KS500 | Black&Decker KS500 JIGSAW instruction manual

370000-16 LT
www.blackanddecker.eu
KS495
KS500
AST7XC
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis Black & Decker siaurapjūklis skirtas medienai,
plastikui ir lakštiniam metalui pjauti. Šis įrankis
skirtas naudoti tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Nesilaikant visų toliau pateiktų nurodymų, gali kilti
elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus
sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai. Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose įspėjimuose reiškia jungiamą į elektros lizdą
(su laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkose,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti
elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais
įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos
atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą
nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba
judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję
laidai padidina elektros smūgio pavojų.
4
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima rimtai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos
atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių
bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo
jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus
pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius
į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti,
įvyksta nelaimingų atsitikimų.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.
Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant šiuos prietaisus galima
sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
LIETUVIŲ
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu,
kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį
nuo energijos šaltinio ir/arba ištraukite
akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra
pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį
reikia pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir
kt.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams
įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami
į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektrinio įrankio veikimą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomos siaurapjūklių saugos taisyklės.
♦
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų,
laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų
paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“
laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio
dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti
operatorių.
♦ Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
♦ Rankas laikykite atokiai nuo pjovimo
vietos. Niekada jokiais būdais nekiškite rankų
po ruošiniu. Pirštus ir nykščius laikykite atokiai
nuo slankiojančio pjūklo ir pjūklo spaustuvų.
Nebandykite stabilizuoti pjūklelio, suimdami
už pado.
♦ Pjūkleliai privalo būti aštrūs. Dėl atbukusių
arba pažeistų ašmenų pjūklas gali nukrypti
arba, veikiamas slėgio, užstrigti. Visada
naudokite ruošinio medžiagai ir pjovimo tipui
tinkamą pjūklelio tipą.
♦ Pjaudami vamzdį arba vamzdyną, būtinai
įsitikinkite, ar jame nėra vandens, elektros
laidų ir pan.
♦ Nelieskite ruošinio arba pjūklo tuoj pat po
įrankio naudojimo. Jie gali būti labai įkaitę.
♦ Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas,
patikrinkite, ar tose vietose nėra nematomų pavojų.
♦ Atleidus jungiklį, pjūklas dar tebejudės.
Prieš padėdami įrankį į vietą, visada jį išjunkite ir palaukite, kol pjūklelis visiškai sustos.
Įspėjimas! Palietus arba įkvėpus pjaunant kylančių
dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir šalia esančiųjų
sveikatai. Dėvėkite specialias, nuo dulkių bei dūmų
apsaugančias kaukes ir užtikrinkite, kad taip pat
būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją
įeinantys žmonės.
♦ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove
nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba
priedus, arba naudojant įrankį ne pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo
ir (arba) turtinės žalos pavojus.
5
LIETUVIŲ
Kitų asmenų sauga
Surinkimas
♦
Įspėjimas! Prieš mėginant atlikti toliau nurodytus
veiksmus, įrankį būtinai reikia išjungti, atjungti nuo
elektros tinklo ir palaukti, kol sustos pjūklelis. Naudoti pjūkleliai gali būti įkaitę.
Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
prietaisu.
♦
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje
pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės
išmatuotos standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti naudojamos vienų
įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliama
vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam
vibracijos poveikiui įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas šis
įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB
žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius
įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos
poveikio įvertinimą, faktines įrankio naudojimo
sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui,
ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai
įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti
šią naudojimo instrukciją.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka
kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo
pakeisti įgaliotasis Black & Decker techninio
aptarnavimo centro darbuotojas.
Funkcijos
1.
2.
3.
4.
5.
6
Įjungimo/išjungimo jungiklis
Fiksavimo mygtukas
Pjūklelių laikymo skyrius
Pado pagrindas
Pjūklelio atraminis velenėlis
Pjūklelio atraminio velenėlio reguliavimas (A ir
B pav.)
♦ Atsukite varžtą (9).
♦ Stumkite pado pagrindą (4) pirmyn, kol pjūklelio atraminis velenėlis (5) palies galinį pjūklelio
kraštą (7).
♦ Priveržkite varžtą (9).
Pjūklelio įdėjimas ir išėmimas (C pav.)
♦ Prieš įdėdami arba išimdami pjūklelį (7),
pjūklelio atraminis velenėlis (5) privalo būti
nustatytas galinėje padėtyje, kad jis neliestų
pjūklelio.
♦ Atsukite du varžtus (6) (bet visiškai jų neišsukite.
♦ Laikykite pjūklelį (7) dantukais į priekį.
♦ Iki galo įkiškite pjūklelio (7) jungiamąją dalį
į pjūklelio laikiklį (8).
♦ Pakaitomis šiek tiek paveržkite du varžtus (6),
kad tinkamai nustatytumėte pjūklelį, o tada iki
galo užveržkite du varžtus (6).
♦ Nustatykite pjūklelio atraminį velenėlį (5) kaip
aprašyta pirmiau.
♦ Norėdami pjūklelį (7) išimti, pasukite abu
varžtus (6) vienu pasukimu prieš laikrodžio
rodyklę.
Pjūklelių laikymas (D pav.)
Pjūklelius galima laikyti įrankio gale esančiame
laikymo skyriuje (3).
♦ Atidarykite pjūklelių laikymo skyriaus dangtelį
(3).
♦ Išimkite arba sudėkite pjūklelius (7) į laikymo
skyrių (3).
♦ Uždarykite pjūklelių laikymo skyriaus dangtelį
(3) ir būtinai tvirtai jį užspauskite.
Pjovimo linijos pūstuvas (E pav.)
♦ Siekiant pagerinti matomumą pjaunant, šiame
siaurapjūklyje įrengtas pjovimo linijos pūstuvas (10), kuris nupučia pjuvenas nuo darbo
vietos.
Kiti pavojai
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
LIETUVIŲ
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF).
Naudojimas
Pado pagrindo nustatymas įstrižiesiems pjūviams (F pav.)
Pado pagrindą (4) galima nustatyti tiesiems arba
įstrižiesiems 45° kampo pjūviams.
♦ Šiek tiek atsukite varžtą (9) (maždaug 3 pasukimus).
♦ Šiek tiek pakelkite ir atitraukite atgal pado
pagrindą (4), paskui sukite pado pagrindą, kol
pado pagrinde esanti anga bus nustatyta ties
45° kampo padėtimi.
♦ Priveržkite varžtą (9).
Norėdami vėl nustatyti pado pagrindą (4) tiesiems
pjūviams:
♦ Atsukite varžtą (9).
♦ Sukite pado pagrindą (4), kol pado pagrinde
esanti anga bus nustatyta ties 0° padėtimi,
o tada pastumkite pado pagrindą pirmyn.
♦ Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas pjūklelio
atraminis velenėlis (5).
♦ Priveržkite varžtą (9).
Įjungimas ir išjungimas
♦ Norėdami įrankį įjungti, spauskite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1).
♦ Jeigu įrankį norite išjungti, atleiskite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1).
♦ Jeigu norite, kad įrankis veiktų be perstojo,
paspauskite fiksavimo mygtuką (2) ir atleiskite
įjungimo/išjungimo jungiklį (1).
♦ Jeigu nepertraukiamai veikiantį įrankį norite
išjungti, paspauskite ir atleiskite įjungimo/
išjungimo jungiklį (1).
Pjovimas
Pjaudami, tvirtai laikykite įrankį abejomis rankomis.
Padas turi būti tvirtai atremtas į pjaunamą ruošinį.
Tuomet pjūklelis nešokinės, mažiau vibruos ir maksimaliai sumažės pjūklelio trūkimo galimybė.
♦ Prieš pradėdami pjauti, leiskite įrankiui kelias
sekundes laisvai paveikti.
♦ Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Sluoksniuotų medžiagų pjovimas
Pjaunant sluoksniuotas medžiagas, jos gali skilinėti
ir viršutinis ruošinių paviršius gali būti apgadintas.
Įprasti pjūkleliai pjauna judėdami aukštyn, todėl,
jeigu pado pagrindas yra atremtas į viršutinį ruošinio paviršių, naudokite pjūklelius, pjaunančius
žemyn, arba:
♦ Naudokite pjūklelius smulkiais dantukais.
♦ Pjaukite iš atbulosios ruošinio pusės.
♦ Iš abiejų ruošinio pusių pritvirtinkite po medienos arba kartono atraižą ir pjaukite visą šį
„sumuštinį“, kad ruošinys mažiau skilinėtų.
Metalo pjovimas
♦ Atminkite, kad pjaunant metalą, laiko sugaištama žymiai daugiau nei pjaunant medieną.
♦ Naudokite metalui pjauti tinkamą pjūklelį.
♦ Pjaudami ploną metalo lakštą, iš atbulosios
ruošinio pusės pritvirtinkite medienos atraižą
ir pjaukite visą šį „sumuštinį“.
♦ Pjovimo liniją patepkite alyva.
Techninė priežiūra
Šis Black & Decker elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Nuolatinis geras darbas priklauso nuo
tinkamos įrankio priežiūros ir reguliaraus jo valymo.
Įspėjimas! Prieš atlikdami bet kokius techninės
priežiūros arba valymo darbus, įrankį būtinai reikia
išjungti, atjungti nuo elektros tinklo ir palaukti, kol
sustos pjūklas.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų
arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
Visuomet saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių; niekada nenardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį Black & Decker gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
7
LIETUVIŲ
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir
panaudoti iš naujo. Naudojant perdirbtas
medžiagas, mažinama aplinkos tarša ir
naujų žaliavų poreikis.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.
B l a c k & D e c ke r s u r e n k a s e n u s n a u d o t u s
Black & Decker prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia
paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine Black & Decker atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų Black & Decker
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Techniniai duomenys
Įtampa
Galios įvestis
Greitis be apkrovos
Maks. pjūvio gylis
Mediena
Plienas
Aliuminis
Svoris
Vac
W
min-1
mm
mm
mm
kg
AST7XC
2 TIPAS
230
380
3000
KS495
2 TIPAS
230
380
3000
KS500
2 TIPAS
230
400
3000
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
Garso slėgio lygis pagal EN60745:
LpA (garso slėgis) 87 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A),
LWA (garso galia) 98 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus
suma) pagal EN 60745:
Medienos pjovimas (ah, CW) 11,5 m/s2, paklaida (K)
1,5 m/s2, Lakštinio metalo pjovimas (ah, CW)
12,8 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
8
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
AST7XC, KS495, KS500
Black & Decker deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
EN60745-1 ir EN60745-2-11
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į Black & Decker atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
Black & Decker.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
12-07-2014
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш лобзик Black & Decker предназначен для
распиливания дерева, пластика и листового
металла. Этот инструмент предназначен только
для бытового использования.
в.
Правила безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции по эксплуатации. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести
к пора жению элек трическим током,
возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
Сохраняйте все инструкции и правила безопасности для дальнейшего пользования.
Термин “Электроинструмент” во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
а. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок
на рабочем месте и плохая освещенность
могут привести к несчастному случаю.
б. Не используйте электроинструмент, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмента появляются искры, которые могут воспламенить
пыль или пары.
в. Не подпускайте близко детей или посторонних лиц во время работы электроинструментом. Вы можете отвлечься и потерять контроль над электроинструментом.
2. Электробезопасность
а. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна подходить к сетевой розетке.
Ни в коем случае не вносите изменения
в конструкцию вилки электрокабеля. Не
пользуйтесь адаптерной вставкой для
подключения заземленных электроинструментов. Немодифицированные вилки
и подходящие к ним сетевые розетки снижают риск поражения электрическим током.
б. Избегайте контактов частей тела с заземленными объектами, например, тру-
г.
д.
е.
бопроводами, радиаторами отопления,
элек троплитами и холодильниками.
Существует повышенный риск поражения
электрическим током, если вы какой-либо
частью тела касаетесь земли.
Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание
жидкости внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с кабелем. Ни
в коем случае не переносите электроинструмент, держа его за кабель, и не
беритесь за кабель при отключении от
сетевой розетки. Не подвергайте кабель
воздействию влаги и масла и держите
его подальше от острых кромок и движущихся деталей. повышают риск поражения
электрическим током.
При работе электроинструментом вне
помещения пользуйтесь удлинительным
кабелем, предназначенным для наружных работ. Использование кабеля, предназначенного для работы вне помещения,
снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Индивидуальная безопасность
а. Будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете и руководствуйтесь здравым
смыслом, когда Вы работаете электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под действием наркотиков, алкоголя
или лекарств. Минутная невнимательность
при работе электроинструментами может
привести к серьезной травме.
б. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Разумное использование таких
средств индивидуальной защиты, как респиратор, ботинки на нескользящей подошве,
защитный шлем и слухозащитные наушники,
значительно снизит риск получения травмы.
в. Не допускайте случайного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении “выключено”. Не переносите электроинструмент
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
г.
д.
е.
ж.
с нажатой кнопкой выключателя, и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение “включено”. Это может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите регулировочный или гаечный
к люч. Ос тавленный зак репленным на
вращающейся части регулировочный или
гаечный ключ может стать причиной тяжелой
травмы.
Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это поможет Вам не потерять контроль над электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки не попали
в движущиеся части инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные
волосы могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование таких систем значительно снижает
опасность, связанную с запыленностью
рабочего пространства.
4. Использование и уход за электроинструментом
а. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
б. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
вык лючателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
в. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
г. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
10
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными инструкциями, работать электроинструментом. Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных пользователей.
д. Проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных
деталей, целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу. Направляйте поврежденные электроинструменты в ремонт. Многие несчастные случаи
являются следствием плохого ухода за
электроинструментом.
е. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее
утомительной.
ж. Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
а. Ремонт Вашего элек троинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе лобзиками.
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой или
собственным кабелем. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность
поражения оператора электрическим током.
Используйте тиски или другие приспособления для фиксации обрабатываемой
РУССКИЙ ЯЗЫК
детали, при этом кладите ее на неподвижную поверхность. Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором
в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
♦ Держите руки вне зоны резания. Ни в коем
случае не держите руки под заготовкой.
Не помещайте пальцы вблизи пилки и зажима пилки. Не стабилизируйте положение
лобзика, удерживая его за поворотную подошву.
♦ Следите за остротой заточки. Затупленные или поврежденные пилки могут заставить пилу отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия. Всегда используйте
пилку, максимально соответствующую материалу заготовки и характеру реза.
♦ Прежде чем приступить к резке трубы или
канала, убедитесь, что в них нет воды,
электропроводки и т.д.
♦ Не дотрагивайтесь до заготовки или пилки
сразу же после работы инструментом. Они
могут быть очень горячими.
♦ Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом работы. Прежде, чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте их на
наличие электропроводки и трубопроводов.
♦ Полотно будет продолжать движение
некоторое время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте
электроинструмент и ж дите, пока пилка
полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент.
Внимание! Не допускайте попадания пыли, образующейся в процессе шлифования, на кожу,
слизистые оболочки и в органы дыхания. Это
может представлять опасность для здоровья
оператора и стоящих рядом лиц. Пользуйтесь
специальным респиратором, предназначенным
для защиты от пыли и паров; следите, чтобы
люди, находящиеся в зоне работ, или входящие
в нее, также надевали респиратор.
♦ Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации. Используйте все насадки и приспособления
и работайте данным инструментом строго
в соответствии с данным руководством.
Использование не по назначению может привести к серьезной травме и повреждению
инструмента или обрабатываемого изделия.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
♦ Всегда следите, чтобы дети не играли
с устройством.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN 60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе электроинструментом зависят
от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
Внимание! Внимательное ознакомление с руководством по эксплуатации поможет снизить риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению источника питания.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Особенности
1.
2.
3.
4.
5.
Пусковой выключатель
Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
Отделение для хранения пилок
Подошва
Направляющий ролик пилки
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из
следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, и что пилка остановилась. В процессе
работы пилка нагревается.
Регулировка направляющего ролика пилки
(Рис. А и В)
♦ Ослабьте затяжку винта (9).
♦ Тяните подошву (4) вперед, пока направляющий ролик (5) не коснется задней кромки
пилки (7).
♦ Затяните винт (9).
Установка и снятие пилки (Рис. С)
♦ Перед установкой/снятием пилки (7) оттяните направляющий ролик пилки (5) назад так,
чтобы он не касался пилки.
♦ Ослабьте (не выкручивайте полностью) два
винта (6).
♦ Держите пилку (7) так, чтобы кромка с зубьями была направлена вперед.
♦ Вставьте хвостовик пилки (7) в держатель (8)
до упора.
♦ Постепенно затягивайте два винта (6) по
очереди, пока пилка не встанет на нужное
место, затем затяните их полностью.
♦ Отрегулируйте направляющий ролик пилки
(5), как это описано выше.
♦ Для снятия пилки (7) поверните два винта
(6) на один оборот против часовой стрелки.
Хранение пилок (Рис. D)
Пилки можно держать в отделении для хранения
(3), расположенном в задней части инструмента.
♦ Откройте крышку отделения для хранения
пилок (3).
♦ Выньте пильное полотно (7) или поместите
его в отсек для хранения (3).
♦ Закройте крышку отделения для хранения
пилок (3) и проверьте, что оно закрылось на
защелку.
Устройство сдува опилок (Рис. Е)
♦ Ваш лобзик оборудован устройством сдува
опилок (10), которое будет постоянно очи12
щать линию реза от пыли, улучшая видимость при резании.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности.
Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия
и т.п. Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, пильных дисков
или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с электроинструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Эксплуатация
Регулировка угла наклона подошвы для выполнения косых резов (Рис. F)
Подошва (4) может устанавливаться как в положение для выполнения прямолинейных резов,
так и в положение для выполнения косых резов
под углом 45°.
♦ Ослабьте затяжку винта (9) (повернув примерно на 3 полных оборота).
♦ Слегка приподнимите и сдвиньте назад подошву (4), затем поворачивайте подошву до
тех пор, пока ее паз не достигнет положения
45°.
♦ Затяните винт (9).
Для возврата подошвы (4) в положение для
прямолинейных резов:
♦ Ослабьте затяжку винта (9).
♦ Поворачивайте подошву (4), пока ее паз не
установится в положении 0°, затем сдвиньте
подошву вперед.
♦ Убедитесь, что направляющий ролик пилки
(5) правильно отрегулирован.
♦ Затяните винт (9).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу выключателя (1).
♦ Для непрерывной работы нажмите кнопку
защиты от непреднамеренного пуска (2)
и отпустите клавишу выключателя (1).
♦ Для выключения электроинструмента, находящегося в режиме непрерывной работы,
нажмите и отпустите клавишу пускового выключателя (1).
Пиление
При резании крепко держите электроинструмент двумя руками. В процессе резания прижимайте подошву к поверхности материала.
Это поможет избежать подпрыгивания лобзика,
снизит вибрацию и вероятность поломки пилки.
♦ Дайте пилке поработать без нагрузки несколько секунд прежде, чем приступить
к выполнению реза.
♦ Работайте, прилагая к электроинструменту
только легкое усилие.
Советы по оптимальному использованию
Пиление ламината
При резании ламината может произойти его расщепление, что испортит внешний вид лицевой
поверхности. Большинство стандартных пилок
выполняют рез при ходе вверх, поэтому, если
подошва располагается на лицевой поверхности, используйте пилку, которая режет при
ходе вниз, или:
♦ Используйте пилку с мелкими зубьями.
♦ Пилите по обратной стороне заготовки.
♦ Чтобы избежать расщепления ламината, поместите заготовку между двумя панелями из
древесины или ДСП и пилите получившуюся
сэндвич-панель.
Резание металла
♦ Имейте в виду, что резание металла занимает гораздо больше времени, чем резание
дерева.
♦ Пользуйтесь пилкой, предназначенной для
резания металла.
♦ Для резания тонколистового металла, прикрепите деревянную панель к обратной
стороне заготовки и выполняйте рез по
получившейся сэндвич-панели.
♦ Смажьте маслом предполагаемую линию
реза.
Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом обслуживании Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед выполнением любой из
следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, и что пилка остановилась.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные прорези Вашего электроинструмента и зарядного устройства мягкой щеткой или сухой
салфеткой.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной салфеткой. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или растворителями. Не допускайте попадания
жидкости внутрь электроинструмента и ни
в коем случае не погружайте какую-либо
часть электроинструмента в жидкость.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker, или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
AST7XC
ТИП2
Напряжение
В перем. тока 230
Потребляемая
мощность
Вт 380
Число оборотов
(без нагрузки)
об./мин. 3000
Макс. глубина реза:
Дерево
мм 60
Сталь
мм 5
Алюминий
мм 10
Вес
кг 1,5
KS495 KS500
ТИП2 ТИП2
230
230
380
400
3000
3000
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
LpA (звуковое давление) 87 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А), LwA (акустическая мощность)
98 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Распил древесины (ah, CW) 11,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2, Распил листового металла
(ah, СМ) 12,8 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
AST7XC, KS495, KS500
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
EN60745-1 и EN60745-2-11
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
12-07-2014
zst00254211 - 02-03-2015
14
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising