DC547K | DeWalt DC547K CAULK GUN instruction manual

www.
.eu
DC540
DC542
DC547
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
17
English (original instructions)
32
Español (traducido de las instrucciones originales)
45
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
60
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
74
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
89
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
103
Português (traduzido das instruções originais)
116
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
130
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
142
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
155
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
169
Copyright DEWALT
2
Figure 1
g
h
f
a
e
b
c
d
i
j
k
l
m
n
1
Figure 2
q
p
o
i
d
q
Figure 3
= monteret på hus
am Gehäuse angebracht
fitted to housing
ajustado a la carcasa
fixé sur le boîtier
adattato all’alloggiamento
gemonteerd op bak
tilpasset rammen
encaixado no alojamento
kiinni rungossa
för verktygshus
gövdeye monte
προσαρμογή στο περίβλημα
fixé sur la tige du piston
adattato al perno dello stantuffo
gemonteerd op stoterstang
tilpasset stempelstangen
encaixado na haste do êmbolo
kiinni männänvarressa
för kolvstav
mil çubuğuna monte
προσαρμογή στη ράβδο εμβόλου
= monteret på stempelstangen
an der Schubstange angebracht
fitted to plunger rod
ajustado al vástago del émbolo
x
s
t
r
g
u
j
Figure 4
l
g
z
t
n
m
2
aa
y
z
x
w
v
Figure 5
f
bb
3
DANSK
KRAFTIG BATTERIDREVET LIMPISTOL
DC540, DC542, DC547
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Trykkraft
DC540
12
11
N
2900
kg
295
mm/min 25-584
VDC
DC542
12
11
2900
295
25-584
Trykhastighed
Vægt (uden
batteripakke)
kg
1,67*
1,77*
* vægt eksklusive indsats eller poseholder
DC547
18
11
2900
295
50-635
1,70*
dB(A)
67
67
68
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (lydeffekt)
dB(A)
78
78
79
KWA (usikkerhed
lydeffekt)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
Samlede værdier for vibration (tre-akse vektorsum) fastslået
ifølge EN 60745:
Afgivelse af vibration
værdi ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Usikkerhed K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
4
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
VDC
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,4
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
Oplader
Forsyningsspænding
VAC
Batteritype
Omtrentlig opladningstid min
Vægt
Sikringer
Europa
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
60
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
batteripakker) batteripakker)
kg
0,52
0,52
230 V værktøj
10 ampere, hovedpanel
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød
DANSK
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
DC540, DC542, DC547
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EC, EN 60745-1.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og instruktioner Hvis
ikke advarsler og instruktioner følges kan
det resultere i elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c)
Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
5
DANSK
d)
e)
f)
g)
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
6
f)
g)
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type.Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader.Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere sikkerhedsinstruktioner
for limpistoler
• Hold værktøjet ved de isolerede
gribeflader, når der udføres en opgave,
hvor skæreværktøj kan risikere at komme i
kontakt med skjulte el-ledninger eller dets
egen forsyningsledning. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gøre uafdækkede
metaldele på værktøjet strømførende og give
brugeren elektrisk stød.
DANSK
• Hold hænderne væk fra limpistolens
stempel og området omkring stempelstangen.
Fingre kan blive knust mellem tubeholderen og
stemplet.
• Når limpistolen betjenes over hovedhøjde,
skal man sørge for, at stempelstangen
ikke peger mod hovedet, specielt øjnene.
Stempelstangen kan glide tilbage i retning
af brugeren. Bær altid sikkerhedsbriller, når
limpistolen anvendes.
• Arbejd altid i veludluftede områder og bær
passende åndedrætsværn om nødvendigt.
Dampe fra visse typer fugemasse og lim kan
være giftige.
• Sluk for enheden og tag batteripakken
ud, før der monteres eller afmonteres
tilbehør, før der foretages justeringer eller
reparationer. En utilsigtet opstart kan forårsage
personskade.
• Brug kun tilbehør, som fabrikanten af din
model anbefaler. Tilbehør, der er velegnet til et
værktøj kan være farligt, når det bruges med et
andet værktøj. Brug af forkert tilbehør kan skabe
risiko for personskade.
• Lås aftrækkeren i OFF-positionen, når den
ikke er i brug for at undgå utilsigtet udledning
af materiale.
• Pas på ikke at få fugemasse eller lim på
batteriets kontaktpunkter.
• Fabrikantens instruktioner vedrørende
fugemasse og lim skal læses og følges.
Hvis dette undlades, kan det resultere i
personskade.
FARE: Hold hænderne væk fra stemplet
og området omkring stemplet.
ADVARSEL: Brug ikke værktøjet på en
stige.
Yderligere risici
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes
og passende sikkerhedsanordninger bringes i
anvendelse, kan der ikke undgås at være yderligere
risici. Disse er:
– Risiko for at klemme eller knuse fingrene.
– Risiko for at indånde dampe under arbejde med
limmidler.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2012 XX XX
Produktionsår
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
vejledning indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsinstruktioner for DE9116/DE9135
batteriopladere.
• Læs alle instruktioner og
sikkerhedsafmærkninger på opladeren,
batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at undgå fare for personskade må
der kun oplades DEWALT genopladelige
batterier. Andre typer risikerer at
sprænges, hvilket kan forårsage personeller materiel skade.
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren
er sluttet til ledningsnettet, kan
de fritliggende opladerkontakter
inde i opladeren blive kortsluttet
af udefra kommende materialer.
Udefra kommende materialer, som
kan lede strøm, som f.eks. ståluld,
aluminiumsfolie, eller ophobede
metalpartikler og lignende, skal holdes
i sikker afstand fra opladerens hulrum.
Tag altid opladeren ud af strømstikket,
når der ikke er et batteri i opladeren.
Tag opladeren ud af strømstikket før
rengøring.
7
DANSK
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist
her i vejledningen. Opladeren og batteripakken
er konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare, fare for elektrisk stød og
eventuel livsfare.
Opladere
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
DE9116 opladeren accepterer DEWALT NiCd og
NiMH batteripakker på mellem 7,2 og 18 V.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
DE9135 opladeren accepterer 7,2–18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion batterier.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• En forlængerledning skal for at være sikker
have tilstrækkelig ledningsstørrelse (AWG
eller American Wire Gauge). Jo mindre
ledningsmålet er, desto større kapacitet har
kablet. Dvs. et str. 16 har mere kapacitet end et
str. 18. Ved brug af flere forlængerledninger skal
man i det mindste sørge for, at de alle har den
minimale ledningsstørrelse.
• Placer aldrig andre genstande oven
på opladeren, og placer aldrig
opladeren på et blødt underlag, som
kan blokere ventilationshullerne og
føre til overophedning. Placer ikke
opladeren i umiddelbar nærhed af andre
varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning og
stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har været
udsat for hårde stød, er blevet tabt eller
på anden måde er blevet beskadiget.
Opladeren skal indleveres til et autoriseret
serviceværksted.
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før
eventuel rengøring. Herved undgås risiko
for elektrisk stød. Det er ikke nok at fjerne
batteripakken.
8
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Disse opladere kræver ingen justering og er
konstrueret til yderst nem betjening.
Opladningsprocedure (fig. 2)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk stød.
Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Fare for elektrisk stød og
mulig livsfare.
1. Forbind opladeren (o) med en passende
stikkontakt inden isætning af batteripakken.
2. Isæt batteripakken (d) i opladeren. Det røde
(opladnings-) lys (p) blinker uophørligt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er opladet, lyser den røde indikator
TÆNDT konstant. Pakken er fuldt opladet
og kan anvendes med det samme eller blive
siddende i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimale ydelse og liv
for NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier skal batteriet
oplades i minimum 10 timer før første brug.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varm/kold batteripakke
udskift batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskningsindstilling udligner
eller afbalancerer de enkelte celler i batteripakken
ved dens spidskapacitet. Batteripakker skal
genopfriskes ugentligt, eller når batteripakken ikke
længere yder maksimalt.
DANSK
Sæt batteriet i opladeren som normalt for at
genopfriske det. Lad batteripakken sidde i opladeren
i mindst 10 timer.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
KUN LI-ION-BATTERIPAKKE
Li-Ion-batterier er fremstillet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der beskytter batteriet mod
overbelastning, overophedening eller dyb afladning.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Undlad at oplade eller bruge batteri i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. i nærhed
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isættelse eller fjernelse af batteriet fra opladeren
kan antænde støvet eller røgen.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Stænk eller nedsænk IKKE batteripakker i
vand eller andre væsker.
• Opbevar eller anvend ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå eller overstige 40˚ C (105° F) (så som
udendørs skure eller metalbygninger om
sommeren).
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat
for et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt
over eller på anden måde beskadiget
(f.eks. gennemboret af et søm, ramt
med en hammer eller trådt på). Det
kan medføre elektrisk stød og eventuel
livsfare. Beskadigede batteripakker skal
returneres til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL-METAL-HYDRID (NiMH)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand.
• Lidt lækage fra cellerne i batteripakken kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette udgør dog ikke et
batterisvigt.
Men, hvis det udvendige segl er brudt:
a. og batterivæske får kontakt med huden, vask
omgående huden med sæbe og vand i flere
minutter.
b. og batterivæske kommer i øjnene, skyl
øjnene med rent vand i mindst 10 minutter
og søg straks lægehjælp. (medicinsk
notat: Væsken er en 25-35% opløsning af
kaliumhydroxid.)
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand. Giftige
dampe og materialer dannes ved forbrænding
af lithium-ion batteripakker.
• Hvis indholdet af et batteri kommer i kontakt
med huden, vask omgående området
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejlsirritation. Flyt til frisk luft. Søg
lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brandskader.
Batterivæske kan være antændelig ved
udsættelse for gnister eller flammer.
9
DANSK
Batterihætte (fig. 2)
En beskyttende batterihætte (q) er medleveret til
at dække kontakterne på en udtaget batteripakke.
Uden den beskyttende hætte på plads er der
risiko for, at løse metalgenstande kan kortslutte
kontakterne, forårsage brandfare og beskadige
batteripakken.
1. Tag batterihætten (q) af, før batteripakken (d)
sættes i opladeren eller værktøjet.
2. Sæt den beskyttende hætte over kontakterne,
lige så snart batteripakken tages ud af
opladeren eller værktøjet.
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres .
Batteripakke (fig. 1)
DC540, DC542, DC547 BATTERITYPE
DC540 og DC542 kører på 12 volt batteripakker.
DC547 kører på 18 volt batteripakker.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
BEMÆRK: Li-Ion-batteripakker skal være fuldt
opladet, når de opbevares.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Forsinkelse ved varm/kold batteripakke.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
Brug kun med DEWALT-batteripakker,
andre typer risikerer at sprænges, hvilket
kan forårsage person- eller materiel
skade.
Må ikke udsættes for vand.
Udskift straks defekter ledninger.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Bortskaf batteripakken på en
miljøforsvarlig måde.
Brænd ikke NiMH, NiCd+ og Li-Ion
batteripakker.
Kan oplade NiMH og NiCd batteripakker.
Oplader Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Pakkens indhold
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
1 fugepistol
Pakken indeholder:
1 oplader (kun kit-modeller)
1 batteripakke (kun kit-modeller)
Læs brugsvejledningen før brug.
1 stk 310 ml patronholder (DC540, DC542, DC547)
1 stk 600 ml poseholder (kun DC542, DC547)
Periodevis smøring af o-ring påkrævet
Batteri oplader.
Batteri opladet.
Batteri defekt.
10
2 stempler (DC540 indeholder kun 1 stempel))
2 stempelskruer (DC540 indeholder kun 1 skrue)
2 skiver (DC540 indeholder kun 1 skive)
1 tube smøringsmiddel
1 skruenøgle (DC542, DC547)
2 stempelstænger (DC540 indeholder kun 1
stempelstang)
DANSK
Dyse(r) (DC542, DC547)
Elektrisk sikkerhed
O-ring(e) (DC542, DC547)
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
1 brugsvejledning
1 sprængbillede
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
a. Stempelstangudløser
b. Triggerafbryder
c. Aftrækkerlås
d. Batteri
e. Hastighedsvælger
f Stempelstanggreb
g Stempelstang
h. Stempel
i Udløsersknapper
j. Patronholder
k. Syl
l. Poseholder
m. Dysehætte
n. Dyse
TILTÆNKT BRUG
De DC540, DC542, DC547 batteridrevne limpistoler
er bygget til at afgive en lang række forskellige
typer lim og fugemasse. Må ikke bruges ved høj
fugtighed eller under forhold, hvor der er brændbare
væsker eller gasser til stede.
DC540, DC542, DC547 batteridrevne limpistoler er
professionelt elektrisk værktøj.
Lad ikke børn komme i kontakt med værktøjet. Der
kræves overvågning, når uerfarne brugere anvender
dette værktøj.
12V DC540 accepterer kun 310 ml. partroner. 12V
DC542 og 18V DC547 accepterer både 310 ml
patroner og 600 ml pakker.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteripakken
isættes eller fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALTbatteripakker og -opladere.
Isætning og udtagning af
batteripakken fra værktøjet (fig. 2)
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade, sluk
og tag batteripakken af, inden
der foretages justeringer eller
afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
BEMÆRK: Kontrollér, at batteripakken (p) er helt
opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Justér kærven indvendigt i værktøjets håndtag
med batteripakken (fig. 1).
2. Skub batteripakken helt ind i håndtaget, indtil du
hører låsen klikke på plads.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på frigivelsesknapperne (i) og træk
batteripakken ud af værktøjets håndtag.
11
DANSK
2. Sæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Elektronisk styrkekontrol
Værktøjet er beregnet til at afgive en lang række
forskellige typer lim og fugemasse og detektere, når
materialet ikke afgives eller kun afgives langsomt. I
visse tilfælde kan det forekomme, at værktøjet ikke
afgiver materialet korrekt på grund af størknet lim,
punkteringshuller, frosne materialer og lignende.
I de tilfælde slukker det indbyggede elektroniske
styrkekontrolmodul for værktøjet.
Følg altid fabrikantens anbefalinger vedrørende
størknet lim, punkteringshuller, frosne materialer osv.
for at mindske risikoen for at beskadige tuben eller
huset.
Udtag batteripakken og udskift materialetuben/beklædningen i henhold til fabrikantens instruktioner
og de anvisninger, der findes i afsnittet Isætning
af materiale. Aflever værktøjet til reparation hos et
DEWALT service center, hvis det fortsætter med at
lukke ned.
Konstant hastighed
Funktionen til konstant hastighed gør det muligt at
få materialet til at flyde ved samme hastighed uden
hensyntagen til den variable hastighedsindstilling og
uanset den tilbageværende mængde af materiale i
tuben.
Elektronisk auto-revers
Dette værktøj har en auto-revers-funktion, der
trækker stemplet tilbage i visse tilfælde alt efter det
anvendte materiale og værktøjets hastighed.
MONTERING
DC540 leveres fuldt monteret med 310 ml patron.
DC542 og DC547 leveres fuldt monteret med
600 ml patron og har desuden en 310 ml patron
inkluderet.
Før værktøjet tages i brug
Inden værktøjet tages i brug, skal det sikres, at
batteripakken er (fuldt) opladet.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
12
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Korrekt håndposition (fig. 5)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Det er nødvendigt med én hånd på hovedhåndtaget
(bb) og den anden hånd på pressestempelstangens
håndtag (f) for korrekt håndposition.
Aftrækker (fig. 1)
Der tændes for værktøjet ved at trykke på
aftrækkeren (b). Der slukkes for værktøjet ved at
slippe aftrækkeren. Dit værktøj er udstyret med
aftrækkerlås (c) for at beskytte mod utilsigtet
afgivelse af materiale.
Aftrækkerlås (fig. 1)
1. Aftrækkeren låses ved at trykke aftrækkerlåsen
(c) opefter. Værktøjet virker ikke, når aftrækkeren
er låst.
2. Aftrækkeren frigøres ved at trykke
aftrækkerlåsen nedefter.
Hastighedsvælger (fig. 1)
1. Drej hastighedsvælgeren (e) mod uret for at
opnå mindst mulig udstrømning af fugemasse
eller lim. Drej hastighedsvælgeren med uret for
at opnå størst mulig udstrømning af fugemasse
eller lim.
2. Tryk på aftrækkeren (b) for at påbegynde
udstrømningen af materiale.
Roterende patronholder
Patronholderen roterer 360˚, så der kan påføres
materiale i en vilkårlig vinkel.
Stempelstanggreb (fig. 1)
ADVARSEL: Sluk for og tag
batteripakken ud, inden værktøjet
hænges op eller lægges til opbevaring.
Lås aftrækkeren, når værktøjet ikke
er i brug, og når værktøjet stilles til
opbevaring.
DANSK
ADVARSEL: For at mindske risikoen for
personskade må stempelstanggrebet
IKKE bruges til at ophænge nogen
genstand. Det kan resultere i alvorlig
personskade.
Stempelstanggrebet kan bruges til at hænge
værktøjet i et stabilt ophæng, når værktøjet ikke er i
brug eller stilles til opbevaring.
Sådan justeres stempelstangen
(fig. 1)
1. Stempelstangen justeres (g) manuelt ved at
trykke og holde stempelstangens udløserknap
(a).
2. Skub eller træk stempelstanggrebet (f)
til den ønskede position og slip derefter
stempelstangudløseren.
Isætning af materiale
ADVARSEL: Sprængningsfare.
Materiale, der er efterladt i patron/
produkt-holderen kan tørre ind, hvis
det efterlades der. Følg fabrikantens
anbefalinger ved anvendelse af
fugemasse eller limprodukter for at
mindske risikoen for personskade.
PATRONHOLDER (FIG. 1)
1. Sørg for, at den rigtige patronholder er installeret
korrekt.
2. Brug aftrækkerlåsen (c) til at låse
aftrækkeren (b).
3. Tilskær dyseenden af fugemasse/lim-tuben.
Små åbninger kræver mere kraft til at skubbe
produktet igennem, hvilket kan påvirke batteriets
levetid. Produktets konsistens og påføringens
hastighed påvirker jævnheden og strømmen af
produktet.
4. Bryd den indre forsegling på fugemassetuben
eller limproduktet med sylen (K), der sidder på
undersiden af patronholderen.
BEMÆRK: Risiko for beskadigelse
af værktøjet. Hvis den indre forsegling
ikke brydes, risikerer man, at materialet
tvinges ud gennem tubens bagende og
beskadiger værktøjet.
BEMÆRK: Risiko for beskadigelse
af værktøjet. Hold stempelstang,
patronholder og patron fri for materiale.
Hvis en stempelstang, der er dækket
med udtørret materiale, trækkes tilbage,
kan det beskadige værktøjets indre
dele og medføre, at tuben får en forkert
indstilling.
5. Hold godt fat i værktøjet, tryk på
stempelstangudløseren (a) for at afkoble
og frigøre stempelstangen (g). Brug
stempelstanggrebet (f) til at trække
stempelstangen (g) tilbage, så fugemasse/limtuben kan passe inde i patronholderen.
6. Isæt fugemasse/lim-tuben.
7. Tryk og hold stempelstangudløseren (a) inde,
mens stempelstanggrebet (f) skubbes fremefter,
indtil stemplet (h) støder op mod
tubens inderside.
8. Frigør stempelstangudløseren.
9. Roter patronholderen hen i den ønskede vinkel.
POSEHOLDER (FIG. 1)
VIGTIGT: Sæt posen i poseholderen og beskær
tuben (i den ende der er nærmest dysen) i henhold
til fabrikantens instruktioner. Denne poseholder er
konstrueret til kun at bruges MED poser. UNDLAD
at fjerne fugemasse/limprodukt fra tuben. DYP aldrig
dysespidsen i nogen form for produkt.
BEMÆRK: Risiko for beskadigelse
af værktøjet. Posebeholderen må ikke
betjenes i tom tilstand, da stemplet kan
komme i kontakt med hætten, hvilket
kan føre til beskadigelse.
1. Skru dysehætten (m) af og fjern dysen (n).
2. Tryk og hold stempelstangudløseren (a).
Brug stempelstanggrebet (f) til at trække
stempelstangen (g) tilbage, så fugemasse/limtuben kan passe i poseholderen (l).
3. Sæt posen i poseholderen og beskær tuben i
henhold til fabrikantens instruktioner.
4. Idet dysespidsen vender væk fra værktøjet,
skrues dysehætten på plads poseholderen.
5. Tilskær dysehætten for at opnå den ønskede
påføring.
Udskiftning af holdere (fig. 3, 4)
ADVARSEL: Sluk for enheden og tag
batteripakken ud, før der monteres eller
afmonteres tilbehør, og før der foretages
justeringer eller reparationer. Lås
aftrækkeren, når værktøjet ikke er i brug,
og når værktøjet lægges til opbevaring.
FJERNELSE AF PATRONHOLDEREN (FIG. 3)
1. Fjern stempelskruen (r) og patronstemplet (s) fra
indersiden af patronholderen (j).
2. Tryk og hold stempelstangudløseren (a)
og træk stempelstanggrebet (f) tilbage for
at få adgang til kravemøtrikken (t). Frigør
stempelstangudløseren.
13
DANSK
3. With a 13 mm (1/2”) square drive tool, turn the
barrel nut (t) anticlockwise to remove.
4. Den bageste spændeskive (x), afstandsskiven
(u) og patronholderen (j) kan nu fjernes helt
ubesværet.
MONTERING AF POSEHOLDEREN (FIG. 4)
1. Anbring baghættens afstandsskive (v) og
baghætten (w) [fint gevind] på værktøjets
næsestykke.
BEMÆRK: Den side af baghættens
afstandsskive, der har dobbelt krave, vender
væk fra værktøjet.
2. Anbring den bageste spændeskive (x) ovenpå
baghætten (w) og skru kravemøtrikken (t)
ind i værktøjets næse. Skru og tilspænd
kravemøtrikken med en 13 mm (1/2”) bred
skruetrækker. Denne fugepistol er konstrueret,
så baghætten kan rotere frit.
7. Sæt dysen (n) på poseholderen (l) og skru
dysehætten (m) ind på dysen.
Poseholderen afmonteres på samme måde i
omvendt rækkefølge.
BEMÆRK: Kravemøtrikken (t) skal muligvis
tilspændes af og til for at sikre at værktøjet fungerer
rigtigt. Hvis kravemøtrikken i holderen bliver løs,
bruges en 13 mm (1/2") bred skruenøgle til at
tilspænde den igen.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug uden megen vedligeholdelse. Imidlertid er
fortsat tilfredsstillende drift afhængig af, at værktøjet
vedligeholdes og rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
3. Tryk og hold stempelstangudløseren og
tryk stempelstangen (g) helt fremad. Frigør
udløseren.
4. Skru poseholderen (l) ind på baghætten (w).
5. Skru cylinderstemplet (y) og grebskruen (aa) på
stempelstangen (g) i den rækkefølge, der er vist
i figur 4. Dette vil holde cylinderstemplet (y) på
plads. Tilspænd omhyggeligt.
BEMÆRK: Inden montering af poseholderen
(l) skal det sikres, at o-ringen (z) er blevet smurt
fuldstændigt. Hvis ikke bruges det medfølgende
smøremiddel til fuldstændigt at smøre o-ringen inden
montering. Periodevis smøring af stemplets o-ring (z)
er muligvis nødvendig i løbet af fugepistolens levetid.
For at opretholde jævn funktion, mens materialet
fordeles, påføres et tyndt lag af det medfølgende
smøringsmiddel på o-ringens yderste overflade.
VIGTIGT:
• Ved normal brug forventes
smøringsmidlet, der leveres med
fugepistolen, ikke at forårsage
øjenirritation. Øjenirritation kan
forekomme ved direkte kontakt eller i
dårligt ventilerede områder.
• Kortvarig hudkontakt med
smøringsmidlet forventes ikke at
forårsage irritation. Direkte, gentagen
eller forlænget eksposition kan medføre
hudirritation og rødme.
6. Tryk og hold stempelstangudløseren og træk
stempelstanggrebet tilbage, før der lægges
materiale i. Den indvendige side af poseholderen
(l) smøres når cylinderstemplet trækkes tilbage.
Modstand af stempelstangen kan forventes i
begyndelsen, indtil cylinderstemplet er trukket
helt tilbage.
14
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele inden i, der kan
repareres.
Smøring
Dette værktøj kræver ingen smøring.
BEMÆRK: Periodevis smøring af
stemplets o-ring (z) er muligvis nødvendig
i løbet af fugepistolens levetid. For
at opretholde jævn funktion, mens
materialet fordeles, påføres et tyndt lag
af det medfølgende smøringsmiddel på
o-ringens yderste overflade.
BEMÆRK: Undlad at smøre værktøjet,
da det vil beskadige de indre dele.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
DANSK
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
BEMÆRK: Risiko for beskadigelse af
værktøjet. Materiale, der er efterladt
i patron/produkt-holderen kan tørre
ind, hvis det efterlades der. Brug ikke
værktøjet til at påføre materiale i denne
situation. Følg fabrikantens anbefalinger
ved anvendelse af fugemasse eller
limprodukter for at mindske risikoen for
ejendomsskade.
Patronholderen rengøres ved at følge
fabrikantens anbefalinger for rengøring af materiale
på dyse, cylinderstempel og stempelstang.
Poseholderen rengøres ved at skrue dysehætten
(m) og poseholderen (l) løs og tage den af værktøjet.
Følg fabrikantens anbefalinger vedrørende rengøring
af materiale på dyse, cylinderstempel, stempelstang
og poseholder.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjælp af en klud eller en blød børste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end
det, som stilles til rådighed af , ikke er
afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH celler kan genbruges.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på
forsvarlig vis.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
15
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
16
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
HOCHLEISTUNGSFÄHIGE KABELLOSE DICHT- UND
KLEBSTOFFPISTOLE DC540, DC542, DC547
Eine Schätzung des Expositionsgrads
der Schwingungen während eines
bestimmten Zeitraums sollte außerdem
berücksichtigen, wie oft das Werkzeug
ausgeschaltet wird und wann es
zusätzlich zur Auslösezeit im Leerlauf
läuft. Dies kann den Expositionsgrad
über die gesamte Arbeitsdauer erheblich
verringern.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Schubkraft
VDC
11
N
kg
mm/min
DC540
12
11
2900
295
25-584
DC542 DC547
12
18
11
2900
2900
295
295
25-584 50-635
Vorschub
Gewicht
(ohne Akku)
kg
1,67*
1,77*
* Gewicht ohne Kartusche oder Beutelhalter
1,70*
LPA (Schalldruck)
dB(A)
67
67
68
KPA (Unbestimmtheit
des Schalldrucks) dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (Schallleistung) dB(A)
78
78
79
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit) dB(A)
2,8
2,8
2,8
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der
triaxialen Vibration) gemäß EN60745:
Vibrationskennwert
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Unbestimmtheit K =m/s2
1,5
1,5
1,5
Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde
gemäß einer Standardtestmethode gemessen
und kann für den Vergleich der Werkzeuge
miteinander verwendet werden. Der angegebene
Schwingungsemissionswert kann auch zur
vorläufigen Expositionsbeurteilung verwendet
werden.
WARNUNG: Der
Schwingungsemissionswert während
des tatsächlichen Gebrauchs des
Elektrowerkzeugs kann sich je nach
Verwendungsart des Werkzeugs
unterscheiden Dies könnte zu einer
erheblichen Unterschätzung der
Exposition führen, wenn das Werkzeug
regelmäßig auf diese Art und Weise
verwendet wird.
Akku
Akkutyp
Spannung
Kapazität
Gewicht
VDC
Ah
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
Gewicht
FI-Schalter
Europa
VAC
min
kg
DE9501
NiMH
12
2,4
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/NiMH
60
(2,0 Ah
Akkus)
0,52
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
40
(2,0 Ah
Akkus)
0,52
230 V Werkzeuge
10 Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Die nachfolgenden Definitionen beschreiben die
Relevanz der einzelnen Warnhinweiswörter. Bitte
lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf diese
Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
wird.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
17
DEUTSCH
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC540, DC542, DC547
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichtbeachtung der Warnhinweise
und Anweisungen kann zu elektrischen
Schlägen, Brand und/oder schweren
Verletzungen führen.
18
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
DEUTSCH
f)
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
19
DEUTSCH
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
d) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche Sicherheitsregeln für
Dicht- und Klebstoffpistolen
• Halten Sie das Werkzeug an den isolierten
Griffen, wenn Sie in Bereichen arbeiten,
in denen es mit verborgenen elektrischen
Installationen oder seinem eigenen
Netzkabel in Kontakt kommen könnte.
Kontakt mit einem stromführenden Draht führt
dazu, dass die freiliegenden Metallteile des
Werkzeugs ebenfalls Strom führen und der
Bediener bei Berührung einen Stromschlag
erleidet.
• Halten Sie die Hände von dem Kolben
und der Schubstange der Dicht- und
Klebstoffpistole fern. Die Finger könnten
zwischen dem Kartuschenhalter und dem
Kolben zerquetscht werden.
20
• Achten Sie bei Überkopfarbeiten mit
der Pistole, dass die Schubstange nicht
in Richtung Ihres Kopfs bzw. Ihrer
Augen zeigt. Es kann vorkommen, dass die
Schubstange nach hinten in Richtung des
Bedieners rutscht. Tragen Sie beim Arbeiten mit
Dicht- und Klebstoffpistolen immer geeigneten
Augenschutz.
• Arbeiten Sie stets in ausreichend
gelüfteten Bereichen und tragen Sie
bei Bedarf geeigneten Atemschutz. Die
Dämpfe mancher Dicht- oder Klebstoffe können
gesundheitsschädlich sein.
• Bevor Sie Zubehörteile anbringen oder
abnehmen bzw. Einstellungen oder
Reparaturen vornehmen, schalten Sie das
Gerät ab und nehmen Sie den Akku ab. Ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts kann
zu Verletzungen führen.
• Verwenden Sie ausschließlich die vom
Hersteller für Ihr Modell empfohlenen
Zubehörteile. Zubehörteile, die für ein
bestimmtes Werkzeug geeignet sind,
können bei Gebrauch mit einem anderen
Werkzeug gefährlich sein. Bei Verwendung
von ungeeigneten Zubehörteilen kann es zu
Personenschäden kommen.
• Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, lassen Sie den Auslöser in der AUSPosition arretieren, um eine unbeabsichtigte
Materialabgabe zu verhindern.
• Achten Sie darauf, dass kein Dicht- oder
Klebstoff auf die Kontakte des Akkus
gelangt.
• Lesen und befolgen Sie stets alle Hinweise
des Herstellers zu Dicht- oder Klebstoffen.
Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu
Körperverletzungen führen.
GEFAHR: Halten Sie die Hände von dem
Kolben und der Schubstange fern.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Werkzeug niemals auf einer Leiter.
Restrisiken
Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und Anwendung von
Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen
Gefahren unvermeidbar:
– Einklemmen oder Quetschung der Finger.
– Das Einatmen von Dämpfen bei der Arbeit mit
Klebstoffen.
DEUTSCH
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2012 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für die DE9116/DE9135
Ladegeräte.
• Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise, die am
Ladegerät, Akku und Akkuwerkzeug angebracht
sind.
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
Die Ladestationen weisen 230 Volt
auf. Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren. Dies kann
einen elektrischen Schlag oder tödlichen
Stromunfall zur Folge haben.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien, wie
z. B. Stahlwolle, Aluminiumfolie oder
die Ansammlung von Metallpartikeln
von den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Aus Sicherheitsgründen muss ein
Verlängerungskabel eine angemessene
Drahtstärke aufweisen (AWG oder American
Wire Gauge). Je niedriger der AWG-Wert,
desto höher die Kapazität des Kabels, d. h. ein
AWG-Wert von 16 verfügt über mehr Kapazität
als ein AWG-Wert von 18. Achten Sie bei der
Verwendung mehrerer Verlängerungskabel
darauf, dass jedes einzelne Kabel die
Mindestdrahtstärke aufweist.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
– beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
21
DEUTSCH
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde, sondern bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch
alleiniges Herausnehmen des Akkus wird dieses
Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
HINWEIS: Um eine maximale Leistung und
Lebensdauer von NiCd und Li-Ion-Akkus zu
gewährleisten, laden Sie diese mindestens 10
Stunden vor dem ersten Einsatz.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
Lädt
Vollständig geladen
Temperaturverzögerung
Akku ersetzen
Problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
optimiert. Die Akkus sollten wöchentlich oder immer
wenn der Akku nicht mehr die gewohnte Leistung
liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewohnt in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Ladegeräte
Temperaturverzögerung
Das Ladegerät DE9116 kann DEWALT NiCd- und
NiMH-Akkus im Bereich von 7,2 bis 18 V laden.
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
Das Ladegerät DE9135 nimmt nur NiCd-, NiMHoder Lithiumionen-Akkus von 7,2-18 V auf.
Diese Ladegeräte müssen nicht eingestellt werden
und sind für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang (Abb. [fig.] 2)
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
An den Polen des Ladegerätes liegen
230 Volt an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren.
Gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock möglich.
1. Stecken Sie das Ladegerät (o) in eine geeignete
Steckdose, bevor Sie den Akku einsetzen.
2. Stecken Sie dann den Akku (d) in das
Ladegerät. Die rote Kontrollleuchte (lädt) (p)
blinkt ununterbrochen und zeigt damit an, dass
der Ladevorgang begonnen hat.
3. Nachdem die Ladung abgeschlossen ist,
leuchtet die rote Kontrollleuchte kontinuierlich.
Der Akku ist nun vollständig aufgeladen und
kann jederzeit verwendet oder im Ladegerät
gelassen werden.
22
NUR LI-ION-AKKUS
Li-Ion-Akkus sind mit einem elektronischen Schutz
konstruiert, der den Akku gegen Überladung,
Überhitzung oder Tiefentladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
DEUTSCH
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden,
laden oder verwenden. Beim Einsetzen und
Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn diese einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit
einem Nagel durchlöchert wurden, mit
einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Ein elektrischer Schlag
oder ein tödlicher Stromschlag kann
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM (NiCd) ODER NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Das
deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit der Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie die Haut sofort
mehrere Minuten lang mit Wasser und Seife
ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens 10
Minuten lang mit klarem Wasser aus und
suchen Sie sofort einen Arzt auf. (Hinweis
für den Arzt: Bei der Flüssigkeit handelt
es sich um eine 25-35%ige Lösung aus
Kaliumhydroxid.)
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus werden toxische Dämpfe
und Stoffe freigesetzt.
• Wenn die Batterieflüssigkeit mit der Haut
in Kontakt kommt, waschen Sie den
betroffenen Bereich sofort mit Wasser und
einer milden Seife. Falls die Batterieflüssigkeit
mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie
das offen gehaltene Auge 15 Minuten lang oder
bis die Reizung nachlässt mit Wasser aus. Falls
ein Arzt hinzugezogen werden muss, geben Sie
folgende Informationen an: der Batterieelektrolyt
besteht aus einer Mischung aus flüssigen
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
• Der Inhalt einer geöffneten Batteriezelle
kann Atemwegreizungen verursachen. Die
betroffene Person an die frische Luft bringen.
Wenn die Symptome anhalten, einen Arzt
aufsuchen.
WARNUNG: Brandgefahr. Die
Batterieflüssigkeit kann bei einer
Aussetzung an Funken oder Flammen
brennbar sein.
Akkuschutzkappe (Abb. 2)
Zur Abdeckung der Kontakte eines abgenommenen
Akkus ist eine Schutzkappe (q) mitgeliefert. Ohne
Schutzkappe können lose Metallteile die Kontakte
kurzschließen, was zu einem Brand sowie einer
Beschädigung des Akkus führen kann.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe (q) ab, bevor Sie
den Akku (d) in das Ladegerät bzw. Werkzeug
einsetzen.
23
DEUTSCH
2. Setzen Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät bzw.
Werkzeug über die Kontakte.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schutzkappe richtig aufsitzt,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur DEWALT-Akkus verwenden; andere
Akkus könnten bersten und Sach- und
Personenschäden verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Akku (Abb. 1)
DC540, DC542, DC547 AKKUTYP
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Für die Modelle DC540 und DC542 wird ein
12-V-Akku eingesetzt. Für das Modell DC547 wird
ein 18 Volt Akku eingesetzt.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
HINWEIS: Li-Ion-Akkus sollten vollständig
geladen gelagert werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren
gelagert werden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
NiMH-, NiCd+- und Lithiumionen-Akkus
nicht verbrennen.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Lädt Lithiumionen-Akkus.
Die Ladezeit ist den Technische Daten
zu entnehmen.
Schilder am Ladegerät und am Akku
Lieferumfang
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
Die Packung enthält:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Regelmäßige Schmierung des O-Rings ist
erforderlich.
1 Dicht- und Klebstoffpistole
1 Ladegerät (nur Kits)
1 Akku (nur Kits)
1 310 ml Kartuschenhalter DC540, DC542, DC547)
1 600 ml Beutelhalter (DC542, DC547)
2 Kolben (DC540 enthält nur 1 Kolben)
2 Kolbenschrauben (DC540 enthält nur 1 Schraube)
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
2 Abstandshalter (DC540 enthält nur 1
Abstandshalter)
1 Tube Schmiermittel
1 Schlüssel (DC542, DC547)
Akku ist defekt.
2 Schubstangen (DC540 enthält nur 1 Schubstange)
Düse(n) (DC542, DC547)
Temperaturverzögerung.
O-Ring(e) (DC542, DC547)
1 Bedienungsanleitung
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
24
1 Explosionszeichnung
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
a. Freigabeschalter für Schubstange
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung
des Akkus der Spannung auf dem Typenschild
entspricht. Stellen Sie auch sicher, dass die
Spannung Ihres Ladegeräts der Netzspannung
entspricht.
Ihr DEWALT Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert. Es muss
deshalb nicht geerdet werden.
b. Auslöser
c. Auslösersperre
d. Akku
e. Geschwindigkeitseinstellung
f Schubstangengriff
g Schubstange
h. Kolben
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
i Entriegelungsknöpfe
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
j. Kartuschenhalter
k. Haken
l. Beutelhalter
m. Düsenaufsatz
n. Düse
VERWENDUNGSZWECK
Die kabellosen Dicht- und Klebstoffpistolen
Modelle DC540, DC542 und DC547 sind zum
Auspressen einer breiten Auswahl an Klebstoffen
und Dichtungsmaterial konzipiert. Verwenden Sie
das Werkzeug NICHT in einer feuchten Umgebung
oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Die kabellosen Dicht- und Klebstoffpistolen Modelle
DC540, DC542 und DC547 sind.
Elektrowerkzeuge, die für den gewerblichen Einsatz
vorgesehen sind. Lassen Sie Kinder NICHT in
Kontakt mit dem Werkzeug kommen. Unerfahrene
Personen dürfen das Werkzeug nur unter
Beaufsichtigung benutzen.
Das Modell 12V DC540 nimmt nur 310
ml-Kartuschen auf. Die Modelle 12V DC542 und
18V DC547 nehmen sowohl 310 ml-Kartuschen als
auch 600 ml-Beutel auf.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden,
wenn es absolut notwendig ist. Verwenden Sie
ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für die
Leistungsaufnahme Ihres Ladegerätes geeignet ist
(siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: Entnehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku. Schalten Sie das Werkzeug
immer aus, bevor Sie den Akku
einsetzen oder herausnehmen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur De
WALT-Akkus und -Ladegeräte.
25
DEUTSCH
Einsetzen und Entnahme des Akkus
aus dem Gerät (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Akku (p)
vollständig geladen ist.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN GERÄTEGRIFF
Konstante Geschwindigkeit
Die konstante Geschwindigkeitsfunktion sorgt
dafür, dass das Material ungeachtet der variablen
Geschwindigkeitseinstellung oder der Menge des
Materials in der Kartusche stets gleichmäßig schnell
austritt.
Elektronische Rücklaufautomatik
Dieses Werkzeug verfügt über eine automatische
Rücklauffunktion, die je nach dem verwendeten
Material und der Geschwindigkeit des Werkzeugs
die Laufrichtung des Kolbens umkehrt.
1. Richten Sie die Kerbe im Gerätegriff an dem
Akku aus (fig. 1.
ZUSAMMENBAU
2. Schieben Sie den Akku fest in den Griff, bis er
hörbar einrastet.
Das Modell DC540 wird vollständig montiert mit der
310 ml-Kartusche geliefert.
ENTNAHME DES AKKUS AUS DEM GERÄT
1. Drücken Sie die Löseknöpfe (i) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Gerätegriff.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät, wie
im Abschnitt über das Ladegerät in dieser
Betriebsanleitung beschrieben.
Elektronische Schubsteuerung
Das Werkzeug ist zum Auspressen von
verschiedenen Dicht- und Klebstoffen bestimmt und
verfügt über eine Funktion, die feststellt, wenn das
Material nicht oder nur langsam abgegeben wird.
Eine schlechte Abgabe des Materials kann durch
verhärteten Klebstoff, Löcher in Kartuschen/Beuteln,
gefrorenes Material usw. verursacht werden. In
solchen Fällen schaltet das integrierte elektronische
Steuerungsmodul das Werkzeug automatisch aus.
Beachten Sie stets die Empfehlungen des
Herstellers bzgl. verhärteten Klebstoffes, Löchern in
Kartuschen/Beuteln oder gefrorenen Materials, um
das Risiko einer Beschädigung der Kartusche bzw.
des Beutels zu verringern.
Nehmen Sie den Akku ab und ersetzen Sie die
Materialkartusche bzw. den Beutel gemäß den
Anleitungen des Herstellers und den Anweisungen
im Abschnitt Einlegen des Materials. Bringen
Sie das Werkzeug zur Reparatur in ein DEWALT
Service-Center, wenn es sich weiterhin automatisch
abschaltet.
26
Die Modelle DC542 und DC547 werden vollständig
montiert mit der 600 ml-Kartusche geliefert und
enthalten zusätzlich die 310 ml-Kartusche.
Vor dem Betrieb
Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass der
Akku (vollständig) geladen ist.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 5)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
DEUTSCH
Bei der ordnungsgemäßen Griffposition muss
eine Hand am Hauptgriff (bb) sein, die andere am
Schubstangengriff (f).
Auslöser (Abb. 1)
Drücken Sie den Auslöser (b), um das Werkzeug
einzuschalten. Lassen Sie den Auslöser wieder los,
um das Werkzeug abschalten. Dieses Werkzeug
ist mit einer Auslösersperre (c) ausgestattet, die
vor einer unbeabsichtigten Abgabe von Material
schützen soll.
Auslösersperre (Abb. 1)
1. Drücken Sie die Auslösersperre (c) nach oben,
um sie zu aktivieren. In dieser verriegelten
Sperrposition ist das Werkzeug nicht
funktionsbereit.
2. Drücken Sie die Auslösersperre nach unten, um
sie zu deaktivieren.
Geschwindigkeitseinstellung (Abb. 1)
1. Drehen Sie das Rändelrad (e) entgegen dem
Uhrzeigersinn, um das Dichtmaterial bzw.
den Klebstoff mit geringster Geschwindigkeit
auspressen zu lassen. Drehen Sie das
Rändelrad im Uhrzeigersinn, um Dichtmaterial
bzw. Klebstoff mit der höchstmöglichen
Geschwindigkeit auspressen zu lassen.
2. Drücken Sie den Auslöser (b), um mit der
Materialabgabe zu beginnen.
Drehbarer Kartuschenhalter
Da sich der Kartuschenhalter um 360˚ drehen lässt,
ist das Arbeiten in beliebigen Winkeln möglich.
Schubstangengriff (Abb. 1)
WARNUNG: Schalten Sie das Gerät
aus und nehmen Sie den Akku ab,
bevor Sie es aufhängen oder lagern.
Sichern Sie den Auslöser, wenn das
Werkzeug nicht in Gebrauch ist bzw.
gelagert wird.
WARNUNG: Zur Reduzierung des
Risikos schwerer Körperverletzungen
benutzen Sie den Schubstangengriff
NICHT, um irgendwelche Gegenstände
daran aufzuhängen. Es besteht ernste
Verletzungsgefahr.
Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist bzw.
aufbewahrt werden soll, kann der Schubstangengriff
benutzt werden, um das Werkzeug in einen stabilen
Bereich aufzuhängen.
Einstellen der Schubstange (Abb. 1)
1. Um die Schubstange (g) manuell einzustellen,
halten Sie den Freigabeschalter (a) gedrückt.
2. Ziehen oder drücken Sie den Schubstangengriff
(f) in die gewünschte Position und lassen Sie
den Freigabeschalter dann wieder los.
Einlegen des Materials
WARNUNG: Berstgefahr!
Im Kartuschen-/Beutelhalter
zurückgelassenes Material kann bei
Nichtgebrauch verhärten. Halten Sie
sich bei Verwendung von Fugen-, Dichtund Haftmaterial an die Empfehlungen
des Herstellers, um die Gefahr von
Personenschäden zu verringern.
KARTUSCHENHALTER (ABB. 1)
1. Vergewissern Sie sich, dass der richtige
Kartuschenhalter ordnungsgemäß befestigt ist.
2. Benutzen Sie die Auslösersperre (c), um den
Auslöser (b) zu sperren.
3. Schneiden Sie die Spitze der Dicht-/
Klebstoffkartusche entsprechend dem
Verwendungszweck zu. Bei kleinerer
Öffnung wird mehr Auspressdruck benötigt,
was die Batterielebensdauer beeinflusst.
Die Materialbeschaffenheit und die
Auftragungsgeschwindigkeit beeinflussen die
Gleichmäßigkeit und den Fluss des Materials.
4. Die Innenpackung der Dicht-/Klebstoffkartusche
mithilfe des auf der Unterseite des
Kartuschenhalters befindlichen Hakens (K)
aufstechen.
HINWEIS: Beschädigungsgefahr für
das Werkzeug. Wenn die Innenpackung
nicht aufgeöffnet wird, kann das Material
am anderen Ende der Kartusche
herausgedrückt und das Werkzeug
beschädigt werden.
HINWEIS: Beschädigungsgefahr für
das Werkzeug. Achten Sie darauf, dass
die Schubstange, der Kartuschenhalter
und die Kartusche keine Materialreste
aufweisen. Wenn eine mit gehärtetem
Material überzogene Schubstange
zurückgezogen wird, kann es zur
Beschädigung der Innenteile des
Werkzeugs oder einer Fehlausrichtung
der Kartusche kommen.
5. Halten Sie das Werkzeug gut fest, drücken
Sie den Freigabeschalter der Schubstange
(a), um die Schubstange (g) auszukuppeln
und zu lösen. Ziehen Sie die Schubstange (g)
27
DEUTSCH
mithilfe des Schubstangengriffs (f) so weit nach
hinten, bis die Dicht-/Klebstoffkartusche in den
Kartuschenhalter passt.
6. Legen Sie die Dicht-/Klebstoffkartusche ein.
7. Schieben Sie bei gedrücktem Freigabeschalter
der Schubstange (a) den Schubstangengriff (f)
nach vorne, bis die Schubstange (h) innen am
Kartuschenstopfen anliegt.
8. Lassen Sie den Freigabeschalter der
Schubstange los.
9. Bringen Sie den Kartuschenhalter durch Drehen
in den gewünschten Winkel.
BEUTELHALTER (ABB. 1)
WICHTIG: Legen Sie den Beutel in den Beutelhalter
ein und schneiden Sie diesen (am Ende, das der
Düse am nächsten ist) gemäß den Anleitungen des
Herstellers auf. Dieser Beutelhalter ist nur für den
Einsatz MIT Schlauchbeuteln vorgesehen. Entfernen
Sie NIEMALS das Dichtungs-/Klebematerial
aus dem Behälter. NIEMALS die Düsenspitze in
irgendeine Art von Material tauchen.
VORSICHT: Beschädigungsgefahr für
das Werkzeug. Den Beutel nicht ganz
ausdrücken. Der Kolben könnte mit der
Endkappe in Berührung kommen und
brechen.
1. Schrauben Sie den Düsenaufsatz (m) ab und
nehmen Sie die Düse (n) ab.
2. Halten Sie den Freigabeschalter der
Schubstange (a) gedrückt. Ziehen Sie die
Schubstange (g) mithilfe des Schubstangengriffs
(f) so weit nach hinten, bis der Dichtungs-/
Klebstoffbeutel in den Beutelhalter (l) passt.
3. Legen Sie den Beutel in den Beutelhalter
ein und schneiden Sie diesen gemäß den
Anleitungen des Herstellers auf.
4. Mit der Düsenspitze vom Werkzeug weg
zeigend, schrauben Sie den Düsenaufsatz
wieder auf den Beutelhalter auf.
5. Schneiden Sie den Düsenaufsatz entsprechend
dem Verwendungszweck zu.
Auswechseln der Halter (Abb. 3, 4)
WARNUNG: Bevor Sie Zubehörteile
anbringen oder abnehmen bzw.
Einstellungen oder Reparaturen
vornehmen, schalten Sie das Gerät
aus und nehmen Sie den Akku heraus.
Sichern Sie den Auslöser, wenn das
Werkzeug nicht in Gebrauch ist bzw.
gelagert wird.
28
ENTFERNEN DES KARTUSCHENHALTERS (ABB. 3)
1. Entfernen Sie die Kolbenschraube (r) und den
Kartuschenkolben (s) von der Innenseite des
Kartuschenhalters (j).
2. Ziehen Sie den Schubstangengriff (f) bei
gedrücktem Freigabeschalter der Schubstange
(a) nach hinten, um zur Kolbenmutter (t) zu
gelangen. Lassen Sie den Freigabeschalter der
Schubstange los.
3. Mit einem 13 mm (1/2“) Ratschenschlüssel
drehen Sie die Kolbenmutter (t) entgegen dem
Uhrzeigersinn, bis Sie sie abnehmen können.
4. Die hintere Unterlegscheibe (x), der
Abstandhalter (u) und der Kartuschenhalter (j)
können nun problemlos entfernt werden.
BEFESTIGEN DES BEUTELHALTERS (ABB. 4)
1. Setzen Sie den hinteren Aufsatz-Abstandshalter
(v) und die hintere Manschette (w) [feines
Gewinde] auf den vordersten Teil des
Werkzeugs.
ANMERKUNG: Die Seite des hinteren AufsatzAbstandshalters mit dem doppelten Ring zeigt
vom Werkzeug weg.
2. Setzen Sie die hintere Unterlegscheibe
(x) auf die hintere Manschette (w) und drehen
Sie die Kolbenmutter (t) in den vordersten
Teil des Werkzeugs ein. Nun ziehen Sie
die Kolbenmutter mit einem 13 mm (1/2“)
Ratschenschlüssel fest an. Bei dieser
Kartuschenpistole kann sich die hintere
Manschette frei drehen.
3. Schieben Sie bei gedrücktem Freigabeschalter
die Schubstange (g) vollends nach vorne.
Lassen Sie den Freigabeschalter wieder los.
4. Schrauben Sie den Beutelhalter (l) auf die
hintere Manschette (w).
5. Montieren Sie den Auspresskolben (y)
auf die Schubstange (g) und drehen Sie
die Schubstangenschraube (aa) in die
Schubstange, und zwar in der in Abb. 4
gezeigten Reihenfolge. Dies stellt die korrekte
Position des Auspresskolbens (y) sicher. Ziehen
Sie die Schraube fest an.
ANMERKUNG: Vergewissern Sie sich vor der
Montage des Beutelhalters (l), dass der O-Ring (z)
rundherum geschmiert ist. Wenn nicht, verwenden
Sie das mitgelieferte Schmiermittel, um den O-Ring
vor der Montage vollkommen zu schmieren. Ein
regelmäßiges Schmieren des Kolben-O-Rings (z)
kann während der Lebenszeit der Kartuschenpistole
erforderlich sein. Sorgen Sie stets für eine dünne
DEUTSCH
Schicht des mitgelieferten Schmiermittels auf der
Außenseite des O-Rings, um das gleichmäßige
Arbeiten bei der Materialdosierung zu erhalten.
WICHTIG:
• Bei normalem Gebrauch sollte das
mit der Kartuschenpistole gelieferte
Schmiermittel keine Augenreizung
hervorrufen. Eine Augenreizung könnte
jedoch bei direktem Kontakt oder in
schlecht belüfteter Umgebung auftreten.
• Ein kurzzeitiger Hautkontakt mit dem
Schmiermittel sollte keine Reizung
hervorrufen. Sollte die Haut wiederholt
und anhaltend einem direkten Kontakt
ausgesetzt sein, kann dies zu Reizung
und Rötung führen.
6. Ziehen Sie den Schubstangengriff bei
gedrücktem Freigabeschalter der Schubstange
nach hinten, bevor Sie das Material einlegen.
Beim Zurückziehen des Kolbens wird die
Innenseite des Beutelhalters (l) geschmiert. Ein
Anfangswiderstand der Schubstange ist zu
erwarten, bis der Kolben ganz zurückgezogen
ist.
7. Setzen Sie die Düse (n) auf den Beutelhalter (l)
auf und schrauben Sie die Düsenmanschette
(m) auf die Düse.
Zum Abnehmen des Beutelhalters in umgekehrter
Reihenfolge vorgehen.
ANMERKUNG: Die Kolbenmutter (t) muss
gelegentlich wieder angezogen werden, um die
korrekte Funktion des Werkzeugs zu gewährleisten.
Falls sich die Kolbenmutter im Halter lösen
sollte, verwenden Sie einen 13 mm (1/2")
Ratschenschlüssel, um sie wieder fest zu ziehen.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Schmierung
Dieses Werkzeug benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
ANMERKUNG: Ein regelmäßiges
Schmieren des Kolben-O-Rings (z)
kann während der Lebenszeit der
Kartuschenpistole erforderlich sein.
Sorgen Sie für eine dünne Schicht
des mitgelieferten Schmiermittels
auf der Außenseite des O-Rings, um
das gleichmäßige Arbeiten bei der
Materialdosierung zu erhalten.
HINWEIS: Schmieren Sie das
Werkzeug nicht, da innere Teile
beschädigt werden können.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
HINWEIS: Gefahr der Beschädigung
des Werkzeugs. Im Kartuschen-/
Beutelhalter zurückgelassenes Material
kann bei Nichtgebrauch verhärten.
Versuchen Sie nicht, das Material
in diesem Zustand auszupressen.
Halten Sie sich bei Verwendung von
Fugen-, Dicht- und Haftmaterial an die
Empfehlungen des Herstellers, um die
Gefahr von Sachschäden zu verringern.
29
DEUTSCH
Reinigung des Kartuschenhalters: Halten Sie
sich hinsichtlich der Entfernung des Materials von
Düse, Auspresskolben und Schubstange an die
Empfehlungen des Herstellers.
Reinigung des Beutelhalters: Den Düsenaufsatz
(m) und den Beutelhalter (l) abschrauben und
vom Werkzeug abnehmen. Halten Sie sich
hinsichtlich der Entfernung des Materials von Düse,
Auspresskolben, Schubstange und Beutelhalter an
die Empfehlungen des Herstellers.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör
von Drittanbietern von DEWALT
nicht mit diesem Produkt geprüft wurde,
könnte die Verwendung von solchem
Zubehör gefährlich sein. Zur
Vermeidung einer Verletzungsgefahr
sollten nur die von DEWALT
empfohlenen Zubehörteile mit diesem
Produkt verwendet werden.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
Umweltschutz
• Lithiumionen-, NiCd- und NiMH-Zellen sind
recycelbar. Geben Sie die gebrauchten Akkus
bei Ihrem Händler oder bei einer kommunalen
Recycling-Sammelstelle ab. Auf keinen Fall
dürfen Akkus im Hausmüll entsorgt werden.
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
30
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
31
EN GLI S H
HEAVY-DUTY CORDLESS ADHESIVE GUN
DC540, DC542, DC547
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Technical Data
Voltage
Type
Push force
N
kg
mm/min
DC540
12
11
2900
295
25-584
DC542
12
11
2900
295
25-584
DC547
18
11
2900
295
50-635
kg
1.67*
1.77*
1.70*
VDC
Push speed
Weight (without
battery pack)
* weight does not include cartridge or sausage holder
LPA (sound
pressure)
dB(A)
KPA (sound pressure
uncertainty dB(A)
LWA (sound
power)
dB(A)
KWA (sound power
uncertainty) dB(A)
67
67
68
2.8
2.8
2.8
78
78
79
2.8
2.8
2.8
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN60745:
Vibration emission
value ah =
m/s2
< 2.5
< 2.5
< 2.5
Uncertainty K = m/s2
1.5
1.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
32
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time min
DE9501
NiMH
12
2.4
0.7
DE9503
NiMH
18
2.6
1.0
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH/Li-Ion
60
40
(2.0 Ah
(2.0 Ah
battery packs) battery packs)
0.52
0.52
Weight
kg
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
ENGLISH
c)
Denotes risk of electric shock.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DC540, DC542, DC547
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
33
EN GLI S H
e)
f)
g)
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
34
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Instructions for
Adhesive Guns
• Hold tool by insulated gripping surfaces
when performing an operation where the
cutting tool may contact hidden wiring or
its own cord. Contact with a "live" wire will also
make exposed metal parts of the tool "live" and
shock the operator.
• Keep hands out of the plunger and plunger
rod area of the adhesive gun. Fingers can
be crushed between the tube holder and the
plunger.
• When operating the adhesive gun
overhead, do not have the plunger rod in
the path of your eyes or head. The plunger
rod may slip back in direction of user. Always
wear eye protection when using the adhesive
gun.
• Always work in properly ventilated
area and wear appropriate respiratory
protection if necessary. Fumes from some
caulks and adhesives can be noxious.
• Turn unit off and disconnect battery pack
before installing and removing accessories,
before adjusting or when making repairs.
An accidental start-up can cause injury.
ENGLISH
• Use only accessories that are
recommended by the manufacturer for
your model. Accessories that may be suitable
for one tool may be hazardous when used on
another tool. The use of improper accessories
may cause risk of injury to persons.
• Lock trigger in the OFF position when not
in use to avoid inadvertent release of material.
• Take care not to get caulk or adhesive on
battery contact points.
• Always read and follow all manufacturer’s
instructions regarding caulk or adhesive.
Failure to do so may result in personal injury.
DANGER: Keep hands out of the plunger
and plunger rod area.
WARNING: Do not use the tool on a
ladder.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Risk of pinching or crushing fingers.
– Risk of inhaling fumes when working with
adhesives.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
DANGER: Electrocution hazard. 230
volts are present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Electric shock or electrocution may
result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
DATE CODE POSITION
• Do not expose charger to rain or snow.
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
Example:
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
2012 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE9116/DE9135 battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
35
EN GLI S H
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorized
service center.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DE9116 charger accepts DEWALT NiCd and
NiMH battery packs ranging from 7.2 to 18 V.
The DE9135 charger accepts 7.2 – 18 V NiCd,
NiMH or Li-Ion batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
DANGER: Electrocution hazard. 230
volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive
objects. Danger of electric shock or
electrocution.
1. Plug the charger (o) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack (d) into the charger. The
red (charging) light (p) will blink continuously
indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd, NiMH and Li-Ion batteries, charge the battery
for a minimum of 10 hours before first use.
36
Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
LI-ION BATTERY PACKS ONLY
Li-Ion batteries are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
ENGLISH
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25-35% solution of potassium hydroxide.)
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Cap (fig. 2)
A protective battery cap (q) is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
1. Take off the protective battery cap (q) before
placing the battery pack (d) in the charger
or tool.
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool.
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Battery Pack (fig. 1)
DC540, DC542, DC547 BATTERY TYPE
The DC540 and DC542 operate on 12 volt battery
packs. The DC547 operates on 18 volt battery packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
NOTE: Li-Ion battery packs should be fully
charged when stored.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
37
EN GLI S H
Read instruction manual before use.
Periodic o-ring lubrication required
1 600 ml. sausage holder (DC542, DC547)
2 Plunger (DC540 contains 1 plunger only)
2 Plunger screws (DC540 contains 1 screw only)
2 Spacers (DC540 contains 1 spacer only)
Battery charging
1 Tube of lubricant
1 Wrench (DC542, DC547)
Battery charged
Battery defective
Hot\cold pack delay
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
2 Plunger Rods (DC540 contains 1 plunger rod only)
Nozzle(s) (DC542, DC547)
O-ring(s) (DC542, DC547)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Do not expose to water.
a. Plunger rod release trigger
Have defective cords replaced
immediately.
b. Trigger switch
c. Trigger switch lock-off
d. Battery pack
Charge only between 4 °C and 40 °C.
e. Variable speed dial
Discard the battery pack with due care for
the environment.
g Plunger rod
f Plunger rod handle
Do not incinerate the battery pack NiMH,
NiCd+ and Li-Ion.
h. Plunger
i Release buttons
j. Cartridge holder
k. Poker
Charges NiMH and NiCd battery packs.
l. Sausage holder
m. Nozzle cap
Charges Li-Ion battery packs.
See Technical Data for charging time.
Package Contents
The package contains:
1 Caulk gun
1 Charger (Kit models only)
1 Battery pack (Kit models only)
1 310 ml. cartridge holder (DC540, DC542, DC547)
38
n. Nozzle
INTENDED USE
The DC540, DC542, DC547 Cordless Adhesive
Guns are designed to dispense a wide range of
adhesive and caulk. DO NOT use under humid
conditions or in presence of flammable liquids or
gases.
The DC540, DC542, DC547 Cordless Adhesive
Guns are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
ENGLISH
The 12V DC540 only accepts 310 ml. cartridges.
The 12V DC542 and the 18V DC547 accept both
310 ml cartridges and 600 ml sausage packs.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the Battery
Pack from the Tool (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
NOTE: Make sure your battery pack (p) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the notch inside the tool’s handle with the
battery pack (fig. 1).
2. Slide the battery pack firmly into the handle until
you hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release buttons (i) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
Electronic Force Control
The tool is designed to dispense a wide range of
adhesive and caulk, and to detect when material is
not dispensing or dispensing slowly. Reasons the
tool may not dispense material properly may be
solidified adhesive, puncture holes, frozen materials
and the like. In such cases, the integrated electronic
force control module will shut the tool down.
Using an Extension Cable
Always follow the manufacturer’s recommendations
regarding solidified adhesive, puncture holes, frozen
materials, etc., to reduce the risk of damaging the
tube or casing.
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
Remove the battery pack and replace material tube/
casing following the manufacturer’s instructions and
the instructions under To Insert Material. Take the
tool to a DEWALT service center if the tool continues
to shut down.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
Constant Speed
The constant speed feature allows the material to
flow at the same rate of speed, regardless of the
variable speed setting or the amount of material in
the cartridge.
39
EN GLI S H
Electronic Auto-reverse
This tool has an auto-reverse feature that reverses
the plunger depending on material used and speed
of tool.
ASSEMBLY
The DC540 comes fully assembled with the
310 ml cartridge.
The DC542 and DC547 come fully assembled with
the 600 ml cartridge and in addition, has the 310 ml
included.
Prior to Operation
Prior to operation, make sure your battery pack is
(fully) charged.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Proper Hand Position (fig. 5)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (bb), with the other hand on the plunger rod
handle (f).
Trigger Switch (fig. 1)
Variable Speed Dial (fig. 1)
1. Turn the variable speed dial (e) counterclockwise
for minimum flow of caulk or adhesive. Turn the
dial clockwise for maximum flow of caulk or
adhesive.
2. Press the trigger switch (b) to start the flow of
material.
Rotating Cartridge Holder
The cartridge holder rotates 360˚ to apply material at
any angle.
Plunger Rod Handle (fig. 1)
WARNING: Turn tool off and disconnect
battery pack before hanging or storing
tool. Lock the trigger switch when the
tool is not in use and when storing the
tool.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, DO NOT use
the plunger rod handle to suspend any
object. Serious personal injury may
result.
The plunger rod handle may be used to suspend
tool from a stable location when not in use or for
storage.
To Adjust Plunger Rod (fig. 1)
1. To manually adjust plunger rod (g), press and
hold the plunger rod release trigger (a).
2. Push or pull plunger rod handle (f) to desirable
position then release plunger rod release trigger.
To Insert Material
WARNING: Burst hazard. Material left
in the cartridge/sausage holder may dry
if left unattended. Follow manufacturer’s
recommendations when using caulk or
adhesive material to reduce the risk of
personal injury.
CARTRIDGE HOLDER (FIG. 1)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch (b).
To turn the tool off, release the trigger switch. Your
tool is equipped with a trigger switch lock-off (c) to
safeguard against inadvertent release of material.
1. Ensure that the proper cartridge holder is
installed properly.
Trigger Switch Lock-off (fig. 1)
3. Trim nozzle end of the caulk/adhesive tube.
Small openings require more force to push
the material possibly affecting battery life. The
texture of the material and the speed of the
application affect the smoothness and flow of
the material.
1. To lock the trigger switch, push trigger switch
lock-off (c) up. The tool will not operate with the
switch in the locked position.
2. To unlock the trigger switch, push the trigger
switch lock-off down.
40
2. Use the trigger switch lock-off (c) to lock trigger
switch (b).
ENGLISH
4. Break inner seal of caulking tube or adhesive
material using the poker (k) located on the
under side of the cartridge holder.
NOTICE: Risk of damaging the tool.
If the inner seal is not broken, material
could be forced out through the rear of
the tube and damage the tool.
NOTICE: Risk of damaging the tool.
Keep plunger rod, cartridge holder and
cartridge clean of all material. Retracting
a plunger rod that is covered with dried
material may damage the internal parts
of the tool and cause misalignment of
tube.
5. Securely hold the tool, press plunger rod release
trigger (a) to declutch and free the plunger rod
(g). Using the plunger rod handle (f), pull the
plunger rod (g) back to allow the caulk/adhesive
tube to fit inside the cartridge holder.
6. Insert caulk/adhesive tube.
7. Press and hold plunger rod release trigger (a)
while pushing the plunger rod handle (f)
forward until the plunger (h) is against the
inside of the tube.
8. Release the plunger rod release trigger.
9. Rotate cartridge holder to desired angle.
SAUSAGE HOLDER (FIG. 1)
IMPORTANT: Insert sausage pack into sausage
holder and cut casing (closest end to the nozzle)
according to manufacturer’s instructions. This
sausage holder is designed to be used only WITH
sausage packs. DO NOT remove caulk/adhesive
material from the casing. NEVER dip the nozzle tip
into any type of material.
NOTICE: Risk of damaging the tool.
Do not run sausage casing empty, the
plunger may come in contact with the
end cap and breakage may occur.
1. Unscrew nozzle cap (m) and remove nozzle (n).
2. Press and hold plunger rod release trigger (a).
Using the plunger rod handle (f), pull plunge rod
(g) back to allow the caulk/adhesive casing to fit
inside the sausage holder (l).
3. Insert sausage pack into sausage holder
and cut casing according to manufacturer’s
instructions.
4. With nozzle tip facing away from tool, screw
nozzle cap back onto sausage holder.
To Change Holders (fig. 3, 4)
WARNING: Turn unit off and disconnect
battery pack before installing and
removing accessories, before adjusting
or when making repairs. Lock the trigger
switch when the tool is not in use and
when storing the tool.
TO REMOVE CARTRIDGE HOLDER (FIG. 3)
1. Remove the plunger screw (r) and cartridge
plunger (s) from inside of cartridge holder (j).
2. Press and hold the plunge rod release trigger (a)
and pull plunger rod handle (f) back to access
the barrel nut (t). Release plunger rod release
trigger.
3. With a 13 mm (1/2") square drive tool, turn the
barrel nut (t) anticlockwise to remove.
4. The rear end washer (x), spacer (u) and
cartridge holder (j) are now easily removed.
TO INSTALL SAUSAGE HOLDER (FIG. 4)
1. Position the rear cap spacer (v) and the rear end
cap (w) [fine threads] onto nose of the tool.
NOTE: The side of the rear cap spacer with the
double collar faces away from the tool.
2. Place the rear end washer (x) on top of the rear
end cap (w) and thread barrel nut (t) into the
nose of the tool. Tighten and secure the barrel
nut with a 13 mm (1/2") square drive tool. This
caulk gun is designed to allow the rear end cap
to rotate freely.
3. Press and hold the plunger rod release trigger
and push the plunger rod (g) completely
forward. Release the trigger.
4. Thread the sausage holder (l) onto the rear end
cap (w).
5. Assemble the barrel plunger (y) onto the plunger
rod (g) and thread the plunger screw (aa) into
the plunger rod in the order shown in Figure 4.
This will secure the barrel plunger (y) in place.
Tighten securely.
NOTE: Prior to assembly of the sausage holder (l),
ensure the o-ring (z) has been fully lubricated. If not,
use the lubricant included to completely lubricate
the o-ring prior to assembly. Periodic lubrication of
the plunger o-ring (z) may be needed during the
life of the caulk gun. To maintain smooth operation
while dispensing material, apply a light coating of
the proviced lubricant to the outside surface of the
o-ring.
5. Trim tip of nozzle cap for appropriate
application.
41
EN GLI S H
IMPORTANT:
• Under normal use, the lubricant
included with the caulk gun is not
expected to cause eye irritation. Eye
irritation may occur under direct contact
or in poorly ventilated areas.
• Short term skin contact with the
lubricant is not expected to cause
irritation. Direct, repeated or prolonged
exposure may result in skin irritation and
redness.
6. Press and hold the plunge rod release trigger
and pull the plunger rod handle back before
loading material. Pulling the barrel plunger back
will lubricate the inside of the sausage holder (l).
Initial resistance of the plunger rod is expected
until the barrel plunger has been pulled
completely back.
7. Place the nozzle (n) onto the sausage holder (l)
and thread the nozzle cap (m) over the nozzle.
To remove the sausage holder, reverse the above
procedure.
NOTE: The barrel nut (t) may ocassionally need to
be retighten to ensure the tool functions properly. If
the barrel nut in the carrier becomes loose, use a
13 mm (1/2”) square drive tool to retighten.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside
Lubrication
This tool requires no lubrication.
42
NOTE: Periodic lubrication of the
plunger o-ring (z) may be needed during
the life of the caulk gun. To maintain
smooth operation while dispensing
material, apply a light coating of the
provided lubricant to the outside surface
of the o-ring.
NOTICE: Do not lubricate the tool as it
will damage the internal parts.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
NOTICE: Risk of damaging tool.
Material left in the cartridge/sausage
holder may dry if left unattended. Do not
attempt to dispense material under this
condition. Follow the manufacturer’s
recommendations when using caulk or
adhesive material to reduce the risk of
property damage.
To clean the cartridge holder, follow
manufacturer’s recommendations for cleaning
material from nozzle, barrel plunger and plunger rod.
To clean the sausage holder, unscrew nozzle cap
(m) and sausage holder (l) and remove from tool.
Follow the manufacturer’s recommendations for
cleaning material from nozzle, barrel plunger, plunger
rod and sausage holder.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
ENGLISH
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion, NiCd and NiMH cells are recyclable. Take
them to your dealer or a local recycling station.
The collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
43
EN GLI S H
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
44
ESPAÑOL
PISTOLA INALÁMBRICA PARA APLICACIÓN DE
ADHESIVO DC540, DC542, DC547
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia y una innovación y desarrollo de los
productos exhaustivo hacen que DEWALT sea una
de las empresas más fiables para los usuarios de las
herramientas de uso profesional.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Fuerza de empuje
Vcc
N
kg
DC540 DC542
12
12
11
11
2900
2900
295
295
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
DC547
18
11
2900
295
Velocidad de
empuje
mm/min 25-584 25-584 50-635
Peso (sin baterías)
kg
1,67*
1,77*
1,70*
* el peso no incluye el cartucho o soporte del tubo
LPA (presión acústica) dB(A)
67
67
68
KPA (incertidumbre de
la presión acústica) dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (potencia
acústica)
dB(A)
78
78
79
KWA (incertidumbre de
potencia acústica) dB(A)
2,8
2,8
2,8
Valores totales de vibración (cantidad vectorial triaxial)
determinados según la norma EN60745:
Emisión de vibraciones
< 2,5 < 2,5
< 2,5
valor ah =
m/s2
Incertidumbre K = m/s2
1,5
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
Paquete de baterías
Tipo de batería
Voltaje VDC
Capacidad
Peso
Ah
kg
DE9501
NiMH
12
2,4
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
Cargador
DE9116
DE9135
Voltaje de la red
VAC
230
230
Tipo de batería
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
Tiempo de carga aprox. min
60
40
(baterías de
(baterías de
2.0 Ah)
2.0 Ah)
Peso
kg
0,52
0,52
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V
10 amperios, red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de cada palabra de señal. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
PRECAUCIÓN: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves o
moderadas.
45
ESPAÑOL
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Declaración de conformidad
con la CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DC540, DC542, DC547
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC; EN 60745-1.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.12.2009
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
46
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto a
tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
ESPAÑOL
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
b)
c)
d)
e)
f)
g)
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
47
ESPAÑOL
b)
c)
d)
Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Instrucciones de seguridad
adicionales para Pistolas de
aplicación de adhesivo
• Cuando la herramienta funcione de tal
modo que su herramienta de corte pueda
entrar en contacto con cables ocultos
o su propio cable, sujete la herramienta
por las superficies de agarre aisladas. El
contacto con un cable “activo” hará que las
demás partes de la herramienta sean “activas” y
transmitan una descarga al usuario.
• Mantenga las manos fuera del émbolo
y del área del vástago del émbolo de la
pistola de aplicación de adhesivo. Los
dedos pueden quedar aplastados entre el
soporte del tubo y el émbolo.
• Cuando trabaje con una pistola de
aplicación de adhesivo a la altura de la
cabeza, no coloque el vástago del émbolo
alineado con los ojos o con la cabeza.
El vástago del émbolo puede retroceder en
dirección al usuario. Cuando use la pistola de
aplicación de adhesivo, lleve siempre protección
ocular.
48
• Trabaje siempre en zonas con ventilación
adecuada y lleve protección respiratoria si
es necesario. Las vapores de algunas masillas
y adhesivos pueden ser nocivos.
• Apague el aparato y desconecte el paquete
de baterías antes de instalar o de quitar
los accesorios, antes de ajustar el aparato
o de hacer alguna reparación. Cualquier
encendido accidental puede causar lesiones.
• Use solo los accesorios recomendados
por el fabricante de su modelo. Los
accesorios que pueden ser adecuados para
una herramienta pueden resultar peligrosos
si se usan con otra herramienta. El uso de
accesorios inadecuados puede causar un
riesgo de lesiones a las personas.
• Bloquee el gatillo en la posición OFF
cuando no use la máquina para evitar que
salga material sin querer.
• Preste atención para que la masilla o
adhesivo no caigan en los puntos de
contacto de la batería.
• Lea siempre las instrucciones del
fabricante referentes a la masilla o el
adhesivo y sígalas puntualmente. En caso
contrario pueden producirse lesiones a las
personas.
PELIGRO: mantenga las manos fuera del
émbolo y del área del vástago del émbolo.
ADVERTENCIA: no use la herramienta
subido en una escalera.
Riesgos residuales
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos
de seguridad, no pueden evitarse algunos riesgos
residuales. Estos son:
– Riesgo de atrapamiento/aplastamiento de
dedos.
– Riesgo de inhalación de humos en la
manipulación de adhesivos.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
ESPAÑOL
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2012 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de baterías
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad
y funcionamiento de los cargadores de baterías
DE9116/DE9135.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en el paquete de baterías y en el
producto que utiliza el paquete de baterías.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 V. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga o de electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: iesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, coloque
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de energía,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponja de acero, láminas de
aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya un paquete de baterías
en la cavidad, desenchufe siempre
el cargador de la fuente de energía.
Desenchufe el cargador antes de
intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
en un cargador distinto de los indicados
en este manual. El cargador y el paquete de
baterías están específicamente diseñados para
funcionar en conjunto.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables de DEWALT. Cualquier otro uso
que se le dé puede provocar un riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No lo exponga a la lluvia ni a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectarlo. De esta manera, disminuirá el
riesgo de dañar el enchufe y el cable.
• Asegúrese de que el cable esté ubicado de
modo que no lo pise o se tropiece con él y
que no esté sujeto a daños o tensiones de
alguna otra forma.
• No use un cable prolongador a menos que
sea absolutamente necesario. El uso de un
cable prolongador incorrecto puede provocar
un riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos
de cualquier fuente de calor. El cargador se
ventila a través de ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelo de inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un
golpe fuerte, se cayó o presenta algún
daño. Llévelo a un taller de reparación
autorizado.
• No desarme el cargador; cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de mantenimiento
autorizado. Si se montase mal el aparato existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, incendio o electrocución.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
del tomacorriente. Con ello, minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar el
paquete de baterías no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar 2 cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
49
ESPAÑOL
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Cargadores
Para regenerar su batería, colóquela en el cargador,
como de costumbre. Déjela en el cargador durante
10 horas como mínimo.
Los cargadores DE9116 son compatibles con
baterías DEWALT NiCd y NiMH de 7,2 a 18 V.
Retraso por batería caliente/fría
El cargador DE9135 es compatible con baterías de
NiCd, NiMH o Litio-Ion de 7,2 – 18 V.
Estos cargadores no requieren ningún ajuste y están
diseñados para funcionar del modo más sencillo
posible.
Procedimiento de carga (fig. 2)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
V. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
1. Enchufe el cargador (o) en un tomacorriente
apropiado antes de introducir el paquete de
baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías (d) en el
cargador. La luz (p) roja (de carga) parpadeará
continuamente para indicar que se ha iniciado
el ciclo de carga.
3. Se sabrá que ha terminado la carga cuando el
indicador rojo esté encendido continuamente.
El paquete está totalmente cargado y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y vida
útil de las baterías de NiCd, NiMH y Li-Ion, cargue la
batería por un mínimo de 10 horas antes de usarla
por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por paquete caliente/frío
cambie paquete de baterías
problema
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Actualización automática
El modo de actualización automática equilibrará
o igualará las celdas individuales del paquete de
baterías a su capacidad máxima. Los paquetes de
baterías deben actualizarse semanalmente o cuando
no suministren la misma cantidad de potencia.
50
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
SÓLO BATERÍAS DE LI-ION
Las baterías de Li-Ion están diseñadas con un
Sistema de protección electrónico que protegerá la
batería contra la sobrecarga, el sobrecalentamiento
o la descarga completa.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Luego siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes en los que haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Colocar
o retirar la batería del cargador puede encender
el polvo o los vapores.
• Cargue los paquetes de baterías sólo con
cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua u otros
líquidos.
• No almacene ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 °C (105 °F) (como debajo de toldos al
aire libre o en construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice
una batería o un cargador que hayan
ESPAÑOL
recibido un golpe fuerte, se hayan
caído, pisado o dañado de alguna
forma (por ejemplo, perforado con un
clavo, golpeado con un martillo, pisado).
Puede haber riesgo de descarga
eléctrica o electrocución. Las baterías
dañadas deben devolverse al centro de
servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NICD) O HIDRURO
METÁLICO DE NÍQUEL (NIMH)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extrema se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las celdas del
paquete de batería. Esto no indica una falla.
Sin embargo, si el sello externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lave inmediatamente con jabón y
agua durante varios minutos.
b. si el líquido de la batería entra en contacto
con sus ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediata. (Nota médica:
El líquido es una solución de hidróxido de
potasio al 25%-35%).
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD PARA
LITIO ION (Li Ion)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego. Se generan
vapores y materiales tóxicos cuando se queman
paquetes de baterías de litio ion.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lave inmediatamente
con jabón y agua tibia. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua el ojo abierto durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las celdas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemaduras. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Capuchón de la batería (fig. 2)
Se suministra un capuchón protector de la batería
(q) para tapar los contactos del paquete de baterías,
una vez retirado. Sin el capuchón protector, puede
que ciertos objetos metálicos cortocircuiten los
contactos, con el consiguiente riesgo de incendio y
daño del paquete de baterías.
1. Retire el capuchón protector de la batería (q)
antes de colocar el paquete de baterías (d) en el
cargador o en la herramienta.
2. Coloque el capuchón protector en los
contactos inmediatamente después de quitar
el paquete de baterías del cargador o de la
herramienta.
ADVERTENCIA: asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
está colocado antes de proceder a
almacenar o transportar un paquete de
baterías suelto.
Batería (fig 1)
TIPO DE BATERÍA DC540, DC542, DC547
Las DC540 y DC542 funcionan con paquetes de
baterías de 12 V. El DC547 funciona con paquetes de
pilas de 18 voltios.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
NOTA: Las baterías de Li-Ion deben estar
completamente cargadas cuando están
guardadas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
51
ESPAÑOL
Etiquetas del cargador y el paquete
de baterías
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y el paquete de
baterías muestran los siguientes dibujos:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
Se requiere lubricación periódica de la
junta
La batería se está cargando.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1 pistola de enmasillar
1 cargador (solo en los modelos en Kit)
1 paquete de baterías (solo en los modelos en Kit)
1 soporte de cartucho de 310 ml (DC540, DC542,
DC547)
1 soporte de tubo de 600 ml (DC542,DC547)
2 Hendiduras (el DC540 incluye sólo 1 hendidura)
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
2 Tuercas de hendiduras (el DC540 incluye sólo 1
tuerca)
2 Separadores (el DC540 incluye sólo 1 separador)
1 Tubo de lubricante
Retraso por paquete caliente/frío.
No realice pruebas con objetos
conductores.
1 Llave (DC542, DC547)
2 Varillas de hendidura (DC540 incluye 1 varilla de
hendidura solamente)
Boquilla(s) (DC542, DC547)
Junta(s) (DC542, DC547)
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
Use sólo paquetes de baterías DEWALT,
cualquier otro puede estallar, y provocar
lesiones personales y daños materiales.
No lo exponga al agua.
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargue sólo a una temperatura
comprendida entre 4 °C y 40 °C.
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
1 manual de instrucciones
1 diagrama de desmontaje
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede producir daños o
lesiones corporales.
a. Gatillo de liberación del vástago del émbolo
b. Interruptor de gatillo
c. Seguro del disparador
d. Paquete de baterías
No incinere el paquete de baterías de
NiMH, NiCd+ y Litio-Ion.
e. Dial de velocidad variable
f Manilla del vástago del émbolo
g Vástago del émbolo
Carga paquetes de baterías de NiMH y
NiCd.
Carga paquetes de baterías de Litio-Ion.
52
h. Émbolo
i Botones de liberación
j. Soporte del cartucho
ESPAÑOL
k. Varilla
l. Soporte de tubo
m. Capuchón de la boquilla
n. Boquilla
USO PREVISTO
Las pistolas inalámbricas para aplicación de
adhesivo DC540, DC542, DC547 están diseñadas
para aplicar un amplio abanico de masillas y
adhesivos. NO USE la herramienta en condiciones
de humedad o ante la presencia de gases o líquidos
inflamables.
Las pistolas inalámbricas para aplicación de
adhesivo DC540, DC542, DC547 son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños tengan contacto con la
herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios
sin experiencia, es necesaria supervisión.
El DC540 de 12 V tan sólo acepta cartuchos de 310
ml. El DC542 de 12 V y el DC547 de 18 V aceptan
tanto los cartuchos de 310 ml como los paquetes
de salchicha de 600 ml.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la
batería coincida con el voltaje que figura en la placa
de especificaciones. Asegúrese también de que
el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
Su cargador DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60335, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que
sea absolutamente necesario. Use un alargador
adecuado a la potencia del cargador (consulte los
Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTE
ADVERTENCIA: antes de montar el
aparato y ajustarlo, quite siempre el
paquete de baterías. Apague siempre
el aparato antes de colocar o quitar el
paquete de baterías.
ADVERTENCIA: use solo paquetes de
baterías y cargadores DEWALT.
Cómo poner y sacar la batería de la
herramienta (fig. 2)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
NOTA: Compruebe que la batería (p) esté
totalmente cargada.
PARA INSTALAR LA BATERÍA EN EL MANGO DE LA
HERRAMIENTA
1. Alinee la muesca dentro del mango de la
herramienta con la batería (fig. 1).
2. Deslice la batería firmemente en el mango hasta
que oiga el cierre del bloqueo.
PARA SACAR LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA
1. Apriete los botones de liberación (i) y saque la
batería del mango de la herramienta tirando
hacia afuera con firmeza.
2. Introduzca la batería en el cargador como se
describe en la sección del cargador de este
manual.
Control electrónico de la fuerza
La herramienta se ha diseñado para aplicar un
amplio abanico de masillas y adhesivos, y para
detectar cuándo no se aplica material o cuándo
se aplica muy lentamente. En algunos casos,
es posible que la herramienta no aplique bien
el material debido a que el adhesivo se haya
solidificado, a que haya orificios de fuga, material
congelado o circunstancias similares. En tales
casos, el módulo electrónico integrado que controla
la fuerza de aplicación apagará la herramienta.
Siga siempre las recomendaciones del fabricante
referentes al adhesivo solidificado, los orificios de
fuga, los materiales congelados, etc. a fin de reducir
el riesgo de que el tubo o la carcasa se dañen.
53
ESPAÑOL
Quite el paquete de la batería y vuelva a colocar
la carcasa o el tubo siguiendo las instrucciones
del fabricante y las instrucciones del apartado
Introducción del material. Lleve la herramienta a
un servicio técnico DEWALT si la herramienta sigue
sin funcionar.
Velocidad constante
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en el asa principal (bb) y la otra en
el asa de la varilla de profundidad (f).
Gatillo disparador (fig. 1)
La función de velocidad constante permite que el
material fluya a la misma velocidad, sin importar la
configuración de velocidad variable o la cantidad de
material que se encuentre dentro del cartucho.
Para encender la herramienta, apriete el gatillo
disparador (b). Para apagar la herramienta, suelte el
gatillo disparador. La herramienta va equipada con
un seguro de gatillo disparador (c) que evita que
salga el material sin querer.
Autoinversión electrónica
Seguro del gatillo disparador (fig. 1)
Esta herramienta dispone de una posibilidad de
autoinversión que invierte el recorrido del émbolo,
según el material que se emplee y la velocidad de la
herramienta.
MONTAJE
El DC540 viene completamente ensamblado con el
cartucho de 310 ml.
Los DC542 y DC547 vienen completamente
ensamblados con el catucho de 600 ml y además,
cuenta con el de 310 ml incluido.
Antes de trabajar
1. Para bloquear el gatillo disparador, suba el
seguro (c). La herramienta no funcionará con el
seguro echado.
2. Para quitar el seguro del gatillo disparador,
bájelo.
Dial de velocidad variable (fig. 1)
1. Gire el dial de velocidad variable (e) en sentido
antihorario para que salga el mínimo caudal
de masilla o adhesivo. Gire el dial en sentido
horario para obtener el máximo caudal de
masilla o adhesivo.
2. Pulse el gatillo disparador (b) para que empiece
a salir el material.
Antes de poner la máquina en funcionamiento,
asegúrese de que el paquete de baterías esté
cargado (totalmente).
Soporte giratorio del cartucho
FUNCIONAMIENTO
El soporte del cartucho gira 360˚ para poder aplicar
el material en cualquier ángulo.
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Posición adecuada de las manos
(fig. 5)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
54
Manilla del vástago del émbolo
(Fig. 1)
ADVERTENCIA: apague la
herramienta y desconecte el paquete
de baterías antes de colgar o guardar
la herramienta. Bloquee el gatillo
disparador cuando no vaya a usar la
herramienta y cuando la vaya a guardar.
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesiones graves a las personas, NO
use la manilla del vástago del émbolo
para suspender ningún objeto. Pueden
producirse lesiones personales graves.
Cuando la herramienta no se vaya a usar, o se vaya
a guardar, puede usarse la manilla del vástago del
émbolo para suspender la herramienta en un sitio
estable.
ESPAÑOL
Para ajustar el vástago del émbolo
(fig. 1)
1. Para ajustar manualmente el vástago del
émbolo (g), mantenga pulsado el gatillo de
liberación del vástago del émbolo (a).
2. Empuje o tire de la manilla del vástago del
émbolo (f) hacia la posición que desee y luego
suelte el gatillo de liberación del vástago del
émbolo.
Para introducir material
ATENCIÓN: riesgo de explosión. El
material que se deja en el cartucho
o tubo puede secarse si se olvida
uno de él. Siga las recomendaciones
del fabricante cuando use masilla o
adhesivo, a fin de reducir el riesgo de
lesiones personales.
SOPORTE DEL CARTUCHO (FIG.. 1)
1. Asegúrese de que se instala bien el soporte del
cartucho apropiado.
2. Utilice el seguro del gatillo disparador (c) para
bloquear el gatillo (b).
3. Boquilla de aplicación del tubo de masilla/
adhesivo Las aperturas pequeñas requieren
mayor fuerza para empujar
el material que posiblemente afecta a la vida
útil de la batería. La textura del material y la
velocidad de la aplicación tienen efecto en el
funcionamiento correcto y el flujo del material.
4. Rompa el sello interior del tubo de masilla o de
adhesivo utilizando la varilla (K) situada en la
parte inferior del soporte del cartucho.
AVISO: riesgo de deteriorar la herramienta.
Si el sello interior no se rompe, el material
podría verse forzado a salir por la parte
trasera del tubo y dañar la herramienta.
AVISO: riesgo de deteriorar la herramienta.
Mantenga el vástago del émbolo, el soporte
del cartucho y el cartucho limpios de
cualquier material. Llevar hacia atrás un
vástago del émbolo cubierto con material
seco puede dañar las partes internas de la
herramienta y provocar la desalineación del
tubo.
5. Sujete firmemente la herramienta, pulse el gatillo
de liberación del vástago del émbolo (a) para
desenganchar y liberar el vástago del émbolo
(g). Mediante la manilla del vástago del émbolo
(f), lleve hacia atrás el vástago del émbolo (g)
para facilitar que el tubo de masilla o adhesivo
encaje dentro del soporte del cartucho.
7. Mantenga pulsado el gatillo de liberación del
vástago del émbolo (a) y empuje el vástago del
émbolo (f)
hacia adelante hasta que le émbolo (h) contacte
con el interior del tubo.
8. Suelte el gatillo de liberación del vástago del
émbolo.
9. Gire el soporte del cartucho al ángulo que
desee.
SOPORTE DEL TUBO (FIG. 1)
IMPORTANTE: Inserte el cañón en el soporte del
tubo y corte la carcasa (el extremo más cercano a
la boquilla) según las instrucciones del fabricante.
Este soporte del tubo está diseñado para su uso
exclusivo CON paquetes de cañones. NO retire la
masilla/material adhesivo de la carcasa. NO sumerja
la punta de la boquilla en ningún tipo de material.
AVISO: riesgo de deteriorar la herramienta.
No deje la carcasa del tubo vacía, el émbolo
podría entrar en contacto con el capuchón
trasero y romperse.
1. Desenrosque el capuchón de la boquilla (m) y
quite la boquilla (n).
2. Mantenga pulsado el gatillo de liberación del
vástago del émbolo (a). Mediante la manilla
del vástago del émbolo (f), lleve hacia atrás
el vástago del émbolo (g) para facilitar que la
carcasa de masilla o adhesivo encaje dentro del
soporte del tubo (l).
3. Introduzca el paquete de material en el
soporte del tubo y corte la carcasa según las
instrucciones del fabricante.
4. Con la punta de la boquilla apuntando lejos
de la herramienta, enrosque el capuchón de la
boquilla de nuevo en el soporte del tubo.
5. Recorte la punta del capuchón de la boquilla
para poder aplicar bien.
Para cambiar los soportes (fig. 3, 4)
ADVERTENCIA: Apague el
dispositivo y desconecte el paquete
de baterías antes de instalar o de
quitar los accesorios, antes de ajustar
el dispositivo o de hacer alguna
reparación. Bloquee el gatillo disparador
cuando no vaya a usar la herramienta y
cuando la vaya a guardar.
PARA QUITAR EL SOPORTE DEL CARTUCHO (FIG. 3)
1. Retire el tornillo del émbolo (r) y el émbolo
del cartucho (s) del interior del soporte del
cartucho (j).
6. Introduzca el tubo de masilla o adhesivo.
55
ESPAÑOL
2. Mantenga pulsado el gatillo de liberación del
vástago del émbolo (a) y lleve hacia atrás la
manilla del vástago del émbolo (f) para acceder
a la tuerca del cañón (t). Suelte el gatillo de
liberación del vástago del émbolo.
3. Con una herramienta de tornillo de cabeza
cuadrada de 13 mm (1/2"), mueva la tuerca del
cañón (t) en sentido contrario a las agujas del
reloj para quitarlo.
4. Ahora ya se pueden quitar fácilmente la
arandela del extremo posterior (x), el separador
(u) y el soporte del cartucho (j).
PARA MONTAR EL SOPORTE DEL TUBO (FIG. 4)
1. Sitúe el separador del capuchón trasero (v) y el
capuchón del extremo trasero (w) [rosca fina] en
el morro de la herramienta.
NOTA: El lado del separador del capuchón
trasero con la doble arandela mira hacia afuera
de la herramienta.
2. Coloque la arandela del extremo posterior (x)
encima del capuchón del extremo posterior (w)
y enrosque la tuerca del cañón (t) en el morro
de la herramienta. Apriete y asegure la tuerca
del cañón con una herramienta para tornillos
de cabeza cuadrada de 13 mm (1/2"). Esta
pistola de enmasillar está diseñada para que
el capuchón del extremo posterior gire con
libertad.
3. Mantenga pulsado el gatillo de liberación del
vástago del émbolo y empuje el vástago del
émbolo (g) completamente hacia adelante.
Suelte el gatillo.
4. Enrosque el soporte del tubo (l) en el capuchón
trasero (w).
5. Inserte el émbolo del cañón (y) en el vástago
del émbolo (g) y enrosque el tornillo (aa) en el
vástago del émbolo en el orden mostrado en la
fig. 4. De esta forma el émbolo del cañón (y) se
coloca en su sitio. Apriete firmemente.
NOTA: Antes de insertar el soporte del tubo (l),
compruebe que la junta (z) ha sido lubricada
por completo. Si no lo ha sido, use el lubricante
incluido para lubricar completamente la junta antes
de colocarla. Durante útil la vida de la pistola de
enmasillar, puede ser necesaria la lubricación
periódica de la junta del émbolo (z). Para mantener
un funcionamiento continuo mientras se dispensa
el material, aplique una ligera capa del lubricante
incluido a la superficie exterior de la junta.
IMPORTANTE:
• En condiciones normales, el lubricante
incluido en la pistola de enmasillar no
causa irritación en los ojos. Se puede
56
producir irritación en los ojos por
contacto directo o en zonas con poca
ventilación.
• Un contacto breve con la piel no
tiene por qué causar irritación.
Una exposición directa, repetida o
prolongada puede causar irritación y
enrojecimiento en la piel.
6. Mantenga pulsado el gatillo de liberación del
vástago del émbolo y lleve hacia atrás la manilla
del vástago del émbolo antes de cargar el
material. Llevar hacia atrás el émbolo del cañón
lubricará el interior del soporte del tubo (l). Al
principio se espera resistencia en el vástago del
émbolo hasta que se lleve el émbolo del cañón
hacia atrás completamente.
7. Coloque la boquilla (n) en el soporte del tubo (i)
y enrosque el capuchón de la boquilla (m) en la
boquilla.
Para extraer el soporte del tubo, siga el mismo
procedimiento a la inversa.
NOTA: La tuerca del cañón (t) podría necesitar
ser reajustada para asegurar que la herramienta
funciona apropiadamente. Si se afloja la tuerca del
cañón en el portador, use una herramienta para
tornillos de cabeza cuadrada de13 mm (1/2”).
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento continuo
satisfactorio depende del cuidado adecuado de la
herramienta y de una limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Lubricación
Esta herramienta no necesita que la lubriquen.
NOTA: Durante útil la vida de la pistola
de enmasillar, puede ser necesaria
la lubricación periódica de la junta
del émbolo (z). Para mantener un
ESPAÑOL
funcionamiento continuo mientras
se dispensa el material, aplique una
ligera capa del lubricante incluido a la
superficie exterior de la junta.
AVISO: no lubrique la herramienta ya
que dañará las piezas internas.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
AVISO: riesgo de deteriorar la
herramienta. El material que se deja en
el cartucho o tubo puede secarse si
se olvida uno de él. No intente aplicar
material si está en este estado. Siga las
recomendaciones del fabricante cuando
use masilla o adhesivo, a fin de reducir
el riesgo de daños materiales.
Para limpiar el soporte del cartucho, siga las
recomendaciones del fabricante para limpiar el
material de la boquilla, del émbolo del cañón y del
vástago del émbolo.
Para limpiar el soporte del tubo, desenrosque
el capuchón de la boquilla (m), el soporte del
tubo (l) y sáquelos de la herramienta. Siga las
recomendaciones del fabricante para limpiar el
material de la boquilla, del émbolo del cañón, del
vástago del émbolo y del soporte del tubo.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiar, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Puede eliminarse la grasa y
la suciedad del exterior del cargador
usando un trapo o pincel no metálico
blando. No use agua ni soluciones de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
solo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
57
ESPAÑOL
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las pilas de Li-Ion, NiCd y NiMH son
reciclables. Llévelas a su distribuidor o a un
centro de reciclaje local. Los paquetes de
baterías recogidos se reciclarán o eliminarán
de modo adecuado.
58
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
59
FRANÇAIS
PISTOLET À MASTIC SANS FIL À USAGE INDUSTRIEL
DC540, DC542, DC547
Félicitations !
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Type
Force de poussée
VDC
DC540
12
11
2900
295
25-584
DC542
12
11
2900
295
25-584
N
kg
Vitesse de poussée mm/min
Poids (sans le
bloc-piles)
kg
1,67*
1,77*
* poids sans porte-cartouche ou porte-tube
DC547
18
11
2900
295
50-635
1,70*
LPA (pression
acoustique)
dB(A)
67
67
68
KPA (incertitude de la
pression acoustiquedB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (puissance
acoustique)
dB(A)
78
78
79
KWA (incertitude de la
puissance acoustique) dB(A)
2,8
2,8
2,8
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN60745 :
Émission de vibrations
< 2,5
< 2,5
< 2,5
valeur ah
= m/s2
Incertitude K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
60
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Bloc-piles
Type de piles
Tension
Capacité
Poids
VDC
Ah
kg
Chargeur
Tension secteur
Type de piles
Durée de charge
approximative
Poids
Fusibles
Europe
VAC
min
kg
DE9501
NiMH
12
2,4
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
230
NiCd/NiMH
DE9135
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
60
(batteries
2,0 Ah)
0,52
40
(batteries
2,0 Ah)
0,52
Outils de 230 V
10 A, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER: indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui, si
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
FRANÇAIS
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DC540, DC542, DC547
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes : 2006/42/EC, EN 60745-1.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.12.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
61
FRANÇAIS
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
g) Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
62
b)
c)
d)
e)
f)
g)
N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Courtcircuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
FRANÇAIS
d)
Dans des conditions abusives, du
liquide peut s’échapper de la pile ; en
éviter le contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Consignes de sécurité
supplémentaires pour les
pistolets à mastic
• Tenez l’outil par une surface de prise
isolée lorsque vous effectuez une tâche
au cours de laquelle l’outil de découpage
pourrait toucher un câblage non apparent
ou son propre cordon d’alimentation. En
cas de contact avec un câble sous tension,
les pièces métalliques à découvert de l’outil
électrocuteraient l’utilisateur.
• Tenez vos mains à l’écart de l’ensemble
tige-piston du pistolet à mastic. Vos doigts
pourraient être écrasés entre le porte-tube et le
piston.
• Lorsque vous utilisez le pistolet à mastic
en hauteur, ne placez pas la tige du piston
dans l’axe de vos yeux ou de votre tête.
La tige du piston peut reculer en direction de
l’utilisateur. Portez toujours des lunettes de
sécurité lorsque vous utilisez le pistolet à mastic.
• Travaillez toujours dans un endroit bien
aéré et portez une protection respiratoire
appropriée si besoin est. Les émanations de
certains mastics et colles peuvent être nocives.
• Mettez votre outil hors tension et enlevez
le bloc-piles avant de fixer/déposer des
accessoires, avant de procéder à des
réglages ou des réparations. Un démarrage
involontaire peut entraîner des blessures.
• N’utilisez que les accessoires
recommandés par le fabricant de votre
modèle. Des accessoires convenant pour un
outil peuvent se révéler dangereux lorsqu’utilisés
sur un outil différent. L’utilisation d’accessoires
inadéquats peut être à l’origine de blessures
corporelles.
• Bloquez la gâchette en position arrêt
lorsque vous n’utilisez pas l’outil afin de
prévenir une application accidentelle du produit.
• Veillez à ne pas appliquer de mastic ou de
colle sur les contacts du bloc-piles.
• Lisez et respectez toujours les instructions
du fabricant concernant le mastic ou la
colle. Le non-respect de ces instructions peut
être à l’origine de blessures corporelles.
DANGER: tenez vos mains à l’écart de
l’ensemble tige-piston.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas l’outil
sur une échelle.
Risques résiduels
En dépit de l’application des réglementations
de sécurité en vigueur et de la mise en place de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
– Le risque de se faire pincer ou écraser les
doigts
– Le risque d’inhaler des émanations quand les
adhésifs sont utilisés.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2012 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
pour tous les chargeurs de batterie
CONSERVEZ CES CONSIGNES : ce manuel
renferme des consignes de sécurité et d’utilisation
importantes pour les chargeurs de batterie
DE9116/DE9135.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les
consignes et règles de prudence indiquées sur
le chargeur, le bloc-piles et le produit utilisant le
bloc-piles.
63
FRANÇAIS
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 volts dans les
terminaux de chargement. Ne pas
insérer d’objets conducteurs. Un choc
électrique ou une électrocution peut en
résulter.
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquide
pénétrer dans le chargeur. Un choc
électrique peut en résulter.
ATTENTION : risque de brûlure.
Afin de réduire le risque de blessures
corporelles, chargez uniquement des
batteries rechargeables DEWALT. Les
autres types de batteries peuvent
exploser et provoquer des blessures
corporelles ou des dégâts matériels.
ATTENTION : dans certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le réseau d’alimentation
électrique, les contacts de charge à
découvert à l’intérieur du chargeur
peuvent être court-circuités par un
corps étranger. Les corps étrangers
de nature conductrice tels que, mais
sans s’y limiter, la paille de fer, le papier
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
tenus à l’écart des cavités du chargeur.
Débranchez toujours le chargeur de
la prise secteur lorsqu’il n’y a pas de
bloc-piles dans la cavité. Débranchez
le chargeur avant de procéder à son
nettoyage.
• N’utilisez une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate peut entraîner un risque d’incendie,
de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne mettez pas d’objet sur le chargeur, et ne
placez pas le chargeur sur une surface molle
qui pourrait obstruer les fentes d’aération
et provoquer une chaleur interne excessive.
Mettez le chargeur à un endroit éloigné de toute
source de chaleur. La ventilation du chargeur
se fait par les fentes pratiquées dans les parties
supérieures et inférieures du boîtier.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur si la
fiche ou le cordon est endommagé ; faitesles remplacer immédiatement.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur s’il a
reçu un choc violent, s’il est tombé, ou s’il
a été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apportez le chargeur à
un centre de réparation agréé.
• Ne démontez pas le chargeur ; apportez-le
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire.
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Débranchez le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc-piles ne réduira
pas les risques.
• N’essayez JAMAIS de relier 2 chargeurs
ensemble.
• N’essayez PAS de charger le bloc-piles
avec des chargeurs autres que ceux décrits
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc-piles
sont conçus spécifiquement pour fonctionner
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. N’essayez pas de l’utiliser sous
n’importe quelle autre tension. Cette directive
ne concerne pas le chargeur véhiculaire.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour des
utilisations autres que le chargement des
batteries DEWALT rechargeables. Toute autre
utilisation peut entraîner un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
CONSERVEZ CES CONSIGNES
• N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon
lorsque vous débranchez le chargeur. Cette
précaution réduira le risque d’endommager la
fiche et le cordon électriques.
• Assurez-vous que le cordon soit placé en
lieu sûr pour que personne ne marche ou ne
trébuche dessus, et qu’il ne soit pas sujet à
être endommagé ou soumis à une tension
d’une quelconque autre manière.
64
Chargeurs
Le chargeur DE9116 accepte les blocs-piles
NiCd et NiMH DEWALT de 7,2 à 18 V.
Le chargeur DE9135 accepte les blocs-piles NiCd,
NiMH ou Li-Ion de 7,2 à 18 V.
Ces chargeurs ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour être d’une utilisation aussi facile que
possible.
Processus de charge (fig. 2)
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 V dans les terminaux
de chargement. N’effectuez aucun test
FRANÇAIS
avec des objets conducteurs. Risque de
choc électrique ou d’électrocution.
BATTERIES LI-ION SEULEMENT
1. Branchez le chargeur (o) sur une prise secteur
adéquate avant d’insérer le bloc-piles.
Les batteries Li-Ion sont dotées d’un système
électronique de protection qui les protège contre
toute surcharge, surchauffe ou fuite importante.
2. Insérez le bloc-piles (d) dans le chargeur. Le
voyant (p) rouge (de charge) clignote en continu
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
Le bloc-piles est complètement chargé et peut
être immédiatement utilisé ou laissé dans le
chargeur.
REMARQUE : pour assurer les performances et la
durée de vie maximales des batteries NiCd, NiMH
et Li-Ion, les recharger pendant un minimum de 10
heures avant toute utilisation initiale.
Processus de charge
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître
l’état de charge du bloc-piles.
État de charge
en charge
complètement chargé
chargement différé, chaud/froid
remplacer le bloc-piles
anomalie
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LISEZ TOUTES LES CONSIGNES
• Ne chargez pas ou n’utilisez pas une
pile dans un milieu déflagrant, comme
en présence de liquides, de gaz ou de
poussières inflammables. Insérer ou retirer
le bloc-pile du chargeur peut enflammer la
poussière ou des émanations.
• Chargez les blocs-piles uniquement sur les
chargeurs DEWALT.
Régénération automatique
• N’éclaboussez PAS le bloc-piles, NE
l’immergez PAS dans l’eau ou tout autre liquide.
Le mode de régénération automatique permet de
compenser ou d’équilibrer les cellules individuelles
du bloc-piles à sa puissance de crête. Les blocspiles doivent être régénérés chaque semaine ou
lorsque le bloc ne fournit plus la même quantité de
travail.
• Ne rangez pas ou n’utilisez pas l’outil
et le bloc-piles dans des endroits où la
température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (105 °F) (comme dans les remises
extérieures ou les bâtiments métalliques
l’été).
Pour équilibrer la batterie, l’insérer, comme
habituellement, dans son chargeur. Laisser la
batterie dans son chargeur un minimum de 10
heures.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir
la batterie pour quelque raison que
ce soit. Si le boîtier de la batterie est
fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur. Ne pas écraser,
laisser tomber, ou endommager les
batteries. Ne pas utiliser une batterie
ou un chargeur qui a reçu un choc
violent, est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque façon que ce
soit (p. ex. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, piétiné), car il
y a risques de décharges électriques
ou d’électrocution. Les batteries
endommagées doivent être renvoyées
à un centre de réparation pour y être
recyclées.
65
FRANÇAIS
ATTENTION : Après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LE
CADMIUM-NICKEL (NICD) OU LE NICKEL MÉTAL
HYDRURE (NIMH)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser.
• Une petite fuite de liquide en provenance
des cellules du bloc-piles peut se produire
dans des conditions d’utilisation ou de
température extrêmes. Ce fait n’est pas
l’indication d’une défaillance.
Néanmoins, si le film de protection est brisé :
a. et que le liquide de la pile entre en contact
avec votre peau, lavez immédiatement au
savon et à l’eau pendant plusieurs minutes.
b. et que liquide de la pile entre en contact
avec vos yeux, rincez vos yeux avec de
l’eau propre pendant au moins 10 minutes
et consultez immédiatement un médecin.
(Note médicale : le liquide est une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-35 %.)
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LES
BLOCS-PILES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser. Des vapeurs
et des matières toxiques émanent des blocspiles au lithium-ion lorsqu’ils sont brûlés.
• Si le contenu de la pile entre en contact
avec la peau, lavez immédiatement la zone
touchée au savon doux et à l’eau. Si le liquide
de la pile entre en contact avec les yeux, rincez
l’œil ouvert à l’eau pendant 15 minutes ou
jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des soins
médicaux sont nécessaires, l’électrolyte de la
pile est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules de la pile ouvertes
peut provoquer une irritation respiratoire.
Exposez la personne à l’air frais. Si les
symptômes persistent, consultez un médecin.
AVERTISSEMENT : risque de brûlures.
Le liquide de la pile peut s’enflammer
s’il est exposé à des étincelles ou à une
flamme.
66
Cache protecteur (fig. 2)
Un cache protecteur (q) est fourni pour recouvrir les
contacts du bloc-piles lorsqu’il n’est pas placé dans
l’outil. Si le cache protecteur n’est pas en place,
des objets métalliques peuvent court-circuiter les
contacts, ce qui peut présenter un risque d’incendie
et peut endommager le bloc-piles.
1. Enlevez le cache protecteur (q) avant de placer
le bloc-piles (d) dans le chargeur ou l’outil.
2. Placez le cache protecteur sur les contacts du
bloc-piles tout de suite après l’avoir retiré du
chargeur ou de l’outil.
AVERTISSEMENT : vérifiez que le
cache protecteur est bien en place
avant de ranger ou de transporter le
bloc-piles.
Bloc-piles (fig. 1)
TYPE DE PILE POUR LES MODÈLES DC540, DC542, DC547
Le DC540 et le DC542 fonctionnent sur des blocspiles de 12 V. Le modèle DC547 fonctionne avec des
blocs batterie de 18 volts.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
REMARQUE : les batteries Li-Ion doivent être
pleinement chargées avant d’être entreposées.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Le graissage périodique du joint torique
est nécessaire
Bloc-piles en charge.
Bloc-piles chargé.
FRANÇAIS
Bloc-piles défectueux.
Chargement différé, chaud/froid.
N’insérez pas d’objets conducteurs.
Ne chargez pas un bloc-piles
endommagé.
2 entretoises (le modèle DC540 ne comprend
qu’une seule entretoise)
1 tube de lubrifiant
1 clé (DC542, DC547)
2 tiges de piston (le modèle DC540 ne comprend
qu’une seule tige de piston)
Canule(s) (DC542, DC547)
Joint(s) torique(s) (DC542, DC547)
1 manuel d’instruction
Utilisez le chargeur uniquement avec des
blocs-piles DEWALT. Tout autre blocpiles risque d’exploser et de provoquer
des blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
Ne l’exposez pas à l’eau.
1 dessin éclaté
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
Faites immédiatement remplacer les
cordons défectueux.
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
Mettez le bloc-piles au rebut en
respectant l’environnement.
a. Gâchette de libération de la tige du piston
b. Gâchette
c. Verrouillage de la gâchette
d. Bloc-piles
e. Molette de changement de vitesse
N’incinérez pas le bloc-pile NiMH, NiCd+
et Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd battery packs.
f. Poignée de la tige du piston
g. Tige du piston
h. Piston
i. Boutons de dégagement
j. Porte-cartouche
Charge les blocs-piles Li-Ion.
Consulter la Caractéristiques
techniques pour les temps de charge.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 pistolet à mastic
1 chargeur (modèles kit uniquement)
1 bloc-piles (modèles kit uniquement)
1 porte-cartouche de 310 ml (DC540, DC542,
DC547)
1 porte-tube de 600 ml (DC542, DC547)
2 pistons de barillet (le modèle DC540 ne comprend
qu’un seul piston de barillet)
k. Baguette
l. Porte-tube
m. Bague filetée
n. Montage de
UTILISATION PRÉVUE
Les pistolets à mastic sans fil DC540, DC542,
DC547 sont conçus pour appliquer une large
gamme de colles et de mastics.
NE LES UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou
en présence de liquides ou gaz inflammables.
Les pistolets à mastic sans fil DC540, DC542,
DC547 sont des outils électriques professionnels.
TENEZ les enfants à l’écart de l’outil. Les utilisateurs
inexpérimentés doivent être encadrés lorsqu’ils
utilisent cet outil.
2 vis de piston (le modèle DC540 ne comprend
qu’une vis)
67
FRANÇAIS
Le modèle DC540 12V n’accepte que des
cartouches de 310 ml. Les modèles DC542 12V et
DC547 18V acceptent les cartouches de 310 ml et
les tubes de 600 ml.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension de la batterie correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifier
également que la tension du chargeur correspond
bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60335 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utiliser une rallonge homologuée
compatible avec la tension nominale du chargeur
(consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour
une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE
AVERTISSEMENT : retirez toujours
le bloc-piles avant de procéder à
l’assemblage et au réglage. Éteignez
toujours l’outil avant d’insérer ou de
retirer le bloc-piles.
68
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
des blocs-piles et des chargeurs
DEWALT.
Insertion et retrait de la batterie de
l’outil (fig. 2)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
REMARQUE : s’assurer que la batterie (p) est
complètement chargée.
POUR INSTALLER LA BATTERIE DANS LA POIGNÉE DE
L’OUTIL
1. Aligner la batterie sur l’encoche de la face
interne de la poignée de l’outil (fig. 1).
2. Insérer la batterie fermement dans la poignée
jusqu’à ce qu’elle s’y enclenche complètement.
POUR RETIRER LA BATTERIE DE L’OUTIL
1. Pousser sur le bouton de déverrouillage (i) et
tirer fermement la batterie hors de la poignée de
l’outil.
2. Insérer la batterie dans son chargeur comme
décrit dans la section appropriée de ce manuel.
Contrôle de la force électronique
L’outil est conçu pour appliquer une large quantité
de colle et de mastic, et pour détecter si le produit
n’est pas appliqué ou est appliqué lentement. Il
se peut que l’outil n’extrude pas correctement
le produit parce que la colle s’est solidifiée ou a
gelé, que le tube est percé, etc. Le cas échéant, le
module intégré de contrôle de la force électronique
arrêtera l’outil.
Respectez toujours les recommandations du
fabricant pour empêcher la colle de se solidifier ou
de geler, pour éviter de percer le tube (entre autres),
afin de réduire les dégâts potentiels du tube ou de
la cartouche.
Enlevez le bloc-piles et remplacez le tube/cartouche
d’après les instructions du fabricant et celles
indiquées dans la section « Pour insérer le
mastic ». Apportez votre outil à un service aprèsvente (SAV) DEWALT agréé si l’outil ne fonctionne
toujours pas.
FRANÇAIS
Gâchette (fig. 1)
Vitesse constante
La fonction de vitesse constante permet
d’appliquer le produit toujours à la même vitesse,
indépendamment du réglage de changement
de vitesse ou de la quantité de produit dans la
cartouche.
Inversion automatique électronique
Cet outil comprend une fonction d’inversion
automatique qui inverse le mouvement du piston
selon le produit utilisé et la vitesse de l’outil.
La anule
Le modèle DC540 est livré avec la cartouche de
310 ml assemblée.
Les modèles DC542 et DC547 sont livrés avec
la cartouche de 600 ml assemblée et incluent
également la cartouche de 310 ml.
Avant la mise en marche:
Avant toute utilisation, vérifiez que le bloc-piles est
(complètement) chargé.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
Position correcte des mains (fig. 5)
Serrez la gâchette (b) pour démarrer l’outil.
Relâchez-la pour l’arrêter. Cet outil est équipé d’un
verrouillage de la gâchette (c) afin de prévenir une
application accidentelle du produit.
Verrouillage de la gâchette (fig. 1)
1. Pour bloquer la gâchette, poussez le
verrouillage de la gâchette (c) vers le haut. L’outil
ne pourra pas fonctionner avec la gâchette en
position verrouillée.
2. Pour débloquer la gâchette, poussez le
verrouillage de la gâchette vers le bas.
Molette de changement de vitesse
(fig. 1)
1. Tournez la molette de changement de vitesse
(e) dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre pour appliquer une petite quantité de
mastic ou de colle. Tournez la molette dans le
sens des aiguilles d’une montre pour appliquer
une grande quantité de mastic ou de colle.
2. Appuyez sur la gâchette (b) pour extruder le
produit.
Porte-cartouche pivotant
Le porte-cartouche pivote à 360° pour appliquer le
produit dans tous les angles.
Poignée de la tige du piston (fig. 1)
AVERTISSEMENT : mettez votre outil
hors tension et enlevez le bloc-piles
avant de le suspendre ou de le ranger.
Bloquez la gâchette lorsque vous
n’utilisez pas l’outil et lorsqu’il est rangé.
AVERTISSEMENT : afin de réduire
les risques de blessures, n’utilisez PAS
la poignée de la tige du piston pour
suspendre un objet. Vous risqueriez de
graves blessures corporelles.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
La poignée de la tige du piston peut être utilisée
pour accrocher l’outil d’un emplacement stable
lorsque vous ne l’utilisez pas ou pour le ranger.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
Pour régler la tige du piston (fig. 1)
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée principale (bb) avec l’autre main sur la
poignée de la tige de plongée (f).
1. Pour régler manuellement la tige du piston (g),
maintenez enfoncée la gâchette de libération de
la tige du piston (a).
2. Poussez ou tirez la poignée de la tige du piston
(f) pour l’amener sur la position de votre choix,
puis relâchez la gâchette de libération de la tige
du piston.
69
FRANÇAIS
Pour introduire le mastic
AVERTISSEMENT : risque d’explosion.
Le produit dans le porte-cartouche ou
porte-tube peut sécher s’il est laissé tel
quel pendant une période prolongée.
Respectez les recommandations du
fabricant concernant le mastic ou
la colle pour réduire les risques de
blessures personnelles.
PORTE-CARTOUCHE (FIG. 1)
1. Vérifiez que le porte-cartouche adéquat est
correctement monté.
2. Utilisez le verrouillage de la gâchette (c) pour
bloquer la gâchette (b).
3. Coupez le bout de la cartouche de mastic/colle.
Les petites ouvertures demandent plus de force
pour pousser
le matériau, ce qui peut affecter la durée de vie
des piles. L’aspect du matériau et la vitesse
de son extrusion affectent sa régularité et son
débit.
4. Brisez le film de protection interne de la
cartouche de mastic/colle avec la baguette (K)
située sous le porte-cartouche.
AVIS : risque d’endommager l’outil. Si
vous ne brisez pas le film de protection,
le produit risque d’être extrudé de force
du fond de la cartouche, ce qui pourrait
endommager l’outil.
AVIS : risque d’endommager l’outil.
Nettoyez toute trace du produit sur la
tige du piston, le porte-cartouche et
la cartouche. Si vous rétractez la tige
du piston, alors qu’elle est recouverte
de produit séché, vous risquez
d’endommager les pièces internes de
l’outil et de désaligner la cartouche.
5. Maintenez fermement l’outil, poussez la
gâchette de libération de la tige du piston (a)
pour désengager et libérer la tige du piston (g).
À l’aide de la poignée de la tige du piston (f),
faites coulisser la tige du piston (g) vers l’arrière
pour pouvoir introduire la cartouche de mastic/
colle dans le porte-cartouche.
6. Introduisez la cartouche de mastic/colle.
7. Maintenez enfoncée la gâchette de libération
de la tige du piston (a) tout en poussant vers
l’avant la poignée de la tige du piston (f)
jusqu’à ce que le barillet (h) soit tout contre
l’intérieur du tube.
8. Relâchez la gâchette de libération de la tige du
piston.
70
9. Tournez le porte-cartouche à l’angle désiré.
PORTE-TUBE (FIG. 1)
IMPORTANT : insérez le tube dans le porte-tube
et coupez la cartouche (l’extrémité la plus proche
de la canule) conformément aux instructions du
fabricant. Ce porte-tube est conçu pour être utilisé
uniquement AVEC des tubes. N’ENLEVEZ PAS le
mastic/colle du tube. NE plongez jamais la pointe de
la canule dans un autre type de matériau.
AVIS : risque d’endommager l’outil. Ne
faites pas fonctionner le porte-tube à vide.
Le piston risque d’entrer en contact avec
l’embout arrière, ce qui peut endommager
l’outil.
1. Dévissez la bague filetée (m) et enlevez la
canule (n).
2. Maintenez enfoncée la gâchette de libération
de la tige du piston (a). À l’aide de la poignée
de la tige du piston (f), faites coulisser la tige du
piston (g) vers l’arrière pour pouvoir introduire le
tube de mastic/colle dans le porte-tube (l).
3. Insérez le tube dans le porte-tube et coupez
selon les instructions du fabricant.
4. Revissez la bague filetée sur le porte-tube avec
la pointe de la canule tournée vers l’extérieur.
5. Découpez la pointe de la canule pour une
extrusion adéquate.
Pour remplacer le porte-cartouche
ou le porte-tube (fig. 3, 4)
AVERTISSEMENT : mettez votre
outil hors tension et enlevez le blocpiles avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant de procéder à des
réglages ou des réparations. Bloquez
la gâchette lorsque vous n’utilisez pas
l’outil et lorsqu’il est rangé.
POUR RETIRER LE PORTE-CARTOUCHE (FIG. 3)
1. Retirez la vis du piston (r) et le piston
de cartouche (s) de l’intérieur du portecartouche (j).
2. Maintenez enfoncée la gâchette de libération
de la tige du piston (a) et tirez vers l’arrière la
poignée de la tige du piston (f) pour accéder à
l’écrou du barillet (t). Relâchez la gâchette de
libération de la tige du piston.
3. À l’aide d’un carré d’entraînement de 13 mm
(1/2 po), faites tourner l’écrou de barillet (t) dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre pour
l’enlever.
FRANÇAIS
4. Vous pouvez à présent facilement retirer la
rondelle arrière (x), l’entretoise (u) et le portecartouche (j).
POUR INSTALLER LE PORTE-TUBE (FIG. 4)
1. Placez l’entretoise arrière (v) et l’embout arrière
(w) [filetage fin] sur le bec de l’outil.
REMARQUE : le côté de l’entretoise arrière
avec double collet est tourné vers l’extérieur.
2. Placez la rondelle arrière (x) en haut de l’embout
arrière (w) et enfilez l’écrou du barillet (t) dans
le bec de l’outil. Serrez et verrouillez l’écrou du
barillet avec un carré d’entraînement de 13 mm
(1/2 po). Le pistolet à mastic est conçu pour
que l’embout arrière tourne librement.
3. Maintenez enfoncée la gâchette de libération
de la tige du piston et poussez entièrement
vers l’avant de la tige du piston (g). Relâchez la
gâchette.
4. Enfilez le porte-tube (l) sur l’embout arrière (w).
5. Enfilez le piston du barillet (y) sur la tige du
piston (g) et enfilez la vis du piston (aa) dans la
tige du piston dans l’ordre montré sur la Figure
4. Ainsi, le piston du barillet (y) sera solidement
fixé. Serrez fermement.
REMARQUE : avant d’assembler le porte-tube (l),
assurez-vous que le joint torique (z) est entièrement
graissé. Si ce n’est pas le cas, utilisez le lubrifiant
pour graisser le joint torique entièrement avant le
montage. Le graissage périodique du joint torique
du barillet (z) peut être nécessaire pendant le
cycle de vie du pistolet à mastic. Pour maintenir
un fonctionnement régulier pendant l’extrusion du
matériau, appliquez une couche légère de lubrifiant à
la surface extérieure du joint torique.
IMPORTANT :
• Lors de l’utilisation normale, le lubrifiant qui
accompagne le pistolet à mastic n’est pas
censé irriter les yeux. Une irritation oculaire
peut se produire en cas de contact direct
ou dans des zones mal ventilées.
• Un bref contact cutané avec le lubrifiant
n’est pas censé irriter la peau. L’exposition
directe, répétée ou prolongée peut
entraîner une irritation cutanée et des
rougeurs.
6. Maintenez enfoncée la gâchette de libération
de la tige du piston et tirez vers l’arrière la
poignée de la tige du piston avant d’introduire
le produit. Le fait de tirer le piston du barillet
vers l’arrière graissera l’intérieur du porte-tube
(l). Une résistance initiale de la tige du piston est
normale tant que le piston du barillet n’est pas
entièrement tiré vers l’arrière.
7. Placez la canule (n) sur le porte-tube (l) et enfilez
la bague filetée (m) sur la canule.
Effectuez la procédure inverse pour retirer le portetube.
REMARQUE : pour garantir le bon fonctionnement
de l’outil, il peut être nécessaire de resserrer l’écrou
du barillet (t). Si l’écrou du barillet dans le support se
desserre, utilisez un carré d’entraînement de 13 mm
(1/2 po) pour le resserrer.
ENTRETIEN
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer
longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
Graissage
Cet outil ne nécessite pas de graissage.
REMARQUE : le graissage périodique
du joint torique du barillet (z) peut être
nécessaire pendant le cycle de vie
du pistolet à mastic. Pour maintenir
un fonctionnement régulier pendant
l’extrusion du matériau, appliquez une
couche légère de lubrifiant à la surface
extérieure du joint torique.
AVIS : ne graissez pas l’outil sous peine
d’endommager les pièces internes.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
71
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
AVIS : risque d’endommager l’outil.
Le produit dans le porte-cartouche
ou porte-tube peut sécher s’il est
laissé tel quel pendant une période
prolongée. Dans ce cas, n’essayez
pas d’appliquer le produit. Respectez
les recommandations du fabricant
concernant le mastic ou la colle pour
réduire les risques de dégâts matériels.
Pour nettoyer le porte-cartouche, suivez les
recommandations du fabricant pour retirer les traces
de produit sur la canule, le piston du barillet et la tige
du piston.
Pour nettoyer le porte-tube, dévissez la bague
filetée (m) et le porte-tube (l), puis retirez-les de
l’outil. Suivez les recommandations du fabricant pour
retirer les traces de produit sur la canule, le piston
du barillet, la tige du piston et le porte-tube.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Débranchez le chargeur de la
prise secteur avant de procéder à son
nettoyage. Vous pouvez retirer la saleté
et la graisse sur l’extérieur du chargeur
en utilisant un chiffon ou une brosse
douce non métallique. N’utilisez pas
d’eau ou d’autres solutions nettoyantes.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux
fournis par DEWALT peut se révéler
dangereuse, car ils n’ont pas été
testés sur ce produit. Afin de réduire le
risque de blessure, utilisez uniquement
des accessoires recommandés par
DEWALT.
Prenez contact avec votre revendeur pour de plus
amples informations sur les accessoires appropriés.
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé
lorsqu’il ne fournit plus suffisamment d’énergie pour
des travaux réalisés aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en
respectant l’environnement :
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules Li-Ion, NiCd et NiMH sont
recyclables. Apportez-les à votre revendeur
ou à un centre de recyclage local. Les blocspiles collectés seront recyclés ou éliminés
correctement.
72
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
73
ITALIANO
PISTOLA INCOLLATRICE CORDLESS PER UTILIZZO
INDUSTRIALE DC540, DC542, DC547
Complimenti!
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Avete acquistato uno strumento DEWALT. Anni di
esperienza nello sviluppo e nell’innovazione dei
prodotti hanno reso DEWALT uno dei partner più
affidabili per chi necessita di strumenti professionali.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Dati tecnici
Tensione
Tipo
Forza di pressione
VDC
N
kg
DC540
12
11
2900
295
DC542 DC547
12
18
11
11
2900
2900
295
295
Velocità di
pressione
mm/min
25-584 25-584 50-635
Peso (senza
blocco batteria)
kg
1,67*
1,77*
1,70*
* il peso non include il supporto cartuccia o ricarica
LpA (pressione
sonora)
dB(A)
67
67
68
KpA (incertezza
pressione sonora) dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (potenza
sonora)
dB(A)
78
78
79
KWA (incertezza
potenza sonora) dB(A)
2,8
2,8
2,8
Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale) determinati
in base allo standard EN 60745:
Emissione di vibrazioni
< 2,5
< 2,5 < 2,5
valore ah
= m/s2
Incertezza K
= m/s2
1,5
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
74
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro. Blocco batteria
Tipo di batteria
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
Caricabatteria
Tensione di
alimentazione
VAC
Tipo di batteria
Tempo di caricamento
approssimativo
min
Peso
Fusibili
Europa
kg
Utensili a 230 V
DE9501
NiMH
12
2,4
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
DE9135
230
NiCd/NiMH
230
NiCd/NiMH/Li-Ion
60
40
(pacchi batteria (pacchi batteria
da 2,0 Ah)
da 2,0 Ah)
0,52
0,52
10 Ampère, alimentazione
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di gravità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca decesso o infortuni
gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare decesso o
infortuni gravi.
ITALIANO
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare infortuni
di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DC540, DC542, DC547
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.12.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
75
ITALIANO
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
76
c)
d)
e)
f)
g)
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
ITALIANO
d)
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
• In caso di inutilizzo, bloccare l’interruttore
di azionamento in posizione OFF al fine di
evitare la fuoriuscita accidentale di materiale.
• Fare attenzione a non versare materiale di
calafataggio o adesivo sui punti di contatto
della batteria.
• Leggere e seguire sempre tutte le
istruzioni del produttore riguardo al
materiale per calafataggio e all’adesivo. La
mancata osservanza delle istruzioni potrebbe
causare infortuni.
PERICOLO: non infilare le mani nell’area
dello stantuffo e del perno dello stantuffo.
Ulteriori istruzioni per la sicurezza
delle pistole incollatrici
• Nell’eseguire operazioni in cui l’utensile
di taglio possa entrare in contatto con
cavi nascosti o con il suo stesso cavo di
alimentazione, tenere l’utensile afferrando
le superfici di impugnatura isolate. Il
contatto con un cavo “in tensione” metterà “in
tensione” anche le parti metalliche dell’utensile
e potrebbe causare uno shock elettrico
all’operatore.
• Non infilare le mani nell’area dello
stantuffo e del perno dello stantuffo della
pistola incollatrice. Le dita potrebbero
schiacciarsi tra il supporto del tubo e lo
stantuffo.
• Quando si utilizza la pistola al di sopra
della testa, non orientare il perno dello
stantuffo verso gli occhi o la testa. Il perno
dello stantuffo potrebbe scivolare indietro,
in direzione dell’utente. Indossare sempre
protezioni per gli occhi quando si utilizza la
pistola.
• Lavorare sempre in aree opportunamente
ventilate e indossare appropriate protezioni
per le vie respiratorie se necessario. Le
esalazioni di alcuni materiali per calafataggio o
adesivi potrebbero essere nocive.
• Prima di installare e rimuovere accessori
o prima di effettuare regolazioni o
riparazioni, spegnere il dispositivo e
scollegare il blocco batteria. Un avvio
accidentale può causare infortuni.
• Utilizzare unicamente accessori
raccomandati dal produttore per il modello
in questione. Accessori adatti a un utensile
potrebbero essere pericolosi se utilizzati con un
altro utensile. L’utilizzo di accessori non idonei
può causare rischi di lesioni a persone.
AVVERTENZA: non utilizzare l’utensile su
una scala.
Rischi residui
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti
in materia di sicurezza e l’impiego di dispositivi
di protezione, è impossibile eliminare tutti i rischi
residui. Ad esempio:
– rischio di cesoiamento o schiacciamento delle
dita.
– rischio di inalazione di fumi lavorando a contatto
con adesivi.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2012 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo
manuale contiene istruzioni importanti per l’uso e la
sicurezza dei caricabatteria DE9116/DE9135.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte
le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria,
77
ITALIANO
sul blocco batteria e sul prodotto in cui viene
utilizzato il blocco batteria.
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
Tensione di 230 volt sui terminali
di carica. Non testare con oggetti
conduttori. Pericolo di scosse elettriche
o folgorazioni.
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Non permettere la
penetrazione di liquidi nel caricabatteria.
Pericolo di scosse elettriche.
ATTENZIONE: pericolo di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, ricaricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Altri
tipi di batterie potrebbero esplodere,
provocando lesioni personali e danni
ATTENZIONE: in certi casi, con il
caricabatteria collegato alla rete di
alimentazione, i contatti di carica
esposti all’interno del caricabatteria
possono essere cortocircuitati da
oggetti esterni. Gli oggetti esterni di
natura conduttiva, tra cui, ma non solo,
pagliette di ferro, carta in alluminio
o accumuli di particelle metalliche,
devono essere tenuti lontani dai vani
del caricabatteria. Scollegare sempre il
caricabatteria dall’alimentazione quando
il blocco batteria non è inserito nel vano.
Scollegare il caricabatteria prima di
effettuarne la pulizia.
• NON tentare di caricare il blocco batteria
con caricabatteria diversi da quelli descritti
nel presente manuale. Il caricabatteria e il
blocco batteria sono appositamente progettati
per l’uso congiunto.
• Questi caricabatteria non vanno destinati
ad usi diversi dalla carica delle batterie
ricaricabili DEWALT. Qualsiasi altro utilizzo può
provocare il pericolo di incendi, scosse elettriche
o folgorazioni.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per scollegare il caricabatteria, tirare la
spina, anziché il cavo. In questo modo si
riduce il rischio di danni alla spina elettrica e al
cavo.
• Assicurarsi che il cavo si trovi in una
posizione in cui non possa essere
calpestato, in cui si possa inciampare, o
comunque essere altrimenti soggetto a
danni o sollecitazioni.
78
• Non utilizzare una prolunga, salvo ove
assolutamente necessario. L’utilizzo di una
prolunga di tipo improprio può dare luogo
a pericolo di incendi, scosse elettriche o
folgorazioni.
• Non posizionare alcun oggetto sopra il
caricabatteria o posizionare il caricabatteria
su una superficie morbida, che può ostruire
le aperture di ventilazione e provocare
un surriscaldamento interno. Posizionare
il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di
calore. Il caricabatteria è ventilato attraverso
aperture che si trovano in cima e in fondo
all’involucro.
• Non utilizzare il caricabatteria se la spina
o il cavo sono danneggiati; procedere
immediatamente alla loro sostituzione.
• Non utilizzare il caricabatteria se ha
subito urti violenti, è caduto o è stato
danneggiato in altro modo. Consegnarlo ad
un centro assistenza autorizzato.
• Quando occorre eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione, non smontare
il caricabatteria; consegnarlo ad un centro
di assistenza autorizzato. Un errore nel
rimontaggio può provocare il pericolo di scosse
elettriche, folgorazioni o incendi.
• Scollegare il caricabatteria dalla presa prima
di cercare di pulirlo con qualunque metodo.
In questo modo è possibile ridurre il pericolo
di scosse elettriche. La rimozione del blocco
batteria non riduce tale rischio.
• Non provare MAI a collegare insieme 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con l’alimentazione della rete elettrica
domestica a 230 V. Non provare ad usarlo
con un’altra tensione di alimentazione.
Questo non vale per i caricabatteria per
autoveicoli.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatteria
I caricabatteria DE9116 supportano blocchi
batteria DEWALT NiCd e NiMH con valori
compresi tra 7,2 e 18 V.
Il caricabatteria DE9135 è compatibile con batterie
da 7,2 – 18 V NiCd, NiMH o Li-Ion.
Questi caricabatteria non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
ITALIANO
Procedura di carica (fig. 2)
PERICOLO: rischio di folgorazione.
230 volt sui terminali di carica. Non
testare con oggetti conduttori. Pericolo
di scosse elettriche o folgorazioni.
1. Collegare il caricabatteria (o) a una presa di
corrente adeguata prima di inserire il blocco
batteria.
2. Inserire il blocco batteria (d) nel caricabatteria.
La spia (p) rossa (di carica) lampeggia in modo
continuo per indicare che è iniziato il ciclo di
caricamento.
3. Il completamento della ricarica è indicato da una
spia rossa ACCESA in modo fisso. Il blocco è
completamente carico e può essere utilizzato in
questo momento o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire migliori prestazioni e durata
delle batterie NiCd, NiMH e Li-Ion, caricare la
batteria per almeno 10 ore precedentemente al
primo utilizzo.
Procedimento di carica
Fare riferimento alla tabella seguente per verificare il
livello di carica del blocco batteria.
Livello di carica
carica in corso
completamento carica
ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento
sostituire il blocco batteria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Rinnovamento automatico
La modalità di rinnovamento automatico permette
di equalizzare o bilanciare le celle del blocco batteria
per ripristinarne la massima capacità. I blocchi
batteria devono essere rinnovati settimanalmente o
non appena non garantiscono più lo stesso livello di
funzionamento.
Per effettuare il refresh del pacco batteria inserire
la batteria nel caricabatterie come di consueto.
Lasciare il pacco batteria nel caricabatterie per
almeno 10 ore.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
SOLO PER PACCO BATTERIA LI-ION (AGLI IONI DI LITIO)
Le batterie Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettate
con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare le batterie in
atmosfere esplosive, ad esempio in presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili.
L’inserimento o l’estrazione della batteria dal
caricabatteria può incendiare le polveri o i gas.
• Caricare i blocchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON bagnare o immergere in acqua o altri
liquidi.
• Non immagazzinare o usare lo strumento
e il blocco batteria in luoghi dove la
temperatura può raggiungere o superare i
40 ˚ C (105 °F) (come in capannoni o edifici
in metallo durante l’estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
79
ITALIANO
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE
AL NICHEL-CADMIO (NiCd) O AL NICHEL-IDRURO
METALLICO (NiMH)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra le
fiamme.
• In condizioni estreme di uso o temperatura,
può verificarsi una piccola perdita di liquido
dalle celle del blocco batteria. Questo non è
segno di guasto.
Tuttavia, se il sigillo esterno è rotto:
a. e il liquido della batteria entra in contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. se il liquido della batteria viene a contatto con
gli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno
10 minuti e rivolgersi immediatamente a un
medico. (Nota per il medico: il liquido è una
soluzione di idrossido di potassio al 25-35%).
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra
le fiamme. Quando i blocchi batteria a ioni di
litio vengono bruciati si creano gas e materiali
tossici.
• Se il contenuto della batteria entra
in contatto con la pelle, lavare
immediatamente la pelle con acqua e
sapone. Se il liquido della batteria entra in
contatto con gli occhi, sciacquare l’occhio
aperto con acqua per 15 minuti o fino a quando
l’irritazione cessa. Se è necessario l’intervento di
un medico, l’elettrolita della batteria è composto
di una mistura di carbonati organici liquidi e sali
di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria
aperte può provocare irritazione alle vie
respiratorie. Fornire aria fresca. Se i sintomi
persistono, consultare un medico.
AVVERTENZA: pericolo di ustioni.
Il liquido della batteria può essere
infiammabile se esposto a scintille o
fiamme.
80
Calotta della batteria (fig. 2)
La dotazione comprende una calotta protettiva per
la batteria (q), da utilizzare per coprire i contatti di
un blocco batteria non in uso. Se non si applica
la calotta protettiva, gli oggetti in metallo possono
provocare un cortocircuito dei contatti, creando
pericolo di incendi e danneggiando il blocco batteria.
1. Rimuovere la calotta protettiva per la batteria
(q) prima di inserire il blocco batteria (d) nel
caricabatteria o nell’utensile.
2. Posizionare la calotta protettiva sui contatti
subito dopo aver rimosso il blocco batteria dal
caricabatteria o dall’utensile.
AVVERTENZA: verificare di aver
applicato il blocco batteria prima di
conservare o trasportare un blocco
batteria non in uso.
Blocco batteria (fig. 1)
BATTERIE TIPO DC540, DC542, DC547
I modelli DC540 e DC542 utilizzano blocchi batteria
a 12 volt. Il modello DC547 funziona con batterie da
18 volt.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
NOTA: I pacchi batteria agli ioni di litio devono
essere riposti completamente carichi.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo.
In opportune condizioni, possono essere
conservati fino a 5 anni.
Etichette su caricabatteria e blocco
batteria
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel manuale,
le etichette sul caricabatteria e sul blocco batteria
riportano i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Lubrificare periodicamente gli o-ring
Batteria in carica.
ITALIANO
Batteria carica.
Batteria difettosa.
2 viti dello stantuffo (il modello DC540 contiene
soltanto 1 vite)
2 distanziatori (il modello DC540 contiene soltanto 1
distanziatore)
1 tubo di lubrificante
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento.
1 chiave (DC542, DC547)
Non testare con oggetti conduttori.
Ugello/i (DC542, DC547)
2 perni dello stantuffo (il modello DC540 contiene
solo 1 perno dello stantuffo)
O-ring (DC542, DC547)
Non caricare blocchi batteria danneggiat.
1 manuale istruzioni
1 disegno esploso
Utilizzare solo con blocchi batteria
DEWALT; altri blocchi batteria possono
esplodere, provocando lesioni personali e
danni.
Non esporre all’acqua.
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Caricare a temperature comprese tra
4 °C e 40 °C.
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non presentino danni provocati durante il
trasporto.
• Prima di utilizzare l’utensile, trovare il tempo di
leggere con attenzione il presente manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non alterare
l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero causare danni o infortuni.
a. Interruttore di rilascio perno dello stantuffo
b. lnterruttore di azionamento
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
Non incenerire il blocco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
c. Blocco interruttore di azionamento
d. Blocco batteria
e. Quadrante velocità variabile
f. Telaio perno dello stantuffo
g. Perno dello stantuffo
Carica blocchi batteria NiMH e NiCd.
h. Stantuffo
i. Pulsanti di rilascio
Carica i blocchi batteria Li-Ion.
Vedere i Dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Contenuto della confezione
j. Supporto cartuccia
k. Poker
l. Supporto ricarica
m. Protezione ugello
n. Ugello
La confezione contiene:
UTILIZZO PREVISTO
1 pistola per calafataggio
Le pistole incollatrici cordless DC540, DC542 e
DC547 sono progettate per l’utilizzo con una vasta
gamma di adesivi e materiale per calafataggio. NON
utilizzare in condizioni di umidità o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
1 caricabatteria (solo modelli Kit)
1 blocco batteria (solo modelli Kit)
1 supporto cartuccia da 310 ml. (DC540, DC542,
DC547)
1 supporto ricarica da 600 ml (DC542, DC547)
2 stantuffo (il modello DC540 contiene soltanto 1
stantuffo)
Le pistole incollatrici cordless DC540, DC542 e
DC547 sono elettroutensili professionali.
NON lasciare che i bambini entrino in contatto
con l’utensile. È richiesta la supervisione quando
l’utensile è usato da personale inesperto.
81
ITALIANO
Il modello DC540 da 12V supporta soltanto cartucce
da 310 ml. I modelli DC542 da 12V e DC547
da 18V supportano sia cartucce da 310 ml che
ricariche da 600 ml.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che la tensione del pacco batteria
corrisponda alla tensione della targhetta. Assicurarsi
anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60335, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga
se non assolutamente necessario. Utilizzare un cavo
di prolunga omologato, adatto alla presa di ingresso
del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
82
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di montare e
regolare, rimuovere sempre il pacco
batteria. Spegnere sempre l’apparato
prima di inserire o di rimuovere il pacco
batteria.
AVVERTENZA: utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DEWALT.
Inserimento e rimozione del pacco
batteria dall’utensile (fig. 2)
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
NOTA: assicurarsi che il pacco batteria (p) sia
completamente carico.
INSERIRE IL PACCO BATTERIA NELL’IMPUGNATURA
DELL’UTENSILE
1. Allineare la dentellatura interna dell’impugnatura
con il pacco batteria (fig. 1)
2. Far scorrere il pacco batteria all’interno
dell’impugnatura fino a sentire lo scatto che la
blocca al suo posto.
RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’UTENSILE
1. Premere i pulsanti di rilascio (i) ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria,
come descritto nella relativa sezione di questo
manuale.
Controllo elettronico della potenza
L’utensile è progettato per l’utilizzo con una vasta
gamma di adesivi e materiale per calafataggio e
consente di individuare quando il materiale non
viene erogato o viene erogato lentamente. L’utensile
potrebbe non erogare il materiale correttamente
a causa di adesivo solidificato, fori, materiale
congelato e simili. In questi casi, il modulo integrato
per il controllo elettronico della potenza provocherà
lo spegnimento dell’utensile.
Seguire sempre le istruzioni del produttore
per quanto riguarda adesivo solidificato, fori di
perforazione, materiale congelato e così via, per
ridurre il rischio di danneggiare il tubo o l’involucro.
ITALIANO
Rimuovere il blocco batteria e sostituire il materiale
nel tubo/involucro seguendo le istruzioni del
produttore al capitolo Inserimento materiale. Se
l’utensile continua a spegnersi, portarlo in un Centro
Assistenza Autorizzato DEWALT.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale (bb), e l’altra sul telaio del
perno dello stantuffo (f).
Velocità costante
Interruttore di azionamento (fig. 1)
Con la funzione di velocità costante il materiale
viene erogato sempre alla stessa velocità,
indipendentemente dalle impostazioni di velocità
variabile o dalla quantità di materiale nella cartuccia.
Per accendere l’utensile, premere l’interruttore di
azionamento (b). Per spegnere l’utensile, sbloccare
l’interruttore di azionamento. L’utensile è dotato di un
blocco dell’interruttore di azionamento (c) per evitare
fuoriuscite accidentali di materiale.
Auto-reverse elettronico
Questo utensile è dotato di una funzione autoreverse che inverte lo stantuffo in base al materiale
impiegato e alla velocità dell’utensile.
MONTAGGIO
Il modello DC540 viene fornito completamente
assemblato con la cartuccia da 310 ml.
I modelli DC542 e DC547 vengono forniti
completamente assemblati con la cartuccia da 600
ml e anche con quella da 310 ml in dotazione.
Prima di mettere in funzione
l’utensile
Blocco interruttore di azionamento
(fig. 1)
1. Per bloccare l’interruttore di azionamento,
spingere il blocco dell’interruttore di
azionamento (c) verso l’alto. Se l’interruttore è
nella posizione di blocco, l’utensile non funziona.
2. Per sbloccare l’interruttore di azionamento,
spingere il blocco dell’interruttore di
azionamento verso il basso.
Quadrante velocità variabile (fig. 1)
Prima dell’uso, verificare che il blocco batteria sia
completamente carico.
1. Girare il quadrante velocità variabile (e) in senso
antiorario per un’emissione minima di materiale
per calafataggio o adesivo. Girare il quadrante
in senso orario per un’emissione massima di
materiale per calafataggio o adesivo.
FUNZIONAMENTO
2. Premere l’interruttore di azionamento (b) per
iniziare l’emissione del materiale.
Istruzioni per l’uso
Supporto cartuccia rotante
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
Il supporto cartuccia ruota di 360˚, consentendo così
di applicare il materiale a qualsiasi angolazione.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
Telaio perno dello stantuffo (fig. 1)
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 5)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: prima di appendere o
riporre l’utensile, spegnere il dispositivo
e scollegare il blocco batteria. Bloccare
l’interruttore di azionamento quando non
si utilizza l’utensile o quando lo si ripone.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
seri infortuni, NON utilizzare il telaio del
perno dello stantuffo per appendere
oggetti. In caso contrario possono
verificarsi gravi lesioni personali.
83
ITALIANO
Il telaio del perno dello stantuffo può essere utilizzato
per appendere l’utensile in una posizione stabile,
quando non lo si utilizza o lo si ripone.
Regolazione perno dello stantuffo
(fig. 1)
1. Per regolare manualmente il perno dello
stantuffo (g), premere e tenere premuto
l’interruttore di sblocco (a).
2. Spingere o tirare il telaio del perno dello
stantuffo (f) nella posizione desiderata, quindi
sbloccare l’interruttore di sblocco.
Inserimento materiale
AVVERTENZA: pericolo di esplosione.
Il materiale rimasto nel supporto per
cartuccia/ricarica può seccarsi se
non viene rimosso. Quando si utilizza
materiale per calafataggio o adesivo,
seguire le istruzioni del produttore, al fine
di ridurre il rischio di infortuni.
SUPPORTO CARTUCCIA (FIG. 1)
1. Assicurarsi che il supporto cartuccia idoneo sia
installato correttamente.
2. Utilizzare il blocco interruttore di azionamento (c)
per bloccare l’interruttore di azionamento (b).
3. Tagliare la parte terminale dell’ugello nel tubo
per materiale per calafataggio/adesivo. Le
aperture piccole richiedono di esercitare una
maggiore forza per spingere il materiale e
questo può influenzare la durata della batteria.
La consistenza del materiale e la velocità di
applicazione incidono sulla omogeneità e sul
flusso del materiale.
4. Rompere il sigillo interno del tubo per materiale
di calafataggio o materiale adesivo utilizzando
l’attrezzo (K) che si trova sotto la parte laterale
del supporto cartuccia.
AVVISO: rischio di danneggiamento
dell’utensile. Se il sigillo interno non è
rotto, il materiale potrebbe fuoriuscire
forzatamente dal retro del tubo e
danneggiare l’utensile.
AVVISO: rischio di danneggiamento
dell’utensile. Mantenere il perno dello
stantuffo, il supporto cartuccia e la
cartuccia puliti di qualsiasi materiale.
Ritrarre il perno dello stantuffo
ricoperto di materiale secco potrebbe
danneggiare le parti interne dell’utensile
e causare un difetto di allineamento del
tubo.
84
5. Per sbloccare e liberare il perno dello stantuffo
(g), tenere saldamente l’utensile, premere
l’interruttore di sblocco del perno dello stantuffo
(a). Utilizzando il telaio del perno dello stantuffo
(f), tirare il perno dello stantuffo (g) indietro
per permettere al tubo del materiale per
calafataggio/adesivo di inserirsi correttamente
nel supporto cartuccia.
6. Inserire il tubo del materiale per calafataggio/
adesivo.
7. Premere e tenere premuto l’interruttore di
sblocco del perno dello stantuffo (a) spingendo
contemporaneamente il telaio del perno dello
stantuffo (f) in avanti fino a quando lo stantuffo
(h) si trova contro la parte interna del tubo.
8. Sbloccare l’interruttore di sblocco del perno
dello stantuffo.
9. Ruotare il supporto cartuccia secondo l’angolo
desiderato.
SUPPORTO RICARICA (FIG. 1)
IMPORTANTE: inserire la ricarica nel relativo
supporto e tagliare l’involucro (la parte terminale più
vicina all’ugello) seguendo le istruzioni del produttore.
Il supporto ricarica è progettato per essere utilizzato
unicamente CON ricariche idonee. NON rimuovere
il materiale per calafataggio/adesivo dall’involucro.
NON immergere MAI l’estremità dell’ugello in nessun
tipo materiale.
AVVISO: rischio di danneggiamento
dell’utensile. Non svuotare l’involucro
della ricarica: lo stantuffo potrebbe
venire a contatto con la calotta
provocando una rottura.
1. Svitare la protezione (m) e rimuovere l’ugello (n).
2. Premere e tenere premuto l’interruttore di
sblocco del perno dello stantuffo (a). Utilizzando
il telaio del perno dello stantuffo (f), tirare il perno
dello stantuffo (g) indietro per permettere al tubo
del materiale per calafataggio/adesivo di inserirsi
correttamente nel supporto cartuccia.
3. Inserire la ricarica nell’apposito supporto e
tagliare l’involucro seguendo le istruzioni del
produttore.
4. Con l’estremità dell’ugello non rivolta verso
l’utensile, riavvitare la protezione dell’ugello sul
supporto ricarica.
5. Tagliare l’estremità della protezione dell’ugello
per consentire una corretta applicazione.
ITALIANO
Sostituire i supporti (fig. 3, 4)
AVVERTENZA: prima di installare
e rimuovere accessori o prima di
effettuare regolazioni o riparazioni,
spegnere il dispositivo e scollegare il
blocco batteria. Bloccare l’interruttore
di azionamento quando non si utilizza
l’elettroutensile o quando lo si ripone.
RIMUOVERE IL SUPPORTO CARTUCCIA (FIG. 3)
1. Rimuovere la vite dello stantuffo (r) e lo stantuffo
della cartuccia (s) dall’interno del supporto
cartuccia (j).
2. Premere e tenere premuto l’interruttore di
sblocco del perno dello stantuffo (a) e tirare il
telaio del perno dello stantuffo (f) indietro per
accedere al dado del cilindro (t). Sbloccare
l’interruttore di sblocco del perno dello stantuffo.
3. Utilizzando una chiave da 13 mm (1/2”), ruotare
il dado cilindrico (t) in senso antiorario per
rimuoverlo.
il lubrificante in dotazione per completare la
lubrificazione dell’o-ring prima di procedere con il
montaggio. Può rendersi necessario effettuare la
lubrificazione periodica dell’o-ring dello stantuffo (z)
durante la vita della pistola per calafataggio. Al fine
di mantenere un funzionamento regolare durante
la distribuzione del materiale, applicare un leggero
strato di lubrificante in dotazione sulla superficie
esterna dell’o-ring.
IMPORTANTE:
• In condizioni di uso normale, il
lubrificante in dotazione con la pistola
per calafataggio non dovrebbe provocare
irritazione agli occhi. L’irritazione agli occhi
può verificarsi per contatto diretto o in
aree scarsamente ventilate.
• Il breve contatto cutaneo con il
lubrificante non dovrebbe provocare
irritazioni. Un’esposizione diretta, ripetuta
o prolungata può provocare irritazioni e
arrossamenti cutanei.
1. Posizionare il distanziatore della calotta
posteriore (v) e la calotta posteriore (w) [filetti fini]
sulla parte anteriore dell’utensile.
6. Premere e tenere premuto l’interruttore di
sblocco del perno dello stantuffo e tirare indietro
il telaio prima di caricare il materiale. Tirare
indietro lo stantuffo cilindrico lubrifica la parte
interna del supporto ricarica (l). La resistenza
iniziale del perno dello stantuffo si verifica fino a
quando lo stantuffo cilindrico non è stato tirato
completamente indietro.
NOTA: la parte laterale del distanziatore della
calotta posteriore, con la doppia fascetta, non
deve essere rivolta verso l’utensile.
7. Posizionare l’ugello (n) sul supporto ricarica (i) e
infilare la protezione dell’ugello (m) sopra l’ugello
stesso.
4. A questo punto la rondella posteriore (x), il
distanziatore (u) e il supporto cartuccia (j)
possono facilmente essere rimossi.
INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO RICARICA (FIG. 4)
2. Posizionare la rondella posteriore (x) sopra la
calotta posteriore (w) e infilare il dado cilindrico
(t) nella parte anteriore dell’utensile. Serrare e il
dado cilindrico utilizzando una chiave da 13 mm
(1/2”). La pistola per calafataggio è progettata
per consentire la rotazione libera della calotta
posteriore.
Per rimuovere il supporto ricarica, eseguire la
procedura sopra descritta in sequenza inversa.
3. Premere e tenere premuto l’interruttore di
sblocco del perno dello stantuffo e spingere
a fondo il perno dello stantuffo in avanti (g).
Sbloccare l’interruttore.
MANUTENZIONE
4. Infilare il supporto ricarica (l) sulla calotta
posteriore (w).
5. Montare lo stantuffo cilindrico (y) sul perno (g)
ed infilare la vite (aa) nel perno dello stantuffo,
secondo l’ordine illustrato nella figura 4. In
questo modo si garantisce il posizionamento
corretto dello stantuffo cilindrico (y). Serrare
saldamente.
NOTA: prima di procedere al montaggio del
supporto ricarica (l), accertarsi che l’o-ring (z) sia
stato ben lubrificato. In caso contrario, utilizzare
NOTA: può rendersi necessario di tanto in tanto
serrare nuovamente il dado cilindrico (t) al fine di
garantire un corretto funzionamento dell’utensile. Se
il dato cilindrico nella piastra si allenta, utilizzare una
chiave da 13 mm (1/2”) per registrarlo.
L’elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare per un lungo periodo con
una manutenzione minima. Un uso continuo
soddisfacente è consentito dalla corretta
manutenzione dell’utensile e dalla pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
85
ITALIANO
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Lubrificazione
L’utensile non richiede lubrificazione.
NOTA: può rendersi necessario
effettuare la lubrificazione periodica
dell’o-ring dello stantuffo (z) durante la
vita della pistola per calafataggio. Al fine
di mantenere un funzionamento regolare
durante la distribuzione del materiale,
applicare un leggero strato di lubrificante
in dotazione sulla superficie esterna
dell’o-ring.
AVVISO: non lubrificare l’utensile;
diversamente si potrebbero danneggiare
le parti interne.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
Per pulire il supporto ricarica, svitare la
protezione dell’ugello (m) e del supporto ricarica
(l) e rimuoverli dall’utensile. Seguire le istruzioni del
produttore per rimuovere il materiale dall’ugello, dallo
stantuffo del cilindro, dal perno dello stantuffo e dal
supporto ricarica.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Scollegare il caricabatteria
dalla presa di rete CA prima di effettuare
la pulizia. Per rimuovere sporcizia
e grasso dalla parte esterna del
caricabatteria, utilizzare un panno o una
spazzola morbida (non in metallo). Non
utilizzare acqua o soluzioni detergenti.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono stati
testati con il prodotto, l’uso di accessori
diversi da quelli offerti da DEWALT con
l’utensile potrebbe essere pericoloso.
Per ridurre il rischio di lesioni, si consiglia
di utilizzare insieme al prodotto soltanto
accessori raccomandati da DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
AVVISO: rischio di danneggiamento
dell’utensile. Il materiale rimasto nel
supporto cartuccia/ricarica potrebbe
seccarsi se non viene rimosso. Non
tentare di erogare materiale in questo
caso. Quando si utilizza materiale per
calafataggio o adesivo, seguire le
istruzioni del produttore, al fine di ridurre
il rischio di danni ai beni.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
Per pulire il supporto cartuccia, seguire le
istruzioni del produttore per rimuovere il materiale
86
dall’ugello, dallo stantuffo del cilindro e dal perno
dello stantuffo.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
ITALIANO
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
• Le celle Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarli al rivenditore o ad un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
87
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
88
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
SNOERLOOS KITPISTOOL VOOR ZWAAR WERK
DC540, DC542, DC547
Gefeliciteerd!
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
U heeft gekozen voor een machine van
DEWALT. Door jarenlange ervaring, voortdurende
productontwikkeling en innovatie is DEWALT één
van de betrouwbaarste partners voor professionele
gebruikers van aangedreven gereedschap.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Technische gegevens
Voltage
Type
Drukkracht
Druksnelheid
DC540
12
11
N
2900
kg
295
mm/min 25-584
VDC
DC542
12
11
2900
295
25-584
Gewicht (zonder
accu)
kg
1,67*
1,77*
* gewicht omvat niet het magazijn of de worsthouder
DC547
18
11
2900
295
50-635
1,70*
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
67
67
68
KPA (onzekerheid
geluidsdruk
dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (akoestisch
vermogen)
dB(A)
78
78
79
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald conform
EN 60745:
Trillingsuitstoot
waarde ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Onzekerheid K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu
Accutype
Voltage
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Geschatte oplaadtijd min
Gewicht
kg
Zekeringen
Europa 230 V gereedschap
DE9501
NiMH
12
2,4
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
60
40
(2,0 Ah accu’s) (2,0 Ah accu’s)
0,52
0,52
10 ampère, elektriciteitsnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige verwondingen.
LET OP: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot
kleine of matige verwondingen.
89
NEDERLANDS
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Duidt op het risico op een elektrische
schok.
EG-verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC540, DC542, DC547
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
90
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
NEDERLANDS
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
91
NEDERLANDS
b)
c)
d)
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op
verwondingen en brand tot gevolg hebben.
Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor Kitpistolen
• Houd het gereedschap vast bij de
geïsoleerde grijpvlakken wanneer
u een karwei uitvoert waarbij het
snijgereedschap in aanraking kan komen
met verborgen snoeren of zijn eigen snoer.
Door contact met een snoer onder spanning
zullen blootgestelde metalen onderdelen van
het gereedschap ook onder spanning komen te
staan en de gebruiker elektrocuteren.
• Houd handen uit de buurt van de stoter
en stoterstang van het kitpistool. Vingers
kunnen geplet worden tussen de tubehouder en
de stoter.
• Wanneer u het kitpistool boven uw hoofd
gebruikt, houd de stoterstang dan op een
veilige afstand van uw ogen of hoofd.
De stoterstang kan terugschuiven in de
richting van de gebruiker. Gebruik altijd
oogbescherming wanneer u het kitpistool
gebruikt.
• Werk steeds in goed geventileerde
ruimtes en draag indien nodig gepaste
92
ademhalingsbescherming. De dampen uit kit
en hechtingsmiddelen kunnen giftig zijn.
• Schakel het toestel uit en koppel de accu
los alvorens toebehoren te plaatsen of
te verwijderen, aanpassingen te doen of
herstellingen uit te voeren. Een toevallige
activering kan verwondingen veroorzaken.
• Gebruik enkel toebehoren die aanbevolen
worden door de fabrikant voor uw
specifieke model. Toebehoren die geschikt zijn
voor één toestel kunnen gevaarlijk zijn wanneer
ze gebruikt worden op een ander gereedschap.
Het gebruik van verkeerde toebehoren kan
verwondingen aan personen toebrengen.
• Zet de schakelaar vast in de OFF-positie
wanneer het toestel niet gebruikt wordt
om onopzettelijke verliezen van het materiaal te
voorkomen.
• Zorg ervoor dat er geen kit of
hechtingsmiddel op de contactpunten van
de accu terechtkomt.
• Lees en volg de instructies van de
fabrikant altijd wanneer u kit of
hechtingsmiddel gebruikt. Het niet naleven
van deze instructies kan leiden tot lichamelijke
verwondingen.
GEVAAR: Houd handen uit de buurt van
de stoter en stoterstang.
WAARSCHUWING: Gebruik het werktuig
niet op een ladder.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Deze zijn:
– Risico van vastzitten of pletten van vingers.
– Risico van het inademen van dampen bij het
werken met lijmen.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
NEDERLANDS
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
herlaadbare accu’s. Bij andere toepassingen
bestaat risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
2012 XX XX
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
Jaar van fabricage
• Trek de stekker niet los aan het snoer
wanneer u de lader ontkoppelt. Zo beperkt u
het risico op beschadiging aan stekker en snoer.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor de acculaders DE9116/DE9135.
• Lees voor gebruik van de accu en lader eerst
alle instructies en waarschuwingen op de
lader, de accuset en op het product waarin de
accuset wordt gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. 230 volt
is aanwezig op de laadterminals. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Elektrocutiegevaar.
Zorg dat er geen vloeistof in de
werklamp/lader binnendringt. Dit kan
leiden tot elektrische schokken.
VOORZICHTIG: Risico op
brandwonden. Laad, om het risico
op letsel te beperken, uitsluitend
oplaadbare batterijen van DEWALT op.
Andere typen accu’s kunnen barsten.
Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en
schade.
VOORZICHTIG: Als de lader is
aangesloten op de voedingsbron,
kunnen de blootliggende contactpunten
in de lader onder bepaalde
omstandigheden kortsluiten onder
invloed van vreemd materiaal. Vreemde
geleidende materialen, waaronder,
maar niet beperkt tot, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalhoudende deeltjes, moeten uit de
buurt van openingen in de lader worden
gehouden. Koppel de lader altijd los van
de voedingsbron als er geen accuset in
zit. Ontkoppel de lader voordat u deze
reinigt.
• Probeer de accuset NIET op te laden
met andere laders dan de laders in deze
handleiding. De lader en de accuset zijn
specifiek op elkaar afgestemd.
• Plaats het snoer zo dat niemand erop kan
stappen of erover kan struikelen, of het
snoer op een andere andere manier kan
beschadigen.
• Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit echt
noodzakelijk is. Gebruik van een verkeerd
verlengsnoer kan leiden tot risico op brand,
elektrische schokken of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak.
Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen
geblokkeerd raken, wat kan leiden tot
extreem hoge interne temperaturen. Houd de
lader verwijderd van warmtebronnen. De lader
wordt geventileerd via groeven aan de bovenen onderkant van de behuizing.
• Gebruik de lader niet als het snoer of de
stekker beschadigd is – vervang deze in dat
geval direct.
• Gebruik de lader niet als er hard tegenaan
is gestoten, als hij is gevallen of op
enigerlei wijze is beschadigd. Ga ermee naar
een erkend reparatiepunt.
• Haal de lader niet uit elkaar; ga ermee
naar een erkend reparatiepunt wanneer
onderhoud of reparatie nodig is. Als de lader
verkeerd in elkaar wordt gezet, kan dit leiden
tot risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u deze reinigt. Zo
beperkt u het risico op elektrische schokken.
U vermindert dit risico niet door de accuset te
verwijderen.
• NOOIT proberen twee laders samen te
verbinden.
• De lader is ontworpen om te functioneren
met de standaard 230V huishoudelijke
stroomvoorziening. Probeer het toestel niet
te gebruiken met een andere spanning. Dit
geldt niet voor de lader van het apparaat.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
• Deze laders zijn niet bedoeld voor ander
gebruik dan het opladen van DEWALT
93
NEDERLANDS
Laders
Hete/koude accuvertraging
De DE9116 laders werken met DEWALT NiCd en
NiMH accu’s van 7,2 tot 18 V.
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
De DE9135-lader werkt met NiCd, NiMH- of Li-Ionbatterijen van 7,2 – 18 V.
Deze laders vereisen geen aanpassing en zijn
ontworpen om er zo eenvoudig mogelijk mee te
kunnen werken.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Laadprocedure (fig. 2)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er is
230 volt aanwezig op laadstations. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Risico van elektrische schok of
elektrocutie.
1. Sluit de lader (o) aan op een geschikt
stopcontact voordat u de accuset erin plaatst.
2. Plaats de accuset (d) in de lader. Het rode
(oplaad-)lampje (p) zal doorlopend knipperen om
aan te geven dat het oplaadproces
begonnen is.
3. Als het rode AAN-lampje continu blijft branden,
is het opladen voltooid. De accu is volledig
opgeladen en mag onmiddellijk worden gebruikt
of in de lader blijven.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd, NiMH en Li-Ion accu’s te
garanderen laadt u de accu tenminste 10 uur voor
het eerste gebruik op.
Oplaadproces
In onderstaande tabel staat aangegeven hoe u uit de
oplaadindicatoren kunt afleiden in welk stadium van
het opladen de accu zich bevindt.
Stadium van opladen
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging
accuset vervangen
probleem
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Door
de batterij in de lader te plaatsen of eruit te
halen kunnen stof of dampen ontvlammen.
• Laad de accusets enkel in DEWALT laders.
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatische verversing
De automatische verversingsmodus zal de
individuele cellen in de accuset gelijkschakelen of
balanceren op het piekvermogen van de accu.
De accuset dient wekelijks bijgeladen te worden,
of wanneer de accu niet langer de gebruikelijke
capaciteit levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
94
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
• GELIEVE NIET met water of andere vloeistoffen
te besprenkelen of hierin onder te dompelen.
• Het werktuig en de accuset niet opbergen of
gebruiken in ruimtes waar de temperatuur
40˚ C (105° F) kan bereiken of overschrijden
(zoals buitenloodsen of metalen gebouwen
in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer
deze gebroken of beschadigd is oefen
geen kracht op de accu uit, laat deze
niet vallen en beschadig ze niet. Gebruik
een accu of oplader niet wanneer deze
een zware klap heeft gekregen, is laten
vallen, er overheen is gereden of op
enigerlei wijze is beschadigd (d.w.z.
NEDERLANDS
doorboord met een spijker, geslagen
met een hamer, erop getrapt is). Dit
kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie. Beschadigde accu‘s dienen
naar het servicecentrum te worden
gebracht voor recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap als het niet in gebruik is op de
zijkant op een stabiele ondergrond
waar er niet overheen kan worden
gestruikeld of het zelf kan vallen.
Sommige gereedschappen met grote
accu‘s staan rechtop op de accu maar
kunnen gemakkelijk worden omgestoten.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METAAL HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accuset niet, ook al is deze
ernstig beschadigd of totaal versleten. De
accuset kan ontploffen in vuur.
• Er kan een klein vloeistoflek optreden uit
de accuset bij extreem gebruik of extreme
temperaturen. Dit wijst niet op een probleem.
Als de buitenste zegel echter gebroken is:
a. en de batterijvloeistof raakt uw huid, was
deze dan onmiddellijk met zeep en water
gedurende verschillende minuten.
b. en de batterijvloeistof komt in uw ogen
terecht, spoel deze dan met schoon water
gedurende minimaal 10 minuten uit en zoek
onmiddellijk medische hulp. (Medische
opmerking: de vloeistof is 25-35% oplossing
van kaliumhydroxide.)
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION
(Li Ion)
• Verbrand de accuset niet, ook als deze
ernstig beschadigd is of volledig versleten.
De accuset kan ontploffen in vuur. Er ontstaan
giftige dampen en materialen wanneer lithiumion accusets verbrand worden.
• Als de batterij-inhoud in contact komt met
de huid, was deze onmiddellijk met milde
zeep en water. Als de batterij-inhoud in de
ogen terecht komt, spoel water over het open
oog gedurende 15 minuten of totdat de irritatie
stopt. Indien medische hulp noodzakelijk is: de
elektrolyt is samengesteld uit een mengeling
van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
• De inhoud van geopende batterijcellen kan
irritatie bij ademhaling veroorzaken. Zorg
voor frisse lucht. Als de symptomen blijven
aanhouden, schakelt u het beste medische
hulp in.
WAARSCHUWING: Risico op
brandwonden. Batterijvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze blootgesteld
wordt aan vonken of vlammen.
Accukap (fig. 2)
Een beschermende accukap (q) wordt meegeleverd
om de aansluitpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Zonder de beschermkap zouden losse
metalen voorwerpen de aansluitpunten kunnen
kortsluiten, wat tot een brandrisico leidt en schade
aan de accu veroorzaakt.
1. Verwijder de beschermende accukap (q)
voordat u de accu (d) in de lader of het werktuig
plaatst.
2. Plaats de beschermkap onmiddellijk op de
aansluitpunten nadat u de accu uit de lader of
het werktuig hebt verwijderd.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de
beschermende accukap op zijn plaats
zit voordat u een losgekoppelde accu
opbergt of draagt.
Accuset (fig. 1)
ACCUTYPE DC540, DC542, DC547
De DC540 en DC542 werken op accusets van 12
volt. De DC547 werkt op 18 V-accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de
oplader niet beschadigen. Onder de juiste
omstandigheden kunnen ze tot maximaal 5 jaar
worden opgeslagen.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Periodieke smering van de o-ring is
vereist
95
NEDERLANDS
Accu opladen.
Accu opgeladen.
2 Stoterschroeven (DC540 bevat slechts 1 schroef)
2 Tussenringen (DC540 bevat slechts 1 tussenring)
1 tube smeermiddel
1 Steeksleutel (DC542, DC547)
Accu beschadigd.
2 Stoterstangen (DC540 bevat slechts 1 stoterstang)
Spuitstuk(ken) (DC542, DC547)
Hete/koude accuvertraging.
O-ring(en) (DC542, DC547)
1 gebruiksaanwijzing
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
Beschadigde accusets niet opladen.
Uitsluitend gebruiken in combinatie met
accusets van DEWALT, andere kunnen
openbarsten en tot lichamelijk letsel en
schade lijden.
1 opengewerkte tekening
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om voor het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en te
begrijpen.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
a. Trekker voor loslaten van de stoterstang
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
b. Drukschakelaar
c. Drukschakelaarvergrendeling
Denk aan het milieu wanneer u de
accuset weggooit.
d. Accuset
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion
accusets niet.
g Stoterstang
e. Variabele-snelheidsknop
f Handvat stoterstang
Laadt NiMH en NiCd accu’s op.
h. Stoter
i Ontkoppelingsknoppen
j. Patroonhouder
k. Pook
Laadt Li-Ion accusets op.
l. Worsthouder
m. Spuitstukdop
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
1 kitpistool
1 lader (alleen kitmodellen)
1 accu (alleen kitmodellen)
1 310 ml. magazijnhouder (DC540, DC542, DC547)
1 600 ml. worsthouder (DC542, DC547)
2 Stoters (DC540 bevat slechts 1 stoter)
96
n. Spuitstuk
BEOOGD GEBRUIK
De DC540, DC542 en DC547 snoerloze kitpistolen
zijn ontworpen voor het verspreiden van een grote
verscheidenheid aan hechtmiddelen en kit.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de nabijheid van brandbare vloeistoffen of gassen.
De DC540, DC542 en DC547 snoerloze kitpistolen
zijn professionele elektrische toestellen. HOUD het
gereedschap uit de buurt van kinderen. Toezicht
is vereist wanneer dit gereedschap wordt gebruikt
door onervaren personen.
NEDERLANDS
De 12V DC540 is alleen geschikt voor 310 ml.patronen. De 12V DC542 en de 18V DC547 zijn
geschikt voor zowel 310 ml- als 600 ml-patronen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van
de accu overeenkomt met het voltage op het
typeplaatje. Zorg er ook voor dat het voltage
van uw oplader overeenkomt met dat van uw
stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet
het worden vervangen door een speciaal
geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DEWALT
servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie Technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór
de montage en aanpassing altijd de
accu. Schakel het gereedschap altijd uit
voordat u de accu plaatst of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT accu’s en opladers.
De accu in het gereedschap plaatsen
of eruit verwijderen (fig. 2)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
OPMERKING: Zorg ervoor dat uw accu (p) volledig
is opgeladen.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
PLAATSEN
1. Richt de inkeping in de handgreep van het
gereedschap uit met de accu (fig. 1).
2. Schuif de accu stevig in de handgreep totdat u
het slot hoort dicht klikken.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP VERWIJDEREN
1. Druk op de vrijgaveknoppen (i) en trek de accu
stevig uit de handgreep van het gereedschap.
2. Plaats de accu in de acculader zoals
beschreven in de paragraaf over de acculader in
deze gebruiksaanwijzing.
Elektronische krachtcontrole
Dit gereedschap werd ontwikkeld voor de
toepassing van een grote verscheidenheid aan
hechtingsmiddelen en kit, en moet een signaal
geven wanneer het materiaal niet of traag uit het
toestel komt. Mogelijke redenen waarom het
gereedschap het materiaal niet goed verspreidt, zijn
gestold hechtmiddel, gaatjes, bevroren materiaal en
dergelijke. In dergelijke gevallen zal de geïntegreerde
elektronische krachtcontrolemodule het gereedschap
uitschakelen.
Volg steeds de richtlijnen van de fabrikant wat betreft
verhard kleefmiddel, gaten, bevroren materialen
enz., om het risico op beschadiging van de buis of
omhulsel te verminderen.
Verwijder de accu en vervang de materiaalbuis/het
omhulsel volgens de aanwijzingen van de fabrikant
en de aanwijzingen onder Materiaal invoeren.
Breng het gereedschap naar een DEWALT
reparateur als het toestel dienst blijft weigeren.
Constante snelheid
De voorziening van constante snelheid zorgt dat
het materiaal met een gelijkmatige snelheid vloeit,
onafhankelijk van de variabele-snelheidskeuze of de
hoeveelheid materiaal in het patroon.
Elektronische auto-omkeer
Dit gereedschap heeft een auto-omkeerfunctie die
de stoter in bepaalde situaties omkeert, afhankelijk
van het gebruikte materiaal en de snelheid van het
gereedschap.
97
NEDERLANDS
MONTAGE
De DC540 wordt volledig gemonteerd met de
310 ml-patroon geleverd.
De DC542 en de DC547 worden volledig
gemonteerd met de 600 ml-patroon geleverd en de
310 ml-patroon is ook bijgevoegd.
Een verlengsnoer gebruiken
Vergewis u er vóór gebruik van dat uw accu
(volledig) geladen is.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Juiste positie van de handen (fig. 5)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de hoofdhandgreep (bb) en de andere op
de plunjerstaafhandgreep (f).
Drukschakelaar (fig. 1)
Druk de drukschakelaar (b) in om het toestel aan te
zetten. Laat de drukschakelaar los om het toestel
uit te schakelen. Uw gereedschap is uitgerust met
een drukschakelaarvergrendeling (c) als bescherming
tegen ongewilde materiaalvrijgave.
Drukschakelaarvergrendeling (fig. 1)
1. Om de drukschakelaar te vergrendelen, duwt
u de drukschakelaarvergrendeling (c) omhoog.
Het toestel zal niet werken wanneer de
schakelaar in de vergrendelingstand staat.
2. Om de drukschakelaar te ontgrendelen, duwt u
de drukschakelaarvergrendeling naar beneden.
98
Variabele-snelheidknop (fig. 1)
1. Draai de variabele-snelheidknop (e) in
tegenwijzerzin voor een minimale hoeveelheid
kit of hechtingsmiddel. Draai de knop met de
wijzers van de klok mee voor een maximale
hoeveelheid kit of hechtingsmiddel.
2. Druk de drukschakelaar (b) in om het materiaal
te laten vloeien.
Roterende patroonhouder
De patroonhouder draait 360˚ om in elke hoek
materiaal te kunnen aanbrengen.
Stoterstanghandvat (fig. 1)
WAARSCHUWING: Schakel het toestel
uit of ontkoppel de accu alvorens het op
te hangen of op te bergen. Vergrendel
de drukschakelaar wanneer het toestel
niet gebruikt wordt of opgeborgen is
WAARSCHUWING: Om het risico
op ernstige lichamelijke verwondingen
te verminderen, mag u het
zuigerstanghandvat NIET gebruiken
om voorwerpen aan op te hangen.
Dit kan leiden tot ernstige lichamelijke
verwondingen.
Het stoterstanghandvat kan gebruikt worden om
het gereedschap aan op te hangen in een stabiele
plaats wanneer het niet gebruikt of opgeborgen
wordt.
De stoterstang aanpassen (fig. 1)
1. Om de stoterstang (g) handmatig aan te
passen, houdt u de ontkoppelingsschakelaar
van de stoterstang (a) ingedrukt.
2. Duw of trek het stoterstanghandvat
(f) in de gewenste positie en laat de
ontkoppelingsschakelaar van de stoterstang los.
Materiaal invoeren
WAARSCHUWING: Kan barsten.
Materiaal dat achterblijft in de patroon/
worsthouder kan opdrogen als het niet
verwijderd wordt. Volg de aanwijzingen
van de fabrikant op wanneer u kit of
hechtingsmateriaal gebruikt, om het
risico op lichamelijke verwondingen te
verminderen.
PATROONHOUDER (FIG. 1)
1. Vergewis u ervan dat de juiste patroonhouder
op de juiste manier is geïnstalleerd.
2. Gebruik de drukschakelaarvergrendeling (c) om
de drukschakelaar te vergrendelen (b).
NEDERLANDS
3. Knip het spuitstuk van de tube met kit/
hechtingsmiddel bij. Voor kleine openingen
is meer kracht nodig om het materiaal uit te
duwen waardoor mogelijk de levensduur van
de accu wordt beinvloed. De samenstelling
van het materiaal en de snelheid van applicatie
beinvloeen de gladheid en uitstroom van het
materiaal.
4. Doorbreek de binnenzegel van de tube met
kit of hechtingsmateriaal met behulp van de
pook (K) die zich onderaan de cartridgehouder
bevindt.
OPMERKING: Risico op beschadiging
van het gereedschap. Als de
binnenzegel niet gebroken wordt, kan
het materiaal uit de achterkant van de
tube vloeien en zo het gereedschap
beschadigen.
OPMERKING: Risico op beschadiging
van het gereedschap. Houd stoterstang,
patroonhouder en patroon vrij van
materiaal. Door een stoterstang bedekt
met opgedroogd materiaal in te trekken,
kunnen de interne onderdelen van het
gereedschap beschadigd raken en een
foute afstelling van de buis veroorzaken.
5. Houd het gereedschap voorzichtig vast en druk
de ontkoppelingsschakelaar van de stoterstang
(a) in om de stoterstang (g) te ontkoppelen en
vrij te maken. Gebruik het stoterstanghandvat
(f) om de stoterstang (g) terug te trekken
zodat de tube met kit/hechtingsmiddel in de
patroonhouder past.
6. Breng de tube met kit/hechtingsmiddel in.
7. Druk de ontkoppelingsschakelaar van de
stoterstang (a) in en houd deze ingedrukt en
druk ondertussen het stoterstanghandvat
(f) naar voren totdat de stoter (h) tegen de
binnenzijde van de buis aankomt.
8. Ontkoppel de ontkoppelingsschakelaar van de
stoterstang.
9. Draai de patroonhouder in de gewenste hoek.
WORSTHOUDER (FIG. 1)
BELANGRIJK: Plaats de worst in de worsthouder
en snijd het omhulsel open (dichtst bij het spuitstuk)
volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Deze
worsthouder is ontworpen om alleen te worden
gebruikt MET worsten. GEEN kit/hechtingsmiddel
verwijderen van de houder. NOOIT het topje van het
spuitstuk in welk materiaal dan ook steken.
OPMERKING: Risico op beschadiging
van het gereedschap. Gebruik het
worstomhulsel niet totdat deze leeg is,
de stoter kan dan in contact komen met
de achterste kap en er kan een breuk
ontstaan.
1. Schroef het spuitstukkapje (m) los en verwijder
het spuitstuk (n).
2. Druk de ontkoppelingsschakelaar van de
zuigerstang (a) in en houd deze ingedrukt.
Gebruik het stoterstanghandvat (f) om de
stoterstang (g) terug te duwen zodat het
omhulsel van de kit/hechtingsmiddel in de
worsthouder (l) past.
3. Steek de worst in de worsthouder en snijd het
omhulsel open volgens de aanwijzingen van de
fabrikant.
4. Terwijl het topje van het spuitstuk wegkijkt van
het gereedschap, schroeft u het spuitstukkapje
terug op de worsthouder.
5. Knip het spuitstukkapje bij voor de juiste
toepassing.
De houders verwisselen (fig. 3, 4)
WAARSCHUWING: Schakel het
toestel uit en koppel de accu los
alvorens accessoires te plaatsen of te
verwijderen, aanpassingen te doen of
herstelwerkzaamheden uit te voeren.
Vergrendel de drukschakelaar wanneer
het toestel niet wordt gebruikt of is
opgeborgen.
DE PATROONHOUDER VERWIJDEREN (FIG. 3)
1. Haal de stoterschroef (r) en patroonstoter (s) uit
de patroonhouder (j).
2. Druk de ontkoppelingsschakelaar van de
stoterstang (a) in en houd deze ingedrukt
en trek het stoterstanghandvat (f) terug om
toegang te krijgen tot de buismoer (t). Laat de
ontkoppelingsschakelaar van de stoterstang los.
3. Draai met een vierkant aandrijfgereedschap
van13 mm (1/2”) de buismoer (t) tegen de klok
in om deze te verwijderen.
4. De achterste sluitring (x), afstandhouder (u)
en patroonhouder (j) kunnen nu probleemloos
worden verwijderd.
DE WORSTHOUDER PLAATSEN (FIG. 4)
1. Plaats de afstandhouder van de achterste kap
(v) en de achterste kap (w) [fijne draden] op de
neus van het toestel.
N.B.: De zijde van de afstandhouder van de
achterste kap met de dubbele kraag kijkt weg
van het toestel.
2. Plaats de achterste sluitring (x) bovenop de
achterste kap (w) en leid de buismoer (t) in
de neus van het toestel. Draai de buismoer
99
NEDERLANDS
aan en zet deze vast met een vierkant
aandrijfgereedschap van13 mm (1/2”). Dit
kitpistool is ontworpen de achterste kap vrij te
laten ronddraaien.
3. Druk de ontkoppelingsschakelaar van de
stoterstang in en houd deze ingedrukt en duw
de stoterstang (g) geheel naar voren. Laat de
schakelaar los.
4. Bevestig de worsthouder (l) op de achterste
kap (w).
5. Plaats de buisstoter (y) op de stoterstang (g) en
draai de stoterschroef (aa) in de stoterstang in
de volgorde die aangegeven is in Afbeelding 4.
Hiermee wordt de buisstoter (y) op zijn plaats
vastgezet. Zet goed vast.
N.B.: Wees er zeker van dat de o-ring (z) geheel
gesmeerd is alvorens de worsthouder (l) in elkaar
te zetten.. Gebruik indien dit niet het geval is het
bijgesloten smeermiddel om de o-ring volledig
te smeren voorafgaand aan het in elkaar zetten.
Regelmatig smeren van de o-ring (z) van de stoter
kan nodig zijn gedurende de levensperiode van
het kitpistool. Breng, om een soepele werking te
behouden bij het aanbrengen van materiaal, een
kleine laag van het geleverde smeermiddel aan op
de buitenzijde van de o-ring.
BELANGRIJK:
• Bij normaal gebruik zal het bij het
kitpistool bijgesloten smeermiddel
naar verwachting geen oogirritatie
veroorzaken. Oogirritatie kan optreden
bij direct contact of in een slecht
geventileerde omgeving.
• Naar verwachting zal kortdurend
huidcontact met het smeermiddel
geen irritatie veroorzaken. Directe,
herhaaldelijke of langdurige blootstelling
kan leiden tot huidirritatie en roodheid.
6. Druk de ontkoppelingsschakelaar van de
stoterstang in en houd deze ingedrukt en
trek het stoterstanghandvat terug alvorens
het materiaal te laden. Het terugtrekken
van de buisstoter zal de binnenzijde van de
worsthouder (l) smeren. Weerstand bij aanvang
van de stoterstang is te verwachten totdat de
buisstoter geheel teruggetrokken is.
7. Plaats het spuitstuk (n) op de worsthouder (l) en
schroef het spuitstukkapje (m) op het spuitstuk.
Om de worsthouder te verwijderen volgt u de
omgekeerde handelwijze .
N.B.: Het kan soms nodig zijn de buismoer (t)
opnieuw aan te draaien om er zeker van te zijn
dat het toestel goed werkt. Indien de buismoer
100
in de houder los raakt, gebruik dan een vierkant
aandrijfgereedschap van13 mm (1/2”) om deze
opnieuw vast te zetten.
ONDERHOUD
Uw DEWALT elektrisch gereedschap is ontworpen
om gedurende een lange periode te werken
met een minimum aan onderhoud. Doorlopende
bevredigende werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig schoonmaken van het
werktuig.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten binnen in het apparaat
geen onderdelen die onderhoudswerkzaamheden
vereisen.
Smering
Dit werktuig vereist geen smering.
N.B.: Regelmatig smeren van de
o-ring (z) van de stoter kan nodig zijn
gedurende de levensperiode van het
kitpistool. Breng, om een soepele
werking te behouden bij het aanbrengen
van materiaal, een kleine laag van het
geleverde smeermiddel aan op de
buitenzijde van de o-ring.
OPMERKING: Smeer dit werktuig niet,
omdat dit schade zal berokkenen aan
de interne onderdelen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
NEDERLANDS
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
OPMERKING: Risico op beschadiging
van het toestel. Materiaal dat achterblijft
in de patroon/rolhouder kan opdrogen
als het niet verwijderd wordt. Probeert
in deze omstandigheden geen materiaal
aan te brengen. Volg de aanwijzigingen
van de fabrikant wanneer u kit of
hechtingsmateriaal gebruikt, om het
risico op schade aan eigendommen te
beperken.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Om de patroonhouder te reinigen, volgt u de
aanwijzingen van de fabrikant voor het verwijderen
van materiaal uit het spuitstuk, buisstoter en
stoterstang.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
Om de rolhouder te reinigen, schroeft u het
spuitstukkapje (m) en de rolhouder (l) van het
toestel. Volg de aanwijzingen van de fabrikant voor
het verwijderen van materiaal van het spuitstuk, de
buisstoter, stoterstang en rolhouder.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Optionele toebehoren
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te beperken, mogen uitsluitend
accessoires worden gebruikt bij dit
product die worden aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor verder informatie over de
geschikte toebehoren.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion, NiCd en NiMH cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
101
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
102
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
KRAFTIG, BATTERIDREVET LIMPISTOL
DC540, DC542, DC547
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mangeårig erfaring,
grundig produktutvikling og nyskaping gjør DEWALT
til en av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Skyvetrykk
V-likestr,
N
kg
mm/min
DC540
12
11
2900
295
25-584
DC542
12
11
2900
295
25-584
Skyvehastighet
Vekt (uten
batteripakken)
kg
1,67*
1,77*
* Vekten inkluderer ikke patron og tubeholder,
DC547
18
11
2900
295
50-635
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Nettspenning
Batteritype
Ca. ladetid
VDC
Ah
kg
VAC
min
1,70*
Vekt Lader
LPA (lydtrykk)
dB(A)
67
67
68
KPA (lydtrykk
usikkerhet
dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (lydeffekt)
dB(A)
78
78
79
KWA (lydeffekt
sikkerhet)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt i henhold til
EN 60745:
Vibrasjonsavsondring
verdi ah
= m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Usikkerhet K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Sikringer
Europa
kg
DE9501
NiMH
12
2,4
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH/Li-Ion
60
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
batteripakker) batteripakker)
0,52
0,52
230 V-verktøy
10 amp, strømnett
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver hvor alvorlige de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
vil føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
OBS!: Angir en potensielt farlig situasjon
som, hvis den ikke unngås, kan føre til
mindre eller moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
103
NORSK
EU-konformitetserklæring
MASKINERIDIREKTIV
c)
DC540, DC542, DC547
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC; EN 60745-1.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
104
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
NORSK
d)
e)
f)
g)
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ytterligere sikkerhetsanvisninger for
Limpistoler
• Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene
når du gjør en jobb der skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller ledningen til selve verktøyet. Berøring
med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
• Hold hendene på god avstand fra
stempelet og stempelstangen på
limpistolen. Fingrene kan komme i klem
mellom patronholderen og stempelet.
• Hvis du holder limpistolen over deg,
skal du unngå å holde stempelstangen
foran øynene eller hodet. Stempelstangen
kan sprette tilbake mot brukeren. Bruk alltid
vernebriller når du bruker limpistolen.
105
NORSK
• Jobb alltid på steder med god ventilasjon, og
bruk pustemaske ved behov. Gassen fra
enkelte typer kitt og lim kan være skadelig.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
• Slå av verktøyet og ta av batteripakken
før du setter på eller tar av tilbehør og før
du foretar justeringer eller reparasjoner.
Utilsiktet start kan forårsake personskade.
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE: Denne
manualen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner
og bruksanvisninger DE9116/DE9135 batteriladere.
• Bruk bare tilbehør som anbefales til denne
modellen av produsenten. Tilbehør som
passer til ett verktøy, kan være farlig på et
annet verktøy. Bruk av feil tilbehør kan påføre
andre personskade.
• Lås utløseren i AV-stilling når den ikke er
i bruk for å unngå at det utilsiktet kommer ut
middel.
• Vær påpasselig så det ikke kommer kitt
eller lim på kontaktpunktene på batteriet.
• Du skal alltid lese og følge alle anvisninger
fra produsenten når det gjelder kitt og lim,
ellers kan det oppstå personskade.
FARE: Holde hendene borte fra stempelet
og stempelstangen.
ADVARSEL: Bruk ikke verktøyet mens du
står på stige.
Øvrige risikoer
Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter og
implementering av sikkerhetsanordninger, kan ikke
visse andre risikoer unngås. Disse er:
– Risiko for å klemme eller knuse fingre
– Risiko for inhalering av gasser under arbeid med
limemiddel.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2012 XX XX
Produksjonsår
• Før du bruker batteriet og laderen, må du lese
alle instruksjonene og advarselsmerker på
laderen, batteripakken, og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette
kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Elektrisk
sjokk kan forekomme.
FORSIKTIG: Forbrenningsfare. For
å redusere risikoen for skade, må du
kun lade DEWALT oppladbare batterier.
Andre typer batterier kan sprenges og
forårsake personskade og andre skader.
FORSIKTIG: Under visse
omstendigheter, med laderen
plugget inn i strømforsyningen, kan
de eksponerte ladekontaktene inne i
laderen kortsluttes av fremmedmateriale.
Fremmedmaterialer av en ledende type
kan være, men er ikke begrenset til,
stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning
av metalliske partikler skal holdes
bort fra laderommene. Trekk alltid ut
laderen av kontakten når det ikke er en
batteripakke i rommet. Frakoble laderen
før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er angitt i denne
håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å brukes sammen.
• Disse laderne er ikke ment til annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
All annen bruk kan resultere i risiko for brann,
elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du
frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen
for skade på støpselet og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på
andre måter skadet eller overbelastet.
• Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en feil
skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk
sjokk eller dødelig elektrosjokk.
106
NORSK
• Ikke plasser gjenstander oppå laderen,
laderen må heller ikke plasseres på
en myk overflate som kan blokkere
ventilasjonshullene og resultere i sterk intern
varme. Plasser laderen på god avstand fra
alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom
slissene i toppen og bunnen av beholderen.
• Ikke bruk laderen med en skadet ledning
eller støpsel - de må skiftes ut umiddelbart.
• Ikke bruk laderen om den har blitt
slått hardt, blitt mistet eller på andre
måter skadet. Ta den med til et autorisert
servicesenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan
medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller
brann.
• Frakoble laderen fra stikkontakten før
rengjøring. Dette vil redusere risikoen for
elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke
redusere denne risikoen.
• ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid for
NiCd-, NiMH- og Li-Ion-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen nedenfor når det gjelder ladestatus for
batteripakken.
Ladestatus
lader
Fullstendig ladet
varm/kald pakke forsinkelse
skift ut batteripakke
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering av
battericellene
Modusen for automatisk balansering av
battericellene balanserer de individuelle cellene i
batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt.
Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller
når batteripakkens ytelse er svekket.
• Laderen er designet for å brukes på
standard 230 V elektrisk strøm for
husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke
den på en annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
Plasser batteriet i laderen som vanlig for å fornye
batteripakken. La batteripakken stå i laderen i minst
10 timer.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
Ladere
DE9116-ladere kan brukes med DEWALT NiCdog NiMH-batteripakker fra 7,2 til 18 V.
DE9135 lader aksepterer 7,2 – 18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion batterier.
Disse laderne krever ingen justering og er laget slik
at det skal være så enkelt som mulig å bruke dem.
Ladeprosedyre (fig. 2)
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Fare
for elektrisk sjokk eller elektrisk støt.
1. Plugg laderen (o) inn i et egnet støpsel før du
setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken (d) i laderen. Når den
røde lampen (p), under oppladning, blinker hele
tiden er det tegn på at selve oppladningen har
begynt.
3. Fullført oppladning indikeres av at den røde
lampen hele tiden lyser PÅ. Pakken er fullstendig
ladet og kan nå brukes eller kan forbli i laderen.
Forsinkelse for varm/kald pakke
KUN LI-ION BATTERIPAKKER
Li-Ion-batterier er konstruert med et Electronic
Protection System (elektronisk beskyttelsessystem)
som beskytter batteriet mot overbelastning,
overoppheting eller dyputlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
107
NORSK
LES ALLE BRUKSANVISNINGER
• Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller fjerning av
batteriet kan sette fyr på støv eller gasser.
• Lad kun batteripakkene i DEWALT ladere.
• IKKE søl eller legg i vann eller annen væske.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 °C (slik som i skjul
eller metallbygninger om sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller
skad batteripakken. Ikke bruk en
batteripakke eller lader som har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på
gulvet eller skadet på noen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, truffet med
en hammer, tråkket på). Dette kan føre
til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
Skadede batteripakker må returneres til
servicesenteret for å resirkuleres.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL METALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten væskelekkasje fra batteripakkens
celler kan oppstå under ekstreme brukseller temperaturbetingelser. Dette er ikke et
tegn på svikt.
Imidlertid, om den ytre forseglingen er ødelagt:
a. og batterivæsken kommer på huden din,
vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere
minutter.
b. Om batterivæske kommer inn i dine
øyne bør du skylle dem med rent vann i
minimum 10 minutter og oppsøk medisinsk
hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25-35 % oppløsning med
kaliumhydroksid)
108
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM
ION (Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer er produsert når litium-ion
batteri er brent.
• Om batteri-innhold kommer i kontakt med
huden din, vask øyeblikkelig område med
mild såpe og vann. Om batterivæske kommer
inn i øyet, skyll med vann over det åpne øyet i
15 minutter eller til irritasjon stopper.
Om medisinsk tilsyn er nødvendig, er
batterielektrolytt sammensatt av en blanding
med flytende organiske karbonater og litiumsalt.
• Innholdet av åpnede battericeller kan
forårsake åndedrettsirritasjon. Forsyn
frisk luft. Om symptomene vedvarer, oppsøk
medisinsk tilsyn.
ADVARSEL: Forbrenningsfare.
Batterivæske kan være brannfarlig om
eksponert til gnister eller flammer.
Batterihette (fig. 2)
Batterihetten (q) dekker og beskytter kontaktene når
batteripakken er tatt av. Hvis batterihetten ikke sitter
på, kan løse metallgjenstander kortslutte kontaktene.
Dette er brannfarlig og kan skade batteripakken.
1. Ta av batterihetten (q) før du setter
batteripakken (d) i laderen eller verktøyet.
2. Sett batterihetten over kontaktene med en gang
du tar batterihetten ut av laderen eller verktøyet.
ADVARSEL: Påse at batterihetten sitter
på før du bærer en løs batteripakke eller
legger den til oppbevaring.
Batteripakke (fig. 1)
BATTERITYPER FOR DC540, DC542 OG DC547
DC540 og DC542 bruker 12 volts batteripakker.
DC547 bruker 18 volts batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
MERK: Li-Ion-batteripakker bør være fulladet
når de legges bort til lagring.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
NORSK
Merker på lader og batteripakke
Pakkens innhold
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
Pakken inneholder:
Les brukerhåndboken før bruk.
1 kittpistol
1 lader (bare settmodeller)
1 batteripakke (bare settmodeller)
1 310 ml patronholder (DC540, DC542, DC547)
Periodisk smøring av o-ring kreves
1 600 ml tubeholder (bare DC542, DC547)
2 stempler (DC540 inneholder kun 1 stempel)
Batteriet lades.
Batteriet er ladet.
2 stempelskruer (DC540 inneholder kun 1 skrue)
2 mellomskiver (DC540 inneholder kun 1
mellomskive)
1 tube smøremiddel
Defekt batteri.
Forsinkelse ved varm/kald batteripakke.
1 nøkklel (DC542, DC547)
2 stempelstenger (DC540 inneholder kun 1
stempelstang)
dyse(r) (DC542, DC547)
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
o-ring(er) (DC542, DC547)
1 Instruksjonsmanual
Lad ikke skadde batteripakker.
Skal kun brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
1 detaljert tegning
• Sjekk etter skade på verktøyet, delene eller
tilbehøret som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til grundig å lese gjennom og forstå
denne manualen før du starter opp.
Beskrivelse (fig. 1)
Skal ikke utsettes for vann.
ADVARSEL: Foreta aldri forandringer
på det elektriske verktøyet eller deler
av det. Det kan medføre skader på
personer eller gjenstander.
Defekte ledninger skal skiftes med en
gang.
a. Utløser for stempelstang
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
b. Bryter
c. Utløsersperre
d. Batteripakke
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+
og Li-Ion.
e. Hastighetsvelger
f. Håndtak for stempelstang
g. Stempelstang
h. Stempel
i. Utløsingsknapper
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
j. Patronholder
k. Stikkstang
l. Tubeholder
Lader Li-Ion batteripakker.
Se Tekniske data for ladetid.
m. dysehette
n. dyse
109
NORSK
TILTENKT BRUK
Batteridrevne limpistoler av typen DC540, DC542
og DC547 kan brukes sammen med mange
forskjellige typer lim og kitt. SKAL IKKE brukes ved
høy luftfuktighet eller nær antennelige væsker eller
gasser.
Batteridrevne limpistoler av typen DC540, DC542 og
DC547 er elektriske verktøy til profesjonell bruk.
LA IKKE barn komme i kontakt med verktøyet. Det
kreves overoppsyn når ukyndige operatører bruker
disse verktøyene.
12V DC540 kan kun bruke 310 ml. patroner. 12V
DC542 og 18V DC547 kan bruke både 310 ml
patroner og 600 ml pølsepakker.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Alltid kontroller at spenningen til
batteripakken samsvarer med spenningen på
merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen
samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DEWALT-lader er dobbeltisolert i
samsvar med EN 60335; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
Hvordan sette inn og ta ut
batteripakken fra verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
MERK: Pass på at batteripakken (p) er helt
oppladet.
HVORDAN INSTALLERE BATTERIPAKKEN I HÅNDTAKET PÅ
VERKTØYET
1. Innrett hakket inne i verktøyhåndtaket med
batteripakken (fig. 1).
2. Skyv batteripakken bestemt inn i håndtaket til
du hører at den låses på plass.
HVORDAN FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk utløserknappene (i) og trekk batteripakken
bestemt ut av håndtaket på verktøyet.
2. Før inn batteripakken i laderen som beskrevet i
avsnittet om laderen i denne bruksanvisningen.
Elektronisk kraftkontroll
Verktøyet kan brukes med mange forskjellige typer
lim og kitt og registrerer når det ikke kommer ut noe
eller det kommer ut sakte. Grunnen til at verktøyet
ikke driver ut middel på riktig måte kan være
fortykket lim, hull, frossent middel osv. I slike tilfeller
slås verktøyet av av den integrerte elektroniske
kontrollmodulen.
Følg alltid anbefalingene fra produsenten når det
gjelder fortykket middel, hull, frossent middel osv.
for å redusere risikoen for skade på patronen eller
rammen.
Ta ut batteripakken og skift patron/ramme i samsvar
med anvisningene fra produsenten og anvisningene
under Slik setter du i middel. Ta med verktøyet
til et servicesenter for DEWALT hvis det stadig slår
seg av.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter på eller tar av
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk bare batteripakker og
ladere fra DEWALT.
110
Konstant hastighet
Funksjonen for konstant hastighet gjør det mulig at
middelet flyter med samme hastighet, uansett hva
den variable hastighetsinnstillingen er eller hvor mye
middel som finnes i patronen.
NORSK
Elektronisk autorevers
Verktøyet har en autoreversfunksjon som trekker
tilbake stempelet i visse situasjoner, avhengig av
midlet som brukes og verktøyets hastighet.
MONTERING
DC540 leveres ferdig montert med 310 ml patron.
Hastighetsvelger (fig. 1)
1. Vri hastighetsvelgeren (e) mot venstre for
dosering av minst mulig kitt eller lim. Vri
hastighetsvelgeren mot høyre for dosering av
mest mulig kitt eller lim.
2. Trykk på utløseren (b) for å starte doseringen av
middelet.
DC542 og DC547 leveres ferdig montert med 600
ml patron, og har i tillegg med en 310 ml.
Roterende patronholder
Før bruk
Patronholderen kan roteres 360˚ for å påføre middel
i alle vinkler.
Påse at batteripakken er (fullt) ladet før bruk.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 5)
Håndtak på stempelstang (fig. 1)
ADVARSEL: Slå av verktøyet og ta
av batteripakken før du henger opp
verktøyet eller legger det til oppbevaring.
Lås utløseren når verktøyet ikke er i bruk
eller ligger til oppbevaring.
ADVARSEL: Reduser risikoen for
alvorlig personskade: Bruk IKKE
håndtaket på stempelstangen til å
henge gjenstander i. Dette kan medføre
alvorlig personskade.
Håndtaket på stempelstangen kan brukes til å
henge verktøyet på et stabilt sted når verktøyet ikke
er i bruk eller skal oppbevares.
Slik justerer du stempelstangen
(fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
1. Juster stempelstangen (g) manuelt ved å trykke
på og holde utløseren for stempelstangen (a)
inne.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
2. Skyv eller dra håndtaket på stempelstangen
(f) til ønsket stilling, og slipp opp utløseren for
stempelstangen.
Riktig håndstilling betyr en hånd på hovedhåndtaket
(bb), med den andre hånden på stempelhåndtaket (f).
Utløser (fig. 1)
Slå på verktøyet ved å klemme på utløseren (b). Slå
av verktøyet ved å slippe opp utløseren. Verktøyet
er utstyrt med en utløsersperre (c) som skal hindre
utilsiktet utslipp av middel.
Utløsersperre (fig. 1)
1. Lås utløseren ved å skyve utløsersperren (c)
opp. Verktøyet kan ikke brukes når utløseren
står i låst stilling.
2. Lås opp utløseren ved å skyve utløsersperren
ned.
Slik setter du i middel
ADVARSEL: Sprengningsfare. Middel
som blir liggende igjen i patron-/
tubeholderen kan tørke ut hvis det
blir liggende. Følg anbefalingene fra
produsenten ved bruk av kitt eller lim for
å redusere risikoen for personskade.
PATRONHOLDER (FIG. 1)
1. Påse at riktig patronholder er montert på rett
måte.
2. Lås utløseren (b) med utløsersperren (c).
3. Skjær av tuppen på kitt-/limpatronen. Små
åpninger krever mer kraft for å dytte inn
middelet, noe som kan påvirke batteriets levetid.
Teksturen i middelet og utstyrets hastighet
påvirker glattheten og flyten av middelet.
111
NORSK
4. Stikk hull på innerforseglingen i kitt- eller
limpatronen ved hjelp av stikkstangen (K) på
undersiden av patronholderen.
MERK: Risiko for skade på
verktøyet. Hvis du ikke stikker hull
på innerforseglingen, kan middelet
bli presset ut gjennom baksiden av
patronen og skade verktøyet.
MERK: Risiko for skade på verktøyet.
Sørg for at det ikke kommer middel på
stempelstangen, patronholderen og
patronen. Hvis du trekker tilbake en
stempelstang som er dekket med tørket
middel, kan det oppstå skade på de
innvendige delene i verktøyet. Dessuten
kan patronen forskyve seg.
5. Hold verktøyet godt fast, og trykk på utløseren
for stempelstangen (a) for å løse ut og frigjøre
stempelstangen (g). Bruk håndtaket på
stempelstangen (f) og dra stempelstangen
(g) tilbake for å få plass til kitt-/limpatronen i
patronholderen.
6. Sett inn kitt-/limpatronen.
7. Press og hold utløser for stempelstangen (a)
mens du skyver håndtaket for stempelstangen
(f) forover inntil stemplet (h) står imot
innsiden av tuben.
8. Slipp opp utløseren for stempelstangen.
9. Vri patronholderen i ønsket vinkel.
TUBEHOLDER (FIG. 1).
VIKTIG: Sett tuben inn i tubeholderen og skjær
tuben (nærmeste enden av dysen) i samsvar med
produsentens anvisninger. Denne tubeholderen er
beregnet kun for bruk MED tuber. IKKE fjern kitt/
limemiddel fra tuben. LA ALDRI dysen dyppes i noe
slags middel.
MERK: Risiko for skade på verktøyet.
La ikke tuben bli helt tom, da stempelet
kan komme i kontakt med hetteringen
og forårsake skade.
1. Skru av hetten på munnstykket (m), og ta av
munnstykket (n).
2. Trykk på og hold utløseren for stempelstangen
(a) inne. Bruk håndtaket på stempelstangen (f),
og dra stempelstangen (g) tilbake for å få plass
til kitt-/limpakken i tubeholderen (l).
3. Sett tuben i tubeholderen, og skjær tuben i
samsvar med produsentens anvisninger.
4. Hold munnstykket slik at det vender vekk fra
verktøyet, og skru hetten på munnstykket på
tubeholderen igjen.
112
5. Skjær av tuppen på hetten på munnstykket slik
at riktig mengde middel doseres.
Slik skifter du holder (fig. 3, 4)
ADVARSEL: Slå av verktøyet og ta av
batteripakken før du setter på eller tar av
tilbehør og før du foretar justeringer eller
reparasjoner. Lås utløseren når verktøyet
ikke er i bruk eller ligger til oppbevaring.
SLIK TAR DU AV PATRONHOLDEREN (FIG. 3)
1. Ta ut stempelskruen (r) og patronstempelet (s)
fra innsiden av patronholderen (j).
2. Trykk på og hold utløseren for stempelstangen
(a) inne, og dra håndtaket på stempelstangen (f)
tilbake for å få tilgang til hylsemutteren (t). Slipp
opp utløseren for stempelstangen.
3. Skru hylsemutteren (t) mot klokken for å fjerne,
ved hjelp av en 13 mm (1/2”) firkantnøkkel.
4. Det er nå enkelt å ta av den bakre skiven (x),
mellomskiven (u) og patronholderen (j).
SLIK MONTERER DU TUBEHOLDEREN (FIG. 4)
1. Sett den bakre mellomskiven (v) og den bakre
hetteringen (w) [fine gjenger] inn i verktøyets
nesestykke.
MERK: Den siden av den bakre mellomskiven
som har dobbel krage, skal vende vekk fra
verktøyet.
2. Sett den bakre skiven (x) oppå den bakre
hetteringen (w), og skru hylsemutteren
(t) inn i verktøyets nesestykke. Stram og
sikre hylsemutteren med en 13 mm (1/2”)
firkantnøkkel. Denne limpistolen er konstruert
slik at den bakre mellomskiven kan rotere fritt.
3. Press og hold utløseren for stempelstangen og
skyv stempelstangen (g) helt forover. Slipp opp
utløseren.
4. Vri tubeholderen (l) inn i den bakre hetteringen
(w).
5. Monter hylsestemplet (y) på stempelstangen
(g) og stikk stempelskruen (aa) inn i
stempelstangen som vist på figur 4. Dette vil
sikre at hylsestemplet (y) holdes på plass. Stram
godt.
MERK: Før du monterer tubeholderen (l), må
du sikre at o-ringen (z) har blitt fullstendig smurt.
Hvis ikke, bruk det inkluderte smøremiddelet for
en fullstendig smøring av o-ringen før montering.
Periodisk smøring av stemplets o-ring (z) kan være
nødvendig ved senere bruk av kittpistolen. For å
beholde glatting ved fordeling av middel, legg et
lett lag av det medfølgende smøremiddelet på den
utvendige overflaten av o-ringen.
NORSK
VIKTIG!
• Ved normal bruk skal smøremiddelet
som kom med limpistolen ikke
forårsake øyeirritasjoner. Øyeirritasjoner
kan oppstå ved direkte kontakt eller på
steder som er dårlig ventilert.
• Kortvarig hudkontakt med
smøremiddelet forventes ikke å
forårsake irritasjoner. Direkte, gjentatt
eller langvarig eksponering kan
resultere i hudirritasjoner og rødfarge.
6. Trykk på og hold utløseren for stempelstangen
inne, og dra håndtaket på stempelstangen
tilbake for du legger i middel. Ved å trekke
hylsestemplet tilbake smøres innsiden av
tubeholderen (l). Det forventes motstand fra
stempelstangen til å begynne med, inntil
hylsestemplet har blitt trukket helt tilbake.
7. Sett dysen (n) på tubeholderen (l), og vri tuppen
(m) over dysen.
For å fjerne tubeholderen utføres prosessen motsatt
vei.
MERK: Hylsemutteren (t) må noen ganger
strammes igjen for å sikre at verktøyet fungerer slik
det skal. Hvis hylsemutteren i holderen løsner, bruk
en 13 mm (1/2”) firkantnøkkel for stramme den igjen.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
Det er ingen deler inne i den som brukeren kan
vedlikeholde.
MERK: Periodisk smøring av stemplets
o-ring (z) kan være nødvendig ved
senere bruk av limpistolen. For å
beholde glatting ved fordeling av middel,
legg et lett lag av det medfølgende
smøremiddelet på den utvendige
overflaten av o-ringen.
MERK: Unngå å smøre verktøyet, da
dette vil skade de innvendige delene.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
MERK: Risiko for skade på verktøyet.
Middel som blir liggende igjen i patron-/
tubeholderen kan tørke ut hvis det blir
liggende. Prøv ikke å bruke verktøyet i
en slik tilstand. Følg anbefalingene fra
produsenten ved bruk av kitt eller lim for
å redusere risikoen for materiell skade.
Rengjør patronholderen ved å følge anvisningene
fra produsenten når du skal fjerne middel fra
munnstykket, hylsestempelet og stempelstangen.
Rengjør tubeholderen ved å skru av tuppen på
munnstykket (m) og tubeholderen (l) og fjerne disse
fra verktøyet. Følg anvisningene fra produsenten
når du skal fjerne middel fra munnstykket,
hylsestempelet, stempelstangen og tubeholderen.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
Smøring
Det er ikke nødvendig å smøre verktøyet.
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
113
NORSK
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DEWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler hvis du er interessert i
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
114
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion, NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres.
Ta dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
115
PORTUGUÊS
PISTOLA DE COLA SEM FIOS PARA UTILIZAÇÃO
INTENSIVA DC540, DC542 E DC547
Parabéns!
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Optou por uma ferramenta DEWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento contínuo de produtos
e espírito inovador tornam a DEWALT um dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Tensão
Tipo
Força de pressão
VDC
N
kg
DC540
12
11
2900
295
DC542
12
11
2900
295
Velocidade de
pressão
mm/min 25-584
25-584 50-635
Peso (sem
bateria)
kg
1,67*
1,77*
1,70*
* peso não inclui o suporte de cartuchos ou suporte de bisnaga
LPA (pressão sonora) dB(A)
67
67
KPA (variabilidade da
pressão sonora) dB(A)
2,8
2,8
LWA (potência sonora) dB(A)
78
78
KWA (variabilidade da
potência sonora) dB(A)
2,8
2,8
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
determinados segundo a norma EN 60745:
Emissão de vibração
valor ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Incerteza K = m/s2
1,5
1,5
68
2,8
79
Bateria
Tipo de bateria
Tensão eléctrica
Capacidade
Peso
Carregador
Tensão de rede
Tipo de bateria
Tempo de
carregamento aprox.
VDC
Ah
kg
VAC
min
2,8
Peso
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
116
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
DC547
18
11
2900
295
kg
Fusíveis
Europa Ferramentas de 230 V
DE9501
NiMH
12
2,4
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
60
(baterias de
2,0 Ah)
0,52
40
(baterias de
2,0 Ah)
0,52
10 Amperes, alimentação
da rede
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de aviso. Leia cuidadosamente o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: Indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
AVISO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
PORTUGUÊS
PRECAUÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
menores ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DC540, DC542, DC547
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.12.2009
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
117
PORTUGUÊS
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
118
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a)
Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
PORTUGUÊS
c)
d)
Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Instruções adicionais de segurança
para Pistolas de cola
• Quando realizar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios escondidos ou com o
seu próprio cabo, segure a ferramenta
com as superfícies do punho isoladas.
O contacto com um fio de “fase” também
pode colocar as partes metálicas expostas da
ferramenta em “fase” e provocar um choque no
operador.
• Mantenha as mãos fora do êmbolo e da
área da haste do êmbolo da pistola de
cola. Os dedos podem ser esmagados entre o
suporte do tubo e o êmbolo.
• Ao operar a pistola de cola acima da altura
da sua cabeça, não posicione a haste do
êmbolo em frente dos olhos ou da cabeça.
A haste do êmbolo pode escorregar para trás
em direcção ao utilizador. Quando utilizar uma
pistola de cola, use sempre protecção ocular.
• Trabalhe sempre numa área com
ventilação adequada e, se necessário,
use protecção respiratória apropriada. Os
fumos de algumas colas e mástiques podem
ser nocivos.
• Desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de instalar e remover acessórios e
antes de efectuar ajustes ou reparações.
Um arranque acidental pode causar lesões.
• Utilize apenas acessórios recomendados
pelo fabricante para o seu modelo. Os
acessórios que são adequados para uma
ferramenta podem ser perigosos se forem
utilizados com outra ferramenta. A utilização de
acessórios incorrectos pode causar lesões.
• Bloqueie o gatilho na posição OFF
(desligado) quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, para evitar uma
libertação acidental de material.
• Tenha cuidado para não deixar mástique
ou cola nos pontos de contacto da bateria.
• Leia e siga sempre todas as instruções do
fabricante sobre o mástique e a cola. O não
cumprimento destas instruções poderá resultar
em lesões pessoais.
PERIGO: Mantenha as mãos fora do
êmbolo e da área da haste do êmbolo.
AVISO: Não utilize a ferramenta em cima
de uma escada.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados. Estes incluem:
– Risco de aperto ou esmagamento dos dedos.
– Risco de inalação de fumos durante a utilização
de adesivos.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2012 XX XX
Ano de fabrico
119
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de bateria
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de segurança e funcionamento
importantes para os carregadores de bateria
DE9116/DE9135.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e marcações de advertência no
carregador, na bateria e nos produtos que
funcionam com bateria.
PERIGO: Perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 volts. Não testar com
objectos condutores. Existe o risco de
choque eléctrico ou electrocussão.
ATENÇÃO: Perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos para o
interior do carregador. Existe o risco de
choque eléctrico.
CUIDADO: Perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesão, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
explodir, causando lesões e danos.
CUIDADO: Sob determinadas
condições, com o carregador ligado
à alimentação eléctrica, os contactos
de carga expostos na parte interior
do carregador podem sofrer um
curto-circuito, provocado por material
estranho. Materiais condutores
estranhos como, entre outros, palha
de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas
devem ser mantidos afastados das
cavidades do carregador. Retirar
sempre o carregador da tomada
eléctrica quando não estiver nenhuma
bateria no respectivo compartimento.
Antes de iniciar tarefas de limpeza,
retirar o carregador da tomada eléctrica.
• NÃO tente carregar a bateria com
quaisquer carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual. O carregador e
a bateria foram especialmente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
outra utilização que não seja a carga das
baterias recarregáveis DEWALT. Qualquer
outra utilização pode causar risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
120
• Ao desligar o carregador puxe pela ficha, e
não pelo cabo. Desta forma reduz-se o risco
de danificar a ficha e o cabo eléctrico.
• Certifique-se de que o cabo esteja disposto
de forma que não permita ser pisado,
provocar tropeções ou sujeito a qualquer
tipo de danos ou tensão.
• Não deverá ser utilizado um cabo de
extensão excepto em caso de absoluta
necessidade. A utilização de um cabo de
extensão inadequado pode causar risco de
incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque quaisquer objectos sobre o
carregador e não coloque o mesmo sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e resultar num
calor interno excessivo. Coloque o carregador
em locais distantes de quaisquer fontes de
calor. O carregador é ventilado pelas ranhuras
na parte superior e na parte inferior do
invólucro.
• Não utilize o carregador se existirem danos
no cabo ou na ficha — proceda de imediato à
sua substituição.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido
um golpe intenso, uma queda ou se
tiver sofrido qualquer outro dano. Leve
o equipamento a um centro de assistência
autorizado.
• Não desmonte o carregador, leve-o a um
centro de assistência autorizado quando for
necessária assistência ou reparação. Uma
montagem incorrecta pode causar risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Retire o carregador da tomada, antes de
iniciar quaisquer tarefas de limpeza. Desta
forma reduz-se o risco de choque eléctrico.
Retirar a bateria não reduz o risco.
• Não tente NUNCA ligar 2 carregadores ao
mesmo tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com alimentação eléctrica doméstica
de 230V standard. Não tente usá-lo com
qualquer outra voltagem. Isto não se aplica
ao carregador para veículos.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DE9116 são compatíveis com
baterias DEWALT NiCd e NiMH de 7,2 a 18 V.
O carregador DE9135 aceita baterias NiCd, NiMH
ou Li-Ion de 7,2 – 18 V.
PORTUGUÊS
Estes carregadores não necessitam de ajustes e
foram concebidos para serem utilizados de forma
tão simples quanto possível.
Procedimento para carregar (fig. 2)
PERIGO: perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 Volts. Não testar com
objectos condutores. Perigo de choque
eléctrico ou electrocussão.
1. Ligue o carregador (o) numa tomada adequada
antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria (d) no carregador. A luz vermelha
(d) (a carregar) irá piscar continuamente
indicando que o ciclo de carga foi iniciado.
3. A carga da bateria é indicada pela luz vermelha
LIGADA continuamente. A bateria está
totalmente carregada e pode ser utilizada agora
ou deixada no carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e a
maior vida útil possíveis das baterias de NiCd, NiMH
e Li-Ion, carregue-as durante, no mínimo, 10 horas
antes da primeira utilização.
Processo de carga
Consulte a tabela seguinte para mais informações
sobre o estado da carga da bateria.
Estado da carga
a carregar
totalmente carregada
retardamento de bateria quente/fria
substituir a bateria
problema
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Recarga automática
O modo de recarga automática irá nivelar ou
equilibrar as células individuais da bateria no
pico da sua capacidade. As baterias devem ser
recarregadas semanalmente ou sempre que já não
apresentem a capacidade habitual.
Para restaurar o nível de carga da sua bateria,
coloque-a no carregador da forma habitual. Deixe
a bateria no carregador durante, pelo 7menos, 10
horas.
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
BATERIAS DE LI-ION
As baterias de Li-Ion foram concebidas com
um Sistema de Protecção Electrónico que as
protege contra sobrecargas, sobreaquecimentos e
descargas profundas.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES.
• Não carregue ou utilize a bateria em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. A
inserção da bateria no carregador ou a sua
remoção do mesmo pode provocar a ignição
das poeiras ou vapores.
• Carregue as baterias somente nos
carregadores DEWALT.
• NÃO salpique nem mergulhe em água ou
outros líquidos.
• Não guarde ou use a bateria em locais
em que a temperatura possa atingir ou
exceder 40˚ C (105° F) (tais como armazéns
exteriores ou edifícios de metal no verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenham caído ou sido
esmagados, sujeitos a uma pancada
forte ou danificados, seja de que forma
for (por exemplo, furados com um
prego, atingidos com um martelo ou
pisados). Tal poderá resultar em choque
121
PORTUGUÊS
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas deverão ser enviadas para
um centro de assistência para serem
recicladas.
CUIDADO: quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, coloque-a
deitada de lado numa superfície
estável onde não possa originar
qualquer risco de tropeçamento
ou queda. Algumas ferramentas com
baterias grandes poderão ser pousadas
na vertical, mas, desta forma, serão
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL
METAL HÍBRIDO (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com fogo.
• Uma pequena fuga de líquido das células
da bateria pode ocorrer em condições
extremas de utilização ou temperatura. Isso
não indicia uma deficiência.
Todavia, se a vedação exterior estiver rompida:
a. e o líquido da bateria penetrar na sua pele,
lave imediatamente com sabão e água
durante vários minutos
b. e o líquido da bateria penetrar nos seus
olhos, enxagúe-os com água limpa
durante 10 minutos, no mínimo, e procure
imediatamente assistência médica. (Nota
médica: O líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com
fogo. Quando as baterias de iões de lítio são
queimadas, podem produzir-se vapores e
materiais tóxicos.
• Se o conteúdo da bateria entrar em
contacto com a pele, lave imediatamente
a área com um sabão suave e água. Se o
líquido da bateria penetrar nos olhos, enxagúe
com água sobre os olhos abertos, durante
15 minutos ou até a irritação cessar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de bateria abertas
pode causar irritação respiratória. Forneça
ar fresco. Se os sintomas persistirem, procure
assistência médica.
122
ATENÇÃO: Perigo de queimadura. O
líquido da bateria pode ser inflamável se
exposto a faíscas ou chamas.
Tampa da bateria (fig. 2)
É fornecida uma tampa de protecção da bateria
(q) para proteger os contactos da bateria quando
esta não estiver a ser utilizada. Sem esta tampa
de protecção, objectos metálicos soltos podem
provocar o curto-circuito dos contactos, podendo
causar perigo de incêndio e danificar a bateria.
1. Retire a tampa de protecção da bateria (q)
antes de colocar a bateria (d) no carregador ou
na ferramenta.
2. Coloque imediatamente a tampa de protecção
sobre os contactos após retirar a bateria do
carregador ou da ferramenta.
AVISO: certifique-se de que a tampa
de protecção esteja colocada antes
de guardar ou transportar uma bateria
quando não estiver a ser utilizada.
Bateria (fig. 1)
TIPO DE BATERIA DC540, DC542, DC547
As pistolas DC540 e DC542 funcionam com baterias
de 12 Volts. O modelo DC547 funciona com pilhas
de 18 volt.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
NOTA: as baterias de Li-Ion devem estar
totalmente carregadas quando forem
guardadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria apresentam
os seguintes pictogramas:
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
Requer a lubrificação periódica do anel
em O
PORTUGUÊS
Bateria a carregar.
1 suporte de bisnaga de 600 ml (DC542, DC547)
2 Pistão (o modelo DC540 contém apenas 1 pistão)
Bateria carregada.
2 Parafusos para pistão (o modelo DC540 contém
apenas 1 parafuso)
2 Anilhas (o modelo DC540 contém apenas 1 anilha)
Bateria com defeito.
1 tubo de lubrificante
1 Chave inglesa (DC542, DC547)
Atraso de bateria quente/fria.
2 Hastes de pistão (o modelo DC540 contém
apenas 1 haste de pistão)
Não testar com objectos condutores.
Bocal(is) (DC542, DC547)
Anel(éis) em O (DC542, DC547)
Não carregar baterias danificadas.
1 manual de instruções
1 desenho dos componentes destacados
Utilizar a ferramenta apenas com as
baterias DEWALT, outras poderão
explodir, causando lesões e danos.
Não expor a ferramenta ao contacto com
água.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer das
suas peças. Podem ocorrer danos ou
lesões.
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
A carga deverá ser feita a uma
temperatura entre 4 °C e 40 °C.
a. Gatilho de libertação da haste do êmbolo
b. Interruptor do gatilho
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
c. Bloqueador do interruptor do gatilho
d. Bateria
e. Botão de velocidade variável
Não incinerar as baterias NiMH, NiCd+ e
Li-Ion.
f Pega da haste do êmbolo
g Haste do êmbolo
h. Êmbolo
Carrega baterias NiMH e NiCd.
i Botões de libertação
j. Suporte de cartuchos
Carrega baterias Li-Ion.
k. Alavanca
l. Suporte de bisnagas
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
m. Tampa do bocal
n. Bocal
Conteúdo da embalagem
FINALIDADE
A embalagem contém:
1 bateria (apenas modelos em conjunto)
As pistolas de cola sem fios DC540, DC542 e
DC547 destinam-se à aplicação de uma vasta gama
de colas e mástiques. NÃO utilize a ferramenta na
presença de humidade ou de líquidos ou gases
inflamáveis.
1 suporte de cartucho de 310 ml (DC540, DC542,
DC547)
As pistolas de cola sem fios DC540, DC542 e
DC547 são ferramentas eléctricas profissionais.
1 pistola de calafetagem
1 carregador (apenas modelos em conjunto)
123
PORTUGUÊS
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. A utilização desta ferramenta por
operadores sem experiência requer supervisão.
O modelo DC540 de 12 V apenas aceita cartuchos
de 310 ml. Os modelos DC542 de 12 V e DC547
de 18 V aceitam cartuchos de 310 ml e de 600 ml.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a voltagem
da bateria corresponde à indicada na placa com os
requisitos de alimentação. Além disso, certifiquese também de que a voltagem do seu carregador
corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60335. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos
que seja absolutamente necessário. Utilize uma
extensão aprovada adequada para a potência da
alimentação do seu carregador (consulte os Dados
técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é
1 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
NOTA: certifique-se de que a sua bateria (p) está
totalmente carregada.
INSTALAR A BATERIA NO PUNHO DA FERRAMENTA
1. Alinhe a bateria com a ranhura no punho da
ferramenta (fig. 1).
2. Faça deslizar a bateria com firmeza para dentro
do punho até ouvir o trinco encaixar.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima os botões de libertação (i) e puxe a
bateria com firmeza para fora do punho da
ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador deste manual.
Controlo electrónico de força
A ferramenta destina-se à aplicação de uma vasta
gama de colas e mástiques e detecta quando
o material não está a ser aplicado ou está a ser
aplicado lentamente. As razões para a ferramenta
poder não aplicar correctamente o material
poderão ser cola solidificada, perfurações, materiais
congelados e condições semelhantes. Em tais
casos, o módulo de controlo electrónico de força
integrado irá desligar a ferramenta.
Siga sempre as recomendações do fabricante
no que respeita a cola solidificada, orifícios de
perfuração, materiais congelados, etc., para reduzir
o risco de danificar o tubo ou invólucro.
Retire a bateria e substitua o tubo/invólucro do
material, seguindo as instruções do fabricante
indicadas na secção Inserir material. Se a
ferramenta continuar a desligar-se, leve-a a um
Centro de Assistência Técnica DEWALT.
MONTAGEM E AJUSTE
AVISO: antes da montagem e do
ajuste, retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de inserir ou
retirar a bateria.
AVISO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (fig. 2)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
124
Velocidade constante
A função de velocidade constante permite que
o material flua à mesma taxa de velocidade,
independentemente da definição da velocidade
variável ou da quantidade de material no cartucho.
Inversão electrónica automática
Esta ferramenta tem uma função de inversão
automática que inverte o êmbolo dependendo do
material utilizado e da velocidade da ferramenta.
PORTUGUÊS
MONTAGEM
O modelo DC540 é fornecido totalmente montado
com o cartucho de 310 ml.
Os modelos DC542 e DC547 são fornecidos
totalmente montados com o cartucho de 600 ml e,
além disso, incluem o de 310 ml.
Antes da utilização
Antes de colocar a ferramenta em funcionamento,
certifique-se de que a bateria está (completamente)
carregada.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Posição correcta das mãos (fig. 5)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
O posicionamento correcto das mãos requer a
colocação de uma mão no punho principal (bb) e da
outra no punho da haste do pistão de injecção (f).
Interruptor do gatilho (fig. 1)
Para ligar a ferramenta, aperte o interruptor do
gatilho (b). Para desligar a ferramenta, solte o
interruptor do gatilho. A sua ferramenta encontrase equipada com um bloqueador do interruptor do
gatilho (c) para protecção contra uma libertação
acidental de material.
Bloqueador do interruptor do gatilho
(fig. 1)
cima. A ferramenta não funcionará com o
interruptor na posição de bloqueado.
2. Para desbloquear o interruptor do gatilho,
empurre o bloqueador do interruptor do gatilho
para baixo.
Botão de velocidade variável (fig. 1)
1. Para um fluxo mínimo de mástique ou cola,
rode o botão de velocidade variável (e) no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
Para um fluxo máximo de mástique ou cola,
rode o botão no sentido dos ponteiros do
relógio.
2. Para iniciar o fluxo de material, prima o
interruptor do gatilho (b).
Rotação do suporte de cartuchos
O suporte de cartuchos roda 360˚ para poder
aplicar material em qualquer ângulo.
Pega da haste do êmbolo (fig. 1)
AVISO: Desligue a ferramenta e retire
a bateria antes de pendurar ou guardar
a ferramenta. Bloqueie o interruptor do
gatilho quando a ferramenta não estiver
a ser utilizada e quando for guardar a
mesma.
AVISO: Para reduzir o risco de
ferimentos graves, NÃO utilize a pega
da haste do êmbolo para pendurar
qualquer objecto. Podem ocorrer
ferimentos graves.
A ferramenta pode ser pendurada pela pega da
haste do êmbolo num local estável, quando não
estiver a ser utilizada ou para ser guardada.
Ajustar a haste do êmbolo (fig. 1)
1. Para ajustar manualmente a haste do êmbolo
(g), prima e mantenha premido o gatilho de
libertação da haste do êmbolo (a).
2. Empurre ou puxe a pega da haste do êmbolo (f)
para a posição desejada e, em seguida, liberte
o gatilho de libertação da haste do êmbolo.
Inserir material
AVISO: Perigo de explosão. Se deixar
a ferramenta sem vigilância, o material
que fica no suporte de cartuchos/
bisnagas pode secar. Para reduzir o
risco de ferimentos quando utilizar
material de cola ou mástique, siga as
recomendações do fabricante.
1. Para bloquear o interruptor do gatilho, empurre
o bloqueador do interruptor do gatilho (c) para
125
PORTUGUÊS
SUPORTE DE CARTUCHOS (FIG. 1)
1. Assegure que o suporte de cartuchos
adequado esteja instalado de forma correcta.
2. Utilize o bloqueador do interruptor do gatilho (c)
para bloquear o interruptor do gatilho (b).
3. Corte a extremidade do bocal do tubo de
mástique/cola. As aberturas pequenas
necessitam de mais força de pressão, podendo
afectar a vida útil da bateria. A textura do
material e a velocidade da aplicação afectam a
suavidade e a fluidez do material.
4. Com a alavanca (K), situada na parte inferior do
suporte de cartuchos, quebre o selo interno do
tubo de mástique ou cola.
AVISO: Risco de danos para a
ferramenta. Se o selo interno não for
quebrado, o material poderá ser forçado
a sair pela extremidade traseira do tubo,
danificando a ferramenta.
AVISO: Risco de danos para a
ferramenta. Mantenha a haste do
êmbolo, o suporte de cartuchos e
o cartucho limpo e sem resíduos de
material. Retrair a haste do êmbolo
coberta com material seco poderá
danificar as partes internas da
ferramenta e desalinhar o tubo.
5. Segure firmemente a ferramenta e prima o
gatilho de libertação da haste do êmbolo (a)
para desengatar e libertar a haste do êmbolo
(g). Utilizando a pega da haste do êmbolo (f),
puxe a haste do êmbolo (g) para trás, para
permitir que o tubo de mástique/cola encaixe
no suporte de cartuchos.
6. Insira o tubo de cola/mástique.
7. Prima e mantenha premido o gatilho de
libertação da haste do êmbolo (a) enquanto
empurra a pega da haste do êmbolo (f)
para a frente, até que o êmbolo (h) esteja
posicionado contra o
interior do tubo.
8. Liberte o gatilho de libertação da haste do
êmbolo.
9. Rode o suporte de cartuchos para o ângulo
desejado.
SUPORTE DE BISNAGAS (FIG. 1)
IMPORTANTE: Introduza a bisnaga no suporte de
bisnagas e corte o invólucro (a extremidade mais
próxima do bocal) de acordo com as instruções do
fabricante. Este suporte de bisnagas foi concebido
para apenas ser utilizado COM bisnagas. NÃO
remova o material de mástique/cola do invólucro.
126
NUNCA mergulhe a ponta do bocal em qualquer
tipo de material.
AVISO: Risco de danos para a
ferramenta. Não esvazie totalmente o
invólucro da bisnaga, pois o êmbolo
poderá entrar em contacto com a
tampa da extremidade traseira
e partir-se.
1. Desaperte a tampa do bocal (m) e remova o
bocal (n).
2. Prima e mantenha premido o gatilho de
libertação da haste do êmbolo (a). Utilizando
a pega da haste do êmbolo (f), puxe a haste
do êmbolo (g) para trás, para permitir que
o invólucro de mástique/cola se encaixe no
suporte de bisnagas (l).
3. Insira a bisnaga no suporte de bisnagas e corte
o invólucro de acordo com as instruções do
fabricante.
4. Com a extremidade do bocal voltada para o
lado oposto da ferramenta, volte a apertar a
capa do bocal no suporte de bisnagas.
5. Corte a extremidade da tampa do bocal para
uma aplicação correcta.
Trocar os suportes (fig. 3, 4)
AVISO: Desligue a ferramenta e retire
a bateria antes de instalar e remover
acessórios e efectuar ajustes ou
reparações. Bloqueie o interruptor do
gatilho quando a ferramenta não estiver
a ser utilizada e quando for guardar a
mesma.
REMOVER O SUPORTE DE CARTUCHOS (FIG. 3)
1. Remova o parafuso do êmbolo (r) e o êmbolo
do cartucho (s) do interior do suporte de
cartuchos (j).
2. Prima e mantenha premido o gatilho de
libertação da haste do êmbolo (a) e puxe a
pega da haste do êmbolo (f) para trás, para
aceder à porca do carregador (t). Liberte o
gatilho de libertação da haste do êmbolo.
3. Com uma quadra de 13 mm (1,2 pol.), vire a
porca do carregador (t) no sentido contrário dos
ponteiros do relógio para a remover.
4. A anilha na extremidade traseira (x), o
espaçador (u) e o suporte de cartuchos (j)
podem agora ser facilmente removidos.
PARA INSTALAR O SUPORTE DE BISNAGAS (FIG. 4)
1. Posicione o espaçador da tampa traseira (v) e a
tampa da extremidade traseira (w) [roscas finas]
no bocal da ferramenta.
PORTUGUÊS
NOTA: o lado do espaçador da tampa
traseira que tem o colar duplo deve ficar
voltado para o lado oposto à ferramenta.
2. Coloque a anilha da extremidade traseira (x) por
cima da tampa da extremidade traseira (w) e
enrosque a porca do carregador (t) no bocal da
ferramenta. Aperte e fixe a porca do carregador
com uma quadra de 13 mm (1,2 pol.). Esta
pistola de mástique foi concebida para permitir
a rotação livre da tampa da extremidade
traseira.
3. Prima sem soltar o gatilho de libertação da
haste do êmbolo e empurre a haste do êmbolo
(g) totalmente para a frente. Solte o gatilho.
4. Enrosque o suporte de bisnagas (l) na tampa
traseira (w).
Para remover o suporte de bisnagas, repita o
procedimento anterior pela ordem inversa.
NOTA: A porca do carregador (t) pode
ocasionalmente necessitar de ser reapertada,
de modo a assegurar o funcionamento correcto
da ferramenta. Se a porca do carregador no
transportador se soltar, utilize uma quadra de 13
mm (1,2 pol.) para reapertá-la.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Um funcionamento satisfatório e
longo depende de cuidados adequados e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
5. Monte o êmbolo do carregador (y) na haste do
êmbolo (g) e enrosque o parafuso do êmbolo
(aa) na haste na ordem apresentada na figura
4. Tal fixará o êmbolo do carregador (y) no
respectivo lugar. Aperte bem.
NOTA: Antes de montar o suporte de bisnagas (l),
certifique-se de que o anel em O (z) foi totalmente
lubrificado. Caso não tenha sido lubrificado,
utilize o lubrificante incluído antes da montagem.
É possível que o anel em O (z) do êmbolo tenha
de ser periodicamente lubrificado durante o ciclo
de vida da pistola de mástique. Para manter um
funcionamento regular enquanto distribui material,
aplique uma cobertura ligeira do lubrificante
fornecido na superfície externa do anel em O.
IMPORTANTE:
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Lubrificação
Esta ferramenta não requer lubrificação.
• Durante uma utilização normal, o
lubrificante fornecido com a pistola de
mástique não deverá provocar irritação
nos olhos. A irritação nos olhos poderá
ocorrer mediante contacto directo ou
em áreas pouco ventiladas.
NOTA: É possível que o anel em
O (z) do êmbolo tenha de ser
periodicamente lubrificado durante o
ciclo de vida da pistola de mástique.
Para manter um funcionamento regular
enquanto distribui material, aplique
uma cobertura ligeira do lubrificante
fornecido na superfície externa do anel
em O.
• O contacto a curto prazo entre a pele
e o lubrificante não deverá provocar
irritação. A exposição directa, repetida
ou prolongada poderá resultar em
vermelhidão ou irritação na pele.
6. Prima sem soltar o gatilho de libertação da
haste do êmbolo e puxe a pega da haste do
êmbolo para trás, antes de carregar o material.
Tal lubrificará o interior do suporte de bisnagas
(l). É normal haver uma resistência inicial da
haste do êmbolo até o êmbolo do carregador
ser totalmente puxado para trás.
7. Coloque o bocal (n) no suporte de bisnagas
(l) e enrosque a tampa do bocal (m) sobre o
mesmo.
AVISO: Não lubrifique a ferramenta,
caso contrário as peças internas
ficarão danificadas.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
127
PORTUGUÊS
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
AVISO: risco de danos para a
ferramenta. Se deixar a ferramenta sem
vigilância, o material que fica no suporte
de cartuchos/bisnagas pode secar. Não
tente aplicar material nestas condições.
Para reduzir o risco de danos materiais
quando utilizar material de cola ou
mástique, siga as recomendações do
fabricante.
Para limpar o suporte de cartuchos, siga as
recomendações do fabricante quanto à limpeza do
material do bico, êmbolo do carregador e haste do
êmbolo.
Para limpar o suporte de bisnagas, desaperte
a tampa do bico (m) e do suporte de bisnagas (l)
e retire da ferramenta. Siga as recomendações do
fabricante quanto à limpeza do material do bico,
êmbolo do carregador, haste do êmbolo e suporte
de bisnagas.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
AVISO: dado que os acessórios, que
não os disponibilizados pela DEWALT,
não foram testados com este produto,
a utilização de tais acessórios nesta
ferramenta poderá ser perigosa. Para
reduzir o risco de lesão, deverão utilizarse apenas os acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
128
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de
ser substituído ou já não tiver utilidade,
não o elimine com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de Li-Ion, NiCd e NiMH são
recicláveis. Leve-as ao seu revendedor ou ao
centro de reciclagem local. As baterias serão
recicladas ou eliminadas adequadamente.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
129
SUOMI
SUURTEHOINEN, JOHDOTON LIIMAPISTOOLI
DC540, DC542, DC547
Onnittelut!
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Tekniset tiedot
DC540 DC542
DC547
12
12
18
11
11
11
N
2900
2900
2900
kg
295
295
295
Työntönopeus
mm/min 25-584 25-584
50-635
Paino (ilman akkua) kg
1,67*
1,77*
1,70*
* patruunan tai kalvopakkauksen kotelo ei sisälly painoon
Jännite
Tyyppi
Työntövoima
VDC
LPA (äänenpaine)
dB(A)
67
67
68
KPA (äänenpaineen
vaihtelu)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (ääniteho)
dB(A)
78
78
79
KWA (äänitehon
vaihtelu)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma) määritelty
standardin EN 60745 mukaisesti:
Värinäarvo
ah
= m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Epävarmuus K = m/s2
1,5
1,5
1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
130
Akkuyksikkö
Akkutyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
Laturi
Verkkojännite
Akkutyyppi
Arvioitu latausaika
Paino
Varokkeet
Eurooppa
DE9501
NiMH
12
2,4
0,7
VAC
min
kg
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
60
40
(2,0 Ah:n akut) (2,0 Ah:n akut)
0,52
0,52
230 V:n työkalut
10 ampeeria,
verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeita
Seuraavat määritelmät kuvaavat kuhunkin symboliin
liittyvän sanan vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja
kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMAUTUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
DC540, DC542, DC547
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60745-1.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa
seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen
(johdottomaan) moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c)
Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
131
SUOMI
d)
e)
f)
g)
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
132
g)
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia.
Näin taataan moottorityökalun turvallisuus.
Tämä varmistaa moottoroidun työkalun
turvallisuuden.
Lisäturvallisuusohjeet Liimapistoolit
• Pidä työkalua eristetystä tartuntapinnasta
työn aikana, jos leikkaava työkalu voi
koskea piilossa olevaan johdotukseen
tai laitteen omaan johtoon. Kosketus
jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun
näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
• Pidä kädet poissa liimapistoolin männästä ja
männänvarren alueelta. Sormet voivat musertua
putkilon kotelon ja männän väliin.
• Jos työskentelet ylöspäin, älä pidä
männänvartta silmiesi tai pääsi tasalla.
Männänvarsi voi luiskahtaa taaksepäin käyttäjää
SUOMI
kohti. Pidä aina silmäsuojaimia liimapistoolia
käyttäessäsi.
• Työskentele aina kunnolla ilmastoidussa
tilassa ja käytä tarvittaessa asianmukaista
hengityssuojaa. Jotkut kitit ja liimat voivat olla
myrkyllisiä.
• Kytke laite pois päältä ja irrota akkuyksikkö
ennen lisälaitteiden asentamista tai
irrottamista sekä säätöjen että korjauksen
ajaksi. Vahingossa tapahtuva käynnistyminen
voi aiheuttaa vamman.
• Käytä ainoastaan työkalun valmistajan
suosittelemia lisälaitteita. Jonkin toisen
työkalun lisälaitteet voivat olla vaarallisia toisessa
työkalussa käytettyinä. Työkaluun sopimattomien
lisälaitteiden käyttö saattaa aiheuttaa
henkilövahinkoja.
• Lukitse liipaisin (OFF-asento), kun työkalu
ei ole käytössä, jotta ainetta ei pursotu esiin
vahingossa.
• Huolehdi, että kittiä tai liimaa ei joudu akun
kosketuspisteisiin.
• Lue aina kittiä ja liimaa koskevat
valmistajan käyttöohjeet ja noudata niitä.
Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinkoja.
VAARA: Pidä kädet poissa männästä ja
männänvarren alueelta.
VAROITUS: Älä käytä työkalua tikapuilla.
Muut mahdolliset vaarat
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
– Sormien puristuminen tai murskautuminen
– Höyryjen sisäänhengittäminen liimoja
käytettäessä.
Kaikkia akkulatureita koskevat
tärkeät turvallisuusohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä opas sisältää
tärkeitä DE9116-/DE9135-akkulatureita koskevia
turvallisuus- ja käyttöohjeita.
• Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja
akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen
laturin käyttämistä.
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan.
VAROITUS: sähköiskun vaara.
Älä päästä laturin sisään nestettä.
Seurauksena voi olla sähköisku.
HUOMIO: palovammavaara. Estä
henkilövahingot lataamalla vain
uudelleen ladattavia DEWALT-akkuja.
Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
HUOMIO: Kun laturi on kytkettynä
virtalähteeseen, vieras materiaali
voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa
oikosulun laturin sisällä olevissa
paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi,
ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa
materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa,
alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun
latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi
pistorasiasta ennen puhdistusta.
• ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä
ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku
on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.
• Näitä latureita saa käyttää ainoastaan
DEWALTin ladattavien akkujen kanssa.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
Työkalun merkinnät
• Älä altista laturia vesi- tai lumisateelle.
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
Valmistusvuosi
• Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan astu sen
päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin
vaurioidu tai kuormitu.
• Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on
ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä
pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi
133
SUOMI
tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen
ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas
lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat
kotelon päällä ja pohjassa.
• Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke
on vaurioitunut – vaihdata ne heti uusiin.
• Älä käytä laturia, jos siihen on osunut
kova isku tai jos se on pudonnut tai
muutoin vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa
huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin,
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta. Tämä vähentää
sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskuvaaraa.
pitkään lataamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen
sen ensimmäistä käyttökertaa.
Latausprosessi
Katso alla olevasta taulukosta akun lataustila.
Lataustila
lataa
täysin latautunut
kuuman/kylmän akun viive
vaihda akku
ongelma
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automaattinen virkistys
Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa
akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi
virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi
yhtä tehokkaasti kuin aiemmin.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
toisiinsa.
Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen
normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa
vähintään 10 tuntia.
• Laturi on tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä.
Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä.
Tämä ei koske ajoneuvojen latureita.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Laturit
DE9116 latureissa voi ladata DEWALT NiCd- ja
NiMH-akkuja, joiden jännite on 7,2 - 18 V.
DE9135-laturissa voidaan käyttää 7,2–18 V:n NiCd-,
NiMH- tai Li-ioniakkuja.
Näitä latureita ei tarvitse säätää, ja ne on suunniteltu
mahdollisimman helppokäyttöisiksi.
Lataus (kuva [fig.] 2)
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Sähköiskun ja tappavan sähköiskun
vaara.
1. Kytke laturi (o) sopivaan pistokkeeseen, ennen
kuin asetat akkupakkauksen laturiin.
2. Työnnä akkupakkaus l (d) aturiin. Punainen
(latauksen) (p) valo alkaa vilkkua jatkuvasti
merkkinä siitä, että latausprosessi on alkanut.
3. Lataus on päättynyt, kun punainen merkkivalo
palaa yhtäjaksoisesti. Akkupakkaus on
latautunut täysin, ja se voidaan ottaa käyttöön
tai jättää laturiin.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd-, NiMHtai Li-ion-akku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja
134
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
VAIN LI-ION-AKUT
Li-Ion-akuissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka estää niitä latautumasta tai kuumenemasta liikaa
tai purkautumasta kokonaan.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa
sytyttää pölyn tai kaasun.
SUOMI
• Lataa akku vain DEWALT-laturilla.
• ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin
päälle äläkä upota sitä nesteeseen.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa,
jonka lämpötila voi nousta 40 ˚C:seen tai
sitä korkeammaksi (kuten ulkovajoissa tai
metallisissa rakennuksissa kesällä).
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
NIKKELIKADMIUMAKKUJA (NiCd) JA NIKKELIMETALLIHYDRIDIAKKUJA (NiMH) KOSKEVAT ERITYISTURVAOHJEET.
pääsee silmiin, huuhtele avoinna olevia silmiä
15 minuutin ajan tai kunnes ärsytys loppuu.
Jos lääkärin hoito on tarpeen, lääkärille on
kerrottava, että akun elektrolyytti koostuu
nestemäisten orgaanisten karbonaattien ja
litiumsuolojen seoksesta.
• Avattujen akkukennojen sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Vie avattu akku tuuletettuun
tilaan. Jos oireet eivät poistu, mene lääkäriin.
VAROITUS: palovammavaara. Akun
neste voi syttyä, jos sen lähellä on
kipinöitä tai liekkejä.
Akun kansi (kuva 2)
Akun suojakansi (q) peittää irrotetun akkuyksikön
liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan,
irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun
liittimiin, aiheuttaa tulipalon vaaran ja vaurioittaa
akkuyksikköä.
1. Irrota suojakansi (q) ennen akkuyksikön (d)
asettamista laturiin tai työkaluun.
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun
akkuyksikkö on poistettu laturista tai työkalusta.
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akkuyksikön varastointia tai toiseen
paikkaan siirtämistä, että akun
suojakansi on paikallaan.
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa.
Akku (kuva 1)
• Akkukennoista voi vuotaa pieni määrä
nestettä äärimmäisessä käytössä tai
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole vika.
Työkalut DC540 ja DC542 toimivat 12 voltin akuilla.
DC547 toimii 18 voltin akkuyksiköillä.
Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki:
a. ja akun nestettä pääsee ihollesi, pese ihoa
välittömästi saippualla ja vedellä useiden
minuuttien ajan.
b. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia
ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.
(Tiedoksi hoitohenkilöstölle: Neste on
25–35-prosenttista kaliumhydroksidiliuosta.)
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET
TURVALLISUUSOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa. Litiumioniakkuja
poltettaessa syntyy myrkyllisiä höyryjä ja
materiaaleja.
• Jos akun sisältö pääsee kosketuksiin ihon
kanssa, pese alue välittömästi miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akun nestettä
AKKUTYYPIT LAITTEILLE DC540, DC542 JA DC547
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
HUOMAUTUS: Li-Ion-akut on ladattava täyteen
ennen niiden asettamista säilytykseen.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
135
SUOMI
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
O-tiiviste on voideltava säännöllisesti
1 310 ml patruunan kotelo (DC540, DC542, DC547)
1 600 ml kalvopakkauksen kotelo (vain mallit DC542
ja DC547)
2 mäntää (DC540-mallissa on vain 1 mäntä)
Akku latautuu.
2 mäntäruuvia (DC540-mallissa on vain 1 ruuvi)
2 välilevyä (DC540-mallissa on vain 1 välilevy)
Akku on latautunut.
1 voiteluaineputkilo
1 ruuviavain (DC542, DC547)
Akku on viallinen.
2 kiertokankea (DC540 sisältää vain 1 kiertokangen)
Suutin (suuttimet) (DC542, DC547)
Liian kuuman/kylmän akun latausviive.
O-tiivisterengas (tiivisterenkaat) (DC542, DC547)
1 ohjekirja
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen
kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
1 rakennekaavio
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Vaurioita tai
henkilövahinkoja saattaa tapahtua.
Älä altista akkuja vedelle.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
a. Männänvarren liipaisin
b. Liipaisukytkin
Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa.
c. Liipaisukytkimen lukitsin
d. Akku
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja.
e. Säädettävä nopeusasteikko
f Männänvarren kahva
g Männänvarsi
h. Mäntä
i Irrotuspainikkeet
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
j. Patruunan kotelo
k. Pakkauksen puhkaisin
Lataa Li-ioniakkuja.
l. Kalvopakkauksen kotelo
m. Suuttimen suojus
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 kittipistooli
1 laturi (vain välinepakkauksen sisältäville malleille)
1 akku (vain välinepakkauksen sisältäville malleille)
136
n. Suutin
KÄYTTÖTARKOITUS
Johdottomia liimapistooleja DC540, DC542 ja
DC547 käytetään levittämään useita erilaisia liima- ja
kittilaatuja. ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa
äläkä tulenarkojen nesteiden tai kaasujen
läheisyydessä.
Johdottomat liimapistoolit DC540, DC542 ja DC547
ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkökäyttöisiä
työkaluja.
SUOMI
ÄLÄ ANNA työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
12 V:n DC540-malliin käyvät vain 310 ml:n
patruunat. 12 V:n DC542-malliin ja 18 V:n DC547malliin käyvät sekä 310 ml:n patruunat että 600 ml:n
kalvopakkaukset.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen
jännite vastaa sähköverkon jännitettä.
Tämä DEWALT-latauslaite on
kaksoiseristetty EN 60335 -säädösten
mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Varmista, että akku (p) on ladattu
täyteen.
AKUN ASETTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku työkalun kahvan sisällä olevaan
tappiin (kuva 1).
2. Työnnä akku kahvaan, kunne se napsahtaa
paikalleen.
AKUN IRROTTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainikkeita (i) ja vedä akku ulos
kahvasta.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Ohjeet ovat
lataamisesta kertovassa kohdassa.
Elektroninen toiminnonohjaus
Työkalu levittää useita erilaisia liima- ja kittilaatuja
ja tunnistaa, toimiiko annostelu tai toimiiko se liian
hitaasti. Lisäksi työkalu ei voi annostella ainetta
kunnolla esimerkiksi jähmeän liiman, pistoreikien,
jäätyneen aineen tms. takia. Tällaisissa tapauksissa
integroitu elektroninen voimaohjausmoduuli
sammuttaa laitteen.
Vältä putkilolle tai pakkaukselle aiheutuva riski
noudattamalla aina valmistajan suosituksia, jotka
koskevat jähmeää liimaa, pistoreikiä, jäätynyttä
ainetta tms.
Poista akkuyksikkö ja vaihda putkilo/pakkaus
valmistajan ohjeen mukaan sekä ohjeen
Pursoteaineen lataaminen mukaan. Jos työkalu ei
vieläkään toimi, vie se DEWALT-huoltopaikkaan.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOONPANO JA SÄÄTÖ
VAROITUS: Poista akkuyksikkö
aina ennen kokoonpanoa ja säätöä.
Kytke työkalu aina pois päältä ennen
akkuyksikön asentamista tai poistamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakkuyksikköä ja -laturia.
Akun irrottaminen ja asettaminen
paikoilleen (kuva 2)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
Vakionopeus
Vakionopeudella aine virtaa samalla nopeudella
riippumatta säädettävästä asetusnopeudesta tai
patruunassa olevan aineen määrästä.
Elektroninen suunnanvaihto
Tässä työkalussa on automaattinen suunnanvaihto,
joka kääntää männän suunnan, käytettävän
materiaalin ja työkalun nopeuden mukaan.
KOKOAMINEN
DC540 toimitetaan valmiiksi koottuna 310 ml:n
patruunan kanssa.
DC542 ja DC547 toimitetaan valmiiksi koottuina
600 ml:n patruunan kanssa ja lisäksi mukana on
310 ml:n patruuna.
137
SUOMI
Ennen käyttämistä
Pyörivä patruunan kotelo
Varmista ennen käyttöä, että akkuyksikkösi on
(täyteen) ladattu.
Patruunan kotelo pyörii 360˚ levittäen ainetta joka
kulmassa.
TOIMINTA
Männänvarren kahva (kuva 1)
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Käsien oikea asento (kuva 5)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Oikeaoppinen käden asento edellyttää, että yksi käsi
on pääkahvassa (bb) ja toinen käsi männän varren
kahvassa (f).
Liipaisukytkin (kuva 1)
Kytke työkalu päälle puristamalla liipaisukytkintä
(b). Kytke työkalu pois päältä vapauttamalla
liipaisukytkin. Työkalussa on liipaisukytkimen
lukitsin (c), joka estää pursoteaineen vapautumisen
vahingossa.
Liipaisukytkimen lukitsin (kuva 1)
1. Lukitse liipaisukytkin painamalla kytkimen
lukitsin (c) ylös. Työkalu ei toimi, kun kytkin on
lukitusasennossa.
2. Avaa lukitus painamalla liipaisukytkimen lukitus
alas.
Säädettävä nopeusasteikko (kuva 1)
1. Käännä säädettävä nopeusasteikko (e)
vastapäivään, jos haluat kitin tai liiman
pienimmälle pursotusnopeudelle. Suurimman
pursotusnopeuden saat kääntämällä asteikkoa
myötäpäivään.
2. Aloita aineen levitys liipaisukytkintä (b)
painamalla.
138
VAROITUS: Kytke työkalu pois päältä
ja irrota akkuyksikkö ennen laitteen
ripustamista tai varastoimista. Lukitse
liipaisukytkin, kun työkalu ei ole käytössä
ja kun se on varastoituna.
VAROITUS: Vähennät vakavien
henkilövahinkojen riskiä, kun ET koskaan
käytä männänvarren kahvaa minkään
esineen ripustamiseen. Se voi johtaa
vakaviin henkilövammoihin.
Männänvarren kahvaa voidaan käyttää työkalun
ripustamiseen vakaassa paikassa, kun työkalu ei ole
käytössä, tai säilytyksen aikana.
Männänvarren kahvan säätö (kuva 1)
1. Säädä käsin männänvarsi (g) ja pidä
männänvarren liipaisin (a) painettuna.
2. Työnnä ja vedä männänvarren kahvaa (f),
kunnes saavutat haluamasi asennon. Vapauta
sitten männänvarren liipaisin.
Pursoteaineen lataaminen
VAROITUS: Purkautumisvaara.
Patruunan/pakkauksen koteloon jäänyt
aine voi kuivua, ellei siitä huolehdita.
Alenna henkilövahinkojen riskiä
noudattamalla kitin ja liiman käytössä
valmistajan ohjeita.
PATRUUNAN KOTELO (KUVA 1)
1. Varmista, että patruunan kotelo on oikea ja että
se on asennettu kunnolla.
2. Lukitse liipaisukytkin (b) lukitsimella (c).
3. Säädä kitti/liimaputkilon suuttimen pää. Pienet
aukot vaativat enemmän voimaa materiaalin
työntämiseen, mikä vaikuttaa mahdollisesti
akun käyttöikään. Materiaalin koostumus ja
levitysnopeus vaikuttavat materiaalin sileyteen ja
virtaukseen.
4. Riko kittiputkilon tai liimapakkauksen sisäkalvo
pakkauksen puhkaisimella (K), joka sijaitsee
patruunan kotelon alla.
HUOMAUTUS: Työkalun vaurioitumisen
vaara. Jos sisäkalvoa ei puhkaista,
pursotettava aine voi paineen takia tulla
ulos putkilon takaosasta ja vaurioittaa
työkalua.
SUOMI
HUOMAUTUS: Työkalun vaurioitumisen
vaara. Pidä männänvarsi, patruunan
kotelo ja patruuna puhtaina
pursoteaineesta. Kun männänvarsi,
johon on kuivunut kittiä tai liimaa,
vedetään sisään, se saattaa vaurioittaa
työkalun sisäosia ja aiheuttaa putkilon
väärää kohdistumista.
5. Pidä työkalu vakaasti paikoillaan ja vapauta
männänvarsi (g) painamalla männänvarren
vapautusliipaisinta (a). Vedä männänvarsi (g)
taaksepäin männänvarren kahvan (f) avulla, jotta
saat kitti/liimaputkilon patruunan kotelon sisään.
6. Aseta kitti/liimaputkilo sisään.
7. Paina männänvarren vapautusliipaisinta
(a) ja pidä se painettuna. Työnnä samalla
männänvarren kahvaa (f)
eteenpäin, kunnes mäntä (h) on
putkilon sisäpuolta vasten.
8. Päästä männänvarren vapautusliipaisin.
9. Pyöritä patruunan kotelo haluttuun kulmaan.
KALVOPAKKAUKSEN KOTELO (KUVA 1)
TÄRKEÄÄ: Aseta kalvopakkaus koteloon ja leikkaa
pakkaus auki (suutinta lähinnä oleva pää) valmistajan
ohjeen mukaan. Tämä kalvopakkauksen kotelo on
tarkoitettu käytettäväksi vain KALVOPAKKAUSTEN
kanssa. ÄLÄ poista kittiä/liimaa pakkauksesta. ÄLÄ
KOSKAAN kasta suuttimen kärkeä minkäänlaiseen
aineeseen.
HUOMAUTUS: Työkalun vaurioitumisen
vaara. Älä käytä laitetta pakkauksen
kotelon ollessa tyhjä, sillä mäntä saattaa
osua päätysuojukseen ja rikkoutua.
1. Kierrä suuttimen suojus (m) irti ja poista
suutin (n).
2. Paina männänvarren liipaisin (a) ja pidä se
painettuna. Vedä männänvarsi (g) taaksepäin
männänvarren kahvan (f) avulla, jotta saat kitti-/
liimapakkauksen kotelon (l) sisään.
3. Aseta kalvopakkaus koteloon ja leikkaa pakkaus
valmistajan ohjeiden mukaan.
4. Ruuvaa suuttimen suojus takaisin
kalvopakkauksen koteloon siten, että suuttimen
kärki osoittaa poispäin työkalusta.
5. Säädä suuttimen suojuksen kärki vaadittavalla
tavalla.
Kotelon vaihtaminen (kuvat 3 ja 4)
VAROITUS: Kytke laite pois päältä
ja irrota akku ennen lisälaitteiden
asentamista ja irrottamista sekä säätöjen
ja korjauksen ajaksi. Lukitse liipaisukytkin,
kun työkalu ei ole käytössä ja kun se on
varastoituna.
PATRUUNAN KOTELON POISTAMINEN (KUVA 3)
1. Irrota männän ruuvi (r) ja patruunan mäntä (s)
patruunan kotelon (j) sisältä.
2. Paina männänvarren liipaisinta (a) ja pidä se
painettuna. Vedä männänvarren kahvaa (f)
taaksepäin, jotta pääset käsiksi holkkimutteriin
(t). Vapauta männänvarren liipaisin.
3. Poista holkkimutteri (t) 13 mm (1/2”)
nelikulmavääntiöllä kääntämällä sitä
vastapäivään.
4. Takapäätylevy (x), välilevy (u) ja patruunan kotelo
(j) ovat nyt helposti irrotettavissa.
KALVOPAKKAUKSEN KOTELON ASENTAMINEN (KUVA 4)
1. Aseta takasuojuksen välilevy (v) ja
takapäätysuojus (w) [hienokierteet] työkalun
kärkeen.
HUOMAUTUS: Takasuojuksen välilevy
asetetaan siten, että kaksinkertaiset olakkeet
tulevat poispäin työkalusta.
2. Aseta takimmainen päätylevy (x)
takapäätysuojuksen (w) päälle ja kierrä
holkkimutteri (t) työkalun kärkeen. Kiristä
ja varmista holkkimutteri 13 mm (1/2”)
nelikulmavääntiöllä. Tämä kittipistooli on
suunniteltu siten, että takasuojus pystyy
pyörimään vapaasti.
3. Paina männänvarren vapautusliipaisinta ja
pidä se painettuna. Työnnä männänvarsi (g)
kokonaan eteen. Vapauta liipaisin.
4. Kierrä kalvopakkauksen kotelo (l)
takasuojukseen (w).
5. Kokoa mäntä (y) männänvarteen (g) ja kierrä
männän ruuvi (aa) männänvarteen kuvan
4 mukaisesti. Tämä varmistaa männän (y)
paikalleen. Kiristä huolellisesti.
HUOMAUTUS: Varmista ennen kalvopakkauksen
kotelon (l) kokoamista, että o-tiivisterengas (z)
on kauttaaltaan voideltu. Ellei näin ole, voitele
tiivisterengas huolellisesti ennen kokoonpanoa.
Männän tiivisterenkaan (z) säännöllinen voitelu
saattaa olla tarpeen kittipistoolin käyttöiän ajan.
Levitä kevyt kerros mukana toimitettua voiteluainetta
tiivisterenkaan ulkopinnalle, jotta materiaalin levitys
tapahtuisi tasaisesti.
TÄRKEÄÄ!
• Normaalikäytössä kittipistoolin mukana
toimitetun voiteluaineen ei pitäisi ärsyttää
silmiä. Silmät voivat ärsyyntyä suoran
kosketuksen seurauksena tai huonosti
ilmastoiduissa tiloissa.
139
SUOMI
• Voiteluaineen ei uskota aiheuttavan
ärsytystä iholle lyhytaikaisen kosketuksen
seurauksena. Suora, toistuva tai pitkittynyt
altistuminen saattaa aiheuttaa iholle
ärsytystä tai punoitusta.
6. Paina männänvarren liipaisinta ja pidä se
painettuna. Vedä männänvarren kahvaa
taaksepäin ennen pursotinaineen asettamista.
Männänvarren taakse vetäminen voitelee
kalvopakkauksen kotelon (l) sisäpuolta.
Männänvartta taaksepäin vedettäessä tuntuu
aluksi vastusta, kunnes mäntä on vedetty täysin
taakse.
7. Aseta suutin (n) kalvopakkauksen koteloon (l) ja
kierrä suuttimen suojus (m) suuttimen päälle.
Irrota kalvopakkauksen kotelo suorittamalla edellä
mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.
HUOMAUTUS: Holkkimutterin (t) ajoittainen kiristys
saattaa olla tarpeen, jotta työkalu toimisi kunnolla.
Jos työntöosan holkkimutteri löystyy, kiristä se 13
mm (1/2”) nelikulmavääntiöllä.
YLLÄPITO
Moottoroitu DEWALT-työkalu on suunniteltu siten,
että se toimii pitkään hyvin vähäisellä ylläpitohuollolla.
Laite toimii jatkuvasti vaadittavalla tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise
työkalusta virta ja irrota akku
ennen säätämistä tai varusteiden
irrottamista tai asentamista. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Voitelu
Tämä työkalu ei vaadi voitelua.
HUOMAUTUS: Männän o-tiiviste
(z) saattaa vaatia ajoittaista voitelua
kittipistoolin käyttöiän aikana. Levitä
kevyt kerros mukana toimitettu
voiteluainetta tiivisterenkaan ulkopinnalle,
jotta materiaalin levitys tapahtuisi
tasaisesti
HUOMAUTUS: Älä voitele tätä
työkalua, sillä voitelu vaurioittaa työkalun
sisäosia.
140
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
HUOMAUTUS: Työkalun vaurioitumisen
vaara. Patruunan/pakkauksen koteloon
jäänyt aine voi kuivua, ellei siitä
huolehdita. Älä yritä levittää pursotetta,
jos se on kuivunut koteloon. Vähennät
henkilövahinkojen riskiä noudattamalla
kitin ja liiman käytössä valmistajan
ohjeita.
Kun puhdistat patruunan kotelon, noudata
suuttimen, männän ja männänvarren puhdistusta
koskevia valmistajan suosituksia.
Kun puhdistat kalvopakkauksen kotelon, kierrä
suuttimen suojus (m) ja pakkauksen kotelo (l) auki ja
irrota ne työkalusta. Noudata suuttimen, männän,
männänvarren ja kalvopakkauksen puhdistuksessa
valmistajan suosituksia.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita ei
ole testattu tämän tuotteen kanssa,
sellaisten lisävarusteiden käyttö tämän
työkalun kanssa voi olla vaarallista.
Vahinkoriskin vähentämiseksi vain
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita
tulisi käyttää tämän tuotteen kanssa.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
SUOMI
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-, NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
141
SVENSKA
SLADDLÖS FOGNINGSPISTOL FÖR TUNGA
APPLIKATIONER DC540, DC542, DC547
Gratulerar!
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Tekniska upplysningar
Spänning
Typ
Presskraft
VDC
N
kg
mm/min
DC540
12
11
2900
295
25-584
DC542 DC547
12
18
11
11
2900
2900
295
295
25-584 50-635
Presshastighet
Vikt (utan
batteripaket)
kg
1,67*
1,77*
* vikt inkluderar inte patron- och korvhållare
1,70*
LPA (ljudtryck)
dB(A)
67
67
68
KPA (ljudtryck,
osäkerhet)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (ljudstyrka)
dB(A)
78
78
79
KWA (ljudstyrka,
osäkerhet)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma) bestämda i enlighet
med EN 60745:
Vibrationsvärde ah
= m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Mätningsavvikelse K
= m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
142
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
Laddare
Nätspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid min
Vikt
Säkringar
Europa
kg
230 V verktyg
DE9501
NiMH
12
2,4
0,7
DE9503
NiMH
18
2,6
1,0
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
60
40
(2,0 Ah
(2,0 Ah
batteripaket)
batteripaket)
0,52
0,52
10 Ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA: Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig skada.
VARNING: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Anger en
situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i lindrig eller
måttlig skada.
SVENSKA
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
EG-deklaration om
överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
DC540, DC542, DC547
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.12.2009
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
143
SVENSKA
c)
d)
e)
f)
g)
Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
144
f)
g)
Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Ytterligare säkerhetsföreskrifter för
Fogningspistoler
• Håll verktyget i de isolerade greppsytorna
när du utför ett arbete där skärverktyget
kan komma i kontakt med dolda
elledningar eller sin egen sladd. Kontakt
med en strömförande ledning kommer att
också göra verktygets oskyddade metalldelar
strömförande och ge användaren en elektrisk
stöt.
• Håll händerna borta från fogningspistolens
kolv- och kolvstavsområde. Man kan klämma
fingrarna mellan tubhållaren och kolven.
SVENSKA
• Ha inte kolvstaven i närheten av
ögonen eller huvudet, när du använder
fogningspistolen över huvudhöjd.
Kolvstaven kan slinta bakåt mot användaren.
Bär alltid skyddsglasögon när du använder
fogningspistolen.
• Arbeta alltid i väl ventilerade utrymmen
och bär lämpligt andningsskydd om det
är nödvändigt. Ånga från en del kitt och
fogmaterial kan vara skadliga.
• Stäng av apparaten och ta ut
batteripaketet innan du installerar eller tar
bort tillbehör, gör justeringar eller utför
reparationer. Oavsiktlig påslagning av verktyget
kan orsaka skada.
• Använd enbart tillbehör som
rekommenderats av tillverkaren av din
modell. Tillbehör som är lämpliga för ett verktyg
kan vara farliga då de används med ett annat.
Användande av olämpliga tillbehör kan orsaka
risk för personskador.
• Håll avtryckaren i OFF läge för att förhindra
oavsiktlig materialuttömning då verktyget inte
används.
• Se till att inte få kitt eller fogmaterial på
batterikontaktpunkterna.
• Läs och följ alltid tillverkarens instruktioner
angående kitt och fogmaterial. Att inte göra
det, kan resultera i personskada.
FARA: Håll händerna borta från kolv- och
kolvstavsområdet.
VARNING: Använd inte verktyget på en
steger.
Övriga risker
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter
och inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa
övriga risker inte undvikas. De är:
– Risk för kläm- eller krosskador på fingrar.
– Risk för inandning av ångor vid arbete med
fogmaterial.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Exempel:
2012 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
bruksanvisning innehåller viktiga säkerhets- och
användningsinstruktioner för DE9116/DE9135.
• Innan du använder laddaren, läs igenom
alla instruktioner och varningar på laddaren,
batteripaketet och den produkt som
batteripaketet skall användas i.
FARA! Fara för elektrisk stöt.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller död
med elektrisk ström.
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Släpp
inte in vätska i laddaren. Det kan leda till
elektrisk stöt.
OBSERVER: Fara för brännskada.
Minska risken för personskada genom
att enbart ladda laddningsbara batterier
från DEWALT. Andra batterier kan
explodera och orsaka person- och
materialskada.
OBSERVER: Under vissa
omständigheter, då laddaren är kopplad
till väggkontakt, kan de blottade
laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande föremål.
Främmande ledande föremål, så
som – men inte begränsat till – stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metallpartiklar, bör hållas borta från
laddarens håligheter. Koppla alltid ur
laddaren från elkontakten när det inte
finns något batteripaket i hålet. Koppla
ur laddaren före rengöring.
• Försök INTE ladda batteripaketet med
andra laddare än de som ingår i den här
bruksanvisningen. Laddaren och batteripaketet
är specialkonstruerade för att fungera
tillsammans.
• Den här laddaren är inte avsedd att
användas för något annat än laddning av
återladdningsbara batterier från DEWALT. All
annan användning kan orsaka brandfara eller
risk för elektrisk stöt.
DATUMKODPLACERING
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
• Dra i kontakten i stället för i sladden när
laddaren kopplas ur. Det minskar risken för
skada på den elektriska sladden och kontakten.
145
SVENSKA
• Se till att sladden ligger så att den inte går
att trampa på, snava över eller på annat sätt
blir utsatt för skada eller påfrestning.
• Använd inte förlängningssladd om det inte är
absolut nödvändigt. Användande av olämplig
förlängningssladd kan resultera i brandfara eller
elektrisk stöt eller dödande med elektrisk ström.
• Placera inte föremål ovanpå laddaren och
placera inte laddaren på en mjuk yta som
kan blockera ventilationsspringorna och
på så sätt orsaka för stor inre upphettning.
Placera laddaren långt från värmekällor.
Laddaren ventileras genom ventilationsspringor
ovanpå och under laddarens hus.
• Använd inte laddare med skadad sladd eller
stickpropp – byt genast ut dem.
• Använd inte laddaren om den har fått en
kraftig stöt, har tappats i golvet eller på
annat sätt skadats. Ta den till en auktoriserad
reparatör.
• Montera inte isär laddaren. Ta den istället till
en auktoriserad reparatör när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering kan
resultera i risk för elektrisk stöt, dödande med
elektrisk ström eller brand.
• Koppla ur laddaren från eluttagen före
rengöring. Det minskar risken för elektrisk
stöt. Att ta bort batteripaketet minskar inte
risken.
• Försök ALDRIG koppla ihop två laddare.
• Laddaren är utformad för att drivas med
standard 230V hushållsel. Försök inte
använda den med annan spänning. Detta
gäller inte billaddaren.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
2. Sätt batteripaketet (p) i laddaren. Den röda
(laddnings)lampan (d) kommer då att blinka
oavbrutet, vilket visar att laddningen har satt
igång.
3. När laddningen är avslutad kommer detta att
visas genom att den röda lampan börjar LYSA.
Paketet är då helt laddat och kan användas
genast eller lämnas i laddaren.
OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation
och livslängd hos NiCd-, NiMH- och Li-jonbatterierna, ladda batteriet under minst 10 timmar
före första användning.
Laddningsprocess
Se tabellen nedan för batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsstatus
laddar
fulladdat
fördröjning för att paketet är varmt/kallt
bytt ut batteripaketet
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering
Den automatiska balanseringen jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaket till
dess toppkapacitet. Batteripaket bör balanseras
varje vecka eller var gång batteripaketet inte längre
presterar som förut.
För att uppfriska ditt batteripaket, placera batteriet
i laddaren som vanligt. Lämna batteripaketet under
åtminstone 10 timmar i laddaren.
Het/kall paketfördröjning
Laddare
DE9116 laddare accepterar DEWALT NiCd och
NiMH batteripaket från 7,2 till 18 V.
DE9135-laddaren fungerar för 7,2–18 V NiCd, NiMH
eller Li-Ion-batterier.
Dessa laddare behöver ingen justering och är
designade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fig. 2)
FARA: Risk för död med elektrisk ström.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Fara för elektrisk stöt eller död med
elektrisk ström.
146
1. Sätt laddaren (o) i ett lämpligt uttag innan du
sätter i batteripaketet.
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
SVENSKA
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Du skall inte ladda eller använda batteriet
i explosiva miljöer, så som i närhet av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Att sätta i eller ta ut batteriet från laddaren kan
antända damm eller rökgaser.
• Ladda batteripaketen enbart i DEWALT-laddare.
• Stänk INTE på batteripaketet med vatten eller
andra vätskor och doppa det inte i dem.
• Verktyget och batteripaketet skall inte
förvaras eller användas i miljöer där
temperaturen kan nå eller överstiga
40 ˚C (105 °F) (så som utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommarmånaderna).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning.
Om batteripaketets fodral är
sprucket eller skadat, sätt inte in det
i laddaren. Krossa, tappa eller skada
inte batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket eller en laddare som har fått
ett hårt slag, tappats, blivit överkörda
eller skadade på något sätt (dvs.
genomstuckits med en spik, träffats av
en hammare, trampats på). Elektrisk
stöt eller dödande elchock kan uppstå.
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
NICKELKADMIUM (NiCd) OCH NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld.
• En liten läcka av vätskan från batteripaketets
celler kan uppstå under extrem användning
eller temperatur. Detta betyder inte att
batteripaketet slutat fungera.
Men om den yttre förseglingen går sönder:
a. och du får batterivätska på huden, tvätta
genast med tvål och vatten under flera
minuter.
b. Om du får batterivätska i ögonen skall du
spola med rent vatten i minst 10 minuter
och omedelbart söka läkarvård. (Medicinsk
anmärkning: Vätskan är en lösning med
25-35 procent kaliumhydroxid.)
SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUMJON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld. Giftiga rökångor och ämnen
bildas när litiumjonbatterier brinner.
• Om batteriinnehållet kommer i kontakt med
huden, tvätta omedelbart där med mild tvål
och vatten. Om batterivätska kommer i ett öga,
skölj det öppna ögat med vatten i 15 minuter
eller tills det slutar vara irriterat. Om du behöver
söka medicinsk hjälp, är batteriets elektrolyt
sammansatt av en blandning av vätskor av
organiska karbonat och litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan orsaka
irritation hos andningsorganen. Släpp in frisk
luft. Om symptomen kvarstår, sök medicinsk
hjälp.
VARNING! Risk för brännskada
Batterivätskan kan antändas om den
utsätts för gnistor eller lågor.
Batterilock (fig. 2)
Batteriskyddslocket (q) är till för att täcka det
losstagna batteripaket. Om batteripaketet inte har
skyddslocket på, kan lösa metallföremål kortsluta
kontakterna och orsaka brandfara, samt skada
batteripaketet.
1. Ta av batteriskyddslocket (q) innan du sätter in
batteripaketet (d) i laddaren eller verktyget.
2. Sätt på skyddslocket omedelbart efter att du
tagit ut batteripaketet ur laddaren eller verktyget.
VARNING: Se till att batteriskyddslocket
sitter på plats innan du lägger undan
eller bär det losstagna batteripaketet.
Batteripaket (fig. 1)
BATTERITYP DC540, DC542, DC547
DC540 och DC542 drivs med 12 volts batteripaket.
DC547 arbetar med 18 volt batteripaket.
147
SVENSKA
Förvaringsrekommendationer
Bränn inte batteripaketen NiMH, NiCd+
och Li-Ion.
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
Laddar batteripaket NiMH och NiCd
batteripaket.
Laddar batteripaket Li-Ion.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilderna i den här bruksanvisningen, visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande
symboler:
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Förpackningens innehåll
Paketet innehåller:
1 Kittpistol
1 Laddare (Enbart kit-modeller)
1 Batteripaket (Enbart kit-modeller)
Läs bruksanvisningen före användandet.
1 310 ml. patronhållare (DC540, DC542, DC547)
1 600 ml. korvhållare (DC542, DC547)
O-ringen behöver smörjas då och då.
2 kolvar (DC540 innehåller endast 1 kolv)
2 kolvskruvar (DC540 innehåller endast 1 skruv)
Batteri laddas.
2 distansbrickor (DC540 innehåller endast 1
distansbricka)
Batteri laddat.
1 Tub med smörjmedel
1 skruvnyckel (DC542, DC547)
Batteri defekt.
2 kolvstavar (DC540 innehåller endast 1 kolvstav)
Mynning(ar) (DC542, DC547)
Fördröjning för varmt/kallt paket.
O-ring(ar) (DC542, DC547)
1 Bruksanvisning
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd enbart med DEWALT
batteripaket, andra kan explodera och
orsaka personskada och materiella
skador.
Utsätt inte för vatten.
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
Ladda enbart i temperaturer mellan 4 °C
och 40 °C.
1 Sprängskiss
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig el-verktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
a. Kolvstavsfrigörare
b. Avtryckarknapp
c. Avtryckarknappsspärr
d. Batteripaket
e. Hastighetsvariationsratt
Omhänderta batteripaket på ett
miljövänligt sätt.
148
f Kolvstavshandtag
SVENSKA
g Kolvstav
h. Kolv
i Frigörarknappar
j. Patronhållare
k. Pinne
l. Korvhållare
m. Mynningshylsa
n. Mynning
AVSEDD ANVÄNDNING
DC540, DC542, DC547 sladdlösa fogningspistoler
är utformade för att applicera ett stort urval av olika
fogmaterial och kitt. ANVÄND INTE i fuktiga miljöer,
eller i närhet av lättantändliga vätskor eller gaser.
DC540, DC542, DC547 sladdlösa fogningspistoler
är professionella el-verktyg.
TILLÅT INTE barn att komma i kontakt med
verktyget. Övervakning krävs då detta verktyg
används av oerfarna personer.
12 V DC540 accepterar endast 310 ml patroner. 12
V DC542 och 18V DC547 accepterar både 310 ml
patroner och 600 ml påspaket.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNING
VARNING: Avlägsna alltid batteripaketet
före montering och inställning. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar ut batteripaketet.
VARNING: Använd enbart DEWALT
batteripaket och laddare.
Insättning och Borttagning av
Batteripaket från Verktyget (fig. 2)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
OBSERVERA: Se till att ditt batteripaket (p) är helt
uppladdat.
ATT INSTALLERA BATTERIPAKETET I VERKTYGETS
HANDTAG
1. Passa in skåran inuti verktygets handtag med
batteripaketet (fig. 1).
2. Dra batteripaketet med fast hand in i handtaget
tills du hör att låset snäpper på plats.
ATT TA UT BATTERIPAKETET UR VERKTYGET.
1. Tryck på lösgöringsknapparna (i) och dra
batteripaketet med fast hand ut ur verktygets
handtag.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren så som beskrivs
i laddar-avsnittet i denna handbok.
Elektronisk tryckkontroll
Verktyget är utformat för att applicera ett stort urval
av olika fogmaterial och kitt, samt för att känna av
om materialet inte matas ut eller matas ut för sakta.
Om verktyget inte matar ut materialet rätt, kan det
bero på stelnat fogmaterial, punkteringar, fruset
material eller liknande. Om det händer kommer den
elektroniska tryckkontrollsfunktionen att stänga av
verktyget.
Följ alltid tillverkarens rekommendationer gällande
stelnat fogmaterial, punkteringar, fruset material osv.,
för att minska risken att skada tuben och höljet.
Ta ut batteripaketet och byt ut materialtuben/höljet
enligt tillverkarens instruktioner och instruktionerna
under Isättning av material. För verktyget till ett
DEWALT service center om verktyget fortsätter att
slås av.
149
SVENSKA
Avtryckarknapp (fig. 1)
Konstant hastighet
Den konstanta hastighets funktionen tillåter
materialet att flöda i jämn takt, oavsett de olika
hastighetsinställningarna och mängden material i
patronen.
Elektronisk automatisk back
Det här verktyget har en automatisk
backningsfunktion som får kolven att backa upp i
vissa situationer beroende på material som används
och verktygets hastighet.
MONTERING
Le modèle DC540 est livré avec la cartouche de
310 ml assemblée.
Les modèles DC542 et DC547 sont livrés avec
la cartouche de 600 ml assemblée et incluent
également la cartouche de 310 ml.
Tryck på avtryckarknappen (b) för at aktivera
verktyget. Släpp avtryckarknappen för att stänga
av verktyget. Ditt verktyg är försett med en
avtryckarknappsspärr som förhindrar att material
oavsiktlig matas ut.
Avtryckarknappsspärr (fig. 1)
1. Tryck avtryckarknappsspärren (c) uppåt för att
låsa avtryckarknappen. Verktyget kommer inte
att fungera så länge knappen är i låst position.
2. Tryck avtryckarknappsspärren (c) nedåt för att
låsa upp avtryckarknappen.
Hastighetsvariationsratt (fig. 1)
1. Vrid hastighetsvariationsratten (e) motsols för
minimalt flöde av kitt eller fogmaterial. Vrid
hastighetsvariationsratten medsols för maximalt
flöde av kitt eller fogmaterial.
2. Tryck på avtryckarknappen (b) för att starta
flödet av material.
Innan användning
Roterande patronhållare
Se till att ditt batteripaket är (fullt) laddat före
användandet.
Patronhållaren kan roteras 360° för att kunna
applicera material från alla vinklar.
ANVÄNDNING
Kolvstavshandtag (fig. 1)
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Korrekt Handplacering (fig. 5)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver en hand på
huvudhandtaget (bb), med den andra handen på
kolvstångshandtaget (f).
150
VARNING: Stäng av apparaten och
ta ut batteripaketet före du hänger
upp eller lägger undan verktyget. Håll
avtryckarspärren låst då verktyget inte
används och då verktyget förvaras.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada bör kolvstaven
INTE användas för upphängning
av föremål. Det kan orsaka allvarliga
personskador.
Kolvstavshandtaget kan användas för att hänga upp
verktyget från ett stadigt fäste när det inte används
eller för förvaring.
Justering av kolvstav (fig. 1)
1. Pressa in och håll kolvstavsfrigöraren (a), för att
justera kolvstaven (g) manuellt.
2. Skjut eller dra kolvstavshandtaget (f) till önskad
position och släpp sedan kolvstavsfrigöraren.
Isättning av material
VARNING: Sprickningsfara. Material
som lämnas kvar i patron-/korvhållaren
kan torka om det lämnas oåtgärdat.
SVENSKA
Följ tillverkarens rekommendationer när
du använder kitt eller fogmaterial för att
minska risken för personskada.
PATRONHÅLLARE (FIG. 1)
1. Se till att rätt patronhållare installerats på rätt
sätt.
2. Använd avtryckarknappsspärren (c) för att låsa
avtryckarknappen (b).
3. Skär av mynningsspetsen på kitt-/
fogmaterialstuben. Små öppningar kräver
mer kraft för att pressa ut materialet vilket
kan påverka batteriets livslängd. Materialets
konsistens och appliceringshastigheten
påverkar hur jämnt och lätt materialet flödar.
4. Bryt den inre förslutningen på kittuben eller
fogmaterialet med pinnen (K) som sitter på
undersidan av patronhållaren.
OBSERVERA: Risk för skada på
verktyget. Om den inre förslutningen inte
bryts, kan material tvingas ut genom
baksidan av tuben och skada verktyget.
OBSERVERA: Risk för skada på
verktyget. Håll kolvstaven, patronhållaren
och patronen rena från allt material. Att
dra tillbaka en kolvstav som är täckt
med torkat material kan skada de inre
delarna i verktyget och få till följd att
tuben inte sitter rätt.
5. Håll verktyget i ett fast grepp, pressa
in kolvstavsfrigöraren (a) för att släppa
loss och frigöra kolvstaven (g). Använd
kolvstavshandtaget (f) för att dra kolvstaven (g)
bakåt, för att tillåta kitt-/fogmaterialstuben att
passa in i patronhållaren.
6. Sätt in kitt-/fogmaterialstuben.
7. Tryck in och håll inne kolvstavsfrigöraren (a)
medan du pressar kolvstavshandtaget (f)
framåt tills kolven (h) ligger mot
insidan av tuben.
8. Släpp kolvstavsfrigöraren.
9. Rotera patronhållaren till önskad vinkel.
KORVHÅLLARE (FIG. 1)
VIKTIGT: För in korvpaketet i korvhållaren och
skär av höljet (änden närmast mynningen) enligt
tillverkarens instruktioner. Den här korvhållaren
är konstruerad för att användas enbart
TILLSAMMANS MED korvpaket. TA INTE ut kitt-/
fogmaterialstuben från höljet. DOPPA ALDRIG
mynningsspetsen i något som helst material.
OBSERVERA: Risk för skada på
verktyget. Låt inte korvhöljet tömmas
helt, då kan kolven komma i kontakt
med det bakre locket och orsaka
bristning.
1. Skruva av mynningshylsan (m) och ta av
mynningen (n).
2. Pressa och håll inne kolvstavsfrigöraren (a).
Använd kolvstavshandtaget (f) för att dra
kolvstaven (g) bakåt, för att tillåta kittets/
fogmaterialets ytterhölje att passa in i
korvhållaren (l).
3. För in korvpaketet i korvhållaren och skär av
ytterhöljet enligt tillverkarens instruktioner.
4. Skruva tillbaka mynningshylsan på korvhållaren
med mynningsspetsen vänd från verktyget.
5. Trimma spetsen på mynningshylsan för lämplig
applikation.
Byte av hållare (fig. 3, 4)
VARNING: Stäng av apparaten och ta
ut batteripaketet före installation eller
avlägsnande av tillbehör, justeringar
och reparationer. Håll avtryckarspärren
låst då verktyget inte används och då
verktyget förvaras.
AVLÄGSNING AV PATRONHÅLLAREN (FIG. 3)
1. Avlägsna kolvskruven (r) och patronkolven (s)
från insidan av patronhållaren (j).
2. Pressa och håll inne kolvstavsfrigöraren (a) och
dra kolvstavshandtaget (f) tillbaka för att komma
åt pipmuttern (t). Släpp kolvstavsfrigöraren.
3. Vrid pipmuttern (t) motsols med en 13 mm
(1/2”) kvadratisk skruvnyckel för att ta bort den.
4. Det går nu lätt att avlägsna den bakre
packningen (x) mellanläggsbrickan (u) och
patronhållaren (j).
MONTERING AV KORVHÅLLARE (FIG. 4)
1. Placera det bakre lockets mellanlägg (v) och det
bakre locket (w) [fingängat] i verktygets nos.
OBS: Den sida av det bakre lockets
mellanläggsbricka som har dubbla kragar skall
vara vänd bort från verktyget.
2. Placera den bakre packningen (x) över det
bakre locket (w) och för in pipmuttern (t) i
verktygets nos. Dra åt och säkra pipmuttern
med en 13 mm (1/2”) kvadratisk skruvnyckel.
Den här kittpistolen är konstruerad för att tillåta
det bakre locket att rotera fritt.
151
SVENSKA
3. Tryck in och håll in kolvstavsfrigöraren och
pressa kolvstaven (g) framåt helt och hållet.
Släpp avtryckaren.
4. Trä korvhållaren (l) genom den bakre hylsan (w).
5. Montera ihop pipkolven (y) med kolvstaven (g)
och för in kolvskruven (aa) i kolvstaven i den
ordning som visas på Fig. 4. Det kommer att
hålla pipkolven (y) säkert på plats. Skruva åt
ordentligt.
OBS: Före montering av korvhållaren (l), skall du
se till att o-ringen (z) har smorts ordentligt. Om det
inte har gjorts, skall du använda det medföljande
smörjmedlet och smörja o-ringen fullständigt före
monteringen. O-ringen (z) kan behöva smörjas då
och då under kittpistolens livstid. För att uppnå
jämn drift medan materialet appliceras, skall utsidan
av o-ringen smörjas med ett tunt lager av det
medföljande smörjmedlet.
VIKTIGT:
• Vid normal användning, förväntas
smörjmedlet som levereras tillsammans
med kittpistolen inte orsaka
ögonirritation. Ögonirritation kan uppstå
vid direktkontakt eller i dåligt ventilerade
utrymmen.
• Kort tids hudkontakt med smörjmedlet
förväntas inte orsaka hudirritation.
Direkt, upprepad eller långvarig kontakt
kan orsaka hudirritation och rodnad.
6. Pressa och håll inne kolvstavsfrigöraren och
dra kolvstavshandtaget tillbaka före laddning
av material. När pipkolven dras tillbaka smörjs
insidan av korvhållaren (l). Det är normalt att
kolvstaven går trögt tills pipkolven har dragits
tillbaka fullständigt.
7. Placera mynningen (n) på korvhållaren (l) och trä
mynningshylsan (m) över mynningen.
Ta av korvhållaren genom att utföra samma
procedur i motsatt ordning.
OBS: Pipmuttern (t) kan behöva dras åt då och då
för att försäkra att verktyget fungerar på rätt sätt.
Använd en 13 mm (1/2”) kvadratisk skruvnyckel för
att dra åt pipmuttern om den blir lös.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimum av underhåll.
Långvarig och god funktion är beroende av lämplig
verktygsvård och regelbunden rengöring.
152
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Smörjning
Det här verktyget kräver ingen smörjning.
OBS: O-ringen (z) kan behöva smörjas
då och då under kittpistolens livstid. För
att uppnå jämn drift medan materialet
appliceras, skall utsidan av o-ringen
smörjas med ett tunt lager av det
medföljande smörjmedlet.
OBSERVERA: Smörj inte verktyget, då
detta kommer att skada inre delar.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
OBSERVERA: Risk för skada på
verktyget. Material som lämnas kvar i
patron-/korvhållaren kan torka om det
lämnas oåtgärdat. Försök inte mata ut
material under dessa förhållanden. Följ
tillverkarens rekommendationer när du
använder kitt eller fogmaterial för att
minska risken för materiella skador.
SVENSKA
För att rengöra patronhållaren, bör du följa
tillverkarens rekommendationer för rengöring av
material från mynning, pipkolv och kolvstav.
För att rengöra korvhållaren bör du skruva
loss mynningshylsan (m) och korvhållaren (l) från
verktyget. Följ tillverkarens rekommendationer för
rengöring av material från mynning, pipkolv, kolvstav
och korvhållare.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING: Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-Ion, NiCd och NiMH batterier kan återvinnas.
Ta med dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
återvinns eller avyttras på lämpligt sätt.
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
153
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
154
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
DAYANIKLI KORDONSUZ YAPIŞKAN
TABANCASI DC540, DC542, DC547
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik, DEWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik Veriler
Voltaj
VDC
Tip
İtiş gücü
İtiş hızı
N
kg
mm/min
Ağırlık (pil takımı hariç)
kg
Pil takımı
DC540 DC542 DC547
12
12
18
11
11
11
2900
2900 2900
295
295
295
25-584 25-584 50-635
1,67*
1,77*
1,70*
* kartuş ve sosis tutacağı ağırlığa dahil değildir,
LPA (ses
basıncı)
dB(A)
67
67
68
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (ses gücü)
dB(A)
78
78
79
KWA (ses gücü
belirsizliği)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
Titreşim toplam değerleri (üç eksen vektör toplamı) EN
60745’e uygun olarak saptanmıştır:
Titreşim emisyonu
değer ah
= m/s2
Belirsizlik K = m/s2
Belirli bir çalışma süresi boyunca
tecrübe edilen titreşime maruz kalma
seviyesinin tahmini, alet kapalı ve
tetikleme süresine ek olarak boşta
çalışıyor iken de göz önüne alınmalıdır.
Bu da toplam çalışma süresinde maruz kalma
seviyesini önemli derecede azaltabilir.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Beyan edilen titreşim emisyon değeri standart bir
teste uygun olarak ölçülmüştür ve elektrikli aletin
başka bir aletle karşılaştırılması için kullanılabilir.
Beyan edilen titreşim emisyon değeri, maruz kalma
ön değerlendirmesinde de kullanılabilir.
UYARI: Elektrikli aletin gerçek
kullanımı sırasındaki titreşim emisyon
değeri aletin kullanım şekline bağlı
olarak beyan edilen değerden farklı
olabilir. Alet düzenli olarak bu şekilde
kullanıldığında bu durum önemli
bir maruz kalma değerinin altında
değerlendirmeye neden olabilir.
Pil türü
DE9501
DE9503
NiMH
NiMH
Voltaj
VDC
12
18
Kapasite
Ah
2,4
2,6
Ağırlık
kg
0,7
1,0
DE9116
DE9135
Şarj cihazı
Ana şebeke
voltajı
VAC
Pil türü
230
230
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH/Li-Ion
Yaklaşık
şarj süresi
min
60
(2,0 Ah akü)
40
(2,0 Ah akü)
Ağırlık
kg
0,52
0,52
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
155
TÜRKÇE
EC Uygunluk Bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ
DC540, DC542, DC547
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC ve EN 60745-1 normlarına
uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.12.2009
UYARI: Yaralanma riskini
azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
156
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
TÜRKÇE
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir pil takımı türüne
uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil
takımı ile kullanıldığında yangın riski ortaya
çıkarabilir.
b) Elektrikli aletleri sadece özellikle
belirtilen pil takımları ile kullanın. Başka
pil takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın tehlikesi oluşturabilir.
c) Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını
kağıt klipsler, madeni paralar, anahtarlar,
çiviler, vidalar veya bir kutup başından
diğerine bağlantı yapabilecek diğer
küçük metal nesnelerden uzak tutun.
Pil kutup başlarının kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına sebep olabilir.
d) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa,
su ile yıkayın. Sıvı gözlere temas
ederse, tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı
iritasyona veya yanıklara yol açabilir.
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
157
TÜRKÇE
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Kalafat tabancaları için ilave
güvenlik talimatları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kesme aletinin gizli kablolara veya kendi
kablosuna temas edebileceği bir işlem
yaparken aleti izole edilmiş kavrama
yüzeylerinden tutun. Bir “elektrikli” tel
ile temas edilmesi aletin açıktaki metal
parçalarına da elektrik iletir ve işlem yapan
kişiyi çarpar.
Ellerinizi, kalafat tabancasının mil ve mil
çubuğu alanından uzak tutun. Parmaklar
namlu tutucu ve mil arasında kalarak
ezilebilir.
Kalafat tabancasını ek yükle kullanırken,
mil çubuğunu gözlerinizin veya başınızın
bulunduğu yönde tutmayın. Mil çubuğu,
kullanıcının bulunduğu yöne doğru geri
kayabilir. Kalafat tabancasını kullanırken
mutlaka göz koruması takın.
Her zaman iyi havalandırılmış yerlerde
çalışın ve gerekli ise uygun solunum
koruması kullanın. Bazı kalafat ve
yapışkanlardan çıkan dumanlar zehirli
olabilir.
Aksesuarların takılması ve
çıkarılmasından önce ve ayarlama
ve tamir işlemlerinden önce üniteyi
kapatarak pil takımını çıkarın. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya sebep
olabilir.
Sadece imalatçı tarafından modeliniz
için tavsiye edilen aksesuarları kullanın.
Bir alet için uygun olan aksesuarlar
başka bir alette kullanıldığında tehlikeli
olabilir. Uygun olmayan aksesuarların
kullanılması, insanlarda yaralanma
riskine yol açabilir.
Kullanılmayan zamanlarda materyalin
istenmeyen şekilde serbest kalmasını
önlemek için tetiği KAPALI konumda
kilitleyin.
Kalafat veya yapışkanın pil temas
noktalarına ulaşmamasına dikkat edin.
Her zaman kalafat veya yapışkanla ilgili
olarak imalatçının bütün talimatlarını
okuyun ve bunlara uyun. Bunun
yapılmaması kişisel yaralanmaya neden
olabilir.
TEHLIKE: Ellerinizi mil ve mil çubuğu
alanından uzak tutun.
158
UYARI: Aleti bir merdiven üzerinde
kullanmayın.
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– Parmakların sıkışması, ezilmesi riski.
– Yapışkanlarla çalışırken dumanı içine çekme
riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2012 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Pil Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz,
DE9116/DE9135 pil şarj cihazları için önemli
güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, pil takımını
kullanırken şarj cihazı, pil takımı ve ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik şoku veya elektrik
sebebiyle ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine
izin vermeyin. Elektrik şokuna yol
açabilir.
DIKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT pillerini şarj
edin. Diğer pil türleri, kişisel yaralanma
veya hasara yol açacak şekilde infilak
edebilir.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
DIKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki şarj
temas noktaları, yabancı maddelerle
kısa devre yapabilir. Çelik yünü,
alüminyum folyo veya metalik
parçacıklardan oluşan herhangi bir
takviye gibi iletken niteliği olan yabancı
maddeler, şarj etme yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuva içinde pil takımı
olmadığında, daima şarj cihazının
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
Pil takımını, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve
pil takımı, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT pillerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım,
yangın, elektrik şoku veya elektrikle ölüm
riskine yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken
kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik prizi ve
kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
Güvenlik için uzatma kablosu yeterli kablo
boyutunda (AWG veya Amerikan Kablo
Ölçüsü) olmalıdır. Kablonun ölçü numarası
küçüldükçe, kablo kapasitesi artar: 16 ölçünün
kapasitesi 18 ölçüden daha fazladır. Toplam
uzunluğu oluşturmak için birden çok uzatma
kullanırken, her bir uzatmanın en azından
minimum kablo boyutunda olduğundan emin
olun.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını
•
•
•
•
•
•
tüm ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın.
Şarj cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki
yuvalarla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını demonte etmeyin; servis
veya onarım gerekirse yetkili bir servis
merkezine götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku, elektrikle ölüm veya
yangın gibi risklere yol açabilir.
Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Pil takımını çıkarmak riski
azaltmaz.
HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DE9116 şarj cihazları, 7,2 - 18 V arasındaki
DEWALT NiCd ve NiMH pil takımlarına
uygundur.
DE9135 şarj cihazı 7,2 – 18 V NiCd, NiMH veya
Li-İyon pillere uygundur.
Bu şarj cihazlarına ayarlama yapmanız gerekmez
ve bunlar mümkün olduğunca kolay çalıştırılacak
şekilde tasarlanmıştır.
Şarj Prosedürü (şek. [fig.] 2)
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik şoku veya elektrikle
ölüm tehlikesi.
1. Pil takımını takmadan önce, şarj cihazının (o)
fişini uygun prize takın.
2. Pil takımını (d) şarj cihazına takın. Kırmızı
(p) (şarj oluyor) ışığın sürekli yanıp sönmeye
başlaması, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlanması, kırmızı ışığın sürekli
olarak AÇIK kalmasıyla belirtilecektir. Takım,
159
TÜRKÇE
tamamen şarj olunca hemen kullanılabilir veya
şarj cihazında bırakılabilir.
NOT: NiCd, NiMH ve Li-Ion pillerden maksimum
performans ve kullanım ömrü elde etmek için pili ilk
defa kullanmadan önce en az 10 saat şarj edin.
Şarj işlemi
Pil takımının şarj durumu için aşağıdaki tabloya
bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
– – – – – –
tamamen şarj oldu
–––––––––––
sıcak/soğuk pil gecikmesi
––– – ––– –
pil takımını değiştirin
•••••••••••
sorun
•• •• •• ••
Otomatik yenileme
Otomatik yenileme modu, pil takımındaki ayrı
hücrelerin en yüksek kapasitede eşitlenmesini
veya dengelenmesini sağlayacaktır. Pil takımları
haftada bir ya da pil takımı artık aynı miktarda iş
çıkarmadığı zaman yenilenmelidir.
Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi
aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az
10 saat şarj cihazında bırakın.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
SADECE LI-ION AKÜLER
Li-Ion aküler, aküyü aşırı yük, aşırı ısınma veya
derin deşarja karşı koruyan Elektronik Koruma
Sistemli olarak tasarlanmışlardır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
160
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALIMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Pili şarj
cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Pil takımlarını yalnızca DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve pil takımını, sıcaklığın 40 °C’ye
veya üzerine ulaşabileceği yerlerde
(yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı
aküyü şarj cihazına takmayın. Aküyü
ezmeyin, düşürmeyin ve hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, ezilmiş veya herhangi bir
şekilde hasar görmüş (çiviyle delinmiş,
çekiç darbesi almış, üzerine basılmış)
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın.
Elektrik şokuna veya elektrik sebebiyle
ölüme neden olabilir. Hasarlı aküler,
geri dönüştürülmek üzere yetkili
servise götürülmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NIKEL KADMIYUM (NiCd) VEYA NIKEL
METAL HIDRIT (NiMH) İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pil takımını ateşe atmayın.
Pil takımı ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
pil takımı hücrelerinden az miktarda sıvı
sızabilir. Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve pil sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
TÜRKÇE
b. ve pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25-35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
LITYUM İYON İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pil takımını ateşe atmayın.
Pil takımı ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon pil takımları yanınca toksik buharlar ve
materyaller açığa çıkar.
• Pil içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen
alanı derhal yumuşak bir sabun ve suyla
yıkayın. Pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa,
gözünüzü açık tutarak 15 dakika boyunca
veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, pil elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan pil hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Pil sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Pil başlığı (şekil 2)
Bağlantısız bir pil takımının ilgili parçalarını örtmek
üzere bir koruyucu pil başlığı (q) temin edilmiştir.
Koruyucu başlığın yerinde olmaması halinde,
gevşek metal nesneler bu parçalara kısa devre
yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve pil
takımına zarar verebilir.
1. Pil takımını (d) şarj cihazına veya alete
yerleştirmeden önce koruyucu pil başlığını (q)
çıkarın.
2. Pil takımını şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu başlığı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin.
UYARI: Bağlantısız bir pil takımını
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu pil başlığının yerinde olduğundan
emin olun.
Pil Takımı (şek. 1)
DC540, DC542, DC547 PIL TÜRÜ
DC540 ve DC542, 12 voltluk pil takımları ile
çalışmaktadır. DC547, 18 voltluk akülerle çalıır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
NOT: Li-Ion aküler saklanırken tam şarjlı
olmalıdır.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj cihazı ve pil takımı
üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave olarak,
şarj cihazı ve pil takımı üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki piktografları göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
o-halkasının periyodik olarak yağlanması
gereklidir
Pil şarj oluyor.
Pil şarj oldu.
Pil arızalı.
Sıcak/soğuk pil gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı pil takımlarını şarj etmeyin.
Sadece DEWALT pil takımları ile
kullanın, diğerleri patlayabilir ve kişisel
yaralanma ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
161
TÜRKÇE
b. Tetik anahtarı
Pil takımını çevreye gerekli özeni
göstererek imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-İyon pil takımını
ateşe atmayın.
c. Tetik anahtarı kilidi
d. Pil takımı
e. Değişken hızlı kadran
f Mil çubuğu kulbu
g Mil çubuğu
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd pil
takımlarını şarj eder.
Şarj cihazı, Li-İyon pil takımlarını
şarj eder.
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
h. Mil
i Serbest bırakma düğmeleri
j. Kartuş tutacağı
k. Demir Çubuk
l. Sosis tutacağı
m. Meme başlığı
n. Meme
Paket İçeriği
KULLANIM ALANI
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
DC540, DC542, DC547 Kablosuz Yapışkan
Tabancanız çeşitli türlerde yapışkan ve kalafatın
uygulanması için tasarlanmıştır. Nemli koşullarda
ya da yanıcı sıvılar ya da gazların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın.
1 Kalafat tabancası
1 Şarj cihazı (Sadece takımlı modellerde)
1 Pil takımı (Sadece takımlı modellerde)
1 310 ml. kartuş tutucu (DC540, DC542, DC547)
1 600 ml. sosis tutacağı (sadece DC542, DC547)
2 Piston (DC540’ta yalnızca 1 piston vardır)
2 Piston vidası (DC540’ta yalnızca 1 vida vardır)
2 Pul (DC540’ta yalnızca 1 pul vardır)
1 Yağlama malzemesi tüpü
1 Vida anahtarı (DC542, DC547)
2 Piston Çubuğu (DC540‘ta yalnızca 1 piston
çubuğu vardır)
Meme(ler) (DC542, DC547)
O-halka (halkaları) (DC542, DC547)
1 Kullanım kılavuzu
1 Teknik çizim
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şek. 1)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını asla değiştirmeyin. Hasarla
veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Mil çubuğu serbest bırakma tetiği
162
DC540, DC542, DC547 Kablosuz Yapışkan
Tabancaları, profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aletle temas etmesine izin vermeyin.
Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar tarafından
kullanıldığı durumlarda gözetim gereklidir.
12V DC540 için yalnızca 310 ml’lik kartuşlar
uygundur. 12V DC542 ve 18V DC547 için hem
310 ml’lik kartuşlar hem de 600 ml’lik sosis
paketleri uygundur.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
ELEKTRIK EMNIYETI
Elektrik motoru sadece bir voltaj için tasarlanmıştır.
Her zaman pil takımı voltajının anma değerleri
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının ana şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
normuna uygun olarak iki kez izole
edilmiştir.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT servis
kuruluşundan temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
TÜRKÇE
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
Namlu veya mahfazaya zarar verme riskini
azaltmak için her zaman imalatçının katılaşmış
yapışkan, delikler, donmuş malzeme, vb.
hususlarındaki tavsiyelerine uyun.
İmalatçının talimatları ve Malzeme Doldurulması
bölümünde açıklanan talimatlara uygun olarak pil
takımını çıkarın ve malzeme namlusu/mahfazasını
değiştirin. Alet kapanmaya devam ederse bir
DEWALT servis merkezine götürün.
Montaj ve ayarlama
UYARI: Montaj ve ayarlama
işleminden önce, her zaman pil
takımını çıkarın. Pil takımını takmadan
veya çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT pil takımları
ve şarj aletleri kullanın.
Aküyü Alete Takıp Çıkarma
(şek. 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
NOT: Akünün (p) tam şarjı olduğundan emin olun.
AKÜYÜ ALETE TAKMAK İÇİN
1. Aletin kabzasının içinde bulunan tırnakla
aküyü aynı hizaya getirin (şek. 1).
2. Yerine oturduğunu duyuncaya dek aküyü
sıkıca kabzaya sokun.
AKÜYÜ ALETTEN ÇIKARMAK İÇİN
1. Çıkarma düğmelerine (i) basın ve aküyü aletin
kabzasından çekerek çıkarın.
2. Aküyü şarj cihazına bu kılavuzun şarj cihazı
kısmında anlatıldığı şekilde takın.
Elektronik Kuvvet Kontrolü
The tool is designed to dispense a wide
range of aAlet, büyük miktarda yapışkan ve
kalafat uygulamak ve malzeme akmadığı veya
yavaş aktığı zaman bunu tespit etmek üzere
tasarlanmıştır. Katılaşmış yapışkan, delikler,
donmuş malzeme ve benzeri nedenlerden ötürü
alet, malzemeyi düzgün şekilde yayamayabilir.
Bu tür durumlarda entegre elektronik güç kontrol
modülü aleti kapatacaktır.
Sabit Hız
Sabit hız özelliği, değişken hız ayarına veya
kartuştaki malzemenin miktarına bakılmaksızın
malzemenin aynı hızda akmasını sağlar.
Elektronik Otomatik Ters
Çevirme
Bu alet, kullanılan malzeme ve aletin hızına bağlı
olarak belirli durumlarda mili tersine çeviren bir
otomatik ters çevirme özelliğine sahiptir.
TAKILMASI
DC540, 310 ml’lik kartu tamamen takılı olarak
gelmektedir.
DC542 ve DC547, 600 ml’lik kartu tamamen takılı
olarak gelmektedir ve ayrıca 310 ml’de dahildir.
Kullanmadan önce
Kullanmadan önce, pil takımının (tam olarak) dolu
olup olmadığını kontrol edin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şek. 5)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
163
TÜRKÇE
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonunda, bir el baskı çubuğu kolu
(f), diğer el ana tutamak (bb) üzerinde olmalıdır.
Tetik Anahtarı (şek. 1)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch (b).
To turn the tool off, release the trigger switch. Your
tool is equipped with a trigger switch lock-off (c) to
safeguard against inadvertent release of material.
Tetik Anahtarı Kilidi (şek. 1)
1. Tetik anahtarını kilitlemek için, tetik anahtarı
kilidini (c) yukarıya doğru itin. Anahtar kilitli
konumda iken alet çalışmayacaktır.
2. Tetik anahtarını açmak için, tetik anahtarı
kilidini aşağıya doğru itin.
Değişken Hızlı Kadran (şek. 1)
1. Kalafat veya yapışkanın minimum akışını
sağlamak için değişken hızlı kadranı (e)
saat yönünün tersine çevirin. Kalafat veya
yapışkanın maksimum akışını sağlamak için
kadranı saat yönünde çevirin.
2. Malzemenin akışını başlatmak için tetik
anahtarına (b) basın.
Döner Kartuş Tutacağı
Kartuş tutacağı, malzemeyi herhangi bir açıda
uygulamak için 360˚ dönmektedir.
Mil Çubuğu Kulbu (şek. 1)
UYARI: Aleti asmadan veya
saklamadan önce aleti kapatın ve pil
takımını çıkarın. Alet kullanılmadığı
zamanlarda ve aleti saklarken tetik
anahtarını kilitleyin.
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, mil çubuğu kulbunu
herhangi bir nesneyi asmak amacıyla
KULLANMAYIN. Ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilir.
Mil çubuğu kulbu, alet kullanılmadığı zamanlarda
veya aleti saklamak için sabit bir yerinden asmak
amacıyla kullanılabilir.
Mil Çubuğunun Ayarlanması
(şek. 1)
1. Mil çubuğunu (g) manuel olarak ayarlamak
için, mil çubuğu serbest bırakma tetiğine (a)
basın ve tutun.
2. Mil çubuğu kulpunu (f) istenen konuma doğru
itin veya çekin, daha sonra mil çubuğu serbest
bırakma tetiğini serbest bırakın.
Malzemenin Doldurulması
UYARI: Patlama tehlikesi. Kartuş/
sosis tutacağında bırakılan malzeme,
gözetimsiz bırakılması halinde
kuruyabilir. Kalafat veya yapışkan
malzemesini kullanırken kişisel
yaralanma riskini azaltmak için imalatçı
tavsiyelerini uygulayın.
KARTUŞ TUTACAĞI (ŞEK. 1)
1. Uygun kartuş tutacağının düzgün biçimde
takılmasını sağlayın.
2. Tetik anahtarını (b) kilitlemek için tetik anahtarı
kilidini (c) kullanın.
3. Kalafat/yapışkan namlusunun meme ucunu
düzeltin. Küçük aralıklar malzemenin itilmesi
için daha fazla güç gerektirir ve muhtemelen
pil ömrünü de etkiler. Malzemenin
dokusu ve uygulamanın hızı, malzemenin
pürüzsüzlüğünü ve akışını etkiler.
4. Kartuş tutacağının alt tarafında yer alan demir
çubuğu (K) kullanarak kalafat namlusu veya
yapışkan malzemenin iç contasını kırın.
İKAZ: Alete zarar verme riski. İç
contanın kırılmaması halinde, malzeme
namlunun arkasından dışarı çıkmaya
zorlanabilir ve alete zarar verebilir.
İKAZ: Alete zarar verme riski. Mil
çubuğu, kartuş tutacağı ve kartuşu,
her türlü malzemeden arındırın.
Kuru malzeme ile kaplanan bir mil
çubuğunun geri çekilmesi aletin iç
parçalarına zarar verebilir ve namlunun
yanlış hizalanmasına sebep olabilir.
5. Mil çubuğunu (g) boşa alarak serbest
bırakmak için aleti sıkıca tutun ve mil çubuğu
serbest bırakma tetiğine (a) basın. Kalafat/
yapışkan tüpünün kartuş tutacağı içine
yerleşmesi için mil çubuğu kulbunu (f)
kullanarak mil çubuğunu (g) geri çekin.
6. Kalafat/yapışkan tüpünü takın.
164
TÜRKÇE
7. Mil çubuğu kulbunu (f) mil (h) tüpün içine
doğru bakacak şekilde ileriye iterken, mil
çubuğu serbest bırakma tetiğine (a) basılı
tutun.
8. Mil çubuğu serbest bırakma tetiğini serbest
bırakın.
9. Kartuş tutacağını istenen açıya döndürün.
SOSIS TUTACAĞI (ŞEK. 1)
ÖNEMLI: Sosis paketini sosis tutacağına yerleştirin
ve mahfazayı (memeye en yakın uç) üreticinin
talimatlarına göre kesin. Bu sosis tutacağı
sadece sosis paketleriyle KULLANILMAK için
tasarlanmıştır. Kalafat/yapışkan malzemeyi
mahfazadan ÇIKARMAYIN. Meme ucunu
herhengi bir tipte malzemeye ASLA batırmayın.
İKAZ: Alete zarar verme riski. Sosis
muhafazayı boş çalıştırmayın, mil uç
kapağı ile temas edebilir ve hasar
meydana gelebilir.
1. Meme başlığını (m) sökün ve memeyi (n)
çıkarın.
2. Namlunun somununa (t) ulaşmak için mil
çubuğu serbest bırakma tetiğini (a) basılı
tutun ve mil çubuğu kulbunu (f) geri çekin.
Mil çubuğu serbest bırakma tetiğini serbest
bırakın.
3. Namlu somununu çıkarmak için, 13 mm (1/2”)
kare sürücü aletiyle (t) saat yönünün tersine
çevirin.
4. Arka uç rondelası (x), pul (u) ve kartuş
tutacağı (j) artık kolaylıkla çıkarılabilir.
SOSIS TUTACAĞININ TAKILMASI (ŞEK. 4)
1. Arka başlık pulunu (v) ve arka uç başlığını (w)
[ince dişler] aletin baş tarafına konumlandırın.
NOT: Çift halkalı arka başlık pulunun kenarı
aletten uzağa bakmalıdır.
2. Arka uç rondelasını (x) arka uç başlığının (w)
üzerine ve dişli namlu somununu (t) aletin
baş tarafına yerleştirin. Namlu somununu 13
mm’lik (1/2”) bir kare sürücü aletiyle sıkılaştırın
ve sağlamlaştırın. Bu kalafat tabancası arka
başlığın serbestçe döndürülmesini sağlar.
2. Mil çubuğu serbest bırakma tetiğine (a) basın
ve tutun. Kalafat/yapışkan mahfazasının sosis
tutacağı (l) içine yerleşmesi için mil çubuğu
kulbunu (f) kullanarak mil çubuğunu (g) geri
çekin.
3. Mil çubuğu serbest bırakma tetiğine basılı
tutun ve mil çubuğunu (g) tamamen ileri doğru
itin. Tetiği serbest bırakın.
3. Sosis takımını sosis tutacağı içine yerleştirin
ve mahfazayı imalatçı talimatlarına göre kesin.
5. Namlu milini (y) mil çubuğu ile (g) birleştirin
ve mil vidasını (aa) mil çubuğuna Şekil 4’de
gösterilen sıra ile birleştirin. Bu namlu milinin
(y) yerini sağlamlaştıracaktır. Sağlam bir
şekilde sıkın.
4. Memenin ucu aletten uzakta olacak şekilde,
meme başlığını sosis tutacağının üstüne tekrar
takın.
5. Uygun uygulama için meme başlığının ucunu
düzeltin.
Tutucuların Değiştirilmesi
(şek. 3, 4)
UYARI: Aksesuarların takılması ve
çıkarılmasından önce, ayarlama
ve tamir işlemleri öncesinde üniteyi
kapatarak pil takımını çıkarın. Alet
kullanılmadığı zamanlarda ve aleti
saklarken tetik anahtarını kilitleyin.
KARTUŞ TUTACAĞINI ÇIKARMAK IÇIN
(ŞEK. 3)
1. Mil vidasını (r) ve kartuş milini (s) kartuş
tutacağının (j) içinden çıkarın.
4. Sosis tutacağını (I) arka başlık (w) üzerine
monte edin.
NOT: Sosis tutacağının (l) takılmasından önce
o-halkasının (z) tamamen yağlandığından
emin olun. Yağlanmamışsa, montajdan önce
o-halkasını tamamen yağlamak için verilen
yağlama malzemesini kullanın. Mil o-halkasının (z)
periyodik olarak yağlanması kalafat tabancasının
kullanım ömrü boyunca gerekli olabilir. Malzeme
hazırlanırken işlemin düzgün olarak sürdürülmesi
için, o-halkasının dış yüzeyine verilen yağlama
malzemesinden ince bir kat uygulayın.
ÖNEMLI:
• Normal kullanım şartlarında, kalafat
tabancasına dahil olan yağlama
malzemesinin gözü tahriş etmesi
beklenmemektedir. Doğrudan temas
veya yetersiz havalandırılan alanlar
göz tahrişine yol açabilir.
165
TÜRKÇE
• Yağlama malzemesiyle kısa süreli
cilt temasının tahrişe neden olması
beklenmemektedir. Doğrudan, tekrarlı
veya uzun süreli maruz kalma cildin
tahriş olmasına veya kızarıklığa neden
olabilir.
6. Malzeme yüklemeden önce mil çubuğu
serbest bırakma tetiğini basılı tutun ve mil
çubuğu kulbunu geri çekin. Namlu milinin
arkaya çekilmesi sosis tutacağının içini (l)
yağlayacaktır. Namlu mili tamamen geriye
çekilene kadar mil çubuğunun direnç
göstermesi beklenmektedir.
7. Memeyi (n) sosis tutacağının (l) üzerine
yerleştirin ve meme başlığını (m) meme
üzerine monte edin.
Sosis tutacağını çıkarmak için yukarıdaki
prosedürü sondan başa doğru izleyin.
NOT: Aletin düzgün olarak çalıştığından emin
olmak için namlu somununun (t) arada sırada
tekrar sıkılaştırılması gerekebilir. Taşıyıcıdaki namlu
somunu gevşerse tekrar sıkılaştırmak için 13 mm
(1/2”) kare sürücü aleti kullanın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Yağlama
Bu aletin yağlanmasına gerek yoktur.
NOT: Mil o-halkasının (z) periyodik
olarak yağlanması kalafat tabancasının
kullanım ömrü boyunca gerekli olabilir.
Malzeme hazırlanırken işlemin düzgün
olarak sürdürülmesi için, o-halkasının
dış yüzeyine, verilen yağlama
malzemesinden ince bir kat uygulayın.
166
İKAZ: İç parçalara zarar vereceği için
aleti yağlamayın.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İKAZ: Alete zarar verme riski. Kartuş/
sosis tutucusunda bırakılan malzeme,
gözetimsiz bırakılması halinde
kuruyabilir. Bu durumda malzemeyi
uygulamaya çalışmayın. Kalafat veya
yapışkan malzemesini kullanırken
maddi zarar riskini azaltmak için
imalatçı tavsiyelerini uygulayın.
Kartuş tutucuyu temizlemek için, meme, namlu
mili ve mil çubuğundaki malzemeyi temizleme
konusunda imalatçısının tavsiyelerini uygulayın.
Sosis tutucuyu temizlemek için, meme
başlığını (m) ve sosis tutucuyu (l) sökün ve
aletten çıkarın. Meme, namlu mili, mil çubuğu ve
sosis tutacağındaki materyalleri temizlemek için
imalatçının tavsiyelerini uygulayın.
ŞARJ CIHAZI TEMIZLEME TALIMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
TÜRKÇE
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından verilenler
dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, bu aksesuarların
bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli
olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için, bu aletle birlikte sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Şarj Edilebilir Pil Takımı
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek
duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının
teknik ömrünün tamamlanmasından sonra, çevre
unsuruna dikkat ederek imha işlemi yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
• Li-Ion, NiCd ve NiMH piller geri
dönüşümlüdür. Bunları satıcınıza veya bir
yerel geri dönüşüm istasyonuna götürün.
Toplanan pil takımları uygun biçimde yeniden
değerlendirilecek veya imha edilecektir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
167
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
168
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ
ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ DC540, DC542, DC547
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η τιμή εκπομπής
κραδασμών κατά την πραγματική
χρήση του εργαλείου μπορεί να
διαφέρει από την καθορισμένη τιμή,
ανάλογα με τους τρόπους χρήσης
του εργαλείου. Αυτό θα μπορούσε
να οδηγήσει σε σημαντική υποτίμηση
της έκθεσης όταν το εργαλείο
χρησιμοποιείται τακτικά μ’ αυτό τον
τρόπο.
Μια αποτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς που διαπιστώνονται
κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης
περιόδου εργασίας, θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τα χρονικά
διαστήματα παύσης λειτουργίας
του εργαλείου και τα διαστήματα
λειτουργίας σε ρελαντί, πλέον του
χρόνου ενεργοποίησης. Αυτό μπορεί
να μειώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης κατά τη συνολική χρονική
διάρκεια εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν την DEWALT έναν από τους
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών
χειριστών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DC540 DC542 DC547
Τάση
VDC
Τύπος
Δύναμη ώθησης N
kg
Ταχύτητα
ώθησης
12
12
11
11
18
11
2900
295
2900
295
2900
295
mm/λεπτό 25-584 25-584 50-635
Βάρος (χωρίς
σετ μπαταριών) kg
1,67*
1,77*
1,70*
* το βάρος δεν περιλαμβάνει το φυσίγγιο ή τη θήκη
συγκράτησης σωληναρίου
LPA (ηχητική
πίεση)
Πακέτο μπαταριών
dB(A)
67
67
68
KpA (αβεβαιότητα πίεσης
ήχου)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
LWA (ηχητική
ισχύς)
78
78
79
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
2,8
2,8
2,8
dB(A)
Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα τριαξονικού
φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο
EN60745:
Εκπομπή κραδασμού
τιμή ah
= m/s2 < 2,5
Αβεβαιότητα K= m/s2 1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Η καθορισμένη τιμή εκπομπής κραδασμών έχει
μετρηθεί σύμφωνα με την τυπική μέθοδο δοκιμών
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση
των εργαλείων μεταξύ τους. Η καθορισμένη
τιμή εκπομπής κραδασμών μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί σε προκαταρκτική αποτίμηση
έκθεσης.
Τύπος μπαταριών
DE9501
DE9503
NiMH
NiMH
Τάση (Volts)
VDC
12
18
Χωρητικότητα
Ah
2,4
2,6
Βάρος
kg
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
VAC
Τύπος μπαταριών
0,7
1,0
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH
NiCd/NiMH/Li-Ion
Κατά προσέγγιση χρόνος
φόρτισης
min
60
(μπαταρίες
των 2,0 Ah)
Βάρος
kg
0,52
40
(μπαταρίες
των 2,0 Ah)
0,52
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία
230 V r
10 Amp,
κύριας ηλεκτροδότησης
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
169
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της ΕΚ
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DC540, DC542, DC547
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες: 2006/42/ΕΚ, EN 60745-1.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
170
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.12.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
171
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
172
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας
για Πιστολέτα συγκόλλησης
• Κρατάτε το εργαλείο από τις μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν πραγματοποιείτε
μια εργασία κατά την οποία το εργαλείο
κοπής μπορεί να έρθει σ’ επαφή με μη
εμφανή καλωδίωση ή με το ίδιο του
το καλώδιο ηλεκτροδότησης. Η επαφή
με συνδεδεμένο στην πρίζα καλώδιο
ηλεκτροδότησης θα καταστήσει τα εκτεθειμένα
μεταλλικά τμήματα του εργαλείου επίσης
φορτισμένα με ηλεκτρικό ρεύμα και θα
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στο χρήστη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από το
έμβολο και την περιοχή ράβδου του
εμβόλου του πιστολέτου συγκόλλησης.
Μπορεί να υποστείτε τραυματισμό στα δάκτυλά
σας εάν πιαστούν μεταξύ του εξαρτήματος
συγκράτησης του σωλήνα και του εμβόλου.
• Όταν χειρίζεστε το συγκολλητικό πιστολέτο
σε ύψος πάνω από το κεφάλι σας, μην
διατηρείτε τη ράβδο του εμβόλου στην
πορεία των ματιών η του κεφαλιού σας.
Η ράβδος του εμβόλου μπορεί να ολισθήσει
πίσω προς την κατεύθυνση του χρήστη.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά όταν
χρησιμοποιείτε το συγκολλητικό πιστολέτο.
• Εργάζεστε πάντα σε κατάλληλα αεριζόμενο
χώρο και φοράτε αναπνευστική μάσκα εάν
είναι αναγκαίο. Οι ατμοί από ορισμένα υλικά
καλαφατίσματος και κολλητικά, μπορεί να είναι
επιβλαβείς.
• Κλείστε τη μονάδα και αποσυνδέστε το
πακέτο μπαταριών πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων, πριν
οποιαδήποτε ρύθμιση ή εκτέλεση
επισκευών. Τυχόν απροσδόκητη εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
• Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από τον κατασκευαστή για
το μοντέλο σας. Παρελκόμενα που μπορεί
να είναι κατάλληλα για ένα εργαλείο, μπορεί
να είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται
με άλλο εργαλείο. Η χρήση μη κατάλληλων
παρελκομένων μπορεί να αποτελεί παράγοντα
κινδύνου τραυματισμού.
• Ασφαλίστε τη σκανδάλη (θέση OFF) όταν
δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο για να
αποφύγετε τυχόν αθέλητη απελευθέρωση
υλικού.
• Προσέχετε ώστε να μην χυθεί υλικό
καλαφατίσματος ή συγκόλλησης στους
ακροδέκτες της μπαταρίας.
• Διαβάζετε και τηρείτε πάντα όλες τις
οδηγίες του κατασκευαστή που σχετίζονται
με υλικά καλαφατίσματος ή συγκολλητικές
ουσίες. Εάν το παραλείψετε, μπορεί να
προκληθεί προσωπικός τραυματισμός.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Διατηρείτε τα χέρια σας σε
απόσταση από το έμβολο και την περιοχή
ράβδου του εμβόλου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε σκάλα.
Λοιποί κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή των συσκευών
ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Κίνδυνος τσιμπήματος ή σύνθλιψης δαχτύλων.
– Κίνδυνος εισπνοής ατμών όταν εργάζεστε με
συγκολλητικά.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
αλείας για όλους τους
φορτιστές μπαταριών
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
και λειτουργίας για τους φορτιστές της μπαταρίας
DE9116/DE9135.
• Πριν από τη χρήση του φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις
προειδοποιήσεων στο φορτιστή, τις μπαταρίες
και το προϊόν που χρησιμοποιεί τις μπαταρίες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Οι ακροδέκτες φόρτισης έχουν τάση
230 volt. Μην αγγίζετε με αντικείμενα
που είναι αγωγοί ηλεκτρισμού. Μπορεί
να υποστείτε ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή οποιουδήποτε υγρού εντός
του φορτιστή. Ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών,
φορτίζετε μόνο τις επαναφορτιζόμενες
173
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
174
μπαταρίες της DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό συγκεκριμένες
συνθήκες, με το φορτιστή συνδεμένο
στην παροχή ηλεκτροδότησης,
οι εκτεθειμένες επαφές φόρτισης
εντός του φορτιστή ενδέχεται να
βραχυκυκλώσουν από την ύπαρξη
ξένου υλικού. Τα ξένα υλικά που
αποτελούν αγωγούς ηλεκτρικού
ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων άχυρου σιδήρου,
αλουμινόχαρτου ή οποιασδήποτε
συσσώρευσης μεταλλικών σωματιδίων,
θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από
τις υποδοχές φόρτισης. Αποσυνδέετε
πάντα το φορτιστή από την παροχή
ηλεκτροδότησης, όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην υποδοχή φόρτισης.
Αποσυνδέετε το φορτιστή, προτού
επιχειρήσετε τον καθαρισμό του.
ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση της μπαταρίας
με οποιουσδήποτε άλλους φορτιστές
εκτός απ’ αυτούς που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία είναι
ειδικά σχεδιασμένα έτσι, ώστε να λειτουργούν
μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για
καμία άλλη χρήση πέρα από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις
ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το καλώδιο από το φις και όχι από
το ίδιο το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε το
φορτιστή. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο τυχόν
ζημιάς στο βύσμα και το καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε
θέση όπου δεν μπορείτε να το πατήσετε,
να σκοντάψετε σε αυτό ή να υποστεί
οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης,
εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης,
αυτό πρέπει να έχει το κατάλληλο μέγεθος
(AWG ή American Wire Gauge) για λόγους
•
•
•
•
•
•
•
ασφαλείας. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός
gauge του καλωδίου, τόσο μεγαλύτερη
η χωρητικότητα του, για παράδειγμα,
ένα καλώδιο 16 gauge έχει μεγαλύτερη
χωρητικότητα από ένα καλώδιο 18 gauge.
Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα
καλώδια επέκτασης για το συνολικό μήκος
που θέλετε, βεβαιωθείτε ότι κάθε ανεξάρτητη
επέκταση διαθέτει τουλάχιστον το ελάχιστο
μέγεθος καλωδίου που απαιτείται.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
στο επάνω μέρος του φορτιστή και μην
τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να καλύψει
τις γρίλιες εξαερισμού και να προκαλέσει
εσωτερική υπερθέρμανση. Τοποθετείτε το
φορτιστή σε θέση μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής εξαερίζεται
μέσω εγκοπών στο επάνω και κάτω τμήμα του
περιβλήματος.
Μην λειτουργείτε το φορτιστή με καλώδιο
ή φις ηλεκτροδότησης που έχει υποστεί
ζημιά —αλλά αντικαταστήστε τα αμέσως.
Μην λειτουργείτε το φορτιστή, εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, έχει πέσει κάτω
ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
συντήρησης.
Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης, όταν απαιτείται
συντήρηση ή επισκευή του. Τυχόν
λανθασμένη συναρμολόγηση ενδέχεται να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα,
προτού επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό του. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της μπαταρίας
δεν θα μειώσει αυτό τον κίνδυνο.
Μην επιχειρείτε ΠΟΤΕ να συνδέσετε μεταξύ
τους 2 φορτιστές.
Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για
να λειτουργεί με τυπική ηλεκτρική ισχύ
παρεχόμενη από οικιακό ρεύμα 230 V. Μην
επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε με
οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για
τον φορτιστή οχημάτων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE9116 λειτουργεί με σετ
μπαταριών NiCd και NiMH της DEWALT και με
τάσεις που κυμαίνονται από 7,2 έως 18 V.
Ο φορτιστής DE9135 δέχεται μπαταρίες NiCd,
NiMH ή λιθίου 7,2 – 18 V.
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης θα
εξισορροπήσει ή θα αντισταθμίσει τις ανεξάρτητες
κυψέλες της μπαταρίας στη μέγιστη χωρητικότητά
τους. Οι μπαταρίες πρέπει να ανανεώνονται
εβδομαδιαίως ή κάθε φορά που η μπαταρία δεν
έχει πια την ίδια απόδοση.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν προσαρμογή και
είναι σχεδιασμένοι για εύκολη λειτουργία.
Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε
την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί
τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή.
Διαδικασία φόρτισης
(εικόνα 2)
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Οι ακροδέκτες φόρτισης έχουν τάση
230 volt. Μην αγγίζετε με αντικείμενα
που είναι αγωγοί ηλεκτρισμού.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
1. Συνδέστε τον φορτιστή (o) σε μία κατάλληλη
έξοδο πριν εισάγετε το τις μπαταρίες.
2. Εισάγετε το τις μπαταρίες (d) στο φορτιστή.
Θα αναβοσβήνει συνεχώς η κόκκινη λυχνία
(φόρτισης) (p), καθορίζοντας ότι έχει αρχίσει ο
κύκλος φόρτισης.
3. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι
η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, όταν παραμένει
συνεχώς αναμμένη. Το πακέτο έχει φορτιστεί
πλήρως και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως
ή να παραμείνει μέσα στον φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη
απόδοση και διάρκεια ζωής των μπαταριών
NiCd, NiMH και Li-Ion, φορτίστε την μπαταρία επί
τουλάχιστον 10 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα για την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
φορτίζει
– – – – – –
πλήρης φόρτιση
–––––––––––
καθυστέρηση θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
––– – ––– –
αντικατάσταση της
μπαταρίας
•••••••••••
πρόβλημα
•• •• •• ••
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LI-ION
Οι μπαταρίες Li-Ion διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό
σύστημα προστασίας που προστατεύει την
μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση και
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη λειτουργείτε ή χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε μπαταρία σε χώρους με
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή σκόνης. Η
εισαγωγή ή αφαίρεση της μπαταρίας από το
175
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των ατμών.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές
DEWALT.
• ΜΗΝ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και τις μπαταρίες σε μέρη όπου
η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ή
να ξεπεράσει τους 40 °C (105 °F) (όπως
έξω από υπόστεγα ή μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν η θήκη της
μπαταρίας έχει σπάσει ή έχει υποστεί
ζημιά, μην την εισάγετε στον φορτιστή.
Μη συνθλίβετε, μη ρίχνετε κάτω και
μην καταστρέφετε την μπαταρία.
Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή
τον φορτιστή εάν υποστεί απότομο
χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί από
όχημα ή εάν υποστεί άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ.
διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NICD) Η
ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NIMH)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά.
• Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια μικρή
διαρροή υγρού από τους συσσωρευτές
της μπαταρίας κάτω από συνθήκες
υπερβολικής χρήσης ή θερμοκρασίας. Αυτό
δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
Παρόλα αυτά, εάν σπάσει το εξωτερικό
προστατευτικό κάλυμμα:
176
α. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
έλθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε
αμέσως με σαπούνι και νερό για μερικά
λεπτά.
β. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με
καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά
και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
(Ιατρική σημείωση: Το υγρό αποτελεί
διάλυμα 25-35% υδροξειδίου του καλίου.)
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ (LI-ION)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά. Όταν οι μπαταρίες ιόντων
λιθίου καίγονται, δημιουργούνται τοξικά αέρια
και υλικά.
• Αν τα περιεχόμενα της μπαταρίας έλθουν
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
με σαπούνι και νερό. Αν το υγρό της
μπαταρίας εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετέ
τα με άφθονο νερό για 15 λεπτά, μέχρι
να υποχωρίσει ο ερεθισμός. Αν χρειάζεται
ιατρική παρακολούθηση, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μείγμα υγρών
οργανικών ανθράκων και αλάτων λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των ανοιχτών μπαταριών
ενδέχεται να προκαλέσουν αναπνευστικά
προβλήματα. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Σε
περίπτωση που τα συμπτώματα επιμείνουν,
αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να εκραγεί, αν εκτεθεί σε
φωτιά ή σπινθήρα.
Καπάκι της μπαταρίας
(εικ. [fig.] 2)
Διατίθεται προστατευτικό καπάκι μπαταριών (q) για
κάλυμμα των ακροδεκτών σε πακέτο μπαταριών
που έχει αποσπαστεί. Χωρίς το προστατευτικό
καπάκι στη θέση του, τυχόν χαλαρά μεταλλικά
αντικείμενα θα μπορούσαν να βραχυκυκλώσουν
τις επαφές, προκαλώντας κίνδυνο φωτιάς και ζημιά
στο πακέτο μπαταριών.
1. Βγάλτε το προστατευτικό καπάκι μπαταριών
(q) πριν τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών
(d) στο φορτιστή ή το εργαλείο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι στις
επαφές αμέσως μετά την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το φορτιστή ή το
εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το
προστατευτικό καπάκι μπαταριών είναι
στη θέση του πριν αποθηκεύσετε ή
μεταφέρετε ένα αποσυνδεμένο καπάκι
μπαταριών.
Σετ μπαταριών (εικ. 1)
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού.
Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν
υποστεί ζημιά.
Τα DC540 και DC542 λειτουργούν με πακέτα
μπαταριών των 12 volt. Το DC547 λειτουργεί με
πακέτα μπαταριών των 18 volt.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες της
DEWALT, καθώς διαφορετικές μπαταρίες
ενδέχεται να υποστούν διαρροή
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Συστάσεις για την αποθήκευση
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό.
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DC540, DC542, DC547
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες Li-Ion πρέπει
να είναι πλήρως φορτισμένες όταν
αποθηκεύονται.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα
προξενήσει βλάβη στην μπαταρία ή το
φορτιστή. Υπό κατάλληλες συνθήκες, η
αποθήκευση μπορεί να διαρκέσει για έως και 5
έτη.
Ετικέτες στο φορτιστή και τη
μπαταρία
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή και η
μπαταρία έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν
ελαττωματικά καλώδια.
Φορτίζετε μόνο σε περιβάλλον με
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε τη μπαταρία φροντίζοντας
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες NiMH,
NiCd+ και Li-Ion.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH και
NiCd.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών Li-Ion.
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Απαιτείται περιοδική λίπανση του
δακτύλιου o
1 πιστολέτο καλαφατίσματος
Φόρτιση μπαταρίας.
1 φορτιστή (μόνο σε μοντέλα κιτ)
Φορτισμένη μπαταρία.
1 θήκη συγκράτησης φυσιγγίου των 310 ml
(DC540, DC542, DC547)
Ελαττωματική μπαταρία.
1 θήκη συγκράτησης σωληναρίου των 600 ml
(DC542, DC547)
Η συσκευασία περιέχει:
1 σετ μπαταρίας (μόνο σε μοντέλα κιτ)
177
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
2 έμβολα (το DC540 περιλαμβάνει μόνο 1 έμβολο)
2 βίδες εμβόλων (το DC540 περιλαμβάνει μόνο 1
βίδα)
2 ροδέλες διαστήματος (το DC540 περιλαμβάνει
μόνο 1 ροδέλα διαστήματος)
1 Σωληνάριο λιπαντικού
1 κλειδί (DC542, DC547)
2 ράβδοι εμβόλων (το DC540 περιλαμβάνει μόνο 1
ράβδο εμβόλου)
Ακροστόμιο(α) (DC542, DC547)
Δακτύλιος(-οι)ι ο (DC542, DC547)
1 εγχειρίδιο οδηγιών
1 σχεδιάγραμμα σε μεγέθυνση
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί να
έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο, προτού
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
a. Σκανδάλη απελευθέρωσης ράβδου εμβόλου
β. Σκανδάλη
c. Διακόπτης απασφάλισης σκανδάλης
d. Σετ μπαταριών
e. Επιλογέας ταχύτητας
f Χειρολαβή ράβδου εμβόλου
g Ράβδος εμβόλου
h. Έμβολο
i Κουμπιά απελευθέρωσης
j. Θήκη συγκράτησης φυσιγγίου
k. Ακίδα διάτρησης φυσιγγίου
l. Θήκη συγκράτησης σωληναρίου
m. Καπάκι ακροστομίου
n. Ακροστόμιο
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα φορτιζόμενα (μπαταρίας) συγκολλητικά
πιστολέτα DC540, DC542, DC547 είναι
σχεδιασμένα για την έγχυση ευρείας ποικιλίας
υλικών συγκόλλησης και καλαφατίσματος. ΜΗ
178
χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες υψηλής
υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Τα φορτιζόμενα (μπαταρίας) συγκολλητικά
πιστολέτα DC540, DC542, DC547 είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σε επαφή
με το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση, όταν αυτό το
εργαλείο χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
Το DC540 των 12V δέχεται μόνο φυσίγγια των
310 ml. Το DC542 των 12V και το DC547 των
18V δέχονται και φυσίγγια των 310 ml και πακέτα
σωληναρίων των 600 ml.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν
η τάση της μπαταρίας ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην πινακίδα με τα δεδομένα.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335. Κατά συνέπεια, δεν
απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις
εκτός και αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το
ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το
μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, να
αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία. Να
απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την
μπαταρία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μπαταρίες και φορτιστές αποκλειστικά
της DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
μπαταρίας από το εργαλείο
(εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία (p) είναι
πλήρως φορτισμένη.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΗ
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στο εσωτερικό της
χειρολαβής του εργαλείου με την μπαταρία
(εικ. 1).
2. Μετακινήστε την μπαταρία σταθερά στη
χειρολαβή έως ότου ακούσετε τον ήχο κλικ
που υποδηλώνει ότι η μπαταρία ασφάλισε στη
θέση της.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης (i) και
τραβήξτε προσεκτικά την μπαταρία από τη
χειρολαβή του εργαλείου.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή,
όπως περιγράφεται στην ενότητα για το
φορτιστή στο παρόν εγχειρίδιο.
του υλικού. Οι λόγοι για τους οποίους το εργαλείο
μπορεί να μην εγχύνει το υλικό κατάλληλα,
μπορεί να είναι η στερεοποίηση του υλικού, οπές
στο φυσίγγιο/σωληνάριο, παγωμένο υλικό και
άλλα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η ενσωματωμένη
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου δύναμης θα
απενεργοποιήσει το εργαλείο.
Τηρείτε πάντα τις συστάσεις του κατασκευαστή
όσον αφορά τυχόν στερεοποίηση του υλικού,
οπών στο φυσίγγιο/σωληνάριο, παγωμένο υλικό
κλπ, για τη μείωση κινδύνου πρόκλησης ζημιάς
στο σωληνάριο ή στο περίβλημα.
Αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών και τοποθετήστε
το νέο σωληνάριο υλικού / περίβλημα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις οδηγίες στην
παράγραφο “Εισαγωγή υλικού”. Προσκομίστε το
εργαλείο σε κέντρο συντήρησης DEWALT εάν το
εργαλείο εξακολουθεί να παρουσιάζει διακοπές στη
λειτουργία του.
Σταθερή ταχύτητα
Η λειτουργία σταθερής ταχύτητας επιτρέπει στο
υλικό να ρέει με την ίδια ταχύτητα, ανεξάρτητα
από τη ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας, ή το ποσό
υλικού στο φυσίγγιο.
Ηλεκτρονική αυτόματη
αναστροφή
Αυτό το εργαλείο έχει λειτουργία αυτόματης
αναστροφής, που αναστρέφει το έμβολο σε
ορισμένες καταστάσεις, ανάλογα με το υλικό που
χρησιμοποιείται και την ταχύτητα του εργαλείου.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Το DC540 διατίθεται πλήρως συναρμολογημένο με
το φυσίγγιο των 310 ml.
Τα DC542 και DC547 διατίθενται πλήρως
συναρμολογημένα με το φυσίγγιο των 600 ml και
επιπλέον, περιλαμβάνουν αυτό των 310 ml.
Πριν τη χρήση
Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
μπαταριών είναι πλήρως φορτισμένο.
Ηλεκτρονικός έλεγχος ισχύος
Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο να εγχύνει ευρεία
ποικιλία συγκολλητικών και μονωτικών ουσιών
και να εντοπίζει τυχόν μη έγχυση, ή αργή έγχυση
179
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κλείστε τη
μονάδα και αποσυνδέστε το πακέτο
μπαταριών πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων, πριν
οποιαδήποτε ρύθμιση ή εκτέλεση
επισκευών. Ασφαλίστε τη σκανδάλη
όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο
και όταν το αποθηκεύετε.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή θέση των χεριών απαιτείται ένα χέρι
στην κύρια λαβή (bb), με το άλλο χέρι στη λαβή
ράβδου εμβόλου (f).
Σκανδάλη (εικ. 1)
Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, πιέστε τη
σκανδάλη (b). Για να απενεργοποιήσετε το
εργαλείο, απελευθερώστε τη σκανδάλη. Το
εργαλείο είναι εξοπλισμένο με απασφάλιση
σκανδάλης (c) για προστασία κατά τυχόν
απροσδόκητης απελευθέρωσης του υλικού.
Απασφάλιση διακόπτη
σκανδάλης (εικ. 1)
1. Για ασφάλιση της σκανδάλης, πιέστε το
διακόπτη ασφάλισης σκανδάλης (c) προς τα
πάνω. Το εργαλείο δεν θα λειτουργήσει με το
διακόπτη στην ασφαλισμένη θέση.
2. Για απασφάλιση της σκανδάλης, πιέστε προς
τα κάτω το διακόπτη ασφάλισης σκανδάλης.
Επιλογέας ταχύτητας
(εικ. 1)
1. Γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας (e)
αριστερόστροφα για ελάχιστη ροή μονωτικού
ή συγκολλητικού υλικού. Γυρίστε τον επιλογέα
180
ταχύτητας δεξιόστροφα για μέγιστη ροή
μονωτικού ή συγκολλητικού υλικού.
2. Πιέστε τη σκανδάλη (b) για να αρχίσει η ροή
του υλικού.
Περιστρεφόμενη θήκη
συγκράτησης φυσιγγίου
Η θήκη συγκράτησης φυσιγγίου περιστρέφεται
360° για την εφαρμογή υλικού σε κάθε γωνία.
Λαβή ράβδου εμβόλου
(εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κλείστε (θέση off)
και αποσυνδέστε το πακέτο μπαταριών
πριν αναρτήσετε ή αποθηκεύσετε το
εργαλείο. Ασφαλίστε τη σκανδάλη όταν
δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο και όταν
το αποθηκεύετε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε
τη λαβή ράβδου του εμβόλου για την
ανάρτηση οποιουδήποτε αντικειμένου.
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός
τραυματισμός.
Η λαβή της ράβδου του εμβόλου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση του εργαλείου
από σταθερή θέση όταν δεν χρησιμοποιείται ή όταν
έχει αποθηκευτεί.
Για τη ρύθμιση της ράβδου του
εμβόλου (εικ. 1)
1. Για τη χειροκίνητη ρύθμιση της ράβδου του
εμβόλου (g), πιέστε και κρατήστε πιεσμένη τη
σκανδάλη απελευθέρωσης της ράβδου του
εμβόλου (a).
2. Πιέστε ή τραβήξτε τη χειρολαβή ράβδου του
εμβόλου (f) στην επιθυμητή θέση, κατόπιν
απελευθερώστε τη σκανδάλη ράβδου του
εμβόλου.
Για εισαγωγή υλικού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
έκρηξης Το υλικό που έχει αφεθεί
στη θήκη συγκράτησης φυσιγγίου/
σωληναρίου μπορεί να ξεραθεί εάν το
παραμελήσετε. Να τηρείτε τις οδηγίες
του κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε
μονωτικό ή συγκολλητικό υλικό, για
μείωση του κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΘΗΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ (ΕΙΚ. 1)
1. Εξασφαλίστε ότι έχετε εγκαταστήσει την
κατάλληλη θήκη συγκράτησης.
2. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη απασφάλισης
σκανδάλης (c) για την ασφάλιση της
σκανδάλης (b).
3. Αφαιρέστε (κόψτε) το άκρο του ακροστομίου
του σωληναρίου μονωτικού/συγκολλητικού
υλικού. Τα μικρά ανοίγματα χρειάζονται
περισσότερη πίεση για την ώθηση
του υλικού και έτσι πιθανώς να επηρεαστεί η
διάρκεια της μπαταρίας. Η υφή του υλικού και
η ταχύτητα της εφαρμογής επηρεάζουν την
ομαλότητα και τη ροή του υλικού.
4. Τρυπήστε την εσωτερική σφράγιση του
σωληναρίου μονωτικού ή συγκολλητικού
υλικού με τη χρήση της ακίδας διάτρησης
(Κ) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του
εξαρτήματος συγκράτησης φυσιγγίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κίνδυνος πρόκλησης
ζημιάς στο εργαλείο. Εάν δεν
τρυπήσετε την εσωτερική σφραγίδα,
το υλικό μπορεί να πιεστεί μέσω του
πίσω μέρους του σωληναρίου και να
προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κίνδυνος πρόκλησης
ζημιάς στο εργαλείο. Διατηρείτε
τη ράβδο του εμβόλου, τη θήκη
συγκράτησης φυσιγγίου και το φυσίγγιο
καθαρά συνεχώς. Η τυχόν ανάσυρση
μιας ράβδου εμβόλου που είναι
καλυμμένη με ξηραμένο υλικό, μπορεί
να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά
εξαρτήματα του εργαλείου και να
προκαλέσει απώλεια ευθυγράμμισης
του σωλήνα.
5. Κρατήστε σταθερά το εργαλείο, πιέστε τη
σκανδάλη απελευθέρωσης της ράβδου
του εμβόλου (a) για να απεμπλακεί και
απελευθερώστε τη ράβδο του εμβόλου (g). Με
τη χρήση της λαβής της ράβδου του εμβόλου
(f), πιέστε τη ράβδο του εμβόλου (g) προς τα
πίσω, ώστε να μπει το σωληνάριο μονωτικού/
συγκολλητικού υλικού στη θήκη του φυσιγγίου.
6. Εισαγάγετε το σωληνάριο μονωτικού/
συγκολλητικού υλικού.
7. Πιέστε και κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη
απελευθέρωσης της ράβδου εμβόλου (a) ενώ
σπρώχνετε τη λαβή της ράβδου εμβόλου (f)
προς τα εμπρός μέχρις ότου το έμβολο (h)
βρεθεί στο εσωτερικό μέρος του σωληναρίου.
8. Απελευθερώστε τη σκανδάλη απελευθέρωσης
της ράβδου του εμβόλου.
9. Περιστρέψτε τη θήκη συγκράτησης φυσιγγίου
στην επιθυμητή γωνία.
ΘΗΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ (ΕΙΚ. 1)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εισαγάγετε το πακέτο σωληναρίου
στη θήκη σωληναρίου και κόψτε το περίβλημα
(το πλησιέστερο άκρο στο ακροφύσιο) σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αυτή η θήκη
σωληναρίου έχει σχεδιαστεί για χρήση ΜΟΝΟ
με πακέτα σωληναρίου. ΜΗΝ αφαιρείτε το
υλικό καλαφατίσματος/το αυτοκόλλητο από το
περίβλημα. ΜΗ βυθίζετε ποτέ το ακροφύσιο σε
οποιονδήποτε τύπο υλικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κίνδυνος πρόκλησης
ζημιάς στο εργαλείο. Μη χειρίζεστε το
εργαλείο με τη θήκη του σωληναρίου
άδεια, καθώς το έμβολο μπορεί να
έρθει σε επαφή με το τελικό καπάκι και
να προκληθεί θραύση.
1. Ξεβιδώστε το καπάκι του ακροστομίου (m) και
αφαιρέστε το ακροστόμιο (n).
2. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένη τη σκανδάλη
απελευθέρωσης ράβδου εμβόλου (a). Με τη
χρήση της λαβής της ράβδου του εμβόλου
(f), τραβήξτε τη ράβδο του εμβόλου (g) προς
τα πίσω, ώστε να χωρέσει το σωληνάριο
μονωτικού/συγκολλητικού υλικού στη θήκη του
σωληναρίου (l).
3. Εισαγάγετε το πακέτο του σωληναρίου στη
θήκη του σωληναρίου και κόψτε το περίβλημα
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4. Με το άκρο του ακροστομίου στην αντίθετη
από το εργαλείο πλευρά, βιδώστε το καπάκι
του ακροστομίου στη θήκη του σωληναρίου.
5. Κόψτε το άκρο του καπακιού του ακροστομίου
για την κατάλληλη εφαρμογή.
Για αλλαγή των θηκών
συγκράτησης (εικ. 3, 4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κλείστε τη μονάδα
και αποσυνδέστε το σετ μπαταριών
πριν την εγκατάσταση και αφαίρεση
των παρελκόμενων, πριν οποιαδήποτε
ρύθμιση ή εκτέλεση επισκευών.
Ασφαλίστε τη σκανδάλη όταν δεν
χρησιμοποιείτε το εργαλείο και όταν το
αποθηκεύετε.
181
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ (ΕΙΚ. 3)
1. Αφαιρέστε τη βίδα του εμβόλου (r) και το
έμβολο φυσιγγίου (s) από το εσωτερικό μέρος
της θήκης του φυσιγγίου (j).
2. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένη τη σκανδάλη της
ράβδου του εμβόλου (a) και τραβήξτε τη λαβή
της ράβδου του εμβόλου (f) προς τα πίσω
ώστε να έχετε πρόσβαση στο παξιμάδι του
κυλίνδρου (t). Απελευθερώστε τη σκανδάλη
απελευθέρωσης της ράβδου του εμβόλου.
3. Με ένα εργαλείο 13 mm (1/2 in.), περιστρέψτε
το παξιμάδι (t) αριστερόστροφα για να
αφαιρεθεί.
4. Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τη
ροδέλα του πίσω άκρου (x), τη ροδέλα
διαστήματος (u) και τη θήκη συγκράτησης
φυσιγγίου (j).
ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ (ΕΙΚ. 4)
1. Τοποθετήστε τη ροδέλα διαστήματος του
πίσω καπακιού (v) και το καπάκι του οπίσθιου
άκρου (w) [μικρές σπειρώσεις] στη μύτη του
εργαλείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλευρά της ροδέλας
διαστήματος του πίσω καπακιού με το διπλό
κολάρο, έχει πρόσοψη αντίπλευρη προς το
εργαλείο.
2. Τοποθετήστε τη ροδέλα διαστήματος του
πίσω άκρου (x) στο επάνω μέρος του
καπακιού οπίσθιου άκρου (w) και βιδώστε
το παξιμάδι του κυλίνδρου (t) στη μύτη του
εργαλείου. Σφίξτε και ασφαλίστε το παξιμάδι
με ένα εργαλείο 13 mm (1/2 in.). Αυτό το
πιστολέτο καλαφατίσματος έχει σχεδιαστεί για
να επιτρέπει στο οπίσθιο ακραίο πώμα να
περιστρέφεται ελεύθερα.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη
απελευθέρωσης της ράβδου εμβόλου και
σπρώξτε τη ράβδο εμβόλου (g) πλήρως προς
τα εμπρός. Απελευθερώστε τη σκανδάλη.
4. Βιδώστε τη θήκη του σωληναρίου (l) στο
οπίσθιο ακραίο πώμα (w).
5. Συναρμολογήστε το έμβολο κάννης (y) στη
ράβδο εμβόλου (g) και βιδώστε τη βίδα
εμβόλου (aa) στη ράβδο εμβόλου με τη
σειρά που φαίνεται στην Εικόνα 4. Αυτό θα
ασφαλίσει το έμβολο κάννης (y) στη θέση του.
Σφίξτε καλά.
182
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από τη συναρμολόγηση
της θήκης σωληναρίου (l), βεβαιωθείτε ότι έχει
λιπανθεί πλήρως ο δακτύλιος o (z). Εάν δεν έχει
λιπανθεί πλήρως, χρησιμοποιήστε το λιπαντικό
που περιλαμβάνεται για να λιπάνετε πλήρως το
δακτύλιο o πριν από τη συναρμολόγηση. Μπορεί
να χρειαστεί τακτική λίπανση του δακτύλιου ο
του εμβόλου (z) κατά τη διάρκεια χρήσης του
πιστολέτου καλαφατίσματος. Προς διατήρηση
της ομαλής λειτουργίας ενώ παρέχετε το υλικό,
απλώστε μια λεπτή στρώση του παρεχόμενου
λιπαντικού στην εξωτερική επιφάνεια του δακτύλιου
o.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
• Υπό κανονική χρήση, το λιπαντικό
που περιλαμβάνεται με το πιστολέτο
καλαφατίσματος δεν αναμένεται να
προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια.
Ο ερεθισμός στα μάτια ενδέχεται
να προκληθεί υπό άμεση επαφή ή
σε περιοχές που δεν έχουν καλό
εξαερισμό.
• Η βραχυχρόνια επαφή του δέρματος
με το λιπαντικό δεν αναμένεται να
προκαλέσει ερεθισμό. Η άμεση,
επαναλαμβανόμενη ή μακροχρόνια
έκθεση ενδέχεται να προκαλέσει
ερεθισμό ή κοκκινίλα στο δέρμα.
6. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένη τη σκανδάλη
απελευθέρωσης του εμβόλου και τραβήξτε
τη λαβή της ράβδου του εμβόλου πίσω, πριν
τη φόρτωση του υλικού. Το τράβηγμα του
εμβόλου κάννης προς τα πίσω θα λιπάνει
το εσωτερικό μέρος της θήκης σωληναρίου
(l). Αναμένεται αρχική αντίσταση της ράβδου
εμβόλου μέχρις ότου τραβηχτεί πλήρως τα
πίσω το έμβολο κάννης.
7. Τοποθετήστε το ακροστόμιο (n) στη θήκη
σωληναρίου (l) και βιδώστε το καπάκι του
ακροστομίου (m) στο ακροστόμιο.
Για αφαίρεση της θήκης σωληναρίου, αντιστρέψτε
την παραπάνω διαδικασία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παξιμάδι (t) μπορεί να χρειαστεί
να ξανασφιχτεί για να βεβαιωθεί το γεγονός ότι
το εργαλείο λειτουργεί σωστά. Εάν χαλαρώσει το
παξιμάδι στο φορέα, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο
13 mm (1/2 in.) για να το ξανασφίξετε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που
επιδέχονται σέρβις στο εσωτερικό τους.
Λίπανση
Αυτό το εργαλείο δεν απαιτεί λίπανση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστεί
περιοδική λίπανση του δακτύλιου ο του
εμβόλου (z) κατά τη διάρκεια χρήσης
του πιστολέτου καλαφατίσματος. Προς
διατήρηση της ομαλής λειτουργίας κατά
την παροχή του υλικού, απλώστε μια
λεπτή στρώση από το παρεχόμενο
λιπαντικό στην εξωτερική επιφάνεια του
δακτύλιου ο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη λιπαίνετε το εργαλείο,
μια και αυτό θα προκαλέσει ζημιά στα
εσωτερικά του εξαρτήματα.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κίνδυνος πρόκλησης
ζημιάς στο εργαλείο. Υλικό που
έχει αφεθεί στη θήκη συγκράτησης
φυσιγγίου/σωληναρίου μπορεί να
ξεραθεί εάν το παραμελήσετε. Μην
επιχειρήσετε την έγχυση υλικού σε
τέτοια κατάσταση. Τηρείτε τις οδηγίες
του κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε
μονωτικό ή συγκολλητικό υλικό,
για μείωση του κινδύνου ζημιάς σε
περιουσιακά στοιχεία.
Για τον καθαρισμό της θήκης συγκράτησης
φυσιγγίου, ακολουθήστε τις οδηγίες του
κατασκευαστή για τον καθαρισμό υλικού από το
ακροστόμιο, το έμβολο του κυλίνδρου και τη ράβδο
του εμβόλου.
Για τον καθαρισμό της θήκης συγκράτησης
του σωληναρίου, ξεβιδώστε το καπάκι του
ακροστομίου (m) και τη θήκη συγκράτησης του
σωληναρίου (I) και αφαιρέστε την από το εργαλείο.
Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για
τον καθαρισμό του υλικού από το ακροστόμιο, το
έμβολο του κυλίνδρου, τη ράβδο του εμβόλου και
τη θήκη συγκράτησης του σωληναρίου.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
183
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προαιρετικά παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των παρελκομένων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
είναι επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα
από τη DEWALT παρελκόμενα μ’ αυτό
το προϊόν.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναληπτική χρήση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη ζήτηση
πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
184
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες Li-Ion, NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό
κέντρο ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
185
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N202372
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
10/12
Download PDF

advertising