KS500 | Black&Decker KS500 JIGSAW instruction manual

382013 - 10 BAL
www.blackanddecker.eu
KS495
KS500
AST7XC
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
10
16
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
22
2
4
3
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaša Вlack & Decker vbodna žaga je namenjena za
žaganje lesenih, plastičnih in pločevinastih izdelkov.
To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in
navodila. Neupoštevanje navedenih navodil
lahko povzroči električni udar, požar in/ali
hude telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz “električno orodje” v vseh
spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša
električno napajana (kabelska) električna orodja ali
na akumulatorsko napajana (brezžična) električna
orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, kot
so npr. prostori, kjer se nahajajo vnetljive
tekočine, plini ali prah. Pri uporabi z električnimi
orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali
hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte
adapterskih vtikačev. Nepredelani vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stiku z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Če v električno orodje
zaide voda, obstaja večja možnost električnega
udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti od
4
vročine, olja, ostrih robov in premikajočih se
delov. Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem,
uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi
na prostem. Uporaba ustreznega podaljška za
uporabo na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte, če
ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali
zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko privede
do težkih telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za vklop
ali priključitev električnega orodja na električno
omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega se dela orodja, lahko
privede do telesnih poškodb.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite
za varno in trdno stojišče. To omogoča boljši
nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih
situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da
so pravilno priklopljene in da jih uporabljate
pravilno. Uporaba tovrstnih naprav lahko znatno zmanjša nevarnost, povezano z nabiranjem
prahu.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
SLOVENŠČINA
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno
orodje. Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo. Ustrezno električno orodje bo delo opravilo bolje in varneje s predpisano
hitrostjo in načinom uporabe.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo
orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.
Električna orodja so lahko v rokah ljudi, ki za
tovrstno delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz.
v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Poškodovano električno
orodje popravite pred uporabo. Mnogo nesreč
se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega
orodja za namen, ki ni predviden, lahko privede
do nevarnosti.
5. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen
serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski
deli električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
♦ Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
♦ Roke zadržujte proč od rezalnega območja.
Nikoli z rokami ne segajte pod obdelovanec. Ne
potiskajte prstov v bližino premikajočega se lista
žage in spone lista. Ne stabilizirajte žage, tako
da bi jo držali za čevelj.
♦ Rezila ohranjajte ostra. Topo ali poškodovano
rezilo lahko povzroči, da se rezilo nepričakovano
odkloni ali zaustavi pod napetostjo. Vedno uporabljajte ustrezno vrsto lista glede na material
obdelovanca in vrsto reza.
♦ Kadar režete cevi ali vodovodne cevi se
prepričajte, da ne vsebujejo vode, električne
napeljave, ipd.
♦ Ne dotikajte se rezila ali odrezanega materiala
takoj po delovni operaciji. Predmeti so lahko
zelo vroči.
♦ Pred začetkom rezanja v steno, tla ali strop
bodite pozorni na skrite nevarnosti, ki vam pri
tem pretijo. Preverite za električno napeljavo
in cevi.
♦ Po sprostitvi stikala bo rezilo nadaljevalo z rezanjem. Vedno izključite orodje in počakajte, da
se list popolnoma ustavi, preden odložite orodje.
Opozorilo! Stik s prahom ali inhalacija praha, ki se
pojavlja pri rezanju lahko ogrozi zdravje upravljavcu
in vsem prisotnim osebam. Nosite masko, ki je posebej oblikovana za zaščito pred prahom in hlapi,
ter zagotovite zaščito tudi za osebe, ki se nahajajo
v bližini.
♦ Namen uporabe je opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora ali način
uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan,
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali
materialne škode.
Varnost drugih ljudi
♦
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
vbodne žage.
♦
Ko opravljate dela, kjer se lahko pripomoček
za rezanje dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno
držite za izolirano površino. Če prerežete žico
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
5
SLOVENŠČINA
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi za
predhodno oceno izpostavljenosti.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je
vključeno brez delovanja.
Nastavljanje podpornega valja rezila (sl.
A in B)
♦
♦
♦
Montaža in demontaža rezila (sl. C)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Oznake na orodjih
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite,
ali napetost vira napajanja ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Вlack & Decker
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
5.
Stikalo za vklop/izklop
Gumb za vklop zapore
Prostor za shranjevanje rezila
Plošča čeljusti
Podporni valj rezila
Sestava
Opozorilo! Pred izvajanjem naslednjih del se prepričajte, da je orodje izključeno, odklopljeno od omrežne napetosti in da se je rezilo zaustavilo. Pravkar
uporabljeno rezilo je lahko vroče.
6
Odvijte vijak (9).
potisnite ploščo čeljusti (4) naprej, da se podporni
valj rezila (5) dotakne zadnjega roba rezila (7).
Zategnite vijak (9).
Pred montažo ali demontažo rezila (7) je potrebno podporni valj rezila (5) nastaviti na zadnji
položaj, da se ne dotika rezila.
Odvijte (ne odstranite) oba vijaka (6).
Držite rezilo (7) tako, da so zobje rezila usmerjeni
navzgor.
Potisnite vsadnik rezila (7) v vpenjalno glavo lista
(8), dokler se ne ustavi.
Rahlo zategnite oba vijaka (6), potem nastavite
rezilo in nato popolnoma zategnite oba vijaka (6).
Nastavite podporni valj rezila (5), kot je opisano
zgoraj.
Če želite odstraniti rezilo (7), odvijte oba vijaka (6)
za eden obrat v nasprotni smeri gibanja urinega
kazalca.
Hramba rezila (sl. D)
Rezila lahko shranite v prostor za shranjevanje rezila
(3), ki se nahaja na zadnji strani orodja.
♦ Odprite pokrov prostora za shranjevanje rezila
(3).
♦ Odstranite ali shranite rezila (7) v prostor za
shranjevanje. (3).
♦ Zaprite pokrov prostora za shranjevanje rezila
(3) in preverite, ali je pravilno zapahnjen.
Puhalo linije rezanja (sl. E)
♦
Za boljšo vidljivost med rezanjem, je vaša vbodna
žaga opremljena s puhalom linije rezanja (10),
ki bo ohranjalo delovno območje med rezanjem
čisto in brez prahu.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in nastavkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
SLOVENŠČINA
♦
♦
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
Poškodbe sluha.
Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Uporaba
Nastavitev plošče čeljusti za žaganje pod
kotom (sl. F)
Ploščo čeljusti (4) lahko nastavite za žaganje bodisi
ravnih rezov ali za rezanje pod kotom 45°.
♦ Odvijte vijak (9) (za pribl. 3 vrtljaje).
♦ Rahlo dvignite ploščo čeljusti (4) in jo povlecite
nazaj, nato obračajte ploščo čeljusti, da reža
plošče čeljusti doseže položaj 45°.
♦ Zategnite vijak (9).
Namestitev plošče čeljusti (4) za ravne reze:
♦ Odvijte vijak (9).
♦ Obračajte ploščo čeljusti (4), da reža plošče čeljusti doseže položaj 0° in nato pomaknite ploščo
čeljusti naprej.
♦ Prepričajte se, da je podporni valj rezila (5) nastavljen pravilno.
♦ Zategnite vijak (9).
Vklop in izklop
♦
♦
♦
♦
Orodje vklopite s pritiskom na vklopno/izklopno
stikalo (1).
Orodje izklopite tako, da sprostite vklopno/izklopno stikalo (1).
Za neprekinjeno delovanje pritisnite gumb za
vklop zapore (2) in sprostite stikalo za vklop/
izklop (1).
Za izklop orodja med nepretrganim delovanjem
pritisnite na stikalo za vklop/izklop (1) in ga
sprostite.
Rezanje
Med žaganjem trdno držite orodje z obema rokama.
Čeljust mora biti močno pritisnjena ob obdelovanec,
ki ga žagate. To prepreči poskakovanje žage, zmanjša tresenje in prepreči tudi lomljenje žaginih listov.
♦ Pred žaganjem dovolite listu, da deluje nekaj
sekund v prostem teku.
♦ Med žaganjem pritiskajte orodje rahlo z občutkom.
Priporočila za optimalno učinkovito
uporabo
Rezanje laminatov
Pri žaganju vezanih plošč se lahko razcepi površina
plošče in se tako poškoduje. Potek reza pri večini
žaginih listov je v smeri navzgor; če se torej plošča
čevlja nahaja na licu (kakovostni strani) obdelovanca, uporabite bodisi žagin list, ki reže z gibanjem
navzdol ali:
♦ Uporabite liste z manjšimi zobmi.
♦ Režite od zadnje strani obdelovanca.
♦ Vpnite obdelovanec med dva kosa odpadnega
lesa ali dve deščici in režite skozi sendvič, da
zmanjšate možnost odkruškov.
Rezanje kovine
♦
♦
♦
♦
Upoštevajte, da traja rezanje kovine mnogo dalj
časa kot rezanje lesa.
Izberite list, ki je primeren za rezanje kovine.
Pri rezanju tanke kovinske plošče, uporabite
odpaden košček lesa in ga vpnite na hrbtno
stran plošče obdelovanca in režite preko celega
"sendviča".
Nanesite tanek sloj olja po rezalni površini.
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako, da
dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne
nege in rednega čiščenja naprave.
Opozorilo! Pred izvajanjem vzdrževalnih del ali
čiščenja se prepričajte, da je orodje izključeno,
odklopljeno od omrežne napetosti in da se je rezilo
zaustavilo.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Pazite, da voda ne prodre v notranjost orodja;
nikoli ne potopite nobenega dela orodja v tekočino.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
7
SLOVENŠČINA
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k varovanju onesnaženja okolja
in manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker, ko
ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
Вlack & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Napetost
Vhodna moč
Hitrost delovanja
brez obremenitve
Maks. globina reza
Les
Kovina
Aluminij
Teža
V (izmenična)
W
min-1
mm
mm
mm
kg
AST7XC
TIP 2
230
380
KS495
TIP 1
230
380
KS500
TIP 1
230
400
3000
3000
3000
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN60745:
LpA (raven zvočnega tlaka) 87 dB(A), negotovost (K)
3 dB (A), LWA (raven zvočne moči) 98 dB (A), negotovost
(K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Žaganje lesa (ah, cw) 11,5 m/s2, negotovost (K) 1,5 m/s2,
Rezanje kovinske plošče (ah, cm) 12,8 m/s2, negotovost
(K) 1,5 m/s2
8
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
AST7XC, KS495, KS500
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN60745-1, EN60745-2-11
Za več informacij se povežite z Black & Deckerjem
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu Black & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
12.04.2010
SLOVENŠČINA
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem.
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja.
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč.
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
Вlack & Deckerjevih serviserjev in opis vseh po
prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni
strani: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi Вlack & Decker
izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih
izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij
glede blagovne znamke Вlack & Decker in njegovih
izdelkih, obiščite spletno stran www.blackanddecker.co.uk
9
HRVATSKI
Predviđena uporaba
Vaša Вlack & Decker ubodna pila dizajnirana je za
piljenje drva, plastike i metalnih limova. Ovaj je alat
predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje svih uputa
može rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni i mračni prostori prizivaju
nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati
stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti
mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne
utikače s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Ako je tijelo uzemljeno, rizik
od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni kabel
povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
10
f.
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu
od neispravnosti uzemljenja (RCD). Upotreba
RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim
alatom. Ne koristite električni alat ako ste
umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne opreme
poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela
protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od osobnih
ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata
pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač uključen
priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve za podešavanje i sl.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje bolji
nadzor nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite
podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi
mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili
dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača, osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba ovih uređaja može smanjiti
opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao
koji obavljate. Prikladan električni alat bolje
će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
HRVATSKI
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja
opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama. Električni alati opasni su
u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li otklona ili savijenih pokretnih dijelova,
napuknuća dijelova ili bilo kakvih drugih
stanja koja mogu utjecati na rad električnog
alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava
upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te
uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Servis
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog
servisera i upotrebom identičnih zamjenskih
dijelova. Na taj ćete način zajamčiti sigurnost pri
održavanju alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može
dovesti do gubitka kontrole.
♦ Kabel držite podalje od područja rezanja.
Ruke nikad i ni iz kojeg razloga nemojte postavljati ispod radnog materijala. Prste nemojte
postavljati blizu oštrice koja se okreće i njezine
stezaljke. Pilu nemojte pridržavati hvatanjem za
papučicu.
♦ Oštrice održavajte oštrima. Tupe ili oštećene
oštrice mogu uzrokovati podrhtavanje pile ili njezino blokiranje pod pritiskom. Upotrijebite vrstu
oštrice pile koja odgovara radnom materijalu
i vrsti reza koji izvodite.
♦ Prilikom rezanja cijevi ili kanala pobrinite se
da ne sadrže vodu, električna ožičenja itd.
♦ Ne dodirujte radni materijal ili list neposredno
nakon upotrebe alata. Oni se mogu vrlo zagrijati.
♦ Obratite pažnju na skrivene opasnosti. Prije
rezanja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored ožičenja i cijevi.
♦ List će nastaviti s kretanjem nakon otpuštanja
prekidača. Uvijek isključite alat i pričekajte da
list u cijelosti prestane s kretanjem prije nego
odložite alat.
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom tijekom
rezanja ili njezino udisanje može ugroziti zdravlje
rukovatelja i osoba u blizini. Nosite zaštitnu masku
posebno dizajniranu za zaštitu od čestica i isparenja
te osigurajte zaštitu drugih osoba koje se nalaze ili
prolaze radnim područjem.
♦ Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih postupaka pomoću
ovog alata koji nisu opisani u ovom priručniku
mogu predstavljati opasnost od tjelesne ozljede
i/ili materijalne štete.
Sigurnost drugih osoba
♦
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za ubodne pile.
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje
bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima ili kabelom alata. U slučaju kontakta
reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se
napon može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati električni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, (uključujući i djecu) ni
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo
njihovo igranje ovim uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
11
HRVATSKI
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje
alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može
se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatima
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Вlack & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Značajke
1.
2.
3.
4.
5.
Prekidač uključivanja/isključivanja
Tipka za blokiranje
Odjeljak za pohranu lista pile
Pločica papučice
Valjak lista
Sastavljanje
Upozorenje! Prije nego što pokušate obaviti neki
od sljedećih postupaka, provjerite je li alat isključen
i iskopčan iz utičnice te je li oštrica pile zaustavljena.
Oštrica pile može biti vruća nakon rada.
Podešavanje valjka lista pile (sl. A i B)
♦
♦
♦
12
Olabavite vijak (9).
Potisnite papučicu (4) prema naprijed tako da
valjak lista (5) dodirne stražnji rub lista pile (7).
Pritegnite vijak (9).
Postavljanje i uklanjanje oštrice pile (sl. C)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Prije postavljanja ili uklanjanja lista pile (7), potrebno je podesiti valjak lista pile (5) u stražnji
položaj tako da ne dodiruje list.
Olabavite dva vijka (6) (nemojte ih uklanjati).
Držite oštricu pile (7) tako da zupci budu okrenuti
prema naprijed.
Prihvatni dio lista (7) umetnite do kraja u držač
(8).
Lagano i naizmjence pritežite dva vijka (6) kako
biste podesili list, a zatim ih potpuno pritegnite.
Podesite valjak lista (5) na prethodno opisan
način.
Da biste uklonili list pile (7), okrenite oba vijka
(6) za jedan okret suprotno od kazaljke na satu.
Pohranjivanje lista pile (sl. D)
Listovi pile mogu se pohraniti u odjeljak za pohranu
(3) sa stražnje strane alata.
♦ Otvorite pokrov odjeljka za pohranu lista pile (3).
♦ Uklonite ili pohranite listove pile (7) u odjeljak za
pohranu. (3).
♦ Zatvorite poklopac odjeljka za pohranu listova
(3) i provjerite je li dobro zatvoren.
Puhalo na liniji reza (sl. E)
♦
Za dodatnu vidljivost prilikom rezanja, pila je
opremljena puhalom po liniji reza (10), koje
uklanja piljevinu iz područja rezanja.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica
ili pribora.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo
kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
HRVATSKI
Upotreba
Prilagođavanje papuče za nagibne rezove
(sl. F)
Papučica (4) se može postaviti za izvođenje ravnog
reza ili za nagibno rezanje ulijevo ili udesno pod
kutom od 45°.
♦ Olabavite vijak (9) (oko 3 puna okreta).
♦ Lagano podignite papučicu (4) i povucite je prema natrag, a zatim je zakrenite tako da utor na
papučici bude pod 45°.
♦ Pritegnite vijak (9).
Vraćanje papučice (4) u položaj za ravne rezove:
♦ Olabavite vijak (9).
♦ Zakrenite papučicu (4) tako da utor na papučici
bude pod 0°, a zatim potisnite papučicu prema
naprijed.
♦ Provjerite je li valjak lista pile (5) pravilno podešen.
♦ Pritegnite vijak (9).
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
♦
Za uključivanje alata pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
Za isključivanje alata pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
Za neprestani rad pritisnite tipku za blokiranje
(2) i otpustite prekidač uključivanja/isključivanja
s regulatorom brzine (1).
Za isključivanje alata dok je u kontinuiranom
načinu rada, ponovo pritisnite i pustite prekidač
za uključivanje/isključivanje (1).
Piljenje
Alat tijekom rezanja čvrsto pridržavajte s obje ruke.
Papučicu je potrebno čvrsto držati uz radni materijal. To će pomoći u sprječavanju poskakivanja pile,
smanjivanju vibracija i smanjivanju vjerojatnosti
pucanja lista.
♦ Prije započinjanja reza pustite list pile da nekoliko
sekundi slobodno radi.
♦ Na alat primijenite isključivo lagani pritisak dok
izvodite rez.
Savjeti za optimalnu upotrebu
Piljenje laminata
Tijekom rezanja laminata može nastati cijepanje koje
bi moglo oštetiti prezentiranu površinu. Najuobičajeniji listovi pila režu tijekom svog kretanja prema
gore. Iz tog razloga, ako je papuča oslonjena na
prezentiranu površinu upotrijebite list koji reže tijekom
kretanja prema dolje ili:
♦ Upotrijebite oštricu sa finim zupcima.
♦ Pilite od stražnje površine radnog materijala.
♦ Da biste pojavu iveraka sveli na minimum, pritegnite komad drva ili šperploče za obje strane
radnog materijala i pilite kroz ovaj "sendvič".
Piljenje metala
♦
♦
♦
♦
Imajte na umu da piljenje metala traje dulje nego
piljenje drva.
Upotrijebite list pile koji je pogodan za piljenje
u metalu.
Kad režete tanki metalni lim, uz stražnju stranu
radnog materijala stegnite komad otpadnog drva
i zatim pilite kroz taj "sendvič".
Na predviđenu liniju reza nanesite tanak sloj ulja.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije bilo kakvog održavanja ili čišćenja,
provjerite je li alat isključen i iskopčan iz utičnice te
je li oštrica pile zaustavljena.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito
čistite mekim kistom, četkom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala. Nikad ne dopustite da
bilo kakva tekućina prodre u unutrašnjost alata
i nikad ne potapajte bilo koji dio alata u tekućinu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz
kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Вlack & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe,
ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pripremite ovaj proizvod za zasebno odlaganje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja
okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Вlack & Decker omogućuje prikupljanje i re13
HRVATSKI
cikliranje Вlack & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti
u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda
tvrtke Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom
priručniku. Također, popis ovlaštenih Вlack & Decker
servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje te kontaktima dostupni su na internetskoj
adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
Brzina bez opterećenja
Maksimalna dubina rezanja
Drvo
Čelik
Aluminij
Masa
Vac
W
min-1
mm
mm
mm
kg
AST7XC
TIP 2
230
380
3000
KS495
TIP 1
230
380
3000
KS500
TIP 1
230
400
3000
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
Razina zvučnog tlaka prema EN60745:
LpA (zvučni tlak) 87 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A),
LWA (zvučna snaga) 98 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski
zbroj) prema EN 60745:
Rezanje drva (ah, cw) 11,5 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2,
Rezanje lima (ah, cm) 12,8 m/s2, nesigurnost (K) 1,5 m/s2
14
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
AST7XC, KS495, KS500
Tvrtka Вlack & Decker izjavljuje da su donji proizvodi opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu
sa sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-11.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Вlack & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
12.04.2010.
HRVATSKI
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na
koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako Vaš Black & Decker proizvod postane neispravan
uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili
zbog nedostatne usklađenosti u roku od 24 mjeseca
od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu
neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu unajmljivanja.
♦ Proizvod je bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren.
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi.
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke
Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom
serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju
najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke
Вlack & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Вlack & Decker
servisa i potpuni detalji o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima, dostupni su putem Interneta
na adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.
co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima
i posebnim ponudama. Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem rasponu proizvoda dostupne
su na lokaciji www.blackanddecker.co.uk
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili
nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili
tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će
se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka
proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa
prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjerenog
pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva.
Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu,
kupac je obavezan podignuti proizvod po
izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja
u rad
16
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od
strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju,
način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaša Black & Decker ubodna testera je dizajnirana za
sečenje drveta, plastike i lima. Ovaj alat je namenjen
samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje svih
navedenih uputstava može izazvati električni
udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni
alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu
ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju
utičnici. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve
utične adaptere sa uzemljenim električnim
alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti
i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog
udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je po-
f.
desan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu
od struje u slučaju kvara. Upotreba FID sklopke
umanjuje opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji se
ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi
pod odgovarajućim uslovima, smanjiće telesne
povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku
odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite
od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga
kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan
električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
17
SRPSKI
c.
d.
e.
f.
g.
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača
je opasan i mora se popraviti.
Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
Nekorišćene električne alate čuvajte van domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama koje
nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili
ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo
koje drugo stanje koje može uticati na rad
električnih alata. Ako je oštećen, postarajte
se da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti
samo originalne rezervne delove. Time se
osigurava održavanje bezbednosti električnog
alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
♦ Kabl udaljite iz zone rezanja. Nikad ne posežite
ispod radnog komada. Ne stavljajte prste ili palac
blizu ubodnog lista testere i stege lista testere.
Ne stabilizujte testeru hvatanjem papučice.
♦ Održavajte listove testere oštrim. Tupi ili oštećeni listovi testere mogu da dovedu do naglog
skretanja ili blokiranja pod pritiskom. Uvek koristite list testere koji odgovara materijalu radnog
komada i tipu reza.
♦ Kada sečete cev ili vodovodnu cev, uverite se
da u njima nema vode, električnih kablova,
itd.
♦ Ne dodirujte radni komad ili list testere odmah
nakon rada. Oni mogu biti vreli.
♦ Vodite računa o skrivenim opasnostima, pre
sečenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih
ili cevnih instalacija.
♦ List testere će nastaviti da se vrti nakon puštanja prekidača. Uvek isključite alat i sačekajte
da se list testere potpuno zaustavi pre nego što
spustite alat.
Upozorenje! Kontakt sa prašinom ili udisanje prašine koja se stvara prilikom sečenja mogu da ugroze
zdravlje rukovaoca i eventualnih posmatrača. Nosite
masku za prašinu koja je specijalno projektovana za
zaštitu od prašine i para i obezbedite da osobe koje
se nalaze u radnom području ili koje ulaze u njega
takođe budu zaštićene.
♦ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim
alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu
za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih
povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za ubodne testere.
♦
♦
18
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene
vodove ili preseče sopstveni kabl. Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod
napon metalne delove električnog alata i izloži
rukovaoca električnom udaru.
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
♦
Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom aparata od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
SRPSKI
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
♦
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od
deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji se
koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad
navedenog nivoa.
♦
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
♦
Postavljanje i vađenje lista testere (sl. C)
♦
♦
♦
♦
♦
Nalepnice na alatima
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da
li napon izvora napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
5.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Dugme za blokadu
Pregrada za skladištenje lista testere
Ploča papučice
Noseći valjak lista testere
Montaža
Upozorenje! Pre nego što pokušate bilo koju od
sledećih operacija, uverite se da je alat isključen, da
je utikač alata izvučen iz utičnice i da je list testere
zaustavljen. Korišćeni listovi testere mogu da budu
veoma vrući.
Podešavanje nosećeg valjka lista testere
(sl. A i B)
♦
♦
Olabavite zavrtanj (9).
Gurnite pločicu papuče (4) napred dok noseći valjak lista testere (5) ne dodirne ivicu lista testere
(7).
Pritegnite (9).
Pre postavljanja ili vađenja lista testere (7) potrebno je gurnuti noseći valjak lista (5) testere
unazad tako da nije u dodir sa listom testere.
Olabavite (ali ne skidajte) dva zavrtnja (6).
List testere (7) držite sa zupcima okrenutim
prema napred.
Umetnite osovinu lista testere (7) u držač lista
testere (8) do kraja.
Pritegnite blago dva zavrtnja (6) naizmenično za
pozicioniranje lista, zatim pritegnite do kraja dva
zavrtnja (6).
Podesite noseći valjak lista testere (5) kao što je
opisano iznad.
Za skidanje lista testere (7) odvijte oba zavrtnja
(6) za jedan okretaj ulevo.
Skladištenje lista testere (sl. D)
Listovi testere se mogu uskladištiti u pregradu za
skladištenje (3) koja se nalazi na zadnjoj strani alata.
♦ Otvorite poklopac pregrade za skladištenje lista
testere (3).
♦ Izvadite ili stavite listove testere (7) u pregradi
za skladištenje. (3).
♦ Zatvorite poklopac pregrade za skladištenje (3)
lista testere i uverite se da je reza zatvorena.
Ventilator za liniju rezanja (sl. E)
♦
Za bolju vidljivost prilikom rezanja vaša ubodna
testera je opremljena sa ventilatorom za liniju
rezanja (10) koji održava područje rada čistim
od prašine tokom rezanja.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine
19
SRPSKI
koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa
drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDFom.).
Upotreba
Podešavanje ploče papučice za sečenje pod
uglom (sl. F)
Ploča papučice (4) se može podesiti za pravo sečenje
ili sečenje pod uglom od 45°.
♦ Olabavite zavrtanj (9) (za oko 3 puna okretaja).
♦ Podignite malo ploču papučice (4) i povucite je
unazad, zatim rotirajte ploču papučice dok prorez
u njoj ne dođe u poziciju od 45°.
♦ Pritegnite zavrtanj (9).
Da biste ploču papučice (4) vratili u položaj za ravno
sečenje:
♦ Olabavite zavrtanj (9).
♦ Rotirajte ploču papučice (4) dok prorez u njoj ne
postigne položaj od 0°, zatim je gurnite prema
napred.
♦ Uverite se da je noseći valjak lista testere (5)
pravilno podešen.
♦ Pritegnite zavrtanj (9).
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
♦
♦
Da uključite alat, pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).
Da isključite alat, pustite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1).
Za neprekidan rad, pritisnite dugme za zaključavanje u uključenom položaju (2) i pustite prekidač
za uključivanje i isključivanje (1).
Da isključite alat koji se nalazi u neprekidnom
režimu rada, pritisnite i otpustite prekidač za
uključivanje i isključivanje (1).
Testerisanje
Alat držite čvrsto obema rukama prilikom sečenja.
Ploča treba da se drži čvrsto prema materijalu koji se
seče. To će pomoći da se spreči odskakanje testere,
da se smanje vibracije i da se lomljenje lista testere
svede na minimum.
♦ Pustite da se list testere slobodno kreće nekoliko
sekundi pre započinjanja sečenja.
♦ Primenjujte samo blagi pritisak na alat prilikom
sečenja.
Saveti za optimalnu upotrebu
Testerisanje laminata
Prilikom sečenja laminata, može doći do cepanja
20
koje može oštetiti površinu. Listovi testere najčešće
seku pri hodu nagore, pa zato, ako ploča papučice
leži na gornjoj površini laminata, koristite list testere
koji seče pri hodu nadole ili:
♦ Koristite list testere sa finim ozubljenjem.
♦ Secite sa zadnje površine radnog komada.
♦ Da biste cepanje sveli na najmanju meru, stegnite
komad otpadnog drveta ili tvrdu ploču sa obe
strane radnog komada i secite "kroz sendvič".
Sečenje metala
♦
♦
♦
♦
Imajte na umu da sečenje metala traje mnogo
duže od sečenja drveta.
Koristite list testere koji odgovara metalu koji se
seče.
Prilikom sečenja lima, stegnite komad otpadnog
drveta sa zadnje strane radnog komada i secite
"kroz sendvič".
Nanesite tanak sloj ulja duž planirane linije rezanja.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad
zavisi od pravilnog održavanja i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre održavanja ili čišćenja, uverite
se da je alat isključen, da je utikač alata izvučen iz
utičnice i da je list testere zaustavljen.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve
krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač. Nikad
nemojte dozvoliti da voda prodre u alat i nikad
ne uranjajte bilo koji deo alata u tečnost.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme
da se odlaže zajedno sa običnim kućnim
smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju
zagađivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.
SRPSKI
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na
opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste
kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu
da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama za
rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na
adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Napon
Ulazna snaga
Brzina u praznom hodu
Maks. dubina reza
Drvo
Čelik
Aluminijum
Težina
Vac
W
min-1
mm
mm
mm
kg
AST7XC
TIP 2
230
380
3000
KS495
TIP 1
230
380
3000
KS500
TIP 1
230
400
3000
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
AST7XC, KS495, KS500
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN60745-1, EN60745-2-11.
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na
sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
12-04-2010
Nivo zvučnog pritiska prema EN60745:
LpA (zvučni pritisak) 87 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A),
LWA (zvučna snaga) 98 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Sečenje drveta (a h, CW) 11,5 m/s 2, odstupanje (K)
1,5 m/s2, sečenje metalnog lima (ah, CM) 12,8 m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
21
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti
svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam.
♦ Proizvod je bio izložen nenamenskoj upotrebi ili
nemaru.
♦ Proizvod je pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda.
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese
koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite
našu
web
lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim
ponudama. Više informacija o Black & Decker brendu
i našem asortimanu proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
22
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Вlack & Decker убодна пила е наменета
за сечење на дрво, пластика и лим. Алатката е
наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон сите упатства може
да доведе до електричен удар, пожар или
сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за
безбедност се однесува на Вашата електрична
алатка што работи на струја (преку кабел), или
на електрична алатка што работи на батерии
(без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено. Пренатрупани и темни места
се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки
во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат да
ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки. Непреправените
приклучоци и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело е
заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност. Навлегувањето на вода
во електрична алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
г.
Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот
од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот
од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или штитници за
слухот, ќе го намали бројот на повреди кога
се употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во
исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
која е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
23
МАКЕДОНСКИ
ѓ.
Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Употребата на оваа опрема може да го
намали бројот на опасности поради прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка на
сила. Употребувајте електрична алатка што
е соодветна за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што
била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка што
не може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да
ја одложите електричната алатка. Таквите
превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на
електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата
и не дозволувајте да ги употребуваат лица
кои не се запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните алатки
се опасни кога со нив ракуваат необучени
корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
24
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги во предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може да
доведе до опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.
Ова ќе осигура да се одржи безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки
за безбедност за убодни пили.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Фаќајте ги електричните алатки за изолираните површини за држење кога вршите
работа при која додатокот за сечење може
да дојде во допир со скриени жици или
со сопствениот кабел. Доколку додатокот
за сечење допре жица под напон, тоа може
да ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични
начини да го прицврстите предметот на
обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака
или со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
Држете ги рацете подалеку од местото на
сечење. Никогаш не посегајте под работниот
материјал поради било каква причина. Не ги
ставајте прстите или палецот во близина на
подвижниот лист или на спојката на листот.
Не ја стабилизирајте пилата со држење на
педалот.
Одржувајте ги листовите остри. Тапите
или оштетени листови може да доведат до
скршнување или блокирање на пилата. Секогаш користете соодветен тип на листови за
работниот материјал и видот на сечење.
Кога сечете цевка или спроводник, осигурајте се дека во нив нема вода, електрична
инсталација и слично.
Не го допирајте работниот материјал или
сечивото веднаш по работењето со алатката. Може да се вжештат.
Внимавајте од скриените опасности; пред
МАКЕДОНСКИ
дупчење во ѕидови, подови или плафони,
проверете каде се поставени електричните
жици и цевките.
♦ Листот ќе продолжи да се движи откако ќе
го отпуштите прекинувачот. Секогаш исклучете ја алатката и почекајте листот целосно
да запре пред да ја спуштите алатката.
Предупредување! Допирањето или вдишувањето на правта што се створа при сечењето може да
го загрози здравјето на ракувачот или на присутните лица. Носете маска за прав што е посебно
направена за заштита од прав и испарувања
и осигурајте лицата што стојат или влегуваат во
зоната на работа да бидат исто така заштитени.
♦ Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот и/или оштетување на имот.
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Етикети на алатката
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора да
го прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа не е
потребна жица за заземјување. Секогаш
проверете дали струјното напојување
одговара на напонот што е деклариран
на плочката.
♦
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од страна
на лица (вклучувајќи и деца) со намалени
физички, сетилни или ментални способности,
или кои немаат искуство и знаење, освен ако
не им се пружени надзор или упатства за
употреба на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
5.
Прекинувач за вклучување и исклучување
Копче за блокирање
Преграда за одложување на лист
Плоча на педал
Потпорен валјак за лист
Вибрации
Склопување
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад
со стандардната метода за тестирање според EN
60745 и можат да се користат за споредување на
една алатка со друга. Декларираната вредност
на емитирани вибрации може исто така да се
користи за прелиминарна проценка на изложеност
на вибрации.
Предупредување! Пред да се обидете да изведете било која од следните активности, осигурајте се
дека алатката е исклучена и извадена од штекер
и дека листот не се движи. Употребените листови
може да се вжештени.
Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната
алатка може да се разликува од декларираната
вредност во зависност од начинот на кој алатката
се употребува. Нивото на вибрации може да се
зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
Подесување на потпорниот валјак за лист
(скици A и B)
♦
♦
♦
Олабавете ја завртката (9).
Турнете плочата на педалот (4) напред додека
потпорниот валјак за лист (5) не се допре до
задниот раб на листот (7).
Зацврстете ја завртката (9).
Монтирање и отстранување на листот
(скица С)
♦
Пред да го монтирате или отстраните листот
(7), потпорниот валјак за лист (5) мора да
биде поставен во наназад за да не се допре
25
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
со листот.
Олабавете ги (не ги отстранувајте) двете
завртки (6).
Држете го листот (7) со запците нанапред.
Вметнете ја дршката на листот (7) во држачот
на листот (8) до крај.
Малку зацврстете ги двете завртки (6) наизменично за да го наместите листот, а потоа
целосно зацврстете ги двете завртки (6).
Подесете го потпорниот валјак за лист (5) како
што е опишано погоре.
За да го отстраните листот (7), свртете ги
двете завртки (6) едно вртење во спротивна
насока од стрелките на часовникот.
Складирање на лист (скица D)
Листовите може да се складираат во прегадата
за складирање (3) што се наоѓа на задниот дел
од алатката.
♦ Отворете го капакот на прегадата за складирање (3).
♦ Отстранете или складирајте ги листовите (7)
во прегадата за складирање. (3).
♦ Затворете го капакот на прегадата за складирање на листови (3) и осигурајте се дека е
добро затворен.
Дувач по линијата на сечење (скица Е)
♦
За подобра видливост додека сечете, вашата
убодна пила е опремена со дувач по линијата
на сечење (10) кој што ќе го чисти местото на
работа од прав додека сечете.
Преостанати ризици
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба,
долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени преостанати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Задолжително правете
редовни паузи кога употребувате било која
алатка во долг временски период.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
26
дишење на прав произведен од употребата
на вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Употреба
Подесување на плочата на педалот за
закосено сечење (скица Е)
Плочата на педалот (4) може да се постави за
праволиниско сечење или за закосено сечење
под агол од 45°.
♦ Олабавете ја завртката (9) (околу 3 цели
вртења).
♦ Малку кренете ја плочата на педалот (4) и повлечете ја наназад, а потоа вртете ја плочата
на педалот додека отворот во неа не стигне
до позиција од 45°.
♦ Зацврстете ја завртката (9).
За повторно да ја наместите плочата на педалот
(4) за праволиниско сечење:
♦ Олабавете ја завртката (9).
♦ Вртете ја плочата на педалот (4) додека отворот во неа не стигне до позиција од 0°, а потоа
турнете ја плочата на педалот нанапред.
♦ Обезбедете дека потпорниот валјак за лист
(5) е соодветно наместен.
♦ Зацврстете ја завртката (9).
Вклучување и исклучување
♦
♦
♦
♦
За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (1).
За да ја исклучите алатката, отпуштете го
прекинувачот (1).
За непрекинато работење, притиснете го
копчето за блокирање (2) и отпуштете го прекинувачот (1).
За да ја исклучите алатката во состојба на
непречено работење, притиснете и отпуштете
го прекинувачот за вклучување и исклучување
(1).
Пресекување
Држете ја алатката цврсто со двете раце додека
сечете.
Педалот треба да се држи цврсто врз материјалот
што се сече. Ова ќе спречи скокање на пилата,
ќе го намали нивото на вибрации и ќе ја намали
можноста за кршење на листот.
♦ Дозволете му на листот да работи слободно
неколку секунди пред да започнете со сечењето.
♦ Нанесете само лесен притисок врз алатката
додека сечете.
МАКЕДОНСКИ
Совети за оптимална употреба
Пресекување на ламинати
Кога сечете ламинати, може да дојде до расцепување кое што може да ја оштети површината.
Најобичните листови сечат со нагорното движење, па затоа ако плочата на педалот стои врз
површината, или користете лист што сече при
надолното движење или:
♦ Користете лист со ситни запци.
♦ Сечете од задната површина на работниот
материјал.
♦ За да го намалите расцепувањето, зацврстете
неупотребливо дрвено парче или панел плоча
на двете страни од работниот материјал и сечете низ овој сендвич.
Сечење на метал
♦
♦
♦
♦
Имајте на ум дека сечењето на метал трае
подолго од сечењето на дрво.
Користете лист што е соодветен за сечење на
метал.
Кога сечете тенок лим, зацврстете неупотребливо дрвено парче на задната површина
на работниот материјал и сечете низ овој
сендвич.
Нанесете тенок слој масло врз саканата линија на сечење.
Одржување
Вашата Вlack & Decker електрична алатка е
направена да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа и редовното чистење.
Предупредување! Пред да вршите чистење
или одржување, осигурајте се дека алатката е
исклучена и извадена од штекер и дека листот
не се движи.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства
за чистење на база на растворувач. Никогаш
не дозволувајте било каква течност да навлезе во алатката и никогаш не потопувајте било
кој дел од алатката во течност.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад од
домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани материјали
помага во спречувањето на загадувањето
на животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите
производот кај било кој овластен сервисер кој ќе
го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
27
МАКЕДОНСКИ
Технички податоци
Напон
Vнаизменична струја
Влезна моќност
W
Брзина без оптоварување min-1
Максимална длабочина на сечење
Дрво
мм
Челик
мм
Aлуминиум
мм
Тежина
кг
AST7XC
TИП 2
230
380
3000
KS495
TИП 1
230
380
3000
KS500
TИП 1
230
400
3000
60
5
10
1.5
60
5
10
1.5
60
5
10
1.5
Ниво на звучен притисок спрема EN60745:
LpA (звучен притисок) 87 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A), LWA (звучна моќност) 98 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Сечење на дрво (ah, CW) 11.5 m/s2, отстапување (K)
1.5 m/s2, Сечење на лим (ah, CM) 12.8 m/s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
28
Декларација за сообразност со правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
AST7XC, KS495, KS500
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-11.
За повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со Black & Decker преку следнава адреса
или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на
техничките податоци и ја дава оваа декларација
во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на производи
Вlack & Decker Eвропа,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
12-04-2010
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги
ограничува Вашите законски права. Гаранцијата
важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна
трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени
таквите производи за да осигура купувачот да има
минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа.
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди.
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба да
доставите доказ за набавката кај продавачот или
кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку
стапите во контакт со локалното претставништво
на Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност: списокот
на овластени Black & Decker сервисери и сите
детали за нашите услуги после купувањето можат
да се најдат на интернет на: www.2helpU.com.
В е м ол и м е д а го п о с ет и те н а ш и от с а ј т
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате
Вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните
понуди. Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на производи
се достапни на www.blackanddecker.co.uk.
zst00205502 - 29-04-2013
29
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising