KS700PE | Black&Decker KS700PE JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-82 SK
KS700PE
KS701PE
KS702PE
KS703PE
AST8XC
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na
rezanie dreva, plastov a plechov. Tento výrobok je určený
iba na spotrebiteľské použitie v domácnostiach.
b.
Bezpečnostné predpisy
Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie týchto
pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom,
k vzniku požiaru alebo k vážnemu poraneniu.
Označenie „elektrické náradie" vo všetkých nižšie
uvedených upozorneniach odkazuje na vaše náradie
napájané zo siete (obsahuje napájací prívodný kábel)
alebo náradie napájané batériami (bez kábla).
c.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
1. Pracovný priestor
a. Pracovný priestor udržujte v čistote a dobee
osvetlený.Nepořádek na pracovišti a nedostatek
světla může vést ke vzniku nehody.
b. S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
prostrediach, ako sú napríklad priestory,
v ktorých sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky. Elektrické náradie je zdrojom
iskrenia, ktoré môže viesť k vznieteniu horľavín.
c. Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to,
aby sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo
stojace osoby. Odvrátenie pozornosti môže viesť
k strate kontroly nad náradím.
d.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek.Neupravované
zástrčky a vyhovujúce spoje znižujú nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
b. Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými plochami
ako je potrubie, radiátory, sporáky a chladničky.
Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na
prenášanie náradia, jeho posúvanie alebo
za neho neťahajte pri odpájaní náradia od
elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla
s horúcimi, mastnými a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia. Poškodené
alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu
elektrickým prúdom.
e. Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
na použitie vonku. Použitie týchto káblov znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
e.
f.
ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s náradím môže
viesť k vážnemu úrazu.
Používajte bezpečnostnú výbavu. Vždy
používajte prostriedky na ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor, nekĺzavá
pracovná obuv, pokrývka hlavy a chrániče sluchu
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
prívodného kábla k zásuvke sa uistite, či je
hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému rozvodu
pokiaľ je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na pohyblivých častiach náradia môžu
viesť k spôsobeniu úrazu.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožňuje
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadení na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadne
fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť
riziká spojené s prachom.
4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba
a. Náradie nepreťažujte. Používajte správny typ
náradia pre vašu prácu. Náradie bude pracovať
lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo
výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
b. Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
c. Pred prevádzaním nastavení, výmenou
príslušenstva alebo uskladnením náradie vždy
odpojte od prívodu elektrického prúdu. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d. Uložte elektrické náradie mimo dosahu
detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré
toto náradie nevedia ovládať, aby s týmto
elektrickým náradím pracovali. Elektrické
náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e. Údržba náradia. Skontrolujte vychýlenie či
zaseknutie pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu
mať vplyv na chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť.Veľa nehôd je
spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
3. Bezpečnosť osôb
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte.Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak
4
f.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými nožmi
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
g. Náradie, príslušenstvo a nástavce používajte
podľa týchto pokynov a spôsobom, ktorý je
určený pre daný typ náradia. Berte do úvahy
aj prevádzkové podmienky a prácu, ktorú je
nutné vykonať. Použitie náradia na iné účely,
než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
prachom a podobnými splodinami a zaistite, aby boli
takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa alebo
vstupujúce do pracovného priestoru.
5. Opravy
a. Vaše náradie nechajte opravovať iba osobou
s príslušnou kvalifikáciou pri použití výhradne
originálnych náhradných dielov. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
priamočiarych píl
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi
alebo s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväte.
Kontakt so „živým“ vodičom spôsobí, že sa
zasiahnuté kovové časti náradia stanú tiež „živými“
a spôsobia tak zasiahnutie obsluhy elektrickým
prúdom.
• Obrobok si k pevnej podložke upnite pomocou
svoriek či iným vhodným spôsobom. Prichytenie
obrobku rukou alebo k telu je nestabilné a môže
viesť k strate kontroly.
• Ruky držte mimo oblasť rezania. Nikdy
z akéhokoľvek dôvodu nesiahajte pod rezaný
materiál. Nezasahujte prstami alebo palcom do
blízkosti pílového listu a upínania pílového listu.
Nespevňujte pílu uchopením za pätku.
• Pílové listy udržujte ostré. Otupené alebo
poškodené pílové listy môžu spôsobiť odchýlenie
alebo zaseknutie píly. Vždy používajte vhodný
pílový list pre daný typ opracovávaného materiálu
a daný typ rezu.
• Pri rezaní potrubí alebo elektroinštalačných
trubiek sa uistite, či nimi nepreteká voda alebo
či tadiaľ nevedie elektrická kabeláž a pod.
• Ihneď po skončení rezu sa nedotýkajte obrobku
ani pílového listu. Môžu byť veľmi rozpálené.
• Pred rezaním do stien, podláh a stropov
si buďte vedomí skrytých rizík, dopredu
skontrolujte, kadiaľ je natiahnuté potrubie
a elektrické vedenie.
• Po uvoľnení vypínača sa pílový list ešte chvíľu
pohybuje. Pred položením píly vždy vypnite hlavný
vypínač a počkajte, kým sa pílový list celkom
zastaví.
Toto náradie je vybavené niektorými alebo všetkými
nasledujúcimi prvkami.
1. Hlavný vypínač s reguláciou otáčok
2. Zaisťovacie tlačidlo
3. Výstup na odvádzanie prachu
4. Pätka píly
5. Vodiaci valec pílového listu
6. Predkmit
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením. Vždy skontrolujte, či sieťové
napätie vyhovuje napätiu uvedenému na
typovom štítku náradia.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
sa tento z bezpečnostných dôvodov vymeniť
výrobcom alebo v autorizovanom servisnom
stredisku Black & Decker.
Popis
Obr. E
7. Úložný priestor pre pílové listy (iba pri modeloch
KS702PE a KS703PE)
Nastavenie
Varovanie!Pred prevedením nasledujúcich operácií
skontrolujte, či je náradie vypnuté a odpojené od zdroja
napätia, a či sa pílový list zastavil. Použité pílové listy
môžu byť horúce.
Nasadenie a vybratie pílového listu (obr. C)
• Povoľte (nevyberajte) dve skrutky (11).
• Pílový list (8) uchopte ozubením smerom
dopredu.
• Zasuňte upínaciu stopku pílového listu (8) čo
najďalej do držiaka pílového listu (10).
• Mierne pritiahnite dve skrutky (11), nastavte
polohu pílového listu a potom skrutky (11) plne
dotiahnite.
• Pílový list (8) vybierte tak, že povolíte obe skrutky
(11) o jednu otáčku proti smeru pohybu hodinových
ručičiek.
Pripojenie vysávača k náradiu (obr. D)
Na pripojenie vysávača alebo odsávača prachu
k náradiu musí byť použitý adaptér (12). Tento adaptér
si môžete zakúpiť u najbližšieho značkového predajcu
Black & Decker.
• Pripojte adaptér (12) k výstupu na odsávanie
prachu (3).
• Pripojte k adaptéru(11) hadicu vysávača (12).
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Varovanie! Pobyt v prašnom prostredí a vdýchnutie
prachu pri rezaní môže ohroziť zdravie obsluhy
náradia a okolo stojacich osôb. Používajte masku proti
prachu určenú špeciálne na ochranu pred toxickým
Úložný priestor pre pílové listy (iba pri modeloch
KS702PE a KS703PE) (obr. E)
Pílové listy (8) sa môžu uschovať v úložnom priestore
(7) v zadnej časti náradia.
5
•
•
•
Kryt úložného priestoru pílových listov (7) otvoríte
tak, že uchopíte jazýček umiestnený na hornej
strane krytu a potiahnete ním smerom von.
Pílový list (8) z úložného priestoru vyberte, alebo
ho do úložného priestoru (7) vložte.
Uzavrite kryt úložného priestoru na pílové listy (7)
a uistite sa, či západky zacvakli.
•
•
Pred začatím rezania nechajte pár sekúnd kmitať
pílový list naprázdno.
Pri rezaní tlačte na náradie len ľahko.
Rady na optimálne využitie
Rezanie vrstvených materiálov
Pri rezaní vrstvených dosák môžu vznikať úlomky,
ktoré povrch dosky znehodnotia. Najpoužívanejšie
pílové listy režú pri zdvihu smerom hore, preto pokiaľ
je pätka píly pritlačená na lícovú stranu dosky, použite
pílový list, ktorý reže smerem dole, alebo:
• Používajte pílové listy s jemnými zubami.
• Rezanie prevádzajte zo zadnej strany obrobku.
• Upnite si z oboch strán obrobku kus odpadového
dreva, aby vznikalo minimum úlomkov pri rezaní
a rez veďte priečne celou touto vrstvou.
Čistenie reznej línie (obr. F)
• Na zlepšenie viditeľnosti pri rezaní je vaša píla
vybavená dúchadlom (14), ktoré ofukovaním
miesta rezu zaistí čistotu pracovnej oblasti pri
rezaní.
Použitie
Nastavenie pätky píly pri prevádzaní šikmých
rezov (obr. G)
Pätku píly (4) je možné nastaviť na rezanie rovných
rezov, alebo rezov pod uhlom 45° vľavo a vpravo.
• Povoľte dve skrutky (9).
• Pritiahnite pätku píly (4) smerom dopredu, nastavte
ju do polohy so sklonom vľavo alebo vpravo
a potom ju zatlačte späť do polohy 45°.
• Dotiahnite dve skrutky (9).
Zarovnanie pätky píly pri prevádzaní rovných rezov:
• Povoľte dve skrutky (9).
• Pritiahnite pätku píly (4) smerom dopredu, nastavte
ju do stredovej polohy a potom ju zatlačte späť do
polohy 0°.
• Dotiahnite dve skrutky (9).
Rezanie kovu
• Pamätajte si, že rezanie kovu trvá omnoho dlhšie
než rezanie dreva.
• Používajte pílový list vhodný na rezanie kovu.
• Pri rezaní tenkých plechov pripevnite ku spodnej
strane obrobku kúsok dreva a režte cez celú túto
zostavu.
• Naneste na požadovanú čiaru rezu olejový film.
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby Vám slúžilo dlhú dobu s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho
pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú
prevádzku.
Varovanie! Pred prevedením nasledujúcich operácií
skontrolujte, či je náradie vypnuté a odpojené od zdroja
napätia, a či sa pílový list zastavil.
• Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
• Pravidelne čistite kryt motora vlhkou handričkou.
Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky ani
rozpúšťadlá. Zabráňte vniknutiu kvapalín do vnútra
náradia a nikdy žiadnu časť náradia neponárajte
do vody.
Nastavenie predkmitu (obr. H)
• Nastavte volič predkmitu (6) do požadovanej
polohy.
• Poloha 0: kov, hliník a oceľový plech.
• Poloha I: vrstvené dosky, tvrdé drevo.
• Poloha II: preglejka a PVC/plasty.
• Poloha III: mäkké drevo a rýchle rezanie.
Regulácia otáčok
Náradie je vybavené vypínačom s reguláciou otáčok
(1). Otáčky náradia závisia na intenzite stlačenia tohto
vypínača. Vysokú rýchlosť používajte pri rezaní dreva,
strednú rýchlosť pri rezaní hliníka a PVC a nízku rýchlosť
na rezanie kovov okrem hliníka.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu. Jedného dňa zistíte, že náradie
musíte vymeniť alebo že ho nebudete
ďalej používať. V tomto prípade myslite na
ochranu životného prostredia. Zástupcovia
servisu Black & Decker od vás staré náradie
Black & Decker odoberú a postarajú sa o jeho
spracovanie, bez toho, aby došlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Zapnutie a vypnutie
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1).
• Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač
(1).
• Nepretržitý chod zaistíte stlačením zaisťovacieho
tlačidla (2) a uvoľnením hlavného vypínača (1).
• Náradie v režime nepretržitého chodu vypnete
opätovným stisnutím hlavného vypínača (1) a jeho
následným uvoľnením.1
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Rezanie
Pri rezaní držte pílu pevne oboma rukami. Pätka píly
by mala byť pevne pritlačená k rezanému obrobku.
Tým sa napomôže ochrane pred odskočením píly,
znížia sa vibrácie a minimalizuje sa možnosť zlomenia
pílového listu.
6
Pri zakúpení nových výrobkov Vám miestne zberne
odpadov, recyklačné stanice alebo predajne poskytnú
informácie o správnej likvidávii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje možnosť zberu
použitých výrobkov alebo ich recykláciu po ukončení
ich prevádzkovej životnosti. V rámci tejto výhodnej
služby dodajte Vaše nepotrebné náradie ktorejkoľvek
autorizovanej servisnej pobočke Black & Decker, kde
bude na naše náklady náradie zhromaždené.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Prehľad autorizovaných servisov
Black & Decker a rovnako ďalšie informácie týkajúce
sa nášho popredajného servisu môžete nájsť tiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
AST8XC
Napätie
Stanovený príkon
Otáčky naprázdno
Max. hĺbka rezu
Drevo
Oceľ
Hliník
Hmotnosť
VAC 230
W 480
min-1 0-3000
mm
mm
mm
kg
60
5
10
1,9
KS700PE
KS701PE
230
480
0-3000
KS702PE
KS703PE
230
480
0-3000
60
5
10
1,9
60
5
10
1,9
Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
AST8XC, KS700PE, KS701PE, KS702PE, KS703PE
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto
produkty zodpovedajú smerniciam: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 60745, EN 55014, EN61000,
86 dB(A)
LpA (akustický tlak)
97 dB(A)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrácií prenášaných na obsluhu < 4,6 m/s2
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
3 dB(A)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Riaditeľ spotrebiteľskej
techniky
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
13-03-2007
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00051216 - 24-09-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising