkarmak için, düz başlı tornavida
kullanarak tutamağın ortasındaki düz/havşa başlı
vidayı (G) gevşetin ve ön tutamağı ve düz/havşa
başlı vidayı çıkarın.
NOT: Vidayı sıkmadan önce ön tutamak montaj
yüzeyine uygun şekilde yerleştirilmelidir.
Bandın İzlenmesi (Şekil 1, 2)
UYARI: Ciddi yırtılma tehlikesi.
Bandın izleme ayarını çerçeve üzerine
sarkmayacak şekilde yapın. Çerçeve
üzerine sarkan çalışan bir bant ciddi
yırtılmalara sebep olabilir.
Zımpara bandının üniteniz üzerinde düzgün
biçimde yol alması için:
1.Üniteyi elinizde kavrayın ve bant size bakacak
şekilde tutun.
UYARI: Toz toplama sistemini özellikle
poliüretan, vernik, selak, vb. gibi reçine
kaplı yüzeylerin zımparalanması
sırasında olmak üzere sık sık boşaltın.
Kaplanmış toz parçacıklarını cila
üreticisinin talimatlarına uygun olarak
imha edin veya uygun bir metal kapağı
olan bir metal kutuya yerleştirin.
Kaplanmış toz parçacıklarını günlük
olarak müştemilattan uzaklaştırın. İnce
zımpara tozu parçacıklarının birikmesi
kendiliğinden yanabilir veya yangına
yol açabilir.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Tank zımpara ile birlikte bir vakum
hortumu ve vakum adaptörünün
kullanılması çok büyük statik
boşalmaya sebep olabilecek statik
elektrik üretebilir.
UYARI: Metal zımparalama işlemi
sırasında uygun alev koruması
olmadan toz torbası veya vakum aleti
kullanmayın. Böyle bir durum yangın
tehlikesine yol açarak kişisel yaralanma
ve/veya aletin hasar görmesine sebep
olabilir.
Tank zımparanız çift hortumlu adaptör ile
donatılmıştır. Toz çıkarma adaptörünün çeşitli
çapları toz toplama amacıyla 20, 25–27 ve 35–38
mm çaplarındaki vakum memelerine eklenebilir.
Adaptörü (J) toz yuvaya (K) takın ve adaptörü
zımparaya monte etmek için saat yönünde 1/8
oranında çevirin. Sonra adaptöre uygun vakum
hortumunu bağlayın.
2.Tank zımparayı çalıştırmak için anahtarı (A)
açık konuma getirin.
103
Türkçe
KULLANMA
Açma ve Kapama (Şekil 1)
Kullanma Talimatları
Açma: kasa üzerindeki açma/kapama anahtarını
(A) I (AÇIK) konumuna getirin.
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli yönetmeliklere daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, her zaman kullanıcıya doğru geri
tepmesini önlemek için güvenli çalışın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, anahtar açık konuma getirildiğinde
zımparanın çalışılacak parça üzerinde
olmamasına dikkat edin.
DİKKAT: Yaralanma riskini azaltmak
için, bant mahfazasının (L) yerinde,
sağlam ve doğru biçimde çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
UYARI:
• Zımparalanacak bütün malzemelerin
emniyete alınmış olmasına dikkat
edin.
• Çalışılacak parçaya sadece hafif
bir baskı uygulayın. Aşırı baskı
uygulanması zımpara etkisini
güçlendirmez, ancak sadece makine
üzerinde artan yüke sebep olur ve
zımpara maddesinin yıpranmasına
yol açar.
• Aşırı yüklemeden kaçının.
UYARI: Magnezyumu zımparalamayın
Uygun El Pozisyonu (Şekil 6)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Bu tek elle kullanılan bir alet olabilir. Uygun el
pozisyonu, bir elin alet gövdesinin lastik bölümünde
tutulması olacaktır. Daha fazla stabilite veya basınç
gerekli olursa, diğer el ön tutamağı (B) kavrayabilir.
104
Kapama: kasa üzerindeki açma/kapama anahtarını
O (KAPALI) konumuna getirin.
Zımpara işlemi
UYARI: Aşırı kullanım durumunda
havalandırma bölgesi ısınabilir.
UYARI: Bu zımparayı kullanırken HER
ZAMAN uygun bir şekilde tutun
(Şek. 6).
• En kaba parça ile başlayın.
•Aleti uzun ve geniş vuruşlar şeklinde
hareket ettirin.
•sYaptığınız işi kısa aralıklarla kontrol
edin.
UYARI: İş bittiğinde ve prizden
çıkarmadan önce aleti kapatın.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Zımpara Bandını Değiştirme
(Şekil 2)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, zımpara bandını değiştirirken
zımparanın kapalı olduğundan ve güç
kaynağına bağlı olmadığından emin
olun. Aleti yeniden prize takmadan
önce, anahtarın (A) kapalı konumda
olmasına dikkat edin.
BANDIN DEĞIŞTIRILMESI
1. Ön silindir (C) geri çekilene ve bant (F)
üzerindeki gerilimi serbest bırakana kadar bant
germe kolunu (D) döndürün.
2. Aşınan ve yıpranan bandı çıkartın.
3. Tekerlekler etrafına yeni bir bant takın.
UYARI: Ciddi yırtılma tehlikesi. Geriye
doğru monte edilmesi durumunda, tek
yönlü zımpara bantları düzgün şekilde
iz süremeyebilir ve çerçeve üzerine
sarkarak ciddi yırtılmalara sebep olabilir.
4.Bandı yeniden germek için bant germe kolunu
(D) saat yönü tersine döndürün.
Türkçe
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun
bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz
olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması
gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliğe
bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Temizleme
Merdane/Tıpanın Değiştirilmesi
(Şekil 1, 5)
Tank zımparanızın üzerindeki merdanenin altındaki
tıpanın aletin kullanım süresi içinde herhangi bir
zamanda değiştirilmesi gerekebilir. Yeni merdane/
tıpa bir DeWALT yetkili hizmet merkezinden temin
edilebilir.
1.Zımpara bandını daha önce açıklandığı
şekilde çıkarın.
2. Bant germe kolunu (D) kelepçe konumuna
gelene kadar saat yönü tersine doğru çevirin.
3.Bir düz başlı veya Torx 20 tornavida kullanarak
dört vidayı (M) sökmek suretiyle merdanenin
sağ tarafındaki plastik kapağı çıkarın.
4.Eski merdane/tıpayı (I) dışarıya doğru
kaydırın.
5.Yeni merdane/tıpayı zımpara içine sürün ve
eskisini atın.
6.Plastik kapağı yeniden takın ve iz sürme
yayının doğru takıldığından emin olun.
7.Zımpara bandını daha önce açıklandığı
şekilde monte edin.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama
gerektirmemektedir.
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle
ürün ve piller normal evsel atıklarla
birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli
ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun
şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı
bilgiler www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
105
Ελληνικά
ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΉΡΑΣ
D26480
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη
εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία έχουν καταστήσει την DeWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
VAC
D26480
230
Τύπος
Ισχύς εισόδου
W
500
Ταχύτητα ιμάντα
1
m/min
365
Επιφάνεια λείανσης
mm
64 x 80
Μήκος ιμάντα
mm
356
Πλάτος ιμάντα
mm
64
kg
2,4
Βάρος
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα
με EN60745-2-4:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
84
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
91
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο
dB(A)
4,9
ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
3,3
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
106
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Ελληνικά
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΉΡΑΣ
D26480
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-4:2009, +A11:2011.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2004/108/EK (έως 19/04/2016),
2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016) και 2011/65/ΕΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.12.2015
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
107
Ελληνικά
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ)Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
108
στ)Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
ζ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
Ελληνικά
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ)Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για λειαντήρες με ιμάντα
• Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής, επειδή ο
ιμάντας μπορεί να έρθει σε επαφή με το
ίδιο του το καλώδιο. Αν κοπεί ένα καλώδιο
υπό τάση μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο
χειριστή.
• Μη λειαίνετε με το λειαντήρα σας μέταλλο
οποιουδήποτε είδους. Όταν λειαίνετε βίδες,
καρφιά ή άλλα μέταλλα, μπορεί να παραχθούν
σπινθήρες οι οποίοι υπάρχει το ενδεχόμενο να
προκαλέσουν ανάφλεξη σε σωματίδια σκόνης.
• Δεν επιτρέπεται υγρή λείανση με αυτό το
λειαντήρα. Μπορεί να εισέλθουν υγρά στο
περίβλημα του μοτέρ και να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία.
• Αδειάζετε συχνά τη σακούλα σκόνης.
Ειδικά όταν λειαίνετε επιφάνειες
με επικάλυψη από ρητίνες όπως
πολυουρεθάνη, βερνίκια, shellac κλπ. Τα
συσσωρευμένα πολύ λεπτά σωματίδια σκόνης
από τη λείανση μπορεί να αυταναφλεγούν και
να προκαλέσουν πυρκαγιά.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό
για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Οι κραδασμοί που προκαλούνται από τη
λειτουργία αυτού του εργαλείου μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμη βλάβη σε δάκτυλα, κάτω
και άνω τμήμα των χεριών. Χρησιμοποιείτε
γάντια για πρόσθετη άμβλυνση των
κραδασμών, κάνετε συχνά διαλείμματα
ξεκούρασης και περιορίζετε τον ημερήσιο
χρόνο χρήσης.
• Δεν συνιστάται η λείανση βαφών βάσης
μολύβδου, χημικά επεξεργασμένων ξύλων
ή άλλων υλικών που μπορεί να περιέχουν
καρκινογόνους παράγοντες. Η λείανση
αυτών των υλικών θα πρέπει να γίνεται μόνο
από επαγγελματία τεχνικό.
• Καθαρίζετε το εργαλείο σας συχνά,
ιδιαίτερα μετά από εντατική χρήση. Σκόνη
και ακαθαρσίες που περιέχουν μεταλλικά
σωματίδια συχνά συσσωρεύονται σε
εσωτερικές επιφάνειες και θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν κίνδυνο σοβαρής σωματικής
βλάβης και ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας. ΠΑΝΤΑ να αποσυνδέετε το
λειαντήρα από την πηγή ρεύματος πριν τον
καθαρισμό του. ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΓΥΑΛΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που συμμορφώνονται με το
πρότυπο ANSI Z87.1.
• ΠΑΝΤΑ να αποσυνδέετε το εργαλείο
από την πηγή ρεύματος πριν αλλάξετε
λειαντικούς ιμάντες ή φύλλα. Τέτοια
προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν το
κίνδυνο αθέλητης εκκίνησης του ηλεκτρικού
εργαλείου.
• ΠΑΝΤΑ να διατηρείτε σταθερή λαβή και
με τα δύο χέρια στις λαβές του λειαντήρα
ιμάντα για να αποτρέψετε την απώλεια
ελέγχου.
• ΠΑΝΤΑ να κρατάτε τα δάκτυλά σας μακριά
από τον κινούμενο ιμάντα και από περιοχές
όπου ο ιμάντας εισέρχεται στο περίβλημα, για
να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό από τριβή.
• Μη χρησιμοποιείτε το λειαντήρα με
ιμάντα χωρίς να είναι τοποθετημένοι στη
θέση τους όλοι οι προφυλακτήρες και τα
καλύμματα.
109
Ελληνικά
• Για να αποφύγετε τραυματισμό μη
χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο πάνω
σε βάση που θα το ανέστρεφε για χρήση
ως στατικού λειαντήρα με ιμάντα. Αυτό το
εργαλείο δεν έχει κατασκευαστεί για αυτή την
εφαρμογή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
για αφαίρεση χρώματος
1.Η λείανση επιφανειών με χρώματα βάσης
μολύβδου ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ, λόγω της
δυσκολίας ελέγχου της ρυπογόνου σκόνης.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δηλητηρίασης από
μόλυβδο είναι για παιδιά και εγκύους.
2.Επειδή είναι δύσκολο να αναγνωριστεί
χωρίς χημική ανάλυση αν ένα χρώμα
περιέχει μόλυβδο ή όχι, συνιστούμε τις εξής
προφυλάξεις όταν λειαίνετε οποιαδήποτε
χρωματισμένη επιφάνεια:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
1.Δεν θα πρέπει στην περιοχή εργασίας όπου
γίνονται εργασίες λείανσης να εισέρχονται
παιδιά ή έγκυες έως ότου ολοκληρωθεί όλη η
διαδικασία καθαρισμού.
2.Όλα τα άτομα που εισέρχονται στην περιοχή
εργασίας θα πρέπει να φορούν μάσκα ή
αναπνευστική συσκευή. Το φίλτρο θα πρέπει
να αντικαθίσταται καθημερινά ή όταν αυτός
που το φορά έχει δυσκολία στην αναπνοή.
Για τη σωστή μάσκα σκόνης με έγκριση
NIOSH (Εθνικό ινστιτούτο εργασιακής
υγιεινής και ασφάλειας των Η.Π.Α.),
συμβουλευτείτε το τοπικό σας κατάστημα
εργαλείων.
3.ΜΗΝ ΤΡΩΤΕ, ΠΙΝΕΤΕ ή ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ
στο χώρο εργασίας, για να αποφύγετε
την πρόσληψη μολυσμένων σωματιδίων
χρώματος. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
πλένονται και να καθαρίζονται ΠΡΙΝ από
κατανάλωση φαγητού ή ποτού ή πριν το
κάπνισμα. Δεν θα πρέπει να αφήνετε στην
περιοχή εργασίας είδη φαγητού, ποτού
ή καπνίσματος, γιατί θα μπορούσαν να
μολυνθούν με σκόνη.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1.Το χρώμα θα πρέπει να αφαιρείται με τρόπο
ώστε να ελαχιστοποιείται η ποσότητα της
παραγόμενης σκόνης.
2.Οι περιοχές όπου αφαιρείται χρώμα πρέπει
να απομονώνονται με πλαστικά φύλλα
πάχους 4 mil (0,10 mm).
3.Η λείανση θα πρέπει να γίνεται με τρόπο
ώστε να μειώνεται η μεταφορά σκόνης
χρώματος έξω από την περιοχή εργασίας.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΑΠΌΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ
1.Όλες οι επιφάνειες στην περιοχή εργασίας θα
πρέπει να σκουπίζονται με ηλεκτρική σκούπα
και να καθαρίζονται καθημερινά σχολαστικά
για τη διάρκεια των εργασιών λείανσης. Οι
σακούλες ηλεκτρικής σκούπας θα πρέπει να
αλλάζονται συχνά.
2.Τα πλαστικά πετάσματα θα πρέπει να
συγκεντρώνονται και να απορρίπτονται
μαζί με όλη τη σκόνη, ροκανίδια ή άλλα
υπολείμματα από τη διαδικασία αφαίρεσης.
Θα πρέπει να τοποθετούνται σε σφραγισμένα
δοχεία απορριμμάτων και να απορρίπτονται
μέσω των κανονικών διαδικασιών συλλογής
απορριμμάτων. Κατά τον καθαρισμό,
τα παιδιά και οι έγκυες θα πρέπει να
παραμένουν μακριά από την άμεση περιοχή
εργασίας.
3.Όλα τα παιχνίδια, τα πλενόμενα έπιπλα και
τα σκεύη που χρησιμοποιούνται από παιδιά
θα πρέπει να πλένονται σχολαστικά πριν
χρησιμοποιηθούν πάλι.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης
των αξεσουάρ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
110
Ελληνικά
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από
Δ
τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (N), ο οποίος
περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2015 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Ταινιολειαντήρα
1 Εμπρόσθια χειρολαβή
5 Ταινίες (ιμάντες) λείανσης
1 Προσαρμογή για συσκευή αναρρόφησης
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
A. Διακόπτης On/off
B. Εμπρόσθια χειρολαβή
C. Εμπρόσθιος κύλινδρος
D. Μοχλός ρύθμισης τάσης ταινίας (ιμάντα)
E. Κουμπί κεντραρίσματος ταινίας (ιμάντα)
F. Ταινία (ιμάντας) λείανσης
G. Επίπεδη βίδα κεφαλής
H. Αεραγωγοί εξαερισμού
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο ταινιολειαντήρας σας, μοντέλο D26480, έχει
σχεδιαστεί για επαγγελματική λείανση ξύλου,
ξυλοκατασκευών και πλαστικών. Ο ταινιολειαντήρας
D26480 είναι ένα επαγγελματικό ηλεκτρικό
εργαλείο. Η μηχανή λείανσης D26480 ενδείκνυται
για ελαφρά έως μέτρια χρήση.
ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υψηλής
υγρασίας.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
111
Ελληνικά
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εμπρόσθια χειρολαβή πρέπει να
είναι καλά προσαρμοσμένη πάνω στην επιφάνεια
προσαρμογής πριν σφίξετε τη βίδα.
Προσαρμογή Ίχνους της
Ταινίας Λείανσης (εικ. 1, 2)
Προσαρμογή Και Κεντράρισμα
της Ταινίας (ιμάντα) Λείανσης
(εικ. 1)
Το εργαλείο χρησιμοποιεί ταινίες λείανσης
διαστάσεων 64 x 356 mm.
1.Γυρίστε το μοχλό ρύθμισης τάσης της ταινίας
(D) δεξιόστροφα έως ότου είναι στη θέση
απελευθέρωσης.
2.Αφαιρέστε την ταινία λείανσης (F).
3.Τοποθετήστε μια νέα ταινία λείανσης και
βεβαιωθείτε ότι το βέλος στο εσωτερικό των
σημείων της ταινίας λείανσης δείχνει προς την
ίδια κατεύθυνση με το βέλος στο μηχάνημα.
Οι ταινίες λείανσης χωρίς βέλη, μπορούν
να προσαρμοστούν προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση. Εάν η ταινία είναι μονής
κατεύθυνσης και έχει βέλη εκτυπωμένα στο
εσωτερικό της τμήμα, βεβαιωθείτε ότι τα
βέλη αυτά δείχνουν προς την κατεύθυνση
περιστροφής που καθορίζεται στον
ταινιολειαντήρα. (Η περιστροφή της ταινίας
πρέπει να είναι δεξιόστροφη όταν κοιτάτε στην
ανοικτή πλευρά του ταινιολειαντήρα).
4.Περιστρέψτε το μοχλό ρύθμισης τάσης της
ταινίας αριστερόστροφα έως ότου είναι στη
θέση σύσφιξης.
5.Ενεργοποιήστε το μηχάνημα (θέση διακόπτη
on) και περιστρέψτε το κουμπί κεντραρίσματος
της ταινίας (E) έως ότου η ταινία λείανσης να
είναι κεντραρισμένη στον εμπρόσθιο
κύλινδρο (C).
Εμπρόσθια Χειρολαβή
(εικ. 1)
Η εμπρόσθια χειρολαβή μπορεί να αφαιρεθεί,
επιτρέποντας την είσοδο του ταινιολειαντήρα
σε στενές περιοχές. Η μονάδα διατίθεται με τη
χειρολαβή (B) εγκατεστημένη όπως φαίνεται στην
εικόνα. Για αφαίρεση της χειρολαβής, χαλαρώστε
την επίπεδη βίδα κεφαλής (G) στο κέντρο της
χειρολαβής με τη χρήση επίπεδου κατσαβιδιού και
κατόπιν αφαιρέστε την εμπρόσθια χειρολαβή και
την επίπεδη κεφαλή βίδας.
112
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: SΣοβαρός
κίνδυνος σχισιμάτων. Ρυθμίστε σωστά
το ίχνος της ταινίας λείανσης για
να αποφύγετε υπερθέρμανση του
περιβλήματος. Εάν η ταινία προεξέχει
στο περίβλημα, αυτό μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό σχίσιμο.
Για να εξασφαλίσετε ότι το ίχνος της ταινίας
λείανσης είναι σωστά ρυθμισμένο στη μονάδα σας:
1.Πιάστε τη μονάδα στο χέρι σας και κρατήστε
την με την ταινία προς το μέρος σας.
2.Ανοίξτε το διακόπτη στη θέση on (A) για να
ξεκινήσετε τον ταινιολειαντήρα.
3.Γυρίστε το κουμπί ίχνους (E) αριστερόστροφα
(γυρίζοντάς το προς το εμπρόσθιο τμήμα
του ταινιολειαντήρα) για να μετακινήσετε
την ταινία προς το περίβλημα. Γυρίστε το
κουμπί ίχνους δεξιόστροφα (προς το καλώδιο
ηλεκτροδότησης) για να μετακινηθεί μακριά
από το περίβλημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ταινία πρέπει να είναι
ευθυγραμμισμένη με την επίπεδη γωνία της
πλάκας (I) όταν ο ταινιολειαντήρας λειτουργεί.
4.Κλείστε το διακόπτη (θέση off) και βεβαιωθείτε
ότι η ταινία έχει σταματήσει πλήρως, πριν
αφήσετε τη μονάδα.
Εκβολή Σκόνης (εικ. 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αδειάζετε συχνά
το σύστημα συλλογής σκόνης, ειδικά
όταν κάνετε λείανση επιφανειών
επικαλυμμένων με ρητίνες, όπως
πολυουρεθάνη, βερνίκι, σελάκ,
κλπ. Απορρίπτετε τα επικαλυμμένα
σωματίδια σκόνης σύμφωνα με
τις οδηγίες του παρασκευαστή
φινιρίσματος, ή τοποθετήστε τα
σε μεταλλικό δοχείο με σφιχτά
κλεισμένο μεταλλικό καπάκι. Αφαιρείτε
καθημερινά τα επικαλυμμένα σωματίδια
σκόνης από το χώρο εργασίας σας.
Η συσσώρευση μικρού μεγέθους
σωματιδίων σκόνης από τη λείανση,
μπορεί να προκαλέσει αυτανάφλεξη και
φωτιά.
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Η χρήση σωλήνα
κενού και προσαρμογέα κενού με τον
ταινιολειαντήρα μπορεί να παράγει
στατικό ηλεκτρισμό που θα μπορούσε
να έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλης τάσης
αποφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
σάκο σκόνης ή εκβολέα απορρόφησης
χωρίς κατάλληλη προστασία από
σπινθήρες κατά τη λείανση μετάλλων.
Εάν το κάνετε αυτό, θα δημιουργήσετε
κίνδυνο πυρκαγιάς, που μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό προσωπικό
τραυματισμό ή και ζημιά στο εργαλείο.
Ο ταινιολειαντήρας σας είναι εξοπλισμένος με
προσαρμογέα διπλής σωλήνωσης. Οι διάφορες
διάμετροι του προσαρμογέα εκβολής σκόνης
ταιριάζουν με τα ακροφύσια απορρόφησης
διαμέτρων 20, 25-27 και 35-28 mm για
απορρόφηση σκόνης. Εισάγετε τον προσαρμογέα
(J) στην οπή πύλης (K) και γυρίστε τον
δεξιόστροφα κατά 1/8 στροφής για να ασφαλίσετε
τον προσαρμογέα στον ταινιολειαντήρα.
Κατόπιν, προσαρτήστε τον κατάλληλο σωλήνα
απορρόφησης στον προσαρμογέα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
τυχόν κινδύνου τραυματισμού,
ασφαλίζετε πάντα το τεμάχιο εργασίας,
για να αποτρέψετε τυχόν εκτροπή του
προς το χειριστή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση
κινδύνου τραυματισμού, βεβαιωθείτε ότι
ο ταινιολειαντήρας σας δεν έχει αφεθεί
στο τεμάχιο εργασίας όταν ο διακόπτης
είναι ανοικτός (θέση on).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, βεβαιωθείτε ότι ο
προφυλακτήρας της ταινίας (L) είναι
στη θέση του, προσαρμοσμένος με
ασφάλεια και ότι λειτουργεί σωστά.
•Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά προς
λείανση είναι καλά προσαρμοσμένα.
•Εφαρμόστε ελαφρά μόνο πίεση
στο τεμάχιο εργασίας. Τυχόν
υπερβολική πίεση δεν θα βελτιώσει
το αποτέλεσμα λείανσης, αλλά θα
έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένο
και μόνο φορτίο στο μηχάνημα και
θα προκαλέσει σχίσιμο του υλικού
λείανσης.
•Αποφύγετε οποιοδήποτε υπερβολικό
φορτίο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
λείανση μαγνησίου!
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Ο σωστός τρόπος κρατήματος είναι να έχετε το ένα
σας χέρι στο λαστιχένιο τμήμα του σώματος του
εργαλείου. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη σταθερότητα
ή πίεση, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
εμπρόσθια χειρολαβή με το άλλο σας χέρι (B).
Άνοιγμα Και Κλείσιμο (on - off)
(εικ. 1)
Άνοιγμα: πιέστε το διακόπτη on/off (A) προς τη
θέση Ι (ΟΝ) στο περίβλημα.
Κλείσιμο: πιέστε το διακόπτη on/off προς τη θέση O
(OFF) στο περίβλημα.
113
Ελληνικά
Λείανση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η περιοχή
εξαερισμού μπορεί να θερμανθεί μετά
από παρατεταμένη χρήση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να κρατάτε
ΠΑΝΤΟΤΕ σωστά τη μηχανή
λείανσης όταν τη χρησιμοποιείτε
(Εικ. 6).
•Αρχίστε με τα τεμάχια μεγαλύτερης
τραχύτητας.
•Κινείτε το εργαλείο με κινήσεις
“σάρωσης” μεγάλου μήκους.
• Ελέγχετε το αποτέλεσμα τακτικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κλείνετε πάντα
το εργαλείο (θέση off) όταν έχετε
τελειώσει την εργασία σας και πριν το
αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Αντικατάσταση της Ταινίας
Λείανσης (εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, βεβαιωθείτε
ότι ο ταινιολειαντήρας είναι κλειστός
(θέση off) και έχει αποσυνδεθεί από την
ηλεκτροδότηση όταν αλλάζετε την ταινία
λείανσης. Πριν επανασυνδέσετε το
εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
(A) είναι κλειστός (θέση off).
ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ
1. Στρίψτε το μοχλό τάσης της ταινίας (D)
δεξιόστροφα έως ότου ο εμπρόσθιος κύλινδρος
(C) να αποσυρθεί και να ανακουφίσει (μειώσει)
την τάση της ταινίας (F).
2.Αφαιρέστε τη φθαρμένη ταινία.
3. Περάστε μια νέα ταινία γύρω από τους
τροχίσκους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σοβαρός κίνδυνος
σχισιμάτων. Εάν μια ταινία λείανσης
εγκατασταθεί ανάποδα, μπορεί να μην
έχει κατάλληλο ίχνος και μπορεί να
προεξέχει από το περίβλημα, με πιθανό
αποτέλεσμα σοβαρά σχισίματα.
4.Στρίψτε το μοχλό τάσης της ταινίας (D)
αριστερόστροφα έως ότου εφαρμοστεί και
πάλι τάση στην ταινία.
114
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Για Αντικατάσταση της
Πλάκας/πώματος (εικ. 1, 5)
Το πώμα κάτω από την πλάκα του ταινιολειαντήρα
σας μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση σε κάποιο
σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
Μπορείτε να προμηθευτείτε νέα πλάκα/πώμα
μέσω εξουσιοδοτημένου κέντρου συντήρησης της
DeWALT.
1.Αφαιρέστε την ταινία λείανσης όπως
περιγράφεται παραπάνω.
2. Στρίψτε το μοχλό τάσης ιμάντα (D)
αριστερόστροφα στη θέση σύσφιξης.
3.Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα από τη δεξιά
πλευρά της πλάκας, αφαιρώντας τις τέσσερις
βίδες (M) με τη χρήση κατσαβιδιού επίπεδου
άκρου ή Torx 20.
4.Σύρετε προς τα έξω την παλιά πλάκα/
πώμα (I).
5.Σύρετε τη νέα πλάκα/πώμα στον
ταινιολειαντήρα και απορρίψτε την παλιά.
6.Εγκαταστήστε και πάλι το πλαστικό κάλυμμα
και βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο ρύθμισης
ίχνους έχει εγκατασταθεί κατάλληλα.
7.Εγκαταστήστε μια ταινία λείνασης όπως
περιγράφεται παραπάνω.
Ελληνικά
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες
που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά
οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν
να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι
ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DeWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
115
116
117
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.
com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N46117812/15
Download PDF

advertising