D26441 | DeWalt D26441 PALM GRIP SANDER Type 2 instruction manual

359203-15 BG
Превод на оригиналните инструкции
D26441
11
1
xxxx xx xx
10
4
2
4
3
A
B1
2
4
5
4
3
B2
4
B3
3
5
3
B4
8
2
C
4
9
6
7
D
5
ВИБРАЦИОННА ШЛАЙФМАШИНА
D26441
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
Великобритания и Ирландия
Тип
Входяща мощност
Размер на подложката
Орбити
Орбита
Тегло
W
мм
мин-1
мм
кг
D26441
230
230/115
2
230
108 x 115
14 000
1,4
1,4
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
3
91
3
(звуково налягане)
(звуково налягане колебание)
(звуково налягане)
(звукова мощност колебание)
VAC
VAC
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойности на излъчваните вибрации ah
ah =
м/с²
Колебание K =
м/с²
6,5
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ и измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
дадени в EN 60745, може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на представянето.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
6
При оценката на нивото на излъчваните вибрации трябва да се
вземат предвид броя на изключванията на инструмента, или
времето, когато е бил включен,
но без да извършва работа. Това
може значително да намали нивото
на излъчване в рамките на целия
период на работа.
Идентифицирайте допълнителните мерки за сигурност, за да се
защити оператора от ефектите
на вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти
10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти
13 Ампера, в контактите
Великобритания и Ирландия
115 V инструменти
16 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на трудност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете
ръководството и внимавайте за тези символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва потенциално
опасна ситуация, която ако не се
избегне, може да доведе до малки
или до средни наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания но която, ако не
се избегне може да доведе до
имуществени щети.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Обозначава риск от екплозия.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
D26441
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
повече информация, моля, свържете с DEWALT
на следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
31.12.2009
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
7
д)
е)
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката си
през цялото време. Това позволява по8
добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
шлайфмашини
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимавайте
при шлифоването на определена
дървесина (като бук, дъб) и метал,
който може да произведе токсичен
прах. Носете противопрахова
маска, специално предназначена за
защита от токсичен прах и пари
и се уверете, че присъстващите
или влизащи в работното място
лица също са защитени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
този инструмент в добре проветрени места, когато шлифовате
желязни метали. Не работете
с инструмента в близост до запалими течности, газове или прах.
Искрите или горещите частици
от шлифоване или от изхвърлящите искри моторни четки, могат да
подпалят запалими материали.
Шлифоване на боя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спазвайте
приложимите разпоредби относно
шлифоването на боя. Обръщайте
специално внимание на следното:
•
•
•
Когато е възможно, използвайте
прахосмукачка за събиране на праха.
С особено внимание шлифовайте боя,
която има възможност да е на оловна
основа:
– Не позволявайте на деца или
бременни жени да влизат
в работното помещение.
– Всички хора, които имат достъп до
работната зона трябва да носят
специално създадени маски за
защита срещу прах от оловна боя
и пари.
– Не яжте, не пийте и не пушете
в работното помещение.
Безопасно изхвърлете праховите
частици и всички други остатъци.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от лични наранявания, поради
летящи частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. A)
Кодът с датата (10), който включва, също така
годината на производство, е отпечатан на
корпуса.
Пример:
2012 XX XX
Година на производство
9
Съдържание на пакета
Електрическа безопасност
Съдържанието на пакета включва:
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
1 Машина за ръчно шлифоване
1 Торба за прах
1 Адаптер за прахоулавяне
1 Листове шкурка
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. A)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
1. Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
2. Изход за отделяне на праха
3. Шлифоваща подложка
4. Закрепващо копче за шкурка
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашата ръчна шлифоваща машина D26441
е създадена за шлифоване на дърво, метал
и пластмаси в професионална среда.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Тази шлифоваща машина е професионален
електроинструмент.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи въэможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
10
Вашият инструмент на DEWALT
е двойно изолиран в съответствие
с EN 60745; следователно не се
изисква заземителна жица.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици
трябва да бъдат управлявани
чрез надеждно изолиране на
трансформатора с предпазен
екран между първичната
и вторичната намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако е необходим удължителен кабел,
използвайте одобрен 3–жилен удължителен
кабел, подходящ за захранване на този
инструмент (виж Teхнически данни).
Минималният размер на проводника е 1,5 мм2;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и изключете
машината от захранването
преди да инсталирате и сваляте
аксесоари, преди да регулирате
или променяте настройките
или когато правите поправка.
Уверете се, че превключвача
е на позиция OFF "изключен".
Едно нежелано включване може
да задейства инструмента и да
предизвика наранявания.
Монтаж на шлифовъчните
листове (фиг. B1–B4)
МОНТАЖ НА ОБИКНОВЕНИ
ШЛИФОВЪЧНИТЕ ЛИСТОВЕ (ФИГ. B1–B3)
Инструментът е снабден с адаптер за
свързване на чантичката за прах или
прахосмукачката.
1. Поставете адаптора за прахоулавяне (6) на
изхода (2) както е показано.
2. Поставете торбичката с прах (7)
като изравните откритите отвори (8)
с вдлъбнатини (9) и и поставете торбичката
на адаптора (6).
3. Завъртете устройството по посока на
часовниковата стрелка, за да го заключите
на позиция.
4. Като алтернатива, свържете инструмента
към прахосмукачка с помощта на адаптер
(6).
1. Омекотете шлифовъчният лист, като го
потъркате от неабразивната страна на ръба
на работния плот.
РАБОТА
2. Освободете двете закрепващи копчета за
шлифовъчния лист (4).
Инструкции за употреба
3. Дръжте шлифовъчната подложка (3)
с една ръка и подравнете дупките за
прахоулавянето (5).
4. Плъзнете шлфовъчния лист под
захващането за шлифовъчния лист (4).
5. Захванете захващащото копче за
шлифовъчната хартия (4).
6. Изпънете здраво шлифовъчната хартия над
шлифовъчната подложка (3) и повторете за
другото захващане.
МОНТАЖ НА ЗАЛЕПВАЩИ СЕ
ШЛИФОВЪЧНИ ЛИСТОВЕ (ФИГ. B4)
1. Поставете инструмента на маса
с изправена шлифовъчна подложка (3).
2. Поставете шлифовъчния лист директно
отгоре на шлифовъчната подложка.
3. Дръжте шлифовъчната подложка (3)
с една ръка и подравнете дупките за
прахоулавянето (5).
4. Натиснете здраво листа на шлифовъчната
подложка.
Прахоулавяне (фиг. С)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже работата с дървесина произвежда прах,
винаги поставяйте торбичка за
прах, направена в съответствие
с приложимите директиви по отношение на образуването на прах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте торбичката за прах или прахосмукачка без подходяща защита от
искри при рязане на метали.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Внимавайте всички детайли
за шлифоване да са добре
закрепени.
• Прилагайте само лек натиск
на обработвания детайл.
Прекомерният натиск
не подобрява ефекта на
шлифоване, а само води до
увеличаване на натоварването
на машината и причинява
разкъсване на шлифовъчния
материал.
• Избягвайте претоварване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
шлифовайте магнезий.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. A, D)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
11
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръката изисква едната
ръка да е на основната дръжка (11), както
е показано.
Включване и изключване
(фиг. A)
За да включите инструмента, сложете
превключвателя за включване и изключване на
позиция І.
За да изключите инструмента, сложете
превключвателя за включване и изключване на
позиция О.
Шлифоване (фиг. A)
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент на DEWALT
е създаден за работа през продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
1. Започнете с най-грубата шкурка.
2. Понеже инструментът прави малки
драскотини във всички посоки, не
е необходимо да шлифовате с грубата част.
3. Проверявайте работата си на кратки
интервали.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
4. Винаги изключвайте инструмента, когато
приключвате работа и преди да го
изключите от захранването.
Изпразване на торбичката за
прах (фиг. С)
За ефикасно прахоулавяне изпразнете
колектора на прах, когато е пълен на около
една трета.
1. За да изпразните колектора на прах,
издърпайте го заедно с адаптера.
2. Свалете торбичката за прах (7) от
адаптера (6) като я завъртите обратно на
часовниковата стрелка и я издърпате.
3. Изпразнете съдържанието на чантата
в контейнер за боклук. Ако е необходимо,
използвайте прахосмукачка, за да
почистите торбичката за прах, като
прилагате всмукването към вътрешната
повърхност.
4. Сложете отново адаптора за извличане на
прах.
5. Сложете обратно торбичката за прах.
12
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
• След като инструментът е използван
за шлифоване на метали без торбичка
за прах, почистете инструмента, като
използвате въздух под ниско налягане.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
различните от DEWALT, аксесоари
не са тествани с този продукт,
използването на такива аксесоари
с този продукт може да е опасно.
За да намалите риска от
нараняване, използвайте само
препоръчаните от DEWALT
аксесоари с този продукт.
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Посъветвайте се с дилъра за повече
информация относно подходящите аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища
за отпадъчни продукти или от търговците на
дребно при покупка на нов продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
като са достигнали края на своя работен живот.
За да се възползвате от тази услуга, моля,
върнете вашия продукт на всеки авторизиран
агент за сервиз, който ще го приеме от наше
име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
zst00202347 - 15-03-2013
13
14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising