KS700PE | Black&Decker KS700PE JIGSAW instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555555-39 PL
KS700PE
KS701PE
KS702PE
KS703PE
AST8XC
2
3
POLSKI
Użycie przewodu zasilającego przeznaczonego
do stosowania poza pomieszczeniami
zamkniętymi zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Przeznaczenie
Opisywana wyrzynarka Black & Decker przeznaczona
jest do cięcia drewna, tworzyw sztucznych i blach.
Narzędzie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
amatorskiego.
3. Środki ochrony osobistej
a. W czasie pracy elektronarzędziem zachowaj
czujność, patrz uważnie i kieruj się zdrowym
rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzi, jeżeli
jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy leków. Nawet chwila nieuwagi,
w czasie pracy elektronarzędziem, może
doprowadzić do poważnego uszkodzenia ciała.
b. Używaj sprzętu ochrony osobistej. Zawsze
zakładaj okulary ochronne. Stosowanie
odpowiedniego do sytuacji sprzętu ochrony
osobistej takiego, jak maska przeciwpyłowa, buty
z podeszwą antypoślizgową, hełm ochronny lub
ochrona słuchu, zmniejsza ryzyko uszkodzenia
ciała.
c. Unikaj przypadkowego włączenia. Przed
włożeniem wtyczki do gniazda upewnij się, czy
wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączone.
Trzymanie palca na wyłączniku w czasie
przenoszenia elektronarzędzia oraz wkładanie
wtyczki do gniazda, gdy przełącznik jest wciśnięty,
zwiększa ryzyko uszkodzenia ciała.
d. Przed uruchomieniem narzędzia usuń wszelkie
klucze i narzędzia do regulacji. Pozostawienie
klucza lub narzędzia do regulacji połączonego
z częściami wirującymi elektronarzędzia może
spowodować uszkodzenie ciała.
e. Zachowaj stabilną postawę. Zadbaj o dobre
podparcie nóg i stabilną postawę. Umożliwia to
lepszą kontrolę nad pracą urządzenia w nagłych
sytuacjach.
f. Załóż odpowiedni strój. Nie zakładaj luźnych
ubrań i biżuterii. Nie dopuszczaj do zbliżania się
włosów, ubrania i rękawic do ruchomych części.
Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą
zostać pochwycone przez ruchome części.
g. Upewnij się, że dostępne urządzenia do
zbierania pyłów są przyłączone i właściwie
pracują. Używanie takich urządzeń może
zmniejszyć zagrożenia związane z obecnością
pyłów.
Ogólne zasady bezpiecznej pracy
Uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi. Nie
zastosowanie się do wszystkich poniższych zaleceń
może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym,
pożaru i / lub uszkodzenia ciała.
Pojęcie „elektronarzędzie“ używane w poniższych
ostrzeżeniach dotyczy narzędzi zasilanych sieciowo
(przewodem zasilającym) oraz zasilanych bateriami
lub akumulatorami (bezprzewodowych).
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
1. Miejsce pracy
a. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dbaj
o dobre oświetlenie. Brak porządku i złe
oświetlenie są częstą przyczyną wypadków.
b. Nie używaj elektronarzędzi w strefach
zagrożonych wybuchem, na przykład w pobliżu
palnych cieczy, gazów lub pyłów. W czasie pracy
elektronarzędziami powstają iskry, które mogą
spowodować zapłon pyłów lub oparów.
c. W czasie pracy elektronarzędziami nie pozwalaj
na przebywanie w pobliżu dzieci i innych osób
postronnych. Brak skupienia może spowodować
utratę kontroli nad narzędziem.
2. O c h r o n a p r z e d p o r a ż e n i e m p r ą d e m
elektrycznym
a. Gniazdo musi być dostosowane do wtyczki
elektronarzędzia. Nie wolno dokonywać
przeróbek wtyczki. Nie wolno używać
przejściówek do zasilania uziemionych
elektronarzędzi. Nieprzerabiane wtyczki
i odpowiednie gniazda zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b. Unikaj bezpośredniego kontaktu ciała
z uziemionymi i zerowanymi elementami takimi,
jak rurociągi, grzejniki, kuchenki i lodówki.
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta,
jeśli twoje ciało jest zerowane lub uziemione.
c. Nie narażaj elektronarzędzi na działanie
deszczu lub zwiększonej wilgotności. Woda
wnikająca do wnętrza elektronarzędzia zwiększa
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
d. Nie wolno niszczyć przewodu zasilającego. Nie
podnoś, nie ciągnij i nie wyciągaj z gniazda
wtyczki, poprzez ciągnięcie za przewód
zasilający elektronarzędzie. Chroń przewód
zasilający przed kontaktem z gorącymi
elementami, olejami, ostrymi krawędziami
i ruchomymi częściami. Uszkodzenie lub
zaplątanie przewodu zasilającego zwiększa ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
e. W czasie pracy elektronarzędziem poza
pomieszczeniami zamkniętymi, należy używać
przystosowanych do tego przedłużaczy.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie wolno przeciążać elektronarzędzi. Zawsze
używaj elektronarzędzi odpowiednich dla
danego zastosowania. Dzięki odpowiednim
elektronarzędziom wykonasz pracę lepiej i
w sposób bezpieczny, w tempie, do jakiego
narzędzie zostało zaprojektowane.
b. Nie wolno używać elektronarzędzia z zepsutym
wyłącznikiem, który nie pozwala na sprawne
włączanie i wyłączanie. Elektronarzędzie, którego
pracy nie można kontrolować wyłącznikiem,
stanowi zagrożenie i musi zostać naprawione.
c. Przed przystąpieniem do regulacji, wymiany
akcesoriów oraz do przechowywania, należy
odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.
4
Stosowanie takich środków zapobiegawczych
zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko
przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Nieużywane elektronarzędzia przechowuj
poza zasięgiem dzieci. Nie zezwalaj osobom
niedoświadczonym lub niezaznajomionym
z instrukcją obsługi na pracę elektronarzędziem.
Elektronarzędzia obsługiwane przez osoby
nieprzygotowane stanowią zagrożenie.
e. R e g u l a r n i e d o k o n u j k o n s e r w a c j i
elektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchome
części są właściwie połączone i zamocowane,
czy części nie są uszkodzone oraz skontroluj
wszelkie inne elementy mogące mieć
wpływ na pracę elektronarzędzia. Wszelkie
uszkodzenia urządzenia, należy naprawić
przed rozpoczęciem pracy. Wiele wypadków
spowodowanych jest przez niedostateczną
konserwację elektronarzędzi.
f. Dbaj o czystość narzędzi i ostrość elementów
tnących. Właściwie serwisowane narzędzia
tnące, z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziej
się zacinają i są łatwiejsze w prowadzeniu.
g. Elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek itp.
należy używać zgodnie z instrukcją obsługi oraz
w sposób, do jakiego zostały przeznaczone,
uwzględniając rodzaj pracy i warunki jej
wykonywania. Użycie elektronarzędzia
w sposób niezgodny z przeznaczeniem, stwarza
niebezpieczeństwo.
•
•
•
•
danego materiału i odpowiedniego do rodzaju
prac.
W przypadku cięcia rur i kanałów należy się
upewnić, czy nie ma w nich wody, przewodów
elektrycznych itp.
Nie dotykaj obrabianego elementu ani
brzeszczotu bezpośrednio po zakończeniu
cięcia. Elementy te mogą być bardzo gorące.
Uważaj na ukryte niebezpieczne elementy przed rozpoczęciem cięcia ścian, podłóg czy
sufitów, sprawdź rozmieszczenie przewodów
i rur.
Brzeszczot porusza się nawet po zwolnieniu
włącznika. Zanim odłożysz narzędzie, zawsze
zaczekaj, aż po wyłączeniu brzeszczot całkiem
się zatrzyma.
Opisywane urządzenie nie nadaje się do samodzielnego
użycia przez osoby zbyt młode lub za słabe
fizycznie. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
Uwaga! Bezpośredni kontakt lub wdychanie pyłu
powstałego w trakcie cięcia może szkodzić zdrowiu
wykonującego pracę i osób znajdujących się w pobliżu.
Należy nosić specjalną maskę przeznaczoną do
ochrony przed pyłem i oparami oraz upewnić się, że
osoby w pomieszczeniu i wchodzące do pomieszczenia
są również zabezpieczone.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
Opisywane elektronarzędzie jest podwójnie
izolowane; dlatego nie ma konieczności
stosowania dodatkowego uziemienia.
Zawsze należy upewnić się, czy napięcie sieci
zasilającej jest zgodne z napięciem podanym
na tabliczce znamionowej.
5. Naprawy
a. Powierzaj naprawy elektronarzędzi wyłącznie
osobom wykwalifikowanym, używającym
identycznych części zamiennych. Zapewni
to bezpieczeństwo użytkowania naprawionego
urządzenia.
•
Instrukcje bezpiecznego użytkowania wyrzynarek
• W czasie pracy narzędziem w miejscach, gdzie
może dojść do zetknięcia z ukrytymi przewodami
lub własnym przewodem zasilającym, należy
trzymać narzędzie za izolowane uchwyty.
Zetknięcie z przewodem pod napięciem spowoduje
pojawienie się napięcia na metalowych częściach
obudowy i porażenie operatora.
• Używaj zacisków lub innego wygodnego
sposobu unieruchomienia i podparcia
obrabianego elementu. Trzymanie rękami
obrabianego elementu lub oparcie o własne
ciało nie daje dostatecznej stabilizacji i może
spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
• Nie zbliżaj rąk do miejsca cięcia. W żadnym
wypadku nie sięgaj od spodu pod obrabiany
element. Nigdy nie wsuwaj palców lub kciuka
w pobliże brzeszczotu i mocowania brzeszczotu.
Nie wolno stabilizować wyrzynarki chwytając za
stopę.
• Dbajoostrośćbrzeszczotów.Tępelubuszkodzone
brzeszczoty mogą być przyczyną zbaczania lub
zahaczania piły przy obciążaniu. Zawsze należy
używać brzeszczotów przeznaczonych do cięcia
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony
przewód zasilający musi zostać wymieniony przez
producenta lub przez autoryzowane centrum
serwisowe Black & Decker.
Wyposażenie
Opisywane narzędzie wyposażone jest w kilka lub
wszystkie z poniższych elementów:
1. Wyłącznik z regulacją prędkości
2. Przycisk blokady wyłącznika
3. Przyłącze do odprowadzenia pyłu
4. Stopa wyrzynarki
5. Rolka prowadząca brzeszczot
6. Regulacja przesuwu brzeszczotu
Rys. E
7. M a g a z y n e k
i KS703PE)
brzeszczotów
(KS702PE
Montaż
Uwaga! Przed przystąpieniem do każdej z poniższych
czynności upewnij się, czy narzędzie jest wyłączone
i wtyczka zasilania jest wyjęta z gniazda oraz ostrze
zatrzymało się. W czasie eksploatacji brzeszczot
może się rozgrzać.
5
•
•
Montaż i demontaż brzeszczotów (Rys. C)
• Poluzować (nie wyjmować) obie śruby (11).
• Trzymać brzeszczot (8) skierowany zębami do
przodu.
• Wsunąć trzonek brzeszczotu (8) w uchwyt (10) aż
do napotkania oporu.
• Lekko dokręcić na zmianę obie śruby (11), aby
ustalić pozycję brzeszczotu, potem dokręcić obie
śruby (11).
• Aby wyjąć brzeszczot (8), należy odkręcić obie
śruby (11) o jeden obrót w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
•
•
Pozycja 0: metal i aluminium oraz blachy.
Pozycja I: laminaty, twarde drewno, cięcie na
brzegu.
Pozycja II: sklejka, PVC/tworzywa sztuczne.
Pozycja III: miękkie drewno i szybkie cięcie.
Regulacja prędkości
Opisywana wyrzynarka ma wyłącznik z regulacją
prędkości (1). Prędkość pracy zależy od tego, jak
głęboko wciśnięty jest wyłącznik. Duże prędkości
stosuje się do cięcia drewna, średnie dla aluminium i
PCV a małe do cięcia metali innych niż aluminium.
Przyłączanie odkurzacza (Rys. D)
Aby przyłączyć odkurzacz lub wyciąg pyłu, konieczne
jest użycie przejściówki (12). Przejściówkę można nabyć
u lokalnego sprzedawcy sprzętu Black & Decker.
• Wsunąć przejściówkę (12) w przyłącze do
odprowadzania pyłu (3).
• Przyłączyć wąż odkurzacza (13) do przejściówki
(12)
Włączanie i wyłączanie
• Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć
wyłącznik (1).
• Aby wyłączyć narzędzie, zwolnić wyłącznik (1).
• Aby włączyć pracę ciągłą, należy nacisnąć przycisk
blokady wyłącznika (2) i zwolnić wyłącznik (1).
• Aby wyłączyć narzędzie ustawione na pracę ciągłą,
należy powtórnie nacisnąć i zwolnić wyłącznik
(1).
Magazynek brzeszczotów (tylko KS702PE
i KS703PE) (Rys. E)
Brzeszczoty (8) można przechowywać w magazynku
(7) znajdującym się z boku narzędzia.
• Otworzyć magazynek brzeszczotów (7) pociągając
w bok za uchwyt na górze zamknięcia.
• Wyjąć lub umieścić w magazynku (7) brzeszczoty
(8).
• Zamknąć pokrywę magazynka brzeszczotów (7)
i upewnić się, że jest dobrze zamknięty.
Cięcie
W czasie pracy trzymaj narzędzie mocno obiema
rękami. Stopa wyrzynarki powinna mocno opierać się na
ciętym elemencie. Pomoże to uniknąć podskakiwania
piły, nadmiernych wibracji i złamania brzeszczotu.
• Przed rozpoczęciem cięcia pozwól pile popracować
chwilę bez obciążenia.
• W czasie cięcia należy na piłę oddziałowywać
jedynie niedużą siłą.
Wskazówki praktyczne
Wydmuch wiórów z linii cięcia (Rys. F)
• Aby zapewnić widoczność w czasie cięcia,
opisywana wyrzynarka jest wyposażona
w wydmuch wiórów z linii cięcia (14), który w czasie
pracy oczyszcza miejsce cięcia z pyłu i wiórów.
Cięcie tworzyw sztucznych
Podczas cięcia laminatów, może zachodzić strzępienie
szpecące powierzchnię zewnętrzną. Większość
brzeszczotów tnie podczas ruchu do góry, dlatego
jeśli stopa wyrzynarki ma się opierać o powierzchnię
zewnętrzną, lepiej jest użyć brzeszczotów tnących
w czasie ruchu w dół, lub:
• Używać brzeszczotów z drobnymi ząbkami.
• Ciąć materiał od "lewej" strony.
• Ścisnąć cięty fragment z obu stron płytami
pilśniowymi i ciąć wszystkie warstwy naraz.
Eksploatacja
Ustawianie stopy wyrzynarki do cięcia skośnego
(Rys. G)
Stopę wyrzynarki (4) można ustawiać zarówno do
cięcia prostego, jak i do lewego lub prawego cięcia
skośnego pod kątem 45°.
• Poluzować obie śruby (9).
• Przesunąć stopę wyrzynarki (4) do przodu, obrócić
stopę wyrzynarki (4) w lewo lub w prawo i wsunąć
z powrotem pod kątem 45°.
• Dokręcić obie śruby (9).
Aby z powrotem ustawić stopę wyrzynarki do cięcia
prostego:
• Poluzować obie śruby (9).
• Przesunąć stopę wyrzynarki (4) do przodu,
wyprostować ją i wsunąć z powrotem pod kątem
0°.
• Dokręcić obie śruby (9).
Cięcie metalu
• Pamiętaj, że cięcie metalu zajmuje dużo więcej
czasu niż cięcie drewna.
• Używaj brzeszczotów przeznaczonych do cięcia
metali.
• W przypadku cięcia cienkich blach przyciśnij
kawałek drewna od spodu blachy i tnij wszystkie
warstwy na raz.
• Nałóż cienką warstwę oleju wzdłuż linii cięcia.
Konserwacja
Narzędzia Black & Decker zostały zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługową,
pracę urządzenia. Aby długo cieszyć się właściwą pracą
urządzenia, należy odpowiednio z nim postępować i
regularnie je czyścić.
Regulacja przesuwu brzeszczotu (Rys. H)
• Ustawić regulację przesuwu brzeszczotu (6)
w żądanej pozycji.
6
Uwaga! Przed przystąpieniem do konserwacji
i czyszczenia upewnij się, czy narzędzie jest wyłączone
i wtyczka zasilania jest wyjęta z gniazda oraz ostrze
zatrzymało się.
• Otwory wentylacyjne w narzędziu i ładowarce
należy okresowo czyścić przy użyciu miękkiej
szczoteczki lub suchej szmatki.
• Okresowo czyścić obudowę wilgotną ściereczką.
Nie wolno używać preparatów do szorowania ani
na bazie rozpuszczalników. Nie wolno dopuszczać
do wniknięcia płynów do wnętrza urządzenia ani
zanurzać żadnej z części w płynach.
Dane techniczne
AST8XC
Napięcie
Vac 230
Moc na wejściu
W 480
Prędkość bez
obciążenia
min-1 0-3000
Maksymalna głębokość cięcia
Drewno
mm 60
Stal
mm 5
Aluminium
mm 10
Waga
kg 1,9
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego
produktu nie wolno utylizować razem
ze zwykłymi śmieciami z gospodarstw
domowych. Kiedy urządzenie będzie już
wymagało wymiany lub nie będzie już
potrzebne, należy zutylizować je w sposób
bezpieczny dla środowiska. Przedstawiciele
serwisowi Black & Decker przyjmą od
Państwa stare urządzenie i zapewnią jego
bezpieczną dla środowiska utylizację.
KS700PE
KS701PE
230
480
KS702PE
KS703PE
230
480
0-3000
0-3000
60
5
10
1,9
60
5
10
1,9
Deklaracja zgodności UE
AST8XC, KS700PE, KS701PE, KS702PE, KS703PE
Firma Black & Decker oświadcza, że wymienione
powyżej modele wyrzynarek spełniają normy: 98/37/
EC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 55014, EN61000
86 dB(A)
LpA (ciśnienie akustyczne)
97 dB(A)
LWA (moc akustyczna)
wibracje działające na ręce / ramiona
< 4,6 m/s2
Kpa (poziom niepewności ciśnienia
akustycznego)
3 dB(A)
Kwa (poziom niepewności mocy akustycznej) 3 dB(A)
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na recykling materiałów
i ich powtórne wykorzystanie. Powtórne użycie
materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne przed zanieczyszczeniem
i zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.
Kevin Hewitt
Dyrektor Techniczny
Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
13-03-2007
Rok budowy KE700PE: 2007
Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość
selektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych,
poprzez pozostawienie ich w punktach na miejskich
wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy, przy zakupie
nowego sprzętu.
Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki
i recyklingu swoich produktów po zakończeniu okresu
eksploatacji. Aby skorzystać z tej możliwości, prosimy
zwrócić urządzenie do jednego z Autoryzowanych
Przedstawicieli Serwisowych, który odbierze je od
Państwa w naszym imieniu.
Adres najbliższego Autoryzowanego Przedstawiciela
Serwisowego otrzymają Państwo u lokalnego
przedstawiciela Black & Decker, którego adres
umieszczony jest w niniejszej instrukcji obsługi. Lista
Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych oraz
szczegóły dotyczące naszego serwisu posprzedażnego
i dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej:
www.2helpU.com.
7
Black & Decker
b)
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie, jak:
szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne, wiertła
i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
7.
a)
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające,
noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny,
paski napędowe i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
zst00090632 - 16-12-2009
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising