D26441 | DeWalt D26441 PALM GRIP SANDER Type 2 instruction manual

382013-79 BAL
D26441
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
14
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
22
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
29
2
7
11
1
xxxx xx xx
10
4
2
4
3
A
B1
4
3
5
4
3
B2
4
B3
4
5
3
B4
8
2
9
7
6
C
5
D
6
SLOVENŠČINA
ROČNI BRUSILNIK SERIJE
D26441
Čestitamo!
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
Izbrali ste DEWALT orodje. Po zaslugi večletnih
izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov
je DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na
področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
Velika Britanija in Irska
Tip
Priključna moč
Velikost brusne površine
Hitrost krožnega vrtenja
Orbita
Teža
W
mm
min-1
mm
kg
D26441
230
230/115
2
230
108 x 115
14000
1,4
1,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
3
91
3
VIZMENIČNA
VIZMENIČNA
LPA (raven zvočnega tlaka)
KPA (negotovost zvočnega tlaka)
LWA (raven zvočne moči)
KWA (negotovost zvočne moči)
Varovalke
Evropa
230 V orodja
Velika Britanija in Irska 230 V orodja
Velika Britanija in Irska 115 V orodja
Definicije: Napotki za varnost
pri delu
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
preprečite privedla do smrti ali hudih
telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite povzročila smrt ali resno
poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje resno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene
v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
ah =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
6,5
1,5
Raven emisij vibracij, naveden v teh
tehničnih podatkih, je bila izmerjena v skladu
s standardiziranim preizkusom, določenim
v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za
medsebojno primerjavo orodij. Uporabiti ga je
mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
OPOZORILO: Navedena raven
emisije vibracij predstavlja raven pri
glavnih načinih uporabe orodja. Če
orodje uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. Takšno početje lahko znatno
poveča raven izpostavljenosti preko
celotnega delovnega obdobja.
Pri oceni stopnje izpostavljenosti
vibracijam je treba upoštevati čas, ko
je orodje izklopljeno ali ko je vklopljeno,
vendar se le-ta ne uporablja. To lahko
znatno zmanjša raven izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
10 A, omrežna varovalka
13 A, omrežna varovalka
16 A, varovalka v vtiču
Pomeni nevarnost električnega udara.
Pomeni nevarnost požara.
Označuje nevarnost eksplozije.
ES-izjava o skladnosti
STROJNA DIREKTIVA
D26441
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani pod
Tehničnimi podatki v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
7
SLOVENŠČINA
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES in 2011/65/EU. Za več informacij kontaktirajte
DEWALT na spodnjem naslovu, ali poiščite naslov
na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje izjavo v imenu podjetja
DEWALT.
b)
c)
Horst Grossmann
Podpredsednik inženiringa in oddelka za razvoj
izdelkov DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
31.12.2009
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb preberite navodila
za uporabo.
d)
e)
Splošni napotki za varno
uporabo električnega orodja
OPOZORILO! Preberite vsa
varnostna opozorila in priložena
navodila. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko
to privede do električnega udara,
požara in/ali telesnih poškodb.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
V nadaljevanju uporabljen izraz »električno orodje«
se nanaša na električna orodja, ki so priključena na
električno omrežje s pomočjo priključnega kabla in
na električna orodja gnana s pomočjo akumulatorja
(brez omrežnega priključnega kabla).
1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in
dobro osvetljeno. V natrpanih ali temnih
prostorih so nezgode pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah.
Pri uporabi električnega orodja nastajajo
iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi
prisotni in otroci dovolj daleč od
delovnega območja. Motnje lahko
povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.
2) VARNOST PRI DELU Z ELEKTRIČNIM
TOKOM
a) Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča.
8
f)
Ne uporabljajte nikakršnih adapterskih
vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi
orodji. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice
zmanjšujejo rizik eventualnega električnega
udara.
Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše
telo ozemljeno, je nevarnost električnega
udara večja.
Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago.
Če v električno orodje zaide voda, obstaja
večja možnost električnega udara.
Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja
iz omrežja. Poskrbite, da bo kabel na
varni oddaljenosti od vročine, olja,
ostrih robov in premikajočih se delov.
Poškodovan ali zavozlan električni kabel
povečuje možnost električnega udara.
Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na
prostem, zmanjšuje možnost električnega
udara.
Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3) OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.
Le trenutek nepozornosti lahko privede do
težkih telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo.
Vedno nosite zaščitna očala. Uporaba
zaščitne opreme, kot je zaščitna maska
proti prahu, nedrseči varnostni čevlji,
čelada ali zaščita sluha, ki jo uporabljate
v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost
telesnih poškodb.
c) Izognite se neželenemu zagonu
orodja. Pred priključitvijo na izvor
napajanja, dviganjem ali prenašanjem
električnega orodja zagotovite, da bo
stikalo v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
SLOVENŠČINA
d)
e)
f)
g)
Odstranite vse ključe za nastavitev
orodja preden vključite orodje. Če ostane
ključ zataknjen v območju vrtečega se dela
orodja, lahko privede do telesnih poškodb.
Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno in trdno stojišče.
To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
Nosite ustrezna delovna oblačila.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita.
Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne
približujte premikajočim se delom.
Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene
in da jih uporabljate pravilno. Uporaba
naprav za odsesavanje prahu zmanjša
nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4) SKRBNO RAVNANJE IN UPORABA
ELEKTRIČNIH ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira
orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
b) Ne uporabljajte orodja, če stikalo za
vklop/izklop ne deluje. Električno orodje,
ki ga ni mogoče nadzirati s stikalom, je
nevarno in ga je treba popraviti.
c) Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
d) Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki
niso seznanjene z delovanjem orodja ali
s tem navodilom za uporabo. Električna
orodja so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno
delo niso usposobljeni, zelo nevarna.
e) Vzdržujte električna orodja. Redno
preverjajte, če so vrtljivi deli prosto
gibljivi oz. niso sprijeti, počeni ali tako
poškodovani, da je funkcija električnega
aparata s tem okrnjena. Pred uporabo
električnega aparata, pustite da
popravila poškodovanih delov opravi
kvalificirano osebje. Mnogo nesreč se
zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja
električnih orodij.
f)
g)
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
5) SERVIS
a) Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne dele.
To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni varnostni napotki za
delo z brusilniki
OPOZORILO: Bodite posebej pazljivi,
ko brusite nekatere vrste lesa (npr.
bukev, hrast) in kovino, kjer lahko
nastaja strupen prah. Nosite masko,
ki je posebej oblikovana za zaščito
pred strupenim prahom in hlapi, ter
zagotovite zaščito tudi za osebe, ki se
nahajajo v bližini.
OPOZORILO: Če brusite železne
predmete, uporabljajte to orodje
v dobro prezračevanem okolju. Ne
delajte z orodjem v bližini vnetljivih
tekočin, plinov ali prahu. Iskre ali vroči
delci, ki nastajajo med brušenjem ali
pri razelektritvi ščetk motorja, lahko
zanetijo vnetljive snovi.
Brušenje barve
OPOZORILO: Pri brušenju barv
upoštevajte veljavne predpise. Bodite
še posebej pozorni na naslednje:
•
•
•
Kadarkoli je mogoče, uporabljajte napravo
za odsesavanje praha.
Bodite še posebej previdni pri brušenju
barve, ki lahko vsebuje svinec:
– Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale
nosečnice ali otroci.
– Vsi ljudje, ki vstopijo v delovni prostor,
morajo nositi masko, ki je posebej
izdelana za zaščito pred prahom in hlapi
barv, ki vsebujejo svinec.
– Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali
kadite.
Prah in ostanke brušenja odstranjujte na
varen način.
9
SLOVENŠČINA
Ostala tveganja
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Sem spadajo:
– Poškodbe sluha.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
odletavajočih odkruškov.
– Nevarnost opeklin zaradi segrevanja pribora
med delom.
– Nevarnost telesnih poškodb zaradi
dolgotrajnega dela.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Pred uporabo preberite navodila.
NAMEN UPORABE
Ročni brusilnik serije D26441 je namenjen
brušenju lesa, kovine in plastike v profesionalnem
okolju.
NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob
prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Ta brusilnik je profesionalno električno orodje.
NE DOVOLITE, da otroci prišli v stik z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo, če
jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo
varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez
nadzora v prisotnosti orodja.
LOKACIJA PODATKOVNE KODE (SL. A)
Električna varnost
Podatkovna koda (10), ki vsebuje tudi podatek
o letu izdelave je odtisnjena na ohišju.
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost vira
napajanja ustreza tisti, ki je navedena na
podatkovni plošči.
Primer:
2012 XX XX
Leto izdelave
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 ročni brusilnik
1 vrečka za prah
1 adapter za odsesavanje prahu
1 list brusilnega papirja
1 navodila za uporabo
1 nazorna risba
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in skrbno preberite in razumite
navodila za uporabo pred začetkom dela.
Opis (sl. A)
OPOZORILO: Električnega orodja ali
njegovih delov nikoli ne predelujte.
Predelava lahko povzroči telesne
poškodbe ali okvare orodja.
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Odprtina za odvajanje prahu
3. Brusilna podloga
4. Zaporni gumb za brusilni papir
10
Vašo DEWALT orodje je dvojno izolirano
v skladu z standardom EN 60745 in
ozemljitev ni potrebna.
OPOZORILO: 115 V enote morajo
delovati preko odpovedno varnega
izolacijskega transformatorja
z ozemljitvenim zaslonom med
primarnim in sekundarnim navitjem.
Če je poškodovan napajalni kabel, ga je potrebno
zamenjati s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
13 A.
SLOVENŠČINA
Uporaba podaljška
napajalnega kabla
Če je potreben podaljšek, uporabite temu
namenjen 3-žilni podaljšek, primeren za dovajanje
elektrike napravi (glej Tehnični podatki).
Najmanjša velikost prevodnika je 1,5 mm2;
največja dolžina pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
SESTAVA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja preden namestite ali
odstranite pribor ali preden izberete
in zamenjate nastavitve ter pred
popravili. Sprožilno stikalo mora biti
na poziciji IZKLOP. Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
Pritrditev brusilnega papirja
(sl. B1–B4)
PRITRDITEV USTREZNEGA BRUSILNEGA
PAPIRJA (SL. B1–B3)
1. Upognite brusilni papir z neabrazivno stranjo
preko robu brusilne plošče.
2. Sprostite oba zaporna gumba za brusilni papir
(4).
3. Držite brusilno podlogo (3) z eno roko in
poravnajte odprtine za odsesavanje prahu (5).
4. Potisnite brusilni list pod vpenjalo brusilnega
papirja (4).
5. Privijte ustrezni zaporni gumb za brusilni papir
(4).
6. Napnite brusilni papir preko brusilne podloge
(3) in ponovite postopek še na drugem
vpenjalu.
PRITRDITEV BRUSILNIGA PAPIRJA
S KAVLJEM IN ZANKO (SL. B4)
1. Položite orodje na mizo z brusilno podlogo (3)
obrnjeno navzgor.
2. Položite brusilni list neposredno na vrh
brusilne podloge.
3. Držite brusilno podlogo (3) z eno roko in
poravnajte odprtine za odsesavanje prahu (5).
4. Močno pritisnite list navzdol na brusilno
podlogo.
Izsesavanje prahu (sl. C)
OPOZORILO: Ker pri obdelovanju
lesa z brusilnikom nastaja prah, vedno
namestite vrečko za prah v skladu
z ustreznimi predpisi za omejevanje
nastajanja in izpustov prahu.
OPOZORILO: Ne uporabljajte vrečke
za prah ali odvajalnika prahu brez
ustrezne zaščite pred iskrenjem, če
brusite kovino.
Orodje je opremljeno z adapterjem za priključitev
vrečke za prah ali vakuumskega sesalnika.
1. Vstavite adapter za odsesavanje prahu (6) na
odprtino (2), kot kaže ilustracija.
2. Namestite vrečko za prah (7) tako, da
poravnate reže z odprtimi konci (8)
z odprtinami (9) in namestite vrečko na
adapter (6).
3. Zavrtite celoten sklop v smeri urinega kazalca
v pravilni položaj.
4. Lahko pa priključite orodje na vakuumski
sesalnik s pomočjo adapterja (6).
DELOVANJE
Navodila za uporabo
OPOZORILO: Vedno upoštevajte
varnostna navodila in ustrezne
predpise.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti hudih telesnih
poškodb izključite orodje in ga
izklopite iz vira napajanja pred
izvedbo nastavitev ali demontažo/
namestitvijo priključkov ali
pripomočkov.
OPOZORILO:
• Preverite, ali so vsi materiali, ki jih
brusite, dobro pritrjeni.
• Na obdelovanec vzpostavljajte samo
rahel pritisk. Prekomerni pritisk ne
izboljšuje učinek brušenja, temveč
povečuje obremenitev orodja in
povzroča trganje brusila.
• Ne preobremenjujte orodja.
OPOZORILO: Ne brusite magnezija!
Pravilni položaj rok (sl. A, D)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
11
SLOVENŠČINA
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja z obema
rokama v pričakovanju reakcijskega
momenta orodja.
Pravilni položaj rok je ena roka na glavnem ročaju
(11), kot kaže slika.
OPOZORILO: Za zmanjšanje
nevarnosti poškodb izključite
orodje in ga izklopite iz vira
napajanja, preden namestite ali
odstranite pribor ali preden izberete
in zamenjate nastavitve ter pred
popravili. Sprožilno stikalo mora biti
na poziciji IZKLOP. Nekontroliran
zagon naprave lahko povzroči
poškodbe.
Vklop in izklop (sl. A)
Orodje vključite, tako da premaknete vklopno/
izklopno stikalo na pozicijo I.
Orodje izključite, tako da premaknete vklopno/
izklopno stikalo na pozicijo O.
Brušenje (sl. A)
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja.
1. Začnite z najbolj grobo granulacijo.
2. Ker orodje v vseh smereh proizvaja majhne
sledi brušenja, ni potrebno brusiti v skladu
z vzorcem strukture.
3. V kratkih časovnih presledkih preverjajte
rezultate svojega dela.
4. Po končanem delu in pred izklopom iz vira
napajanja vedno izključite orodje.
Praznjenje vrečke za prah
(sl. C)
Za učinkovito odvajanje prahu izpraznite vrečko za
prah, ko je približno eno tretjino polna.
1. Vrečko za prah izpraznite, tako da jo
odstranite skupaj z adapterjem.
2. Odstranite vrečko za prah (7) z adapterja (6)
tako, da jo zavrtite v nasprotni smeri urinega
kazalca in jo povlečete navzdol.
3. Izpraznite vsebino vrečke v smetnjak. Če je
potrebno, s pomočjo vakuumskega sesalnika
očistite vrečko z notranje strani.
4. Ponovno namestite adapter za odsesavanje
prahu.
5. Ponovno namestite vrečko za prah.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT električno orodje je proizvedeno
tako, da deluje dolgo časa z minimalnim
vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje
je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja
orodja.
12
Čiščenje
OPOZORILO: Odstranite umazanijo in
prah iz glavnega ohišja z izpihovanjem
s suhim zrakom, ko opazite, da se
prah nabere v in okoli odprtin za
zračenje. Med opravljanjem tega
postopka nosite ustrezno zaščito za oči
in masko za obraz.
OPOZORILO: Nikoli za čiščenje
nekovinskih delov orodja ne
uporabljajte kemičnih sredstev
ali drugih močnih kemikalij. Take
kemikalije lahko oslabijo materiale, iz
katerih so izdelani ti deli. Uporabite
samo krpo, navlaženo z vodo oz.
milnico. Pazite, da voda ne prodre
v notranjost orodja; nikoli ne potopite
nobenega dela orodja v tekočino.
• Če orodje uporabljate za brušenje kovine brez
vrečke za prah, očistite orodje z zrakom pod
nizkim pritiskom.
Opcijska dodatna oprema
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali možnost
poškodbe, z izdelkom uporabljajte
samo pripomočke, ki jih priporoča
DEWALT.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega prodajalca.
SLOVENŠČINA
Skrb za varovanje okolja
Pri odlaganju ločite od drugih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati
skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALT izdelek ne služi več
svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben,
ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Pripravite izdelek za ločeno zbiranje.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in
ponovno uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in
manjši porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov DEWALT, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da se povežete z najbližjo
DEWALT pisarno, na naslovu, ki je naveden
v tem priročniku. Poleg tega je seznam vseh
pooblaščenih DEWALT serviserjev skupaj s podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com.
13
HRVATSKI
RUČNA BRUSILICA
D26441
Čestitamo!
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva,
od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su
tvrtku DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera
za korisnike profesionalnih električnih alata.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere za
zaštitu operatera od učinaka vibracija,
kao što su: održavanje alata i pribora,
održavanje ruku toplima, organizacija
radnih rasporeda i sl.
Tehnički podaci
Napon
UK i Irska
Tip
Ulazna snaga
Veličina
Okretaji
Provrt
Masa
W
mm
min-1
mm
kg
D26441
230
230/115
2
230
108 x 115
14000
1.4
1,4
LPA (zvučni tlak)
KPA (nesigurnost zvučnog tlaka)
LWA (zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučne snage)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
3
91
3
VAC
VAC
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene
prema EN 60745:
Emisija vibracija ah
ah =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
6,5
1,5
Razina emisije vibracija navedena na ovom
informacijskom listu izmjerena je u skladu
sa standardiziranim ispitivanjem opisanim
u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za
međusobno uspoređivanje alata. Može se koristiti
za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se alat
koristi u drugim primjenama, s drugim
nastavcima ili ako je loše održavan,
razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
14
Osigurači
Europa
U.K. i Irska
U.K. i Irska
230 V za alate
230 V alati
115 V alati
10 Ampera, mreža
13 Ampera, u utikačima
16 Ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne
smjernice
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati ozbiljnim
ozljedama ili smrću.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednje teškim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu
koja nije vezana uz osobne ozljede
no koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati materijalnom štetom.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
Označava rizik od eksplozije.
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
D26441
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa
smjernicama: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Ovi proizvodi također su usklađeni sa smjernicama
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za dodatne informacije
kontaktirajte tvrtku DEWALT putem sljedeće adrese
ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljeda.
Opća sigurnosna upozorenja
za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom
i/ili ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
Izraz “električni alat” u upozorenjima odnosi se na
električni alat napajan iz strujne utičnice (sa žicom)
ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom
(bez žice).
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
c)
prašine. Električni aparati stvaraju iskre
koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
Prilikom rada s električnim alatom
držite podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b) Izbjegavajte tjelesni kontakt
s uzemljenim površinama poput cijevi,
radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog
udara je povećan.
c) Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za
nepredviđene namjene. Kabel nikad ne
upotrebljavajte za nošenje, povlačenje
ili odvajanje utikača električnog alata
iz električne utičnice. Kabel držite
podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili
pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od strujnog udara.
e) Pri radu s električnim alatom na
otvorenom upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f) Ako nije moguće izbjeći upotrebu
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od strujnog udara.
3) OSOBNA SIGURNOST
a) Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili
pod utjecajem droga, alkohola ili
lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste
kape ili zaštite sluha u odgovarajućim
uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
15
HRVATSKI
c)
d)
e)
f)
g)
Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije,
kao i prije uzimanja ili nošenja alata,
provjerite je li prekidač u isključenom
položaju. Nošenje električnog alata tako
da je prst na prekidaču ili priključivanje
električnog alata kojemu je prekidač
uključen dovodi do nezgoda.
Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
Ne sežite predaleko. Uvijek održavajte
ravnotežu i stabilan stav. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih
dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti
labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
Ako je omogućeno priključivanje uređaja
za usisavanje i prikupljanje prašine,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4) UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat.
Upotrijebite odgovarajući električni
alat za posao koji obavljate. Prikladan
električni alat bolje će i sigurnije obaviti
posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni
alat kojim se ne može upravljati pomoću
prekidača predstavlja opasnost i potrebno
ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
isključite utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu
upoznate s alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama
neobučenih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Provjerite
ima li otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuklih dijelova ili kakvih
16
f)
g)
drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnog alata za poslove za koje
nije predviđen može dovesti do opasnih
situacija.
5) SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova. Na
taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za brusilice
UPOZORENJE: Budite posebno
pažljivi tijekom brušenja nekih vrsta
drva (npr. bukovina, hrastovina)
i metala koji mogu proizvesti otrovnu
prašinu. Nosite zaštitnu masku
posebno dizajniranu za zaštitu od
otrovnih čestica i isparenja olovne
prašine te osigurajte zaštitu drugih
osoba koje se nalaze ili prolaze radnim
područjem.
UPOZORENJE: Ovaj alat koristite
u dobro prozračenim prostorima kad
brusite željezne materijale. Alat ne
upotrebljavajte u blizini zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Iskre
i vruće čestice proizvedene brušenjem
ili električnim lukom četkica motora
mogu upaliti zapaljive materijale.
Brušenje boje
UPOZORENJE: Pridržavajte se
važećih propisa za brušenje boje.
Obratite posebnu pažnju na sljedeće:
•
•
Kad god je moguće, za odvođenje prašine
koristite usisavač.
Budite posebno pažljivi tijekom brušenja
boje koja bi mogla sadržavati olovo:
– Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup
u radno područje.
HRVATSKI
•
– Sve osobe koje ulaze u radno područje
moraju nositi masku koja je posebno
dizajnirana za zaštitu od prašine
i isparenja boje na bazi olova.
– U radnom području ne jedite, ne pijte
i ne pušite.
Otpadne čestice i prašinu odbacite na
siguran način.
Stalno prisutni rizici
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
– Oštećenje sluha.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed letećih čestica.
– Rizik od opekotina uslijed zagrijavanja pribora
tijekom rada.
– Rizik od tjelesnih ozljeda uslijed duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
POLOŽAJ DATUMSKE OZNAKE (SL. A)
Datumska oznaka (10), koja obuhvaća i godinu
proizvodnje, otisnuta je na kućištu.
Primjer:
2012 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 Ručna brusilica
1 Vreća za prašinu
1 Prilagodnik za odvođenje prašine
1 List brusnog papira
1 Priručnik s uputama
1 Slika sastavnih dijelova
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
Opis (sl. A)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
1. Prekidač uključivanja/isključivanja
2. Otvor za odvođenje prašine
3. Brusna ploča
4. Stezni gumb za brusni papir
NAMJENA
Ova ručna brusilica D26441 predviđena je za
brušenje drva, metala i plastike u profesionalnom
okruženju.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ova brusilica profesionalan je električni alat.
NEMOJTE dopustiti djeci da dolaze u dodir
s alatom. Neiskusan korisnik mora biti pod
nadzorom prilikom uporabe ovog alata.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od
strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima, uključujući
i djecu, kao ni osoba s nedostatkom iskustva
ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire. Djecu se nikad ne
smije ostaviti samu uz ovaj proizvod.
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Ovaj DEWALT alat raspolaže
dvostrukom izolacijom u skladu
s dokumentom EN 60745, stoga žica
uzemljenja nije potrebna.
UPOZORENJE: Alate s napajanjem od
115 V potrebno je upotrebljavati putem
izolacijski osiguranog transformatora
koji između primarnog i sekundarnog
navoja ima zaštitu uzemljenja.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom dostupnim putem
ovlaštenog servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
• Na siguran način odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
17
HRVATSKI
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 13 A.
Upotreba produžnog kabela
Ako je potreban produžni kabel, upotrijebite
odobreni trožilni produžni kabel koji je pogodan
za ulaznu snagu ovog alata (pogledajte Tehničke
podatke). Najmanja debljina vodiča je 1,5 mm2,
a najveća duljina 30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
SASTAVLJANJE
I PODEŠAVANJE
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja, promjena
položaja ili popravaka. Provjerite je
li prekidač napajanja u isključenom
položaju (OFF). Slučajno
uključivanje alata može izazvati
ozljede.
Postavljanje brusnog papira
(sl. B1–B4)
POSTAVLJANJE OBIČNOG BRUSNOG PAPIRA
(SL. B1–B3)
1. Brusni papir omekšajte trljanjem njegove
glatke strane preko ruba radnog stola.
2. Otpustite oba stezna gumba brusnog papira
(4).
3. Brusnu ploču (3) pridržavajte jednom rukom
i poravnajte otvore za odvođenje prašine (5).
4. Brusni papir klizno uvucite ispod stege za
brusni papir (4).
5. Zahvatite pripadajući stezni gumb za brusni
papir (4).
6. Brusni papir snažno rastegnite preko brusne
ploče (3) i ponovite prethodni postupak
s drugom stezaljkom.
POSTAVLJANJE BRUSNOG PAPIRA S ČIČAKPRIHVATOM (SL. B4)
1. Alat postavite na stol, tako da brusna ploča (3)
bude okrenuta prema gore.
18
2. Brusni list postavite izravno na brusnu ploču.
3. Brusnu ploču (3) pridržavajte jednom rukom
i poravnajte otvore za odvođenje prašine (5).
4. List čvrsto pritisnite na brusnu ploču.
Odvođenje prašine (sl. C)
UPOZORENJE: Budući da prilikom
obrade drva brusilicom nastaje prašina,
uvijek postavite vreću za prašinu koja
je projektirana u skladu s važećim
propisima o emisiji prašine.
UPOZORENJE: Tijekom brušenja
metala ne upotrebljavajte vreću za
prašinu ili usisavač bez odgovarajuće
zaštite protiv iskrenja.
Alat je opremljen prilagodnikom za priključivanje
vreće za prašinu ili usisavača.
1. Prilagodnik za odvođenje prašine (6)
namjestite na otvor (2), kao što je prikazano
na slici.
2. Postavite vreću za prašinu (7) tako da
poravnate otvorene utore (8) s ispupčenjima
(9) i namjestite vreću na prilagodnik (6).
3. Sklop zakrenite u smjeru kazaljki na satu tako
da se blokira u svom položaju.
4. Ili alat pomoć u prilagodnika (6) priključite na
usisavač.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE: Uvijek se pridržavajte
sigurnosnih uputa i važećih propisa.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda,
isključite alat i odvojite ga od izvora
napajanja prije izvođenja bilo kakvih
prilagođavanja ili postavljanja/
uklanjanja dodataka ili pribora.
UPOZORENJE:
• Pobrinite se da radni materijal koji
će se brusiti bude dobro učvršćen.
• Na radni materijal primijenite
isključivo lagani pritisak. Pretjerani
pritisak ne poboljšava učinak
brušenja, već samo rezultira
povećanim opterećenjem na
električni alat i izaziva trganje
abrazivne površine.
• Izbjegavajte preopterećivanje.
UPOZORENJE: Ne brusite magnezij!
HRVATSKI
Pravilan položaj ruku (sl. A, D)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtijeva da jednom rukom
držite glavni rukohvat (11), kao što je prikazano.
Uključivanje i isključivanje
(sl. A)
Da biste uključili alat, prekidač za uključivanje/
isključivanje postavite u položaj I.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/
isključivanje postavite u položaj O.
UPOZORENJE: Kako biste smanjili
opasnost od ozljeda, isključite stroj
i odvojite ga od izvora napajanja
prije postavljanja ili uklanjanja
nastavaka, prije izvođenja bilo
kakvih podešavanja, promjena
postavki ili izvođenja popravaka.
Provjerite je li prekidač napajanja
u isključenom položaju (OFF). Slučajno
uključivanje alata može izazvati
ozljede.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Brušenje (sl. A)
1. Započnite s najgrubljim brusnim papirom.
2. S obzirom na to da alat proizvodi male
ogrebotine u svim smjerovima, nije potrebno
brusiti u smjeru godova drva.
3. Često provjeravajte učinak vašeg rada.
4. Alat uvijek isključite po završetku rada i prije
isključivanja utikača iz utičnice napajanja.
Pražnjenje vreće za prašinu
(sl. C)
Kako bi odvođenje prašine bilo učinkovito, vreću
za skupljanje prašine ispraznite kad je napunjena
za približno jednu trećinu.
1. Da biste ispraznili vreću za prašinu, skinite je
zajedno s prilagodnikom.
2. Odvojite vreću za prašinu (7) od prilagodnika
(6) tako da je zakrenete u smjeru suprotnom
od kazaljki na sati i svučete.
3. Sadržaj vreće ispraznite u koš za otpatke. Ako
je potrebno, pomoću usisavača očistite vreću,
usisavajući s unutarnje strane.
4. Ponovo postavite prilagodnik za odvođenje
prašine.
5. Ponovo postavite vreću za prašinu.
ODRŽAVANJE
Ovaj električni alat tvrtke DEWALT projektiran je
za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovitom čišćenju.
Čišćenje
UPOZORENJE: Prašinu iz kućišta
ispušite suhim zrakom čim primijetite
nakupljanje nečistoća oko ventilacijskih
otvora. Tijekom izvođenja ovog
postupka koristite odobrenu zaštitu za
oči i odobrenu masku protiv prašine.
UPOZORENJE: Za čišćenje
nemetalnih dijelova alata nikad ne
upotrebljavajte otapala ili druge jake
kemikalije. Ove kemikalije mogu štetiti
materijalima upotrijebljenima u tim
dijelovima. Upotrebljavajte isključivo
krpu natopljenu vodom i blagim
sapunom. Nikad ne dopustite da bilo
kakva tekućina prodre u unutrašnjost
alata. Nikad ne potapajte bilo koji dio
alata u tekućinu.
• Nakon korištenja alata za brušenje metala
i bez vreće za prašinu, alat očistite zrakom
pod niskim tlakom.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: S obzirom na to da
pribor koji nije u ponudi tvrtke DEWALT
nije ispitan s ovim proizvodom,
upotreba takvog pribora uz ovaj alat
može biti opasna. Da biste smanjili
opasnost od ozljeda, uz ovaj proizvod
treba upotrebljavati isključivo dodatni
pribor preporučen od tvrtke DEWALT.
19
HRVATSKI
Informacije o odgovarajućim dodacima zatražite od
lokalnog dobavljača.
Zaštita okoliša
Odlažite sa zasebnim otpadom. Ovaj
proizvod ne smije se odbacivati kao
uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš DEWALT proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda nakon isteka njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge,
svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom
servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše
ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
svog lokalnog ureda tvrtke DEWALT, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima,
dostupni su putem Interneta na adresi:
www.2helpU.com.
20
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis
na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦
♦
♦
♦
Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
21
SRPSKI
RUČNA EKSCENTAR BRUSILICA
D264441
Čestitamo!
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo,
razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera
korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
UK i Irska
Tip
Ulazna snaga
Veličina pločice
Broj okretaja
Orbita
Težina
W
mm
min-1
mm
kg
D26441
230
230/115
2
230
108 x 115
14000
1,4
1,4
LPA (zvučni pritisak)
KPA (zvučni pritisak, odstupanje)
LWA (zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga, odstupanje)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
3
91
3
VAC
VAC
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
određene prema EN 60745:
Ukupna vrednost vibracija ah
ah =
m/s²
Odstupanje K =
m/s²
6,5
1,5
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
22
Osigurači
Evropa
U.K. i Irska
U.K. i Irska
230 V alati
230 V alati
115 V alati
10 ampera, mrežni
13 ampera, u utikaču
16 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne
smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti za
svaku signalnu reč. Molimo da pročitate uputstvo
i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposredno
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje
na potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
Označava opasnost od eksplozije.
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
D26441
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisanu u delu
Tehnički podaci usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnja
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
31.12.2009
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta bezbednosna
upozorenja za električne alate
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE
Termin “električni alat” u upozorenjima odnosi se
na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili
alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1) BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude
čisto i dobro osvetljeno. Nered i mračna
područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova
ili prašine. Električni alati stvaraju varnice
koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
c)
Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće
utičnice smanjiće opasnost od električnog
udara.
b) Izbegavajte telesni kontakt sa
uzemljenim površinama kao što su cevi,
radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća
opasnost od električnog udara ako je vaše
telo uzemljeno.
c) Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d) Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e) Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je pogodan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru umanjuje opasnost od električnog
udara.
f) Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3) LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako
ste umorni ili pod dejstvom lekova,
alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri
radu sa električnim alatom može dovesti do
ozbiljnih telesnih povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek
nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao
što su maska za prašinu, zaštitna obuća
sa đonom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita
za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim
uslovima, smanjiće telesne povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje.
Pobrinite se da prekidač bude isključen
pre povezivanja električnog napajanja i/
23
SRPSKI
d)
e)
f)
g)
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa
prstom na prekidaču ili električnih alata sa
prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku. Time se
obezbeđuje bolja kontrola nad električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da
se uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4) UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne opterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač
ne može da se uključi i isključi. Svaki
električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se
popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata.
Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati
su opasni u rukama neveštih korisnika.
e) Održavajte električne alate. Proverite
da li su pokretni delovi centrirani ili
blokirani, da li su delovi polomljeni i da li
postoji bilo koje drugo stanje koje može
uticati na rad električnih alata. Ako je
oštećen, postarajte se da se električni
alat popravi pre upotrebe. Mnoge
24
f)
g)
nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
Rezne alate održavajte tako da budu
oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati
sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju
i lakše se kontrolišu.
Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata
za radove za koje nije namenjen može
dovesti do opasne situacije.
5) SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
Dodatna specifična bezbednosna pravila za brusilice
UPOZORENJE: Budite posebno
pažljivi kada brusite neke vrste drveta
(npr. bukva, hrast) i metala koji mogu
stvarati toksičnu prašinu. Nosite
zaštitnu masku koja je specijalno
dizajnirana za zaštitu od otrovne
prašine i isparenja i osigurajte da
osobe koje ulaze u radno područje
takođe budu zaštićene.
UPOZORENJE: Ovaj alat koristite
u dobro provetravanim područijma
ako brusite crne metale (koji sadrže
gvožđe). Ne uključujte alat u blizini
zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.
Varnice ili vruće čestice koje nastaju
pri brušenju ili električni luk koji
stvaraju četkice motora mogu da upale
zapaljive materijale.
Brušenje farbanih površina
UPOZORENJE: Vodite računa
o važećim propisima za brušenje
farbanih površina. Posebnu pažnju
obratite na sledeće:
•
•
Kadgod je moguće koristite usisivač za
sakupljanje prašine.
Budite posebno oprezni kada brusite farbu
koji se možda bazira na olovu:
– Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama
da ulaze u radno područje.
– Sve osobe koje ulaze u radno područje
treba da nose masku koja je naročito
projektovana za zaštitu od prašina
i isparenja koja potiču od olovnih boja.
SRPSKI
•
– Nemojte da jedete, pijete ili pušite
u radnom području.
Bezbedno odložite u otpad svu prašinu
i drugi otpad.
Preostale opasnosti
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
– Slabljenje sluha.
– Opasnost od telesnih povreda zbog letećih
opiljaka.
– Opasnost od opekotina zbog zagrevanja
pribora u toku rada.
– Opasnost od telesnih povreda zbog duge
upotrebe.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE (SL. A)
Datumska šifra (10), koja sadrži i godinu
proizvodnje, odštampana je na kućištu.
Primer:
2012 XX XX
Godina proizvodnje
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 Ručna ekscentar brusilica
1 Kesa za prašinu
1 Adapter za izbacivanje prašine
1 List brusnog papira
1 Uputstvo za upotrebu
1 Sklopni crtež
• Proverite da li postoje transportna oštećenja
na alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre rada sa ovim alatom treba pažljivo
pročitati i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. A)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Izlaz za izbacivanje prašine
4. Dugme za pritezanje brusnog papira
NAMENA
Vaša ručna ekscentar brusilica D26441 je
dizajnirana za brzo brušenje drveta, metala
i plastike u profesionalnom okruženju.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ova brusilica je profesionalni električni alat.
NE dozvoljavajte deci da se približe alatu. Nadzor
je obavezan ako sa ovim alatom radi neiskusno
lice.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi
uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu
bezbednost. Deca se uvek moraju nadzirati
kako ne bi ostala sama sa proizvodom.
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon izvora napajanja
odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.
Vaš DEWALT alat je dvostruko izolovan
u skladu sa EN 60745; zato nije
potreban kabl za uzemljenje.
UPOZORENJE: Uređaji na
115 V moraju da se uključuju preko
izolacionog transformatora za zaštitu
od greške sa uzemljenim kablom
između namotaja primara i namotaja
sekundara.
U slučaju da se kabl ošteti, mora se zameniti
specijalnim kablom koji se može nabaviti preko
DEWALT servisne mreže.
Zamena utikača (samo Velika
Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.
3. Brusna pločica
25
SRPSKI
Korišćenje produžnog kabla
Izbacivanje prašine (sl. c)
Ako je potreban produžni kabl, koristite odobreni
3-žilni produžni kabl koji je pogodan za električno
priključivanje ovog alata (pogledajte Tehničke
podatke).Minimalni poprečni presek provodnika je
1,5 mm2; maksimalna dužine je 30 m.
UPOZORENJE: Pošto se pri obradi
drveta stvara prašina, uvek instalirajte
kesu za prašinu koja je projektovana
u skladu sa primenljivim smernicama
u vezi sa emisijom prašine.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
UPOZORENJE: Ne koristite kesu za
prašinu ili usisivač prilikom brušenja
metala ako nemate odgovarajuću
zaštitu od varnica.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ali i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje
u položaju OFF (isključeno).
Slučajno pokretanje može dovesti
do povrede.
Postavljanje brusnih listova
(sl. B1–B4)
POSTAVLJANJE OBIČNIH BRUSNIH LISTOVA
(SL. B1–B3)
1. Omekšajte brusni papir trljanjem njegove
neabrazivne strane preko ivice radne ploče.
2. Popustite oba dugmeta za pritezanje brusnog
papira (4).
3. Jednom rukom držite brusnu pločicu (3)
i poravnajte rupe za izbacivanje prašine (5).
4. Brusni papir gurnite ispod stezaljke za brusni
papir (4).
Ovaj alat je opremljen adapterom za povezivanje
kese za prašinu ili usisivača.
1. Namestite adapter za izbacivanje prašine (6)
na izlaz (2) kao što je pokazano.
2. Pričvrstite kesu za prašinu (7) poravnavajući
otvorene slotove (8) sa zarezima (9)
i namestite kesu na adapter (6).
3. Okrećite sklop u smeru kazaljke na satu da
biste ga zaključali na mestu.
4. Alternativno, povežite alat na vakuumski
usisivač koristeći adapter (6).
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE: Uvek vodite računa
o bezbednosnim merama i primenljivim
propisima.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, isključite
uređaj i izvucite utikač alata iz
izvora napajanja pre bilo kakvih
podešavanja ili uklanjanja/
postavljanja priključaka ili pribora.
UPOZORENJE:
5. Primenite odgovarajuće dugme za pritezanje
brusnog papira (4).
• Uverite se da su materijali koje treba
brusiti dobro učvršćeni.
6. Rastegnite brusni papir preko brusne pločice
(3) i ponovite isto i sa drugom stezaljkom.
• Primenjujte samo blagi pritisak na
radni komad. Previše jak pritisak
neće poboljšati učinak brušenja,
već će samo dovesti do povećanja
opterećenja na uređaju i izazvati do
habanja abraziva.
POSTAVLJANJE BRUSNIH LISTOVA TIPA
"ČIČAK" (SL. B4)
1. Stavite alat na sto sa brusnom pločicom (3)
okrenutom nagore.
2. Brusni papir postavite direktno na gornju
stranu brusne pločice.
3. Jednom rukom držite brusnu pločicu (3)
i poravnajte rupe za izbacivanje prašine (5).
4. Čvrsto pritisnite papir na brusnu pločicu.
26
• Izbegavajte preopterećenje.
UPOZORENJE: Ne brusite
magnezijum!
Pravilan položaj ruke (sl. A, D)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
SRPSKI
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK sigurno držite alat i budite
pripravni za iznenadnu reakciju.
Pravilan položaj ruku zahteva da se jedna ruka
stavi na glavnu dršku (11), kao što je pokazano na
slici.
Uključivanje i isključivanje
(sl. A)
Da biste uključili alat, prekidač za uključivanje/
isključivanje postavite u položaj I.
Da biste isključili alat, prekidač za uključivanje/
isključivanje postavite u položaj O.
isključite uređaj i izvucite utikač
mašine iz izvora napajanja pre
postavljanja i uklanjanja pribora,
pre podešavanja ili promene
konfiguracije, ako i pre popravki.
Uverite se da je prekidač za
uključivanje i isključivanje u položaju
OFF (isključeno). Slučajno pokretanje
može dovesti do povrede.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Brušenje (sl. A)
1. Počnite sa najgrubljim zrnom.
2. Pošto alat pravi male tragove grebanja
u svim smerovima, nije neophodno brusiti
korišćenjem zrna.
3. Proveravajte češće svoj rad.
4. Uvek isključite alat kad završite rad i pre nego
što ga isključite iz struje.
Pražnjenje kese za prašinu
(sl. C)
Da biste postigli efikasno izvlačenje prašine, kesu
za sakupljanje prašine praznite kada se napuni do
trećine.
1. Ispraznite kesu za prašinu, izvucite je zajedno
sa adapterom.
2. Skinite kesu za prašinu (7) sa adaptera (6)
okretanjem suprotno smeru kretanja kazaljke
na satu i izvucite je.
3. Sadržaj kese ispraznite u kantu za otpatke.
Ako je potrebno, koristite usisivač da biste
očistili kesu za prašinu i usisali unutrašnju
površinu.
4. Ponovo namestite adapter za izbacivanje
prašine.
5. Ponovo namestite kesu za prašinu.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda,
Čišćenje
UPOZORENJE: Suvim vazduhom
izduvavajte prašinu iz glavnog kućišta
i iz ventilacionih otvora zavisno od
sakupljanja prašine. Nosite odobrenu
zaštitu za oči i odobrenu zaštitu od
prašine pri obavljanju ovog postupka.
UPOZORENJE: Nikad ne koristite
rastvarače ili druga agresivna hemijska
sredstva za čišćenje nemetalnih delova
alata. Te hemikalije mogu da oslabe
materijale koji se koriste za nemetalne
delove. Koristite samo krpu koja je
navlažena vodom i blagu sapunicu.
Nikad nemojte dozvoliti da voda prodre
u alat; nikad ne uranjajte bilo koji deo
alata u tečnost.
• Nakon korišćenja alata za brušenje metala
bez kese za prašinu, očistite alat vazduhom
pod niskim pritiskom.
Opciona dodatna oprema
i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, koristite samo
DEWALT pribor i dodatnu opremu sa
ovim proizvodom.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
27
SRPSKI
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
28
МАКЕДОНСКИ
РАЧНА МАШИНА ЗА ШМИРГЛАЊЕ
D26441
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на
искуство, темелниот развој на производи
и иновативноста го прават DEWALT еден од
најдоверливите партнери на корисниците на
професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Велика Британија
и Ирска
Tип
Влезна моќност
Големина на подлога
Вртежи
Вртеж
Тежина
Vнаизменична струја
Vнаизменична струја
LPA (звучен притисок)
KPA (отстапување на звучен
притисок)
LWA (звучна моќност)
KWA (отстапување на звучна
моќност)
D26441
230
W
mm
min-1
mm
kg
230/115
2
230
108 x 115
14000
1,4
1,4
dB(A)
84
dB(A)
dB(A)
3
91
dB(A)
3
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски)
определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
ah =
m/s²
Отстапување K =
m/s²
6,5
1,5
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата
на вибрации може да се разликува.
Ова може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во
предвид времето кога алатката
е исклучена или кога е вклучена
но со неа не се извршува работа.
Ова може значително да го намали
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
Осигурувачи
Европа
алатки од 230 V
осигурувач од 10 ампери на
електричниот вод
Велика Британија и Ирска
алатки од 230 V
осигурувач од 13 ампери во приклучокот
за струја
Велика Британија и Ирска
алатки од 115 V
осигурувач од 16 ампери во приклучокот
за струја
Дефиниции: Насоки за
безбедна употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе предизвика смрт
или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
29
МАКЕДОНСКИ
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен удар.
Означува ризик од пожар.
Означува ризик од експлозија.
ЕЗ - Декларација за
сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
D26441
DEWALT декларира дека производите опишани
во делот Технички податоци се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За
повеќе информации Ве молиме да стапите во
контакт со DEWALT преку следнава адреса или
да погледнете од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
31.12.2009
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
30
Општи мерки за безбедност
при употреба на електрични
алатки
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте
ги сите предупредувања
за безбедност и упатства.
Непридржување кон
предупредувањата и упатствата
може да доведе до електричен
удар, пожар или сериозна повреда.
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
Терминот „електрична алатка“ во
предупредувањата се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1) БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното
место чисто и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се
причина за незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има
присуство на запалливи течности,
гасови или честички. Електричните
алатки произведуваат искри што
можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2) БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
а) Приклучокот на електричната
алатка мора да се совпаѓа со
приклучницата. Никогаш не
го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го
намалат ризикот од електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се
цевки, радијатори, шпорети или
фрижидери. Има зголемен ризик од
електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните
алатки на дожд или влажност.
МАКЕДОНСКИ
г)
д)
ѓ)
Навлегувањето на вода во електрична
алатка го зголемува ризикот од
електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте
кабелот за носење, влечење или
исклучување на електричната
алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите
каблови го зголемуваат ризикот од
електричен удар.
Кога работите со електрична
алатка надвор, употребувајте
продолжен кабел кој е соодветен за
надворешна употреба. Употребата
на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува
ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може
да се избегне, употребувајте
заштитна диференцијална (FID)
склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го
намалува ризикот од електричен удар.
3) ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика
кога работите со електрична
алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни
или кога сте под влијание на дрога,
алкохол или лекови. Еден момент на
невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што
се маски против прав, нелизгачки
сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали
бројот на повреди кога се употребува
за соодветни работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на
извор на струја или на батериски
пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или
приклучување на извор на струја на
г)
д)
ѓ)
е)
вклучени алатки може да доведе до
незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување која
е закачена на ротирачкиот дел на
електричната алатка може да доведе
до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто
стојте на земјата и бидете во
рамнотежа во секое време. Ова
овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете
ги косата, облеката и ракавиците
настрана од подвижните делови.
Широката облека, накитот или
долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
Доколку на уредите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана.
Собирањето на правот може да ги
намали опасностите поврзани со прав.
4) УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
а) Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна
за Вашата работа. Соодветната
електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не
ја вклучува и исклучува. Секоја
електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот
од изворот на струја или од
батерискиот пакет за електричната
алатка пред да правите подесувања,
менувате додатоци или пред да ја
одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за
случајно вклучување на електричната
алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки
што не ги употребувате надвор од
досег на децата и не дозволувајте
31
МАКЕДОНСКИ
д)
ѓ)
е)
да ги употребуваат лица кои не се
запознаени со нивната функција
и со овие упатства. Електричните
алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
Одржувајте ги електричните
алатки. Проверете дали подвижните
делови се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба која би можела да влијае
врз работењето на електричната
алатка. Доколку електричната
алатка е оштетена, однесете ја на
поправка пред да ја употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
Одржувајте ги алатките за сечење
остри и чисти. Правилно одржуваните
алатки за сечење со остри рабови
за сечење имаат помала шанса да се
заглават и полесно се управуваат.
Употребувајте ги електричните
алатки, приборот, сечилата и сл.
во склад со овие упатства, имајќи
ги предвид работните услови
и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината
намена може да доведе до опасна
ситуација.
5) СЕРВИС
a) Вашите електрични алатки треба
да ги сервисира квалификувано
лице кое користи само идентични
резервни делови. Вака ќе бидете
сигурни дека се одржува безбедноста на
електричната алатка.
Дополнителни посебни
правила за безбедност за
шмиргли
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Посебно
внимавајте кога шмирглате
некои дрва (на пример: бука, даб)
и метали кои што можат да
произведат токсична прав. Носете
маска за прав што е посебно
направена за заштита од отровна
прав и испарувања и осигурајте
лицата што стојат или влегуваат
во зоната на работа да бидат
исто така заштитени.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Употребувајте ја оваа алатка
во добро проветрени простории
32
кога шмирглате метали што
содржат железо. Не работете
со алатката во близина на
запалливи течности, гасови
или прав. Искрите, загреаните
честички од шмирглањето или
искречките моторни четкички
може да ги потпалат запалливите
материјали.
Шмирглање на боја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Почитувајте
ги важечките правила за
шмирглање на боја. Обрнете
посебно внимание на следниве
работи:
•
•
•
Секогаш кога е можно, употребувајте
вакуумски извлекувач за собирање на
правта.
Особено внимавајте кога шмирглате
боја што можеби е врз база на олово:
– Не им дозволувајте на деца или на
трудници да влезат во работната
област.
– Сите лица што ќе влезат во
работната околина треба да носат
специјално дизајнирана маска за
заштита од прав и испарување на
оловна боја.
– Не јадете, пијте или пушете во
работната област.
Ослободете се од честичките од прав
и од другиот отпад на безбеден начин.
Останати ризици
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
– Оштетување на слухот.
– Ризик од лична повреда поради излетани
парчиња.
– Ризик од изгорениците поради
загревањето на додатоците при
работењето.
– Ризик од лична повреда поради
долготрајна употреба.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
МАКЕДОНСКИ
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
(СКИЦА А)
Шифрата на датумот (10), која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена на
куќиштето.
На пример:
2012 XX XX
Година на производство
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Рачна машина за шмирглање
1 Торба за прав
1 Адаптер за извлекување на прав
1 Абразивна хартија
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
• Проверете дали има оштетување на
алатката, деловите или додатоците до
кое може да дошло за време на превозот.
• Детално прочитајте го и разберете
го ова упатство пред да започнете со
работа.
Опис (скица А)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Отвор за извлекување на прав
3. Подлога за шмирглање
4. Рачка за стегач на хартијата за шмирглање
НАМЕНА
Вашата рачна машина за шмирглање D26441
е дизајнирана за брзо шмирглање на дрво,
метал и пласти во професионална околина.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Оваа машина за шмирглање е професионална
електрична алатка.
НЕ дозволувајте деца да дојдат во допир со
алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
Безбедност од електричен
удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
струјното напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Вашата DEWALT алатка е двојно
изолирана во склад со EN 60745;
затоа не е потребна жица за
заземјување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Со алатки
што работат на 115 V мора
да се употребува сигурносен
изолационен трансформатор на
напон со преграда за заземјување
помеѓу примарниот и секундарниот
калем.
Доколку електричниот кабел е оштетен, мора
да биде заменет со специјално подготвен кабел
што е достапен преку мрежата на сервиси на
DEWALT.
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете го кафеавиот кабел со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо не
смее да се поврзува на терминалот
за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 13 A.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
33
МАКЕДОНСКИ
Употреба на продолжен
кабел
Доколку е потребен продолжен кабел,
употребувајте продолжен кабел со 3 јадра со
проверен квалитет што одговара на струјниот
приклучок на оваа алатка (погледнете
во Технички податоци).Минималниот
попречен пресек на проводникот е 1,5 mm2;
максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ
И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во
исклучена положба. Случајно
активирање на алатката може
да предизвика повреда.
Поставување на абразивна
хартија (скици В1-В4)
ПОСТАВУВАЊЕ НА ОБИЧНА АБРАЗИВНА
ХАРТИЈА (СКИЦИ В1-В3)
1. Омекнете ја абразивната хартија со триење
на нејзината неабразивна страна врз работ
на работната површина.
2. Ослободете ги двете рачки на стегачот за
хартија за шмирглање (4).
3. Држете ја подлогата за шмирглање (3)
со една рака и порамнете ги дупките за
извлекување на прав (5).
4. Лизнете ја хартијата за шмирглање под
стегачот (4).
5. Зацврстете ја соодветната рачка на
стегачот (4).
6. Растегнете ја хартијата за шмирглање врз
подлогата за шмирглање (3) и повторете го
тоа со другата стега.
ПОСТАВУВАЊЕ НА ФЛЕКСИБИЛНА
АБРАЗИВНА ХАРТИЈА (СКИЦА В4)
1. Поставете ја алатката на маса, со
подлогата за шмирглање (3) завртена
нагоре.
2. Ставете ја хартијата за шмирглање
директно врз подлогата за шмирглање.
3. Држете ја подлогата за шмирглање (3)
со една рака и порамнете ги дупките за
извлекување на прав (5).
4. Притиснете ја хартијата цврсто врз
подлогата за шмирглање.
Извлекување на прав
(скица С)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Обработката на дрво со машина
за шмирглање произведува прав
па затоа секогаш монтирајте
торба за прав што е направена
во склад со директивите што
се применуваат во врска со
испуштањето на прав.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да
употребувате торба за прав или
вакуумски извлекувач без соодветна
заштита од искри кога шмирглате
метал.
Алатката е опремена со адаптер за поврзување
на торба за прав или вакуумски извлекувач.
1. Поставете го адаптерот за извлекување
на прав (6) преку отворот (2) како што
е прикажано.
2. Поврзете ја торбата за прав (7) така што ќе
ги доведете во линија засечените отвори (8)
со жлебовите (9) и ќе ја поставите торбата
преку адаптерот (6).
3. Свртете го склопот спротивно од насоката
на стрелките на часовникот за да го
зацврснете.
4. Или, поврзете ја алатката со вакуумски
извлекувач со употреба на адаптерот (6).
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
работете во склад со
упатствата за безбедна употреба
и соодветните правила.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
34
МАКЕДОНСКИ
повреди, исклучете ја алатката
и извадете го приклучокот
од изворот на струја пред да
вршите подесувања или пред
да монтирате и одстранувате
додатоци.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Осигурајте сите материјали
што треба да се шмирглаат да
бидат добро прицврстени.
• Нанесете само лесен притисок
врз работниот материјал.
Прекумерниот притисок не го
подобрува шмирглањето туку
само доведува до зголемено
напрегање на машината
и предизвикува кинење на
шмирглата.
• Избегнувајте да ја
преоптоварувате алатката.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Немојте да
шмирглате магнезиум!
Правилна положба на рацете
(скици А и D)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилната положба на рацете подразбира
едната рака да биде на главната рачка (11),
како што е прикажано.
Вклучување и исклучување
(скица A)
За вклучување на алатката, поставете го
прекинувачот во положба I.
За исклучување на алатката, поставете го
прекинувачот во положба O.
3. Проверувајте си го изработеното на кратки
интервали.
4. Секогаш исклучувајте ја алатката
кога работата е завршена, а пред
исклучувањето од изворот на струја.
Празнење на торбата за прав
(скица С)
За ефикасно извлекување на правта, празнете
ја торбата за прав кога ќе биде наполнета до
една третина.
1. За да ја испразните торбата за прав,
извлечете ја заедно со адаптерот.
2. Отстранете ја торбата за прав (7) од
адаптерот (6) така што ќе ја завртите
во спротивна насока од стрелките на
часовникот и ќе ја извлечете.
3. Испразнете ја содржината на торбата во
отпаден контејнер. Доколку е потребно,
употребете правосмукалка за да ја
исчистите торбата за прав со смукање на
внатрешноста.
4. Повторно поставете го адаптерот за
извлекување на прав.
5. Повторно поставете ја торбата за прав.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За
да го намалите ризикот
од повреди, исклучете ја
алатката и извадете го
приклучокот од изворот на
струја пред да монтирате
и отстранувате додатоци,
пред да прилагодувате или
менувате подесувања или кога
вршите поправки. Осигурајте
прекинувачот да биде во исклучена
положба. Случајно активирање
на алатката може да предизвика
повреда.
Шмирглање (скица А)
1. Започнете со најрапавата шмиргла.
2. Бидејќи алатката прави мали резови во
сите насоки, не е потребно да се шмиргла
со гранулацијата.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
35
МАКЕДОНСКИ
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Издувајте
ги нечистотијата и правта од
главното куќиште со сув воздух
кога нечистотијата ќе се собере
околу отворите за влез на воздух.
Носете квалитетна заштита за
очите и маска против прав кога ја
извршувате оваа работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш не
употребувајте растворувачи или
други силни хемикалии за чистење
на не-металните делови од
алатката. Овие хемикалии можат
да ги ослабнат материјалите
што се употребени за изработка
на овие делови. Употребувајте
крпа што е навлажнета само со
вода и благ сапун. Никогаш не
дозволувајте било каква течност
да навлезе во алатката; никогаш
не потопувајте било кој дел од
алатката во течност.
• После употреба на алатката за шмирглање
на метал без торба за прав, исчистете ја
алатката со употреба на воздух со низок
притисок.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се
понудени од страна на DEWALT,
не се тестирани со овој производ,
употребата на таквите додатоци
со оваа алатка може да биде
опасна. За да го намалите ризикот
од повреда, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на
рециклирани материјали помага во
спречувањето на загадувањето на
животната средина и ја намалува
побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена на ова упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
Заштита на животната
средина
Одвоено собирање. Овој производ
не смее да се фрла со останатиот
отпад од домаќинството.
zst00221847 - 08-11-2013
36
Download PDF

advertising