KS500 | Black&Decker KS500 JIGSAW instruction manual

402111-55 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KS495
KS500
AST7XC
2
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea
unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Fierăstrăul Black & Decker a fost conceput pentru tăierea lemnului, a materialelor plastice şi a tablei de metal.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
3.
a.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea tuturor instrucţiunilor poate conduce la
electrocutare, incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“
din toate avertizările enumerate mai jos se referă la
unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua
principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu)
alimentată de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate şi întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare
şi frigidere. Există un risc sporit de electrocutare
în cazul în care corpul dvs. este împământat sau
legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură,
ulei, muchii vii sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer
liber, utilizaţi un prelungitor pentru exterior.
Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce
riscul de electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
f.
g.
4.
a.
b.
3
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă
aflaţi sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări
personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit
înainte de conectarea la sursa de alimentare
şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau
transportarea uneltei. Transportarea uneltelor
electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de
lucru. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi
echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun
al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea largă,
bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia
şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste
accesorii sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea unor astfel de dispozitive poate reduce pericolele impuse de existenţa
prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine
şi în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante sau
deteriorate pot determina fierăstrăul să devieze
sau să se blocheze în timpul apăsării pe acesta.
Utilizaţi întotdeauna tipul de lamă de fi erăstrău
adecvat pentru materialul piesei de prelucrat şi
pentru tipul de tăietură.
♦
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţivă că nu prezintă apă, cablaje electrice etc.
♦
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
♦
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de
a efectua operaţii de tăiere în pereţi, podele
sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
♦
Lama va continua să se mişte după eliberarea
întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi
aşteptaţi ca lama să se oprească complet înainte
de a lăsa jos unealta.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de tăiere poate pune în pericol
sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi
o mască antipraf special concepută pentru protejarea
împotriva pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru sau cele care pătrund în zona
de lucru sunt, de asemenea, protejate.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu
sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni
cu această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc
riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau
cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor
neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau
blocarea componentelor în mişcare, ruperea
componentelor şi orice altă stare ce ar putea
afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate
de unelte electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate.
Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri
ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se
blocheze, acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru.
Siguranţa terţilor
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
lipsite de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia
cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi
instruite cu privire la utilizarea aparatului de către
o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
♦
Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta
de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de
siguranţă pentru fierăstraie.
♦
♦
♦
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate
pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care accesoriul de debitat poate atinge
cabluri ascunse sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriul de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse ale
uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere.
Nu întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat. Nu introduceţi degetele sau degetul mare în
apropierea lamei oscilante şi a dispozitivului de
fixare a lamei. Nu stabilizaţi fierăstrăul ţinând de
ghidaj.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea,
în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul
utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare
ale uneltei. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul
menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
4
♦
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare
a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele
ciclului de operare precum perioadele în care unealta
este oprită şi în care funcţionează în gol, pe lângă
perioadele în care survine blocarea acesteia.
Depozitarea lamei de fierăstrău (fig. D)
Lamele de fierăstrău pot fi depozitate în compartimentul
de depozitare (3) din partea din spate a uneltei.
♦
Deschideţi capacul compartimentului de depozitare
a lamelor de fierăstrău (3).
♦
Scoateţi sau depozitaţi lamele de fierăstrău (7) din/
în compartimentul de depozitare. (3).
♦
Închideţi capacul compartimentului de depozitare
a lamelor de fierăstrău (3) şi asiguraţi-vă că este
încuiat.
Etichetele prezente pe unelte
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul
de instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu
energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
Suflantă pentru curăţarea liniei de tăiere (fig. E)
♦
Pentru a îmbunătăţi vizibilitatea în timpul tăierii,
fierăstrăul este echipat cu o suflantă pentru curăţarea liniei de tăiere (10) ce va păstra zona de lucru
lipsită de praf în timp ce efectuaţi tăierea.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau
de către un Centru de Service Black & Decker
autorizat pentru a evita pericolul.
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul
utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse
în avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri
pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea
prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi MDF).
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
Pentru a scoate lama de fierăstrău (7), învârtiţi în
sens invers acelor de ceasornic ambele şuruburi
(6) cu o rotaţie.
Întrerupător de pornire/oprire
Buton de blocare
Compartiment de depozitare a lamelor de fierăstrău
Talpa ghidajului
Rolă de fixare a lamei de fierăstrău
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia
dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi deconectată şi că lama fierăstrăului nu
se mişcă. Lamele de fierăstrău folosite pot fi fierbinţi.
Reglarea rolei de fixare a lamei de fierăstrău
(fig. A şi B)
♦
Slăbiţi şurubul (9).
♦
Împingeţi talpa ghidajului (4) înainte până când rola
de fixare a lamei de fierăstrău (5) atinge marginea
din spate a lamei de fierăstrău (7).
♦
Strângeţi şurubul (9).
Utilizare
Montarea si demontarea lamei de fierăstrău (fig. C)
♦
Înainte de instalarea sau scoaterea lamei de
fierăstrău (7), rola de fixare a lamei de fierăstrău
(5) trebuie reglată pe poziţia din spate pentru a nu
atinge lama.
♦
Slăbiţi (fără a scoate) cele două şuruburi (6).
♦
Ţineţi lama de fi erăstrău (7) cu zimţii orientaţi
înainte.
♦
Introduceţi tija lamei de fierăstrău (7) în suportul
lamei (8) cât de mult posibil.
♦
Strângeţi uşor pe rând cele două şuruburi (6) pentru
a poziţiona lama, apoi strângeţi complet aceste
două şuruburi (6).
♦
Reglaţi rola de fi xare a lamei de fi erăstrău (5)
conform instrucţiunilor de mai sus.
Reglarea tălpii ghidajului pentru tăieturi oblice
(fig. F)
Talpa ghidajului (4) poate fi setată pentru a efectua fie
o tăietură dreaptă, fie o tăietură oblică la un unghi de 45°.
♦
Slăbiţi şurubul (9) (cu aproximativ 3 rotaţii complete).
♦
Ridicaţi uşor talpa ghidajului (4) şi trageţi înapoi,
apoi rotiţi talpa ghidajului până când fanta din talpa
ghidajului ajunge în poziţie înclinată la 45°.
♦
Strângeţi şurubul (9).
Pentru a reseta talpa ghidajului (4) pentru tăieturi drepte:
♦
Slăbiţi şurubul (9).
♦
Rotiţi talpa ghidajului (4) până când fanta din talpa
ghidajului ajunge în poziţie inclinată la 0°, apoi
împingeţi talpa ghidajului înainte.
5
♦
♦
Asiguraţi-vă că rola de fixare a lamei de fierăstrău
(5) este reglată corect.
Strângeţi şurubul (9).
este oprită şi deconectată şi că lama fierăstrăului nu
se mişcă.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi. Nu permiteţi
niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă şi nu
scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Pornirea şi oprirea
♦
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
♦
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
♦
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul de
blocare (2) şi eliberaţi întrerupătorul de pornire/
oprire (1).
♦
Pentru a opri unealta în timpul operării, apăsaţi şi
eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1).
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Tăierea cu fierăstrăul
Ţineţi bine unealta cu ambele mâini în timpul tăierii.
Ghidajul trebuie aşezat bine pe materialul de tăiat.
Acest lucru va împiedica fierăstrăul să salte, va reduce
vibraţiile şi va reduce la minim riscul de rupere a lamei.
♦
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde
înainte de a începe efectuarea tăieturii.
♦
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul
efectuării tăieturii.
Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs.
Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care
nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea separată pentru
acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor
reciclate contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce cererea de
materiale brute.
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Tăierea laminatelor
Atunci când tăiaţi laminate, poate surveni aşchierea
care poate deteriora aspectul suprafeţei. Cele mai
comune lame de fierăstrău taie în timpul cursei în sus,
de aceea, în cazul în care talpa ghidajului se află pe
suprafaţa materialului, folosiţi o lamă de fierăstrău ce
taie în timpul cursei în jos sau:
♦
Folosiţi o lamă de fierăstrău cu zimţi fini.
♦
Efectuaţi tăietura de pe partea posterioară a materialului de prelucrat.
♦
Prindeţi câte o bucată de lemn sau de carton pe
ambele părţi ale piesei de prelucrat pentru a reduce la minim aşchierea şi tăiaţi împreună cele trei
straturi astfel create.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat
care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare
şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet
la adresa: www.2helpU.com.
Tăierea metalului
♦
Reţineţi că tăierea metalului durează mai mult
decât tăierea lemnului.
♦
Utilizaţi o lamă de fierăstrău adecvată pentru
tăierea metalului.
♦
Atunci când tăiaţi tablă subţire, prindeţi o bucată de
lemn pe suprafaţa posterioară a piesei de prelucrat
şi tăiaţi împreună cele două straturi astfel create.
♦
Întindeţi o peliculă de ulei de-a lungul liniei de tăiat
pe care doriţi să o executaţi.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Întreţinerea
Putere absorbită
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel
minim de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea
continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare şi de
curăţarea în mod regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii
de întreţinere sau curăţare, asiguraţi-vă că unealta
Turaţie în gol
AST7XC
KS495
KS500
TIP 2
TIP 1
TIP 1
Vc.a. 230
230
230
W 380
380
400
3.000
3.000
60
min -1 3.000
Adâncimea maximă de tăiere
Lemn
mm 60
60
Oţel
mm 5
5
5
Aluminiu
mm 10
10
10
kg 1,5
1,5
1,5
Greutate
6
Nivelul presiunii sonore conform cu EN60745:
LpA (presiune sonoră) 87 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
LWA (putere sonoră) 98 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
♦
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
axe) conform cu EN 60745:
Tăierea lemnului (ah, CW) 11,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2,
Tăierea tablei (ah, CM) 12,8 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau
de personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
AST7XC, KS495, KS500
Black & Decker declară că aceste produse descrise
în „specifi caţia tehnică“ sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN60745-1, EN60745-2-11
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
12-04-2010
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în
niciun fel drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă
pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
în Zona Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează
din cauza materialelor, manoperei defectuoase sau
lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de la
data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional sau spre închiriere.
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente.
zst00187550 - 11-09-2012
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising