KS601E | Black&Decker KS601E JIGSAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-30 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KS600E
KS601E
KS602E
KS603E
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Black & Decker dekopírfűrésze fa, műanyagok és fémlemezek vágására alkalmas. A fűrész iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági fi gyelmeztetést és utasítást.
A következő figyelmeztetések, utasítások fi gyelmen kívül hagyása elektromos áramütést
vagy tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg a fi gyelmeztetéseket és a használati utasítást, hogy azokat később is használhassa
referenciaként. Az „elektromos szerszám” kifejezés
a fi gyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati
(vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámát jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
b.
A munkaterület biztonsága
Tartsa tisztán és jól világítsa ki a munkaterületet. A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek
melegágya.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami
meggyújthatja a porokat vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben
ne engedje közel a gyerekeket és a bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
c.
d.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha, semmilyen módon se változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter
dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és
a megfelelő fali dugaljak használata csökkenti az
áramütés kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik,
az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok
megázzanak, ill. azokat nedvesség érje. Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza
a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve a mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos áramütés kockázatát.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszab-
e.
f.
g.
4.
a.
b.
4
bító kábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az
elektromos áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata
csökkenti az elektromos áramütés kockázat.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, használja a józan eszét, ha
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség
is súlyos sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő, a védősisak vagy
a hallásvédelem - használata csökkentik a személyes sérülések kockázatát.
Előzze meg a készülék nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
a ki állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli,
hogy az ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva, akkor
azzal balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez
rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el az
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot
a váratlan helyzetekben is.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat
a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg arról,
hogy ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill.
ezek megfelelően működnek. A por összegyűjtésével és elszívásával elkerülhetők/megelőzhetők
a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot.
A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal
jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szer-
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
a fűrészt, hogy megfogja a fűrésztalpat.
Tartsa élesen a fűrészlapokat. A tompa vagy sérült fűrészlap a nyomás alatt elhajlik vagy megszorul. Mindig a munkadarab anyagának és a vágás
típusának megfelelő fűrészlapot használja.
♦
Ha csövet, vezetőcsövet vág, bizonyosodjon meg
róla, hogy az nem tartalmaz vizet, elektromos vezetékeket stb.
♦
Közvetlenül a szerszám használata után ne nyúljon
a munkadarabhoz, illetve a fűrészlaphoz. Mindkettő
felforrósodhat.
♦
Fal, padló vagy mennyezet vágása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről, legyen óvatos a rejtett veszélyekkel.
♦
A fűrészlap a kapcsológomb felengedése után
tovább mozog. Mindig kapcsolja ki a szerszámot,
és várja meg, míg a fűrészlap mozgása leáll, mielőtt
leteszi a szerszámot.
Figyelmeztetés! A vágás során keletkező porok belélegzése és a velük való érintkezés veszélyes lehet a kezelő és a közelben állók egészségére. Hordjon a porok
és gőzök belélegzésének megakadályozására tervezett
pormaszkot és győződjön meg arról, hogy a munkaterületre belépők is viselnek megfelelő védőeszközt.
♦
A készüléket korlátozott fizikai, érzékelési, mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják; kivétel, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeli és irányítja őket. A gyermekeket
felügyelni kell; meg kell akadályozni, hogy a készülékkel játsszanak.
♦
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt nem szereplő műveletek végzése személyes
sérülés és/vagy dologi kár kockázatával jár.
számok használata veszélyes, az ilyen készülékeket meg kell javíttatni.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen elindításának
kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja
olyan helyen, ahol a gyerekek nem érhetik el;
ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek
illeszkedését és hogy nem szorul-e valamelyik;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más
olyan sérülésre, amelyek befolyásolhatják az
elektromos eszköz működését. Ha a szerszám
sérült, akkor a használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoztak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és
jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámszárakat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel javítassa,
és csak eredeti cserealkatrészeket használjon
fel. Ezzel biztosíthatja az elektromos kéziszerszám
folyamatos biztonságos működését.
Mások biztonsága
♦
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági figyelmeztetések szúrófűrészhez és orrfűrészhez
♦
♦
♦
♦
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a befogott tartozék rejtett vezetékkel vagy saját
hálózati kábelével érintkezhet. Ha a vágóél áram
alatt lévő vezetékkel érintkezik, akkor az elektromos szerszám fém alkatrészei is elektromossá
válnak és megrázhatják a kezelőt.
Használjon szorítót vagy más praktikus módszert a munkadarab szilárd felülethez való
rögzítéséhez és alátámasztásához. Ha a munkadarabot saját testéhez szorítja, a rögzítés nem
lesz megfelelő, és elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
Tartsa távol kezét a vágási területtő. Soha, semmilyen okból ne nyúljon a munkadarab alá. Ne
helyezze ujját a mozgó fűrészlap és a fűrészlap
beszorító közelébe. Ne próbálja úgy stabilizálni
A terméket nem használhatják korlátozott fizikai,
mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek
(beleértve a gyermekeket is); kivétel, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli munkavégzésüket
és irányítja őket.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám
rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos használatából
stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére bizonyos kockázatokat
(ún. maradványkockázatokat) nem lehet kizárni. Ezek
például a következők:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
♦
Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
5
♦
♦
♦
Összeszerelés
A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Ha valamely szerszámot
huzamosabb ideig használ, akkor tartson rendszeresen szüneteket a munkában.
Halláskárosodás.
A szerszám használata közben keletkezett por
belégzése miatti egészségkárosodás (például
famunkáknál, különös tekintettel a tölgy, bükk
és MDF anyagokra.)
Figyelmeztetés! Mielőtt bármely, a következőkben
ismertetett műveletet elkezdené, győződjön meg arról,
hogy a szerszám ki van kapcsolva, nincs áram alatt, és
a fűrészlap már leállt. A használt fűrészlap forró lehet.
A támasztógörgő beállítása (A és B ábra)
♦
♦
Vibráció
♦
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg; az felhasználható a különböző szerszámok értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték az
előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
A fűrészlap befogása és eltávolítása
(C ábra)
♦
♦
♦
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási
érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogyan
használják a szerszámot. A vibrációs értékek az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
♦
♦
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség
kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve
azt, hogy a szerszámot hogyan használják, ideértve
a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az
időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen fut a napi kitettséget jelentő idő mellett.
♦
♦
Egy adapter (11) szükséges a porelszívó vagy porszívó
berendezés készülékre való csatlakoztatásához. Az
adapter (11) külön megvásárolható a Black & Decker
szakkereskedésekben.
♦
Nyomja az adaptert (11) a porelszívó kimenetbe
(3).
♦
Csatlakoztassa a porelszívó berendezés csövét
(12) az adapterre (11).
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának
csökkentése érdekében a felhasználó köteles
elolvasni a használati utasítást.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel rendelkezik;
ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig
ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Fűrészlap tárolás (csak KS602E és KS603E
típusoknál) (E ábra)
A fűrészlapokat (7) a készülék oldalán található tárolóban (6) helyezheti el.
♦
Nyissa ki a tároló (6) fedelét úgy, hogy megfogja
a fedél tetején található fület és kifelé húzza.
♦
Távolítsa el vagy helyezze be a fűrészlapot (7)
a tárolóba (6).
♦
Zárja be a tároló (6) fedelét, és ellenőrizze, hogy
a retesz rázáródott.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse le
egy Black & Decker szakszervizben.
Leírás
A készülék a következő jellemzőkkel rendelkezhet:
1. Be/ki üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítőgomb
3. Porelszívó kimenet
4. Fűrésztalp
5. Fűrészlap támasztógörgő
Vágásvonal elfúvó (F ábra)
♦
E ábra
6.
Mielőtt befogja vagy eltávolítja a fűrészlapot (7)
a fűrészlap támasztógörgőt (5) hátsó pozícióba
kell állítani, azaz ne érintkezzen a fűrészlappal.
Oldja meg (ne távolítsa el) a csavarokat (10).
Tartsa a fűrészlapot (7) az ábra szerint, fogakkal
előre.
Helyezze be a fűrészlap (7) szárát a fűrészlap
tartóba (9) és tolja be ütközésig.
Kissé szorítson a két csavaron (10) váltakozva,
a fűrészlap megfelelő pozícióba állításához, majd
húzza meg szorosra a csavarokat (10).
Állítsa be a támasztógörgőt (5), a fentiekben leírtak
szerint.
A fűrészlap (7) eltávolításához, forgassa mindkét
csavart (10) egy fordulattal az óramutató járásával
ellentétes irányba.
Porelszívó csatlakoztatása a készülékhez
(D ábra)
Címkék a szerszámon
♦
Oldja meg a csavarokat (8).
Tolja a támasztógörgőt (5) előre addig, amíg az
a fűrészlap (7) hátsó széléhez hozzá nem ér.
Húzza meg a csavarokat (8).
Fűrészlap tárolórekesz (KS602E & KS603E)
6
A vágásvonal követésének segítésére a készülék fel van szerelve egy vágásvonal elfúvó (13)
egységgel, mely a munkaterületet vágás közben
pormentesen tartja.
A készülék használata
♦
A fűrésztalp beállítása szögvágáshoz
(G ábra)
A fűrésztalp beállítható egyenes vágásra vagy jobb és
bal irányba szögvágásra 45°-ba.
♦
Lazítsa meg a csavarokat (8).
♦
Húzza a fűrésztalpat (4) előre, fordítsa a fűrésztalpat jobbra vagy balra, és nyomja vissza a 45°s pozícióba.
♦
Nyomja a fűrészlap támasztógörgőt (5) előre addig,
amíg a fűrészlaphoz (7) ér.
♦
Húzza meg a csavarokat (8).
A fűrésztalp visszaállítása merőleges helyzetbe:
♦
Oldja meg a csavarokat (8).
♦
Húzza a fűrésztalpat (4) előre, fordítsa a fűrésztalpat középre és nyomja vissza a 0°-s pozícióba.
♦
Nyomja a fűrészlap támasztógörgőt (5) előre addig,
amíg a fűrészlaphoz (7) ér.
♦
Húzza meg a csavarokat (8).
Fémek fűrészelése
♦
Legyen tudatában annak, hogy a fémek fűrészelése
sokkal több időt vesz igénybe, mint a faanyagok
fűrészelése.
♦
Kizárólag fémvágó fűrészlapot használjon. Vastartalmú fémekhez finom fogazású, míg a nem vastartalmú fémekhez durvább fogazású fűrészlap
szükséges.
♦
Ha vékony fémlemezt fűrészel, erősítsen a munkadarab hátsó oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészelje.
♦
Tegyen a kívánt vágásvonalra egy vékony olajcsíkot.
Karbantartás
Az Ön Black & Decker szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük.
A folyamatos és megfelelő munkavégzés az eszköz
gondozásának és rendszeres tisztításának függvénye.
A fordulatszám szabályozása
A készülék egy fordulatszám szabályzós be/ki üzemi
kapcsolóval (1) van ellátva. A kapcsoló behúzásának
mértékével arányosan nő a fordulatszám.
♦
Magas fordulatszámot fa, közepeset alumínium és
PVC, alacsony fordulatszámot fémek vágásakor
használjon.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármely, következő művelethez fogna, győződjön meg róla, hogy a szerszám ki van
kapcsolva, nincs áram alatt, és a fűrészlap már leállt.
♦
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a motorházat. Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítószereket. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne is mártsa a szerszám alkatrészeit folyadékba.
A készülék be- és kikapcsolása
♦
♦
♦
♦
A készülék beindításához nyomja be a be/ki üzemi
kapcsolót (1).
A készülék kikapcsolásához engedje el a be/ki
üzemi kapcsolót (1).
A tartósüzem használatához, nyomja be a tartósüzem rögzítő gombot (2) és engedje el az üzemi
kapcsolót (1).
A gép leállításához tartósüzemben, nyomja meg
még egyszer az üzemi kapcsolót (1) és engedje el.
Csatlakozódugó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új csatlakozódugóra van szükség:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦
A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi csatlakozóaljzathoz
mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
♦
♦
♦
♦
A hasadás minimalizálásához erősítsen a munkadarab mindkét oldalára egy darab puhafát vagy
préselt falapot és ezen a „szendvicsen” keresztül
fűrészeljen.
Mindig két kézzel tartsa a készüléket, miközben
fűrészel.
Tartsa a fűrésztalpat a munkadarabon a teljes munkavégzés folyamán. Ez segít a megugrás megelőzésében, csökkenti a vibrációt és minimalizálja
a fűrészlap eltörésének lehetőségét.
Hagyja a fűrészt szabadon futni egy pár másodpercig, mielőtt megkezdi a vágási feladatot.
Csak finoman nyomja a készüléket vágás közben.
Hagyja a saját tempójában dolgozni, ne erőltesse
túl.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A terméket a háztartási
hulladékoktól külön választva kell leselejtezni.
Rétegelt lapok fűrészelése
Ahogyan a fűrészlap felfelé mozog az anyagban, a felületen a talp közelében hasadás keletkezhet. A legtöbb
fűrészlap lefelé löketben vág, így ha a vágást nem tudja
elvégezni a felület munkaoldaláról, használjon olyan
fűrészlapot, mely lefelé löketben vág, vagy:
♦
Használjon finom fogazású fűrészlapot.
♦
A munkadarabot a fordított oldaláról fűrészelje.
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön Black & Decker szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs
szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól elkülönítve selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafelhasználását. Az újrafeldolgozott anyagok alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
GÉPEK IRÁNYELV
KS600E/KS601E/KS602E/KS603E
A Black & Decker nyilatkozik arról, hogy a „Műszaki
adatok” részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi
hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy a kereskedőnek kell gondoskodnia a termék visszavételéről
új termék vásárlásakor.
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok
elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
31/03/2010
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
lásd a szerződött Black & Decker szervizek listáját,
illetve az eladás utáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes címen:
www.2helpU.com.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
KS600E/KS601E
KS602E/KS603E
(1. típus)
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Vv.á.
W
min-1
230
450
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen
találhat.
0-3 000
Maximális vágási kapacitás
Fa
mm
Fém
mm
5
Alumínium
mm
10
kg
1,9
Súly
60
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomás (LpA) 89 dB(A), toleranciafaktor (K)
3 dB(A), Hangteljesítményszint (LWA) 100 dB(A),
toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Fa vágásánál (ah,cw) 7,7 m/s², toleranciafaktor (K)
2,4 m/s², Fémlemez vágásánál (ah,cm) 9,1 m/s²,
toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
zst00243959 - 15-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising