D28715 | DeWalt D28715 CHOP SAW Type 2 instruction manual

555777-78 CZ
Přeloženo z původního návodu
D28715
Obrázek 1
n
m
l
k
o
p
a
j
i
d
e
f
g
Obrázek 2
b
bb
2
c
cc
h
Obrázek 3
Obrázek 4
t
e
t
r
f
s
Obrázek 5
v
i
u
Obrázek 6
e
w
h
f
j
y
x
3
Obrázek 7
Obrázek 8
j
z
aa
q
257 mm
(10-1/8”)
441 mm
(17-3/8”)
aa
z
o
p
j
Obrázek 9
508 mm
(20”)
50,8 mm
(2”)
101,6 mm (4”)
4
ROBUSTNÍ 355 mm (14”) DĚLICÍ KOTOUČOVÁ
PILA S RYCHLO OTOČNOU SVĚRKOU D28715
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
D28715
230
D28715LX
230
Napájecí napětí
V
(Pouze pro Velkou
Británii & Irsko)
V 230/115
230/115
Typ
2
2
Příkon
W
2 200
2 200
Otáčky naprázdno
min-1 4 000
4 000
Min. obvodová rychlost
řezného kotouče
m/s
80
80
Průměr kotouče
mm
355
355
Vrtání kotouče
mm
25,4
25,4
Tloušťka pilového
kotouče
mm
3,1
3,1
Typ řezného kotouče - rovný, nesegmentovaný
Hloubka řezu při 90°
kruhový profil
mm
130
čtvercový profil
mm
120 x 120
obdélníkový profil mm
100 x 200
profil tvaru "L"
mm
140 x 140
Hloubka řezu při 45°
kruhový profil
mm
130
čtvercový profil
mm
110 x 110
obdélníkový profil mm
100 x 140
profil tvaru "L"
mm
120 x 120
Hmotnost
kg
18,5
18,5
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchylka
akustického tlaku) dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
100
98
3
112
3
111
3
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle norem EN 61029-1
a EN 61029-2-10:
Hodnota vibrací ah
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
6,2
1,5
5,3
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu, ale neprovádí žádnou práci.
Během celkové pracovní doby se
tak může doba působení vibrací na
obsluhu značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
Evropa
Velká Británie
a Irsko
Velká Británie
a Irsko
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Nářadí 115 V 15 A v zástrčce
napájecího kabelu
5
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, může vést ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke způsobení lehkého nebo středně
vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející s poraněním osob
který, není-li mu zabráněno, může vést
ke způsobení škod na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
D28715
DeWALT Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 61029.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následujících
adresách, nebo je také naleznete na adresách,
které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za správnost
technických údajů a provádí toto prohlášení
jménem společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident vývoje a konstrukce výrobku
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Bezpečnostní pokyny
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné
bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního
poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Pracovní prostor udržujte v čistotě.
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor
může být příčinou úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí dešti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
3. Držte z dosahu dětí.
Nenechávejte děti, cizí osoby ani zvířata
pohybovat se v blízkosti pracovní plochy nebo
se dotýkat přímo nářadí nebo napájecího
kabelu.
4. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Máte-li dlouhé
vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
Při práci venku používejte, pokud možno,
pracovní rukavice a neklouzavou obuv.
5. Ochrana obsluhy.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají
drobné částečky materiálu, používejte proti
prachu ochranný štít nebo respirátor. Jelikož
tyto částečky materiálu mohou být značně
horké, používejte také žáruvzdornou zástěru.
6
Vždy používejte ochranu sluchu. Vždy
používejte ochrannou přilbu.
6. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů (jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
7. Nepřetěžujte se.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
8. Buďte stále pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte nářadí, jste-li unaveni.
9. Upněte si obrobek.
Pro upnutí obrobku používejte svěrák nebo
svorky. Je to bezpečnější a umožňuje to
obsluhu nářadí oběma rukama.
10. Připojte zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Před použitím nářadí vždy zkontrolujte, zda
se v jeho blízkosti nebo přímo na nářadí
nenachází žádné seřizovací klíče nebo
přípravky.
12. Prodlužovací kabely.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
13. Používejte pouze vhodné nářadí.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno
v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí
nebo příslušenství při práci, pro kterou
je určeno výkonnější nářadí. Práce bude
provedena lépe a bezpečněji s takovým typem
nářadí, které je pro daný účel určeno. Nářadí
nepřetěžujte.
VAROVÁNÍ! Použití jiného
příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem,
může zapříčinit poranění obsluhy.
14. Kontrolujte stav nářadí, zda není
poškozeno.
Před každým použitím nářadí a napájecí kabel
pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozeny.
Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny jeho
pohyblivé části, kryty a spínače nebo jiné
díly, které by mohly ovlivnit jeho provoz.
Ujistěte se, zda bude nářadí řádně pracovat
a zda bude řádně provádět určenou funkci.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho
část poškozena nebo zničena. Pokud nelze
hlavním spínačem nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Poškozené součásti
nechejte vyměnit v autorizovaném servisu
DEWALT. Nikdy se nepokoušejte o opravu
sami.
15. Nářadí odpojujte od elektrické sítě.
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru,
vypněte jej a počkejte, dokud se zcela
nezastaví. Není-li nářadí používáno, před
výměnou částí nářadí, příslušenství nebo
doplňků a před prováděním údržby vždy
odpojte napájecí kabel.
16. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením napájecího kabelu
k síti se ujistěte, zda je nářadí vypnuto.
17. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za napájecí
kabel. Neškubejte a netahejte za kabel při
jeho vytahování ze zásuvky. Veďte kabel tak,
aby nepřecházel přes ostré hrany nebo horké
a mastné povrchy.
18. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
19. Péče o nářadí.
K zajištění lepší výkonnosti a bezpečnějšího
provozu udržujte nářadí v dobrém stavu
a v čistotě. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Udržujte všechny
ovládací prvky a rukojeti čisté, suché
a neznečištěné olejem nebo mazivy.
20. Opravy.
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Opravy tohoto nářadí vždy
svěřujte autorizovaným servisním technikům
společnosti DEWALT. S ohledem na
bezpečnost uživatele by měly být opravy
prováděny výhradně kvalifikovaným technikem
s použitím originálních náhradních dílů.
7
Další bezpečnostní předpisy
pro dělicí kotoučové pily
• Při práci s tímto nářadím vždy používejte
odpovídající pracovní rukavice.
• Vždy se ujistěte, zda je obrobek bezpečně
upnutý.
• Nepřibližujte ruce do blízkosti řezného
kotouče. Nikdy neřežte obrobky, kde je
potřeba přiblížit ruce k rotujícímu řeznému
kotouči na kratší vzdálenost jak 15 cm.
• Používejte pouze řezné kotouče schválené
výrobcem. Nářadí nepoužívejte k jiným
účelům, než ke kterým je zkonstruováno;
například okružní pilu nepoužívejte k řezání
větví a kmenů stromů.
• S dodaným řezným kotoučem neřežte obrobky
s tenčí stěnou jak 1,2 mm.
• Nepracujte s nářadím bez nasazených
ochranných krytů.
• Max. přípustná rychlost řezného kotouče musí
být vždy rovna nebo vyšší než hodnota otáček
naprázdno uvedená na štítku nářadí.
• Při řezání nedržte obrobek volně v ruce.
K bezpečnému upnutí obrobku použijte
pevnou svorku.
• Nepoužívejte řezné kotouče, jejichž rozměry
neodpovídají údajům uvedených v technických
datech nářadí.
• Nikdy nesahejte do oblasti zadní části řezného
kotouče.
• Prostudujte si návod k použití dodaný
výrobcem řezného kotouče.
• Nářadí vždy umístěte na rovnou stabilní
podložku, kterou lze dobře udržovat a na které
nejsou zbytky materiálu, jako jsou například
odštěpky a odřezky.
• Před použitím zajistěte, aby byl řezný kotouč
správně nasazen a dotažen.
• Před použitím řezný kotouč zkontrolujte, zda
není prasknutý či jinak poškozený. Řezný
kotouč se zcela jasnými vadami či prasklinami
vyřaďte.
• V bezpečné poloze nechejte po dobu nejméně
30 sekund nářadí běžet naprázdno. Pokud se
vyskytnou značné vibrace nebo jiná závada,
vypněte nářadí a zjistěte, co je příčinou.
• Nepoužívejte řezné kotouče k bočnímu
broušení.
• Před zapnutím nářadí se ujistěte, zda se řezný
kotouč nedotýká obrobku.
• Neprovádějte řezání betonu, cihel, dlaždic
nebo keramických materiálů.
• Během chodu se vyvarujte odskakování
řezného kotouče a také s řezným kotoučem
nezacházejte hrubě. Pokud řezný kotouč
začne odskakovat, zastavte chod nářadí
a kotouč zkontrolujte.
• Neprovádějte řezání dřeva, plastů nebo
syntetických materiálů.
• Nepracujte s nářadím pokud stojíte v jedné
rovině s rotujícím řezným kotoučem. Zabraňte
vstupu jiných osob do pracovního prostoru.
• Dávejte pozor na odlétávající úlomky a části
odřezaného materiálu. Mohou být ostré horké.
Před manipulací nechejte odřezané části
obrobku dostatečně vychladnout.
• Odchylovač jisker se může během
provozu zahřívat. Vyvarujte se kontaktu
s odchylovačem jisker nebo jeho seřizování
ihned po použití nářadí.
• Před posouváním obrobku nebo před změnou
nastavení vypněte nářadí a počkejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení řezného
kotouče.
• Po vypnutí se nikdy nepokoušejte dobíhající
řezný kotouč přitlačením ze strany zastavit.
8
• Nepoužívejte řezné mazací kapaliny. Tyto
kapaliny se mohou vznítit nebo způsobit úraz
elektrickým proudem.
• Neprovádějte řezání materiálů z litiny.
• Nikdy neprovádějte řezání materiálů
z hořčíkových slitin.
• Neprovádějte řezání elektromateriálů pod
napětím.
• Používejte toto zařízení pouze na dobře
odvětrávaných místech. Nepoužívejte toto
nářadí v blízkosti hořlavých kapalin, plynů
a prachu. Horké částečky vznikající při
broušení nebo jiskry od uhlíků motoru mohou
způsobit vznícení hořlavých materiálů.
• Při práci v prašném prostředí pravidelně
čistěte větrací štěrbiny. Pokud bude nutné
provést čištění větracích štěrbin, nezapomeňte
nářadí nejprve odpojit od elektrického přívodu.
• Nejsou-li řezné kotouče používány, musí být
uskladněny na suchém místě a musí být také
vhodně zabezpečeny, mimo dosah dětí.
• Závady stroje, včetně závad ochranných krytů
nebo řezných kotoučů, by měly být oznámeny
ihned po jejich zjištění.
• Používejte pouze dělicí
řezné kotouče o maximální
síle 3,1 mm a s maximálním
průměrem 355 mm.
VAROVÁNÍ! Použití
tohoto nářadí může vytvářet prach
s obsahem chemikálií způsobujících
rakovinu, vývojové chyby novorozeňat
nebo jiná poškození při reprodukci.
Vždy používejte schválený respirátor.
• Úroveň hlučnosti ovlivňují následující faktory:
Průměr vrtání kotouče
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (bb), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
– typ řezaného materiálu
Balení obsahuje:
– typ řezného kotouče
1 Dělicí kotoučová pila
– rychlost vedení řezu. K ochraně sluchu
proveďte příslušná opatření.
1 Řezný kotouč
Ostatní rizika
• Při práci s tímto nářadím hrozí následující
rizika:
– poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly.
– poranění způsobená roztržením řezného
kotouče.
• Tato rizika jsou nejvíce patrná zejména:
– v celém rozsahu pracovních operací
1 Šestihranný klíč
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1, 7)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít ke zranění nebo k jeho
poškození.
– v blízkosti dosahu rotujících částí stroje.
• Přestože jsou dodržovány příslušné
bezpečnostní předpisy a jsou používána
bezpečnostní zařízení, nemohou být
vyloučena jistá zbytková rizika.
Tato rizika jsou následující:
POUŽITÍ VÝROBKU
– Poškození sluchu.
Vaše dělicí kotoučová pila D28715 je určena
k řezání ocelových materiálů různých průřezů.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
pohybujícího se řezného kotouče.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
– Riziko poranění při výměně řezného
kotouče.
Dělicí kotoučová pila D28715 je elektrické nářadí
pro profesionály.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
a. Zajišťovací čep
b. Šroub odchylovače jisker
c. Odchylovač jisker
d. Základna
e. Vodítko
Používejte ochranu sluchu.
f. Svěrák
g. Šestihranný klíč 8 mm
Používejte ochranu zraku.
h. Klika
i. Páčka svěráku
9
j. Kotouč
k. Ochranný kryt proti jiskrám
l. Páčka zajištění kotouče
m. Spouštěcí spínač
n. Otvor pro visací zámek
o. Náhradní šroub kotouče
p. Náhradní podložka šroubu kotouče
q. Rychloupínací svorka kotouče (obr. 7)
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí je chráněno dvojitou izolací
v souladu s normou EN 61029. Proto
není nutné použití uzemňovacího
vodiče.
VAROVÁNÍ: Nářadí s napájecím
napětím 115 V musí být používáno
společně s bezpečnostním
transformátorem s odděleným
vinutím a s uzemňovací mřížkou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Napájecí kabel může být vyměněn pouze
v autorizovaném servisu nebo kvalifikovaným
elektrotechnikem.
Připojení nářadí k elektrické
síti
Použitý napájecí přívod k tomuto nářadí musí být
vybaven 16 A přerušovací pojistkou s časovou
prodlevou.
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy
napětí. Při nepříznivém průběhu napájecího napětí
může být ovlivněna funkce ostatních zařízení. Je-li
impedance napájecího zdroje nižší než 0,25 Ω, je
nepravděpodobné, že bude docházet k rušení.
SESTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
POUŽITÍ
Pokyny pro obsluhu
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou Británii a Irsko)
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro
příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2. V případě
použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou
délku kabelu.
10
Správná poloha rukou (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na hlavní rukojeti (cc) a druhou rukou vedli
obrobek.
Funkce plynulého rozběhu
RELÉ S ČASOVOU PRODLEVOU (TDR)
Funkce plynulého rozběhu umožňuje po dobu
300 ms pomalé zvyšování otáček, které zabrání
úvodnímu trhnutí při spuštění nářadí. Tato funkce
je také velmi výhodná, pokud je hodnota zátěže
instalované pojistky příliš malá nebo pokud tato
nemá pozvolný průběh.
Kapacita řezu
Široké rozevření svěráku a velký poloměr zdvihu
poskytují dostatečný prostor pro řadu objemných
obrobků. K určení celkové maximální kapacity řezu
novým kotoučem použijte tabulku.
UPOZORNĚNÍ: Některé objemné
obrobky, kruhové obrobky nebo
obrobky nepravidelného tvaru mohou
vyžadovat doplňkové upevnění,
protože nemohou být bezpečně
uchyceny pouze ve svěráku.
UPOZORNĚNÍ: S tímto nářadím
neprovádějte řezání hořčíkových slitin.
Mohlo by dojít k poškození nářadí
nebo ke zranění.
Přenášení (obr. 1)
Jednotku sklopte do polohy, ve které je možné pilu
přenášet. Stlačením zajišťovacího čepu (a) rameno
v dolní poloze zajistěte.
Odjištění (obr. 1)
Odjištění nářadí a zdvižení ramene provedete tak,
že rameno s motorem lehce stlačíte a zajišťovací
čep (a) vysunete ven. Rameno s motorem se poté
zdvihne vzhůru.
Upevnění a podepření obrobku
• Úhelníky jsou nejlépe upevněny a poté
přeřezány s oběma rameny přiléhajícími
k základně.
• K lepšímu využití řezného kotouče lze použít
distanční hranol (r), který je mírně užší jak
obrobek (t) (obr. 3).
• Delší obrobky musí být podepřeny hranolem
(s) tak, aby byly v jedné rovině s horní plochou
základny (obr. 4). Musí být umožněno volnému
pádu odřezávanému konci obrobku (t) tak, aby
nedošlo k sevření řezného kotouče.
Nastavení odchylovače jisker
(obr. 1)
Povolte šroub (b) a polohu odchylovače jisker (c)
upravte tak, aby byly jiskry odváděny mimo okolní
osoby a materiály, poté šroub dotáhněte.
POZNÁMKA: Nebezpečí vzniku
škod na majetku. Zabraňte, aby se
napájecí kabel dostal do kontaktu
s odchylovačem jisker nebo do
oblasti jejich odvodu, mohlo by dojít
k poškození napájecího kabelu.
Obsluha svěráku (obr. 5)
Svěrák je vybaven funkcí rychloposuvu. V případě,
že je svěrák (f) pevně dotažen, povolíte jej tak, že
otočíte jednou nebo dvakrát klikou (h) proti směru
chodu hodinových ručiček, aby se sevření uvolnilo.
Páčku svěráku (i) zvednete vzhůru. Sestavu kliky
vysunete ven tak daleko, jak potřebujete. Svěrák
může být zasunut zpět do pracovní polohy bez
točení klikou. Páčku svěráku spusťte dolů a poté
svěrák klikou dotáhněte.
Obsluha vodítka (obr. 5)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika vážného zranění nářadí před
čištěním vždy vypněte a odpojte
je od napájecího zdroje před
nasazením a sejmutím příslušenství,
před seřízením nebo změnou
nastavení a také před provedením
opravy. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze vypnuto. Náhodné
spuštění by mohlo způsobit úraz.
K seřízení vodítka (e) není třeba žádného nářadí.
Vodítko je zajišťováno a odjišťováno pomocí
rychloupínací páčky (u). Pokud je páčka otočena
zcela vpřed, vodítko je odjištěno. Poté je možné
vodítko volně přesunout vpřed, vzad, nebo je
možné je natočit tak, aby bylo dosaženo té nejlepší
polohy pro řezání s novým kotoučem, nebo
s kotoučem, který je již opotřebený.
Otočením páčky zcela vzad bude vodítko
v nastavené poloze zajištěno. Pokud se spodní
část páčky nenachází ve vodorovné poloze
(souběžně se základnou). vodítko není zajištěno.
Vodítko lze zajistit páčkou jen pokud je kladen
silný odpor pro její posun vzad. Pokud je kladený
odpor slabý, upravte sílu upnutí mírným dotažením
dvou šroubů (v), které vodítko drží k základně.
Test proveďte opětovným uchycením a pokusem
o posun vodítka.
11
Nastavení úhlu vodítka (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika vážného zranění nářadí před
čištěním vždy vypněte a odpojte
je od napájecího zdroje před
nasazením a sejmutím příslušenství,
před seřízením nebo změnou
nastavení a také před provedením
opravy. Ujistěte se, zda je spouštěcí
spínač v poloze vypnuto. Náhodné
spuštění by mohlo způsobit úraz.
Indikátor nastaveného úhlu (w) je součástí
úchytného systému vodítka. Srovnejte indikátor
požadovaného úhlu s okrajem štěrbiny (x)
v základně.
PROVEDENÍ PŘESNĚJŠÍHO PRAVOÚHLÉHO
ŘEZU
1. Odjistěte vodítko.
2. Spusťte rameno pily dolů, až se řezný kotouč
zapustí do základny.
3. K řeznému kotouči přiložte úhelník (y)
a vodítko seřiďte tak, aby k úhelníku přiléhalo.
4. Vodítko v této poloze zajistěte.
Použití (obr. 1, 2)
Správná poloha těla během použití je vyznačena
na obrázku 2.
Nářadí uvedete do chodu stiskem spouštěcího
spínače (m). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spouštěcí spínač. Zabraňte kontaktu řezného
kotouče s obrobkem a držte ruce z jeho dosahu do
té doby, než se zcela zastaví.
K ochraně před neoprávněným použitím nářadí
nasaďte do otvoru (n) visací zámek (není součástí
dodávky).
Sejmutí a nasazení řezného
kotouče (obr. 7)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Rychloupínací svorka kotouče nevyžaduje
k výměně kotouče použití žádného nářadí.
1. Páčku zajištění kotouče (l) stlačte dovnitř
a rukou otáčejte kotoučem (j) do té doby, až
12
páčka zajištění zaskočí do výřezu ve vnitřní
přírubě (z) a otáčení kotouče se tak zablokuje.
Rychloupínací svorku kotouče (q) povolte
otáčením proti směru chodu hodinových
ručiček. Svorka je opatřena pravotočivým
závitem.
2. Rukou stáhněte rychloupínací svorku kotouče
(q), podložku této svorky (aa) a opotřebený
řezný kotouč (j).
3. Ujistěte se, zda je povrch příruby čistý
a rovný. Opačným postupem nasaďte nový
brusný kotouč.
4. Rychloupínací svorku kotouče dotáhněte ve
směru chodu hodinových ručiček až rukojeť
nejméně třikrát cvakne a tím se ujistíte, že
je pevně dotažena. Rychloupínací svorka
kotouče nesmí být přetažena.
POZNÁMKA: Šroub nadměrně nepřitahujte.
Náhradní šroub kotouče (o) a náhradní podložka
šroubu kotouče (p) jsou uloženy v zadní části
ramene motoru. K bezpečnému uchycení kotouče
musí být použit šroub současně s podložkou.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
úrazu. Při nasazení nového brusného
kotouče zkontrolujte podklad, na
kterém leží dělicí kotoučová pila.
Je možné, že se nový kotouč může
po úplném spuštění ramene pily
dostat do kontaktu s JAKÝMKOLIV
PŘEDMĚTEM NEBO KONSTRUKCÍ
VYČNÍVAJÍCÍ NAD pracovní povrch
(pod základnou).
Montáž (obr. 8, 9)
UPOZORNĚNÍ: Nářadí musí být
položeno na stabilním, rovném,
neklouzavém podkladu, aby
nedošlo v průběhu práce k jeho
neočekávanému pohybu.
POSTUP PRO TRVALÉ UPEVNĚNÍ PILY
1. Vyvrtejte 4 otvory 8 mm (5/16”) skrz pracovní
desku (obr. 8).
2. Otvory v základně a v pracovní desce
provlečte šrouby 1/4-20. Přibližná délka
šroubů by měla odpovídat síle pracovní desky
zvýšené o 102 mm (4”).
MONTÁŽ LŮŽKA
1. Uřízněte dvě desky o rozměru přibližně
508 x 50,8 x 101,6 mm
(délka 20” x výška 2” x šířka 4”).
2. Dělicí kotoučovou pilu umístěte na
požadované místo.
3. Po obou stranách těsně přiložte dvě uříznuté
desky a hřebíky je k pracovní desce přitlučte
(obr. 9).
Rady k provádění přesnějších
řezů
• Při řezání nechejte řezný kotouč zabírat
vlastním tempem. Nadměrný tlak na řezný
kotouč způsobí vznik glazury a tím snížení
jeho účinnosti nebo odklon kotouče, který tak
způsobí nepřesné provedení řezu.
• Řádně nastavujte úhel vodítka.
• Ujistěte se, zda obrobek leží naplocho na
základně pily.
• Řádně si obrobek upněte, zabráníte tak
vibracím a jeho pohybu.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
POZNÁMKA: V autorizovaném servisním
středisku lze jednotku přestavět k napájení pomocí
tří žilového kabelu se šroubovým uzávěrem.
Při provádění tohoto úkonu používejte
ochranné brýle.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Z důvodu
snížení rizika zranění používejte
s tímto nářadím pouze doporučené
příslušenství DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Používejte pouze vysokopevnostní kotouče typ 1
s organickým pojivem s konstrukčními otáčkami
alespoň 4100 ot./min.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Až nebudete váš výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Mazání
Uzavřený typ, v celém zařízení jsou použita
zapouzdřená kuličková ložiska. Tato ložiska
obsahují dostatečnou zásobu maziva již z výroby
pro celou dobu životnosti dělicí kotoučové pily.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace
výrobků DEWALT po skončení jejich technické
životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
13
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisních středisek DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00240974- 15-07-2014
14
DVOURUČNÍ PILA 2
©
D28715
15
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising