KC360LN | Black&Decker KC360LN CORDLESS SCREWDRIVER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-55 SK
KC360LN
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Váš kompaktný akumulátorový skrutkovač Black & Decker
je určený na skrutkovanie. Tento výrobok je určený iba na
spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
b.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pozor! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané batériami (bez prívodného kábla).
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Pracovné prostredie
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže spôsobiť úraz.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
prostrediach, ako sú napríklad priestory,
v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky. Náradie je zdrojom iskrenia,
ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť
detí a ostatných osôb. Odvrátenie pozornosti môže
zapríčiniť stratu kontroly.
d.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri práci
s uzemneným elektrickým náradím nikdy
nepoužívajte zástrčkové adaptéry. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými plochami ako
je potrubie, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši
sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, jeho posúvanie alebo za neho neťahajte
pri odpájaní náradia od elektrickej siete. Prívodný
kábel držte mimo dosahu horúcich predmetov,
oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých súčastí.
Poškodené alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Ak s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Použitie kábla na
vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
g.
e.
f.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnosť osôb
Buďte pozorní, stále sledujte, čo robíte a
o práci s elektrickým náradím vždy premýšľajte.
S náradím nepracujte ak ste unavení alebo ak
ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
3
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci
s elektrickým náradím môže mať za následok vážne
zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá
pracovná obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred tým,
ako náradie pripojíte do elektrickej zásuvky,
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej
polohe. Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač
náradia v zapnutej polohe môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte.Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ
náradia pre vašu prácu. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo
výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred prevádzaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte, či sa
v náradí nevyskytujú vychýlené alebo rozpojené
pohyblivé časti, zlomené dielce alebo akékoľvek
iné poruchy, ktoré môžu mať vplyv na jeho
správny chod. Ak je náradie poškodené, nechajte
ho opraviť. Mnoho porúch vzniká nedostatočnou
údržbou náradia.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
•
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a sú
lepšie ovládateľné.
Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je
určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy aj
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia za iným účelom, než na
ktorý je určené, môže byť nebezpečné.
•
•
Pri likvidácií akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v kapitole „Ochrana životného
prostredia“.
Akumulátory nespaľujte.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodený akumulátor.
Nabíjačky
•
Originálne nabíjačky Black & Decker používajte iba
na nabíjanie akumulátorov dodávaných s náradím
alebo akumulátorov rovnakého typu. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, spôsobiť poranenie
alebo iné škody.
•
Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
určené na nabíjanie.
•
Poškodené káble ihneď vymeňte.
•
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
•
Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
•
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred tým, ako do náradia vložíte akumulátor
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej
polohe. Vloženie akumulátora do elektrického
náradia, ak je hlavný vypínač v zapnutej polohe,
môže spôsobiť nehodu.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného akumulátora spôsobiť
požiar.
Používajte výhradne akumulátory odporučené
výrobcom náradia. Použitie iných akumulátorov
môže viesť k nebezpečenstvu úrazu alebo
požiaru.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte ho mimo
dosahu kovových predmetov ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klinčeky,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Skratovaním kontaktov akumulátora
môže dôjsť k vzniku požiaru a popálenín.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora
unikať kvapalina; vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak prídete s kvapalinou náhodne
do styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo popáleniny.
Nabíjačka je určená iba na použitie vo
vnútorných priestoroch.
Pred použitím náradia si prečítajte starostlivo
tento návod.
Bezpečnostný odpojovací transformátor.
Napájanie zo siete je elektricky odpojené
z výstupu transformátora.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka sa
automaticky vypne. Následkom toho nabíjačka
prestane nabíjať. Nabíjačku je nutné odpojiť od
elektrického prúdu a predať autorizovanému
servisnému stredisku na opravu.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením.
Vždy skontrolujte, či napätie siete vyhovuje
hodnotám uvedeným na výrobnom štítku. Nikdy
sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku bežnou
sieťovou zástrčkou.
•
Opravy
Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tak zaistíte
bezpečný chod náradia.
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
akumulátorov a nabíjačiek
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený
výrobcom alebo mechanikom značkového servisu
Black & Decker.
Popis
1.
2.
3.
Akumulátory
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal akumulátora.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte akumulátor v priestoroch, kde môže
teplota presiahnuť 40°C.
•
Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 4 do
40°C.
•
Akumulátor dobíjajte iba originálnou nabíjačkou
dodávanou spolu s náradím.
Hlavný vypínač
Prepínač pravého a ľavého chodu
Upnutie nástroja
Obr. A
4.
5.
6.
4
Nabíjačka
Pripájací konektor nabíjačky
Otvor pripojenia nabíjačky
Aretácia vretena
Toto náradie je vybavené automatickým zaistením
vretena, a preto môže byť použité ako bežný skrutkovač.
Týmto spôsobom so zablokovaným hriadeľom povoľujte
silno utiahnuté skrutky alebo tento spôsob použite na
silné dotiahnutie skrutiek.
Nastavenie
Nasadenie a vybratie skrutkovacieho nástavca
(obr. B)
V tomto náradí sa upínajú skrutkovacie nástavce so
šesťhranným profilom 6,35 mm (1/4“).
•
Ak chcete pracovný nástroj nasadiť, vložte jeho
upínaciu stopku do držiaka pracovných nástrojov
(3).
•
Ak chcete pracovný nástroj vybrať, vyberte jeho
upínaciu stopku z držiaka pracovných nástrojov (3).
Užitočné rady
•
Používajte vždy správny typ a rozmer skrutkovacej
násady.
•
Pokiaľ sa skrutky priťahujú ťažko, potrite skrutku
mazivom alebo mydlom, aby ste znížili trenie.
•
Pevne dotiahnuté skrutky uvoľnite pomocou zámku
hriadeľa.
•
Pevne dotiahnuté skrutky uvoľnite pomocou zámku
hriadeľa.
•
Pri skrutkovaní do dreva odporúčame najskôr vyvŕtať
vodiaci otvor vyhovujúci dĺžke skrutky. Zabránite
tým rozštiepeniu materiálu. Správny priemer otvoru,
pozri nižšie uvedená tabuľka.
•
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vyvŕtajte dopredu
otvor s väčším priemerom do hĺbky zodpovedajúcej
polovici dĺžky skrutky. Optimálnu veľkosť vodiaceho
otvoru nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.
Použitie
•
Pred prvým použitím musí byť akumulátor nabíjaný
minimálne 16 hodín.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
•
Akumulátor nabijete tak, že konektor (5) nabíjačky
zasuniete do otvoru (6).
•
Pripojte nabíjačku (4) k sieti.
Nabíjačku zapnite.
•
Nechajte náradie prepojené s nabíjačkou po dobu
6 - 8 hodín.
V priebehu nabíjania môže nabíjačka bzučať a môže
sa i zahrievať; Ide o bežný jav, ktorý neznamená žiadnu
poruchu.
Všeobecne sa dá povedať, že nabíjacia doba 6 hodiny
je dostatočne dlhá na prevádzku náradia s dostatočnou
úrovňou výkonu pre väčšinu práce. Predĺženie doby
nabíjania až na 8 hodín však významne predĺži
prevádzkovú dobu náradia (tá však tiež záleží od stavu
akumulátora a od podmienok nabíjania).
•
Pred použitím náradia odpojte nabíjačku od siete
a náradie od nabíjačky.
Veľkosť
skrutky
Priemer vodiaceho otvoru ø Otvor
(mäkké drevo) (tvrdé drevo) s vôľou
Č. 6 (3,5 mm) 2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Č. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Č. 10 (5 mm) 3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí tiež od používaného
príslušenstva. Príslušenstvo Black & Decker a Piranha
dosahuje vysokú kvalitu a zvyšuje výkon vášho náradia.
Pri použití tohto príslušenstva získate od Vášho náradia
najlepšie pracovné výsledky. V tomto náradí sa upínajú
skrutkovacie nástavce so šesťhranným profilom 6,35 mm
(1/4“). Príslušenstvo Piranha Super-lok je určené na
použitie s týmto náradím.
Pozor! S náradím nepracujte, pokiaľ je pripojené
k nabíjačke.
Pozor! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách nižších než
4°C alebo vyšších než 40°C.
Voľba smeru otáčania (obr. C)
Na doťahovanie skrutiek používajte chod vpred (otáčanie
v smere pohybu hodinových ručičiek). Ak chcete skrutky
uvoľniť, použite smer otáčania dozadu (proti smeru
pohybu hodinových ručičiek).
•
Ak chcete zvoliť smer otáčania dopredu, posuňte
prepínač pravého /ľavého chodu (2) do polohy
vpred.
•
Ak chcete zvoliť smer otáčania dozadu, posuňte
prepínač pravého /ľavého chodu (2) do polohy
vzad.
•
Ak chcete náradie zaistiť, nastavte tento prepínač
do stredovej polohy.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod. Vaša
nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu mimo štandardnej
a pravidelného čistenia.
Pozor! Pred prevádzaním každej údržby vytiahnite
z náradia akumulátor. Pred čistením odpojte nabíjačku
zo siete.
Skrutkovanie (obr. C)
•
Pomocou posuvného prepínača pre voľbu smeru
chodu (2) zvoľte požadovaný smer otáčania dopredu
alebo dozadu.
•
Ak chcete náradie zapnúť, stisnite hlavný spínač
(1).
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač
(1).
•
•
5
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
Pravidelne čistite kryt motora vlhkou handričkou.
Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky ani
rozpúšťadlá.
Ochrana životného prostredia
Prehlásenie o zhode
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
KC360LN
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN61558, EN 60745
Jedného dňa zistíte, že váš výrobok Black & Decker
musíte vymeniť alebo ho už nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného prostredia
a nevyhadzujte prístroj do domáceho odpadu. Zlikvidujte
tento prístroj v triedenom odpade.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrácie prenášané na obsluhu
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-10-2006
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne zberne
odpadov, recyklačné stanice alebo predajne poskytnú
informácie o správnej likvidávii elektro odpadov
z domácnosti.
Tiež spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení ich
prevádzkovej životnosti. Využite túto bezplatnú službu
a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek
autorizovanému servisnému stredisku.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Taktiež je možné nájsť prehľad
autorizovaných servisných dielní firmy Black & Decker
a rovnako aj ďalšie informácie na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker je možné
mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení
ich životnosti ich zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
•
•
Nechajte akumulátory pri prevádzke úplne vybiť
a potom ich vyberte z náradia.
Batérie typu Lithium Ion sú recyklovateľné.
Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo
do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované s ohľadom na životné prostredie.
Technické údaje
KC360LN
3,6
180
5,0
6,35 (1/4“)
1,1
0,4
Napätie zdroja
Otáčky naprázdno
Max. uťahovací moment
Upnutie nástroja
Kapacita akumulátora
Hmotnosť
VDC
min-1
Nm
mm
Ah
kg
Nabíjačka
Napätie zdroja
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
VAC 230
hod. 6-8
kg 0,2
63,5 dB(A)
74,5 dB(A)
0,32 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00042726 - 18-05-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
KC360LN - - - A
CORDLESS SCREWDRIVER 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising