D28715 | DeWalt D28715 CHOP SAW Type 2 instruction manual

D28715
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)12
English (original instructions)21
Español (traducido de las instrucciones originales)28
Français (traduction de la notice d’instructions originale)36
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)44
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)52
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)61
Português (traduzido das instruções originais)68
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)76
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)83
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)91
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)99
Copyright DeWALT
B
Fig. A
14
13
12
11
15
16
1
10
9
8
4
5
6
7
Fig. B
2
3
29
28
1
Fig. C
Fig. D
20
5
20
18
6
19
Fig. E
22
9
21
Fig. F
23
24
2
5
6
8
10
25
Fig. G
Fig. H
10
27
26
257 mm
17
441 mm
27
26
15
16
10
Fig. I
508 mm
50.8 mm
101.6 mm
3
Dansk
KRAFTIG 355 mm KAPSAV MED LYNSKIFTHOLDER
D28715
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
Spænding
Type
Tilført effekt
Hastighed, ubelastet
Min. periferihastighed savklinge
Klingediameter
Klingeboring
Klingetykkelse
Genvindstørrelse af spindel
Klingetype lige, uden indhak
Tværskæringskapacitet ved 90˚
rundt
kvadratisk
rektangulær
vinklet
Tværskæringskapacitet ved 45˚
rundt
kvadratisk
rektangulær
vinklet
Vægt
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28715
230
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
mm
mm
mm
mm
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
mm
mm
mm
mm
kg
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
18,5
18,5
Vibrationsemissionsværdi ah =
m/s2
6,2
5,3
Usikkerhed K =
m/s2
1,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN62841 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
4
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Kap-geringssav
D28715
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN62841-3-10:
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
100
98
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
112
111
K(usikkerhed for det angivne
dB(A)
3
3
lydniveau)
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
02.11.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
Dansk
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
illustrationer og specifikationer, der følger med
dette elværktøj. Manglende overholdelse af alle
nedenstående advarsler kan medføre elektrisk stød, brand
og/eller alvorlige kvæstelser.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER
FOR FREMTIDIG REFERENCE
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit netstrømsdrevne
elværktøj (ledning) eller batteridrevne (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Brug ikke elværktøjer i områder med eksplosionsfare
som f.eks. nær letantændelige væsker, gasser eller
støv. Elværktøjer danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) El-sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et elektrisk
værktøj i et fugtigt område, benyt en strømforsyning
(RCD), der er beskyttet af en fejlstrømsafbryder. Ved
at benytte en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) Personlig sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Anvend personligt beskyttelsesudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes korrekt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
h ) Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af værktøjer
medføre, at du bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for værktøjerne. En skødesløs
handling kan forårsage alvorlig skade i en brøkdel af
et sekund.
4) Brug og pleje af elektrisk værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte værktøjet, hvis kontakten ikke
tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj, der ikke
kan kontrolleres med kontakten, er farligt og skal repareres.
5
Dansk
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden hvis aftagelig fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres, dets
tilbehør udskiftes, eller det stilles til opbevaring.
Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for, at værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde af
børn, og tillad ikke personer, som ikke er bekendt
med dette elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. El-værktøj er farligt i hænderne på
personer, som ikke er instrueret i brugen deraf.
e ) Vedligehold elektrisk værktøj og tilbehør. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøjer skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
h ) Hold håndtag og håndtagsflader tørre, rene og fri
for olie og smørelse. Glatte håndtag og gribeflader giver
ikke mulighed for sikker håndtering og styring af værktøjet
i uventede situationer.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Sikkerhedsadvarsler for afskæremaskiner
a ) Anbring dig selv og omkringstående på afstand af
det roterende hjul. Beskyttelsesskærmen hjælper med til
at beskytte operatøren mod hjulfragmenter og utilsigtet
kontakt med hjulet.
b ) Brug kun bundne forstærkede eller diamantskårede hjul for dit elektrisk værktøj. Blot fordi et
tilbehør kan påsættes værktøjet, garanterer det ikke
sikker betjening.
BEMÆRK: Ordlyden bundet forstærket eller diamant
anvendes alt efter værktøjets betegnelse.
c ) Tilbehørets nominelle hastighed skal mindst svare
til den maksimale hastighed, der er markeret på
elværktøjet. Tilbehør, der kører hurtigere end dets
nominelle hastighed, kan gå itu og flyve væk.
d ) Hjul må kun benyttes til anbefalede anvendelser.
Eksempelvis: slib ikke med siden af afskæringshjulet.
Slibeskæringshjul er tilsigtet perifer slibning. Sidekraft
på disse hjul kan ødelægge dem.
6
e ) Brug altid ubeskadigede hjulflanger med den rette
diameter til dit valgte hjul. Korrekte hjulflanger støtter
hjulet og reducerer dermed muligheden for hjulskade.
f ) Tilbehørets udvendige diameter og tykkelse skal
ligge inden for elværktøjets nominelle kapacitet.
Tilbehør af ukorrekt størrelse kan ikke opbevares eller
kontrolleres korrekt.
g ) Dornstørrelsen på hjul og flanger skal passe i
værktøjets spindel. Hjul og flanger med spændehuller,
der ikke passer elværktøjets monterede hardware, vil køre
ud af balance, vibrere for meget og kan forårsage mangel
på kontrol.
h ) Anvend ikke beskadigede hjul. Før hver anvendelse
inspicér hjulene for revner og slid. Hvis elværktøjet
eller hjulet tabes, bør det undersøges for skade,
eller der bør monteres et ubeskadiget hjul. Efter
undersøgelse og montering af hjulet anbring
dig selv og omkringstående på afstand af det
roterende hjul og kør elværktøjet ved maksimal
tomgangshastighed i et minut. Beskadigede hjul vil
normalt gå i stykker under denne testkørsel.
i ) Brug personlige værnemidler. Afhængig af
brugen bør du anvende ansigtsskærm eller
beskyttelsesbriller. Hvis det er nødvendigt, skal du
anvende støvmaske, hørebeskyttelse, handsker
og et arbejdsforklæde, der kan modstå småt
slibemateriale eller arbejdsemnefragmenter.
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende
fremmedlegmer, der opstår som følge af de
forskellige betjeninger. Støvmasken eller
åndedrætsværnet skal kunne filtrere partikler, der
frembringes som følge af din betjening. Forlænget
eksponering for høj, intens støj kan forårsage høreskader.
j ) Hold omkringstående på sikker afstand
af arbejdsområdet. Folk, der befinder sig i
arbejdsområdet, skal anvende personligt
beskyttelsesudstyr. Fragmenter af arbejdsemnet eller et
ødelagt hjul kan flyve afsted og forårsage skade uden for
det umiddelbare arbejdsområde.
k ) Hold ledningen fri af roterende tilbehør. Hvis du mister
kontrollen, kan ledningen blive skåret eller fastklemt, og
din hånd eller arm kan trækkes ind i det roterende hjul.
l ) Rengør værktøjets lufthuller med jævne mellemrum.
Motorens ventilator kan trække støv ind i kabinettet, og
for megen akkumulering af metalstykker kan udgøre en
elektrisk fare.
m ) Betjen ikke elværktøjet nær brændbare materialer.
Betjen ikke elværktøjet, mens det er placeret på en
brændbar overflade såsom træ. Gnister kan antænde
disse materialer.
n ) Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske. Brug
af vand eller anden kølevæske kan resultere i livsfarligt
elektrisk stød.
Dansk
Tilbageslag og relaterede advarsler
Tilbageslag er en pludselig reaktion, som opstår, når et roterende
hjul fastklemmes eller blokeres. Fastklemning eller blokering
forårsager hurtig standsning af det roterende hjul, som til gengæld
forårsager, at den ukontrollerede skæreenhed tvinges opad
mod operatøren.
F.eks. hvis et slibehjul er fastklemt eller blokeret af arbejdsemnet,
kan kanten af hjulet, der er på vej ind i det spidse punkt, grave
sig ind i overfladen på materialet og forårsage, at hjulet arbejder
sig ud eller falder ud. Slibehjul kan også gå i stykker under
disse forhold.
Et tilbageslag opstår som følge af forkert brug eller ved
misbrug af elværktøjet. Det kan undgås ved at følge
nedenstående forholdsregler.
a ) Hold godt fast om elværktøjet, og placer kroppen
og armen, så du kan modstå tilbageslagskraften.
Operatøren kan kontrollere opadgående
tilbageslagsstyrker, hvis der tages korrekte forholdsregler.
b ) Placer ikke din krop på linje med det roterende hjul.
Hvis der opstår tilbageslag, driver det skæreenheden opad
mod operatøren.
c ) Fastgør ikke en savkæde, en træskæreklinge,
et segmenteret diamanthjul med et perifert
mellemrum på over 10 mm eller et savblad med
tænder. Sådanne klinger forårsager ofte tilbageslag og
mangel på kontrol.
d ) Bloker ikke hjulet og tryk ikke for kraftigt. Forsøg
ikke at foretage et for dybt snit. Overbelastning af
hjulet øger belastningen og følsomheden for drejning eller
binding af hjulet i snittet og muligheden for tilbageslag
eller hjulskade.
e ) Sluk for elværktøjet, og hold skæreenheden stille,
indtil hjulet er helt stoppet, hvis hjulet sætter sig
fast, eller hvis et snit afbrydes. Forsøg aldrig at
fjerne hjulet fra snittet, mens hjulet er i bevægelse,
da der ellers kan forekomme et tilbageslag. Find
ud af, hvorfor hjulet har sat sig fast, og træf passende
forholdsregler, så det ikke kan ske igen.
f ) Genstart ikke snittet i arbejdsemnet. Lad hjulet nå
fuld hastighed og sæt det derefter forsigtigt ind
i snittet. Hjulet kan eventuelt binde, arbejde sig ud af
arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag, hvis elværktøjet
startes i arbejdsemnet.
g ) Støt et arbejdsemne af overdreven størrelse for
at minimere risikoen for hjulfastklemmelse og
tilbageslag. Store arbejdsemner har en tendens til
at synke under deres egenvægt. Arbejdsemnet skal
afstøttes på begge sider af hjulet, både i nærheden af
skærelinjen og ved arbejdsemnets kant.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yderligere risici
•
Ekstra sikkerhedsadvarsler for rundsave
•
•
Under betjening må savklingen ikke stødes eller behandles
uhensigtsmæssigt. Hvis det sker, standses værktøjet, og
savklingen efterses.
Stå aldrig i savklingens skæreretning, når værktøjet betjenes.
Hold andre personer på afstand af arbejdsområdet.
Vær forsigtig ved behandling af savspåner og det materiale,
der skæres i. De kan være skarpe og varme. Lad afskårne
emner køle ned før berøring.
Gnistfanget bliver varmt under betjening. Undgå at berøre
eller justere gnistfanget umiddelbart efter brug.
Sluk for værktøjet og vent til savklingen er standset, før
arbejdsemnet flyttes, eller indstillingerne ændres.
Prøv aldrig at standse savklingen ved at presse på siden af den,
efter at udstyret er slukket.
Brug ikke skærevæske. Væsken kan antændes eller give
elektrisk stød.
Kontroller, at arbejdsemnet er forsvarligt understøttet.
Anvend kun savklinger anbefalet af producenten. Brug ikke
værktøjer til formål, som de ikke er beregnet til; for eksempel
anvend ikke rundsavsklinger til at skære i træer eller grene.
Den maksimalt tilladte hastighed på savklingen skal altid være
lig med eller større end værktøjets ubelastede hastighed som
angivet på skiltet.
Anvend aldrig savklinger, som ikke opfylder de dimensioner,
der er angivet under Tekniske data.
Læs skiveproducentens instruktionsvejledning grundigt.
Sørg for, at slibeskiven er korrekt monteret og fastspændt
før brug.
Lad værktøjet køre ubelastet i en sikret position i mindst 30
sekunder. Hvis der forekommer tydelig vibration, eller hvis
der opstår andre fejl, skal værktøjet standses og efterses for at
fastslå årsagen.
Anvend ikke savklinger til afretning af kanter.
Må ikke anvendes til savning i beton, mursten, fliser eller
keramiske materialer.
Må ikke anvendes til savning i plastik eller
syntetiske materialer.
Må ikke anvendes til savning i smedejern.
Sav aldrig i materialer af magnesium.
Skær ikke i strømførende materialer.
Dette værktøj skal anvendes i et godt ventileret område.
Værktøjet må ikke anvendes i nærheden af brændbare væsker,
gaser eller støv. Gnister, varme savspåner eller gnister fra
motorbørsterne kan antænde brændbare materialer.
Hvis der arbejdes under støvede forhold skal ventilationsrillerne
rengøres jævnligt. Hvis det skulle blive nødvendigt at rengøre
rillerne, brug altid en blød børste, husk først at slå strømmen
fra til maskinen.
Savklingerne skal altid opbevares sikkert og tørt og uden for
børns rækkevidde.
•
Følgende risici er nært forbundet med brugen af disse
maskiner:
ʵʵ personskade ved berøring af bevægelige dele.
ʵʵ personskade forårsaget af driftsforstyrrelse af savklingen.
Følgende risici forekommer oftest:
ʵʵ i driftsområdet
ʵʵ inden for rækkevidde af kørende maskindele
7
Dansk
•
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes og passende
sikkerhedsanordninger bringes i anvendelse, kan der ikke
undgås at være yderligere risici. Disse er:
ʵʵ Nedsat hørelse.
ʵʵ Risiko for ulykker forårsaget af de udækkede dele
af savklingen.
ʵʵ Risiko for personskade, når klingen udskiftes.
ʵʵ Risiko for at klemme fingrene, når skærmene åbnes.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN62841, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en
godkendt 3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs
effektforbrug (se Tekniske data). Den minimale lederstørrelse er
1,5 mm2; den maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Kapsav
1Savklinge
1Sekskantnøgle
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
Borediameter
8
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 28 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A, G)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
10 Skive
Låsestift
11 Gnistskærm
Skrue til gnistskærm
12 Håndtag til skivelås
Gnistskærm
13 Aftrækker
Base
14 Hul til hængelås
Anlæg
15 Ekstra klingebolt
Skruestik
16 Ekstra klinge spændeskive
8 mm sekskantnøgle
til bolt
Håndtag
17 Lynskift klingeholder
Løftearm til skruestik
(Fig. G)
Tilsigtet Brug
Din D28715 kapsav er beregnet på at skære metalemner i
forskellig udformning.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
D28715 kapsaven er et professionelt elektrisk værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Tilslutning til lysnet
Lysnettilslutningen til værktøjet skal have en 16 A
tilbagestrømningssikring med tidsforsinkelse.
Spændingsfald
Startstrømmen medfører kortvarige spændingsfald. Ved
utilstrækkelig strømtilførsel kan det påvirke andet udstyr. Hvis
strømtilførslens systemimpedans er lavere end 0,25 , kan der
forekomme forstyrrelser.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Dansk
Korrekt håndposition (Fig. B)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på
hovedhåndtaget 29 og lade den anden hånd
styre arbejdsemnet.
Blød startfunktion
Forsinkelsesrelæ (TDR)
Den bløde startfunktion giver mulighed for langsom
hastighedsopbygning over 300 ms for at undgå ryk ved start.
Denne funktion er også specielt nyttig, hvis den installerede
sikringsværdi er for lav eller ikke er af inert beskaffenhed.
Skærekapacitet
Den store åbning i skruestikken og det høje drejepunkt giver
skærekapacitet til store emner. Skemaet over skærekapacitet kan
bruges til at fastslå maksimumstørrelsen på udskæringer med
ny skive.
FORSIGTIG: Det kan være nødvendigt at fastgøre store,
runde eller uregelmæssigt formede genstande på anden
vis, hvis de ikke kan fastgøres sikkert i skruestikken.
FORSIGTIG: Dette værktøj må ikke anvendes til at
skære i magnesium. Det kan medføre skade på saven
og personskade.
Transport (Fig. A)
Slå enheden sammen, så saven kan transporteres. Sæt
låsestiften 1 i for at fastlåse armen.
Oplåsning (Fig. A)
Værktøjet låses op og hovedet hæves ved at trykke let ned på
motorarmen og trække låsestiften 1 ud. Motorarmen svinger
derved opad.
Fastspænding og understøttelse af materiale
(Fig. C, D)
• Vinkelstykker kan bedst fastgøres og skæres med begge
ender hvilende på basen.
• En afstandsklods 18 , der er en smule smallere end
arbejdsemnet 20 , kan bruges til at opnå en bedre
udnyttelse af skiven (Fig. C).
• Lange arbejdsemner skal understøttes af en blok 19 , så
de holdes i niveau med basens top (Fig. D). Det afskårne
stykke 20 skal kunne falde frit ned, så skiven ikke binder.
Justering af gnistskærm (Fig. A)
For bedst at undgå, at gnister rammer personer og materialer i
omegnen, løsnes skruen 2 , gnistskærmen 3 justeres, og skruen
strammes på ny.
BEMÆRK: Risiko for materiel skade. Ledningerne må ikke
komme i kontakt med gnistskærm eller gnister, da det kan
medføre skade på ledningerne.
Brug af skruestik (Fig. E)
Skruestikken har en lynfunktion. For at frigøre skruestikken 6 ,
når den er spændt hårdt, drejes håndtaget 8 mod uret en eller
to gange for at løsne trykket. Løft skruestikkens løftearm 9 op. Træk håndtaget så langt ud som ønsket. Skruestikken kan
skubbes ind i emnet uden tilspænding. Sænk løftearmen og
spænd skruestikken om emnet ved hjælp af håndtaget.
Betjening af afretter (Fig. E)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal enheden slukkes, og strømtilførslen til maskinen
afbrydes, før der monteres eller afmonteres
tilbehør, før indstillingen justeres eller ændres og
før reparation. Sørg for at afbryderen er sat til OFF. En
utilsigtet opstart kan forårsage personskade.
Afretteren 5 kan justeres uden brug af værktøj. Lynudløseren
til løftearmen 21 bruges til at låse afretteren op og i. Når
håndtaget drejes helt frem, er låses afretteren op. Afretteren kan
nu flyttes fremad, bagud eller roteres for at opnå den bedste
skæreposition for en ny skive, og efterhånden som skiven slides.
Når håndtaget drejes helt tilbage, låses afretteren i den valgte
position. Hvis håndtagets bageste del ikke er horisontal (parallelt
med basen), er afretteren ikke låst. Afretteren er først korrekt låst,
når der er kraftig modstand ved baguddrejning af håndtaget.
Hvis der kun er let modstand, justeres spændkraften ved at
stramme de to bolte let 22 samtidig med, at afretteren holdes
ned mod basen. Efterprøv ved at fastspænde igen og forsøge at
bevæge afretteren.
Justering af afrettervinkel (Fig. F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal enheden slukkes, og strømtilførslen til maskinen
afbrydes, før der monteres eller afmonteres
tilbehør, før indstillingen justeres eller ændres og
før reparation. Sørg for, at afbryderen er sat til OFF. En
utilsigtet opstart kan forårsage personskade.
Vinkeljusteringsindikatoren 23 er en del af
fastspændingssystemet til afretteren. Juster til den ønskede
vinkelindikatorlinie, så den passer med kanten af åbningen 24 i basen.
For en mere nøjagtig kvadratisk
udskæring
1. Lås afretteren op.
2. Skub armen ned, indtil skiven når ind i basen.
3. Placer et kvadrat 25 mod skiven, og juster afretteren i
forhold til kvadratet.
4. Lås afretteren fast i stillingen.
9
Dansk
Anvendelse (Fig. A, B)
Se Figur B for korrekt kropsposition under anvendelsen.
Tryk på afbryderen 13 for at starte værktøjet. Der slukkes for
værktøjet ved at slippe afbryderen. Hold hænder og materialer
på afstand af skiven, indtil den er gået helt i stå.
For at undgå uautoriseret brug af værktøjet kan der
monteres en standard hængelås (medfølger ikke) i hullet 14 på afbryderknappen.
Afmontering og montering af skiver
(Fig. A, G)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal enheden slukkes, og strømtilførslen til maskinen
afbrydes, før der monteres eller afmonteres
tilbehør, før indstillingen justeres eller ændres og
før reparation. Sørg for, at afbryderen er sat til OFF. En
utilsigtet opstart kan forårsage personskade.
Skiven kan skiftes ved hjælp af lynskift-klingeholderen uden
brug af værktøj.
1. Skub skivelåsens håndtag 12 og drej skiven 10 med
hånden, indtil håndtaget til skivelåsen går i hak med hullet
indvendigt på studsen 26 for at låse skiven fast. Løsgør
lynskift-klingeholderen 17 ved at dreje mod uret. Holderen
har højre-gevind.
2. Afmonter lynskift-klingeholderen 17 , spændeskiven til
klingeholderen 27 og den gamle skive 10 manuelt.
3. Kontroller at studsens overflader er rene og jævne.
Monter den nye savklinge ved at foretage samme trin i
omvendt rækkefølge.
4. Spænd lynskift-klingeholderen med uret, indtil håndtaget
klikker mindst tre gange for at sikre, at det er spændt korrekt.
Lynskift-klingeholderen kan ikke overspændes.
BEMÆRK: Overspænd ikke bolten. En ekstra klemmebolt 15 og spændeskive til klemmebolt 16 findes bag på motorarmen.
Bolt og spændeskive skal bruges sammen for at sikre korrekt
fastspænding af klinge.
ADVARSEL: Risiko for personskade. Efterse den
arbejdsflade, som kapsaven sidder på, når ny skive
monteres. Skiven kan komme i kontakt med ALLE
GENSTANDE ELLER STRUKTURER, DER STRÆKKER SIG HEN
OVER arbejdsfladen (under basen), når armen sænkes helt.
Montering (Fig. H, I)
FORSIGTIG: Værktøjet skal hvile på en stabil, lige og
skridsikker overflade for at hindre uventet bevægelse
under betjening.
Fremgangsmåde ved permanent
montering
1. Bor fire huller af 8 mm gennem arbejdsfladen (Fig. H).
2. Monter 1/4–20 skruer gennem hullerne i basen og gennem
hullerne i arbejdsfladen. En passende skruelængde er
arbejdsfladens tykkelse plus 102 mm.
10
Montering i ramme
1. Skær to træplader i cirka-målene 508 x 50,8xx 101,6 mm.
2. Placer kapsaven på det ønskede arbejdssted.
3. Placer træpladerne tæt langs siderne og søm dem fast til
arbejdsfladen (Fig. I).
Tips til mere nøjagtige udskæringer
• Lad skiven gøre arbejdet. Hvis der bruges for stor
kraft, risikerer man, at skiven glider, hvilket reducerer
skæreeffektiviteten og/eller får den til at skride, hvilket giver
en unøjagtig udskæring.
• Tilret afretterens vinkel.
• Sørg for, at materialet ligger fladt på basen.
• Spænd materialet godt fast for at undgå bevægelse
og vibration.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Smøring
Der er brugt lukkede, smørefri kuglelejer overalt i maskinen.
Kuglelejerne leveres fra fabrikken med tilstrækkelig smøring til at
holde i hele savens levetid.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Dansk
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Anvend kun ekstra stærke organisk bundne type 1 skiver
beregnet til 4100 o-min. eller derover.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
11
Deutsch
SCHWER AUSGEFÜHRTE 355 mm TRENNSCHLEIFER MIT
SCHNELLWECHSELEINSPANNUNG D28715
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
VAC
Typ
Leistungseingang
W
Leerlaufdrehzahl
min-1
Mindestumfanggeschwindigkeit
m/s
Trennscheibe
Scheibendurchmesser
mm
Scheibenbohrung
mm
Sxcheibenkörperstärke
mm
Gewindegröße der Spindel
Trennscheibentyp gerade, nicht verjüngt
Schnittleistung bei 90˚
rund
mm
quadratisch
mm
rechteckig
mm
schräg
mm
Schnittleistung bei einer Neigung von 45˚
rund
mm
quadratisch
mm
rechteckig
mm
schräg
mm
Gewicht
kg
D28715
230
2
2200
4000
80
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
355
25,4
3,1
M10
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
Vibrationskennwert ah =
m/s2
6,2
5,3
Unsicherheitswert K =
m/s2
1,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN62841 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
12
Maschinenrichylinie
Kappsäge
D28715
18,5
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN62841-3-10.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
100
98
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
112
111
K(Unsicherheit für den
dB(A)
3
3
angegebenen Schallpegel)
EG-Konformitätserklärung
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
18,5
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
02.11.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Darstellungen und technischen Daten, die Sie mit
dem Elektrowerkzeug erhalten. Wenn Sie nicht alle
Warnung beachten, kann es zu Stromschlägen, Feuer und/
oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE
UND ALLE ANWEISUNGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Verwenden Sie die Geräte nicht in Umgebungen,
in denen Explosionsgefahr z. B. aufgrund von
brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub besteht.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und andere Personen während der
Benutzung eines Geräts fern. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Netzstecker des Geräts muss in die Steckdose
passen. Ändern Sie niemals den Stecker in
irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen von Rohren, Heizungen, Herden und
Kühlschränken. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Halten Sie Geräte von Regen und Feuchtigkeit fern.
Wenn Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht sich die
Gefahr eines elektrischen Schlages.
d ) Verwenden Sie das Kabel ordnungsgemäß.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Deutsch
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen vom
Netz zu trennen. Halten Sie das Kabel fern von
Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen.
Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr
eines elektrischen Schlages.
e ) Verwenden Sie nur für den Außenbereich
zugelassene Verlängerungskabel, wenn Sie mit dem
Gerät im Freien arbeiten. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn das Gerät in einer feuchten Umgebung
verwendet werden muss, schließen Sie es unbedingt
an eine Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter
(RCD). Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen Schlages.
3) Persönliche Sicherheit
a ) Verwenden Sie das Gerät aufmerksam und
vernünftig. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb eines
Elektrogerätes kann zu schweren Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Tragen
Sie immer einen Augenschutz. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
der Schalter in der AUS-Position ist, bevor Sie
das Gerät an die Stromversorgung und/oder an
den Akku anschließen oder wenn Sie das Gerät
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des
Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen,
kann dies zu Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine anormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Falls Staubabsaug- und -fangvorrichtungen
vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet werden.
Der Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
13
Deutsch
h ) Vermeiden Sie, durch die häufige Nutzung des
Werkzeugs in einen Trott zu verfallen und Prinzipien
für die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine
unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu
schweren Verletzungen führen.
4) Gebrauch und Pflege von
Elektrowerkzeugen
a ) Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie das
für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Ein-/
Ausschalter nicht funktioniert. Ein Elektrowerkzeug,
das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist
gefährlich und muss repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/ oder die
Akkus (sofern abnehmbar) vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren. Diese
Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr, dass das
Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie unbenutzte Geräte außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Geräte nicht
von Personen benutzen, die damit nicht vertraut
sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehör.
Prüfen Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder in einem
Zustand sind, der den Betrieb des Elektrogerätes
beeinträchtigen kann. Bei Beschädigungen lassen
Sie das Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen mangelnder
Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
h ) Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl
und Fett. Rutschige Griffe und Oberflächen unterbinden
die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle über das Werkzeug
in unerwarteten Situationen.
5) Service
a ) Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Gerätes erhalten bleibt.
14
Sicherheitshinweise für
Trennschleifmaschinen
a ) Halten Sie sich und umstehende Personen von
der Trennscheibe fern. Die Schutzhaube soll die
Bedienperson vor Bruchstücken und zufälligem Kontakt
mit der Scheibe schützen.
b ) Nutzen Sie für Ihr Elektrowerkzeug ausschließlich
verstärkte Verbund-Diamanttrennscheiben. Nur
weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug
befestigen können, garantiert das keine
sichere Verwendung.
HINWEIS: Wahlweise wird die Formulierung verstärkt
oder Diamant verwendet, abhängig von der Bezeichnung
des Werkzeugs.
c ) Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs
muss mindestens so hoch sein wie die auf dem
Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl.
Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
d ) Die Scheiben dürfen nur für die empfohlenen
Anwendungen eingesetzt werden. Z. B.: Schleifen
Sie nie mit der Seitenfläche einer Trennscheibe.
Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit der
Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung
auf diese Schleifkörper kann sie zerbrechen.
e ) Verwenden Sie stets unbeschädigte
Scheibenflansche mit dem richtigen Durchmesser
für die gewählte Scheibe. Geeignete Flansche
stützen die Schleifscheibe und verringern so die Gefahr
eines Schleifscheibenbruchs.
f ) Der Außendurchmesser und die Dicke des
Einsatzwerkzeugs müssen den Maßangaben Ihres
Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch bemessene
Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend abgeschirmt
oder kontrolliert werden.
g ) Die Aufnahmegröße der Scheiben und Flansche
muss exakt auf die Spindel des Elektrowerkzeugs
passen. Scheiben und Flansche, die nicht genau auf
die Aufnahmevorrichtung des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und
können zum Verlust der Kontrolle führen.
h ) Verwenden Sie keine beschädigten Scheiben.
Überprüfen Sie diese vor jedem Gebrauch, ob sie
angeschlagen, gerissen oder anderweitig beschädigt
sind. Wenn das Elektrowerkzeug oder die Scheibe
herunterfällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt
ist, oder verwenden Sie eine unbeschädigte
Scheibe. Wenn Sie die Trennscheibe kontrolliert
und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe
befindliche Personen sich außerhalb der Ebene
der rotierenden Trennscheibe und lassen Sie
das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl
laufen. Beschädigte Trennscheiben brechen meist in
dieser Testzeit.
i ) Verwenden Sie eine geeignete Schutzausrüstung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Deutsch
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie
Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschürze, die kleine Schleif- und
Materialpartikel von Ihnen fernhält. Die Augen
sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen
entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske müssen
den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern.
Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie
einen Hörverlust erleiden.
j ) Halten Sie andere Personen vom Arbeitsbereich
fern. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss
persönliche Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke
des Werkstücks oder gebrochener Trennscheiben können
wegfliegen und Verletzungen auch außerhalb des direkten
Arbeitsbereichs verursachen.
k ) Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht von sich
drehendem Zubehör erfasst werden kann. Wenn Sie
die Kontrolle über das Gerät verlieren, kann das Netzkabel
durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand oder Ihr
Arm in die sich drehende Trennscheibe geraten.
l ) Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse zieht Staub in das
Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.
m ) Betreiben Sie das Gerät nicht in der Umgebung
von brennbaren Materialien. Bedienen Sie
das Elektrowerkzeug nicht, wenn es auf einer
brennbaren Fläche wie z. B. Holz steht. Funken können
diese Materialien entzünden.
n ) Verwenden Sie kein Zubehör, für das flüssiges
Kühlmittel erforderlich ist. Die Verwendung von
Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu einem
elektrischen Schlag führen.
Rückschlag und verbundene Warnhinweise
Ein Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion auf eine fest klemmende
oder verhakte Drehscheibe. Verhaken oder Blockieren führt zu
einem abrupten Stopp der rotierenden Scheibe. Dadurch wird
die Schneideinheit unkontrolliert nach oben in Richtung des
Bedieners geschleudert.
Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt oder blockiert,
kann sich die Kante der Scheibe, die in den Quetschpunkt
eintaucht, verfangen und dadurch die Scheibe ausbrechen oder
einen Rückschlag verursachen. Hierbei können Schleifscheiben
auch brechen.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben,
verhindert werden.
a ) Halten Sie das Gerät stets fest im Griff, und nehmen
Sie eine Körper- und Armhaltung ein, in der Sie
Rückschläge auffangen können. Der Bediener kann
die Rückschlag- und Reaktionskräfte durch geeignete
Vorsichtsmaßnahmen kontrollieren.
b ) Meiden Sie den Bereich vor der rotierenden Scheibe.
Wenn ein Rückschlag eintritt, wird die Schneideinheit nach
oben in Richtung des Bedieners geschleudert.
c ) Verwenden Sie keine Sägekette, Holzsägeblätter,
segmentierte Diamantscheiben mit einem
peripheren Spaltmaß größer als 10 mm oder
gezähnte Sägeblätter. Solche Einsatzwerkzeuge
verursachen häufig einen Rückschlag oder den Verlust der
Kontrolle über das Elektrowerkzeug.
d ) Hemmen Sie die Scheibe nicht und wenden Sie
keinen übermäßigen Druck an. Führen Sie keine
übermäßig tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung
der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung und die
Anfälligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die
Möglichkeit eines Rückschlags oder Schleifkörperbruchs.
e ) Falls die Scheibe verklemmt oder Sie die Arbeit
unterbrechen, schalten Sie das Elektrowerkzeug aus
und halten es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand
gekommen ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen; sonst kann ein
Rückschlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die
Ursache für das Verklemmen.
f ) Starten Sie den Arbeitsvorgang nicht im
Werkstück. Lassen Sie die Trennscheibe erst ihre
volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den Schnitt
vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls kann die Scheibe
verhaken, aus dem Werkstück springen oder einen
Rückschlag verursachen.
g ) Stützen Sie übergroße Werkstücke ab, um das
Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern. Große Werkstücke
können sich unter ihrem eigenen Gewicht
durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten der
Scheibe abgestützt werden, und zwar sowohl in der Nähe
des Trennschnitts als auch an der Kante.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Kappsägen
•
•
•
•
•
•
•
Während des Betriebs ein Abspringen der Trennscheibes oder
grobe Behandlung des Werkzeugs vermeiden. Stoppen Sie in
diesem Fall das Werkzeug und inspizieren Sie die Trennscheibe.
Betreiben Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie direkt hinter
der Trennscheibe stehen. Halten Sie andere Personen vom
Arbeitsbereich fern.
Achten Sie auf Späne und das zu schneidende Material. Sie
können scharf und heiß sein. Lassen Sie abgeschnittene Teile
vor der Handhabung zuerst abkühlen.
Während des Gebrauchs erhitzt sich der Funkenschutz. Aus
diesem Grund sollten Sie den Funkenschutz nicht unmittelbar
nach dem Betrieb des Trennschleifer berühren oder justieren.
Schalten Sie das Werkzeug aus und warten Sie, bis die
Trennscheibe zum Stillstand kommt, bevor Sie das Werkstück
bewegen oder die Einstellungen ändern.
Nach dem Ausschalten des Trennschleifers darf die
Trennscheibe niemals durch seitliches Gegendrücken
abgebremst werden.
Verwenden Sie keine Schneidflüssigkeiten. Diese könnten sich
entzünden oder einen Stromschlag verursachen.
15
Deutsch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Überprüfen Sie, ob das Werkstück ausreichend abgestützt ist.
Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller empfohlenen
Trennscheiben. Verwenden Sie Werkzeuge nicht für Zwecke,
für die sie nicht bestimmt sind; verwenden Sie z.B. keine
Kreissäge zum Sägen von Holzästen oder -stämmen.
Die zulässige Drehzahlgeschwindigkeit der Trennscheibe
muss immer größer oder gleich der auf dem Typenschild
aufgeführten Leerlaufdrehzahl sein.
Verwenden Sie keine Trennscheibe, die nicht
den in den Technischen daten aufgeführten
Abmessungen entsprechen.
Lesen Sie die Betriebsanweisungen
des Schleifscheibenherstellers.
Stellen Sie vor Inbetriebnahme den richtigen und festen Sitz
der Trennscheibe sicher.
Lassen Sie das Werkzeug in einer sicheren Position mindestens
30 Sekunden lang im Leerlauf laufen. Wenn eine beträchtliche
Vibration oder ein anderer Defekt vorliegt, das Werkzeug
stoppen und die Ursache feststellen.
Verwenden Sie die Trennscheibe nicht zum Seitenschleifen.
Keinen Beton, Backstein, Fließen oder keramische
Werkstoffe schneiden.
Kein Holz, Kunststoff oder synthetische Werkstoffe schneiden.
Kein Gusseisen schneiden.
Niemals Magnesiumwerkstoffe schneiden.
Keine stromführenden Materialien schneiden.
Verwenden Sie dieses Werkzeug in einem gut belüfteten
Bereich. Betreiben Sie das Werkzeug nicht in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Funken, heiße
Späne oder Funkenbildung an den Motorbürsten können
brennbares Material entzünden.
Reinigen Sie die Lüftungsschlitze bei Arbeiten mit hohem
Staubaufkommen regelmäßig. Wenn es nötig werden sollte,
die Schlitze zu reinigen, verwenden Sie dazu immer eine
weiche Bürste; denken Sie daran, die Maschine vorher von der
Stromversorgung zu trennen.
Bewahren Sie die Trennscheibe immer an einem trockenen Ort
unter Verschluss außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Typische Gefahren
•
•
•
16
Die folgenden Gefahren sind für diese Art von Maschinen
typisch:
ʵʵ verletzungen aufgrund einer Berührung der beweglichen
Teile
ʵʵ verletzungen aufgrund einer Störung der Trennscheibe
Diese Gefahren sind am höchsten:
ʵʵ innerhalb des Arbeitsbereichs
ʵʵ innerhalb des Bewegungsbereichs der Maschinenteile
Trotz Befolgung aller relevanten Sicherheitsbestimmungen
und Anwendung von Schutzvorrichtungen sind die folgenden
typischen. Gefahren unvermeidbar:
ʵʵ Schädigung des Gehörs
ʵʵ Unfallgefahr durch die nicht abgedeckten Teile des
Trennscheibe
ʵʵ Verletzungsgefahr beim Wechseln der Trennscheibe
ʵʵ Quetschgefahr für Finger beim Öffnen
der Schutzvorrichtungen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN62841 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1Trennschleifer
1Trennscheibe
1Sechskantschlüssel
1Bedienungsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Scheibendurchmesser
Deutsch
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
Der Datumscode 28 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A, G)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Verriegelungsbolzen
2 Schraube des Funkenschutzes
3 Funkenschutz
4 Unterbau
5 Anschlag
6 Schraubstock
7 8 mm Bolzen
8 Kurbel
9 Schraubstockhebel
10 Trennscheibe
11 Funkenschutzblech
12 Blattsperrhebel
13 Auslöser
14 Loch für Vorhängeschloss
15 Extra Blattbolzen
16 Extra Blatt Sechskantschlüssel Unterlegscheibe
17 Schnellwechsel-Trennscheibeneinspannung (Abb. G)
Spannungsabfall
Der Einschaltstoßstrom kann kurzzeitige
Spannungsabfälle verursachen. Unter ungünstigen
Stromversorgungsbedingungen können andere Geräte
ebenfalls davon betroffen sein. Bei einer Systemimpedanz
der Stromversorgung von weniger als 0,25 sind
Unterbrechungen eher unwahrscheinlich.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. B)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
Hauptgriff 29 und die andere führt das Werkstück.
Bestimmungsgemässe Verwendung
Sanftanlauf
Ihre D28715 Trennschleifer wurde zum Sägen von
Stahlwerkstoffen unterschiedlicher Formen entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Der D28715 Trennschleifer ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Time Delay Relay (TDR)
Stromversorgung anschließen
Die für diese Maschine verwendete Stromversorgung muss
mit einer 16 A Abschaltsicherung mit Zeitverzögerung
ausgestattet sein.
Der Sanftanlauf ermöglicht eine langsame Steigerung der
Drehzahl über 300 ms und verhindert den Ruck beim Starten.
Dieses Merkmal ist besonders nützlich, wenn der installierte
Sicherungswert zu niedrig oder nicht reaktionsträge ist.
Schnittkapazität
Die weite Öffnung des Schraubstocks und der hohe
Drehpunkt bieten Schnittkapazität für eine Vielzahl großer
Teile. Die maximale Gesamtgröße der mit einer neuen
Trennscheibe durchführbaren Schnitte sind in der Tabelle für
Trennscheiben aufgeführt.
VORSICHT: Für bestimmte große, runde oder
ungleichmäßig geformte Objekte sind ggf. zusätzliche
Haltevorrichtungen erforderlich, um diese sicher im
Schraubstock einzuspannen.
VORSICHT: Trennen Sie mit diesem Werkzeug niemals
Magnesiumwerkstoffe. Dies könnte eine Beschädigung des
Trennschleifers und Verletzungen zur Folge haben.
Transport (Abb. A)
Zum Transport des Trennschleifers klappen Sie die Einheit nach
unten. Drücken Sie den Verriegelungsbolzen 1 hinein, um den
Arm nach unten zu arretieren.
17
Deutsch
Entriegeln (Abb. A)
Zum Entriegeln des Werkzeugs und zum Anheben des
Trennkopfes drücken Sie leicht auf den Motorarm und ziehen
dann den Verriegelungsbolzen 1 heraus. Daraufhin klappt der
Motorarm nach oben.
Festklemmen und Abstützen des Materials
(Abb. C, D)
• Beim Einspannen und Trennen von Gehrungen sollten
beide Beine fest auf dem Unterbau stehen.
• Zur besseren Auslastung der Trennscheibe kann ein
Abstandhalter 18 , der etwas schmäler ist als das
Werkstück 20 , verwendet werden (Abb. C).
• Lange Werkstücke müssen mit einem Block 19 abgestützt
werden, damit sie mit der OK des Unterbaus bündig
abschließen (Abb. D). Um ein Festfressen des Blatts zu
verhindern, sollte das abgeschnittene Ende 20 unbehindert
herunterfallen können.
Einstellung des Funkenschutzes (Abb. A)
Zur Gewährleistung eines optimalen Funkenschutzes
lösen Sie zunächst die Schraube 2 und justieren Sie den
Funkenschutz 3 . Anschließend ziehen Sie die Schraube
wieder fest.
HINWEIS: Gefahr von Sachschäden. Achten Sie darauf,
dass die Kabel nicht mit dem Funkenschutz oder mit
Funken in Berührung kommt, da die Kabel dadurch
beschädigt werden können.
Bedienung des Schraubstocks (Abb. E)
Der Schraubstock ist mit einer Schnelllauffunktion versehen.
Zum Lösen einer fest eingespannten Schraubstocks 6 die
Kurbel 8 ein- bis zweimal nach links drehen, um die Spannkraft
wegzunehmen. Heben Sie den Schraubstockhebel 9 an. Ziehen
Sie dann die Kurbelbaugruppe so weit wie gewünscht heraus.
Der Schraubstock kann auch ohne Drehen der Handkurbel direkt
in das Werkstück geschoben werden. Den Schraubstockhebel
nach unten stellen und dann den Schraubstock mithilfe der
Handkurbel auf das Werkstück spannen.
Bedienung des Anschlags (Abb. E)
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie vor Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie Einstellungen
vornehmen/ändern oder Reparaturen durchführen
das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen.
Vergewissern Sie sich, dass der Auslöser in der OFFStellung steht. Ein unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts
kann zu Verletzungen führen.
Zum Einstellen des Anschlags 5 sind keine Werkzeuge
notwendig. Der Schnellfreigabe-Einspannhebel 21 dient
zum Entriegeln und Verriegeln des Anschlags. Wenn der
Hebel ganz nach vorne gedreht wird, ist der Anschlag
entriegelt. Der Anschlag kann nun unbehindert vorwärts
oder rückwärts geschoben bzw. gedreht werden, um die
18
optimale Schneidposition für eine neues Trennscheibe und für
abgenutzte Trennscheiben einzustellen.
Durch vollständiges Zurückdrehen des Hebels wird der
Anschlag in der gewählten Position arretiert. Wenn der untere
Hebelarm nicht horizontal (parallel zum Unterbau) ausgerichtet
ist, ist der Anschlag nicht verriegelt. Der Hebel verriegelt
den Anschlag nur, wenn beim Zurückziehen ein starker
Widerstand zu verspüren ist. Bei einem leichten Widerstand
muss die Spannkraft justiert werden. Ziehen Sie hierfür die zwei
Bolzen 22 , die den Anschlag am Unterbau festhalten, etwas
fester an. Zum Überprüfen erneut einspannen und versuchen,
den Anschlag zu bewegen.
Einstellung des Anschlagwinkels (Abb. F)
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie vor Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie Einstellungen
vornehmen/ändern oder Reparaturen durchführen
das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen.
Vergewissern Sie sich, dass der Auslöser in der OFFStellung steht. Ein unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts
kann zu Verletzungen führen.
Die Neigungseinstellungsanzeige 23 ist Teil des
Einspannsystems des Anschlags. Richten Sie die gewünschte
Winkellinie auf die Nutkante 24 im Unterbau aus.
Exakterer Kantenschnitt
1. Entriegeln Sie zunächst den Anschlag.
2. Drücken Sie den Arm nach unten, bis das Blatt in den
Unterbau reicht.
3. Legen Sie ein Winkelmaß 25 an der Trennscheibe an und
gleichen Sie den Anschlag ab.
4. Verriegeln Sie dann den Anschlag in dieser Position.
Verwendung (Abb. A, B)
Die richtige Körperhaltung während der Verwendung des
Trennschleifer ist in Abbildung B gezeigt.
Drücken Sie zum Einschalten des Werkzeugs den
Auslöser 13 . Lassen Sie den Auslöser wieder los, um das
Werkzeug abschalten. Halten Sie Hände und Material von der
Trennscheibe fern, bis es zum Stillstand gekommen ist.
Installieren Sie ein Standardvorhängeschloss (nicht enthalten)
im dafür vorgesehenen Loch 14 im Auslöser, um eine
unberechtigte Benutzung zu verhindern.
Ausbau und Installation der Trennscheibe
(Abb. A, G)
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie vor Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie Einstellungen
vornehmen/ändern oder Reparaturen durchführen
das Gerät abschalten und den Netzstecker ziehen.
Vergewissern Sie sich, dass der Auslöser in der OFFStellung steht. Ein unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts
kann zu Verletzungen führen.
Deutsch
Durch die Schnellwechsel-Trennscheibeneinspannung sind
keine Werkzeuge zum Wechseln der Trennscheibe erforderlich.
1. Drücken Sie den Trennnscheiben-Verriegelungshebel 12 hinein und drehen Sie das Blatt 10 von Hand bis der
Trennscheibe-Verriegelungshebel im Schlitz im Flansch 26 einrastet, um das Blatt zu arretieren. Lösen Sie die
Schnellwechsel-Trennscheibeneinspannung 17 , indem Sie
sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Einspannung hat
ein Rechtsgewinde.
2. Entfernen Sie die SchnellwechselTrennscheibeneinspannung 17 , die Unterlegscheibe der
Trennscheibeneinspannung 27 und das alte Blatt 10 mit
der Hand.
3. Achten Sie darauf, dass die Flanschflächen sauber und
eben sind. Installieren Sie die neue Schleifscheibe,
indem Sie die oben angeführten Schritte in umgekehrter
Reihenfolge wiederholen.
4. Um sicherzustellen, dass der Knopf richtig festgezogen ist,
ziehen Sie die Schnellwechsel-Trennscheibeneinspannung
im Uhrzeigersinn an, bis der Knopf mindestens
drei Klickgeräusche erzeugt. Die SchnellwechselTrennscheibeneinspannung darf nicht zu fest
angezogen werden.
HINWEIS: Den Bolzen nicht zu fest anziehen. An der Rückseite
des Motorarms befindet sich ein extra Blattbolzen 15 und
eine extra Unterlegscheibe für den Blattbolzen 16 . Bolzen und
Unterlegscheibe müssen zusammen verwendet werden, um die
Trennscheibe richtig einzuspannen.
WARNUNG: Verletzungsgefahr Überprüfen Sie die
Arbeitsfläche auf dem der Trennschleifer steht, wenn
eine neue Schleifscheibe installiert wird. Bei Trennscheibe
abgesenktem Arm besteht die Möglichkeit, dass die
Scheibe GEGENSTÄNDE ODER GEBILDE, DIE ÜBER DIE
ARBEITSFLÄCHE HINAUSRAGEN (unter dem Unterbau),
berührt
Montage (Abb. H, I)
VORSICHT: Das Werkzeug muss auf einer stabilen,
ebenen und rutschfesten Fläche stehen, um plötzliche,
rückartige Bewegungen während des Betriebs
zu vermeiden.
Verfahren für die permanente Montage
1. Bohren Sie durch die Arbeitsfläche vier Löcher 8 mm
(Abb. H).
2. Stecken Sie dann 1/4–20 Schrauben durch die Löcher im
Unterbau und in die Löcher der Montagefläche. Die Länge
der Schrauben sollte in etwa der Dicke der Montagefläche
zzgl. 102 mm betragen.
Hinweise für akkurate Schnitte
• Lassen Sie die Trennscheibe die Schneidarbeit ausführen.
Durch übermäßige Kraft kann das Trennscheibe glänzig
werden, wodurch die Schneidwirkung reduziert wird
und/oder sich das Blatt verbiegt und dadurch ungenaue
Schnitte erzeugt.
• Stellen Sie den Anschlagwinkel richtig ein.
• Vergewissern Sie sich, dass das Material flach auf dem
Unterbau aufliegt.
• Spannen Sie das Material richtig ein, um Bewegungen und
Vibration zu vermeiden.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Bei diesem Werkzeug wurden ausschließlich geschlossene, mit
Schmierfett gefüllte, versiegelte Kugellager verwendet. Diese
Lager verfügen über eine ausreichende Schmierung, die über
die Lebensdauer des Trennschleifers anhält.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Cradle-Montage
1. Schneiden Sie zwei Bretter à 508 x 50,8 x 101,6 mm zu.
2. Stellen Sie den Trennschleifer im gewünschten
Arbeitsbereich auf.
3. Platzieren Sie die Bretter entlang der Seiten und nageln Sie
diese auf der Arbeitsfläche fest (Abb. I).
19
Deutsch
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Verwenden Sie ausschließlich hochfeste organisch
gebundene Blätter des Typs 1, die für mindestens 4100 U/min
zugelassen sind.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
20
English
HEAVY-DUTY 355 mm CHOP SAW WITH QUICK-CHANGE
CLAMP D28715
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
VAC
UK & Ireland
VAC
Type
Power Input
W
No-load speed
min-1
Min. peripheral speed cutting disc
m/s
Disc diameter
mm
Disc bore
mm
Disc body thickness
mm
Thread size of spindel
Type of cutting disc straight, non-recessed
Cross-cutting capacity at 90˚
circular
mm
square
mm
rectangular
mm
angular
mm
Cross-cutting capacity at 45˚
circular
mm
square
mm
rectangular
mm
angular
mm
Weight
kg
D28715
230
230
2
2200
4000
80
355
25.4
3.1
M10
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
18.5
m/s2
m/s2
6.2
1.5
18.5
98
111
3
5.3
1.5
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN62841 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Chop Saw
D28715
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to
EN62841-3-10:
LPA(emission sound pressure level) dB(A)
100
LWA (sound power level)
dB(A)
112
K(uncertainty for the given sound dB(A)
3
level)
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
D28715LX
115
115
2
2200
4000
80
355
25.4
3.1
M10
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.11.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
21
English
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, illustrations
and specifications provided with this power tool.
Failure to follow all warnings listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
22
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
h ) Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power
tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
English
e ) Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
h ) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Safety Warnings for Cut off Machines
a ) Position yourself and bystanders away from the
plane of the rotating wheel. The guard helps to protect
the operator from broken wheel fragments and accidental
contact with wheel.
b ) Use only bonded reinforced or diamond cut-off
wheels for your power tool. Just because an
accessory can be attached to your power tool, it does
not assure safe operation.
NOTE: The wording bonded reinforced or diamond is used
as applicable depending on the designation of the tool.
c ) The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed can
break and fly apart.
d ) Wheels must be used only for recommended
applications. For example: do not grind with the side
of a cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended
for peripheral grinding, side forces applied to these wheels
may cause them to shatter.
e ) Always use undamaged wheel flanges that are of
correct diameter for your selected wheel. Proper
wheel flanges support the wheel thus reducing the
possibility of wheel breakage.
f ) The outside diameter and the thickness of your
accessory must be within the capacity rating of
your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be
adequately guarded or controlled.
g ) The arbour size of wheels and flanges must properly
fit the spindle of the power tool. Wheels and flanges
with arbour holes that do not match the mounting
hardware of the power tool will run out of balance, vibrate
excessively and may cause loss of control.
h ) Do not use damaged wheels. Before each use,
inspect the wheels for chips and cracks. If the power
tool or wheel is dropped, inspect for damage or
install an undamaged wheel. After inspecting
and installing the wheel, position yourself and
bystanders away from the plane of the rotating
wheel and run the power tool at maximum no load
speed for one minute. Damaged wheels will normally
break apart during this test time.
i ) Wear personal protective equipment. Depending
on application, use face shield, safety goggles or
safety glasses. As appropriate, wear dust mask,
hearing protectors, gloves and shop apron capable
of stopping small abrasive or workpiece fragments.
The eye protection must be capable of stopping
flying debris generated by various operations. The
dust mask or respirator must be capable of filtrating
particles generated by your operation. Prolonged
exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
j ) Keep bystanders a safe distance away from work
area. Anyone entering the work area must wear
personal protective equipment. Fragments of
workpiece or of a broken wheel may fly away and cause
injury beyond immediate area of operation.
k ) Position the cord clear of the spinning accessory. If
you lose control, the cord may be cut or snagged and your
hand or arm may be pulled into the spinning wheel.
l ) Regularly clean the power tool’s air vents. The
motor’s fan can draw the dust inside the housing and
excessive accumulation of powdered metal may cause
electrical hazards.
m ) Do not operate the power tool near flammable
materials. Do not operate the power tool while
placed on a combustible surface such as wood.
Sparks could ignite these materials.
n ) Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in
electrocution or shock.
Kickback and Related warnings
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating
wheel. Pinching orsnagging causes rapid stalling of the rotating
wheel which in turn causes the uncontrolledcutting unit to be
forced upwards toward the operator.
For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the
workpiece, the edge of thewheel that is entering into the pinch
point can dig into the surface of the material causingthe wheel
to climb out or kick out. Abrasive wheels may also break under
these conditions.
Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect
operating procedures orconditions and can be avoided by taking
proper precautions as given below.
a ) Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. The operator can control upward kickback forces,
if proper precautions are taken.
23
English
b ) Do not position your body in line with the rotating
wheel. If kickback occurs, it will propel the cutting unit
upwards toward the operator.
c ) Do not attach a saw chain, woodcarving blade,
segmented diamond wheel with a peripheral gap
greater than 10 mm or toothed saw blade. Such
blades create frequent kickback and loss of control.
d ) Do not “jam” the wheel or apply excessive pressure.
Do not attempt to make an excessive depth of
cut. Overstressing the wheel increases the loading and
susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut
and the possibility of kickback or wheel breakage.
e ) When the wheel is binding or when interrupting a
cut for any reason, switch off the power tool and
hold the cutting unit motionless until the wheel
comes to a complete stop. Never attempt to remove
the wheel from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate and take
corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
f ) Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed and
carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up
or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
g ) Support any oversized workpiece to minimize
the risk of wheel pinching and kickback. Large
workpieces tend to sag under their own weight.
Supports must be placed under the workpiece near the line
of cut and near the edge of the workpiece on both sides
of the wheel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Residual Risks
•
Additional Safety Warnings for Chop Saws
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
In operation, avoid bouncing the cutting disc or giving it
rough treatment. If this occurs, stop the tool and inspect the
cutting disc.
Do not operate the tool while standing in line with the cutting
disc. Keep other persons away from the work area.
Be aware of cutting chips and the material being cut.
They may be sharp and hot. Allow cut off parts to cool
before handling.
The spark deflector becomes hot during use. Avoid touching or
adjusting the spark deflect or immediately after operation.
Switch off the tool and wait for the cutting disc to stop before
moving the workpiece or changing the settings.
After switching off, never attempt to stop the cutting disc by
pressing against the side of the disc.
Do not use cutting fluids. These fluids could ignite or cause
electrical shock.
Check that the workpiece is properly supported.
Use the cutting discs recommended by the manufacturer only.
Do not use tools for purposes not intended; for example do not
use circular saw blade to cut tree limbs or logs.
The max. allowable speed of the cutting disc must always be
equal to or greater than the no-load speed of the tool specified
on the nameplate.
Do not use cutting discs that do not conform to the
dimensions stated in the Technical Data.
Read the operating instructions supplied by the
wheel manufacturer.
Ensure that the abrasive wheel is correctly fitted and tightened
before use.
Let the tool run at no-load in a safe position for at least
30 seconds. If there is a considerable vibration or if any
other defect occurs, stop the tool and check it to determine
the cause.
Do not use cutting discs for side grinding.
Do not cut concrete, brick, tile or ceramic materials.
Do not cut wood, plastic or synthetic materials.
Do not cut cast-iron materials.
Never cut magnesium materials.
Do not cut electrically live material.
Use this tool in a well-ventilated area. Do not operate the
tool near flammable liquids, gases or dust. Sparks or hot
chips from cutting or arcing motor brushes may ignite
combustible materials.
Regularly clear the ventilation slots when working in dusty
conditions. If it should become necessary to clean the slots,
always use a soft brush; remember to unplug the machine first.
Always store cutting discs well-protected and in a dry place,
out of reach of children.
•
•
The following risks are inherent to the use of these machines:
ʵʵ injuries caused by touching the rotating parts.
ʵʵ injuries caused by disruption of the cutting disc.
These risks are most evident:
ʵʵ within the range of operation
ʵʵ within the range of the rotating machine parts
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
ʵʵ Impairment of hearing.
ʵʵ Risk of accidents caused by the uncovered parts of the
rotating cutting disc.
ʵʵ Risk of injury when changing the disc.
ʵʵ Risk of squeezing fingers when opening the guards.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN62841; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
English
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
Description (Fig. A, G)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
10 Wheel
Lock pin
11 Spark guard
Spark deflector screw
12 Wheel lock lever
Spark deflector
13 Trigger switch
Base
14 Padlock hole
Fence
15 Extra blade bolt
Vise
16 Extra blade bolt washer
8 mm hex wrench
17 Quick-Change blade clamp
Crank
(Fig. G)
Vise lever
Intended Use
The package contains:
1Chopsaw
1 Cutting disc
1 Hex key
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Your D28715 chop saw has been designed for the cutting of
variously shaped steel materials.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable
liquids or gases.
The D28715 chop saw is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Markings on Tool
Connecting to the Mains
If an extension cable is required, use an approved 3–core
extension cable suitable for the power input of this tool (see
Technical Data). The minimum conductor size is 1.5 mm2; the
maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The following pictograms are shown on the tool:
The mains supply to be used for this machine must be equipped
with a 16 A cut-out fuse with time delay.
Read instruction manual before use.
Voltage Drops
Wear ear protection.
In rush currents cause short-time voltage drops. Under
unfavourable power supply conditions, other equipment may
be affected. If the system impedance of the power supply is
lower than 0.25 , disturbances are unlikely to occur.
Wear eye protection.
Bore Diameter
Date Code Position (Fig. A)
The Date Code 28 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
25
English
Proper Hand Position (Fig. B)
Vise Operation (Fig. E)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle 29 , with the other hand guiding the workpiece.
The vise has a quick travel feature. To release the vise 6 when
it is clamped tightly, turn the crank 8 counterclockwise one or
two times to remove clamping pressure. Lift the vise lever 9 up. Pull crank assembly out as far as desired. The vise may
be shoved into work without cranking. Lower vise lever then
tighten vise on work by using crank.
Soft Start Feature
The wide vise opening and high pivot point provide cutting
capacity for many large pieces. Use the cutting capacity chart to
determine total maximum size of cuts that can be made with a
new wheel.
CAUTION: Certain large, circular or irregularly shaped
objects may require additional holding means if they
cannot be held securely in vise.
CAUTION: Do not cut magnesium with this tool. Damage
to the saw and personal injury may result.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit
off and disconnect machine from power source
before installing and removing accessories, before
adjusting or changing set-ups or when making
repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
The fence 5 requires no tools to adjust. The quick-release clamp
lever 21 unlocks and locks the fence. When the lever is rotated
fully forward, the fence is unlocked. The fence can then be
freely moved forward, backward or rotated to allow for the best
cutting position for a new wheel and as the wheel wears.
Rotating the lever fully to the rear locks the fence in position
selected. If the bottom leg of the lever is not horizontal (parallel
to the base), the fence is not locked. Lever will only lock fence
when there is strong resistance to moving it to rear. If resistance
is light, adjust clamping force by tightening slightly the two
bolts 22 holding the fence to the base. Test by reclamping and
attempt to move fence.
To Carry (Fig. A)
Fence Angle Adjustment (Fig. F)
Time Delay relay (TDR)
The soft start feature allows a slow speed run-up over 300
ms to avoid an initial jerk when starting. This feature is also
particularly useful when the installed fuse value is too low or not
of inert character.
Cutting Capacity
Fold down unit to position where you can carry the saw. Push in
lock pin 1 to lock arm down.
Unlocking (Fig. A)
To unlock tool and raise head, depress motor arm slightly and
pull lock pin 1 out. Motor arm will then pivot upward.
Material Clamping and Supporting (Fig. C, D)
• Angles are best clamped and cut with both legs resting
against base.
• A spacer block 18 slightly narrower than the workpiece 20 can be used to increase wheel utilization (Fig. C).
• Long workpieces must be supported by a block 19 so it will
be level with top of base (Fig. D). The cut-off end 20 should
be free to fall downward to avoid wheel binding.
Spark Deflector Adjustment (Fig. A)
To best deflect sparks away from surrounding persons and
materials, loosen the screw 2 , adjust the spark deflector 3 and
then retighten screw.
NOTICE: Risk of property damage. Do not allow cordset to
come into contact with deflector or sparks as damage to
cordset may occur.
26
Fence Operation (Fig. E)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit
off and disconnect machine from power source
before installing and removing accessories, before
adjusting or changing set-ups or when making
repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
The angle adjustment indicator 23 is part of fence clamping
system. Align the desired angle indicator line with the edge of
the slot 24 in base.
For a more accurate square cut
1. Unlock the fence.
2. Push the arm down until the wheel extends into the base.
3. Place a square 25 against the wheel and adjust the fence
against the square.
4. Lock the fence into position.
Usage (Fig. A, B)
Refer to Figure B for proper body positioning during use.
To start the tool, depress the trigger switch 13 . To turn the tool
off, release the trigger switch. Keep hands and material from
wheel until it has coasted to a stop.
To prevent unauthorized use of tool, install a standard padlock
(not included) into the padlock hole 14 located in the trigger.
English
Removal and Installation of Wheels
(Fig. A, G)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit
off and disconnect machine from power source
before installing and removing accessories, before
adjusting or changing set-ups or when making
repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
The Quick-Change blade clamp requires no tools to change
the blade.
1. Push in wheel lock lever 12 and rotate wheel 10 by hand
until wheel lock lever engages slot in inside flange 26 to
lock wheel. Loosen the Quick-Change blade clamp 17 counterclockwise. Clamp has right-hand thread.
2. Remove the Quick-Change blade clamp 17 , blade clamp
washer 27 and old wheel 10 by hand.
3. Make sure flange surfaces are clean and flat. Install the new
abrasive wheel by reversing the above steps.
4. Tighten the Quick-Change blade clamp clockwise until the
knob clicks as least three times to ensure the knob is tight.
The Quick-Change blade clamp cannot be overtightened.
NOTE: Do not overtighten bolt. An extra blade bolt 15 and
blade bolt washer 16 are stored on the back of the motor
arm. The bolt and washer must be used together to safely
clamp blade.
WARNING: Risk of personal injury. Check the work surface
that the chop saw rests on when replacing with a new
abrasive wheel. It is possible that the wheel may contact
ANY ITEMS OR STRUCTURE THAT EXTENDS ABOVE work
surface (under the base) when the arm is fully lowered.
Mounting (Fig. H, I)
CAUTION: Tool must be supported on stable, level,
non-skid surface to prevent unexpected movement
when operating.
Procedure For Permanent Mounting
1. Drill four holes 8 mm through the work surface (Fig. H).
2. Insert 1/4–20 screws down through the holes in the base
and through holes in mounting surface. The approximate
length of the screws should be the thickness of the
mounting surface plus 102 mm.
Cradle Mounting
1. Cut two boards approximately 508 x 50.8 x 101.6 mm wide.
2. Place chop saw at desired work location.
3. Place boards tightly along side, and nail to work surface
(Fig. I).
Operation Tips for More Accurate Cuts
• Allow the wheel to do the cutting. Excessive force will cause
the wheel to glaze reducing cutting efficiency and/or to
deflect causing inaccurate cuts.
• Properly adjust fence angle.
• Make sure material is laying flat across base.
• Properly clamp material to avoid movement and vibration.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Lubrication
Closed-type, grease-sealed ball bearings are used throughout.
These bearings have sufficient lubrication packed in them at the
factory to last the life of the chop saw.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Use only high-strength Type 1 organic bonded wheels rated
4100 rpm or higher.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
27
Español
SIERRA CIRCULAR DE 355 mm PARA SERVICIO PESADO CON
MORDAZA DE CAMBIO RÁPIDO D28715
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Voltage
VAC
Tipo
Tensión de entrada
W
Velocidad sin carga
min-1
Velocidad periférica mínima disco de
m/s
corte
Diámetro del disco
mm
Orificio del disco
mm
Espesor del disco
mm
Tamaño de la rosca del husillo
Tipo de disco de corte recto, no encastrado
Capacidad de corte cruzado a 90
circular
mm
cuadrado
mm
rectangular
mm
angular
mm
Capacidad de corte cruzado a 45˚
circular
mm
cuadrado
mm
rectangular
mm
angular
mm
Peso
kg
D28715
230
2
2200
4000
80
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
355
25,4
3,1
M10
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
Scie circulaire
D28715
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
18,5
18,5
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN62841-3-10.
LPA(nivel de presión sonora de
dB(A)
100
98
emisión)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
112
111
K(incertidumbre para el nivel de
dB(A)
3
3
sonido dado)
Valor de la emisión de vibración
m/s2
6,2
5,3
ah =
Incertidumbre K =
m/s2
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN62841 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
28
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
02.11.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Español
c )
d )
e )
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad, ilustraciones y especificaciones
suministradas con esta herramienta eléctrica. Si se
ignoran las advertencias que se indican a continuación,
pueden producirse descargas eléctricas, incendios y/o
lesiones graves.
GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES
PARA SU FUTURA CONSULTA
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en la zona de trabajo
a ) Mantenga su área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar una
pérdida de control.
2) Seguridad eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducen el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto corporal con superficies conectadas
a tierra tales como tuberías, radiadores, cocinas y
f )
neveras. Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su
propio cuerpo está conectado a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
en una herramienta eléctrica, aumenta el riesgo de
descarga eléctrica.
No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica
al aire libre, use un cable prolongador adecuado
para uso en exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de desatención
cuando se manejan herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b ) Utilice equipo de seguridad personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del equipo de
protección individual, como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección auditiva para
condiciones apropiadas reduce las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar la fuente de
alimentación y/o la batería, levantar o transportar
la herramienta. Transportar herramientas eléctricas
con el dedo puesto en el interruptor o herramientas
eléctricas activadoras con el interruptor encendido puede
causar accidentes.
d ) Saque cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Si se deja puesta
una llave inglesa u otra llave en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionarse
lesiones personales.
e ) No se estire demasiado. Mantenga un equilibrio
adecuado y la estabilidad constantemente. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Use la vestimenta adecuada. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los
guantes alejados de las piezas en movimiento.
29
Español
La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden quedar
atrapados en las piezas en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
h ) No deje que la familiaridad adquirida con el uso
frecuente de las herramientas le lleve a fiarse
demasiado y a descuidar las principales normas de
seguridad de la herramienta. Los descuidos pueden
causar lesiones graves en una fracción de segundo.
4) Uso y cuidado de la herramienta
eléctrica
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza a de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o extraiga la batería de la herramienta eléctrica, si
es desmontable, antes de realizar cualquier ajuste,
cambiar accesorios o guardar las herramientas
eléctricas. Dichas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la
herramienta eléctrica.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que las utilicen las personas que no estén
familiarizadas con ellas o con estas instrucciones.
Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de
personas no capacitadas.
e ) Efectúe el mantenimiento de las herramientas
eléctricas y de los accesorios. Compruebe si hay
desalineación o bloqueo de las piezas móviles,
rotura de piezas y otras condiciones que puedan
afectar al funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está dañada,
llévela a reparar antes de utilizarla. Muchos
accidentes se producen por el mantenimiento inadecuado
de las herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas de corte afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
de corte con bordes afilados se bloqueen y son más fáciles
de controlar.
g ) Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizar. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
30
h ) Mantenga todas las empuñaduras y superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas
impiden el agarre y el control seguro de la herramienta en
situaciones imprevistas.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones y que use solo piezas de repuesto
idénticas. Esto le asegurará el mantenimiento de la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Advertencias de seguridad para máquinas
de corte
a ) Colóquese usted y aquellos que le rodean lejos del
plano de la cuchilla giratoria. El protector ayuda a
proteger al operador de fragmentos de disco rotos y de un
contacto accidental con el disco.
b ) Use solo discos de corte aglomerados reforzados
o diamantados para su herramienta eléctrica.
El hecho de que el accesorio pueda acoplarse
a la herramienta eléctrica, no garantiza un
funcionamiento sin riesgos.
NOTA: La denominación de aglomerado reforzado o
diamantado se usa según sea aplicable dependiendo de la
designación de la herramienta.
c ) La velocidad nominal del accesorio debe ser como
mínimo igual a la velocidad máxima marcada en la
herramienta eléctrica. Los accesorios que funcionen
más rápido que su velocidad prevista pueden romperse y
salir volando.
d ) Los discos se deben utilizar únicamente para los usos
recomendados. Por ejemplo, no amole con el lado
de un disco de corte. Los discos de corte abrasivo están
previstos para el amolado periférico y, si se aplican fuerzas
laterales a estos discos, se podrían romper.
e ) Use siempre bridas de disco no dañadas y que
sean del tamaño y la forma correctos para el disco
seleccionado. Las bridas apropiadas de los discos sirven
de soporte del disco, reduciendo así la posibilidad de
rotura del mismo.
f ) El diámetro exterior y el grosor del accesorio deben
encontrarse dentro de los límites de la capacidad
especificada de la herramienta eléctrica. Los
accesorios de tamaño incorrecto no pueden protegerse o
controlarse adecuadamente.
g ) El eje de los discos y las bridas debe acoplarse bien
al husillo de la herramienta eléctrica. Los discos y
bridas con agujeros para el eje que no se corresponden
con las piezas de montaje de la herramienta eléctrica se
desequilibrarán, vibrarán excesivamente y pueden causar
pérdida de control.
h ) No utilice discos dañados. Antes de cada uso,
controle que los discos no presenten astillas ni
roturas. En caso de caída de la herramienta eléctrica
Español
o de un accesorio, compruebe que no estén dañados
y, en su caso, instale un disco no dañado. Después de
inspeccionar e instalar el disco, colóquense usted y
las personas presentes alejados del plano del disco
en movimiento y ponga la herramienta eléctrica en
funcionamiento a la velocidad máxima sin carga
durante un minuto. Por lo general, los discos dañados se
rompen durante la prueba.
i ) Utilice equipo de protección personal. Dependiendo
de la aplicación, use un protector facial y gafas
protectoras. Si corresponde, póngase una mascarilla
antipolvo, protectores para el oído, guantes y un
delantal de trabajo que puedan detener pequeños
fragmentos abrasivos o de la pieza de trabajo. La
protección ocular debe poder detener las partículas
volantes que se producen con varias operaciones.
La mascarilla antipolvo o el respirador deben poder
filtrar las partículas generadas por la operación que
esté realizando. La exposición prolongada al ruido de
intensidad elevada puede causar pérdida auditiva.
j ) Mantenga a otras personas a una distancia de
seguridad de la zona de trabajo. Todas las personas
que entren al área de trabajo deben llevar puesto
un equipo de protección personal. Los fragmentos
de una pieza de trabajo o de un disco roto pueden salir
disparados y provocar una lesión más allá del área
inmediata de operación.
k ) Coloque el cable lejos del accesorio giratorio. Si
pierde el control, el cable puede cortarse o engancharse
y puede arrastrar la mano o el brazo hacia el
accesorio giratorio.
l ) Limpie periódicamente los orificios de ventilación
de la herramienta eléctrica. El ventilador del
motor atrae el polvo hacia dentro de la carcasa y la
acumulación excesiva de polvo metálico puede ocasionar
riesgos eléctricos.
m ) No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales inflamables. No haga funcionar
la herramienta eléctrica sobre una superficie
combustible como la madera. Las chispas podrían
prender fuego a estos materiales.
n ) No utilice accesorios que requieran líquidos
refrigerantes. El uso de agua u otros refrigerantes
líquidos puede ocasionar electrocución o descarga.
Contragolpes y advertencias relacionadas
El contragolpe es una reacción imprevista por un pellizco o
atascamiento del disco giratorio. Los pellizcos o los atascamientos
causan el paro rápido del disco giratorio, lo que a su vez fuerza
a la unidad de corte descontrolada hacia arriba, en dirección
al operador.
Por ejemplo, si un disco abrasivo se engancha o queda atascado
en la pieza de trabajo, el borde del disco que entra en el punto
de presión puede incrustarse en la superficie del material
ocasionando que el disco se salga o se trabe. Los discos abrasivos
también pueden romperse en estas condiciones.
El contragolpe es el resultado de procedimientos o condiciones
de funcionamiento indebidas y/o incorrectas y se puede evitar
si se toman las precauciones debidas, que se enumeran a
continuación:
a ) Sujete firmemente la empuñadura de la herramienta
eléctrica y coloque el cuerpo y el brazo de modo que
pueda soportar los contragolpes. El operador puede
controlar la reacción o la fuerza del contragolpe si se
toman las precauciones adecuadas.
b ) No posicione su cuerpo alineado con respecto
al disco giratorio. Si se produce un contragolpe,
impulsará las unidades de corte hacia arriba en dirección
al operador.
c ) No acople una sierra de cadena, una hoja de
tallar madera, un disco diamantado segmentado
con un espacio de más de 10 mm o una hoja de
sierra dentada. Dichas hojas ocasionan frecuentes
contragolpes y pérdidas de control.
d ) No bloquee el disco de corte ni aplique una presión
excesiva sobre este. No intente hacer un corte de
profundidad excesiva. El ejercer demasiada presión
sobre el disco aumenta la carga y la susceptibilidad de
giro o bloqueo del disco en el corte y la posibilidad de
contragolpe o rotura del disco.
e ) Si el disco se bloquea o si, por algún motivo, se
interrumpe el corte, apague la herramienta y no
la mueva hasta que el disco se haya detenido por
completo. No intente nunca sacar del corte el disco
de corte mientras este se encuentre en movimiento,
de lo contrario, puede producirse un contragolpe.
Investigue y tome medidas correctivas para eliminar la
causa del trabado del disco.
f ) No reinicie la operación de corte en la pieza de
trabajo. Espere a que el disco alcance la velocidad
máxima y vuelva a introducirlo en el corte con
cuidado. El disco puede bloquearse, saltar o rebotar si la
herramienta eléctrica vuelve a ponerse en marcha en la
pieza de trabajo.
g ) Apoye las piezas de trabajo de tamaño grande para
minimizar el riesgo de pellizco o contragolpe. Las
piezas de trabajo grandes tienden a combarse por
su propio peso. Se deben colocar soportes debajo de
la pieza de trabajo, cerca de la línea de corte y cerca del
borde de la pieza de trabajo a ambos lados del disco.
Advertencias de seguridad adicionales para
sierras tronzadoras
•
•
•
Durante el trabajo, evite maltratar el disco de corte o que este
se dé golpes. Si ocurriese, pare la herramienta e inspeccione el
disco de corte.
No opere la herramienta si permanece en línea con el disco de
corte. Mantenga alejadas de la zona de trabajo a las personas
ajenas a él.
Tenga cuidado con las virutas y con el material a cortar.
Pueden tener bordes afilados o estar caliente. Deje que las
piezas cortadas se enfríen antes de manipularlas.
31
Español
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
El deflector de chispas se calienta durante el uso. Evite tocar o
ajustar el deflector de chispas o justo después de trabajar con
la herramienta.
Apague la herramienta y espere a que se pare el disco de corte
antes de mover la pieza de trabajo o de cambiar los ajustes.
Después de apagarla, no intente nunca parar el disco de corte
presionando el lateral del disco.
No use líquidos de corte. Estos líquidos pueden inflamarse o
provocar una descarga eléctrica.
Compruebe que la pieza de trabajo está bien apoyada.
Use solo los discos de corte aconsejados por el fabricante.
N’utilisez pas les outils à d’autres fins que celles pour lesquelles
ils sont prévus ; n’utilisez par exemple pas les lames de scies
circulaires pour découper des grosses branches ou des buches.
La velocidad máxima admisible del disco de corte debe
ser siempre igual o mayor que la velocidad sin carga de la
herramienta especificada en la placa de identificación.
No use discos de corte que no tengan las dimensiones
indicadas en los Datos técnicos.
Lea las instrucciones de funcionamiento del fabricante
del disco.
Antes de usarla, compruebe que el disco está bien ajustado
y apretado.
Deje que la máquina funcione sin carga en posición segura
durante unos 30 segundos. Si hay una vibración apreciable o
si se observa cualquier otra anomalía, pare la máquina y trate
de averiguar la causa.
No use los discos de corte para pulir lateralmente.
No corte hormigón, ladrillos, tejas ni materiales cerámicos.
No corte madera, plástico ni materiales sintéticos.
No corte fundición.
No corte nunca materiales de magnesio.
No corte cables eléctricamente activos.
Use la herramienta en zonas bien ventiladas. No trabaje con la
herramienta cerca de líquidos, gases o polvos inflamables. Las
chispas, las virutas calientes o el chisporroteo de las escobillas
del motor pueden inflamar los materiales combustibles.
Despeje periódicamente las ranuras de ventilación cuando
trabaje en sitios polvorientos. Si es necesario limpiar
las ranuras, use siempre un cepillo suave; acuérdese de
desenchufar primero la máquina.
Guarde siempre los discos de corte bien protegidos en un lugar
seco, lejos del alcance de los niños.
•
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos de
seguridad, no pueden evitarse algunos riesgos residuales.Son:
ʵʵ Pérdida auditiva.
ʵʵ Riesgo de accidente causado por piezas sin protección del
disco de corte giratorio.
ʵʵ Riesgo de lesiones cuando se cambia el disco.
ʵʵ Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir
las protecciones.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN62841, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno
de 3 conductores aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo
del conductor es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra circular
1 Disco de corte
1 Llave hexagonal
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Riesgos residuales
•
•
32
Los siguientes riesgos son típicos del uso de estas máquinas:
ʵʵ lesiones causadas por tocar las piezas giratorias.
ʵʵ lesiones causadas por avería del disco de corte.
Estos riesgos son los más evidentes:
ʵʵ en el ámbito de funcionamiento
ʵʵ en el ámbito de acción de las piezas giratorias de
la máquina.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Diámetro de broca
Español
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 28 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A, G)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
10 Disco
Pasador
11 Protección antichispas
Tornillo del deflector de
chispas
12 Palanca de bloqueo del
Deflector de chispas
disco
13 Gatillo interruptor
Base
14 Orificio del candado
Barrera
15 Perno de la hoja extra
Tornillo de banco
16 Arandela de perno de la
Llave hex. de 8 mm
hoja extra
Manija
17
Mordaza de la hoja de
Palanca del tornillo de
cambio rápido (Fig. G)
banco
Uso Previsto
La sierra circular D28715 se ha diseñado para cortar materiales
de acero de formas variadas.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
La sierra circular D28715 es una herramienta
eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Conexión a la red
El suministro de la red usado para esta máquina debe estar
equipado con un fusible interruptor con retardo de 16 A.
Caídas de tensión
Los flujos de corriente de entrada causan caídas de tensión
cortas. En condiciones desfavorables de suministro de corriente,
puede que se vean afectadas otras máquinas. Si la impedancia
del sistema del suministro de corriente es menor que 0,25 , es
improbable que se produzcan perturbaciones.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. B)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano se
coloque en el asa principal 29 y la otra en la pieza de trabajo.
Función de arranque suave
Relé de tiempo diferido (TDR)
La característica de arranque suave permite que la velocidad
aumente lentamente hasta 300 ms para evitar una sacudida
inicial al poner la herramienta en marcha. Esta característica
también es concretamente útil cuando el valor del fusil instalado
es demasiado bajo o no carente de inercia.
Capacidad de corte
La apertura amplia del tornillo de banco y el punto de giro
elevado proporcionan la capacidad para cortar piezas muy
grandes. Use la tabla de capacidad de corte para determinar
el tamaño máximo de corte que se puede lograr con un
disco nuevo.
ATENCIÓN: Algunos objetos grandes, de forma circular o
irregular puede que necesiten medios de amarre auxiliares
si no se pueden amarrar bien en el tornillo de banco.
ATENCIÓN: No corte piezas de magnesio con esta
herramienta. Puede provocar daños personales y a
la sierra.
Para transportarla (Fig. A)
Pliegue la unidad para situarla donde pueda transportar
la sierra. Empuje el pasador 1 para bloquear el brazo en
posición plegada.
Desbloqueo (Fig. A)
Para desbloquear la herramienta y levantar el cabezal, baje el
brazo del motor ligeramente y extraiga el pasador 1 . El brazo
del motor girará entonces hacia arriba.
33
Español
Sujeción y apoyo del material (Fig. C, D)
Regulación del ángulo de la barrera (Fig. F)
• Los ángulos se sujetan y cortan mejor haciendo que
descansen ambas patas contra la base.
• Puede usarse un taco separador 18 ligeramente más
estrecho que la pieza de trabajo 20 para aumentar la vida
del disco (Fig. C).
• Las piezas de trabajo largas deben apoyarse en un taco 19 para que queden niveladas con la parte superior de la base
(Fig. D) El extremo cortado 20 debe caer libremente para
evitar que se bloquee el disco.
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones,
apague y desconecte la máquina de la fuente de
energía antes de instalar y de retirar los accesorios,
antes de regular o cambiar los ajustes o cuando se
realicen reparaciones. Compruebe que el interruptor
esté en la posición OFF. Un encendido accidental puede
causar lesiones.
El indicador de la regulación del ángulo 23 es parte del sistema
de sujeción de la barrera. Alinee el trazo del indicador de ángulo
que desee con el borde la ranura 24 de la base.
Regulación del deflector de chispas (Fig. A)
Para desviar mejor las chispas de las personas y materiales
cercanos, afloje el tornillo 2 , regule el deflector de chispas 3 y
vuelva a apretar luego el tornillo.
AVISO: riesgo de daños materiales. No deje que el cable
conector entre en contacto con el deflector o las chispas ya
que se puede deteriorar.
Para un corte recto más preciso
1. Desbloquee la barrera.
2. Baje el brazo hasta que el disco entre en la base.
3. Coloque una escuadra 25 contra el disco y regule la barrera
contra la escuadra.
4. Bloquee la barrera de apoyo en su sitio.
Funcionamiento del tornillo de banco (Fig. E) Utilización (Fig. A, B)
El tornillo de banco es del tipo de desplazamiento rápido. Para
soltar el tornillo de banco 6 cuando esté sujeto fuertemente,
gire la manivela 8 en sentido antihorario una o dos veces para
eliminar la presión de sujeción. Levante la palanca del tornillo
de banco 9 . Saque hacia fuera el mecanismo de manivela lo
que desee. El tornillo de banco se puede colocar en posición
de trabajo sin apretar. Baje la palanca del tornillo de banco y
apriétela en la pieza de trabajo mediante la manivela.
Funcionamiento de la barrera (Fig. E)
ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones,
apague y desconecte la máquina de la fuente de
energía antes de instalar y de retirar los accesorios,
antes de regular o cambiar los ajustes o cuando se
realicen reparaciones. Compruebe que el interruptor
esté en la posición OFF. Un encendido accidental puede
causar lesiones.
La barrera 5 no necesita herramientas de ajuste. La palanca
de mordaza de liberación rápida 21 bloquea y desbloquea
la barrera. Cuando se gira la palanca completamente hacia
delante, la barrera se desbloquea. La barrera se puede mover
libremente hacia delante, hacia atrás o girar para facilitar
la mejor posición de corte de un disco nuevo o cuando se
desgasta el disco.
El giro de la palanca totalmente hacia atrás bloquea la barrera
en la posición seleccionada. Si la pata inferior de la palanca no
está horizontal (paralela a la base), la barrera no está bloqueada.
La palanca solo bloqueará la barrera cuando se note una
resistencia fuerte al moverla hacia atrás. Si la resistencia es
débil, ajuste la fuerza de sujeción apretando ligeramente los
dos pernos 22 que sujetan la barrera a la base. Compruebe el
resultado volviendo a sujetar e intentando mover la barrera.
34
Consulte la Figura B para ver la posición correcta del cuerpo
durante el funcionamiento.
Para poner en funcionamiento la herramienta, pulse el
interruptor 13 . Para apagar la herramienta, suelte el gatillo
interruptor. Mantenga las manos y el material lejos del disco
hasta que haya llegado a un tope.
Para evitar el uso no autorizado de la herramienta, coloque un
candado estándar (no incluido) en el orificio 14 previsto a tal
efecto en el gatillo.
Desmontaje e instalación de los discos
(Fig. A, G)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
apague y desconecte la máquina de la fuente de
energía antes de instalar y de retirar los accesorios,
antes de regular o cambiar los ajustes o cuando se
realicen reparaciones. Compruebe que el interruptor
esté en la posición OFF. Un encendido accidental puede
causar lesiones.
La mordaza de cambio rápido de disco hace innecesarias las
herramientas de cambio de disco.
1. Empuje la palanca de bloqueo del disco 12 y gire a mano
el disco 10 hasta que la palanca de bloqueo encaje en
la ranura de la brida interior 26 y bloquee el disco. Afloje
la mordaza de cambio rápido de la hoja 17 en sentido
antihorario. La mordaza tiene rosca a mano derecha.
2. Quite la mordaza de cambio rápido del disco 17 , la
arandela de la mordaza de la hoja 27 y el disco viejo 10 a mano.
3. Compruebe que las superficies de la brida estén limpias y
planas. Instale el nuevo disco abrasivo repitiendo los pasos
anteriores en sentido contrario.
4. Apriete la mordaza de cambio rápido de hoja en sentido
horario hasta que la manija haga clic al menos tres veces
para garantizar que esté bien apretada. La mordaza de
cambio rápido de hoja no se puede apretar en exceso
Español
NOTA: no apriete en exceso el perno. En la parte posterior
del brazo del motor, se guardan un perno de la hoja 15 y
una arandela del perno de la hoja 16 adicionales. El perno y
la arandela deben usarse en conjunto para sujetar la hoja de
modo seguro.
ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas.
Cuando cambie a un nuevo disco abrasivo, compruebe la
superficie de trabajo en la que descansa la sierra circular.
Puede que el disco haga contacto con CUALQUIER
ELEMENTO O ESTRUCTURA QUE HAYA ENCIMA de la
superficie de trabajo (bajo la base) cuando se baje
totalmente el brazo.
Montaje (Fig. H, I)
ADVERTENCIA: La herramienta debe apoyarse en una
superficie estable, nivelada y no deslizante para evitar que
se mueva inesperadamente al estar en funcionamiento.
Procedimiento de montaje permanente
1. Taladre cuatro orificios de 8 mm en la superficie de trabajo
(Fig. H).
2. Inserte 20 tornillos de 1/4 en los orificios de la base y en los
orificios de la superficie de montaje. La longitud aproximada
de los tornillos debe ser igual al grosor de la superficie de
montaje más 102 mm.
Montaje de la base
1. Corte dos tableros de, aproximadamente, 508 x 50,8 x
101,6 mm.
2. Coloque la sierra circular en el lugar de trabajo adecuado.
3. Coloque los tableros firmemente a lo largo, y clávelos a la
superficie de trabajo (Fig. I).
Consejos de funcionamiento para lograr un
corte más preciso
• Deje que el disco realice el corte Una fuerza excesiva
hará que el disco se deteriore con lo que se reducirá su
rendimiento de corte y/o se deformará, lo que provocará un
corte poco preciso.
• Ajuste bien el ángulo de la barrera.
• Compruebe que el material descanse plano a lo largo de
la base.
• Sujete bien el material para evitar que se mueva y vibre.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Lubricación
Tipo cerrada, se emplean rodamientos de bolas de lubricación
estanca. Estos rodamientos vienen de fábrica con suficiente
lubricación para durar durante toda la vida de la sierra circular.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Use solo discos con aglomerante orgánico de alta resistencia de
Tipo 1 para 4100 rpm o más.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
35
Français
SCIE FENDEUSE À USAGE INDUSTRIEL DE 355 mm AVEC
BRIDE À CHANGEMENT RAPIDE D28715
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fiche technique
Voltage
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Vitesse périphérique min. de la lame
Diamètre de la lame
Alésage de la lame
Disc body thickness
Taille du filetage de l‘axe
Type de lame droite, non encastrée
Capacité de la coupe transversale à 90 °
circulaire
perpendiculaire
rectangulaire
angulaire
Capacité de la coupe transversale à 45 °
circulaire
perpendiculaire
rectangulaire
angulaire
Poids
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28715
230
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
mm
mm
mm
mm
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
mm
mm
mm
mm
kg
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
18,5
18,5
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN62841-3-10.
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
100
98
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
112
111
K(incertitude pour le niveau
dB(A)
3
3
acoustique donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
m/s2
6,2
5,3
Incertitude K =
m/s2
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN62841, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
36
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Scie fendeuse
D28715
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
02.11.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Avertissements de sécurité générale propres
aux outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les illustrations
et toutes les spécifications fournis avec cet outil
électrique. Le non-respect de tous les avertissements
listés ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS
ET TOUTES LES INSTRUCTIONS
POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER DANS
LE FUTUR
Le terme «outil électrique» mentionné dans tous les avertissements
listés ci-dessous fait référence à vos outils électriques fonctionnant
sur secteur (avec câble) ou sur pile ou batterie (sans fil).
1) Sécurité de la zone de travail
a ) Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones sombres ou encombrées sont propices
aux accidents.
b ) N’utilisez pas d’outils électriques dans un
environnement présentant des risques d’explosion
ou en présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques créent des étincelles
qui peuvent enflammer les poussières et les fumées.
c ) Maintenez les enfants et les autres personnes
éloignés lorsque les outils électriques sont en
marche. Toute distraction peut vous faire perdre le
contrôle de l’outil.
2) Sécurité électrique
a ) Les prises des outils électriques doivent correspondre
à la prise de courant murale. Ne modifiez jamais la
prise d'aucune sorte. N'utilisez aucun adaptateur
avec des outils électriques reliés à la terre. L’utilisation
de prises d’origine et de prises murales appropriées permet
de réduire le risque de choc électrique.
Français
b ) Évitez tout contact physique avec des surfaces reliées
à la terre comme des tuyaux, des radiateurs, des
fours et des réfrigérateurs par exemple. Le risque de
choc électrique augmente si votre corps est relié à la terre.
c ) N’exposez pas les outils électriques à la pluie, ni à
l’humidité. Le risque de choc électrique augmente si de
l’eau pénètre dans un outil électrique.
d ) Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation. N’utilisez
jamais le cordon pour transporter, tirer ou
débrancher l’outil électrique. Maintenez le cordon
éloigné de la chaleur, des substances grasses, des
bords tranchants ou des pièces mobiles. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent le risque de
choc électrique.
e ) Si vous utilisez un outil électrique à l’extérieur,
utilisez une rallonge homologuée pour les travaux
extérieurs. L’utilisation d’une rallonge électrique
homologuée pour les travaux en extérieur réduit le risque
de choc électrique.
f ) Si l’utilisation d’un outil électrique dans un endroit
humide est inévitable, utilisez une alimentation
électrique protégée par un disjoncteur différentiel à
courant résiduel (DDR). L’utilisation d’un DDR réduit le
risque de choc électrique.
3) Sécurité des personnes
a ) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites
preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil
électrique. N'utilisez pas d’outils électriques si vous
êtes fatigué ou sous l’influence de drogue, d’alcool
ou de médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique peut engendrer
de graves blessures.
b ) Portez des équipements de protection individuelle.
Portez toujours une protection oculaire. Les
équipements de protection comme les masques antipoussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les
casques ou les protections auditives utilisés à bon escient
réduisent le risque de blessures.
c ) Évitez tout démarrage intempestif. Assurez-vous que
l'outil est en position OFF (Arrêt) avant de raccorder
l'outil à l'alimentation électrique et/ou au blocbatterie ou avant de ramasser ou de transporter
l'outil. Le fait de transporter les outils électriques le doigt
sur l’interrupteur ou d’alimenter les outils électriques dont
l’interrupteur est déjà en position de marche augmente
les accidents.
d ) Retirez toutes les clés ou pinces de réglage avant de
mettre l’outil en marche. Une clé ou une pince restée
fixée à la partie rotative de l’outil électrique peut engendrer
des blessures.
e ) Ne vous penchez pas. Gardez les pieds bien ancrés
au sol et conservez votre équilibre en permanence.
Cela permet de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
37
Français
f ) Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de
vêtements amples, ni de bijoux. Gardez vos cheveux,
vos vêtements et vos gants éloignés des pièces
mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux
longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
g ) Si des dispositifs pour l’extraction des poussières ou
des installations pour la récupération sont présents,
assurez-vous qu’ils sont correctement raccordés
et utilisés. L’utilisation de dispositifs récupérateurs de
poussières réduit les risques liés aux poussières.
h ) Ne pensez pas être à ce point familiarisé avec l’outil
après l’avoir utilisé à de nombreuses reprises, au
point de ne plus rester vigilant et d’en oublier les
consignes de sécurité. Toute action imprudente peut
engendrer de graves blessures en une fraction de seconde.
4) Utilisation et entretien d’un outil
électrique
a ) Ne forcez pas sur l'outil électrique. Utilisez l'outil
approprié en fonction du travail à réaliser. Un outil
adapté fonctionne mieux, de façon plus sûre et à la
cadence pour laquelle il a été conçu.
b ) N’utilisez pas l’outil électrique si l’interrupteur
Marche/Arrêt ne permet plus de le mettre en marche
et/ou de l’arrêter. Tout appareil électrique qui ne peut
plus être commandé par son interrupteur est dangereux et
doit être réparé.
c ) Débranchez la prise du secteur et/ou retirez le cas
échéant le bloc-batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer un accessoire
ou de ranger l’outil électrique. Ces mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de
l’outil électrique.
d ) Rangez les outils électriques non utilisés hors de
portée des enfants et ne laissez aucune personne
ne connaissant pas ces outils ou leurs instructions
d’utilisation les faire fonctionner. Les outils électriques
peuvent être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenez vos outils électriques et leurs accessoires.
Vérifiez que les pièces mobiles sont alignées
correctement et qu’elles ne sont pas coincées.
Vérifiez qu’aucune pièce n’est cassée et contrôlez
l’absence de toute autre condition qui pourrait
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faites réparer l’outil électrique avant
utilisation. De nombreux accidents sont provoqués par
des outils électriques mal entretenus.
f ) Maintenez les organes de coupe affûtés et propres.
Des organes de coupe bien entretenus et affûtés sont
moins susceptibles de rester coincés et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utilisez les outils électriques, les accessoires et les
embouts d’outil conformément à ces instructions, en
tenant compte des conditions de travail, ainsi que
du travail à effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles pour lesquelles il a été prévu
engendre des situations dangereuses.
38
h ) Maintenez toutes les poignées et surfaces de
préhension sèches, propres et exemptes d’huile et
de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler
l’outil correctement en cas de situations inattendues.
5) Révision
a ) Faites réparer votre outil électrique par une
personne qualifiée, n'utilisant que des pièces de
rechange d'origine. Cela permet de garantir la sûreté de
l’outil électrique.
Avertissements de sécurité liées aux
machines à tronçonner
a ) Éloignez-vous et les autres personnes du plan de
rotation du disque. Le protège-lame aide à protéger
l’utilisateur contre toute projection de fragments de disque
en cas de rupture et contre tout contact accidentel avec
le disque.
b ) N’utilisez que des disques à tronçonner renforcés ou
diamants avec votre outil électrique. Le fait qu’un
accessoire peut être fixé à l’outil électrique ne veut
pas automatiquement dire que son utilisation est
sans risques.
REMARQUE : Le terme renforcé ou diamant est utilisé
conformément, tel que prévu par la désignation de l’outil.
c ) La vitesse nominale des accessoires doit être
au moins équivalente à celle indiquée sur l’outil
électrique. Les accessoires qui tournent plus vite que leur
vitesse nominale peuvent rompre et voler en éclats.
d ) Les disques ne doivent être utilisés que pour les
applications recommandées. Ne meulez par exemple
pas avec le côté d’un disque à tronçonner. Les disques
abrasifs sont prévus pour le meulage périphérique, toute
force latérale appliquée sur ces disques peut les faire voler
en éclats.
e ) N’utilisez que des brides de disques en parfait état et
du bon diamètre pour le disque choisi. Les brides de
disque servent de support aux disques, réduisant ainsi les
possibilités de rupture.
f ) Le diamètre extérieur et l’épaisseur de votre
accessoire doivent correspondre à la valeur
nominale de la capacité de votre outil électrique.
Des accessoires mal dimensionnés ne peuvent pas être
correctement protégés et contrôlés.
g ) La taille de l’axe des disques et des brides doit
correspondre à l’axe de l’outil électrique. Les disques
et les brides dont les orifices ne correspondent pas aux
éléments de fixation de l’outil électrique sont déséquilibrés,
ils vibrent de façon excessive et peuvent provoquer une
perte de contrôle.
h ) N’utilisez pas de disques endommagés. Avant
chaque utilisation, vérifiez l’absence de débris et
de fissures sur les disques. Si l’outil électrique ou le
disque tombent, contrôlez l’absence de dommages
ou installez un disque en bon état. Après l’inspection
Français
et l’installation du disque, placez-vous et les autres
personnes loin du plan de rotation du disque et
laissez tourner l’outil électrique à sa vitesse à
vide maximale pendant une minute. Les disques
endommagés se brisent généralement au cours de cette
durée de test.
i ) Portez des équipements de protection personnelle.
En fonction de l’intervention, utilisez un écran
facial ou des lunettes de protection. Si approprié,
portez un masque anti-poussière, des protections
auditives, des gants et un tablier d’atelier capables
de stopper tout fragment abrasif ou provenant de
la pièce à tronçonner. La protection oculaire doit
être capable d’arrêter les débris générés par les
diverses opérations. Le masque anti-poussière ou
le respirateur doivent pouvoir filtrer les particules
générées par votre intervention. Les expositions
prolongées à un niveau de bruit élevé peuvent provoquer
une perte de l’ouïe.
j ) Maintenez tous les spectateurs à une distance
sûre de la zone d’intervention. Toute personne
pénétrant dans la zone de travail doit porter
des équipements de protection individuelle. Des
fragments de la pièce à scier ou d’un disque brisé peuvent
être éjectés et provoquer des blessures en dehors de la zone
d’intervention immédiate.
k ) Maintenez le cordon électrique loin de l’accessoire en
rotation. En cas de perte de contrôle, le cordon peut être
sectionné ou abîmé et vos bras ou mains peuvent entrer en
contact avec le disque en rotation.
l ) Nettoyez régulièrement les orifices d’aération de
l’outil électrique. Le ventilateur du moteur attire la
poussière à l’intérieur du boîtier et une accumulation
excessive de poussières métalliques peut conduire à un
risque électrique.
m ) Ne faites pas fonctionner l’outil électrique à
proximité de matières inflammables. Ne faites pas
fonctionner l’outil électrique s’il se trouve sur une
surface combustible, comme du bois par exemple.
Des étincelles pourraient enflammer ces matières.
n ) N’utilisez pas d’accessoires nécessitant l’utilisation
de fluides de refroidissement. L’utilisation d’eau ou de
tout autre fluide de refroidissement peut provoquer une
électrocution ou un choc électrique.
Rebond et avertissements liés
Le rebond est une réaction soudaine en cas de coincement ou de
grippage du disque en rotation. Le coincement ou le grippage
provoquent un calage soudain du disque en rotation qui entraîne
ensuite l’organe de coupe vers le haut, dans la direction de
l’utilisateur.
Par exemple, si un disque abrasif reste grippé ou pincé dans
l’ouvrage, le bord du disque engagé au point de grippage peut
creuser la surface du matériau et provoquer le soulèvement ou le
rebond du disque. Dans ces conditions, il peut aussi arriver que les
disques abrasifs se brisent.
Les rebonds proviennent d’une utilisation inappropriée de l’outil
électrique et/ou de conditions ou de procédures d’utilisation
incorrectes et peuvent être évités en prenant les précautions
adéquates énoncées ci-dessous.
a ) Maintenez fermement l’outil en plaçant votre
corps et votre bras de manière à pouvoir résister
à la force d’un rebond. L’utilisateur peut contrôler les
forces verticales des rebonds si les précautions adéquates
sont prises.
b ) Ne placez pas votre corps dans l’alignement du
disque en rotation. En cas de rebond, l’organe de coupe
est entraîné vers le haut, en direction de l’utilisateur.
c ) N’installez pas de chaînes de scie, de lames de
sculpture sur bois, de disques diamant segmentés
dont l’espace périphérique est supérieur à 10 mm
ou de lames de scie à dents. Ces lames provoquent de
fréquents rebonds ou pertes de contrôle.
d ) Ne «bloquez» pas le disque et ne lui appliquez pas
une pression excessive. Ne tentez pas de réaliser des
découpes de trop grandes profondeurs. Une pression
excessive sur le disque augmente la charge imposée à
l’outil et les possibilités de torsion ou de grippage du disque
dans la coupe et par conséquent les risques de rebonds ou
de ruptures.
e ) Si le disque se coince ou si la coupe est interrompue
pour une raison quelconque, éteignez l’outil et
maintenez-le immobile, jusqu’à ce que le disque
se soit complètement arrêté. Ne tentez jamais de
retirer le disque de la coupe s’il est en mouvement,
au risque de provoquer un rebond. Cherchez la cause
du grippage du disque et appliquez les actions correctives
afin de la supprimer.
f ) Ne relancez pas la coupe, le disque dans la pièce.
Laissez le disque tourner à plein régime puis
réinsérez-le prudemment dans la coupe. Le disque
pourrait sinon se gripper, sortir de la coupe ou rebondir
si l’outil électrique est remis en marche à l’intérieur de la
pièce à scier.
g ) Soutenez les grandes pièces afin de minimiser tout
risque de grippage ou de rebond du disque. Les
pièces de grande taille ont tendance à s’affaisser
sous leur propre poids. Des supports doivent être placés
sous la pièce à découper, près de la ligne de découpe, des
deux côtés du disque.
Avertissements de sécurité supplémentaires
liés aux scies
•
•
•
Évitez de faire rebondir la lame durant son fonctionnement
ou de l’utiliser sans ménagement. Si la lame subit de tels
traitements, arrêtez l’outil et inspectez cette dernière.
N’utilisez pas l’outil en vous tenant devant la lame. Maintenez
toute autre personne en dehors de l’espace de travail.
Prenez garde aux copeaux et matériaux que vous découpez.
Ils peuvent être chauds et tranchants. Laissez refroidir les
morceaux découpés avant de les manipuler.
39
Français
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Le déflecteur d’étincelles chauffe pendant l’utilisation. Évitez de
le toucher ou de le régler juste après avoir utilisé l’outil.
Mettez l’outil hors tension et attendez que la lame s’arrête
avant de déplacer la pièce de travail ou de modifier
les réglages.
Après avoir mis l’outil sous tension, n’essayez jamais d’arrêter
la lame en appuyant sur le flanc de la lame.
N’utilisez pas de liquide de coupe. Ces liquides présentent un
risque d’incendie ou d’électrocution.
Assurez-vous que la pièce de travail est correctement soutenue.
N’utilisez que les lames recommandées par le fabricant.
N’utilisez pas les outils à d’autres fins que celles pour lesquelles
ils sont prévus ; n’utilisez par exemple pas les lames de scies
circulaires pour découper des grosses branches ou des buches.
La vitesse maximale admissible de la lame doit toujours être
égale ou supérieure à la vitesse à vide de l’outil spécifiée sur la
plaque signalétique.
N’utilisez pas de lame non conforme aux dimensions indiquées
dans les Caractéristiques techniques.
Lisez le mode d’emploi fourni par le fabricant du
disque abrasif.
Assurez-vous que le disque abrasif est bien mis en place et
serré avant utilisation.
Faites fonctionner l’outil à vide dans une position sûre pendant
au moins 30 secondes. En cas de vibrations importantes ou
autre défaillance de l’outil, arrêtez-le et inspectez-le pour en
déterminer la cause.
N’utilisez pas les lames pour procéder à un aiguisage latéral.
Ne coupez pas de pièces en béton, brique, tuile ou céramique
avec cet outil.
Ne coupez pas de pièces en bois, plastique ou matière
synthétique avec cet outil.
Ne coupez pas de pièces en fonte avec cet outil.
Ne coupez pas de pièces en magnésium avec cet outil.
Ne coupez pas de pièces sous tension avec cet outil.
Utilisez cet outil dans un endroit bien aéré. N’utilisez pas l’outil
à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.
La découpe ou les balais du moteur peuvent faire jaillir
des étincelles ou projeter des copeaux chauds, qui peuvent
enflammer les matières combustibles.
Dégagez régulièrement les fentes d’aération lorsque vous
travaillez dans un environnement poussiéreux. S’il est
nécessaire de nettoyer les fentes, utilisez toujours une brosse
souple pour le faire et débranchez d’abord la machine.
Rangez toujours les lames dans un endroit sec et à l’abri, hors
de la portée des enfants.
Risques résiduels
•
•
40
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de ces outils :
ʵʵ blessures si vous touchez les pièces rotatives ;
ʵʵ blessures si la lame se détache.
Ces risques sont plus évidents :
ʵʵ dans le champ même de l’utilisation ;
ʵʵ à portée immédiate des pièces rotatives de l’outil.
•
Malgré l’application des réglementations de sécurité en
vigueur et la mise en œuvre de dispositifs de sécurité, certains
risques résiduels sont inévitables. Il s’agit de :
ʵʵ Déficience auditive ;
ʵʵ Risque d’accidents causés par les pièces non recouvertes
de la lame rotative ;
ʵʵ Risque de blessure lors du remplacement de la lame ;
ʵʵ Risque de pincement des doigts lors de l’ouverture du
carter de protection.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension
du secteur correspond bien à la tension indiquée sur la
plaque signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN62841 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois
fils homologuée et compatible avec la tension nominale de
cet outil (consulter la Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie fendeuse
1Lame
1 Clé hexagonale
1 Manuel de l’utilisateur
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Français
Étiquettes sur l’appareil
Raccordement à la prise secteur
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
La prise secteur utilisée avec cet outil doit être équipée d’un
fusible coupe-circuit de 16 A temporisé.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Diamètre d’alésage
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 28 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A, G)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Goupille de sécurité
11 Pare-étincelles
2 Vis du déflecteur
12 Levier de verrouillage du
d’étincelles
disque
3 Déflecteur d’étincelles
13 Gâchette
4 Base
14 Trou de cadenas
5 Guide
15 Boulon de lame
supplémentaire
6 Étau
16
Lame supplémentaire
7 Clé hexagonale de 8 mm
rondelle de boulon
8 Manivelle
17 Bride de lame à
9 Levier de l’étau
changement rapide
10 Disque abrasif
(Fig. G)
Utilisation Prévue
La scie fendeuse D28715 est conçue pour la découpe de pièces
en acier de différentes formes.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
La scie fendeuse D28715 est un outil électrique professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Chutes de tension
Les courants d’appel sont à l’origine de brèves chutes de
tension. Dans des conditions d’alimentation électrique
défavorables, cela peut affecter les autres appareils. Si
l’impédance d’alimentation du système est inférieure à 0,25
aucune perturbation ne devrait être ressentie.
,
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. B)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée principale 29 avec l’autre main guidant l’ouvrage.
Fonctionnalité démarrage en douceur
Relais de retard (TDR)
La fonctionnalité Démarrage en douceur permet d’augmenter
la vitesse progressivement pendant 300 ms et éviter la
secousse initiale du démarrage. Cette fonctionnalité est aussi
particulièrement utile lorsque le fusible installé possède une
valeur trop faible ou n’est pas de type inerte.
Capacité de coupe
La grande ouverture de l’étau et le point de pivotement
élevé permettent la coupe de pièces de grandes dimensions.
Reportez-vous au tableau des capacités de coupe pour
déterminer la dimension maximale des coupes possibles avec
un nouveau disque abrasif.
ATTENTION : il peut s’avérer nécessaire d’immobiliser au
moyen de ferrures supplémentaires certaines pièces de
grande dimension ou de forme circulaire ou irrégulière, si
elles ne peuvent être maintenues solidement au moyen
de l’étau.
ATTENTION : ne coupez pas de magnésium avec cet outil.
sous peine de vous blesser et d’endommager la scie.
41
Français
Transport (Fig. A)
Rabattez l’outil de manière à pouvoir transporter la scie.
Enfoncez la goupille de sécurité 1 pour verrouiller le bras.
Déverrouillage (Fig. A)
Pour déverrouiller l’outil et soulever la tête, abaissez légèrement
le bras du moteur et retirez la goupille de sécurité 1 . Le bras du
moteur pivotera ainsi vers le haut.
Immobilisation et soutien de la pièce (Fig. C, D)
• Il est recommandé d’appuyer les deux pieds de l’outil contre
la base pour immobiliser et couper des cornières.
• Une cale d’écartement 18 légèrement plus étroite que la
pièce de travail 20 peut être utilisée en vue d’augmenter
l’utilisation du disque (Fig. C).
• Les longues pièces de travail doivent être soutenues au
moyen d’une tablette 19 afin qu’elles soient de niveau
avec le dessus de la base (Fig. D) La section coupée 20 doit pouvoir se détacher complètement afin d’éviter que le
disque ne se coince.
Réglage du déflecteur d’étincelles (Fig. A)
Pour protéger des étincelles les personnes et les objets à
proximité, desserrez la vis 2 , réglez le déflecteur d’étincelles 3 ,
puis resserrez la vis.
AVIS : risque de dégât matériel. Empêchez le cordon
d’entrer en contact avec le déflecteur ou les étincelles pour
ne pas l’endommager.
Fonctionnement de l’étau (Fig. E)
L’étau est pourvu d’un mécanisme de marche rapide. Pour
relâcher l’étau 6 , lorsqu’il est solidement serré, tournez la
manivelle 8 dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
à une ou deux reprises pour libérer la pression de serrage.
Soulevez le levier de l’étau 9 . Tirez l’ensemble de la manivelle
jusqu’à la position souhaitée. Il est possible de pousser l’étau
contre la pièce sans se servir de la manivelle. Abaissez le levier
de l’étau, puis serrez ce dernier sur la pièce au moyen de
la manivelle.
Fonctionnement du guide (Fig. E)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de
blessures, éteignez et débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter ou d’enlever les
accessoires, avant d’effectuer ou de modifier les
réglages, ou bien lors des réparations. Assurez-vous
que la gâchette est sur la position Arrêt. Un démarrage
involontaire peut entraîner des blessures.
Vous n’avez pas besoin d’outils pour régler le guide 5 . Le levier
de la bride à desserrage rapide 21 permet de verrouiller et
déverrouiller le guide. Tournez complètement le levier vers
l’avant pour déverrouiller le guide. Vous pouvez alors le déplacer
librement en avant, en arrière ou le faire pivoter pour obtenir la
position de découpe optimale en cas de nouveau disque et à
mesure que le disque s’use.
La rotation complète du levier en arrière verrouille le guide
dans la position sélectionnée. Si la patte inférieure du levier
42
n’est pas horizontale (parallèle à la base), le guide ne sera pas
verrouillé. Le guide est uniquement verrouillé lorsque vous
rencontrez une forte résistance en tournant le levier en arrière.
En cas de résistance légère, ajustez la force de serrage en vissant
légèrement les deux boulons 22 maintenant le guide sur la
base. Procédez à un essai en resserrant et essayez de déplacer
le guide.
Réglage de l’angle du guide (Fig. F)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de
blessure, éteignez et débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter ou d’enlever les
accessoires, avant d’effectuer ou de modifier les
réglages, ou bien lors des réparations. Assurez-vous
que la gâchette est sur la position Arrêt. Un démarrage
involontaire peut entraîner des blessures.
L’indicateur de réglage de l’angle 23 fait partie du système de
serrage du guide. Alignez le trait de votre choix sur l’indicateur
de l’angle sur le bord de la fente 24 de la base.
Pour une coupe perpendiculaire plus
précise
1. Déverrouillez le guide.
2. Abaissez le bras jusqu’à ce que le disque pénètre dans
la base.
3. Placez une équerre 25 contre le disque et réglez le guide
contre l’équerre.
4. Verrouillez le guide en position.
Utilisation (Fig. A, B)
Reportez-vous à la Figure B pour connaître le bon
positionnement de votre corps pendant l’utilisation.
Enfoncez la gâchette 13 pour démarrer l’outil. Relâchez-la pour
l’arrêter. Éloignez les mains et les objets du disque jusqu’à ce
qu’il s’arrête.
Afin d’empêcher une utilisation non autorisée de cet outil,
installez un cadenas standard (non fourni) dans le trou de
cadenas 14 situé sur la gâchette.
Retrait et installation du disque (Fig. A, G)
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de
blessures, éteignez et débranchez l’outil de la
source d’alimentation avant de monter ou d’enlever
les accessoires, avant d’effectuer ou de modifier les
réglages, ou bien lors des réparations. Assurez-vous
que la gâchette est sur la position Arrêt. Un démarrage
involontaire peut entraîner des blessures.
Vous n’avez pas besoin d’outils pour changer la lame avec la
bride de lame à changement rapide.
1. Enfoncez le levier de verrouillage du disque 12 et tournez
le disque 10 à la main jusqu’à ce que le levier engage la
fente dans la collerette interne 26 pour verrouiller le disque.
Desserrez la bride de lame à changement rapide 17 dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre. La bride est
taraudée sur la droite.
Français
2. Retirez la bride de lame à changement rapide 17 , la
rondelle de la bride de lame 27 et l’ancien disque 10 à
la main.
3. Assurez-vous que les surfaces de la collerette sont propres et
plates. Installez le nouveau disque abrasif en procédant aux
étapes ci-dessus dans l’ordre inverse.
4. Serrez la bride de lame à changement rapide jusqu’à ce que
ce que vous entendiez au moins trois clics indiquant que la
bride est bien serrée. Il n’est pas possible de trop serrer la
bride de lame à changement rapide.
REMARQUE : ne serrez pas trop le boulon. Un boulon de lame
supplémentaire 15 et une rondelle de boulon de lame 16 sont rangés au dos du bras du moteur. Le boulon et la rondelle
doivent être utilisés ensemble pour serrer en toute sécurité
la lame.
AVERTISSEMENT : risque de blessures corporelles. Vérifiez
la surface de travail sur laquelle la scie fendeuse repose
lors du remplacement du disque abrasif. Il se peut que le
disque entre en contact avec DES OBJETS OU STRUCTURES
AU-DESSUS de la surface de travail (sous la base) lorsque
le bras est complètement rabaissé.
Montage (Fig. H, I)
ATTENTION : l’outil doit être placé sur une surface stable,
à niveau, non glissante pour empêcher tout mouvement
intempestif lors de son utilisation.
Marche à suivre pour un montage
permanent
1. Percez quatre trous de 8 mm dans la surface de travail (Fig. H).
2. Insérez des vis de type 1/4–20 dans les orifices de la base et
de la surface de montage. La longueur approximative des
vis doit correspondre à l’épaisseur de la surface de montage,
plus 102 mm.
Montage en berceau
1. Coupez deux planches d’environ 508 mm de longueur X
50,8 mm de hauteur X 101,6 mm de largeur.
2. Mettez la scie fendeuse à l’emplacement voulu.
3. Placez les planches contre les côtés et clouez à la surface de
travail (Fig. I).
Conseils pour obtenir une coupe plus précise
• Laissez le disque travailler librement. Une force excessive
pourrait le rendre lisse, ce qui pourrait réduire son efficacité
et/ou le faire dévier, produisant ainsi des coupes inexactes.
• Réglez correctement l’angle du guide.
• Assurez-vous que la pièce est à plat et perpendiculaire à
la base.
• Fixez correctement la pièce afin de l’empêcher de bouger
ou de vibrer.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Lubrification
Cet outil est équipé de roulements à bille fermés et de type
garde-huile. Ces roulements ont été suffisamment lubrifiés en
usine pour avoir la même durée de vie que la scie fendeuse.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Utilisez uniquement des disques à agglomérant organique de
type 1 à haute résistance ayant une vitesse nominale égale ou
supérieure à 4 100 tr/min.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
43
Italiano
TRONCATRICE PROFESSIONALE 355 mm CON MORSETTO
QUICK-CHANGE D28715
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
VAC
Tipo
Potenza assorbita
W
Velocità a vuoto
min-1
Velocità periferica minima del disco
m/s
da taglio
Diametro disco
mm
Foro del disco
mm
Disc body thickness
mm
Dimensioni del filetto dell‘alberino
Tipo di disco da taglio piano, senza centro depresso
Capacità taglio trasversale a 90°
circolare
mm
quadrato
mm
rettangolare
mm
angolare
mm
Capacità taglio trasversale a 45
circolare
mm
quadrato
mm
rettangolare
mm
angolare
mm
Peso
kg
D28715
230
2
2200
4000
80
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
355
25,4
3,1
M10
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
18,5
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN62841-3-10
LPA(livello pressione sonora delle
dB(A)
100
98
emissioni)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
112
111
K(incertezza per il livello sonoro
dB(A)
3
3
dato)
Valore di emissione delle vibrazioni
m/s2
6,2
5,3
ah =
Incertezza K =
m/s2
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN62841 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
44
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Troncatrice
D28715
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
18,5
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
02.11.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, illustrazioni e specifiche fornite con
l’apparato. La mancata osservanza delle avvertenze
seguenti può dar luogo a scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTI GLI AVVERTIMENTI
E LE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI
FUTURE
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze fa riferimento
sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo elettrico), sia a
quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza dell’area di lavoro
a ) Tenere pulita e ben illuminata la zona di lavoro. Gli
ambienti disordinati o scarsamente illuminati favoriscono
gli incidenti.
b ) Non azionare gli elettroutensili in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di
liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono incendiare le polveri o
i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere lontani
i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze. Le
distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere adatte
alla presa di alimentazione. Non modificare la spina
in alcun modo. Non collegare un adattatore alla
spina di un elettroutensile dotato di scarico a terra.
Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di modificare
le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli
e frigoriferi. Se il proprio corpo entra in contatto
con superfici collegate a terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Italiano
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’elettroutensile aumenta
il rischio di scossa elettrica.
d ) Non abusare del cavo elettrico. Non utilizzare
mai il cavo per spostare, tirare o scollegare
l’elettroutensile. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti o parti in
movimento. Se il cavo è danneggiato o impigliato, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’elettroutensile quando si è stanchi o sotto l’effetto
di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo di
distrazione durante l’uso di tali elettroutensili potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Usare le protezioni antinfortunistiche. Utilizzare
sempre protezioni oculari. L’uso di dispositivi di
protezione, quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza o
protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima inserire
l’alimentazione elettrica e/o il blocco batteria
e prima di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di elettroutensili tenendo il dito sull’interruttore o
quando sono collegati alla rete elettrica con l’interruttore
nella posizione di acceso provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un utensile
di regolazione o una chiave attaccati a una parte rotante
dell’elettroutensile possono provocare lesioni personali.
e ) Non sporgersi troppo. Mantenere sempre un
appoggio e un equilibrio adeguati. Ciò consente
un migliore controllo dell’elettroutensile nelle
situazioni impreviste.
f ) Vestirsi adeguatamente. Non indossare abiti larghi
o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontano
dalle parti mobili. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi
possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se sono provvisti dei dispositivi per il collegamento
dell’estrazione della polvere e sistemi di raccolta,
assicurarsi che siano collegati ed utilizzati in
maniera adeguata. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
45
Italiano
h ) Non lasciare che la familiarità acquisita dall’uso
frequente degli utensili induca a cedere alla
tentazione di ignorare i principi di utilizzo sicuro
degli stessi. Un’azione imprudente potrebbe provocare
lesioni gravi in una frazione di secondo.
4) Uso e cura degli elettroutensili
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un elettroutensile
adatto al lavoro da eseguire. L’elettroutensile lavora
meglio e con maggior sicurezza se utilizzato in base
all’uso previsto.
b ) Non usare l’apparato elettrico se l’interruttore non
si accende e spegne. Qualsiasi elettroutensile che non
possa essere controllato tramite l’interruttore è pericoloso e
deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o il
pacco batteria, se smontabile, dell’elettroutensile
prima di effettuare qualsiasi tipo di regolazione,
prima di cambiare gli accessori o di riporlo. Queste
misure di sicurezza preventive riducono il rischio di
azionare l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone che
hanno poca familiarità con l’apparato elettrico e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi in
mano a persone inesperte.
e ) Mantenere gli elettroutensili e gli accessori.
Verificare il cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e ogni altra
condizione che possa influire sul funzionamento
degli apparati. Se danneggiato, far riparare
l’elettroutensile prima dell’uso. Molti incidenti
sono provocati da elettroutensili non sottoposti a una
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e
il lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’elettroutensile per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
h ) Mantenere le maniglie e le superfici di presa
asciutte, pulite e senza tracce di olio o grasso.
Maniglie e superfici di presa scivolose non consentono di
maneggiare e controllare in modo sicuro l’utensile nel caso
di imprevisti.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
46
Avvertenze di sicurezza per macchine di taglio
a ) Verificare che l’operatore e le altre persone siano
lontane dal piano della mola rotante. La protezione
aiuta a proteggere l’operatore dai frammenti che si
staccano dalla mola e dai contatti accidentali con essa.
b ) Utilizzare soltanto mole rinforzate o diamantate per
l’elettroutensile. Anche se un accessorio può essere
collegato all’elettroutensile, ciò non ne garantisce la
sicurezza di utilizzo.
NOTA: La dicitura rinforzata o diamantata viene
utilizzata come applicabile a seconda della designazione
dell’utensile.
c ) La velocità nominale dell’accessorio deve essere pari
almeno a quella massima indicata sull’apparato. Gli
accessori fatti funzionare a una velocità superiore rispetto
a quella nominale possono rompersi e disintegrarsi.
d ) I dischi devono essere usati solo per le applicazioni
consigliate. Per esempio, non si deve eseguire una
lavorazione di smerigliatura con la mola da taglio
abrasivo. Le mole da taglio abrasivo sono progettate per
la smerigliatura periferica. Forze laterali applicate a queste
mole possono causarne la frantumazione.
e ) Per le mole utilizzare sempre flange non
danneggiate, del diametro corretto per quella mola.
Se le flange sono adeguate, supportano la mola e ne
riducono la possibilità di rottura.
f ) Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio
devono rientrare nel valore della capacità
nominale dell’elettroutensile. Non è possibile
proteggere o controllare adeguatamente gli accessori di
dimensioni errate.
g ) Il diametro dell’asse di mole e flange deve
corrispondere esattamente a quello dell’alberino
dell’elettroutensile. Le mole e le flange con il diametro
dell’asse che non corrisponde alla struttura di montaggio
dell’elettroutensile non mantengono l’equilibrio, vibrano
eccessivamente e possono causare la perdita di controllo.
h ) Non utilizzare mole danneggiate. Prima dell’uso,
esaminare le mole per verificare la presenza di
schegge e fenditure. Se l’elettroutensile o la mola è
caduto, verificare eventuali danni o installare una
mola non danneggiata. Dopo aver ispezionato o
installato la mola, verificare che l’operatore e le altre
persone siano lontane dal piano della mola rotante
e far girare l’apparato a vuoto alla massima velocità
per un minuto. Le mole danneggiate normalmente si
rompono durante questa fase di verifica.
i ) Usare l’equipaggiamento di protezione personale. A
seconda delle operazioni, utilizzare una maschera o
occhiali di protezione. Se opportuno, indossare una
mascherina antipolvere, protezioni acustiche, guanti
e un grembiule da lavoro in grado di arrestare
frammenti abrasivi o di lavorazione di piccole
dimensioni. La protezione oculare deve impedire
ai detriti volanti generati dalle varie operazioni di
raggiungere gli occhi. La maschera antipolvere o
Italiano
il respiratore devono essere in grado di filtrare le
particelle generate dalle lavorazioni. L’esposizione
prolungata a rumori di alta intensità può causare la
perdita dell’udito.
j ) Mantenere gli osservatori a una distanza di
sicurezza dall’area di lavoro. Chiunque acceda alla
zona di lavoro deve indossare abbigliamento di
protezione adeguato. Frammenti del pezzo da lavorare
o di una mola rotta possono volare via e causare lesioni al
di là dell’immediata area di lavoro.
k ) Posizionare il cavo lontano dall’accessorio rotante.
In caso di perdita di controllo, il cavo può essere tagliato o
impigliato e potrebbe avere una forza tale da trascinare la
mano o il braccio dell’operatore verso la lama in rotazione.
l ) Pulire regolarmente le prese d’aria dell’apparato.
La ventola del motore può attirare la polvere all’interno
dell’alloggiamento e l’accumulo eccessivo di metallo
polverizzato può causare pericoli elettrici.
m ) Non utilizzare l’apparato vicino a materiali
infiammabili. Non azionare l’elettroutensile mentre
è posizionato su una superficie combustibile come il
legno. Le scintille possono far incendiare i materiali.
n ) Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti
liquidi. L’utilizzo di acqua o altri liquidi refrigeranti può
provocare elettrocuzione o scosse elettriche.
Rimbalzo e relative avvertenze
Il rimbalzo è una reazione improvvisa di una mola impigliata,
inceppata o rotante. La pinzatura o l’inclinazione causa un rapida
stallo della mola rotante che a sua volta fa scagliare l’unità di
taglio incontrollata verso l’alto verso l’operatore.
Ad esempio, se un disco abrasivo è impigliato o pinzato dal pezzo
da lavorare, il bordo della mola penetrato nel punto pinzato può
scavare nel materiale e causare lo scavalcamento o il rimbalzo
della mola. In queste condizioni è possibile che i dischi abrasivi
si spezzino.
Il rimbalzo è il risultato di un uso sbagliato dell’elettroutensile
e/o di metodi o condizioni di lavoro scorretti e può essere evitato
prendendo le appropriate precauzioni, come descritto di seguito.
a ) Mantenere una presa salda sull’elettroutensile e
posizionare il corpo e il braccio in un modo tale da
poter resistere alle forze del contraccolpo. L’operatore
può frenare la forza di rimbalzo, se vengono prese le
precauzioni adatte.
b ) Non posizionarsi con il corpo allineato alla mola in
rotazione. Se si verifica un rimbalzo, scaglierà l’unità di
taglio verso l’alto verso l’operatore.
c ) Non fissare una motosega, lama di legno, mola
diamantata segmentata con un foro periferico
superiore a 10 mm o una lama dentata. Queste lame
creano rimbalzi e perdita di controllo frequenti.
d ) Non inceppare il disco di taglio e non esercitare una
pressione eccessiva. Non tentare di eseguire tagli
troppo profondi. Il sovraccarico della mola aumenta il
carico e la suscettibilità alla torsione o all’inceppamento
della mola nel taglio, con la possibilità di rimbalzo o
di rottura.
e ) Se il disco si inceppa, oppure quando, per una
qualsiasi ragione, si interrompe l’operazione di
taglio, spegnere l’elettroutensile e tenere l’unità
di taglio ferma nel pezzo fino a quando il disco di
arresta del tutto. Non tentare mai di rimuovere la
mola dal taglio mentre è in movimento, altrimenti
può rimbalzare. Esaminare e adottare azioni correttive
per eliminare le cause che inceppano la lama.
f ) Non riprendere l’operazione di taglio nel pezzo.
Far raggiungere la massima velocità alla mola
e poi rientrare con attenzione nel taglio. La mola
può incepparsi, scavalcare o rimbalzare se l’apparato
elettrico viene riavviato quando ancora è dentro al pezzo
in lavorazione.
g ) Pezzi di grandi dimensioni vanno sorretti per
minimizzare il rischio che la mola sia pinzata o che
rimbalzi. I pezzi più grandi tendono a incurvarsi
sotto il loro stesso peso. Devono essere collocati dei
supporti sotto al pezzo da lavorare vicino alla linea
di taglio e all’estremità del pezzo, su entrambi i lati
della mola.
Ulteriori avvertimenti di sicurezza per seghe
da taglio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Durante il lavoro evitare di far rimbalzare il disco da taglio
o di muoverlo bruscamente. Se questo avviene, fermare lo
strumento e controllare il disco da taglio.
Non avviare lo strumento mentre si è di fronte al disco da
taglio. Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
Fare attenzione ai trucioli e al materiale sottoposto a taglio.
Possono essere caldi e taglienti. Lasciare raffreddare le parti
tagliate prima di maneggiarle.
Il deflettore parascintille si scalda durante l’uso. Evitate di
toccarlo o regolarlo immediatamente dopo l’uso.
Spegnere lo strumento ed attendere l’arresto del disco da
taglio prima di spostare il pezzo in lavorazione o cambiare
le impostazioni.
Dopo lo spegnimento non cercare mai di fermare il disco da
taglio premendo contro il suo lato.
Non usare fluidi da taglio. Potrebbero incendiarsi o provocare
scosse elettriche.
Controllare che il pezzo in lavorazione sia
fissato correttamente.
Usare esclusivamente i dischi da taglio consigliati dal
costruttore.Non usare gli apparati per lavori per cui non sono
ideati; per esempio, non usare la lama delle seghe circolari per
tagliare tronchi o rami.
La massima velocità consentita del disco deve sempre
essere uguale o superiore a quella a vuoto dello strumento,
specificata sulla targhetta.
Non usare dischi da taglio di dimensioni non conformi a quelle
elencate nei Dati tecnici.
Leggere le istruzioni fornite dal costruttore della ruota.
Prima dell’uso assicurarsi che la ruota abrasiva sia
correttamente montata e fissata.
47
Italiano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lasciare funzionare lo strumento a vuoto in una posizione
sicura per almeno 30 secondi. Se si manifesta una sensibile
vibrazione o qualunque altra anomalia, spegnere lo strumento
e cercare di individuarne la causa.
Non usare i dischi da taglio per smerigliare.
Non tagliare cemento, mattoni, piastrelle o
materiale ceramico.
Non tagliare legno o materiali plastici o sintetici.
Non tagliare materiali in ghisa.
Non tagliare mai materiali in magnesio.
Non tagliare oggetti sotto tensione elettrica.
Usare in ambienti ventilati. Non usare nelle vicinanze di
liquidi, gas o polveri infiammabili. Le scintille e le schegge
provocate dal taglio o l’arco delle spazzole del motore possono
incendiare materiali combustibili.
Pulire regolarmente le aperture di ventilazione quando si
lavora in condizioni polverose. Se dovesse essere necessario
pulire le scanalature, utilizzare sempre una spazzola morbida;
ricordarsi di scollegare prima la macchina.
Conservare sempre i dischi da taglio in un ambiente protetto
ed asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
Rischi residui
•
•
•
I seguenti rischi sono inerenti all’uso di queste macchine:
ʵʵ lesioni causate dal contatto con le parti rotanti.
ʵʵ lesioni causate dalla rottura del disco da taglio.
I rischi sono maggiori:
ʵʵ all’interno dell’area di utilizzo
ʵʵ entro la portata delle parti rotanti della macchina
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in materia
di sicurezza e la messa in opera di dispositivi di protezione, è
impossibile eliminare tutti i rischi residui. Ad esempio:
ʵʵ Menomazione dell’udito.
ʵʵ Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte del disco da
taglio in rotazione.
ʵʵ Rischio di lesioni durante la sostituzione del disco.
ʵʵ Rischio di schiacciamento delle dita nell’apertura
delle protezioni.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga
omologato a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di
questo apparato (vedere i Dati tecnici). La sezione minima del
conduttore è 1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Troncatrice
1 Disco da taglio
1 Chiave a brugola
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Diametro del foro
Sicurezza elettrica
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN62841, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Il codice data 28 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazion
48
Italiano
Descrizione (Fig. A, G)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
10 Ruota
Perno di bloccaggio
11 Protezione anti scintille
Vite del deflettore
parascintille
12 Leva blocca-albero
Deflettore parascintille
13 Interruttore
Base
14 Foro lucchetto
Guida
15 Bullone ausiliario della
Morsetto
lama
Chiave a brugola da 8 mm 16 Lama supplementare
rondella
17 Quick-Change
Impugnatura di
(Sostituzione rapida) pinza
azionamento
lama (Fig. G)
Leva morsetto
Utilizzo Previsto
Corretto posizionamento delle mani (Fig. B)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura principale 29 , mentre l’altra mano guida il
pezzo da lavorare.
Funzione di avviamento lento
Relè di ritardo temporale (TDR)
La funzione di avviamento lento consente una velocità di
partenza rallentata sopra i 300 ms per evitare il sobbalzo iniziale.
Questa funzione è particolarmente utile anche quando il valore
del fusibile installato è troppo basso o non di natura inerte.
La troncatrice D28715 è progettata per il taglio di materiali in
acciaio di varie forme.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
La troncatrice D28715 è un elettroutensile professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Capacità di taglio
Connessione alla rete elettrica
Abbassare lo strumento fino alla posizione di trasporto.
Spingere il perno di bloccaggio 1 verso l’interno per bloccare
l’impugnatura.
Le prese da utilizzare per questo strumento devono essere
dotate di fusibili ritardati da 16 A.
Cadute di tensione
La corrente di spunto determina cadute di tensione di breve
durata. In condizioni di alimentazione particolarmente
sfavorevoli, questo potrebbe avere influenza su altri dispositivi.
Se l’impedenza di sistema dell’alimentazione è minore di 0,25
, è probabile l’insorgere di interferenze.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
L’ampia apertura del morsetto e il punto di snodo elevato
permettono di lavorare su pezzi di dimensioni anche
considerevoli. Utilizzare il diagramma della capacità di taglio per
determinare la dimensione massima dei tagli eseguibili con una
ruota nuova.
ATTENZIONE: alcuni oggetti molto grandi, di forma
circolare o irregolare, possono aver bisogno di sistemi
di fissaggio supplementari, nel caso in cui non possano
essere assicurati nel morsetto con sufficiente sicurezza.
ATTENZIONE: non usare questo strumento per tagliare
magnesio. Potrebbero derivarne danni allo strumento e
lesioni personali.
Trasporto (Fig. A)
Sbloccaggio (Fig. A)
Per sbloccare lo strumento, premere leggermente l’impugnatura
e tirare il perno di bloccaggio 1 verso l’esterno. L’impugnatura
si girerà verso l’alto.
Serraggio del pezzo in lavorazione (Fig. C, D)
• I profilati ad L si fissano e si tagliano meglio ponendo
entrambi i lati a contatto con la base.
• Si può usare uno spessore 18 leggermente più stretto del
pezzo in lavorazione 20 per migliorare l’utilizzo della ruota
(Fig. C).
• Pezzi molto lunghi possono essere sorretti da supporti 19 ,
in modo da essere allineati con la superficie della base
(Fig. D) L’estremità tagliata 20 deve essere libera di cadere,
in modo da non bloccare la ruota.
49
Italiano
Regolazione del deflettore parascintille (Fig. A)
Per meglio allontanare le scintille dalle persone e dai materiali
circostanti, allentare la vite 2 , regolare il deflettore 3 e
stringere nuovamente la vite.
AVVISO: rischio di provocare danni a oggetti. Evitare che
il cavo venga a contatto con il deflettore o con le scintille,
perché potrebbe danneggiarsi.
Per un taglio più accurato
1. Sbloccare la guida
2. Abbassare il braccio fino a che la ruota arrivi a contatto con
la base.
3. Appoggiare una squadra 25 alla ruota e appoggiare la
guida contro la squadra.
4. Bloccare la guida in questa posizione.
Uso del morsetto (Fig. E)
Uso (Fig. A, B)
Il morsetto è dotato di una funzione di regolazione rapida.
Per rilasciare il morsetto 6 quando è stretto, ruotare
l’impugnatura 8 in senso antiorario una o due volte per
ridurre la pressione di serraggio. Sollevare la leva 9 . Tirare
l’impugnatura verso l’esterno quanto è necessario. Il morsetto
può essere spinto in posizione di bloccaggio senza dover
ruotare l’impugnatura. Abbassare la leva e stringere la morsa sul
pezzo usando l’impugnatura.
Fare riferimento alla figura B per il corretto posizionamento del
corpo durante l’uso.
Per avviare lo strumento, premere l’interruttore 13 . Per
spegnere lo strumento, rilasciare l’interruttore. Tenere mani e
oggetti lontani dalla ruota fino a che si sia fermata.
Per impedire l’uso non autorizzato dello strumento, installare
un normale lucchetto (non incluso) nell’apposito foro 14 dell’interruttore.
Uso della guida (Fig. E)
Montaggio e smontaggio delle ruote (Fig. A, G)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali, spegnere lo strumento e disconnettere
la spina dalla presa di corrente prima di installare e
rimuovere qualunque accessorio, prima di regolare
le impostazioni o durante le riparazioni. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare lesioni personali.
Per regolare la guida 5 non sono necessari attrezzi. La
guida è bloccata e sbloccata dalla leva di rilascio rapido del
morsetto 21 . Quando la leva è spinta completamente in
avanti, la guida è sbloccata. La guida può allora essere mossa
liberamente avanti e indietro o ruotata per trovare la posizione
di taglio ottimale per una nuova ruota, e man mano che la ruota
si consuma.
Tirando la leva completamente indietro si blocca la guida
nella posizione prescelta. Se il gambo inferiore della leva non
è in posizione orizzontale (cioè parallelo alla base), la guida
non è bloccata. Il blocco della guida è raggiunto solo quando
si avverte una forte resistenza nel tirare indietro la leva. Se
si osserva scarsa resistenza, regolare la forza del fissaggio
stringendo leggermente i due bulloni 22 che collegano la
guida alla base. Testare nuovamente serrando e provando a
smuovere la guida.
Regolazione angolare della guida (Fig. F)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali, spegnere lo strumento e disconnettere
la spina dalla presa di corrente prima di installare e
rimuovere qualunque accessorio, prima di regolare
le impostazioni o durante le riparazioni. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare infortuni.
L’indicatore di posizione angolare 23 fa parte del sistema di
blocco della guida. Allineare la linea d’angolo desiderata con la
scanalatura 24 della base.
50
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali, spegnere lo strumento e disconnettere
la spina dalla presa di corrente prima di installare e
rimuovere qualunque accessorio, prima di regolare
le impostazioni o durante le riparazioni. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione OFF. Un avvio accidentale
può causare lesioni personali.
La chiusura a sostituzione rapida (Quick-Change) della lama non
richiede l’uso di attrezzi durante la sostituzione della lama.
1. Spingere verso l’interno la leva di bloccaggio della ruota 12 e ruotarla manualmente 10 fino a che la leva entra nella
feritoia della flangia 26 , bloccando la ruota. Allentare
la chiusura a sostituzione rapida, in senso antiorario. La
chiusura ha una filettatura destrorsa.
2. Rimuovere manualmente la chiusura 17 , la rondella della
lama 27 e la ruota 10 .
3. Assicurarsi che la superficie della flangia sia pulita e
piana. Montare la nuova ruota abrasiva invertendo i
passi precedenti.
4. Stringere la chiusura a sostituzione rapida ruotandola in
senso orario fino a che la manopola scatta per almeno
tre volte, assicurando il corretto serraggio. La chiusura a
sostituzione rapida non può essere troppo stretta.
NOTA: non stringere troppo i bulloni. Un bullone
supplementare per la lama 15 e una rondella
supplementare 16 sono collocati sul retro dell’impugnatura.
Bullone e rondella devono essere usati insieme per assicurare
correttamente la lama.
AVVERTENZA: rischio di lesioni personali. Controllare
il piano su cui viene appoggiato lo strumento durante il
montaggio di una nuova ruota. Quando il braccio viene
abbassato completamente, la ruota potrebbe urtare
contro OGGETTI O STRUTTURE CHE SPORGANO DAL PIANO
DI LAVORO (al di sotto della base).
Installazione (Fig. H, I)
ATTENZIONE: lo strumento deve essere appoggiato su
un piano di lavoro stabile e non scivoloso, per prevenire
movimenti imprevisti durante l’uso.
Procedura per l’installazione fissa
1. Praticare quattro fori da 8 mm attraverso il piano di lavoro
(Fig. H)
2. Inserire viti da 1/4–20 attraverso i fori della base e quelli del
piano di lavoro. La lunghezza delle viti dovrebbe essere pari
circa allo spessore del piano più 102 mm.
Installazione provvisoria
1. Tagliare due tavole, delle dimensioni approssimative di 508
x 50,8 x 101,6 mm.
2. Posizionare la troncatrice nella posizione voluta.
3. Sistemare strettamente le tavole lungo i lati dello strumento
ed inchiodarle al piano di lavoro (Fig. I).
Consigli per Tagli più accurati
• Lasciare che sia la ruota a tagliare. L’applicazione di
una forza eccessiva consumerà la ruota, diminuendone
l’efficacia, e/o lo deformerà, causando tagli irregolari.
• Regolare correttamente l’angolo della guida.
• Assicurarsi che il pezzo in lavorazione aderisca bene
alla base.
• Fissare saldamente il pezzo in lavorazione, in modo da
evitare movimenti e vibrazioni.
MANUTENZIONE
Italiano
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Usare solo ruote ad alta resistenza di Tipo 1 a legante organico,
omologati per 4100 rpm o superiori.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
In questo strumento vengono utilizzati esclusivamente
cuscinetti a sfera sigillati. Questi cuscinetti hanno sufficiente
lubrificante al loro interno per durare per tutta la vita
della troncatrice.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
51
Nederlands
ZWARE 355 mm CIRKELZAAG MET SNEL WISSELENDE
KLEMBEUGEL D28715
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Type
Stroomtoevoer
Onbelaste snelheid
Min.randsnelheid zaagblad
Zaagblad diameter
Zaagblad binnendiameter
Dikte zaagblad
Schroefdraadformaat van as
Type zaagblad recht, niet-verzonken
Dwarszaagcapaciteit bij 90 gr
rond
vierkant
rechthoekig
hoekvormig
Dwarszaagcapaciteit bij 45 gr.
rond
vierkant
rechthoekig
hoekvormig
Gewicht
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28715
230
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
mm
mm
mm
mm
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
mm
mm
mm
mm
kg
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
18,5
Richtlijn Voor Machines
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
18,5
Vibratie-emissiewaarde ah =
m/s2
6,2
5,3
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN62841 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
52
EG-conformiteitsverklaring
Afkortzaag
D28715
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN62841-3-10.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
100
98
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
112
111
K(onzekerheid voor het gegeven
dB(A)
3
3
geluidsniveau)
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
02.11.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle hieronder
vermelde waarschuwingen kan leiden tot een elektrische
schok, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIES ZODAT U DEZE LATER OOK
KUNT RAADPLEGEN
De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten elektrisch
gereedschap of naar uw (snoerloos) elektrisch gereedschap met
een accu.
1) Veiligheid op de werkplek
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Op rommelige of donkere plekken kunnen gemakkelijk
ongelukken gebeuren.
b ) Bedien elektrisch gereedschap niet in een explosieve
omgeving, zoals in de nabijheid van ontvlambare
vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap
veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen
doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand
wanneer u elektrisch gereedschap bedient.
Als u wordt afgeleid, kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
wijze aan. Gebruik geen adapterstekkers met geaard
elektrisch gereedschap. Niet-aangepaste stekkers en
passende contactdozen verminderen het risico van een
elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlakken zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
Nederlands
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen
of natte omstandigheden. Als er water elektrisch
gereedschap binnendringt, verhoogt dit het risico van een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Draag het
elektrisch gereedschap nooit aan het snoer, trek het
gereedschap nooit aan het snoer naar u toe, en trek
de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact.
Houd het snoer uit de buurt van warmte, olie,
scherpe randen of bewegende onderdelen.
Beschadigde snoeren of snoeren die in de war zijn geraakt,
verhogen het risico van een elektrische schok.
e ) Gebruik, wanneer u elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor werken buitenshuis,
vermindert het risico van een elektrische schok.
f ) Als het werken met elektrisch gereedschap op
een vochtige locatie onvermijdelijk is, zorg er
dan voor dat de stroomvoorziening beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico van een
elektrische schok.
3) Persoonlijke veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezond
verstand wanneer u met elektrisch gereedschap
werkt. Gebruik het gereedschap niet wanneer u
vermoeid bent of onder invloed van drugs, alcohol of
medicatie. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel.
b ) Draag persoonlijke beschermende kleding. Draag
altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting,
zoals een stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming, gebruikt in de
juiste omstandigheden, zal het risico van persoonlijk
letsel verminderen.
c ) Zorg ervoor dat het gereedschap niet per ongeluk
kan worden gestart. Controleer dat de schakelaar in
de stand Uit (Off) staat voordat u het gereedschap
aansluit op de stroombron en/of de accu plaatst en
voordat u het gereedschap oppakt en draagt. Het
dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op
de schakelaar of het van stroom voorzien van elektrisch
gereedschap waarvan de schakelaar in de stand Aan
staat, kan gemakkelijk leiden tot ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrisch gereedschap inschakelt. Een steeksleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrisch gereedschap is achtergebleven, kan persoonlijk
letsel veroorzaken.
e ) Reik niet buiten uw macht. Blijf te allen tijde stevig
in evenwicht en met beide voeten op de grond
staan. Dit zorgt voor betere controle van het elektrisch
gereedschap in onverwachte situaties.
53
Nederlands
f ) Draag de juiste kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
goed worden aangesloten en gebruikt. Het
gebruik van stofafzuiging kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
h ) Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel
hebt gebruikt, het allemaal wel weet en dat
u de veiligheidsbeginselen kunt negeren. Een
onvoorzichtige actie kan in een fractie van een seconde
ernstig letsel tot gevolg hebben.
4) Gebruik en verzorging van elektrisch
gereedschap
a ) Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het
juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing.
Het juiste elektrisch gereedschap voert de werkzaamheden
waarvoor het is ontworpen, beter en veiliger uit.
b ) Gebruik het gereedschap niet als u het niet met de
schakelaar in en uit kunt schakelen. Ieder gereedschap
dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is
gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c ) Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu, als deze uitneembaar is, uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert, accessoires
verwisselt, of het elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per
ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt, buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrisch gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrisch gereedschap en accessoires
goed. Controleer op verkeerde uitlijning en het
aanlopen van bewegende onderdelen, breuk van
onderdelen en andere omstandigheden die de
werking van het gereedschap nadelig kunnen
beïnvloeden. Laat het gereedschap voor gebruik
repareren, als het is beschadigd. Veel ongelukken
worden veroorzaakt doordat elektrisch gereedschap niet
goed is onderhouden.
f ) Houd zaaggereedschap scherp en schoon. Goed
onderhouden zaaggereedschap met scherpe snijranden
loopt minder snel vast en is gemakkelijker onder controle
te houden.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen, enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij u
rekening houdt met de werkomstandigheden en
54
de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van het
elektrische gereedschap voor werkzaamheden die anders
zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen leiden tot een
gevaarlijke situatie.
h ) Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet
pakt, droog, schoon en vrij van olie en vet. Door
gladde handgrepen en oppervlakken die u beet pakt,
kan veilig werken en bedienen van het gereedschap in
onverwachte situaties onmogelijk worden.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit garandeert dat
de veiligheid van het gereedschap behouden blijft.
Veiligheidswaarschuwingen voor
afkortmachines
a ) Plaats uzelf en omstanders buiten het bereik van
het roterende zaagblad. De beschermkap helpt de
gebruiker te beschermen tegen afgebroken deeltjes van
het zaagblad en het per ongeluk aanraken van het blad.
b ) Gebruik alleen gelijmde versterkte zaagbladen
of diamant-zaagbladen voor dit elektrisch
gereedschap. Als u een accessoire op uw elektrisch
gereedschap kunt bevestigen, betekent dat nog niet
dat u er gegarandeerd veilig mee kunt werken.
OPMERKING: De woorden gelijmd versterkt of diamant
worden gebruikt al naar gelang zijn van toepassing zijn op
de aanduiding van het gereedschap.
c ) Het nominale toerental van het accessoire moet
tenminste gelijk zijn aan het maximale toerental
zoals dit op het gereedschap staat vermeld.
Accessoires die sneller draaien dan hun nominale toerental
kunnen in stukken breken en worden weggeslingerd.
d ) Schijven moeten alleen worden gebruikt voor
de aanbevolen toepassingen. Bijvoorbeeld: slijp
niet met de zijkant van eenafkortschijf. Schuur/
afkortschijven zijn bedoeld voor rondom slijpen;
zijwaartse krachten kunnen maken dat deze schijven uit
elkaar spatten.
e ) Gebruik altijd onbeschadigde wielflenzen van de
juiste diameter voor de slijpschijf van uw keuze. De
juiste schijfflenzen ondersteunen de schijf en verminderen
zo de mogelijkheid van schijfbreuk.
f ) De buitendiameter en dikte van het hulpstuk mogen
niet groter zijn dan de maximale capaciteit van uw
elektrische gereedschap. Accessoires met een onjuiste
grootte kunnen niet voldoende worden vastgemaakt of
onder controle worden gehouden.
g ) De grootte van het asgat van schijven en flenzen
moet goed passen op de as van het elektrisch
gereedschap. Schijven en flenzen met een asgat dat
niet past op de bevestigingshardware van het elektrisch
gereedschap zullen uit balans raken en/of extreem
trillen en kunnen u de controle over het gereedschap
doen verliezen.
Nederlands
h ) Gebruik geen beschadigde schijven. Kijk vóór
ieder gebruik de schijven na op beschadigingen en
scheuren. Als het gereedschap of het accessoire is
gevallen, inspecteer het dan op schade of plaats een
onbeschadigde schijf. Na het nakijken en plaatsen
van een schijf blijven u en omstanders uit de buurt
van het bereik van het roterende schijf en schakelt
u het gereedschap gedurende één minuut in op
maximale onbelaste snelheid. Beschadigde schijven
breken gewoonlijk af tijdens deze testtijd.
i ) Draag persoonlijke beschermende uitrusting.
Gebruik afhankelijk van de toepassing
gezichtsbedekking of bescherming van de ogen,
zoals een veiligheidsbril. Draag, zo nodig, een
stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen
en een werkschort die kleine afgeschuurde
deeltjes of deeltjes van het werkstuk kunnen
tegenhouden. De bescherming van de ogen
moet rondvliegende deeltjes die door de diverse
werkzaamheden vrijkomen, tegen kunnen houden.
Het stofmasker moet in staat zijn deeltjes die
door uw werkzaamheden vrijkomen te filteren.
Langdurige blootstelling aan intense geluiden kan
gehoorverlies veroorzaken.
j ) Houd omstanders op veilige afstand van de
werkomgeving. Iedereen die het werkgebied
betreedt, moet persoonlijke beschermende kleding
dragen. Brokstukken van het werkstuk of van een
afgebroken schijf kunnen worden weggeslingerd en letsel
buiten het directe werkgebied veroorzaken.
k ) Plaats het netsnoer buiten het bereik van het
ronddraaiende accessoire. Als u de controle
verliest, wordt het snoer mogelijk doorgesneden of
gegrepen en kan uw hand of arm in de draaiende schijf
worden getrokken.
l ) Maak de ventilatieopeningen van het gereedschap
regelmatig schoon. De ventilator van de motor zuigt
het stof in de behuizing en extreme ophoping van
metaaldeeltjes kan een elektrische schok veroorzaken.
m ) Werk niet met het gereedschap in de buurt
van ontvlambare materialen. Werk niet met
het elektrisch gereedschap op een brandbaar
oppervlak, zoals hout. Vonken kunnen deze materialen
doen ontbranden.
n ) Gebruik geen accessoires waarvoor vloeibare
koelmiddelen nodig zijn. Het gebruik van water of
andere vloeibare koelmiddellen kan een elektrische schok
tot gevolg hebben.
Terugslag en bijbehorende waarschuwingen
Terugslag is een plotselinge reactie van een draaiende schijf die
bekneld raakt of verbogen wordt. Bekneld raken of verbuigen
veroorzaakt een snel vastlopen van de roterende schijf wat er dan
weer toe leidt dat de gebruiker de controle over het gereedschap
verliest en het gereedschap omhoog naar de gebruiker
wordt geduwd.
Als bijvoorbeeld een slijpschijf vastloopt of bekneld raakt in het
werkstuk, kan de rand van de schijf die bij het knelpunt in het
oppervlak van het materiaal dringt, de schijf omhoog doen komen
en omhoog naar de gebruiker duwen. Slijpschijven kunnen onder
deze omstandigheden ook afbreken.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik en/of onjuiste
gebruiksomstandigheden van het elektrisch gereedschap en kan
worden voorkomen door geschikte voorzorgsmaatregelen te
nemen, zoals hieronder vermeld.
a ) Blijf de het gereedschap stevig met beide handen
vasthouden en plaats uw lichaam en armen zodanig
dat u een eventuele terugslag kunt tegenhouden.
De gebruiker kan de opwaartse terugslagkrachten
controleren, als de juiste voorzorgsmaatregelen
worden genomen.
b ) Plaats uw lichaam niet op één lijn met de draaiende
schijf. Als terugslag optreedt, zal hierdoor het
gereedschap omhoog naar de gebruiker worden geduwd.
c ) Bevestig niet een zaagketting, zaagblad voor
houtbewerking, gedeelde diamantschijf met een
ronde opening die groter is dan 10 mm, of een
getand zaagblad. Dergelijke zaagbladen veroorzaken
vaak terugslag en verlies van controle.
d ) Duw niet te hard tegen de schijf en oefen niet te veel
druk uit. Probeer niet een al te grote zaagdiepte
te bereiken. Het overbelasten van de schijf vergroot
de belasting en ontvankelijkheid voor het blokkeren
of vastlopen van de schijf in de zaagsnede, en de
mogelijkheid van terugslag of schijfbreuk.
e ) Wanneer het blad vast komt te zitten, of wanneer
u het zagen om welke reden dan ook wilt
onderbreken, schakel dan het gereedschap uit en
houd dit zonder te bewegen in het materiaal totdat
de schijf volledig tot stilstand is gekomen. Probeer
nooit de schijf uit de zaagsnede te verwijderen
terwijl de schijf in beweging is, anders kan terugslag
optreden. Zoek naar de oorzaak van het vastlopen van
de schijf en neem de juiste corrigerende maatregelen.
f ) Hervat de werkzaamheden niet als de schijf nog
in het werkstuk zit. Laat het wiel volledig op
snelheid komen en steek het voorzichtig opnieuw
in de zaagsnede. Het wiel kan blokkeren, weglopen of
terugslaan als het gereedschap opnieuw wordt opgestart
in het werkstuk.
g ) Ondersteun een groot werkstuk zodat het risico van
vastlopen of terugslaan van de schijf minder groot
is. Grote werkstukken kunnen onder hun eigen
gewicht doorzakken. De ondersteuning moet onder
het werkstuk worden geplaatst, dicht bij de zaaglijn en de
rand van het werkstuk, aan beide zijden van de schijf.
55
Nederlands
Aanvullende waarschuwingen voor de
veiligheid bij afkortzagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
56
Vermijd tijdens gebruik het stuiteren van het zaagblad en
geef het geen ruwe behandeling. Als dit gebeurt, stop het
gereedschap dan en inspecteer het zaagblad.
Gebruik het gereedschap niet terwijl u in het verlengde
van het zaagblad staat. Laat geen andere mensen toe in
het werkgebied.
Let op zaagsnippers en het materiaal dat gesneden wordt. Ze
kunnen scherp en heet zijn. Geef onderdelen de tijd om af te
koelen voordat u ze aanraakt.
De vonkdeflector wordt heet tijdens gebruik. Vermijd het
aanraken of bijstellen van de vonkdeflector direct na gebruik.
Schakel het gereedschap uit en wacht totdat het zaagblad
is gestopt, voordat u het werkstuk verplaatst of de
instellingen wijzigt.
Probeer nooit het zaagblad te stoppen nadat het gereedschap
is uitgeschakeld door te drukken tegen de zijkant van
het zaagblad.
Gebruik geen snijvloeistoffen. Zulke vloeistoffen kunnen vlam
vatten of een elektrische schok opleveren.
Controleer of het werkstuk voldoende wordt gesteund.
Gebruik alleen de zaagbladen die aanbevolen zijn door de
fabrikant. Gebruik niet gereedschap voor doeleinden waarvoor
het niet is bedoeld; bijvoorbeeld, gebruik niet een cirkelzaag
voor het zagen van boomtakken of houtblokken.
De max. toegestane snelheid van het zaagblad moet altijd
gelijk zijn aan of groter dan de onbelaste snelheid van het
gereedschap zoals dat aangegeven staat op de naamplaat.
Gebruik geen zaagbladen die niet overeenkomen met de
dimensies die beschreven staan in de technische gegevens.
Lees de gebruiksaanwijzing die geleverd werd door
de schijffabrikant.
Controleer of de slijpschijf goed aangebracht en vastgezet is
voor gebruik.
Laat het gereedschap ten minste 30 seconden onbelast
draaien in een veilige positie. Als het gereedschap hevig trilt of
er zich een ander gebrek voordoet, stop het gereedschap dan
en inspecteer het om de oorzaak te bepalen.
Gebruik zaagbladen niet om aan de zijkant te slijpen.
Snijd geen cement, steen, tegels of keramische materialen.
Snijd geen hout, plastic of synthetische materialen.
Snijd geen gietijzeren materialen.
Snijd nooit materialen van magnesium.
Snijd geen materiaal dat onder stroom staat.
Gebruik dit gereedschap in een goed geventileerde ruimte.
Gebruik het gereedschap niet in de buurt van brandbare
vloeistoffen, gassen of stof. Vonken of hete snippers van
het snijden of van bogen van de motorborstels kunnen
ontvlambare materialen doen ontbranden.
Maak de ventilatiesleuven regelmatig schoon als u in stoffige
omstandigheden werkt. Mocht het nodig zijn de sleuven te
reinigen, doe dat dan altijd met een zachte borstel; denk er wel
•
aan dat u eerst de stekker van de machine uit het stopcontact
moet trekken.
Bewaar zaagbladen altijd goed beschermd en op een droge
plek buiten het bereik van kinderen.
Overige risico’s
•
•
•
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
dergelijke machines:
ʵʵ letsel veroorzaakt door aanraken van
ronddraaiende delen.
ʵʵ letsel veroorzaakt door het scheuren van de zaagschijf.
Deze risico’s zijn het grootst:
ʵʵ binnen het werkingsbereik
ʵʵ binnen het bereik van de ronddraaiende
machineonderdelen
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
ʵʵ Gehoorsbeschadiging.
ʵʵ Risico op ongevallen veroorzaakt door onbedekte delen
van de draaiende zaagschijf.
ʵʵ Risico op letsel bij het verwisselen van de schijf.
ʵʵ Risico dat de vingers bekneld raken bij het openen van
de afdekkappen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN62841; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd
3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening
van dit gereedschap (zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Het pakket bevat:
1Cirkelzaag
1Zaagschijf
1Inbussleutel
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Nederlands
Markering op het gereedschap
Verbinden met het stroomnet
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
De netvoeding die gebruikt moet worden voor deze machine,
moet uitgerust zijn met een 16 A uitschakelzekering met
vertraagde werking.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Diameter van de uitboring
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 28 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A, G)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
10 Schijf
Sluitpen
11 Vonkbeschermkap
Vonkdeflectorschroef
12 Schijfslothendel
Vonkdeflector
13 Drukschakelaar
Voetstuk
14 Slotgat
Geleiding
15 Bout voor extra schijf
Schroef
16 Extra schijf boutsluitring
8 mm inbussleutel
17 Snelwissel schijfklem
Kruk
(Afb. G)
Schroefhendel
Gebruiksdoel
Uw D28715 cirkelzaag is ontworpen voor het snijden van stalen
materialen van verschillende vormen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
De D28715 cirkelzaag is een professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Voltagedalingen
in de uitstroming leiden tot kortetermijn voltagedalingen.
Onder ongunstige omstandigheden in de stroomvoorziening
kan andere apparatuur beïnvloed worden. Als de
systeemimpedantie van de stroomvoorziening lager is dan 0,25
, zullen er waarschijnlijk geen storingen optreden.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. B)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de
hoofdhandgreep 29 en met de andere leidt u het werkstuk.
Functie langzame start
Time Delay relay (TDR Tijdsvertragingsrelais )
De functie langzame start maakt het langzaam opbouwen
van de snelheid gedurende 300 ms mogelijk zodat een eerste
schok tijdens het opstarten wordt voorkomen. Deze functie is
ook bijzonder nuttig wanneer de waarde van de geïnstalleerde
zekering te laag is of de zekering niet een inert karakter heeft.
Zaagcapaciteit
De brede bankschroefopenning en het hoge draaipunt
bieden zaagcapaciteit voor veel grote stukken. Raadpleeg
de zaagcapaciteitstabel om de totale maximale grootte te
bepalen van de sneden die met een nieuwe schijf gemaakt
kunnen worden.
VOORZICHTIG: Bepaalde voorwerpen die groot, rond
of onregelmatig gevormd zijn, kunnen extra bevestiging
vereisen als ze niet stevig vastgezet kunnen worden in
de bankschroef.
57
Nederlands
VOORZICHTIG: Zaag geen magnesium met dit
gereedschap. Dit kan leiden tot schade aan de zaag en
persoonlijke verwondingen.
Om te dragen (Afb. A)
Klap de unit ineen en plaats waar de zaag gedragen kan
worden. Duw de sluitpen 1 in om de arm vast te zetten.
Ontgrendelen (Afb. A)
Om het gereedschap te ontgrendelen en de kop op te tillen,
drukt u de motorarm iets naar beneden. Trek de sluitpen 1 eruit. De motorarm zal dan omhoog draaien.
Materiaal vastklemmen en ondersteunen
(Afb. C, D)
• Hoeken worden het beste geklemd en gesneden met beide
poten rustend tegen het voetstuk.
• Een afstandsblok 18 dat iets smaller is dan het
werkstuk 20 , kan worden gebruikt om het gebruik van de
schijf te vergroten (Afb. C).
• Lange werkstukken moeten worden ondersteund door
een blok 19 , zodat ze gelijk liggen aan de bovenkant van
het voetstuk (Afb. D). Het afgesneden einde 20 moet vrij
zijn om naar beneden te vallen, om te vermijden dat de
schijf vastloopt.
Aanpassen van de vonkdeflector (Afb. A)
Om vonken het beste weg te kaats=en van omringende
personen en materialen, kunt u de schroef 2 losmaken, de
vonkdeflector 3 bijstellen en dan de schroef weer vastdraaien.
OPMERKING: Risico van zaakschade. Laat de draadset
niet in contact komen met de deflector of vonken, omdat
dit de draadset kan beschadigen.
Gebruik van de bankschroef (Afb. E)
De bankschroef heeft een snelle loopfunctie. Om de
bankschroef 6 los te maken wanneer die stevig is vastgeklemd,
draai de krukas 8 één of twee keer naar links om de klemdruk
te verwijderen. Til de bankschroefhendel 9 op. Trek de
krukmontage zo ver naar buiten als gewenst. De bankschroef
kan ingedrukt worden, zodat hij werkt zonder aanzwengelen.
Laat de bankschroefhendel zakken en klem de bankschroef
daarna vast op het werkstuk met de krukas.
Gebruik van de geleiding (Afb. E)
WAARSCHUWING: Om het risico van letsel te
verminderen, moet u de unit uitschakelen en de
stekker van de machine uit het stopcontact halen
vóór het installeren of verwijderen van accessoires,
vóór het bijstellen of veranderen van instellingen
of bij reparaties. Controleer of de triggerschakelaar
in de OFF-positie staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
De geleiding 5 kan zonder gereedschap worden bijgesteld.
De sneluitschakeling-klemhendel 21 ontsluit en sluit de
geleiding. Als de hendel volledig naar voren is gedraaid, is de
geleiding ontsloten. De geleiding kan dan vrij naar voren of
58
achteren worden geschoven of worden gedraaid voor de beste
zaagpositie voor een nieuwe schijf en als de schijf verslijt.
Door de hendel volledig naar achteren te draaien wordt de
geleiding in de gekozen positie vastgezet. Als de onderpoot van
de hendel niet horizontaal is (parallel aan het voetstuk), is de
geleiding niet vergrendeld. De hendel zal de geleiding alleen
vergrendelen als er sterke weerstand is om die naar achteren
te schuiven. Als de weerstand licht is, kunt u de klemkracht
bijstellen door de twee bouten 22 die de geleiding op het
voetstuk vasthouden, iets aan te draaien. Test door opnieuw
vast te klemmen en probeer dan de geleiding te verschuiven.
De hoek van de geleiding aanpassen (Afb. F)
WAARSCHUWING: Om het risico van letsel te
verminderen moet u de unit uitschakelen en de
stekker van de machine uit het stopcontact halen
vóór het installeren of verwijderen van accessoires,
vóór het bijstellen of veranderen van instellingen
of bij reparaties. Controleer of de triggerschakelaar
in de OFF-positie staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
De hoekaanpassingsindicator 23 is een deel van
het klemsysteem van de geleiding. Zet de gewenste
hoekindicatorlijn op één lijn met de rand van de sleuf 24 in
het voetstuk.
Voor een preciezere vierkante snede
1. Ontgrendel de geleiding.
2. Duw de arm naar beneden totdat de schijf in het
voetstuk reikt.
3. Plaats een vierkant 25 tegen de schijf en stel de geleiding
bij tegen het vierkant aan.
4. Vergrendel de geleiding in de positie.
Gebruik (Afb. A, B)
Raadpleeg Afb. B voor de juiste lichaamshouding tijdens
het gebruik.
Om het gereedschap te starten, drukt u de triggerschakelaar 13 in. Laat de drukschakelaar los om het toestel uit te schakelen.
Houd handen en materiaal bij de schijf vandaan totdat de schijf
tot stilstand is gekomen.
Om gebruik door onbevoegden van het gereedschap te
voorkomen, kunt u een standaard hangslot (niet meegeleverd)
bevestigen aan het hangslotgat 14 dat zich in de
trigger bevindt.
Verwijdering en installatie van schijven
(Afb. A, G)
WAARSCHUWING: Om het risico van letsel te
verminderen moet u de unit uitschakelen en de
stekker van de machine uit het stopcontact halen
vóór het installeren of verwijderen van accessoires,
vóór het bijstellen of veranderen van instellingen
of bij reparaties. Controleer of de triggerschakelaar
in de OFF-positie staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
Nederlands
De Quick-Change schijfklem kan zonder gereedschap de
schijf verwisselen.
1. Duw de schijfslothendel 12 in en draai de schijf 10 met de
hand totdat de schijfslothendel de sleuf in de binnenkant
van de flens 26 pakt om de schijf te vergrendelen. Draai de
Quick-Change schijfklem 17 tegen de klok in los. De klem
heeft een rechtse draad.
2. Verwijder Quick-Change schijfklem 17 ,
schijfklemringetje 27 en de oude schijf 10 met de hand.
3. Controleer of de oppervlakken van de flens schoon en vlak
zijn. Installeer de nieuwe schuurschijf door de bovenstaande
stappen in de omgekeerde volgorde uit te voeren.
4. Draai de Quick-Change schijfklem met de klok mee vast
totdat de knop ten minste drie keer klikt, om ervoor te
zorgen dat de knop stevig vast zit. De Quick-Change
schijfklem kan niet te strak worden aangedraaid.
LET OP: Draai de bout niet te strak aan. Een extra schijfbout 15 en schijfboutringetje 16 zijn opgeborgen aan de achterkant
van de motorarm. De bout en het afsluitringetje moeten samen
worden gebruikt om de schijf veilig vast te klemmen.
WAARSCHUWING: Risico van persoonlijk letsel.
Inspecteer het werkoppervlak waarop de cirkelzaag rust,
bij het vervangen met een nieuwe schuurschijf. Het is
mogelijk dat de schijf EEN ITEM OF STRUCTUUR DAT/DIE
UITSTEEKT BOVEN het werkoppervlak, aanraakt (onder het
voetstuk) als de arm volledig omlaag is.
Installeren (Afb. H, I)
VOORZICHTIG: Gereedschap moet ondersteund worden
op een stabiel, gelijkmatig, niet-slippend oppervlak om
onverwachte beweging tijdens het gebruik te voorkomen.
Procedure voor permanente installatie
1. Boor vier gaten van 8 mm door het werkoppervlak (Afb. H)
2. Plaats 1/4–20 schroeven door de gaten in het voetstuk en
door de gaten in het bevestigingsoppervlak. De lengte van
de schroeven moet ongeveer gelijk zijn aan de dikte van het
bevestigingsoppervlak plus 102 mm.
Montageraam bevestigen
1. Zaag twee planken ongeveer 508 x 50,8 x 101,6 mm.
2. Zet de cirkelzaag op de gewenste werkplek.
3. Zet de planken vlak naast de zijkant, en bevestig aan het
werkoppervlak (Afb. I)
Gebruikstips voor preciezere sneden
• Laat de schijf het snijden doen. Overmatige kracht zal
ertoe leiden dat de schijf dof wordt, wat de zaagefficiëntie
vermindert, en/of weg kaatst, wat tot onjuiste sneden leidt.
• Stel de hoek van de geleiding goed bij.
• Controleer of het materiaal vlak ligt op het voetstuk.
• Klem het materiaal goed vast om beweging en vibratie
te vermijden.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Dichte, vetgesloten kogellagers worden in de hele machine
gebruikt. Deze kogellagers zijn in de fabriek gevuld
met voldoende smering voor de hele gebruiksduur van
de cirkelzaag.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Gebruik alleen type 1 organisch gebonden schijven van 4100
rpm of hoger.
59
Nederlands
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
60
Norsk
KRAFTIG 355 mm KAPPSAG MED
HURTIGVEKSLINGSKLEMME D28715
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Hastighet u/belastning
Min. perifer hastighet sagblad
Diameter på sagblad
Senterhull
Tykkelse på sagblad
Gjengedimensjon på spindel
Type sagblad rett, uten innfelling
Kapasitet til tverrkapping ved 90˚
rundt
kvadratisk
rektangulært
vinklet
Kapasitet til tverrkapping ved 45
rundt
kvadratisk
rektangulært
vinklet
Vekt
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28715
230
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
mm
mm
mm
mm
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
mm
mm
mm
mm
kg
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
18,5
18,5
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN62841-3-10:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
100
98
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
112
111
K(usikkerhet for det angitte
dB(A)
3
3
støynivå)
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
m/s2
6,2
5,3
Usikkerhet K =
m/s2
1,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN62841, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Overensstemmelseserklæring med EU
Maskineridirektiv
Kappemaskin
D28715
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
02.11.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
61
Norsk
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av advarslene under kan resultere i elektrisk
støt, brann og/eller alvorlig personskade.
LAGRE ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk verktøy i eksplosive omgivelser, slik som i
nærheten av antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektriske verktøy skaper gnister som kan antenne støv
eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker
elektriske verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er økt
risiko for elektrisk støt dersom kroppen din er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk støt.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
62
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernerbriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra
bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere strørelaterte farer.
h ) Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av
verktøy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer
verktøyets sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling
kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen av
et sekund.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller ta av
batteripakken fra det elektriske verktøyet, hvis det
er avtagbart, før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
Norsk
e ) Hold verktøy og tilbehør ved like. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehøret og bittene, osv., i samsvar
med disse instruksjonene og ta i betraktning
arbeidsforholdene og det arbeidet som skal
utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
h ) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie
for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir
utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i
uventede situasjoner.
5) Service
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Sikkerhetsanvisninger for kappemaskiner
a ) Still deg selv og eventuelle tilstedeværende bort fra
banen til den roterende skiven. Beskyttelsen beskytter
operatøren fra ødelagte skivefragmenter og tilfeldig
kontakt med skiven.
b ) Bruk kun limte forsterkede eller diamantkappesikver på verktøyet. Selv om tilbehøret
kan kobles til elektroverktøyet, sikrer ikke dette
trygg drift.
MERK: Angivelsen limte forsterkede eller diamant er
brukbar avhengig av verktøyets betegnelse.
c ) Merkehastighet på tilbehøret må være minst lik
maksimal hastighet som er angitt på verktøyet.
Tilbehør som går fortere enn merkehastigheten sin, kan bli
ødelagt og fly i stykker.
d ) Skiver må bare brukes til anbefalte anvendelser.
For eksempel: ikke slip med siden av kappeskiven.
Slipende kappeskiver er laget for kantsliping, dersom
det brukes sidekrefter på disse skivene kan det få dem til
å knuses.
e ) Bruk alltid uskadede skiveflenser av korrekt størrelse
og form for den valgte skiven. Riktige skiveflenser
støtter skiven og reduserer på den måten muligheten for at
skiven ødelegges.
f ) Den utvendige diameteren og tykkelsen til tilbehøret
må være innenfor den normerte kapasiteten til
verktøyet. Tilbehør av feil størrelse kan ikke sikres og
kontrolleres tilstrekkelig.
g ) Spindelstørrelsen på hjul, flenser, festeplater eller
annet tilbehør må passe spindelen på verktøyet
nøyaktig. Skiver og flenser med spindelhull som
ikke passer monteringsdelene på elektroverktøyet, vil
rotere eksentrisk, vibrere for mye og kan føre til at du
mister kontrollen.
h ) Ikke bruk skadede skiver. Kontroller skivene for skår
og sprekker før hvert bruk. Dersom elektroverktøyet
eller skiven faller ned ved et uhell, må du kontrollere
om det er skadet eller montere uskadet tilbehør.
Etter å ha inspisert og installert en skive, still deg
selv og eventuelle tilstedeværende bort fra banen
til den roterende skiven og kjør elektroverktøyet på
maksimal, ubelastet hastighet i ett minutt. Skadede
skiver vil normalt rives i stykker under denne testen.
i ) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av
bruksområdet må du bruke ansiktsvern eller
vernebriller. Bruk støvmaske, hørselvern, hansker og
verkstedforkle som kan stoppe små slipefragmenter
eller deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen må
kunne stoppe flygende biter som kan løsne fra
arbeidsstykket. Støvmasken eller åndedrettsvernet
må kunne filtrere partikler som oppstår under
arbeid. Langvarig eksponering for høyintensiv støy kan
føre til hørselstap.
j ) Hold personer i nærheten på trygg avstand
fra arbeidsområdet. Personer som går inn i
arbeidsområdet, må bruke personlig verneutstyr.
Fragmenter fra arbeidsstykket eller ødelagt skive kan
fly av gårde, og kan føre til skader langt ut over det
umiddelbare arbeidsområdet.
k ) Plasser ledningen slik at den ikke kommer i kontakt
med roterende tilbehør. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen bli kuttet av eller henge seg fast, og hånden eller
armen din kan bli dratt inn i den roterende skiven.
l ) Lufteåpningene på elektroverktøyet må rengjøres
regelmessig. Motorviften vil trekke støvet inn i kabinettet,
og for stor oppsamling av forstøvet metall kan føre til
elektriske farlige situasjoner.
m ) Ikke bruk elektroverktøyet i nærheten av
antennelige materialer. Ikke bruk verktøyet på en
brennbar overflate, som en treplate. Gnister kan
antenne dette materialet.
n ) Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølemidler.
Bruk av vann eller andre flytende kjølemidler kan føre til
elektrisk støt eller sjokk.
Advarsler om tilbakeslag og lignende
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på en fastkjørt eller klemt
roterende skive. Fastkjøring eller klemming av det roterende
hjulet vil så føre til at verktøyet presses ukontrollert opp og bak
mot brukeren.
For eksempel, hvis en slipeskive kjøres fast eller klemmes
fast i arbeidsstykket, kan kanten av den skiven som går inn i
klempunktet grave seg inn i overflaten på materialet og føre til at
skiven hopper ut eller kastes ut. Slipeskiver kan også bli ødelagt
under slike forhold.
63
Norsk
Tilbakeslag er resultatet av feil bruk av verktøyet og/eller feil
driftsprosedyrer eller betingelser, og kan unngås ved å treffe
skikkelige forholdsregler, som angitt nedenfor.
a ) Hold elektroverktøyet med et fast grep, og
stå med kroppen og armene slik at du kan
motstå tilbakeslagskrefter. Brukeren kan
kontrollere tilbakeslagskreftene hvis det er tatt
tilstrekkelige forholdsregler.
b ) Ikke still kroppen din i banen til eller bak den
roterende skiven. Dersom det forekommer tilbakeslag,
vil det presse kappeverktøyet opp mot brukeren.
c ) Ikke fest sagkjede, treslipeblad eller segmentert
diamantskive med utvendige åpninger større 10
mm, eller et tannet sagblad. Slike blad fører ofte til
tilbakeslag og at du mister kontrollen.
d ) Ikke kjør fast kutteskiven, og ikke bruk makt. Ikke
forsøk å kutte for dypt. Overbelastning av skiven
øker lasten og sjansen for at skiven vrir seg eller binder
skiven under kapping og muligheten for tilbakeslag eller
ødeleggelse av skiven.
e ) Når skiven setter seg fast, eller du avbryter et kutt av
én eller annen grunn, må du slå av elektroverktøyet
og holde kappeverktøyet uten å bevege det til skiven
stanser helt. Forsøk aldri å fjerne kappeskiven
fra kuttet mens skiven beveger seg, ellers kan det
oppstå tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne
årsakene til fastklemming av bladet.
f ) Ikke start kutteoperasjonen på nytt i arbeidsstykket.
La skiven nå full hastighet og gå forsiktig tilbake i
kuttet. Skiven kan komme til å sette seg fast, bevege seg
framover eller slå tilbake dersom den startes opp igjen
i arbeidsstykket.
g ) Støttepaneler eller overdimensjonerte
arbeidsstykker minsker risken for at skiven henger
og slår tilbake. Store arbeidsstykker har en tendens
til å henge ned under sin egen vekt. Det må plasseres
støtter under arbeidsstykket på begge sider av skiven, nær
kuttelinjen og nær kanten av panelet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Annen risiko
•
•
Ekstra sikkerhetsregler for kappesager
•
•
•
•
•
•
•
64
Unngå å dytte på sagbladet eller behandle det på en
hardhendt måte under bruk. Hvis dette likevel skulle skje, skal
du stanse verktøyet og inspisere sagbladet.
Bruk ikke verktøyet slik at du står i rett linje med sagbladet.
Hold andre personer unna arbeidsområdet.
Vær oppmerksom på spon og materialet som kappes. Disse
kan være skarpe og varme. La avkappede stykker avkjøles før
du håndterer dem.
Gnistavlederen blir varm under bruk. Unngå å berøre eller
justere gnistavlederen rett etter at verktøyet har vært i bruk.
Slå av verktøyet og vent til sagbladet har stanset helt før du
flytter på arbeidsstykket eller endrer innstillinger.
Når verktøyet er slått av, skal du aldri prøve å stanse sagbladet
ved å trykke på siden av det.
Bruk ikke kjølevæske, da denne kan antennes eller forårsake
elektrisk støt.
Sjekk at arbeidsstykket har god støtte.
Bruk bare sagblad som anbefales av produsenten. Ikke bruk
verktøy til formål de ikke er tiltenkt; for eksempel ikke bruk et
sirkelsagblad til kapping av greiner eller kubber.
Maks. tillatt hastighet på sagbladet skal alltid være lik
eller høyere enn hastigheten u/belastning som er angitt
på klassifiseringsskiltet.
Bruk ikke sagblad som ikke stemmer med målene som er
angitt under Tekniske spesifikasjoner.
Les bruksanvisningen fra produsenten av sagbladet.
Påse at sagbladet er riktig montert og strammet før bruk.
La verktøyet gå uten belastning i en trygg stilling i minst 30
sekunder. Hvis det er mye vibrasjon eller det oppstår en annen
defekt, skal du stanse verktøyet og klarlegge årsaken.
Bruk ikke sagblad til sliping av sider.
Kapp ikke betong, murstein, fliser eller keramiske materialer.
Kapp ikke tre, plast eller syntetiske materialer.
Kapp ikke støpejern.
Kapp ikke magnesiummaterialer.
Kapp ikke strømførende materialer.
Bruk dette verktøyet på et sted med god ventilasjon. Bruk
ikke verktøyet i nærheten av antennelig(e) væsker, gasser
eller støv. Gnister eller varm spon fra kapping, eller lysbue i
motorbørstene kan antenne brennbare materialer.
Rengjør lufteåpningene med jevne mellomrom ved jobbing
på steder med mye støv. Dersom det skulle bli nødvendig
å rengjøre åpningene, bruk en myk børste. Husk å koble
maskinen fra strømmen først.
Sagblad skal alltid oppbevares godt beskyttet på et tørt sted
som er utilgjengelig for barn.
•
Følgende typer risiko gjelder bruken av disse maskinene:
ʵʵ berøring av de roterende delene kan
forårsake personskade.
ʵʵ forstyrrelser i sagbladets bevegelser kan
forårsake personskade.
Denne risikoen gjelder hovedsakelig:
ʵʵ innenfor verktøyets bruksområde
ʵʵ innenfor rekkevidden til roterende deler i maskinen
Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges og
sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå visse typer
risiko.Disse er:
ʵʵ Svekking av hørsel.
ʵʵ Risiko for ulykker forårsaket av de åpne delene av
roterende sagblad.
ʵʵ Risiko for personskade når sagbladet skiftes.
ʵʵ Risiko for å klemme fingrene når vernene åpnes.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN62841; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Norsk
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se Tekniske
data). Minimum størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Kappsag
1Sagblad
1Sekskantnøkkel
1Brukerhåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Hulldiameter
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 28 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A, G)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
10 Sagblad
Låsepinne
11 Gnistvern
Skrue til gnistavleder
12 Lås for sagblad
Gnistavleder
13 Utløserknapp
Bunnplate
14 Hengelåshull
Anlegg
15 Ekstra bolt til sagblad
Skruestikke
16 Ekstra skive til bolt for
8 mm sekskantnøkkel
sagblad
Sveiv
17 Hurtigvekslings-klemme
Spak på skruestikke
(Fig. G)
Tiltenkt Bruk
Kappsagen D28715 er beregnet på å kappe stålmaterialer med
varierende form.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Kappsagen D28715 er et elektrisk verktøy som er beregnet på
profesjonell bruk.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Kople til strømnettet
Strømforsyningen som brukes med denne maskinen, må ha en
16 A automatsikring med tidsforsinkelse.
Spenningsfall
Innkoplingsstrømstøt forårsaker kortvarige spenningsfall. Under
ugunstige strømforsyningsforhold kan annet utstyr påvirkes.
Hvis strømforsyningens systemimpedans er lavere enn 0,25 ,
er det ikke særlig sannsynlig at det oppstår forstyrrelser.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. B)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
hovedhåndtaket 29 mens den andre styrer arbeidsstykket.
Myk oppstart
Forsinkelsesrelé (TDR)
Myk oppstart gir en sakte oppbygging av hastighet over 300
ms for å unngå et plutselig kast ved oppstart. Dette er spesielt
nyttig når den installerte sikringens verdi er for lav eller ikke av
langsom type.
65
Norsk
Kappekapasitet
Den brede skruestikkeåpningen og det høye dreiepunktet på
bladet resulterer i kappekapasitet for mange større stykker. Bruk
tabellen for kappekapasitet til å fastslå det maksimale antallet
kutt som kan gjøres med et nytt sagblad.
FORSIKTIG: Enkelte store eller runde objekter eller objekter
med uregelmessig form må kanskje støttes opp ekstra hvis
skruestikken ikke kan brukes på riktig måte.
FORSIKTIG: Kapp ikke magnesium med dette verktøyet,
da det kan oppstå personskade og skade på sagen.
Bære verktøyet (Fig. A)
Fold ned enheten når du skal bære sagen. Trykk låsepinnen 1 inn for å låse armen nede.
Låse opp (Fig. A)
Lås opp verktøyets arm og løft opp saghodet ved å trykke litt
på motorarmen og dra ut låsepinnen 1 . Motorarmen svinges
nå opp.
Sette materialer i klem og støtte dem opp
(Fig. C, D)
• Med vinkeljern er det best å klemme og kappe når begge
vinkelbeina hviler mot bunnen.
• Utnyttelsen av sagbladet kan økes ved hjelp av en
avstandsblokk 18 som er litt smalere enn stykket du jobber
med 20 (Fig. C).
• Lange stykker må støttes av en blokk 19 , slik at de ligger i
plan med bunnplaten (Fig. D). Kappenden 20 skal være fri
slik at den kan falle ned uten å klemme sagbladet.
Justere gnistavlederen (Fig. A)
Beskytt personer og materialer i nærheten mot gnister ved å 2 justere gnistavlederen 3 og stramme skruen på nytt.
MERK: Risiko for materiell skade. La ikke ledningen
komme i kontakt med gnistavlederen eller gnister, ellers
kan det oppstå skade på ledningen.
Bruk av skruestikken (Fig. E)
Skruestikken har en hurtigføringsfunksjon. Når skruestikken 6 er
klemt fast, kan du løse den ut ved å vri sveiven 8 mot venstre
en eller to ganger for å lette på klemtrykket. Løft opp spaken
på skruestikken 9 . Dra ut sveiven så langt du vil. Skruestikken
kan trykkes inn i arbeidsområdet uten å sveive. Trykk spaken
på skruestikken ned igjen, og stram til skruestikken på
arbeidsstedet med sveiven.
Bruk av anlegg (Fig. E)
ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade:
Slå av verktøyet og trekk ut strømledningen før
du monterer eller demonterer tilbehør, justerer
eller endrer konfigurasjoner eller skal utføre
reparasjoner. Påse at utløserknappen står på AV.
Utilsiktet start kan forårsake personskade.
Du trenger ikke verktøy for å justere anlegget 5 . Anlegget låses
og låses opp med hurtigutløseren 21 . Anlegget er ulåst når
66
hurtigutløseren er vridd helt forover. I denne stillingen kan du
fritt bevege anlegget forover og bakover eller vri det til beste
kappestilling for et nytt sagblad og etter hvert som sagbladet
blir slitt.
Vri hurtigutløseren helt bakover for å låse anlegget i den valgte
stillingen. Anlegget er ikke låst hvis det nederste beinet på
hurtigutløseren ikke ligger vannrett (parallelt) med bunnplaten.
Hurtigutløseren låser bare anlegget når det er vanskelig å
flytte det bakover. Hvis motstanden er svak, kan du justere
klemkraften ved å stramme litt på de to boltene 22 som fester
anlegget til bunnplaten. Test ved å klemme på nytt og prøve å
flytte anlegget.
Justering av anleggsvinkelen (Fig. F)
ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade:
Slå av verktøyet og trekk ut strømledningen før
du monterer eller demonterer tilbehør, justerer
eller endrer konfigurasjoner eller skal utføre
reparasjoner. Påse at utløserknappen står på AV.
Utilsiktet start kan forårsake personskade.
Vinkeljusteringsindikatoren 23 er en del av anleggsfestet.
Rett inn ønsket vinkelindikatorlinje med kanten på sporet 24 i bunnplaten.
Slik oppnår du riktigere rettvinklede kutt
1. Lås opp anlegget.
2. Skyv armen ned slik at sagbladet når helt ned i bunnplaten.
3. Legg vinkelhake 25 mot sagbladet, og juster anlegget
mot vinkelhaken.
4. Lås anlegget i stilling.
Bruk (Fig. A, B)
Figur B viser riktig kroppsstilling ved bruk.
Start verktøyet ved å trykke på utløserknappen 13 . Slå av
verktøyet ved å slippe opp utløserknappen. Hold hender og
arbeidsmaterialer unna sagbladet til det har stanset helt.
Hindre uautorisert bruk av verktøyet ved å sette en hengelås
(medfølger ikke) i hengelåshullet 14 i utløserknappen.
Demontering og montering av sagblad
(Fig. A, G)
ADVARSEL: Reduser risikoen for personskade: Slå
av verktøyet og trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør, justerer eller
endrer konfigurasjoner eller skal utføre reparasjoner
Påse at utløserknappen står på AV. Utilsiktet start kan
forårsake personskade.
På grunn av hurtigvekslingsklemmen er det ikke nødvendig å
bruke verktøy til å bytte sagblad.
1. Trykk på låsen for sagbladet 12 , og vri sagbladet 10 for hånd til låsen koples inn i sporet i den
innvendige flensen 26 og låser sagbladet. Løsne
hurtigvekslingsklemmen 17 mot venstre. Klemmen
har høyregjenger.
2. Ta ut hurtigvekslingsklemmen 17 , skiven 27 og det gamle
sagbladet 10 for hånd.
Norsk
3. Påse at flensflatene er rene og flate. Monter det
nye sagbladet ved å utføre ovenstående trinn i
omvendt rekkefølge.
4. Stram hurtigvekslingsklemmen mot høyre til knotten klikker
minst tre ganger, for å være sikker på at den sitter godt. Det
er ikke mulig å stramme hurtigvekslingsklemmen for mye.
MERK: Stram ikke bolten for hardt. En ekstra bolt for
sagbladet 15 og en skive 16 er lagret bak i motorarmen.
Bolten og skiven må brukes sammen for å feste sagbladet på en
sikker måte.
ADVARSEL: Risiko for personskade. Sjekk arbeidsflaten
kappsagen hviler på når du setter på nytt sagblad.
Sagbladet kan komme i kontakt med ALLE GJENSTANDER
ELLER KONSTRUKSJONER SOM NÅR HØYERE ENN
arbeidsflaten (under bunnplaten) når armen senkes
helt ned.
Montering (Fig. H, I)
FORSIKTIG: Verktøyet skal støttes godt på en stabil, plan,
sklisikker flate for å hindre uventede bevegelser under bruk.
Fremgangsmåte for permanent montering
1. Bor fire 8 mm hull gjennom arbeidsflaten (Fig. H).
2. Sett 1/4–20 skruer ned gjennom hullene i bunnplaten og
gjennom hullene i monteringsflaten. Lengden på skruene
skal tilsvare tykkelsen på monteringsflaten pluss 102 mm.
Fastspenning
1. Kapp to planker som er ca. 508 x 50,8 x 101,6 mm.
2. Sett kappsagen der du vil ha den.
3. Legg plankene tett inntil sagen langs siden, og spikre
plankene til arbeidsflaten (Fig. I).
Smøring
Lukkede, fettinnsmurte kulelagre er brukt alle steder. Disse
lagrene er pakket med så mye smøring ved fabrikken at de er
ment å vare i hele produktets levetid.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Bruk bare sterke sagblad av type 1 som er organisk limt og som
har klassifiseringen 4100 o/min eller høyere.
Slik oppnår du mer nøyaktige kutt
Beskyttelse av miljøet
• La sagbladet gjøre jobben. For hardt press gjør at sagbladet
blir glasert, noe som reduserer effektiviteten ved kapping
og/eller medfører unøyaktig skjæring når sagbladet
viker unna.
• Juster anleggsvinkelen.
• Påse at materialet ligger flatt mot bunnplaten.
• Sett materialet i klem på riktig måte for å unngå bevegelse
og vibrasjon.
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
67
Português
SERRA ANGULAR DE ALTA RESISTÊNCIA DE 355 mm COM
GRAMPO DE MUDANÇA RÁPIDA D28715
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas
alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos
parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltage
VAC
Tipo
Entrada de alimentação eléctrica
W
Velocidade sem carga
min-1
Velocidade periférica min. disco de
m/s
corte
Diâmetro do disco
mm
Diâmetro interno do disco
mm
Espessura do corpo do disco
mm
Tamanho da rosca do veio
Tipo de disco de corte direito, sem reentrância
Capacidade de corte transversal a 90˚
circular
mm
quadrangular
mm
rectangular
mm
angular
mm
Capacidade de corte transversal a 45˚
circular
mm
quadrangular
mm
rectangular
mm
angular
mm
Peso
kg
D28715
230
2
2200
4000
80
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
355
25,4
3,1
M10
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
Serra de corte
D28715
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
18,5
18,5
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN62841-3-10:
LPA(nível de emissão de pressão
dB(A)
100
98
sonora)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
112
111
K(variabilidade do nível acústico
dB(A)
3
3
indicado)
Valor de emissão de vibrações ah = m/s2
6,2
5,3
K de variabilidade =
m/s2
1,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN62841 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
68
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
02.11.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Português
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, e especificações fornecidas com esta
ferramenta eléctrica. O não cumprimento de todos os
avisos indicados abaixo pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança na área de trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas poeiras
ou vapores.
c ) Mantenha crianças e outras pessoas à distância
quando utilizar a ferramenta eléctrica. As distracções
podem levar à perda do controlo da ferramenta.
2) Segurança eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies ligadas à
terra, como tubos, radiadores, fogões e frigoríficos.
Se o seu corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque
eléctrico é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança pessoal
a ) Mantenha-se atento, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao operar uma
ferramenta elétrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distração durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
protecção ocular. O equipamento de protecção, como,
por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos de
segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado quando trabalhar com a
ferramenta. Mantenha-se sempre bem posicionado
e equilibrado. Desta forma, será mais fácil controlar a
ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário adequado. Não use roupa larga
nem jóias. Mantenha o cabelo, a roupa e as luvas
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
69
Português
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
h ) Não permita que a familiaridade resultante da
utilização frequente de ferramentas lhe permita ser
complacente e ignorar os princípios de segurança
da ferramenta. Uma acção descuidada pode causar
ferimentos graves numa fracção de segundo.
4) Utilização e cuidados a ter com a
ferramenta
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da fonte de alimentação e/ou retire a
bateria, caso seja possível, da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes, substituir
acessórios ou guardar ferramentas eléctricas. Estas
medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ligar
a ferramenta eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e não
permita que o aparelho seja utilizado por pessoas
não familiarizadas com o mesmo ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Manutenção de ferramentas eléctricas e acessórios.
Verifique se as peças móveis da ferramenta
eléctrica estão alinhadas e não emperram, bem
como se existem peças partidas ou danificadas ou
quaisquer outras condições que possam afectar
o funcionamento da mesma. Se a ferramenta
eléctrica estiver danificada, esta não deve ser
utilizada até que seja reparada. Muitos acidentes têm
como principal causa ferramentas eléctricas com uma
manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios e as
peças, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
70
h ) Mantenha as pegas e as superfícies de fixação
secos, limpos e sem óleo ou massa lubrificante.
Pegas e superfícies de fixação molhadas não
permitem o funcionamento e o controlo seguros em
situações inesperadas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Avisos de segurança sobre máquinas de corte
a ) O utilizador e outras pessoas devem manter-se
afastadas do plano do disco rotativo. A protecção
protege o utilizador contra fragmentos do disco e qualquer
contacto acidental com o mesmo.
b ) Utilize apenas discos de corte ligados e reforçados ou
de diamantena sua ferramenta eléctrica. O facto de
um acessório poder ser instalado na sua ferramenta
eléctrica não garante um funcionamento seguro
do mesmo.
NOTA: Os termos “ligado e reforçado” ou “diamante” são
utilizados conforme aplicável, dependendo da designação
da ferramenta.
c ) A velocidade nominal do acessório deve ser,
no mínimo, equivalente à velocidade máxima
indicada na ferramenta eléctrica. Os acessórios que
forem utilizados a uma velocidade superior à respectiva
velocidade nominal poderão fragmentar-se e projectar
esses fragmentos.
d ) Os discos só devem ser utilizados para as aplicações
recomendadas. Por exemplo, não desbaste materiais
com a parte lateral de um disco de corte. Os discos
de corte abrasivos destinam-se a efectuar desbastes
periféricos e qualquer pressão lateral aplicada nestes
discos poderá parti-los.
e ) Utilize sempre encaixes de disco intactos com um
diâmetro correcto para o disco seleccionado. Os
encaixes de disco apropriados suportam correctamente
o disco, reduzindo assim a possibilidade de quebra
do mesmo.
f ) O diâmetro exterior e a espessura do acessório
devem estar dentro dos limites de capacidade da
ferramenta eléctrica. Os acessórios com um tamanho
incorrecto não podem ser protegidos nem controlados de
forma adequada.
g ) O tamanho de encaixes de discos e flanges tem de se
ajustar de maneira adequada ao veio da ferramenta
eléctrica. Os discos e flanges com orifícios de fixação
que não correspondam ao tamanho dos elementos de
montagem da ferramenta eléctrica irão funcionar de
forma desequilibrada e vibrar de modo excessivo, podendo
causar a perda do controlo da ferramenta.
h ) Não utilize discos danificados. Antes de cada
utilização, inspeccione se os discos apresentam
aparas e rachas. Se deixar cair a ferramenta eléctrica
Português
ou o disco, verifique se apresenta danos ou instale
um disco sem danos. Após inspeccionar e instalar o
disco, o utilizador e outras pessoas devem manterse afastados da área de rotação do disco e ligar
a ferramenta eléctrica na rotação máxima sem
carga durante um minuto. Os discos danificados irão
normalmente fragmentar-se durante este período de teste.
i ) Utilize equipamento de protecção pessoal.
Dependendo da operação, use uma viseira ou
óculos de protecção. Conforme necessário, use uma
máscara contra o pó, protectores auditivos, luvas e
um avental de trabalho capaz de o proteger contra
pequenos fragmentos abrasivos ou da peça de
trabalho. A protecção ocular tem de ser capaz de o
proteger contra a projecção de detritos resultantes
de várias operações. A máscara contra o pó (ou um
filtro respiratório equivalente) tem de ser capaz
de filtrar as partículas criadas pela utilização da
ferramenta. A exposição prolongada a ruídos de elevada
intensidade poderá causar perda de audição.
j ) Mantenha as pessoas a uma distância segura
da área de trabalho. Qualquer pessoa que entre
no perímetro da área de trabalho tem de usar
equipamento de protecção pessoal. Poderá dar-se
o caso de fragmentos da peça de trabalho ou de um
disco partido serem projectados para longe e causarem
ferimentos fora da área de trabalho imediata.
k ) Afaste o cabo de alimentação do acessório rotativo.
Se perder o controlo da ferramenta, o cabo poderá ser
cortado ou ficar preso no acessório, puxando a sua mão
ou o seu braço na direcção do disco rotativo.
l ) Limpe regularmente as aberturas de ventilação
da ferramenta eléctrica. A ventoinha do motor pode
puxar as partículas no interior da caixa da ferramenta e
a acumulação excessiva de metal em pó poderá causar
riscos eléctricos.
m ) Não utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais
inflamáveis. Não utilize a ferramenta eléctrica se
estiver colocada sobre uma superfície combustível,
por exemplo, madeira. Estes materiais poderão ser
inflamados por faíscas da ferramenta.
n ) Não utilize acessórios que necessitem de líquidos
de refrigeração. A utilização de água ou outros líquidos
de refrigeração poderá resultar em electrocussão ou
choque eléctrico.
Avisos relacionados com o efeito de coice e
situações semelhantes
O coice é uma reacção repentina a um disco preso ou bloqueado.
O aperto ou bloqueio causa uma paragem rápida do disco
rotativo, o que, por sua vez, faz com que a unidade de corte fique
descontrolada e seja impelida para cima na direcção do utilizador.
Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou for bloqueado
pela peça de trabalho, a extremidade do disco que estiver em
contacto com o ponto de aperto pode penetrar a superfície
do material, fazendo o disco subir ou saltar da peça. Os discos
abrasivos podem também partir-se nestas condições.
O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva da
ferramenta eléctrica e/ou de condições ou procedimentos de
utilização incorrectos e pode ser evitado tomando as precauções
indicadas abaixo.
a ) Segure firmemente a ferramenta eléctrica e
posicione o corpo e o braço de modo a permitir
resistência às forças de um contra-golpe. Se forem
tomadas as devidas precauções, o utilizador pode
controlar o efeito de coice.
b ) Não se coloque directamente à frente do disco
rotativo. Se ocorrer coice, isso irá projectar a unidade de
corte para cima, na direcção do utilizador.
c ) Não instale uma lâmina de serra, uma lâmina para
esculpir madeira ou um disco de diamante com uma
folga periférica superior a 10 mm ou uma lâmina de
serra dentada. Estas lâminas originam frequentemente o
efeito de coice e a perda do controlo da ferramenta.
d ) Não “encrave” o disco nem aplique pressão
excessiva. Não efectue cortes excessivamente
profundos. Utilizar o disco de forma forçada aumenta
a respectiva carga de trabalho e a susceptibilidade
à torção ou ao bloqueio do mesmo no corte, bem
como a possibilidade de ocorrer o efeito de coice ou a
fragmentação do disco.
e ) Quando a roda estiver a ficar bloqueada ou se
interromper um corte por qualquer motivo, desligue
a ferramenta eléctrica e mantenha-a imóvel até que
o disco pare por completo. Nunca retire o disco do
corte enquanto o disco estiver em movimento. Caso
contrário, poderá ocorrer o efeito de coice. Investigue
e tome acções correctivas para eliminar a causa do
bloqueio do disco.
f ) Não reinicie a operação de corte na peça. Deixe o
disco alcançar a velocidade máxima e coloque a
serra com cuidado no local do corte. A roda poderá
subir ou saltar da peça de trabalho ou emperrar se a
ferramenta eléctrica for reiniciada em contacto com
a peça.
g ) Coloque uma peça de trabalho sobredimensionada
para minimizar o risco de aperto do disco e a
ocorrência do efeito de coice. As peças de trabalho
de grandes dimensões tendem a vergar sobre o seu
próprio peso. É necessário colocar suportes por baixo da
peça de trabalho em ambos os lados do disco, perto da
linha de corte e da extremidade da peça.
Avisos de segurança adicionais para serras
de corte
•
•
Durante a operação, evite quaisquer ressaltos com o disco de
corte ou utilizá-lo de forma irregular. Se tal acontecer, pare a
ferramenta e inspeccione o disco de corte.
Não opere a ferramenta quando estiver posicionado em linha
com o disco de corte. Mantenha as outras pessoas afastadas
da área de trabalho.
71
Português
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Esteja atento às aparas de corte e ao material que está
a ser cortado. Eles podem ser afiados, além de poderem
estar quentes. Deixe as partes cortadas arrefecerem antes
de manusear.
O deflector de faúlhas fica quente durante a utilização. Evite
tocar ou ajustar o deflector de faúlhas imediatamente após
a operação.
Desligue a ferramenta e aguarde até que o disco de corte pare,
antes de mover a peça de trabalho ou de alterar as definições.
Depois de desligar, nunca tente parar o disco de corte,
pressionando a parte lateral do disco.
Não utilize fluidos de corte. Estes fluidos podem incendiar-se
ou provocar choques eléctricos.
Verifique se a peça de trabalho está devidamente apoiada.
Utilize apenas os discos de corte recomendados pelo
fabricante. Não utilize ferramentas para fins que não sejam
aqueles para os quais foram concebidos; por exemplo, não
utilize a lâmina de serra circular para cortar ramos ou troncos.
A velocidade máxima permitida do disco de corte tem que
ser sempre igual ou superior à velocidade sem carga da
ferramenta especificada na placa de identificação.
Não utilize discos de corte que não estejam em conformidade
com as dimensões indicadas nos Dados técnicos.
Leia as instruções de funcionamento fornecidas pelo
fabricante da roda.
Certifique-se de que a roda abrasiva está correctamente
encaixada e apertada antes de utilizar.
Permita que a ferramenta funcione sem carga numa posição
segura durante, pelo menos, 30 segundos. Se existir uma
vibração considerável ou se ocorrer qualquer outro defeito,
pare a ferramenta e verifique-a para determinar a causa.
Não utilize discos de corte para rectificações laterais.
Não corte betão, tijolo, ladrilho nem materiais cerâmicos.
Não corte materiais de madeira, plástico ou sintéticos.
Não corte materiais de ferro fundido.
Nunca corte materiais de magnésio.
Não corte materiais activados electricamente.
Utilize esta ferramenta numa área bem ventilada. Não
opere a ferramenta próximo de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As faúlhas ou aparas quentes resultantes do corte
ou das centelhas das escovas do motor poderão inflamar os
materiais combustíveis.
Desobstrua regularmente as aberturas de ventilação quando
trabalhar em ambientes com muita poeira. Se for necessário
limpar as aberturas, utilize sempre uma escova macia. Não se
esqueça de desligar a máquina primeiro.
Os discos de corte devem ser guardados bem protegidos e
num local seco, fora do alcance de crianças.
Riscos residuais
•
72
Os seguintes riscos estão inerentes à utilização destas
máquinas:
ʵʵ lesões causadas por tocar em peças rotativas.
ʵʵ lesões causadas pela quebra do disco de corte.
•
•
Estes riscos são mais notórios:
ʵʵ no âmbito do funcionamento
ʵʵ no âmbito das peças rotativas da máquina
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança
relevantes e da implementação de dispositivos de segurança,
certos riscos residuais não podem ser evitados. Estes incluem:
ʵʵ Deficiência auditiva.
ʵʵ Risco de acidentes causados por peças sem protecção do
disco de corte em rotação.
ʵʵ Risco de lesão ao substituir o disco.
ʵʵ Risco de trilhar os dedos ao abrir as protecções.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN62841.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão
aprovada com 3 núcleos, adequada para a potência de
alimentação desta ferramenta (consulte os Dados técnicos). O
diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento
máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra angular
1 Disco de corte
1 Chave sextavada
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Português
Use uma protecção ocular.
Fresagem
Posição do Código de data (Fig. A)
O Código de data 28 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A, G)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
10 Roda
Cavilha de segurança
11 Protecção contra faúlhas
Parafuso do deflector de
faúlhas
12 Alavanca de bloqueio da
Deflector de faúlhas
roda
13 Interruptor do gatilho
Base
14 Orifício para cadeado
Barreira
15 Porca da lâmina adicional
Torno
Chave sextavada de 8 mm 16 Anilha da porca da lâmina
adicional
Manivela
17 Grampo da lâmina de
Alavanca do torno
mudança rápida (Fig. G)
Utilização Adequada
A sua serra angular D28715 destina-se ao corte de materiais de
aço de várias formas.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
A serra angular D28715 é uma ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Ligação à rede eléctrica
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. B)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega frontal 29 e a outra a orientar a peça.
Funcionalidade de arranque suave
Relé de acção retardada (TDR)
A funcionalidade de arranque suave permite um aumento
progressivo da velocidade superior a 300 ms, de forma a
evitar um puxão inicial da ferramenta aquando do respectivo
arranque. Esta função é especialmente útil se o valor do fusível
instalado for demasiado baixo ou não for inerte.
Capacidade de corte
A abertura larga do torno e o centro de rotação elevado
proporcionam uma capacidade de corte para diversas peças de
grande dimensão. Utilize o gráfico de capacidade de corte para
determinar o tamanho máximo total dos cortes que podem ser
feitos com uma roda nova.
CUIDADO: determinados objectos de grande dimensão,
circulares ou com uma forma irregular poderão requerer
elementos de suporte adicionais, caso não seja possível
segurá-los correctamente no torno.
CUIDADO: não corte magnésio com esta ferramenta.
Podem ocorrer danos na serra e lesões pessoais.
Para transportar (Fig. A)
A alimentação eléctrica a ser utilizada para esta máquina tem
que estar equipada com um fusível corta-circuitos de 16 A, com
atraso de tempo.
Dobre a unidade para a posição onde transporta a serra.
Empurre a cavilha de segurança 1 para bloquear o braço na
posição para baixo.
Quedas de voltagem
Desbloquear (Fig. A)
As irrupções de corrente provocam quedas de voltagem
durante curtos períodos de tempo. Em condições desfavoráveis
da fonte de alimentação, os demais equipamentos poderão ser
afectados. É pouco provável a ocorrência de perturbações, caso
a impedância do sistema da fonte de alimentação seja inferior
a 0,25 .
Para desbloquear a ferramenta e elevar a parte superior,
pressione ligeiramente o braço do motor e retire a cavilha de
segurança 1 . Em seguida, o braço do motor irá centrar-se
em cima.
73
Português
Aperto e suporte do material (Fig. C, D)
Ajuste do ângulo da barreira (Fig. F)
• Para um melhor aperto e corte dos ângulos, ambos os
suportes devem estar colocados contra a base.
• É possível utilizar um bloco espaçador 18 ligeiramente mais
estreito do que a peça de trabalho 20 para aumentar a
utilização da roda (Fig. C).
• As peças de trabalho compridas devem ser suportadas por
um bloco 19 , de modo a ficar ao mesmo nível que o topo
da base (Fig. D). A extremidade cortada 20 deve estar livre
para cair, para evitar qualquer limitação da roda.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, desligue
a unidade e desligue a máquina da tomada
antes de instalar e remover acessórios, antes de
ajustar ou alterar as configurações ou durante os
procedimentos de reparação. Certifique-se de que o
interruptor do gatilho está na posição de desligado (OFF).
Um arranque acidental pode causar lesões.
O sistema de aperto da barreira tem incorporado um indicador
do ajuste do ângulo 23 . Alinhe a linha indicadora do ângulo
pretendida com a extremidade da ranhura 24 na base.
Ajuste do deflector de faúlhas (Fig. A)
Para uma melhor deflexão das faúlhas para longe das pessoas
e materiais ao seu redor, desaperte o parafuso 2 , ajuste o
deflector de faúlhas 3 e, em seguida, volte a apertar o parafuso.
AVISO: Risco de danos materiais. Não permita que o
cordão conector entre em contacto com o deflector ou
faúlhas para evitar a ocorrência de danos.
Funcionamento do torno (Fig. E)
Para um corte quadrangular mais preciso
1. Desbloqueie a barreira.
2. Empurre o braço para baixo até a roda entrar na base.
3. Coloque um esquadro 25 contra a roda e ajuste a barreira
contra o esquadro.
4. Bloqueie a barreira na posição pretendida.
Utilização (Fig. A, B)
O torno tem uma funcionalidade de deslocamento rápido.
Para libertar o torno 6 quando está muito apertado, rode a
manivela 8 no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
uma ou duas vezes, para eliminar a pressão de aperto. Levante
a alavanca do torno 9 . Puxe o conjunto da manivela para fora,
conforme necessário. O torno pode ser empurrado até à peça
sem utilizar a manivela. Baixe a alavanca do torno e, em seguida,
aperte o torno na peça utilizando a manivela.
Consulte a Figura B para um posicionamento correcto do corpo
durante a utilização.
Para iniciar a ferramenta, pressione o interruptor do gatilho 13 .
Para desligar a ferramenta, solte o interruptor do gatilho.
Mantenha as mãos e material afastados da roda até parar.
Para evitar uma utilização não autorizada da ferramenta,
coloque um cadeado padrão (não incluído) no orifício do
cadeado 14 localizado no gatilho.
Funcionamento da barreira (Fig. E)
Remoção e instalação dos discos (Fig. A, G)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, desligue
a unidade e desligue a máquina da tomada
antes de instalar e remover acessórios, antes de
ajustar ou alterar as configurações ou durante os
procedimentos de reparação. Certifique-se de que o
interruptor do gatilho está na posição de desligado (OFF).
Um arranque acidental pode causar lesões.
A barreira 5 não necessita de quaisquer ferramentas para
ajustar. A alavanca de aperto de desengate rápido 21 desbloqueia e bloqueia a barreira. A barreira fica desbloqueada,
quando se roda a alavanca completamente para frente. Em
seguida, a barreira pode ser livremente movida para frente, para
trás ou rodada para se obter a melhor posição de corte para
uma roda nova e de acordo com o desgaste da roda.
A rotação da alavanca completamente para trás bloqueia
a barreira na posição seleccionada. Se o suporte inferior da
alavanca não estiver na horizontal (paralelo à base), a barreira
não está bloqueada. A alavanca só irá bloquear a barreira
quando existir uma resistência elevada para a mover para trás.
Se a resistência for ligeira, ajuste a força de aperto, apertando
ligeiramente os dois parafusos 22 para fixar a barreira à base.
Experimente, voltando a apertar e tentando deslocar a barreira.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesão, desligue
a unidade e desligue a máquina da tomada
antes de instalar e remover acessórios, antes de
ajustar ou alterar as configurações ou durante os
procedimentos de reparação. Certifique-se de que o
interruptor do gatilho está na posição de desligado (OFF).
Um arranque acidental pode causar lesões.
O grampo da lâmina de mudança rápida não necessita de
quaisquer ferramentas para mudar a lâmina.
1. Empurre a alavanca de bloqueio da roda 12 e rode a
roda 10 manualmente, até que a alavanca engate na
ranhura na flange interior 26 para bloquear a roda.
Desaperte o grampo da lâmina de mudança rápida 17 no
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. O grampo
tem a rosca do lado direito.
2. Remova, manualmente, o grampo da lâmina de mudança
rápida 17 , a anilha do grampo da lâmina 27 e a roda
antiga 10 .
3. Certifique-se de que as superfícies das flanges estão limpas
e lisas. Instale a nova roda abrasiva, realizando os passos
acima pela ordem inversa.
4. Aperte o grampo da lâmina de mudança rápida no sentido
dos ponteiros do relógio até que o botão produza, pelo
menos, três estalidos para assegurar que está apertado.
O grampo da lâmina de mudança rápida não pode ser
excessivamente apertado.
74
Português
NOTA: Não aperte excessivamente a porca. Na parte posterior
do braço do motor estão disponíveis uma porca da lâmina
adicional 15 e uma anilha da porca da lâmina 16 . A porca e a
anilha têm que ser utilizadas em conjunto para prender a lâmina
de forma segura.
ATENÇÃO: risco de lesão. Verifique a superfície de
trabalho na qual a serra angular assenta, aquando da
substituição por uma roda abrasiva nova. É possível que
a roda entre em contacto com QUAISQUER ITENS OU
ESTRUTURAS QUE SE ESTENDAM PARA CIMA da superfície
de trabalho (por baixo da base) quando o braço está
completamente para baixo.
Montagem (Fig. H, I)
CUIDADO: a ferramenta tem que ser apoiada numa
superfície estável, nivelada e anti-derrapante para evitar
um movimento inesperado durante o funcionamento.
Procedimento para montagem
permanente
1. Faça quatro furos de 8 mm na superfície de trabalho (Fig. H).
2. Insira parafusos 1/4–20 nos orifícios na base e nos furos na
superfície de montagem. O comprimento aproximado dos
parafusos deve corresponder à espessura da superfície de
montagem mais 102 mm .
Montagem do apoio
1. Corte duas tábuas com aproximadamente 508 mm de
comprimento x 50,8 de altura x 101,6 mm de largura.
2. Coloque a serra angular no local de trabalho pretendido.
3. Coloque as tábuas lateralmente o mais junto possível e
pregue-as à superfície de trabalho (Fig. I).
Sugestões de funcionamento para cortes
mais precisos
• Permita que a roda faça o corte. A força excessiva irá resultar
no polimento da roda reduzindo a eficiência de corte e/ou
na sua deflexão provocando cortes imprecisos.
• Ajuste o ângulo da barreira de forma adequada.
• Certifique-se de que o material está completamente assente
ao longo da base.
• Prenda correctamente o material para evitar qualquer
movimento e vibração.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Lubrificação
São utilizados rolamentos de esferas, de tipo fechado, selados
com massa lubrificante em toda a máquina. Esses rolamentos
contêm uma lubrificação suficiente acumulada de fábrica para
durar toda a vida útil da serra angular.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Utilize apenas rodas com ligação orgânica do Tipo 1, de elevada
resistência e com uma classificação de 4100 rpm ou superior.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
75
Suomi
SUURTEHOINEN 355 mm:N D28715 - KATKAISUSAHA,
JOSSA ON NOPEASTI VAIHDETTAVA QUICK-CHANGE
KIINNITYS
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Syöttöteho
Joutokäyntinopeus
Katkaisuterän minimikehänopeus
Kiekon halkaisija
Kiekon reikä
Kiekon paksuus
Karan kierteen koko
Katkaisuterän tyyppi suora, ei upotettu
Katkaisukapasiteetti 90˚:n kulmassa
pyöreä
neliömäinen
suorakulmainen
kulmakappale
Katkaisukapasiteetti 45˚:n kulmassa
pyöreä
neliömäinen
suorakulmainen
kulmakappale
Paino
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28715
230
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
mm
mm
mm
mm
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
mm
mm
mm
mm
kg
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
18,5
18,5
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN62841-3-10
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
100
98
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
112
111
K(määritetyn äänitason
dB(A)
3
3
epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah =
m/s2
6,2
5,3
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN62841 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
76
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
Laikkasaha
D28715
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.11.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, kuvat ja tekniset
tiedot. Jos kaikkia alla annettuja varoituksia ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA
OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työalueen turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
Suomi
3) Henkilökohtainen turvallisuus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulonsuojaimen
käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Huolehdi siitä, että sinulla on
koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset
voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
h ) Vaikka käyttäisit usein erilaisia työkaluja, vältä
liiallista itsevarmuutta ja huomioi aina työkalun
turvallisuusohjeet. Epähuomiossa suoritetut
toimenpiteet voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin
sekunnin murto-osassa.
4) Sähkötyökalusta huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Irrota sähkötyökalun pistoke pistorasiasta ja/
tai irrota sen akku (jos irrotettavissa) ennen
säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
77
Suomi
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Varmista sähkötyökalujen ja lisävarusteiden hyvä
kunto. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys,
osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät.
Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt
sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
h ) Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina
sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat
ja pinnat heikentävät työkalun hallinnan ja ohjauksen
turvallisuutta odottamattomissa tilanteissa.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Täten taataan sähkötyökalun turvallisuus.
Leikkuukoneiden varoitukset
a ) Siirry kauas pyörivän laikan ulottuvilta ja pyydä
muitakin siirtymään kauemmas. Suojus auttaa
suojaamaan käyttäjää särkyneen laikan kappaleilta ja
laikan koskettamiselta vahingossa.
b ) Käytä sähkötyökalussa ainoastaan sidottuja
vahvistettuja tai timanttilaikkoja. Lisävarusteen
käyttö ei välttämättä ole turvallista, vaikka se
sopisi sähkötyökaluun.
HUOMAA: Termeillä viitataan sidottuihin vahvistettuihin
laikkoihin tai timanttilaikkoihin työkalumallista riippuen.
c ) Lisävarusteen nimellisnopeuden tulee olla
vähintään sama kuin sähkötyökaluun merkityn
enimmäisnopeuden. Jos varusteita käytetään niiden
nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat
särkyä ja niistä voi lentää kappaleita.
d ) Käytä laikkaa ainoastaan sen suunniteltuun
käyttötarkoitukseen. Esimerkki: Älä käytä
katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat katkaisulaikat
on tarkoitettu reunojen hiomiseen, niiden
aiheuttamat sivusuuntaiset voimat voivat aiheuttaa
laikan rikkoutumisen.
e ) Käytä aina ehjiä laikan laippoja, jotka sopivat
halkaisijaltaan valittuun laikkaan. Tällöin laikan
rikkoutumisen vaara pienenee.
78
f ) Lisävarusteen ulkohalkaisijan ja paksuuden tulee
olla tämän sähkötyökalun nimelliskapasiteetin
rajoissa. Vääränkokoista lisävarustetta ei ole mahdollista
suojata tai hallita riittävän tehokkaasti.
g ) Laipat ja laikat on voitava sovittaa sähkötyökalun
karaan oikein. Jos laikkaa ja laippaa ei voi kiinnittää
sähkötyökaluun kunnolla, voi aiheutua epätasapaino ja
voit menettää työkalun hallinnan tärinän vuoksi.
h ) Älä käytä vaurioituneita laikkoja. Tarkista laikat
ennen jokaista käyttökertaa sirujen ja murtumien
varalta. Jos sähkötyökalu tai laikka putoaa,
tarkista sen ehjyys tai asenna ehjä laikka. Kun
olet tarkistanut ja asentanut laikan, siirry kauas
pyörivästä laikasta ja pyydä muitakin siirtymään
kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla
nopeudella kuormittamattomana minuutin
ajan. Vaurioituneet laikat tavallisesti särkyvät tämän
testausajan kuluessa.
i ) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä
kasvosuojusta tai suojalaseja käyttötarkoituksen
vaatimusten mukaisesti. Käytä tarvittaessa
hengityssuojainta, kuulonsuojaimia, suojakäsineitä
ja suojavaatetusta, joka suojaa pieniltä hankaavilta
tai sinkoavilta kappaleilta. Suojalasien on
pystyttävä suojaamaan käyttäjää erilaisten
työtoimenpiteiden aikana sinkoavilta kappaleilta.
Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään
hiukkasia pääsemästä hengitysteihin. Pitkäaikainen
altistuminen melulle voi aiheuttaa kuulovaurioita.
j ) Pidä sivulliset turvaetäisyyden päässä työalueesta.
Työalueella on käytettävä henkilökohtaisia
suojavarusteita. Työstettävän kappaleen tai särkyneen
laikan osat voivat singota ja aiheuttaa henkilövahinkoja
välittömän käyttöalueen ulkopuolellakin.
k ) Pidä virtajohto kaukana pyörivästä lisävarusteesta.
Jos menetät työkalun hallinnan, johto voi katketa tai
joutua puristuksiin ja pyörivä laikka voi osua käteesi
tai käsivarteesi.
l ) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot
säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä
työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi aiheuttaa
sähköiskun vaaran.
m ) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien aineiden
läheisyydessä. Älä käytä sähkötyökalua sen ollessa
syttyvän pinnan, kuten puumateriaalin, päällä.
Kipinät voivat sytyttää ne.
n ) Älä käytä nestemäistä jäähdytysainetta vaativia
lisävarusteita. Veden tai muun nestemäisen
jäähdytysaineen käyttö voi johtaa sähköiskuun.
Takaisku ja vastaavat varoitukset
Takaisku on äkillinen reaktio pyörivän laikan juuttuessa kiinni
tai jäädessä puristuksiin. Kiinnijuuttuminen tai puristuksiin
jääminen aiheuttaa pyörivän laikan äkillisen pysähtymisen, jolloin
leikkuulaite sinkoutuu voimalla ylöspäin käyttäjää kohti.
Suomi
Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään kappaleeseen,
laikan reuna voi kaivautua sen pintaan, jolloin laikka voi
nousta pinnalle tai aiheuttaa takaiskun. Tällöin hiomalaikka voi
myös rikkoutua.
Takaisku on seurausta sähkötyökalun väärinkäytöstä tai
virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää seuraavien
varotoimien avulla.
a ) Pidä luja ote sähkötyökalusta ja aseta vartalosi ja
käsivartesi siten, että voit torjua takaiskun voiman.
Käyttäjä voi hallita ylöspäin suuntautuvaa takaiskun
voimaa, jos tarvittaviin varotoimiin ryhdytään.
b ) Älä aseta kehoasi samansuuntaisesti pyörivään
laikkaan. Mahdollisen takaiskun yhteydessä leikkuulaite
sinkoutuu ylöspäin käyttäjää kohti.
c ) Älä kiinnitä sahaketjua, kaiverrusterää,
segmentoitua timanttilaikkaa, jonka reunan aukko
on yli 10 mm, tai hammastettua terää. Muutoin
aiheutuu helposti takaisku tai hallinnan menetys.
d ) Älä jumita katkaisulaikkaa tai paina sitä liian
voimakkaasti. Älä yritä leikata kappaletta liian
syvältä. Mikäli laikka ylikuormittuu, se voi helpommin
vääntyä tai juuttua kiinni leikkauskohtaan, jolloin
takaiskun ja laikan vaurioitumisen vaara kasvaa.
e ) Kun laikka on jumiutunut tai leikkaaminen jostakin
syystä keskeytyy, katkaise työkalusta virta ja
pidä sitä paikallaan, kunnes laikka on pysähtynyt
kokonaan. Älä koskaan yritä poistaa laikkaa
leikkauskohdasta laikan pyöriessä, muutoin on
olemassa takaiskun vaara. Tutki laikan juuttumisen syy
ja suorita korjaustoimenpiteet.
f ) Älä käynnistä leikkaustoimintoa, kun laikka
on kiinni työstökappaleessa. Anna laikan
saavuttaa täysi nopeus ja aseta se varoen takaisin
leikkauskohtaan. Laikka voi taittua, siirtyä ylös tai
iskeytyä takaisin, jos sähkötyökalu käynnistetään
uudelleen työkappaleessa.
g ) Kaikkia liian suuria työkappaleita tulee tukea laikan
kiinnijuuttumisen ja takaisiniskun välttämiseksi.
Suuret työkappaleet pyrkivät taipumaan omasta
painostaan. Tuet tulee asettaa työkappaleen alapuolelle
leikkauslinjan lähelle ja työkappaleen reunan lähelle
laikan molemmalla puolella.
Paloittelusahan lisäturvasääntöjä
•
•
•
•
Käytä työkalua siten, että katkaisuterä ei pompi tai tee karkeaa
jälkeä. Jos näin käy, pysäytä työkalu ja tarkasta katkaisuterä.
Älä käytä työkalua siten, että seisot samassa
linjassa katkaisuterän kanssa. Pidä muut henkilöt
poissa työskentelyalueelta.
Varo leikkauslastuja ja leikattua materiaalia. Ne saattavat
olla teräviä ja kuumia. Anna leikattujen palojen jäähtyä
ennen käsittelyä.
Kipinäsuoja kuumenee käytön aikana. Vältä kipinäsuojaan
koskemista ja sen säätöä käytön aikana ja heti käytön jälkeen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kytke työkalu pois päältä ja odota, kunnes katkaisuterä
pysähtyy, ennen kuin siirrät työstettävää kappaletta tai
muutat asetuksia.
Älä koskaan yritä pysäyttää katkaisuterää työkalun
irtikytkennän jälkeen painamalla terää.
Älä käytä leikkuunesteitä. Nesteet voivat syttyä tai
aiheuttaa sähköiskun.
Tarkista, että työstettävä kappale on hyvin tuettu.
Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia katkaisuteriä.
Älä käytä työkalua tarkoitukseen, johon sitä ei ole
tarkoitettu. Älä esimerkiksi käytä pyöröterää puun oksien tai
tukkien katkomiseen.
Katkaisuterän suurimman sallitun nopeuden on aina
oltava vähintään yhtä suuri kuin työkalun tyyppikyltissä
annettu joutokäyntinopeus.
Älä käytä katkaisuteriä, joiden mitat eivät vastaa Teknisissä
tiedoissa mainittuja vaatimuksia.
Lue laikan valmistajan toimittamat käyttöohjeet.
Varmista, että hiomalaikka on oikein asennettu ja kiristetty
ennen käyttöä.
Anna työkalun käydä joutokäynnillä turvallisessa
asennossa vähintään 30 sekuntia. Jos työn aikana esiintyy
keskivoimakasta tärinää tai jotakin vikaa, pysäytä työkalu ja
ota selvää, mistä se johtuu.
Älä käytä teriä sivuhiontaan.
Älä leikkaa betonia, tiiltä äläkä keraamisia materiaaleja.
Älä leikkaa puuta, muovia tai synteettisiä materiaaleja.
Älä leikkaa valurautaa.
Älä koskaan leikkaa magnesiumista valmistettua materiaalia.
Älä leikkaa jännitteellistä materiaalia.
Käytä työkalua hyvin ilmastoidussa tilassa. Älä käytä työkalua
syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä tai pölyisessä paikassa.
Leikkaavan tai kipinöivän moottorin harjoista tulevat kipinät
ja kuumat lastut saattavat sytyttää tulenaran materiaalin.
Puhdista pölyisessä ympäristössä ilmastointiraot
säännöllisesti. Jos aukkojen puhdistaminen on tarpeen, käytä
aina pehmeää harjaa. Muista irrottaa kone sähköverkosta
ennen puhdistuksen aloittamista.
Säilytä aina terät hyvin suojattuina kuivassa paikassa
lasten ulottumattomissa.
Jäännösriskit
•
•
•
Seuraavat riskit ovat ominaisia näiden koneiden käytölle:
ʵʵ pyörivien osien koskemisesta aiheutuvat vammat
ʵʵ katkaisuterän häiriöstä aiheutuvat vammat.
Nämä riskit ovat todennäköisimpiä:
ʵʵ koneen käyttöalueella
ʵʵ koneen pyörivien osien alueella.
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten noudattamisesta ja
turvalaitteiden käytöstä huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei
voida välttää. Näitä ovat:
ʵʵ Kuulovamma
ʵʵ Katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä osista
aiheutuva onnettomuusvaara.
79
Suomi
ʵʵ Terän vaihtamisen aikana aiheutuva vahingonvaara
ʵʵ Sormien puristumisen vaara suojuksia avattaessa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN62841
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Katkaisusaha
1Katkaisuterä
1Kuusioavain
1Ohjekirja
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
Reiän halkaisija
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 28 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (Kuvat A, G)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 Lukitustappi
4 Jalusta
2 Kipinäsuojuksen ruuvi
5 Ohjain
3 Kipinäsuojus
6 Ruuvipenkki
80
7 8 mm:n kuusioavain
13 Liipaisukytkin
8 Kiristin
14 Riippulukon reikä
9 Ruuvipuristimen vipu
15 Ylimääräisen terän pultti
10 Laikka
16 Ylimääräisen terän pultin
11 Kipinäsuojus
12 Laikan lukitusvipu
aluslevy
17 Nopeasti vaihdettava terän
kiinnitin (Kuva G)
Käyttötarkoitus
D28715-katkaisusahalla katkaistaan
erimuotoisia teräsmateriaaleja.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
D28715-katkaisusaha on ammattikäyttöön tarkoitettu
sähkökäyttöinen työkalu.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
Verkkovirtaan kytkeminen
Työkaluun kytkettävässä virtapiirissä tulee olla katkaiseva 16 A:n
viivästetty sulake.
Jännitteen aleneminen
Virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaista jännitteen alenemista.
Epäsuotuisissa virranjakeluolosuhteissa tämä saattaa vaikuttaa
muihin laitteisiin. Jos järjestelmän virranjakelun impedanssi on
alle 0,25 , häiriöt ovat epätodennäköisiä.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva B)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa 29 ja työkappaleen ohjaamista toisella kädellä.
Suomi
Pehmeä käynnistys
Ohjaimen käyttö (Kuva E)
Aikarele (TDR)
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
laite kytketään pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden asennusta ja
irrotusta, ennen säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä
korjausten ajaksi. Varmista, että liipaisukytkin on pois
päältä (OFF). Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi
aiheuttaa vamman.
Ohjaimen 5 säätäminen ei vaadi työkaluja. Ohjain lukitaan
ja vapautetaan pikakiinnitysvivulla 21 . Ohjain on vapautettu
lukituksesta, kun vipu on täysin edessä. Ohjainta voidaan
liikuttaa vapaasti eteen- ja taaksepäin tai pyörittää, jotta saadaan
paras leikkausasento uudelle tai kuluneelle laikalle.
Ohjain lukittuu valittuun asentoon, kun vipu kierretään
kokonaan takalukitsimiin. Jos vivun alaosa ei ole vaakaasennossa (jalustan suuntaisesti), ohjain ei ole lukittuna. Vipu
lukitsee ohjaimen vain silloin kun sitä taaksepäin liikuttava
vastus on voimakas. Jos vastus on kevyt, säädä kiinnitysvoimaa
kiristämällä hiukan kahta pulttia 22 , jotka pitävät ohjainta
jalustaa vasten. Kokeile säätämällä uudelleen ja yritä
liikuttaa ohjainta.
Pehmeä käynnistys mahdollistaa hitaan nopeuden lisäämisen
yli 300 ms, jotta vältetään hallinnan menetys käynnistettäessä.
Ominaisuus on erityisen hyödyllinen, kun asennetun sulakkeen
arvo on liian alhainen.
Katkaisukapasiteetti
Puristimen leveän avautuman ja korkean kääntöpisteen
ansiosta laitteella voidaan leikata monia suuria kappaleita. Katso
katkaisukapasiteettitaulukosta, minkä kokoisia kappaleita uudella
laikalla voidaan leikata.
HUOMIO: Tietyt suuret, pyöreät tai epäsäännölliset
kappaleet saattavat vaatia ylimääräistä kiinnipitoa, jos
niitä ei voi kiinnittää kyllin tiukasti ruuvipuristimeen.
HUOMIO: Älä leikkaa työkalulla magnesiumia.
Seurauksena voi olla sahan vaurioituminen
ja henkilövahinkoja.
Työkalun kantaminen (Kuva A)
Taita laite siten, että voit kantaa sahaa. Lukitse varsi alas
työntämällä lukitustappi 1 sisään.
Lukituksen vapauttaminen (Kuva A)
Avaa työkalun lukitus ja nosta laitteen pää painamalla moottorin
vartta hiukan alaspäin ja vetämällä lukitustappi 1 ulos.
Moottorin varsi nousee silloin ylöspäin.
Materiaalin kiinnitys ja tukeminen (Kuvat C, D)
• Kulmat saa parhaiten kiinnitettyä ja leikattua, kun molemmat
jalat nojaavat jalustaa vasten.
• Laikkaa voidaan hyödyntää paremmin, kun välikappale 18 on hiukan kapeampi kuin työstökappale 20 (Kuva C).
• Pitkät työstökappaleet on tuettava tukiosalla 19 siten, että
kappaleen pää on jalustan kanssa samalla tasolla (Kuva D).
Irtileikatun osan 20 on voitava pudota vapaasti alas, jotta
laikka ei jumiutuisi.
Kipinäsuojan säätö (Kuva A)
Kipinät saadaan parhaiten sinkoamaan pois ympärillä
olevista henkilöistä ja materiaaleista, kun ruuvi 2 löysätään,
kipinäsuojaa 3 säädetään ja ruuvi kiristetään.
HUOMAUTUS: Omaisuus saattaa vahingoittua. Vältä
johdinten vaurioituminen estämällä niiden kosketus
kipinäsuojaan ja suojaamalla ne kipinöinniltä.
Ruuvipenkin käyttö (Kuva E)
Puristimessa on pikairrotusominaisuus. Vapauta ruuvipuristin 6 ,
kun se on kiinnitetty tiukasti, käännä kiristintä 8 vastapäivään
kerran tai kaksi kertaa, jolloin puristus irtoaa. Nosta puristimen
vipua 9 ylöspäin. Vedä kiristinyksikköä ulospäin tarvittavan
pitkälle. Ruuvipuristinta voidaan käyttää ilman kiristimen
kiertämistä. Laske ruuvipuristimen vipua ja tiukenna
puristinta kiristimellä.
Ohjaimen kulmasäätö (Kuva F)
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
laite kytketään pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden asennusta ja
irrotusta, ennen säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä
korjausten ajaksi. Varmista, että liipaisukytkin on pois
päältä (OFF). Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi
aiheuttaa vamman.
Kulmamerkki 23 on osa ohjaimen kiinnitysjärjestelmää.
Kohdista kulmamerkki samaan linjaan jalustassa olevan uran 24 reunan kanssa kanssa.
Tarkempaan neliönmuotoisen kappaleen
leikkaukseen
1. Poista ohjaimen lukitus.
2. Työnnä vartta alaspäin, kunnes terä koskettaa jalustaa.
3. Aseta neliömäinen kappale 25 laikkaa vasten ja säädä
ohjain kappaletta vasten.
4. Lukitse ohjain paikalleen.
Käyttö (Kuvat A, B)
Katso oikea asento Kuvasta B.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkin 13 alas. Kytke
työkalu pois päältä vapauttamalla liipaisukytkin. Pidä kädet ja
materiaali pois laikasta, kunnes se on kokonaan pysähtynyt.
Estä sivullisia käyttämästä työkalua lukitsemalla laukaisimessa
olevan lukon reikään 14 vakiomallinen riippulukko (ei
kuulu toimitukseen).
81
Suomi
Laikkojen irrotus ja asennus (Kuvat A, G)
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
laite kytketään pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden asennusta ja
irrotusta, ennen säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä
korjausten ajaksi. Varmista, että liipaisukytkin on pois
päältä (OFF). Vahingossa tapahtuva käynnistyminen voi
aiheuttaa vamman.
Nopeasti vaihdettavan terän pikakiinnitin ei vaadi työkaluja
terää vaihdettaessa.
1. Työnnä lukitsinvipu 12 laikkaan ja pyöritä laikkaa 10 käsin, kunnes laikan lukitusvipu kytkeytyy laipassa 26 olevaan uraan ja lukitsee laipan. Löysää terän
pikakiinnitin 17 kiertämällä vastapäivään. Kiinnittimessä on
oikeanpuoleinen kierre.
2. Irrota terän pikakiinnitin 17 , terän kiinnittimen aluslevy 27 ja vanha laikka 10 käsin.
3. Varmista, että pinnat ovat puhtaat ja tasaiset.
Asenna uusi hiomalaikka tekemällä toimenpiteet
käänteisessä järjestyksessä.
4. Kiristä terän pikakiinnitintä myötäpäivään siten, että nuppi
naksahtaa vähintään kolme kertaa, jolloin se on tarpeeksi
tiukalla. Terän pikakiinnitintä ei voi kiristää liikaa.
HUOMAA: Älä kiristä pulttia liikaa. Ylimääräistä terän pulttia 15 ja pultin aluslevyä 16 säilytetään moottorivarren takana.
Pulttia ja aluslevyä on käytettävä yhdessä, jolloin terän kiinnitys
on turvallinen.
VAROITUS: Henkilövahingon vaara. Tarkista
katkaisusahan työskentelytaso, kun vaihdat uuden
hiomalaikan. Laikka saattaa koskea JOHONKIN OSAAN
TAI RAKENTEESEEN, JOKA ON työskentelytason PÄÄLLÄ
(jalustan alla), kun varsi on täysin alhaalla.
Asentaminen (Kuvat H, I)
HUOMAUTUS: Työkalun tulee olla tasaisella, suoralla ja
luistamattomalla pinnalla, jolloin se ei liiku odottamatta
käytön aikana.
Pysyvä asennus
1. Poraa neljä 8 mm:n reikää työtason läpi (Kuva H).
2. Asenna ruuvit (1/4–20) jalustan reikien ja asennuspinnassa
olevien reikien läpi. Ruuvien pituuden tulisi olla suunnilleen
asennuspinnan paksuuden verran, johon on lisätty 102 mm.
Telineen asentaminen
1. Leikkaa kaksi levyä, joiden koko on noin 508 (pituus) x 50,8
(korkeus) x 101,6 (leveys) mm.
2. Aseta katkaisusaha haluamaasi paikkaan.
3. Aseta levyt tiiviisti vierekkäin ja naulaa kiinni työtasoon
(Kuva I).
Käyttövinkkejä tarkempaan leikkaukseen
• Anna laikan leikata. Liiallinen voima saa laikan kiillottamaan
kappaleen pintaa, mikä vähentää leikkaustehokkuutta ja/
tai saa laikan poikkeamaan oikeasta suunnasta, mikä johtaa
leikkauksen epätarkkuuteen.
82
• Säädä ohjaimen kulma huolellisesti.
• Varmista, että materiaali on tasaisesti jalustaa vasten.
• Kiinnitä materiaali huolellisesti, ettei se liiku tai tärise.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Voiteleminen
Laitteessa on vain suljettuja, rasvattuja kuulalaakereita. Näihin
laakereihin on valmistusvaiheessa pantu riittävästi voiteluainetta,
joten se riittää katkaisusahan koko käyttöiäksi.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Käytä vain hyvin vahvoja, tyypin 1 orgaanisista sidoksista
valmistettuja laikkoja, joiden nopeus on vähintään 4100 krs/min.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Svenska
METALLKAPSÅG MED SNABBYTESKLÄMMA D28715, FÖR
TUNGA APPLIKATIONER 355 mm
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Elintag
Hastighet utan belastning
Min. perifer klinghastighet
Klingdiameter
Klinghåldiameter
Klingtjocklek
Gängstorlek på spindeln
Klingtyp rak, utan fördjupning
Tvärsågningskapacitet vid 90°
rund
kvadratisk
rektangulär
vinklad
Tvärsågningskapacitet vid 45°
rund
kvadratisk
rektangulär
vinklad
Vikt
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28715
230
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
mm
mm
mm
mm
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
mm
mm
mm
mm
kg
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
18,5
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med
EN62841-3-10.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
100
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
112
K(osäkerhet för angiven ljudnivå) dB(A)
3
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Kapsåg
D28715
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
18,5
98
111
3
Vibration, emissionsvärde ah =
m/s2
6,2
5,3
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN62841, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
02.11.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
83
Svenska
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, allmänt elverktyg
VARNING: Läs igenom alla säkerhetsvarningar,
illustrationer och specifikationer som medföljer
detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa alla varningar
som listas här nedan kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda
och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA
REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt eldrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet vid arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Arbeta inte med elverktyg i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som kan
antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta medan du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterkontakter med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk stöt om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Misshandla inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
eluttaget. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
84
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och skötsel av elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för ditt arbete. Det korrekta elverktyget
gör arbetet bättre och säkrare vid den hastighet för vilket
det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
kan slås på eller stängas av. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Dra ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
Svenska
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elverktyg och tillbehör. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
h ) Se till att handtagen och greppytorna är torra och
fria från olja och fett. Hala handtag och greppytor
förhindrar säker hantering och kontroll av verktyget i
oväntade situationer.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Säkerhetsvarningar för kapmaskiner
a ) Placera dig själv och åskådare borta från banan för
den roterande skivan. Skyddet bidrar till att skydda
användaren från skivfragment som lossnar och mot
oavsiktlig kontakt med skivan.
b ) Använd endast bindningsförstärkta eller
diamantkapskivor för ditt elverktyg. Bara för att ett
tillbehör kan monteras på ditt elverktyg, garanterar
inte detta en säker användning.
NOTERA: Ordalydelsen bindningsförstärkt eller diamant
används när så är tillämpligt beroende på benämningen
på verktyget.
c ) Angiven hastighet för tillbehöret måste vara
åtminstone lika med den maximala hastighet som
elverktyget är märkt med. Tillbehör som går snabbare
än sin nominella hastighet kan gå sönder och splittras.
d ) Skivor får bara användas för rekommenderad
användning. Exempelvis: Slipa inte med sidan på en
kapskiva. Slipande kapskivor är avsedda för slipning med
ytterkanten; om dessa skivor utsätts för sidokrafter kan
de splittras.
e ) Använd alltid oskadade skivflänsar som har korrekt
diameter för din valda skiva. Rätt skivflänsar stödjer
skivan och minskar på så sätt risken att skivan går sönder.
f ) Tillbehörets ytterdiameter och tjocklek måste ligga
inom elverktygets kapacitetsmärkning. Tillbehör med
fel storlek kan inte skyddas eller kontrolleras korrekt.
g ) Fästhålen på skivor och flänsar måste passa
elverktygets spindel. Skicor och flänsar med fästhål som
inte passar i elverktygets fästanordning kommer att gå i
obalans, vibrera kraftig och leder eventuellt till att man
förlorar kontrollen.
h ) Använd inte skadade skivor. Före varje användning
inspektera skivorna om det finns flisor eller sprickor.
Om elverktyg eller skiva tappas, inspektera
för ev. skada eller installera en oskadad skiva.
Efter inspektion och installation av skivan,
placera dig själv och åskådare bort från skivans
rotationsplan, och kör elverktyget med maximal
tomgångshastighet under en minut. Skadade skivor
kommer normalt att falla sönder under denna testkörning.
i ) Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på
tillämpning, använd ansiktsskydd, skyddsglasögon
eller säkerhetsglasögon. Efter vad som är lämpligt,
bär dammskyddsmask, hörselskydd, handskar
och verkstadsförkläde som klarar av att stoppa
små slipande delar eller bitar av arbetsstycket.
Ögonskyddet måste klara av att stoppa flygande
skräp som skapas av diverse arbetsmoment.
Dammfilterskyddet eller respiratorn måste kunna
filtrera partiklar som skapas i ditt arbete. Att utsättas
för högt buller under lång tid kan orsaka hörselskador.
j ) Håll andra personer på säkert avstånd från
arbetsområdet. Alla som kommer in i arbetsområdet
måste ha personlig skyddsutrustning.
Småbitar av arbetsstycket eller av en trasig skiva
kan flyga iväg och orsaka personskada bortom det
omedelbara arbetsområdet.
k ) Placera sladden så den går fri från roterande
tillbehör. Om du tappar kontrollen kan sladden bli kapad
eller fastna, och din hand eller arm kan dras in i den
roterande skivan.
l ) Rengör regelbundet elverktygets luftventiler.
Motorns fläkt kan dra in dammet i höljet och för mycket
metalldamm som samlas där kan ge upphov till
elektriska risker.
m ) Använd inte elverktyget i närheten lättantändliga
material. Använd inte elverktyget när du står på
en lättantändlig yta såsom trä. Gnistor skulle kunna
antända dessa material.
n ) Använd inte tillbehör som kräver flytande kylmedel.
Användning av vatten eller andra flytande kylmedel kan
leda till livsfarlig elstöt eller stöt.
Rekyl och relaterade varningar
Rekyl är en plötslig reaktion på en klämd eller fastsatt roterande
skiva. Klämning eller fastsättning orsakar snabbt stopp av den
roterande skivan vilket i sin tur att den okontrollerade kapenheten
tvingas uppåt och mot användaren.
85
Svenska
Om till exempel en slipskiva fastnar eller kläms av arbetsstycket,
kan kanten på skivan som går in i klämpunkten gräva sig in i
materialets yta och göra att skivan dras eller hoppar ut. Slipskivor
kan dessutom brytas sönder under dessa förhållanden.
Rekyl är resultatet av felanvändning av elverktyget och/eller
felaktiga arbetsprocedurer eller arbetsförhållanden, och kan
undvikas genom att vidta ordentliga försiktighetsåtgärder så som
beskrivs här nedan.
a ) Håll ett fast grepp om elverktyget och placera
kroppen och armarna på ett sätt som gör att du kan
stå emot kraften från eventuella kast. Användaren
kan kontrollera rekylkrafter uppåt om korrekta
försiktighetsåtgärder vidtas.
b ) Placera inte din kropp i linje med den roterande
skivan. Om rekyl uppstår kommer det att driva
kapenheten uppåt och mot användaren.
c ) Fäst inte en sågkedja, träsnidande skiva,
segmenterad diamantskiva med ett yttre gap större
än 10 mm eller tandad sågklinga. Sådana klingor ger
ofta upphov till rekyl och förlust av kontroll.
d ) Låt inte kapskivan fastna och tryck inte för hårt.
Försök inte göra ett alltför djupt snitt. Belastning av
skivan ökar risken och sannolikheten för att skivan ska
vridas eller kärva i snittet och möjligheten för rekyl eller att
skivan går sönder.
e ) Om skivan fastnar, eller om kapningen av någon
anledning avbryts, ska du stänga av kapenheten
och hålla det stilla tills skivan helt slutat att snurra.
Försök aldrig ta ut skivan ur snittet medan den
fortfarande snurrar eftersom det kan leda till en
rekyl. Undersök varför skivan har fastnat och avlägsna
orsaken till detta.
f ) Återuppta inte kapningen av arbetsstycket med
skivan i skärspåret. Låt skivan nå full hastighet
och återgå försiktigt till kapningen. Skivan kan
fastna, vandra upp eller rekylera om verktyget startas om
i arbetsstycket.
g ) Stöd alla överdimensionerade arbetsstycken för att
minimera risken att skivan fastnar och får bakslag.
Stora arbetsstycken tenderar att svikta under sin
egen vikt. Stöd måste placeras under arbetsstycket nära
kaplinjen och nära kanten på arbetsstycket på båda sidor
av skivan.
Ytterligare säkerhetsvarningar för kapsågar
•
•
•
•
•
86
Undvik att stöta till eller hantera klingan ovarsamt då den
används. Om det skulle hända bör du stänga av verktyget och
kontrollera klingan.
Använd inte verktyget medan du står i linje med klingan. Håll
andra personer borta från arbetsområdet.
Se upp med spån och materialet som sågas. De kan vara vassa
och heta. Låt avsågade delar svalna innan de hanteras.
Gnistavledaren blir het under användningen. Undvik att röra
vid eller justera gnistavledaren genast efter användningen.
Stäng av verktyget och vänta tills klingan stannat helt före du
tar bort arbetsstycket eller ändrar inställningar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Försök aldrig att stanna klingan genom att trycka mot dens
sida efter att du stängt av verktyget.
Använd inte skärvätskor. De här vätskorna kan antändas eller
orsaka elektrisk stöt.
Se till att arbetsstycket ligger stadigt.
Använd enbart klingor som rekommenderas av tillverkaren.
Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte cirkelsåg för att såga av kvistar eller vedträ.
Klingans maximala tillåtna hastighet måste alltid vara lika
med eller större än verktygets tomgångs hastighet som anges
på namnplåten.
Använd inte klingor som inte stämmer överens med
dimensionerna som nämns i de Tekniska upplysningarna.
Läs klingtillverkarens bruksanvisning.
Se till att klingan är rätt inpassad och ordentligt fäst
före användningen.
Låt verktyget gå på tomgång i en säker position under
åtminstone 30 sekunder. Om det vibrerar mycket eller om
något annat fel uppstår, bör du stänga av verktyget och
kontrollera det för att hitta orsaken.
Använd inte sågklingor för sidoslipning.
Såga inte betong, tegel, kakel eller keramiska material.
Såga inte trä, plast eller syntetiska material.
Såga inte gjutjärnsmaterial.
Såga aldrig magnesiummaterial.
Såga inte i strömförande material.
Använd det här verktyget i välventilerade utrymmen.
Använd inte verktyget i närheten av lättantändliga vätskor,
gaser och damm. Gnistor och heta spån från sågning eller
cirkelmotorborstar kan antända lättantändliga material.
Rensa ventilationsöppningarna regelbundet när du arbetar
i dammiga miljöer. Om det blir nödvändigt att rengöra
öppningarna, använd alltid en mjuk borste, kom ihåg att
koppla ifrån maskinen först.
Förvara alltid klingor torrt, väl skyddade och utom räckhåll
för barn.
Övriga risker
•
•
•
Användande av dessa maskiner kan medföra följande risker:
ʵʵ skador orsakade av vidrörande av roterande delar.
ʵʵ skador orsakade av brott på klingan.
De här riskerna föreligger främst:
ʵʵ inom området där verktyget används
ʵʵ inom räckhåll för roterande maskindelar
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter och
inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa övriga risker
inte undvikas. De är:
ʵʵ Hörselskador.
ʵʵ Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den
roterande klingan.
ʵʵ Risk för skador då klingan byts ut.
ʵʵ Risk att klämma fingrarna när skydden öppnas.
Svenska
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN62841; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd
3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs
strömbehov (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5
mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Metallkapsåg
1Klinga
1 Hex nyckel
1Bruksanvisning
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Borrdiameter
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 28 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A, G)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
10 Klinga
Transportlås
11 Gnistskydd
Gnistskyddsskruv
12 Klinglåsspak
Gnistavledare
13 Avtryckarknapp
Bottenplatta
14 Hål för hänglås
Stödplatta klinga
15 Skruv för extra
Skruvstäd
16 Extra klinga skruv bricka
8mm hex nyckel
17 Klingsnabbytes-klämma
Vev
(Bild G)
Skruvstädsspak
Avsedd Användning
Din D28715 metallkapsåg har utformats för kapning av
stålmaterial av olika form.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Metallkapsågen D28715 är ett professionellt elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Koppling till elnät
En elkontakt som skall användas för den här maskinen måste
vara försedd med en 16 A säkring med tidsfördröjning.
Spänningsfall
Nätbelastning kan orsaka kortvariga spänningsfall. Under
ogynnsamma nätförhållanden kan annan utrustning påverkas.
Om nätimpendansen är lägre än 0,25 , är det inte troligt att
störningar inträffar.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
87
Svenska
Korrekt Handplacering (Bild B)
Användning av skruvstäd (Bild E)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på
huvudhandtaget 29 och den andra handen styr arbetsstycket.
Skruvstädet har en snabbflyttningsfunktion. För att frigöra
skruvstädet 6 när det är fastskruvat, vrids veven 8 motsols
en eller ett par gånger för att lossa på spänningen. Lyft upp
skruvstädsspaken 9 . Dra ut veven så långt som önskas.
Skruvstädet kan skjutas in mot arbetsstycket utan vevning.
För ner skruvstädsspaken och dra åt skruvstädet genom att
använda veven.
Mjukstartsfunktion
Time Delay Relay (TDR/tidsfördröjningsrelä)
Mjukstartsfunktionen möjliggör en acceleration från låg
hastighet på 300 ms för att undvika ett ryck vid starten. Denna
funktion är särkilt användbar den installerade säkringen är för
låg eller inte en trög sort
Kapningskapacitet
Skruvstädets vida öppning och den höga svängningspunkten
ger kapacitet för kapning av stora stycken. Använd
kapningskapacitetstabellen för att se den maximala storleken på
kapningar som kan göras med en ny klinga.
SE UPP: Vissa stora, runda eller oregelbundet formade
objekt kan kräva extra fasthållningsmetoder om de inte
kan hållas säkert fast i skruvstädet.
SE UPP: Såga inte magnesium med det här verktyget. Det
kan skada verktyget och orsaka personskador.
Transport (Bild A)
Fäll ner maskinen till ett läge som gör det möjligt att bära sågen.
Tryck in transportlåset 1 för att låsa armen i nerläge.
Upplåsning (Bild A)
Tryck lätt på motorarmen och dra ut transportlåset 1 för att låsa
upp verktyget och höja huvudet. Motorarmen kommer då att
fällas upp.
Fastklämning och stöd för arbetsstycket
(Bild C, D)
• Vinklade arbetsstycken bör helst klämmas fast med de båda
benen mot bottenplattan.
• En mellanläggskloss 18 som är något smalare än
arbetsstycket 20 , kan användas för att öka användningen
av klingan (Bild C).
• Långa arbetsstycken måste stödas av en kloss 19 så att
de hålls i nivå med bottenplattans ovankant (Bild D). Den
avsågade delen 20 bör ligga så att den fritt kan falla ner och
inte fastnar i klingan.
Justering av gnistavledare (Bild A)
Lossa på skruven 2 , justera gnistavledaren 3 för att bäst avleda
gnistor från personer och material i närheten och dra sedan åt
skruven igen.
OBSERVERA: Risk för materiella skador. Låt inte
kabelsetet komma i kontakt med avledaren eller gnistor,
då detta kan skada kabelsetet.
88
Anslag (Bild E)
VARNING: För att minska skaderisken bör du stänga
av maskinen och dra ut elsladden före du installerar
eller tar bort tillbehör, justerar eller ändrar på
inställningar eller gör reparationer. Se till att
avtryckarknappen står i OFF läge. Oavsiktlig påslagning av
verktyget kan orsaka skada.
Det krävs inga verktyg för att justera anslaget 5 .
Snabbfrisläppningsspaken 21 låser upp och frigör anslaget.
När spaken är svängd helt framåt, lösgörs anslaget. Anslaget
kan sedan fritt föras framåt och bakåt, eller roteras för att ge
den bästa sågningspositionen för en ny klinga och allteftersom
klingan slits ut.
Anslaget låses fast i önskad position genom att spaken skjuts
bak helt och hållet. Om den undre delen av spaken inte ligger
horisontellt (parallellt med bottenplattan), är anslaget inte låst.
Spaken kommer bara att låsa anslaget när det utsätts för starkt
tryck bakåt. Om trycket är lätt, justeras klämstyrkan genom att
de två bultarna 22 som håller anslaget fast i bottenplattan
lätt dras åt. Testa genom at återspänna och försöka att flytta
på anslaget.
Justering av Anslagsvinkeln (Bild F)
VARNING: För att minska skaderisken bör du stänga
av maskinen och dra ut elsladden före du installerar
eller tar bort tillbehör, justerar eller ändrar på
inställningar eller gör reparationer. Se till att
avtryckarknappen står i OFF läge. Oavsiktlig påslagning av
verktyget kan orsaka skada.
Vinkeljusteringsvisaren 23 är en del av anslagets klämsystem.
Lägg det önskade vinkeltalet i kant med spåret 24 i bottenplattan.
För ett mer exakt rätvinkligt snitt
1. Lossa på anslaget.
2. Pressa ner armen tills klingan når ner i bottenplattan.
3. Lägg en vinkelhake 25 mot klingan och justera anslaget så
att det ligger i kant med vinkelhaken.
4. Lås anslaget i den här positionen.
Användning (Bild A, B)
Se Bild B för korrekt kroppsställning under användning.
Tryck in avtryckarknappen 13 för att starta verktyget. Släpp
avtryckarknappen för att stänga av verktyget. Håll händer och
material borta från klingan tills den har stannat.
Montera ett standard hänglås (inte inkluderat) i hänglåshålet 14 i avtryckaren, för att förhindra olovligt användande av verktyget.
Svenska
Avlägsnande och montering av klinga
(Bild A, G)
VARNING: För att minska skaderisken bör du stänga
av maskinen och dra ut elsladden före du installerar
eller tar bort tillbehör, justerar eller ändrar på
inställningar eller gör reparationer. Se till att
avtryckarknappen står i OFF läge. Oavsiktlig påslagning av
verktyget kan orsaka skada.
Det krävs inga verktyg för klinganbyte
med klingsnabbytesklämman.
1. Tryck in klinglåsspaken 12 och snurra klingan 10 för hand
tills klinglåsspaken tar i spåret i flänsen 26 och låser klingan.
Lossa på klingsnabbytesklämman 17 motsols. Klämman
är högergängad.
2. Ta bort Klingsnabbytesklämman(q), klingklämmans
bricka 27 och den gamla klingan 10 för hand.
3. Se till att flänsytorna är rena och platta. Montera den
nya klingan genom att utföra ovanstående steg i
motsatt ordning.
4. Dra åt klingsnabbytesklämman medsols tills vredet klickar
minst tre gånger för att vara säker på att den är tillräckligt
åtdragen. Klingsnabbytesklämman kan inte dras åt
för mycket.
NOTERA: Dra inte åt skruven för hårt. En extra skruv 15 och
skruvbricka 16 finns förvarade på baksidan av motorarmen.
Skruven och brickan måste användas tillsammans för att säkert
klämma fast bladet.
VARNING: Risk för personskada. Kontrollera arbetsytan
som metallkapsågen står på när du byter ut klingan.
Klingan kan komma i kontakt med ALLA FÖREMÅL ELLER
DELAR SOM NÅR ÖVER arbetsytan (under bottenplattan)
när armen är helt sänkt.
Montering (Bild H, I)
SE UPP: Verktyget måste stå på stabilt, jämnt och
halkfritt underlag för att förhindra oväntade rörelser
under användningen.
Permanent montering
1. Borra fyra 8 mm hål i arbetsytan (Bild H).
2. För ner 1/4–20 skruvar genom hålen i bottenplattan
och genom hålen i monteringsytan. Den ungefärliga
skruvlängden bör vara lika med monteringsytans tjocklek
plus 102 mm.
• Se till att materialet ligger platt mot bottenplattan.
• Kläm fast materialet ordentligt för att förhindra rörelse
och vibration.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Smörjning
Beröringsfria fettsmorda kullager är använda i hela maskinen. De
här kullagren tillsätts tillräckligt med fett i fabriken för att det ska
räcka under kapsågens hela livstid.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
Montering i vagga
1. Skär till två brädor på cirka 508 x 50,8 x 101,6 mm.
2. Placera metallkapsågen på önskad arbetsplats.
3. Placera brädorna tätt intill metallkapsågens sidor och spika
fast dem i arbetsytan (Bild I).
Användningstips för Exaktare snitt
• Låt klingan sköta sågningen. För mycket tryck får klingan
att glaseras, vilket minskar sågningseffekten och/eller böjas
vilket resulterar i felaktiga snitt.
• Justera anslagsvinkeln rätt.
89
Svenska
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Använd enbart Typ 1 organiskt bundna högstarka klingor
klassade för 4100 rpm eller högre.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
90
Türkçe
KOLAY DEĞIŞTIRILEBILIR KELEPÇELI DAYANIKLI 355 mm
PROFİL KESME D28715
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Güç Girişi
Yüksüz hız
Minimum çevresel hız kesme diskleri
Disk çapı
Disk deliği
Disk gövde kalınlığı
Milin diş boyutu
Kesme diski türü düz
90˚’de Çapraz kesme kapasitesi
dairesel
kare
dikdörtgen
açılı
45˚’de Çapraz kesme kapasitesi
dairesel
kare
dikdörtgen
VAC
W
min-1
m/s
mm
mm
mm
D28715
230
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
mm
mm
mm
mm
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
açılı
mm
mm
mm
mm
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
Ağırlık
kg
18,5
18,5
EN62841-3-10’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç
yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
100
98
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
112
111
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
3
Titreşim emisyon değeri ah =
m/s2
6,2
5,3
Belirsizlik K =
m/s2
1,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN62841’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Doğrama Testeresi
D28715
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
02.11.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
91
Türkçe
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, resimleri ve teknik özellikleri okuyun.
Aşağıda sıralanan tüm uyarılara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
İLERDE BAKMAK IÇIN TÜM UYARI
VE TALIMATLARI SAKLAYIN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi şebeke
elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının güvenliği
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrik emniyeti
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini artırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
92
3) Kişisel güvenlik
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Koruyucu ekipman kullanın. Daima koruyucu
gözlük takın. Koşullara uygun toz maskesi,
kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Cihazı güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
h ) Aletlerin sık kullanımı sonucu oluşan aşinalığın
keyfi davranışta bulunmanıza ve aletle ilgili
güvenlik ilkeleri ihmal etmenize neden olmasına
izin vermeyin. Dikkatsiz bir hareket bir anda ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
4) Elektrikli aletin kullanım ve bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme aleti çalıştırmıyor ve kapatmıyorsa aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayar, aksesuar değişimi veya elektrikli
aletlerin saklanması öncesinde fişi güç kaynağından
çekin ve/veya eğer demonte edilebilir tipteyse,
bataryayı aletten ayırın. Bu tür önleyici güvenlik
tedbirleri elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Türkçe
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletler ve aksesuarlarının bakımını
yaptırın. Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını
ve tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
h ) Tüm tutamakları ve tutma yerlerini kuru, temiz
ve üzerinde yağ ile gres bulunmayacak şekilde
muhafaza edin. Kaygan tutamaklar ve tutma yerleri,
beklenmedik durumlarda aletin güvenli bir şekilde
tutulması ve kontrol edilmesine izin vermez.
5) Servis
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DEWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Kesim Makineleri için Güvenlik Uyarıları
a ) Kendinizi ve izleyen kişileri dönen diskin
düzleminden uzak tutun. Siper, kullanıcıyı kırılan disk
parçalarına karşı korumaya ve kazara diske temas etmeyi
önlemeye yardımcı olur.
b ) Güç aletiniz için sadece bağlı, takviyeli veya elmas
kesici diskler kullanın. Bir aksesuarın elektrikli
aletinize takılabiliyor olması güvenli çalışacağını
garanti etmez.
NOT: Bağlı, takviyeli veya elmas ifadesi, aletin türüne bağlı
olarak geçerlidir.
c ) Aksesuarın nominal hızı en az elektrikli alet üzerinde
yazan maksimum hıza eşit olmalıdır. İlgili nominal
hızından daha hızlı çalışan aksesuarlar kırılabilir ve
etrafa saçılabilir.
d ) Diskler sadece önerilen uygulamalarda
kullanılmalıdır. Örneğin: kesim diskinin kenarı ile
taşlama yapmayın. Taşlama diskleri çevresel taşlama
için tasarlanmışlardır, bu disklere uygulanan kenar güçleri
disklerin parçalanmasına neden olabilir.
e ) Daima seçilen diskin çapına göre doğru boyut
ve şekle sahip, hasarsız disk flanşları kullanın.
Uygun disk flanşları diski destekleyerek diskin kırılma
ihtimalini azaltırlar.
f ) Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli
aletinizin kapasite değerleri dahilinde olmalıdır.
Boyutu hatalı olan aksesuarlar yeterli derecede koruma
sağlamaz ve kontrol edilemezler.
g ) Disk ve flanşların mil çapı elektrikli aletin miline tam
olarak uymalıdır. Elektrikli aletin montaj donanımına
uymayan mil çapına sahip disk ve flanşlar dengesiz çalışır,
aşırı titreşim yapar ve kontrol kaybına neden olabilir.
h ) Hasar görmüş diskleri kullanmayın. Her
kullanımdan önce, diskleri talaş ve çatlaklar
açısından kontrol edin. Elektrikli alet ya da disk
düşürülürse, hasar olup olmadığını kontrol edin
ya da sağlam bir disk takın. Diskin incelenmesi ve
monte edilmesinden sonra, kendinizi ve etraftaki
insanları disk düzleminden uzakta tutun ve bir
dakika boyunca elektrikli aleti boşta ve maksimum
hızda çalıştırın. Bu test süresince hasarlı diskler normal
olarak kırılıp dağılacaktır.
i ) Koruyucu ekipman kullanın. Uygulamaya bağlı
olarak yüz siperi veya güvenlik gözlüğü kullanın.
Duruma bağlı olarak toz maskesi, kulaklık, eldiven
ve küçük zımpara veya fırlayan iş parçalarını
durdurabilecek iş önlüğü kullanın. Göz koruyucu,
çeşitli işlemlerin neden olduğu uçan parçacıkları
durdurabilecek özellikte olmalıdır. Toz maskesi veya
solunum aygıtı, yaptığınız işlemin neden olduğu
parçacıkları filtreleyebilecek özellikte olmalıdır.
Yüksek yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz kalınması,
işitme kaybına yol açabilir.
j ) Etrafta bulunanların çalışma alanından güvenli bir
mesafede durmalarını sağlayın. Çalışma alanına
giren herkes koruyucu ekipman giymelidir. İş
parçasının veya kırılan bir diskin parçaları uçuşarak
çalışılan alanın hemen yakınında bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
k ) Elektrik kablosunu dönen aksesuardan uzak tutun.
Kontrolü kaybetmeniz durumunda kablo kesilerek elinizin
veya kolunuzun dönen diske çekilmesine neden olabilir.
l ) Elektrikli aletin havalandırma deliklerini düzenli
olarak temizleyin. Motor fanı tozu gövdenin içine
çekebilir ve toz metallerin aşırı miktarda birikmesi elektrik
hasarlarına yol açabilir.
m ) Elektrikli aleti yanıcı malzemelerin yanında
çalıştırmayın. Elektrikli aleti ahşap gibi yanıcı bir
yüzeye yerleştirildiği sırada kullanmayın. Kıvılcımlar
bu malzemelerin tutuşmasına neden olabilir.
n ) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarları kullanmayın.
Su veya başka soğutma sıvılarının kullanılması elektrik
çarpmasına neden olabilir.
Geri Tepme ve İlgili Uyarılar
Geri tepme, sıkışmış veya kırılmış bir diskin verdiği ani tepkidir.
Sıkıştırma veya kırılma, dönen diskin hızlı bir şekilde durmasına
ve bu da kontrolsüz durumdaki kesme ünitesinin operatöre doğru
yukarı itilmesine neden olur.
93
Türkçe
Örneğin, bir taşlama diskinin iş parçasına takılması ya da sıkışması
durumunda sıkışma noktasına giren disk kenarı malzemenin
yüzeyini kazıyarak diskin yükselmesine ya da fırlamasına neden
olabilir. Ayrıca, taşlama diskleri bu koşullar altında kırılabilir.
Geri tepme, elektrikli aletin yanlış kullanılmasından ve/veya hatalı
kullanma prosedür veya şartlarından kaynaklanır ve aşağıda
verilen uygun tedbirler alınarak önlenebilir.
a ) Elektrikli aleti sağlam bir şekilde tutun ve vücudunuz
ile kolunuzu geri tepme güçlerine dayanacak şekilde
konumlandırın. Gerekli tedbirlerin alınması durumunda
kullanıcı yukarı doğru geri tepme güçlerini kontrol edebilir.
b ) Vücudunuzu dönen disk ile aynı hizada
konumlandırmayın. Geri tepme meydana gelirse, bu
durum kesme ünitesini yukarı operatöre doğru ittirir.
c ) Bir zincir testere, ahşap oyma bıçağı, parçalı elmas
disk, çevresel aralığı 10 mm’den büyük veya dişli
testere bıçağı takmayın. Bu tür bıçaklar sık sık geri
tepme yaparak kontrol kaybına neden olur.
d ) Diskin sıkışmamasına dikkat edin ve aşırı basınç
uygulamayın. Aşırı derin kesimler yapmaya
çalışmayın. Diske aşırı basınç uygulanması yükü ve kesim
sırasında diskin bükülme ya da sıkışma ihtimali ile diskin
geri tepme ve kırılma ihtimalini artırır.
e ) Disk sıkışmışsa veya herhangi bir nedenle kesim
işlemine ara verdiğinizde elektrikli aleti kapatın
ve disk tamamen durana kadar kesim ünitesini
hareketsiz olarak tutun. Disk hareket halindeyken
diski kesim yapılan yerden asla çıkarmaya
kalkışmayın; aksi takdirde geri tepme meydana
gelebilir. Diskin sıkışma yapmasının nedenlerini araştırın
ve gidermek için gerekli düzeltmeleri yapın.
f ) İş parçası üzerinde yeniden kesim işlemi
başlatmayın. Diskin tam hıza çıkmasını bekleyin
ve kesim noktasına dikkatli bir şekilde yeniden
girin. Elektrikli alet üzerinde çalışılan parçaya yeniden
konumlandırılırken disk sıkışma, sağa sola yürüme veya
geri tepme yapabilir.
g ) Diskin sıkışma veya geri tepme ihtimalini en aza
indirmek için büyük parçaları destekleyin. Büyük
parçalar kendi ağırlıklarından dolayı bel vermeye
meyillidirler. Parçanın kesim hattına yakın bir noktaya ve
diskin her iki tarafınca olacak şekilde parçanın kenarlarına
destek yerleştirilmelidir.
Doğrama Testereleri için Ek Güvenlik
Uyarıları
•
•
•
94
Çalışma esnasında, kesme diskinin yerinden oynamasını
engelleyin veya kesme diskini zorlamayın. Aksi olursa, aleti
durdurun ve kesme diskini kontrol edin.
Aleti, kesme diskinin önünde dururken çalıştırmayın. Başka
kişileri çalışma alanından uzak tutun.
Kesme yongalarına ve kesilen parçaya dikkat edin. Keskin
ve sıcak olabilirler. Ellemeden önce kesilen parçaların
soğumasına izin verin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kıvılcım deflektörü kullanım esnasında ısınır. Kullanımdan
hemen sonra kıvılcım deflektörüne dokunmayın ya
da ayarlamayın.
Üzerinde çalıştığınız parçayı çıkarmadan veya ayarları
değiştirmeden önce aleti kapatın ve kesme diskinin
durmasını bekleyin.
Aleti kapattıktan sonra, asla diskin yanına güç uygulayarak
kesme diskini durdurmaya kalkışmayın.
Kesme sıvıları kullanmayın. Bu sıvılar tutuşabilir veya elektrik
şokuna neden olabilir.
Üzerinde çalıştığınız parçanın uygun şekilde desteklendiğinden
emin olun.
Sadece imalatçının tavsiye ettiği kesme disklerini kullanın.
Aletleri, tasarlanmadıkları amaçlar için kullanmayın; örneğin
dairesel testere bıçaklarını ağaç dalı veya kütük kesmek
için kullanmayın.
Kesme diski için uygun olan maksimum hız, her zaman aletin
üzerindeki etikette belirtilen yüksüz hıza eşit veya bu hızdan
daha yüksek olmalıdır.
Teknik verilerde belirtilen ebatlara uymayan kesme
disklerini kullanmayın.
Disk imalatçısı tarafından tedarik edilen kullanım
talimatlarını okuyun.
Aşındırıcı diskin doğru takıldığından ve kullanımdan önce
sabitlendiğinden emin olun.
Aletin en az 30 saniye süre ile güvenli bir konumda yüksüz
çalışmasına izin verin. Ciddi bir titreşim varsa veya başka
herhangi bir hata meydana gelirse, aleti durdurup nedenini
belirlemek için kontrol edin.
Kesme disklerini yan öğütme için kullanmayın.
Beton, tuğla, fayans veya seramik malzemeler kesmeyin.
Ahşap, plastik veya sentetik malzemeler kesmeyin.
Dökme demir malzemeler kesmeyin.
Asla magnezyum malzemeler kesmeyin.
Elektriğe bağlı malzemeler kesmeyin.
Bu aleti iyi havalandırılan bir alanda kullanın. Aleti yanıcı
sıvılar veya gazların yanında ya da tozlu alanlarda
kullanmayın. Kesmeden kaynaklanan kıvılcım veya sıcak
yonga ya da yaylı motor fırçaları, yanıcı maddelerin
tutuşmasına neden olabilir.
Tozlu koşullarda çalışırken havalandırma deliklerini düzenli
olarak temizleyin. Yuvaları temizlemeniz gerekirse, mutlaka
yumuşak bir fırça kullanın; ilk olarak makineyi fişten
çıkarmayı unutmayın.
Her zaman kesme disklerini iyi muhafazalı ve kuru, çocukların
erişemeyecekleri bir yerde saklayın.
Diğer riskler
•
Aşağıdaki riskler bu makinelerin kullanımı sonucunda ortaya
çıkabilecek risklerdir:
ʵʵ dönen parçalara dokunmadan
kaynaklanan yaralanmalar.
ʵʵ kesme diskine müdahale edilmesinden
kaynaklanan yaralanmalar.
Türkçe
•
•
Bu riskler en fazla:
ʵʵ çalışma süresi içinde
ʵʵ dönen makine parçaları için geçerlidir
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik
cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak
mümkün değildir. Bunlar:
ʵʵ Duyma bozukluğu.
ʵʵ Döner kesme diskinin açık parçalarından kaynaklanan
kaza riski.
ʵʵ Diski değiştirirken yaralanma riski.
ʵʵ Mahfazaları açarken parmakların sıkışma riski.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN62841 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(Teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma
kablosu kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Profil kesme
1 Kesme diski
1 Alyan anahtarı
1 Talimat kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
Koruyucu gözlük takın.
Delik Çapı
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 28 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A, G)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
10 Disk
Kilitleme pimi
11 Kıvılcım koruması
Kıvılcım deflektör vidası
12 Disk sabitleme kolu
Kıvılcım deflektörü
13 Tetik anahtarı
Taban
14 Asma Kilit deliği
Siper
15 Ek disk cıvatası
Mengene
16 Ek disk cıvata pulu
8 mm alyan anahtarı
17 Kolay Değiştirilebilir disk
Krank
kelepçesi (Şek. G)
Mengene kolu
Kullanim Amaci
D28715 profil kesmeniz, değişik şekillerdeki çelik malzemelerin
kesimi için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
D28715 profil kesmeniz profesyonel bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Ana şebekey, bağlantı
Bu makine için kullanılacak şebeke bağlantısının gecikmeli 16A
kesinti sigortasına sahip olması gerekmektedir.
Voltaj düşüşleri
Ani akımlar, kısa süreli voltaj düşüşlerine neden olabilir. Olumsuz
güç kaynağı koşulları diğer ekipmanların da etkilenmesine
neden olabilir. Güç kaynağının sistem empedansı 0,25’nin ,
altında ise kesintiler olabilir, altında ise kesintiler olabilir.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
95
Türkçe
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
İKAZ: Maddi zarar riski. Kablo setinin deflektör veya
kıvılcımlara temas etmesine izin vermeyin, asi takdirde
kablolar zarar görebilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. B)
Mengenenin Kullanılması (Şek. E)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ana kol 29 üzerindeyken, diğer elin iş
parçasını yönlendirdiği şekildir.
Mengenenin hızlı hareket etme özelliği vardır. Sıkıca
kelepçelenmişken mengeneyi 6 serbest bırakmak için, krankı 8 kelepçe basıncını kaldırmak üzere saatin aksi yönünde bir veya
iki defa döndürün. Mengene kolunu 9 kaldırın. Krank tertibatını
istediğiniz kadar dışarı çekin. Mengene, döndürmeye gerek
kalmadan çalışmaya alınabilir. Mengene kolunu aşağıya indirin
ve krankı kullanarak mengeneyi sıkıştırın.
Yumuşak ilk hareket Özelliği
Zaman Gecikme rölesi (TDR)
Yumuşak ilk hareket özelliği, başlatma sırasında ilk sarsıntıyı
önlemek amacıyla hızın 300ms üzerine kadar yavaş yavaş
hızlanma özelliği sağlar. Bu özellik takılı sigorta değeri çok düşük
veya sabit tip değilse özellikle işe yarar.
Kesme Kapasitesi
Geniş mengene açıklığı ve yüksek mihver ucu birçok büyük
parçanın kesilmesine olanak tanır. Yeni bir disk ile maksimum
toplam kesme ebatını belirlemek için kesme kapasitesi
tablosuna bakın.
DİKKAT: Bazı geniş, dairesel veya düzgün şekle sahip
olmayan nesneler için, eğer bunlar mengenede emniyetli
şekilde sabitlenemiyorlarsa, ek tutma tertibatı gerekebilir.
DİKKAT: Bu aletle magnezyum kesmeyin. Testere hasar
görebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Aletin Taşınması (Şek. A)
Üniteyi katlayarak profil kesmeyi taşıyabileceğiniz konuma
getirin Kolu aşağı konumda sabitlemek için kilitleme
pimini 1 itin.
Kilidin Açılması (Şek. A)
Testereyi açmak ve başını kaldırmak için motor koluna hafifçe
bastırıp kilitleme pimini 1 dışarı çekin. Motor kolu yukarı
doğru kalkacaktır.
Malzemenin Kelepçelenmesi ve
Desteklenmesi (Şek. C, D)
• Açılar ideal olarak her iki ayak tabana dayanırken
kelepçelenir ve kesilir.
• Diskin kullanımını artırmak için üzerinde çalışılacak
parçadan 20 biraz daha dar bir ayırıcı blok 18 konulabilir
(Şek. C).
• Uzun parçalar, tabanın üst kısmı ile aynı seviyede olmaları
için bir blok 19 ile desteklenmelidir (şek 4). Diskin
takılmasını önlemek için kesici kenar 20 aşağıya serbestçe
düşecek şekilde olmalıdır.
Kıvılcım Deflektör Ayarı (Şek. A)
Kıvılcımları etrafta bulunan kişiler ve malzemelerden uzak
tutmak için vidayı 2 gevşetin, kıvılcım deflektörünü 3 ayarlayın
ve vidayı tekrar sıkıştırın.
96
Siperin Kullanılması (Şek. E)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya tamir etmeye
başlamadan önce üniteyi kapatın ve makinenin
güç kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme anahtarının
OFF (KAPALI) konumda olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya sebep olabilir.
Siperin 5 ayarlanması için herhangi bir alete gerek yoktur. Kolay
gevşetilebilir kelepçe kolunun 21 kilidi açılır ve siperi kilitler.
Kol tamamen ileri döndürüldüğünde siperin kilidi açılır. Bundan
sonra siper, yeni bir disk için ve disk eskidikçe en iyi kesme
konumunun bulunması için serbestçe ileri veya geri hareket
ettirilebilir veya döndürülebilir.
Kol arkaya tam döndürüldüğünde siper seçilen konumda
sabitlenir. Kolun alt ayağı yatay (tabana paralel) değil ise, siper
kilitlenmez. Kol sadece, arkaya itilirken kuvvetli bir rezistans
olduğunda siperi kilitleyecektir. Rezistans hafif ise, siperi tabana
bastırırken iki cıvatayı 22 hafifçe sıkıştırarak kelepçe gücünü
ayarlayın. Yeniden kelepçeleyip siperi hareket ettirmeye çalışarak
test edin.
Siper Açısının Ayarlanması (Şek. F)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya tamir etmeye
başlamadan önce üniteyi kapatın ve makinenin
güç kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme anahtarının
OFF (KAPALI) konumda olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya sebep olabilir.
Açı ayar göstergesi 23 , siper kelepçe sisteminin bir parçasıdır.
Tabandakı açıklığın 24 kenarındaki açı göstergesi çizgisini
istediğiniz şekilde ayarlayın.
Daha hassas kare kesim için
1. Siperin kilidini açın.
2. Disk tabana dokununcaya kadar kolu aşağıya itin.
3. Diske karşı bir gönye 25 yerleştirin ve siperi gönyeye
göre ayarlayın.
4. Siperi o konumda sabitleyin.
Türkçe
Kullanım (Şek. A, B)
Kullanım esnasında doğru gövde konumu için Şek. A ve
B’ye bakın.
Aleti çalıştırmak için tetikleme anahtarına 13 basın. Aleti
kapalı konuma getirmek için, tetik anahtarını serbest bırakın.
Disk duruncaya kadar ellerinizi ve yabancı malzemeleri diskten
uzakta tutun.
Aletin yetkisiz kullanımını önlemek için tetiklemede bulunan
asma kilit deliğine 14 standart bir asma kilit (tedarik
edilmemiştir) takın.
Disklerin Takılması ve Çıkarılması (Şek. A, G)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlama yapmadan veya
ayarları değiştirmeden önce veya tamir etmeye
başlamadan önce üniteyi kapatın ve makinenin
güç kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme anahtarının
OFF (KAPALI) konumda olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya sebep olabilir.
Kolay-Değiştirilebilir disk kelepçesi ile, disk değiştirilmesi için
herhangi bir alete gerek yoktur.
1. Disk kilit kolunu 12 itin ve disk kilit kolu diski kilitlemek
için flanşın 26 içindeki deliğe girinceye kadar diski 10 elle
döndürün. Kolay-Değiştirilebilir disk kelepçesini 17 saatin
tersi yönünde döndürün. Kelepçenin yivleri sağa doğrudur.
2. Kolay-Değiştirilebilir disk kelepçesini 17 , disk kelepçesi
pulunu 27 ve eski diski 10 elle çıkarın.
3. Flanş yüzeylerinin temiz ve düz olduğundan emin olun.
Yeni aşındırıcı diski yukarıdaki adımları tersine yaparak
monte edin.
4. Kolay-Değiştirilebilir disk kelepçesini, baş kısmının
sıkıca oturduğundan emin olmak üzere, baş kısmı
en az üç defa klik edinceye kadar saat yönünde
çevirin. Kolay-Değiştirilebilir disk kelepçesi aşırı bir
şekilde sıkıştırılmamalıdır.
NOT: Cıvatayı aşırı sıkıştırmayın. Ek bir disk cıvatası 15 ve disk
cıvata pulu 16 , motor kolunun arkasında bulunmaktadır.
Cıvata ve pul, diskin emniyetli şekilde kelepçelenmesi için
birlikte kullanılmalıdır.
UYARI: Kişisel yaralanma riski. Yeni bir aşındırıcı disk
takarken daire testerenin bulunduğu çalışma tezgahını
kontrol edin. Kol tamamen aşağı indirildiğinde disk
(tabanın altından) çalışma tezgahının ÜZERİNDE
BULUNAN HERHANGİ BİR MADDE YA DA YÜZEYE
temas edebilir.
Montaj (Şek. H, I)
DIKKAT: Alet, çalışma esnasında ani hareketler
yapmaması için sabit, düz, kaygan-olmayan bir
yüzeye oturtulmalıdır.
Kizaklarin montaji
1. Yaklaşık 508 x 50,8 x 101,6 mm ebatlarında iki panel kesin.
2. Profil kesmenin istenen çalışma alanına yerleştirin.
3. Panelleri yanlarına sıkıştırın ve çalışma tezgahına çivileyin
(Şek. I).
Kullanımla İlgili Diğer İpuçları Hassas
Kesimler
• Kesme işini diskin yapmasına izin verin. Aşırı güç
uygulanması diskin kayarak kesim etkinliğinin azalmasına
ve/veya yanlış kesimlere neden olacaktır.
• Siper açısını uygun şekilde ayarlayın.
• Malzemenin tabana paralel durdurduğundan emin olun.
• Hareket ve titreşimi önlemek için malzemeyi uygun
şekilde kelepçeleyin.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Aletin tamamında kapalı, yağ sızdırmaz bilyalı yataklar
kullanılmıştır. Bu yataklar, fabrikada profil kesmenin kullanım
ömrü boyunca yetecek miktarda yağ içermektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Sabit montaj prosedürü
1. Çalışma tezgahı üzerinde 8 mm’lik 4 delik delin (Şek. H).
2. 1/4–20 vidaları tabandaki deliklerden ve monte edilecek
yüzeyde açılan deliklerden geçirin. Vidaların yaklaşık
uzunluğu, monta edilecek yüzeyin kalınlığından 102 mm
daha uzun olmalıdır.
97
Türkçe
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Sadece 4100 dev/dak veya daha yüksek bir değere sahip organik
bağlamalı yüksek-dayanıklılığa sahip Tip 1 diskler kullanın.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
98
Ελληνικά
ΔΙΣΚΟΠΡΊΟΝΟ ΚΟΠΉΣ ΜΕΤΆΛΛΩΝ ΒΑΡΙΆΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ
355 mm ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΉΡΑ ΤΑΧΕΊΑΣ ΑΛΛΑΓΉΣ D28715
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
VAC
Τύπος
Ισχύς εισόδου
W
Ταχύτητα χωρίς φορτίο λεπτάmin-1
Ελάχιστη περιφερική ταχύτητα δίσκος
m/s
κοπής
Διάμετρος δίσκου
mm
Διάμετρος δίσκου
mm
Πάχος σώματος δίσκου
mm
Μέγεθος σπειρώματος άξονα
Τύπος δίσκου κοπής ίσιος, χωρίς εσοχές
Δυνατότητα εγκάρσιας κοπής σε γωνία 90˚
κυκλική
mm
τετράγωνη
mm
ορθογώνια
mm
γωνιώδης
mm
Δυνατότητα εγκάρσιας κοπής σε γωνία 45˚
κυκλική
mm
τετράγωνη
mm
ορθογώνια
mm
γωνιώδης
mm
Βάρος
kg
D28715
230
2
2200
4000
80
D28715LX
115
2
2200
4000
80
355
25,4
3,1
M10
355
25,4
3,1
M10
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
110
110 x 110
100 x 200
140 x 140
Πριόνι τεμαχισμού
D28715
110
110 x 110
100 x 140
120 x 120
18,5
18,5
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN62841-3-10:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
100
98
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
112
111
K(αβεβαιότητα για το δοθέν
dB(A)
3
3
επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
m/s2
6,2
5,3
Αβεβαιότητα K =
m/s2
1,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN62841 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
02.11.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
99
Ελληνικά
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις απεικονίσεις
και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτό το
ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση οποιασδήποτε από
τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται πιο κάτω μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» στις προειδοποιήσεις, αναφέρεται
σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό
δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(χωρίς καλώδιο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α)
Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι ατακτοποίητοι ή σκοτεινοί χώροι γίνονται
αιτίες ατυχημάτων.
b) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως
με παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες, οι
οποίοι μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη στη σκόνη ή
τις αναθυμιάσεις.
γ)
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο, κρατάτε
τα παιδιά και άλλα άτομα μακριά. Η απόσπαση της
προσοχής μπορεί να σας προκαλέσει απώλεια του ελέγχου.
100
2) Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
α)
Τα φις των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να
ταιριάζουν στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν
τρόπο η μετασκευή του φις. Μην χρησιμοποιείτε
προσαρμοστικά φις με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα φις που δεν έχουν υποστεί τροποποιήσεις και οι
κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
b) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες
επιφάνειες όπως σωλήνες, σώματα καλοριφέρ,
κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας έχει γειωθεί.
γ)
Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή
υγρασία. Η εισχώρηση νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε
το εργαλείο, να το τραβήξετε ή να το αποσυνδέσετε
από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδια, αιχμηρά άκρα ή κινούμενα μέρη.
Τα καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι μπερδεμένα
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε)
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο σε
εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης κατάλληλο για εργασία σε εξωτερικούς
χώρους. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για εργασία σε
εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ)
Αν είναι αναπόφευκτη η χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου σε συνθήκες υγρασίας, χρησιμοποιήστε
μια διάταξη προστασίας από ρεύμα διαρροής
(RCD). Η χρήση μιας διάταξης RCD μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Ατομική ασφάλεια
α)
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο, να είστε
σε εγρήγορση, να συγκεντρώνεστε στην εργασία
που κάνετε και να επιστρατεύετε την κοινή λογική.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε
κουρασμένος/η ή υπό την επήρεια ναρκωτικών
ουσιών, οινοπνεύματος ή φαρμακευτικής αγωγής.
Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ηλεκτρικών
εργαλείων μπορεί να επιφέρει σοβαρό τραυματισμό.
b) Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας.
Πάντα να φοράτε προστασία ματιών. Ο εξοπλισμός
προστασίας, όπως μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά
παπούτσια ασφαλείας, κράνος ή προστασία ακοής, όταν
χρησιμοποιείται για τις κατάλληλες συνθήκες, θα μειώσει
τους τραυματισμούς και τις σωματικές βλάβες.
γ)
Αποτρέπετε την ακούσια ενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση
απενεργοποίησης πριν συνδέσετε το εργαλείο
στην πηγή ρεύματος και/ή τοποθετήσετε το πακέτο
μπαταρίας, πριν πάρετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλο στο
διακόπτη ή η σύνδεση εργαλείων στην πηγή ρεύματος
με το διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
Ελληνικά
δ) Αφαιρέστε κάθε κλειδί ρύθμισης ή μηχανικό κλειδί
πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αν ένα
μηχανικό κλειδί ή κλειδί ρύθμισης ξεχαστεί συνδεδεμένο
σε περιστρεφόμενο εξάρτημα του ηλεκτρικού εργαλείου,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό ατόμων.
ε)
Μην τεντώνεστε υπερβολικά. Διατηρείτε πάντα
σταθερή στήριξη στα πόδια σας και καλή ισορροπία.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του
ηλεκτρικού εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ)
Να είστε ενδεδυμένοι κατάλληλα. Μη φοράτε ρούχα
με χαλαρή εφαρμογή ή κοσμήματα. Κρατάτε τα
μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από
κινούμενα μέρη. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα και τα
μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
η)
Αν παρέχονται διατάξεις για τη σύνδεση
συστημάτων απομάκρυνσης και συλλογής της
σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες
και χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση διατάξεων
συλλογής της σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους
που προέρχονται από τη σκόνη.
θ)
Μην αφήνετε την εξοικείωση που έχετε αποκτήσει
από τη συχνή χρήση εργαλείων να σας επιτρέψει να
εφησυχάσετε και να αγνοείτε τις αρχές ασφαλούς
χρήσης των εργαλείων. Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί
να προκαλέσει βαρύ τραυματισμό μέσα σε κλάσματα
του δευτερολέπτου.
4) Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικών
εργαλείων
α)
Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την
εφαρμογή. Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει την
εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα, με την ένταση χρήσης
για την οποία σχεδιάστηκε.
b) Μη χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο
διακόπτης του δεν μπορεί να το ενεργοποιεί και
απενεργοποιεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί να
ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ)
Αποσυνδέστε το φις από την πηγή ρεύματος και/ή
το πακέτο μπαταρίας, αν είναι αποσπώμενο, από το
ηλεκτρικό εργαλείο, πριν διεξάγετε οποιαδήποτε
ρύθμιση, αλλαγή εξαρτήματος ή όταν πρόκειται
να αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης σε λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά τα ηλεκτρικά
εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε
να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικό εργαλείο άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή άτομα που
δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες χρήσης.
Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη
εκπαιδευμένων χρηστών.
ε)
Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα αξεσουάρ.
Ελέγχετε για προβλήματα ευθυγράμμισης ή για
μάγκωμα των κινούμενων εξαρτημάτων, θραύση
εξαρτημάτων, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο
πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία
των ηλεκτρικών εργαλείων. Αν το εργαλείο έχει
υποστεί ζημιά, φροντίστε να επισκευαστεί πριν
το χρησιμοποιήσετε. Η ανεπαρκής συντήρηση των
ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
στ)
Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες να μαγκώσουν
και ελέγχονται ευκολότερα.
η)
Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα αξεσουάρ
και εξαρτήματα εργασίας του εργαλείου κλπ.
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπ’
όψη τις συνθήκες εργασίας και την προς εκτέλεση
εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές από τις προβλεπόμενες θα μπορούσε να
οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
θ)
Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες κρατήματος
στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδι και
γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες κρατήματος δεν
επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου
σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
5) Σέρβις
α)
Το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου πρέπει να
αναλαμβάνει έμπειρος τεχνικός που χρησιμοποιεί
μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι θα εξασφαλίσετε τη
διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας για μηχανήματα
αποκοπής
α)
Τόσο εσείς όσο και τυχόν παρευρισκόμενοι πρέπει
να παίρνουν θέση μακριά από το επίπεδο του
περιστρεφόμενου τροχού. Το προστατευτικό βοηθά να
προστατεύεται ο χειριστής από τα θραύσματα του τροχού,
σε περίπτωση που αυτός σπάσει, καθώς και από κατά
λάθος επαφή με τον τροχό.
b) Χρησιμοποιείτε μόνο ενισχυμένους τροχούς
συγκολλημένου λειαντικού υλικού ή
αδαμαντοτροχούς για το ηλεκτρικό εργαλείο
σας. Απλά το γεγονός ότι ένα αξεσουάρ μπορεί
να προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό σας εργαλείο, δεν
εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διατύπωση σχετικά με ενισχυμένους
τροχούς συγκολλημένου λειαντικού υλικού ή
αδαμαντοτροχούς χρησιμοποιείται όπως έχει εφαρμογή
ανάλογα με το χαρακτηρισμό του εργαλείου.
γ)
Η ονομαστική ταχύτητα του αξεσουάρ πρέπει να
είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα που
είναι επισημασμένη πάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο.
Αξεσουάρ που περιστρέφονται ταχύτερα από την
ονομαστική τους ταχύτητα μπορεί να σπάσουν και τα
θραύσματά τους να εκτιναχτούν.
δ) Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για
τις συνιστώμενες εφαρμογές. Για παράδειγμα: μην
τροχίζετε με την πλευρική επιφάνεια ενός τροχού
κοπής. Οι λειαντικοί τροχοί κοπής προορίζονται για
τρόχισμα με την περιφέρεια μόνο, ενώ αν εφαρμοστούν
101
Ελληνικά
πλευρικές δυνάμεις στους τροχούς αυτούς, μπορεί να
προκληθεί θραύση τους.
ε)
Πάντα να χρησιμοποιείτε φλάντζες τροχών που δεν
έχουν ζημιές και είναι της σωστής διαμέτρου για τον
τροχό που έχετε επιλέξει. Οι σωστές φλάντζες τροχού
υποστηρίζουν τον τροχό, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα
θραύσης του.
στ)
Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του αξεσουάρ
πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων των
ικανοτήτων του ηλεκτρικού σας εργαλείου. Δεν είναι
εφικτή η επαρκής προφύλαξη ή έλεγχος για αξεσουάρ
λανθασμένου μεγέθους.
η)
Το μέγεθος της οπής ατράκτου για τροχούς και
φλάντζες πρέπει να ταιριάζει σωστά στον άξονα του
ηλεκτρικού εργαλείου. Τροχοί και φλάντζες με οπές
ατράκτου που δεν ταιριάζουν με τα υλικά στερέωσης
που διαθέτει το ηλεκτρικό εργαλείο θα κινούνται εκτός
ζυγοστάθμισης, θα δονούνται υπερβολικά και μπορεί να
γίνουν αιτία απώλειας του ελέγχου.
θ)
Μη χρησιμοποιείτε τροχούς που έχουν υποστεί
ζημιά. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε προσεκτικά
τους τροχούς για μικρά σπασίματα και ραγίσματα.
Αν πέσει κάτω το ηλεκτρικό εργαλείο ή ο τροχός,
ελέγξτε προσεκτικά για ζημιά ή εγκαταστήστε τροχό
που δεν έχει υποστεί ζημιά. Μετά την επιθεώρηση
και την εγκατάσταση του τροχού, εσείς και τυχόν
παρευρισκόμενα άτομα πρέπει να πάρετε θέση
μακριά από το επίπεδο περιστροφής του τροχού και
να λειτουργήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη μέγιστη
ταχύτητα χωρίς φορτίο για ένα λεπτό. Οι τροχοί που
έχουν υποστεί ζημιά κανονικά θα διαλυθούν στη διάρκεια
αυτού του χρόνου δοκιμής.
ι)
Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό προσωπικής προστασίας.
Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιείτε
προστατευτικό προσώπου, ειδικά προστατευτικά
γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας. Φοράτε, όπως
ενδείκνυται, μάσκα κατά της σκόνης, προστατευτικά
ακοής, γάντια και ποδιά συνεργείου ικανή να
σταματά θραύσματα από τον τροχό λείανσης ή
το τεμάχιο εργασίας. Τα προστατευτικά ματιών
πρέπει να έχουν την ικανότητα να σταματούν
εκτινασσόμενα σωματίδια που παράγονται από
διάφορες εργασίες. Η μάσκα ή η αναπνευστική
συσκευή κατά της σκόνης πρέπει να έχει την
ικανότητα να φιλτράρει σωματίδια που παράγονται
από την εργασία σας. Η παρατεταμένη έκθεση
σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
ια)
Κρατήστε τους παρευρισκομένους σε μια ασφαλή
απόσταση από το χώρο εργασίας. Οποιοσδήποτε
εισέρχεται στην περιοχή εργασίας πρέπει να φορά
εξοπλισμό προστασίας. Θραύσματα του τεμαχίου
εργασίας ή ενός σπασμένου τροχού μπορούν να
εκσφενδονιστούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς και
εκτός της άμεσης περιοχής λειτουργίας.
ιβ)
Διευθετήστε το καλώδιο μακριά από το
περιστρεφόμενο αξεσουάρ. Αν χάσετε τον έλεγχο, το
καλώδιο μπορεί να κοπεί ή να μπλεχτεί και το κάτω ή το
102
πάνω τμήμα του χεριού σας μπορεί τραβηχτεί πάνω στον
περιστρεφόμενο τροχό.
ιγ)
Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αέρα του
ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του μοτέρ
μπορεί να τραβήξει τη σκόνη μέσα στο περίβλημα και η
υπερβολικά μεγάλη συγκέντρωση σκόνης μετάλλου μπορεί
να προκαλέσει κινδύνους από το ηλεκτρικό ρεύμα.
ιδ)
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κοντά σε
εύφλεκτα υλικά. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο ενώ είναι τοποθετημένο πάνω σε μια
επιφάνεια που μπορεί να καεί, όπως είναι το
ξύλο. Αυτά τα υλικά θα μπορούσαν να αναφλεγούν
από σπινθήρες.
ιδ)
Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ για τα οποία απαιτείται
ψύξη με ψυκτικά υγρά. Η χρήση νερού ή άλλων υγρών
ψυκτικών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία που ίσως
αποβεί θανατηφόρα.
Ανάδραση και σχετικές προειδοποιήσεις
Η ανάδραση είναι μια ξαφνική αντίδραση σε έναν τροχό που έχει
σφηνώσει ή μπλοκάρει. Το σφήνωμα ή το μάγκωμα προκαλεί
ταχεία ακινητοποίηση του περιστρεφόμενου τροχού, η οποία με τη
σειρά της κάνει την εκτός ελέγχου μονάδα κοπής να αναγκαστεί να
κινηθεί προς τα πάνω, στην κατεύθυνση του χειριστή.
Για παράδειγμα, αν ένας τροχός λείανσης μπλοκάρει ή σφηνώσει
στο τεμάχιο εργασίας, η ακμή του τροχού που εισέρχεται στο
σημείο ενσφήνωσης μπορεί να σκαλώσει στην επιφάνεια του
υλικού κάνοντας τον τροχό να ανέβει ή να τιναχτεί προς τα
έξω. Οι τροχοί λείανσης μπορεί επίσης να σπάσουν υπό αυτές
τις συνθήκες.
Η ανάδραση αποτελεί συνέπεια κακής χρήσης του ηλεκτρικού
εργαλείου ή/και εσφαλμένων διαδικασιών ή συνθηκών λειτουργίας
και μπορεί να αποφευχθεί με κατάλληλα προληπτικά μέτρα, όπως
αυτά που περιγράφονται παρακάτω.
α)
Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο γερά και
τοποθετήστε το σώμα και το βραχίονά σας
έτσι ώστε να μπορέσετε να αντισταθείτε στις
δυνάμεις ανάδρασης. Ο χειριστής μπορεί να ελέγξει
δυνάμεις ανάδρασης προς τα πάνω, αν έχουν ληφθεί
κατάλληλες προφυλάξεις.
b) Μην τοποθετείτε το σώμα σας σε ευθεία με τον
περιστρεφόμενο τροχό. Αν προκύψει ανάδραση,
η μονάδα κοπής θα προωθηθεί προς τα πάνω, στην
κατεύθυνση του χειριστή.
γ)
Μη συνδέσετε στο εργαλείο τροχό αλυσίδας
πριονιού, τροχό λεπίδας ξυλογλυπτικής ή
αδαμαντοτροχό πολλαπλών τμημάτων με διάκενο
περιφέρειας μεγαλύτερο από 10 mm ή οδοντωτό
δίσκο πριονιού. Αυτού του είδους οι λεπίδες
δημιουργούν συχνή ανάδραση και απώλεια του ελέγχου.
δ) Μη «σφηνώνετε» τον τροχό και μην ασκείτε
υπερβολική πίεση. Μην επιχειρείτε να
πραγματοποιήσετε υπερβολικό βάθος κοπής. Η
υπερβολική καταπόνηση του τροχού αυξάνει το φορτίο και
την ευπάθεια σε συστροφή ή μάγκωμα του τροχού μέσα
Ελληνικά
στην τομή και επομένως την πιθανότητα ανάδρασης ή
θραύσης του τροχού.
ε)
Όταν μπλοκάρει ο τροχός, ή σε περίπτωση διακοπής
της κοπής για οποιονδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε
το ηλεκτρικό εργαλείο και κρατήστε τη μονάδα
κοπής ακίνητη μέχρι να σταματήσει τελείως ο
τροχός. Ποτέ μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τον
τροχό από την τομή ενώ ο τροχός είναι σε κίνηση,
διαφορετικά μπορεί να προκύψει ανάδραση.
Διερευνήστε και πάρτε διορθωτικά μέτρα για να εξαλείψετε
το αίτιο του μαγκώματος του τροχού.
στ)
Μην επανεκκινήσετε την εργασία κοπής μέσα στο
κατεργαζόμενο τεμάχιο. Αφήστε πρώτα τον τροχό να
φθάσει σε πλήρη ταχύτητα και προσεκτικά εισάγετέ
τον πάλι στην κοπή. Ο τροχός μπορεί να μαγκώσει, να
κινηθεί προς το μέρος σας ή να παρουσιάσει ανάδραση
(κλώτσημα) αν το ηλεκτρικό εργαλείο επανεκκινηθεί ενώ
είναι μέσα στο τεμάχιο εργασίας.
η)
Να υποστηρίζετε όλα τα υπερμεγέθη τεμάχια
εργασίας ώστε να ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο
σφηνώματος και ανάδρασης του τροχού. Τα μεγάλα
τεμάχια εργασίας τείνουν να κάμπτονται υπό το ίδιο
τους το βάρος. Τα στηρίγματα πρέπει να τοποθετούνται
κάτω από το τεμάχιο εργασίας κοντά στη γραμμή κοπής
και κοντά στο άκρο του τεμαχίου εργασίας και στις δύο
πλευρές του τροχού.
Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας για
πριόνια τεμαχισμού
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Κατά τη λειτουργία, αποφύγετε την αναπήδηση του δίσκου
κοπής ή την κακομεταχείρισή του. Εάν συμβεί αυτό,
σταματήστε το εργαλείο και επιθεωρήστε το δίσκο κοπής.
Μη λειτουργείτε το εργαλείο όταν στέκεστε παράλληλα στο
δίσκο κοπής. Βεβαιωθείτε ότι κάθε άλλο άτομο είναι μακριά
από το χώρο εργασίας.
Προσέχετε τα ρινίσματα και το υλικό που αποκόπτεται. Μπορεί
να είναι αιχμηρά και καυτά. Αφήστε τα κομμένα τεμάχια να
κρυώσουν πριν τα αγγίξετε.
Ο ανακλαστήρας σπινθήρων είναι καυτός κατά τη χρήση.
Αποφύγετε την επαφή με τον ανακλαστήρα σπινθήρων ή τη
ρύθμισή του αμέσως μετά τη χρήση.
Κλείστε το εργαλείο και περιμένετε να σταματήσει ο δίσκος
κοπής πριν μετακινήσετε το τεμάχιο εργασίας ή αλλάξετε
τις ρυθμίσεις.
Μετά το κλείσιμο του εργαλείου, μην επιχειρήσετε ποτέ
το σταμάτημα του δίσκου κοπής μέσω πίεσης στο πλάι
του δίσκου.
Μη χρησιμοποιείτε υγρά κοπής. Αυτά τα υγρά μπορεί να
αναφλεχτούν ή να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
Ελέγξτε ότι το τεμάχιο εργασίας είναι
κατάλληλα υποστηριγμένο.
Χρησιμοποιήστε μόνο τους δίσκους κοπής που συνιστώνται
από τον κατασκευαστή.Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για
σκοπούς για τους οποίους δεν προβλέπονται. Για παράδειγμα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
μη χρησιμοποιείτε λεπίδα τύπου δίσκου για να κόψετε κλαδιά ή
κορμούς δένδρων.
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα του δίσκου κοπής πρέπει να
είναι πάντα ίση ή μεγαλύτερη από την ταχύτητα χωρίς φορτίο
του εργαλείου όπως καθορίζεται στην ετικέτα προδιαγραφών.
Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής που δεν συμμορφώνονται
με τις διαστάσεις που δηλώνονται στα τεχνικά δεδομένα.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης που διατίθενται από τον
κατασκευαστή του δίσκου.
Βεβαιωθείτε ότι ο λειαντικός δίσκος είναι σωστά
προσαρμοσμένος και σφιγμένος πριν τη χρήση.
Αφήστε το εργαλείο να λειτουργήσει χωρίς φορτίο σε ασφαλή
θέση για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Εάν υπάρχει σημαντική
δόνηση ή εάν συμβεί οποιαδήποτε άλλη βλάβη, σταματήστε το
εργαλείο και ελέγξτε το για να καθορίσετε το λόγο.
Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής για πλευρικό τρόχισμα.
Μην κόβετε τσιμέντο, τούβλα, πλακάκια ή κεραμικά υλικά.
Μην κόβετε υλικά από ξύλο, πλαστικό, ή συνθετικά.
Μην κόβετε υλικά από χυτοσίδηρο.
Μην κόβετε ποτέ υλικά από μαγνήσιο.
Μην κόβετε ηλεκτροδοτούμενα υλικά.
Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Μη λειτουργείτε το εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υγρά, αέρια,
ή σκόνη. Οι σπινθήρες ή τα καυτά ρινίσματα από την κοπή ή
από ηλεκτρικές εκκενώσεις της ψήκτρας του μοτέρ, μπορεί να
αναφλέξουν εύφλεκτα υλικά.
Καθαρίζετε τακτικά τις εγκοπές εξαερισμού όταν εργάζεστε
σε συνθήκες με πολύ σκόνη. Αν χρειστεί να καθαρίσετε τις
εγκοπές, πάντα να χρησιμοποιείτε μια μαλακή βούρτσα μην παραλείπετε να αποσυνδέετε πρώτα το μηχάνημα από
την πρίζα.
Αποθηκεύετε πάντα τους δίσκους κοπής σε καλά
προστατευμένο και ξηρό χώρο, μακριά από παιδιά.
Λοιποί κίνδυνοι
•
•
•
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι είναι εγγενείς στη χρήση μηχανημάτων
αυτού του τύπου:
ʵʵ τραυματισμοί λόγω επαφής με
περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
ʵʵ τραυματισμοί λόγω εμπλοκής του δίσκου κοπής.
Οι παρακάτω κίνδυνοι υφίστανται στις περισσότερες
περιπτώσεις:
ʵʵ εντός της κλίμακας λειτουργίας
ʵʵ εντός της κλίμακας των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων
του μηχανήματος
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή των συσκευών ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι
δεν μπορούν ν’ αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
ʵʵ Βλάβη ακοής
ʵʵ Κίνδυνος ατυχημάτων που προκαλούνται από ακάλυπτα
τμήματα του δίσκου κοπής.
ʵʵ Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή του δίσκου.
ʵʵ Κίνδυνος μαγκώματος δακτύλων κατά το άνοιγμα
των προφυλακτήρων.
103
Ελληνικά
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN62841. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού
του εργαλείου (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο
μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Δισκοπρίονο κοπής μετάλλων
1 Δίσκος κοπής
1 εξαγωνικό κλειδί
1 εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Πείρος ασφάλισης
11 Προφυλακτήρας
σπινθήρων
2 Βίδα ανακλαστήρα
12 Μοχλός ασφάλισης δίσκου
σπινθήρων
3 Ανακλαστήρας σπινθήρων
13 Διακόπτης σκανδάλης
4 Βάση
14 Οπή λουκέτου
5 Φράκτης
15 Μπουλόνι επιπλέον
λεπίδας
6 Μέγκενη
16 Έξτρα λεπίδα ροδέλα
7 εξαγωνικό κλειδί 8mm
μπουλονιού
8 Στρόφαλος
17 Ταχείας αλλαγής
9 Μοχλός μέγγενης
σφιγκτήρας λεπίδας (εικ. G)
10 Δίσκος
Προοριζομενη Χρηση
Το δισκοπρίονο κοπής μετάλλων D28715 έχει σχεδιαστεί για την
κοπή μεταλλικών υλικών με διάφορα σχήματα.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Το δισκοπρίονο κοπής μετάλλων D28715 είναι ένα
επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
MΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Σύνδεση στην παροχή ηλεκτροδότησης
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Η παροχή ηλεκτροδότησης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί γι’
αυτό το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ασφάλεια
αποκοπής των 16 Α με χρονοκαθυστέρηση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Πτώσεις τάσης
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Διάμετρος οπής
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας (Εικ. [Figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 28 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
104
Περιγραφή (εικ. A, G)
Σε περιόδους έντονης δραστηριότητας, υφίστανται
βραχύχρονες πτώσεις τάσης. Σε μη ευνοϊκές συνθήκες παροχής
ηλεκτροδότησης, μπορεί να επηρεαστεί και άλλος εξοπλισμός.
Εάν η σύνθετη αντίσταση του συστήματος του τροφοδοτικού
είναι χαμηλότερη από 0,25 , οι πιθανότητες αστάθειας
είναι ελάχιστες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
Ελληνικά
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. B)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι
στην κύρια λαβή 29 με το άλλο χέρι να καθοδηγεί το
τεμάχιο εργασίας.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μπλοκ διαστήματος 18 ελαφρά
στενότερο από το τεμάχιο εργασίας 20 για την αύξηση της
χρήσης του δίσκου (εικ. C).
• Τα τεμάχια εργασίας μεγάλου μήκους 19 πρέπει να
υποστηρίζονται με μπλοκ έτσι ώστε να είναι επίπεδα με το
επάνω μέρος της βάσης (εικ. D). Το άκρο κοπής 20 πρέπει
να είναι ελεύθερο να πέσει προς τα κάτω, για την αποφυγή
ενσφήνωσης του δίσκου.
Ρύθμιση ανακλαστήρα σπινθήρων (εικ. A)
Για την καλύτερη ανάκλαση των σπινθήρων μακριά από πλησίον
άτομα και αντικείμενα, χαλαρώστε τη βίδα 2 , ρυθμίστε τον
ανακλαστήρα σπινθήρων 3 και κατόπιν σφίξτε και πάλι τη βίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κίνδυνος ζημιάς σε περιουσιακά στοιχεία.
Μην επιτρέπετε στο σετ καλωδίου να έρθει σ’ επαφή με τον
ανακλαστήρα ή με σπινθήρες, διότι μπορεί να προκληθεί
ζημιά σ’ αυτό.
Λειτουργία ομαλής εκκίνησης
Λειτουργία μέγγενης (εικ. E)
Ρελε χρονοκαθυστερησης (TDR)
Η μέγκενη έχει χαρακτηριστικό ταχείας κίνησης. Για την
απελευθέρωση της μέγγενης 6 όταν έχει συσφιχτεί καλά,
περιστρέψτε τη μανιβέλα 8 αριστερόστροφα μία ή δύο φορές
για ανακούφιση της πίεσης σύσφιξης. Ανασηκώστε το μοχλό
της μέγγενης 9 προς τα πάνω. Τραβήξτε το συγκρότημα της
μανιβέλας προς τα έξω όπως απαιτείται. Η μέγκενη μπορεί να
ωθηθεί στο τεμάχιο εργασίας χωρίς τη χρήση της μανιβέλας.
Χαμηλώστε το μοχλό της μέγγενης και κατόπιν σφίξτε τη
μέγκενη στο τεμάχιο εργασίας με τη χρήση της μανιβέλας.
Η λειτουργία ομαλής εκκίνησης επιτρέπει αργή αύξηση
της ταχύτητας εντός 300 ms ώστε να αποφευχθεί η αρχική
ανάδραση κατά την εκκίνηση. Αυτή η λειτουργία είναι
επίσης ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η τιμή της ασφάλειας που
έχει εγκατασταθεί είναι πολύ χαμηλή ή η ασφάλεια δεν είναι
βραδείας τήξης.
Δυνατότητα κοπής
Το ευρύ άνοιγμα της μέγγενης και το υψηλό σημείο περιστροφής
παρέχουν δυνατότητα κοπής για πολλά μεγάλου μεγέθους
τεμάχια. Χρησιμοποιήστε το γράφημα δυνατότητας κοπής για να
καθορίσετε το συνολικό μέγιστο μέγεθος κοπών που μπορεί να
πραγματοποιηθεί με ένα νέο δίσκο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα μεγάλα, κυκλικά, ή με ακανόνιστο
σχήμα αντικείμενα μπορεί να απαιτούν πρόσθετα μέσα
συγκράτησης εάν δεν μπορούν να συγκρατηθούν με
ασφάλεια στη μέγγενη.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Μην κόβετε μαγνήσιο με αυτό το εργαλείο.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο δισκοπρίονο και
προσωπικός τραυματισμός.
Για τη μεταφορά (εικ. A)
Διπλώστε προς τα κάτω τη μονάδα σε θέση όπου μπορείτε να
μεταφέρετε το δισκοπρίονο. Ωθήστε προς τα μέσα τον πείρο
ασφάλισης 1 για να κλειδώσετε προς τα κάτω το βραχίονα.
Απασφάλιση (εικ. A)
Για απασφάλιση του εργαλείου και ανύψωση της κεφαλής,
πιέστε ελαφρά το βραχίονα του μοτέρ και τραβήξτε τον πείρο
ασφάλισης 1 προς τα έξω. Ο βραχίονας του μοτέρ θα κλίνει
τότε προς τα πάνω.
Σύσφιξη υλικού και υποστήριξη (εικ. C, D)
• Οι γωνίες μπορούν να συσφιχτούν καλύτερα και να κοπούν
με αμφότερα τα πόδια να είναι σε επαφή με τη βάση.
Λειτουργία φράκτη (εικ. E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, κλείστε τη μονάδα και αποσυνδέστε
το μηχάνημα από την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων, πριν τη ρύθμιση ή
αλλαγή των ρυθμίσεων, ή πριν την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της σκανδάλης
είναι στην κλειστή (OFF) θέση. Τυχόν απροσδόκητη
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φράκτης 5 δεν απαιτεί εργαλεία για τη ρύθμισή του. Ο
μοχλός σύσφιξης ταχείας απελευθέρωσης 21 ξεκλειδώνει και
κλειδώνει το φράκτη. Όταν ο μοχλός έχει περιστραφεί πλήρως
προς τα εμπρός, τότε ο φράκτης έχει ξεκλειδώσει. Ο φράκτης
μπορεί τότε να κινηθεί ελεύθερα προς τα εμπρός, προς τα πίσω,
ή να περιστραφεί για να επιτραπεί η καλύτερη δυνατή θέση
κοπής για ένα νέο δίσκο και κατά τη φθορά του δίσκου.
Η περιστροφή του μοχλού στην πλήρως οπίσθια θέση, θα
κλειδώσει το φράκτη στην επιλεγμένη θέση. Εάν το κάτω
πόδι του μοχλού δεν είναι σε οριζόντια θέση (παράλληλο στη
βάση), τότε ο φράκτης δεν είναι ασφαλισμένος. Ο μοχλός θα
ασφαλίσει το φράκτη μόνο όταν υπάρχει ισχυρή αντίσταση στη
μετακίνησή του προς τα πίσω. Εάν η αντίσταση είναι ελαφριά,
ρυθμίστε τη δύναμη σύσφιξης μέσω ελαφράς σύσφιξης
των δύο μπουλονιών 22 , κρατώντας το φράκτη στη βάση.
Ελέγξτε επανασφίγγοντας και προσπαθώντας να μετακινήσετε
το φράκτη.
105
Ελληνικά
Ρύθμιση γωνίας φράκτη (εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, κλείστε τη μονάδα και αποσυνδέστε
το μηχάνημα από την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων, πριν τη ρύθμιση ή
αλλαγή των ρυθμίσεων, ή πριν την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της σκανδάλης
είναι στην κλειστή (OFF) θέση. Τυχόν απροσδόκητη
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο δείκτης ρύθμισης της γωνίας 23 αποτελεί τμήμα του
συστήματος σύσφιξης φράκτη. Ευθυγραμμίστε τη γραμμή
δείκτη της επιθυμητής γωνίας με τη γωνία της εγκοπής 24 στη βάση.
Για μια πιο ακριβή τετράγωνη κοπή
1. Απασφαλίστε το φράκτη.
2. Ωθήστε το βραχίονα προς τα κάτω έως ότου ο δίσκος να
επεκταθεί εντός της βάσης.
3. Τοποθετήστε ένα τετράγωνο 25 κόντρα στο δίσκο και
ρυθμίστε το φράκτη κόντρα στο τετράγωνο.
4. Ασφαλίστε το φράκτη στη θέση του.
Χρήση (εικ. A, B)
Αναφερθείτε στην εικόνα B για την κατάλληλη τοποθέτηση του
σώματος κατά τη χρήση.
Για να ξεκινήσετε το εργαλείο, πιέστε τη σκανδάλη 13 . Για να
κλείσετε το εργαλείο, απελευθερώστε τη σκανδάλη. Διατηρήστε
τα χέρια και το υλικό μακριά από το δίσκο έως ότου έχει
σταματήσει να περιστρέφεται.
Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του εργαλείου,
εγκαταστήστε ένα τυπικό λουκέτο (δεν συμπεριλαμβάνεται)
στην οπή λουκέτου 14 που βρίσκεται στη σκανδάλη.
Αφαίρεση και εγκατάσταση δίσκων (εικ. A, G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, κλείστε τη μονάδα και αποσυνδέστε
το μηχάνημα από την πρίζα πριν την εγκατάσταση
και αφαίρεση παρελκομένων, πριν τη ρύθμιση ή
αλλαγή των ρυθμίσεων, ή πριν την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της σκανδάλης
είναι στην κλειστή (OFF) θέση. Τυχόν απροσδόκητη
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο σφιγκτήρας ταχείας απελευθέρωσης λεπίδας δεν απαιτεί
εργαλεία για την αλλαγή της λεπίδας.
1. Ωθήστε προς τα μέσα το μοχλό ασφάλισης 9 και
περιστρέψτε το δίσκο 10 με το χέρι έως ότου ο μοχλός
ασφάλισης να εμπλακεί στην εγκοπή εντός της φλάντζας 26 για την ασφάλιση του δίσκου. Χαλαρώστε το σφιγκτήρα
λεπίδας ταχείας αλλαγής 17 αριστερόστροφα. Ο
σφιγκτήρας έχει δεξιόστροφο σπείρωμα.
2. Αφαιρέστε το σφιγκτήρα λεπίδας ταχείας αλλαγής 17 , τη
ροδέλα σφιγκτήρα λεπίδας 27 και τον παλιό δίσκο 10 με
το χέρι.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες της φλάντζας είναι καθαρές
και επίπεδες. Εγκαταστήστε το νέο λειαντικό δίσκο
ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα σε αντίστροφη σειρά.
106
4. Σφίξτε το σφιγκτήρα ταχείας αλλαγής λεπίδας δεξιόστροφα
έως ότου το ρυθμιστικό κουμπί να κάνει “κλικ” τουλάχιστον
τρεις φορές για την εξασφάλιση της σύσφιξης του κουμπιού
ρύθμισης. Ο σφιγκτήρας ταχείας αλλαγής λεπίδας δεν μπορεί
να συσφιχτεί υπερβολικά.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μη σφίγγετε υπερβολικά το μπουλόνι. Ένα
επιπλέον μπουλόνι λεπίδας 15 και ροδέλα μπουλονιού
λεπίδας 16 είναι αποθηκευμένα στο βραχίονα του μοτέρ. Το
μπουλόνι και η ροδέλα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μαζί για την
ασφαλή σύσφιξη της λεπίδας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος προσωπικού ατυχήματος.
Ελέγξτε την επιφάνεια εργασίας στην οποία είναι
προσαρμοσμένο το δισκοπρίονο κοπής μετάλλων
όταν κάνετε την εγκατάσταση ενός νέου λειαντικού
δίσκου. Είναι πιθανό ότι ο δίσκος μπορεί να έρθει σ’
επαφή με ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΔΟΜΗ ΠΟΥ
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΑ από την επιφάνεια εργασίας (κάτω
από τη βάση) όταν ο μοχλός έχει χαμηλώσει πλήρως.
Προσαρμογή (εικ. H, I)
ΠΡΟΣΟΧΉ: Το εργαλείο πρέπει να προσαρμόζεται
σε σταθερή, επίπεδη, μη ολισθηρή επιφάνεια για την
αποφυγή απροσδόκητης κίνησης κατά τη λειτουργία του.
Διαδικασία για μόνιμη προσαρμογή
1. Κάντε τέσσερις οπές των 8 mm στην επιφάνεια εργασίας
(εικ. H).
2. Εισάγετε βίδες 1/4–20 στις οπές στη βάση και στις οπές
στην επιφάνεια προσαρμογής. Το κατά προσέγγιση μήκος
των βιδών πρέπει να είναι ίσο με το πάχος της επιφάνειας
προσαρμογής συν 102 mm.
Προσαρμογή πλαισίου
1. Κόψτε δύο σανίδες με διαστάσεις 508 x 50,8 x 101,6 mm.
2. Τοποθετήστε το δισκοπρίονο κοπής μετάλλων στην
επιθυμητή θέση εργασίας.
3. Τοποθετήστε τις σανίδες σφικτά κατά μήκος και καρφώστε
τις στην επιφάνεια εργασίας (εικ. I).
Συμβουλές λειτουργίας για περισσότερο
ακριβείς κοπές
• Αφήστε το δίσκο να κάνει την κοπή. Τυχόν υπερβολική
πίεση θα κάνει το δίσκο να στομώσει μειώνοντας την
αποτελεσματικότητα κοπής, ή να εκτραπεί, προκαλώντας
ανακριβείς κοπές.
• Ρυθμίστε κατάλληλα τη γωνία του φράκτη.
• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό είναι τοποθετημένο επίπεδο κατά
πλάτος της βάσης.
• Σφίξτε κατάλληλα το υλικό για την αποφυγή κίνησης
και κραδασμών.
Ελληνικά
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Λίπανση
Έχουν χρησιμοποιηθεί ρουλεμάν σφαιριδίων με σφραγισμένο
γράσο, κλειστού τύπου. Αυτά τα ρουλεμάν περιέχουν επαρκή
ποσότητα λιπαντικού από το εργοστάσιο, για όλη τη διάρκεια
ζωής του δισκοπρίονου κοπής μετάλλων.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Χρησιμοποιήστε μόνο δίσκους οργανικής συγκόλλησης
υψηλής αντοχής τύπου 1 (Type 1) με αποτίμηση για 4100 ΣΑΛ
ή υψηλότερη.
107
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N540245
110
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
06/17
Download PDF

advertising