D26441 | DeWalt D26441 PALM GRIP SANDER Type 2 instruction manual

555777 - 10 CZ
Přeloženo z původního návodu
D26441
11
1
xxxx xx xx
10
4
2
4
3
A
B1
2
4
5
4
3
B2
4
B3
3
5
3
B4
8
2
C
4
9
6
7
D
5
PĚSTNÍ VIBRAČNÍ BRUSKA
D26441
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Rozměry podložky
Počet kmitů
Rozkmit
Hmotnost
V
W
mm
min-1
mm
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
D26441
230
2
230
108 x 115
14,000
1.4
1.4
84
3
91
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
6.5
1.5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní doby
doba působení vibrací na obsluhu
značně prodloužit.
6
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Tak se může doba
působení vibrací na obsluhu během
pracovní doby značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k vážnému nebo
smrtelnému zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Upozorňuje na riziko exploze.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
D26441
Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna
varování a bezpečnostní pokyny.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve
vlhkém prostředí musí být v napájecím
okruhu použit proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Při použití elektrického nářadí zůstaňte
stále pozorní, sledujte, co provádíte
a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo
7
b)
c)
d)
e)
f)
g)
jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení
a sběrných zásobníků, zajistěte jejich
správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou
práci. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
8
d)
e)
f)
g)
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se ovládají.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude
používat originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
brusky
VAROVÁNÍ: Při broušení některých
druhů dřeva (například buk, dub)
a kovu buďte velmi opatrní, protože
během broušení může vznikat toxický
prach. Používejte masku proti prachu
určenou speciálně na ochranu před
toxickým prachem a výpary a zajistěte,
aby byly takto chráněny všechny
osoby nacházející se nebo vstupující
do pracovního prostoru.
VAROVÁNÍ: Při broušení železných
kovů používejte tuto brusku na dobře
větraném místě. Nepoužívejte toto
nářadí v blízkosti hořlavých kapalin,
plynů a prachu.
Horké částečky vznikající při broušení
nebo jiskry od uhlíků motoru mohou
způsobit vznícení hořlavých materiálů.
Broušení nátěrů
•
•
•
VAROVÁNÍ: Dodržujte platné předpisy
týkající se broušení nátěrů. Věnujte
náležitou pozornost následujícím
bodům:
Kdykoli je to možné, používejte pro
zachytávání prachu odsávání.
Při broušení nátěrů, které mohou obsahovat
přísady olova, provádějte následující
opatření:
– Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do
pracovního prostoru.
– Všechny osoby vstupující do pracovního
prostoru by měly používat ochrannou
masku určenou speciálně na ochranu
před prachem a výpary z nátěrů
obsahujících přísady olova.
– V pracovním prostoru nejezte, nepijte
a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu
a ostatních nečistot vzniklých při broušení.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobeného kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Datový kód (10), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 pěstní vibrační brusku
1 sáček na prach
1 adaptér pro odsávání
1 list brusného papíru
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Výstup pro odvod prachu
3. Brusná podložka
4. Upínací páčka brusného papíru
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše pěstní vibrační bruska D26441 je určena pro
profesionální broušení dřeva, kovu a plastů.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tato bruska je elektrické nářadí pro profesionální
použití.
NEDOVOLTE, aby se do kontaktu s tímto nářadím
dostaly děti. Používají-li toto nářadí nezkušené
osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektrický motor je určen pouze pro provoz pod
jedním napětím. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
9
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se třemi vodiči, který
je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze VYPNUTO. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Připevnění listů brusného
papíru (obr. B1 - B4)
PŘIPEVNĚNÍ BĚŽNÝCH LISTŮ BRUSNÉHO
PAPÍRU (OBR. B1 - B3)
1. Změkčete list brusného papíru přetažením
jeho rubové hladké strany přes hranu stolu.
2. Uvolněte obě upínací páčky listu brusného
papíru (4).
3. Jednou rukou držte brusnou podložku (3)
a srovnejte otvory pro odvod prachu (5).
4. Nasuňte list brusného papíru pod upínací
páčku brusného papíru (4).
5. Pomocí upínací páčky (4) proveďte upnutí
brusného papíru.
6. Natáhněte řádně brusný papír přes brusnou
podložku (3) a zopakujte výše uvedený postup
i u druhé příchytky.
PŘIPEVNĚNÍ RYCHLOUPÍNACÍCH LISTŮ
BRUSNÉHO PAPÍRU (OBR. B4)
1. Položte nářadí na stůl tak, aby byla brusná
podložka (3) otočena nahoru.
2. Položte list brusného papíru přímo na plochu
brusné podložky.
3. Jednou rukou držte brusnou podložku (3)
a srovnejte otvory pro odvod prachu (5).
4. Přitlačte brusný papír řádně na brusnou
podložku.
10
Odsávání prachu (obr. C)
VAROVÁNÍ: Protože při obrábění
dřeva touto bruskou vzniká velké
množství prachu, vždy nasaďte na
brusku sáček na prach, který splňuje
požadavky platných směrnic týkajících
se prachových emisí.
VAROVÁNÍ: Při broušení kovu
nepoužívejte sáček na prach nebo
odsávací zařízení bez řádné ochrany
proti jiskření.
Nářadí je dodáváno s adaptérem pro připojení
sáčku na prach nebo odsávacího zařízení.
1. Připevněte adaptér pro odsávací zařízení (6)
k výstupnímu otvoru (2), jako na uvedeném
obrázku.
2. Srovnejte drážky (8) s výstupky (9) a nasaďte
sáček na prach (7) na adaptér (6).
3. Otočte celou sestavu ve směru pohybu
hodinových ručiček, aby došlo k jejímu
zajištění.
4. Nebo připojte nářadí k odsávacímu zařízení
pomocí adaptéru (6).
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ:
• Ujistěte se, zda jsou řádně upnuty
všechny materiály, které budete
brousit.
• Vyvíjejte na obrobek pouze mírný
tlak. Nadměrný tlak kvalitu broušení
nezvyšuje, ale jeho důsledkem
je větší zatížení nářadí, které
způsobuje rychlejší opotřebování.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
VAROVÁNÍ: Neprovádějte broušení
hořčíkových slitin!
Správná poloha rukou (obr. A, D)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze VYPNUTO. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku vždy na hlavní rukojeti (11), jako na
uvedeném obrázku.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
Chcete-li nářadí zapnout, nastavte spínač zapnuto/
vypnuto do polohy I.
Chcete-li nářadí vypnout, nastavte spínač zapnuto/
vypnuto do polohy O.
Broušení (obr. A)
1. Zahajte broušení s nejhrubším listem
brusného papíru.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
2. Protože nářadí kmitá ve všech směrech, není
nutné provádět broušení po směru vláken.
3. Provádějte kontrolu provedené práce
v krátkých intervalech.
4. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Vyprázdnění sáčku na prach
(obr. C)
Z důvodu zajištění účinného odsávání prachu
provádějte vyprázdnění sáčku na prach, jakmile
bude zaplněn z jedné třetiny.
1. Chcete-li vyprázdnit sáček na prach, stáhněte
jej z nářadí společně s adaptérem.
2. Sejměte sáček na prach (7) z adaptéru (6)
otočením proti směru pohybu hodinových
ručiček a následným stáhnutím.
3. Vyprázdněte obsah sáčku na prach do
odpadkového koše. Je-li to nutné, použijte
k vyčištění sáčku na prach vysavač. Vysajte
vnitřní povrch sáčku.
4. Nasaďte zpět adaptér pro odsávání prachu.
5. Nasaďte sáček na prach na nářadí.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, odstraňte je
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a masku proti prachu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
• Bylo-li toto nářadí používáno pro broušení
kovů bez sáčku na prach, očistěte nářadí
proudem nízkotlakého vzduchu.
11
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Z důvodu
snížení rizika zranění používejte
s tímto výrobkem pouze doporučené
příslušenství DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace
výrobků DEWALT po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00240852 - 14-07-2014
12
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
13
D26441
OBOURUČNÍ BRUSKA 2
©
14
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising