KS500 | Black&Decker KS500 JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
500500-65 CZ
AST7XC
KS495
KS500
KS501
KS502
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
f.
Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím
okruhu proudov ý chránič (RCD). Použití
proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3.
a.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím pracujte s rozvahou.
S nářadím nepracujte pokud jste unavení
nebo pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s nářadím může vést k vážnému úrazu.
Pou žívejte pr vk y osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky,
jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv,
pokrývka hlavy a chrániče sluchu snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
ke zdroji napětí nebo před vložením bateriového
bloku, zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je hlavní spínač vypnutý.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním vypínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrickému
rozvodu, pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou
být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou
způsobit úraz.
Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte vhodný
a pevný postoj. To umožní lepší ovladatelnost
nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné šaty
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy,
oděv nebo rukavice nedostaly do nebezpečné
blízkosti pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
Vaše přímočará pila Black & Decker je určena pro řezání
dřeva, plastů a plechů. Toto nářadí je určeno pouze pro
spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnost ní pok yny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit úraz
elektrickým proudem, vznik požáru nebo jiné
vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Označení „elektrické
nářadí“ ve všech níže uvedených upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje
napájecí přívodní šňůru) nebo nářadí napájené
bateriemi (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Pracovní prostor udržujte v čistotě a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést ke způsobení úrazu.
Nepracujte s elektrickým nářadím v prostředí
s výbušnou atmosférou, jako jsou prostředí
s hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným
prachem. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to,
aby se do jeho blízkosti nedostaly děti a okolo
stojící osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami
jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky.
Zabraňte kontaktu kabelu s horkými, mastnými
a ostrými předměty a pohyblivými částmi
nářadí. Poškozený nebo zapletený přívodní kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Pro konkrétní aplikace
používejte vhodné nářadí. Při použití správného
t y p u n á ř a dí b u d e p r á c e p r ove d e n a l é p e
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv
nářadí s nefunkčním hlavním vypínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
ser visu nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte je od elektrické sítě nebo vyjměte
akumulátor. Taková preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
•
Po uvolnění spínače se čepel ještě chvíli
pohybuje. Před odložením pilu vždy vypněte
a počkejte, až se kotouč zcela zastaví.
Varování! Pobyt v prašném prostředí a vdechování
prachu při řezání může ohrozit zdraví obsluhy nářadí
a okolo stojících osob. Používejte masku proti prachu
určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem
a podobnými zplodinami a zajistěte, aby byly takto
chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující
do pracovního prostoru.
•
Tento přístroj není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití přístroje osobou
zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly
být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
•
V tomto návodu je popsáno správné použití nářadí.
Použití jakéhokoliv jiného příslušenství nebo
přídavných zařízení, nebo provádění jakéhokoliv
jiného využití tohoto přístroje, než je popsáno
v tomto návodu k použití, může mít za následek
riziko poranění osob nebo škody na majetku..
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámeným
s jeho obsluhou nebo s tímto návodem, aby
s nářadím pracovaly. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba nářadí. Zkontrolujte vychýlení či
zaseknutí pohybliv ých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, jež mohou
mít vliv na chod nářadí. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a jsou
lépe ovladatelné.
Nářadí, příslušenst ví a dr ž ák y nástrojů
používejte podle uvedených pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Opravy
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita ke srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Doplňkové b e z p ečnost ní pok yny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro práci s přímočarými pilami.
•
•
•
•
•
•
•
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti.Při kontaktu
s „živým“ vodičem se nechráněné kovové části
nářadí stanou také „živé“ a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým proudem.
K přichycení obrobku ke stabilní podložce
použijte svorky nebo jiný osvědčený způsob.
Držení obrobku rukou nebo jeho opření o vaše tělo
je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
Ruce držte mimo oblast řezu. Nikdy z jakéhokoliv
důvodu nesahejte pod řezaný materiál. Nezasahujte
prsty nebo palcem do blízkosti pilového listu
a upínadla pilového listu. Nestabilizujte pilu
uchopením za její patku.
Řezné čepele udržujte ostré. Otupené nebo
poškozené čepele mohou způsobit během přítlaku
odchýlení nebo zaseknutí pily. Vždy používejte
vhodný pilový list pro daný typ opracovávaného
materiálu a daný typ řezu.
Při řezání potrubí nebo elektroinstalačních
koryt se ujistěte, zda jimi neprotéká voda či
nevede elektrická kabeláž apod.
Ihned po skončení řezu se nedotýkejte obrobku
ani pilového listu. Mohou být velmi rozpálené.
Před prováděním řezů do zdí, podlah a stropů
si buďte vědomi skrytých rizik, předem zkontrolujte, kudy je nataženo potrubí a elektrické
vedení.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití výrobku. Úroveň vibrací
může být oproti uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení vystavení se vibracím k určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání by měl předběžný odhad působení vibrací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako doby, při
které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Varování! Ke snížení rizika vzniku úrazu musí
být obsluha obeznámena s tímto návodem
k obsluze.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací;
proto není nutné použití zemnícího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí zdroje
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
•
4
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
•
•
•
Povolte šroub (9) (přibližně o 3 plné otáčky).
Mírně nadzdvihněte a potáhněte směrem vzad
patku pily (4), poté otočte patku pily tak, aby její
výřez dosáhl sklonu 45°.
•
Přitáhněte šroub (9).
Srovnání patky pily (4) pro provádění rovných řezů:
•
Povolte šroub (9).
•
Pootočte patku pily (4) tak, aby její výřez dosáhl
polohy 0° a poté patku pily zatlačte směrem
vpřed.
•
Ujistěte se, zda je vodící kladka pilového listu (5)
správně nastavena.
•
Přitáhněte šroub (9).
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Popis
1.
2.
3.
4.
5.
Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
Zajišťovací tlačítko
Úložný prostor na pilové listy
Patka pily
Vodící kladka pilového listu
Montáž
Varování! Před provedením následujících operací se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto a odpojeno od zdroje
napětí a že se pilový list zastavil. Použité pilové listy
mohou být horké.
Zapnutí a vypnutí
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1).
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač
(1).
•
Nepřetržitý chod nářadí zajistíte stisknutím
zajišťovacího tlačítka (2) a uvolněním stisku
hlavního spínače (1).
•
Chcete-li nářadí vypnout z režimu nepřetržitého
chodu, stiskněte a uvolněte hlavní spínač (1).
Seřízení vodícího válce pilového listu (obr. A & B)
•
Povolte šroub (9).
•
Patku pily (4) zatlačte dopředu tak, aby se vodící
kladka pilového listu (5) dotýkala zadního okraje
pilového listu (7).
•
Přitáhněte šroub (9).
Nasazení a sejmutí pilového listu (obr. C)
•
Před nasazením nebo sejmutím pilového listu (7)
musí být vodící kladka (5) nastavena do zadní
polohy tak, aby se pilového listu nedotýkala.
•
Povolte (nevyjímejte) dva šrouby (6).
•
Pilový list (7) uchopte ozubením směrem vpřed.
•
Zasuňte upínací stopku pilového listu (7) co nejdále
do držáku pilového listu (8).
•
Mírně přitáhněte dva šrouby (6) střídavě směrem
k poloze pilového listu a poté dva šrouby (6) plně
dotáhněte.
•
Výše uvedeným postupem seřiďte vodící kladku
pilového listu (5).
•
Pilový list (7) sejmete tak, že povolíte oba šrouby
(6) o jednu otáčku proti směru chodu hodinových
ručiček.
Řezání
Během řezání držte pilu pevně oběma rukama. Patka
pily by měla být pevně přitlačena k řezanému obrobku.
Tak lépe zabráníte odskočení pily, zmenší se vibrace
a bude minimalizována možnost zlomení pilového
listu.
•
Před započetím řezu nechejte pár vteřin otáčet
řezný kotouč naprázdno.
•
Při provádění řezu nevyvíjejte na nářadí příliš velký
tlak.
Rady k optimálnímu využití
Řezání vrstvených materiálů
Při řezání vrstvených desek mohou vznikat otřepy, které
povrch desky znehodnotí. Nejpoužívanější pilové listy
provádějí řez při zdvihu směrem vzhůru, proto, pokud
je patka pily přitlačena na lícovou stranu desky, použijte
pilový list, který řeže směrem dolů, nebo:
•
Používejte pilové listy s jemnými zuby.
•
Provádějte řez ze zadní strany obrobku.
•
Chcete-li štípání materiálu minimalizovat, sevřete
obrobek z obou stran pomocí kousků dřeva nebo
sololitu a provádějte řez přes celou sestavu.
Uložení pilového listu (obr. D)
Pilové listy lze uschovat v úložném prostoru (3) v zadní
části nářadí.
•
Otevřete kryt úložného prostoru na pilové listy
(3).
•
Pilové listy (7) z úložného prostoru vyjměte, nebo
jej v tomto prostoru (3) uložte.
•
Uzavřete kryt úložného prostoru na pilové listy (3)
a ujistěte se, zda západky zacvakly.
Řezání kovu
•
Pamatujte si, že řezání kovu trvá mnohem déle než
řezání dřeva.
•
Používejte pilový list vhodný pro řezání kovu.
•
Při řezání tenkých plechů připevněte ke spodní
straně obrobku kousek dřeva a provádějte řez přes
celou sestavu.
•
Naneste na požadovanou čáru řezu olejový film.
Dmychadlo řezné linie (obr. E)
•
Ke zlepšení viditelnosti při řezání je vaše pila
vybavena dmychadlem (10), které ofukováním
místa řezu zajistí čistotu pracovní oblasti při
provádění řezu.
Použití
Nastavení patky pily pro provádění pokosových
řezů (obr. F)
Patku pily (4) lze nastavit k provádění rovných řezů,
nebo řezů pod úhlem 45°.
5
Údržba
ES Prohlášení o shodě
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před provedením následujících operací se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto a odpojeno od zdroje
napětí a zda se pilový list zastavil.
•
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
•
Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky
ani rozpouštědla. Zabraňte proniknutí jakékoliv
kapaliny do útrob nářadí a jakoukoliv část nářadí
nikdy do kapaliny neponořujte.
07
AST7XC, KS495, KS500, KS501, KS502
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 98/37/EC, EN 60745
Úr ove ň akust i c kého t l aku m ě ř ená dle nor my
EN60745:
Akustický tlak (LpA)
87 dB(A)
odchylka
3 dB(A)
98 dB(A)
Akustický výkon (LWA)
odchylka
3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
11,5 m/s2
Řezání dřeva (ah, CW)
odchylka (K)
1,5 m/s2
Řezání kovu (ah, CM)
12,8 m/s2
odchylka (K)
1,5 m/s2
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Toto zařízení nesmí být
odhozeno do běžného domovního odpadu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Jednoho dne zjistíte, že nářadí Black & Decker musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí
a nevyhazujte přístroj do domácího odpadu. Zařízení
zlikvidujte podle platných pokynů o třídění a recyklaci
odpadů.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
13-11-2007
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
v yužití použit ých v ýrobků a obalov ých
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
infor mac e o správné lik vidaci elek tro odpadů
z domácnosti.
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost
sběru použitých výrobků nebo jejich recyklaci. Využijte
této bezplatné služby a odevzdejte váš nepoužívaný
přístroj kterémukoli autorizovanému středisku.
Kontakty na Vaše regionální střediska Black & Decker
naleznete v tomto návodu. Seznam značkových servisů
Black & Decker, další podrobnosti o našem poprodejním
servisu a ostatní kontakty naleznete na naší internetové
adrese: www.2helpU.com.
Technické údaje
Napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Max. hloubka řezu
Dřevo
Ocel
Hliník
Hmotnost
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
kg
AST7XC
230
380
3000
KS495
230
380
3000
KS500
230
400
3000
KS501
230
400
3000
KS502
230
400
3000
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
6
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka Black & Decker 2 roky
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
•
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker
a s dokladem o nákupu) do jednoho
z pověřených servisních středisek
Black & Decker, která jsou autorizována
k provádění záručních oprav.
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
zst00069963 - 09-05-2008
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising