KC360NM | Black&Decker KC360NM CORDLESS SCREWDRIVER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-83 SK
KC360NM
2
SLOVENČINA
b.
Použitie výrobku
Váš kompaktný akumulátorový skrutkovač Black & Decker
je určený na skrutkovanie.
Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské použitie.
c.
Bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť
k spôsobeniu zranenia elektrickým prúdom, k požiaru
alebo k vážnemu poraneniu.
NÁVOD USCHOVAJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
d.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže spôsobiť úraz.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory
obsahujúce horľavé kvapaliny, plyny alebo
prašné priestory. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, čo môže viesť k zapáleniu prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené zemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Neupravované
zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými povrchmi
ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie náradia,
naťahajte zaň alebo nevyťahujte s ním náradie
z elektrickej siete.Prívodný kábel držte mimo
dosahu horúcich predmetov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých súčastí. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Ak pracujete s elektrickým náradím vonku,
používajte predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte. S náradím
nepracujte, ak ste unavení alebo ak ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
f.
g.
3
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá
pracovná obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
náradia k elektrickej zásuvke zaistite, aby bol
hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému rozvodu
pokiaľ je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Ponechané kľúče môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte.Nenoste voľný odev alebo
šperky. Vaše vlasy, odev a rukavice držte mimo
dosahu pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na pripojenie
odsávania a zberným vakom, skontrolujte
tieto funkcie a uistite sa, či sú správne
používané. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Náradie nepreťažujte. Pre konkrétne aplikácie
používajte vhodné náradie. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonaná lepšie
a bezpečnejšie .
Ak nejde hlavný vypínač zapnúť alebo vypnúť,
s náradím nepracujte. Akékoľvek náradie
s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí byť opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva
či iných pripojených súčastí, pred prevádzaním
servisu alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či
zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu
mať vplyv na chod náradia. Ak je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami
sa menej zanášajú a lepšie sa ovládajú.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo,
nástroje atď. v súlade s týmito pokynmi
Nabíjačky
•
Nabíjačku Black & Decker používajte iba na
nabíjanie typu akumulátora dodaného s náradím.
Iné akumulátory by mohli pri nabíjaní explodovať
a spôsobiť poranenie osôb.
•
Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
určené na nabíjanie.
•
Poškodené káble ihneď vymeňte.
•
Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
•
Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
•
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
a spôsobom odporučeným pre daný typ náradia
s ohľadom na pracovné podmienky a druh
vykonávanej práce. Použitie náradia na iné účely,
než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Pred tým, ako do náradia vložíte akumulátor
zabezpečte, aby bol hlavný vypínač vo vypnutej
polohe. Vloženie akumulátora do elektrického
náradia, pokiaľ je hlavný vypínač v zapnutej polohe,
môže spôsobiť nehodu.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného akumulátora spôsobiť
požiar.
Používajte výhradne akumulátory odporučené
výrobcom náradia. Použitie iných typov
akumulátorov môže viesť k vzniku požiaru alebo
zranení.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte ho mimo
dosahu kovových predmetov ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klinčeky, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek akumulátora.
Skrat oboch svoriek kontaktov akumulátora môže
spôsobiť popáleniny alebo požiar.
Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora
unikať kvapalina; vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne
do styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina
z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky
alebo popáleniny.
Nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Pred použitím náradia si prečítajte starostlivo
tento návod.
Bezpečnostný odpojovací transformátor.
Napájanie zo siete je elektricky odpojené
z výstupu transformátora.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka sa
automaticky vypne. Následkom toho nabíjačka
prestane nabíjať. Nabíjačku je nutné odpojiť od
elektrického prúdu a predať autorizovanému
servisnému stredisku na opravu.
Elektrická bezpečnosť
•
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou;
a preto nie je nutný žiaden uzemňovací vodič. Vždy
skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku.
Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k zásuvke elektrického
prúdu.
Opravy
Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
Akumulátory
•
Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte narušiť
obal akumulátora.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte akumulátor v priestoroch, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
•
Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 4 do
40°C.
•
Akumulátor dobíjajte iba originálnou nabíjačkou
dodávanou spolu s náradím.
•
Pri likvidácií akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v kapitole „Ochrana životného
prostredia“.
•
Akumulátory nespaľujte.
•
Nepokúšajte sa nabíjať poškodený akumulátor.
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, musí sa jeho
výmena vykonať u výrobcu alebo v autorizovanom
servisnom centre Black & Decker , aby sa zabránilo
úrazu elektrickým prúdom.
Popis
1.
2.
3.
Hlavný vypínač
Prepínač pravého / ľavého chodu
Držiak nástrojov
Obr. A
4.
5.
6.
Nabíjačka
Pripájací konektor nabíjačky
Otvor pripojenia nabíjačky
Montáž
Nasadenie a vybratie skrutkovacieho nástavca
(obr. B)
V tomto náradí sa upínajú skrutkovacie nástavce so
šesťhranným profilom 6,35 mm (1/4“).
4
•
•
Ak chcete pracovný nástroj nasadiť, vložte jeho
upínaciu stopku do držiaka pracovných nástrojov
(3).
Ak chcete pracovný nástroj vybrať, vyberte jeho
upínaciu stopku z držiaka pracovných nástrojov
(3).
•
•
•
Použitie
•
Pred prvým použitím sa musí akumulátor nabíjať
minimálne 16 hodín.
Ak chcete zvoliť smer otáčania dopredu, posuňte
prepínač pravého /ľavého chodu (2) do polohy
vpred.
Ak chcete zvoliť smer otáčania dozadu, posuňte
prepínač pravého /ľavého chodu (2) do polohy
vzad.
Ak chcete náradie zaistiť, nastavte tento prepínač
do stredovej polohy.
Skrutkovanie (obr. C)
•
Pomocou posuvného prepínača pre voľbu smeru
chodu (2) zvoľte požadovaný smer otáčania dopredu
alebo dozadu.
•
Ak chcete náradie zapnúť, stisnite hlavný vypínač
(1).
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač
(1).
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
•
Akumulátor nabijete tak, že konektor (5) nabíjačky
zasuniete do otvoru na nabíjačke (6).
•
Pripojte nabíjačku (4) k sieti.
Nabíjačku zapnite.
•
Nechajte náradie prepojené s nabíjačkou po dobu
8 - 10 hodín.
V priebehu nabíjania môže nabíjačka bzučať a môže
sa i zahrievať; Ide o bežný jav, ktorý neznamená žiadnu
poruchu.
Všeobecne sa dá povedať, že nabíjanie dlhé 8 hodinu
je dostatočne dlhé na prevádzku náradia s dostatočnou
úrovňou výkonu pre väčšinu práce. Predĺženie doby
nabíjania až o 10 hodín však významne predĺži
prevádzkovú dobu náradia (tá však tiež záleží od stavu
akumulátora a od podmienok nabíjania).
•
Pred použitím náradia odpojte nabíjačku od siete
a náradie od nabíjačky.
Aretačné tlačidlo
Toto náradie je vybavené automatickým zaistením
vretena, a preto môže byť použité ako bežný skrutkovač.
Týmto spôsobom so zablokovaným hriadeľom povoľujte
silno utiahnuté skrutky alebo tento spôsob použite na
silné dotiahnutie skrutiek.
Rady na optimálne použitie
•
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho
nástavca.
•
Pokiaľ sa skrutky priťahujú ťažko, potrite skrutku
mazivom alebo mydlom, aby ste znížili trenie.
•
Pevne dotiahnuté skrutky uvoľnite pomocou zámku
hriadeľa.
•
Vždy držte náradie a skrutkovací nástavec v jednej
priamej osi so skrutkou.
•
Pri skrutkovaní do dreva odporúčame najskôr vyvŕtať
vodiaci otvor vyhovujúci dĺžke skrutky. Zabránite tým
rozštiepeniu materiálu. Optimálnu veľkosť vodiacej
diery nájdete v dole uvedenej tabuľke.
•
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vyvŕtajte dopredu
otvor s väčším priemerom do hĺbky zodpovedajúcej
polovici dĺžky skrutky. Optimálnu veľkosť otvoru so
správnou vôľou nájdete v dole uvedenej tabuľke.
Varovanie! S náradím nepracujte, ak je pripojené
k nabíjačke.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách nižších
než 4°C alebo vyšších než 40°C.
Voľba smeru otáčania (obr. C)
Na doťahovanie skrutiek používajte chod vpred (otáčanie
v smere pohybu hodinových ručičiek). Ak chcete skrutky
uvoľniť, použite smer otáčania dozadu (proti smeru
pohybu hodinových ručičiek).
Veľkosť skrutky
Priemer vodiaceho otvoru ø Priemer otvoru ø
(mäkké drevo)
(tvrdé drevo)
Otvor predvŕtania
Č. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Č. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Č. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Príslušenstvo
Údržba
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Black & Decker a Piranha dosahuje vysokú
kvalitu a zvyšuje výkon Vášho náradia. Používaním
tohoto príslušenstva s Vašim náradím dosiahnete
najlepšie výsledky.
V tomto náradí sa upínajú skrutkovacie nástavce so
šesťhranným profilom 1/4“ (6,35 mm). Príslušenstvo
Piranha Super-lok je určené na použitie s týmto
náradím.
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Predpokladom dlhodobého bezproblémového fungovania
náradia je jeho pravidelné čistenie a starostlivosť oň.
Vaša nabíjačka nevyžaduje okrem pravidelného čistenia
žiadnu údržbu.
Varovanie! Pred prevádzaním každej údržby vytiahnite
z náradia akumulátor. Pred čistením nabíjačky odpojte
prívodný kábel zo zásuvky.
5
•
•
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
Pravidelne čistite kryt motora vlhkou handričkou.
Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky ani
rozpúšťadlá.
Nabíjačka
Vstupné napätie
Približná doba nabíjania
Hmotnosť
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
KC360NM
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, 73/23/EEC, EN 61558, EN60335, EN 60745
Hneď ako zistíte, že budete chcieť vymeniť vaše
náradie alebo ak nebudete toto náradie ďalej používať,
nevyhazujte ho do domového odpadu. Zaistite likvidáciu
tohto výrobku v triedenom odpade.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrácií prenášaných na obsluhu
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Spoločnosť Black & Decker tiež poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu. Využite túto
bezplatnú službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému stredisku.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných stredísk
Black & Decker a všetky podrobnosti týkajúce sa
popredajného servisu nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Akumulátory
Akumulátory Black & Decker je možné
mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení
ich životnosti ich zlikvidujte tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
Nechajte akumulátory pri prevádzke úplne vybiť
a potom ich vyberte z náradia.
Akumulátory NiCd a NiMH sú recyklovateľné.
Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo
do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované s ohľadom na životné prostredie.
Technické údaje
Napätie
Otáčky naprázdno
Maximálny uťahovací moment
Držiak nástrojov
Kapacita akumulátora
Hmotnosť
Vdc
min-1
Nm
mm
Ah
kg
63,5 dB(A)
74,5 dB(A)
0,32 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ oddelenia
spotrebiteľskej techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
1-12-2006
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
•
230
8-10
0,25
Vyhlásenie o zhode
Ochrana životného prostredia
•
VAC
h.
kg
KC360NM
3,6
180
5,0
6,35 (1/4“)
1,2
0,4
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00051177 - 11-10-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
KC360NM - - - A
CORDLESS SCREWDRIVER 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising