KS500 | Black&Decker KS500 JIGSAW instruction manual

371000-23 LV
www.blackanddecker.eu
KS495
KS500
AST7XC
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Black & Decker figūrzāģis ir paredzēts koksnes,
plastmasas un metāla lokšņu zāģēšanai. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti visi noteikumi, var gūt elektriskās
strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/
vai gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības
palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroins4
trumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargpiederumus,
piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar
neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
LATVIEŠU
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
šīs ierīces, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta
pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības noteikumi
figūrzāģiem
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja griezējinstruments varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
griezējinstruments saskaras ar vadiem, kuros
ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas
trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Netuviniet rokas zāģēšanas zonai. Nekādā
gadījumā nesniedzieties zem apstrādājamā
materiāla. Netuviniet pirkstus asmenim, kas
darbojas, un asmens skavai. Nedrīkst turēt
zāģa slieci, lai panāktu stabilāku zāģa kustību.
Regulāri uzasiniet asmeņus. Ja asmeņi
ir truli vai bojāti, zāģis slodzes ietekmē var
novirzīties no gaitas vai iestrēgt. Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam un zāģējuma
veidam piemērotu zāģa asmeni.
Zāģējot cauruli vai cauruļvadu, pārliecinieties, vai tajā nav ūdens, elektroinstalācijas
u.tml.
Nepieskarieties apstrādājamajam materiālam vai asmenim uzreiz pēc tam, kad ir
pabeigts darbs ar instrumentu. Gan viens,
gan otrs var būt ļoti karsts.
Ņemiet vērā slēptu risku iespējamību —
pirms sienu, grīdu vai griestu zāģēšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
Atlaižot slēdzi, asmens kādu laiku turpina
darboties. Izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa asmens pārstāj darboties, un
tikai pēc tam novietojiet instrumentu glabāšanā.
5
LATVIEŠU
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas zāģēšanas laikā,
var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā esošas
personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo.
Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt
arī tām personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā
aizsargaprīkojums.
♦ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta
šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot
darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma
bojājumu risks.
Citu personu drošība
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
♦
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī
lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
6
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
1.
2.
3.
4.
5.
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
bloķēšanas poga
zāģa asmens glabāšanas nodalījums
sliece
zāģa asmens balsta rullītis
Salikšana
Brīdinājums! Pirms turpmāk minēto darbu veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un
atvienots no barošanas avota un vai zāģa asmens
ir apstājies. Darba laikā zāģ asmens var sakarst.
Zāģa asmens balsta rullīša regulēšana (A. un
B. att.)
♦ Atskrūvējiet skrūvi (9).
♦ Spiediet slieci (4) uz priekšu, līdz zāģa
asmens balsta rullītis (5) pieskaras zāģa
asmens aizmugurējai malai (7).
♦ Pievelciet skrūvi (9).
Zāģa asmens ievietošana un izņemšana (C. att.)
♦ Pirms zāģa asmens (7) ievietošanas vai
izņemšanas zāģa asmens balsta rullītis (5)
jānoregulē vistālākajā pozīcijā atpakaļ, lai
nepieskartos asmenim.
♦ Atskrūvējiet (bet neizņemiet) abas skrūves (6).
♦ Turiet zāģa asmeni (7) tā, lai zobi būtu vērsti
uz priekšu.
♦ Ievietojiet zāģa asmens kātu (7) līdz galam
asmens turētājā (8).
♦ Mazliet pievelciet pārmaiņus abas skrūves
(6), lai asmeni noregulētu vietā, pēc tam cieši
pievelciet abas skrūves (6).
♦ Noregulējiet zāģa asmens balsta rullīti (5), kā
aprakstīts iepriekš.
♦ Lai noņemtu zāģa asmeni (7), pagrieziet abas
skrūves (6) pa vienu apgriezienu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Zāģa asmens glabāšana (D. att.)
Zāģa asmeni var glabāt instrumenta aizmugurē
esošajā glabāšanas nodalījumā (3).
♦ Atveriet zāģa asmens glabāšanas nodalījuma
(3) vāku.
LATVIEŠU
♦
♦
Noņemiet zāģa asmeni (7) un glabājiet to
glabāšanas nodalījumā (3).
Aizveriet zāģa asmens glabāšanas nodalījuma (3) vāku un nofiksējiet, lai tas neatveras.
Zāģēšanas līnijas attīrītājs (E. att.)
♦ Lai varētu labāk saskatīt zāģēšanas līniju,
figūrzāģis ir aprīkots ar zāģēšanas līnijas attīrītāju (10), kas ar gaisa strūklu attīra putekļus
un skaidas.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
(piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus).
Lietošana
Slieces noregulēšana zāģēšanai slīpā leņķī
(F. att.)
Slieci (4) var noregulēt gan zāģēšanai taisnā virzienā, gan 45° slīpā leņķī.
♦ Atskrūvējiet skrūvi (9) (aptuveni par 3 pilniem
apgriezieniem).
♦ Mazliet paceliet slieci (4) un pavelciet atpakaļ,
pēc tam grieziet slieci, līdz tā ir sagāzta 45°
leņķa pozīcijā.
♦ Pievelciet skrūvi (9).
Lai slieci noregulētu atpakaļ zāģēšanai taisnā
virzienā
♦ Atskrūvējiet skrūvi (9).
♦ Grieziet slieci (4), līdz tā ir sagāzta 0° leņķa
pozīcijā, pēc tam pastumiet slieci uz priekšu.
♦ Pārbaudiet, vai zāģa asmens balsta rullītis (5)
ir pareizi noregulēts.
♦ Pievelciet skrūvi (9).
Ieslēgšana un izslēgšana
♦ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
♦ Lai nepārtrauktas darbības laikā instrumentu
izslēgtu, nospiediet un atlaidiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1).
Zāģēšana
Zāģējot stingri turiet instrumentu ar abām rokām.
Sliece ir stingri jātur pret zāģējamo materiālu. Tādējādi var novērst zāģa lēkāšanu, samazināt vibrāciju
un izvairīties no asmens salūšanas riska.
♦ Pirms zāģēšanas uzsākšanas ļaujiet asmenim
dažas sekundes darboties brīvgaitā.
♦ Zāģējot nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
Ieteikumi optimālai darbībai
Lamināta zāģēšana
Zāģējot laminātu, tas var sašķelties, tādējādi sabojājot redzamo virsmu. Visbiežāk izmantotie zāģa
asmeņi darbojas ar augšupejošu gājienu, tāpēc, ja
sliece ir atbalstīta pret redzamo virsmu, lietojiet zāģa
asmeni, kas darbojas ar lejupejošu gājienu, vai arī
rīkojieties šādi:
♦ lietojiet zāģa asmeni ar smalkiem zobiem;
♦ zāģējiet no materiāla apakšpuses;
♦ abās materiāla pusēs piestipriniet koka vai
kokšķiedras plates atgriezumu gabalus, lai
mazinātu lamināta šķelšanos, un zāģējiet caur
visām kārtām.
Metāla zāģēšana
♦ Ņemiet vērā, ka metāla zāģēšana aizņem
ilgāku laiku nekā koksnes zāģēšana.
♦ Lietojiet metāla zāģēšanai piemērotu zāģa
asmeni.
♦ Zāģējot plānu metāla loksni, materiāla apakšpusē piestipriniet koka atgriezumu gabalu un
zāģējiet caur šīm kārtām.
♦ Uzklājiet eļļas kārtiņu tajā vietā, kur paredzēts
zāģēt.
Apkope
Šis Black & Decker instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no
pareizas apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas vai tīrīšanas instruments ir jāizslēdz un jāatvieno no baro7
LATVIEŠU
šanas avota, kā arī jānogaida, līdz zāģa asmens ir
pārstājis darboties.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas
atveres
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu
nedrīkst iegremdēt šķidrumā.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem
sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus
materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
Spriegums
Vati
Ieejas jauda
W
Ātrums bez noslodzes min-1
Maks. zāģēšanas dziļums
Koksne
mm
Tērauds
mm
Alumīnijs
mm
Svars
kg
AST7XC
TYPE 2
230
380
3000
KS495
TYPE 2
230
380
3000
KS500
TYPE 2
230
400
3000
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN60745:
LpA (skaņas spiediens) 87 dB(A), neprecizitāte
(K) 3 dB(A), LWA (skaņas jauda) 98 dB(A),
neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
koksnes zāģēšana (ah, CW) 11,5 m/s2, neprecizitāte
(K) 1,5 m/s2, metāla lokšņu zāģēšana (ah, CM)
12,8 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
AST7XC, KS495, KS500
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
EN60745-1 un EN60745-2-11
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo paziņojumu.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
12-07-2014
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваш лобзик Black & Decker предназначен для
распиливания дерева, пластика и листового
металла. Этот инструмент предназначен только
для бытового использования.
в.
Правила безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции по эксплуатации. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести
к пора жению элек трическим током,
возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
Сохраняйте все инструкции и правила безопасности для дальнейшего пользования.
Термин “Электроинструмент” во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
а. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок
на рабочем месте и плохая освещенность
могут привести к несчастному случаю.
б. Не используйте электроинструмент, если
есть опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмента появляются искры, которые могут воспламенить
пыль или пары.
в. Не подпускайте близко детей или посторонних лиц во время работы электроинструментом. Вы можете отвлечься и потерять контроль над электроинструментом.
2. Электробезопасность
а. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна подходить к сетевой розетке.
Ни в коем случае не вносите изменения
в конструкцию вилки электрокабеля. Не
пользуйтесь адаптерной вставкой для
подключения заземленных электроинструментов. Немодифицированные вилки
и подходящие к ним сетевые розетки снижают риск поражения электрическим током.
б. Избегайте контактов частей тела с заземленными объектами, например, тру-
г.
д.
е.
бопроводами, радиаторами отопления,
элек троплитами и холодильниками.
Существует повышенный риск поражения
электрическим током, если вы какой-либо
частью тела касаетесь земли.
Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание
жидкости внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с кабелем. Ни
в коем случае не переносите электроинструмент, держа его за кабель, и не
беритесь за кабель при отключении от
сетевой розетки. Не подвергайте кабель
воздействию влаги и масла и держите
его подальше от острых кромок и движущихся деталей. повышают риск поражения
электрическим током.
При работе электроинструментом вне
помещения пользуйтесь удлинительным
кабелем, предназначенным для наружных работ. Использование кабеля, предназначенного для работы вне помещения,
снижает риск поражения электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Индивидуальная безопасность
а. Будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете и руководствуйтесь здравым
смыслом, когда Вы работаете электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под действием наркотиков, алкоголя
или лекарств. Минутная невнимательность
при работе электроинструментами может
привести к серьезной травме.
б. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Разумное использование таких
средств индивидуальной защиты, как респиратор, ботинки на нескользящей подошве,
защитный шлем и слухозащитные наушники,
значительно снизит риск получения травмы.
в. Не допускайте случайного запуска. Перед
тем, как подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении “выключено”. Не переносите электроинструмент
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
г.
д.
е.
ж.
с нажатой кнопкой выключателя, и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен
в положение “включено”. Это может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите регулировочный или гаечный
к люч. Ос тавленный зак репленным на
вращающейся части регулировочный или
гаечный ключ может стать причиной тяжелой
травмы.
Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это поможет Вам не потерять контроль над электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы Ваши
волосы, одежда или перчатки не попали
в движущиеся части инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные
волосы могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование таких систем значительно снижает
опасность, связанную с запыленностью
рабочего пространства.
4. Использование и уход за электроинструментом
а. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
б. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
вык лючателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
в. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием,
заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
г. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
10
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными инструкциями, работать электроинструментом. Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных пользователей.
д. Проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения
и легкость перемещения подвижных
деталей, целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу. Направляйте поврежденные электроинструменты в ремонт. Многие несчастные случаи
являются следствием плохого ухода за
электроинструментом.
е. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее
утомительной.
ж. Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
а. Ремонт Вашего элек троинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при
работе электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе лобзиками.
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может
соприкасаться со скрытой проводкой или
собственным кабелем. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность
поражения оператора электрическим током.
Используйте тиски или другие приспособления для фиксации обрабатываемой
РУССКИЙ ЯЗЫК
детали, при этом кладите ее на неподвижную поверхность. Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором
в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
♦ Держите руки вне зоны резания. Ни в коем
случае не держите руки под заготовкой.
Не помещайте пальцы вблизи пилки и зажима пилки. Не стабилизируйте положение
лобзика, удерживая его за поворотную подошву.
♦ Следите за остротой заточки. Затупленные или поврежденные пилки могут заставить пилу отклониться от линии реза
или остановиться под воздействием
чрезмерного усилия. Всегда используйте
пилку, максимально соответствующую материалу заготовки и характеру реза.
♦ Прежде чем приступить к резке трубы или
канала, убедитесь, что в них нет воды,
электропроводки и т.д.
♦ Не дотрагивайтесь до заготовки или пилки
сразу же после работы инструментом. Они
могут быть очень горячими.
♦ Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом работы. Прежде, чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте их на
наличие электропроводки и трубопроводов.
♦ Полотно будет продолжать движение
некоторое время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте
электроинструмент и ж дите, пока пилка
полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент.
Внимание! Не допускайте попадания пыли, образующейся в процессе шлифования, на кожу,
слизистые оболочки и в органы дыхания. Это
может представлять опасность для здоровья
оператора и стоящих рядом лиц. Пользуйтесь
специальным респиратором, предназначенным
для защиты от пыли и паров; следите, чтобы
люди, находящиеся в зоне работ, или входящие
в нее, также надевали респиратор.
♦ Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации. Используйте все насадки и приспособления
и работайте данным инструментом строго
в соответствии с данным руководством.
Использование не по назначению может привести к серьезной травме и повреждению
инструмента или обрабатываемого изделия.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
♦ Всегда следите, чтобы дети не играли
с устройством.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN 60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе электроинструментом зависят
от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, и время, когда он
работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
Внимание! Внимательное ознакомление с руководством по эксплуатации поможет снизить риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный электроинструмент защищен
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению источника питания.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Особенности
1.
2.
3.
4.
5.
Пусковой выключатель
Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
Отделение для хранения пилок
Подошва
Направляющий ролик пилки
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой из
следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, и что пилка остановилась. В процессе
работы пилка нагревается.
Регулировка направляющего ролика пилки
(Рис. А и В)
♦ Ослабьте затяжку винта (9).
♦ Тяните подошву (4) вперед, пока направляющий ролик (5) не коснется задней кромки
пилки (7).
♦ Затяните винт (9).
Установка и снятие пилки (Рис. С)
♦ Перед установкой/снятием пилки (7) оттяните направляющий ролик пилки (5) назад так,
чтобы он не касался пилки.
♦ Ослабьте (не выкручивайте полностью) два
винта (6).
♦ Держите пилку (7) так, чтобы кромка с зубьями была направлена вперед.
♦ Вставьте хвостовик пилки (7) в держатель (8)
до упора.
♦ Постепенно затягивайте два винта (6) по
очереди, пока пилка не встанет на нужное
место, затем затяните их полностью.
♦ Отрегулируйте направляющий ролик пилки
(5), как это описано выше.
♦ Для снятия пилки (7) поверните два винта
(6) на один оборот против часовой стрелки.
Хранение пилок (Рис. D)
Пилки можно держать в отделении для хранения
(3), расположенном в задней части инструмента.
♦ Откройте крышку отделения для хранения
пилок (3).
♦ Выньте пильное полотно (7) или поместите
его в отсек для хранения (3).
♦ Закройте крышку отделения для хранения
пилок (3) и проверьте, что оно закрылось на
защелку.
Устройство сдува опилок (Рис. Е)
♦ Ваш лобзик оборудован устройством сдува
опилок (10), которое будет постоянно очи12
щать линию реза от пыли, улучшая видимость при резании.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности.
Эти риски могут возникнуть при неправильном
или продолжительном использовании изделия
и т.п. Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, пильных дисков
или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени
делайте регулярные перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с электроинструментом (например, при распиле древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Эксплуатация
Регулировка угла наклона подошвы для выполнения косых резов (Рис. F)
Подошва (4) может устанавливаться как в положение для выполнения прямолинейных резов,
так и в положение для выполнения косых резов
под углом 45°.
♦ Ослабьте затяжку винта (9) (повернув примерно на 3 полных оборота).
♦ Слегка приподнимите и сдвиньте назад подошву (4), затем поворачивайте подошву до
тех пор, пока ее паз не достигнет положения
45°.
♦ Затяните винт (9).
Для возврата подошвы (4) в положение для
прямолинейных резов:
♦ Ослабьте затяжку винта (9).
♦ Поворачивайте подошву (4), пока ее паз не
установится в положении 0°, затем сдвиньте
подошву вперед.
♦ Убедитесь, что направляющий ролик пилки
(5) правильно отрегулирован.
♦ Затяните винт (9).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение
♦ Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу выключателя (1).
♦ Для непрерывной работы нажмите кнопку
защиты от непреднамеренного пуска (2)
и отпустите клавишу выключателя (1).
♦ Для выключения электроинструмента, находящегося в режиме непрерывной работы,
нажмите и отпустите клавишу пускового выключателя (1).
Пиление
При резании крепко держите электроинструмент двумя руками. В процессе резания прижимайте подошву к поверхности материала.
Это поможет избежать подпрыгивания лобзика,
снизит вибрацию и вероятность поломки пилки.
♦ Дайте пилке поработать без нагрузки несколько секунд прежде, чем приступить
к выполнению реза.
♦ Работайте, прилагая к электроинструменту
только легкое усилие.
Советы по оптимальному использованию
Пиление ламината
При резании ламината может произойти его расщепление, что испортит внешний вид лицевой
поверхности. Большинство стандартных пилок
выполняют рез при ходе вверх, поэтому, если
подошва располагается на лицевой поверхности, используйте пилку, которая режет при
ходе вниз, или:
♦ Используйте пилку с мелкими зубьями.
♦ Пилите по обратной стороне заготовки.
♦ Чтобы избежать расщепления ламината, поместите заготовку между двумя панелями из
древесины или ДСП и пилите получившуюся
сэндвич-панель.
Резание металла
♦ Имейте в виду, что резание металла занимает гораздо больше времени, чем резание
дерева.
♦ Пользуйтесь пилкой, предназначенной для
резания металла.
♦ Для резания тонколистового металла, прикрепите деревянную панель к обратной
стороне заготовки и выполняйте рез по
получившейся сэндвич-панели.
♦ Смажьте маслом предполагаемую линию
реза.
Техническое обслуживание
Ваш электроинструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом обслуживании Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
Внимание! Перед выполнением любой из
следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, и что пилка остановилась.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные прорези Вашего электроинструмента и зарядного устройства мягкой щеткой или сухой
салфеткой.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной салфеткой. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или растворителями. Не допускайте попадания
жидкости внутрь электроинструмента и ни
в коем случае не погружайте какую-либо
часть электроинструмента в жидкость.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker, или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Технические характеристики
AST7XC
ТИП2
Напряжение
В перем. тока 230
Потребляемая
мощность
Вт 380
Число оборотов
(без нагрузки)
об./мин. 3000
Макс. глубина реза:
Дерево
мм 60
Сталь
мм 5
Алюминий
мм 10
Вес
кг 1,5
KS495 KS500
ТИП2 ТИП2
230
230
380
400
3000
3000
60
5
10
1,5
60
5
10
1,5
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
LpA (звуковое давление) 87 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А), LwA (акустическая мощность)
98 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Распил древесины (ah, CW) 11,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2, Распил листового металла
(ah, СМ) 12,8 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
AST7XC, KS495, KS500
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
EN60745-1 и EN60745-2-11
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
За дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
12-07-2014
zst00254212 - 02-03-2015
14
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising