D26441 | DeWalt D26441 PALM GRIP SANDER Type 2 instruction manual

372001-47 EST
D26441
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
14
11
1
xxxx xx xx
10
4
2
4
3
A
B1
4
3
5
4
3
B2
4
B3
4
5
3
B4
8
2
9
7
6
C
5
D
6
EESTI KEEL
KÄEPIDEMEGA LIHVMASIN
D26441
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
VAC
Suurbritannias ja Iirimaa VAC
Tüüp
Sisendvõimsus
W
Padja suurus
mm
Pöörlemiskiirus
min-1
Ekstsentrikliikumine
mm
Kaal
kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(helirõhk)
dB(A)
(helirõhu määramatus)
dB(A)
(helivõimsus)
dB(A)
(helivõimsuse määramatus) dB(A)
D26441
230
230/115
2
230
108 x 115
14000
1,4
1,4
84
3
91
3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsioonitugevus ah
ah =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
6,5
1,5
Antud teabelehel toodud vibratsioonitugevust
on mõõdetud vastavalt EN60745 järgi
standardiseeritud testiga ning seda saab kasutada
tööriistade võrdlemiseks. Seda võib kasutada
kokkupuutele eelnevaks hindamiseks.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab tööriista
põhirakendusi. Kui aga tööriista
kasutatakse muul viisil, erinevate
lisatarvikutega või kui seda on halvasti
hooldatud, võib vibratsioonitugevus
erineda. Sellisel juhul võib kogu
tööaja kestel mõjuv vibratsioon olla
märkimisväärselt tugevam.
Vibratsiooniga kokkupuute taseme
hinnang peaks arvestama ka
kordadega, kui tööriist on välja lülitatud
või kui see töötab, kuid pole töösse
rakendatud. See võib märkimisväärselt
vähendada kogu tööaja kestel mõjuvat
vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, toitevõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriistad
13 A, pistikus
Ühendkuningriik ja Iirimaa
115 V tööriistad
13 A, pistikus
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või mõõdukate
kehavigastustega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
Tähistab plahvatusohtu.
7
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D26441
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Need tooted vastavad direktiividele 2004/108/EÜ
ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge
DEWALTiga aadressil või vaadake kasutusjuhendi
lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
31.12.2009
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised elektritööriista ohutusalased hoiatused
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
8
c)
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
ühtegi adapteri pistikuga maandatud
elektritööriistadega. Muutmata pistikud
ja nendele vastavad pesad vähendavad
elektrilöögiriski.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui teie keha on
maandatud, on elektrilöögirisk suurem.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista
sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kuulmiskaitsevahendid, vähendavad
nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis. Kui
hoiate/kannate elektritööriista, hoides sõrme
EESTI KEEL
d)
e)
f)
g)
lülitil või lisades voolu tööriistale, millel on
selline lüliti, võite põhjustada õnnetuse.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema
kontrolli tööriista üle ettearvamatutes
situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need on
ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmu kogumine võib vähendada tolmuga
seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista säilituskohta
panekut eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende meetmete
järgimine vähendab elektritööriista tahtmatu
käivitamise ohtu.
d) Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga või
kasutusjuhendiga mittetutvunud isikutel
seda elektritööriista käitada. Oskamatutes
kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et ei leiduks liikuvate osade
kokkusobimatust ega kinnikiilumist, et
osad on terved, ja kontrollige ka kõiki
muid elektritööriista tööd mõjutada
võivaid tingimusi. Kui tööriist on
kahjustunud, laske enne kasutust
elektritööriist ära parandada. Mitmete
põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
f)
g)
Hoidke lõikekettad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja
tööriista terasid jne vastavalt antud
juhistele, arvestades töötingimuste
ja tehtava tööga. Kui elektritööriista
kasutatakse muuks kui sihtotstarbeks, võib
sellest tuleneda ohtlik olukord.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad eriohutuseeskirjad
lihvimismasinate kasutamisel
HOIATUS: Hoolitsege selle eest,
kui lihvite puitu (nt pöök, tamm) ja
metalli, mis võib moodustada toksilist
tolmu. Kandke tolmumaski, mis on
mõeldud kaitseks tolmu ja aurude eest;
veenduge, et tööalale sisenevad isikud
oleks samuti kaitstud.
HOIATUS: Kasutage seda tööriista
hästiventileeritud piirkonnas, kui lihvite
raudmetalle. Ärge kasutage seda
tööriista süttivate vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Lihvimisest või
kaaremootori harjadest tulenevad
leegid või kuumad osakesed võivad
põlevad materjalid süüdata.
Värvi lihvimine
•
•
•
HOIATUS: Jälgige värvi lihvimisel
kehtivaid regulatsioone. Pange
hoolega tähele järgmist:
Võimalusel kasutage alati tolmuimejat tolmu
kokku kogumiseks.
Olge eriti hoolikas, kui pliipõhise värvi
lihvimisel:
– Ärge laske lastel või rasedatel naistel
tööpiirkonda siseneda.
– Kõik tööpiirkonda sisenevad inimesed
peaksid kandma spetsiaalselt pliivärvi
tolmu ja aurude eest kaitsvat maski.
– Ärge sööge, jooge ega suitsetage
tööpiirkonnas.
Visake tolmuosakesed ja kõik muud
eemaldatav praht ohutult ära.
9
EESTI KEEL
Muud ohud
KASUTUSOTSTARVE
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. A)
Kuupäevakood (10), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2012 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Käepidemega lihvimismasin
1 Tolmukott
1 Tolmueraldusadapter
1 Liivapaberi leht
1 kasutusjuhend
1 Detailjoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad või lisad ei
ole transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
1. Käivituslüliti
2. Tolmueraldusväljund
3. Lihvimispadi
4. Liivapaberi klambri nupp
10
Teie käepidemega lihvmasin D26441 on loodud
puidu, metalli ja plasti lihvimiseks professionaalses
keskkonnas.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
See lihvimismasin on professionaalne
elektritööriist.
ÄRGE laske lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALT tööriist on
topeltisolatsiooniga vastavalt standardile
EN 60745; seetõttu pole maandusjuhet
vaja.
HOIATUS! 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
EESTI KEEL
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
HOIATUS! Ärge kasutage tolmukotti
või tolmuimejat ilma nõuetekohase
sädemekaitsmega, kui lihvite metalli.
Tööriist on varustatud tolmukoti või tolmuimeja
ühendamiseks mõeldud adapteriga.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
1. Kinnitage tolmueraldusadapter (6) väljundile
(2), nagu on pildil näidatud.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
2. Kinnitage tolmukott (7), joondades avatud
otsaga pilud (8) sälkudega (9) ja kinnitage koti
adapterile (6).
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti.
Veenduge, et käivituslüliti on OFFasendis. Ettevaatamatu käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
Liivapaberi paigaldamine (joonis B1-B4)
TAVALISE LIIVAPABERI PAIGALDAMINE
(JOON. B1-B3)
1. Muutke liivapaber pehmeks, hõõrudes selle
mitteabrasiivset külge üle tööpinna ääre.
2. Avage mõlemad liivapaberi klambri nupud (4).
3. Hoidke lihvimispatja (3) ühe käega ja joondage
paber tolmueraldusavadega (5) kohakuti
4. Libistage liivapaber vastava klambri (4) alla.
5. Sulgege vastav liivapaberi klambri nupp (4).
6. Venitage liivapaber tugevalt üle lihvimispadja
(3) ja korrake sama toimingut teise klambri
jaoks.
TAKJAKINNITUSEGA LIIVAPABERI
PAIGALDAMINE (JOON. B4)
1. Asetage tööriist lauale, lihvimispadi (3)
ülespoole.
2. Asetage liivapaber otse lihvimispadjale.
3. Hoidke lihvimispatja (3) ühe käega ja joondage
paber tolmueraldusavadega (5) kohakuti
4. Vajutage leht tugevalt lihvimispadjale kinni.
Tolmu eraldamine (joonis C)
HOIATUS: Kuna lihvmasinaga puidu
töötlemisel tekib tolm, paigaldage
alati tolmukott, mis on loodud
vastavalt kehtivate direktiividega
tolmuemissiooni kohta.
3. Keerake koostet päripäeva, et see kinnituks
oma kohal.
4. Alternatiivselt võite ühendada tööriista
tolmuimejaga sama adapteri (6) abil.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS: .
• Veenduge, et kõik lihvitavad
materjalid on tugevalt kinnitatud.
• Avaldage tööpinnale vaid kerget
survet. Liigne surve ei paranda
lihvimistulemust, kuid võib
põhjustada masina ülekoormust ja
lihvimistarviku purunemist.
• Vältige ülekoormamist.
HOIATUS: Ärge lihvige magneesiumi!
Õige käte asend (joonis A, D)
HOIATUS: Raskete vigastuste
saamise riski vähendamiseks kasutage
ALATI nõuetekohastust käteasendit,
nagu pildil näidatud.
HOIATUS: Raskete vigastuse saamise
riski vähendamiseks hoidke masinat
ALATI tugevalt ootamatut reaktsiooni
ennetades.
Õige käteasend eeldab, et üks käsi on
põhikäepidemel (11), nagu pildil näidatud.
11
EESTI KEEL
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis A)
Tööriista sisselülitamiseks viige toitelüliti asendisse
I.
Tööriista väljalülitamiseks viige toitelüliti asendisse
O.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Lihvimine (joonis A)
1. Alustage lihvimist jämeda liivapaberiga.
2. Kuna tööriistaga tekivad igas suunas väikesed
kriimud, pole vaja krobelise pinnaga lihvida.
3. Kontrollige oma tehtud tööd iga natukese aja
tagant.
4. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
Tolmukoti tühjendamine
(joonis C)
Tõhusaks tolmu eraldamiseks tühjendage
tolmukoguja, kui see on kolmandiku võrra täitunud.
1. Tolmukoguja tühjedamiseks tõmmake see
adapterilt maha.
2. Eemaldage tolmukott (7) adapterilt (6),
keerates seda vastupäeva ja tõmmates selle
maha.
3. Tühjendage koti sisu jäätmekonteinerisse.
Vajadusel kasutage tolmuimejat tolmukoti
puhastamiseks, avaldades sisepinnale survet.
4. Asetage tolmueraldaja adapter tagasi.
5. Paigaldage tagasi tolmukott.
HOOLDAMINE
Teie DEWALT tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on OFF-asendis.
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
12
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus
põhikorpusest kuiva õhuga välja, niipea
kui näete, et see kogune õhuavadesse
ja nende ümbrusesse. Kandke selle
töö tegemisel heakskiidetud kaitseprille
ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
muuta materjali ja selle osad nõrgaks.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet. Ärge kunagi laske
ühelgi vedelikul sattuda tööriista
sisse; ärge kastke ühtegi tööriista osa
vedelikku.
• Pärast tööriista kasutamist metalli lihvimiseks
ilma tolmukotita, puhastage tööriista
madalasurvelise õhuga.
Lisavarustus
HOIATUS: Muid lisaseadmeid kui
DEWALTi pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine koos
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmejäätmetega. Viige toode
vastavasse eraldi kogumise kohta.
EESTI KEEL
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti
DEWALTi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid
leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА
D26441
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Размер подошвы
Частота колебаний
Амплитуда колебаний
Вес
Вт
мм
кол./мин.
мм
кг
D26441
230
2
230
108 x 115
14 000
1,4
1,4
дБ(А)
84
дБ(А)
дБ(А)
3
91
дБ(А)
3
В перем. тока
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
6,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
14
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия вибрации, такие как: тщательный уход
за инструментом и принадлежностями, содержание рук в тепле,
организация рабочего места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Блэк энд Деккер ГмбХ
Германия, 65510, Идштайн,
ул. Блэк энд Деккер, 40
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Опасность взрыва.
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
D26441
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Эта продукция соответствует директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
Сертификат соответствия №
C-DE.ME77.B00274
D26441
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
16
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети
и/или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
f) Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
f)
g)
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
безопасности при работе
шлифмашинами
ВНИМАНИЕ: Соблюдайте
особую осторожность при
шлифовании некоторых сортов
дерева (например, бука, дуба)
и металла, которые могут
быть источниками токсичной
пыли. Надевайте респиратор,
специально разработанный для
защиты от токсичной пыли
и паров, и следите, чтобы лица,
находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании
черных металлов используйте
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент только в помещениях,
имеющих достаточную
вентиляцию. Не используйте
инструмент вблизи от горючих
жидкостей, газов или пыли.
Искры или раскаленные частицы,
образующиеся в результате
шлифования, или искрение
щеток электродвигателя могут
вызвать воспламенение горючих
материалов.
Шлифование окрашенных
поверхностей
ВНИМАНИЕ: Шлифование
окрашенных поверхностей
производите в соответствии
с действующими нормами
и правилами. Особое внимание
уделяйте следующим моментам:
•
•
•
Для пылеотвода используйте, по
возможности, пылесос.
Соблюдайте особую осторожность при
удалении краски, которая может иметь
свинцовую основу:
– Не позволяйте детям или
беременным женщинам находиться
в рабочей зоне.
– Все лица, находящиеся в рабочей
зоне, должны надевать респиратор,
специально разработанный для
защиты от пыли и испарений
свинцовых красок.
– Не принимайте пищу, не пейте и не
курите в рабочей зоне.
Удаляйте частицы пыли и прочие
отходы безопасным для окружающей
среды способом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А)
Код даты (10), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Вибрационная шлифмашина
1 Пылесборник
1 Переходник для пылесоса
1 Лист шлифовальной бумаги
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. А)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
1. Пусковой выключатель
2. Отверстие пылеотвода
– Ухудшение слуха.
3. Шлифовальная подошва
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
4. Зажим фиксатора шлифовальной бумаги
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
18
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша вибрационная шлифовальная машина
D26441 предназначена для профессионального
шлифования древесины, металла и пластика.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
РУССКИЙ ЯЗЫК
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
Данная шлифмашина является
профессиональным электроинструментом.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
•
Использование прибора физически или
умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с прибором без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, исключающую
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Крепление шлифовальной
бумаги (Рис. B1-B4)
КРЕПЛЕНИЕ ОБЫЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ
БУМАГИ (РИС. В1-В3)
1. Разомните шлифовальную бумагу, протянув
ее обратной стороной об угол заготовки.
2. Поднимите оба зажима фиксаторов
шлифовальной бумаги (4).
3. Удерживая одной рукой подошву (3),
совместите с ней отверстия (5) для
всасывания пыли.
4. Вставьте шлифовальную бумагу под зажим
(4).
5. Опустите зажим фиксатора (4).
6. Натяните шлифовальную бумагу вдоль
подошвы (3) и повторите вышеописанные
действия для другого фиксатора.
КРЕПЛЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ НА
ЛИПУЧКЕ (РИС. B4)
1. Положите инструмент на стол, подошвой
(3) вверх.
2. Положите шлифовальную бумагу
непосредственно на подошву.
3. Удерживая одной рукой подошву (3),
совместите с ней отверстия (5) для
всасывания пыли.
4. Прижмите шлифовальную бумагу
к подошве.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пылеудаление (Рис. С)
ВНИМАНИЕ: Поскольку при
обработке шлифмашиной
древесины происходит постоянное
выделение пыли, всегда
устанавливайте пылесборник,
разработанный в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: При шлифовании
металлических поверхностей не
используйте пылесборник или
пылесос без соответствующих
средств искрозащиты.
Данный инструмент поставляется
с переходником для подсоединения
пылесборника или пылесоса.
1. Установите переходник (6) на выпускном
отверстии пылеотвода (2), как показано на
рисунке.
2. Установите пылесборник (7) на переходник
(6), совместив прорези (8) открытой
части пылесборника с выступами (9)
переходника.
3. Поверните блок пылесборника по часовой
стрелке до полной фиксации.
4. Таким же образом, используя переходник
(6), инструмент можно подключить
к пылесосу.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Следите, чтобы все обрабатываемые заготовки были надежно
зафиксированы на месте.
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Чрезмерное
20
прижимное давление не
улучшает качество шлифования,
но приводит к перегрузкам
инструмента и быстрому
истиранию абразивной ленты.
• Избегайте перегрузки.
ВНИМАНИЕ: Не допускается
шлифование магния!
Правильное положение рук
во время работы (Рис. A, D)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(11), как показано на рисунке.
Включение и выключение
(Рис. А)
Чтобы включить инструмент, установите
пусковой выключатель в положение I.
Чтобы выключить инструмент, установите
пусковой выключатель в положение О.
Шлифование (Рис. А)
1. Начинайте шлифование бумагой с самым
крупным абразивным зерном.
2. Поскольку шлифмашина оставляет
небольшие царапины во всех
направлениях, нет необходимости
шлифовать вдоль волокон древесины.
3. С небольшими промежутками проверяйте
качество работы.
4. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Опорожнение пылесборника
(Рис. С)
Для эффективного удаления пыли,
опорожняйте пылесборник при его наполнении
приблизительно на одну треть объема.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Для опорожнения пылесборника,
снимите его вместе с переходником со
шлифмашины.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
2. Снимите пылесборник (7) с переходника
(6), вращая его в направлении против
часовой стрелки.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
3. Высыпьте содержимое мешка в емкость
для отходов. При необходимости,
для чистки внутренней поверхности
пылесборника используйте пылесос.
4. Установите переходник пылеотвода на свое
место.
5. Установите пылесборник на инструмент.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• После использования шлифмашины для
шлифования металла без пылесборника,
очистите шлифмашину слабым потоком
сжатого воздуха.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00205594 - 10-07-2013
22
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
24
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising