KS700PE | Black&Decker KS700PE JIGSAW instruction manual

402011-27 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
AST8XC
KS700PE
KS701PE
KS702PE
KS703PE
2
ROMĂNĂ
Destinaţia de utilizare
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
Fierăstrăul Black & Decker a fost conceput pentru tăierea
lemnului, a materialelor plastice şi a tablei de metal.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
3.
a.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate
(legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele
compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dvs. este împământat sau legat
la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice.
Ţineţi cablul departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile deteriorate
sau încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi
uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, aveţi
în vedere repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte
electrice întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
♦
Atunci când tăiaţi ţevi sau conducte, asiguraţi-vă că
nu prezintă apă, cablaje electrice, etc.
♦
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau lama imediat după
utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte fierbinţi.
♦
Fiţi atenţi la pericolele ascunse; înainte de a efectua
operaţii de tăiere în pereţi, podele sau plafoane,
verificaţi poziţionarea cablurilor şi ţevilor.
♦
Lama va continua să se mişte după eliberarea întrerupătorului. Opriţi întotdeauna unealta şi aşteptaţi
ca lama să se oprească complet înainte de a o lăsa
jos.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate
în urma aplicaţiilor de tăiere poate pune în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi o mască
antipraf special concepută pentru protejarea împotriva
pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că persoanele din
zona de lucru sau cele care pătrund în zona de lucru
sunt, de asemenea, protejate.
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să
fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă
cu aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese de
schimb identice. Acest lucru va asigura păstrarea
caracterului sigur al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru fierăstraie şi gatere
♦
♦
♦
♦
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Ţineţi unealta de suprafeţele izolate pentru
prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care
unealta de tăiat poate atinge cabluri ascunse sau
propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea
determina scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de tăiere.
Nu întindeţi niciodată mâinile sub piesa de prelucrat.
Nu introduceţi degetele sau degetul mare în apropierea lamei oscilante şi a dispozitivului de fixare
a lamei. Nu stabilizaţi fierăstrăul ţinând de ghidaj.
Păstraţi lamele ascuţite. Lamele boante sau deteriorate pot determina fierăstrăul să devieze sau să
se blocheze în timpul apăsării pe acesta. Utilizaţi
întotdeauna tipul de lamă de fierăstrău adecvat
pentru materialul piesei de prelucrat şi pentru tipul
de tăietură.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
4
Etichetele prezente pe unealtă
♦
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Depozitarea lamei fierăstrăului (doar
KS702PE şi KS703PE) (fig. C)
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Lamele de fierăstrău (8) pot fi depozitate în compartimentul de depozitare (7) amplasat în partea laterală a uneltei
♦
Deschideţi capacul compartimentului de depozitare
a lamei de fierăstrău (7) ţinând de clapeta din partea
superioară a capacului şi trăgând-o în afară.
♦
Scoateţi sau depozitaţi lamele de fierăstrău (8) în
compartimentul de depozitare. (7).
♦
Închideţi capacul compartimentului de depozitare
a lamei de fierăstrău (7) şi asiguraţi-vă că este închis
bine.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita pericolul.
Suflantă pentru curăţarea liniei de tăiere
(fig. D)
♦
Descriere
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare:
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de blocare
3. Orificiu de evacuare a prafului extras
4. Talpa ghidajului
5. Rolă de fixare a lamei de fierăstrău
6. Limitator de adâncime
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor
în rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF.)
Compartiment de depozitare a lamei fierăstrăului
(KS702PE şi KS703PE)
Asamblare
Avertisment! Înainte de a încerca efectuarea oricăreia
dintre operaţiile de mai jos, asiguraţi-vă că unealta este
oprită şi deconectată şi că lama fierăstrăului nu se mişcă.
Lamele de fierăstrău folosite pot fi fierbinţi.
Montarea si demontarea lamei
fierăstrăului (fig. A)
♦
♦
♦
♦
♦
Pentru a îmbunătăţi vizibilitatea în timpul tăierii, fierăstrăul este echipat cu o suflantă pentru curăţarea
liniei de tăiere (14) ce va păstra zona de lucru lipsită
de praf în timp ce efectuaţi tăierea.
Riscuri reziduale.
Fig. C
7.
Conectaţi furtunul aspiratorului (13) la adaptor (12).
Slăbiţi (fără a scoate) cele două şuruburi (11).
Ţineţi lama de fierăstrău (8) cu zimţii orientaţi înainte.
Introduceţi tija lamei de fierăstrău (8) în suportul
lamei (10) cât de mult posibil.
Strângeţi uşor pe rând cele două şuruburi (11) pentru
a poziţiona lama, apoi strângeţi complet aceste două
şuruburi (11).
Pentru a scoate lama de fierăstrău (8), învârtiţi în
sens invers acelor de ceasornic ambele şuruburi
(11) cu o rotaţie.
Utilizare
Reglarea tălpii ghidajului pentru tăieturi
oblice (fig. E)
Talpa ghidajului (4) poate fi setată pentru a efectua fie
o tăietură dreaptă, fie o tăietură oblică la un unghi de 45°.
♦
Slăbiţi şuruburile (9).
♦
Împingeţi talpa ghidajului (4) înainte, rotiţi-o la stânga
sau la dreapta şi împingeţi-o înapoi în lăcaşul de 45°.
♦
Strângeţi şuruburile (9).
Pentru a reseta talpa ghidajului pentru tăieturi drepte:
♦
Slăbiţi şuruburile (9).
♦
Împingeţi talpa ghidajului (4) înainte, rotiţi-o spre
centru şi împingeţi-o înapoi în lăcaşul de 0°.
Conectarea unui aspirator la unealtă
(fig. B)
Este necesar un adaptor (12) pentru conectarea unui
aspirator sau a unui aparat de extragere a prafului la
unealtă. Adaptorul poate fi achiziţionat de la comerciantul
Black & Decker local.
♦
Împingeţi adaptorul (12) în orificiul de evacuare
pentru praful extras (3).
5
♦
♦
Strângeţi şuruburile (9).
Reglarea adâncimii de tăiere (fig. F)
♦
Potriviţi limitatorul de adâncime (6) în poziţia dorită.
Poziţia 0: metal, aluminiu şi foi de tablă.
Poziţia I: pentru laminate, lemn dur, suprafeţe
de lucru.
Poziţia II: pentru placaj şi PVC/materiale plastice.
Poziţia III: pentru lemn moale şi tăieturi rapide.
♦
Întreţinerea
Unealta dvs. Black & Decker a fost concepută pentru
a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim
de întreţinere. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă
depinde de îngrijirea corespunzătoare şi de curăţarea
în mod regulat.
Buton de control viteză variabilă
Unealta are un buton de pornit/oprit pentru controlul
vitezei variabile (1). Viteza de operare depinde de cât
de mult apăsaţi pe comutator.
♦
Folosiţi o viteză mare pentru lemn, medie pentru
aluminiu şi PVC şi mică pentru metale, altele decât
aluminiu.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere sau curăţare, asiguraţi-vă că unealta este
oprită şi deconectată şi că lama fierăstrăului nu se mişcă.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă şi încărcător, folosind o perie moale sau
o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi. Nu permiteţi niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă şi nu
scufundaţi niciodată vreo parte a uneltei în lichid
Pornirea şi oprirea
♦
♦
♦
♦
Atunci când tăiaţi tablă subţire, prindeţi o bucată de
lemn pe suprafaţa posterioară a piesei de prelucrat
şi tăiaţi împreună cele două straturi astfel create.
Întindeţi o peliculă de ulei de-a lungul liniei de tăiat
pe care doriţi să o executaţi.
Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul de
pornire/oprire (1).
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul de
blocare (2) şi eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire
(1).
Pentru a opri unealta în timpul operării, apăsaţi şi
eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1).
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la
reţeaua principală de energie:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu
prizele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.
Tăierea cu fierăstrăul
♦
Ţineţi bine unealta cu ambele mâini în timpul tăierii.
♦
Ghidajul trebuie aşezat bine pe materialul de tăiat.
Acest lucru va împiedica fierăstrăul să salte, va reduce vibraţiile şi va reduce la minim riscul de rupere
a lamei.
♦
Lăsaţi lama să se mişte liber pentru câteva secunde
înainte de a începe efectuarea tăieturii.
♦
Aplicaţi o presiune uşoară pe unealtă în timpul
efectuării tăieturii.
Protejarea mediului înconjurător
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Colectarea separată. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
Tăierea laminatelor
Atunci când tăiaţi laminate, poate surveni aşchierea care
poate deteriora aspectul suprafeţei. Cele mai comune
lame de fierăstrău taie în timpul cursei în sus, de aceea,
în cazul în care talpa ghidajului se află pe suprafaţa
materialului, folosiţi o lamă de fierăstrău ce taie în timpul
cursei în jos sau:
♦
Folosiţi o lamă de fierăstrău cu zimţi fini.
♦
Efectuaţi tăietura de pe partea posterioară a materialului de prelucrat.
♦
Prindeţi câte o bucată de lemn sau de carton pe
ambele părţi ale piesei de prelucrat pentru a reduce
la minim aşchierea şi tăiaţi împreună cele trei straturi
astfel create.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Tăierea metalului
♦
Reţineţi că tăierea metalului durează mai mult decât
tăierea lemnului.
♦
Utilizaţi o lamă de fierăstrău adecvată pentru tăierea
metalului.
6
Declaraţia de conformitate
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
DIRECTIVA UTILAJE
AST8XC/KS700PE/KS701PE/KS702PE/KS703PE
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 98/37/CE
(până la 28 dec. 2009), 2006/42/CE (din 29 dec. 2009),
EN 60745-1, EN 60742-5-11
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Specificaţii tehnice
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Viteză în gol
Adâncimea maximă de tăiere
Lemn
Oţel
Aluminiu
Greutate
Vc.a.
W
min-1
mm
mm
mm
kg
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
AST8XC/KS700PE/
KS701PE/KS702PE/
KS703PE
230
480
0-3.000
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
1-10-2009
60
5
10
1,9
Garanţie
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 86 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 97 dB(A), incertitudine (K) 3 dB(A)
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii)
conform cu EN 60745:
Tăierea lemnului (ah, CW) 8,5 m/s2, incertitudine (K) 2,4m/s2,
Tăierea tablei (ah, CM) 9,4 m/s2, incertitudine (K) 3,3 m/s2
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
7
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00187551 - 14-09-2012
8
9
10
Download PDF

advertising