KS500 | Black&Decker KS500 JIGSAW instruction manual

372000-32 EST
www.blackanddecker.eu
KS495
KS500
AST7XC
Eesti keel
(Originaaljuhend)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
EESTI KEEL
Sihtotstarbeline kasutamine
Teie Black & Deckeri tikksaag on mõeldud puu,
plasti ja metalllehtede saagimiseks. See tööriist on
mõeldud vaid lõpptarbijale.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege kõik hoiatused ja
ohutusjuhised läbi. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles. Kõigis järgmistes hoiatustes toodud väljend
„elektritööriist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või
akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.
1. Tööpiirkonna ohutus
a. Veenduge, et tööala on puhas ja piisava
valgustusega. Korrast ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista
üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b. Vältige maandatud pindade puudutamist
(nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid).
Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi
oht.
c. Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega
niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi
kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet
kuumuse, õli, teravate nurkade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
4
e. Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage õues kasutamiseks sobivat
pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva
pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage lekkevoolukaitset. Rikkevoolukaitsme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral
või alkoholi, narkootikumide või arstimite
mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
b. Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
c. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/
või aku külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista mille
lüliti on tööasendis kutsub esile õnnetusi.
d. Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti
või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See tagab
parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed
võivad jääda liikuvate osade vahele.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge,
et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Nende seadmete kasutamine vähendab
tolmuga seotud ohtusid.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
EESTI KEEL
b. Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja
vajab remonti.
c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute
vahetamist või hoiulepanekut ühendage
elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise näol.
d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel
ajal väljaspool laste käeulatust ning ärge
lubage elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja
käesoleva juhendiga tutvunud. Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved
ja kõiki muid tööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud tööriista tõttu.
f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena.
Õigesti hooldatud, teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ja neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
otsikuid vastavalt juhistele, arvestades
töötingimusi ja teostatava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5. Hooldus
a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
vastas, on see ebastabiilne ja võib põhjustada
tööriista üle kontrolli kaotamist.
♦ Hoidke käed lõikealast eemal. Ärge kunagi
küünitage ühelgi põhjusel tööala alla. Ärge
asetage sõrmi või pöialt liikuva tera või teraklambri lähedusse. Ärge tasakaalustage saagi
hoide kinni selle jalast.
♦ Hoidke terad teravana. Nürid või kahjustunud terad võivad põhjustada koormuse all
oleva sae kaldumise või seiskumise. Kasutage alati töödetaili ja lõiketöö jaoks sobivaid
terasid.
♦ Torude või juhtmete lõikamisel veenduge,
et neis ei oleks vett või ei oleks need pinge
all.
♦ Vahetult pärast masina käitamist ärge
puudutage töödetaili ega tera. Need võivad
olla kuumad.
♦ Enne seina, põrandasse või lakke augu
puurimist, et seal pole juhtmeid ega torusid või muid peidetud ohte.
♦ Pärast lüliti vabastamist jätkab tera liikumist. Kui olete tööriista välja lülitanud, oodake
kuni tera seiskub täielikult ja alles siis asetage
see maha.
Hoiatus! Kokkupuude lõikamisseadme tekitatava
tolmuga või selle sissehingamine võib ohustada
seadme kasutajat ja võimalikke kõrvalseisjaid.
Kandke tolmumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu
ja auruse eest; veenduge, et tööalale sisenevad
isikud oleks samuti kaitstud.
♦ Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas
kasutusjuhendis. Tarvikute või lisaseadmete
kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud
käesolevas kasutusjuhendis võib põhjustada
vigastusi või vara kahjustamist.
Kõrvaliste isikute ohutus
♦
Täiendavad hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded tikksaagidele.
♦
♦
Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtme lõikamine
võib pingestada elektritööriista metallist osad
ning anda kasutajale elektrilöögi.
Kasutage kruustange või muud viisi, et
töödetail kindalt fikseerida ja seda toestada. Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha
♦
See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute
(k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel
puuduvad vastavad teadmised ja kogemused,
v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik
on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
märgitud vibratsioonitaseme väärtus on mõõdetud
kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse
katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega. Deklareeritud vibratsioonita5
EESTI KEEL
seme väärtust võib kasutada kokkupuute esmaseks
hinnanguks.
Hoiatus! Vibratsioonitaseme väärtus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist
erineda deklareeritud väärtusest. Vibratsioonitase
võib tõusta kõrgemale näidatud tasemest.
Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete
määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/
EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad pidevalt
elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise
tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arvestama
töötsükli kõikide osadega, nagu aeg, millal tööriist on
välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos käivitamisega.
Tööriistal olevad sildid
Hoiatus! Vigastuste ohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu
pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati,
et akupinge vastaks andmesildile märgitud
väärtusele.
♦
Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud
Black & Deckeri hoolduskeskusel välja vahetada.
Omadused
1.
2.
3.
4.
5.
Käivituslüliti
Lukustusnupp
Saetera hoiustuskamber
Tallaplaat
Saetera juhikrull
Kokkupanek
Hoiatus! Veenduge enne järgmiste toimingute üritamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning saetera on seiskunud. Kasutatud
saeterad võid olla kuumad.
Saetera juhikrulliku seadistamine (joon. A & B)
♦ Vabastage kruvi (9).
♦ Suruge tallaplaati (4) ettepoole kuni saetera
juhikrullik (5) puutub vastu saetera tagumist
osa (7).
♦ Pingutage kruvi (9).
Saetera paigaldamine ja eemaldamine (joon. C)
♦ Enne saetera (7) paigaldamist või eemaldamist peab juhikrulliku (5) viima tagumisse
asendisse nii, et see eu puutuks vastu tera.
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vabastage (aga ärge eemaldage täielikult)
kaks kruvi (6).
Hoidke saetera (7) nii, et selle hambad oleksid
suunaga ettepoole.
Sisestage saetera (7) täielikult terahoidikusse
(8).
Esialgu pingutage vaheludimisi mõlemat kruvi
(6), seejärel pingutage kruvid (6) täielikult.
Reguleerige juhikrullikut (5) vastavalt eespool
toodud kirjeldusele.
Saetera eemaldamiseks (7) keerake kahte
kruvi (6) ühe pöörde võrra vastupäeva.
Saetera hoiustamine (joon. D)
Saeterasid on võimalik hoiustada tööriista tagaosas
asuvas hoiustuskambris (3).
♦ Avage saetera hoiustuskambri kate (3).
♦ Eemaldage või hoiustage saeterad (7) hoiustuskambrisse. (3).
♦ Sulgege saeterade hoiustamiskambri kate (3)
ja veenduge, et see lukustuks.
Lõikejoone puhur (joon. E)
♦ Nähtavuse parandamiseks lõikamise ajaks on
tikksaag varustatud lõikejoone puhuriga (10),
mis hoiab saagimise ajal tööala puhtana.
Muud riskid
Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad
riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest,
pikemaajalisest kasutamisest jne.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja
ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid
riske vältida. Need on järgmised.
♦ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
♦ Osade, terade või tarvikute vahetamisest
tekitatud vigastused.
♦ Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud
vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt,
veenduge, et teete regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul).
Kasutamine
Taldplaadi reguleerimine nurga all lõikamiseks
(joon. F)
Taldplaati (4) on võimalik reguleerida nii, et saaks
lõigata tasapinnaliselt või 45° nurga all.
♦ Vabastage kruvi (9) (u. 3 täispööret).
EESTI KEEL
♦
Tõstke natukene taldplaati (4) ja tõmmake
seda tahapoole, seejärel pöörake seda seni
kuni taldplaadi ava on 45° nurga all.
♦ Pingutage kruvi (9).
Taldplaadi (4) asendi lähtestamine tasapinnaliseks
lõikamiseks:
♦ Vabastage kruvi (9).
♦ Pöörake taldplaati (4) seni kuni selle ava jõuab
0° nurga alla, seejärel lükake seda ettepoole.
♦ Veenduge, et saetera juhtrullik (5) on õigesti
seadistatud.
♦ Pingutage kruvi (9).
Sisse- ja väljalülitamine
♦ Tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse-/
väljalülitamisuppu (1).
♦ Tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/
väljalülitamisuppu (1).
♦ Pidevaks tööks kasutage lukustamise nuppu
(2) ja vabastage sisse/väljalülitamisnupp (1).
♦ Tööriista väljalülitamiseks, kui see on pideva
käitamise režiimis, vabastage sisse-/väljalülitamisuppu (1).
Hooldamine
Black & Deckeri tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
Hoiatus! Veenduge enne hooldamist või puhastamist, et tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust
eraldatud ning saetera on seiskunud.
♦ Puhastage pehme harja või kuiva lapi abil
regulaarselt tööriista ja laadija ventilatsiooniavasid.
♦ Puhastage regulaarselt mootori korpust niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid. Ärge kunagi
laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi vedeliku
sisse.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Saagimine
Lõikamise ajal hoidke tööriista kinni kahe käega.
Tald peab olema tugevalt vastu lõigatavat materjali.
See ennetab sae hüplemist, vähendab vibratsiooni
ja minimaliseerib tera purunemise ohu.
♦ Laske saekettal enne lõikamise alustamist
mõned sekundid vabalt pöörelda.
♦ Rakendage tööriistale lõikamise ajal ainult
veidi jõudu.
Kui ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Nõuanded optimaalseks kasutamiseks
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja
juures uue toote ostmisel.
Laminaatmaterjali lõikamine
Laminaatmaterjalide lõikamisel on materjali killustumise oht, mis võib kahjustada silmale nähtavaid
pindu. Tavalised saeterad lõikavad suunaga ülespoole, kui taldplaat on surutud vastu silmaga nähtavat pinda, kasutage terasid mis lõikavad suunaga
allapoole või:
♦ Kasutage peent lõiketera.
♦ Lõigake töödetaili tagumisest küljest.
♦ Killustumise vältimiseks asetage enne lõikamist töödetaili mõlemale küljele puutükk või
saepuruplaat.
Metalli lõikamine
♦ Pidage meeles, et metalli lõikamisele kulub
rohkem aega kui puidu lõikamisele.
♦ Kasutage metalli lõikamiseks sobilikke terasid.
♦ Lehtmetalli lõikamisel asetage lõigatava materjali alla puutükk.
♦ Katke lõikejoon õlikihiga.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjale taaskasutada.
Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab
vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
7
EESTI KEEL
Tehnilised andmed
Pinge
V vahelduvvool
Tarbitav võimsus
W
Koormuseta kiirus
min-1
Max lõikesügavus
Puit
mm
Teras
mm
Alumiinium
mm
Kaal
kg
AST7XC
TÜÜP 2
230
380
3000
KS495
TÜÜP 1
230
380
3000
KS500
TÜÜP 1
230
400
3000
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
Helirõhu tase vastavalt standardile EN60745:
LpA (helirõhk) 87 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
LpA (helivõimsus) 98 dB(A), määramatus (K)
3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise
vektori summa) mõõdetud vastavalt standardile
EN 60745:
Puu lõikamine (ah, CW) 11,5 m/s2, määramatus (K)
1,5 m/s2, Lehtmetalli lõikamine (ah, CM) 12,8 m/s2,
määramatus (K) 1,5 m/s2
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
AST7XC, KS495, KS500
Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN60745-1, EN60745-2-11.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri
nimel.
Kevin Hewitt
Globaalse inseneritehnika
asepresident
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ühendkuningriik
12-04-2010
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш лобзик Black & Decker предназначен для
распиливания дерева, пластика и листового
металла. Этот инструмент предназначен только
для бытового использования.
в.
Правила безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции по эксплуатации. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести
к пора жению элек трическим током,
возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
Сохраняйте все инструкции и правила безопасности для дальнейшего пользования.
Термин “Электроинструмент” во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
а. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок
на рабочем месте и плохая освещенность
могут привести к несчастному случаю.
б. Не используйте электроинструмент, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмента появляются искры, которые могут воспламенить
пыль или пары.
в. Не подпускайте близко детей или посторонних лиц во время работы электроинструментом. Вы можете отвлечься и потерять контроль над электроинструментом.
2. Электробезопасность
а. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна подходить к сетевой розетке.
Ни в коем случае не вносите изменения
в конструкцию вилки электрокабеля. Не
пользуйтесь адаптерной вставкой для
подключения заземленных электроинструментов. Немодифицированные вилки
и подходящие к ним сетевые розетки снижают риск поражения электрическим током.
б. Избегайте контактов частей тела с заземленными объектами, например, тру-
г.
д.
е.
бопроводами, радиаторами отопления,
элек троплитами и холодильниками.
Существует повышенный риск поражения
электрическим током, если вы какой-либо
частью тела касаетесь земли.
Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание
жидкости внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с кабелем. Ни
в коем случае не переносите электроинструмент, держа его за кабель, и не
беритесь за кабель при отключении от
сетевой розетки. Не подвергайте кабель
воздействию влаги и масла и держите
его подальше от острых кромок и движущихся деталей. повышают риск поражения
электрическим током.
При работе электроинструментом вне
помещения пользуйтесь удлинительным
кабелем, предназначенным для наружных работ. Использование кабеля, предназначенного для работы вне помещения,
снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Индивидуальная безопасность
а. Будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете и руководствуйтесь здравым
смыслом, когда Вы работаете электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под действием наркотиков, алкоголя
или лекарств. Минутная невнимательность
при работе электроинструментами может
привести к серьезной травме.
б. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Разумное использование таких
средств индивидуальной защиты, как респиратор, ботинки на нескользящей подошве,
защитный шлем и слухозащитные наушники,
значительно снизит риск получения травмы.
в. Не допускайте случайного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении “выключено”. Не переносите электроинструмент
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
г.
д.
е.
ж.
с нажатой кнопкой выключателя, и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение “включено”. Это может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите регулировочный или гаечный
к люч. Ос тавленный зак репленным на
вращающейся части регулировочный или
гаечный ключ может стать причиной тяжелой
травмы.
Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это поможет Вам не потерять контроль над электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки не попали
в движущиеся части инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные
волосы могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование таких систем значительно снижает
опасность, связанную с запыленностью
рабочего пространства.
4. Использование и уход за электроинструментом
а. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
б. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
вык лючателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
в. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
г. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
10
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными инструкциями, работать электроинструментом. Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных пользователей.
д. Проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных
деталей, целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу. Направляйте поврежденные электроинструменты в ремонт. Многие несчастные случаи
являются следствием плохого ухода за
электроинструментом.
е. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее
утомительной.
ж. Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
а. Ремонт Вашего элек троинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе лобзиками.
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой или
собственным кабелем. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность
поражения оператора электрическим током.
Используйте тиски или другие приспособления для фиксации обрабатываемой
РУССКИЙ ЯЗЫК
детали, при этом кладите ее на неподвижную поверхность. Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором
в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
♦ Держите руки вне зоны резания. Ни в коем
случае не держите руки под заготовкой.
Не помещайте пальцы вблизи пилки и зажима пилки. Не стабилизируйте положение
лобзика, удерживая его за поворотную подошву.
♦ Следите за остротой заточки. Затупленные или поврежденные пилки могут заставить пилу отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия. Всегда используйте
пилку, максимально соответствующую материалу заготовки и характеру реза.
♦ Прежде чем приступить к резке трубы или
канала, убедитесь, что в них нет воды,
электропроводки и т.д.
♦ Не дотрагивайтесь до заготовки или пилки
сразу же после работы инструментом. Они
могут быть очень горячими.
♦ Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом работы. Прежде, чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте их на
наличие электропроводки и трубопроводов.
♦ Полотно будет продолжать движение
некоторое время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте
электроинструмент и ж дите, пока пилка
полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент.
Внимание! Не допускайте попадания пыли, образующейся в процессе шлифования, на кожу,
слизистые оболочки и в органы дыхания. Это
может представлять опасность для здоровья
оператора и стоящих рядом лиц. Пользуйтесь
специальным респиратором, предназначенным
для защиты от пыли и паров; следите, чтобы
люди, находящиеся в зоне работ, или входящие
в нее, также надевали респиратор.
♦ Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации. Используйте все насадки и приспособления
и работайте данным инструментом строго
в соответствии с данным руководством.
Использование не по назначению может привести к серьезной травме и повреждению
инструмента или обрабатываемого изделия.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
♦ Всегда следите, чтобы дети не играли
с устройством.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN 60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе электроинструментом зависят
от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
Внимание! Внимательное ознакомление с руководством по эксплуатации поможет снизить риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению источника питания.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Особенности
1.
2.
3.
4.
5.
Пусковой выключатель
Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
Отделение для хранения пилок
Подошва
Направляющий ролик пилки
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из
следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, и что пилка остановилась. В процессе
работы пилка нагревается.
Регулировка направляющего ролика пилки
(Рис. А и В)
♦ Ослабьте затяжку винта (9).
♦ Тяните подошву (4) вперед, пока направляющий ролик (5) не коснется задней кромки
пилки (7).
♦ Затяните винт (9).
Установка и снятие пилки (Рис. С)
♦ Перед установкой/снятием пилки (7) оттяните направляющий ролик пилки (5) назад так,
чтобы он не касался пилки.
♦ Ослабьте (не выкручивайте полностью) два
винта (6).
♦ Держите пилку (7) так, чтобы кромка с зубьями была направлена вперед.
♦ Вставьте хвостовик пилки (7) в держатель (8)
до упора.
♦ Постепенно затягивайте два винта (6) по
очереди, пока пилка не встанет на нужное
место, затем затяните их полностью.
♦ Отрегулируйте направляющий ролик пилки
(5), как это описано выше.
♦ Для снятия пилки (7) поверните два винта
(6) на один оборот против часовой стрелки.
Хранение пилок (Рис. D)
Пилки можно держать в отделении для хранения
(3), расположенном в задней части инструмента.
♦ Откройте крышку отделения для хранения
пилок (3).
♦ Выньте пильное полотно (7) или поместите
его в отсек для хранения (3).
♦ Закройте крышку отделения для хранения
пилок (3) и проверьте, что оно закрылось на
защелку.
Устройство сдува опилок (Рис. Е)
♦ Ваш лобзик оборудован устройством сдува
опилок (10), которое будет постоянно очи12
щать линию реза от пыли, улучшая видимость при резании.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности.
Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия
и т.п. Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, пильных дисков
или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с электроинструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Эксплуатация
Регулировка угла наклона подошвы для выполнения косых резов (Рис. F)
Подошва (4) может устанавливаться как в положение для выполнения прямолинейных резов,
так и в положение для выполнения косых резов
под углом 45°.
♦ Ослабьте затяжку винта (9) (повернув примерно на 3 полных оборота).
♦ Слегка приподнимите и сдвиньте назад подошву (4), затем поворачивайте подошву до
тех пор, пока ее паз не достигнет положения
45°.
♦ Затяните винт (9).
Для возврата подошвы (4) в положение для
прямолинейных резов:
♦ Ослабьте затяжку винта (9).
♦ Поворачивайте подошву (4), пока ее паз не
установится в положении 0°, затем сдвиньте
подошву вперед.
♦ Убедитесь, что направляющий ролик пилки
(5) правильно отрегулирован.
♦ Затяните винт (9).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу выключателя (1).
♦ Для непрерывной работы нажмите кнопку
защиты от непреднамеренного пуска (2)
и отпустите клавишу выключателя (1).
♦ Для выключения электроинструмента, находящегося в режиме непрерывной работы,
нажмите и отпустите клавишу пускового выключателя (1).
Пиление
При резании крепко держите электроинструмент двумя руками. В процессе резания прижимайте подошву к поверхности материала.
Это поможет избежать подпрыгивания лобзика,
снизит вибрацию и вероятность поломки пилки.
♦ Дайте пилке поработать без нагрузки несколько секунд прежде, чем приступить
к выполнению реза.
♦ Работайте, прилагая к электроинструменту
только легкое усилие.
Советы по оптимальному использованию
Пиление ламината
При резании ламината может произойти его расщепление, что испортит внешний вид лицевой
поверхности. Большинство стандартных пилок
выполняют рез при ходе вверх, поэтому, если
подошва располагается на лицевой поверхности, используйте пилку, которая режет при
ходе вниз, или:
♦ Используйте пилку с мелкими зубьями.
♦ Пилите по обратной стороне заготовки.
♦ Чтобы избежать расщепления ламината, поместите заготовку между двумя панелями из
древесины или ДСП и пилите получившуюся
сэндвич-панель.
Резание металла
♦ Имейте в виду, что резание металла занимает гораздо больше времени, чем резание
дерева.
♦ Пользуйтесь пилкой, предназначенной для
резания металла.
♦ Для резания тонколистового металла, прикрепите деревянную панель к обратной
стороне заготовки и выполняйте рез по
получившейся сэндвич-панели.
♦ Смажьте маслом предполагаемую линию
реза.
Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом обслуживании Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед выполнением любой из
следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, и что пилка остановилась.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные прорези Вашего электроинструмента и зарядного устройства мягкой щеткой или сухой
салфеткой.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной салфеткой. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или растворителями. Не допускайте попадания
жидкости внутрь электроинструмента и ни
в коем случае не погружайте какую-либо
часть электроинструмента в жидкость.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker, или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
AST7XC
ТИП2
Напряжение
В перем. тока 230
Потребляемая
мощность
Вт 380
Число оборотов
(без нагрузки)
об./мин. 3000
Макс. глубина реза:
Дерево
мм 60
Сталь
мм 5
Алюминий
мм 10
Вес
кг 1,5
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
AST7XC, KS495, KS500
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-11.
KS495 KS500
ТИП1 ТИП1
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
230
230
380
400
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
3000
3000
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
LpA (звуковое давление) 87 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А), LwA (акустическая мощность)
98 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Распил древесины (ah, CW) 11,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2, Распил листового металла
(ah, СМ) 12,8 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела
мирового проектирования
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
12-04-2010
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B00272
AST7XC
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
zst00198965 - 06-03-2013
14
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
16
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
17
18
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising