KS701PE | Black&Decker KS701PE JIGSAW instruction manual

370001 - 73 LT
www.blackanddecker.eu
KS501
KS701E
KS701PE
Lietuvių
Русский язык
2
(Originalios instrukcijos vertimas)
(Перевод с оригинала инструкции)
5
12
7
7
17
4
17
8
8
4
10
3
A
18
KS701E
KS701PE
A
KS701E
KS701PE
C
KS501
9
5
B
11
4
10
6
0
21
D
E
KS701PE
3
)
+
.6(
.63(
*
.6(
.63(
,
4
.6(
.63(
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „BLACK+DECKER“ siaurapjūklis skirtas
medienai, plastikui ir metalui pjauti. Šis įrankis
skirtas naudoti tik buityje.
Saugos informacija
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus
nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir
nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro
ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus
ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau
pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį,
jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba
akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1. Darbo vietos sauga
a. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b. Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkoje,
kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten,
kur yra degiųjų skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių
gali užsidegti dulkės arba garai.
c. Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti
dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
2. Elektros sauga
a. Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip
nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais
elektriniais įrankiais niekada nenaudokite
jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins
elektros smūgio pavojų.
b. Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais,
viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
c. Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant
drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį
patekęs vanduo padidina elektros smūgio
pavojų.
d. Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti,
jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo
karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių
dalių. Pažeisti arba susinarplioję laidai
padidina elektros smūgio pavojų.
e. Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke,
naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.
Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f. Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). Naudojant
RCD, sumažėja elektros smūgio pavojus.
3. Asmens sauga
a. Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio
įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
b. Dėvėkite asmeninės saugos priemones.
Visada naudokite akių apsaugos priemones.
Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais
padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos
atitinkamomis sąlygomis, sumažina
susižeidimo pavojų.
c. Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką,
prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet
patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis.
Pavojinga nešti elektrinį įrankį uždėjus pirštą
ant jo jungiklio arba be reikalo junginėti
elektrinius įrankius, turinčius jungiklį.
d. Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar
veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš
besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate
susižeisti.
e. Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip
galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
netikėtose situacijose.
f. Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
g. Ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
5
LIETUVIŲ
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite.
Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima
sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
a. Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu
įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu
greičiu, kuriam jis yra numatytas.
b. Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma pataisyti.
c. Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d. Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite
jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba
šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e. Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius.
Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa
judamosios dalys, ar nėra sulūžusių dalių
ir kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos
elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis
įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
sutaisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
f. Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai
aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus
lengviau valdyti.
g. Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir
smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.)
naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija
ir konkrečios rūšies elektriniams įrankiams
numatytu būdu, atsižvelgdami į darbo sąlygas
bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį
įrankį kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali
susidaryti pavojingų situacijų.
5. Techninė priežiūra
a. Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias dalis.
Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
6
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Saugos instrukcija visiems
pjūklams
◆ Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys
gali paliesti paslėptus laidus, laikykite
elektrinį įrankį tik už izoliuotų, laikymui
skirtų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio
įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir
nutrenkti operatorių.
◆ Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką
būdą ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant
stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka
arba atrėmus į kūną, jis nėra stabilus, todėl
galima prarasti kontrolę.
♦ Rankas laikykite atokiai nuo pjovimo vietos.
Niekada jokiais būdais nekiškite rankų po
ruošiniu. Pirštus ir nykščius laikykite atokiai
nuo slankiojančio pjūklo ir pjūklo spaustuvų.
Nebandykite stabilizuoti pjūklelio, suimdami už
pado.
♦ Pjūkleliai privalo būti aštrūs. Dėl atbukusių
arba apgadintų pjūklelių pjūklas gali nukrypti
arba, veikiamas slėgio, užstrigti. Visada
naudokite ruošinio medžiagai ir pjovimo tipui
tinkamą pjūklelio tipą.
♦ Pjaudami vamzdį arba vamzdyną, būtinai
įsitikinkite, ar jame nėra vandens, elektros
laidų ir pan.
♦ Nelieskite ruošinio arba pjūklo tuoj pat po
įrankio naudojimo. Jie gali būti labai įkaitę.
♦ Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas,
patikrinkite, ar tose vietose nėra nematomų
pavojų.
♦ Atleidus jungiklį, pjūklelis dar tebejudės.
Prieš padėdami įrankį į vietą, visada jį išjunkite
ir palaukite, kol pjūklelis visiškai sustos.
Įspėjimas! Palietus arba įkvėpus pjaunant kylančių
dulkių, gali kilti pavojus naudotojo ir šalia esančiųjų
sveikatai. Dėvėkite specialias, nuo dulkių bei dūmų
apsaugančias kaukes ir užtikrinkite, kad taip pat
būtų apsaugoti ir darbo vietoje esantys arba į ją
įeinantys žmonės.
◆ Numatytoji naudojimo paskirtis aprašyta šioje
naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame
vadove nerekomenduojamus papildomus
įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį ne
pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio
susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.
LIETUVIŲ
Kitų asmenų sauga
◆ Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai
naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos,
jutiminės arba protinės negalios arba patirties
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų
asmenų priežiūros ir nurodymų.
◆ Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
buitiniu prietaisu.
Vibracija
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties
deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos
emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymų
būdu pagal standartą EN 60745; jos gali būti
naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais.
Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti
naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu
keliama vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio,
priklausomai nuo to, kokiais būdais naudojamas
šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį
lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti
apsaugos priemones, reikalaujamas pagal
2002/44/EB žmonių, darbe reguliariai naudojančių
elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti
į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra
naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas darbo
ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į įrankio naudojimo
laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna išjungtas ir
kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotus šiuos simbolius:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti
susižeidimo pavojų, vartotojas privalo
perskaityti šią naudojimo instrukciją.
Elektros sauga
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo
nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar
akumuliatoriaus įtampa atitinka kategorijos
plokštelėje nurodytą įtampą.
◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis „BLACK+DECKER“ techninės
priežiūros centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau
nurodytas funkcijas.
1. Greičio reguliavimo jungiklis (KS701E ir
KS701PE) arba įjungimo / išjungimo jungiklis
(KS501)
2. Fiksavimo mygtukas
3. Pjūklelio fiksavimo svirtis
4. Pado pagrindas
5. Dulkių trauktuvo išleidimo anga
(tik KS701E ir KS701PE)
6. Švytavimo takto reguliavimo ratukas (tik KS701PE)
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš mėginant atlikti toliau nurodytus
veiksmus, įrankį būtinai reikia išjungti, atjungti
nuo elektros tinklo ir palaukti, kol sustos pjūklelis.
Naudoti pjūkleliai gali būti įkaitę.
Pjūklelio įdėjimas (A pav. – KS701E ir KS701PE)
◆ Laikykite pjūklelį (7) kaip parodyta, dantukais
į priekį.
◆ Nutraukite fiksavimo svirtį (3) nuo pado
pagrindo (4).
◆ Iki galo įkiškite pjūklelio jungiamąjį galą
į pjūklelio laikiklį (8).
◆ Nustatykite pjūklelio atraminį velenėlį (17),
kaip aprašyta pirmiau.
◆ Atlaisvinkite fiksavimo svirtį (3).
Pjūklelio įdėjimas (A pav. – KS501)
◆ Prieš įdėdami arba išimdami pjūklelį (7),
pjūklelio atraminis velenėlis (17) privalo būti
nustatytas galinėje padėtyje, kad jis neliestų
pjūklelio.
◆ Atsukite du varžtus (bet visiškai jų neišsukite
(18).
◆ Laikykite pjūklelį (7) dantukais į priekį.
◆ Iki galo įkiškite pjūklelio jungiamąjį galą (7)
į pjūklelio laikiklį (8).
◆ Pakaitomis šiek tiek paveržkite du varžtus (18),
kad tinkamai nustatytumėte pjūklelį, o tada iki
galo užveržkite du varžtus (18).
◆ Nustatykite pjūklelio atraminį velenėlį (17), kaip
aprašyta pirmiau.
◆ Norėdami pjūklelį (7) išimti, pasukite abu
varžtus (18) vienu pasukimu prieš laikrodžio
rodyklę.
Dulkių siurblio prijungimas prie įrankio
(B pav. – tik KS701E ir KS701PE)
◆ Įkiškite dulkių siurblio antgalį (9) į dulkių
ištraukimo angą (5).
7
LIETUVIŲ
Kiti pavojai
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių
besisukančių (judamųjų) dalių.
◆ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus
arba priedus.
◆ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu
įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai
darykite pertraukas.
◆ Klausos pablogėjimas.
◆ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui:
apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir
MDF.)
Naudojimas
Pado pagrindo nustatymas įstrižiesiems
pjūviams (C pav.)
Įspėjimas! Niekada nenaudokite įrankio, kurio
pado pagrindas yra atsilaisvinęs arba nuimtas.
Pado pagrindą (4) galima nustatyti 45° įstrižumo
kampu kairėn arba dešinėn.
◆ Atsukite varžtus (10). Kai kuriuose modeliuose
yra vienas varžtas.
◆ Patraukite pagrindą (4) pirmyn, pasukite
pagrindą į kairę arba dešinę ir pastumkite
jį atgal į 45° kampo padėtį. (tik KS701E ir
KS701PE).
◆ Pastumkite pagrindą (4) atgal, pasukite
pagrindą į dešinę ir patraukite jį atgal į 45°
kampo padėtį (tik KS501).
◆ Užveržkite varžtus.
Norėdami vėl nustatyti pado pagrindą (4) 90°
kampo pjūviams:
◆ Atsukite varžtus (10).
◆ Patraukite pagrindą (4) pirmyn, pasukite
į centrą ir pastumkite jį atgal į 0° kampo padėtį.
◆ Užveržkite varžtus.
Greičio reguliavimo valdiklis
(tik KS701E ir KS701PE)
◆ Pjaudami medieną, naudokite didelio greičio
nuostatą, pjaudami aliuminį ir PVC – vidutinio,
o metalus (išskyrus aliuminį) – mažo greičio
nuostatą.
8
Įjungimas ir išjungimas
◆ Norėdami įrankį įjungti, paspauskite greičio
reguliavimo jungiklį (KS701E ir KS701PE)
arba įjungimo / išjungimo jungiklį (KS501) (1).
Modelių KS701E ir KS701PE veikimo greitis
priklauso nuo to, kaip smarkiai spaudžiate šį
jungiklį.
◆ Jeigu norite, kad įrankis veiktų be perstojo,
paspauskite fiksavimo mygtuką (2) ir
paspauskite greičio reguliavimo jungiklį.
Ši parinktis galima tik tada, kai įrankis veikia
visu greičiu.
◆ Norėdami įrankį išjungti, atleiskite greičio
reguliavimo jungiklį. Norėdami išjungti
nepertraukiamo veikimo režimu veikiantį įrankį,
dar kartą paspauskite ir atleiskite greičio
reguliavimo arba įjungimo / išjungimo jungiklį.
Kaip naudoti funkciją „Sightline®“ (D pav.)
◆ Pieštuku pažymėkite pjovimo liniją.
◆ Nustatykite siaurapjūklį virš šios linijos (11).
Pjovimo liniją galima lengvai sekti žiūrint tiesiai virš
siaurapjūklio.
Pjovimo režimas (tik KS701PE)
Švytavimo takto arba veiksmo metu pjūklelis
juda veržliau; jis skirtas minkštomis medžiagoms,
pavyzdžiui medienai arba plastikui, pjauti. Jis
leidžia pjauti greičiau, bet medžiaga pjaunama
nelabai lygiai. Šiame siaurapjūklyje yra švytavimo
takto reguliavimo ratukas. Kaip naudoti šį ratuką,
paaiškinta kitame skyriuje.
Pastaba. Niekada nenaudokite reguliuojamo takto
režimo metalui pjauti.
Švytavimo takto reguliavimo ratukas
(E pav. – tik KS701PE)
Modelis KS701PE turi šiuos pjovimo režimus
didinant švytavimo takto vertes:
◆ 0 padėtis: metalui ir aliuminiui bei metalo
lakštams (be švytavimo takto veiksmo).
◆ 1 padėtis: laminatams, kietmedžiui,
stalviršiams.
◆ 2 padėtis: klijuotos faneros lakštams ir PVC/
plastikams.
◆ 3 padėtis: minkštai medienai ir greitam pjovimui
Norėdami nustatyti švytavimo takto veiksmą:
◆ Nustatykite švytavimo takto valdiklį (6) ties
reikiama padėtimi.
Pjovimas
Pjaudami, tvirtai laikykite įrankį abejomis rankomis.
Pado pagrindas (4) turi būti tvirtai atremtas
į pjaunamą ruošinį. Tuomet pjūklelis nešokinės,
LIETUVIŲ
mažiau vibruos ir maksimaliai sumažės pjūklelio
trūkimo galimybė.
◆ Prieš pradėdami pjauti, leiskite įrankiui kelias
sekundes laisvai paveikti.
◆ Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti
įrankį
Sluoksniuotų medžiagų pjovimas
Pjaunant sluoksniuotas medžiagas, jos gali skilinėti
ir viršutinis ruošinių paviršius gali būti apgadintas.
Įprasti pjūkleliai pjauna judėdami aukštyn, todėl,
jeigu pado pagrindas yra atremtas į viršutinį
ruošinio paviršių, naudokite pjūklelius, pjaunančius
žemyn, arba:
◆ Naudokite pjūklelius smulkiais dantukais.
◆ Pjaukite iš atbulosios ruošinio pusės.
◆ Iš abiejų ruošinio pusių pritvirtinkite po
medienos arba kartono atraižą ir pjaukite visą
šį „sumuštinį“, kad ruošinys mažiau skilinėtų.
Metalo pjovimas
Įspėjimas! Nenaudokite dulkių siurblio, jeigu
pjaunate metalą. Metalo drožlės bus karštos ir
galės sukelti gaisrą.
Atminkite, kad pjaunant metalą, laiko sugaištama
žymiai daugiau nei pjaunant medieną.
◆ Naudokite metalui pjauti tinkamą pjūklelį.
◆ Pjaudami ploną metalo lakštą, iš atbulosios
ruošinio pusės pritvirtinkite medienos atraižą ir
pjaukite visą šį „sumuštinį“.
◆ Pjovimo liniją patepkite alyva.
Prapjovos kreiptuvas (tik KS701E ir KS701PE).
Pieštuku nepažymėjus pjovimo linijos, tiesius ir
apvalius pjūvius galima lengvai atlikti naudojant
prapjovos kreiptuvą ir apvalųjį kreiptuvą (įsigyjami
kaip papildomas priedas – dalies numeris
X43005-XJ).
Prapjovos kreiptuvo montavimas (F ir G pav.)
◆ Įtaisykite prapjovos kreiptuvą (14) į pado
pagrindo angas, skersinį nukreipę žemyn, kaip
pavaizduota F pav.
◆ Įkiškite varžtą (15) į pado pagrindo apačioje
esančią skylę.
◆ Nustatykite suveržimo strypą (16) virš varžto
briaunotu kraštu žemyn, nukreipę jį pjūklelio
galinės pusės link.
◆ Kryžminiu atsuktuvu įsukite varžtą į sriegiuotą
skylę skersinio spaustuke, kaip pavaizduota G
pav.
◆ Nustatykite pjūvio gylį ir užveržkite varžtą.
Apvalusis kreiptuvas
(H pav. – tik KS701E ir KS701PE)
◆ Įkiškite prapjovos kreiptuvą į pado pagrindo
dešinėje pusėje esančią skylę, skersinį
nukreipę aukštyn.
◆ Sureguliuokite prapjovos kreiptuvą taip, kad
atstumas nuo pjūklelio iki angos skersinyje
atitiktų reikiamą spindulį, tada užveržkite
varžtą.
◆ Dėkite pjūklelį taip, kad skersinyje esančios
angos centras būtų virš apskritimo, kurį reikia
išpjauti, centro (atlikite įleidžiamąjį pjūvį,
pragręžkite skylę pjūkleliui arba įpjaukite nuo
ruošinio krašto iki vidurio, kad galėtumėte įkišti
pjūklelį).
◆ Kai pjūklelis bus tinkamai nustatytas, įkalkite
mažą vinį pro skersinyje esančią angą tiksliai
į apskritimo, kurį reikia išpjauti, centrą.
◆ Naudodami prapjovos kreiptuvą kaip centrinę
svirtį, pradėkite pjauti apskritimą.
Įleidžiamasis pjovimas (l pav.)
Įleidžiamasis pjūvis – lengvas vidinio pjūvio
atlikimo būdas. Pjūkleliu galima tiesiai
prapjauti plokštę arba lentą, prieš tai nedarant
kontrolinio pjūvio ar kontrolinės skylės. Atlikdami
įleidžiamuosius pjūvius, išmatuokite paviršių, kurį
pjausite, ir aiškiai pieštuku pažymėkite pjūvio
vietą. Tuomet kreipkite siaurapjūklį pirmyn, kol
priekinis pagrindo galas tvirtai įsirems į ruošinį ir
pjūklelis visiškai pakils virš ruošinio. Įjunkite įrankį
ir palaukite, kol jis pasieks maksimalų greitį. Tvirtai
suimkite siaurapjūklį ir lėtai leiskite įrankio galinį
kraštą žemyn, kol pjūklelis pasieks visą savo gylį.
Laikykite pagrindą atrėmę į medieną ir pradėkite
pjauti. Neištraukite pjūklelio iš pjūvio, kol jis vis dar
juda. Pjūklelis turi visiškai sustoti.
Techninė priežiūra
Šis „BLACK+DECKER“ elektrinis įrankis skirtas
ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
◆ Įrankio ventiliacijos angas reguliariai valykite
minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu.
◆ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba
tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
Visuomet saugokite įrankį nuo bet kokių
skysčių; niekada nenardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
9
LIETUVIŲ
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir Airijos
vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
◆ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
◆ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko
gnybto, turinčio įtampą.
◆ Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti
nereikia. Vadovaukitės montavimo instrukcija,
pateikiama su aukštos kokybės kištukais.
Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „BLACK+DECKER“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti
ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite
sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliavų
poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„BLACK+DECKER“ surenka senus naudotus
„BLACK+DECKER“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su artimiausia „BLACK+DECKER“
atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu.
Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotų „BLACK+DECKER“ įrangos remonto
dirbtuvių bei tiksli informacija apie mūsų produktų
techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė
informacija: www.2helpU.com.
10
Techniniai duomenys
Įvesties įtampa
Greitis be
(KS501)
apkrovos
(KS701E ir KS701PE)
Maks. pjūvio gylis
Mediena
(KS501)
(KS701E ir KS701PE)
Plienas
Aliuminis
(KS501)
(KS701E ir KS701PE)
Svoris
(KS501)
(KS701E)
(KS701PE)
KS501 (1 tipas)
KS701E/PE (1 tipas)
Vdc 230
min-1 3 000
min-1 0-3.000
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
65
70
5
10
15
1,3
1,6
1,7
KS501
LpA (garso slėgis) 85,5 dB(A), paklaida (K)
3 dB(A), LWA (garso galia) 96,5 dB(A),
paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus
suma) pagal EN 60745:
Lentų pjovimas (ahB) 9,3 m/s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
Metalo lakštų pjovimas (ahM) 12,6 m/s2, paklaida
(K) 1,5 m/s2
KS701E
LpA (garso slėgis) 88 dB(A), paklaida
(K) 3 dB(A), LWA (garso galia) 99 dB(A),
paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus
suma) pagal EN 60745:
Lentų pjovimas (ahB) 5,8 m/s2, paklaida (K)
1,5 m/s2, metalo plokščių pjovimas (ahM) 6,3 m/s2,
paklaida (K) 1,5 m/s2
KS701PE
LpA (garso slėgis) 89 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
LWA (garso galia) 100 dB(A), paklaida (K)
3 dB(A), bendros vibracijos vertės (triašio
vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Lentų pjovimas (ahB, W) 12,5 m/s2, paklaida (K)
1,5 m/s2, metalo plokščių pjovimas (ahM, W) 9,9 m/
s2, paklaida (K) 1,5 m/s2
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
Garantija
MAŠINŲ DIREKTYVA
„BLACK+DECKER“ yra tikra dėl savo gaminių
kokybės ir siūlo jiems išskirtinę garantiją.
Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina
jūsų sutartinių teisių. Ši garantija galioja Europos
Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos
prekybos zonos teritorijose.
KS501 ir KS701
„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/EB
ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „Black & Decker“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo gale
pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „Black & Decker“.
Ray Laverick
Technikos direktorius
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 34D,
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)
11/09/2014
Jeigu „BLACK+DECKER“ gaminys per
24 mėnesius nuo jo pirkimo datos sugenda
dėl medžiagų arba gamybos defektų,
„BLACK+DECKER“ garantuotai pakeičia
sugedusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius
gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais,
kad klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų,
nebent:
◆ Gaminys buvo naudojamas verslo,
profesionaliais arba nuomos tikslais.
◆ Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas.
◆ Gaminys buvo sugadintas kitais daiktais,
medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų.
◆ Gaminį bandė remontuoti tam leidimo
neturintys žmonės arba ne „BLACK+DECKER“
techninės tarnybos darbuotojai.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote
pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui arba
įgaliotajam remonto tarnybos atstovui. Artimiausios
remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su artimiausia „BLACK+DECKER“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„BLACK+DECKER“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninės
priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com
Apsilankykite jūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite
savo naują „BLACK+DECKER“ gaminį, o taip pat
nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos
informacijos apie „BLACK+DECKER“ firmos ženklą
ir mūsų gaminių asortimentą rasite tinklapyje
www.blackanddecker.eu.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша лобзиковая пила BLACK+DECKER
предназначена для пиления древесины,
пластика и металла. Данный инструмент
предназначен только для использования
в домашних условиях.
Инструкции по технике
безопасности
b.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций может
привести к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их
дальнейшего использования. Термин
«Электроинструмент» во всех приведённых
ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем
месте может привести к несчастному
случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструменты создают искровые
разряды, которые могут воспламенить пыль
или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не
видоизменяйте вилку электрического
12
e.
f.
кабеля. Не используйте соединительные
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод
заземления. Использование оригинальной
вилки кабеля и соответствующей ей
штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники.
Риск поражения электрическим током
увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождём или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не
используйте кабель для переноски
электроинструмента или для
вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высоких
температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Повреждённый или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим
током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во влажной
среде используйте источник питания,
оборудованный устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
алкоголя или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность при
работе с электроинструментами может
привести к серьёзной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки. Своевременное
использование защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или перенести
его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент с нажатым
курковым выключателем и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен
в положение «включено», это может
привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закреплённым
на вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжёлой травмы.
Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте
равновесие и устойчивую позу. Это
позволит Вам не потерять контроль
при работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте
свободную одежду или украшения.
Следите за тем, чтобы Ваши волосы,
одежда или перчатки находились
в постоянном отдалении от движущихся
частей инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запылённостью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по
назначению. Электроинструмент
работает надёжно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от
сетевой розетки и/или извлекайте
аккумулятор перед регулированием,
заменой принадлежностей или при
хранении электроинструмента. Такие
меры предосторожности снижают риск
случайного включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые
электроинструменты в недоступном
для детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и лёгкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых других
элементов электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство
несчастных случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки
и чистотой режущих принадлежностей.
Принадлежности с острыми кромками
позволяют избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
с данным Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5. Сервисное обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только
квалифицированными специалистами
с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность
Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
♦
♦
♦
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Инструкции по технике
безопасности для всех типов пил
♦
♦
♦
♦
14
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых режущий инструмент
может соприкасаться со скрытой
проводкой. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под
напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации
обрабатываемой детали, устанавливая
их только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело, то
можно потерять контроль над инструментом
или обрабатываемой деталью.
Держите руки вне зоны резания. Ни в коем
случае не держите руки под заготовкой.
Не помещайте пальцы вблизи пильного
полотна и его зажима. Не пытайтесь
стабилизировать положение инструмента,
удерживая его за подошву.
Следите за остротой заточки пильных
полотен. Затупленные или повреждённые
пильные полотна могут заставить пилу
отклониться от линии реза или остановиться
под воздействием чрезмерного усилия.
Всегда используйте пильное полотно,
максимально соответствующее материалу
заготовки и характеру реза.
Прежде чем приступить к резке трубы
или канала, убедитесь, что в них нет
воды, электропроводки и т.д.
Никогда не дотрагивайтесь до
обрабатываемой заготовки или пильного
полотна сразу по окончании работы
инструмента. Они могут оказаться очень
горячими.
Ознакомьтесь с возможными скрытыми
опасностями перед началом сквозного
врезания в стены, полы или потолки,
проверьте наличие электропроводки
и трубопроводов.
Полотно будет продолжать движение
некоторое время после того, как
Вы отпустите выключатель. Всегда
выключайте электроинструмент и ждите,
пока пильное полотно полностью не
остановится прежде, чем положить
электроинструмент.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе работ по резанию,
может представлять опасность для здоровья
оператора и окружающих лиц. Надевайте
респиратор, специально разработанный для
защиты от пыли и паров, и следите, чтобы
лица, находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами индивидуальной
защиты.
♦
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
♦ Данный инструмент не может
использоваться людьми (включая детей)
со сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или при
отсутствии необходимого опыта или навыка,
за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили
инструкции относительно работы с этим
инструментом от лица, отвечающего за их
безопасность.
♦ Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные
в технических характеристиках инструмента
и декларации соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным методом
определения вибрационного воздействия
согласно EN60745 и могут использоваться
при сравнении характеристик различных
инструментов. Приведённые значения
уровня вибрации могут также использоваться
для предварительной оценки величины
вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного
воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным
инструментом, и могут отличаться от
заявленных значений. Уровень вибрации может
превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного
воздействия для определения необходимых
защитных мер (2002/44/EC) для людей,
использующих в процессе работы
электроинструменты, необходимо принимать
во внимание действительные условия
использования электроинструмента, учитывая
все составляющие рабочего цикла, в том
числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он
работает без нагрузки, а также время его
запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищён двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
♦
Во избежание несчастного случая,
замена повреждённого кабеля питания
должна производиться только на заводеизготовителе или в авторизованном
сервисном центре BLACK+DECKER.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или
некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости (KS701E
и KS701PE) или Пусковой выключатель
(KS501)
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Зажимной рычаг пильного полотна
4. Подошва
5. Отверстие пылеотвода (только KS701E
и KS701PE)
6. Регулятор маятникового хода (только
KS701PE)
Сборка
Внимание! Перед выполнением любой
из следующих операций убедитесь, что
электроинструмент выключен и отсоединён от
электросети, а пильное полотно остановлено.
В процессе работы пильное полотно
нагревается.
Установка пильного полотна
(Рис. А - KS701E и KS701PE)
♦ Держите пильное полотно (7) , как показано
на рисунке, направив кромку с зубьями
вперед.
♦ Отведите зажимной рычаг (3) в сторону от
подошвы (4).
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна
в держатель (8) до упора.
♦ Отрегулируйте направляющий ролик
пильного полотна (17), как это описано
выше.
♦ Отпустите зажимной рычаг (3).
Установка пильного полотна (Рис. А - KS501)
♦ Перед установкой или снятием пильного
полотна (7), оттяните направляющий ролик
(17) назад, чтобы он не касался пильного
полотна.
♦ Ослабьте (но не выкручивайте полностью)
два винта (18).
♦ Держите пильное полотно (7), направив
кромку с зубьями вперёд.
♦ Вставьте хвостовик пильного полотна (7)
в держатель (8) до упора.
♦ Постепенно затягивайте два винта (18) для
точного закрепления пильного полотна на
месте, затем полностью затяните два винта
(18).
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Отрегулируйте направляющий ролик
пильного полотна (17), как это описано выше.
Для извлечения пильного полотна (7),
поверните оба винта (18) на один оборот
против часовой стрелки.
Подключение пылесоса к инструменту
(Рис. В – только KS701E и KS701PE)
♦ Вставьте насадку пылесоса (9) в отверстие
пылеотвода (5).
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски
могут возникнуть при неправильном или
продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, пильных полотен или
насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании
инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Эксплуатация
Регулировка подошвы для распилов
с наклоном (Рис. С)
Внимание! Никогда не используйте инструмент
без подошвы или с плохо закреплённой подошвой.
Подошва (4) может быть отрегулирована на
левый или правый угол среза наклоном 45°.
♦ Ослабьте винты (10). Некоторые модели
оборудованы только одним винтом.
♦ Сдвиньте подошву (4) вперёд, поверните
её влево или вправо и сдвиньте назад
в положение 45° (только KS701E
и KS701PE).
16
♦
♦
Сдвиньте подошву (4) назад, поверните
её подошву вправо и сдвиньте назад
в положение 45° (только KS501).
Затяните винты.
Для возврата подошвы (4) в положение для
резов с наклоном 90°:
♦ Ослабьте винты (10).
♦ Сдвиньте подошву (4) вперёд, поверните
её в среднее положение и сдвиньте назад
в положение 0°.
♦ Затяните винты.
Регулировка скорости
(только KS701E и KS701PE)
♦ Используйте высокую скорость для резания
древесины, среднюю скорость для резания
алюминия и ПВХ и низкую скорость для
резания металлов, кроме алюминия.
Включение и выключение
♦ Для включения инструмента, нажмите
на клавишу пускового выключателя
с регулировкой скорости (KS701E
и KS701PE) или пусковой выключатель
(KS501) (1). В моделях KS701E и KS107PE
скорость зависит от интенсивности нажатия
на клавишу выключателя.
♦ Для непрерывного режима работы нажмите
кнопку блокировки пускового выключателя
(2) и отпустите клавишу пускового
выключателя. Эта функция работает только
при максимальной частоте вращения.
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя. Для
выключения непрерывного режима работы
инструмента снова нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя.
Использование функции Sightline® (Рис. D)
♦ При помощи карандаша начертите линию
распила.
♦ Расположите лобзиковую пилу по линии (11).
Следуйте линии распила, глядя на неё поверх
лобзиковой пилы.
Режим резания (только KS701PE)
Маятниковый ход отличается более резким
движением пильного полотна и предназначен
для обработки мягких материалов, таких как
древесина или пластик. Маятниковый ход
обеспечивает быстрый рез, но поверхность
реза менее гладкая. Ваша лобзиковая пила
оборудована регулятором маятникового
хода. Использование данного регулятора
разъясняется в следующем разделе.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Примечание: Никогда не используйте
маятниковый ход при резании металла.
Регулятор маятникового хода
(Рис. Е - только KS701PE)
KS701PE имеет четыре режима резания
с увеличением уровня маятникового хода:
♦ Положение 0: металл, алюминий и листовой
металл (без маятникового хода).
♦ Положение 1: ламинат, твёрдая древесина,
столешницы.
♦ Положение 2: фанера, ПВХ/пластики.
♦ Положение 3: мягкая древесина и быстрое
пиление
Для регулировки маятникового хода:
♦ Поверните регулятор маятникового хода (6)
и установите его в нужное положение.
Пиление
Во время распила крепко удерживайте
инструмент обеими руками. Подошва
(4) должна быть плотно прижата
к обрабатываемому материалу. Это поможет
избежать подпрыгивания лобзиковой пилы,
снизит вибрацию и вероятность поломки
пильного полотна.
♦ Перед выполнением реза дайте пильному
полотну поработать без нагрузки в течение
нескольких секунд.
♦ При распиле прилагайте к инструменту
только лёгкое усилие.
Рекомендации по оптимальному
использованию
Пиление ламината
При распиле ламината может произойти
его расщепление, что испортит внешний
вид лицевой поверхности. Большинство
стандартных пильных полотен выполняют
рез при ходе вверх, поэтому, если подошва
располагается на лицевой поверхности,
используйте пильное полотно, которое режет
при ходе вниз, или:
♦ Используйте пильное полотно с мелкими
зубьями.
♦ Пилите по обратной стороне заготовки.
♦ Чтобы избежать расщепления ламината,
поместите заготовку между двумя
панелями из древесины или ДСП и пилите
получившуюся сэндвич-панель.
Пиление металла
Внимание! Не используйте пылесос при
пилении металла. Горячая металлическая
стружка может стать причиной возгорания.
Помните, что распил металла занимает гораздо
больше времени, чем распил древесины.
♦ Используйте пильное полотно,
предназначенное для пиления металла.
♦ Для пиления тонколистового металла,
прикрепите деревянную панель к обратной
стороне заготовки и выполняйте распил
получившейся сэндвич-панели.
♦ Нанесите масляную пленку вдоль
предполагаемой линии распила.
Направляющая планка (только KS701E
и KS701PE)
При выполнении продольной или круговой
распиловки без намеченной карандашной
линии используйте направляющую планку
и круговую направляющую (дополнительная
принадлежность – Деталь № X43005-XJ).
Установка направляющей планки (Рис. F и G)
♦ Вставьте направляющую планку (14)
в прорези в подошве поперечиной вниз, как
изображено на Рисунке F.
♦ Вставьте винт (15) в отверстие в нижней
части подошвы.
♦ Расположите прижимную планку (16) поверх
винта загнутым концом, направленным вниз
и в сторону задней части пилы.
♦ Используя крестообразную отвёртку,
заверните винт в резьбовое отверстие
в прижимной планке, как изображено на
Рисунке G.
♦ Отрегулируйте ширину реза и затяните винт.
Круговой распил
(Рис. Н – только KS701E и KS701PE)
♦ Вставьте направляющую планку в прорезь
с правой стороны подошвы пилы
поперечиной вверх.
♦ Отрегулируйте положение направляющей
планки, чтобы между пильным полотном
и отверстием в поперечине был достигнут
нужный радиус, затем затяните винт.
♦ Расположите пилу таким образом, чтобы
отверстие в поперечине оказалось ровно по
центру выпиливаемого круга (чтобы пильное
полотно удобнее заняло свою позицию,
выполните врезное пиление, просверлите
отверстие или сделайте рез от края по
направлению к центру).
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Правильно расположив пилу, через
отверстие в поперечине вбейте маленький
гвоздь в самом центре выпиливаемого круга.
Используя направляющую планку в качестве
поворотной рукоятки, начните выпиливать
круг.
Врезное пиление (Рис. I)
Врезное пиление – это простой способ
выполнения внутреннего реза. Пила
врезается непосредственно в заготовку
без предварительного высверливания
направляющего паза или отверстия.
При выполнении врезного пиления измерьте
поверхность и сделайте чёткие карандашные
разметки. Затем направьте пилу вперед, пока
передний конец подошвы не упрётся плотно
в обрабатываемую поверхность, а пильное
полотно не окажется на полную величину хода
вплотную к поверхности заготовки. Включите
инструмент и дождитесь, пока он не наберёт
максимальную скорость. Крепко удерживая
пилу, медленно опускайте задний край
подошвы, пока пильное полотно не войдёт
в заготовку на полную глубину. Удерживая
подошву ровно на поверхности древесины,
начните пиление. Не извлекайте пильное
полотно из реза, пока оно движется. Для этого
дождитесь полной остановки пильного полотна.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент BLACK+DECKER рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия Вашего инструмента мягкой
щёткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте
абразивные чистящие средства,
а также чистящие средства на основе
растворителей. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь инструмента
и никогда не погружайте в воду какую-либо
из его частей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
18
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие BLACK+DECKER или Вы больше в нём
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает приём
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному
в данном руководстве по эксплуатации. Кроме
того, список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию
о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете по
адресу: www.2helpU.com
Технические характеристики
Входное напряжение
Число ходов без нагрузки
(KS501)
(KS701E и KS701PE)
Макс. глубина реза
Дерево
(KS501)
(KS701E и KS701PE)
Сталь
Алюминий (KS501)
(KS701E и KS701PE)
Вес
(KS501)
(KS701E)
(KS701PE)
KS501 (Тип 1)
KS701E/PE (Тип 1)
В пост. тока 230
ход/мин
ход/мин
3,000
0-3,000
мм
мм
мм
мм
мм
кг
кг
кг
65
70
5
10
15
1,3
1,6
1,7
РУССКИЙ ЯЗЫК
KS501
LpA (звуковое давление) 85,5 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А), LwA (акустическая
мощность) 96,5 дБ(А), Погрешность (K)
3 дБ(А)
Декларация соответствия ЕС
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ahВ) 9,3 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2, Распил листового
металла (ahМ) 12,6 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
KS501/KS701E/KS701PE
Black & Decker заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», полностью соответствуют
стандартам: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11
KS701E
LpA (звуковое давление) 88 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А), LwA (акустическая
мощность) 99 дБ(А), Погрешность (K) 3 дБ(А)
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь
в Black & Decker по указанному ниже адресу
или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ahВ) 5,8 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2, Распил листового
металла (ahМ) 6,3 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
KS701PE
LpA (звуковое давление) 89 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А), LwA (акустическая
мощность) 100 дБ(А), Погрешность (K)
3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии
со стандартом EN 60745:
Распил деревянных панелей (ahВ, W)
12,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2,
Распил листового металла (ahМ, W) 9,9 м/с2,
погрешность (K) 1,5 м/с2
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Black & Decker.
Ray Laverick
Руководитель отдела технических разработок
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 34D,
United Kingdom
11/09/2014
zst00250527 - 11-12-2014
19
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
Black & Decker
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising