DC547K | DeWalt DC547K CAULK GUN instruction manual

555777-59 CZ
DC540
DC542
DC547
Obrázek 1
2
Obrázek 2
Obrázek 3
= Připevněno ke krytu
= Spojeno s táhlem pístu
Obrázek 4
3
AKUMULÁTOROVÁ LEPICÍ PISTOLE
NA TMELY A SILIKONY DC540/DC542/DC547
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti D E WALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící nebezpečí které, v případě
nedodržení, způsobí smrt nebo vážné
zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení,
může způsobit smrt nebo vážné
zranění.
Technické údaje
Přítlačná síla
N
kg
DC540 DC542 DC547
2713
2713
2713
277
277
277
UPOZORNĚNÍ: Označuje možné
hrozící nebezpečí které, v případě
nedodržení, může způsobit mírné
nebo méně závážné zranění.
Rychlost
posuvu
mm/min 25-400 25-400 50-625
12
18
Napájecí napětí
VDC 12
Hmotnost (bez
bateriového bloku) kg 1,67*
1,77*
1,80*
* hmotnost nezahrnuje držák náplně nebo zásobník
na tmel
Bateriový blok
Typ bateriového bloku
Napájecí napětí
VDC
Kapacita
Ah
Hmotnost
kg
DE9501
NiMH
12
2,6
0,7
Nabíječka
Napětí sítě
VAC
Typ bateriového bloku
Přibližná doba
nabíjení
min
Hmotnost
kg
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
0,52
Pojistky
nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
1)
UPOZORNĚNÍ: Bez bezpečnostního
výstražného symbolu označuje možné
hrozící nebezpečí které, v případě
nedodržení, může způsobit škody
na majetku.
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Lepicí pistoli
1 Nabíječku (pouze u modelů dodávaných
v sadách)
1 Bateriový blok (pouze u modelů dodávaných
v sadách)
1 Držák náplně obsahu 310 ml. (DC540,
DC542, DC547)
1 Zásobník na tmel 600 ml. (pouze u modelů
DC542, DC547)
1 Klíč
1 Návod k použití
1 Výkresovou dokumentaci
Tato hodnota je charakteristickou hodnotou
vztaženou k nářadí a nezahrnuje vliv
pohybu paže obsluhy během použití
nářadí. Vliv spojení s paží během práce
bude například záviset na síle sevření, síle
přítlaku, směru práce, nastavení energie
rázu, obrobku a podložení obrobku.
•
•
Označení: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně
4
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a porozumění tomuto návodu.
Vaše nářadí D E WALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335;
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí.
Jinak by mohlo dojít k úrazům osob
a materiálním škodám.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte pouze schválené
typy prodlužovacích kabelů vhodných pro daný
příkon vaší nabíječky (viz technická data).
Minimální průřez vodiče je 1 mm2; maximální
délka je 30 m.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše akumulátorová lepicí pistole na tmely
a silikony DC540, DC542, DC547 je určena
k nanášení široké řady lepidel a tmelů.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v prostředí s výskytem hořlavých kapalin
a plynů.
Montáž a seřízení
Akumulátorová lepicí pistole na tmely a silikony
DC540, DC542, DC547 je profesionálním
elektrickým nářadím. ZABRAŇTE dětem, aby
se s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Osoby
mladší 16 let smí nářadí obsluhovat pouze pod
dozorem.
VAROVÁNÍ: Před sestavením a
seřízením vždy vyjměte bateriový blok.
Před tím, než bateriový blok vložíte
nebo vytáhnete, nářadí vždy vypněte.
VA R O V Á N Í : P o u ž í v e j t e p o u z e
bateriové bloky a nabíječky DEWALT.
U modleu 12V DC540 lze používat náplně
o obsahu 310 ml. U modelu 12V DC542
lze používat náplně o obsahu 310 ml nebo
zásobníky kapacity 600 ml. U modelu 18V
DC547 lze používat náplně o obsahu 310 ml
nebo zásobníky kapacity 600 ml.
a. Uvolňovací spoušť táhla pístu
b. Spoušť
c. Odjišťovací tlačítko spouště
d. Bateriový blok
e. Otočný regulátor rychlosti posuvu
f. Úchyt táhla pístu
g. Táhlo pístu
h. Píst
i. Uvolňovací tlačítka
j. Držák náplně
k. Bodec
l. Zásobník na tmel
m. uzávěr trysky
n. tryska
Bateriový blok (obr. 1)
TYP BATERIOVÉHO BLOKU PRO MODLEY
DC540, DC542, DC547
Modely nářadí DC540 a DC542 pracují
s bateriovými bloky o napětí 12 V. Model DC547
pracuje s bateriovými bloky o napětí 18 V.
Nabíjení bateriového bloku (obr. 2)
Nabíjíte-li bateriový blok (d) poprvé nebo po
dlouhodobém uskladnění, dojde k jeho nabití
zhruba na 80% celkové kapacity. Po provedení
několika nabíjecích cyklů dosáhne bateriový
blok své plné kapacity.
Předtím, než započnete nabíjet bateriový
blok zkontrolujte napětí v zásuvce. Pokud je
zásuvka pod proudem ale bateriový blok nelze
nabít, předejte vaši nabíječku autorizovanému
servisnímu zástupci polečnosti D E WALT.
Během nabíjení může docházet k zahřívání
nabíječky i bateriového bloku. Tento jev je
obvyklý a neznačí žádnou závadu.
Nabíječka
Vaše nabíječka DE9116 umožňuje nabíjet
bateriové bloky D E WALT NiCd a NiMH
v napěťovém rozsahu od 7,2 V do 18 V.
VAROVÁNÍ: Nenabíjejte akumulátor,
pokud okolní teplota klesne pod 4°C
nebo přesáhne 40°C. Doporučená
teplota prostředí pro nabíjení: přibližně
24 °C.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro
jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda
napětí baterie odpovídá napětí na výkonovém
štítku nářadí. Ujistěte se, zdali hodnota napětí
vaší nabíječky odpovídá hodnotě napětí vaší
zásuvky ve zdi.
Bateriový blok (d) nabijete tak, že je vložíte
do nabíječky (o) způsobem znázorněným
na obrázku a nabíječku zapnete. Ujistěte
se, zda je bateriový blok do nabíječky řádně
dosazen. Červený indikátor nabíjení (p) začne
5
Prodleva Zahřátý/Studený blok
blikat. Po přibližně 1 hodině indikátor blikat
přestane a zůstane trvale svítit. Bateriový blok
je nyní plně nabit. Bateriový blok je možné
kdykoliv vyjmout nebo jej ponechat delší dobu
v nabíječce (maximálně 14 dní).
Pokud nabíječka detekuje, že je bateriový
blok příliš zahřátý nebo studený, automaticky
spustí funkci Prodlevy zahřátého / studeného
bateriového bloku a pozastaví proces nabíjení
do doby, než bateriový blok dosáhne přiměřené
teploty. Poté bude nabíječka automaticky
pokračovat v nabíjení. Tato funkce zajistí
udržení maximální životnosti bateriového bloku.
V režimu prodlevy zahřátého / studeného bloku
červený indikátor bliká střídavě dlouze pak
krátce.
Vkládání a vyjímání bateriového bloku
1. Bateriový blok (d) zasuňte do rukojeti nářadí
až po zacvaknutí.
2. Pokud chcete bateriový blok vyjmout,
stiskněte současně dvě uvolňovací tlačítka
(i) a bateriový blok z rukojeti vytáhněte
ven.
Elektronická kontrola přítlaku
Krytka bateriového bloku (obr. 2)
Nářadí je určeno k nanášení široké řady lepidel
a tmelů a k detekci, zda je materiál nanášen
pomalu či zda není nanášen vůbec. Příčiny
nesprávného nanášení materiálu mohou být
zaschnuté lepidlo, proražené trhliny, zamrznutý
materiál apod. V takových případech vestavěná
elektronická kontrola přítlaku nářadí vypne.
Ochranná krytka (q) slouží k ochraně kontaktů
odpojeného bateriového bloku. Pokud by
nebyla nasazena, mohlo by dojít ke zkratování
kontaktů kovovými předměty a tím i k poškození
bateriového bloku či vzniku požáru.
1. Před vložením bateriového bloku (d) do
nabíječky nebo do nářadí z něj odstraňte
ochrannou krytku (q).
2. Po vytažení bateriového bloku z nabíječky
nebo z nářadí na něj ihned nasaďte
ochrannou krytku.
Ke snížení rizika poškození tuby nebo obalu
dodržujte doporučení výrobce týkající se
zaschnutí lepidla, proražených trhlin, zamrzlého
materiálu apod.
Vyjměte bateriový blok a proveďte výměnu
náplně, tuby / balení, dodržujte přitom pokyny
výrobce a pokyny uvedené v kapitole Plnění.
Pokud se nářadí i nadále vypíná, předejte jej
do servisního centra DEWALT.
VAROVÁNÍ: Před uložením nebo před
přenášením odpojeného bateriového
bloku se ujistěte, zda má nasazenu
ochrannou krytku.
Automatické oživení
Režim automatického oživení provede vyrovnání
jednotlivých článků bateriového bloku podle
jejich maximální kapacity. Oživení bateriového
bloku by mělo být provedeno přes noc po
každých 10 cyklech vybití a nabití bateriového
bloku, nebo v případě že výdrž bateriového
bloku začne klesat.
Konstantní rychlost
Funkce konstantní rychlosti umožňuje nanášení
materiálu stejným poměrem rychlosti, bez
ohledu na proměnné nastavení regulátoru
rychlosti posuvu nebo množství materiálu
v tubě.
Oživení bateriového bloku provedete tak, že
jej obvyklým způsobem vložíte do nabíječky.
Červený indikátor začne blikat a nabíjecí cyklus
je spuštěn.
Elektronický automatický zpětný chod
Toto nářadí je vybaveno funkcí automatického
zpětného chodu, která provádí zpětný chod
pístu v závislosti na použitém typu nanášeného
materiálu a rychlosti nanášení.
Po skončení nabíjecího cyklu trvajícího 1 hodinu
začne indikátor trvale svítit. Bateriový blok je
nyní zcela nabit a je možné jej používat.
Kompletace
Pokud ponecháme baterii v nabíječce po této
1 hodině počátečního nabíjení, nabíječka
automaticky spustí režim oživení. Tento režim
trvá dalších 8 hodin, avšak bateriový blok
můžeme kdykoliv v průběhu oživovacího režimu
vyjmout.
Akumulátorová lepicí pistole na tmely a silikony
DC540, DC542, DC547 je dodávána v plně
sestaveném stavu.
6
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika vážného
úrazu, NEPOUŽÍVEJTE úchyt táhla
pístu k zavěšení jakýchkoliv předmětů.
Jinak by mohlo dojít k vážnému
úrazu.
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a platná nařízení.
Před zahájením provozu se ujistěte, zda je
bateriový blok (plně) nabit.
Úchyt táhla pístu lze použít k zavěšení nářadí
pokud není používáno nebo při uskladnění.
Provoz
Seřízení táhla pístu (Obr. 1)
VAROVÁNÍ: Před nasazováním
a snímáním příslušenství, seřizováním
nebo prováděním oprav nářadí vypněte
a vyjměte z něj bateriový blok.Pokud
nářadí nepoužíváte nebo při uskladnění
spoušť zajistěte.
1. Táhlo pístu (g) lze manuálně nastavit
stiskem a podržením uvolňovací spouště
táhla pístu (a).
2. Úchyt táhla pístu (f) zatlačte nebo
povytáhněte do požadované polohy a poté
uvolňovací spoušť táhla pístu uvolněte.
Spoušť (Obr. 1)
Plnění
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spoušť (b).
Nářadí vypnete uvolněním stisku spouště. Vaše
nářadí je vybaveno odjišťovacím tlačítkem
spouště (c) k zajitění před náhodným vytlačením
obsahu náplně.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí roztržení.
Materiál ponechaný v zásobníku /
držáku náplně může zaschnout. Pro
snížení rizika úrazu osob dodržujte při
používání tmele nebo lepidel pokyny
výrobce.
Odjišťovací tlačítko spouště (Obr. 1)
1. Spoušť zajistíte přesunutím odjišťovacího
tlačítka spouště (c) směrem vzhůru. Pokud
je spoušť zajištěna, s nářadím nebude
možné pracovat.
2. Spoušť odjistíte přesunutím odjišťovacího
tlačítka spouště směrem dolů.
DRŽÁK NÁPLNĚ (OBR. 1)
1. Zajistěte, aby byl správný typ držáku řádně
nainstalován.
2. Pomocí odjišťovacího tlačítka spouště (c)
zajistěte spoušť (b).
3. U tuby s tmelem / lepidlem seřízněte špičku
trysky. Malý otvor vyžaduje vyšší sílu
k nanášení materiálu a způsobí zkrácení
výdrže bateriového bloku.
4. Pomocí bodce (k) proražte vnitřní těsnění
tuby s tmelem nebo lepidlem.
Otočný regulátor rychlosti posuvu (obr. 1)
1. Nanášení minimálního množství tmelu či
lepidla dosáhnete otočením regulátoru
rychlosti posuvu (e) proti směru chodu
hodinových ručiček. Nanášení maximálního
množství tmelu či lepidla dosáhnete
otočením regulátoru rychlosti posuvu ve
směru chodu hodinových ručiček.
2. Stiskem spouště (b) bude spuštěno
nanášení materiálu.
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození
nářadí. Pokud nebude vnitřní těsnění
proraženo, materiál bude vytláčen
ze zadní části tuby a může poškodit
nářadí.
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození
nářadí. Táhlo pístu, držák náplně
a tubu s náplní udržujte zbaveny všech
nánosů. Stáhnutí táhla pístu pokrytého
zaschlými zbytky materiálu může
způsobit poškození vnitřních částí
nářadí a způsobit také vychýlení tuby.
Otáčení držáku náplně
Držák náplně lze otáčet v rozmezí 360° tak, aby
bylo možné materiál nanášet pod libovolným
úhlem.
Úchyt táhla pístu (Obr. 1)
VA R O V Á N Í : P ř e d z a v ě š e n í m
nebo uložením nářadí jej vypněte
a vyjměte bateriový blok. Pokud nářadí
nepoužíváte nebo při uskladnění
spoušť zajistěte.
5. Pevně uchopte nářadí, stiskněte uvolňovací
spoušť táhla pístu (a) a odpojte a vysuňte
ven táhlo pístu (g). Uchopením za úchyt
táhla pístu (f) stáhněte táhlo pístu (g) zpět
tak, aby bylo možné do držáku náplně vložit
tubu s tmelem / lepidlem.
7
6. Vložte tubu s tmelem / lepidlem.
7. Stiskněte a podržte uvolňovací spoušť táhla
pístu (a) a současně tlačte úchyt táhla pístu
(f) směrem dopředu, dokud se píst (h) uvnitř
tuby nezapře o její dno.
8. Uvolňovací spoušť táhla pístu uvolněte.
9. Držák náplně natočte do požadovaného
úhlu.
2.
3.
ZÁSOBNÍK NA TMEL (OBR. 1)
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození
nářadí. Neprovozujte lepicí pistoli
s prázdným zásobníkem, píst se
může dostat do kontaktu s koncovým
uzávěrem a může dojít k prasknutí.
4.
5.
1. Odšroubujte uzávěr trysky (m) a trysku (n)
vyjměte.
2. Stlačte a podržte uvolňovací spoušť táhla
pístu (a). Uchopením za úchyt táhla pístu
(f) stáhněte táhlo pístu (g) zpět tak, aby bylo
možné do zásobníku (l) vložit balení tmele
/ lepidla.
3. Balení tmele vložte do zásobníku a podle
pokynů výrobce je seřízněte.
4. S koncem trysky natočeným směrem od
nářadí našroubujte uzávěr trysky zpět na
zásobník.
5. Špičku trysky podle použití upravte.
6.
7.
Poznámka: Strana distančního kroužku
zadního uzávěru opatřená dvěma kroužky
musí být natočená směrem od nářadí.
Podložku zadní části (x) umístěte na vrchní
část zadního uzávěru (w) a matici tělesa
(t) našroubujte do přední části nářadí.
Dodaným klíčem matici dotáhněte.
Stiskněte a podržte uvolňovací spoušť táhla
pístu zasuňte táhlo pístu směrem vpřed
až po část opatřenou závitem. Uvolněte
spoušť.
Zásobník (l) našroubujte do zadního
uzávěru (w).
Našroubujte podložku pístu (y), píst tělesa
(z) a příchytný šroub (aa) do táhla pístu
v uvedeném pořadí podle obrázku 4. Pevně
dotáhněte.
Stiskněte a podržte uvolňovací spoušť táhla
pístu (a) a před vložením pasty vytáhněte
úchyt táhla pístu (f) zpět.
Do trubice (i) zasuňte trysku (n) a přes
trysku našroubujte uzávěr (m).
Údržba
Nářadí DEWALT je vyrobeno a navrženo tak,
aby bez nároků na velkou údržbu, bezvadně
a spolehlivě sloužilo dlouhá léta. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění Vám zajistí
jeho bezproblémový chod.
Výměna držáků (Obr. 3, 4)
VAROVÁNÍ: Před nasazováním
a snímáním příslušenství, seřizováním
nebo prováděním oprav nářadí vypněte
a vyjměte z něj bateriový blok.Pokud
nářadí nepoužíváte nebo při uskladnění
spoušť zajistěte.
Mazání
Toto nářadí nevyžaduje žádné mazání.
UPOZORNĚNÍ: Nářadí nemazejte,
mohlo by dojít k poškození vnitřních
součástí.
SEJMUTÍ DRŽÁKU NÁPLNĚ (OBR. 3)
1. Z vnitřní části držáku náplně (j) odstraňte
šroub pístu (r) a píst náplně (s).
2. Stiskněte a podržte uvolňovací spoušť táhla
pístu (a) a vytáhněte úchyt táhla pístu (f)
zpět tak, aby se dotklo matice tělesa (t).
Uvolňovací spoušť táhla pístu uvolněte.
3. Pomocí dodaného klíče otáčením proti
směru hodinových ručiček matici tělesa (t)
odšroubujte.
4. Nyní lze ze zadní části snadno vyjmout
podložku (x), distanční kroužek (u) a držák
náplně (j).
Čištění
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí poškození
nářadí. Materiál ponechaný v zásobníku
/ držáku náplně může zaschnout.
Nepokoušejte se vytláčet zaschnutý
materiál. Pro snížení rizika materiálních
škod dodržujte při používání tmele
nebo lepidel pokyny výrobce.
INSTALACE ZÁSOBNÍKU (OBR. 4)
1. Do přední části nástroje umístěte distanční
kroužek zadního uzávěru (v) a zadní uzávěr
(w) [jemný závit].
Čištění držáku náplně. Při odstraňování
nánosů materiálu z trysky, pístu a táhla pístu
dodržujte pokyny výrobce.
8
Čištění zásobníku ma tmel. Odšroubujte
uzávěr trysky (m) a zásobník na tmel (l)
a vyjměte je z nářadí. Při odstraňování nánosů
materiálu z trysky, pístu, táhla pístu a zásobníku
na tmel dodržujte pokyny výrobce.
• Nabíječku před čištěním krytů měkkým
hadříkem odpojte ze sítě.
• Před čištěním nářadí z něj vytáhněte
bateriový blok.
• Udržujte čisté ventilační drážky a plastový
kryt pravidelně čistěte měkkou tkaninou.
Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného
střediska DEWALT naleznete na zadní straně
tohoto návodu. Seznam servisních středisek
D E WALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Doplňkové příslušenství
Pokud přestane bateriový blok s dlouhou
životností dodávat dostatečnou úroveň výkonu,
je třeba jej dobít. Po ukončení jeho životnosti
proveďte likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití bateriového bloku a potom
jej vyjměte z nářadí.
• Bateriové bloky NiCd a NiMH lze recyklovat.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
bateriové bloky budou vhodným způsobem
zlikvidovány nebo recyklovány.
Nabíjitelný bateriový blok
VAROVÁNÍ: Použití jiného příslušenství
než nabízeného společností DEWALT,
které nebylo s tímto výrobkem
testováno, může přivodit nebezpečné
situace.Pro snížení rizika úrazu by mělo
být s tímto výrobkem používáno pouze
doporučené příslušenství DEWALT.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u svého značkového prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek
nesmí být likvidován spolu s běžným
komunálním odpadem.
Nepotřebné nářadí
Dosloužilé nářadí přineste do značkového
servisu DEWALT, kde bude zpracováno tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí.
Až nebudete váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti,
nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů
o třídění a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečistěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po
ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu Black & Decker, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
9
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VEŠKERÁ
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A
POKYNY.
ze zásuvky.Napájecí kabel držte z dosahu
horkých předmětů, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých součástí. Poškozený
nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí.Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnostní předpisy
VAROVÁNÍ! Přečtěte si veškeré pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů
může mít za následek úraz elektrickým
proudem, vznik požáru anebo vážné
poranění.Označení “výkonné nářadí“
ve všech níže uvedených upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze
sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru)
nebo nářadí napájené z bateriového
bloku (bez napájecího kabelu).
3) Bezpečnost obsluhy
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou.S nářadím nepracujte pokud
jste unavení nebo pokud jste pod vlivem
omamných látek, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy
používejte ochranu zraku. Bezpečnostní
vybavení jako jsou maska proti prachu,
neklouzavá pracovní obuv, pevná přilba
nebo ochrana sluchu v určitých pracovních
podmínkách snižují riziko způsobení
úrazu.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Dříve
než nářadí připojíte do elektrické
zásuvky zajistěte, aby byl hlavní spínač
ve vypnuté poloze. Přenášení nářadí
s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu
pokud je hlavní vypínač nářadí v poloze
zapnuto může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
s e ř i z o v a c í p ř í p r a v k y. P o n e c h a n é
seřizovací klíče mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných
situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volné
šatstvo nebo šperky. Vaše vlasy, oděv
a rukavice držte z dosahu pohyblivých
částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud je zařízení vybaveno adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci.Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
1) Bezpečnost v pracovním prostoru
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může způsobit úraz.
b) S elektrickým nářadím nepracujte
ve výbušných prostředích, jako jsou
například prostory, ve kterých se
vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky. Nářadí je zdrojem jiskření,
které může zapálit prach nebo výpary.
c) Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se k tomuto nářadí nepřibližovaly
děti a okolo stojící osoby. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
2) Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv
způsobem zástrčku neupravujte. Při
práci s uzemněným elektrickým nářadím
nikdy nepoužívejte zástrčkové adaptéry.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
plochami jako je potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky. Při uzemnění vašeho
těla hrozí zvýšené nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
c) Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému
prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení
nářadí, tahání nebo vytahování zástrčky
10
4) Použití elektrického nářadí a jeho
údržba
a) Na nářadí příliš netlačte. Používejte
správný typ nářadí pro Vaši práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
vypínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c) Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte jej
od elektrické sítě. Taková preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d) Uložte elektrické nářadí mimo dosah
dětí a nedovolte ostatním osobám, které
toto nářadí neumí ovládat, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Výkonné
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda se
u nářadí nevyskytují vychýlené nebo
rozpojené pohyblivé části, zlomené
díly nebo jakékoliv jiné závady, které
mohou mít vliv na jeho správný chod.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte
jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Pořádně udržované řezné nástroje
s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) P o u ž í v e j t e e l e k t r i c k é n á ř a d í ,
příslušenství, nástroje atd. v souladu
s těmito pokyny a způsobem
doporučeným pro daný typ nářadí
s ohledem na pracovní podmínky a druh
vykonávané práce.Použití nářadí k jiným
účelům, než ke kterým je určeno může být
nebezpečné.
druh bateriových bloků může být při
nabíjení jiného typu bateriového bloku
nebezpečná.
c) Používejte elektrické nářadí pouze
s výslovně určenými bateriovými bloky.
Použití jiných typů bateriových bloků může
způsobit požár nebo zranění.
d) Pokud bateriový blok nepoužíváte,
držte jej z dosahu kovových předmětů
jako jsou kancelářské sponky na papír,
mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo
další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování obou svorek
bateriového bloku. Vzájemné zkratování
kontaktů bateriového bloku může způsobit
spáleniny nebo požár.
e) Při nesprávném zacházení může
z bateriového bloku unikat kapalina,
vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou.
Pokud se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Při
zasažení očí zasažené místo omyjte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z bateriového bloku může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) Opravy
a) Svěřte opravu vašeho nářadí pouze
osobě s příslušnou kvalifikací, která
bude používat výhradně originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
bateriové bloky
VA R O V Á N Í : N e b e z p e č í v z n i k u
požáru. Zabraňte zkratování kontaktů
vyjmutého bateriového bloku kovovými
předměty. Bateriový blok nepřenášejte
ani neskladujte bez nasazených
ochranných krytek kontaktů.
•
5) Použití elektrického nářadí a jeho
údržba
a) Před vložením bateriového bloku
zkontrolujte, zda je hlavní spínač
vypnutý. Vložení bateriového bloku do
zapnutého nářadí může vést k úrazu.
b) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka určená pro určitý
•
11
Kapalina v baterii je 25-30% roztok hydroxidu
draselného, který je velmi nebezpečný.
Zasažené místo ihned opláchněte vodou.
Neutralizujte je slabou kyselinou jako
je kyselina citrónová nebo ocet. Jsou-li
zasaženy oči, vyplachujte je nepřetržitě
10 minut čistou vodou.Vyhledejte lékařskou
pomoc.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu otevřít bateriový blok.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
bateriové bloky a nabíječky
•
•
•
•
•
•
•
•
Zabraňte styku s vodou.
Před vložením akumulátoru do nabíječky
se ujistěte, zda je čistý a suchý.
K nabíjení bateriových bloků NiMH DEWALT
používejte pouze nabíječky označené
“NiMH” nebo “NiMH NiCd”.
Při přenášení nikdy nedržte nabíječku za
napájecí kabel. Neškubejte a netahejte
za kabel při jeho vytahování ze zásuvky.
Chraňte kabel před vysokými teplotami,
oleji a ostrými hranami.
S nabíječkou nepracujte v podmínkách
s vysokou vlhkostí.
Nepokoušejte se nabíjet vlhké bateriové
bloky.
Nikdy se nepokoušejte z jakéhokoliv
důvodu otevřít bateriový blok.
Při likvidaci bateriového bloku se vždy řiďte
pokyny uvedenými na konci tohoto návodu
k použití.
Nejsou-li nabíječky a bateriové bloky
používány, musí být uskladněny na suchém
místě a musí být také vhodně zabezpečeny,
mimo dosah dětí.
Poškozené kabely ihned
vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot
4 °C až 40 °C.
Likvidaci bateriových bloků
provádějte s ohledem na životní
prostředí.
Bateriové bloky typu NiMH/ NiCd+
nevhazujte do ohně.
Nabíjí bateriové bloky NiMH
a NiCd.
Doba nabíjení je uvedena
v technických datech.
Další bezpečnostní pokyny týkající se
lepicích pistolí
•
Štítky na nabíječce a na bateriových
blocích
Vedle piktogramů uvedených v příručce mohou
štítky na nabíječce a bateriových blocích
obsahovat následující piktogramy:
•
Nabíjení bateriového bloku
•
Bateriový blok nabit
Vadný bateriový blok
Prodleva Zahřátý/Studený blok
•
Nezkoumejte vodivými předměty.
Poškozené bateriové bloky
nenabíjejte.
•
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte pouze bateriové
bloky DEWALT, jiné typy mohou
explodovat, způsobit úraz a hmotné
škody.
•
12
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím
kabelem, držte elektrické nářadí vždy
za izolované rukojeti. Kontakt se "živým"
vodičem způsobí také, že se kovové části
nářadí spojené s místem zasažení stanou
také "živými" a způsobí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Ruce držte z dosahu pístu nebo táhla
pístu lepicí pistole. Prsty by mohly být
mezi držákem tuby a pístem přiskřípnuty.
Pokud s lepicí pistolí pracujete nad
hlavou, nedržte ji tak, aby bylo táhlo
pístu v rovině očí nebo hlavy. Táhlo pístu
může sklouznout směrem zpět k obsluze.
Při práci s lepicí pistolí vždy používejte
ochranu zraku.
Pracujte vždy v dobře větraných
prostorách a podle potřeby používejte
vhodný respirátor. Výpary některých tmelů
a lepidel mohou být škodlivé.
Před nasazováním a snímáním
příslušenství, seřizováním nebo
prováděním oprav nářadí vypněte
a vyjměte z něj bateriový blok. Náhodné
spuštění by mohlo způsobit úraz.
Pro váš model používejte pouze
příslušenství schválené výrobcem.
Příslušenství, které může být vhodné pro
jeden typ nářadí, může být při použití
v jiném typu nářadí nebezpečné. Použití
•
•
•
nesprávného příslušenství může způsobit
obsluze nářadí úraz.
Pokud nářadí nepoužíváte, zajistěte
spínač v poloze OFF (vypnuto), aby
nedošlo k náhodnému vytlačení obsahu
náplně.
Dávejte pozor, aby se tmel či lepidlo
nedostaly do oblasti kontaktů
bateriového bloku.
Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny
výrobce tmelů a lepidel. Nedodržení může
mít za následek vznik úrazu.
ES Prohlášení o shodě
DC540, DC542, DC547
Společnost D E WALT prohlašuje, že toto
elektrické nářadí splňuje následující
bezpečnostní normy a nařízení: 73/23/EEC,
89/336/EEC, 98/37/EC, EN 60745-1, EN603351, EN60335-2-29, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3.
V případě zájmu o podrobnější informace,
kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže
uvedené adrese nebo na adrese uvedené na
konci tohoto návodu.
NEBEZPEČÍ: Ruce držte z dosahu
pístu nebo táhla pístu lepicí pistole.
VAROVÁNÍ: Nářadí nepoužívejte,
pokud stojíte na žebříku.
Lpa (akustický tlak) dB(A)
LWA (akustický
výkon)
dB(A)
Vibrace přenášené
na obsluhu (RMS) m/s2
Nepřesnost akustického
dB(A)
tlaku (KpA)
Nepřesnost akustického
dB(A)
výkonu (KWA)
DC540
DC542
67
DC547
78
79
1,1
1,1
2,8
2,8
2,8
2,8
68
Technický a vývojový ředitel
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11D-65510,
Idstein, Německo
11/2006
13
Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože,
brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče,
brusný papír, apod.) ani na příslušenství
přístroje poškozené opotřebováním.
Záruka DEWALT
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba tento
záruční list předložit prodávajícímu, případně
servisnímu středisku DEWALT pověřenému
vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním
zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu
o nákupu pečlivě uschovejte.
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko
kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na bezplatný servis v autorizovaném servisním
středisku D EWALT. Zárukou kvality firma
D EWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro
podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění
jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za
následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT a s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
• Přístroj byl používán pouze s originálním
příslušenstvím nebo přídavnými zařízeními
a příslušenstvím BBW či Piranha, které
je vysloveně doporučené jako vhodné
k použití spolu s přístrojem DEWALT.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek DEWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních
oprav.
DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
tel:
+420 244 402 450
fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
Právo na případné změny vyhrazeno.
02/2007
zst00040251 - 23-03-2007
14
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising