DC547K | DeWalt DC547K CAULK GUN instruction manual

511888-31 SK
DC540
DC542
DC547
Obrázok 1
2
Obrázok 2
Obrázok 3
= Pripevnené ku krytu
= Spojené s tyčou piestu
Obrázok 4
3
AKUMULÁTOROVÁ LEPIACA PIŠTOĽ
DC540, DC542, DC547
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziace
nebezpečenstvo ktoré, v prípade
nedodržania, spôsobí smrť alebo
vážne zranenie.
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D E WALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
VA R O VA N I E : O z n a č u j e m o ž n é
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
Technické údaje
Posuvná sila
N
kg
DC540 DC542 DC547
2713
2713
2713
277
277
277
UPOZORNENIE: Označuje možné
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
mierne alebo menej závažné
zranenie.
Rýchlosť
posuvu
mm/min 25-400 25-400 50-625
12
18
Napätie zdroja
VDC 12
Hmotnosť
(bez akumulátora) kg 1,67*
1,77*
1,80*
* hmotnosť nezahrňuje držiak na náplne alebo
zásobník
Akumulátor
Typ akumulátora
Napätie zdroja
Kapacita
Hmotnosť
Nabíjačka
Napätie v sieti
Typ akumulátora
Približná doba
nabíjania
Hmotnosť
Poistky
náradie 230 V
1)
VDC
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,7
VAC
DE9116
230
NiCd/NiMH
min
kg
60
0,52
UPOZORNENIE: Bez bezpečnostného
výstražného symbolu označuje možné
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
škody na majetku.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Lepiacu pištoľ
1 Nabíjačku (iba pri modeloch dodávaných
v sadách)
1 Akumulátor (iba pri modeloch dodávaných
v sadách)
1 Držiak na náplne s obsahom 310 ml.
(DC540, DC542, DC547)
1 Zásobník na tmel s obsahom 600 ml. (iba
modely DC542, DC547)
1 Kľúč
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
10 A v napájacej sieti
Táto hodnota vyjadruje iba vlastnosť náradia
a nezahŕňa vplyvy spojené s rukou počas
použitia náradia. Vplyv na ruky počas práce
bude napríklad závisieť od sily zovretia,
sily tlaku, smeru práce, nastavenia energie
rázu, obrobku a podloženia obrobku.
•
•
Označenie: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedený popis popisuje stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
4
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred zahájením pracovných operácií
venujte dostatok času starostlivému
prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335;
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nerobte žiadne úpravy
na náradí ani na jeho častíach.
Inak by mohlo dôjsť k úrazom osôb
a materiálnym škodám.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte iba schválené typy
predlžovacích káblov vhodných pre daný
príkon vašej nabíjačky (viď technické údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1 mm2. Maximálna
dĺžka je 30 m.
Použitie výrobku
Vaša akumulátorová lepiaca pištoľ DC540,
DC542, DC547 je určená na nanášanie širokej
škály lepidiel a tmelov. NEPOUŽÍVAJTE ju vo
vlhkom protredí alebo v prostredí s výskytom
horľavých kvapalín a plynov.
Montáž a nastavenie
Akumulátorová lepiaca pištoľ DC540, DC542,
DC547 je profesionálnym elektrickým náradím.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Osoby mladšie ako
16 rokov môžu náradie obsluhovať iba pod
dozorom.
VA R O VA N I E : P r e d m o n t á ž o u
a nastavením vždy vyberte akumulátor.
Pred tým, než akumulátor vložíte do
náradia alebo ho vytiahnete, náradie
vždy vypnite.
VA R O VA N I E : P o u ž í v a j t e i b a
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
S modelom 12V DC540 možno používať
náplne s obsahom 310 ml. S modelom 12V
DC542 možno používať náplne s obsahom
310 ml alebo zásobníky s kapacitou 600 ml.
S modelom 18V DC547 možno používať náplne
s obsahom 310 ml alebo zásobníky s kapacitou
600 ml.
a. Uvoľňovacia spúšť tyče piestu
b. Spúšť
c. Odisťovacie tlačidlo spúšte
d. Akumulátor
e. Otočný regulátor rýchlosti
f. Rukoväť tyče piestu
g. Tyč piestu
h. Piest
I Uvoľňovacie tlačidlá
j. Držiak náplne
k. Bodec
l. Zásobník na tmel
m. Uzáver trysky
n Tryska
Akumulátor (obr. 1)
TYP AKUMULÁTORA PRE MODELY DC540,
DC542, DC547
Modely lepiacej pištole DC540 a DC542 pracujú
s 12 V akumulátorom. Model DC547 pracuje
s 18 V akumulátorom.
Nabíjanie akumulátora (obr. 2)
Ak nabíjate akumulátor (d) po prvý raz alebo
po dlhodobom uskladnení, dôjde k jeho
nabitiu zhruba na 80% celkovej kapacity.
Po prevedení niekoľkých nabíjacích cyklov
dosiahne akumulátor svoju plnú kapacitu.
Predtým, než začnete nabíjať akumulátor,
skontrolujte napätie v zásuvke. Pokiaľ je
zásuvka pod prúdom, ale akumulátor sa nedá
nabiť, predajte vašu nabíjačku autorizovanému
servisnému zástupcovi spoločnosti DEWALT.
Počas nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu
nabíjačky i akumulátora. Tento jav je zvyčajný
a neznamená žiadnu chybu.
Nabíjačka
Vaša nabíjačka DE9116 umožňuje nabíjať
akumulátory DEWALT NiCd a NiMH v rozsahu
napätia od 7,2 V do 18 V.
VAROVANIE: Nenabíjajte akumulátor,
pokiaľ okolitá teplota klesne pod 4°C
alebo presiahne 40°C. Odporučená
teplota prostredia pre nabíjanie:
približne 24 °C.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie zdroja
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku
náradia. Uistite sa, či hodnota napätia vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia vašej
zásuvky v stene.
Akumulátor (d) nabijete tak, že ho vložíte do
nabíjačky (o) spôsobom znázorneným na
obrázku a nabíjačku zapnete. Uistite sa, či
je akumulátor do nabíjačky riadne dosadený.
5
kedykoľvek v priebehu oživovacieho režimu
vybrať.
Červený indikátor nabíjania (p) začne blikať.
Po približne 1 hodine indikátor blikať prestane
a zostane trvale svietiť. Akumulátor je teraz
celkom nabitý. Akumulátor je možné kedykoľvek
vybrať, alebo ho ponechať dlhšiu dobu vložený
v nabíjačke (maximálne 14 dní).
Odloženie nabíjania - zahriaty/studený
zdroj
Pokiaľ nabíjačka zistí, že akumulátor je príliš
zahriaty alebo studený, automaticky spustí
funkciu Odloženia nabíjania a pozastaví proces
nabíjania, pokým nedosiahne akumulátor
primeranú teplotu. Potom bude nabíjačka
automaticky pokračovať v nabíjaní. Táto
funkcia zaistí udržanie maximálnej životnosti
akumulátora. V režime Odloženia nabíjania
červený indikátor bliká striedavo dlho a potom
krátko.
Vkladanie a vyberanie akumulátora
1. Akumulátor (d) zasuňte do rukoväte náradia
až pokým nezacvakne.
2. Pokiaľ chcete akumulátor vybrať, stlačte
súčasne dve blokovacie tlačidlá (i)
a vytiahnite ho z rukoväte von.
Kryt akumulátora (obr. 2)
Ochranný kryt (q) slúži na ochranu kontaktov
odpojeného akumulátora. Pokiaľ by nebol
nasadený, mohlo by dôjsť ku skratovaniu
kontaktov akumulátora kovovými predmetmi
a tým i k jeho poškodeniu či k vzniku požiaru.
1. Pred vložením akumulátora (d) do nabíjačky
alebo do náradia z neho odstráňte ochranný
kryt (q).
2. Po vytiahnutí akumulátora z nabíjačky alebo
z náradia naňho ihneď nasaďte ochranný
kryt.
Elektronická regulácia tlaku
Náradie je určené na nanášanie širokej škály
lepidiel a tmelov a na zisťovanie, či sa materiál
nenanáša pomaly a či sa vôbec nanáša. Príčinou
nesprávného nanášania materiálu môže byť
zaschnuté lepidlo, trhliny, zamrznutý materiál
a pod. V takýchto prípadoch zabudovaná
elektronická kontrola tlaku náradie vypne.
Na zníženie rizika poškodenia tuby alebo
obalu dodržujte odporučenia výrobcu týkajúce
sa zaschnutia lepidla, prerazených trhlín,
zamrznutého materiálu a pod.
VAROVANIE: Pred uložením alebo pred
prenášaním odpojeného akumulátora
sa uistite, či má nasadený ochranný
kryt.
Vyberte akumulátor a vymeňte náplň tuby /
balenia, dodržujte pri tom pokyny výrobcu
a pokyny uvedené v kapitole Plnenie materiálu.
Ak sa náradie i naďalej vypína, predajte ho do
servisného centra DEWALT.
Automatické oživenie
Režim automatického oživenia prevedie
vyrovnanie jednotlivých článkov akumulátora
podľa ich maximálnej kapacity. Oživenie
akumulátora zdroja by malo byť prevedené cez
noc po každých 10 cykloch vybitia a nabitia,
alebo v prípade, že výdrž akumulátora začne
klesať.
Konštantná rýchlosť
Funkcia konštantnej rýchlosti umožňuje
nanášanie materiálu rovnakou rýchlosťou,
bez ohľadu na nastavenie regulácie rýchlosti
posuvu alebo množstvo materiálu v tube.
Oživenie akumulátora vykonáte tak, že ho
vložíte do nabíjačky obvyklým spôsobom.
Červený indikátor začne blikať a nabíjací cyklus
je spustený.
Elektronický automatický spätný chod
Toto náradie je vybavené funkciou automatického
spätného chodu, ktorá vykonáva spätný
chod piestu v závislosti od použitého typu
nanášaného materiálu a rýchlosti nanášania.
Po skončení nabíjacieho cyklu trvajúceho
1 hodinu začne indikátor trvale svietiť.
Akumulátor je potom úplne nabitý a je možné
ho používať.
Montáž
Pokiaľ ponecháte akumulátor v nabíjačke po
tejto 1 hodine počiatočného nabíjania, nabíjačka
automaticky spustí režim oživenia. Tento režim
trvá ďalších 8 hodín, avšak akumulátor môžete
Akumulátorová lepiaca pištoľ DC540, DC542,
DC547 sa dodáva v úplne zmontovanom
stave.
6
VAROVANIE: Na zníženie rizika
vážneho úrazu, NEPOUŽÍVAJTE
rukoväť tyče piestu na zavesenie
akýchkoľvek predmetov. Inak by mohlo
dôjsť k vážnemu úrazu.
Návod na obsluhu
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
Pred začatím práce sa uistite, či je akumulátor
doplna nabitý.
Rukoväť je možné použiť na zavesenie náradia,
pokiaľ sa náradie nepoužíva alebo pri jeho
uskladnení.
Prevádzka
VAROVANIE: Pred nasadzovaním
a vyberaním príslušenstva, nastavovaním náradia alebo vykonávaním opráv
náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Spúšť náradia zaistite,
pokiaľ náradie nepoužívate alebo ho
uskladňujete.
Nastavenie tyče piestu (Obr. 1)
1. Tyč piestu (g) možno ručne nastaviť
stlačením a podržaním uvoľňovacej spúšte
tyče piestu (a).
2. Rukoväť tyče piestu (f) zatlačte alebo
povytiahnite do požadovanej polohy
a potom spúšť uvoľnite.
Spúšť (Obr. 1)
Plnenie materiálu
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte spúšť (b).
Náradie vypnete uvoľnením stlačenia spúšte.
Vaše náradie je vybavené odisťovacím tlačidlom
spúšte (c) na zaistenie pred náhodným
vytlačením obsahu náplne.
VA R O VA N I E : N e b e z p e č e n s t v o
roztrhnutia. Materiál ponechaný
v zásobníku / držiaku náplne môže
zaschnúť. Na zníženie rizika úrazu
osôb dodržujte pri používaní tmelu
alebo lepidiel pokyny výrobcu.
Odisťovacie tlačidlo spúšte (Obr. 1)
1. Spúšť zaistíte presunutím odisťovacieho
tlačidla (c) smerom nahor. Pokiaľ je
spúšť zaistená, s náradím nebude možné
pracovať.
2. Spúšť odistíte presunutím odisťovacieho
tlačidla smerom nadol.
DRŽIAK NÁPLNE (OBR. 1)
1. Zaistite, aby byl správný typ držiaku riadne
nainštalovaný.
2. Pomocou odisťovacieho tlačidla spúšte (c)
zaistite spúšť (b).
3. Na tube s tmelom / lepidlom nastavte špičku
trysky. Malý otvor vyžaduje väčšiu silu na
nanášanie materiálu a spôsobí skrátenie
výdrže akumulátora.
4. Pomocou bodca (k) prerazte vnútorné
tesnenie tuby s tmelom alebo lepidlom.
Otočný regulátor rýchlosti (obr. 1)
1. N a n á š a n i e m i n i m á l n e h o m n o ž s t v a
tmelu či lepidla dosiahnete otočením
regulátora rýchlosti posuvu (e) proti smeru
pohybu hodinových ručičiek. Nanášanie
maximálneho množstva tmelu či lepidla
dosiahnete otočením regulátora rýchlosti
posuvu v smere pohybu hodinových
ručičiek.
2. Stlačením spúšte (b) bude zapnuté
nanášanie materiálu.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo
poškodenia náradia. Pokiaľ nebude
vnútorné tesnenie prerazené, materiál
sa bude vytláčať zo zadnej časti tuby
a môže poškodiť náradie.
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo
poškodenia náradia. Tyč piestu, držiak
náplne a tubu s náplňou udržujte
zbavené všetkých nánosov. Stiahnutie
tyčky piestu pokrytého zaschnutými
zbytkami materiálu môže spôsobiť
poškodenie vnútorných častí náradia
a spôsobiť tiež vychýlenie tuby.
Otáčenie držiaku na náplň
Držiak náplne možno otáčať v rozmedzí 360°
tak, aby bolo možné materiál nanášať pod
ľubovoľným uhlom.
Rukoväť tyče piestu (Obr. 1)
VAROVANIE: Pred zavesením alebo
uložením náradia ho vypnite a vyberte
z neho akumulátor. Pokiaľ náradie
nepoužívate alebo ak ho uskladňujete
zaistite spúšť.
5. Pevne uchopte náradie, stlačte uvoľňovaciu
spúšť tyče piestu (a) a odpojte a vysuňte
von tyč piestu (g). Uchopením za rukoväť
(f) stiahnite tyč piestu (g) späť tak, aby
7
6.
7.
8.
9.
INŠTALÁCIA ZÁSOBNÍKA (OBR. 4)
1. Do prednej časti nástroja umiestnite
dištančný krúžok zadného uzáveru (v)
a zadný uzáver (w) [jemný závit].
Poznámka: Strana dištančného krúžku
zadného uzáveru s dvoma krúžkami musí
byť natočená smerom od náradia.
2. Podložku zadnej časti (x) umiestnite
na vrchnú časť zadného uzáveru (w)
a maticu telesa (t) naskrutkujte do prednej
časti náradia. Dodaným kľúčom maticu
dotiahnite.
3. Stlačte a podržte uvoľňovaciu spúšť
a zasuňte tyč piestu smerom dopredu až
po časť so závitom. Uvoľnite spúšť.
4. Zásobník (l) naskrutkujte do zadného
uzáveru (w).
5. Naskrutkujte podložku piestu (y), piest
telesa (z) a príchytnú skrutku (aa) do tyče
piestu v uvedenom poradí podľa obrázku
4. Pevne dotiahnite.
6. Stlačte a podržte spúšť (a) a pred vložením
pasty vytiahnite rukoväť (f) naspäť.
7. Do trubice (i) zasuňte trysku (n) a cez trysku
naskrutkujte uzáver (m).
bolo možné do držiaku náplne vložiť tubu
s tmelom / lepidlom.
Vložte tubu s tmelom / lepidlom.
Stlačte a podržte uvoľňovaciu spúšť tyče
piestu (a) a súčasne tlačte rukoväť (f)
smerom dopredu, pokým sa piest (h) vo
vnútri tuby nezaprie o jej dno.
Uvoľnite spúšť tyče piestu.
Držiak náplne natočte do požadovaného
uhla.
ZÁSOBNÍK NA TMEL (OBR. 1)
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo
poškodenia náradia. Nepoužívajte
lepiacu pištoľ s prázdnym zásobníkom,
piest sa môže dostať do kontaktu
s koncovým uzáverom a môže dôjsť
k prasknutiu.
1. Odskrutkujte uzáver trysky (m) a trysku (n)
vyberte.
2. Stlačte a podržte uvoľňovaciu spúšť tyče
piestu (a). Uchopením za rukoväť (f)
stiahnite tyč piestu (g) späť tak, aby bolo
možné do zásobníka náplne (l) vložiť
balenie tmelu / lepidla.
3. Balenie tmelu vložte do zásobníka a podľa
pokynov výrobcu ju zrežte.
4. S koncom trysky natočeným smerom od
náradia naskrutkujte uzáver trysky späť na
zásobník.
5. Špičku trysky podľa potreby upravte.
Údržba
Náradie DEWALT je vyrobené a navrhnuté tak,
aby bez nárokov na veľkú údržbu, bezchybne
a spoľahlivo slúžilo dlhé roky. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Výmena držiakov (Obr. 3, 4)
VAROVANIE: Pred nasadzovaním
a vyberaním príslušenstva,
nastavovaním náradia alebo
vykonávaním opráv náradie vypnite
a vyberte z neho akumulátor. Spúšť
náradia zaistite, pokiaľ náradie
nepoužívate alebo ho uskladňujete.
Mazanie
Toto náradie nevyžaduje žiadne mazanie.
UPOZORNENIE: Náradie nemažte,
mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných
súčiastok.
VYBRATIE DRŽIAKU NÁPLNE (OBR. 3)
1. Z vnútornej časti držiaku náplne (j) odstráňte
skrutku piestu (r) a piest náplne (s).
2. Stlačte a podržte uvoľňovaciu spúšť tyče
piestu (a) a vytiahnite rukoväť (f) späť tak,
aby sa dotkla matice telesa (t). Uvoľnite
spúšť tyče piestu.
3. Pomocou dodaného kľúča otáčaním proti
smeru pohybu hodinových ručičiek maticu
telesa (t) odskrutkujte.
4. Teraz je možné zo zadnej časti jednoducho
vybrať podložku (x), dištančný krúžok (u)
a držiak náplne (j).
Čistenie
UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo
poškodenia náradia. Materiál
ponechaný v zásobníku / držiaku
náplne môže zaschnúť. Nepokúšajte
sa vytláčať zaschnutý materiál. Na
zníženie rizika materiálnych skôd
dodržujte pri používaní tmelu alebo
lepidiel pokyny výrobcu.
8
Čistenie držiaku náplne. Pri odstraňovaní
nánosov materiálu z trysky, piestu a tyče piestu
dodržujte pokyny výrobcu.
využiť výhody tejto služby, odovzdajte prosím
Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému
zástupcovi servisu Black & Decker, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Čistenie zásobníka na tmel. Odskrutkujte
uzáver trysky (m) a zásobník na tmel (l)
a vyberte ich z náradia. Pri odstraňovaní
nánosov materiálu z trysky, piestu, tyče piestu a
zásobníka na tmel dodržujte pokyny výrobcu.
• Nabíjačku pred čistením krytov mäkkou
handričkou odpojte od siete.
• Pred čistením náradia z neho vytiahnite
akumulátor.
• Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový
kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Nabíjateľný batériový zdroj
Doplnkové príslušenstvo
Pokiaľ prestane akumulátor s dlhou životnosťou
dodávať dostatočnú úroveň výkonu, je treba
ho dobiť. Po ukončení jeho životnosti preveďte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Akumulátory NiCd a NiMH je možné
recyklovať. Odovzdajte ho prosím
dodávateľovi alebo v miestnej recyklačnej
stanici. Zhromaždené akumulátory budú
vhodne zlikvidované alebo recyklované.
VA R O VA N I E : P o u ž i t i e i n é h o
príslušenstva než ponúkaného
spoločnosťou DEWALT, ktoré nebolo
s týmto výrobkom testované, môže
privodiť nebezpečné situácie. Pre
zníženie rizika úrazu by malo byť
s týmto výrobkom používané iba
odporučené príslušenstvo DEWALT.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Nepotrebné náradie
Nepotrebné náradie prineste do značkového
servisu DEWALT, kde bude spracované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zariadenie zlikvidujte podľa platných pokynov
o triedení a recyklácii odpadov.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje možnosť zberu
a recyklácie použitých výrobkov DEWALT po
ukončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete
9
POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY
B E Z P E Č N O S T N É VA R O VA N I A
A POKYNY.
Prívodný kábel držte mimo dosahu
tepelných zdrojov, oleja, ostrých hrán
alebo pohyblivých častí. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel
určený do vonkajšieho prostredia.
Použitie týchto káblov znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Bezpečnostné predpisy
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených
pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru
alebo vážne poranenie. Označenie
“elektrické náradie“ vo všetkých nižšie
uvedených upozorneniach odkazuje
na vaše náradie napájané zo siete
(obsahuje napájací prívodný kábel)
alebo náradie napájané batériami (bez
napájacieho kábla).
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. S náradím nepracujte, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti. Vždy používajte ochranu
zraku. Bezpečnostné vybavenie ako
sú respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
pevná prilba alebo ochrana sluchu, použité
v zodpovedajúcich podmienkach, znižujú
riziko vzniku úrazu.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
tým, ako náradie pripojíte do elektrickej
zásuvky, zabezpečte, aby bol hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu pokiaľ je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Nenakláňajte sa. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepšiu
ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľné
šatstvo alebo šperky. Vaše vlasy, odev a
rukavice držte mimo dosahu pohyblivých
častí. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy
môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak je náradie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY
1) B E Z P E Č N O S Ť V P R A C O V N O M
PRIESTORE
a) Pracovný priestor udržujte v čistote a
dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže spôsobiť úraz.
b) S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných prostrediach, ako sú
napríklad priestory, v ktorých sa
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo
prašné látky. Náradie je zdrojom iskrenia,
ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
c) Pri práci s elektrickým náradím dbajte na
to, aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a
okolo stojace osoby. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
práci s uzemneným elektrickým náradím
nikdy nepoužívajte zástrčkové adaptéry.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými
plochami ako je potrubie, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
c) Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Ak do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie náradia, ťahanie alebo
vyťahovanie zástrčky zo zásuvky.
10
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA A
JEHO ÚDRŽBA
a) Na náradie príliš netlačte. Používajte
správny typ náradia pre vašu prácu. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie .
b) Ak nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho
od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného spustenia náradia.
d) Uložte elektrické náradie mimo dosahu
detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré
toto náradie nevedia ovládať, aby s týmto
elektrickým náradím pracovali. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Údržba náradia. Skontrolujte, či sa
v náradí nevyskytujú vychýlené alebo
rozpojené pohyblivé časti, zlomené
dielce alebo akékoľvek iné poruchy,
ktoré môžu mať vplyv na jeho správny
chod. Pokiaľ je náradie poškodené,
nechajte ho opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou údržbou
náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržované rezné nástroje s ostrými
reznými britmi sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g) P o u ž í v a j t e e l e k t r i c k é n á r a d i e ,
príslušenstvo, nástroje atď. v súlade
s týmito pokynmi a spôsobom
odporučeným pre daný typ náradia
s ohľadom na pracovné podmienky
a druh vykonávanej práce. Použitie
náradia iným spôsobom a na iné než
odporučené účely môže viesť k vzniku
nebezpečných situácií.
b) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka určená pre určitý
druh akumulátora môže byť nebezpečná
pri nabíjaní iného typu akumulátora.
c) Elektrické náradie používajte iba
s vyslovene určenými akumulátormi.
Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť požiar alebo zranenie.
d) Pokiaľ akumulátor nepoužívate, držte
ho mimo dosahu kovových predmetov
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
ďalšie drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skrat oboch svoriek
akumulátora. Skrat oboch svoriek
kontaktov akumulátora môže spôsobiť
popáleniny alebo požiar.
e) Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto kvapalinou.
Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne do
styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto
omyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
akumulátory
VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku
požiaru.Zabráňte skratu kontaktov
vybratého akumulátora kovovými
predmetmi. Akumulátor neprenášajte
ani neskladujte bez nasadených
ochranných krytiek kontaktov.
•
5) POUŽITIE AKUMULÁTORA A JEHO
ÚDRŽBA
a) Pred vložením akumulátora skontrolujte,
či je hlavný vypínač vypnutý. Vloženie
akumulátora do zapnutého náradia môže
spôsobiť úraz.
•
11
Kvapalina v batérii je 25-30% roztok
hydroxidu draselného, ktorý je veľmi
nebezpečný. Zasiahnuté miesto ihneď
opláchnite vodou. Neutralizujte ho slabou
kyselinou ako je kyselina citrónová alebo
ocot. Ak sú zasiahnuté oči, vyplachujte
ich nepretržite 10 minút čistou vodou.
Vyhľadajte lekársku pomoc.
Nikdy se nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu otvoriť akumulátor.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
•
•
•
•
•
•
•
•
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Pred vložením akumulátora do nabíjačky
sa uistite, či je čistý a suchý.
Na nabíjanie NiMH akumulátorov DEWALT
používajte iba nabíjačky označené
NiMHalebo NiMH NiCd.
Pri prenášaní nikdy nedržte nabíjačku
za prívodný kábel. Nešklbte a neťahajte
za kábel pri jeho vyťahovaní zo zásuvky.
Chráňte kábel pred vysokými teplotami,
olejmi a ostrými hranami.
Nepracujte s nabíjačkou v podmienkach
s vysokou vlhkosťou.
Nepokúšajte sa nabíjať vlhké
akumulátory.
Nikdy se nepokúšajte z akéhokoľvek
dôvodu otvoriť akumulátor.
Pri likvidácii akumulátora sa vždy riaďte
pokynmi uvedenými na konci tohto návodu
na použitie.
Ak sa nabíjačky a akumulátory nepoužívajú,
musia byť uskladnené na suchom mieste a
musia byť tiež vhodne zabezpečené, mimo
dosahu detí.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt 4 °C
až 40 °C
Likvidáciu akumulátorov
prevádzajte s ohľadom na životné
prostredie
Akumulátory typu NiMH/ NiCd+
nevhadzujte do ohňa.
Nabíja akumulátory NiMH a NiCd
Doba nabíjania je uvedená
v technických údajoch
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
lepiacich pištolí
•
Štítky na nabíjačke a na akumulátoroch
Okrem piktogramov uvedených v príručke
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore zdroji
obsahovať nasledujúce piktogramy:
•
Nabíjanie akumulátora
•
Akumulátor je nabitý
Chybný akumulátor
Odloženie nabíjania - zahriaty/
studený zdroj
•
Nezasahujte s vodivými
predmetmi
•
Poškodené akumulátory
nenabíjajte
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu
•
Používajte iba akumulátory
DEWALT, iné typy môžu
explodovať, spôsobiť úraz
a hmotné škody
Zabráňte styku s vodou
12
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy
za izolované rukoväte. Kontakt so "živým"
vodičom spôsobí, že sa kovové časti
náradia spojené s miestom zasiahnutia
stanú tiež vodivé a spôsobí obsluhujúcemu
úraz elektrickým prúdom.
Ruky držte mimo dosahu piestu lepiacej
pištole. Prsty by sa mohli pricviknúť medzi
držiakom tuby a piestom.
Pokiaľ s lepiacou pištoľou pracujete
nad hlavou, nedržte ju tak, aby bol piest
v rovine očí alebo hlavy. Tyčka piestu môže
skĺznuť smerom späť k obsluhujúcemu. Pri
práci s lepiacou pištoľou vždy používajte
ochranu zraku.
Pracujte vždy v dobre vetraných
priestoroch a podľa potreby používajte
vhodný respirátor. Výpary niektorých
tmelov a lepidiel môžu byť škodlivé.
Pred nasadzovaním a vyberaním
príslušenstva, nastavovaním alebo
vykonávaním opráv náradie vypnite
a vyberte z neho akumulátor. Náhodné
zapnutie by mohlo spôsobiť úraz.
Pre váš model používajte iba
príslušenstvo schválené výrobcom.
Príslušenstvo, ktoré môže byť vhodné pre
jeden typ náradia, môže byť pri použití
v inom type náradia nebezpečné. Použitie
nesprávného príslušenstva môže spôsobiť
úraz obsluhujúcemu.
•
•
•
Pokiaľ náradie nepoužívate, zaistite
vypínač v polohe OFF (vypnuté), aby
nedošlo k náhodnému vytlačeniu obsahu
náplne.
Dávajte pozor, aby sa tmel či lepidlo
nedostali do oblasti kontaktov
akumulátora.
Vždy si prečítajte a dodržujte pokyny
výrobcu tmelov a lepidiel. Nedodržanie
môže mať za následok vznik úrazu.
NEBEZPEČENSTVO: Ruky držte
mimo dosahu piestu lepiacej pištole.
VAROVANIE: Nepoužívajte náradie, ak
stojíte na rebríku.
Vyhlásenie o zhode
DC540, DC542, DC547
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické
náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné normy
a nariadenia: 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/
EC, EN 60745-1, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3.
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
Lpa (akustický tlak) dB(A)
LWA (akustický
výkon)
dB(A)
Vibrácie prenášané
na obsluhu (RMS) m/s2
Nepresnosť akustického
dB(A)
tlaku (KpA)
Nepresnosť akustického
dB(A)
výkonu (KWA)
DC540
DC542
67
DC547
78
79
1,1
1,1
2,8
2,8
2,8
2,8
68
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Nemecko
13
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT
garantuje počas trvania záručnej doby (24
mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00040254 - 29-02-2007
14
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising