D27107 | DeWalt D27107 COMBINATION SAW instruction manual

www.
.eu
D27107
1
Dansk
15
Deutsch
25
English
36
Español
46
Français
57
Italiano
68
Nederlands
79
Norsk
90
Português
100
Suomi
111
Svenska
121
Türkçe
131
EÏÏËÓÈη
142
Copyright DEWALT
2
10
9
8
6
5
7
4
3
2
1
142
A1
10
11
12
13 17
14
15
16
A2
3
22
23
17
21
20
19
18
A3
30
34 35 36
39 38 37
A4
31
A5
4
33
32
40
41
A6
A7
42
43
32
A8
A9
5
44
54
53
55
52
16
51
A10
B
59
58
15
57
56
57
58
15
56
59
C2
C1
15
59
C4
C3
60
14
63
61
D
6
62
65
E
64
66
19
19
2
F1
F2
68
67
69
70
F4
F3
9
8
74
73
G2
G1
72
71
8
76
75
73
G3
73
71
77 78
G4
7
5
81 80 79
7
H1
83
83
85
84
86
H4
H3
17
82
I2
I1
92
7
91
89
8
76
H2
83
I3
82
88
90
87
J
76
81
94
95
88
88
88
93
96
L
K
8
98
100
20
7
99 97
M1
M2
102 101
69
102
70
M3
M4
4
2
68
2mm
68
67
3-8mm
M5
N1
9
21
105
103
20
106
O
104
20
108
107
22
P1
N2
112
111
110
109
P3
P2
114
114
109
P4
10
109
113
P5
113
115
116
41
Q2
Q1
120
117
82
76
119
118
41
121
Q3
Q4
122
11
1
R1
R2
124
123
126
127
125
R3
11
11
10
9
79
80
7
80
79
81
S1
91
S3
S2
T1
T2
A
T3
12
T4
90°
45°
U1
U2
U3
V1
23
13
63
0°-45°
128
V2
W1
129
21
130
131
132
13
W2
X1
13
132
135
134
133
X2
X3
137
133
X4
139
138
139
Y
Z1
140
Z2
14
141
Z3
136
133
DANSK
FLIP-OVER-SAV D27107
Tillykke!
EU-overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Afgiven effekt
Maks. klingehastighed
Klingediameter
Huldiameter
Klingens tykkelse
Spalteklingens tykkelse
Automatisk klingebremsetid
Vægt
V
W
W
omdr./min
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27107
230
2.000
1.700
4.000
300 - 305
30
2,1 - 2,2
2,5
< 10
42
D27107
DEWALT erklærer, at disse værktøjer er konstrueret i henhold til
EU-direktiverne: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1,
EN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information kontakt venligst DEWALT på nedenstående
adresse, eller se bagsiden af brugervejledningen.
Lydtrykniveauet er i overensstemmelse med EU-direktiverne 86/188/EØF
& 98/37/EØF, målt i henhold til EN 61029-2-11:
D27107
dB(A)*
91,5
dB(A)
102,5
KpA (lydtrykusikkerhed)
dB(A)
3
KWA (akustisk styrkeusikkerhed)
dB(A)
3
LpA
(lydtryk)
LWA (akustisk styrke)
* ved operatørens øre
Skæreegenskaber
Geringssavsmode
Gering (maks.-positioner)
Smig (maks.-positioner)
Maks. tværsnitskapacitet ved 90°
Maks. geringskapacitet ved 45°
Maks. savedybde 90°
Maks. dybde af smigsnit 45°
Maks. savedybde ved 45° smigsnit, 45° geringssnit
venstre
højre
venstre
højre
mm
mm
mm
mm
mm
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
100
Træf passende forholdsregler for at beskytte hørelsen.
Den vægtede geometriske middelværdi af accelerationsfrekvensen
i henhold til EN 61029-2-11:
D27107
< 2,5 m/s2*
2
* måleusikkerhed i henhold til EN 12096: 1,1 m/s
Bænksavsmode
Maks. kløvekapacitet venstre/højre
Savedybde ved 90°
Savedybde ved 45°
Sikringer:
230 V maskiner
mm 150/320
mm 81
mm 56
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Angiver risiko for personskade, livsfare eller ødelæggelse af
værktøjet, hvis brugervejledningens instruktioner ikke følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Skarpe kanter.
15
DANSK
Sikkerhedsanvisninger
Når man anvender faststående elværktøj skal de lokale
sikkerhedsbestemmelser altid overholdes for at nedsætte riskoen for
brand, elektrisk stød og personskader.
Læs hele denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden værktøjet
tages i brug.
Gem denne manual til fremtidige opslag.
Generelt
1 Hold arbejdsområdet rent.
Rodede områder og bænke kan forvolde ulykker.
2 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke værktøjet for regn. Anvend ikke værktøjet på fugtige eller
våde pladser. Sørg for en god belysning over arbejdsområdet
(250 – 300 Lux). Anvend ikke værktøjet, hvor der er risiko for, at
der kan opstå brand eller forekomme eksplosioner. F. eks. aldrig i
nærheden af let antændelige væsker eller gasser.
3 Hold børn borte
Børn, besøgende eller dyr må ikke komme i nærheden af
arbejdsområdet eller røre ved værktøjet eller netkablet.
4 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løsthængende tøj eller smykker. De kan sidde fast i
bevægelige dele. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Brug passende
handsker og skridsikkert fodtøj, når du arbejder udendørs.
5 Personlig beskyttelse
Brug altid beskyttelsesbriller. Brug ansigts- eller støvmaske, når brug
af værktøjet kan danne støv eller flyvende partikler. Bær også et
varmebestandigt forklæde, hvis disse partikler er meget varme.
Brug altid høreværn. Bær altid en beskyttelseshjelm.
6 Beskyttelse mod elektrisk stød
Undgå kropskontakt med jordede emner (f.eks. rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe). Når man bruger værktøjet under ekstreme forhold (f.
eks. høj fugtighed, når der dannes metalspåner osv.) kan den elektriske
sikkerhed forbedres ved at indsætte en isolerende transformer eller en
(FI) fejlstrømsafbryder.
7 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og balance.
8 Vær opmærksom
Se på det du gør. Brug din sunde fornuft. Brug ikke værktøjet, når du
er træt.
9 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde arbejdsemnet fast. Det
er sikrere end at bruge hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
10 Tilslut støvudsugningsudstyret
Hvis der findes enheder til at tilslutte støvudsugnings- og
støvopsamlingsudstyret, skal man sørge for, at disse er tilsluttet og
bruges korrekt.
11 Fjern justernøgler og skruenøgler
Kontroller altid at nøgler og justerværktøj er fjernet fra værktøjet,
inden det startes.
12 Forlængerkabler
Før brugen skal forlængerkablet efterses og udskiftes, hvis det er
skadet. Når man bruger værktøjet udendørs, må man kun benytte
forlængerkabler, der er beregnet til udendørs brug og mærkede til dette.
13 Brug egnet værktøj
Denne instruktionsbog rummer en beskrivelse af de formål, som
dette værktøj er beregnet til. Tving ikke små maskiner eller tilbehør
til at udføre et arbejde, som kræver en kraftig maskine. Maskinen
gør arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, som den er
beregnet til. Værktøjet må ikke forceres.
Advarsel! Anvendelse af alt andet tilbehør eller udstyr eller udførelse af
andre opgaver med dette værktøj end de, der anbefales i dette manual,
kan medføre risiko for personskader.
16
14 Kontrollér værktøjet for beskadigede dele
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og netkablet for beskadigelser, før
det tages i brug. Check de bevægelige dele for skæv indstilling og
sammenbrændinger, brud på dele, skader på skærme og kontakter
samt alt andet, der kan påvirke værktøjets funktion. Kontrollér, at
værktøjet fungerer rigtigt og kan udføre det arbejde, det er beregnet
til. Værktøjet må ikke benyttes, hvis én af delene er beskadiget eller
defekt. Brug ikke værktøjet, hvis det ikke kan tændes og slukkes ved
afbryderen. Alle skadede eller defekte dele skal repareres eller udskiftes
på et autoriseret DEWALT-værksted. Forsøg aldrig selv at reparere
værktøjet.
15 Afbryde værktøjet
Sluk og vent til værktøjet er standset helt, før du forlader det.
Afbryd altid værktøjet, når det ikke er i brug, og før du udskifter nogen
som helst værktøjsdel, noget som helst tilbehør eller udstyr, og før der
foretages service.
16 Undgå utilsigtet start af værktøjet
Sørg for, at værktøjet er slukket, når ledningen tilsluttes strømmen.
17 Ledningen må ikke misbruges
Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes på afstand af varme, olie og skarpe kanter.
18 Opbevar værktøjet sikkert, når det ikke bruges
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt, sikkert aflåst
sted eller uden for børns rækkevidde.
19 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Værktøjet skal holdes rent og i god stand, for at det kan fungere bedst
og sikrest. Følg vejledningerne for vedligeholdelse og udskiftning af
tilbehør. Hold alle håndtag og kontakter tørre, rene og fri for olie og fedt.
20 Reparationer
Dette værktøj opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser. Få dit
værktøj repareret på et autoriseret DEWALT-værksted. Reparationer
må kun foretages af dertil kvalificerede personer, som bruger originale
reservedele. I modsat fald kan der opstå betydelig fare for brugeren.
Ekstra sikkerhedsregler for geringssave
• Sørg altid for, at alle låseknapper og klemmehåndtag er spændt, før du
begynder at bruge værktøjet.
• Brug ikke maskinen, hvis ikke skærmen er anbragt, eller hvis skærmen
ikke fungerer eller ikke er rigtigt vedligeholdt.
• Stik aldrig en hånd ind i området omkring klingen, når saven er tilsluttet
til den elektriske strøm.
• Prøv aldrig at standse en kørende maskine hurtigt ved at lade et
redskab eller lignende blokere imod klingen; på den måde kan man
komme til at forvolde alvorlige ulykker.
• Se altid i brugsanvisningen, før et stykke tilbehør tages i anvendelse.
Forkert brug af tilbehør kan medføre skader.
• Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal saves.
• Overhold maksimumhastigheden (markeret på savklingen).
• Brug en holder eller bær handsker, når du håndterer en savklinge.
• Kontrollér, at klingen roterer den rigtige vej. Kontrollér, at klingen er skarp.
• Savklingens højeste tilladte hastighed skal altid svare til eller være
større end den ubelastede hastighed for værktøjet, der er angivet på
navnepladen.
• Brug ikke savklinger, der ikke har de mål, der er opgivet i de tekniske
data. Brug ikke mellemstykker for at få en klinge til at passe på
spindelen. Brug kun de klinger, der er angivet i denne håndbog, og
som er i overensstemmelse med EN 847-1.
• Overvej at bruge specielt designede, støjreducerende klinger.
• Brug ikke HSS-klinger.
• Brug ikke knækkede eller beskadigede savklinger.
• Brug ikke nogen form for slibende skiver.
• Slip afbryderen, når savningen er gennemført, og vent til savklingen står
helt stille, før du drejer hovedet tilbage til dets øverste hvileposition.
• Kontroller at armen er sikkert fastspændt, før du udfører smigsnit.
• Kil ikke noget fast mod ventilatoren for at blokere motorakslen.
DANSK
• Klingeafskærmningen på saven går automatisk op, når armen føres
ned; den går ned over klingen, når armen løftes.
Afskærmningen kan løftes med hånden, når savklingen skal monteres
eller fjernes, eller når man vil inspicere saven. Løft aldrig klingeskærmen
med hånden, uden at ledningen er taget ud at stikket.
• Hold området omkring maskinen godt vedligeholdt og frit for løse
materialer, f.eks. spåner og afskårne stykker.
• Check med mellemrum, at luftsprækkerne i motoren er rene og fri for
spåner.
• Tag stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse, eller før
du skifter klinge.
• Foretag aldrig nogen som helst rengøring eller vedligeholdelse,
mens maskinen stadig kører, og hovedet ikke er i hvilepositionen.
• Skærmens forsektion har lameller for at sikre udsynet under savningen.
Selv om lamellerne i høj grad mindsker mængden af flyvende
genstande, er der åbninger i skærmen, og man bør altid bruge
øjenværn, når man kigger gennem lamellerne.
Ekstra sikkerhedsregler for savbænker
• Brug ikke savklinger med en tykkelse, der er større end spalteklingens
eller med en tandbredde, der er mindre end spalteklingens tykkelse.
• Forsikker dig om at klingen drejer den rette vej og at tænderne peger
mod savbænkens forside.
• Forsikker dig om at alle låsehåndtag er strammede før du begynder at
bruge saven.
• Forsikker dig om at klingerne og flangerne er rene og recessiderne på
kraven vender mod klingen. Stram dornmøtrikken forsvarligt.
• Sørg for at savklingen altid er skarp og befinder sig i den korrekte position.
• Forsikker dig om at spaltekniven er justeret så den befinder sig på rette
afstand fra klingen - maksimalt 5 mm.
• Brug aldrig saven hvis ikke de øverste og underste klingebeskyttere er
på plads.
• Sørg for at holde hænderne væk fra savklingen.
• Kobl saven fra elektricitetsforsyningen før savklinger udskiftes eller der
udføres vedligeholdelsesarbejde.
• Brug altid en skubbestang og sørg for ikke at holde hænderne for tæt
på savklingen under arbejdet, afstanden bør være mindst 150 mm.
• Brug udelukkende den anbefalede strømenergi.
• Kom ikke smørelse på klingen når denne drejer rundt.
• Lad være med at række om bag savklingen.
• Hold altid skubbepinden på plads, når den ikke er i brug.
• Stå ikke oven på maskinen.
• Sørg under transport for, at den øverste del af savklingen er dækket,
f.eks. af beskyttelsesskærmen.
• Brug ikke beskyttelsesskærmen til at bære eller transportere maskinen i.
Ekstra sikkerhedsregler for flip-over-save
• Kontrollér, at armen er sikkert fastgjort i arbejdsstillingen i bænksavsmode.
• Sørg for, at armen sidder godt fast, når du smigsaver i bænksavsmode.
• Sørg for, at bordet er korrekt låst, når du skifter savningsmode.
• Vær under bænksavningen forsigtig ved savning af riller, og anvend et
passende beskyttelsessystem. Notning er ikke tilladt.
• Under kløvning med savbænken må jernholdige eller ikke-jernholdige
materialer aldrig saves.
Anden fare
Følgende risici er forbundet med anvendelsen af save:
- skader, der forårsages ved berøring af de bevægende dele
Selvom man følger alle relevante sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse farer. Disse farer er:
- Høreskader.
- Risiko for uheld med de roterende savklingers uafdækkede dele.
- Risiko for skade under udskiftning af klinger.
- Risiko for at få fingrene i klemme under åbning af afskærmningen.
- Helbredsrisiko ved indånding af træstøv, der udvikles under savning,
især fra eg, bøg og MDF.
Etiketter på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
Når du bruger maskinen i geringssavsmode, skal du tænde og
slukke den med udløserkontakten. Brug ikke kontaktboksen i
denne mode.
Når maskinen bruges som bænksav, skal det sikres, at
spalteklingen er påmonteret. Brug ikke maskinen, hvis ikke
spalteklingen er på plads.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Delvis samlet maskine
1 Kasse med:
1 Klingebeskytter til bænksavsposition
1 Underbordets skærm til geringssavsposition
4 Ben
2 Hjul
4 Sokler
1 Parallelanslag
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A1 - A10)
Din D27107 flip-over savmaskine er konstrueret til at blive brugt som
geringssav eller bænksav, der kan udføre fire hovedsavfunktioner,
nemlig kløvning, tværsavning, smigsavning og geringssavning på en let,
nøjagtig og sikker måde.
Geringssavsmode
Ved geringssavning bruges savmaskinen i vertikal, gering eller smigposition.
Bænksavsmode
Når savmaskinen drejes omkring sin centrale akse, kan den bruges til at
udføre standardkløvning og savning af brede stykker, idet arbejdsemnet
føres manuelt hen mod klingen.
Egenskaber
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
Afbryder (bænksavsmode)
Udløserarm til bordet
Drejebordslås
Geringssavbord
Drejebord
Anslag i højre side
Anslag i venstre side
Flytbar nedre klingeafskærmning
Beskyttelsesskærm til udløserarm
Aktiveringshåndtag
reset knap til afbryder
17
DANSK
Anvendelse af forlængerkabel
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
Aktiveringshåndtag
Udløserkontakt (geringssavsmode)
Permanent øverste klingebeskytter
Støvudsugningsadapter
Hjul
Ben
Sokkel
Smiglåsehåndtag
A3
17
18
19
20
21
22
23
Smiglåsehåndtag
Højdejustering
Bænksavsbord
Spaltekniv
Øvre klingeafskærmning
Parallelanslag
Skubbestok
Hvis det er nødvendigt at bruge forlængerledning, bør man bruge et
godkendt kabel, der er velegnet til strømforsyning til dette værktøj (se
tekniske data). Minimum størrelse på leder er 2,5 mm2. Kablet skal have
gummistik og jordet leder.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden samling og justering.
Ekstraudstyr
Bruges i geringssavsmode:
30 Anslagsindsats (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
Justerbart stativ 760 mm (maks. højde) (DE3474)
Støtteledeskinner 1.000 mm (DE3494)
Støtteledeskinner 500 mm (DE3491)
Støtte der kan skråtstilles (DE3495)
Drejningsstop (DE3462)
Længdestop til korte arbejdsemner (skal bruges med ledeskinner
[33]) (DE3460))
37 Støtte med stop der kan fjernes (DE3495)
38 Støtte med fjernet stop (DE3495)
39 Materialeklemme (D271051)
A6
40 Rulle-støttebord (DE3497)
Bruges i bænksavsmode:
A7
41 Geringsanslag (D271052)
A8
42 Forlængelsesbord (D271058)
A9
43 Udtræksbord (D271055)
Skubbepinde (DE3454) (ikke vist)
Kan bruges til alle modes:
A10
44 Tre-vejs støvudsugningsudstyr (D271054)
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding. Kontroller,
at strømforsyningen svarer til spændingen på typeskiltet.
Udpakning af maskinen og dens dele
Når maskinen flyttes, skal der altid være flere om det.
Maskinen er for tung at håndtere for én person.
•
•
•
•
Fjern alt løst indpakningsmateriale fra kassen.
Løft maskinen ud af kassen
Tag tilbehørskassen ud af maskinen.
Fjern eventuelt resterende indpakningsmateriale fra maskinen.
Montering af soklerne (fig. B)
Med soklerne monteret er maskinen velegnet til at blive placeret på en
høvlebænk. For at opnå sikker drift af maskinen skal den fastgøres til
høvlebænken.
• Vend maskinen med bunden i vejret.
• Sæt en sokkel (16) på hvert monteringssted (51) på basis.
• Skub en møtrik (52) ind i rillerne (53) over monteringsstederne.
• Indsæt en bolt (54) monteret med en spændeskive (55) i soklerne.
• Stram boltene.
• Montér hjulene som beskrevet nedenfor.
• Fold benene som beskrevet nedenfor.
• Vend maskinen rigtigt igen.
• Montér maskinen på høvlebænken.
Montering af benene (fig. C1 & C2)
Med benene monteret er maskinen velegnet til at blive anbragt frit stående.
• Vend maskinen med bunden i vejret.
• Montér benene som beskrevet nedenfor. Vær opmærksom på, at de
forreste og de bageste ben er af forskellig længde. De bageste ben er
lidt længere end de forreste. Sørg for at montere benene de rigtige steder.
• Vend maskinen rigtigt igen. Sørg for, at maskinen står lige.
Om nødvendigt justeres benenes højde.
Bageste ben
• Præsentér et ben (15) for hvert monteringspunkt (56) nederst på
basisindersiden (fig. C1).
• Stik en karosseribolt (57) gennem hullerne fra ydersiden og ind i
rammen og benene.
• Anbring et beslag (58) og låseknappen (59) på hver bolt.
• Stram låseknapperne.
Forreste ben
• Præsenter et ben (15) for hvert monteringspunkt (56) øverst på
basisindersiden (fig. C2).
• Anbring et beslag (58) over benene.
• Stik en karosseribolt (57) gennem hullerne fra indersiden og ind i
beslagene, benene og rammen.
• Anbring en låseknap (59) på boltene.
• Stram låseknapperne.
Foldning af benene (fig. C3)
Benene kan foldes ind i basis for at gøre maskinen velegnet til at bruge
på en høvlebænk.
18
DANSK
•
•
•
•
•
•
Vend maskinen med bunden i vejret.
Løsn låseknappen (59) på det første ben (15).
Fold benet ind.
Stram låseknappen.
Gør det samme med de andre ben.
Vend maskinen rigtigt igen.
Montering af hjulene (fig. D)
• Anbring et hjul (14) på akslerne (60) på hver side af maskinen.
• Anbring en flad spændeskive (61) og en møtrik (62) på den
gevindskårne ende af akslen.
• Spænd møtrikkerne med den medfølgende skruenøgle.
• Fjern klingens låseskrue (73) og den udvendige akselkrave (75) (fig. G4).
• Monter savklingen (76) på skulderen (77) på den indvendige akselkrave
(78). Sørg for, at tænderne på klingens underside peger mod savens
bagende (væk fra brugeren).
• Sæt den udvendige akselkrave på plads igen.
• Spænd klingens låseskrue (73) ved at dreje den mod uret, mens du
holder spindellåsen aktiveret med den anden hånd.
• Før skærmbeslaget (72) ned, så det skærmer klingens låseskrue (73)
helt (fig. G2).
• Spænd skruen (71) på skærmbeslaget.
Tryk aldrig spindellåsetappen ind, mens klingen roterer.
Samling til geringssavsmode
Montering af underbordets skærm (fig. E)
Underbordets beskyttelsesskærm (63) monteres på oversiden af
bænksavsbordet.
• Placer de to befæstelseselementer på venstre side af
beskyttelsesskærmen i spalterne (64) til venstre for klingens savspor (65).
Drej plastskruerne mod uret.
• Anbring beskyttelsesskærmen fladt på bordet, og tryk
befæstelseselementet ind i spalten (66) til højre for klingens savspor.
Drej plastskruen mod uret.
• Fjern beskyttelsesskærmen ved at dreje skruerne med uret og tage
den af.
Drejning af savhovedet og bordet (fig. F1 - F4)
• Hold igen på savbordet (19) med den ene hånd, og skub bordets
udløserarm (2) til højre (fig. F1).
• Skub forenden af bordet nedad (fig. F2), og sving det helt omkring,
til motorenheden er øverst, og pladen (67) griber ind i bordets
låseanordning (68) (fig. F3).
• Skub udløserarmen (69) bagud, mens du holder hovedet nede, indtil
den fjederbelastede lejeenhed (70) kan løftes ud af sin placering
(fig. F4).
• Bøj lejeenheden op.
• Medens hovedet holdes godt fast, lader man trykket fra fjederen
skubbe hovedet op til dets hvileposition.
Montering af savklingen (fig. G1 - G4)
Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og kan være
farlige.
Når savklingerne skal udskiftes, skal maskinen altid være
i geringssavsmode.
Klingens diameter må være højst 305 mm og mindst 300 mm.
• Tryk på hovedlåsens udløserarm (9) for at løsne den nedre
beskyttelsesskærm (8), og løft derefter denne så meget som muligt
(fig. G1).
• Løsn skruen (71) på skærmbeslaget (72) så meget, at dette kan løftes
og give adgang til klingens låseskrue (73) (fig. G2).
• Med den nedre skærm holdt oppe af skærmbeslagets skrue (71)
trykkes på spindellåseknappen (74) (fig. G1) med den ene hånd.
Tag derefter den vedlagte savklingenøgle i den anden hånd for at løsne
den venstre gevindskårne klingeskrue (73) ved at dreje denne med uret
(fig. G3).
Sørg for at holde skærmbeslaget nede, og spænd skruerne på
skærmbeslaget godt til, når klingen er monteret.
Justeringer i geringssavsmode
Din geringssav er grundigt justeret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at
justere den på grund af ændringer under transport eller håndtering eller af
anden årsag, skal nedenstående anvisninger følges. Når justeringerne er
udført en gang, skulle det ikke være nødvendigt at justere dem igen.
Kontrol og justering af klingen i forhold til anlægget (fig. H1 - H3)
• Løsn geringsknappen (79), og tryk geringslåsen (80) ned for at udløse
drejebordet (50) (fig. H1).
• Sving drejebordet, til låsen lokaliserer det på geringspositionen 0°.
Stram ikke knappen.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (81).
• Sæt en vinkel (82) mod anslagets venstre side (7) og mod klingen (76)
(fig. H2).
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn skruerne (83) (fig. H3), og flyt skalaen/drejebordet mod venstre
eller højre, indtil klingen står i en vinkel på 90° mod anslaget, målt ved
vinklen (fig. H2).
• Spænd skruerne (83) igen (fig. H3). Aflæsningen af geringsviseren har
ingen betydning på nuværende tidspunkt.
Justering af geringsindikatoren (fig. H1 & H4)
• Løsn geringsknappen (79), og tryk geringslåsen (80) ned for at udløse
drejebordet (50) (fig. H1).
• Lad geringslåsen ’snappe’ på plads, mens geringsknappen er løs,
idet du drejer geringsarmen forbi nulpunktet..
• Hold øje med viseren (84) og geringsskalaen (85) (fig. H4). Hvis viseren
ikke viser præcis 0, løsnes skruen (86), viseren flyttes hen på 0°,
og skruen spændes.
Kontrol og justering af klingen i forhold til bordet (fig. I1 - I3)
• Løsn smiglåseknappen (17) (fig. I1).
• Tryk savhovedet til højre for at sikre, at det er fuldstændigt lodret,
og fastspænd smiglåsehåndtaget.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (81).
• Sæt en vinkel (82) på bordet og op mod klingen (76) (fig. I2).
Rør ikke ved klingens tænders spidser med vinklen.
Spindellåsen anvendes ved at trykke knappen ind som vist
og dreje spindelen med hånden, til man mærker at låsen
aktiveres. Fortsæt med at holde låseknappen inde for at
forhindre at spindelen drejer.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn smiglåseknappen (17) (fig. I1), og drej stopskruen for justering af
lodret position (87) ind eller ud (fig. I3), indtil klingen står 90° i forhold til
bordet, målt med vinklen (fig. I2).
19
DANSK
• Hvis smigviseren (88) ikke viser 0 på smigskalaen (89), løsnes den
skrue (90), der holder viseren, og viseren flyttes så meget, som det er
nødvendigt (fig. I3).
Justering af anslaget (fig. J)
Den øverste venstre del af anslaget kan justeres til venstre for at skabe
spillerum og give saven en smigvinkel på 48° til venstre. Justering af
anslaget (7):
• Løsn anslagets låseknap (91), og skub den øverste del af sideanslaget
til venstre.
• Foretag en prøvekørsel med saven frakoblet (OFF) og kontroller
spillerummet. Juster anlægget så det sidder så tæt på klingen som
formålstjenligt for at give maksimal støtte for arbejdsemnet uden at
indvirke på armens op- og nedbevægelser.
• Stram knappen sikkert.
Styresporet (92) kan blive tilstoppet af savsmuld. Brug en pind
eller lavtryksluft til at rense styresporet med.
Kontrol og justering af smigvinkel (fig. I1, J & K)
• Løsn anslagets låseknap (91), og skub den øverste del af sideanslaget
så langt mod venstre som muligt (fig. J).
• Løsn smiglåseknappen (17) (fig. I1), og flyt savarmen til venstre
med det mellemliggende smigstop (93) drejet til side, indtil
vinkelpositionsstoppet (94) hviler mod smigpositionsjusteringsstoppet
(95) (fig. K). Dette er 45° smigpositionen.
• Indstil på følgende måde:
• Drej skruen (95) til smigpositionsjusteringsstoppet ind eller ud efter
behov, indtil viseren (88) angiver 45° med vinkelpositionsstoppet
hvilende mod smigpositionsjusteringsstoppet.
Kontrol og justering af den mellemliggende smigvinkel (fig. I1, J & L)
Den mellemliggende smigvinkel er på forhånd indstillet til 30°, hvorved det
er muligt hurtigt at indstille til savning af en topliste.
• Løsn anslagets låseknap (91), og skub den øverste del af sideanslaget
så langt mod venstre som muligt (fig. J).
• Løsn smiglåseknappen (17) (fig. I1), og flyt savarmen til venstre med det
mellemliggende smigstop (93) drejet til side, indtil vinkelpositionsstoppet
(96) hviler mod det mellemliggende smigpositionsstop (93) (fig. L).
Dette er 30° smigpositionen.
• Indstil på følgende måde:
• Drej stopskruen (96) til justering af smigpositionen ind eller ud efter
behov, indtil viseren (88) viser 30° med smigpositionsjusteringsstoppet
hvilende på det mellemliggende smigpositionsstop.
Samling til bænksavsmode
Skift fra geringssav til bænksavsmode (fig. A1, M1 - M5)
• Sæt klingen i 0° gennemskæringsposition med drejebordets klemme (3)
fastgjort (fig. A1).
• Løsn spalteknivens låseknap (97) netop så meget, at spaltekniven kan
gå ind i monteringsspalten (fig. M1).
• Tag spaltekniven (20) ud af opbevaringsstedet inden i basis.
• Tryk på beskyttelsesskærmens udløserarm (9) for at løsne klingens
beskyttelsesskærm (8), og løft derefter denne så meget som muligt
(fig. A1).
• Skub spalteknivbeslaget (98) ind i monteringsspalten (99) (fig. M1).
Spænd låseknappen.
• Skub armen (100), så den øverste fjederbelastede del af anslaget (7)
hviler mod drejebordet (fig. M2).
• Træk savhovedet ned.
20
• Skub udløserarmen (69) bagud (fig. M3).
• Skub lejeenheden (70) ned, til rillerne (101) går i indhak (102) (fig. M3).
Savklingen må ikke gå imod den nedre klingebeskyttelsesskærm.
• Træk bordets udløserarm (2) mod højre, løft forenden af bordet (4)
(fig. M4), og vip det 180° tilbage, til pladen på bordlåseanordningen
(68) automatisk tager fat i bordets låseenhed, så det kan låses fast i
bænksavsmode (fig. M5).
• Fjern underbordets beskyttelsesskærm.
Justering af spaltekniven (fig. N1 & N2)
Når der skal foretages justeringer af spaltekniven (20), er det
bedst at dreje enheden i geringssavsmode (fig. N2).
Fortsæt som beskrevet i afsnittet “Skift fra geringssav til
bænksavsmode”.
Den rigtige stilling er opnået, når spalteknivens top er højst 2 mm
under klingens højeste tand, og kroppens radius er maks. 3-8 mm fra
savtændernes spidser (fig. N1).
• Indstil på følgende måde:
• Løsn boltene (102) for at justere spalteknivens vandrette position.
• Løsn boltene (103) for at justere spalteknivens lodrette position.
• Stram boltene godt.
Montering af den øverste klingebeskyttelsesskærm (fig. O)
Øverste klingeskærm (21) er beregnet til hurtig og let montering på
spaltekniven (20), når maskinen først er sat op til bænksavsmode.
• Løsn vingemøtrikken (105).
• Idet beskyttelsesskærmen holdes lodret, justeres spalten bag på
skærmen med spaltekniven.
• Sænk skærmen hen over spaltekniven (20), idet du sørger for,
at boltskaftet går ind i åbningen.
• Drej beskyttelsesskærmen til vandret position, hvorved den låses fast til
spaltekniven med placeringsskruen (106).
• Stram vingemøtrikken.
Brug aldrig saven som bænksav, uden at den øverste
beskyttelsesskærm er fæstnet korrekt.
Montering og justering af parallelanslaget (fig. P1 - P5)
Parallelanslaget (22) kan monteres på begge sider af klingen.
• Skub beslaget (107) på plads fra venstre eller højre (fig. P1).
Klempladen kommer på plads bag forenden af bordet.
• Skub anslaget op mod klingen.
• Skub armen (108) ned for at fastgøre anslaget.
• Kontrollér, at anslaget er parallelt med klingen.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn låseknapperne (109), og skub anslaget bagud for at få adgang til
justeringsboltene (110) øverst på anslaget (fig. P2).
• Med nøglen løsnes de justeringsbolte, der fastholder anslagsbeslaget
på anslagsstøtten.
• Indstil anslaget således, at det er parallelt med klingen ved at
kontrollere afstanden mellem klingen og anslaget på klingens for- og
bagside.
• Når indstillingen er fuldført, fastspændes justeringsboltene igen, og det
kontrolleres igen, at anslaget er parallelt med klingen.
• Kontrollér, at viseren (111) på skalaen viser 0 (fig. P3). Hvis viseren
ikke viser præcis 0, løsnes skruen (112), og viseren flyttes hen på 0°,
hvorefter skruen spændes.
DANSK
Standardopsætningen af anslaget er i højre side af klingen.
Klargør anslaget i venstre side af klingen på følgende måde (fig. P4):
• Fjern låseknapperne (109).
• Skub anslagsprofilen (113) ud af klemmestøtten.
• Drej klemmestøtten (114) rundt, og montér låseknapperne igen.
• Skub anslaget på klemmestøtten.
• Spænd knapperne.
Anslaget er vendbart: Arbejdsemnet kan føres langs 75 mm-fladen eller
11 mm-fladen så man kan benytte en skubbepind, når man skal kløve
tynde arbejdsemner.
• For at indstille til 11 mm løsnes anslagets klemmeknapper (109),
og anslaget (113) skubbes ud af klemmestøtten (114).
• Vend anslaget, og genmontér klemmestøtten i spalten som vist (fig. P5).
• For anvendelse med den fulde højde på 75 mm skubbes anslaget ind
i klemmestøtten med den brede flade i lodret position (fig. P4).
Brug 11 mm profilen til kløvning af små arbejdsemner for at
give plads til skubbepinden mellem klingen og anslaget.
Bagenden af anslaget skal være i smig med forenden af
spaltekniven.
Montering og indstilling af geringsanslaget (fig. Q1 - Q4)
Geringsanslaget (D271052) kan leveres som tilbehør. Geringsanslaget (41)
kan bruges til geringssavning, når saven er i bænksavsmode (fig. Q1).
• Løsn klemmeknappen (115), og sving førebjælken (116) ud (fig. Q2).
Spænd låseknappen.
• Skub anslaget til venstre hen på bordet (fig. Q3).
• Løsn låseknappen (117).
• Anbring en vinkel (82) op mod anslaget (41) og klingen (76).
• Indstil på følgende måde:
• Løsn møtrikken (118) et par omgange, og drej den retvinklede
justeringsstopskrue (119) (fig. Q4) ind eller ud, indtil anslaget står 90°
i forhold til klingen målt med vinklen (fig. Q3).
• Spænd knappen (117).
• Kontrollér, at viseren (120) på skalaen viser 0 (121). Justér, hvis det er
nødvendigt.
•
•
•
•
Forsøg ikke at save for små genstande.
Lad klingen save frit. Pres ikke.
Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
Tænd og sluk (fig. R1 - R3)
Denne maskine har to uafhængige afbrydersystemer. I geringssavsmode
bruges udløserkontakten (11) (fig. R1). I bænksavsmode bruges
afbryderkontakten (on/off) (1) (fig. R2). Afbryderen har en indbygget
beskyttelsesanordning mod overbelastning af motoren med manuel reset
funktion. Når strømmen har været afbrudt, foretages følgende:
- Kontroller at maskinen er slukket.
- Tryk på reset knappen (142).
Geringssavsmode (fig. R1)
Der er et hul (122) i udløseren til anbringelse af en hængelås til at låse
kontakten med.
• Kør værktøjet ved at trykke på udløserkontakten (11).
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Bænksavsmode (fig. R2 & R3)
Afbryderkontakten (on/off) har flere fordele:
- Udløserfunktion uden-strøm: Hvis strømmen skulle blive afbrudt af en
eller anden grund, skal afbryderen aktiveres manuelt igen.
- Ekstra sikkerhed: Den hængslede sikkerhedsafdækningsplade (123)
kan låses ved at sætte en hængelås gennem hullerne (124 & 125).
Pladen fungerer også som en nødstopsknap, der er “let at finde”, da et
tryk på forsiden af pladen vil aktivere stopknappen.
• For at tænde for maskinen, trykkes der på den grønne startknap (126).
• For at slukke for maskinen, trykkes der på den røde stopknap (127).
Låsning af kontakterne
• For at undgå, at maskinen bruges af uvedkommende, skal du låse
begge kontakter med hængelåse.
Grundlæggende savning
Savning i geringssavsmode
Skift fra bænksavsmode til geringssavsmode (fig. A3, E & M1)
• Fjern parallelanslaget (22) eller geringsanslaget, hvis der er et sådant
monteret (fig. A3).
• Fjern den øvre klingebeskyttelsesskærm (21).
• Udskift underbordets skærm (63) (fig. E).
• Fortsæt som beskrevet i afsnittet “Drejning af savhovedet og bordet”.
• Løsn spalteknivens klemmeknap (97), og fjern spaltekniven (20),
mens du holder klingens beskyttelsesskærm (8) (fig. M1).
• Sænk klingens beskyttelsesskærm.
• Anbring spaltekniven på dens opbevaringssted inden i basis.
Brugervejledning
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne og gældende
foreskrifter.
• Sørg for at materialet, der skal saves, er godt fastspændt.
• Pres kun ganske lidt med værktøjet og undgå at presse
sidelæns.
• Undgå overbelastning.
Brug uden afskærmning er farligt. Skærmen skal være monteret under
savning.
• Sørg for, at underbordets skærm ikke bliver fuld af savsmuld.
• Klem altid arbejdsemnet fast, når du skærer i ikke-jernmetal.
Generel fremgangsmåde
- Ved savning i geringssavsmode låses savhovedet automatisk fast i den
øverste “parkeringsposition”.
- Hvis du trykker på beskyttelsesskærmens udløserarm, vil savhovedet
blive låst op. Hvis du flytter savhovedet ned, trækkes den bevægelige
nedre beskyttelsesskærm tilbage.
- Prøv aldrig på at forhindre den underste klingebeskytter i at vende
tilbage til parkeringspositionen, når et savarbejde er færdigudført.
- Minimumlængden for afsavet materiale er 10 mm.
- Ved savning af kort materiale (min. 190 mm til venstre eller højre for
klingen) anbefales det at bruge den ekstra materialeklemme.
- Ved savning af UPVC-sektioner bør et stykke støttetræ med tilsvarende
profil placeres under det materiale, der skal saves, for at yde den
korrekte støtte.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens maksimale omdrejningshastighed.
21
Lodret geringstværsnit (fig. S2)
• Løsn geringsknappen (79), og tryk geringslåsen (80) ned.
Før drejebordet til venstre eller til højre til den ønskede vinkel.
• Geringslåsen sættes automatisk ved 15°, 22,5°, 35,3° og 45° til både
venstre og højre. Hvis du ønsker en mellemliggende vinkel, så hold
hovedet fast, og lås det ved at spænde geringsknappen.
• Sørg altid for, at geringsknappen er låst stramt før savningen.
KVADRATISK
KASSE
6-SIDET KASSE
8-SIDET KASSE
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
Lodret lige tværsnit (fig. S1)
• Løsn geringsknappen (79), og tryk geringslåsen (80) ned.
• Sæt geringslåsen i positionen 0°, og spænd geringsknappen.
• Anbring træet, der skal saves, mod anslaget (7).
• Tag fat i styregrebet (10), og tryk klingebeskyttelsens udløserarm (9) ind.
• Tryk på udløserkontakten (11) for at starte motoren.
• Tryk på hovedet, så klingen kan save sig igennem træet, og gå ind i
savsporet (81).
• Slip kontakten, når savningen er gennemført, og vent til savklingen står
helt stille, før du drejer hovedet tilbage til øverste hvileposition.
INDSTIL DENNE GERINGSVINKEL PÅ SAVEN
DANSK
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Ved gering af enden af et stykke træ med ringe afskæring
placeres træstykket sådan at afskæringen sker på den side af
klingen, med størst vinkel til anlægget:
venstre gering, afskæring til højre
højre gering,
afskæring til venstre.
Smigtværsnit (fig. S3)
Smigvinklerne kan indstilles fra 48° til venstre til 2° til højre og kan saves
med drejebordet indstillet mellem 0 og maksimum 45° geringsposition til
venstre eller højre.
• Løsn anslagets klemmeknap (89), og skub den øverste del af
sideanslaget så langt mod venstre som muligt.
• Løsn smigklemmeknappen (17), og indstil smigvinklen efter ønske.
• Spænd smigklemmeknappen godt.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Kombineret geringssnit (fig. T1 - T4)
Et kombineret geringssnit er et snit med en geringsvinkel (fig. T1) og en
smigvinkel (fig. T2) samtidig. Denne form for snit bruges til fremstilling af
rammer eller kasser med skrå sider som dem, der vises på fig. T3.
Hvis snitvinklen varierer fra snit til snit, skal det kontrolleres, at
smiglåseknappen og geringslåseknappen er ordentligt spændt.
Disse knapper skal spændes efter enhver ændring af smig- eller
geringsvinklerne.
• Tabellen nedenfor kan hjælpe til med at finde frem til de rigtige smig- og
geringsindstillinger for almindelige kombinerede geringssnit. Tabellen
bruges ved at vælge en ønsket vinkel “A” (fig. T4) for projektet og finde
denne vinkel i tabellen. Derefter følges tabellen lodret ned for at finde
den korrekte smigvinkel og derefter vandret for at finde den korrekte
geringsvinkel.
• Indstil saven på de fundne vinkler og foretag nogle prøvesnit.
• Eksperimenter med at samle de savede stykker.
• Eksempel: For at lave en firesidet kasse med en 25° udvendig
vinkel (angle “A”) (fig. T4) bruges den øverste højre bue. Find 25° på
bueskalaen. Følg den vandrette tværlinie til en af siderne for at finde
geringsvinkelindstillingen på saven (23°). Følg ligeledes den lodrette linie
opad eller nedad for at finde smigvinkelindstillingen (40°).
Foretag altid prøvesnit på affaldstræ for at kontrollere savens indstilling.
22
INDSTIL DENNE SMIGVINKEL PÅ SAVEN
Skæring af fodlister
Skæring af fodlister foretages ved en smigvinkel på 45°.
• Foretag altid en prøvekørsel uden strøm, før der saves.
• Al savning foretages med listens bagside liggende fladt på saven.
Indvendigt hjørne
- Venstre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
- Højre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
- Venstre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
- Højre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
Savning af toplister
Savningen af toplister udføres i en kombineret gering. For at opnå den
størst mulige præcision har din sav forhåndsindstillede vinkelpositioner
på 35,3° gering og 30° smigvinkel. Disse indstillinger er beregnede på
standard toplister med 45° vinkler foroven og 45° vinkler forneden.
• Lav prøvesnit med affaldsmateriale, før du foretager de endelige snit.
• Alle snit foretages i en venstre smigvinkel og med listens bagside mod
basis.
Indvendigt hjørne
- Venstre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem venstre side af snittet.
- Højre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem venstre side af snittet.
DANSK
Udvendigt hjørne
- Venstre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem højre side af snittet.
- Højre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem højre side af snittet.
Savning i bænksavsmode
• Brug altid spaltekniven.
• Sørg altid for, at spaltekniven og klingebeskyttelsen er korrekt opstillet.
• Sørg altid for, at geringssaven er indstillet og låst i en geringsvinkel på 0°.
Skær ikke i metal i denne mode.
Kløvning (fig. U1 & U3)
• Sæt smigvinklen til 0°.
• Indstil savklingens højde.
• Indstil parallelanslaget på den ønskede afstand.
• Hold arbejdsemnet fladt på bordet og mod anslaget.
Hold arbejdsemnet i en afstand af ca. 25 mm fra savklingen.
• Hold begge hænder væk fra klingens bane.
• Tænd for maskinen, og lad klingen komme op på fuld hastighed.
• Stik langsomt arbejdsemnet ind under den øverste beskyttelsesskærm,
og hold det fast presset mod anslaget. Lad tænderne skære og tving
ikke arbejdsemnet gennem savklingen. Klingens hastighed skal være
konstant.
• Husk at anvende skubbepinden, (23) når du er tæt på klingen.
• Efter at savearbejdet er færdigudført, skal maskinen afbrydes,
og klingen skal være standset, før arbejdsemnet kan fjernes.
Skub ikke på den frie eller afskårne del af arbejdsemnet og
hold ikke fast i dette.
Brug altid en skubbepind ved kløvning af små arbejdsemner.
Smigsnit (fig. U2)
• Indstil den ønskede smigvinkel.
• Fortsæt som ved kløvning.
Tværsavning (fig. V1)
• Sæt smigvinklen til 0°.
• Indstil savklingens højde.
• Sæt anslaget til 0°.
• Fortsæt som ved kløvning. Brug kun geringsanslaget til at skubbe
arbejdsemnet gennem klingen.
Tværsavning med smig
• Indstil den ønskede smigvinkel.
• Fortsæt som ved tværsavning.
Geringssnit (fig. V2)
• Indstil geringsanslaget til den ønskede vinkel.
• Fortsæt som ved tværsavning.
Ekstra tilbehør
Før der monteres tilbehør på maskinen, skal den altid afbrydes
ved stikkontakten.
Støvudsugningsudstyr (fig. W1 & W2)
Denne maskine er udstyret med to støvudsugningspunkter, der kan
bruges til hver sin funktion.
• Ved savning i træ kobles en støvsuger, der opfylder de gældende
bestemmelser vedrørende støvudsugning, til maskinen.
Tilslutning – geringssavsposition (fig. W1)
• Tilslut den ene ende af den første slange til støvudsugningsadapteren (13).
• Sæt den anden ende af slangen i den mellemste port på manifolden
(128).
• Tilslut den ene ende af den anden slange til underbordets skærm (63).
• Sæt den anden ende af slangen i den yderste port på manifolden.
Tilslutning – savbordsposition (fig. W2)
• Brug samme fremgangsmåde som for geringssavsposition, tilslut kun
slangen fra underbordets skærm til savbladets skærm (21).
Geringssavens ekstra støtte/længdestop (fig.A5)
Det ekstra støtte/længdestop kan monteres til venstre og til højre eller med
to sæt på den ene side.
• Montér artiklerne 31 - 39 på de to ledeskinner (32 & 33).
• Brug støtten, der kan skråskilles (34), til tværsavning af 210 mm brede
brædder (15 mm tykkelse).
Rullestøttebord (fig. A6)
Rullestøttebordet (40) bruges til at understøtte lange arbejdsemner.
I geringssavsmode kan rullestøttebordet monteres til højre eller venstre
eller med to sæt på den ene side. I bænksavsmode kan det også
monteres foran eller bag ved savbordet.
Sideforlængerbord (fig. A8)
Sideforlængerbordet øger afstanden fra kløveanslaget til klingen med 600 mm
eller mere, afhængigt af stanglængden monteret på maskinen og bordets
faste position. Sideforlængerbordet skal bruges sammen med ledeskinner
(33) (tilbehør).
Det justerbare bord er udstyret med en indgraveret skala langs med
forkanten og er monteret på en solid sokkel med klemmer til at lede
stængerne.
• Montér forlængerbordet på højre side af maskinen, for at
afstandsskalaen fortsætter på begge borde.
Udtræksbord (fig. A9)
Dette udtræksbord (43) giver plads til bræddestørrelser på op til
1200 x 900 mm til venstre for klingen.
Ledestængerne er monterede på en solid legeret pressestøbning, der
hurtigt kan tages af maskinen og alligevel kan justeres fuldtud i alle planer.
Anslaget har et indbygget målebånd i fuld længde, så man hurtigt kan
placere et justerbart stop og en justerbar støtte til smalle arbejdsemner.
Savbænkskærm (fig. X1 - X4)
I lande, hvor en skærm af Suva-typen er lovkrav, leveres denne som
standardudstyr. I andre lande kan man få denne skærm som ekstra tilbehør.
• Skub kileblokkene (130) ind på bolten (129) i den viste retning (fig. X1).
• Fra fodens indvendige side føres bolten med kileblokkene ind i
monteringsstedet (131). Før bolten gennem hullet, så skruegevindet
stikker frem fra fodens udvendige side.
• Monter håndtaget (132) på skruegevindet.
• Stik den korte del af armen (133) ind i monteringshullet i foden,
til tappene (134) går ind i notgangene (135) (fig. X2).
• Spænd håndtaget (132).
• Fastgør armen (133) til fodens indvendige side ved at montere en skrue
(136) (fig. X3).
23
DANSK
• Løsn låseknappen (137) (fig. X4).
• Monter skærmen på armen (133) ved at skubbe beslaget på stangen.
Hold skærmen lodret for at lade armen passere første stift.
Sænk skærmen, så den er placeret mellem stifterne.
• Spænd låseknappen.
Transport (fig. Y)
Maskinen skal altid transporteres i bænksavsmode med den
øverste klingebeskyttelsesskærm påmonteret.
Rullehjulene gør det let at transportere maskinen.
• Fold de bageste ben ind i basis.
• Fold de forreste ben ud af basis.
• Løft maskinen i benene.
Når maskinen flyttes, skal der altid være flere om det.
Maskinen er for tung at håndtere for én person.
DEWALT har en facilitet til indsamling og genbrug af DEWALT-produkter,
når deres levetid er slut. Benyt dig af denne service og returner venligst dit
produkt til et hvilket som helst af vore autoriserede serviceværksteder, som
indsamler dem på vores vegne.
For information om nærmeste autoriserede værksted: kontakt det lokale
DEWALT kontor på den adresse, som er opgivet i denne brugsanvisning.
Desuden findes en liste over alle autoriserede DeWalt serviceværksteder
og alle oplysninger om vores eftersalgsservice på Internettet på adressen:
www.2helpU.com
DEWALT service
Skulle der opstå fejl på produktet, indlever det altid til et autoriseret
serviceværksted. Se aktuelt katalog/prisliste om yderligere information eller
kontakt DEWALT.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående specifikationer
ændres, hvilket ikke meddeles separat.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
Motorlejerne er forsmurte og vandtætte.
• Smør med jævne mellemrum drejebordets lejeflade en smule på det
sted, hvor det glider på det faste bords kant.
• Smør jævnligt skæreskruens gevind.
• Rengør regelmæssigt med en tør børste de dele, hvor savsmuld og
spåner samles.
Kamskivejustering (fig. Z1 - Z3)
Øg afstanden mellem de to borde på følgende måde:
• Drej maskinen i bænksavsmode.
• Fjern skruerne (138) og holdepladen (139).
• Løsn skruen (140) på justeringskamskiven (141).
• Drej justeringskamskiven med en spids trådtang.
• Hold justeringskamskiven med tangen, og spænd skruen.
• Sæt holdepladen på plads, og spænd skruerne.
• Drej maskinen i geringssavsmode. Check den kraft der skal til for at
skære i gering. Gentag ovenstående procedure, hvis den kraft, der er
nødvendig, er for høj.
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Når DEWALT-produktet skal udskiftes, eller hvis du ikke skal bruge det
længere, må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.
Dette produkt skal være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter og emballage gør
det muligt at genbruge materialerne. Genbrug af materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling af elektriske
husholdningsprodukter på kommunale lossepladser eller hos en
forhandler, når du køber et nyt produkt.
24
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDS-KUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage.
Hvis du ikke er helt tilfreds med din DEWALT-maskine, kan du returnere
maskinen til forhandleren inden 30 dage efter købet og få dine penge
refunderet eller værktøjet ombyttet. Maskinen skal indleveres komplet,
og købsnotaen skal forevises.
• 1 ÅRS FRI VEDLIGEHOLDELSESSERVICE •
Vedligeholdelsen eller service af din DEWALT-maskine inden for
de første 12 måneder efter købet er gratis hos vore autoriserede
serviceværksteder. Fri forebyggende service omfatter arbejds- og
reservedelsomkostninger, udgifter til tilbehør dækkes ikke. Husk at
medbringe kvitteringen.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis en DEWALT-maskine bliver defekt på grund af materiale- eller
produktionsfejl inden for de første 12 måneder fra købsdatoen, vil de
defekte komponenter blive udskiftet gratis eller også udskiftes enheden
uden beregning under følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Denne garanti tilbydes som en ekstra service og er et tillæg til
forbrugerens øvrige rettigheder.
Oplysninger om nærmeste DEWALT-autoriserede serviceværksted,
se aktuelt katalog for videre information eller kontakt DEWALT.
Alternativt kan De også finde en liste over DEWALT-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om vor eftersalgs-service på Internettet
på følgende adresse: www.2helpU.com.
Importør i Danmark: Black & Decker
DEUTSCH
TISCH-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE D27107
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Max. Sägeblattdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Stärke des Sägeblattkörpers
Dicke des Spaltkeils
Automatische Sägeblatt-Bremszeit
Gewicht
(Volt)
(Watt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
mm
(Sek.)
(kg)
D27107
230
2.000
1.700
4.000
300 - 305
30
2,1 - 2,2
2,5
< 10
42
D27107
DEWALT erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge konstruiert wurden
gemäß: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1, EN 61029-2-11,
EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Adresse weiter
unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten
Niederlassungen.
Die Stärke des Schalldrucks entspricht den Richtlinien 86/188/EEC und
98/37/EEC, gemessen nach EN 61029-2-11:
D27107
LpA (Schalldruck)
dB(A)*
91,5
LWA (Schalleistung)
dB(A)
102,5
* Am Ohr des Bedieners
KpA (Schalldruck-Unsicherheitsfaktor)
dB(A)
3
KWA (Schalleistungs-Unsicherheitsfaktor)
dB(A)
3
Schnittkapazitäten
Kappsägebetrieb
Gehrung (max. Einstellung)
Neigung (max. Einstellung)
Max. Querschnitte bei 90°
Max. Gehrungsschnitte bei 45°
Max. Schnittiefe bei 90°
Max. Neigungsschnittiefe bei 45°
Max. Schnittiefe bei 45° Neigung, 45° Gehrung
Tischkreissägebetrieb
Max. Längsschnittkapazität links/rechts
Schnittiefe bei 90°
Schnittiefe bei 45°
Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz.
links
rechts
links
rechts
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
100
(mm) 150/320
(mm) 81
(mm) 56
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach EN 61029-2-11:
D27107
< 2,5 m/s2*
* Meßungenauigkeit nach EN 12096: 1,1 m/s2
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
10 A
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung
der Anweisungen dieser Anleitung!
elektrische Spannung
scharfe Kanten
25
DEUTSCH
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von stationären Elektrowerkzeugen sind zum Schutz
gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch, bevor Sie das Elektrowerkzeug verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
14
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus. Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung. Sorgen
Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches (250 - 300 Lux).
Benutzen Sie das Werkzeug nicht an Orten, wo Feuergefahr oder Explosionsgefahr besteht, z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Halten Sie Kinder fern!
Halten Sie Kinder, Besucher und Tiere vom Arbeitsbereich fern und sorgen
Sie dafür, daß Sie das Werkzeug und das Netzkabel nicht berühren.
4 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von sich
bewegenden Teilen erfaßt werden können. Tragen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und
rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
5 Schutzmaßnahmen
Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atemschutzmaske, falls die Arbeiten Staub oder Späne erzeugen können. Falls diese
Teilchen heiß sind, so müssen Sie auch eine hitzebeständige Schürze
tragen. Tragen Sie stets einen Gehörschutz. Tragen Sie stets einen
Schutzhelm.
6 Schutz vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten Teilen, z.B. Rohren,
Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von Metallstaub usw.) kann
die elektrische Sicherheit durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters erhöht werden.
7 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
8 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie vernünftig vor.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind.
9 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstück festzuhalten. Es wird damit sicherer gehalten und ermöglicht
die Bedienung des Werkzeuges mit beiden Händen.
10 Schließen Sie Vorrichtungen zur Staubabsaugung an!
Falls Vorrichtungen zur Absaugung oder zum Sammeln von Staub an
das Werkzeug angeschlossen werden können, vergewissern Sie sich,
daß diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken.
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
12 Verlängerungskabel
Prüfen Sie vor dem Gebrauch das Verlängerungskabel und tauschen
Sie es aus, falls es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die sich für den Einsatz im Freien eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
13 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Betriebsanleitung
beschrieben. Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge oder
Zubehörteile für schwere Arbeiten.
26
15
16
17
18
19
20
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine optimale Qualität und
gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit. Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Werkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren führen.
Kontrollieren Sie Ihr Werkzeug auf Beschädigungen
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der Arbeit auf
Beschädigungen. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig
montiert sind, ob keine Teile gebrochen sind, ob keine Schutzvorrichtungen und Schalter beschädigt sind, und ob irgendwelche andere
Schäden den einwandfreien Betrieb des Werkzeuges beeinträchtigen
könnten. Vergewissern Sie sich, daß das Werkzeug ordnungsgemäß
funktionieren wird. Benutzen Sie das Werkzeug nicht, wenn irgendein
Teil defekt ist. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn der Ein-/AusSchalter nicht funktioniert. Lassen Sie defekte Teile immer von einer
unserer autorisieren DEWALT-Kundendienstwerkstätten austauschen.
Versuchen Sie nie, das Werkzeug selber zu reparieren.
Ziehen Sie den Netzstecker.
Schalten Sie das Werkzeug ab und warten Sie, bis das Werkzeug
vollkommen zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es unbeaufsichtigt
lassen. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie irgendwelche Werkzeuge, Zubehörteile oder Geräteteile
auswechseln und bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen.
Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten!
Vergewissern Sie sich, daß das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es
an die Stromversorgung anschließen.
Behandeln Sie das Kabel sorgfältig!
Benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu
ziehen Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen, verschlossenen Räumen
und für Kinder nicht erreichbar aufbewahrt werden.
Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie die Wartungsvorschriften und die Hinweise
für den Werkzeugwechsel. Halten Sie sämtliche Handgriffe und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
Reparaturen:
Dieses Werkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Lassen Sie Reparaturen nur von einer autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstatt ausführen. Reparaturen sind nur von autorisierten
Fachkräften und mit Original-Ersatzteilen vorzunehmen; andernfalls
kann Unfallgefahr für den Betreiber entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Gehrungssägen
• Vergewissern Sie sich, daß alle Feststellknöpfe und -hebel angezogen
sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Betreiben Sie die Maschine nur, wenn sich die Schutzvorrichtung
an ihrem Platz befindet, funktioniert und sich in einem einwandfreien
Zustand befindet.
• Halten Sie Ihre Hände nicht in der Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge
an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes gegen
das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen verursacht
werden können.
• Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach. Die falsche Verwendung von Zubehör kann
Sachschäden verursachen.
• Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material.
• Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene Höchstgeschwindigkeit.
DEUTSCH
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt einen Halter oder
tragen Sie Handschuhe.
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht. Achten Sie darauf, daß das Sägeblatt scharf ist.
• Die maximal zulässige Drehzahl des Sägeblatts muß der auf dem Typenschild des Werkzeugs angegebenen Leerlaufdrehzahl entsprechen
oder diese überschreiten.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter, die nicht mit den in den technischen
Daten angegebenen Abmessungen übereinstimmen. Benutzen Sie
keine Abstandsstücke, um ein Sägeblatt auf die Spindel zu setzen. Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch spezifizierten Sägeblätter im
Einklang mit EN 847-1.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Verwenden Sie keine HSS-Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine gespaltenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
• Nach Beendigung des Schnittes lassen Sie die Taste los und warten
Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf in die
obere Ruhelage zurückstellen.
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Neigungsschnitten,
daß der Arm sicher befestigt ist.
• Blockieren Sie nie den Ventilator, um die Antriebswelle zu stoppen.
• Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen, wenn
der Arm gesenkt wird; er schwenkt wieder zurück, wenn die Säge in
die Ausgangsposition zurückkehrt. Der Blattschutz kann von Hand
hochgezogen werden, wenn Sägeblätter ausgewechselt werden und
wenn der Zustand der Säge geprüft werden soll. Ziehen Sie den Blattschutz nie per Hand hoch, außer wenn die Säge ausgeschaltet ist und
der Netzstecker gezogen wurde.
• Halten Sie den Bereich um die Maschine herum ordentlich und frei von
losem Material wie beispielsweise Spänen und Schnittresten.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors sauber und spanfrei sind.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten
und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, solange
die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der Ruhestellung
befindet.
• Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen versehen, die eine gute Sicht auf das Werkstück ermöglichen. Obwohl die
Schlitze das Herumfliegen von Spänen erheblich reduzieren, sind doch
Öffnungen im Blattschutz vorhanden; somit sollten Sie immer eine
Schutzbrille tragen, wenn Sie durch die Schlitze schauen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tischkreissägen
• Verwenden Sie keine Sägeblätter mit einer größeren Stärke oder einer
kleineren Zahnbreite als der Stärke des Spaltkeils.
• Vergewissern Sie sich, daß das Sägeblatt sich in die richtige Richtung
dreht und daß die Sägezähne zur Vorderseite der Tischsäge hin zeigen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Spannvorrichtungen festgezogen sind,
bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
• Vergewissern Sie sich, daß alle Blatt- und Wellenkränze sauber sind
und daß die versenkten Seiten der Kränze gegen das Blatt anliegen.
Ziehen Sie die Wellenmuttern fest an.
• Achten Sie darauf, daß das Sägeblatt scharf und gut eingestellt ist.
• Achten Sie darauf, daß der Spaltkeil den richtigen Abstand zum Sägeblatt hat - maximal 5 mm.
• Benutzen Sie immer sowohl den oberen als auch den unteren Sägeblattschutz.
• Halten Sie Ihre Hände dem Schnittweg des Sägeblattes fern.
• Schalten Sie die Säge vor Wartungs- oder Einrichtarbeiten aus und
warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist.
• Benutzen Sie einen Schiebestock, um das Werkstück am Sägeblatt
vorbeizubewegen.
• Fügen Sie keine Schmiermittel zu, wenn das Sägeblatt sich noch dreht.
• Greifen Sie nicht um das Sägeblatt herum.
• Lassen Sie den Schiebestock immer in seiner Lage, wenn dieser nicht
benötigt wird.
• Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
• Stellen Sie während des Transportes sicher, daß der obere Teil des
Sägeblatts bedeckt ist, z.B. durch die Schutzvorrichtung.
• Verwenden Sie die Schutzvorrichtung nicht zur Handhabung oder zum
Transport.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen
• Vergewissern Sie sich, daß der Arm im Tischkreissägemodus fest in
der Arbeitsposition befestigt ist.
• Vergewissern Sie sich, daß der Arm im Tischkreissägemodus bei Neigungsschnitten ordnungsgemäß befestigt ist.
• Vergewissern Sie sich, daß der Tisch richtig gesichert ist, wenn die Betriebsart der Säge geändert wird.
• Gehen Sie beim Herstellen von Nuten im Tischkreissägemodus besonders vorsichtig vor und verwenden Sie die entsprechende Schutzvorrichtung. Einsatznuten sind unzulässig.
• Sägen Sie niemals eisenhaltige oder eisenlose Materialien, wenn
Längsschnitte in der Sägebank-Betriebsart durchgeführt werden.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
- die rotierenden Teile, z.B. Berühren des Sägeblatts
Beim Betrieb von Sägen lassen sich bestimmte Restrisiken trotz der
Verwendung von Schutzeinrichtungen und der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften nicht vermeiden. Es handelt sich hierbei insbesondere um:
- Gehörschaden durch Lärmbelastung.
- Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
- Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
- Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
- Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten anfallenden
Holzstaubes, insbesondere bei Eichen- und Buchenstaub.
Schilder auf dem Werkzeug
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem Werkzeug:
Beim Gebrauch der Maschine als Gehrungssäge stellen Sie
sicher, daß der Betriebsschalter beim Ein- und Ausschalten
betätigt wird. Bedienen Sie in dieser Betriebsart nicht den
Schaltkasten.
Beim Gebrauch der Maschine als Tischkreissäge stellen Sie
sicher, daß der Spaltkeil angebracht wurde. Verwenden Sie die
Maschine nicht ohne den Spaltkeil.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 vormontierte Maschine
1 Karton mit:
1 Obere Schutzvorrichtung für Tischkreissägebetrieb
1 Untertisch-Sägeblattschutz für Kappsägebetrieb
4 Standbeine
2 Räder
4 Füße
1 Parallelanschlag
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile
beim Transport nicht beschädigt wurden.
27
DEUTSCH
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
37 Halter mit abnehmbarem Anschlag (DE3495)
38 Halter ohne Anschlag (DE3495)
39 Werkstückspanner (D271051)
Gerätebeschreibung (Abb. A1 - A10)
Ihre D27107 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge wurde für den Einsatz als
Gehrungssäge oder als Tischkreissäge entwickelt. Sie erlaubt das leichte,
genaue und sichere Durchführen der vier Grundsägeschnitte: Längsschnitte, Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte.
A6
Kappsägebetrieb
Im Kappsägebetrieb wird die Säge für Vertikal-, Gehrungs- oder Neigungsschnitte verwendet.
A7
40 Rollentisch (DE3497)
Für den Tischkreissägebetrieb:
41 Gehrungsanschlag (D271052)
A8
Tischkreissägebetrieb
Wenn Sie die Säge umdrehen, läßt sie sich im Tischkreissägebetrieb für
Längsschnitte und für die Verarbeitung breiter Werkstücke verwenden.
Das Werkstück wird dabei dem Sägeblatt zugeführt.
42 Zusatztisch (D271058)
A9
43 Schiebetisch (D271055)
Schiebestöcke (DE3454) (nicht abgebildet)
Merkmale
Für alle Betriebsarten:
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
Ein-/Aus-Schalter (Tischkreissägebetrieb)
Sägetischfreigabehebel
Drehtellerarretierung
Gehrungssägetisch
Drehteller
Anschlag rechts
Anschlag links
Beweglicher unterer Sägeblattschutz
Schutzvorrichtungsfreigabehebel
Bedienungshandgriff
Leistungsschalter-Rücksetzknopf
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
Bedienungshandgriff
Betriebsschalter (Gehrungssägebetrieb)
Fester oberer Sägeblattschutz
Spanabsauganschluß
Rad
Standbein
Fuß
Neigungsfeststellhebel
A10
44 Dreifach-Spanabsaugsatz (D271054)
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie
deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild der Maschine
angegebenen Spannung entspricht.
Verlängerungskabel
Sollte ein Verlängerungskabel erforderlich sein, verwenden Sie ein
zugelassenes Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme des
Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe technische Daten). Der MindestLeiterquerschnitt beträgt 2,5 mm2. Das Kabel muß einen Gummimantel
und einen Erdleiter haben.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und Einstellen immer
den Netzstecker.
Auspacken der Maschine und ihrer Teile
A3
17
18
19
20
21
22
23
Neigungsfeststellhebel
Höhenjustierung
Kreissägetisch
Spaltkeil
Obere Schutzhaube
Parallelanschlag
Schiebestock
Sonderzubehör
Für den Kappsägebetrieb:
30 Anschlageinsatz (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
28
Einstellbares Gestell, 760 mm (max. Höhe) (DE3474)
Führungsschienen 1.000 mm (DE3494)
Führungsschienen 500 mm (DE3491)
Neigbarer Halter (DE3495)
Schwenkanschlag (DE3462)
Längenanschlag für kurze Werkstücke (in Verbindung mit den
Führungsschienen [33]) (DE3460) zu verwenden)
Ziehen Sie zum Bewegen der Maschine stets Hilfe hinzu.
Die Maschine ist für eine Person zu schwer.
•
•
•
•
Entfernen Sie das lose Verpackungsmaterial aus der Box.
Heben Sie die Maschine aus der Box.
Entfernen Sie die Teile-Box aus dem Maschineninnern.
Entfernen Sie das restliche Verpackungsmaterial von der Maschine.
Montage der Füße (Abb. B)
Mit angebrachten Füßen ist die Maschine für die Aufstellung auf einer
Werkbank geeignet. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, muß die
Maschine an der Werkbank befestigt werden.
• Drehen Sie die Maschine auf den Kopf.
• Setzen Sie einen Fuß (16) an jeden der Anbringungspunkte (51) an der
Basis.
• Schieben Sie eine Mutter (52) in die Schlitze (53), die sich oberhalb der
Anbringungspunkte befinden.
• Bringen Sie eine Schraube (54) mit einer Unterlegscheibe (55) im Fuß an.
• Ziehen Sie die Schrauben an.
• Bringen Sie die Standbeine wie unter beschrieben an.
DEUTSCH
• Falten Sie die Standbeine wie unter beschrieben.
• Stellen Sie die Maschine aufrecht hin.
• Befestigen Sie die Maschine an der Werkbank.
Anbringen der Standbeine (Abb. C1 & C2)
Mit angebrachten Beinen ist die Maschine als eigenständiges Gerät geeignet.
• Drehen Sie die Maschine auf den Kopf.
• Bringen Sie die Standbeine wie unter beschrieben an. Seien Sie sich
darüber im Klaren, daß die vorderen und die hinteren Standbeine jeweils unterschiedliche Längen haben. Die hinteren Standbeine sind etwas länger als die vorderen. Vergewissern Sie sich, daß die Standbeine
am richtigen Platz angebracht werden.
• Stellen Sie die Maschine aufrecht hin. Bei Bedarf justieren Sie die
Einklemmhöhe der Standbeine.
Hintere Standbeine
• Bringen Sie jeweils ein Standbein (15) an den Befestigungspunkten (56)
an, die sich an den unteren Kanten an der Innenseite der Basis befinden (Abb. C1).
• Führen Sie eine Flachrundschraube (57) von außen durch die Löcher in
den Rahmen und die Standbeine.
• Setzen Sie eine Klammer (58) und einen Sicherungsknopf (59) auf die
Schrauben.
• Ziehen Sie die Sicherungsknöpfe an.
Vordere Beine
• Bringen Sie jeweils ein Standbein (15) an den Befestigungspunkten
(56) an, die sich an den oberen Kanten an der Innenseite der Basis
befinden (Abb. C2).
• Setzen Sie eine Klammer (58) über die Beine.
• Führen Sie eine Flachrundschraube (57) von innen durch die Löcher in
die Klammern, die Standbeine und den Rahmen.
• Bringen Sie einen Sicherungsknopf (59) an den Schrauben an.
• Ziehen Sie die Sicherungsknöpfe an.
Falten der Standbeine (Abb. C3)
Die Standbeine können in die Basis hineingefaltet werden, damit sich die
Maschine für die Verwendung auf einer Werkbank eignet.
• Drehen Sie die Maschine auf den Kopf.
• Lösen Sie den Sicherungsknopf (59) des ersten Standbeins (15).
• Falten Sie das Standbein nach innen.
• Ziehen Sie den Sicherungsknopf an.
• Wiederholen Sie dies bei den anderen Standbeinen.
• Stellen Sie die Maschine aufrecht hin.
Anbringen der Räder (Abb. D)
• Setzen Sie ein Rad (14) auf die Achsen (60) auf jeder Seite der Maschine.
• Legen Sie die Flachscheibe (61) und eine Mutter (62) auf das
Gewindeende der Achsen.
• Ziehen Sie die Muttern mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel an.
Montage für Kappsägebetrieb
Montieren des Untertisch-Sägeblattschutzes (Abb. E)
Der Untertisch-Sägeblattschutz (63) wird auf der Oberseite des
Kreissägetisches montiert.
• Stecken Sie die zwei Befestigungen links vom Sägeblattschutz in die
Schlitze (64) links vom Sägeblattschlitz (65). Drehen Sie die Kunststoffschrauben gegen den Uhrzeigersinn.
• Setzen Sie die Schutzvorrichtung flach auf den Tisch und drücken Sie
die Befestigung in den Schlitz (66) rechts vom Sägeblattschlitz.
Drehen Sie die Kunststoffschraube gegen den Uhrzeigersinn.
• Zum Entfernen drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn und entfernen Sie die Schutzvorrichtung.
Umdrehen des Sägekopfes und Sägetisches (Abb. F1 – F4)
• Halten Sie den Sägetisch (19) mit einer Hand und drücken Sie den Sägetischfreigabehebel (2) nach rechts (Abb. F1).
• Drücken Sie die Vorderseite (Abb. F2) des Sägetisches nieder und
drehen Sie ihn um 180°, so daß sich der Motor oben befindet und die
Platte (67) in der Tischsicherungsvorrichtung (68) einrastet (Abb. F3).
• Schieben Sie den Freigabehebel (69) nach hinten, während der Sägekopf unten gehalten wird, bis die federunterstützte Lagereinheit (70)
aus ihrem Sitz herausgehoben werden kann (Abb. F4).
• Klappen Sie die Lagereinheit nach oben.
• Halten Sie den Sägekopf fest, während er vom Federdruck in die
Ausgangsstellung gebracht wird.
Montage des Sägeblatts (Abb. G1 - G4)
Die Zähne eines neuen Sägeblatts sind sehr scharf und können gefährlich sein.
Bringen Sie die Säge vor dem Auswechseln des Sägeblatts
immer in die Tischkreissägeposition.
Der maximale Durchmesser des Sägeblatts beträgt 305 mm.
Der minimale Durchmesser beträgt 300 mm.
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (9), um den unteren
Blattschutz (8) freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz so
weit wie möglich hoch (Abb. G1).
• Lösen Sie die Schutzvorrichtungsschraube (71) genügend, um die
Schutzvorrichtungsklammer (72) anheben zu können, um Zugang zur
Sägeblattschraube (73) zu erhalten (Abb. G2).
• Während der untere Blattschutz mit der Sägeblattschutzschraube (71)
hochgehalten wird, drücken Sie mit einer Hand den Spindelfeststellknopf (74) (Abb. G1). Nehmen Sie nun den mitgelieferten Sägeblattschlüssel in die andere Hand und lockern Sie die Sägeblattschraube
(73) mit Linksgewinde, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen (Abb. G3).
Um die Spindelarretierung zu verwenden, drücken Sie den
Knopf und drehen die Spindel von Hand, bis Sie fühlen,
daß die Arretierung einrastet. Halten Sie den Arretierungsknopf
eingedrückt, um die Spindel festzuhalten. (74, Abb. G1)
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (73) und den äußeren Sägeblattflansch (75) (Abb. G4).
• Montieren Sie das Sägeblatt (76) auf dem inneren Bund (77), der sich
am inneren Sägeblattflansch (78) befindet. Sorgen Sie dafür, daß die
Zähne am unteren Blattrand zur Rückseite der Säge zeigen
(vom Benutzer weg).
• Bringen Sie den äußeren Flansch wieder an.
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube (73) an, indem Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn drehen, während Sie mit der anderen Hand die Spindelsicherung gedrückt halten.
• Bewegen Sie die Schutzvorrichtung (72) nach unten, so daß sie die
Sägeblattschraube (73) vollständig abdeckt (Abb. G2).
• Ziehen Sie die Schutzvorrichtungsklammerschraube (71) an.
Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf nie ein, während
das Sägeblatt sich dreht.
Halten Sie die Schutzvorrichtung nach unten und ziehen Sie
die Schutzvorrichtungsschrauben fest an, nachdem Sie das
Sägeblatt angebracht haben.
Einstellungen für Kappsägebetrieb
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt. Sollte
wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grunde eine erneute
29
DEUTSCH
Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Säge
einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig bestehen bleiben.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Anschlag
(Abb. H1 - H3)
• Lösen Sie den Gehrungsknopf (79) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (80) herunter, um den Drehtisch (5) zu lösen (Abb. H1).
• Schwenken Sie den Drehtisch, bis die Verriegelung ihn in der
0°-Gehrungsposition hält. Ziehen Sie den Knopf nicht an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den Sägeschlitz (81) eintritt.
• Legen Sie ein Winkelmaß (82) gegen die linke Seite (7) des Anschlags
und des Sägeblatts (76) (Abb. H2).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (83) (Abb. H3) und bewegen Sie die Skala/Drehtischkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag
90° beträgt (Abb. H2).
• Ziehen Sie die Schrauben (83) wieder an (Abb. H3). Die Anzeige des
Gehrungszeigers ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung.
Justierung des Gehrungszeigers (Abb. H1 & H4)
• Lösen Sie den Gehrungsknopf (79) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (80) herunter, um den Drehtisch (5) zu lösen (Abb. H1).
• Lassen Sie die Gehrungsverriegelung bei lockerem Gehrungsknopf
einschnappen, indem Sie den Gehrungsarm an der Nullstellung
vorbeidrehen.
• Beobachten Sie den Zeiger (84) und die Gehrungsskala (85) (Abb. H4).
Falls der Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die Schraube (86)
und bewegen Sie den Zeiger, bis 0° angezeigt wird. Ziehen Sie die
Schraube nun an.
Prüfen und Einstellen des Winkels zwischen Sägeblatt und Tisch (Abb.
I1 - I3)
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (17) (Abb. I1).
• Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzugehen, daß er völlig senkrecht steht. Ziehen Sie den Neigungsfeststellknopf wieder an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den Sägeschlitz (81) eintritt.
• Setzen Sie Winkelmaß (82) auf den Tisch und gegen das Sägeblatt (76)
(Abb. I2).
Berühren Sie die Spitzen der Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie den Neigungsfeststellknopf (17) (Abb. I1), und drehen Sie die
Anschlagschraube für die senkrechte Stellung (87) hinein bzw. heraus
(Abb. I3), bis sich das Sägeblatt 90° zum Tisch befindet, wenn mit dem
Winkelmaß gemessen wird (Abb. I2).
• Falls der Neigungszeiger (88) nicht Null auf der Neigungsskala (89)
anzeigt, lockern Sie die Feststellschraube (90) und justieren Sie den
Zeiger auf Null (Abb. I3).
Einstellen des Anschlags (Abb. J)
Der obere Teil der linken Seite des Anschlags kann nach links verschoben
werden. Der Platz, der so entsteht, erlaubt einen maximalen Neigungswinkel der Säge von 48° nach links. Um den Anschlag (7) einzustellen:
• Lösen Sie den Anschlagfeststellknopf (91) und schieben Sie den oberen Teil des Seitenanschlags nach links.
30
• Machen Sie einen Versuch mit AUSgeschalteter Säge und prüfen Sie
den Zwischenraum zwischen Sägeblatt und Anschlag. Stellen Sie den
Anschlag so ein, daß er so nahe wie möglich am Sägeblatt ist, ohne
die vertikale Bewegung des Sägearms zu behindern.
• Ziehen Sie den Knopf sicher an.
Die Führungsnut (92) kann mit Sägemehl verstopfen. Verwenden Sie ein Stäbchen oder Druckluft, um die Führungsnut zu
reinigen.
Überprüfen und Einstellen des Neigungswinkels (Abb. I1, J & K)
• Lockern Sie den Anschlagfeststellknopf (91) und schieben Sie den
oberen Teil des Seitenanschlags so weit wie möglich nach links (Abb.
J).
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (17) (Abb. I1), und während der
Zwischenwertanschlag (93) für die Neigungsstellung zur Seite gedreht
ist, bewegen Sie den Sägearm nach links, bis der Winkelanschlag (94)
auf dem Justieranschlag der Neigungsposition (95) ruht (Abb. K). Dies
ist die 45°-Neigungsposition.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Drehen Sie den Justieranschlag (95) der Neigungsposition nach Bedarf
hinein bzw. heraus, bis der Zeiger (88) 45° anzeigt und der Winkelanschlag auf dem Justieranschlag der Neigungsposition ruht.
Überprüfen und Einstellen des Zwischenwert-Neigungswinkels
(Abb. I1, J & L)
Der Zwischenwert-Neigungswinkel ist auf 30° voreingestellt, wodurch ein
schnelles Einstellen für das Schneiden von Zierleisten möglich ist.
• Lockern Sie den Anschlagfeststellknopf (91) und schieben Sie den
oberen Teil des Seitenanschlags so weit wie möglich nach links (Abb.
J).
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (17) (Abb. I1), und während
der Zwischenwertanschlag (93) für die Neigungsstellung in seine Lage
gedreht ist, bewegen Sie den Sägearm nach links, bis der Winkelanschlag (96) auf dem Justieranschlag für die Zwischenwert-Neigungsposition (93) ruht (Abb. L). Dies ist die 30°-Neigungsposition.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Drehen Sie den Justieranschlag (96) der Neigungsposition nach Bedarf
hinein oder heraus, bis der Zeiger (88) 30° anzeigt, während die Winkeleinstellschraube auf dem Zwischenwert-Neigungsanschlag ruht.
Montage für den Tischkreissägebetrieb
Umrüsten von Kappsägebetrieb auf Tischkreissägebetrieb
(Abb. A1, M1 - M5)
• Bringen Sie das Sägeblatt in die 0°-Querschnittstellung, wobei die
Drehtischklammer (3) gesichert sein muß (Ab. A1).
• Lockern Sie den Spaltkeilarretierungsknopf (97) so weit, daß der Spaltkeil in den Befestigungsschlitz eintritt (Abb. M1).
• Nehmen Sie den Spaltkeil (20) aus seiner Aufbewahrungsposition im
Innern der Basis.
• Drücken Sie den Schutzvorrichtungsfreigabehebel (9), um den Sägeblattschutz (8) freizugeben. Ziehen Sie nun den Sägeblattschutz so weit
wie möglich hoch (Abb. A1).
• Schieben Sie die Spaltkeilklammer (98) in den Befestigungsschlitz (99)
(Abb. M1). Ziehen Sie den Feststellknopf an.
• Verschieben Sie den Hebel (100) so, daß der federunterstützte obere
Teil des Anschlags (7) auf dem Drehtisch ruht (Abb. M2).
• Ziehen Sie den Sägekopf nach unten.
• Schieben Sie den Freigabehebel (69) nach hinten (Abb. M3).
• Schieben Sie die Lagereinheit (70) nach unten, bis die Kerben (101) in
ihren Plätzen (102) einrasten (Abb. M3).
Das Sägeblatt darf den unteren Sägeblattschutz nicht berühren.
DEUTSCH
• Ziehen Sie den Sägetischfreigabehebel (2) nach rechts, ziehen Sie die
Vorderkante des Sägetisches (4) hoch (Abb. M) und drehen Sie ihn um
180°, bis die Platte der Sägetischarretierung (68) automatisch die Verriegelung der Sägetischarretierung in der Position für Tischkreissägebetrieb arretiert (Abb. M5).
• Entfernen Sie den Untertisch-Sägeblattschutz.
Spaltkeileinstellung (Abb. N1 & N2)
Müssen Einstellungen am Spaltkeil (20) vorgenommen werden,
so wird die Einheit am besten in die Kappsäge-Betriebsart
gedreht (Abb. N2). Gehen Sie wie im Abschnitt ˙Umrüsten von
Tischkreissägebetrieb auf Kappsägebetrieb“ beschrieben vor.
In der korrekten Position liegt die Spitze des Spaltkeils nicht mehr als 2 mm
unter dem höchsten Zahn des Blattes und der Radiuskörper höchstens
3 - 8 mm von den Spitzen der Sägeblattzähne entfernt (Abb. N1).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (102), um die waagerechte Position des
Spaltkeils einzustellen.
• Lockern Sie die Schrauben (103), um die senkrechte Position des
Spaltkeils einzustellen.
• Ziehen Sie die Schrauben sicher an.
Montieren des oberen Sägeblattschutzes (Abb. O)
Der obere Sägeblattschutz (21) ist so konstruiert, daß er schnell und einfach am Spaltkeil (20) angebracht werden kann, sobald die Maschine für
den Tischkreissägebetrieb eingerichtet wurde.
• Lockern Sie die Flügelmutter (105).
• Während die Schutzvorrichtung senkrecht gehalten wird, richten Sie
den Schlitz hinten in der Schutzhaube mit dem Spaltkeil aus.
• Senken Sie die Schutzvorrichtung über den Spaltkeil (20), wobei sichergestellt werden muß, daß der Schaft der Schraube in die Aussparung
eintritt.
• Drehen Sie die Schutzvorrichtung in die senkrechte Stellung.
Hierdurch wird die Schutzvorrichtung durch die Schraube (106) am
Spaltkeil gesichert.
• Ziehen Sie die Flügelmutter an.
Verwenden Sie die Säge nie im Tischkreissägebetrieb ohne
den ordnungsgemäß montierten oberen Sägeblattschutz.
Montieren und Einstellen des Parallelanschlags (Abb. P1 - P5)
Der Parallelanschlag (22) läßt sich an beiden Seiten des Sägeblatts
anbringen.
• Schieben Sie die Klammer (107) nach links oder rechts (Abb. P1).
Die Klemmplatte greift hinter der Vorderkante des Sägetisches ein.
• Schieben Sie den Anschlag nach oben gegen das Sägeblatt.
• Schieben Sie den Hebel (108) nach unten, um den Anschlag in seiner
Lage zu sichern.
• Überzeugen Sie sich davon, daß sich der Anschlag parallel zum Sägeblatt befindet.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die Sicherungsknöpfe (109) und schieben Sie den Anschlag
zurück, um an die Einstellschrauben (110) oben im Anschlag zu gelangen (Abb. P2).
• Lösen Sie die Einstellschrauben, die die Anschlagsklammer am
Anschlagshalter sichern, mit einem Schraubenschlüssel.
• Stellen Sie den Anschlag so ein, daß er parallel zum Blatt steht, indem
Sie den Abstand zwischen dem Blatt und dem Anschlag vorne und
hinten am Sägeblatt überprüfen.
• Nach Abschluß der Einstellung ziehen Sie die Einstellschrauben wieder
an. Prüfen Sie nochmals, ob der Anschlag parallel zum Blatt steht.
• Vergewissern Sie sich, daß der Zeiger (111) auf der Skala Null anzeigt
(Abb. P3). Falls der Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die
Schraube (112) und bewegen Sie den Zeiger, bis 0° angezeigt wird.
Ziehen Sie die Schraube nun an.
Der Anschlag ist ab Werk rechts vom Sägeblatt angeordnet. Um den
Anschlag für den Gebrach links vom Sägeblatt vorzubereiten, gehen Sie
wie folgt vor (Abb. P4):
• Entfernen Sie die Sicherungsknöpfe (109).
• Schieben Sie das Anschlagsprofil (113) aus dem Spannhalter heraus.
• Drehen Sie den Spannhalter (114) um und bringen Sie die Sicherungsknöpfe wieder an.
• Schieben Sie den Anschlag auf den Spannhalter.
• Ziehen Sie die Knöpfe an.
Der Anschlag kann umgedreht werden: Sie können das Werkstück an der
breiten Seite (75 mm) oder der schmalen Seite (11 mm) entlangführen,
so daß auch beim Längsschneiden dünner Werkstücke ein Schiebestock
verwendet werden kann (Abb. P5).
• Um die schmale Seite zu verwenden, lockern Sie die Feststellknöpfe
(109) und schieben Sie den Anschlag (113) aus dem Spannhalter (114).
• Drehen Sie den Anschlag und lassen Sie den Spannhalter wieder
gemäß Abb. P5 in den Schlitz eingreifen.
• Um die volle Höhe von 75 mm zu verwenden, schieben Sie den
Anschlag mit der breiten Seite in senkrechter Stellung in den
Spannhalter (Abb. P4).
Verwenden Sie für Längsschnitte niedriger Werkstücke die
niedrige Seite des Anschlags, damit der Abstand zwischen
dem Sägeblatt und dem Anschlag für den Schiebestock
ausreicht.
Das hintere Ende des Anschlags sollte mit der Vorderseite des
Spaltkeils auf einer Linie sein.
Anbringen und Einstellen des Gehrungsanschlags (Abb. Q1 - Q4)
Der Gehrungsanschlag (D271052) ist als Sonderzubehör erhältlich. Der
Gehrungsanschlag (41) kann für Gehrungsschnitte verwendet werden,
wenn sich die Maschine im Tischkreissägebetrieb befindet (Abb. Q1).
• Lockern Sie den Feststellknopf (115) und schwenken Sie die Führungsstange (116) heraus (Abb. Q2). Ziehen Sie den Feststellknopf an.
• Schieben Sie den Anschlag auf die linke Seite des Tisches (Abb. Q3).
• Lösen Sie den Sicherungsknopf (117).
• Halten Sie ein Winkelmaß (82) gegen den Anschlag (41) und das Sägeblatt (76).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lösen Sie die Mutter (118) einige Umdrehungen, und drehen Sie die
Anschlagschraube für den rechten Winkel (119) (Abb. Q4) herein bzw.
heraus, bis sich der Anschlag 90° zum Sägeblatt befindet, wenn mit
dem Winkel gemessen wird (Abb. Q3).
• Ziehen Sie den Knopf (117) an.
• Vergewissern Sie sich, daß der Zeiger (120) auf der Skala (121) Null
anzeigt. Justieren Sie falls nötig nach.
Umrüsten von Tischkreissägebetrieb auf Kappsägebetrieb
(Abb. A3, E & M1)
• Entfernen Sie den Parallelanschlag (22) bzw. den Gehrungsanschlag,
sofern angebracht (Abb. A3).
• Entfernen Sie den oberen Sägeblattschutz (21).
• Bringen Sie den Untertisch-Sägeblattschutz (63) wieder an (Abb. E).
• Gehen Sie gemäß Abschnitt ˙Umdrehen des Sägekopfes und Sägetisches“ vor.
• Lockern Sie den Spaltkeilfeststellknopf (97) und entfernen Sie den
Spaltkeil (20), während der Sägeblattschutz (8) gehalten wird (Abb. M1).
• Senken Sie den Sägeblattschutz.
31
DEUTSCH
• Bringen Sie den Spaltkeil in seine Aufbewahrungsposition im Innern der
Basis.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen
Vorschriften.
• Vergewissern Sie sich, daß das zu sägende Material gesichert
wurde.
• Drücken Sie die Säge beim Arbeiten nur leicht an und üben Sie
nie seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
• Vermeiden Sie die Überlastung der Säge.
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
Ein- und Ausschalten (Abb. R1 - R3)
Diese Maschine ist mit zwei voneinander unabhängigen Schaltsystemen
ausgestattet. In der Kappsägebetriebsart wird der Betriebsschalter (11)
verwendet (Abb. R1). In der Tischkreissägebetriebsart wird der Ein-/Ausschalter (1) verwendet (Abb. R2). In den Schaltkasten ist ein Motorüberlastungsschutzschalter mit manueller Rücksetzung integriert. Im Fall einer
Überlastabschaltung gehen Sie wie folgt vor:
- Vergewissern Sie sich, dass die Maschine ausgeschaltet ist.
- Drücken Sie den Rücksetzknopf (142).
Kappsägebetrieb (Abb. R1)
Im Betriebsschalter befindet sich ein Loch (122), in das ein Vorhängeschloß eingesetzt werden kann, um den Schalter zu sperren.
• Drücken Sie auf den Betriebsschalter (11), um das Werkzeug einzuschalten.
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den Schalter los.
Tischkreissägebetrieb (Abb. R2 & R3)
Der Ein-/Ausschalter bietet mehrere Vorteile:
- Nullspannungsauslösung: Sollte aus irgendeinem Grund die Stromzufuhr unterbrochen werden, so muß der Schalter bewußt erneut eingeschaltet werden.
- zusätzliche Sicherheit: Die Sicherheitsplatte (123) am Scharnier kann
verschlossen werden, indem ein Vorhängeschloß durch die Löcher
(124 & 125) geführt wird. Die Platte dient auch als leicht zu findender
Not-Aus-Schalter; durch einen Druck auf die Vorderseite der Platte wird
der Ausschaltknopf gedrückt.
• Zum Einschalten der Maschine drücken Sie die grüne Starttaste (126).
• Zum Ausschalten der Maschine drücken Sie die rote Stopptaste (127).
Sperren der Schalter
• Um einen Gebrauch der Maschine von hierzu nicht Berechtigten zu
vermeiden, können beide Schalter mit Vorhängeschlössern gesperrt
werden.
Grundschnitte
Sägen im Kappsägebetrieb
Es ist gefährlich, ohne Schutzvorrichtung zu arbeiten. Alle Schutzvorrichtungen müssen beim Sägen betriebsbereit sein.
32
• Vergewissern Sie sich, daß die Untertisch-Schutzvorrichtung nicht mit
Sägemehl verstopft.
• Spannen Sie das Werkstück stets ein, wenn Nichteisen-Metalle geschnitten werden.
Allgemeine Handhabung
- Im Kappsägebetrieb wird der Sägekopf automatisch in der oberen
Raststellung arretiert.
- Durch Zusammendrücken des Schutzvorrichtungs-Freigabehebels wird
der Sägekopf entriegelt. Wird der Sägekopf nach unten bewegt,
so wird die bewegliche untere Schutzvorrichtung eingezogen.
- Versuchen Sie nie, den unteren Sägeblattschutz nach Beendigung des
Sägeschnitts festzuhalten, sondern lassen Sie ihn in die Raststellung
zurückkehren.
- Die minimale Abschnittlänge ist 10 mm.
- Für die Verarbeitung kurzer Werkstücke (minimal 190 mm links
oder rechts vom Sägeblatt) wird die Verwendung der als Zubehör
erhältlichen Spannbacke empfohlen.
- Für die Verarbeitung von PVC-Teilen verwenden Sie einen Holzklotz mit
einem zusätzlichen Profil als Werkstückauflage.
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. S1)
• Lockern Sie den Gehrungsknopf (79) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (80) herunter.
• Stellen Sie die Gehrungsverrieglung auf die 0°-Position und ziehen Sie
den Gehrungsknopf an.
• Legen Sie das Werkstück, das bearbeitet werden soll, gegen den Anschlag (7).
• Halten Sie den Bedienungshandgriff (10) und drücken Sie den Schutzvorrichtungsfreigabehebel (9) hinein.
• Drücken Sie auf den Betriebsschalter (11), um den Motor zu starten.
• Drücken Sie den Sägekopf nach unten, um durch das Holz und die
Schlitzplatte (81) zu schneiden.
• Nach Beendigung des Schnittes lassen Sie den Schalter los und warten Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf in
die obere Ruhelage zurückstellen.
Vertikaler Gehrungsquerschnitt (Abb. S2)
• Lockern Sie den Gehrungsknopf (79) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (80) herunter. Bewegen Sie den Drehtisch nach links oder
nach rechts zum benötigten Winkel.
• Die Gehrungsverriegelung arretiert automatisch bei 15°, 22,5°, 35,3°,
45° – und dies sowohl links als auch rechts. Für Zwischenwerte halten
Sie den Kopf gut fest und ziehen Sie den Gehrungsknopf an.
• Ziehen Sie vor dem Schneiden den Gehrungsknopf immer fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Wenn der Gehrungsquerschnitt bei einem Stück Holz mit einer
unebenen Kante angewendet wird, legen Sie das Holz so in
die Säge, daß die unebene Kante sich an der Seite des Sägeblattes befindet, wo der Winkel zum Anschlag am größten ist.
Gehrung nach links,
unebene Kante rechts
Gehrung nach rechts, unebene Kante nach links.
Neigungsquerschnitte (Abb. S3)
Der Neigungswinkel kann zwischen 48° nach links und 2° nach rechts
eingestellt werden. Beim Neigungsquerschnitt kann der Drehtisch auf einen Winkel zwischen 0° und maximal 45° Gehrung nach links oder rechts
eingestellt werden.
• Lockern Sie den Anschlagfeststellknopf (89) und schieben Sie den
oberen Teil des Seitenanschlags so weit wie möglich nach links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellknopf (17), und stellen Sie die
Neigung auf den gewünschten Wert ein.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellknopf fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
DEUTSCH
Doppelgehrungsschnitte (Abb. T1 – T4)
Doppelgehrungssägen ist eine Kombination von Gehrungssägen (Abb. T1)
und Neigungssägen (Abb. T2). Diese Sägeweise ergibt einen Schnitt, der
sich zum Herstellen von Rahmen oder Kästen mit schrägen Seiten, wie in
Abb. T3, eignet.
Falls der Schnittwinkel für jeden Schnitt unterschiedlich ist,
vergewissern Sie sich, daß der Neigungsfeststellknopf und der
Gehrungsfeststellknopf fest angezogen sind. Diese Knöpfe
müssen nach jeder Änderung der Neigung oder Gehrung
angezogen werden.
VIERSEITIGER
KASTEN
SECHSSEITIGER
KASTEN
WINKEL ZWISCHEN ZWEI KANTEN
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
• Die hier gegebene Übersicht soll Ihnen helfen, die richtigen Neigungsund Gehrungseinstellungen für zusammengesetzte Schnitte zu wählen.
Um die Übersicht zu verwenden, wählen Sie den gewünschten Winkel
„A“ (Abb. T4) für Ihr Projekt. Sie finden diesen Winkel in dem betreffenden Bogen in der folgenden Übersicht. Von diesem Punkt aus gehen
Sie in einer vertikalen Linie, um den korrekten Neigungswinkel zu finden
und in einer horizontalen Linie, um den korrekten Gehrungswinkel zu
finden.
• Stellen Sie Ihre Säge auf die vorgeschriebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte.
• Üben Sie den Zusammenbau der gesägten Stücke.
• Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 25° Außenwinkeln herzustellen (Winkel „A“) (Abb. T4), verwenden Sie den Bogen oben rechts.
Finden Sie 25° auf der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen
Schnittlinie nach links oder rechts, um die Gehrungswinkeleinstellung
(23°) der Säge zu finden. Folgen Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie
nach oben oder unten, um die Neigungswinkeleinstellung (40°) der
Säge zu finden. Machen Sie immer zunächst Probeschnitte mit Holzabfall, um die Sägeeinstellungen zu überprüfen.
ACHTSEITIGER
KASTEN
DIESEN NEIGUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
Sägen von Grund-Gehrungsschnitten
Das Schneiden von Fußleisten wird mit einem Neigungswinkel von 45°
durchgeführt.
• Machen Sie immer einen Probeschwenk des Sägekopfes bei ausgeschalteter Säge, bevor Sie sägen.
• Alle Schnitte werden mit der Rückseite der Zierleiste flach auf der Säge
aufliegend durchgeführt.
Innenwinkel
- links
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
- links
•Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
•Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Schneiden von Zierleisten
Das Schneiden von Zierleisten wird in einer Doppelgehrungssäge durchgeführt. Um eine äußerst hohe Genauigkeit zu erzielen, hat Ihre Säge
voreingestellte Winkelstellungen bei 35,3° Gehrung und 30° Neigung.
Diese Einstellungen sind für Standard-Zierleisten mit einem Winkel von 45°
oben und 45° unten.
• Machen Sie vor den endgültigen Schnitten Probeschnitte mit Resten.
• Alle Schnitte werden mit einer Linksneigung und mit der Rückseite der
Zierleiste auf dem Fußstück aufliegend durchgeführt.
Innenwinkel
- links
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung rechts.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung links.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
- links
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung links.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung rechts.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Sägen im Tischkreissägebetrieb
• Verwenden Sie stets den Spaltkeil.
• Vergewissern Sie sich immer, daß der Spaltkeil und der Sägeblattschutz ordnungsgemäß montiert sind.
• Stellen Sie stets sicher, daß die Gehrungssäge im 0°-Gehrungswinkel
eingestellt und gesichert ist.
Schneiden Sie in dieser Betriebsart kein Metall.
Längsschnitte (Abb. U1 & U3)
• Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
• Stellen Sie die Sägeblatthöhe ein.
• Stellen Sie den Parallelanschlag auf den gewünschten Abstand ein.
• Halten Sie das Werkstück flach auf dem Tisch und gegen den Anschlag. Halten Sie das Werkstück ca. 25 mm vom Sägeblatt fern.
• Halten Sie beide Hände vom Schnittbereich des Sägeblatts fern.
33
DEUTSCH
• Schalten Sie die Maschine ein und lassen Sie das Sägeblatt auf die
volle Drehzahl beschleunigen.
• Führen Sie das Werkstück langsam unter dem oberen Sägeblattschutz
zu, während Sie es fest gegen den Anschlag drücken. Die Zähne
sollten frei schneiden und das Werkstück sollte nicht in das Sägeblatt
hineingepreßt werden. Die Drehzahl des Sägeblatts ist konstant zu halten.
• Denken Sie daran - verwenden Sie in Sägeblattnähe immer einen
Schiebestock (23).
• Schalten Sie die Maschine nach Beendigung des Schnitts aus, lassen
Sie das Sägeblatt zum Stillstand kommen und entfernen Sie das Werkstück.
Schieben oder halten Sie niemals die freie bzw. abgeschnittene
Seite des Werkstücks fest.
Verwenden Sie stets einen Schiebestock, wenn Längsschnitte
an kleinen Werkstücken durchgeführt werden.
Neigungsschnitte (Abb. U2)
• Stellen Sie den erforderlichen Neigungswinkel ein.
• Gehen Sie wie bei Längsschnitten vor.
Querschnitte (Abb. V1)
• Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
• Stellen Sie die Sägeblatthöhe ein.
• Stellen Sie den Gehrungsanschlag auf 0° ein.
• Gehen Sie wie bei Längsschnitten vor; verwenden Sie ausschließlich
den Gehrungsanschlag, um das Werkstück durch das Sägeblatt zu
schieben.
Neigungsquerschnitte
• Stellen Sie den erforderlichen Neigungswinkel ein.
• Gehen Sie wie bei Querschnitten vor.
Gehrungsschnitte (Abb. V2)
• Stellen Sie den Gehrungsanschlag auf den gewünschten Winkel ein.
• Gehen Sie wie bei Querschnitten vor.
Werkstückauflage/Längenanschlag für Kappsägeposition (Abb. A5)
Die zusätzliche Werkstückauflage und der Längenanschlag können links,
rechts oder auch an beiden Seiten montiert werden.
• Montieren Sie die Teile 31 bis 39 auf den beiden Führungsschienen
(32 & 33).
• Verwenden Sie die neigbare Werkstückauflage (34) für das Querschneiden von 210 mm breiten Brettern (15 mm stark).
Rollentisch (Abb. A6)
Der Rollentisch (40) wird zum Stützen langer Werkstücke verwendet.
Im Kappsägebetrieb kann der Rollentisch links, rechts oder auch an beiden Seiten montiert werden. Im Tischkreissägebetrieb kann er auch vorne
oder hinten montiert werden.
Zusatztisch (Abb. A8)
Der Zusatztisch vergrößert den Abstand zwischen dem Längsanschlag
und dem Sägeblatt auf 600 mm oder mehr, je nach der Länge der an der
Maschine montierten Führungsstangen und der Einklemmposition des
Sägetisches. Der Zusatztisch ist in Verbindung mit den als Sonderzubehör erhältlichen Führungsschienen (33) zu verwenden. Der verstellbare
Tisch verfügt über eine Skala am vorderen Rand und ist auf einem festen
Rahmen montiert, der auf den Führungsstangen befestigt wird.
• Montieren Sie den Zusatztisch an der rechten Seite der Maschine,
damit die Skalen der beiden Tische aneinander anschließen.
Gleittisch (Abb. A9)
Dieser Schiebetisch (43) ermöglicht die Verarbeitung großer Platten,
bis 1200 x 900 mm links vom Sägeblatt.
Die Führungsstangen sind auf einem soliden Rahmen montiert, der sich
leicht von der Maschine entfernen und sich in alle Richtungen verstellen
läßt. Der Anschlag verfügt über ein Bandmaß für ein schnelles Positionieren eines verstellbaren Anschlags sowie eine verstellbare Auflage für
schmale Werkstücke.
Schutzvorrichtung
In Ländern, in denen eine Suva-Schutzhaube gesetzlich vorgeschrieben
ist, ist diese standardmäßig im Lieferumfang enthalten. In anderen Ländern
ist sie als Sonderzubehör erhältlich.
Sonderausrüstung und -zubehör
Transport (Abb. Y)
Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie irgendwelche Zubehörteile montieren.
Staubabsaugsatz (Abb. W1 & W2)
Diese Maschine verfügt über zwei Absauganschlüsse, die in jeder Betriebsart verwendet werden können.
• Verbinden Sie beim Sägen von Holz eine Spanabsaugvorrichtung,
die entsprechend den geltenden Richtlinien für Staubemissionen konstruiert ist.
Anschließen – Kappsägebetrieb (Abb. W1)
• Schließen Sie das eine Ende des ersten Schlauches am Staubabsaugadapter (13) an.
• Setzen Sie das andere Ende des Schlauchs in den mittleren Ansauganschluss des Sammelanschlussblocks (128) ein.
• Verbinden Sie das eine Ende des anderen Schlauchs mit der Untertisch-Schutzhaube (63).
• Setzen Sie das andere Ende des Schlauchs in den äußeren Ansauganschluss des Sammelanschlussblocks ein.
Anschließen – Tischsägebetrieb (Abb. W2)
• Gehen Sie wie bei der Kappsägeposition vor; schließen Sie jedoch den
Schlauch von der Untertisch-Schutzhaube an der Sägeblatt-Schutzhaube
(21) an.
34
Transportieren Sie die Maschine immer in der Tischkreissägeposition. Der obere Sägeblattschutz muß montiert sein.
Die Laufrollen ermöglichen einen leichteren Transport der Maschine.
• Falten Sie die hinteren Standbeine in die Basis.
• Falten Sie die vorderen Standbeine aus der Basis heraus.
• Heben Sie die Maschine an den Standbeinen an.
Ziehen Sie zum Tragen der Maschine stets Hilfe hinzu.
Die Maschine ist für eine Person zu schwer.
Wartung
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und
einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Schmierung
Die Lager des Motors sind vorgeschmiert und wasserdicht.
• Ölen Sie regelmäßig die Tragfläche des Drehtellers leicht ein.
• Schmieren Sie regelmäßig das Schraubengewinde für die Schnittiefe.
• Reinigen Sie die Teile, an denen sich Staub und Späne ansammeln,
regelmäßig mit einer trockenen Bürste.
DEUTSCH
Nockeneinstellung (Abb. Z1 - Z3)
Um das Spiel zwischen den beiden Sägetischen zu beseitigen, gehen Sie
wie folgt vor:
• Drehen Sie die Maschine in die Tischkreissäge-Betriebsart.
• Entfernen Sie die Schrauben (138) und die Sicherungsplatte (139).
• Lösen Sie die Schraube (140) der Einstellnocke (141).
• Drehen Sie die Einstellnocke mit einer Spitzzange.
• Halten Sie die Einstellnocke mit der Zange fest und ziehen Sie die
Schraube an.
• Bringen Sie die Sicherungsplatte wieder an und ziehen Sie die Schrauben an.
• Drehen Sie die Maschine in die Kappsäge-Betriebsart. Überprüfen Sie
die Kraft, die erforderlich ist, um die Säge zu neigen. Wiederholen Sie
die oben aufgeführten Schritte, falls eine zu große Kraft nötig ist.
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihre DEWALT-Maschine unter Vorlage
des Original-Kaufbeleges von einer DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Diese Leistung ist im Kaufpreis eingeschlossen.
Umweltschutz
• 1 JAHR GARANTIE •
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt darf nicht über den
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Sollte Ihr DEWALT Produkt eines Tages erneuert werden müssen, oder falls
Sie es nicht weiter verwenden wollen, so darf es nicht über den Hausmüll
entsorgt werden. Stellen Sie dieses Produkt zur getrennten Entsorgung
bereit.
Durch die getrennte Entsorgung gebrauchter Produkte und
Verpackungen können die Materialien recycelt und wiederverwertet werden. Die Wiederverwertung recycelter Materialien schont die Umwelt und verringert die Nachfrage nach
Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter Umständen die getrennte
Entsorgung elektrischer Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das neue Produkt erworben
haben.
DEWALT nimmt Ihre ausgedienten DEWALT-Produkte gern zurück und
sorgt für eine umweltfreundliche Entsorgung und Wiederverwertung. Um
diesen Dienst zu nutzen, bitte schicken Sie Ihr Produkt zu einer Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere Kosten gesammelt.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihrer DEWALT-Maschine nicht völlig zufrieden sind, können Sie sie unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem DEWALT-Händler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Die Geld zurück Garantie gilt nicht auf Zubehör.
• 1 JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle DEWALT-Maschinen und
beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist und nur Original-DEWALT-Zubehörteile
verwendet wurden, die ausdrücklich von DEWALT als zum Betrieb
mit DEWALT-Maschinen geeignet bezeichnet worden sind.
Den Standort Ihres nächstgelegenen Händlers oder Ihrer Kundendienst-Werkstatt erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer
auf der Rückseite. Eine Übersicht über die DEWALT-Kundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine zusätzliche Sicherheit.
Sie schränkt jedoch in keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben, bei dem Sie das
Gerät gekauft haben. Sie können nach Ihrer Wahl diese in gewissem
Umfange weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachung des Kaufes) auch Ihrem Verkäufer gegenüber
geltend machen.
Die Adresse des zuständigen Büros von DEWALT steht in dieser Anleitung,
darüber läßt sich die nächstgelegene Vertragswerkstatt ermitteln. Außerdem ist eine Liste der Vertragswerkstätten und aller Kundendienststellen
von DEWALT sowie der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu finden
unter: www.2helpU.com
35
ENGLISH
FLIP-OVER SAW D27107
Congratulations!
EC-Declaration of conformity
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical data
D27107
V 230
W 2,000
W 1,700
min-1 4,000
mm 300 - 305
mm 30
mm 2.1 - 2.2
mm 2.5
s < 10
kg 42
Voltage
Power input
Power output
Max. blade speed
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Riving knife thickness
Automatic blade brake time
Weight
D27107
DEWALT declares that these power tools have been designed in
compliance with: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1,
EN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the address below or
refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC & 98/37/EEC,
measured according to EN 61029-2-11:
D27107
dB(A)*
91,5
dB(A)
102,5
KpA (sound pressure uncertainty)
dB(A)
3
KWA (acoustic power uncertainty)
dB(A)
3
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
* at the operator’s ear
Cutting capacities
Mitre saw mode
Mitre (max. positions)
Max. crosscut capacity at 90°
Max. mitre cut capacity at 45°
Max. depth of cut 90°
Max. depth of bevel cut 45°
Max. depth of cut at 45° bevel, 45° mitre
left
right
left
right
mm
mm
mm
mm
mm
Saw bench mode
Max. ripping capacity left/right
Depth of cut at 90°
Depth of cut at 45°
mm 120/320
mm 81
mm 56
Bevel (max. positions)
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
100
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
The following symbols are used throughout this manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the
tool in case of non-observance of the instructions in this
manual.
Denotes risk of electric shock.
Sharp edges.
36
Take appropriate measures for the protection of hearing.
Weighted root mean square acceleration value according to EN 61029-2-11:
D27107
< 2,5 m/s2*
* measurement uncertainty according to EN 12096: 1.1 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
ENGLISH
Safety instructions
When using stationary power tools, always observe the safety
regulations applicable in your country to reduce the risk of fire,
electric shock and personal injury.
Read all of this manual carefully before operating the tool.
Save this manual for future reference.
15
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do not use
the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g. in the
presence of flammable liquids and gases.
3 Keep children away
Do not allow children, visitors or animals to come near the work area or
to touch the tool or the mains cable.
4 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Wear protective hair covering to keep long hair out of the
way. When working outdoors, preferably wear suitable gloves and
non-slip footwear.
5 Personal protection
Always use safety glasses. Use a face or dust mask whenever the
operations may produce dust or flying particles. If these particles
might be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
6 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed or surfaces (e.g. pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g. high humidity, when metal swarf is being produced,
etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating
transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
7 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
8 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired.
9 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is safer and it frees both
hands to operate the tool.
10 Connect dust extraction equipment
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collection facilities, ensure that these are connected and properly used.
11 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are removed from the
tool before operating the tool.
12 Extension cables
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When using the tool outdoors, only use extension cables intended for
outdoor use and marked accordingly.
13 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction manual. Do not force
small tools or attachments to do the job of a heavy-duty tool. The tool
will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
Do not force the tool.
Warning! The use of any accessory or attachment or performance
of any operation with this tool other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of personal injury.
14 Check for damaged parts
Before use, carefully check the tool and mains cable for damage.
Check for misalignment and seizure of moving parts, breakage of
parts, damage to guards and switches and any other conditions that
may affect its operation.
16
17
18
19
20
Ensure that the tool will operate properly and perform its intended
function. Do not use the tool if any part is damaged or defective.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off. Have any
damaged or defective parts replaced by an authorised DEWALT repair
agent. Never attempt any repairs yourself.
Unplug tool
Switch off and wait for the tool to come to a complete standstill before
leaving it unattended. Unplug the tool when not in use, before changing
any parts of the tools, accessories or attachments and before servicing.
Avoid unintentional starting
Be sure that the tool is switched off before plugging in.
Do not abuse cord
Never pull the cord to disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
Store idle tools
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for better and safer
performance. Follow the instructions for maintenance and changing
accessories. Keep all handles and switches dry, clean and free from oil
and grease.
Repairs
This tool is in accordance with the relevant safety regulations.
Have your tool repaired by an authorised DEWALT repair agent. Repairs
should only be carried out by qualified persons using original spare
parts; otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional safety rules for mitre saws
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
• Do not operate the machine without the guard in position, or if the
guard does not function or is not maintained properly.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected
to the electrical power source.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool
or other means against the blade; serious accidents can be caused
unintentionally in this way.
• Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
• Select the correct blade for the material to be cut.
• Observe the maximum speed marked on the saw blade.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction.
Keep the blade sharp.
• The max. allowable speed of the saw blade must always be equal to or
greater than the no-load speed of the tool specified on the nameplate.
• Do not use saw blades that do not conform to the dimensions stated in
the technical data. Do not use any spacers to make a blade fit onto the
spindle. Use only the blades specified in this manual, complying with
EN 847-1.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
• Do not use HSS blades.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not use any abrasive discs.
• After completing the cut, release the switch and wait for the saw blade
to come to a complete stillstand before returning the head to its upper
rest position.
• Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
• The blade guard on your saw will automatically raise when the arm is
brought down; it will lower over the blade when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw
blades or for inspection of the saw. Never raise the blade guard
manually unless the saw is switched off.
37
ENGLISH
• Keep the surrounding area of the machine well maintained and free of
loose materials, e.g. chips and cut-offs.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is
still running and the head is not in the rest position.
• The front section of the guard is louvred for visibility while cutting.
Although the louvres dramatically reduce flying debris, there are
openings in the guard and safety glasses should be worn at all times
when viewing through the louvres.
Additional safety rules for saw benches
• Do not use saw blades with a body thickness greater or a width of
tooth smaller than the thickness of the riving knife.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction and that the
teeth are pointing to the front of the saw bench.
• Be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
• Be sure all blade and flanges are clean and the recessed sides of the
collar are against the blade. Tighten the arbor nut securely.
• Keep the saw blade sharp and properly set.
• Make sure that the riving knife is adjusted to the correct distance from
the blade - maximum 5 mm.
• Never operate the saw without the upper and lower guards in place.
• Keep your hands out of the path of the saw blade.
• Disconnect the saw from the mains supply before changing blades or
carrying out maintenance.
• Use a push stick at all times, and ensure that you do not place hands
closer than 150 mm from the saw blade while cutting.
• Do not attempt to operate on anything but the designated voltage.
• Do not apply lubricants to the blade when it is running.
• Do not reach around behind the saw blade.
• Always keep the push stick in its place when not in use.
• Do not stand on top of the unit.
• During transportation make sure that the upper part of the saw blade is
covered, e.g. by the guard.
• Do not use the guard for handling or transportation.
Additional safety rules for flip-over saws
• Ensure that the arm is securely fixed in the working position in the
bench sawing mode.
• Ensure that the arm is securely fixed when bevelling in the bench saw
mode.
• Ensure the table is correctly locked when changing the saw mode.
• Take care when grooving during the bench saw operation by using
appropriate guarding system. Slotting is not allowed.
• Never saw ferrous or non-ferrous materials when ripping in the bench
saw mode.
Residual risks
The following risks are inherent to the use of saws:
- injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
- Impairment of hearing.
- Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
- Risk of injury when changing the blade.
- Risk of squeezing fingers when opening the guards.
- Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
38
Labels on tool
The following pictograms are shown on the tool:
When using the machine in the mitre saw mode, make sure to
operate the trigger switch when switching on and off.
Do not operate the switchbox in this mode.
When using the machine in the bench saw mode, make
sure that the riving knife has been mounted. Do not use the
machine without the riving knife.
Package contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
1 Box containing:
1 Top guard for bench saw position
1 Under-table guard for mitre saw position
4 Legs
2 Wheels
4 Feet
1 Parallel fence
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A1 - A10)
Your D27107 flip-over sawing machine has been designed to operate as a
mitre saw or as a saw bench to perform the four main sawing operations
of ripping, cross-cutting, bevelling and mitring easily, accurately and safely.
Mitre saw mode
In mitre saw mode, the sawing machine is used in vertical, mitre or bevel
position.
Saw bench mode
Turned over on its central axis, the sawing machine is used to perform
the standard ripping operation and for sawing wide pieces by manually
feeding the workpiece into the blade.
Features
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
On/off switch (saw bench mode)
Table release lever
Rotating table clamp
Mitre saw table
Rotating table
Fence right-hand side
Fence left-hand side
Moveable lower blade guard
Guard release lever
Operating handle
Circuit breaker reset button
10
11
12
13
14
Operating handle
Trigger switch (mitre saw mode)
Fixed upper blade guard
Dust extraction adapter
Wheel
A2
ENGLISH
15 Leg
16 Foot
17 Bevel clamp handle
A3
17
18
19
20
21
22
23
Bevel clamp handle
Height adjuster
Saw bench table
Riving knife
Upper blade guard
Parallel fence
Push stick
Conductor size (mm2)
1.50
2.50
4.00
Voltage
230
Optional accessories
For use in mitre saw mode:
30 Fence insert (DE7120)
A5
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10
10 10
15 15
15 15
20 20
20 20
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
31
32
33
34
35
36
Adjustable stand 760 mm (max. height) (DE3474)
Support guide rails 1,000 mm (DE3494)
Support guide rails 500 mm (DE3491)
Inclinable support (DE3495)
Swivelling stop (DE3462)
Length stop for short workpieces (to be used with guide rails [33])
(DE3460)
37 Support with removable stop (DE3495)
38 Support with stop removed (DE3495)
39 Material clamp (D271051)
A6
40 Roller support table (DE3497)
For use in saw bench mode:
A7
41 Mitre fence (D271052)
A8
42 Extension table (D271058)
A9
43 Sliding table (D271055)
Push sticks (DE3454) (not shown)
For use in all modes:
Prior to assembly and adjustment always unplug the tool.
Unpacking the machine and its parts
When moving the machine, always seek assistance.
The machine is too heavy for one person to handle.
•
•
•
•
Remove the loose packaging material from the box.
Lift the machine out of the box.
Remove the parts box from the interior of the machine.
Remove any remaining packing material from the machine.
Mounting the feet (fig. B)
With the feet mounted, the machine is suitable for placement on a
workbench. To ensure a safe operation, the machine has to be fixed to the
workbench.
• Turn the machine upside down.
• Place a foot (16) on each of the mounting locations (51) on the base.
• Slide a nut (52) into the slots (53) located above the mounting
locations.
• Insert a bolt (54) fitted with a washer (55) into the feet.
• Tighten the bolts.
• Mount the legs as described below.
• Fold the legs as described below.
• Turn the machine straight up.
• Fix the machine to the workbench.
A10
44 Three way dust extraction kit (D271054)
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this machine (see technical data). The minimum
conductor size is 2.5 mm2. The cable has to have a rubber jacket and a
grounding conductor.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Also refer to the following table.
Mounting the legs (fig. C1 & C2)
With the legs mounted, the machine is suitable for stand-alone placement.
• Turn the machine upside down.
• Mount the legs as described below. Beware that the front legs and the
rear legs have different lengths. The rear legs are slightly longer than
the front legs. Make sure to mount the legs in the correct place.
• Turn the machine straight up. Make sure it is level; adjust the leg
clamping height if required.
Rear legs
• Present a leg (15) to each of the mounting points (56) located at the
lower edges on the inside of the base (fig. C1).
• Pass a coach bolt (57) from the outside through the holes into the
frame and the legs.
• Place a bracket (58) and a lock knob (59) onto the bolts.
• Tighten the lock knobs.
39
ENGLISH
Front legs
• Present a leg (15) to each of the mounting points (56) located at the
upper edges on the inside of the base (fig. C2).
• Place a bracket (58) over the legs.
• Pass a coach bolt (57) from the inside through the holes into the
brackets, the legs and frame.
• Place a lock knob (59) onto the bolts.
• Tighten the lock knobs.
Folding the legs (fig. C3)
The legs can be folded into the base to make the machine suitable for use
on a workbench.
• Turn the machine upside down.
• Loosen the lock knob (59) of the first leg (15).
• Fold the leg inwards.
• Tighten the lock knob.
• Repeat as for the other legs.
• Turn the machine straight up.
Mounting the wheels (fig. D)
• Place a wheel (14) onto the axles (60) on each side of the machine.
• Place a flat washer (61) and a nut (62) onto the threaded end of the axles.
• Tighten the nuts using the spanner supplied.
Assembly for mitre saw mode
Mounting the under-table guard (fig. E)
The under-table guard (63) is fitted to the top of the saw bench table.
• Place the two fasteners on the left of the guard into the slots (64) on
the left of the blade slot (65). Turn the plastic screws counterclockwise.
• Place the guard flat on the table and press the fastener in the slot (66)
on the right of the blade slot. Turn the plastic screw counterclockwise.
• To remove, turn the screws clockwise and remove the guard.
Turning the sawhead and table over (fig. F1 - F4)
• Withhold the saw table (19) with one hand and push the table release
lever (2) to the right (fig. F1).
• Push the table downwards at the front (fig. F2) and swing it over
completely until the motor assembly is uppermost and the plate (67)
engages in the table locking device (68) (fig. F3).
• Push the release lever (69) to the rear whilst holding down the head
until the spring-loaded bearing unit (70) can be lifted out of its seating
(fig. F4).
• Flip the bearing unit up.
• Holding the head firmly, allow the spring pressure to take the head
upwards into its rest position.
Mounting the saw blade (fig. G1 - G4)
The teeth of a new blade are very sharp and can be
dangerous.
Always change blades with the machine in mitre saw mode.
The maximum diameter blade that can be fitted is 305 mm.
The minimum diameter is 300 mm.
• Depress the head lock up release lever (9) to release the lower guard (8),
then raise the lower guard as far as possible (fig. G1).
• Loosen the guard bracket screw (71) sufficiently to allow the guard
bracket (72) to be raised to permit access to the blade locking screw
(73) (fig. G2).
• With the lower guard held in the raised position by the guard bracket
screw (71) depress the spindle lock button (74) (fig. G1) with one hand,
then use the supplied blade spanner in the other hand to loosen the
left-hand threaded blade screw (73) by turning clockwise (fig. G3).
40
To use the spindle lock, press the button as shown and rotate
the spindle by hand until you feel the lock engage. Continue to
hold the lock button in to keep the spindle from turning
(74, fig. G1).
• Remove the blade locking screw (73) and the outside arbor collar (75)
(fig. G4).
• Install the saw blade (76) onto the shoulder (77) provided on the inside
arbor collar (78), making sure that the teeth at the bottom edge of the
blade are pointing toward the back of the saw (away from the operator).
• Replace the outer arbor collar.
• Tighten the blade locking screw (73) by turning counter-clockwise while
holding the spindle lock engaged with your other hand.
• Move the guard bracket (72) down so that it fully covers the blade
locking screw (73) (fig. G2).
• Tighten the guard bracket screw (71)
Never press the spindle lock while the blade is rotating.
Be sure to hold the guard bracket down and firmly tighten the
guard bracket screws after installing the blade.
Adjustments for mitre saw mode
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due
to shipping and handling or any other reason is required, follow the steps
below to adjust your saw. Once made, these adjustments should remain
accurate.
Checking and adjusting the blade to the fence (fig. H1 - H3)
• Loosen the mitre knob (79) and depress the mitre latch (80) to release
the rotating table (5) (fig. H1).
• Swing the rotating table until the latch locates it at the 0° mitre position.
Do not tighten the knob.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (81).
• Place a square (82) against the left side (7) of the fence and blade (76)
(fig. H2).
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the screws (83) (fig. H3) and move the scale/rotating table
assembly left or right until the blade is at 90° to the fence as measured
with the square (fig. H2).
• Retighten the screws (83) (fig. H3). Pay no attention to the reading of
the mitre pointer at this point.
Adjusting the mitre pointer (fig. H1 & H4)
• Loosen the mitre knob (79) and depress the mitre latch (80) to release
the rotating table (5) (fig. H1).
• With the mitre knob loose, allow the mitre latch to snap into place as
you rotate the mitre arm past zero.
• Observe the pointer (84) and mitre scale (85) (fig. H4). If the pointer
does not indicate exactly zero, loosen the screw (86), move the pointer
to read 0° and tighten the screw.
Checking and adjusting the blade to the table (fig. I1 - I3)
• Loosen the bevel clamp knob (17) (fig. I1).
• Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and tighten
the bevel clamp handle.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (81).
• Place a set square (82) on the table and up against the blade (76) (fig. I2).
ENGLISH
Do not touch the tips of the blade teeth with the square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the bevel clamp knob (17) (fig. I1) and turn the vertical position
adjustment stop screw (87) (fig. I3) in or out until the blade is at 90° to
the table as measured with the square (fig. I2).
• If the bevel pointer (88) does not indicate zero on the bevel scale (89),
loosen the screw (90) that secures the pointer and move the pointer as
necessary (fig. I3).
Adjusting the fence (fig. J)
The upper part of the left side of the fence can be adjusted to the left to
provide clearance, allowing the saw to bevel to a full 48° left. To adjust the
fence (7):
• Loosen the fence clamping knob (91) and slide the upper part of the
side fence to the left.
• Make a dry run with the saw switched off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and down
movement of the arm.
• Tighten the knob securely.
The guide groove (92) can become clogged with sawdust.
Use a stick or some low pressure air to clear the guide groove.
Checking and adjusting the bevel angle (fig. I1, J & K)
• Loosen the fence clamping knob (91) and slide the upper part of the
side fence to the left as far as it will go (fig. J).
• Loosen the bevel clamp knob (17) (fig. I1) and with the intermediate
bevel position stop (93) turned aside move the saw arm to the left until
the angle position stop (94) rests against the bevel position adjustment
stop (95) (fig. K). This is the 45° bevel position.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the bevel position adjustment stop screw (95) in or out as
necessary until the pointer (88) indicates 45° with the angle position
stop resting against the bevel position adjustment stop.
Checking and adjusting the intermediate bevel angle (fig. I1, J & L)
The intermediate bevel angle is preset at 30°, enabling a quick setting for
the cutting of crown moulding.
• Loosen the fence clamping knob (91) and slide the upper part of the
side fence to the left as far as it will go (fig. J).
• Loosen the bevel clamp knob (17) (fig. I1) and with the intermediate
bevel position stop (93) turned into place move the saw arm to the left
until the angle position adjustment stop (96) rests on the intermediate
bevel position stop (93) (fig. L). This is the 30° bevel position.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the bevel position adjustment stop screw (96) in or out as
necessary until the pointer (88) indicates 30° with the bevel position
adjustment stop resting on the intermediate bevel position stop.
Assembly for saw bench mode
Changing from mitre saw to saw bench mode (fig. A1, M1 - M5)
• Put the blade into 0° cross-cut position with the rotating table clamp (3)
secured (fig. A1).
• Slacken the riving knife clamp knob (97) just enough to allow the riving
knife to enter the mounting slot (fig. M1).
• Remove the riving knife (20) from its storage position in the inside of the
base.
• Depress the guard release lever (9) to release the blade guard (8),
then raise the blade guard as far as possible (fig. A1).
• Slide the riving knife bracket (98) into the mounting slot (99) (fig. M1).
Tighten the clamp knob.
• Push the lever (100) to allow the spring loaded upper part of the fence (7)
to rest against the rotating table (fig. M2)
• Pull down the sawhead.
• Push the release lever (69) to the rear (fig. M3).
• Push the bearing unit (70) down until notches (101) engage in the
locations (102) (fig. M3).
The blade should not foul the lower blade guard.
• Pull the table release lever (2) to the right, lift the front edge of the table
(4) fig. M4) and flip it back through 180° until the plate of the tablelocking device (68) automatically engages the latch of the table locking
device to secure it in the saw bench mode (fig. M5).
• Remove the under-table guard.
Adjusting the riving knife (fig. N1 & N2)
When adjustments to the riving knife (20) are to be made, it is
best to rotate the unit in mitre saw mode (fig. N2). Proceed as
described in the section “Changing from saw bench to mitre
saw mode”.
The correct position is for the top of the riving knife to be no more than 2 mm
below the highest tooth of the blade and the body of the radius to be a
maximum of 3 - 8 mm from the tips of the saw blade teeth (fig. N1).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Slacken the bolts (102) to adjust the horizontal position of the riving knife.
• Slacken the bolts (103) to adjust the vertical position of the riving knife.
• Securely tighten the bolts.
Fitting the upper blade guard (fig. O)
The upper blade guard (21) is designed to be quickly and easily attached
to the riving knife (20) once the machine has been set up for saw bench mode.
• Loosen the wingnut (105).
• Holding the guard vertically, align the slot in the rear of the guard with
the riving knife.
• Lower the guard over the riving knife (20), making sure that the shaft of
the bolt enters the recess.
• Turn the guard into horizontal position, which will lock the guard to the
riving knife by the locating screw (106).
• Tighten the wingnut.
Never use your saw in saw bench mode without the upper
guard correctly fitted.
Mounting and adjusting the parallel fence (fig. P1 - P5)
The parallel fence (22) can be mounted on either side of the blade.
• Slide the bracket (107) on from the left or the right (fig. P1).
The clamping plate engages behind the front edge of the table.
• Slide the fence up against the blade.
• Push the lever (108) down to secure the fence in place.
• Check that the fence is parallel to the blade.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the lock knobs (109) and slide the fence backwards in order to
obtain access to the adjustment bolts (110) in the top of the fence (fig. P2).
• Using the spanner, loosen the adjustment bolts fastening the fence
bracket to the fence support.
• Adjust the fence so that it is parallel to the blade by checking the
distance between the blade and the fence at the front and rear of the
blade.
• When the adjustment has been carried out, re-tighten the adjustment
bolts and check again that the fence is parallel to the blade.
41
ENGLISH
• Check that the pointer (111) indicates zero on the scale (fig. P3). If the
pointer does not indicate exactly zero, loosen the screw (112),
move the pointer to read 0° and tighten the screw.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert side
pressure on the saw blade.
• Avoid overloading.
The default set-up of the fence is to the right-hand side of the blade.
To prepare the fence for use to the left-hand side of the blade, proceed as
follows (fig. P4):
• Remove the lock knobs (109).
• Slide the fence profile (113) out of the clamping support.
• Turn the clamping support (114) round and re-fit the lock knobs.
• Slide the fence onto the clamping support.
• Tighten the knobs.
Prior to operation:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
The fence is reversible: the workpiece can be guided along the 75 mm or
along the 11 mm face to allow the use of a push stick when ripping thin
workpieces (fig P5).
• To set for 11 mm, loosen the fence clamping knobs (109) and slide the
fence (113) out of the clamping support (114).
• Turn the fence and re-engage the clamping support in the slot as
shown (fig. P5).
• To use with the full height of 75 mm, slide the fence into the clamping
support with the wide face in the vertical position (fig. P4).
Switching on and off (fig. R1 - R3)
This machine has two independent switching systems. In mitre saw mode,
the trigger switch (11) is used (fig. R1). In saw bench mode, the on/off
switch (1) is used (fig. R2). Integrated in the switch box is a motor overload
protector with manual reset. In case of a power shut-off, proceed as
follows:
- Make sure the machine has been switched off.
- Press the reset button (142).
Use the 11 mm profile for ripping low workpieces to allow
access between the blade and the fence for the push stick.
The rear end of the fence should be level with the front of the
riving knife.
Mounting and adjusting the mitre fence (fig. Q1 - Q4)
The mitre fence (D271052) is available as an option. The mitre fence (41) can
be used for mitre cutting when the machine is in saw bench mode (fig. Q1).
• Loosen the clamp knob (115) and swing the guide bar (116) out (fig. Q2).
Tighten the clamp knob.
• Slide the fence on the left side on the table (fig. Q3).
• Loosen the lock knob (117).
• Place a square (82) against the fence (41) and the blade (76).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the nut (118) a few turns and turn the right angle adjustment
stop screw (119) (fig. Q4) in or out until the fence is at 90° to the blade
as measured with the square (fig. Q3).
• Tighten the knob (117).
• Check that the pointer (120) indicates zero on the scale (121).
Adjust if necessary.
Mitre saw mode (fig. R1)
A hole (122) is provided in the trigger for insertion of a padlock to lock the
switch.
• To run the tool, press the trigger switch (11).
• To stop the tool, release the switch.
Saw bench mode (fig. R2 & R3)
The on/off switch offers multiple advantages:
- no-volt release function: should the power be shut off for some reason,
the switch has to be deliberately reactivated.
- extra safety: the hinged safety enclosure plate (123) can be locked by
passing a padlock through the holes (124 & 125). The plate also serves
as an “easy to locate” emergency stop button as pressure on the front
of the plate will depress the stop button.
• To switch the machine on, press the green start button (126).
• To switch the machine off, press the red stop button (127).
Locking the switches
• In order to avoid unauthorised use of the machine, lock both switches
using padlocks.
Basic saw cuts
Changing from saw bench to mitre saw mode (fig. A3, E & M1)
• Remove the parallel fence (22), or the mitre fence, if fitted (fig. A3).
• Remove the upper blade guard (21).
• Replace the under-table guard (63) (fig. E).
• Proceed as described in the section “Turning the sawhead and table
over”.
• Slacken the riving knife clamp knob (97) and remove the riving knife (20),
while holding the blade guard (8) (fig. M1).
• Lower the blade guard.
• Place the riving knife in its storage position in the inside of the base.
Instructions for use
• Always observe the safety instructions and applicable
regulations.
• The attention of UK users is drawn to the “woodworking
machines regulations 1974” and any subsequent
amendments.
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
42
Sawing in mitre saw mode
It is dangerous to operate without guarding. Guards must be in position
when sawing.
• Make sure that the under-table guard does not become clogged with
sawdust.
• Always clamp the workpiece when cutting non-ferrous metals.
General handling
- In the mitre saw mode, the sawhead is automatically locked in the
upper “park”-position.
- Squeezing the guard release lever will unlock the sawhead. Moving the
sawhead down retracts the movable lower guard.
- Never seek to prevent the lower guard returning to its park position
when the cut is completed.
- The minimum length of offcut material is 10 mm.
- When cutting short material (min. 190 mm to the left or the right of the
blade), the use of the optional material clamp is recommended.
- When cutting UPVC sections, a supporting piece made out of timber
with a complementary profile should be placed beneath the material
being cut to provide the correct level of support.
ENGLISH
When mitring the end of a piece of wood with a small off-cut,
position the wood to ensure that the off-cut is to the side of the
blade with the greater angle to the fence:
left mitre,
off-cut to the right
right mitre, off-cut to the left.
Bevel cross-cut (fig. S3)
Bevel angles can be set from 48° left to 2° right and can be cut with the
rotating table set between zero and a maximum of 45° mitre position left
or right.
• Loosen the fence clamping knob (89) and slide the upper part of the
side fence to the left as far as it will go.
• Loosen the bevel clamp knob (17) and set the bevel as desired.
• Tighten the bevel clamp knob firmly.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Compound mitre (fig T1 - T4)
A compound mitre is a cut made using a mitre angle (fig. T1) and a bevel
angle (fig. T2) at the same time. This is the type of cut used to make
frames or boxes with slanting sides like the one shown in fig. T3.
If the cutting angle varies from cut to cut, check that the bevel
clamp knob and the mitre lock knob are securely tightened.
These knobs must be tightened after making any changes in
bevel or mitre.
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel
and mitre settings for common compound mitre cuts. To use the chart,
select the desired angle “A” (fig. T4) of your project and locate that
angle on the appropriate arc in the chart. From that point follow the
chart straight down to find the correct bevel angle and straight across
to find the correct mitre angle.
• Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
• Practice fitting the cut pieces together.
• Example: To make a 4 sided box with 25° exterior angles (angle “A”)
(fig. T4), use the upper right arc. Find 25° on the arc scale. Follow the
horizontal intersecting line to either side to get the mitre angle setting
on the saw (23°). Likewise follow the vertical intersecting line to the top
or bottom to get the bevel angle setting on the saw (40°). Always try
cuts on a few scrap pieces of wood to verify the settings on the saw.
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
Vertical mitre cross-cut (fig. S2)
• Loosen the mitre knob (79) and depress the mitre latch (80). Move the
rotating table left or right to the required angle.
• The mitre latch will automatically locate at 15°, 22.5°, 35.3° and 45°
both left and right. If any intermediate angle is required hold the head
firmly and lock by tightening the mitre knob.
• Always ensure that the mitre knob is locked tightly before cutting.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
SQUARE BOX
6 SIDED BOX
8 SIDED BOX
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
Vertical straight cross cut (fig. S1)
• Loosen the mitre knob (79) and depress the mitre latch (80).
• Engage the mitre latch at the 0° position and tighten the mitre knob.
• Place the wood to be cut against the fence (7).
• Take hold of the operation handle (10) and press in the guard release
lever (9).
• Press the trigger switch (11) to start the motor.
• Depress the head to allow the blade to cut through timber and enter
the saw kerf (81).
• After completing the cut, release the switch and wait for the saw blade
to come to a complete stillstand before returning the head to its upper
rest position.
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
Cutting base mouldings
The cutting of base moulding is performed at a 45° bevel angle.
• Always make a dry run without power before making any cuts.
• All cuts are made with the back of the moulding laying flat on the saw.
Inside corner
- Left side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the left side of the cut.
- Right side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Save the left side of the cut.
Outside corner
- Left side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Save the right side of the cut.
- Right side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the right side of the cut.
Cutting crown mouldings
The cutting of crown moulding is performed in a compound mitre. In
order to achieve extreme accuracy, your saw has pre-set angle positions
at 35.3° mitre and 30° bevel. These settings are for standard crown
mouldings with 45° angles at the top and 45° angles at the bottom.
• Make test cuts using scrap material before doing the final cuts.
• All cuts are made in a left bevel and with the back of the moulding
against the base.
Inside corner
- Left side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the left side of the cut.
43
ENGLISH
- Right side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the left side of the cut.
Outside corner
- Left side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the right side of the cut.
- Right side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the right side of the cut.
Sawing in the bench mode
• Always use the riving knife.
• Always ensure that the riving knife and blade guard are correctly
aligned.
• Always ensure that the mitre saw is set and locked in 0° mitre.
Do not cut metal in this mode.
Ripping (fig. U1 & U3)
• Set the bevel angle to 0°.
• Adjust the saw blade height.
• Set the parallel fence to the required distance.
• Hold the workpiece flat on the table and against the fence. Keep the
workpiece approx. 25 mm away from the saw blade.
• Keep both hands away from the path of the saw blade.
• Switch the machine on and allow the saw blade to reach full speed.
• Slowly feed the workpiece underneath the upper blade guard, keeping
it firmly pressed against the fence. Allow the teeth to cut, and do not
force the workpiece through the saw blade. The saw blade speed
should be kept constant.
• Remember to use the push stick (23) when close to the blade.
• After completing the cut, switch the machine off, allow the saw blade
to stop and remove the workpiece.
Never push or hold the free or cut-off side of the workpiece.
Always use a push stick when ripping small workpieces.
Bevel cuts (fig. U2)
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for ripping.
Cross-cutting (fig. V1)
• Set the bevel angle to 0°.
• Adjust the saw blade height.
• Set the mitre fence to 0°.
• Proceed as for ripping, only use the mitre fence to push the workpiece
through the blade.
Optional attachments
Prior to assembling any accessories always unplug the machine.
Dust extraction kit (fig. W1 & W2)
This machine is provided with two dust extraction points for use in each
mode.
• When sawing wood, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
Connecting - mitre saw position (fig. W1)
• Connect the one end of the first hose to the dust extraction adaptor (13).
• Insert the other end of the hose into the middle inlet port of the
manifold (128).
• Connect the one end of the other hose to the under-table guard (63).
• Insert the other end of the hose into the outer inlet port of the manifold.
Connecting - saw bench position (fig. W2)
• Proceed as for mitre saw position, only connect the hose from the
under-table guard to the saw blade guard (21).
Mitre saw extra support/length stop (fig. A5)
The extra support and length stop can be mounted on the left-hand side
or on the right-hand side, or with two sets on either side.
• Fit the items 31 - 39 onto the two guide rails (32 & 33).
• Use the inclinable support (34) for cross-cutting 210 mm wide boards
(15 mm thick).
Roller support table (fig. A6)
The roller support table (40) is used to support long workpieces. In mitre
saw mode, the roller support table can be mounted on the left-hand side
or on the right-hand side, or with two sets on either side. In saw bench
mode, it can also be mounted in front or at the rear of the saw table.
Side extension table (fig. A8)
The side extension table increases the distance from the rip fence to
the blade to 600 mm or more, depending on the rod length fitted to the
machine and the clamped position of the table. The side extension table
must be used in conjunction with guide rails (33) (option). The adjustable
table is equipped with an engraved scale along its front edge and mounted
on a sturdy base which clamps to the guide rods.
• Fit the extension table to the right-hand side of the machine for
continuity of the distance scale on both tables.
Sliding table (fig. A9)
This sliding table (43) allows for board sizes to the left of the blade up to
1200 x 900 mm.
The guide rods are mounted on a sturdy alloy extrusion which is quickly
detachable from the machine and yet fully adjustable is all planes.
The fence incorporates a full length measuring tape for quick positioning of
an adjustable stop and an adjustable support for narrow workpieces.
Saw bench guard
In countries where the Suva-type guard is a legal requirement, it is
supplied as standard. In other countries, it is available as an option.
Transporting (fig Y)
Bevel cross-cutting
• Set the required bevel angle.
• Proceed as for cross-cutting.
Mitre cuts (fig. V2)
• Set the mitre fence to the required angle.
• Proceed as for cross-cutting.
44
Always transport the machine in saw bench mode with the
upper blade guard fitted.
ENGLISH
The castor wheels provide an easier transport of the machine.
• Fold the rear legs into the base.
• Fold the front legs out of the base.
• Lift the machine by the legs.
When carrying the machine, always seek assistance.
The machine is too heavy for one person to handle.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT machine, simply return it within 30 days, complete as
purchased, to the point of purchase, for a full refund or exchange.
Proof of purchase must be produced.
Maintenance
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
If you need maintenance or service for your DEWALT machine, in the
12 months following purchase, it will be undertaken free of charge
at an authorized DEWALT repair agent. Proof of purchase must be
produced. Includes labour and spare parts for Power Tools.
Excludes accessories.
Lubrication
The bearings of the motor are pre-lubricated and watertight.
• Slightly oil the rotating table bearing surface where it slides on the lip of
the fixed table at regular intervals.
• Periodically lubricate the depth of cut screwthread.
• Clean the parts subject to accumulation of sawdust and chips
periodically with a dry brush.
• ONE YEAR WARRANTY •
Cam adjustment (fig Z1 - Z3)
To take out the clearance between the two tables, proceed as follows:
• Rotate the machine into saw bench mode.
• Remove the screws (138) and the retainer plate (139).
• Loosen the screw (140) of the adjustment cam (141).
• Rotate the adjustment cam using a pair of needle nose pliers.
• Hold the adjustment cam with the pliers and tighten the screw.
• Replace the retainer plate and tighten the screws.
• Rotate the machine into mitre saw mode. Check the force that is
needed to mitre the saw. Repeat the above steps if the force needed is
too high.
If your DEWALT product becomes defective due to faulty materials
or workmanship within 12 months from the date of purchase, we
guarantee to replace all defective parts free of charge or, at our
discretion,
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized persons.
• Proof of purchase date is produced.
This guarantee is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair agent,
please use the appropriate telephone number on the back of this
manual. Alternatively, a list of authorized DEWALT repair agents and
full details on our after-sales service are available on the Internet at
www.2helpU.com
Protecting the environment
Separate collection. This product must not be disposed of with
normal household waste.
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement, or
if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical products
from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and full
details of our after-sales service and contacts are available on the Internet
at: www.2helpU.com
45
E S PA Ñ O L
SIERRA DE DOBLE MODALIDAD D27107
¡Enhorabuena!
Declaración CE de conformidad
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Consumo de potencia
Velocidad máxima de la hoja
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Grueso del cuerpo del disco
Espesor del abridor
Tiempo de frenado automático de la hoja
Peso
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27107
230
2.000
1.700
4.000
300 - 305
30
2,1 - 2,2
2,5
< 10
42
D27107
DeWALT certifica que estas herramientas eléctricas han sido construidas
de acuerdo a las normas siguientes: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE,
EN 61029-1, EN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2
y EN 61000-3-3.
Para información más detallada, contacte a DeWALT, véase abajo o
consulte el dorso de este manual.
Nivel de presión acústica de acuerdo con las normas 86/188/CEE
y 98/37/CEE, medida de acuerdo con EN 61029-2-11:
D27107
LpA (presión acústica)
dB(A)*
91,5
LWA (potencia acústica)
dB(A)
102,5
* al oído del usuario
Capacidad de corte
Modalidad de ingletadora
Inglete (posiciones máximas)
izquierda
derecha
Bisel (posiciones máximas)
izquierda
derecha
Capacidad máx. de corte al través a 90°
mm
Capacidad máx. de corte de inglete a 45°
mm
Profundidad máxima de corte 90°
mm
Profundidad máxima de corte en bisel 45°
mm
Profundidad máxima de corte en bisel de 45°, inglete de 45° mm
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
100
KpA (incertidumbre de presión acústica)
dB(A)
3
KWA (incertidumbre de potencia acústica)
dB(A)
3
Tome medidas adecuadas para la protección de los oídos.
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración según
EN 61029-2-11:
D27107
< 2,5 m/s2*
* incertidumbre de medición de acuerdo con EN 12096: 1,1 m/s2
Modalidad de sierra de banco
Capacidad máxima de corte longitudinal a izquierda/derecha mm 150/320
Profundidad de corte a 90°
mm 81
Profundidad de corte a 45°
mm 56
Fusibles
Herramientas 230 V:
10 A
En el presente manual figuran los pictogramas siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes mortales o de averías
en la herramienta en caso de no respeto de las instrucciones
en este manual.
Indica tensión eléctrica.
Bordes afilados.
46
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
E S PA Ñ O L
Instrucciones de seguridad
Al utilizar herramientas eléctricas, observe las reglas de seguridad en
vigor en su país, a fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, de
lesiones y de incendio.
Lea completamente este manual antes de utilizar la herramienta.
Mantenga a mano este manual para consultas posteriores.
14
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga herramientas a la lluvia. No utilice la herramienta en
ambientes húmedos o mojados. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada (250 - 300 Lux). No utilice la herramienta donde exista
riesgo de incendio o explosión, p. ej. en la proximidad de líquidos o
gases inflamables.
3 Mantenga alejados a los niños.
No permita que niños, otras personas o animales se acerquen al área
de trabajo ni toquen la herramienta o el cable de corriente.
4 Vista ropa de trabajo apropiada.
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían ser atrapados
por piezas en movimiento. Si tiene el pelo largo, manténgalo
recogido y cubierto. Cuando trabaje en ambientes externos utilice
preferentemente guantes y calzado antideslizante apropiados.
5 Protección personal
Utilice siempre gafas de protección. Utilice una mascarilla si el trabajo
a ejecutar produce polvo u otras partículas volantes. Si esas partículas
están a una temperatura considerablemente caliente utilice también un
delantal de trabajo. Lleve puesta siempre la protección auditiva.
Lleve un casco de seguridad en todo momento.
6 Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (p. ej. humedad elevada, formación
de polvo metálico, etc.), se puede mejorar la seguridad eléctrica
intercalando un transformador de separación o un disyuntor con
derivación a tierra (FI).
7 No intente realizar demasiadas cosas al mismo tiempo
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
8 Esté siempre alerta
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando esté cansado.
9 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la pieza de trabajo. Es más
seguro que sujetarla con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
10 Conecte los accesorios para la extracción de polvo.
Si se suministran adaptadores para la conexión de accesorios
extractores y para el almacenamiento del polvo, asegúrese de que
conectarlos y utilizarlos adecuadamente.
11 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha, asegúrese de que las llaves
y utensilios de reglaje hayan sido retirados.
12 Cables alargadores
Compruebe que el cable alargador no presente despecfectos antes de
utilizarlo. Al utilizar las herramientas en exteriores, utilice exclusivamente
aquellos cables prolongadores diseñados para estas condiciones.
13 Utilice la herramienta adecuada.
En este manual, se indica para qué uso está destinada cada herramienta.
No utilice herramientas o dispositivos acoplables de baja potencia para
ejecutar trabajos pesados. La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad si se utiliza de acuerdo con sus características técnicas.
No fuerce la herramienta.
15
16
17
18
19
20
Atención! El uso de otros accesorios, adaptadores, o la propia
utilización de la herramienta en cualquier forma que no sea la
recomendada en este manual de instrucciones puede presentar riesgo
de lesiones a los usuarios.
Compruebe que no haya piezas averiadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente que la herramienta y
el cable de corriente no presenten desperfectos. Compruebe que no
existan piezas móviles mal alineadas o atascadas, piezas quebradas,
protectores o interruptores dañados e interruptores o cualquier otro
condicionante que pueda afectar al funcionamiento correcto de
la herramienta. Asegúrese de que la herramienta puede funcionar
adecuadamente y cumplir con el cometido para el que ha sido diseñada.
No use la herramienta si hay alguna pieza defectuosa o averiada. No
utilice la herramienta si no es posible apagar y encender el interruptor.
Encargue al servicio técnico autorizado que repare o sustituya las
piezas defectuosas o averiadas. Jamás intente repararla usted mismo.
Desconecte la herramienta.
Desconecte la herramienta y no la pierda de vista hasta que haya
dejado de funcionar completamente. Desenchufe la herramienta
cuando no la esté utilizando, antes de sustituir piezas, accesorios o
acoplamientos, y antes de efectuar revisiones.
Evite ponerla en funcionamiento involuntariamente.
Asegúrese de que la herramienta esté apagada cuando la enchufe.
No someta el cable de alimentación a presión innecesaria.
Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe. Proteja el cable
de las fuentes de calor, del aceite y de las aristas vivas.
Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas eléctricas que no se utilizen deben estar guardadas
en un lugar seco, cerrado y fuera del alcance de los niños.
Tenga cuidado al realizar labores de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias para trabajar mejor
y de forma más segura. Siga las instrucciones de mantenimiento y
sustitución de accesorios. Mantenga los mandos y conmutadores
secos, limpios y libres de aceite y grasa.
Reparaciones
Esta herramienta eléctrica cumple con las reglas de seguridad en vigor.
Haga reparar su herramienta en Centros de Servicio DEWALT.
Las reparaciones deben llevarse a cabo por personal cualificado,
utilizando piezas de recambio originales. Caso contrario podría
provocar situaciones de riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales de las ingletadoras
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados antes de ponerla en marcha.
• No ponga la máquina en funcionamiento sin el protector en posición,
o si el protector no funciona o no se mantiene estable.
• Nunca coloque las manos en la región de la hoja cuando la sierra esté
conectada a la red eléctrica.
• No intente nunca detener la máquina en movimiento rápidamente
presionando una herramienta u otro objeto contra la hoja; esto podría
ocasionar graves accidentes involuntariamente.
• Antes de usar un accesorio, consulte el manual de instrucciones.
El uso inadecuado de un accesorio puede ocasionar daños.
• Seleccione la hora correcta para el material que vaya a cortar.
• Observe la velocidad máxima marcada en la hoja de sierra.
• Al manipular la hoja de sierra, utilice un instrumento de protección
o guantes.
• Asegúrese de que la hoja gira en la dirección correcta. Mantenga la
hoja afilada.
• La velocidad máxima de la hoja de sierra debe ser siempre igual o
superior a la velocidad en vacío impresa en la placa de características
de la herramienta.
• No utilice hojas de sierra que no se ajusten a las dimensiones
indicadas en la documentación técnica. No utilice espaciadores
para encajar una hoja sobre el husillo. Utilice sólo las hojas que se
especifican en este manual, que cumplen la norma EN 847-1.
47
E S PA Ñ O L
• Considere la utilización de hojas reductoras de ruido especialmente
proyectadas.
• No utilice hojas HSS.
• No utilice hojas de sierra que estén agrietadas o dañadas.
• No utilice discos abrasivos.
• Tras finalizar el corte, suelte el interruptor y espere a que la hoja de
la sierra se pare completamente antes de colocar el cabezal en su
posición de reposo superior.
• Compruebe que el brazo está firmemente sujeto cuando realice cortes
biselados.
• No encaje nada contra el ventilador para detener el eje del motor.
• El protector de la hoja de la sierra se levantará automáticamente
cuando se baje el brazo y cubrirá la hoja al levantar el brazo. Es posible
levantar el protector con la mano al instalar o extraer una hoja o para
inspeccionar la sierra. No levante nunca el protector de la hoja con la
mano a menos que la sierra esté desconectada.
• Mantenga la zona alrededor de la máquina bien conservada y libre de
materiales sueltos, por ej., virutas y recortes.
• Compruebe periódicamente que las ranuras de aire del motor están
limpias y libres de virutas.
• Desconecte la máquina de la red antes de realizar cualquier tarea de
mantenimiento o cuando cambie la hoja.
• Nunca realice tareas de limpieza o mantenimiento mientras la máquina
esté funcionando y el cabezal no esté en posición de reposo.
• La sección delantera del protector está apersianada para permitir la
visibilidad mientras se está cortando. Aunque las persianas reducen
considerablemente la cantidad de restos quesalen despedidos al utilizar
la sierra, existen aperturas en el protector. Por consiguiente, es preciso
llevar siempre gafas de seguridad al mirar a través de las persianas.
Normas de seguridad adicionales para las sierras de banco
• No utilice hojas de sierra con un grosor superior o un ancho de diente
inferior al grosor del abridor.
• Compruebe que la hoja gira en la dirección correcta y que los dientes
apuntan hacia la parte delantera de la sierra.
• Antes de empezar a utilizar la sierra, cerciórese de que todas las
manivelas de sujeción están bien apretadas.
• Compruebe que la hoja y los collarines están limpios, y que la parte
rebajada del collarín está en contacto con la hoja. Apriete bien la tuerca
del collarín.
• Mantenga la hoja de la sierra afilada y cerciórese de que está bien
montada.
• Compruebe que la distancia entre la cuchilla de ranurar y la hoja es
correcta (5 mm como máximo).
• Nunca utilice la sierra sin los protectores superior e inferior en su sitio.
• Mantenga las manos alejadas de la hoja de la sierra.
• Desconecte la sierra de la corriente antes de cambiar la hoja o realizar
tareas de mantenimiento.
• Utilice siempre un taco para empujar las piezas que debe serrar y
mantenga las manos alejadas por lo menos 150 mm de la hoja de la
sierra mientras corta.
• No intente trabajar con un voltaje distinto del indicado.
• No aplique lubricantes a la hoja mientras esté en funcionamiento.
• No se incline por encima de la hoja de la sierra.
• Mantenga siempre la varilla de empuje en su posición original cuando
no esté en uso.
• No se sitúe encima de la unidad.
• Durante el transporte, asegúrese de que la parte superior de la hoja de
sierra esté cubierta, por ejemplo, con el protector.
• No utilice el protector para la manipulación o el transporte
de la herramienta.
Normas de seguridad adicionales para sierras de doble modalidad
• Asegúrese de que el brazo esté fijado firmemente en la posición de
trabajo en la modalidad de sierra de banco.
48
• Asegúrese de que el brazo esté sujeto correctamente cuando corte a
bisel en la modalidad de sierra de banco.
• Asegúrese de que la mesa esté correctamente bloqueada al cambiar
la modalidad de la sierra.
• Tenga cuidado al ranurar durante el funcionamiento como sierra de
banco y utilice el sistema de protección correcto. No es posible limar
con esta máquina.
• Nunca sierre materiales ferrosos o no ferrosos cuando corte en paralelo
en el modo de sierra de banco.
Riesgos remanentes
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
- lesiones provocadas por tocar las piezas giratorias
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse, tales como:
- Dificultades auditivas.
- Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas del
disco de sierra giratorio.
- Riesgo de lesiones al cambiar el disco de sierra.
- Riesgo de que los dedos queden atrapados al abrir los cierres de
protección.
- Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al cortar
madera, en especial de roble, haya y MDF.
Etiquetas sobre la herramienta
En la herramienta se indican los siguientes pictogramas:
Cuando utilice la máquina en la modalidad de ingletadora,
asegúrese de accionar el interruptor de gatillo al encender y
apagar. No accione la caja de interruptores en esta modalidad.
Cuando utilice la máquina en la modalidad de sierra de banco,
asegúrese siempre de que el abridor haya sido montado.
No utilice la máquina sin el abridor.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Máquina parcialmente montada
1 Caja con:
1 Protector superior para la modalidad de sierra de banco
1 Protector de debajo de la mesa para la modalidad de ingletadora
4 Patas
2 Ruedas
4 Pies
1 Guía paralela
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A1 - A10)
La sierra D27107 de doble modalidad ha sido diseñada para utilizarse
como ingletadora o sierra de banco y para realizar las cuatro principales
operaciones de serrado (longitudinal, transversal, a bisel y a inglete) con
facilidad, precisión y seguridad.
Modalidad de ingletadora
En esta modalidad, la sierra puede utilizarse para realizar cortes verticales,
a bisel o a inglete.
E S PA Ñ O L
Modalidad de sierra de banco
Girada sobre su eje central, la sierra puede utilizarse para realizar
cortes longitudinales normales y serrar piezas anchas que se empujan
manualmente contra la hoja.
A8
42
Prolongación de mesa (D271058)
43
Mesa corredera (D271055)
Varillas empujadoras (DE3454) (no se muestran)
A9
Características
Para usar en ambas modalidades:
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
Interruptor de marcha/parada (modalidad de sierra de banco)
Palanca de desbloqueo de la mesa
Mordaza de la mesa giratoria
Mesa de la ingletadora
Mesa giratoria
Guía derecha
Guía izquierda
Protector inferior móvil de la hoja
Palanca de desbloqueo del protector
Empuñadura de manejo
Botón de reinicio del disyuntor.
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
Empuñadura de manejo
Interruptor de gatillo (modalidad de ingletadora)
Protector superior fijo de la hoja
Adaptador de salida de serrín
Rueda
Pata
Pie
Mango de sujeción de bisel
A10
44
Kit de extracción de polvo de tres vías (D271054)
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la red corresponde al valor indicado
en la placa de características.
Utilización de un cable de prolongación
Si fuera necesario un cable alargador, utilice un alargador adecuado para
la entrada de alimentación de esta máquina (consulte los datos técnicos).
El tamaño de conductor mínimo es 2,5 mm2. El cable debe tener una
camisa de goma y un conductor de toma a tierra.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable completamente.
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de proceder con el montaje
y los ajustes.
Desembalado de la máquina y de sus piezas
A3
17
18
19
20
21
22
23
Mango de sujeción de bisel
Mecanismo de ajuste de altura
Mesa de la sierra de banco
Abridor
Protector superior de hoja
Guía paralela
Palo
Accesorios opcionales
Para usar en la modalidad de ingletadora:
30
Inserto de la guía (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Soporte ajustable de 760 mm (altura máx.) (DE3474)
Raíles guía de soporte 1.000 mm (DE3494)
Raíles guía de soporte 500 mm (DE3491)
Soporte inclinable (DE3495)
Tope basculante (DE3462)
Tope para piezas de trabajo pequeñas (para utilizarse con raíles
guía [33]) (DE3460)
Soporte con tope desmontable (DE3495)
Soporte con tope desmontado (DE3495)
Mordaza de materiales (D271051)
A6
40
Mesa apoyada en rodillos (DE3497)
Para usar en la modalidad de sierra de banco:
A7
41
Guía de ingletes (D271052)
Cuando mueva la máquina, pida siempre ayuda. La máquina
es demasiado pesada para una sola persona.
•
•
•
•
Retire el material de embalaje suelto de la caja.
Levante y saque la máquina de la caja.
Saque la caja de componentes del interior de la máquina.
Retire cualquier material de embalaje restante de la máquina.
Montaje de los pies (fig. B)
Con los pies montados, la máquina se puede instalar sobre un banco de
trabajo. Para garantizar un funcionamiento seguro, la máquina debe fijarse
al banco de trabajo.
• Ponga la máquina boca abajo.
• Coloque un pie (16) en cada una de las posiciones de montaje (51) de
la base.
• Deslice una tuerca (52) en las ranuras (53) situadas por encima de las
posiciones de montaje.
• Inserte un perno (54) con una arandela (55) en los pies.
• Apriete los pernos.
• Monte las patas tal como se describe a continuación.
• Pliegue las patas tal como se describe a continuación.
• Coloque la máquina en posición vertical.
• Fije la máquina al banco de trabajo.
Montaje de las patas (fig. C1 & C2)
Con las patas montadas, la máquina puede instalarse independientemente.
• Ponga la máquina boca abajo.
• Monte las patas tal como se describe a continuación. No olvide que las
patas delanteras y las traseras tienen distintas longitudes. Las patas
traseras son ligeramente más largas que las delanteras. Asegúrese de
montar las patas en el lugar correcto.
• Coloque la máquina en posición vertical. Compruebe que quede bien
nivelada y, si fuera necesario, ajuste la altura de sujeción de las patas.
49
E S PA Ñ O L
Patas traseras
• Lleve una pata (15) a cada uno de los puntos de montaje (56) situados
en los bordes inferiores del interior de la base (fig. C1).
• Pase un perno de rosca (57) desde el exterior a través de los orificios
en el bastidor y las patas.
• Coloque una abrazadera (58) y un pomo de bloqueo (59) en los pernos.
• Apriete los pomos de bloqueo.
Patas delanteras
• Lleve una pata (15) a cada uno de los puntos de montaje (56) situados
en los bordes superiores del interior de la base (fig. C2).
• Coloque una abrazadera (58) sobre las patas.
• Pase un perno de rosca (57) desde el interior a través de los orificios
en las abrazaderas, las patas y el bastidor.
• Coloque un pomo de bloqueo (59) en los pernos.
• Apriete los pomos de bloqueo.
Plegado de las patas (fig. C3)
Las patas pueden plegarse en la base para poder utilizar la máquina en un
banco de trabajo.
• Ponga la máquina boca abajo.
• Afloje el pomo de bloqueo (59) de la primera pata (15).
• Pliegue la pata hacia dentro.
• Apriete el pomo de bloqueo.
• Repita este procedimiento con las otras patas.
• Coloque la máquina en posición vertical.
Montaje de las ruedas (fig. D)
• Coloque una rueda (14) en los ejes (60) de cada lado de la máquina.
• Coloque una arandela plana (61) y una tuerca (62) en el extremo
roscado de los ejes.
• Apriete las tuercas con la llave que se suministra.
Montaje en la modalidad de ingletadora
Montaje del protector de debajo de la mesa (fig. E)
El protector de debajo de la mesa (63) se monta por la parte superior de la
mesa de la sierra de banco.
• Introduzca los dos pernos de sujeción situados a la izquierda del protector
en las ranuras (64) a la izquierda de la ranura (65) de la hoja. Gire los
tornillos de plástico en el sentido contrario a las agujas del reloj.
• Coloque el protector sobre la mesa y presione el perno de ajuste en
la ranura (66) a la derecha de la ranura de la hoja. Gire el tornillo de
plástico en el sentido contrario a las agujas del reloj.
• Para la retirada, gire los tornillos en el sentido de las agujas del reloj y
retire el protector.
Giro del cabezal y la mesa (fig. F1 - F4)
• Sujete la mesa de sierra (19) con una mano y empuje la palanca de
desbloqueo de la mesa (2) hacia la derecha (fig. F1).
• Empuje la mesa hacia abajo por la parte delantera (fig. F2) y gírela
completamente hasta que el conjunto de motor quede hacia arriba y la
placa (67) encaje en el mecanismo de bloqueo (68) de la mesa (fig. F3).
• Empuje la palanca de desbloqueo (69) hacia la parte trasera mientras
sujeta el cabezal hacia abajo hasta que la unidad guía a resorte (70)
pueda levantarse para sacarse de su asiento (fig. F4).
• Suelte la unidad guía.
• Sujetando el cabezal con firmeza, permita que la presión de resorte
empuje el cabezal hacia arriba hasta su posición de reposo.
Cambie siempre las hojas con la máquina en la modalidad de
ingletadora.
El diámetro máximo de las hojas que pueden montarse es de
305 mm y el mínimo de 300 mm.
• Apriete la palanca de desbloqueo del cabezal (9) para soltar el
protector inferior (8) y, a continuación, levante este último tanto como
sea posible (fig. G1).
• Afloje el tornillo de la abrazadera del protector (71) lo suficiente para
poder levantar la abrazadera del protector (72) y tener acceso al tornillo
de sujeción de la hoja (73) (fig. G2).
• Manteniendo el protector inferior en posición elevada por medio del
tornillo de la abrazadera del protector (71), apriete el botón de bloqueo
del eje (74) (fig. G1) con una mano, y con la otra, sostenga la llave para
hojas suministrada para aflojar el tornillo roscado izquierdo (73) de la
hoja girándole en el sentido de las agujas del reloj (fig. G3).
Para utilizar el bloqueo del eje, apriete el botón según se indica
y gire el eje con la mano hasta que note que se bloquea.
Continúe apretando el botón de bloqueo para evitar que el eje
gire. (74, fig. G1)
• Extraiga el tornillo de sujeción de la hoja (73) y el soporte del disco
exterior (75) (fig. G4).
• Monte la hoja de la sierra (76) sobre el resalte (77) que hay en el
soporte del disco interior (78), asegurándose de que los dientes en
el borde inferior de la hoja apunten hacia la parte posterior de la
ingletadora (alejados del operador).
• Vuelva a colocar el soporte del disco exterior.
• Apriete el tornillo de sujeción de la hoja (73) en el sentido contrario a las
agujas del reloj, al tiempo que, con la otra mano, sujeta el bloqueo del eje.
• Mueva la abrazadera del protector (72) hacia abajo de forma cubra
totalmente el tornillo de sujeción de la hoja (73) (fig. G2).
• Apriete el tornillo de la abrazadera del protector (71).
No apriete nunca el pasador de bloqueo del eje mientras la
hoja esté girando.
Asegúrese de mantener bajada la abrazadera del protector y
apriete firmemente los tornillos de ésta después de instalar la
hoja.
Ajustes para la modalidad de ingletadora
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera preciso
volver a realizar un ajuste debido al transporte y manipulación,
o a cualquier otro motivo, siga los pasos que se describen a continuación.
Una vez realizados, estos ajustes deben mantenerse.
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (fig. H1 - H3)
• Afloje el pomo de ingletes (79) y apriete el enganche de ingletes (80)
para soltar la mesa giratoria (5) (fig. H1).
• Balancee la mesa giratoria hasta que el enganche la sitúe en la posición
de inglete de 0°. No apriete el pomo.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte
de la sierra (81).
• Coloque una escuadra (82) contra la guía izquierda (7) y la hoja (76)
(fig. H2).
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. G1 - G4)
Los dientes de las hojas nuevas están muy afilados y pueden
ser peligrosos.
50
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los tornillos (83) (fig. H3) y desplace el conjunto de escala/mesa
giratoria hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la escuadra
E S PA Ñ O L
indique que la hoja está situada en un ángulo de 90° respecto a la guía
(fig. H2).
• Vuelva a apretar los tornillos (83) (fig. H3). No preste atención a la
lectura que señale el indicador de inglete en este punto.
Ajuste del indicador de inglete (fig. H1 & H4)
• Afloje el pomo de ingletes (79) y apriete el enganche de ingletes (80)
para soltar la mesa giratoria (5) (fig. H1).
• Con el pomo de ingletes aflojado, deje que el enganche se coloque en
su lugar a medida que gira el brazo de inglete más allá del cero.
• Observe el indicador (84) y la escala de ingletes (85) (fig. H4). Si el
indicador no marca cero exactamente, afloje el tornillo (86), mueva el
indicador para que indique 0º y apriete el tornillo.
• Afloje el pomo de sujeción de la guía (91) y deslice la parte superior de
la guía lateral a la izquierda los más lejos que llegue (fig. J).
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (17) (fig. I1) y, teniendo el tope de
posición de bisel intermedio (93) dado la vuelta, mueva el brazo de la
sierra hacia la izquierda hasta que el tope de ajuste de posición angular
(96) se apoye sobre el tope de posición de bisel intermedio (93) (fig. L).
Ésta es la posición de bisel de 30°.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Gire el tornillo de tope de ajuste de posición del bisel (96) hacia dentro
o fuera, según sea necesario, hasta que el indicador (88) señale 30°,
estando el tope de ajuste de posición del bisel apoyado sobre el tope
de posición del bisel intermedio.
Montaje en la modalidad de sierra de banco
Comprobación y ajuste de la hoja a la mesa (fig. I1 - I3)
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (17) (fig. I1).
• Empuje el cabezal de la sierra hacia la derecha para asegurarse de que
esté totalmente vertical y ajuste el mango de sujeción de bisel.
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte de
la sierra (81).
• Sitúe un cartabón (82) en la mesa y elévelo contra la hoja (76) (fig. I2).
No toque la punta de los dientes de la hoja con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (17) (fig. I1) y gire hacia adentro
o hacia fuera (fig. I3) el tornillo de tope de ajuste de posición vertical
(87) hasta que la hoja esté a 90° respecto de la mesa medido con la
escuadra (fig. I2).
• Si la posición del indicador de bisel (88) en la escala de biseles (89) no
es igual a 0, afloje el tornillo (90) que sujeta el indicador y mueva éste
tal como sea necesario (fig. I3).
Ajuste de la guía (fig. J)
La parte superior de la guía izquierda se puede ajustar hacia la izquierda
para dejar espacio y permitir que la sierra corte oblicuamente en un ángulo
completo de 48° a la izquierda. Para ajustar la guía (7):
• Afloje el pomo de sujeción de la guía (91) y deslice la parte superior de
la guía lateral a la izquierda.
• Haga una prueba con la ingletadora desconectada y compruebe la
distancia. Ajuste la guía para que quede lo más cerca posible de la
hoja con objeto de lograr el máximo soporte para la pieza de trabajo
sin que obstaculice el movimiento ascendente y descendente del brazo.
• Apriete fuerte el pomo.
La ranura de la guía (92) se puede llegar a obstruir por el
serrín. Para limpiarla, utilice una varilla o aire a baja presión.
Comprobación y ajuste el ángulo del bisel (fig. I1, J & K)
• Afloje el pomo de sujeción de la guía (91) y deslice la parte superior de
la guía lateral a la izquierda lo más lejos que llegue (fig. J).
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (17) (fig. I1) y, teniendo el tope de
posición de biseles intermedio (93) dado la vuelta, mueva el brazo de
la sierra hacia la izquierda hasta que el tope de posición angular (94) se
apoye contra el tope de ajuste de posición del bisel (95) (fig. K). Ésta es
la posición de bisel de 45°.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Gire el tornillo de tope de ajuste de posición de bisel (95) hacia dentro
o fuera, según sea necesario, hasta que el indicador (88) señale 45º,
estando el tope de posición angular apoyado contra el tope de ajuste
de posición del bisel.
Comprobación y ajuste el ángulo del bisel intermedio (fig. I1, J & L)
El ángulo de bisel intermedio se preajusta a 30°, lo que permite un ajuste
rápido para el corte de molduras con corona.
Cambio de la modalidad de ingletadora a sierra de banco
(fig. A1, M1 - M5)
• Coloque la hoja en la posición de corte transversal de 0° con la
mordaza (3) de la mesa giratoria fijada (fig. A1).
• Afloje el pomo de sujeción (97) del abridor lo justo para permitir que
éste se introduzca en la ranura de montaje (fig. M1).
• Retire el abridor (20) de su posición de almacenamiento en el interior
de la base.
• Apriete la palanca de desbloqueo del protector (9) para soltar el
protector de la hoja (8) y, a continuación, levante este último tanto
como sea posible (fig. A1).
• Deslice la abrazadera (98) del abridor en la ranura de montaje (99)
(fig. M1). Apriete el pomo de sujeción.
• Empuje la palanca (100) para permitir que la parte superior a resorte de
la guía (7) se apoye contra la mesa giratoria (fig. M2)
• Empuje el cabezal de sierra hacia abajo.
• Empuje la palanca de desbloqueo (69) hacia la parte trasera (fig. M3).
• Empuje la unidad guía (70) hacia abajo hasta que las muescas (101)
encajen en sus posiciones (102) (fig. M3).
La hoja no debe chocar contra el protector de hoja inferior.
• Tire de la palanca de desbloqueo de la mesa (2) hacia la derecha,
levante la mesa por su borde delantero (4) (fig. M4) e inclínela hacia
atrás 180° hasta que la placa del mecanismo de bloqueo de la mesa
(68) enganche automáticamente en el enganche del mecanismo de
bloqueo de la mesa para fijarla en la modalidad de sierra de banco
(fig. M5).
• Quite el protector de debajo de la mesa.
Ajuste del abridor (fig. N1 & N2)
Cuando sea necesario realizar ajustes en el abridor (20), es
mejor poner la unidad en la modalidad de ingletadora (fig.
N2). Proceda como se describe en la sección «Cambio de la
modalidad de ingletadora a sierra de banco».
La posición correcta requiere que el extremo superior del abridor no
sobresalga más de 2 mm por debajo del diente más alto de la hoja y que
el radio del cuerpo no exceda de 3 - 8 mm a partir del ápice de los dientes
de la hoja de sierra (fig. N1).
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los pernos (102) para ajustar la posición horizontal del abridor.
• Afloje los pernos (103) para ajustar la posición vertical del abridor.
• Apriete firmemente los pernos.
Montaje del protector superior de la hoja (fig. O)
El protector superior de la hoja (21) ha sido diseñado para montarse fácil
y rápidamente al abridor (20) una vez que la máquina se encuentre en el
modo de sierra de banco.
51
E S PA Ñ O L
• Afloje la tuerca de mariposa (105).
• Manteniendo el protector en posición vertical, alinee la ranura de la parte
trasera del protector con el abridor.
• Baje el protector sobre el abridor (20), asegurándose que el eje del
perno entre en la hendidura.
• Coloque el protector en posición horizontal. Esto bloqueará el
protector al abridor mediante el tornillo de posición (106).
• Apriete la tuerca de mariposa.
Nunca use la sierra en modalidad de sierra de banco si el
protector superior no está bien montado.
Montaje y ajuste de la guía paralela (fig. P1 - P5)
Es posible montar la guía paralela (22) a cualquier lado de la hoja.
• Coloque la abrazadera (107) deslizándola desde la derecha o la
izquierda (fig. P1). La placa de sujeción encaja detrás del borde
delantero de la mesa.
• Deslice la guía contra la hoja.
• Empuje la palanca (108) hacia abajo para fijar la guía en su lugar.
• Compruebe que la guía esté paralela a la hoja.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los pomos de bloqueo (109) y deslice la guía hacia atrás para
obtener acceso a los pernos de ajuste (110) de la parte superior de la
guía (fig. P2).
• Utilizando la llave, afloje los pernos de ajuste que sujetan la abrazadera
de la guía al soporte de la guía.
• Ajuste la guía para que quede paralela a la hoja comprobando la
distancia entre ésta y la guía por delante y por detrás de la hoja.
• Una vez ajustada, vuelva a apretar los tornillos de ajuste y compruebe
de nuevo que la guía haya quedado paralela a la hoja.
• Compruebe que el indicador (111) señale cero en la escala (fig. P3).
Si el indicador no marca cero exactamente, afloje el tornillo (112),
mueva el indicador para que indique 0º y apriete el tornillo.
El ajuste de fábrica de la guía es a la derecha de la hoja. Para preparar la
guía para su uso al lado izquierdo de la hoja, proceda del siguiente modo
(fig. P4):
• Retire los pomos de bloqueo (109).
• Deslice el perfil de la guía (113) fuera del soporte de sujeción.
• Dé la vuelta al soporte de sujeción (114) y vuelva a colocar los pomos
de bloqueo.
• Deslice la guía en el soporte de sujeción.
• Apriete los pomos.
La guía es reversible: la pieza de trabajo se puede desplazar a lo largo
de la superficie de 75 mm o de 11 mm, para permitir la utilización de una
varilla empujadora al realizar cortes longitudinales en piezas finas (fig P5).
• Para ajustarla en la de 11 mm, afloje los pomos de sujeción de la guía
(109) y deslice la guía (113) sacándola del soporte de sujeción (114).
• Gire la guía y acople de nuevo el soporte de sujeción en la ranura tal
y como se muestra (fig. P5).
• Si desea utilizarla en la altura total de 75 mm, deslice la guía dentro del
soporte de sujeción con la superficie ancha en posición vertical (fig. P4).
Use el perfil de 11 mm al hacer cortes longitudinales en piezas
de trabajo bajas para que la varilla empujadora pueda pasar
entre la hoja y la guía.
La parte posterior de la guía debe quedar al mismo nivel que la
parte delantera del abridor.
Montaje y ajuste de la guía de ingletes (fig. Q1 - Q4)
La guía de ingletes (D271052) se encuentra disponible como opción. La
guía de ingletes (41) puede utilizarse para realizar cortes a inglete cuando
la máquina se encuentra en la modalidad de sierra de banco (fig. Q1).
52
• Afloje el pomo de sujeción (115) y bascule la barra guía (116) hacia
fuera (fig. Q2). Apriete el pomo de sujeción.
• Deslice la guía en el lado izquierdo de la mesa (fig. Q3).
• Afloje el pomo de bloqueo (117).
• Coloque una escuadra (82) contra la guía (41) y la hoja (76).
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje la tuerca (118) unas cuantas vueltas y gire hacia dentro o
hacia fuera el tornillo de tope de ajuste del ángulo derecho (119) (fig.
Q4) hasta que la guía esté a 90º respecto de la hoja medido con la
escuadra (fig. Q3).
• Apriete el pomo (117).
• Compruebe que el indicador (120) señale cero en la escala (121).
Ajuste si fuera necesario.
Cambio de la modalidad de sierra de banco a ingletadora
(fig. A3, E & M1)
• Retire la guía paralela (22), o la guía de ingletes, si está instalada (fig. A3).
• Retire el protector superior de la hoja (21).
• Vuelva a colocar el protector de debajo de la mesa (63) (fig. E).
• Proceda como se describe en la sección “Giro del cabezal y la mesa”.
• Afloje el pomo de sujeción (97) del abridor y retire éste (20), mientras
sujeta el protector de la hoja (8) (fig. M1).
• Baje el protector de la hoja.
• Coloque el abridor en su posición de almacenamiento en el interior
de la base.
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las normas
de aplicación.
• Asegúrese de que el material que va a serrar esté bien sujeto.
• Aplique únicamente una presión suave en la herramienta y no
ejerza presión lateral en la hoja de la sierra.
• Evite la sobrecarga.
Antes de trabajar:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no debe
ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados.
Encender y apagar (fig. R1 - R3)
Esta máquina dispone de dos sistemas de interruptores independientes.
En la modalidad de ingletadora, se utiliza el interruptor de gatillo (11)
(fig. R1). En la modalidad de sierra de banco, se utiliza el interruptor
de encendido/apagado (1) (fig. R2). En la caja de distribución se ha
integrado un dispositivo con reinicio manual para proteger el motor ante
una sobrecarga. En caso de que se produzca una desconexión de la
alimentación, proceda del siguiente modo:
- Asegúrese de que se ha apagado la máquina.
- Pulse el botón de reinicio (142).
Modalidad de ingletadora (fig. R1)
Hay un orificio (122) en el interruptor de gatillo para insertar un candado y
bloquear la herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, pulse el interruptor de gatillo (11).
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
E S PA Ñ O L
Bloqueo de los interruptores
• Para evitar el uso no autorizado de la máquina, bloquee ambos
interruptores con candados.
Cortes de sierra básicos
Funcionamiento en la modalidad de ingletadora
Es peligroso usar la sierra sin los protectores. Los protectores deben estar
siempre bien colocados.
• Asegúrese de que el protector de debajo de la mesa no se obstruya
con el serrín.
• Sujete firmemente la pieza de trabajo siempre que corte metales no
ferrosos.
Instrucciones generales
- En la modalidad de ingletadora, el cabezal de la sierra queda
automáticamente bloqueado en la posición superior «estacionada».
- Al apretar la palanca de desbloqueo del protector el cabezal se
desbloqueará. Cuando mueva hacia abajo el cabezal, el protector
inferior móvil se retraerá.
- Nunca intente impedir que el protector inferior vuelva a su posición
estacionada una vez completado el corte.
- La parte sobrante del material cortado debe tener un mínimo de 10 mm.
- Al cortar piezas cortas (mín. 190 mm a la izquierda o la derecha de la
hoja), es recomendable utilizar la mordaza de material opcional.
- Al cortar secciones de PVC, debe apoyarlas sobre un trozo de madera
de dimensiones parecidas para proporcionar el soporte necesario.
Corte transversal a inglete vertical (fig. S2)
• Afloje el pomo de ingletes (79) y apriete el enganche (80). Mueva la
mesa giratoria a la izquierda o a la derecha hasta el ángulo preciso.
• El enganche de ingletes se colocará automáticamente a 15°, 22,5°,
35,3° y 45°, tanto a izquierda como a derecha. Para obtener cualquier
ángulo intermedio, sujete el cabezal con firmeza y bloquéelo apretando
el pomo de ingletes.
• Antes de realizar un corte, compruebe siempre que el pomo de ingletes
esté bien sujeto.
• Siga las instrucciones que se dan para «Corte transversal recto
vertical».
Corte transversal oblicuo (fig. S3)
Los ángulos oblicuos se pueden establecer desde 2° a la izquierda hasta
48° a la derecha y se pueden cortar con la mesa giratoria colocada entre
cero y una posición máxima de inglete de 45° a la derecha o a la izquierda.
• Afloje el pomo de sujeción de la guía (89) y deslice la parte superior
de la guía lateral a la izquierda los más lejos que llegue.
• Afloje el pomo de sujeción de bisel (17) y establezca el bisel que desee.
• Apriete el pomo de sujeción de bisel firmemente.
• Siga las instrucciones que se dan para «Corte transversal recto vertical».
Inglete compuesto (fig T1 - T4)
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo de inglete
(fig. T1) y un ángulo oblicuo (fig. T2) al mismo tiempo. Éste es el tipo de
corte que se utiliza para hacer marcos o cajas con lados inclinados como
el que aparece en la fig. T3.
Si el ángulo de corte varía de un corte a otro, compruebe que
el pomo de sujeción de bisel y el pomo de bloqueo de inglete
estén bien apretados. Es preciso apretar estos pomos después
de efectuar cualquier cambio en el bisel o en el inglete.
• La tabla que aparece a continuación le ayudará a seleccionar los valores
adecuados de bisel y de inglete para cortes normales de ingletes
compuestos. Para utilizar la tabla, seleccione el ángulo «A» deseado
(fig. T4) de su proyecto y localícelo en el arco apropiado de la tabla.
A partir de ahí, siga la tabla hacia abajo para hallar el ángulo oblicuo
correcto y de forma horizontal para encontrar el ángulo de inglete
correcto.
• Coloque la ingletadora en los ángulos prescritos y realice algunos
cortes de prueba.
• Intente acoplar la piezas cortadas.
Ejemplo: Para hacer una caja de 4 lados con ángulos externos de 25°
(ángulo «A»), (fig. T4) utilice el arco superior derecho. Busque 25° en
la escala del arco. Siga la línea de intersección horizontal hacia uno de
los lados para obtener el valor del ángulo de inglete en la sierra (23°).
Del mismo modo, siga la línea de intersección vertical hacia arriba o
hacia abajo para hallar el ajuste del ángulo oblicuo de la sierra (40°).
Para comprobar los ajustes de la sierra, realice siempre cortes de
prueba con algunos trozos de madera de desecho.
CAJA DE 4
LADOS
CAJA DE 6
LADOS
ÁNGULO EXTERNO
Corte transversal vertical (fig. K)
• Afloje el pomo de ingletes (79) y apriete el enganche (80).
• Fije el enganche de ingletes en la posición de 0° y apriete el pomo de
ingletes.
• Coloque la pieza de madera que desea cortar contra la guía (7).
• Agarre la empuñadura de manejo (10) y apriete la palanca de desbloqueo
del protector (9).
• Apriete el interruptor de gatillo (11) para poner en marcha el motor.
• Apriete el cabezal para que la hoja pueda cortar la madera y penetrar
en el corte de la sierra (81).
• Tras finalizar el corte, suelte el interruptor y espere a que la hoja de
la sierra se pare completamente antes de colocar el cabezal en su
posición de reposo superior.
Al ingletear el extremo de una pieza de madera con un resto
pequeño, coloque la madera de modo que ésta quede situado
en el lado de la hoja que tiene un ángulo mayor respecto a la
guía:
inglete izquierdo, resto a la derecha
inglete derecho,
resto a la izquierda.
AJUSTE DEL ÁNGULO DE INGLETE DE LA SIERRA
Modalidad de sierra de banco (fig. R2 & R3)
El interruptor de encendido/apagado ofrece múltiples ventajas:
- función de paro por corte de corriente: si la alimentación eléctrica se
corta por algún motivo, es necesario reactivar el interruptor.
- seguridad adicional: la placa de seguridad abisagrada del alojamiento
(123) puede bloquearse poniendo un candado a través de los orificios
(124 & 125).
Esta placa también sirve de botón de parada de emergencia «fácil
de localizar», ya que la presión sobre la parte delantera de la placa
también presionará el botón de parada.
• Para encender la máquina, pulse el botón verde de encendido (126).
• Para apagar la máquina, pulse el botón rojo de parada (127).
CAJA DE 8
LADOS
AJUSTE DEL ÁNGULO OBLICUO DE LA SIERRA
53
E S PA Ñ O L
Corte de molduras de base
El corte de molduras de base se realiza en un ángulo agudo de 45º.
• Antes de realizar un corte, haga siempre una prueba sin potencia.
• Todos los cortes se realizan con la parte posterior de la moldura
extendida sobre la sierra.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
Corte de molduras de corona
El corte de molduras de corona se realiza en un inglete compuesto.
A fín de lograr la máxima precisión, la sierra tiene posiciones angulares
prefijadas a 35,3° de inglete y 30° de bisel. Estos ajustes son para
molduras de corona estándar con ángulos de 45° en la parte superior y de
45° en la parte inferior.
• Haga cortes de prueba utilizando material de chatarra antes de hacer
los cortes definitivos.
• Todos los cortes se realizan en el bisel izquierdo y con la parte
posterior de la moldura contra la base.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado derecho del corte.
Funcionamiento en la modalidad de sierra de banco
• Utilice siempre el abridor.
• Compruebe siempre que el abridor y el protector de la hoja estén
correctamente alineados.
• Asegúrese siempre de que la ingletadora esté ajustada y bloqueada en
inglete de 0°.
54
No corte metal en esta modalidad.
Corte longitudinal (fig. U1 & U3)
• Ajuste el ángulo de bisel a 0°.
• Ajuste la altura de la hoja de sierra.
• Ajuste la guía paralela a la distancia necesaria.
• Sujete la pieza de trabajo sobre la mesa y contra la guía. Mantenga la
pieza de trabajo alejada aproximadamente 25 mm de la hoja de sierra.
• Mantenga ambas manos alejadas del recorrido de la hoja de la sierra.
• Encienda la máquina y deje que la hoja de sierra alcance la velocidad
máxima.
• Deslice la pieza lentamente por debajo del protector superior de la
hoja, manteniéndola firmemente presionada contra la guía. Deje que
los dientes corten y no fuerce la pieza a través de la hoja de sierra.
La velocidad de la hoja de sierra debe ser constante.
• Recuerde que debe utilizar la varilla empujadora (23) al acercarse a la
hoja.
• Tras completar el corte, apague la máquina, espere a que se detenga
la hoja de sierra y retire la pieza de trabajo.
Nunca empuje o sujete la parte libre o recortada de la pieza de
trabajo.
Utilice siempre una varilla empujadora cuando corte
longitudinalmente piezas de trabajo pequeñas.
Cortes oblicuos (fig. U2)
• Ajuste el ángulo de bisel requerido.
• Proceda de igual manera que para el corte longitudinal.
Corte transversal (fig. V1)
• Ajuste el ángulo de bisel a 0°.
• Ajuste la altura de la hoja de sierra.
• Ajuste la guía de ingletes a 0°.
• Proceda de igual manera que para el corte longitudinal, sólo utilice la
guía de ingletes para empujar la pieza de trabajo a través de la hoja.
Corte transversal oblicuo
• Ajuste el ángulo de bisel requerido.
• Proceda de igual manera que para el corte transversal.
Corte a inglete (fig. V2)
• Ajuste la guía de ingletes al ángulo deseado.
• Proceda de igual manera que para el corte transversal.
Accesorios opcionales
Antes de montar cualquier accesorio, desenchufe siempre
la máquina.
Kit de extracción de polvo (fig. W1 & W2)
Esta máquina está provista de dos puntos de extracción de polvo para su
utilización en cada modalidad.
• Cuando sierre madera, conecte un dispositivo de extracción de polvo
diseñado de acuerdo con las Directivas aplicables en relación con la
emisión de polvo.
Conexión - modalidad de ingletadora (fig. W1)
• Conecte un extremo de la primera manguera al adaptador de extracción
de polvo (13).
• Inserte el otro extremo de la manguera en el orificio de entrada
intermedio del colector (128).
E S PA Ñ O L
• Conecte un extremo de la otra manguera al protector de debajo
de la mesa (63).
• Inserte el otro extremo de la manguera en el orificio de entrada exterior
del colector.
Conexión - modalidad de sierra de banco (fig. W2)
• Proceda como para la modalidad de ingletadora, conecte únicamente
la manguera desde el protector de debajo de la mesa al protector de la
hoja de sierra (21).
Soporte adicional/tope longitudinal para ingletadora (fig. A5)
El soporte adicional y el tope longitudinal pueden montarse a la derecha,
a la izquierda, o con dos conjuntos a cada lado.
• Acople los elementos 31 - 39 a los dos raíles guía (32 & 33).
• Utilice el soporte inclinable (34) para realizar cortes transversales en
tablas de 210 mm de anchura (15 mm de grosor).
Mesa apoyada en rodillos (fig. A6)
La mesa apoyada en rodillos (40) se utiliza para apoyar piezas de trabajo
grandes. En la modalidad de ingletadora, la mesa apoyada en rodillos
puede colocarse a la derecha, a la izquierda, o con dos conjuntos a cada
lado. En la modalidad de sierra de banco, también puede montarse en la
parte anterior o posterior de la mesa de la sierra.
Prolongación lateral de la mesa (fig. A8)
La prolongación lateral de la mesa aumenta la distancia entre la guía y la
hoja a 600 mm o más, dependiendo de la longitud de las barras que se
monten a la máquina y de la posición de sujeción de la mesa.
Esta prolongación lateral debe emplearse junto con raíles guía (33)
(opcional). La mesa ajustable incorpora una escala grabada a lo largo del
borde delantero y está montada en una sólida base que se sujeta a las
barras guía.
• Monte la prolongación de la mesa en la parte derecha de la máquina
para que la escala de distancias tenga continuidad entre ambas
mesas.
Mesa corredera (fig. A9)
Esta mesa corredera (43) permite que la longitud de las tablas a la izquierda
de la hoja sea de hasta 1.200 x 900 mm.
Las barras guía están montadas en una robusta base extruída de
aleación, que se desmonta fácilmente de la máquina, pero que es
totalmente ajustable en todos los planos. La guía incorpora una cinta para
medir distancias que permite colocar con rapidez un tope y un soporte
ajustables para las piezas estrechas.
Protector de la sierra de banco
En los países donde es obligatorio el uso del protector tipo Suva, éste se
suministra de forma estándar. En otros países está disponible como pieza
opcional.
Transporte (fig Y)
Transporte la máquina siempre en la modalidad de sierra de
banco, con el protector superior de la hoja montado.
Las ruedas pivotantes facilitan el traslado de la máquina.
• Pliegue la patas traseras en la base.
• Pliegue la patas delantera fuera de la base.
• Levante la máquina por las patas.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar mucho
tiempo con un mínimo de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de una limpieza frecuente.
Lubricación
Los rodamientos del motor están lubricados de fábrica y son herméticos.
• Engrase ligeramente y a intervalos regulares la superficie de rodamiento
de la mesa giratoria en la parte que desliza sobre el labio de la mesa
fija.
• Lubrique periódicamente la profundidad del ajuste de profundidad
de corte.
• Limpie periódicamente las piezas donde puedan acumularse serrín y
virutas con un cepillo seco.
Ajuste de leva (fig Z1 - Z3)
Para quitar la holgura entre las dos mesas, proceda del siguiente modo:
• Ponga la máquina en la modalidad de sierra de banco.
• Quite los tornillos (138) y la placa de retención (139).
• Afloje el tornillo (140) de la leva de ajuste (141).
• Gire la leva de ajuste utilizando un par de alicates con punta.
• Sujete la leva de ajuste con los alicates y apriete el tornillo.
• Vuelva a colocar la placa de retención y apriete los tornillos.
• Ponga la máquina en la modalidad de ingletadora. Compruebe la
fuerza que es necesaria para llevar la sierra a la posición de inglete.
Repita los pasos anteriores si es necesario emplear demasiada fuerza.
Protección del medio ambiente
Separación de desechos. Este producto no debe desecharse
con la basura doméstica normal.
Si llega el momento de reemplazar su producto DEWALT o éste ha dejado
de tener utilidad para usted, no lo deseche con la basura doméstica
normal. Asegúrese de que este producto se deseche por separado.
La separación de desechos de productos usados y embalajes
permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse.
La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación medioambiental y reduce la demanda de
materias primas.
La normativa local puede prever la separación de desechos de productos
eléctricos de uso doméstico en centros municipales de recogida de
desechos o a través del distribuidor cuando adquiere un nuevo producto.
DEWALT proporciona facilidades para la recogida y el reciclado de los
productos DEWALT que hayan llegado al final de su vida útil. Para hacer
uso de este servicio, devuelva su producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Puede consultar la dirección de su servicio técnico más cercano
poniéndose en contacto con la oficina local de DEWALT en la dirección
que se indica en este manual. Como alternativa, encontrará en Internet, en
la dirección siguiente, la lista de servicios técnicos autorizados de DEWALT
e información completa de nuestros servicios de posventa
y contactos: www.2helpU.com
Cuando transporte la máquina, pida siempre ayuda.
La máquina es demasiado pesada para una sola persona.
55
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Si no queda totalmente satisfecho con su herramienta DEWALT,
contacte con su Centro de Servicio DEWALT. Presente su reclamación,
juntamente con la máquina completa, así como la factura de compra
y le será presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE SERVICIO GRATUITO •
Si necesita mantenimiento o servicio técnico para su herramienta
DEWALT en los 12 meses siguientes a la compra, podrá obtenerlos
gratuitamente en un Centro de Servicio DEWALT. Para ello es
imprescindible presentar la prueba de compra. Incluye mano de obra y
piezas para las Herramientas Eléctricas. No se incluye los accesorios.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Si su producto DEWALT presenta algún defecto debido a fallos de
materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de
compra, le garantizamos la sustitución gratuita de todas las piezas
defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte de una persona no
autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
Para la localización del Centro de Servicio DEWALT más cercano,
consulte el dorso de este manual. Como alternativa, hay disponible
en Internet una lista de Centros de Servicio DEWALT e información
completa sobre nuestro servicio postventa en www.2helpU.com
56
FRANÇAIS
SCIE CULBUTABLE D27107
Félicitations!
Déclaration CE de conformité
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesse maximale de lame
Diamètre de lame
Alésage
Epaisseur de lame
Épaisseur du refendeur
Temps d’arrêt automatique de la lame
Poids
V
W
W
courses/min
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27107
230
2.000
1.700
4.000
300 - 305
30
2,1 - 2,2
2,5
< 10
42
D27107
DEWALT déclare que ces outils ont été mis au point en conformité avec les
normes 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029-1, EN 61029-211, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter DEWALT à l’adresse cidessous ou se reporter au dos de ce manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE & 98/37/CEE,
mesuré suivant EN 61029-2-11 :
D27107
LpA (pression sonore)
dB(A)*
91,5
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
102,5
KpA (incertitude de la pression acoustique)
dB(A)
3
KWA (incertitude de la puissance acoustique)
dB(A)
3
* à l’oreille de l’opérateur
Capacités de coupe
Mode de scie à onglets
Onglet (positions maximales)
gauche
droite
Inclinaison (positions maximales)
gauche
droite
Capacité maximale de la coupe transversale à 90°
mm
Capacité maximale de la coupe d’onglets à 45°
mm
Profondeur maximale de coupe à 90°
mm
Profondeur maximale de coupe inclinée à 45°
mm
Profondeur maximale de coupe à chanfrein 45°, onglet 45°
mm
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
100
Prenez des mesures de protection auditive.
Valeur quadratique moyenne pondérée de l’accélération, conformément
à la norme EN 61029-2-11 :
D27107
< 2,5 m/s2*
* incertitude de mesure selon EN 12096 : 1,1 m/s
Mode d’établi de sciage
Capacité maximale de coupe en longueur gauche/droite
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
mm 150/320
mm 81
mm 56
Fusible:
Outils 230 V
2
Directeur de développement produits
Horst Großmann
10 A
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
En cas de non-respect des instructions dans le présent
manuel, il y a risque de blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Dénote la présence de tension électrique.
Bords tranchants.
57
FRANÇAIS
Consignes de sécurité
Afin de réduire le risque d’électrocution, de blessure et d’incendie
lors de l’utilisation d’outils électriques immobiles, respectez toujours
les consignes de sécurité en vigueur dans votre pays.
Lire et observer attentivement les instructions contenues dans ce
manuel avant d’utiliser l’outil.
Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter lors de prochaines
utilisations.
14
Généralités
1 Conserver votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas exposer l’outil à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée (250 - 300 Lux).
Ne pas utiliser l’outil s’il existe un risque d’incendie ou d’explosion,
par exemple en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3 Tenir les enfants éloignés
Ne pas laisser les enfants, les visiteurs ou les animaux s’approcher de
l’aire de travail ou toucher l’outil ou le câble d’alimentation.
4 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ni de bijoux. Ils pourraient être
happés par les pièces en mouvement. Le cas échéant, porter une
garniture convenable retenant les cheveux longs. Lorsque le travail
s’effectue à l’extérieur, porter de préférence des gants adéquats et des
chaussures antidérapantes.
5 Protections
Porter en permanence des lunettes de protection. Porter un masque
anti-poussière si le travail exécuté produit de la poussière ou des
particules volantes. Si ces particules peuvent être extrêmement chaudes,
porter également un tablier résistant à la chaleur. Toujours porter une
protection auditive. Porter en permanence un casque de protection.
6 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés à la terre, comme
par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Dans des conditions de travail extrêmes (par exemple : humidité
élevée, production de limaille, etc.), la sécurité électrique peut être
améliorée en insérant un transformateur d’isolement ou un disjoncteur
différentiel (FI).
7 Adopter une position confortable
Conserver en permanence son équilibre et les deux pieds à terre.
8 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas utiliser l’outil
lorsque l’on est fatigué.
9 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec un dispositif de serrage
ou un étau. Ainsi, vous aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
10 Brancher le dispositif dépoussiéreur.
Si vous disposez de systèmes pour brancher les dispositifs d’extraction
et d’aspiration de poussière, s’assurer qu’ils sont bien branchés et
qu’ils fonctionnent correctement.
11 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, vérifier toujours si les clés et outils de
réglage ont été retirés.
12 Rallonges
Vérifier la rallonge avant de l’utiliser et la remplacer si elle est
endommagée. Pour utiliser cet outil à l’extérieur, n’utiliser que des
rallonges prévues à cet effet et portant une inscription adéquate.
13 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans le présent manuel.
Ne pas utiliser des outils ou des accessoires de trop petite taille pour
exécuter des travaux lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et pour
des travaux pour lesquels ils n’ont pas été conçus. Ne pas forcer sur
l’outil.
58
15
16
17
18
19
20
Attention ! L’utilisation d’accessoires ou la réalisation de travaux autres
que ceux recommandés dans ce manuel pourrait entraîner un risque
de blessure corporelle.
Contrôler si l’outil est endommagé
Avant toute utilisation, s’assurer que l’outil et le câble d’alimentation ne
sont pas endommagés. Vérifier l’alignement des pièces en mouvement,
leur prise et toute rupture de pièces, tout endommagement des
protections et des interrupteurs et toutes autres conditions pouvant
affecter le fonctionnement de l’outil. Veiller à ce que l’outil fonctionne
correctement et qu’il exécute les tâches pour lesquelles il est conçu.
Ne pas utiliser l’outil si une pièce est défectueuse. Ne pas utiliser l’outil
si l’interrupteur marche/arrêt ne fonctionne pas. Faire remplacer toute
pièce endommagée par un agent DEWALT agréé. Ne jamais essayer
de le réparer soi-même.
Pour débrancher l’outil
Éteindre l’outil puis attendre qu’il s’arrête complètement avant de le
laisser sans surveillance. Débrancher l’outil lorsqu’il n’est pas utilisé,
avant de changer toute pièce ou tout accessoire et avant de procéder
à l’entretien.
Pour éviter tout démarrage involontaire
S’assurer que l’outil est en position d’arrêt avant de le brancher.
Préserver le câble d’alimentation
Ne jamais tirer sur le câble pour le débrancher. Préserver le câble de la
chaleur, de l’huile et des arêtes vives.
Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec, fermé à clé et hors
de portée des enfants.
Entretenir vos outils avec soin
Garder les outils en bon état et propres afin d’assurer des conditions
de travail optimales et sûres. Observer les instructions d’entretien et de
changement d’accessoires. Maintenir les poignées et les interrupteurs
secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
Réparations
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité en vigueur.
Faire réparer l’outil par un agent de réparation DEWALT agréé.
Les réparations ne devront être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces de rechange d’origine. Dans le cas
contraire, cela pourrait être très dangereux pour l’utilisateur.
Directives de sécurité complémentaires pour les scies à onglets
• Vérifier que tous les boutons de verrouillage et les leviers de blocage
sont bien serrés avant toute utilisation.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil si le protecteur n’est pas en place,
s’il ne fonctionne pas ou n’est pas maintenu correctement.
• Ne posez jamais la main sur le trajet de la lame lorsque la machine est
raccordée au secteur.
• Ne pas essayer d’arrêter rapidement le mouvement de la machine
en appuyant un outil ou un autre objet contre la lame ; de graves
accidents peuvent être provoqués involontairement de cette façon.
• Consultez le manuel d’instructions avant l’utilisation de tout accessoire.
Le mauvais usage d’un accessoire peut provoquer des dommages.
• Sélectionnez la lame adéquate pour le matériel à découper.
• Respectez la vitesse maximale indiquée sur la lame de scie.
• Utilisez un support ou portez des gants pour manipuler la lame de scie.
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct. Maintenir la lame
bien affûtée.
• La vitesse maximale de la lame de scie doit toujours être égale ou
supérieure à la vitesse à vide imprimée sur la plaque d’identification de
l’outil.
• Utilisez uniquement des lames de scie respectant les dimensions
indiquées dans les données techniques. N’utilisez aucune entretoise
pour monter une lame sur l’arbre. Utilisez uniquement les lames
indiquées dans ce manuel, conformes à la norme EN 847-1.
FRANÇAIS
• Étudiez la possibilité d’utiliser des lames spécialement conçues pour
réduire le bruit.
• N’utilisez pas de lames HSS.
• N’utilisez pas de lames de scies endommagées ou cassées.
• N’utilisez pas de disques abrasifs.
• Une fois le travail terminé, relâchez l’interrupteur et attendez que la
lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne revienne dans sa
position de repos supérieure.
• Prenez soin de fixer le bras solidement lors de la réalisation de coupes
en biseau.
• Ne jamais caler d’objet contre le ventilateur du moteur pour bloquer
l’axe du moteur.
• Le protecteur s’ouvre automatiquement quand le bras est abaissé et il
se referme automatiquement sur la lame quand le bras remonte.
Le protecteur peut être levé manuellement lors de l’installation ou le
retrait de lames de scie ou lors du contrôle de la scie. Ne jamais lever
le protecteur quand la scie est sous tension.
• L’espace environnant de l’appareil doit être bien entretenu et libre de
tout matériau, comme par exemple copeaux et chutes.
• Vérifier périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont libres
de copeaux.
• Débranchez l’appareil du secteur avant d‘effectuer tout travail
d’entretien ou lors du changement de la lame.
• Ne jamais effectuer de nettoyage ou d’entretien lorsque l’appareil est
en cours de fonctionnement ou si la tête n’est pas en position d’arrêt.
• La section avant du protecteur est ajourée pour permettre une
bonne visibilité durant le sciage. Des copeaux risquant de traverser
le protecteur, il convient de porter des lunettes de protection pour
regarder à travers le protecteur ajouré.
Directives de sécurité complémentaires pour établis de sciage
• N’utilisez pas de lame de scie dont l’épaisseur est supérieure ou la
largeur de dent inférieure à l’épaisseur du refendeur.
• S’assurer que la lame tourne dans le sens correct et que les dents sont
orientées vers la partie frontale de l’établi de sciage.
• S’assurer que toutes les poignées de blocage sont serrées avant de
démarrer toute opération.
• S’assurer que tous les flasques et les lames sont propres et que les
faces évidées du plateau se trouvent contre la lame. Serrer fermement
l’écrou de l’arbre.
• Veiller à ce que la lame de scie soit affûtée et correctement placée.
• S’assurer que le couteau diviseur est réglé à la distance correcte par
rapport à la lame - maximum 5 mm.
• Ne jamais faire fonctionner la scie sans que les carters supérieur et
inférieur de protection ne soient en place.
• Tenir les mains à l’écart du trajet de la lame de scie.
• Débrancher la scie de sa source d’alimentation avant de changer des
lames ou d’effectuer un entretien.
• Toujours utiliser un pousseur et s’assurer de ne pas placer les mains
à moins de 150 mm de la lame de scie en fonctionnement.
• Ne pas essayer de travailler avec une autre tension que celle indiquée.
• Ne pas lubrifier la lame lorsqu’elle tourne.
• Ne pas passer les bras à l’arrière de la lame de la scie.
• Laissez le poussoir à entaille en place lorsque vous ne l’utilisez pas.
• Ne vous tenez pas debout sur l’appareil.
• Pour le transport, assurez-vous que la partie supérieure de la lame de
scie est recouverte, par exemple par le protecteur.
• Ne prenez pas la machine par le protecteur pour la déplacer ou pour la
transporter.
Consignes de sécurité complémentaires pour l’emploi des scies
culbutables.
• Assurez-vous que le bras est solidement fixé en position de travail pour
le mode établi de sciage.
• Assurez-vous que le bras est solidement fixé lorsque vous chanfreinez
en mode établi de sciage.
• Assurez-vous que la table est bien bloquée en changeant de mode
de sciage.
• Faites attention lorsque vous rainurez en mode d’établi de sciage et
utilisez un système de protection approprié. Le fendage n’est pas autorisé.
• Ne sciez jamais des métaux, ferreux ou non, en travaillant en mode
établi de sciage.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation de ces scies:
- risque de blessure causé par les pièces rotatives (p. ex. la lame de scie)
En dépit de l’application des directives appropriées de sécurité et de la
réalisation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels ne peuvent
être évités; ceux-ci sont énumérés ci-dessous:
- Diminution de l’acuité auditive.
- Risque d’accidents provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
- Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
- Risque de coincement de doigts lors de l’ouverture des carters de
protection.
- Risques pour la santé provoqués par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, en particulier du chêne, du hêtre et
du MDF.
Étiquettes apposées sur les outils :
Les pictogrammes suivants sont inscrits sur l’outil :
Lors de l’utilisation de la machine en mode de scie à onglets,
veillez à actionner la gâchette pour mettre en marche ou
arrêter la machine. N’utilisez pas le coffret de distribution dans
ce mode.
Lorsque vous utilisez la machine en mode d’établi de sciage,
assurez-vous que le refendeur est correctement monté.
N’utilisez pas la machine sans le refendeur.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Machine partiellement assemblée
1 Boîte contenant :
1 Carter supérieur de protection pour positionnement en établi de sciage
1 Carter de protection de sous-table pour positionnement en scie
à onglets
4 Pattes
2 Roulettes
4 Pieds
1 Guide parallèle
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas
de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A1 - A10)
Votre scie culbutable D27107 a été conçue pour fonctionner comme une
scie à onglets ou comme un établi de sciage afin d’effectuer facilement,
avec précision et en toute sécurité les quatre opérations principales de
sciage, à savoir la coupe en long, la coupe transversale, la coupe de
chanfreins et la coupe d’onglets.
Mode de scie à onglets
En mode de scie à onglets, la scie est utilisée en position verticale,
d’onglet ou de chanfrein.
59
FRANÇAIS
Mode d’établi de sciage
Pivotée sur son axe central, la scie est utilisée pour exécuter des travaux
de coupe en long standard et pour scier de larges pièces introduites
manuellement contre la lame.
A9
43 Table coulissante (D271055)
Poussoirs à entaille (DE3454) (non illustré)
Pour utilisation dans tous les modes:
Caractéristiques
A10
A1
44 Dispositif d’aspiration de poussières à trois voies (D271054)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
Interrupteur marche/arrêt (mode d’établi de sciage)
Levier de dégagement de la table
Fixation de table de rotation
Table de scie à onglets
Table rotative
Guide arrière droit
Guide arrière gauche
Carter inférieur de protection mobile
Levier de desserrage de carter de protection
Poignée d’utilisation
Bouton de réarmement de disjoncteur
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifier si la
tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque d’identification.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utilisez un câble de rallonge
homologué et adapté pour la puissance absorbée de cette machine (voir
les caractéristiques techniques). La section minimum du conducteur
est de 2,5 mm2. Le câble doit comporter une gaine caoutchouc et un
conducteur de masse.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
Poignée d’utilisation
Gâchette (mode scie à onglets)
Carter supérieur de protection fixe
Adaptateur d’aspiration de poussières
Roue
Patte
Pied
Manette de serrage d’inclinaison
17
18
19
20
21
22
23
Manette de serrage d’inclinaison
Dispositif de réglage de la hauteur
Plan de travail pour établi de sciage
Refendeur
Carter de protection supérieur
Guide parallèle
Poussoir
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de procéder à
l’assemblage ou au réglage.
Déballage de la machine et de ses pièces
Faites-vous aider pour déplacer la machine. Elle est trop lourde
pour être manutentionnée par une seule personne.
A3
Accessoires disponibles en option
Pour utilisation en mode de scie à onglets :
30 Insert de guide (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
Pied réglable 760 mm (hauteur max.) (DE3474)
Rails de guidage de support 1.000 mm (DE3494)
Rails de guidage de support 500 mm (DE3491)
Support inclinable (DE3495)
Arrêt pivotant (DE3462)
Arrêt en longueur pour pièces courtes (à utiliser avec rails de
guidage [33]) (DE3460)
37 Support avec arrêt amovible (DE3495)
38 Support avec arrêt enlevé (DE3495)
39 Étau (D271051)
A6
40 Table de support à rouleaux (DE3497)
Pour utilisation en mode d’établi de sciage :
A7
41 Guide à onglets (D271052)
A8
42 Rallonge de table (D271058)
60
•
•
•
•
Sortez de la boîte le matériel rangé en vrac.
Sortez la machine du carton.
Enlevez la boîte de pièces de l’intérieur de la machine.
Enlevez de la machine tous les emballages restants.
Montage des pieds (fig. B)
Une fois le pied monté, la machine peut être placée sur un établi. De sorte
à assurer un fonctionnement sûr, la machine doit être fixée à l’établi.
• Retournez la machine.
• Placez un pied (16) dans chacun des emplacements de montage (51)
de la base.
• Glissez un écrou (52) dans les encoches (53) situées au-dessus des
emplacements de montage.
• Insérez un boulon (54) avec une rondelle (55) dans le pied.
• Serrez les boulons.
• Montez les pattes comme expliqué ci-dessous.
• Pliez les pattes comme expliqué ci-dessous.
• Relevez la machine.
• Fixez la machine à l’établi.
Montage des pattes (fig. C1 & C2)
Une fois les pattes montées, la machine est prête pour une mise en place
autonome.
• Retournez la machine.
• Montez les pattes comme expliqué ci-dessous. Attention ! Les pattes
avant et arrière sont de longueur différente. Les pattes arrière sont
légèrement plus longue que les pattes avant. Assurez-vous de monter
chaque patte au bon endroit.
• Relevez la machine. Assurez-vous qu’elle est de niveau ; au besoin,
ajustez la hauteur de serrage des pattes.
Pattes arrière
• Placez une patte (15) sur chacun des points de montage (56) situés sur
les bords inférieurs internes de la base (fig. C1).
FRANÇAIS
• Faites passer une vis à bois (57) de l’extérieur à travers les orifices dans
le cadre et les pattes.
• Placez une patte de fixation (58) et une vis d’arrêt (59) sur les vis à bois.
• Serrez les vis d’arrêt.
Pattes avant
• Placez une patte (15) sur chacun des points de montage (56) situés sur
les bords supérieurs internes de la base (fig. C2).
• Placez une patte de fixation (58) sur les pattes.
• Faites passer une vis à bois (57) de l’intérieur à travers les orifices dans
les pattes de fixation, les pattes et le cadre.
• Placez une vis d’arrêt (59) sur les vis à bois.
• Serrez les vis d’arrêt.
Pliage des pattes (fig. C3)
Les pattes peuvent être repliées dans la base afin de pouvoir utiliser la
machine sur un établi.
• Retournez la machine.
• Desserrez la vis de blocage (59) de la première patte (15).
• Pliez la patte vers l’intérieur.
• Serrez le bouton de blocage.
• Répétez l’opération pour les autres pattes.
• Relevez la machine.
Montage des roulettes (fig. D)
• Placez une roulette (14) sur les axes (60) de chaque côté de la machine.
• Placez une rondelle plate (61) et un écrou (62) sur l’extrémité à visser
des axes.
• Serrez fermement les écrous à l’aide de la clé fournie.
Assemblage pour mode de scie à onglets
Montage du protecteur de sous-table (fig. E)
Le protecteur de sous-table (63) est adapté au sommet du plan de travail
de l’établi de sciage.
• Placez les deux fixations sur la gauche du protecteur, dans les
encoches (64), à gauche de l’encoche de la lame (65). Faites tourner
les vis plastiques dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
• Placez le protecteur à plat sur la table et pressez la fixation dans
l’encoche (66) à droite de l’encoche de la lame. Faites tourner la vis
plastique dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
• Pour le retrait, faites tourner les vis dans le sens des aiguilles d’une
montre et retirez le protecteur.
Retourner la tête de scie et la table (fig. F1 - F4)
• Tenez la table de la scie (19) d’une main et enfoncez le levier de
dégagement de table (2) vers la droite (fig. F1).
• Poussez l’avant de la table vers le bas (fig. F2) et basculez-le
complètement jusqu’à ce que le bloc du moteur soit en position
supérieure et que la plaque (67) soit engagée dans le dispositif de
verrouillage de la table (68) (fig. F3).
• Poussez le levier de dégagement (69) vers l’arrière tout en maintenant
la tête vers le bas afin que l’unité de roulement à ressort (70) puisse
être retirée de son logement (fig. F4).
• Relevez l’unité de roulement.
• En maintenant fermement la tête, laissez le ressort agir pour relever la
tête dans sa position de repos.
• Le diamètre maximal de la lame pouvant être placée est de
305 mm. Le diamètre minimal est de 300 mm.
• Enfoncez le levier de déverrouillage de la tête (9) pour relâcher le carter
de protection inférieur (8) puis levez-le aussi haut que possible (fig. G1).
• Desserrez la vis de la patte de fixation du carter de protection (71)
suffisamment pour permettre de soulever la patte de fixation (72) afin
d’accéder à la vis de verrouillage de lame (73) (fig. G2).
• Tenez le carter de protection inférieur en position haute à l’aide de la
vis de la patte de fixation du carter (71) et appuyez sur le bouton de
verrouillage d’axe (74) (fig. G1) d’une main. Avec l’autre main, faites
tourner la clé de montage de la lame (26) sur la droite pour dévisser
la vis de lame à filetage à gauche (73) dans le sens des aiguilles d’une
montre (fig. G3).
Pour verrouiller l’axe, appuyer sur le bouton comme illustré et
faire tourner manuellement l’axe jusqu’à ce que le verrouillage
s’engage. Continuer à exercer une pression sur le bouton de
verrouillage pour éviter que l’axe ne pivote. (74, fig. G1)
• Retirez la vis de verrouillage de lame (73) et la bague d’extrémité
extérieure (75) (fig. G4).
• Placez la lame de scie (76) sur l’épaulement (77) prévu sur la bague
d’extrémité intérieure (78). Ce faisant, assurez-vous que les dents du
bord inférieur de lame sont orientées vers l’arrière de la scie
(du côté opposé à l’opérateur).
• Replacez la bague d’extrémité extérieure.
• Serrez la vis de verrouillage de lame (73), dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, tout en tenant le système de verrouillage d’axe
de l’autre main.
• Déplacez la patte de fixation du carter de protection (72) vers le bas
afin de couvrir entièrement la vis de verrouillage de la lame (73) (fig. G2).
• Serrez la vis de la patte de fixation du carter de protection (71).
Ne jamais tenter de bloquer l’axe avec la lame en rotation.
Maintenez le carter de protection vers le bas et serrez
fermement les vis de la patte de fixation du carter de protection
après avoir installé la lame.
Réglages pour mode de scie à onglets
Votre scie à onglet a été parfaitement réglée en usine. Au cas où un
réglage s’impose, suite au transport, à la manipulation ou à une raison
quelconque, suivre la procédure ci-dessous à la lettre. Une fois cette
opération réalisée, la précision est assurée.
Contrôle et réglage de la lame sur le guide arrière (fig. H1 - H3)
• Desserrez le bouton d’onglet (79) et enfoncez le verrou d’onglet (5)
pour libérer la table rotative (5) (fig. H1).
• Faites pivoter la table rotative jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position d’onglet 0°. Ne serrez pas le bouton.
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie (81).
• Placez une équerre (82) contre le côté gauche (7) du guide et de la
lame (76) (fig. H2).
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l’équerre.
Montage de la lame de scie (fig. G1 - G4)
Les dents d’une nouvelle lame de scie sont très tranchantes et
potentiellement dangereuses.
• N’oubliez pas de toujours changer les lames lorsque la
machine se trouve en mode de scie à onglets.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez les vis (83) (fig. H3) et déplacez l’ensemble graduation/table
rotative vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame se trouve à
90° selon l’équerre (fig. H2).
• Resserrez les vis (83) (fig. H3). Ne tenez pas compte de l’affichage de
l’index d’onglet.
61
FRANÇAIS
Réglage de l’index d’onglet (fig. H1 & H4)
• Desserrez le bouton d’onglet (79) et enfoncez le verrou d’onglet (5)
pour libérer la table rotative (5) (fig. H1).
• Avec le bouton d’onglet desserré, veillez à ce que le verrou d’onglet
s’engage en position en faisant pivoter le bras d’onglet au-delà de zéro.
• Observez l’index (84) et la graduation d’onglet (85) (fig. H4). Si l’index
n’affiche pas exactement zéro, desserrez la vis (86), déplacez l’index
pour afficher 0° et resserrez la vis.
Contrôle et réglage de la lame sur la table (fig. I1 - I3)
• Desserrez la molette de verrouillage de l’inclinaison (17) (fig. I1).
• Appuyez sur la tête de scie vers la droite pour vous assurer qu’elle est
totalement verticale et serrez la molette de verrouillage de l’inclinaison.
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie (81).
• Placez une équerre (82) sur la table et contre la lame (76) (fig. I2).
Ne pas toucher les pointes des dents de la lame avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez la molette de verrouillage de l’inclinaison (17) (fig. I1) et faites
tourner la vis de butée de réglage de la position verticale (87) (fig. I3)
vers l’intérieur ou vers l’extérieur jusqu’à ce que la lame repose sur la
table à 90° comme indiqué par l’équerre (fig. I3).
• Si l’index d’inclinaison (88) ne pointe pas sur le zéro de la graduation
(89), desserrez la vis (90) de fixation de l’index et déplacez l’index au
besoin (fig. I3).
Réglage du guide (fig. J)
La partie supérieure du guide arrière gauche peut être ajustée vers la
gauche pour permettre le passage de la lame en position inclinée à 48°.
Pour régler le guide (7) :
• Desserrez le bouton de blocage (91) du guide et faites glisser la partie
supérieure du guide latéral vers la gauche.
• Faire un essai avec la scie hors service et vérifier le jeu. Ajuster le guide
arrière aussi près que possible de la lame pour obtenir un support
maximal de pièce sans jamais entrer en contact avec la lame.
• Serrez le bouton fermement.
La rainure du guide (92) peut être bouchée avec de la sciure.
Utilisez un bâtonnet ou de l’air comprimé à basse pression
pour nettoyer cette rainure.
Contrôle et ajustement de l’angle d’inclinaison (fig. I1, J & K)
• Desserrez le bouton de serrage du guide (91) et faites coulisser la
partie supérieure du guide gauche au maximum vers la gauche (fig. J).
• Desserrez la molette de verrouillage d’inclinaison (17) (fig. I1) et, avec la
butée de position d’inclinaison intermédiaire (93) écartée, déplacez le
bras de la scie vers la gauche jusqu’à ce que la butée d’inclinaison (94)
repose à nouveau contre la butée de position inclinée réglable (95)
(fig. K). Il s’agit de la position inclinée à 45°.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Faites tourner la vis de butée de position inclinée (95) vers l’intérieur
ou vers l’extérieur selon le cas jusqu’à ce que l’index (88) indique 45°
tandis que la butée d’inclinaison repose contre la butée de position
inclinée réglable.
Contrôle et ajustement de l’angle d’inclinaison intermédiaire
(fig. I1, J & L)
L’angle d’inclinaison intermédiaire est fixé à 30°, ce qui permet de préparer
rapidement l’outil pour le moulurage en couronne.
• Desserrez le bouton de serrage du guide (91) et faites coulisser la
partie supérieure du guide gauche au maximum vers la gauche (fig. J).
62
• Desserrez la molette de verrouillage d’inclinaison (17) (fig. I1) et, avec
la butée de position d’inclinaison intermédiaire (93) repositionnée,
déplacez le bras de la scie vers la gauche jusqu’à ce que la butée de
position inclinée réglable (96) repose à nouveau contre la butée de
position d’inclinaison intermédiaire (93) (fig. L). Il s’agit de la position
inclinée à 30°.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Faites tourner la vis de blocage de la butée de position inclinée réglable
(96) vers l’intérieur ou vers l’extérieur jusqu’à ce que l’index (88)
affiche 30° tandis que la butée de position inclinée repose sur la butée
d’inclinaison intermédiaire.
Disposition en mode d’établi de sciage
Conversion de mode de scie à onglets en mode d’établi de sciage (fig.
A1, M1 - M5)
• Placez la lame en position de coupe transversale à 0° avec la fixation
de table rotative (3) serrée (fig. A1).
• Desserrez le bouton de serrage du refendeur (97) juste assez pour lui
permettre de s’engager dans l’encoche de montage (fig. M1).
• Retirez le refendeur (20) de sa position de rangement à l’intérieur
de la base.
• Enfoncez le levier de déverrouillage du carter de protection (9) pour
relâcher le carter de protection (8) puis levez-le aussi haut que possible
(fig. A1).
• Faites glisser la patte de fixation du refendeur (98) dans l’encoche de
montage (99) (fig. M1). Vissez le bouton de verrouillage.
• Poussez le levier (100) pour laisser la partie supérieure à ressort (7) du
guide reposer contre la table rotative (fig. M2)
• Abaissez la tête de scie.
• Poussez le levier de déverrouillage (69) vers l’arrière (fig. M3).
• Poussez l’unité de roulement (70) vers le bas afin que les encoches
(101) soient engagées dans les logements (102) (fig. M3).
La lame ne doit pas toucher le carter inférieur de protection de
la lame.
• Poussez le levier de dégagement de la table (2) vers la droite, soulevez
le bord avant (4) fig. M4) de la table et faites-la basculer de 180° pour
que la plaque du système de verrouillage de la table (68) engage
automatiquement le verrou du système de verrouillage de la table afin
de la bloquer en mode d’établi de sciage (fig. M5).
• Enlevez le protecteur de sous-table.
Réglage du couteau diviseur (fig. N1 & N2)
Pour régler le refendeur (20), il est préférable de faire pivoter
l’unité en mode de scie à onglets (fig. N2). Procédez selon les
indications de la section « Conversion de mode d’établi de
sciage en mode de scie à onglets ».
La position correcte du haut du refendeur (31) ne doit pas être de plus de
2 mm au-dessous de la dent la plus élevée de la lame et le corps du rayon
doit être au maximum à 3-8 mm des pointes des dents de la lame de scie
(fig. N1).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez les boulons (102) pour régler la position horizontale du
refendeur.
• Desserrez les boulons (103) pour régler la position verticale du
refendeur.
• Serrez les boulons à fond.
Fixation du carter supérieur de protection de la lame (fig. O)
Le carter supérieur de protection de la lame (21) est conçu pour une
fixation rapide et facile au refendeur (20) une fois la machine en mode
d’établi de sciage.
FRANÇAIS
• Desserrez l’écrou papillon (105).
• Tout en maintenant le carter de protection vertical, alignez l’encoche
située à l’arrière du carter avec le refendeur.
• Abaissez le carter de protection sur le refendeur (20) en vous assurant
que l’axe du boulon s’engage dans l’encoche.
• Faites pivoter le carter de protection en position horizontale, ce qui devrait
le bloquer sur le refendeur à l’aide de la vis de positionnement (106).
• Serrez l’écrou papillon.
N’utilisez jamais la scie en mode d’établi de sciage sans avoir
correctement monté le carter supérieur de protection.
Montage et réglage du guide parallèle (fig. P1 - P5)
Le guide parallèle (22) peut être monté d’un côté ou de l’autre de la lame.
• Faites glisser la patte de fixation (107) à partir de la gauche ou de la
droite (fig. P1). La plaque de serrage s’engage derrière le bord avant de
la table.
• Faites glisser le guide contre la lame.
• Poussez le levier (108) vers le bas pour bloquer le guide.
• Vérifiez si le guide est parallèle à la lame.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez les boutons de blocage (109) et faites glisser le guide en
arrière afin d’accéder aux boulons de réglage (110) au sommet du
guide (fig. P2).
• À l’aide d’une clé, desserrez les boulons de réglage fixant la patte de
fixation du guide au support du guide.
• Ajustez le guide de manière à ce qu’il soit parallèle à la lame en vérifiant
l’écart entre la lame et le guide à l’avant et à l’arrière de la lame.
• Après avoir procédé à l’ajustement, resserrez les boulons de réglage et
vérifiez encore une fois si le guide est parallèle à la lame.
• Vérifiez si l’index (111) indique le zéro de la graduation (fig. P3).
Si l’index n’affiche pas exactement zéro, desserrez la vis (112),
déplacez l’index pour afficher 0° et resserrez la vis.
Le réglage par défaut du guide est du côté droit de la lame. Pour préparer
le guide à l’utilisation du côté gauche de la lame, procédez comme suit
(fig. P4):
• Desserrez les boutons de blocage (109).
• Faites glisser le profilé du guide (113) hors du support de serrage.
• Faites tourner le support de serrage (114) et fixez à nouveau les
boutons de blocai3é
• Faites glisser le guide sur le support de serrage.
• Serrez les boutons.
Le guide est réversible : la pièce à travailler peut être guidée le long de la
face de 75 mm ou bien le long de la face de 11 mm, permettant l’utilisation
d’un poussoir à entaille lors de la refente de pièces peu épaisses (fig. P5).
• Pour obtenir la hauteur de 11 mm, desserrez le bouton de blocage du
guide (109) et faites glisser le guide (113) hors du support de serrage
(114).
• Faites pivoter le guide et engagez à nouveau le support de serrage
dans l’encoche comme l’indique la figure P5.
• Pour utiliser la hauteur de 75 mm, faites glisser le guide dans le support
de serrage avec la face haute en position verticale (fig. P4).
• Utilisez le profilé de 11 mm pour la coupe en long de pièces
peu épaisses afin de permettre un accès au pousseur entre la
lame et le guide.
• L’extrémité arrière du guide doit être de niveau avec l’avant du
refendeur.
Montage et ajustement du guide à onglets (fig. Q1 - Q4)
Le guide à onglets (D271052) est disponible en option. Le guide à onglets
(41) peut être utilisé pour les coupes en onglets lorsque la machine est en
mode d’établi de sciage (fig. Q1).
• Desserrez le bouton de verrouillage (115) et écartez le guide de chaîne
(116) (fig. Q2). Vissez le bouton de verrouillage.
•
•
•
•
•
Faites glisser le guide du côté gauche de la table (fig. Q3).
Desserrez le bouton de blocage (117).
Placez une équerre (82) contre le guide (41) et la lame (76).
Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
Serrez l’écrou (118) de quelques tours et faites pivoter la vis de butée
de réglage d’angle droit (119) (fig. Q4) vers l’intérieur ou l’extérieur
jusqu’à ce que le guide forme un angle de 90°mesuré avec l’équerre
(fig. Q3).
• Serrez le bouton (117).
• Vérifiez si l’index (120) indique le zéro de la graduation (121).
Ajustez-le si cela s’avère nécessaire.
Conversion de mode d’établi de sciage en mode de scie à onglets (fig.
A3, E & M1)
• Retirez le guide parallèle (22) ou le guide en onglets, le cas échéant
(fig. A3).
• Retirez le carter de protection supérieur de la lame (21).
• Replacez le protecteur de sous-table (63) (fig. E).
• Procédez selon les indications de la section « Retournement de la tête
de coupe et de la table ».
• Desserrez le bouton de blocage du refendeur (97) et retirez le refendeur
(20) tout en soutenant le carter de protection de la lame (8) (fig. M1).
• Abaissez le carter de protection de la lame.
• Placez le refendeur en position de rangement à l’intérieur de la base.
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de sécurité et les règles en
vigueur.
• Bien fixer la pièce à scier.
• Appliquer une force modérée sur l’outil. Une pression
excessive n’accélère pas le sciage mais altère la performance
de l’outil et risque de réduire sa durée de vie.
• Eviter de solliciter l’outil au-delà de son régime normal d’utilisation.
Avant la mise en marche:
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames trop
émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne doit pas
excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant de
commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de serrage
soient bien serrés.
Mise en marche et arrêt (fig. R1 - R3)
La machine comporte deux systèmes de commutation indépendants.
En mode de coupe en onglets, la gâchette (11) est utilisée (fig. R1).
En mode d’établi de sciage, l’interrupteur marche/arrêt (1) est utilisé (fig.
R2). Le boîtier interrupteur comporte un limiteur de surcharge du moteur
équipé d’un dispositif manuel de réarmement En cas d’interruption de
l’alimentation électrique, procéder comme suit :
- vérifier que la machine est bien hors tension ;
- appuyer sur le bouton de réarmement (142).
Mode de coupe en onglets (fig. R1)
Un trou (122) est prévu dans la gâchette pour l’insertion d’un cadenas afin
de verrouiller l’interrupteur.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur la gâchette (11).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Mode d’établi de sciage (fig. R2 & R3)
L’interrupteur marche/arrêt présente de multiples avantages :
- fonction de coupe-circuit : pour le cas où le courant devrait être
coupé pour une quelconque raison, l’interrupteur doit être réactivé
intentionnellement.
63
FRANÇAIS
Blocage des interrupteurs
• Pour éviter que la machine soit utilisée sans autorisation, il est possible
de bloquer les deux interrupteurs avec un cadenas.
Coupes de base
Sciage en mode scie à onglets
Il est dangereux de faire fonctionner la machine sans protecteur. Tous les
protecteurs doivent être en place.
• Assurez-vous que le protecteur de sous-table ne se bouche pas avec
de la sciure.
• Bloquez toujours la pièce à ouvrer en coupant des métaux non ferreux.
Opérations générales
- En mode de scie à onglets, la tête de coupe est automatiquement
verrouillée en position supérieure de « stationnement ».
- Pour libérer la tête de coupe, il suffit de presser le levier de déblocage
du protecteur. En abaissant la tête de coupe, le carter inférieur de
protection mobile se rétracte.
- N’essayez jamais d’empêcher le carter inférieur de protection de
revenir en position de stationnement une fois la coupe terminée.
- La longueur minimale de la pièce découpée est de 10 mm.
- Lors de la coupe de pièces courtes (min. 190 mm à gauche ou à droite
de la lame), l’utilisation de l’étau optionnel est recommandée.
- Lors de la coupe de sections d’UPVC, une pièce auxiliaire de soutien
en bois possédant un profil complémentaire doit être placée sous le
matériau à découper afin de le soutenir convenablement.
Coupe transversale verticale d’onglet (fig.S2)
• Desserrez le bouton d’onglet (79) et tirez le verrou d’onglet (80).
Faites pivoter la table rotative vers la gauche ou la droite pour obtenir
l’angle requis.
• Le verrou d’onglet doit automatiquement se positionner sur 15°, 22,5°,
35,3° et 45° à droite comme à gauche. Si un angle intermédiaire est
requis, tenez la tête fermement en place et verrouillez-la en serrant le
bouton d’onglet.
• Assurez-vous toujours que le bouton d’onglet est bien bloqué avant de
procéder à la coupe.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Pour assembler par onglet l’extrémité d’une pièce de bois en
effectuant une petite découpe, positionner la pièce de telle
sorte que cette petite découpe se trouve du côté de la lame
ayant le plus grand angle par rapport au guide arrière:
64
découpe à droite
découpe à gauche.
Coupe transversale inclinée (fig. S3)
L’angle d’inclinaison peut être réglé de 48° gauche à 2° droite, et coupé
avec la table rotative réglée entre zéro et une position maximale d’onglet à
45° droite ou gauche.
• Desserrez le bouton de serrage du guide (89) et faites coulisser la
partie supérieure du guide gauche au maximum vers la gauche.
• Desserrez le bouton de blocage d’inclinaison (17) et réglez l’inclinaison
comme requis.
• Vissez à fond le bouton de blocage d’inclinaison.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Coupes composées (fig. T1 - T4)
Une coupe d’onglets composés est la combinaison d’un onglet (fig.T1)
et d’une inclinaison (fig. T2) en même temps. Ce type de coupe est utilisé
pour réaliser des cadres ou des boîtes à face inclinée comme illustré sur la
figure T3.
Au cas où l’angle varie à chaque coupe, veillez à ce que
le bouton de blocage d’inclinaison et celui de verrouillage
d’onglet soient fermement serrés. Après un changement
d’inclinaison ou d’onglet, serrez toujours lesdits boutons.
• Le tableau ci-après doit vous aider à sélectionner l’inclinaison adéquate
et les réglages d’onglet pour les coupes d’onglets composés. Pour
employer le tableau efficacement, sélectionner l’angle «A» requis (fig.
T4) pour l’assemblage concerné, et mettre cet angle sur la courbe
correspondante. A partir de ce point, descendre à la verticale pour
trouver l’angle d’inclinaison correct et on trouve transversalement
l’angle d’onglet correct.
• Régler la scie sur les angles déterminés et effectuer quelques essais
pratiques.
• L’exercice pratique se poursuit par l’assemblage des pièces coupées.
Exemple: Pour construire une boîte à quatre côtés avec 25° d’angle
extérieur (angle «A») (fig. T4), utiliser la courbe supérieure droite.
Chercher 25° sur l’échelle. Suivre la ligne d’intersection horizontale pour
trouver le réglage d’onglet sur la scie (23°). Suivre la ligne d’intersection
verticale vers le haut ou vers le bas pour trouver l’angle d’inclinaison de la
scie (40°). Toujours effectuer des essais de coupe sur des chutes de bois
afin de contrôler les réglages de scie.
BOITE
CARREE
BOITE
HEXAGONALE
BOITE
ENNÉAGONALE
REGLER CET ANGLE (INCLINAISON) SUR LA SCIE
ANGLE ENTRE DEUX ARETES (ANGLE «A»)
Coupe droite verticale (fig. S1)
• Desserrez le bouton d’onglet (79) et tirez le verrou d’onglet (80).
• Engagez le verrou d’onglet en position 0° et serrez le bouton d’onglet.
• Disposez le morceau de bois à couper contre le guide (7).
• Maintenez la poignée de fonctionnement (10) et enfoncez le levier de
déblocage du protecteur (9).
• Appuyez sur la gâchette (11) pour faire démarrer le moteur.
• Baissez la tête de la scie pour permettre à la lame de couper le bois et
de pénétrer dans le trait de scie (81).
• Une fois le travail terminé, relâchez l’interrupteur et attendez que la
lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne revienne en
position de repos supérieure.
onglet gauche,
onglet droit,
REGLER CET ANGLE (ONGLET) SUR LA SCIE
- sécurité supplémentaire : la plaque articulée (123) peut être verrouillée
en passant un cadenas par les trous (124 & 125). La plaque sert aussi
« d’arrêt d’urgence à repérage rapide » car une pression exercée sur la
plaque arrêtera la machine.
• Pour mettre la machine en marche, appuyez de nouveau sur le bouton
de marche vert (126).
• Pour éteindre la machine, appuyez sur le bouton d’arrêt rouge (127).
FRANÇAIS
Coupes de moulurages
La coupe de moulurage est exécutée à une inclinaison de 45°.
• Faites toujours un essai avec scie à l’arrêt avant de procéder à une
coupe quelconque.
• Toutes les coupes sont faites pendant que l’arrière de la base repose à
plat sur la scie.
Coin intérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre le
guide arrière.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre le
guide arrière.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre le
guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre le
guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Couper des moulurages en couronne
La coupe de moulurages en couronne est exécutée avec une coupe
d’onglets composé. Pour travailler le plus précisément possible, votre
scie doit être pré-réglée en positions 35,3° pour les onglets et 30° pour
l’inclinaison. Ces paramètres sont prévus pour des moulurages en
couronne standards avec des angles à 45° en haut et des angles de 45°
en bas.
• Faites des essais avec du matériel de récupération avant de réaliser les
coupes définitives.
• Toutes les coupes sont faites avec une inclinaison à gauche lorsque
l’arrière du moulurage repose contre la base.
Coin intérieur
- Côté gauche
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Sciage en mode établi
• Utilisez toujours le refendeur.
• Assurez-vous toujours que le refendeur et le carter de protection de la
lame sont correctement alignés.
• Assurez-vous toujours que la lame d’onglets est en place et bloquée
en position d’onglet 0°.
Ce mode ne permet pas de couper le métal.
Sciage en longueur (fig. U1 & U3)
• Réglez l’angle de chanfrein sur 0°.
• Réglez la hauteur de la lame de scie.
• Réglez le guide parallèle à la distance désirée.
• Maintenez la pièce à plat sur la table et contre le guide. Placez-la à
environ 25 mm de la lame de scie.
• Tenez vos mains à l’écart de la lame de scie.
• Mettez la machine en marche et attendez que la lame atteigne sa
vitesse maximale.
• Poussez lentement la pièce à travailler sous le carter supérieur de lame,
tout en la poussant avec fermeté contre le guide. Laissez la lame faire
son travail sans la forcer. La vitesse de la lame doit être constante.
• Utilisez toujours le poussoir à entaille (23) quand vos mains
s’approchent de la lame.
• Quand la coupe est terminée, arrêtez la machine, laissez la lame
s’arrêter et enlevez la pièce.
Ne poussez et ne retenez jamais le côté libre ni le côté
découpe de la pièce.
Utilisez toujours un poussoir pour découper de petites pièces.
Coupes inclinées (fig. U2)
• Ajustez l’angle de biseautage souhaité.
• Procédez comme pour la coupe en longueur.
Coupe transversale (fig. V1)
• Réglez l’angle de chanfrein sur 0°.
• Réglez la hauteur de la lame de scie.
• Placez le guide à onglet sur 0º.
• Procédez comme pour une coupe en longueur mais en utilisant le
guide à onglet pour pousser la pièce à ouvrer sur la lame.
Coupe transversale chanfreinée
• Ajustez l’angle de biseautage souhaité.
• Procédez comme pour une coupe transversale.
Coupes d’onglet (fig. V2)
• Réglez le guide à onglets selon l’angle voulu.
• Procédez comme pour une coupe transversale.
Accessoires disponibles en option
Coin extérieur
- Côté gauche
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Débranchez toujours la machine avant d’installer des
accessoires.
Dispositif d’aspiration des poussières (fig. W1 & W2)
Cette machine est pourvue de deux points d’aspiration des poussières
utilisables dans chaque mode.
• Pour scier du bois, raccordez toujours un aspirateur conçu
conformément aux directives relatives à l’émission de poussière.
65
FRANÇAIS
Raccordement en position de scie à onglets (fig. W1)
• Reliez une extrémité du premier tuyau à l’adaptateur de la buse
d’aspiration (13).
• Insérez l’autre extrémité du tuyau dans l’orifice d’entrée du milieu
du collecteur (128).
• Connectez l’extrémité de l’autre tuyau au carter de protection de la
sous-table (63).
• Insérez l’autre extrémité du tuyau dans l’orifice d’entrée externe du
collecteur.
Raccordement en position de scie d’établi (fig. W2)
• La procédure est similaire à celle pour la scie à onglets. Il suffit
uniquement de raccorder le tuyau du carter de protection de
la sous-table au carter de protection de la lame (21).
Support supplémentaire/arrêt en longueur pour scie à onglets (fig. A5)
Le support supplémentaire et l’arrêt en longueur peuvent être montés à
gauche ou à droite, ou encore des deux côtés.
• Fixez les pièces 31 - 39 sur les deux rails de guidage (32 & 33).
• Utilisez le support inclinable (34) pour la coupe transversale de
planches de 210 mm de large (15 mm d’épaisseur).
Table de support à rouleaux (fig. A6)
La table de support à rouleaux (40) permet de soutenir des pièces à ouvrer
longues. En mode de scie à onglets, la table de support à rouleaux peut
être montée à gauche ou à droite voire des deux côtés. En mode d’établi
de sciage, elle peut également être montée à l’avant ou à l’arrière du plan
de travail de la scie.
Rallonge latérale (fig. A8)
La rallonge latérale augmente de 600 mm, ou plus, la distance entre la
butée en longueur et la lame, en fonction de la longueur de la tige fixée à
la machine et de la position de serrage sur la table. La rallonge latérale doit
être utilisée en association avec des rails de guidage (33) (option). La table
réglable est équipée d’une échelle graduée sur son bord avant ; elle est
montée sur une base solide, serrée sur les tiges de guidage.
• Fixez la rallonge à droite de la machine pour assurer la continuité de
l’échelle de distance des deux tables.
Table coulissante (fig. A9)
Cette table coulissante unique (43) est destinée à des panneaux placés à
gauche de la lame et dont les dimensions atteignent 1200 x 900 mm.
Les tiges de guidage sont montées sur une solide pièce extrudée pouvant
être rapidement enlevée de la machine et néanmoins entièrement réglable
dans tous les plans. La butée comprend un mètre-ruban sur toute sa
longueur pour faciliter le positionnement d’un arrêt réglable et d’un
support ajustable pour des pièces étroites.
Carter de protection d’établi de sciage
Ce protecteur est livré de série dans les pays où un protecteur de type
Suva est légalement obligatoire. Pour les autres pays, cet accessoire est
en option.
Transport (fig. Y)
Transportez toujours la machine en mode d’établi de sciage
avec le carter supérieur de protection de la lame fixé.
Les roulettes facilitent le transport de la machine.
• Pliez les pattes arrière dans la base.
• Pliez les pattes avant dans la base.
• Soulevez la machine par les pattes.
66
Faites-vous aider pour transporter la machine. Elle est trop
lourde pour être manutentionnée par une personne seule.
Entretien
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
Graissage
Les roulements du moteur sont pré-lubrifiés et étanches à l’eau.
• Périodiquement, huilez légèrement la surface du roulement de la table
rotative, à l’endroit où elle coulisse sur le rebord de la table fixe.
• Lubrifiez régulièrement la profondeur de la rainure de coupe.
• Nettoyez régulièrement à l’aide d’une brosse sèche les pièces sujettes
à l’accumulation de sciure et de copeaux.
Réglages de came (fig. Z1 - Z3)
Pour éliminer le jeu entre les deux tables, procédez comme suit :
• Faites pivoter la machine en mode d’établi de sciage.
• Retirez les vis (138) tout en maintenant la plaque de retenue (139).
• Desserrez la vis (140) de la came de réglage (141).
• Faites pivoter la came de réglage à l’aide d’une paire de pinces à bec
effilé.
• Maintenez la came de réglage avec les pinces et serrez la vis.
• Remettez la plaque de retenue et serrez les vis.
• Faites pivoter la machine en mode de scie à onglets. Vérifiez la force
nécessaire pour guider la scie. Répétez la procédure précédente si la
force requise est trop importante.
Protection de l’environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas être jeté avec les
déchets domestiques normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit DEWALT, ou si vous n’en avez
plus l’utilité, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques Rendez-le
disponible pour une collecte séparée.
La collecte séparée des produits et emballages usés permet
le recyclage des articles afin de les utiliser à nouveau. Le fait
d’utiliser à nouveau des produits recyclés permet d’éviter
la pollution environnementale et de réduire la demande de
matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la collecte séparée des
produits électriques du foyer, dans des déchetteries municipales ou
auprès du revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit.
DEWALT fournit un dispositif permettant de collecter et de recycler les
produits DEWALT lorsqu’ils ont atteint la fin de leur cycle de vie. Pour en
bénéficier, il vous suffit de retourner votre produit à un réparateur agréé qui
fera le nécessaire.
Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le plus proche de chez vous,
contactez le bureau DEWALT à l’adresse indiquée dans ce manuel. Vous
pourrez aussi trouver une liste des réparateurs agréés de DEWALT et de
plus amples détails sur notre service après-vente sur le site Internet à
l’adresse suivante : www.2helpU.com
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre machine DEWALT ne vous
donne pas entière satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat à votre distributeur,
ou à un centre de service après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique ou le Luxembourg, retournez
votre machine à DEWALT. Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE MAINTENANCE GRATUITE •
Au cas où votre machine DEWALT nécessiterait une révision ou des
réparations dans les 12 mois suivant son achat, cette opération sera
effectuée gratuitement dans un centre de service après-vente agréé
sur présentation de la preuve d’achat. Ce service comprend pièces et
main-d’oeuvre pour les machines, à l’exclusion des accessoires.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine DEWALT présenterait un défaut de fabrication
dans les 12 premiers mois suivant son achat,
nous garantissons le remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre discrétion, à condition
que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de réparer le produit
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Pour obtenir l’adresse du distributeur DEWALT ou du centre de service
après-vente agréé le plus proche, appeler le numéro dans la liste
figurant au dos du manuel. Comme alternative, une liste de centres
de service après-vente DEWALT agréés et des renseignements plus
détaillés sur le service après-vente sont disponibles sur l’Internet
(www.2helpU.com).
67
I TA L I A N O
SEGA RIBALTABILE COMBINATA D27107
Congratulazioni!
Dichiarazione CE di conformità
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità max. lama
Diametro lama
Alesatura lama
Spessore lama
Spessore del coltello fenditore
Tempo di frenatura automatica della lama
Peso
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27107
230
2.000
1.700
4.000
300 - 305
30
2,1 - 2,2
2,5
< 10
42
D27107
DEWALT dichiara che gli elettroutensili sono stati costruiti in conformità alle
norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029-1, EN 61029-2-11,
EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 e EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo qui sotto o
consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme 86/188/CEE e 98/37/CEE,
dati ricavati in base alla norma EN 61029-2-11:
D27107
LpA (rumorosità)
dB(A)*
91,5
LWA (potenza sonora)
dB(A)
102,5
* all’orecchio dell’operatore
Capacità di taglio
Impiego come troncatrice
Taglio obliquo (posizioni max.)
Taglio inclinato (posizioni max.)
Capacità max. di taglio traverso-vena a 90°
Capacità max. di taglio obliquo a 45°
Profondità max. di taglio a 90°
Profondità max. di taglio obliquo a 45°
Profondità max. di taglio obliquo a 45°, inclinato a 45°
sx
a destra
a sinistra
a destra
mm
mm
mm
mm
mm
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
100
KpA (incertezza sulla misura della rumorosità)
dB(A)
3
KWA (incertezza sulla misura della potenza sonora)
dB(A)
3
Prendere appropriate misure a protezione dell’udito.
Il valore medio quadratico ponderato dell’accelerazione secondo
EN 61029-2-11:
D27107
< 2,5 m/s2*
* incertezza sulla misurazione in conformità alla norma EN 12096: 1,1 m/s2
Impiego come sega da banco
Capacità max. di rifilatura destra/sinistra
Profondità di taglio a 90°
Profondità di taglio a 45°
Fusibili:
Modelli da 230 V
mm 150/320
mm 81
mm 56
10 A
I seguenti simboli vengono usati nel presente manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di morte o danno
all’apparecchio qualora non ci si attenga alle istruzioni
contenute nel presente manuale.
Indica pericolo di scossa elettrica.
Bordi affilati.
68
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
I TA L I A N O
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate sempre le elementari
norme di sicurezza atte a ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche
e ferimenti.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui
al presente manuale.
Conservare questo manuale di istruzioni per successive
consultazioni.
Informazioni generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in
ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non
usare l’utensile quando vi sia rischio di provocare un incendio o una
esplosione, per es. in luoghi con atmosfera gassosa o infiammabile.
3 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere a bambini, altre persone o animali di avvicinarsi alla
zona di lavoro, toccare l’utensile o il cavo di alimentazione.
4 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Raccogliere i capelli se
si portano lunghi. Quando si lavora all’esterno, è preferibile indossare
dei guanti adeguati e delle scarpe antisdrucciolevoli.
5 Protezione personale
Indossate occhiali di sicurezza. Indossate una mascherina contro la
polvere ogni volta che l’uso dell’utensile provochi polvere o schegge.
Se tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare
anche un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di
otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
6 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per es. tubi,
termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per es. alto
livello di umidità, polvere metallica, ecc.) si può aumentare la sicurezza
elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
7 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
8 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi.
9 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare. Ciò aumenta la
sicurezza e consente di mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
10 Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere
Se sono forniti i dispositivo per la connessione delle macchina
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegate e
utilizzate correttamente.
11 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti di misura
Prima di mettere in funzione l’utensile si abbia cura di togliere chiavi
e altri strumenti.
12 Prolunghe
Ispezionare la prolunga prima dell’uso e sostituirla se è danneggiata.
Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno.
13 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente manuale. Non forzare utensili
e accessori di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati ad
utensili di maggiore potenza. Non forzare l’utensile.
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature diversi o l’impiego
del presente utensile per scopi diversi da quelli indicati nel presente
manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
14 Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo
elettrico per rilevare eventuali danni. Controllare se ci sono parti non
allineate o parti mobili con gioco, pezzi rotti, danni alle protezioni o
agli interruttori e qualsiasi altra condizione che possa incidere sul
funzionamento dell’utensile. Accertare che l’utensile funzioni come
previsto e che venga impiegato per lo scopo per cui è stato progettato.
Non usate l’utensile se presenta elementi danneggiati o difettosi.
Non impiegare l’utensile se non è possibile accenderlo e spegnerlo
mediante l’interruttore. Eventuali componenti difettosi o danneggiati
vanno sostituiti o riparati da un tecnico autorizzato. Non tentare mai di
effettuare delle riparazioni.
15 Scollegare l’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto completo prima di
lasciarlo incustodito. Estrarre la spina dalla presa di alimentazione
quando l’utensile non è in uso, o prima di cambiare pezzi, accessori
o complementi o prima di eseguire lavori di manutenzione.
16 Evitare accensioni accidentali
Prima di collegare l’utensile alla presa, verificare che sia spento.
17 Non abusare del cavo elettrico
Non tirare mai il cavo per estrarlo dalla presa. Proteggere il cavo dal
calore, dagli oli minerali e dai bordi taglienti.
18 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli utensili elettrici in luogo sicuro e ben asciutto, fuori dalla
portata dei bambini.
19 Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e
più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la
sostituzione degli accessori. Mantenere le impugnature e gli interruttori
asciutti, puliti e senza tracce di olio o grassi.
20 Riparazioni
Il presente utensile elettrico è conforme alle principali norme di
sicurezza vigenti. Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica autorizzati
DEWALT per le riparazioni Le riparazioni devono essere eseguite
soltanto da personale qualificato e con pezzi di ricambio originali, per
evitare di esporre gli utenti a considerevoli rischi.
Norme di sicurezza supplementari per troncatrice
• Prima di iniziare qualsiasi operazione, accertarsi che le manopole e le
impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Non adoperare l’utensile se il riparo non è in posizione oppure se non
funziona o non è stato sottoposto agli interventi di manutenzione del
caso.
• Non collocare mai le mani nell’area della lama quando la troncatrice
è connessa all’alimentazione elettrica.
• Non tentare mai di arrestare una macchina in funzione bloccandone la
lama con un utensile o altro oggetto: in questo modo ci si espone al
rischio di gravi incidenti.
• Consultare il manuale d’istruzioni prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
• Selezionare la lama corretta per il materiale da tagliare.
• Rispettare la velocità massima indicata sulla lama della troncatrice.
• Quando si maneggia una lama di troncatrice, adoperare un supporto
o indossare dei guanti.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta. Mantenere le lame
affilate.
• La massima velocità consentita per la lama deve sempre essere pari o
superiore alla velocità senza carico riportata sulla targhetta dell’utensile.
• Non usare lame non conformi alle dimensioni riportate nei dati tecnici.
Non usare distanziatori per adattare una lama sul mandrino.
Utilizzare unicamente le lame specificate nel presente manuale,
conformi alla normativa EN-847-1.
• Considerare l’opportunità di applicare lame speciali antirumore.
• Non utilizzare lame in acciaio rapido.
• Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
69
I TA L I A N O
• Non utilizzare mole a disco.
• Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che la
lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la testa
in posizione di riposo.
• Quando si eseguono dei tagli di sbieco, verificare che il braccio sia
fissato saldamente.
• Non inserire alcun oggetto a cuneo contro il ventilatore per trattenere
l’albero motore elettrico.
• Il riparo lama della troncatrice si solleva automaticamente quando si
abbassa il braccio, e si abbassa sulla lama quando si solleva il braccio.
Il riparo si può sollevare manualmente durante l’attacco e il distacco
delle lame o per il controllo della macchina. Non sollevare mai il riparo
della lama manualmente se la macchina non è disattivata.
• Curare lo stato di manutenzione dell’area circostante la macchina e
tenerlo sgombero da materiali come schegge e residui della lavorazione.
• Controllare periodicamente che le prese d’aria del motore siano pulite
e non ostruite dalle schegge.
• Staccare la macchina dall’alimentazione di rete prima di eseguire gli
interventi di manutenzione o di sostituire la lama.
• Non svolgere mai lavori di manuntezione o pulizia se la macchina è
ancora in funzione e la testa non è in posizione di riposo.
• Il lato anteriore del riparo è dotato di feritoie che facilitano la visibilità
durante le operazioni di taglio. Per quanto tali feritoie riducano
sostanzialmente la quantità di detriti volanti, tuttavia, a causa delle
aperture del riparo, si consiglia di indossare sempre un paio di occhiali
di sicurezza prima di guardare attraverso le feritoie.
Norme di sicurezza supplementari per seghe a banco
• Non usare lame con uno spessore del corpo superiore o una larghezza
del dente inferiore rispetto allo spessore del coltello fenditore.
• Controllate che la lama ruoti nella direzione corretta e che i denti siano
rivolti verso la parte anteriore della sega a banco.
• Assicuratevi che tutte le manopole di bloccaggio siano strette prima di
iniziare qualsiasi operazione.
• Verificate che tutta la lama e le flange siano pulite e che i lati incassati
della flangia siano a contatto con la lama. Serrate bene il dado di
fissaggio dell’albero.
• Mantenete la lama della sega affilata e montata correttamente.
• Accertatevi che il coltello apritaglio sia regolato alla corretta distanza
dalla lama - max. 5 mm.
• Prima di azionare la sega, accertatevi sempre che siano correttamente
in posizione le protezioni superiore ed inferiore della lama.
• Tenete le mani lontano dalla traiettoria della lama della sega.
• Scollegate la macchina dalla rete di alimentazione elettrica prima di
procedere alla sostituzione della lama o ad interventi di manutenzione.
• Utilizzate sempre uno spingipezzo, avendo cura di non avvicinare le
mani a più di 150 mm dalla lama della sega quando in funzione.
• Non tentate di utilizzare la sega a tensioni diverse da quelle raccomandate.
• Non lubrificate la lama quando è in funzione.
• Non mettete le mani al di dietro o attorno alla lama.
• L’asta guidapezzo deve restare sempre in posizione quando non è in
uso.
• Non salire sopra l’unità.
• Durante il trasporto, verificare che la parte superiore della lama della
sega sia coperta, ad esempio dalla protezione.
• Non utilizzare la protezione per il trasporto o l’imballaggio e la spedizione.
Norme di sicurezza supplementari per seghe ribaltabili
• Accertarsi che il braccio sia fissato in posizione di lavoro in modo sicuro
prima di utilizzare l’utensile nella modalità sega da banco.
• Assicurarsi che il braccio sia fissato in modo sicuro prima di effettuare
smussature nella modalità sega da banco.
• Assicurarsi che il piano sia bloccato correttamente quando si effettua il
cambio di modalità di funzionamento della sega.
70
• Utilizzare il sistema di protezione adeguato nell’effettuare scanalature
nella modalità sega da banco. La stozzatura non è consentita.
• Non segare mai metalli ferrosi o non ferrosi in modalità sega da banco,
segando lungo vena.
Rischi residui
I rischi seguenti riguardano l’utilizzo di seghe:
- ferite provocate dal contatto con parti rotanti
L’applicazione delle norme di sicurezza pertinenti e l’installazione di
dispositivi di sicurezza non consentono comunque di eliminare i seguenti
rischi residui:
- Diminuzione dell’udito.
- Rischio di incidenti provocati da parti scoperte della lama della sega in
rotazione.
- Rischio di ferirsi durante la sostituzione della lama.
- Rischio di schiacciamento delle dita durante l’apertura delle difese.
- Pericoli per la salute causati dall’inspirazione della polvere prodotta
durante la segatura del legno, in modo particolare quercia, faggio e MDF.
Etichette sull’utensile
Sull’utensile sono presenti le seguenti immagini:
Utilizzando la macchina in modalità troncatrice, verificare
l’attivazione dell’interruttore automatico di sicurezza
all’accensione e allo spegnimento. In questa modalità non
utilizzare la cassetta di interruzione.
Utilizzando la macchina in modalità sega da banco, verificare
di aver montato il coltello fenditore. Non utilizzare la macchina
senza il coltello fenditore.
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Macchina parzialmente assemblata
1 Scatola contenente:
1 Protezione superiore per l’impiego come sega da banco
1 Protezione della lama applicabile sotto il piano, per l’uso in modalità
troncatrice
4 Gambe
2 Rotelle
4 Piedini
1 Guida parallela
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A1 - A10)
La sega ribaltabile combinata D27107 è stata concepita per realizzare in
modo semplice, preciso e sicuro tutte e quattro le principali operazioni di
rifilatura e taglio trasversale, a squadrare e a troncare, operando sia come
troncatrice che come sega da banco.
Impiego come troncatrice
Nel modo troncatrice, la sega è in grado di eseguire tagli in posizione
verticale, angolare o inclinata.
I TA L I A N O
Impiego come sega da banco
Rovesciandola completamente rispetto all’asse centrale, la macchina
viene impiegata per realizzare le normali operazioni di rifilatura e taglio di
pezzi anche di grandi dimensioni, facendo avanzare manualmente il legno
verso la lama.
A8
42
Piano di prolunga (D271058)
43
Piano a squadrare (D271055)
Aste guidapezzi (DE3454) (non raffigurati)
A9
Funzioni
Per l’impiego in qualsiasi modalità:
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
Interruttore acceso/spento (modo sega da banco)
Leva di rilascio del piano
Morsetto di bloccaggio piano rotante
Piano per troncatrice
Piano rotante
Guidapezzo lato destro
Guidapezzo lato sinistro
Protezione inferiore mobile della lama
Leva di rilascio della protezione
Impugnatura di azionamento
Pulsante di azzeramento del salvavita
A2
10 Impugnatura di azionamento
11 Interruttore automatico di sicurezza (impiego come troncatrice)
12 Protezione superiore fissa della lama
13 Adattatore di aspirazione polvere
14 Ruota
15 Gamba
16 Piede
17 Manico del morsetto di inclinazione
A10
44
Set di aspirazione a tre vie (D271054)
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione corrisponda a quello indicato
sulla targhetta.
Impiego di una prolunga
Se è necessario l’uso di una prolunga, utilizzare una prolunga di tipo
approvato, idonea alla potenza assorbita da questa macchina (vedere i
dati tecnici). La sezione minima del conduttore è 2,5 mm2. Il cavo deve
avere una guaina in gomma e un conduttore di massa. Se si utilizza un
avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la regolazione disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
Disimballaggio della macchina e delle relative parti
Farsi sempre aiutare quando si sposta la macchina che è
troppo pesante per una persona sola.
A3
17 Manico del morsetto di inclinazione
18 Volano per la regolazione in altezza della lama
19 Piano sega da banco
20 Coltello fenditore
21 Riparo lama superiore
22 Guida parallela
23Asta
Accessori opzionali
Per l’utilizzo come troncatrice:
30 Inserimento del guidapezzo (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Supporto regolabile di 760 mm (altezza max.) (DE3474)
Guide di scorrimento 1000 mm (DE3494)
Guide di scorrimento 500 mm (DE3491)
Supporto inclinabile (DE3495)
Arresto girevole (DE3462)
Arresto a registro in lunghezza per pezzi corti (da impiegare con
le aste guida [33]) (DE3460)
Poggiapezzi con arresto (DE3495)
Poggiapezzi senza arresto (DE3495)
Morsetto per pezzi in lavorazione (D271051)
40
Piano di supporto a rulli (DE3497)
A6
Per l’utilizzo come sega da banco:
A7
41
Guidapezzo per troncatrice (D271052)
•
•
•
•
Rimuovere dalla scatola il materiale d’imballaggio sciolto.
Sollevare la macchina dalla scatola.
Estrarre dall’interno della macchina la scatola dei componenti.
Rimuovere dalla macchina eventuale altro materiale d’imballaggio.
Montaggio dei piedi (fig. B)
Con i piedi montati, la macchina può essere collocata su un banco da
lavoro. Per garantire un funzionamento sicuro, la macchina deve essere
fissata al banco.
• Capovolgere la macchina.
• Inserire un piede (16) in ciascuna posizione di montaggio (51) sulla base.
• Far scorrere un dado (52) nelle scanalature (53) sopra le posizioni di
montaggio.
• Inserire un bullone (54) con relativa rondella (55) nel piede.
• Serrare i bulloni.
• Montare le gambe come descritto di seguito.
• Piegare le gambe come descritto di seguito.
• Raddrizzare la macchina.
• Fissare la macchina sul banco di lavoro.
Montaggio delle gambe (fig. C1 & C2)
Con le gambe montate, la macchina può essere utilizzata come unità
autonoma.
• Capovolgere la macchina.
• Montare le gambe come descritto di seguito. Notare che le gambe
anteriori e quelle posteriori hanno lunghezze diverse. Le gambe
posteriori sono leggermente più lunghe di quelle anteriori. Verificare di
aver montato le gambe nelle posizioni corrette.
• Raddrizzare la macchina. Accertarsi che il piano sia correttamente
livellato; se necessario intervenire a tal fine sul morsetto di regolazione
in altezza delle gambe.
71
I TA L I A N O
Gambe posteriori
• Inserire una gamba (15) in ciascuno dei punti di montaggio (56) posti
agli angoli inferiori della base interna (fig. C1)
• Inserire un bullone lungo (57) dall’esterno nei fori sul telaio e sulle gambe.
• Installare una staffa (58) ed una manopola di bloccaggio (59) sui bulloni.
• Serrare le manopole.
Gambe anteriori
• Inserire una gamba (15) in ciascuno dei punti di montaggio (56) posti
agli angoli superiori della base interna (fig. C2).
• Posizionare una staffa (58) sulle gambe.
• Passare un bullone lungo (57) dall’interno nei fori delle supporti, delle
gambe e del telaio.
• Installare una manopola di bloccaggio (59) sui bulloni.
• Serrare le manopole.
Piegatura delle gambe (fig. C3).
E’ possibile ripiegare le gambe all’interno della base per rendere la macchina
adatta all’uso su banco di lavoro.
• Capovolgere la macchina.
• Allentare la manopola di bloccaggio (59) sulla prima gamba (15).
• Ripiegare la gamba verso l’interno.
• Serrare la manopola.
• Ripetere la stessa procedura sulle altre gambe.
• Raddrizzare la macchina.
Montaggio delle rotelle (fig. D)
• Posizionare una rotella (14) sugli assi (60) da ciascun lato della macchina.
• Collocare una rondella piana (61) e un dado (62) sull’estremità filettata
degli assi.
• Serrare i dadi utilizzando la chiave in dotazione.
Montaggio per il modo troncatrice
Fissaggio della protezione sotto il piano (fig. E)
La protezione da applicare sotto il piano (63) viene fissata alla parte
superiore del piano della sega da banco.
• Inserite i due elementi di fissaggio presenti sul lato sinistro della
protezione nelle asole (64) che si trovano alla sinistra della scanalatura
della lama (65). Ruotare le viti di plastica in senso antiorario.
• Posizionare il lato piatto della protezione sul piano e premere l’elemento
di fissaggio nella scanalatura (66) sulla destra della scanalatura della
lama. Ruotare la vite di plastica in senso antiorario.
• Per toglierla, ruotare le viti in senso orario ed estrarre la protezione.
Capovolgimento della testa e del piano (fig. F1 - F4)
• Tenete fermo il piano della sega (19) con una mano e premere la leva
di rilascio del piano (2) verso destra (fig. F1).
• Premere il piano verso il basso agendo sulla parte anteriore (fig. F2)
e capovolgerlo, in modo che il corpo motore risulti rivolto verso l’altro
e la piastra (67) si impegni nel dispositivo di bloccaggio del piano (68)
(fig F3).
• Spingere la leva di rilascio (69) sul retro tenendo premuta la testa fino a
sollevare il gruppo del cuscinetto con molla di precarico (70) dalla sua
sede (fig. F4).
• Sollevare il gruppo del cuscinetto.
• Trattenendo saldamente la testa, lasciare che la spinta esercitata dalla
molla riporti la testa verso l’alto, nella rispettiva posizione di riposo.
Montaggio lama della troncatrice (fig. G1 - G4)
I denti di una lama nuova sono molto affilati e possono essere
pericolosi.
72
• Sostituite sempre la lama con la macchina nella posizione di
troncatrice.
• Il diametro massimo accettabile per la lama circolare è di
305 mm. Il diametro minimo è di 300 mm.
• Premere la leva di sgancio della testa (9) per sbloccare la protezione
inferiore (8), quindi sollevare quest’ultima fino all’altezza massima (fig. G1).
• Allentare la vite sulla staffa della protezione (71) quanto basta a
sollevare la staffa della protezione (72) e consentire l’accesso alla vite
che blocca la lama (73) (fig. G2).
• Tenendo sollevata la protezione inferiore mediante la vite della staffa
della protezione (71), premere il pulsante di bloccaggio della rotazione
(74) (fig. G1) con una mano, quindi servendosi della chiave della lama
in dotazione, allentare con l’altra mano la vite della lama a filettatura
sinistrorsa (73) ruotandola in senso orario (fig. G3).
Non premere mai il perno di bloccaggio della rotazione mentre
la lama è in rotazione. Dopo aver montato la lama aver cura di
tenere la staffa del riparo verso il basso e di serrare saldamente
la vite di quest’ultima. (74, fig. G1)
• Estrarre la vite di bloccaggio della lama (73) e il collare esterno
dell’alberino (75) (fig. G4).
• Montare la lama della troncatrice (76) sullo spallamento (77) previsto
sul collare interno dell’alberino (78), accertandosi che i denti del bordo
inferiore della lama siano rivolti verso il lato posteriore della troncatrice
(lato opposto operatore).
• Riposizionare la ghiera alberino esterna.
• Serrare la vite di bloccaggio della lama (73) ruotandola in senso
antiorario, tenendo contemporaneamente il bloccaggio rotazione
innestato con l’altra mano.
• Abbassare il riparo (72) in modo che copra del tutto la vite di
bloccaggio della lama (73) (fig. G2).
• Serrare la vita sulla staffa della protezione (71).
Non premere mai il perno di bloccaggio della rotazione mentre
la lama è in rotazione.
Dopo aver montato la lama, mantenere giù la staffa del riparo e
serrare saldamente la vite di quest’ultima.
Regolazioni per la modalità troncatrice
La Sega è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora fosse
necessario rieffettuare la regolazione a seguito della spedizione e della
movimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi alle istruzioni in
merito riportate di seguito. Una volta eseguite, tali regolazioni devono
mantenersi precise.
Controllo e regolazione lama rispetto al guidapezzo (fig. H1 - H3)
• Allentare la manopola per taglio inclinato (79) e premere il relativo fermo
(80) per rilasciare il piano rotante (5) (fig. H1).
• Fare oscillare il piano rotante finché il fermo non lo impegna in
posizione di taglio inclinato 0°. Non serrare la manopola.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama non impegna appena la
scanalatura di taglio (81).
• Poggiare una squadra (82) contro il guidapezzo lato sinistro (7) e la
lama (76) (fig. H2).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della
lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
I TA L I A N O
• Allentare le viti (83) (fig. H3) e spostare il gruppo scala graduata / piano
rotante verso sinistra o verso destra finché la lama non risulta a 90°
rispetto al guidapezzo, in base al rilevamento della squadra (fig. H2).
• Stringere nuovamente le viti (83) (fig. H3). Per il momento non prendere
in considerazione il valore di lettura dell’indicatore di taglio inclinato.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Ruotare la vite di arresto della regolazione di posizione per taglio
inclinato (95), stringendola o allentandola, finché l’indicatore (88) non
indica 45° e l’arresto di posizione angolare non poggia sull’arresto della
regolazione di posizione per taglio inclinato.
Regolazione indicatore taglio obliquo (fig. H1 & H4)
• Allentare la manopola per taglio inclinato (79) e premere il relativo fermo
(80) per rilasciare il piano rotante (5) (fig. H1).
• Con la manopola di bloccaggio taglio obliquo allentata, far scattare
in posizione il fermo per taglio obliquo ruotando il braccio di taglio
inclinato oltre lo zero.
• Osservare l’indicatore (84) e la scala graduata di taglio inclinato (85)
(fig. H4). Se l’indicatore non indica esattamente lo zero, allentare la vite
(86), spostare l’indicatore finché non legge 0° e stringere la vite.
Controllo e regolazione dell’angolo d’inclinazione intermedia
(fig. I1, J & L)
L’angolo d’inclinazione intermedio è preimpostato a 30°, permettendo così
una rapida configurazione per il taglio della sagomatura a corona.
• Allentare la manopola di bloccaggio guidapezzo (91) e fare scorrere il
più possibile verso sinistra la sezione superiore del guidapezzo laterale
(fig. J).
• Allentare la manopola di bloccaggio per taglio inclinato (17) (fig. I1) e,
con l’arresto di posizione intermedia di inclinazione (93) ruotato in sede,
spostare verso sinistra il braccio della troncatrice finché l’arresto di
posizione angolare (96) non poggia sull’arresto di posizione intermedia
di inclinazione (93) (fig. L). Questa è la posizione per taglio inclinato a 30°.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Ruotare la vite di arresto della regolazione di posizione per taglio
inclinato (96), stringendola o allentandola, finché l’indicatore (88) non
indica 30° e l’arresto della regolazione di posizione per taglio inclinato
non poggia sull’arresto di posizione intermedia di inclinazione.
Controllo e regolazione della lama rispetto al piano (fig. I1 - I3)
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio inclinato (17) (fig. I1).
• Premere la testa della troncatrice a destra per assicurarsi che sia
perfettamente verticale e stringere l’impugnatura di bloccaggio taglio
inclinato.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama impegna appena la
scanalatura di taglio (81).
• Collocare una squadra a triangolo (82) sul piano e contro la lama (76)
(fig. I2).
Evitare il contatto della squadra con la punta dei denti della
lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio inclinato (17) (fig. I1) e allentare
o stringere la vite di arresto della regolazione in verticale (87) (fig. I3)
finché la lama non è a 90° rispetto al piano, in base a quanto indicato
dalla squadra (fig. I2).
• Se l’indicatore di taglio inclinato (88) non indica zero sulla scala
graduata di taglio inclinato (89), allentare la vite (90) di bloccaggio
dell’indicatore e posizionare correttamente l’indicatore (fig. I3).
Regolazione guidapezzo (fig. J)
La sezione superiore del guidapezzo lato sinistro può essere regolata
verso sinistra per creare il gioco che consente alla troncatrice di effettuare
tagli inclinati fino a 48° a sinistra. Per regolare il guidapezzo (7):
• Allentare la manopola di bloccaggio guidapezzo (91) e fare scorrere il
più possibile verso sinistra la sezione superiore del guidapezzo laterale.
• Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione
(troncatrice disattivata) e controllare la presenza del gioco. Regolare
quindi il guidapezzo in modo che risulti sufficientemente vicino alla
lama da fornire il max. supporto al pezzo di lavorazione, senza però
interferire con il movimento verso l’alto e verso il basso del braccio.
• Stringere saldamente la manopola.
La segatura può finire con l’ostruire la scanalatura della
guida (92). Per pulirla usare un bastoncino o un getto di aria
compressa a bassa pressione.
Controllo e regolazione dell’angolo inclinato (fig. I1, J & K)
• Allentare la manopola di bloccaggio guidapezzo (91) e fare scorrere il
più possibile verso sinistra la sezione superiore del guidapezzo laterale
(fig. J).
• Allentare la manopola di bloccaggio per taglio inclinato (17) (fig. I1)
e, allontanando l’arresto di posizione intermedia di inclinazione (93),
spostare verso sinistra il braccio della troncatrice finché l’arresto di
posizione angolare (94) non poggia sull’arresto della regolazione di
posizione per taglio inclinato (95) (fig. K). Questa è la posizione per
taglio inclinato a 45°.
Montaggio in modalità sega da banco
Trasformazione da troncatrice a sega da banco (fig. A1, M1 - M5)
• Collocare la lama in posizione di taglio trasversale a 0° con il morsetto
del piano rotante (3) serrato (fig. A1).
• Allentate la manopola di bloccaggio del coltello fenditore (97) di quanto
basta a consentire al coltello fenditore di inserirsi nella scanalatura di
montaggio (fig. M1).
• Rimuovere il coltello fenditore (20) dalla sua posizione di riposo
all’interno della base.
• Premere la leva di sgancio della protezione (9) per sbloccare la
protezione coprilama (8), quindi sollevare quest’ultima fino all’altezza
massima (fig. A1).
• Far scorrere la staffa del coltello fenditore (98) nella scanalatura di
montaggio (99) (fig.M1). Serrare la manopola di bloccaggio.
• Premere la leva (100) per permettere alla parte superiore con molla di
richiamo della protezione (7) di poggiare contro il piano rotante (fig. M2)
• Spingere in basso la testa della lama.
• Premere la leva di sgancio (69) verso la parte posteriore (fig. M3).
• Spingere il gruppo del cuscinetto (70) verso il basso finché le tacche
(101) non entrano nelle posizioni (102) (fig. M3).
La lama non dovrà sfregare contro la protezione inferiore.
• Tirate verso destra la leva di sgancio del piano (2), sollevate il bordo
anteriore del piano (4) (fig. M4) e ruotatelo indietro di 180° finché la
piastra del meccanismo di bloccaggio del piano (68) non si aggancia
automaticamente sulla chiusura del meccanismo di bloccaggio del
piano, fissandolo nella modalità sega da banco (fig. M5).
• Togliere la protezione sotto il piano.
Regolazione coltello apritaglio (fig. N1 & N2)
Nel caso sia necessario effettuare regolazioni del coltello
fenditore (20), è preferibile ruotare la macchina in modalità
troncatrice (fig. N2). Procedere come descritto nella sezione
“Trasformazione da sega da banco a troncatrice”.
73
I TA L I A N O
Per trovarsi in posizione corretta, la parte superiore del coltello fenditore
non deve trovarsi a più di 2 mm sotto il dente più alto della lama e il corpo
del raggio deve distare dalle punte dei denti della lama un massimo
di 3 - 8 mm (fig. N1).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare i bulloni (102) per regolare la posizione orizzontale del coltello
fenditore.
• Allentare i bulloni (103) per regolare la posizione verticale del coltello
fenditore.
• Serrare saldamente i bulloni.
Montaggio della protezione superiore della lama (fig. O)
La protezione superiore (21) della lama è stata progettata per essere
rapidamente e facilmente collegata al coltello fenditore (20) una volta che
la macchina sia stata preparata per la modalità sega da banco.
• Allentare il bullone ad alette (105).
• Mantenendo in posizione verticale la posizione, allineare la scanalatura
nel retro dello protezione con il coltello fenditore.
• Abbassare la protezione sul coltello fenditore (20), controllando che
l’asse del bullone si inserisca nella rientranza.
• Ruotare la protezione in posizione orizzontale, bloccando la protezione
del coltello fenditore in posizione utilizzando la vite di bloccaggio (106).
• Serrare il dado ad alette.
Non utilizzate mai la macchina nella modalità sega da banco
senza la protezione superiore correttamente montata.
Montaggio e regolazione della guida parallela (fig. P1 - P5)
La guida parallela (22) può essere montata su entrambi i lati della sega.
• Fare scorrere la staffa (107) verso destra o verso sinistra (fig. P1). La
piastra di fermo si impegnerà sotto il bordo anteriore del piano.
• Fare scorrere la guida contro la lama.
• Abbassare la leva (108) per fissare la guida in posizione.
• Controllare che la guida sia parallela alla lama.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare i pomelli di bloccaggio (109) e far scorrere la guida all’indietro
per poter accedere ai bulloni di regolazione (110) sulla parte superiore
della guida (fig. P2).
• Utilizzando la chiave in dotazione, allentare i bulloni di regolazione
serrando la staffa della guida al supporto di quest’ultima.
• Regolare la guida in modo che sia parallela alla lama controllando la
distanza tra la lama e la guida nella parte anteriore e posteriore della lama.
• Una volta effettuata la regolazione, serrare nuovamente i bulloni di
regolazione e controllare ancora una volta che la guida sia parallela alla
lama.
• Verificare che l’indicatore (111) indichi zero sulla scala (fig. P3).
Se l’indicatore non indica esattamente lo zero, allentare la vite (112),
spostare l’indicatore finché non legge 0° e stringere la vite.
L’impostazione predefinita della guida è sul lato destro della lama.
Per preparare la guida all’uso sul lato sinistro della lama, procedere come
segue (fig. P4):
• Togliere le manopole di bloccaggio (109).
• Far scorrere il profilo della guida (113) estraendolo dal supporto di
serraggio.
• Ruotare il supporto (114) e riposizionare le manopole di bloccaggio.
• Fare scorrere la guida nel supporto.
• Serrare le manopole.
La guida è reversibile: il pezzo da lavorare può essere guidato sulla faccia
da 75 mm o su quella da 11 mm, per consentire l’uso di un’asta di spinta
segando pezzi sottili (fig. P5).
• Per l’impostazione su 11 mm, allentare le manopole di bloccaggio della
guida (109) e far scivolare la guida (113) fuori dal supporto (114).
74
• Ruotare la guida e bloccare nuovamente il supporto nella fessura,
come mostrato (fig. P5).
• Per utilizzare l’altezza complessiva di 75 mm, far scivolare la guida nel
supporto con il bordo largo in posizione verticale (fig. P4).
• Per consentire l’accesso all’asta guidapezzo tra la lama e la
guida, utilizzare il profilo di rifilatura da 11 mm su pezzi sottili.
• L’estremità posteriore della guida dovrà risultare a livello con
l’estremità anteriore del coltello fenditore.
Montaggio e regolazione del guidapezzo per troncatrice (fig. Q1 - Q4)
Il guidapezzo per troncatrice (D271052) è disponibile come opzione.
E’possibile utilizzare il guidapezzo (41) per tagli a troncare con la macchina
in modalità sega da banco. (fig. Q1).
• Allentare la manopola di bloccaggio (115) ed estrarre la barra della
guida (116) facendola oscillare (fig. Q2). Serrare la manopola.
• Far scorrere il guidapezzo sul lato sinistro del piano (fig. Q3).
• Allentare la manopola di bloccaggio (117).
• Poggiare una squadra (82) contro il guidapezzo (41) e la lama (76).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare il dado (118) di pochi giri e ruotare la vite di arresto
regolazione angolo destro (119) (fig. Q4) per allentarla o stringerla fino
a che la guida non è a 90° rispetto alla lama, in base a quanto indicato
dalla squadra (fig. Q3).
• Serrare la manopola (117).
• Verificare che l’indicatore punti su zero (120) sulla scala (121).
Se necessario, procedere con la regolazione.
Trasformazione da sega da banco a troncatrice (fig. A3, E & M1)
• Togliere la guida parallela (22) o il guidapezzo per troncatrice,
se montato (fig. A3)
• Togliere il paralama superiore (21).
• Riposizionare la protezione sotto il piano (63) (fig. E).
• Procedere come descritto nella sezione “Capovolgimento della testa
e del piano”.
• Allentare il manopola (97) di bloccaggio del coltello fenditore e togliere il
coltello (20), tenendo il paralama (8) (fig. M1).
• Abbassare il paralama.
• Inserire il coltello fenditore nella sua posizione di riposo all’interno della
base.
Istruzioni per l’uso
• Osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e le normative
vigenti.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Applicare all’utensile esclusivamente pressioni di leggera entità,
e non esercitare pressione laterale sulla lama della sega.
• Evitare sovraccarichi.
Prima del funzionamento:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
Accensione e spegnimento (fig. R1 - R3)
Questa macchina ha due sistemi indipendenti di accensione. In modalità
troncatrice viene utilizzato l’interruttore automatico di sicurezza (11) (fig. R1).
I TA L I A N O
In modalità sega da banco viene utilizzato l’interruttore di on/off (1) (fig.
R2). All’interno della centralina è integrato un dispositivo di protezione in
caso di sovraccarico del motore dotato di azzeramento manuale. In caso
di interruzione dell’alimentazione, procedere nel modo seguente:
- Accertarsi che la macchina sia stata spenta.
- Premere il pulsante di azzeramento (142).
Modalità troncatrice (fig. R1).
L’interruttore automatico di sicurezza (122) è provvisto di un foro per
l’inserimento di un lucchetto che lo blocchi..
• Per far funzionare la mcchina, premere l’interruttore automatico di
sicurezza (11).
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Modalità sega da banco (fig. R2 & R3)
L’interruttore on/off offre molteplici vantaggi:
- funzione di rilascio a tensione zero: se dovesse verificarsi
un’interruzione nell’alimentazione elettrica per un qualsiasi motivo,
l’interruttore deve essere appositamente riattivato.
- sicurezza supplementare: la piastra di sicurezza incernierata (123)
può essere bloccata facendo passare un lucchetto nei fori (124 & 125).
La piastra funziona anche come pulsante per l’arresto di emergenza,
facilmente raggiungibile: se si preme sul suo lato anteriore si fa scattare
il pulsante di arresto.
• Per accendere la macchina, premere il tasto di avvio verde (126).
• Per spegnere la macchina, premere il tasto di arresto rosso (127).
Blocco degli interruttori
• Onde evitare l’uso della macchina da parte di persone non autorizzate,
bloccare entrambi gli interruttori con dei lucchetti.
Tagli principali della segatrice
Lavorazione in modo troncatrice
E’ pericoloso operare senza protezioni. Le protezioni devono essere
sempre in posizione quando si effettuano tagli.
• Verificare che la protezione sotto il piano non venga ostruita dalla
segatura.
• Serrare sempre il pezzo da lavorare per tagliare metalli non ferrosi.
Operazioni generali
- Nel modo troncatrice, la testa della sega risulta automaticamente
bloccata nella posizione superiore di “riposo”.
- Premendo la leva di sgancio della protezione si sblocca la testa della
sega. Lo spostamento verso il basso della testa della sega fa arretrare il
paralama mobile inferiore.
- Non tentate di impedire il ritorno della protezione alla posizione di
riposo una volta ultimata l’operazione di taglio.
- L’entità minima di asporto del materiale è di 10 mm.
- Nel lavorare pezzi di dimensioni ridotte (inferiori a 190 mm sul lato
sinistro o destro della lama), si raccomanda l’uso del morsetto opzionale.
- Per tagliare profili in PVC con sezione ad “U”, utilizzate come supporto
un blocchetto di legno a profilo complementare, da disporre al di sotto
del pezzo da tagliare per ottenere il corretto livellamento di appoggio.
Taglio verticale a squadrare (fig. S1)
• Allentare la manopola di taglio inclinato (79) e premere il fermo per
taglio obliquo (80).
• Innestare il fermo per taglio inclinato in posizione 0° e serrare la
manopola di taglio obliquo.
• Posizionare il legno da tagliare contro il guidapezzo (7).
• Impugnare la maniglia di comando (10) e premere la leva di rilascio
della protezione (9).
• Premere l’interruttore automatico di sicurezza (11) per avviare il motore
elettrico.
• Premere la testa per consentire alla lama di eseguire il taglio nel legno
e di penetrare nella scanalatura di taglio (81).
• Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che la
lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la testa
in posizione di riposo.
Taglio verticale inclinato (fig. S2)
• Allentare la manopola di taglio inclinato (79) e premere il fermo per
taglio inclinato (80). Spostare il piano rotante verso sinistra o verso
destra, nell’angolazione desiderata.
• Il fermo per taglio inclinato si posiziona automaticamente a 15°, 22,5°,
35,3° e 45° sia a sinistra che a destra. Qualora si desideri un qualsiasi
angolo intermedio, tenere saldamente la testa e bloccarla serrando la
manopola per taglio inclinato.
• Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che la manopola del taglio
inclinato sia saldamente serrato.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Quando si esegue il taglio obliquo all’estremità obliqua di un
pezzo di legno, posizionare il legno con l’angolo maggiore
rivolto verso il guidapezzo.
Taglio trasversale obliquo (fig. S3)
E’ possibile impostare gli angoli inclinati da 48° a 2 ° a destra ed eseguire
i tagli impostando il piano rotante tra zero e 45° max., in posizione di taglio
inclinato, a destra o a sinistra.
• Allentare la manopola di bloccaggio del guidapezzo (89) e fare scorrere
il più possibile verso sinistra la sezione superiore del guidapezzo.
• Allentare la manopola di bloccaggio taglio inclinato (17) e impostare
quest’ultimo come desiderato.
• Serrare con forza la manopola di bloccaggio dell’inclinazione.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Taglio composto (fig. T1 - T4)
Il taglio inclinato composto è il taglio eseguito contemporaneamente con
un angolo di taglio obliquo (fig. T1) e inclinato (fig. T2). Si tratta del tipo di
taglio utilizzato per la fabbricazione di cornici o strutture con lati inclinati
come quella illustrata nella fig. T3.
Se l’angolo varia da taglio a taglio, controllare che la manopola
di bloccaggio taglio inclinato e quella di bloccaggio taglio
obliquo siano saldamente serrate. Serrare nuovamente le
manopole ogni volta che si modifica l’angolo di taglio inclinato
o a squadra.
• La tabella riportata di seguito consente di selezionare le corrette
impostazioni di taglio inclinato e a squadra per i più diffusi tagli a
squadra composti. Per utilizzare la tabella, selezionare l’angolo
desiderato “A” (fig. T4) del progetto e individuare tale angolo sull’arco
appropriato della tabella. Partendo da tale punto scendere lungo
la tabella seguendo una linea retta fino a trovare l’angolo inclinato
corretto, e spostarsi lateralmente seguendo una linea retta trasversale,
fino a trovare l’angolo di taglio obliquo corretto.
• Impostare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire alcuni tagli di
prova.
• Esercitarsi a montare i pezzi.
• Esempio: Per costruire una scatola a quattro lati dotata di angoli esterni
di 25° (angolo “A”) (fig. T4), utilizzare l’arco superiore di destra.
Per ottenere l’impostazione angolo di taglio obliquo della troncatrice
(23°), individuare il 25° sulla scala dell’arco, quindi seguire la linea
orizzontale di intersezione fino all’uno o l’altro lato. Analogamente,
per ottenere l’impostazione angolo di taglio inclinato della troncatrice
75
I TA L I A N O
SCATOLA A
QUATTRO LATI
SCATOLA A
SEI LATI
SCATOLA A
OTTO LATI
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO INCLINATO
Esecuzione di tagli su battiscopa
Il taglio del battiscopa si esegue ad un angolo di inclinazione di 45°.
• Prima di eseguire qualsiasi taglio eseguire sempre una corsa in assenza
di alimentazione di potenza.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con la parte posteriore della sagoma
appoggiata di piatto sulla troncatrice.
Angolo interno
- Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
Angolo esterno
- Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
- Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
Taglio di sagome a corona
Il taglio di sagome a corona viene eseguito in un taglio obliquo composto.
Per ottenere un’elevata precisione, la troncatrice ha posizioni di
angolazione predefinite a 35,3° e 30°. Queste impostazioni sono per
sagome a corona standard con angoli di 45° nella parte superiore e di 45°
nella parte inferiore.
• Eseguire tagli di prova usando materiale di scarto prima di eseguire
i tagli definitivi.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con un’inclinazione sinistra e con la parte
posteriore della sagoma appoggiata alla base.
76
Angolo interno
- Lato sinistro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
ANGOLO ESTERNO
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO OBLIQUO
(40°), seguire la linea verticale di intersezione fino alla sommità o al
fondo. Al fine di verificare le impostazioni troncatrice, eseguire sempre
alcuni tagli di prova su pezzi di legno di scarto.
c
Angolo esterno
- Lato sinistro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato destro del taglio.
- Lato destro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato destro del taglio.
Lavorazione in modo sega da banco
• Utilizzare sempre il coltello fenditore.
• Assicurarsi sempre che il coltello fenditore e la protezione della lama
siano correttamente allineati.
• Accertarsi sempre che la troncatrice sia impostata su taglio inclinato 0°
e saldamente serrata.
Non tagliare metalli in questa modalità.
Rifilatura (fig. U1 & U3)
• Posizionare su 0° l’angolo per il taglio inclinato.
• Regolare l’altezza della lama
• Posizionare la guida parallela alla distanza desiderata.
• Tenere il pezzo in lavorazione aderente al piano e contro la guida.
Il pezzo deve essere mantenuto a circa 25 mm di distanza dalla lama.
• Tenere le mani lontane dal percorso della lama.
• Attivare la macchina e attendere che la lama raggiunga la velocità
massima.
• Inserire lentamente il pezzo da lavorare sotto il paralama superiore,
mantenendolo saldamente premuto contro la guida. Lasciare che
i denti taglino, senza forzare il pezzo attraverso la lama. La velocità
della lama deve essere mantenuta costante.
• Ricordare di usare l’asta guidapezzo (23) in prossimità della lama.
• Dopo aver terminato il taglio, spegnere la macchina, attendere che la
lama si fermi e rimuovere il pezzo.
Non spingere mai e non afferrare il lato libero o tagliato del
pezzo in lavorazione.
Quando si tagliano dei pezzi piccoli, servirsi sempre di un’asta
guidapezzo.
Tagli obliqui (fig. U2)
• Posizionare la macchina sull’inclinazione desiderata.
• Procedere come per normali tagli lungo-vena.
Taglio traverso-vena (fig. V1)
• Posizionare su 0° l’angolo per il taglio obliquo.
• Regolare l’altezza della lama
• Impostare su 0° il guidapezzo per troncatrice.
• Procedere come per la rifilatura, ma usare il guidapezzo per troncatrice
per spingere il pezzo in lavorazione contro la lama.
I TA L I A N O
Taglio traverso-vena obliquo
• Posizionare la macchina sull’inclinazione desiderata.
• Procedere al taglio come descritto per il taglio traverso-vena.
Tagli inclinati (fig. V2)
• Impostare il guidapezzo per troncatrice sull’angolo desiderato.
• Procedere al taglio come descritto per il taglio traverso-vena.
Piano a squadrare (fig. A9)
Il presente piano a squadrare (43) consente, alla sinistra della lama,
la lavorazione di pannelli con dimensioni massime di 1200 x 900 mm.
Le guide di scorrimento sono montate su di una robusta base in alluminio
estruso, prontamente smontabili dalla macchina e regolabili su tutti i piani.
La guida incorpora un metro a nastro per l’intera lunghezza, che consente
il rapido posizionamento di un fermo a registro e di un supporto regolabile
per pezzi stretti.
Accessori opzionali
Prima di montare qualsiasi accessorio, scollegare sempre la
macchina dall’alimentazione elettrica.
Set di aspirazione polveri (fig. W1 & W2)
La presente macchina è dotata di due punti di raccordo per l’aspirazione
delle polveri, utilizzabili per entrambe le modalità operative.
• Per segare il legno, impiegare aspiratori di polveri conformi alle direttive
pertinenti, relative alle emissioni di polveri.
Collegamento nella posizione troncatrice (fig. W1)
• Collegare un’estremità del primo flessibile all’adattatore dell’aspiratore
di polveri (13).
• Inserire l’altra estremità del flessibile nell’apertura di ingresso al centro
del collettore (128).
• Collegare un’estremità dell’altro flessibile all’attacco predisposto nella
protezione sotto il piano (63).
• Inserire l’altra estremità del flessibile nell’apertura di ingresso esterna
del collettore.
Collegamento nella posizione sega da banco (fig. W2)
• Procedere come per il collegamento nella posizione troncatrice,
ma collegare il flessibile dall’attacco predisposto nella protezione sotto
il piano alla protezione della sega da banco (21).
Supporti regolabili in altezza/poggiapezzi opzionali (fig. A5)
I supporti ed i poggiapezzi opzionali possono essere montati sia sul lato
destro che su quello sinistro della macchina, a seconda delle necessità,
oppure su ogni lato della macchina.
• Montate i particolari 31 - 39 sulle guide di scorrimento (32 & 33).
• Utilizzare il supporto inclinabile (34) per il taglio a troncare di tavole a
larghezza 210 mm (spessore di 15 mm).
Piano di supporto a rulli (fig. A6)
Usando il piano di supporto a rulli (40) si possono sostenere pezzi da
lavoro lunghi. In modalità troncatrice, il piano di supporto a rulli può essere
montato sia sul lato destro che su quello sinistro della macchina, oppure
posizionare due set su entrambi i lati della macchina. In modalità sega da
banco, può essere montato anche sul lato anteriore o posteriore del piano
della sega.
Piano laterale di prolunga (fig. A8)
Il piano laterale di prolunga consente di aumentare di 600 mm o più la
distanza dalla lama alla squadra a rifilare, a seconda della lunghezza delle
guide fissate alla macchina e della posizione di serraggio in morsa. Il piano
laterale di prolunga dovrà essere impiegato congiuntamente alle guide di
scorrimento (33) (opzionali). Tale piano regolabile, di costruzione robusta,
riporta incisa una scala graduata sul bordo anteriore ed è provvisto di
appositi morsetti di serraggio per le guide di scorrimento.
• Per consentire la continuità di scala in senso longitudinale, il piano di
prolunga dovrà essere installato sul lato destro della macchina.
Protezione antinfortunistica per sega da banco
Nei Paesi in cui vengono prescritte per legge protezioni di tipo Suva,
tali protezioni vengono fornite come dotazione standard. Per gli altri Paesi,
sono disponibili come opzione.
Trasporto (fig. Y)
Trasportate sempre la macchina impostata in modalità sega da
banco con la protezione per la lama superiore montata.
Le rotelle orientabili agevolano il trasporto della macchina.
• Ripiegare le gambe posteriori nella base.
• Ripiegare le gambe anteriori all’esterno della base.
• Sollevare la macchina per le gambe.
Farsi sempre aiutare per traspostare la macchina che è troppo
pesante per una persona sola.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione
periodica.
Lubrificazione
I cuscinetti del motore sono prelubrificati e stagni.
• Ad intervalli regolari, Lubrificate leggermente con olio la superficie di
scorrimento del piano rotante in corrispondenza del punto in cui questa
giunge a contatto con il piano fisso.
• Lubrificare periodicamente la filettatura delle viti per tutta la lunghezza.
• Periodicamente, pulire i componenti soggetti ad accumulo di polvere
e trucioli con una spazzola asciutta.
Regolazione della camma (fig. Z1 - Z3)
Per eliminare il gioco fra i due piani, procedere come segue:
• Ruotare la macchina in modalità sega da banco.
• Rimuovere le viti (138) e la piastra di fissaggio (139).
• Allentare la vite (140) della camma di regolazione (141).
• Ruotare la camma di regolazione utilizzando un paio di pinze a punta
inclinata.
• Tenere ferma la camma di regolazione con le pinze e serrare la vite.
• Riposizionare la piastra di fissaggio e serrare le viti.
• Ruotare la macchina in modalità troncatrice. Controllare la spinta
necessaria per eseguire i tagli in questa modalità. Ripetere le fasi
riportate sopra se la forza necessaria è eccessiva.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire il prodotto oppure di disfarsene in
quanto non più necessario, non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta differenziata.
77
I TA L I A N O
La raccolta differenziata di prodotti e imballaggi usati, consente
il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare i materiali
riciclati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la raccolta differenziata di
elettrodomestici possono essere disponibili presso i punti di raccolta municipali
o presso il rivenditore, al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre ai suoi clienti un servizio per la raccolta differenziata e la
possibilità di riciclare i prodotti DEWALT che hanno esaurito la loro durata
in servizio. Per utilizzarlo, è sufficiente rendere il prodotto a qualsiasi
tecnico autorizzato, incaricato della raccolta per conto dell’azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino, rivolgersi alla sede DEWALT
locale, presso il recapito indicato in questo manuale. Altrimenti, un elenco
completo di tutti i tecnici autorizzati DEWALT e i dettagli completi sui
contatti e i servizi post-vendita sono disponibili su Internet alla pagina:
www.2helpU.com
GARANZIA
• GARANZIA DI 30 GIORNI DI TOTALE SODDISFAZIONE •
Se non siete completamente soddisfatti delle prestazioni del vostro
prodotto DEWALT, potrete restituirlo entro 30 giorni dalla data di
acquisto, presso una nostra filiale di assistenza per ottenere il rimborso
o il cambio dell’utensile, presentando debita prova dell’avvenuto
acquisto.
• MANUTENZIONE GRATUITA PER UN ANNO •
L’eventuale manutenzione o assistenza necessaria per il vostro
prodotto DEWALT nei primi 12 mesi dalla data di acquisto sarà
effettuata gratuitamente da parte del Centro Assistenza autorizzato su
presentazione della prova di acquisto. Sono esclusi gli accessori.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto DEWALT non risultasse pienamente conforme alle
caratteristiche di funzionamento o presentasse difetti di lavorazione o
vizi di materiale, entro 12 mesi dalla data di acquisto, provvederemo
alla sostituzione gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza DEWALT, con la
prova della data di acquisto (bolla, fattura o scontrino fiscale).
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto non sia stato causato
da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di riparazione da persone non
facenti parte del nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede Centrale DEWALT
per ottenere l’indirizzo del Centro di Assistenza Tecnica più vicino
(si prega di consultare il retro del presente manuale). In alternativa, sul
nostro sito Internet www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica DEWALT, completo di dettagli sul servizio
assistenza post-vendita.
78
NEDERLANDS
TAFEL-, AFKORT- EN VERSTEKZAAGMACHINE D27107
Gefeliciteerd!
EG-Verklaring van overeenstemming
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Max. snelheid zaagblad
Zaagbladdiameter
Asgat
Zaagbladdikte
Dikte spouwmes
Automatische remtijd blad
Gewicht
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27107
230
2.000
1.700
4.000
300 - 305
30
2,1 - 2,2
2,5
< 10
42
D27107
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 61029-1, EN 61029-2-11,
EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 98/37/EEG,
gemeten volgens EN 61029-2-11:
D27107
LpA (geluidsdruk)
dB(A)*
91,5
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
102,5
* op de werkplek
Zaagcapaciteiten
Gebruik als verstekzaag
Verstek (max. posities)
Afschuining (max. posities)
Max. afkortcapaciteit onder 90°
Max. verstekzaagcapaciteit onder 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. diepte afschuinsnede 45°
Max. diepte snede bij 45° afschuining, 45° verstek
links
rechts
links
rechts
mm
mm
mm
mm
mm
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
100
KpA (meetonzekerheid geluidsdruk)
dB(A)
3
KWA (meetonzekerheid geluidsvermogen)
dB(A)
3
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling
overeenkomstig EN 61029-2-11:
D27107
< 2,5 m/s2*
* meetonzekerheid overeenkomstig EN 12096: 1,1 m/s
Gebruik als tafelzaag
Max. zaagcapaciteit links/rechts
Zaagdiepte onder 90°
Zaagdiepte onder 45°
Zekeringen:
230 V machines
mm 150/320
mm 81
mm 56
2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Scherpe randen.
79
NEDERLANDS
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van stationaire elektrische machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
14
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving kan tot ongelukken leiden.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet in een
vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op plaatsen waar brand- of
explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en laat ze
de machine of de elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen.
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur geschikte
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort indien de vrijkomende
spanen aanzienlijk heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming.
Draag altijd een veiligheidshelm.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen (bijv. buizen,
radiatoren, fornuizen en koelkasten). Bij gebruik onder extreme
werkomstandigheden (bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling
van metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-schakelaar voor te
schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de aansluiting van
stofafvoer en voorzieningen voor stofopvang, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer. Vervang het snoer indien
het beschadigd is. Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en als
zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen lichte machine of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt
voor het beoogde doel. Overbelast de machine niet.
80
15
16
17
18
19
20
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend volgens bestemming.
Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Controleer of alle
bewegende delen correct gemonteerd zijn, of er geen onderdelen
gebroken zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars beschadigd
zijn en of er andere gebreken zijn die invloed op de werking van de
machine zouden kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine
correct werkt. Gebruik de machine niet als enig onderdeel defect is.
Gebruik de machine niet als de aan/uit-schakelaar niet werkt.
Defecte of beschadigde onderdelen dienen door een erkend DEWALT
servicecentrum te worden vervangen. Probeer nooit om de machine
zelf te repareren.
Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot
stilstand is gekomen voordat u deze achterlaat. Verwijder de stekker
uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt, voordat u
gereedschappen, accessoires of onderdelen van de machine verwisselt
en voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
Voorkom onbedoeld inschakelen
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.
Misbruik het snoer niet
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden opgeborgen in een
droge, afsluitbare plaats, buiten bereik van kinderen.
Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Houd de handgrepen en schakelaars
droog en vrij van olie en vet.
Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT Service-center
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde
vakmensen en met behulp van originele reserveonderdelen; anders kan
er een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor verstekzagen
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Gebruik de machine niet als de beschermkap niet op zijn plaats zit, of
als de beschermkap niet functioneert of niet goed onderhouden is.
• Houd handen uit de buurt van het zaagblad wanneer de machine is
aangesloten op de elektrische voeding.
• Probeer nooit om een draaiende machine te stoppen door het
zaagblad te blokkeren; op deze manier kunnen de ernstigste
ongelukken gebeuren.
• Lees altijd eerst de handleiding voordat u een accessoire gebruikt.
Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
• Selecteer het juiste zaagblad voor het te zagen materiaal.
• Neem de op het zaagblad aangeduide maximum snelheid in acht.
• Gebruik een houder of draag handschoenen bij het hanteren van
zaagbladen.
• Let erop dat het zaagblad in de juiste richting draait. Houd de
zaagbladen scherp.
• Het maximum toegestane toerental van het zaagblad moet altijd
gelijk zijn aan of groter zijn dan het op het typeplaatje van de machine
vermelde onbelaste toerental.
• Gebruik geen zaagbladen die niet overeenkomstig de afmetingen zijn
zoals opgegeven in de technische gegevens. Gebruik geen asringen
om een zaagblad passend op de spindel te maken.
NEDERLANDS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebruik alleen de bladen die in deze handleiding worden
gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
Overweeg om speciaal ontwikkelde geluidsarme bladen te gebruiken.
Gebruik geen HSS-bladen.
Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
Gebruik geen slijpschijven.
Laat na het zagen de knop los en wacht tot het zaagblad volledig tot
stilstand is gekomen voordat u de zaagkop laat terugkeren naar zijn
bovenste rustpositie.
Zorg dat de arm bij het uitvoeren van afschuinzaagsneden goed vastzit.
Zet geen wig tegen de ventilator om op die manier de motoras tegen te
houden.
De beschermkap van het zaagblad zal automatisch omhooggaan als
de arm naar beneden wordt getrokken. De beschermkap kan met de
hand omhoog geduwd worden bij het monteren of verwijderen van het
zaagblad of voor inspectie van het zaagblad. Licht de beschermkap
nooit op terwijl de machine ingeschakeld is.
Houd de omgeving van de machine schoon en vrij van rondzwervend
materiaal zoals bijv. spaanders en restafval.
Controleer regelmatig of de luchtsleuven van de motor schoon en vrij
van spaanders zijn.
Ontkoppel de machine van de voeding wanneer
onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd of wanneer
het zaagblad moet worden vervangen.
Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de
machine nog draait en de kop niet in ruststand is.
Voor een goed zicht tijdens het werk is de voorkant van de beschermkap
voorzien van louvre-openingen. Hoewel louvre-openingen zorgen voor
een drastische vermindering van rondvliegende spanen, moet tijdens
het zagen en het kijken in de louvre-openingen altijd een veiligheidsbril
worden gedragen.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor tafelzaagmachines
• Gebruik geen zaagbladen waarvan de dikte groter is of de tanden
kleiner zijn dan de dikte van het spouwmes.
• Controleer of het zaagblad in de juiste richting draait en of de
zaagtanden naar voren gericht zijn.
• Zorg ervoor dat alle kleminrichtingen zijn aangespannen voordat u
begint te werken.
• Controleer of het zaagblad en de flenzen schoon zijn en dat de
verzonken zijden van de kraag tegen het zaagblad geplaatst zijn.
Draai de borgmoer goed vast.
• Houd het zaagblad scherp en correct gezet.
• Controleer of het spouwmes zich op de juiste afstand van het zaagblad
bevindt - max. 5 mm.
• Gebruik de zaag nooit zonder de onderste en bovenste beschermkappen.
• Plaats uw handen niet in de buurt van het zaagblad.
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u een zaagblad verwisselt
of andere werkzaamheden aan de zaagmachine wilt uitvoeren.
• Gebruik altijd een duwhout en zorg dat uw handen minimaal 15 cm van
het zaagblad verwijderd blijven.
• Controleer of u wel met de voorgeschreven spanning werkt.
• Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan wanneer dit draait.
• Terwijl u voor de machine staat is het absoluut af te raden over het
zagende gedeelte te reiken.
• Laat het duwhout op zijn plaats, ook indien niet in gebruik.
• Ga niet boven op de machine staan.
• Zorg dat tijdens transport het bovenste deel van het zaagblad is
afgedekt, bijv. door de beschermkap.
• Gebruik de beschermkap niet om de machine te hanteren of
transporteren.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor tafel-, afkort- en
verstekzaagmachines
• Controleer in de tafelzaagmodus of de zaagarm naar behoren in de
werkpositie is bevestigd.
• Controleer bij afschuinen in de tafelzaagmodus of de zaagarm naar
behoren in de werkpositie is bevestigd.
• Zorg ervoor dat de tafel correct is vergrendeld wanneer u de
zaagmodus verandert.
• Ga extra voorzichtig te werk bij het zagen van sleuven in de
tafelzaagmodus en gebruik de juiste beschermkap. Het zagen van
inzetsleuven is niet toegestaan.
• Zaag geen ferrometalen of non-ferrometalen tijdens het langszagen bij
het gebruik als tafelzaag.
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze zaagmachines:
- verwonding door het aanraken van roterende delen
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen
van beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
- Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
- Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Zorg er bij het gebruik van de machine in de verstekzaagmodus
voor dat u de bedieningsschakelaar gebruikt om in of uit te
schakelen. Gebruik in deze modus niet de schakelkast.
Zorg er bij het gebruik van de machine in de tafelzaagmodus
voor dat het spouwmes is gemonteerd. Gebruik de machine
niet zonder spouwmes.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
1 Doos met:
1 Beschermkap voor gebruik in tafelzaagstand
1 Beschermkap voor onder de tafel bij gebruik in de verstekstand
4 Poten
2 Wielen
4 Voeten
1 Parallelaanslag
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A1 - A10)
Uw D27107 tafel-, afkort- en verstekzaagmachine is ontworpen om als
verstekzaagmachine of als tafelzaagmachine gebruikt te worden.
Ze maakt het u mogelijk de meest voorkomende zaagbewerkingen in de
lengte zagen, afkorten, afschuinen en verstekzagen, precies en veilig uit te
voeren.
81
NEDERLANDS
Gebruik als verstekzaag
In deze stand kan de machine haaks, in verstek of schuin afkorten.
A8
Gebruik als tafelzaag
Door de gehele combinatie over de centrale as te draaien, wordt zij
ingesteld voor gebruik als tafelzaag. Ze laat het zagen in de lengte toe,
evenals het verwerken van plaatmateriaal, waarbij het materiaal in dit geval
naar het zaagblad toe bewogen wordt.
A9
Onderdelen
A10
Tafeluitbreiding (D271058)
43
Aanvoertafel (D271055)
Duwstokken (DE3454) (niet afgebeeld)
Voor alle toepassingen:
44
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
Aan/uit-schakelaar (tafelzaagmodus)
Hendel tafelontgrendeling
Draaitafelklem
Verstektafel
Draaitafel
Parallelgeleiding rechts
Parallelgeleiding links
Beweegbare onderste beschermkap
Ontgrendeling beschermkap
Bedieningshendel
Resetknop voor stroomonderbreking
A2
10 Bedieningshendel
11Bedieningsschakelaar (verstekzaagmodus)
12 Vaste bovenste zaagbladbescherming
13 Stofafzuigadapter
14Wiel
15 Poot
16 Voet
17 Klemhendel voor schuininstelling
3-weg stofafzuigkit (D271054)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine (zie
technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede hebben
van 2,5 mm2. De kabel moet een rubber mantel en een aardleiding
hebben.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Uitpakken van machine en onderdelen
Verplaats de machine altijd met hulp. De machine is te zwaar
voor één persoon.
A3
17
18
19
20
21
22
23
Klemhendel voor schuininstelling
Diepte-instelsysteem
Zaagtafel
Spouwmes
Bovenste beschermkap
Parallelaanslag
Duwhout
Opties
Gebruik als verstekzaag:
30 Aanslaginzetstuk (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
Verstelbaar statief 760 mm (max. hoogte) (DE3474)
Steungeleidestangen 1.000 mm (DE3494)
Steungeleidestangen 500 mm (DE3491)
Omklapbare steun (DE3495)
Wegklapbare aanslag (DE3462)
Lengte-aanslag voor korte werkstukken (alleen te gebruiken met
de geleidestangen [33]) (DE3460)
37 Steun met verwijderbare aanslag (DE3495)
38 Steun met verwijderde aanslag (DE3495)
39 Materiaalklem (D271051)
A6
40
Rollentafel (DE3497)
Gebruik als zaagtafel:
A7
41
82
42
Verstekgeleider (D271052)
•
•
•
•
Verwijder het losse verpakkingsmateriaal uit de doos.
Til de machine uit de doos.
Verwijder de doos met onderdelen uit de binnenkant van de machine.
Verwijder resterend verpakkingsmateriaal uit de machine.
Monteren van de voeten (fig. B)
Met de voeten gemonteerd is de machine geschikt voor plaatsing op een
werkbank. Voor een veilige bediening moet de machine aan de werkbank
worden vastgemaakt.
• Draai de machine ondersteboven.
• Plaats een voet (16) op elk van de montageplaatsen (51) op het onderstel.
• Schuif een moer (52) in de sleuven (53) boven de montageplaatsen.
• Steek een bout (54) met een sluitring (55) in de voeten.
• Draai de bouten vast.
• Monteer de poten zoals hieronder beschreven.
• Klap de poten in zoals hieronder beschreven.
• Zet de machine rechtop.
• Bevestig de machine op de werkbank.
Monteren van de poten (fig. C1 & C2)
Met de poten gemonteerd is de machine geschikt voor plaatsing als
zelfstandige machine.
• Draai de machine ondersteboven.
• Monteer de poten zoals hieronder beschreven. Wees erop bedacht dat
de voor- en de achterpoten van verschillende lengte zijn. De achterpoten
zijn iets langer dan de voorpoten. Zorg ervoor dat u de poten op de
juiste plaats monteert.
• Zet de machine rechtop. Zorg dat deze waterpas is; stel zonodig de
hoogte van een steunpoot bij .
NEDERLANDS
Achterpoten
• Plaats een poot (15) aan elk van de montagepunten (56) op de
onderste randen aan de binnenkant van het onderstel (fig. C1).
• Steek een slotbout (57) vanaf de buitenkant door de gaten in het frame
en de poten.
• Plaats een beugel (58) en een vergrendelknop (59) op de bouten.
• Draai de vergrendelknoppen vast.
Voorpoten
• Plaats een poot (15) aan elk van de montagepunten (56) op de
bovenste randen aan de binnenkant van het onderstel (fig. C2).
• Plaats een beugel (58) over de poten.
• Steek een slotbout (57) vanaf de binnenkant door de gaten in de
beugels, de poten en het frame.
• Plaats een vergrendelknop (59) op de bouten.
• Draai de vergrendelknoppen vast.
Inklappen van de poten (fig. C3)
De poten kunnen in het onderstel worden geklapt om de machine geschikt
te maken voor gebruik op een werkbank.
• Draai de machine ondersteboven.
• Draai de vergrendelknop (59) van de eerste poot (15) los.
• Klap de poot naar binnen.
• Draai de vergrendelknop vast.
• Herhaal dit bij de andere poten.
• Zet de machine rechtop.
Monteren van de wielen (fig. D)
• Plaats een wiel (14) op de assen (60) aan beide zijden van de machine.
• Bevestig een sluitring (61) en een moer (62) aan het draadeind van de
assen.
• Draai de moeren vast met behulp van de meegeleverde spansleutel.
Montage voor verstekzaagmodus
Monteren van de beschermkap onder de tafel (fig. E)
De beschermkap (63) wordt op de zaagtafel bevestigd.
• Plaats de twee bevestigingmiddelen aan de linkerkant van de
beschermkap in de sleuven (64) aan de linkerkant van de zaaggleuf (65).
Draai de plastic schroeven linksom.
• Plaats de beschermkap vlak op tafel en druk het bevestigingsmiddel
in de sleuf (66) aan de rechterkant van de zaaggleuf. Draai de plastic
schroeven rechtsom.
• Draai de schroeven rechtsom en verwijder de beschermkap.
Omdraaien van de zaagkop en de tafel (fig. F1 - F4)
• Houd de zaagtafel (19) met een hand tegen en duw de hendel (2) naar
rechts (fig. F1).
• Duw de tafel aan de voorkant (fig. F2) naar beneden en draai ze
volledig om totdat het motorblok boven komt en de plaat (67) in de
uitsparingen van de tafelvergrendeling (68) valt (fig. F3).
• Duw de hendel (69) naar achteren terwijl u de zaagkop vasthoudt totdat
de geveerde lagereenheid uit de houder kan worden gelicht (fig. F4).
• Zet de lagereenheid omhoog.
• Houd de zaagkop tegen en laat hem door de veerdruk voorzichtig
omhoog bewegen tot in de rustpositie.
Monteren van het zaagblad (fig. G1 - G4)
De tanden van een nieuw blad zijn erg scherp en kunnen
gevaarlijk zijn.
• Verwissel alleen zaagbladen met de machine in verstekstand.
• De maximum zaagbladdiameter is 305 mm. De minimum
diameter is 300 mm.
• Druk de zaagkop-ontgrendeling (9) in om de onderste beschermkap
(8) vrij te geven. Trek de onderste beschermkap nu zo ver mogelijk
omhoog (fig. G1).
• Draai de schroef van de beschermkaphouder (71) ver genoeg los zodat
de beschermkaphouder (72) omhoog kan worden getrokken om de
bladvergrendelschroef (73) te bereiken (fig. G2).
• Terwijl de onderste beschermkap omhoog wordt gehouden door
de schroef van de beschermkaphouder (71), drukt u met een hand
de spindelvergrendeling (74) in (fig. G1). Gebruik nu met de andere
hand de meegeleverde zaagbladsleutel om de linksdraaiende
zaagbladschroef (73) los te draaien. Hiertoe wordt de schroef rechtsom
gedraaid (fig. G2).
Druk nooit op de spindelvergrendeling terwijl het zaagblad
draait. Druk de beschermkap naar beneden en draai
na het monteren van het zaagblad de schroef van de
beschermkaphouder stevig vast. (74, fig. G1)
• Verwijder de bladvergrendelschroef (73) en de buitenste askraag (75)
(fig. G4).
• Monteer het zaagblad (76) op de schouder (77) op de binnenste
askraag (78). Zorg er hierbij voor dat de tanden aan de onderzijde van
het zaagblad in de richting van de achterkant van de zaag, dus van de
gebruiker vandaan wijzen.
• Plaats de buitenste askraag terug.
• Draai de bladvergrendelingsschroef (73) vast door deze linksom te
draaien. Houd hierbij met de andere hand de spindelvergrendeling
ingedrukt.
• Breng de beschermkaphouder (72) omlaag zodat hij de
bladvergrendelingsschroef (73) volledig afschermt.
• Draai de schroef van de beschermkaphouder (71) vast.
Druk nooit op de spindelvergrendeling terwijl het zaagblad
draait.
Druk de beschermkaphouder naar beneden en draai na
het monteren van het zaagblad de schroeven van de
beschermkaphouder stevig vast.
Montage voor verstekzaagmodus
Deze verstekzaagmachine is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als zij
als gevolg van het transport of om andere redenen toch opnieuw moet
worden afgesteld, dient dit te gebeuren zoals hieronder beschreven.
De instelling zou nu niet meer moeten verlopen.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de parallelgeleiding (fig.
H1 - H3)
• Draai de verstekhendel (79) los en druk de verstekgrendel (80) in om de
draaitafel (5) vrij te zetten (fig. H1).
• Draai de draaitafel totdat deze in de stand 0° verstek wordt vergrendeld.
Maak de knop niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (81)
valt.
• Plaats een winkelhaak (82) tegen de parallelgeleiding links (7) en het
zaagblad (76) (fig. H2).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de schroeven (83) los (fig. H3) en beweeg de draaitafel met
verstekschaal naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak
gemeten hoek tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90°
bedraagt (fig. H2).
• Draai de schroeven (83) weer vast (fig. H3). Let hierbij nog niet op de
uitlezing van de verstekwijzer.
83
NEDERLANDS
Instellen van de verstekwijzer (fig. H1 & H4)
• Draai de verstekhendel (79) los en druk de verstekgrendel (80) in om de
draaitafel (5) vrij te zetten (fig. H1).
• Laat de verstekvergrendeling in de juiste positie klikken door de
verstekarm langs de nulstand te draaien, terwijl de verstekknop nog
niet vastgezet is.
• Kijk naar de wijzer (84) en de verstekschaal (85) (fig. H4). Als de wijzer
niet exact nul aanwijst, draai dan de schroef (86) los, beweeg de wijzer
zodat hij 0° aangeeft en draai de schroef vast.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. het tafelblad (fig. I1 – I3)
• Draai de afschuinklemknop (17) los (fig. I1).
• Druk de zaagkop naar rechts, zodat hij volledig in verticale positie staat
en draai de afschuinklemknop vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (81)
valt.
• Plaats een winkelhaak (82) op de zaagtafel en tegen het zaagblad (76)
(fig. I2).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de afschuinklemknop (17) (fig. I1) los en draai de aanslagschroef
verticale-positieafstelling (87) (fig. I3) in of uit totdat de met de
winkelhaak gemeten hoek tussen het zaagblad en het tafelblad 90°
bedraagt (fig. I2).
• Als de stand van de afschuinwijzer (88) op de afschuinschaal (89) niet
gelijk is aan 0, draai dan de borgschroef (90) los en stel de wijzer op 0
in (fig. I3).
Instellen van de parallelgeleiding (fig. J)
Het bovenste deel van de linker parallelgeleiding kan naar links worden
bijgesteld. Zo kan ruimte worden gemaakt om de zaag tot de maximale
verstekpositie van 48° te kunnen draaien. Om de parallelgeleiding (7) in te
stellen:
• Draai de klemknop van de parallelgeleiding (91) los en schuif het
bovenste deel van de parallelgeleiding naar links.
• Voer een test uit met UITgeschakelde zaag en kijk hoe groot de
beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein mogelijke
afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse beweging van
de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk optimaal gesteund.
• Draai de knop stevig aan.
De geleidegroef (92) van de parallelgeleiding kan verstopt
raken met zaagsel. Gebruik een stokje of wat lage-druklucht
om deze groef schoon te maken.
Controleren en aanpassen van de afschuinhoek (fig. I1, J & K)
• Draai de klemknop van de parallelgeleiding (91) los en schuif het
bovenste deel van de parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links (fig. J).
• Maak de afschuinklemknop (17) los (fig. I1), schuif de aanslag
tussenliggende afschuinpositie (93) opzij en beweeg de zaagarm naar
links, totdat de hoekpositie-aanslag (94) tegen de aanslag afstelling
afschuinpositie (95) rust (fig. K). Dit is de 45° afschuinpositie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai indien nodig de aanslagschroef afschuinpositie (95) in of uit totdat
de wijzer (88) 45° aanwijst terwijl de hoekpositie-aanslag tegen de
aanslag afstelling afschuinpositie rust.
Controleren en aanpassen van de tussenliggende afschuinhoek
(fig. I1, J & L)
De tussenliggende afschuinhoek is vooringesteld op 30° en maakt een
snelle instelling voor het zagen van plafondsierlijsten mogelijk.
84
• Draai de klemknop van de parallelgeleiding (91) los en schuif het
bovenste deel van de parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links (fig. J).
• Maak de afschuinklemknop (17) los (fig. I1), schuif de aanslag
tussenliggende afschuinpositie (93) op zijn plaats en beweeg de
zaagarm naar links, totdat de hoekpositie-aanslag (96) tegen de
aanslag tussenliggende afschuinpositie (93) rust (fig. L). Dit is de 30°
afschuinpositie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai indien nodig de aanslagschroef afschuinpositie (96) in of uit totdat
de wijzer (88) 30° aanwijst terwijl de aanslag afstelling afschuinpositie
op de aanslag tussenliggende afschuinpositie rust.
Montage voor gebruik als tafelzaag
Omstellen van verstekzaag tot tafelzaag (fig. A1, M1 - M5)
• Plaats het zaagblad in 0° afkortstand met de draaitafelklem (3)
vastgedraaid (fig. A1).
• Draai de spouwmesvergrendelknop (97) zover los dat het spouwmes in
de montagesleuf kan schuiven (fig. M1).
• Verwijder het spouwmes (20) uit zijn opbergpositie in de binnenkant
van het onderstel.
• Druk de beschermkap-ontgrendeling (9) in om de zaagbladbescherming
(8) vrij te geven. Trek de zaagbladbescherming nu zo ver mogelijk
omhoog (fig. A1).
• Schuif de spouwmessteun (98) in de montagesleuf (99) (fig. M1).
Draai de klemknop vast.
• Duw de hendel (100) om het geveerde bovenste deel van de geleiding
(7) tegen de draaitafel te laten rusten (fig. M2).
• Trek de zaagkop omlaag.
• Duw de hendel (69) naar achteren (fig. M3).
• Duw de lagereenheid (70) naar beneden totdat de sleuven (101) in de
locaties (102) vallen (fig. M3).
Het zaagblad mag niet tegen de onderste beschermkap
aanschuren.
• Trek de hendel (2) naar rechts, til de voorkant van de tafel (4) (fig.
M4) omhoog en kantel het geheel over 180° totdat de plaat van de
tafelvergrendeling (68) automatisch in de grendel grijpt en het tafelblad
in de tafelzaagmodus vergrendelt (fig. M5).
• Verwijder de beschermkap onder de tafel.
Instellen van het spouwmes (fig. N1 & N2)
Indien het nodig is het spouwmes (20) in te stellen, kunt u de
machine het beste in de verstekzaagmodus draaien (fig. N2).
Ga verder zoals beschreven in de paragraaf “Omstellen van
tafelzaag tot verstekzaag”.
De juiste positie van de bovenkant van het spouwmes is niet meer dan 2
mm onder de hoogste tand van het blad en met het lichaam van de straal
maximaal 3 - 8 mm van de uiteinden van de tanden van het zaagblad (fig.
N1).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de bouten (102) los om de horizontale positie van het spouwmes
in te stellen.
• Draai de bouten (103) los om de verticale positie van het spouwmes in
te stellen.
• Draai de bouten stevig aan.
Monteren van de bovenste zaagbladbescherming (fig. O)
De bovenste zaagbladbescherming (21) is ontworpen voor een snelle en
makkelijke montage aan het spouwmes (20) wanneer de machine staat
opgesteld voor de tafelzaagmodus.
• Draai de vleugelmoer (105) los.
NEDERLANDS
• Breng de sleuf in de achterkant van de beschermkap op een lijn met
het spouwmes, terwijl u de beschermkap verticaal houdt.
• Laat de beschermkap over het spouwmes (20) zakken. Zorg ervoor dat
de as van de bout in de uitsparing valt.
• Draai de beschermkap in horizontale positie. Hierdoor wordt de
beschermkap naar het spouwmes vergrendeld door de fixeerschroef
(106).
• Draai de vleugelmoer vast.
Gebruik de machine nooit als tafelzaag zonder deze
beschermkap.
Monteren en afstellen van de zij-aanslag (fig. P1 - P5)
De parallelaanslag (22) kan aan beide kanten van het zaagblad worden
geplaatst.
• Schuif de houder (107) erop van links of rechts (fig. P1). De klemplaat
haakt vast achter de voorrand van de tafel.
• Schuif de aanslag vlak tegen het zaagblad aan.
• Duw de hendel (108) omlaag om de aanslag op zijn plaats te
vergrendelen.
• Controleer of de geleider parallel aan het blad loopt.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de blokkeerknoppen (109) los en schuif de aanslag naar achteren
om toegang te verkrijgen tot de afstelbouten (110) in de bovenkant van
de aanslag (fig. P2).
• Draai met behulp van de steeksleutel de stelbouten los die de
aanslaghouder op de geleidersteun vastzetten.
• Pas de geleider zodanig aan, dat deze parallel aan het blad loopt door
de afstand tussen het blad en de geleider aan de voorkant en aan de
achterkant van het blad te controleren.
• Zet zodra de aanpassing is uitgevoerd de stelbouten weer vast en
controleer nogmaals of de geleider parallel aan het blad loopt.
• Controleer of de wijzer (111) nul aanwijst op de schaal (fig. P3).
Als de wijzer niet exact nul aanwijst, draai dan de schroef (112) los,
beweeg de wijzer zodat hij 0° aangeeft en draai de schroef vast.
De standaard opstelling van de aanslag is aan de rechterkant van het
zaagblad. Om de aanslag voor gebruik aan de linkerkant van het zaagblad
voor te bereiden, gaat u als volgt te werk (fig. P4):
• Verwijder de blokkeerknoppen (109).
• Schuif het aanslagprofiel (113) uit de klemsteun.
• Draai de klemsteun (114) om en breng de blokkeerknoppen weer aan.
• Schuif de aanslag op de klemsteun.
• Draai de knoppen aan.
De aanslag is omkeerbaar: het werkstuk kan langs de aanslagkant van
75 mm hoog of langs de aanslagkant van 11 mm hoog worden geleid,
zodat het duwhout ook bij het langszagen van dunne werkstukken kan
worden gebruikt (fig P5).
• Draai, om de zijde van 11 mm te gebruiken, de blokkeerknoppen (109)
los en schuif de aanslag (113) uit de klemsteun (114).
• Draai de aanslag en laat de klemsteun weer in de groef vallen,
zoals weergegeven (fig. P5).
• Schuif, om de volledige hoogte van 75 mm te gebruiken, de aanslag
met de brede zijde verticaal in de klemsteun (fig. P4).
• Gebruik het 11 mm profiel om bij het zagen van dunne
werkstukken ervoor te zorgen dat tussen het zaagblad en de
aanslag nog ruimte is voor het duwhout.
• De achterkant van de aanslag moet gelijk zijn met de voorkant
van het spouwmes.
Monteren en aanpassen van de verstekaanslag (fig. Q1 - Q4)
De verstekaanslag (D271052) is als optie verkrijgbaar. De verstekaanslag
(41) kan worden gebruikt voor verstekzagen wanneer de machine in de
tafelzaagmodus staat (fig. Q1).
• Draai de klemknop (115) los en zwaai de geleidestang (116) uit (fig. Q2).
Draai de klemknop vast.
• Schuif de aanslag aan de linkerkant op de tafel (fig. Q3).
• Draai de blokkeerknop (117) los.
• Plaats een winkelhaak (82) tegen de aanslag (41) en het zaagblad (76).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de moer (118) een aantal slagen los en draai de aanslagschroef
rechte-hoekafstelling (119) (fig. Q4) in of uit totdat de met de
winkelhaak gemeten hoek tussen de geleider en het zaagblad 90°
bedraagt (fig. Q3).
• Draai de knop (117) vast.
• Controleer of de wijzer (120) nul aanwijst op de schaal (121). Indien
nodig nastellen.
Omstellen van tafelzaag tot verstekzaag (fig. A3, E & M1)
• Verwijder de parallelaanslag (22) of de verstekaanslag,
indien aangebracht (fig. A3).
• Verwijder de bovenste beschermkap (21).
• Plaats de beschermkap (63) terug onder de zaagtafel (fig. E).
• Ga te werk als beschreven in “Omdraaien van de zaagkop en tafel”.
• Draai de spouwmesvergrendelknop (97) los en verwijder het spouwmes
(20), terwijl u de zaagbladbescherming (8) vasthoudt (fig. M1).
• Laat de zaagbladbescherming zakken.
• Plaats het spouwmes in zijn opbergpositie in de binnenkant van het
onderstel.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de machine. Geef geen
zijdelingse druk op het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
Voor gebruik:
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
In- en uitschakelen (fig. R1 - R3)
De machine heeft twee onafhankelijke schakelsystemen. In de
verstekzaagmodus wordt de bedieningsschakelaar (11) gebruikt (fig. R1).
In de tafelzaagmodus wordt de aan/uit-schakelaar (1) gebruikt (fig. R2). In
de schakeldoos is een bescherming tegen overbelasting van de motor met
handmatige reset geïntegreerd. Neem de volgende maatregelen bij een
stroomonderbreking:
- Controleer of de machine is uitgeschakeld.
- Druk op de resetknop (142).
Verstekzaagmodus (fig. R1)
De schakelaar is voorzien van een gat (122) om een hangslot door te
steken om de schakelaar uit bedrijf te vergrendelen.
• Druk de bedieningsschakelaar (11) in om de machine te starten.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Tafelzaagmodus (fig. R2 & R3)
De aan/uit-schakelaar biedt een aantal voordelen:
- Spanningsloze uitschakeling: wordt de spanning om een of andere
reden uitgeschakeld, dan moet de schakelaar opnieuw ingedrukt
worden.
85
NEDERLANDS
• Druk op de groene startknop (126) om de machine in te schakelen.
• Druk op de rode stopknop (127) om de machine uit te schakelen.
Vergrendelen van de schakelaars
• Om onbevoegd gebruik van de machine te voorkomen, vergrendelt u
beide schakelaars met behulp van hangsloten.
Basis zaagsneden
Zagen in de verstekzaagmodus
Het is gevaarlijk en verboden om de zaag zonder beschermkappen
te gebruiken. Let erop dat de beschermkappen juist zijn gemonteerd
alvorens met zagen te beginnen.
• Zorg ervoor dat de beschermkap onder de tafel niet verstopt raakt met
zaagsel.
• Zet het werkstuk altijd klem wanneer u niet-ijzerhoudende metalen zaagt.
Algemene bediening
- Bij gebruik als verstekzaag wordt de zaagkop automatisch vergrendeld
in de bovenste ruststand.
- De zaagkop wordt ontgrendeld door de beschermkap-ontgrendeling in
te drukken. De beweegbare onderbeschermkap wordt geopend door
de zaagkop te bewegen.
- Probeer nooit de onderste beschermkap tegen te houden wanneer deze,
na het voltooien van de zaagsnede, weer naar rustpositie terugkeert.
- Het afgezaagde materiaal moet minimaal 10 mm lang zijn.
- Voor het zagen van korte werkstukken (min. 190 mm links of rechts van
het zaagblad), raden wij u aan de optionele materiaalklem te gebruiken.
- Bij het zagen van dunwandige PVC profielen is het aan te bevelen
een houtprofiel onder het materiaal te plaatsen, zodat het wordt
ondersteund op die punten waar dit vereist is.
Verticaal zagen met verstek (fig. S2)
• Draai de verstekknop (79) los en druk de verstekgrendel (80) in.
Beweeg de draaitafel naar links of naar rechts om de juiste hoek in te
stellen.
• De vaste verstekgrendelposities zijn 15°, 22,5°, 35,3° en 45° zowel
links als rechts. Houd voor tussenliggende hoeken de zaagkop stevig
vast en zet hem vast door de verstekknop vast te zetten.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekknop is vastgezet.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Als het afvalstuk van het werkstuk erg klein is, leg het hout dan
zo tegen de zaag, dat het afvalstuk zich aan de kant met de
grootste hoek t.o.v. de parallelgeleiding bevindt:
bij zagen met verstek naar links het afvalstuk naar rechts
bij zagen met verstek naar rechts het afvalstuk naar links
86
Dubbele versteksnede (fig. T1 - T4)
Een gecombineerde versteksnede is een snede waarbij de verstekhoek
(fig. T1) en de afschuinhoek (fig. T2) tegelijkertijd worden gebruikt.
Deze soort zaagsnede wordt gebruikt voor het zagen van lijsten of dozen
met schuine kanten zoals aangegeven in fig. T3.
Als de zaaghoek telkens verschillend is, moet u er op letten
dat de afschuinklemknop en de verstekklemknop stevig
aangedraaid zijn. De knoppen moeten na elke verandering van
de verstek- c.q. afschuinhoek worden vastgezet.
• De onderstaande grafiek helpt u bij het kiezen van de juiste afschuinen verstekinstellingen voor een aantal gebruikelijke hoeken.
U gebruikt de grafiek door de gewenste hoek “A” (fig. T4) voor uw
project te kiezen en deze hoek op de juiste curve in de grafiek te
vinden. Ga van dat punt recht naar boven of beneden om de juiste
afschuinhoek te vinden en recht naar links of rechts om de juiste
verstekhoek te vinden.
• Stel de zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak enkele
proefsneden.
• Oefen met het in elkaar zetten van de gezaagde delen.
Voorbeeld: Maak een vierzijdige doos met buitenhoeken van 25°
(hoek “A”) (fig. T4), gebruik de bovenste boog rechts. Zoek 25° op
de boogschaal. Volg de horizontale snijlijn naar beide zijden om de
instelling van de verstekhoek van de zaag (23°) te verkrijgen. Volg op
dezelfde manier de verticale snijlijn naar beneden of naar boven voor
het instellen van de afschuinhoek van de zaag (40°). Maak steeds
enkele proeven met stukjes afvalhout om de instellingen te controleren.
VIERZIJDIGE
DOOS
ZESZIJDIGE
DOOS
ACHTZIJDIGE
DOOS
DEZE AFSCHUINING OP DE ZAAG INSTELLEN
HOEK TUSSEN TWEE RIBBEN
Verticale rechte afkortsnede (fig. S1)
• Draai de verstekknop (79) los en druk de verstekgrendel (80) in.
• Zet de verstekgrendel in de 0°-positie en zet de verstekknop vast.
• Plaats het te zagen hout tegen de geleider (7).
• Houd het bedieningshandvat (10) vast en druk de beschermkapontgrendeling (9) in.
• Druk op de bedieningsknop (11) om de motor aan te zetten.
• Druk de zaagkop naar beneden om door het hout te zagen.
Het zaagblad gaat de sleuf (81) in.
• Laat na het zagen de knop los en wacht tot het zaagblad volledig tot
stilstand is gekomen voordat u de zaagkop laat terugkeren naar zijn
bovenste rustpositie.
Zagen met afschuining (fig. S3)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 48° naar links en 2° naar
rechts. Hierbij kan de draaitafel tussen 0° en maximaal 45° naar links of
rechts worden ingesteld.
• Draai de klemknop van de parallelgeleiding (89) los en schuif het
bovenste deel van de parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop (17) los en stel de afschuinhoek op de
gewenste waarde in.
• Draai de afschuinklemknop stevig vast.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
DEZE VERSTEKHOEK OP DE ZAAG INSTELLEN
- extra veiligheid: het veiligheidsdeksel (123) kan worden vergrendeld
door een hangslot door de gaten (124 & 125) te steken. Het deksel
dient tevens als makkelijk te lokaliseren noodstopknop; door een druk
op de voorzijde van het deksel wordt de uitschakelknop ingedrukt.
NEDERLANDS
Zagen van basislijsten
Het zagen van basislijsten wordt uitgevoerd onder een afschuinhoek van 45°.
• Voer voor het zagen altijd een test uit met uitgeschakelde zaag.
• Er wordt steeds gezaagd met de achterkant van de lijst vlak op de
zaag liggend.
Binnenhoek
- Links
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
- Rechts
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
- Links
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Zaag geen metaal in deze modus.
Langszagen (fig. U1 & U3)
• Stel de afschuinhoek in op 0°.
• Stel de zaagdiepte in.
• Zet de parallelaanslag op de gewenste afstand.
• Houd het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider. Houd het
werkstuk ongeveer 25 mm van het zaagblad verwijderd.
• Houd de handen uit de weg van het zaagblad.
• Zet de machine aan en laat het zaagblad op volle toeren komen.
• Leid het werkstuk langzaam onder de bovenste beschermkap door en
druk het stevig tegen de geleider. Zorg dat de tanden kunnen snijden,
en duw het werkstuk niet met overdreven kracht tegen het zaagblad.
De snelheid van het zaagblad moet constant worden gehouden.
• Gebruik in de buurt van het zaagblad altijd het duwhout (23).
• Schakel na het zagen de machine uit, laat het zaagblad tot stilstand
komen en verwijder het werkstuk.
Duw nooit tegen de vrije of afgezaagde kant van het werkstuk
en trek er ook niet aan.
- Rechts
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Zagen van plafondsierlijsten
Het zagen van plafondsierlijsten wordt uitgevoerd onder een
gecombineerde verstek- en afschuinhoek. Voor het verkrijgen van uiterste
nauwkeurigheid heeft uw zaag vooringestelde hoekposities op 35,3° verstek
en 30° afschuining. Deze instellingen zijn geschikt voor standaard
plafondsierlijsten met een hoek van 45° aan de bovenkant en een hoek
van 45° aan de onderkant.
• Maak testzaagsnedes op afvalmateriaal voordat u de definitieve
zaagsnedes maakt.
• Er wordt steeds gezaagd onder een afschuinhoek naar links met de
achterkant van de lijst tegen het onderstel.
Binnenhoek
- Links
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
- Rechts
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
- Links
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
- Rechts
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Zagen in de bankmodus
• Gebruik altijd het spouwmes.
• Controleer altijd of het spouwmes en de beschermkap van het
zaagblad goed zijn afgesteld.
• Zorg er altijd voor dat de verstekzaag is ingesteld en in de 0°
verstekstand is vergrendeld.
Gebruik altijd een duwstok bij het zagen van kleine
werkstukken.
Afschuinen (fig. U2)
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga verder als bij langszagen.
Afkorten (fig. V1)
• Stel de afschuinhoek in op 0°.
• Stel de zaagdiepte in.
• Stel de verstekaanslag in op 0°.
• Ga verder als bij langszagen, maar gebruik nu de verstekaanslag om
het werkstuk door het zaagblad te duwen.
Schuinzagen
• Stel de gewenste afschuinhoek in.
• Ga te werk als bij afkorten.
Verstekzagen (fig. V2)
• Zet de verstekaanslag op de gewenste hoek.
• Ga te werk als bij afkorten.
Opties
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires
monteert of verwisselt.
Stofafzuigkit (fig. W1,& W2)
Deze machine is voorzien van twee stofafzuigpunten die bij iedere
toepassing gebruikt kunnen worden.
• Sluit bij het zagen van hout een stofafzuiger aan die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
Aansluiting - bij gebruik als verstekzaag (fig. W1)
• Verbind het ene uiteinde van de eerste slang aan de stofafzuigadapter
(13).
• Steek het andere uiteinde van de slang in de middelste inlaatpoort van
het spruitstuk (128).
• Verbind het ene uiteinde van de andere slang aan de beschermkap
onder de tafel (63).
• Steek het andere uiteinde van de slang in de buitenste inlaatpoort van
het spruitstuk.
87
NEDERLANDS
Aansluiting - bij gebruik als tafelzaag (fig. W2)
• Ga te werk zoals bij gebruik als verstekzaag, maar verbind de slang
van de beschermkap onder tafel aan de zaagbladbeschermkap (21).
Extra steun/lengte-aanslag voor de verstekzaag (fig. A5)
De extra steun en lengte-aanslag kunnen zowel links als rechts worden
gemonteerd, of aan elke kant.
• Plaats onderdelen 31 - 39 op de twee geleidestangen (32 & 33).
• Gebruik de omklapbare steun (34) voor het afkorten van panelen met
een breedte van 210 mm (15 mm dik).
Rollentafel (fig. A6)
De rollentafel (40) wordt gebruikt om lange werkstukken te ondersteunen.
Bij gebruik als verstekzaag kan de rollentafel links of rechts aan de machine
worden gemonteerd of aan beide kanten van de machine. Bij gebruik
als tafelzaag kan de rollentafel ook aan de voor- of achterkant van de
zaagtafel gemonteerd worden.
Verlengtafel aan de zijkant (fig. A8)
Door het monteren van de verlengtafel aan de zijkant, vergroot u de
tafelbreedte rechts van het zaagblad to 600 mm of meer, afhankelijk
van de gebruikte geleidingsstangen en de plaats waar het verlengstuk
vastgeklemd wordt. Deze verlengtafel moet worden gebruikt in combinatie
met de geleidestangen (33) (optie). De instelbare verlengtafel is voorzien
van een schaalverdeling aan de voorrand en is gemonteerd op een stevig
onderstel dat op de geleidingsstangen wordt geklemd.
• Bevestig de verlengtafel rechts van de machine, op deze manier lopen
de schaalverdelingen van beide tafels door.
Aanvoertafel (fig. A9)
Deze aanvoertafel (43) maakt het verwerken van plaatmateriaal mogelijk.
De maximum plaatafmetingen, links van het zaagblad, bedragen
1200 x 900 mm.
De geleidingstangen zijn bevestigd op een stevige aluminium drager die
snel op de machine bevestigd en ervan afgenomen kan worden.
De aanslag is voorzien van een lang meetlint waarmee een instelbare
aanslagstop en aanslagsteun voor smalle werkstukken snel geplaatst
kunnen worden.
Zaagtafelbeschermkap
De Suva-beschermkap wordt standaard bijgeleverd in die landen waar dit
wettelijk is voorgeschreven. In andere landen is de kap verkrijgbaar als een
optie.
Transporteren (fig. Y)
Transporteer de machine altijd in tafelzaagstand met de
bovenste beschermkap gemonteerd.
De zelfrichtende wielen zorgen voor een eenvoudiger transport van de
machine.
• Klap de achterpoten in het onderstel.
• Klap de voorpoten uit het onderstel.
• Til de machine op bij de poten.
Draag de machine altijd met hulp. De machine is te zwaar voor
één persoon.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos
te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine garanderen een hoge levensduur.
88
Smering
De lagers van de motor zijn reeds van vet voorzien en waterdicht.
• Het contactoppervlak van de draaitafel met de vaste tafel moet af en
toe lichtjes geolied worden.
• Smeer regelmatig de zaagdiepte-schroefdraad.
• Reinig de onderdelen waar zaagmeel en spaanders zich verzamelen
regelmatig met een droge borstel.
Instellen van de nokken (fig. Z1 - Z3)
Om de ruimte tussen de twee tafels te verwijderen, gaat u als volgt te werk:
• Draai de machine in de tafelzaagmodus.
• Verwijder de schroeven (138) en de sluitplaat (139).
• Draai de schroef (140) van de instelnok (141).
• Draai de instelnok met behulp van een spitstang.
• Houd de instelnok met de tang vast en draai de schroef vast.
• Plaats de sluitplaat terug en draai de schroeven vast.
• Draai de machine in de verstekzaagmodus. Controleer de kracht
die nodig is om de machine in verstek te plaatsen. Herhaal de
bovengenoemde stappen wanneer de benodigde kracht te hoog is.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met het gewone
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging toe is of het u niet
langer van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk afval.
Zorg ervoor dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
Door gebruikte producten en verpakkingen gescheiden in
te zamelen, worden de materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van electrische
huishoudproducten bij gemeentelijke vuilnisbergen of bij de verkoper
waar u een nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en recyclen van afgedankte
DEWALT-producten. Om gebruik te maken van deze service, retourneert
u het product naar een van de erkende servicecentra, die deze producten
voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum opvragen via de
adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst van
onze servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden
op het volgende Internet-adres: www.2helpU.com
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u de machine dan compleet zoals
bij aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze werkzaamheden gratis
uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na datum van
aankoop defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van DEWALT,
op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT Service-centers
en nadere informatie over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com
89
NORSK
KOMBINASJONSSAG D27107
Gratulerer!
CE-Samsvarserklæring
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling
og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
Tekniske data
D27107
V 230
W 2.000
W 1.700
4.000
mm 300 - 305
mm 30
mm 2,1 - 2,2
mm 2,5
s < 10
kg 42
Spenning
Motoreffekt
Effektforbruk
Maks. omdr.hastighet/min
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Bladtykkelse
Tykkelse på spaltekniv
Automatisk bladbremstid
Vekt
D27107
DEWALT erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i henhold til:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1, EN 61029-2-11,
EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC & 98/37/EEC,
målt i henhold til EN 61029-2-11:
D27107
LpA (lydnivå)
dB(A)*
91,5
LWA (akustisk effekt)
dB(A)
102,5
KpA (lydnivå-usikkerhet)
dB(A)
3
KWA (akustisk effekt-usikkerhet)
dB(A)
3
* ved brukerens øre
Sagkapasitet
Bruk som gjæringssag
Gjærsnitt (ytterstillinger)
Skråsnitt (ytterstillinger)
Maks. kappekapasitet ved 90°
Maks. gjæringskapasitet ved 45°
Maks. snittdybde 90°
Maks. dybde på skråsnitt 45°
Maks. snittdybde ved 45° skråsnitt, 45° gjæring
venstre
høyre
venstre
høyre
mm
mm
mm
mm
mm
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
100
Ta nødvendige forholdsregler for å beskytte hørselen.
Den veide geometriske middelverdien av akselerasjonsfrekvensen i følge
EN 61029-2-11:
D27107
< 2,5 m/s2*
2
* måleusikkerhet i henhold til EN 12096: 1,1 m/s
Bruk som benkesag
Maks. kløvingskapasitet venstre/høyre
Sagedybde ved 90°
Sagedybde ved 45°
Sikring:
230 V
mm 150/320
mm 81
mm 56
10 A
Følgende symboler brukes i denne instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare eller ødeleggelse av
verktøyet dersom instruksene i denne instruksjonsboken ikke
følges.
Betegner risiko for elektrisk støt.
Skarpe kanter.
90
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
NORSK
Sikkherhetsveiledning
Ved bruk av fastmontert elektroverktøy må du alltid følge de
gjeldende sikkerhetsreglene i landet, for å redusere faren for brann,
elektrisk støt og personskade.
Ta deg tid til å lese nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner
å bruke verktøyet.
Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
15
Generelt
1 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til ulykker.
2 Tenk på arbeidsmiljøets innvirkning
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i våte eller fuktige
omgivelser. Sørg for god belysning på arbeidsområdet (250 - 300
lux). Bruk ikke verktøyet der hvor det er fare for å forårsake brann eller
eksplosjon, for eksempel i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
3 Hold barn unna!
Ikke la barn, besøkende eller dyr komme i nærheten av arbeidsområdet
eller berøre verktøyet eller strømkabelen.
4 Kle deg riktig
Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. De kan sette seg fast i de
bevegelige delene. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ved arbeid
utendørs bør du bruke egnede hansker og fottøy som ikke glir.
5 Personlig vern
Bruk alltid vernebriller. Bruk en ansikts- eller støvmaske når arbeidet
kan forårsake støv eller flygende partikler. Hvis slike partikler kan bli
svært varme, bør du også bruke et varmehindrende forkle. Bruk alltid
hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
6 Vern mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f. eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet brukes under ekstreme forhold
(for eksempel ved høy fuktighet eller forekomst av metallstøv), kan du
øke sikkerheten ved å montere en isolerende transformator eller en (FI)
jordfeilbryter.
7 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
8 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Bruk ikke maskinen når du er trett.
9 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket med. Dette er sikrere
enn å bruke hånden, og du får begge hendene fri til å styre verktøyet.
10 Kople til utstyr for støvavsuging
Hvis det følger med utstyr for tilkopling av støvavsug og
støvoppsamling, må du sørge for at dette koples til og brukes riktig.
11 Fjern nøkler
Kontroller alltid at nøkler og justeringsverktøy er fjernet, før du starter
verktøyet.
12 Skjøteledninger
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den ut hvis
den er skadet. Når du bruker verktøyet utendørs, må du bare bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og er merket for dette.
13 Bruk riktig verktøy.
Riktig bruk er beskrevet i instruksjonshåndboken. Ikke bruk
underdimensjonert verktøy eller tilbehør til å gjøre jobber som egentlig
krever kraftig verktøy. Verktøyet vil gjøre en bedre og sikrere jobb om
det brukes med den hastigheten det er beregnet for. Overbelast ikke
verktøyet.
Advarsel! Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet verktøy eller tilbehør
kan medføre risiko for personskade.
14 Sjekk verktøyet for skader
Kontroller verktøyet og strømledningen grundig for skade før bruk.
Kontroller at de bevegelige delene ikke har satt seg fast, eller er feilmontert.
16
17
18
19
20
Kontroller også at de øvrige delene, brytere og verneutstyr ikke er
skadet, og at det ikke foreligger noen andre feil som kan påvirke
verktøyets funksjon. Kontroller at verktøyet fungerer som det skal og
utfører beregnet funksjon. Bruk aldri verktøyet hvis noen av delene er
skadet. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke er mulig å slå det på og av
med strømbryteren. Hvis feil oppstår, skal delene repareres eller byttes
ut av et autorisert DEWALT serviceverksted. Prøv aldri å reparere selv.
Trekk ut støpselet for verktøyet
Slå av verktøyet og vent til det står helt stille, før du forlater det.
Trekk ut støpslet når verktøyet ikke er i bruk, før du skifter deler på
verktøyet, tilbehør eller tilkoblinger, og før du utfører service.
Unngå at verktøyet blir startet utilsiktet
Pass på at verktøyet er slått av før du setter i støpslet.
Stell pent med ledningen
Ikke dra i kabelen når du skal ta ut støpselet. Utsett ikke ledningen for
varme, olje eller skarpe kanter.
Oppbevar verktøyet på et trygt sted når det ikke er i bruk
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt og sikret
sted, innlåst og utilgjengelig for barn.
Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og i god stand for bedre og sikrere ytelse.
Følg instruksjonene for vedlikehold og skifte av tilbehør. Hold alle
håndtak og brytere tørre, rene og fri for olje og fett.
Reparasjoner
Dette verktøyet oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Reparasjon av
verktøyet må utføres av en autorisert DEWALT-reparatør.
Reparasjoner må bare utføres av kvalifiserte personer som benytter
originale reservedeler, ellers kan bruk av utstyret medføre betydelig fare.
Ekstra sikkerhetsregler for gjærsager
• Forviss deg om at alle låserattene og klemmehåndtakene er strammet
til før du starter noen operasjon.
• Ikke bruk maskinen uten at skjermen er på plass, eller hvis skjermen
ikke fungerer eller ikke er riktig vedlikeholdt.
• Pass på at du ikke får hendene inn i bladområdet når sagen er koplet til
en elektrisk strømkilde.
• Forsøk aldri å stoppe en maskin ved å føre verktøy eller lignende inn
mot bladet, dette kan føre til alvorlige uhell.
• Se i instruksjonshåndboken før du bruker tilbehør. Feil bruk av tilbehør
kan medføre skade.
• Velg riktig blad for materialet som skal skjæres.
• Se maksimalhastigheten som er markert på sagbladet.
• Bruk en holder eller hansker når du håndterer et sagblad.
• Kontroller at bladet roterer rett vei. Hold bladet skarpt.
• Maks. tillatt hastighet på sagbladet må alltid være lik eller større enn
verktøyets hastighet uten belastning spesifisert på navneskiltet.
• Ikke bruk sagblader som ikke samsvarer med målene oppgitt under
den tekniske informasjonen. Bruk ikke mellomstykker for å få bladet
til å sitte på spindelen. Bruk bare bladene som er angitt i denne
håndboken, og som oppfyller EN 847-1.
• Vurder å bruke spesielt beregnede støyreduserende blader.
• Bruk ikke HSS-blader.
• Bruk ikke hakkede eller skadede sagblader.
• Bruk ikke slipedisker.
• Når sagingen er ferdig, slipper du bryteren og venter til sagbladet har
stanset helt før du stiller hodet til øverste hvileposisjon.
• Kontroller at armen er godt festet når du utfører avfasing.
• Forsøk aldri å kile fast noe i viften for å holde igjen motorakselen.
• Bladskjermen løftes automatisk når armen beveges nedover og senkes
over bladet når armen går opp. Skjermen kan løftes manuelt når du
skal montere eller ta av sagbladet, eller kontrollere sagen.
Løft bladskjermen manuelt bare når sagen er slått av.
• Hold området rundt maskinen godt vedlikeholdt og uten løse materialer
som spon og avkapp.
91
NORSK
• Kontroller regelmessig at motorens lufteåpninger er rene og fri for spon.
• Kople maskinen fra strømtilførselen før du utfører vedlikehold eller
bytter blad.
• Aldri utfør rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid når maskinen er i gang
og hodet ikke er i hvileposisjon.
• Skjermen har slisser slik at du kan se arbeidsstykket mens du sager.
Selv om slissene reduserer sterkt mengden av spon som blir blåst ut,
bør du alltid bruke vernebriller når du ser inn gjennom slissene.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbord
• Bruk ikke sagblader med en bladtykkelse som er større enn eller en
tannbredde som er smalere enn tykkelsen av spaltekniven.
• Pass på at bladet roterer riktig vei og at tennene peker mot sagbordets
forside.
• Pass på at alle låsehåndtak er strammet før maskinen startes.
• Pass på at alle blader og flenser er rene og at hylsens side med
utsparing ligger mot bladet. Stram spindelmutteren nøye.
• Hold sagbladet skarpt og riktig justert.
• Pass på at spaltekniven er justert til riktig avstand fra bladet maksimalt 5 mm.
• Bruk aldri sagen uten at øvre og nedre vern er satt på.
• Hold hendene unna sagbladets bane.
• Når det skiftes blad eller utføres vedlikehold, må maskinen koples fra
strømforsyningen.
• Bruk alltid en påskyver, hold aldri hendene dine nærmere enn 150 mm
fra sagbladet mens du sager.
• Bruk aldri maskinen med en annen spenning enn foreskrevet.
• Ha ikke smøremidler på bladet mens det går.
• Strekk deg ikke rundt og bak sagbladet.
• Skyvestangen må alltid være på plass i sporet når den ikke er i bruk.
• Ikke stå oppå enheten.
• Under transport må du være sikker på at den øvre delen av sagbladet
er tildekket, for eksempel av vernet.
• Bruk ikke vernet for håndtering eller transport.
Ekstra sikkerhetsregler for kombinasjonssager
• Pass på at armen er godt festet i arbeidsposisjon ved benksaging.
• Pass på at armen er godt festet ved avfasing under benksaging.
• Pass på at bordet er forsvarlig låst når du endrer sagemodus.
• Vær forsiktig ved notfresing under benksaging – bruk riktig
vernesystem. Maskinen må ikke brukes som slottingmaskin.
• Sag aldri ferrometaller eller ikke-jernholdige metaller under kløving når
maskinen er i bruk som benkesag.
Når maskinen brukes som benkesag, må du sørge for at
spaltekniven er på plass. Ikke bruk maskinen uten spaltekniv.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis sammenstilt maskin
1 Boks som inneholder:
1 Øvre vern benksagstilling
1 Underbordsvern ved bruk som gjæringssag
4 Ben
2 Hjul
4 Føtter
1 Parallellanlegg
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A1 - A10)
Din D27107 kombinasjonssag er konstruert for bruk som gjæringssag
eller som benkesag for å utføre de fire hovedformene for saging - kløving,
kapping, avfasing og gjæring - på en enkel, nøyaktig og sikker måte.
Bruk som gjæringssag
Ved bruk som gjæringssag brukes maskinen i vertikal-, gjærings- eller
avfasingsstilling.
Ved bruk som benkesag
Når maskinen vris over den sentrale akselen, kan den brukes til vanlig kløyving
og saging av brede stykker ved å føre arbeidsstykket manuelt mot bladet.
Utstyr
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
Ekstra farer
Følgende farer er forbundet med bruk av sager:
- skader som følge av berøring av roterende deler
Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og bruker
sikkerhetsanordningene, er det visse farer som ikke kan unngås. Disse er:
- Hørselsskader.
- Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene av det roterende
sagbladet.
- Fare for skader ved skifting av blad.
- Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.
- Helseskader som følge av innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, særlig eik, bjørk og MDF.
A2
Etiketter på utstyret
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Når maskinen brukes som gjæringssag, må du betjene
utløserbryteren når maskinen slås på og av. Ikke bruk
bryterboksen når sagen brukes som gjæringssag.
92
Strømbryter (ved bruk som benkesag)
Frigjøringsspak for bord
Klemme for roterbart bord
Gjæringssagbord
Roterbart bord
Føringsstykke, høyre side
Føringsstykke, venstre side
Bevegelig nedre sagbladvern
Frigjøringsspak for vern
Betjeningshåndtak
Strømbryters tilbakestillingsknapp
10
11
12
13
14
15
16
17
Betjeningshåndtak
Utløserbryter (ved bruk som gjæringssag)
Fast øvre bladvern
Adapter for avsuging av støv
Hjul
Ben
Fot
Låsehåndtak for avfasing
17
18
Låsehåndtak for avfasing
Høydejustering
A3
NORSK
19
20
21
22
23
Sagbord
Spaltekniv
Øvre bladvern
Parallell skjerm
Påskyver
Tilleggsutstyr
For bruk som gjæringssag:
30 Føringsstykkeinnsats (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Justerbart stativ på 760 mm (maks. høyde) (DE3474)
Støtte styreskinne 1.000 mm (DE3494)
Støtte styreskinne 500 mm (DE3491)
Skråstillbar støtte (DE3495)
Dreibart stopp (DE3462)
Lengdestopp for korte arbeidsstykker (brukes sammen med
føringsskinner [33]) (DE3460)
Støtte med avtakbart stopp (DE3495)
Støtte med fjernet stopp (DE3495)
Materialklemme (D271051)
40
Rullestøttebord (DE3497)
A6
• Løft maskinen ut av esken.
• Ta ut esken med deler fra maskinen.
• Fjern alt gjenværende emballasjemateriale fra maskinen.
Montering av føttene (fig. B)
Når føttene er satt på, kan maskinen plasseres på en arbeidsbenk.
Maskinen må festes til benken for sikker drift.
• Snu maskinen opp ned.
• Plasser en fot (16) ved hvert av festepunktene (51) i fundamentet.
• Plasser en mutter (52) i åpningene (53) som befinner seg overfor
festepunktene.
• Plasser en skrue (54) med skive (55) i foten.
• Stram til skruene
• Monter bena som beskrevet nedenfor.
• Slå sammen bena som beskrevet nedenfor.
• Sett maskinen rett.
• Fest maskinen til arbeidsbenken.
Montering av bena (fig. C1 & C2)
Når bena er montert, kan maskinen plasseres frittstående.
• Snu maskinen opp ned.
• Monter bena som beskrevet nedenfor. Vær oppmerksom på at de
fremre og bakre bena har ulik lengde. De bakre bena er litt lengre enn
de fremre bena. Se til at bena monteres på riktig sted.
• Sett maskinen rett. Pass på at det er vannrett; juster høyden på bena
om nødvendig.
For bruk som benkesag:
A7
41
Gjæringsanlegg (D271052)
42
Forlengelsesbord (D271058)
43
Skyvebord (D271055)
Skyvestykker (DE3454) (ikke vist)
A8
A9
For bruk til alle anvendelser:
A10
44
Treveis støvavsug (D271054)
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én spenning. Kontroller alltid
at nettspenningen er i overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er behov for en skjøteledning, bruk en godkjent skjøteledning som
passer til strøminngangen på denne maskinen (se tekniske data).
Den minste lederstørrelsen er 2,5 mm2. Kabelen må ha en gummimantel
og en jordingsleder.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle kabelen helt av først.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før montering og justering
av verktøyet.
Pakke ut maskinen og maskindelene
Når du skal flytte maskinen, må du alltid sørge for å få hjelp.
Maskinen er for tung til at én person kan håndtere den.
• Fjern det løse emballasjematerialet fra esken.
Bakre ben
• Sett et ben (15) i hvert av festepunktene (56) som befinner seg på
nedre kantene på innsiden av fundamentet (fig. C1).
• Før en styreskrue (57) gjennom hullene utenfra og inn i rammen og bena.
• Plasser en brakett (58) og et låsehjul (59) på skruene.
• Stram låsehjulene.
Fremre ben
• Sett et ben (15) i hvert av festepunktene (56) som befinner seg på øvre
kantene på innsiden av fundamentet (fig. C2).
• Plasser en brakett (58) over bena.
• Før en styreskrue (57) gjennom hullene fra innsiden og inn i braketten,
bena og rammen.
• Sett et låsehjul (59) på skruene.
• Stram låsehjulene.
Sammenslåing av bena (fig. C3)
Bena kan slås sammen inn i fundamentet slik at maskinen kan brukes
på en arbeidsbenk.
• Snu maskinen opp ned.
• Løsne låsehjulet (59) som hører til første ben (15).
• Slå benet innover.
• Stram låsehjulet.
• Gjenta dette for de andre bena.
• Sett maskinen rett.
Montering av hjulene (fig. D)
• Sett et hjul (14) på akslene (60) på hver side av maskinen.
• Plasser en planskive (61) og en mutter (62) på den siden av akslene
som har gjenger.
• Stram mutrene ved hjelp av medfølgende nøkkel.
Montering for bruk som gjæringssag
Montering av vernet under bordet (fig. E)
Vernet under bordet (63) festes til toppen av sagbordet.
• Sett de to festeinnretningene til venstre for vernet i sporene (64) til
venstre for bladsporet (65). Drei plastskruene mot klokka.
93
NORSK
• Sett vernet flatt på bordet og trykk festeinnretningene inn i sporet (66) til
høyre for bladsporet. Drei plastskruen mot klokka.
• Ved demontering dreies skruene med klokka og vernet tas av.
Vending av saghodet og bordet (fig. F1 - F4)
• Hold sagbordet (19) med en hånd og skyv frigjøringsspaken for bordet (2)
mot høyre (fig. F1).
• Skyv bordet nedover foran (fig. F2) og sving det helt slik at motorenheten
er øverst og platen (67) faller inn i bordets sperreanordning (68) (fig. F3).
• Skyv frigjøringsspaken (69) bakover samtidig som hodet holdes ned
inntil den fjærbelastede bæreenheten (70) kan løftes ut av sin plassering
(fig. F4).
• Vipp opp bæreenheten.
• Hold hodet godt fast, og la fjærtrykket presse hodet oppover og til
hvilestillingen.
Montere sagbladet (fig. G1 - G4)
Tennene på et nytt blad er skarpe og kan være farlige.
• Bladet må kun skiftes mens maskinen er innstilt som
gjæringssag.
• Maksimal diameter på blad som kan monteres, er 305 mm.
Minimum diameter er 300 mm
• Trykk ned frigjøringsspaken for saghodet (9) for å frigjøre det nedre
vernet (8). Hev deretter det nedre vernet så langt som mulig (fig. G1).
• Løsne skruen til vernbraketten (71) så mye at vernbraketten (72) kan
heves til du får tilgang til låseskruen for sagbladet (73) (fig. G2).
• Fest det nedre vernet i hevet posisjon med skruen til vernbraketten
(71) og trykk ned låseknappen for spindelen (74) (fig. G1) med den ene
hånden. Med den andre hånden brukes medfølgende sagbladnøkkel
for å løsne den venstregjengete skruen (73) ved å skru med klokken
(fig. G3).
Betjen spindellåsen ved å trykke ned knappen som vist, og
roter spindelen for hånd til du kjenner at låsen griper. Hold
låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer. (74, fig. G1)
• Fjern låseskruen for sagbladet (73) og den ytre spindelflensen (75) (fig. G4).
• Legg sagbladet (76) inn mot skulderen (77) på den indre spindelflensen
(78), og kontroller at tennene på undersiden av sagbladet peker mot
bakkant av sagen (bort fra brukeren).
• Sett den ytre spindelflensen på plass igjen.
• Trekk til låseskruen (73) for sagbladet ved å skru mot klokken mens du
holder spindellåsen i inngrep med den andre hånden.
• Senk vernbraketten (72) så mye at den helt dekker låseskruen for
sagbladet (73) (fig. G2).
• Trekk til festeskruen for vernbraketten (71)
Trykk aldri ned låsepinnen for spindelen mens sagbladet går
rundt.
Hold vernbraketten nede, og trekk festeskruene for
vernbraketten godt til etter at du har montert sagbladet.
Innstillinger ved bruk som gjæringssag
Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny
justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten
nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen.
94
Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. H1 - H3)
• Løsne gjæringshåndtaket (79) og trykk ned gjæringssperren (80) for å
frigjøre det roterbare bordet (5) (fig. H1).
• Drei på det roterbare bordet inntil gjæringssperren viser gjæringsvinkel
på 0°. Ikke trekk til festeknappen.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (81).
• Legg en vinkelhake (82) an mot venstre side av anlegget (7) og bladet
(76) (fig. H2).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne skruene (83) (fig H3) og beveg skalaen/det roterbare bordet mot
venstre eller høyre inntil sagbladet står i 90° vinkel mot anlegget,
målt med vinkelhaken (fig. H2).
• Stram skruene (83) godt til igjen (fig. H3). Bry deg ikke om hva
gjæringsindikatoren viser nå.
Justere gjæringsindikatoren (fig. H1 & H4)
• Løsne gjæringshåndtaket (79) og trykk ned gjæringssperren (80) for å
frigjøre det roterbare bordet (5) (fig. H1).
• Mens gjæringshåndtaket er løst, lar du gjæringssperren gå i inngrep
mens du roterer gjæringsarmen forbi nullstillingen.
• Følg med på indikatoren (84) og gjæringsskalaen (85) (fig. H4).
Hvis indikatoren ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (86),
flytter indikatoren til 0° og strammer skruen.
Kontroll og justering av bladet i forhold til bordet (fig. I1 - I3)
• Løsne knappen for innstilling av avfasing (17) (fig. I1).
• Skyv saghodet mot høyre for å sikre at det er helt vertikalt, og stram
hendelen for innstilling av avfasing.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (81).
• Plasser en vinkelhake (82) på bordet og opp mot bladet (76) (fig. I2).
Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne knappen for innstilling av avfasing (17) (fig. I1) og drei
justeringsstoppskruen for vertikal posisjon (87) (fig. I3) inn eller ut inntil
bladet står 90° i forhold til bordet, som målt med vinkelhaken (fig. H2).
• Hvis avfasingsindikatoren (88) ikke viser null på avfasingsskalaen (89),
løsnes skruen (90) som fester indikatoren og indikatoren flyttes så langt
som nødvendig.
Justering av føringsstykket (fig. J)
Øvre venstre del av føringsstykket kan justeres mot venstre for å gi
tilstrekkelig klaring til å skjære med et skråsnitt på hele 48° mot venstre.
Slik justerer du føringsstykket (7):
• Løsne festeknappen for føringsstykket (91) og skyv øvre del av
føringsstykket mot venstre.
• Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen.
Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk
for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og
nedbevegelsen av betjeningsarmen.
• Trekk festeknappen godt til.
Føringssporet (92) kan tilstoppes med sagmugg. Rengjør
sporet med en pinne eller blås rent med luft med lavt trykk.
Kontroll og justering av avfasingsvinkelen (fig. I1, J & K)
• Løsne festeknappen for føringsstykket (91) og skyv øvre del av
føringsstykket mot venstre så langt det går (fig. J).
NORSK
• Løsne knappen for innstilling av avfasingsvinkel (17) og drei midterste
avfasingsposisjonsstopp (93) til siden. Beveg sagearmen mot venstre
inntil stopperen for vinkelinnstillingen (94) ligger an mot stopperen for
innstilling av avfasingsvinkelen (95) (fig. K). Dette er innstillingen for 45°
skråsnitt.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Drei justeringsstoppskruen for avfasingsposisjon (95) inn eller ut inntil
indikatoren (88) angir 45° og stopperen for vinkelinnstilling ligger an mot
stopperen for innstilling av avfasingsvinkelen.
Kontroll og justering av midterste avfasingsvinkel (fig. I1, J & L)
Midterste avfasingsvinkel er forhåndsinnstilt til 30°, slik at kapping av
kronlister kan stilles inn raskt.
• Løsne festeknappen for føringsstykket (91) og skyv øvre del av
føringsstykket mot venstre så langt det går (fig. J).
• Løsne knappen for innstilling av avfasingsvinkel (17) (fig. I1) og drei
midterste avfasingsposisjonsstopp (93) på plass. Beveg sagearmen
mot venstre inntil stopperen for vinkelinnstillingen (96) ligger an mot
stopperen for innstilling av avfasingsvinkelen (93) (fig. L). Dette er
innstillingen for 30° skråsnitt.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Drei stoppeskruen for justering av avfasingsposisjon (96) inn
eller ut inntil indikatoren (88) står på 30° og justeringsstopperen
for avfasingsposisjon ligger an mot stopperen for midterste
avfasingsposisjon.
Klargjøring for bruk som sagbord
Forandring fra bruk som gjæringssag til benkesag (fig. A1, M1 - M5)
• Sett bladet i kappestilling 0° med festet for det roterbare bordet (3)
godt sikret (fig. A1).
• Løsne spalteknivens festeknapp (97) akkurat nok til at spaltekniven
kommer inn i monteringssporet (fig. M1).
• Fjern spaltekniven (20) fra oppbevaringsposisjonen på innsiden av
fundamentet.
• Trykk ned frigjøringsspaken (9) for å frigjøre bladvernet (8). Hev deretter
bladvernet så langt som mulig (fig. A1).
• Skyv spalteknivbraketten (98) inn i monteringssporet (99) (fig. M1).
Stram til festeknappen.
• Skyv på hendelen (100) slik at den fjærbelastede øvre del av
føringsstykket (7) hviler mot det roterbare bordet (fig. M2)
• Trekk saghodet nedover.
• Skyv frigjøringshendelen (69) bakover (fig. M3).
• Skyv bæreenheten (70) ned inntil utsparingene (101) fester seg på riktig
sted (102) (fig. M3).
Bladet må ikke berøre det nedre bladvernet.
• Trekk frigjøringsspaken (2) mot venstre, løft forkanten av bordet (4)
(fig. M4) og drei det tilbake forbi 180° inntil platen på bordets
sperreanordning (68) automatisk låser sperren på bordets
sperreanordning, slik at det sikres for bruk som benkesag (fig. M5).
• Fjern vernet under bordet.
Justere kløyvkniven (fig. N1 & N2)
Når det er nødvendig med justering av spaltekniven (20), er det
beste å dreie enheten til stillingen for bruk som gjæringssag
(fig. N2). Gå videre slik det beskrives i avsnittet «Forandring fra
bruk som benkesag til gjæringssag».
I riktig posisjon skal ikke øverste kant av spaltekniven være mer enn 2 mm
under den høyeste tannen på bladet, og radius på hoveddelen skal være
maksimalt 3 - 8 mm fra spissene på sagtennene (fig. N1).
•
•
•
•
Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
Løsne på skruene (102) for justering av spalteknivens horisontale posisjon.
Løsne på skruene (103) for justering av spalteknivens vertikale posisjon.
Trekk skruene godt til.
Montering av øvre bladvern (fig. O)
Øvre bladvern (21) er utformet for raskt og lettvint å kunne festes til
spaltekniven (20) når maskinen skal brukes som benkesag.
• Løsne vingemutteren (105).
• Hold vernet vertikalt. Plasser sporet bak på vernet på linje med
spaltekniven.
• Senk vernet over spaltekniven (20) og se til at skrueskaftet faller inn
i sporet.
• Vri vernet til horisontal posisjon. Da vil vernet låses til spaltekniven ved
hjelp av posisjoneringsskruen (106).
• Stram vingemutteren.
Sagen må aldri brukes som benkesag uten at det øvre vernet
er riktig montert.
Montering og innstilling av den parallelle avstandsholderen (fig. P1 - P5)
Parallellanlegget (22) kan monteres på begge sider av bladet.
• Skyv braketten (107) på fra venstre eller høyre (fig. P1).
Klemplaten låses bak den fremre kanten av bordet.
• Skyv anlegget opp mot bladet.
• Skyv hendelen (108) ned for å holde anlegget på plass.
• Sjekk at anlegget er parallelt med bladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne låsehjulene (109) og skyv anlegget bakover for å få tilgang til
justeringsskruene (110) på toppen av anlegget (fig. P2).
• Skru løs justeringsskruene som fester anleggsbraketten til
anleggsstøtten, ved hjelp av nøkkelen.
• Juster anlegget slik at det står parallelt med bladet, ved å sjekke
avstanden mellom bladet og anlegget foran og bak på bladet.
• Når du er ferdig med justeringen, strammer du justeringsskruene på
nytt og sjekker om anlegget står parallelt med bladet.
• Sjekk at indikatoren (111) viser null på skalaen (fig. P3). Hvis indikatoren
ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (112), flytter indikatoren til 0°
og strammer til skruen igjen.
Som standard er anlegget klargjort for bruk på høyre side av bladet.
Klargjøring for bruk av anlegget på venstre side av bladet skjer på følgene
måte (fig. P4):
• Fjern låsehjulene (109).
• Skyv anleggsprofilen (113) ut av festestøtten.
• Drei festestøtten (114) rundt og sett på låseskruene igjen (9).
• Skyv anlegget inn på festestøtten.
• Stram til hjulene.
Anlegget er reversibelt: Arbeidsstykket kan føres langs flaten på 75
mm eller 11 mm, slik at skyvestykke kan benyttes når du kløver tynne
arbeidsstykker (fig. P5).
• Du stiller inn for 11 mm ved å løsne på anleggets låsehjul (109)
og skyve anlegget (113) ut av festestøtten (114).
• Vri anlegget og fest festestøtten i åpningen igjen som vist (fig. P5).
• Når du skal bruke full høyde på 75 mm, skyver du anlegget inn på
festestøtten med den brede flaten i vertikal stilling (fig. P4).
• Bruk profilen på 11 mm for kløyving av lave arbeidsstykker,
slik at det blir plass til skyvestykket mellom bladet og anlegget.
• Den bakre enden av anlegget skal flukte med fronten av
spaltekniven.
95
NORSK
Montering og justering av gjæringsanlegget (fig. Q1 - Q4)
Gjæringsanlegget (D271052) kan leveres som ekstrautstyr.
Gjæringsanlegget (41) kan brukes ved gjæring når maskinen er montert for
bruk som benkesag (fig. Q1).
• Løsne på festeknappen (115) og sving ut føringsstangen (116) (fig. Q2).
Stram til festeknappen.
• Skyv anlegget på bordet på venstre side (fig. Q3).
• Løsne festeknappen (117).
• Plasser en vinkelhake (82) mot anlegget (41) og sagbladet (76).
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne mutteren (118) noen omdreininger og drei justeringsstoppskruen
for riktig vinkel (119) (fig. Q4) inn eller ut inntil anlegget står i 90° i
forhold til bladet som målt med vinkelhaken (fig. Q3).
• Stram festeknappen (117).
• Sjekk at indikatoren (120) viser null på skalaen (121). Juster om nødvendig.
Forandring fra bruk som benkesag til gjæringssag (fig. A3, E & M1)
• Fjern parallellanlegget (22), eller gjæringsanlegget, hvis det er montert
(fig. A3).
• Ta av øvre bladvern (21).
• Sett på plass vernet under bordet (63) (fig. E).
• Fortsett som beskrevet i avsnittet «Vending av saghode og bord».
• Løsne spalteknivens festeknapp (97) og fjern spaltekniven (20),
samtidig som bladvernet (8) holdes (fig. M1).
• Senk bladvernet.
• Plasser spaltekniven i oppbevaringsposisjonen på innsiden av
fundamentet.
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende forskrifter.
• Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast.
• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke sidelengs
på bladet.
• Unngå overbelastning.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må
være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik
maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
Start - stopp (fig. R1 - R3)
Denne maskinen har to uavhengige brytersystemer. Når maskinen er i bruk
som gjæringssag, brukes utløserbryteren (11) (fig. R1). Når maskinen er
i bruk som benkesag, brukes på/avbryteren (1) (fig. R2). Et overlastvern
med manuell tilbakestilling er innebygd i bryterboksen. Skulle motoren
utkoples, gjør du følgende:
- Sørg for at maskinens strømbryter er slått av.
- Trykk på tilbakestillingsknappen (142).
Bruk som gjæringssag (fig. R1)
Det er et hull (122) i utløseren for innsetting av hengelås for å sikre bryteren.
• Trykk på utløserbryteren (11) for å starte verktøyet.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Bruk som benkesag (fig. R2 & R3)
På/av-bryteren gir en rekke fordeler:
- Effektbryter: Hvis strømmen av en eller annen grunn skulle bli borte,
må bryteren igjen aktiveres manuelt.
96
- Ekstra sikkerhet: Det hengslete sikkerhetsdekslet (123) kan låses hvis
du bruker en hengelås gjennom hullene (124 & 125). Platen er også en
nødstoppknapp som er enkel å finne, da trykk på forsiden av platen
trykker ned stoppknappen.
• For å sette igang maskinen trukker du på den grønne startknappen (126).
• For å slå av maskinen trykker du på den røde stopp-knappen (127).
Sikring av bryterne
• For å hindre uautorisert bruk av maskinene, bør begge bryterne sikres
ved hjelp av hengelåser.
Vanlig skjæring
Saging ved bruk som gjæringssag
Det er farlig å bruke sagen uten deksel. Beskyttelsesdekselet må sitte
på plass under saging.
• Se til at vernet under bordet ikke tettes igjen av sagflis eller spon.
• Spenn alltid fast arbeidsstykket ved kapping av ikke-jernmetall.
Generell bruk
- Ved bruk som gjæringssag låses saghodet automatisk i den øvre
«hvile»-stillingen.
- Hvis frigjøringsspaken for vernet utsettes for trykk, vil saghodet løsne.
Hvis saghodet beveges nedover, trekkes det bevegelige nedre vernet
tilbake.
- Forsøk aldri hindre det nedre vernet i å gå tilbake til hvilestillingen når
sagingen er ferdig.
- Minimumslengden på material som sages av, er 10 mm.
- Når det sages materiale med kort lengde (min. 190 mm på venstre eller
høyre side av bladet), anbefales det å bruke tilbehøret materialklemme.
- Når det sages UPVC, må det legges et passende trestykke under
materialet som sages slik at det støttes på riktig måte.
Vertikal kapping (fig. S1)
• Løsne gjæringshjulet (79) og trykk ned gjæringssperren (80).
• Lås gjæringssperren i stilling 0° og trekk til gjæringshjulet.
• Legg trestykket som skal kappes inn mot anlegget (7).
• Ta tak i kontrollhåndtaket (10) og trykk inn håndtaket for frigjøring av
vernet (9).
• Trykk på utløserbryteren (11) for å starte motoren.
• Trykk saghodet ned slik at bladet kutter gjennom arbeidsstykket og går
ned i sagsporet (81).
• Når sagingen er ferdig, slipper du bryteren og venter til sagbladet har
stanset helt før du setter saghodet tilbake i øverste hvileposisjon.
Vertikale gjæringskutt (fig. S2)
• Løsne gjæringshjulet (79) og trykk ned gjæringssperren (80). Still inn
riktig vinkel ved å dreie på det roterbare bordet.
• Gjæringssperren vil automatisk finne 15°, 22,5°, 35,3° og 45° både
til venstre og høyre. Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du
hodet fast og låser ved å stramme gjæringshjulet.
• Gjæringshjulet må alltid være trukket godt til før du kutter.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Når du gjærsager med lite avskjær, skal arbeidsstykket
plasseres slik at avskjæret er på den siden av bladet som har
størst vinkel mot føringsstykket. Det vil si at du skal skjære
av mot høyre ved gjæring av venstre kant og skjære av mot
venstre ved gjæring av høyre kant.
Skråsnitt (fig. S3)
Maskinen kan kutte med avfasingsvinkler fra 48° venstre til 2° høyre med
det roterbare bordet innstilt mellom null og 45° mot høyre eller venstre.
NORSK
• Løsne festeknappen for anlegget (89) og skyv øvre del av anlegget mot
venstre så langt det går.
• Løsne festeknappen for avfasing (17) og still inn ønsket avfasing.
• Stram festeknappen for avfasing godt til.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Kombinert gjæring (fig. T1 - T4)
Denne måten å kappe på bruker gjæringsvinkel (fig. T1) og avfasingsvinkel
(fig. T2) samtidig. Kappemetoden brukes til å lage rammer eller esker med
skrå sider lik den som er vist på fig. T3.
Hvis kappevinkelen blir forskjellig fra snitt til snitt, kontrollerer
du at festehjulene for avfasing og gjæringsvinkel er trukket
godt til. Festehjulene skal trekkes til hver gang du har endret
gjæringsvinkel eller avfasing.
KVADRATISK
KASSE
6-SIDET
KASSE
8-SIDET
KASSE
INNSTILL DENNE AVFASINGSVINKELEN PÅ SAGEN
Skjære fotlister
Skjæring av fotlister utføres ved en avfasingsvinkel på 45°.
• Prøv alltid innstillingen av sagen uten at strømmen er på, før du gjør
noen snitt.
• All skjæring utføres med baksiden av listen flatt på sagen.
Innvendig hjørne
- Venstre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN
PÅ SAGEN
• Diagrammet nedenfor hjelper deg med å velge riktige innstillinger for
skråsnitt og gjæringsvinkel for en del vanlige hjørnesammenføyninger.
Når du skal bruke diagrammet, velger du den aktuelle vinkelen «A»
(fig. T4) for den gjenstanden du skal lage, og finner vinkelen i riktig bue
i diagrammet. Derfra følger du diagrammet rett nedover for å finne riktig
skråsnittvinkel, og rett bortover for å finne riktig gjæringsvinkel.
• Still inn sagen med de riktige vinklene, og gjør noen prøvesnitt.
• Forsøk å sette sammen de utskårne delene.
Eksempel: Du skal lage en firkantet eske med utvendig vinkel på 25°
(vinkel «A»), (fig. T4). Du ser da på buen øverst til høyre. Finn 25° på
bueskalaen. Følg den horisontale linjen til den ene eller andre siden for å
finne riktig innstilling av gjæringsvinkelen på sagen (23°). Følg den vertikale
linjen oppover eller nedover på samme måte for å finne riktig innstilling av
skråsnittvinkelen (40°). Gjør alltid noen prøvesnitt på trestykker som ikke
skal brukes til noe annet, for å kontrollere at sagen er riktig innstilt.
- Høyre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
- Venstre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
- Høyre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Skjæring av kronlister
Skjæring av kronlister utføres ved kombinert saging (gjæring/avfasing).
Sagen har en svært høy nøyaktighet fordi den har forhåndsinnstilte
vinkelposisjoner ved 35,3° gjæring og 30° avfasing. Disse innstillingene er
til standard kronlister med 45° vinkler øverst og 45° vinkler nederst.
• Foreta prøveskjæringer med avkapp før du foretar endelig skjæring.
• All skjæring foretas med avfasing mot venstre og baksiden av listen
mot bunnen.
Innvendig hjørne
- Venstre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
- Venstre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Saging ved bruk som sagbord
• Bruk alltid spaltekniven.
• Pass alltid på at spaltekniven og bladvernet er riktig oppstilt.
• Pass alltid på at gjæringssagen er innstilt og sperret på 0°
gjæringsvinkel.
Ikke kutt metall i når sagen brukes på denne måten.
Kløving (fig. U1 - U3)
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
• Juster sagbladhøyden.
• Still inn parallellanlegget til riktig avstand.
• Hold arbeidsstykket flatt mot bordet og mot skjermen.
Hold arbeidsstykket ca. 25 mm unna sagbladet.
• Hold begge hender borte fra banen til sagbladet.
• Slå maskinen på og la sagbladet nå full hastighet.
• Mat arbeidsemnet forsiktig inn under det øvre bladvernet. Hold det fast
presset mot skjermen. La tennene skjære, ikke tving arbeidsemnet inn
mot sagbladet. Sagbladets hastighet skal være konstant.
97
NORSK
• Bruk alltid en skyvestang (23) når du nærmer deg bladet.
• Etter at du har saget ferdig, må du slå av maskinen, la sagbladet
stoppe og fjerne arbeidsstykket.
Du må aldri skyve eller holde den frie eller avkuttede delen av
arbeidsstykket.
Du må alltid bruke en skyvestang når du kløver små
arbeidsstykker.
Avfasing (fig. U2)
• Still inn ønsket vinkel for avfasing.
• Fortsett som for kløving.
Kapping (fig. V1)
• Still inn avfasingsvinkelen på 0°.
• Juster sagbladhøyden.
• Still inn gjæringsanlegget på 0°.
• Fortsett som for kløving, men bruk gjæringsanlegget til å skyve
arbeidsstykket gjennom bladet.
Tverrsaging med avfasing
• Still inn ønsket vinkel for avfasing.
• Fortsett som ved kapping.
Gjæring (fig. V2)
• Sett gjæringsanlegget i ønsket vinkel.
• Fortsett som ved kapping.
Tilbehør
Før tilbehør monteres må maskinen alltid frakobles strømnettet.
Støvavsug (fig. W1 & W2)
Denne maskinen har to punkter for støvavsug som kan anvendes til begge
bruksområder.
• Når du sager treverk, bruk en støvutskillerenhet utformet i samsvar
med gjeldende regler om sponutslipp.
Tilkobling - gjæringssag-stilling (fig W1)
• Koble den ene enden av den første slangen til støvavsugadapteren (13).
• Stikk den andre enden av slangen inn i den midtre
innsugningsåpningen i manifolden (128).
• Koble den ene enden av den andre slangen til vernet under bordet (63).
• Stikk den andre enden av slangen inn i den ytre innsugningsåpningen
i manifolden.
Tilkobling - sagbenk-stilling (fig W2)
• Fortsett som for gjæringssagstilling, men koble slangen fra vernet
under bordet til sagbladvernet (21).
Ekstra støtte/lengdestopp for gjæringssag (fig. A5)
Den ekstra støtten og lengdestoppen kan monteres på venstre eller høyre
side, eller med et sett på hver side.
• Fest delene 31 -39 til de to føringsskinnene (32 & 33).
• Bruk den justerbare støtten (34) for kapping av 210 mm brede plater
(15 mm tykkelse).
Rullestøttebord (fig. A6)
Rullestøttebordet (40) brukes til å støtte lange arbeidsstykker. Ved bruk
som gjæringssag kan rullestøttebordet monteres på venstre eller høyre
side, eller med et sett på hver side. Ved bruk som sagbord kan det også
monteres foran eller bak på sagbordet.
98
Ekstra bord (fig. A8)
Det ekstra bordet øker avstanden fra kløyveanlegget til bladet til 600 mm
eller mer, avhengig av lengden på stangen som er festet til maskinen og
den faste stillingen til bordet. Det ekstra bordet må brukes sammen med
føringsskinnene (33) (tilbehør). Det justerbare bordet har en gravert skala
langs forkanten og montert til en solid bunn som klemmes til føringsskinnene.
• Fest det ekstra bordet til høyre side av maskinen for bruk av
avstandsskalaen på begge bord.
Skyvebord (fig. A9)
Dette skyvebordet (43) gjør det mulig å sage plater på opptil 1200 x 900 mm
på venstre av bladet.
Føringsstengene er montert på en solid del av lettmetall som hurtig kan tas
av maskinen og samtidig et fullt justerbar i alle plan. Anlegget har en linjal
over hele lengden for rask innstilling av en justerbar stopp og en justerbar
støtte for smale arbeidsstykker.
Sagbenkvern (fig. X1 - X4)
I land hvor vern av Suva-typen er påbudt, leveres dette som standard.
I andre land kan det leveres som tilbehør.
• Skyv kamstykkene (130) inn på skruen (129) i den viste retningen (fig. X1).
• Jobb fra innsiden av rammen, og stikk den skruen som kamstykkene
sitter på, inn i monteringsstykket (131). Skyv skruen gjennom hullet,
så gjengene vises på utsiden av rammen.
• Sett hendelen (132) på gjengene.
• Stikk den korte delen av armen (133) inn i monteringshullet i rammen,
inntil tappene (134) går inn i sporene (135) (fig. X2).
• Stram hendelen (132).
• Fest armen (133) til innsiden av rammen ved hjelp av en skrue (136)
(fig. X3).
• Løsne låsehjulet (137) (fig. X4).
• Sett vernet på armen (133) ved å skyve støtten inn på stangen.
Hold vernet vertikalt for at støtten skal komme forbi den første pinnen.
Senk vernet så det befinner seg mellom pinnene.
• Stram låsehjulet.
Transport (fig. Y)
Ved transport av maskinen må den alltid være innstilt som
benkesag med øvre bladvern montert.
Hjulene gjør det enkelt å transportere maskinen.
• Slå de bakre bena inn i fundamentet.
• Slå de fremre bena ut av fundamentet.
• Løft maskinen i bena.
Når du skal løfte maskinen, må du alltid sørge for å få hjelp.
Maskinen er for tung til at én person kan håndtere den.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang
tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
Smøring
Motorens lagre er smurt og er vanntette.
• Det roterbare bordet smøres regelmessig med litt olje der hvor
lagerflaten glir på den faste delen av bordet.
• Smør dybden av kappegjengene fra tid til annen.
• Steder hvor det samler seg sagflis og støv rengjøres regelmessig med
en tørr kost.
NORSK
Justering av kam (fig. Z1 - Z3)
Gå fram på følgende måte for å fjerne klaring mellom de to bordene:
• Drei maskinen til bruk som benkesag.
• Fjern skruene (138) og holdeplaten (139).
• Løsne skruen (140) til justeringskammen (141).
• Drei på justeringskammen ved hjelp av en nebbtang.
• Hold justeringskammen med tangen og stram skruen.
• Sett holdeplaten tilbake på plass og trekk til skruene.
• Drei maskinen til bruk som gjæringssag. Sjekk den kraften som er
nødvendig for å gjære sagen. Gjenta trinnene ovenfor hvis det er
nødvendig med for mye kraft.
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige
husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at DEWALT-produktet ditt må skiftes ut, eller hvis du
ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig
for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det
mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet
og reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering av elektriske produkter
fra husholdningen, ved kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har tilrettelagt for innsamling og resirkulering av DEWALTprodukter etter at de har utspilt sin rolle. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet ditt til et av våre autoriserte
serviceverksteder, som vil samle inn produktene for oss.
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD-KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med din DEWALT maskine, kan den returneres
innen 30 dager til din DEWALT forhandler eller til et DEWALT autorisert
serviceverksted og du kan bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS FRI VEDLIKEHOLDSERVICE •
Skulle din DEWALT maskine trenge vedlikehold eller service i de
første 12 månedene etter det ble kjøpt, vil dette bli utført gratis av et
autorisert DEWALT serviceverksted. Gratis vedlikeholdsservice omfatter
arbeidskostnader. Tilbehørs- og reservedelskostnader inngår ikke.
Kvittering må fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt
DEWALT-produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller
fabrikasjonsfeil, garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis eller,
etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis forutsatt at:
• Maskinen ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert verksted/personell.
• Kvittering kan fremlegges.
Denne garantien er i tillegg til kjøperens rettigheter i henhold til
Kjøpsloven.
Adresse til nærmeste DEWALT autoriserte serviceverksted finner du i
DEWALT katalogen, eller ved å kontakte DEWALT. Alternativt kan du
finne en liste over DEWALT autoriserte serviceverksteder og komplett
informasjon om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com
Importør i Norge: Black & Decker (Norge) A/S
For informasjon om nærmeste autoriserte serviceverksted, ta kontakt
med det lokale DEWALT-kontoret på den adressen som er oppgitt i
denne bruksanvisningen. En oversikt over alle autoriserte DEWALTserviceverksteder og fullstendige servicevilkår finnes også tilgjengelig på
Internett, adresse: www.2helpU.com
DEWALT service
Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den til et autorisert
serviceverksted. (Se aktuell prisliste/katalog for ytterligere informasjon eller
ta kontakt med DEWALT).
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående spesifikasjoner bli
endret, noe som ikke blir opplyst separat.
99
PORTUGUÊS
SERRA “FLIP-OVER” D27107
Parabéns!
Declaração CE de conformidade
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Consumo de potência
Velocidade max. da serra
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina
Espess. folha
Espessura da lâmina separadora
Tempo de travagem automática da lâmina
Peso
V
W
W
rpm
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27107
230
2.000
1.700
4.000
300 - 305
30
2,1 - 2,2
2,5
< 10
42
D27107
A DEWALT declara que estas ferramentas eléctricas foram concebidas em
conformidade com 98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 61029-1,
EN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, queira consultar a DEWALT no endereço abaixo
ou a parte de trás do presente manual.
De acordo com as directivas 86/188/CEE & 98/37/CEE da Comunidade
Europeia, o nível de potência sonora, medido de acordo com a
EN 61029-2-11, é:
D27107
LpA (pressão sonora)
dB(A)*
91,5
LWA (potência sonora)
dB(A)
102,5
* no ouvido do operador
Capacidade de corte
Modo de serra de esquadria
Corte em esquadria (posições max.)
Corte em bisel (posições max.)
Capacidade máx. do corte a 90°
Capacidade máxima de corte em esquadria a 45°
Profund. max. de corte 90°
Profund. max. de corte em bisel 45°
Profundidade máxima de corte a um bisel de 45°,
ângulo de esquadria de 45°
Modo de mesa de serrar
Capacidade máxima de corte longitudinal esquerdo/direito
Profundidade do corte a 90°
Profundidade do corte a 45°
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
esq.
dir.
esq.
dir.
mm
mm
mm
mm
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
mm 150/320
mm 81
mm 56
100
3
dB(A)
3
Tome as devidas precauções para proteger os seus ouvidos.
Valor médio quadrático ponderado em frequência de aceleração conforme
à EN 61029-2-11:
D27107
* imprecisão de medição conforme a EN 12096: 1,1 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 Ampéres
Indica risco de ferimentos, perda de vida ou danos à ferramenta
no caso do não-cumprimento das instruções deste manual.
Arestas afiadas.
dB(A)
KWA (imprecisão da potência sonora)
< 2,5 m/s2*
mm 100
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Indica tensão eléctrica.
KpA (imprecisão da pressão sonora)
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
PORTUGUÊS
Instruções de segurança
Quando usar ferramentas eléctricas fixas observe as regras de
segurança aplicáveis no seu país para reduzir o risco de incêndio,
choque eléctrico e acidentes pessoais.
Leia todo o manual atentamente antes de utilizar a ferramenta.
Guarde este manual para futura referência.
14
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada.
Mesas e áreas de trabalho desarrumadas podem provocar acidentes.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha a ferramenta à chuva Não utilize a ferramenta em
situações em que haja humidade ou água. Mantenha a área de
trabalho bem iluminada (250 - 300 Lux). Não utilize a ferramenta onde
haja risco de fogo ou explosão, como por exemplo na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
3 Mantenha as crianças afastadas.
Não permita que crianças, visitantes ou animais aproximem-se da área
de trabalho ou que toquem a ferramenta ou o cabo de força.
4 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias, pois podem prender-se numa peça
móvel. Cubra o cabelo se tiver cabelo comprido. Ao trabalhar ao ar
livre, de preferência use luvas adequadas e calçados anti-derrapantes.
5 Protecção pessoal
Sempre use óculos de protecção. Utilize uma máscara de protecção
para o rosto ou anti-poeira sempre que as operações possam
produzir poeira ou partículas que voem. Caso tais partículas sejam
consideravelmente quentes, use também um avental resistente ao
calor. Use sempre protectores auriculares. Utilize sempre um capacete
de segurança.
6 Cuidado com choques eléctricos
Evite contacto corporal com superfícies aterradas, como por exemplo
canos, radiadores, fogões e refrigeradores. Quando usar a ferramenta
em condições extremas tais como alto grau de humidade ou ao
trabalhar com soldaduras, a segurança eléctrica pode ser melhorada
com a colocação de um transformador de isolamento ou disjuntor de
fuga de terra (FI).
7 Verifique a sua posição
Mantenha-se sempre bem posicionado e em equilíbrio.
8 Esteja atento
Preste atenção no que faz. Use o bom senso. Não utilize ferramentas
quando estiver cansado.
9 Segure firmemente a peça de trabalho
Use grampos ou um torno para segurar a peça. É mais seguro e
permite manter as duas mãos livres para trabalhar.
10 Conecte o equipamento de extracção de pó
Caso sejam fornecidos dispositivos para a extracção e colecta de pó,
assegure-se de que os mesmos sejam correctamente conectados
e utilizados.
11 Retire as chaves de ajuste
Verifique sempre se as chaves de ajuste e chaves inglesas foram
retiradas da ferramenta antes de utilizá-la.
12 Cabos de extensão
Antes de iniciar o uso, verifique o estado do cabo de extensão e
substitua-o se estiver danificado. Quando usar a ferramenta ao
ar livre, utilize somente cabos de extensão apropriados para tal e
correctamente rotulados.
13 Use a ferramenta apropriada.
Neste manual consta as aplicações da ferramenta. Não force
pequenas ferramentas ou acessórios para que efectuem o trabalho
duma ferramenta forte. A ferramenta trabalhará melhor e de uma
maneira mais segura se for utilizada para o fim indicado. Não force a
ferramenta.
15
16
17
18
19
20
Aviso! O uso de qualquer acessório ou da própria ferramenta para
realizar quaisquer operações além das recomendadas neste manual
de instruções pode causar riscos de ferimento.
Verifique se há peças danificadas
Antes do uso, verifique cuidadosamente se a ferramenta e o cabo
de força não estão danificados. Verifique se as peças móveis estão
alinhadas e engatadas, se há alguma peça partida, se as protecções
e os interruptores estão danificados, bem como quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento da ferramenta.
Assegure-se de que a ferramenta esteja a funcionar correctamente e
a desempenhar as funções para as quais foi projectada. Não utilize a
ferramenta se houver alguma peça defeituosa. Não utilize a ferramenta
se o interruptor não funcionar para ligá-la ou desligá-la. Providencie
para que um técnico autorizado DEWALT efectue a troca de quaisquer
peças danificadas ou defeituosas. Nunca tente efectuar reparos por
sua própria conta.
Desconecte a ferramenta
Desligue a ferramenta e aguarde até que cesse todo movimento antes
de afastar-se dela. Desconecte a ferramenta quando não estiver em
uso, antes de trocar quaisquer peças ou acessórios e antes de realizar
a manutenção.
Evite o accionamento involuntário
Certifique-se de que a ferramenta esteja desligada antes de conectá-la.
Não force o cabo eléctrico
Nunca puxe o cabo para retirar o conector da tomada. Proteja o cabo
contra o calor e evite o contacto com óleo e objectos cortantes.
Guarde as ferramentas que não estiverem em uso
Guarde as ferramentas que não estiverem em uso em lugar seco.
Feche-as com segurança, fora do alcance das crianças.
Cuide das suas ferramentas com atenção
Para um desempenho melhor e mais seguro, mantenha as ferramentas
em boas condições e limpas. Siga as instruções para manutenção
e troca de acessórios. Mantenha todas as alavancas e interruptores
secos, limpos e livres de óleo e graxa.
Reparos
Esta ferramenta satisfaz as normas de segurança relevantes.
Providencie para que um técnico autorizado DEWALT conserte sua
ferramenta. Os reparos devem ser realizados somente por pessoas
qualificadas e as peças de reposição devem ser originais. A não
observância disso poderá resultar em perigos consideráveis para os
utilizadores.
Instruções de segurança adicionais para serras de esquadria
• Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de
fixação estão apertados antes de iniciar qualquer operação.
• Não opere a máquina sem ter o resguardo colocado, ou se este não
funcionar correctamente ou se a respectiva manutenção não tiver sido
efectuada.
• Evite colocar as mãos na área da lâmina quando a serra estiver
conectada à energia eléctrica.
• Nunca tente parar a máquina de repente quando esta estiver em
movimento tentando encravá-la com uma ferramenta ou de outra
forma contra a lâmina; pode causar um acidente grave.
• Antes de utilizar qualquer acessório consulte o manual de instruções.
Uma má utilização de um acessório pode causar danos.
• Seleccione a lâmina adequada ao material a cortar.
• Observe a velocidade máxima marcada na lâmina de serra.
• Utilize um suporte ou luvas ao manusear a lâmina de serra.
• Certifique-se de que a lâmina roda no sentido correcto. Mantenha a
lâmina afinada.
• A velocidade máxima permitida da lâmina da serra deve ser sempre
igual ou superior à velocidade em vazio impressa na placa de
identificação da ferramenta.
• Não utilize lâminas de serra que não estejam em conformidade com as
dimensões especificadas nos dados técnicos.
101
PORTUGUÊS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Não utilize espaçadores para ajustar uma lâmina no fuso. Utilize apenas
as lâminas especificadas neste manual, conforme a norma EN 847-1.
Considere a aplicação de lâminas especialmente projectadas para
redução de ruído.
Não utilize lâminas HSS.
Não utilize lâminas de serra danificadas ou rachadas.
Não utilize discos abrasivos.
Após a conclusão do corte, solte a chave e aguarde a lâmina da serra
interromper totalmente o funcionamento antes de retornar a cabeça à
sua posição de descanso superior.
Assegure-se de que o braço está completamente fixo aquando da
execução de cortes com o bisel.
Nunca meta qualquer objecto contra o ventilador para manter o eixo
da serra parado.
O resguardo da sua serra subirá automaticamente ao abaixar o braço;
ele descerá à volta da lâmina, quando o braço for levantado.
O resguardo pode ser levantado com a mão, quando se instala ou se
retira a lâmina da serra ou para inspecção da serra. Nunca levante o
resguardo com a mão sem que a serra esteja parada.
Mantenha a área à volta da máquina limpa e livre de resíduos,
tais como lascas e fragmentos.
Verifique periodicamente se as saídas de ar do motor estão limpas e
sem lascas.
Desligue a máquina da tomada de rede antes de efectuar qualquer
trabalho de manutenção ou quando mudar a lâmina.
Nunca efectue qualquer trabalho de limpeza ou manutenção com a
máquina em funcionamento e se a cabeça não estiver na posição de
repouso.
A parte da frente do resguardo tem postigos para visibilidade durante
o corte. Embora os postigos reduzam imensamente as aparas
projectadas, são eles aberturas no resguardo e, ao olhar através dos
postigos, deve-se usar sempre óculos de segurança.
Instruções de segurança adicionais para mesas de serrar
• Não utilize lâminas de serra com uma espessura de corpo superior ou
uma largura de dentes inferior à espessura da lâmina separadora.
• Certifique-se de que a lâmina roda no sentido correcto e de que os
dentes estão virados para a parte frontal da mesa de serrar.
• Verifique se todos os manípulos de travamento estão apertados antes
de começar a trabalhar.
• Certifique-se de que a lâmina e todas as flanges estão limpas e de que
as superfícies de contacto do colar estão em contacto com a lâmina.
Aperte firmemente a porca do eixo.
• Mantenha a lâmina da serra afiada e correctamente montada.
• Certifique-se de que a guia de corte está ajustada para a distância
correcta da lâmina - máximo 5 mm.
• Nunca ponha a serra a funcionar sem os resguardos superior e inferior
estarem colocados.
• Mantenha as mãos fora do alcance da lâmina da serra.
• Desligue a serra e retire a ficha da tomada quando pretender levar a
cabo qualquer operação de manutenção ou mudança de lâmina.
• Utilize sempre um pau para empurrar, e certifique-se de que não
coloca as mãos a menos de 150 mm da lâmina durante o corte.
• Não utilize a máquina com uma voltagem diferente da indicada.
• Não aplique lubrificantes na lâmina quando esta estiver a funcionar.
• Não se debruce sobre a máquina para chegar à parte detrás desta.
• Mantenha o pressionador sempre no seu lugar quando não estiver em
uso.
• Não se coloque na parte superior da unidade.
• Durante o transporte, certifique-se de que a parte superior da lâmina
de serra esteja coberta pelo resguardo.
• Não o utilize para manuseio ou transporte.
Instruções de segurança adicionais para serras flip-over
• Certifique-se de que o braço fica fixo na posição de funcionamento no
modo de mesa de serrar.
• Certifique-se de que o braço fica fixo durante a operação de corte em
bisel no modo de mesa de serrar.
• Certifique-se de que a mesa está correctamente encaixada ao mudar
o modo de serra.
• Tome os devidos cuidados durante a execução de ranhuras no modo
de mesa de serrar utilizando o sistema de protecção adequado.
Não é permitido executar entalhes.
• Nunca serre materiais ferrosos ou não ferrosos durante cortes laterais
no modo de mesa de serrar.
Riscos residuais
Os riscos seguintes são inerentes à utilização de serras:
- ferimentos causados por se tocar nas peças em rotação
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de instrumentos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Eles são:
- Diminuição da audição
- Risco de acidentes provocados pelas partes descobertas da lâmina
rotativa.
- Risco de ferimento ao mudar a lâmina.
- Risco de apertão dos dedos ao abrir os resguardos.
- Problemas de saúde provocados pela inalação do pó produzido aos
serrar madeira, sobretudo carvalho, faia e MDF.
Etiquetas da ferramenta
Aparecem os seguintes pictogramas na ferramenta:
No modo de serra de esquadria, certifique-se de que acciona
o interruptor de gatilho ao ligar e desligar. Não utilize a caixa
de interruptores neste modo.
Quando utilizar a máquina no modo de mesa de serrar,
certifique-se de que a lâmina separadora foi instalada. Não
utilize a máquina sem ter a lâmina separadora colocada.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Máquina parcialmente montada
1 Conteúdo da caixa:
1 Resguardo superior para posição da serra de mesa
1 Resguardo situado sob a mesa para posição da serra de esquadria
4 Pernas
2 Rodas
4 Pés
1 Guia paralela
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam sinais
de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura e
compreensão deste manual.
Descrição (fig. A1 - A10)
A sua serra “Flip-over” D27107 foi projectada para funcionar como uma
serra de esquadria ou como uma mesa de serrar para executar as quatro
principais operações de corte (longitudinal, transversal, em bisel e em
esquadria) de forma fácil, precisa e segura.
Modo de serra de esquadria
No modo de serra de esquadria, a máquina é utilizada na vertical,
em esquadria ou na posição de bisel.
102
PORTUGUÊS
Modo de mesa de serrar
Voltada no eixo central, a máquina é utilizada de forma a executar o corte
longitudinal convencional e para cortar peças grandes através da alimentação
manual do material.
A8
42
Mesa de extensão (D271058)
43
Mesa deslizante (D271055)
Pressionadores (DE3454) (não mostrados)
A9
Características
A1
Para utilização em todos os modos:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
Interruptor on/off (modo de mesa de serrar)
Alavanca para soltar a mesa
Grampo de fixação da mesa giratória
Mesa de serra de esquadria
Mesa giratória
Lado direito da guia
Lado esquerdo da guia
Resguardo da lâmina inferior móvel
Alavanca de desengate do resguardo
Punho
Botão de reposição do disjuntor
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
Punho
Interruptor de gatilho (modo de serra de esquadria)
Resguardo superior da lâmina fixo
Adaptador de extracção de poeira
Roda
Perna
Pé
Punho de fixação em bisel
A10
44
Conjunto de extracção de poeiras com três vias (D271054)
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única tensão. Verifique sempre
se a tensão da rede corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
Extensões
Caso seja necessário um cabo de extensão, utilize sempre um cabo de
extensão aprovado e adequado à potência de entrada desta máquina (consulte
os dados técnicos). O tamanho mínimo de condutor é de 2,5 mm2. O cabo
deverá possuir um revestimento de borracha e um condutor de terra.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da afinação retire sempre
a ficha da tomada.
Retirar a máquina e suas peças da embalagem
A3
17
18
19
20
21
22
23
Punho de fixação em bisel
Ajustador de altura
Mesa de serrar
Lâmina separadora
Protector superior de lâmina
Guia paralela
Alavanca de comando
Acessórios opcionais
Para utilização em modo de serra de esquadria:
30 Inserção da guia (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Coluna regulável de 760 mm (altura máxima) (DE3474)
Trilhos de guia de apoio 1.000 mm (DE3494)
Trilhos de guia de apoio 500 mm (DE3491)
Suporte inclinável (DE3495)
Limitador giratório (DE3462)
Limitador de comprimento para peças pequenas (para ser
utilizado com trilhos de guia [33]) (DE3460)
Suporte com limitador removível (DE3495)
Suporte com limitador retirado (DE3495)
Grampo para fixação do material (D271051)
40
Mesa de apoio com rolamentos (DE3497)
A6
Para utilização no modo de mesa de serrar:
A7
41
Guia da serra de esquadria (D271052)
Ao mover a máquina, peça sempre ajuda. A máquina é
demasiado pesada para uma só pessoa.
•
•
•
•
Retire o material da embalagem solto da caixa.
Retire a máquina da caixa.
Retire a caixa das peças do interior da máquina.
Retire qualquer material embalado restante da máquina.
Montagem dos pés (fig. B)
Com os pés montados, a máquina está pronta para a colocação numa
bancada. Para assegurar uma operação segura, a máquina deve ser fixa
à bancada.
• Vire a máquina ao contrário.
• Coloque um pé (16) em cada um dos locais de montagem (51) na base.
• Faça deslizar uma porca (52) para as ranhuras (53) situadas acima dos
locais de montagem.
• Insira um parafuso (54) com uma anilha (55) nos pés.
• Aperte os parafusos.
• Monte as pernas como descrito abaixo.
• Dobre as pernas como descrito abaixo.
• Levante a máquina.
• Fixe a máquina na bancada de trabalho
Montagem das pernas (fig. C1 & C2)
Com as pernas montadas, a máquina é adequada para a colocação
independente.
• Vire a máquina ao contrário.
• Monte as pernas como descrito abaixo. Tenha em atenção que as
pernas dianteiras e traseiras têm comprimentos diferentes. As pernas
traseiras são ligeiramente mais compridas do que as da frente.
Certifique-se que monta as pernas no local correcto.
• Levante a máquina. Verifique se está nivelada; ajuste a altura de aperto
da perna, se necessário.
103
PORTUGUÊS
Pernas traseiras
• Coloque uma perna (15) em cada um dos pontos de montagem (56)
situados nas extremidades inferiores no interior da base (fig. C1).
• Passe um parafuso de cabeça quadrada (57) a partir do exterior
através dos orifícios na estrutura e as pernas.
• Coloque uma braçadeira (58) e um botão de bloqueio (59) nos parafusos.
• Aperte os botões de bloqueio.
Pernas dianteiras
• Coloque uma perna (15) em cada um dos pontos de montagem (56)
situados nas extremidades superiores no interior da base (fig. C2).
• Coloque uma braçadeira (58) sobre as pernas.
• Passe um parafuso de cabeça quadrada (57) a partir do interior através
dos orifícios nas braçadeiras, das pernas e da estrutura.
• Coloque um parafuso de bloqueio (59) nos parafusos.
• Aperte os botões de bloqueio.
Dobrar as pernas (fig. C3)
As pernas podem ser dobradas para a base para que a máquina possa
ser utilizada numa bancada de trabalho.
• Vire a máquina ao contrário.
• Afrouxe o botão de bloqueio (59) na primeira perna (15).
• Dobre a perna para dentro.
• Aperte o botão de bloqueio.
• Repita o procedimento para ajustar as outras pernas.
• Levante a máquina.
Montagem das rodas (fig. D)
• Coloque uma roda (14) nos eixos (60) em cada um dos lados da
máquina.
• Coloque uma anilha plana (61) e uma porca (62) na extremidade
roscada dos eixos.
• Aperte as porcas usando a chave fornecida.
Montagem para utilização no modo de serra de esquadria
Instalação do resguardo sob o tampo da mesa (fig. E)
O resguardo sob a mesa (63) deverá ser fixado na parte superior da mesa
de serrar.
• Coloque os dois fixadores situados na parte esquerda do resguardo
nas ranhuras (64) situadas no lado esquerdo da ranhura da lâmina (65).
Vire os parafusos plásticos em sentido contrário dos ponteiros do relógio.
• Coloque o resguardo sobre a mesa e pressione o fixador para dentro
da ranhura (66) no lado direito da ranhura da lâmina. Vire o parafuso
plástico em sentido contrário dos ponteiros do relógio.
• Para retirar, vire os parafusos no sentido dos ponteiros do relógio e
retire o resguardo.
Rodar o motor da serra e a mesa (fig. F1 - F4)
• Segure a mesa de serrar (19) com uma mão e empurre a alavanca de
destravamento da mesa (2) para a direita (fig. F1).
• Empurre a parte frontal da mesa para baixo (fig. F2) de forma a que
esta rode completamente até que o motor fique virado para cima e a
placa (67) engate no dispositivo de travamento da mesa (68) (fig. F3).
• Empurre a alavanca de destravamnto (69) para trás, mantendo a
cabeça segura em baixo até a unidade de apoio accionada por mola
(70) poder ser levantada para fora da sede (fig. F4).
• Levante a unidade de apoio.
• Segurando firmemente no motor, permita que a pressão da mola o
eleve até alcançar a posição de descanso.
Montagem da lâmina da serra (fig. G1 - G4)
Os dentes de uma lâmina nova são muito afiados e podem ser
perigosos.
104
• Mude sempre as lâminas com a máquina no modo de serra de
esquadria.
• O diâmetro máximo da lâmina que pode utilizar é de 305 mm.
O diâmetro mínimo é de 300 mm.
• Aperte a alavanca de desengate da cabeça (9) para soltar a o resguardo
inferior (8), depois levante o resguardo inferior o mais possível (fig. G1).
• Desaperte o parafuso da braçadeira do resguardo (71) até que a
braçadeira do resguardo (72) fique levantada para permitir o acesso ao
parafuso de fixação da lâmina (73) (fig. G2).
• Com o resguardo inferior na posição elevada através do parafuso
da braçadeira do resguardo (71), aperte o botão de fixação do eixo
(74) (fig. G1) com uma mão, e use a chave para a lâmina da serra
fornecida, na outra mão, para soltar o parafuso de rosca esquerda
(73), rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio (fig. G3).
Para usar o botão de travamento do veio, aperte o botão,
como indicado, e rode o veio com a mão até sentir que ele se
engate. Continue a apertar o botão de fixação, para impedir
que o eixo se desloque. (74, fig. G1)
• Retire o parafuso de fixação da lâmina da serra (73) e a flange exterior
do eixo (75) (fig. G4).
• Instale a lâmina da serra (76) no flanco (77) no flange interior do anel
do eixo (78), certificando-se que os dentes na borda interior da lâmina
apontam para a parte traseira da serra (em sentido contrário ao operador).
• Volte a colocar o aro do eixo exterior.
• Aperte o parafuso de fixação (73) da lâmina da serra, rodando-o em
sentido contrário dos ponteiros do relógio, enquanto mantém o botão
de travamento do veio engatado com a outra mão.
• Mova a braçadeira do resguardo (72) até que esta tape completamente
o parafuso de fixação da lâmina (73) (fig. G2).
• Aperte o parafuso da braçadeira do resguardo (71)
Nunca solte o botão de travamento do veio, enquanto a
lâmina da serra rodar.
Não deixe de manter abaixada a braçadeira do resguardo e
aperte firmemente o parafuso da braçadeira do resguardo
após a instalação da lâmina da serra.
Ajustes para utilização no modo de serra de esquadria
A sua Serra de Esquadria foi ajustada cuidadosamente na fábrica. Se fôr
necessário um reajustamento após o transporte, ou por qualquer outra
razão, siga os pontos abaixo para a afinação da sua serra.
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação ao apoio (fig. H1 - H3)
• Solte o botão para o corte em esquadria (79) e comprima o trinco de
corte em esquadria (80) para soltar a mesa giratória (5) (fig. H1).
• Oscile a mesa giratória até que o trinco o coloque na posição de 0°.
Não aperte o botão.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre na ranhura
da serra (81).
• Ponha um esquadro (82) contra o lado direito (7) do apoio e da lâmina
(76) (fig. H2).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte os parafusos (83) (fig. H3) e mova o conjunto de escala/mesa
giratória do ângulo de corte em esquadria para a direita e a esquerda,
até que a lâmina esteja a 90° em relação ao apoio, como medido com
o esquadro (fig. H2).
PORTUGUÊS
• Volte a apertar os parafusos (83) (fig. H3). Não preste atenção à
indicação do indicador da esquadria neste ponto.
Ajuste do indicador do ângulo em esquadria (fig. H1 & H4)
• Solte o botão para o corte em esquadria (79) e comprima o trinco de
corte em esquadria (80) para soltar a mesa giratória (5) (fig. H1).
• Com o botão para o corte em esquadria solto, deixe o trinco de
esquadria cair no seu lugar, ao rodar o braço de esquadria para além
de zero.
• Observe o indicador (84) e a escala do ângulo de corte em esquadria
(85) (fig. H4). Caso o indicador não indique exactamente zero,
desenrosque o parafuso (86), mova o ponteiro (52) para 0° e aperte
o parafuso.
Verificação e ajuste da lâmina da serra em relação à mesa (fig. I1 – I3)
• Solte o botão do grampo do ângulo em bisel (17) (fig. I1).
• Pressione a cabeça da serra para a direita para garantir que se
encontra completamente na vertical e aperte o manípulo do grampo
do ângulo em bisel.
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre na ranhura
da serra (81).
• Coloque um esquadro (82) sobre a mesa e para cima, contra a lâmina
(76) (fig. I2).
Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Solte o botão do grampo do ângulo em bisel (17) (fig. I1) e vire o
parafuso do bloqueio de ajuste de posição vertical (87) (fig. 13) para
dentro ou para fora, até que a lâmina esteja a 90° em relação à mesa,
conforme medida realizada com o esquadro (fig. I2).
• Se o indicador da inclinação (88) não indicar zero na escala de ângulos
em bisel (89), solte o parafuso (90) que fixa o indicador e mova o
indicador como necessário (fig. 13).
Ajuste da guia (fig. J)
A parte de cima do lado esquerdo da guia pode ser ajustada para a
esquerda, para que a serra possa inclinar até o total de 48° à esquerda.
Para ajustar a guia (7):
• Solte o botão de travamento da guia (91) e corra a parte de cima do
apoio do lado esquerdo, para a esquerda.
• Faça uma prova, com a serra desligada e verifique se há folga.
Ajuste o apoio o mais próximo da lâmina, que seja possível na prática,
para dar o máximo de apoio à peça a trabalhar, sem que interfira no
movimento do braço para cima e para baixo.
• Aperte os botões seguramente.
É possível que a ranhura-guia (92) torne-se obstruída com
serragem. Use uma vareta ou um jacto leve de ar comprimido
para a limpar.
Verificar e ajustar o ângulo de bisel (fig. I1, J & K)
• Solte o botão de travamento da guia (91) e corra a parte de cima do
apoio do lado esquerdo, para a esquerda tanto quanto possível (fig. J).
• Solte o botão do grampo do ângulo em bisel (17) (fig. I1) e com o
bloqueio de posição inclinada intermediário (93) virado para o lado,
mova o braço da serra para a esquerda até que o bloqueio de posição
do ângulo (94) encontre o bloqueio de ajuste da posição inclinada (95)
(fig. K). Esta é a posição do corte em bisel de 45°.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Vire o parafuso do bloqueio de ajuste da posição inclinada (95)
conforme o necessário, até que o indicador (88) indique 45°, com o
bloqueio da posição de ângulo encostado no bloqueio de ajuste da
posição inclinada.
Verificar e ajustar o ângulo de bisel intermédio (fig. I1, J & L)
O ângulo de inclinação intermediário está predefinido em 30°,
tornando possível um ajuste rápido para o corte da moldura de coroa.
• Solte o botão de travamento da guia (91) e corra a parte de cima do
apoio do lado esquerdo, para a esquerda tanto quanto possível (fig. J).
• Solte o botão do grampo do ângulo em bisel (17) (fig. I1) e com o
bloqueio de posição inclinada intermediário (93) virado para o local,
mova o braço da serra para a esquerda até que o bloqueio de posição
do ângulo (96) encontre o bloqueio de ajuste da posição inclinada
intermediária (93) (fig. L). Esta é a posição do corte em bisel de 30°.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Vire o parafuso do bloqueio de ajuste da posição inclinada (96)
conforme o necessário, até que o indicador (88) indique 30°, com o
bloqueio de ajuste da posição inclinada encostado no bloqueio da
posição inclinada intermediária.
Montagem para modo de mesa de serrar
Passagem do modo de mesa de serrar para o modo de serra de
esquadria (fig. A1, M1 - M5)
• Coloque a lâmina na posição de corte transversal 0° com o grampo de
fixação da mesa giratória (3) fixado (fig. A1).
• Desaperte o botão de fixação da lâmina separadora (97) apenas o
suficiente para permitir que esta entre na ranhura de montagem (fig.
M1).
• Retire a lâmina separadora (20) da sua posição de arrumação no
interior da base.
• Aperte a alavanca de desengate do resguardo (9) para soltar a o
resguardo da lâmina (8), depois levante o resguardo da lâmina o mais
possível (fig. A1).
• Faça deslizar o suporte da lâmina separadora (98) para a ranhura de
montagem (99) (fig. M1). Aperte o botão do grampo.
• Empurre a alavanca (100) para permitir que a parte superior accionada
por mola da guia (7) fique contra a mesa giratória (fig. M2)
• Puxe para baixo o motor.
• Empurre a alavanca de destravamento (69) para trás (fig. M3).
• Empurre a unidade de apoio (70) para baixo até os entalhes (101)
engatarem nos respectivos locais (102) (fig. M3).
A lâmina não deve tocar no resguardo inferior da lâmina.
• Puxe a alavanca de destravamento da mesa (2) para a direita, levante
a parte frontal da mesa (4) (fig. M4) e movimente-a 180° para trás até
o dispositivo de travamento da mesa (68) engatar automaticamente no
dispositivo de travamento da mesa para a fixar no modo de mesa de
serrar (fig. M5).
• Retire o resguardo situado sob a mesa.
Ajuste da guia de corte (fig. N1 & N2)
Quando for necessário ajustar a lâmina separadora (20),
é melhor rodar a unidade no modo de serra de esquadria
(fig. N2). Proceda conforme descrito na secção “ Passagem
do modo de mesa de serrar para o modo de serra de esquadria”.
Atingirá a posição correcta quando o topo da lâmina separadora não
estiver mais de 2 mm abaixo do dente mais elevado da lâmina e o corpo
do raio estiver a um máximo de 3 - 8 mm das extremidades dos dentes
da lâmina da serra (fig. N1).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Afrouxe os parafusos (102) para ajustar a posição horizontal da lâmina
separadora.
105
PORTUGUÊS
• Afrouxe os parafusos (103) para ajustar a posição vertical da lâmina
separadora.
• Aperte firmemente os parafusos.
Colocar o resguardo superior da lâmina (fig. O)
O resguardo superior da lâmina (21) foi concebido para ser ligado
rapidamente à lâmina separadora (20) quando a máquina tiver sido
configurada para o modo de mesa de serrar.
• Afrouxe a porca de asas (105).
• Segurando o resguardo, alinhe a ranhura na parte de trás com a
lâmina separadora.
• Baixe o resguardo sobre a lâmina separadora (20), certificando-se de
que o veio no parafuso entra no recesso.
• Vire o resguardo para a posição horizontal, que travará o resguardo na
lâmina separadora através do parafuso de fixação (106).
• Aperte a porca de asas.
Nunca utilize a sua serra no modo de mesa de serrar sem que
o resguardo superior esteja correctamente colocado.
Montagem e ajuste da guia paralela (fig. P1 - P5)
A guia paralela (22) pode ser montada em ambos os lados da lâmina.
• Deslize o suporte (107) da esquerda ou da direita (fig. P1). A placa de
fixação engata por trás da parte frontal da mesa.
• Faça deslizar a guia contra a lâmina.
• Empurre a alavanca (108) para baixo para fixar a guia no local.
• Certifique-se de que a protecção está paralela à lâmina.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Afrouxe os botões de bloqueio (109) e faça deslizar a guia para trás
para poder aceder aos parafusos de regulação (110) na parte superior
da guia (fig. P2).
• Usando a chave, afrouxe os parafusos de regulação apertando o
suporte da guia no suporte da guia.
• Ajuste a protecção de modo a que fique paralela à lâmina, verificando
a distância entre a lâmina e a protecção e a protecção frontal e
posterior da lâmina.
• Após ter terminado o ajuste, volte a apertar os parafusos de regulação
e certifique-se novamente de que a guia está paralela em relação à
lâmina.
• Verifique se o indicador (111) indica zero na escala (fig. P3). Caso o
indicador não indique exactamente zero, desenrosque o parafuso
(112), mova o ponteiro (52) para 0° e aperte o parafuso.
A configuração por defeito da guia é no lado direito da lâmina.
Para preparar a guia para ser utilizada do lado esquerdo da lâmina,
proceda do seguinte modo (fig. P4):
• Retire os botões de bloqueio (109).
• Faça deslizar o perfil da guia (113) para fora do suporte de fixação.
• Gire o suporte de fixação (114) e coloque novamente os botões de
bloqueio.
• Faça deslizar a guia para o suporte de fixação.
• Aperte os parafusos.
A guia é reversível: a peça pode ser guiada ao longo da face de 75 mm
ou de 11 mm, a permitir o uso do pressionador quando se efectua cortes
longitudinais em peças finas (fig P5).
• Para ajustar em 11 mm, solte os botões de travamento da guia (109)
e deslize-a (113) para fora do suporte de fixação (114).
• Vire a guia e encaixe novamente o suporte de fixação na ranhura,
conforme o demonstrado (fig. P5).
• Para utilizar a altura total de 75 mm, deslize a guia no suporte de
fixação, com a face larga na posição vertical (fig. P4).
106
• Utilize o perfil de 11 mm para cortar peças baixas de forma a
permitir o acesso entre a lâmina e a guia para o pau de empurrar.
• A extremidade posterior da guia deve estar nivelada com a
parte frontal da lâmina separadora.
Montar e ajustar a guia da serra de esquadria (fig. Q1 - Q4)
A guia da serra de esquadria (D271052) está disponível como uma opção.
A guia da serra de esquadria (41) pode ser utilizada para o corte em
esquadria quando a máquina está no modo de mesa de serrar (fig. Q1).
• Afrouxe o botão do grampo (115) e oscile a barra guia (116) para fora
(fig. Q2). Aperte o botão do grampo.
• Faça deslizar a guia no lado esquerdo da mesa (fig. Q3).
• Desaperte o botão de bloqueio (117).
• Ponha um esquadro (82) contra a guia (41) e a lâmina (76).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte a porca (118) algumas voltas e vire o parafuso do bloqueio
de ajuste de posição vertical (119) (fig. Q4) até que a guia esteja a 90°
em relação à lâmina, conforme medida realizada com o esquadro
(fig. Q3).
• Aperte o botão (117).
• Verifique se o indicador (120) indica zero na escala (121). Ajuste se for
preciso.
Passagem do modo de mesa de serrar para o modo de serra de
esquadria (fig. A3, E & M1)
• Retire a guia paralela (22), ou a serra de esquadria, se instalada (fig. A3).
• Retire o resguardo superior da lâmina (21).
• Volte a colocar o resguardo sob a mesa (63) (fig. E).
• Proceda como descrito na secção “Rodar o motor da serra e a mesa”.
• Desaperte o botão de fixação da lâmina separadora (97) e retire a guia
de corte (20), segurando ao mesmo tempo no resguardo da lâmina (8)
(fig. M1).
• Baixe o resguardo da lâmina.
• Coloque a lâmina separadora na sua posição de arrumação no interior
da base.
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a serrar está bem fixo no
devido lugar.
• Aplique apenas uma pressão suave sobre a ferramenta e não
exerça pressão lateral sobre a lâmina da serra.
• Evite sobrecarga.
Antes da operação:
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve exceder a
indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
Ligar e desligar (fig. R1 - R3)
Esta máquina tem dois sistemas de ligação independentes. No modo de
serra de esquadria, é utilizado o interruptor de gatilho (11) (fig. R1). No modo
de mesa de serrar, é utilizado o interruptor de ligar/desligar (1) (fig. R2).
Integrado na caixa de comando, encontra-se um protector de sobrecarga
do motor com reposição manual. Em caso de corte de energia, proceda
da seguinte forma:
PORTUGUÊS
- Certifique-se de que a máquina foi desligada.
- Prima o botão de reposição (142).
Modo de serra de esquadria (fig. R1)
É disponibilizado um orifício (122) no gatilho para meter um cadeado para
bloquear o interruptor.
• Para pôr a ferramenta em movimento, carregue no interruptor de
gatilho (11).
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
Modo de serra de esquadria (fig. R2 & R3)
O interruptor de ligar/desligar oferece várias vantagens:
- função do dispositivo de segurança: caso a energia seja suspensa por
alguma razão, a chave deverá ser reactivada.
- segurança extra: a placa articulada fechada de segurança (123) pode
ser bloqueada inserindo um cadeado através dos orifícios (124 & 125).
A placa também funciona como um botão de bloqueio de emergência
“de fácil localização” já que pressionando na parte frontal da placa
premirá o botão de bloqueio.
• Para ligar a máquina, pressione o botão verde de arranque (126).
• Para desligar a máquina, pressione o botão vermelho de bloqueio (127).
Bloquear os interruptores
• Para evitar a utilização não autorizada da máquina, bloqueie ambos os
interruptores utilizando cadeados.
Cortes básicos com a serra
Corte no modo de serra de esquadria
É perigoso trabalhar sem resguardo. Os resguardos devem estar
correctamente posicionados quando a serra estiver em funcionamento.
• Certifique-se de que o resguardo sob a mesa não fique obstruído com
serragem.
• Fixe sempre a peça de trabalho quando cortar metais não ferrosos.
Instruções Gerais
- No modo de serra de esquadria, o motor é automaticamente fixado na
posição superior de descanso.
- Aperte a alavanca de desengate do resguardo para desbloquear o motor
da serra. Se mover o motor da serra para baixo retrairá o resguardo
inferior móvel.
- Nunca tente impedir o resguardo inferior de regressar à sua posição de
descanso, quando o corte já foi efectuado.
- O comprimento mínimo do material a cortado é de 10 mm.
- Ao cortar peças pequenas (mín. 190 mm para a direita ou esquerda
da lâmina), recomenda-se a utilização de um grampo opcional para
fixação do material.
- Ao efectuar cortes em secções de PVC, deverá colocar por baixo do
material que está a ser cortado uma peça de suporte em madeira com
um perfil complementar, de forma a fornecer o nível correcto de apoio.
Corte transversal (fig. S1)
• Solte o botão para o corte em esquadria (79) e carregue no trinco do
ângulo em esquadria (80).
• Coloque o trinco na posição 0° e aperte o botão para o corte em
esquadria.
• Coloque a madeira a ser cortada contra a protecção (7).
• Segure no punho de funcionamento (10) e pressione a alavanca de
desengate do resguardo (9).
• Aperte o interruptor de gatilho (11) para pôr o motor a funcionar.
• Carregue na cabeça para deixar a lâmina da serra passar pela madeira
e entrar na ranhura da serra (81).
• Após a conclusão do corte, solte a chave e aguarde a lâmina da serra
interromper totalmente o funcionamento antes de retornar a cabeça
à sua posição de descanso superior.
Corte transversal vertical em esquadria (fig. S2)
• Solte o botão para o corte em esquadria (79) e carregue no trinco do
ângulo em esquadria (80). Mova a mesa giratória para a esquerda ou
para a direita para o ângulo desejado.
• O trinco de esquadria colocar-se-á automaticamente em 15°, 22,5°,
35,3° e 45°, do lado esquerdo e do lado direito. Se desejar um
ângulo intermédio, mantenha a cabeça agarrada firmemente e fixe-a,
apertando o botão para o corte em esquadria.
• Assegure-se sempre que o botão para o corte em esquadria está bem
fixo no seu lugar, antes de realizar o corte.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Quando efectuar um corte em esquadria na extremidade
duma peça de madeira com uma parte pequena a ser
cortada, posicione a madeira de forma a que o corte seja no
lado da lâmina com o maior ângulo em relação ao apoio:
esquadria à esquerda, corte à direita
esquadria à direita,
corte à esquerda.
Corte em bisel (fig. S3)
Os ângulos de bisel podem ser de 48° à esquerda a 2° à direita e podem
ser cortados com a mesa giratória colocada entre zero e um ângulo
máximo de 45° na posição direita ou esquerda.
• Solte o botão de travamento da guia (89) e corra a parte de cima do
apoio do lado esquerdo, para a esquerda tanto quanto possível.
• Solte o botão do grampo do ângulo em bisel (17) e defina a inclinação
desejada.
• Aperte o botão do grampo do ângulo em bisel firmemente.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Biselamento composto (fig T1 - T4)
Uma meia-esquadria composta é um corte em que se usa ao mesmo
tempo um ângulo de esquadria (fig. T1) um ângulo de bisel (fig. T2).
Este é o tipo de corte utilizado para fazer armações e caixas com lados
inclinados, como apresentado na fig. T3.
Se o ângulo de corte varia de corte para corte, controle se o
botão do grampo do ângulo em bisel e o botão de engate do
ângulo de esquadria estão bem seguros. Estes botões devem
estar bem fixos, depois de fazer qualquer modificação no bisel
ou na esquadria.
• A tabela apresentada abaixo pode ajudá-lo na escolha das posições
apropriadas de inclinação e de ângulo de esquadria para os cortes
comuns da meia-esquadria composta. Para usar a tabela, escolha o
ângulo “A” (fig. T4) desejado do seu projecto e coloque esse ângulo
no arco apropriado na tabela. A partir desse ponto siga a tabela
precisamente para encontrar o ângulo correcto da inclinação e passe
para o outro lado para encontar o ângulo devido da esquadria.
• Ponha a sua serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de
experiência.
• Experimente juntar as peças cortadas.
Por exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com 25° ângulos exteriores
(ângulo “A”) (fig. T4), use o arco de cima à direita. Procure 25° na escala
do arco. Siga a linha de intersecção horizontal de cada lado, para obter
a posição do ângulo de esquadria na serra (23). Igualmente, siga a linha
de intersecção vertical até ao topo ou ao fundo, para obter a posição
do ângulo em bisel na serra (40°). Experimente sempre os cortes em
pedaços de madeira, para verificar as posições na serra.
107
CAIXA, 4
LADOS
CAIXA, 6
LADOS
CAIXA, 8
LADOS
ÂNGULO DO LADO DA CAIXA (_NGULO “A”)
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE ESQUADRIA NA SERRA
PORTUGUÊS
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE BISEL NA SERRA
Corte de molduras base
Efectua-se o corte da moldura base a um ângulo de bisel de 45°.
• Faça sempre um movimento de experiência sem rotação, antes de
fazer um corte.
• Efectuam-se todos os cortes com a parte posterior da moldura
colocada sobre a superfície da serra.
Ângulo interior
- Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
- Lado direito
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
- Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
- Lado direito
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
Corte de molduras de coroa
Efectua-se o corte de molduras de coroa em uma meia-esquadria
composta. Com o objectivo de se obter a máxima precisão, a serra
apresenta posições de ângulo pré-definidas a esquadria de 35,3°
e inclinação de 30°. Essas definições destinam-se a molduras de coroa
padrão com ângulos de 45° no topo e de 45° na base.
• Antes de efectuar cortes finais, realize testes em sucata.
• Efectuam-se todos os cortes em uma inclinação à esquerda e com a
parte posterior da moldura contra a base.
Ângulo interior
- Lado esquerdo
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
108
- Lado direito
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
- Lado esquerdo
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado direito do corte.
- Lado direito
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado direito do corte.
Corte no modo de mesa de serrar
• Use sempre a lâmina separadora.
• Certifique-se sempre de que a lâmina separadora e o resguardo da
lâmina estão correctamente alinhados.
• Certifique-se sempre de que a serra de esquadria está colocada e
fixada em 0° de esquadria.
Não corte metal neste modo.
Corte longitudinal (fig. U1 & U3)
• Defina o ângulo do bisel para 0°.
• Ajuste a altura da lâmina de serra.
• Ajuste a guia paralela na distância desejada.
• Segure na peça de trabalho colocada na bancada e contra a guia.
Mantenha a peça de trabalho afastada cerca de 25 mm da lâmina de
serra.
• Não coloca as mãos na trajectória da lâmina de serra.
• Ligue a serra e deixe a lâmina da serra alcançar a máxima velocidade.
• Coloque devagar a peça por baixo da protecção da lâmina superior,
mantendo-a firmemente pressionado contra a guia. Deixe os dentes
cortarem e não force a peça através da lâmina de serra. A velocidade
da lâmina de serra deve ser mantida constante.
• Lembre-se de utilizar o pressionador (23) quando próximo da lâmina.
• Depois de terminar o corte, desligue a máquina, espere que a lâmina
de serra pare e remova a peça de trabalho.
Nunca empurre ou segure no lado livre ou de corte da peça
de trabalho.
Utilize sempre uma vareta de movimento ao efectuar cortes
longitudinais em peças de trabalho pequenas.
Cortes em bisel (fig. U2)
• Ajuste o ângulo de inclinação necessário.
• Utilize o mesmo procedimento que para os cortes longitudinais.
Cortes seccionais (fig. V1)
• Defina o ângulo do bisel para 0°.
• Ajuste a altura da lâmina de serra.
• Defina a guia da serra de esquadria para 0°.
• Proceda como para cortes longitudinais utilizando apenas a serra de
esquadria para empurrar a peça de trabalho através da lâmina.
Corte seccional do bisel
• Ajuste o ângulo de inclinação necessário.
• Utilize os mesmos procedimentos que para os cortes seccionais.
PORTUGUÊS
Cortes em esquadria (fig. V2)
• Ajuste a guia de corte em esquadria no ângulo desejado.
• Utilize os mesmos procedimentos que para os cortes seccionais.
Resguardo para mesa de serrar
Nos países onde o resguardo do tipo Suva é um requisito legal, este é
fornecido como padrão. Nos outros países, está disponível facultativamente.
Acessórios facultativos
Transporte (fig. Y)
Antes de montar quaisquer acessórios, desligue sempre a
máquina e retire a ficha da tomada.
Conjunto de extracção de poeiras (fig. W1 & W2)
Esta máquina é fornecida com dois pontos de extracção de poeiras para
serem utilizados em cada modo.
• Ao serrar madeira, use um extractor de poeiras de acordo com as
directivas aplicáveis relativas à emissão de poeiras.
Ligar - posição de serra de esquadria (fig. W1)
• Encaixe uma extremidade da primeira mangueira no adaptador de
extracção de poeiras (13).
• Insira a outra extremidade da mangueira na porta de entrada
intermédia do tubo (128).
• Encaixe uma extremidade da outra mangueira no resguardo sob a
mesa (63).
• Insira a outra extremidade da mangueira na porta de entrada externa
do tubo.
Ligar - posição de mesa de serrar (fig. W2)
• Proceda tal como para a posição de serra de esquadria,
ligando apenas a mangueira do resguardo sob a mesa ao resguardo
da lâmina da serra (21).
Suporte extra para serra de esquadria / limitador de comprimento (fig.
A5)
O suporte extra e o limitador de comprimento podem ser montados
tanto no lado esquerdo como no lado direito, ou com dois conjuntos em
qualquer um dos lados.
• Encaixe os artigos 31 -39 nos dois trilhos guia (32 & 33).
• Utilize o suporte inclinável (34) para o corte transversal de tábuas com
a largura de 210 mm (15 mm de espessura).
Mesa de apoio com rolamentos (fig. A6)
A mesa de apoio com rolamentos (40) é utilizada para apoiar peças de
trabalho compridas. No modo de serra de esquadria, a mesa de apoio
com rolamentos pode ser montada tanto no lado esquerdo como no lado
direito, ou com dois conjuntos em qualquer um dos lados. No modo de
mesa de serrar, pode também ser montada na parte frontal ou posterior
da mesa de serrar.
Mesa de extensão lateral (fig. A8)
A mesa de extensão lateral aumenta a distância da guia de corte à lâmina
para 600 mm ou mais, dependendo do comprimento do tirante encaixado
na máquina e da posição de fixação da mesa. A mesa de extensão lateral
deve ser utilizada em conjunto com os trilhos de guia (33) (opção). A mesa
ajustável está equipada com uma escala gravada ao longo da parte frontal
e está montada sob uma base sólida que prende aos tirantes da guia.
• Coloque a mesa de extensão no lado direito da máquina para obter
continuidade da escala de distância em ambas as mesas.
Mesa deslizante (fig. A9)
Esta mesa deslizante (43) permite a utilização de tamanhos de tábuas
à esquerda da lâmina até 1200 x 900 mm.
Os tirantes da guia estão montadas numa saliência de liga sólida que
é rapidamente destacável da máquina e, no entanto, completamente
ajustável em todos os planos. A guia inclui uma fita de medição de
comprimento total para o posicionamento rápido de um limitador ajustável
e um suporte ajustável para peças estreitas.
Transporte sempre a máquina no modo de mesa de serrar
e com o resguardo superior da lâmina colocado.
As rodas de rodízio permitem o transporte fácil da máquina.
• Dobre as pernas traseiras para a base.
• Dobre as pernas dianteiras para fora da base.
• Levante a máquina pelas pernas.
Ao transportar a máquina, peça sempre ajuda. A máquina
é demasiado pesada para uma só pessoa.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
Lubrificação
Os mancais do motor são pré-lubrificados e impermeáveis.
• Lubrifique levemente a superfície de apoio da mesa giratória onde esta
desliza na borda da mesa fixa, em intervalos regulares.
• Lubrifique periodicamente o parafuso de rosca de profundidade de
corte.
• Limpe periodicamente com uma escova seca as peças sujeitas a
acumulação de poeiras e lascas provenientes do corte com a serra.
Ajuste do came (fig. Z1 - Z3)
Para medir o espaço entre as duas mesas, proceda do seguinte modo:
• Rode a máquina para o modo de mesa de serrar.
• Retire os parafusos (138) e a placa de retenção (139).
• Afrouxe o parafuso (140) do came de ajuste (141).
• Rode o came de ajuste usando um alicate de pontas redondas.
• Segure o came de ajuste com os alicates e aperte o parafuso.
• Volte a colocar a placa de retenção e aperte os parafusos.
• Rode a máquina para o modo de serra de esquadria. Verifique a força
necessária para mitrar a serra. Repita os passos acima se a força
necessária for demasiado alta.
Protecção do meio ambiente
Recolha em separado. Não deve deitar este produto fora
juntamente com o lixo doméstico normal.
Caso chegue o momento em que um dos seus produtos DEWALT precise
de ser substituído ou decida desfazer-se do mesmo, não o deite fora
juntamente com o lixo doméstico. Torne este produto disponível para uma
recolha em separado.
A recolha em separado de produtos e embalagens utilizados
permite que os materiais sejam reciclados e reutilizados.
A reutilização de materiais reciclados ajuda a evitar a poluição
ambiental e a reduzir a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão providenciar a recolha em separado de
produtos eléctricos junto das casas, em lixeiras municipais ou junto dos
fornecedores ao adquirir um novo produto.
109
PORTUGUÊS
A DEWALT oferece um serviço de recolha e reciclagem de produtos
DEWALT que tenham atingido o fim das suas vidas úteis. Para usufruir
deste serviço, entregue o seu produto em qualquer agente de reparação
autorizado que o irá recolher em nosso nome.
Para verificar a localização do agente de reparação mais próximo de
si contacte o escritório local da DEWALT no endereço indicado neste
manual. Se preferir, consulte a lista de agentes autorizados da DEWALT e
os dados completos dos nossos serviços de atendimento pós-venda na
Internet no endereço: www.2helpU.com
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua máquina DEWALT,
contacte um Centro de Assistência Técnica DEWALT. Apresente a
sua reclamação, juntamente com a máquina completa, bem como a
factura de compra e ser-lhe á apresentada a melhor solução.
• UM ANO DE MANUTENÇÃO GRATUITA •
Se necessitar de manutenção para a sua máquina DEWALT, durante os
12 meses após a compra, entregue-a, sem encargos, num Centro de
Assistência Técnica DEWALT. Deve apresentar uma prova da compra.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses a partir da data da compra, garantimos
a substituição de todas as peças defeituosas sem encargos desde
que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido efectuadas por pessoas
estranhas aos Centro de Assistência Técnica DEWALT.
• Se apresente prova da data de compra.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira consultar a parte de trás do presente manual.
Em alternativa, encontrará uma lista de Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em www.2helpU.com
110
SUOMI
PÖYTÄ- JA JIIRISAHA D27107
Onneksi olkoon!
EY-vaatimustenmukaisuustodistus
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Virrankulutus
Suurin pyörimisnopeus/min
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Sahanterän leveys
Jakoveitsen paksuus
Automaattisen teränjarrutuksen aika
Paino
D27107
V 230
W 2.000
W 1.700
4.000
mm 300 - 305
mm 30
mm 2,1 - 2,2
mm 2,5
s < 10
kg 42
D27107
DEWALT vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu seuraavien
standardien mukaisesti: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1,
EN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Lisätietoja saat DEWALTilta allaolevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien 86/188/EEC ja
98/37/EEC mukainen, mitattu EN EN 61029-2-11:n mukaisesti:
D27107
LpA (äänenpaine)
dB(A)*
91,5
LWA (ääniteho)
dB(A)
102,5
KpA (äänenpaineen epävarmuus)
dB(A)
3
KWA (äänitehon epävarmuus)
dB(A)
3
* käyttäjän korvassa
Katkaisutehot
Jiirisahausasento
Jiirileikkaus (max kulmat)
Vinoleikkaus (max kulmat)
Suurin leikkuualue 90°
Suurin jiirileikkuualue 45°
Suurin leikkuusyvyys 90°
Suurin vinoleikkuualue 45°
Suurin leikkuusyvyys 45° kulmalla, 45° jiiri
Pöytäasento
Suurin kuituja pitkin tapahtuva sahaus vasen/oikea
Sahaussyvyys 90°
Sahaussyvyys 45°
Sulakkeet:
230 V
vasen
oikea
vasen
oikea
mm
mm
mm
mm
mm
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
100
mm 150/320
mm 81
mm 56
Käytä asianmukaisia kuulosuojaimia.
Painotettu kiihdytyksen tehollisarvo EN 61029-2-11:n mukaan:
D27107
< 2,5 m/s2*
2
* mittauksen epävarmuus EN 12096:n mukaan: 1,1 m/s
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
Osoittaa henkilövahingon, hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen neuvoja ei noudateta.
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
Terävät reunat.
111
SUOMI
Turvaohjeet
Käytettäessä kiinteitä koneita on aina noudatettava kyseisessä
maassa voimassa olevia turvamääräyksiä, jotta tulipalon,
sähköiskun ja henkilökohtaisen vahingon riski pienentyisi.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Säilytä käyttöohje kaikkien koneen käyttäjien ulottuvilla.
15
Yleistä
1 Pidä työskentelyalue siistinä
Poista roskat ja mahdolliset esteet työskentelyalueelta välttyäksesi
vaurioilta.
2 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä altista konetta sateelle. Älä käytä konetta kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Järjestä työskentelyalueelle hyvä valaistus (250-300 luksia).
Älä käytä konetta paikassa, jossa on tulipalo- tai räjähdysvaara, esim.
palavien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
3 Työskentele lasten ulottumattomissa
Älä anna lasten, vieraiden tai eläinten tulla lähelle työskentelyaluetta tai
koskea koneeseen tai sähköjohtoon.
4 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
Jos sinulla on pitkät hiukset, käytä hiusverkkoa. Kun työskentelet
ulkona, käytä sopivia käsineitä ja jalkineita, jotka eivät luista.
5 Suojavaatetus
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojaa, jos työskennellessä syntyy
pölyä tai hiukkasia. Jos hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös
lämpöä kestävää esiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina
suojakypärää.
6 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin (esim. putket, lämpöpatterit,
liedet ja jääkaapit). Kun konetta käytetään äärimmäisen vaikeissa
olosuhteissa (esim. suuri kosteus tuotettaessa metallilastuja),
sähköturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla koneeseen
eristysmuunnin tai maavuodon virrankatkaisin.
7 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
8 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä sähkötyökalua, kun
olet väsynyt.
9 Kiinnitä työstökappale kunnolla
Käytä ruuvipuristinta tai -kappaletta, jotta työstökappale pysyy kunnolla
kiinni. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi työhön.
10 Liitä pölynpoistolaite
Jos laitteissa on liitäntä pölynpoisto- ja pölynkeräyslaitteistolle,
varmista, että ne on kiinnitetty ja niitä käytetään oikein.
11 Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet
Tarkista, että jakoavaimet ja ruuviavaimet on poistettu koneesta ennen
kuin käynnistät sen.
12 Jatkojohdot
Tarkista jatkojohto ennen käyttöä, ja vaihda vaurioitunut johto uuteen.
Käytettäessä konetta ulkona sen kanssa saa käyttää vain ulkokäyttöön
soveltuvia ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja.
13 Käytä oikeaa konetta
Oikea käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Älä tee pienillä
työkaluilla tai varusteilla työtä, johon tarvitaan suurtehoista työkalua.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään oikeaan
tarkoitukseen. Älä ylikuormita konetta.
Varoitus! Käytä konetta ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa suositeltuja tarvikkeita ja
lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
14 Tarkista, että kone on kunnossa
Tarkista ennen käyttöä, ettei kone tai sähköjohto ole vaurioitunut.
Tarkista, etteivät liikkuvat ja muut osat sekä suoja ole viallisia, ja että
kaikki muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät ovat kunnossa.
112
16
17
18
19
20
Varmista, että kone toimii oikein ja täyttää tehtävänsä. Älä käytä
konetta, jos jokin sen osista on vahingoittunut tai viallinen. Älä käytä
konetta, jos se ei käynnisty ja pysähdy virrankatkaisijasta. Viallinen osa
tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata konetta itse.
Irrota kone virtalähteestä.
Kytke kone pois päältä ja odota, että se on täysin pysähtynyt, ennen
kuin poistut paikalta. Irrota kone virtalähteestä, kun konetta ei käytetä,
ennen minkään koneen osan, tarvikkeen tai lisävarusteen vaihtamista,
sekä ennen huoltoa.
Vältä tahatonta käynnistämistä
Varmista, että kone on pois päältä, ennen kuin kytket sen virtalähteeseen.
Huolehdi johdon kunnosta
Älä koskaan irrota pistoketta virtalähteestä vetämällä johdosta.
Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.
Varastoi käyttämättömät koneet
Kun konetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, lukitussa paikassa tai
korkealla lasten ulottumattomissa.
Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu hyvässä kunnossa ja puhtaana tehokasta ja turvallista
työskentelyä varten. Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä kaikki kädensijat ja virrankatkaisijat kuivina ja
puhtaina öljystä ja rasvasta.
Korjaukset
Tämä työkalu on asianmukaisten turvaohjeiden mukainen Korjauta
työkalusi valtuutetussa DEWALTin huoltoliikkeessä. Korjauksia saavat
tehdä vain valtuutetut henkilöt, jotka käyttävät alkuperäisosia, muutoin
koneen käyttäjälle voi aiheuta vaarallisia tilanteita.
Erityisiä turvallisuusohjeita katkaisu- ja jiirisahoilla varten
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret on tiukasti
kiristetty ennen kuin käytät laitetta.
• Älä käytä konetta, jos teräsuojus ei ole paikallaan, se ei toimi tai sitä ei
ole ylläpidetty asianmukaisesti.
• Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty sähköliitäntään.
• Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa konetta työntämällä
työkalua tai vastaavaa terää vasten. Tämä saattaa johtaa vakavaan
onnettomuuteen.
• Tarkista käyttöohje ennen lisävarusteiden käyttöä. Lisävarusteen väärä
käyttö voi aiheuttaa vaurioita.
• Valitse leikattavalle materiaalille oikea terä.
• Noudata sahanterään merkittyä maksiminopeutta.
• Käytä pidikettä tai käsineitä käsitellessäsi sahanterää.
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä terä terävänä.
• Sahanterän suurimman sallitun nopeuden on aina oltava sama tai
suurempi kuin laitekilvessä ilmoitettu työkalun tyhjäkäyntinopeus.
• Älä käytä sahanteriä, jotka eivät ole teknisissä tiedoissa esitettyjen
mittojen mukaisia. Älä käytä välikkeitä saadaksesi terän sopimaan
karaan. Käytä ainoastaan tässä käsikirjassa eriteltyjä, SFS-EN 847-1:n
mukaisia teriä.
• Harkitse erityisten melua vähentävien terien käyttämistä.
• Älä käytä HSS-teriä.
• Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä.
• Älä käytä hiomalaikkoja.
• Kun sahaus on suoritettu, irrota kytkimestä ja odota, että sahanterä on
täysin liikkumatta ennen kuin palautat terän pään sen yläasentoon.
• Varmista vinosahauksia suoritettaessa, että sahausvarsi on tiukasti kiinni.
• Älä myöskään yritä jarruttaa moottoria työntämällä esineitä tuulettimen
aukkoon.
• Koneen teränsuojus nousee automaattisesti kun lasket terän alas
ja päinvastoin. Teränsuojusta voi nostaa kädellä, kun sahanterää
vaihdetaan tai sahaa tarkistetaan. Älä koskaan nosta sahanterää käsin,
ellei sahaa ole sammutettu.
• Pidä konetta ympäröivä alue asianmukaisessa kunnossa ja puhtaana
irtonaisista materiaaleista, esim. lastuista ja leikkuujätteistä.
SUOMI
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat
eikä niissä ole lastuja.
• Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja terää vaihdettaessa.
• Älä koskaan suorita puhdistus- tai huoltotöitä koneen käydessä,
kun sahauspää ei ole lepoasennossa.
• Teränsuojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden helpottamiseksi.
Vaikka säleikkö vähentää huomattavasti lastujen sinkoamista,
suojuksessa on aukkoja ja sahatessa tulisi pitää aina suojalaseja.
Erityisiä turvallisuusohjeita sahauspenkkien käyttöä varten
• Älä käytä sahanteriä, jotka ovat paksumpia tai joiden hammasleveys on
pienempi kuin halkaisuveitsen paksuus.
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että terän hampaat
osoittavat sahauspenkin etupuolelle.
• Varmista että kaikki puristinkahvat on kiristetty tiukkaan ennen kuin
käynnistät sahan.
• Varmista että kaikki terät ja laipat ovat puhtaat ja että kauluksen
uurretut puolet ovat terää vasten. Kiristä karamutteri tiukkaan.
• Pidä sahanterä terävänä ja oikein säädettynä.
• Varmista että jakoveitsi on säädetty oikealle etäisyydelle terästä,
enintään 5 mm:n päähän.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman että ylä- ja alasuojukset ovat paikoillaan.
• Pidä sormet loitolla terän sahausurasta.
• Tee saha jännitteettömäksi ennen terän vaihtoa ja huoltotöitä.
• Käytä aina työntökeppiä. Älä pidä käsiä 15 cm lähempänä terää
sahauksen aikana.
• Liitä kone ainoastaan arvokilvessä mainittuun jännitteeseen.
• Älä voitele terää sahauksen aikana.
• Älä kurkottele sahatessasi sahan terän taakse.
• Pidä työntötikku aina paikallaan, kun sitä ei käytetä.
• Älä seiso laitteen päällä.
• Varmista että sahanterän yläosa on suojattu esim. teräsuojuksella, kun
laitetta kuljetetaan.
• Älä käytä suojusta pitelemiseen tai kuljetukseen.
Erityisiä turvallisuusohjeita pöytä- ja jiirisahoja varten
• Varmista että sahausvarsi on kiinnitetty kunnolla työasentoon
penkkisahaustoiminnossa.
• Varmista että sahausvarsi on kunnolla kiinni, kun teet vinosahauksia
penkkisahaustoiminnossa.
• Varmista että pöytä on lukittu oikein, kun vaihdat sahaustilaa.
• Varmista että tarvittavat suojukset ovat paikoillaan, kun teet urituksia
penkkisahaustoiminnossa. Loveaminen ei ole sallittua.
• Pöytäsaha-asennossa ei saa sahata rautapitoisia tai ei-rautapitoisia
materiaaleja.
Kun käytät konetta pöytäasennossa, varmista että jakoveitsi on
asennettu. Älä käytä konetta, jos jakoveitsi ei ole paikallaan.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 osittain koottu kone
1 Laatikko, joka sisältää:
1 Yläsuojus pöytäsahausasentoa varten
1 Pöydän alapuolinen suojus jiirisahausasentoa varten
4 Jalat
2 Pyörää
4 alustaa
1 Ohjausviivain
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A1 - A10)
D27107 pöytä- ja jiirisaha on suunniteltu jiirisahaksi tai sahapenkiksi, jolla
halkaisu-, katkaisu-, vino- ja jiirisahaus sujuu helposti, tarkasti ja turvallisesti.
Jiirisahausasento
Jiirisahausasennossa sahaa voidaan käyttää katkaisu-, jiiri- tai
vinosahaukseen.
Pöytäasento
Kun saha käännetään akselinsa ympäri, sitä voidaan käyttää
halkaisusahauksen lisäksi suurten kappaleiden sahaukseen syöttämällä
kappale käsin terän sahattavaksi.
Ominaisuudet
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa:
- tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta
tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
- Kuulon heikkeneminen.
- Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat.
- Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan.
- Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan.
- Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Laitteen merkit
Koneessa on seuraavat piktogrammit:
Kun käytät konetta jiirisaha-asennossa, muista käyttää
liipaisinkytkintä sahan kytkemiseen päälle/pois. Älä käytä
kytkinrasiaa tässä asennossa.
Virtakytkin (pöytäasento)
Pöydän vapautin
Pyöröpöydän puristin
Jiirisahauspöytä
Pyöröpöytä
Oikeanpuoleinen takavaste
Vasemmanpuoleinen takavaste
Liikuteltava terän alasuojus
Suojan vapautin
Työkahva
Suojakytkimen nollauspainike
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
Työkahva
Liipaisinkytkin (jiirisahausasentoa varten)
kiinteä yläsuojus
Pölynpoiston sovitin
Pyörä
Jalka
Tukijalka
Vinosahauspuristimen kahva
17
18
19
Vinosahauspuristimen kahva
Korkeuden säädin
Sahapenkkipöytä
A3
113
SUOMI
20
21
22
23
Jakoveitsi
Ylempi teräsuojus
Ohjausviivain
Työntökapula
Lisävarusteet
Jiirisahausasennossa käytettäväksi:
30 Vastelisäosa (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Säädettävä jalusta 760 mm (enimmäiskorkeus) (DE3474)
Tukiohjaintangot 1 000 mm (DE3494)
Tukiohjaintangot 500 mm (DE3491)
Kallistettava tuki (DE3495)
Kääntyvä pysäytin (DE3462)
Pituusrajoitin lyhyitä työstökappaleita varten (käytetään
ohjainkiskojen [33] kanssa) (DE3460)
Tuki, jossa irrotettava rajoitin (DE3495)
Tuki rajoitin irrotettuna (DE3495)
Materiaalipuristin (D271051)
40
Rullatukipöytä (DE3497)
A6
Sahapenkkiasennossa käytettäväksi:
A7
41
Jalkojen asentaminen (kuva C1 & C2)
Kun jalat on kiinnitetty, konetta voidaan käyttää erillisenä.
• Käännä kone ylösalaisin.
• Kiinnitä jalat kuten alla on kuvattu. Muista, että etu- ja takajalat ovat eri
mittaiset. Takajalat ovat hieman pidemmät kuin etujalat. Muista asentaa
jalat oikeaan paikkaan.
• Nosta kone pystysuoraan. Varmista että pöytä on vaakasuorassa;
säädä korkeus tarvittaessa jalkojen säätimillä.
Takajalat
• Asenna jalka (15) kuhunkin asennuspisteeseen (56), jotka ovat
alareunoissa jalustan sisällä (kuva C1).
• Vie pultti (57) ulkopuolelta reikien läpi runkoon ja jalkoihin.
• Asenna kiinnike (58) ja lukitusnuppi (59) pultteihin.
• Kiristä lukitusnupit.
Jiirivaste (D271052)
A8
42
Jatkopöytä (D271058)
43
Liukupöytä (D271055)
Työntötikut (DE3454) (ei kuvassa)
A9
Kaikissa asennoissa käytettäväksi:
A10
44
Jalustan kiinnittäminen (kuva B)
Kun jalusta on kiinnitetty, kone voidaan kiinnittää työpenkkiin.
Turvallisen käytön varmistamiseksi kone on kiinnitettävä työpenkkiin.
• Käännä kone ylösalaisin.
• Aseta jalka (16) kuhunkin asennuskohtaan (51) jalustaan.
• Liu’uta mutteri (52) aukkoihin (53), jotka ovat asennuskohtien yläpuolella.
• Asenna pultti (54) ja aluslaatta (55) jalkoihin.
• Kiristä pultit.
• Kiinnitä jalat kuten alla on kuvattu.
• Taita jalat kuten alla on kuvattu.
• Nosta kone pystysuoraan.
• Kiinnitä laite työpenkkiin
Kolmitiepölynpoistosarja (D271054)
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain yhdellä jännitteellä.
Tarkista aina, että virtalähde vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Jatkojohdon käyttö
Jos tarvitaan jatkojohtoa, käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka sopii tämän
koneen tuloliitäntään (katso teknisiä tietoja). Johtimen vähimmäiskoko on
2,5 mm2. Johdossa on oltava kuminen suojus ja maattojohdin. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Etujalat
• Asenna jalka (15) kuhunkin asennuspisteeseen (56), jotka ovat
yläreunoissa jalustan sisällä (kuva C2).
• Asenna kiinnike (58) jalkojen yli.
• Vie pultti (57) sisäpuolelta reikien läpi kiinnikkeisiin, jalkoihin ja runkoon.
• Asenna lukitusnuppi (59) pultteihin.
• Kiristä lukitusnupit.
Jalkojen taittaminen (kuva C3)
Jalat voidaan taittaa jalustaan, jolloin konetta voidaan käyttää työpöydällä.
• Käännä kone ylösalaisin.
• Löysää ensimmäisen jalan (15) lukitusnuppi (59).
• Taita jalkoja sisään.
• Kiristä lukitusnuppi.
• Toimi samoin muitten jalkojen suhteen.
• Nosta kone pystysuoraan.
Pyörien kiinnittäminen (kuva D)
• Aseta pyörä (14) akseleihin (60) koneen kullekin puolelle.
• Aseta litteä aluslaatta (61) ja mutteri (62) akselin kierteiseen päähän.
• Kiristä mutterit käyttämällä mukana toimitettua kiintoavainta.
Kokoaminen jiirisahausasentoa varten
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen asennusta.
Koneen ja sen osien ottaminen pakkauksesta
Älä siirrä konetta yksin. Kone on liian raskas yhden henkilön
käsiteltäväksi.
•
•
•
•
Poista irtonainen pakkausmateriaali laatikosta.
Nosta kone laatikosta.
Poista osalaatikko koneen sisältä.
Poista kaikki muu pakkausmateriaali koneesta.
114
Pöydän alapuolisen suojuksen asentaminen (kuva E)
Pöydän alapuolinen suojus (63) on asetettu sahapenkkipöydän päälle.
• Aseta molemmat suojuksen vasemmalla puolella olevat kiinnikkeet
teräuran (65) vasemmalla puolella oleviin uriin (64). Käännä
muoviruuveja vastapäivään.
• Aseta suojus pöydälle ja paina kiinnike uraan (66), joka on teräaukon
oikealla puolella. Käännä muoviruuvia vastapäivään.
• Irrota kääntämällä ruuveja vastapäivään ja irrota suoja sitten.
Sahauspään ja pöydän kääntäminen ympäri (kuva F1 - F4)
• Pidä sahapöydästä (19) kiinni yhdellä kädellä ja työnnä pöydän
vapautinta (2) oikealle (kuva F1).
SUOMI
• Työnnä pöytää etureunasta alaspäin (kuva F2) ja käännä se kokonaan
ympäri, kunnes moottori on ylimpänä ja levy (67) tarttuu pöydän
lukituslaitteeseen (68) (kuva F3).
• Paina vapautinta (69) taaksepäin ja pidä päätä alla, kunnes
jousivoimainen laakeriyksikkö (70) voidaan nostaa ulos (kuva F4).
• Nosta laakerointiyksikkö ylös.
• Pitele sahauspäätä tukevasti ja anna jousipaineen nostaa sahauspää
ylös lepoasentoonsa.
Sahanterän asentaminen (kuva G1 - G4)
Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät - varo ettet loukkaa
itseäsi.
• Vaihda terä ainoastaan silloin, kun saha on jiirisahausasennossa.
• Terän suurin halkaisija saa olla enintään 305 mm.
Vähimmäishalkaisija on 300 mm.
• Paina sahauspään vapautuspainiketta (9) jolla vapautat alasuojuksen (8).
Nosta sitten alasuojus niin kauas kuin mahdollista (kuva G1).
• Löysää suojuksen kiinnitysruuvia (71) tarpeeksi, jotta suojuksen pidike
(72) voidaan nostaa, jolloin päästään käsiksi terän lukitusruuviin (73)
(kuva G2).
• Kun suojuksen pidike (71) pitää alempaa suojusta ylhäällä, paina
toisella kädellä karanlukitusnuppia (74) (kuva G1) ja löysää toisella
kädellä kuusioavaimella vasenkierteinen terän lukitusruuvi kiertämällä
avainta (73) myötäpäivään (kuva G3).
Kun painat karanlukitusnuppia, pyöräytä karaa kädellä kunnes
se lukkiutuu. Pidä lukitusnuppia alaspainettuna, ettei kara ala
pyöriä. (74, kuva G1)
• Irrota terän lukitusruuvi (73) ja ulompi laippa (75) (kuva G4).
• Aseta sahanterä (76) sisälaipan (78) vastalevyyn (77).
Varmista, että sahanterän alareunan hampaat osoittavat taaksepäin
(käyttäjästä poispäin).
• Poista uloin tuurnakaulus.
• Kiristä terän lukitusruuvi (73) kiertämällä ruuviavainta vastapäivään ja
pidä samanaikaisesti karanlukitusta paikallaan toisella kädellä.
• Siirrä suojuksen pidike (72) alas siten, että se peittää terän lukitusruuvin
(73) kokonaan (kuva G2).
• Kiristä suojuksen kiinnitysruuvi (71).
Älä koskaan paina karanlukitusnuppia sahanterän pyöriessä.
Varmista, että painat suojuksen pidikkeen asianmukaiselle
paikalleen ja kiristät suojuksen kiinnitysruuvit, kun olet
asentanut sahanterän paikalleen.
Säädöt jiirisahausasentoa varten
Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä
kuljetuksen, käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava,
noudata alla olevia säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi säilyä
muuttumattomina.
Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (kuva H1 - H3)
• Vapauta jiirisahauksen nuppi (79) ja paina jiirisahauksen salpaa (80)
pyörivän pöydän (5) (kuva H1) vapauttamiseksi.
• Käännä pyörivää pöytää, kunnes jiiri on 0° . Älä kiristä nuppia.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (81).
• Laita suorakulmain (82) takavasteen vasenta puolta (7) ja sahanterää
(76) vasten (kuva H2).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää ruuvit (83) (kuva H3) ja siirrä asteikon/pyörivän pöydän
kokoonpanoa oikealle tai vasemmalle, kunnes sahanterä on 90°
takavasteeseen nähden suorakulmaimella mitattaessa (kuva H2).
• Kiristä ruuvit (83) uudelleen (kuva H3). Älä kiinnitä huomiota
jiirisahauksen kulmaosoittimeen tässä vaiheessa.
Jiirisahauksen kulmaosoittimen säätö (kuva H1 & H4)
• Vapauta jiirisahauksen nuppi (79) ja paina jiirisahauksen salpaa (80)
pyörivän pöydän (5) (kuva H1) vapauttamiseksi.
• Anna jiirisahauksen nupin olla löysällä ja anna salvan naksahtaa
paikalleen kun sahausvarsi on nollakohdassa.
• Tarkkaile osoitinta (84) ja jiirisahausasteikkoa (85) (kuva H4). Jos osoitin
ei ole täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (86), siirrä osoitin 0°:een ja
kiristä ruuvi.
Sahanterän tarkistus ja säätö suhteessa pöytään (kuva I1 - I3)
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (17) (kuva l1).
• Paina sahauspää oikealle varmistaaksesi, että se on täysin
kohtisuorassa, ja kiristä viistosahauksen puristuskahva.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (81).
• Aseta kolmioviivain (82) pöydälle ja terää (76) vasten (kuva I2).
Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppia (17) (kuva I1) ja kierrä pystysuoran
asennon lukitusruuvia (87) sisään tai ulos (kuva I3), kunnes terä on 90°
kulmassa pöytään nähden suorakulmaimella mitattaessa (kuva I2).
• Jos vinosahauksen osoitin (88) ei ole asteikolla (89) täsmälleen nollassa,
löysää ruuvia (90), joka pitää osoittimen paikoillaan, ja siirrä osoitinta
tarpeen mukaan (kuva I3).
Takavasteen säätö (kuva J)
Vasemman puoleisen takavasteen yläosaa voidaan siirtää, jotta saha
saadaan 48°:n vinosahausasentoon vasemmalle. Takavasteen (7) säätö:
• Löysää vasteen siipiruuvi (91) ja siirrä sivuvasteen yläosaa vasemmalle.
• Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila.
Säädä vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi
työkappaletta kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä
ylös ja alas.
• Kiristä ruuvi.
Ohjainuraan (92) voi joutua sahanpurua. Puhdista ohjainura
sahanpurusta tikulla tai puhaltimella.
Viistokulman tarkistaminen ja säätäminen (kuva I1, J & K)
• Löysää vasteen siipiruuvi (91) ja siirrä sivuvasteen yläosaa vasemmalle
mahdollisimman pitkälle (kuva J).
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppia (17) (kuva I1) ja välissä olevan
vinosahauksen lukitsimen (93) ollessa työnnettynä sivuun siirrä
sahausvartta vasemmalle, kunnes sahauskulman lukitsin (94) on
kohdakkain vinosahauksen lukitsimen (95) kanssa (kuva K). Tämä on
45°:n vinosahausasento.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Kierrä vinosahauksen lukitusruuvia (95) sisään tai ulos, kunnes
osoitin (88) osoittaa 45° sahauskulman lukitsimen ollessa kohdakkain
vinosahauksen lukitsimen kanssa.
115
SUOMI
Viistokulman tarkistaminen ja säätäminen (kuva I1, J & L)
Välillinen vinosahauskulma on esiasetettu 30°:een, mikä mahdollistaa
nopean asetuksen päällyslistojen sahausta varten.
• Löysää vasteen siipiruuvi (91) ja siirrä sivuvasteen yläosaa vasemmalle
mahdollisimman pitkälle (kuva J).
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppia (17) (kuva I1) ja välissä olevan
vinosahauksen lukitsimen (93) ollessa työnnettynä paikalleen siirrä
sahausvartta vasemmalle, kunnes sahauskulman lukitsin (96) on
kohdakkain vinosahauksen lukitsimen (93) kanssa (kuva L).
Tämä on 30°:n vinosahausasento.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Kierrä vinosahauksen lukitusruuvia (96) sisään tai ulos, kunnes osoitin
(88) osoittaa 30° vinosahauksen lukitsimen ollessa kohdakkain välillisen
vinosahauksen lukitsimen kanssa.
Kokoaminen sahapenkkiasentoon
Siirtyminen jiirisahausasennosta pöytäasentoon (kuva A1, M1 - M5)
• Aseta terä 0° katkaisuasentoon, kun pyörivän pöydän kiinnike (3) on
kiinnitettynä (kuva A1).
• Löysää jakoveitsen puristinta (97) vain sen verran, että jakoveitsi menee
asennusuraan (kuva M1).
• Poista jakoveitsi (20) säilytysasennostaan jalustan sisältä.
• Paina suojan vapautuspainiketta (9) jolla vapautat teräsuojuksen (8).
Nosta sitten teräsuojus niin kauas kuin mahdollista (kuva A1).
• Liu’uta jakoveitsen kiinnike (98) asennusuraan (99) (kuva M1).
Kiristä puristinnuppi.
• Paina vipua (100) niin, että jousivoimainen vasteen (7) yläosa on
pyörivää pöytää (kuva M2) vasten.
• Vedä sahauspää alas.
• Paina vapautin (69) taakse (kuva M3).
• Paina laakeriyksikköä (70) alas, kunnes pykälät (101) kiinnittyvät
asentoihinsa (102) (kuva M3).
Terä ei saa takertua alempaan teräsuojukseen.
• Vedä pöydän vapautinta (2) oikealle, nosta pöydän etureuna (4) (kuva
M4) ja käännä se takaisin 180°, kunnes pöydän lukitsimen (68) levy
automaattisesti lukitsee pöydän sahapenkkiasentoon (kuva M5).
• Kiristä puristin (27).
Jakoveitsen asentaminen (kuva N1 & N2)
Kun jakoveistä (20) tarvitsee säätää, laite kannattaa kääntää
jiirisaha-asentoon (kuva N2). Toimi kuten kappaleessa
“Siirtyminen sahapenkkiasennosta jiirisahausasentoon”.
Suojakiilan (31) kärjen oikea paikka on korkeintaan 2 mm terän korkeimmalla
olevan hampaan alla ja sen säteen paikka korkeintaan 3 - 8 mm
sahanterän hampaiden kärjistä (kuva N1).
•
•
•
•
Tee säädöt seuraavasti:
Löysennä pultit (102), jotta voit säätää jakoveitsen vaaka-asentoa.
Löysennä pultit (103), jotta voit säätää pystyasentoa.
Kiristä pultit kunnolla.
Ylemmän teräsuojuksen asentaminen (kuva O)
Ylempi teräsuojus (21) on suunniteltu asennettavaksi nopeasti ja helposti
jakoveitseen (20), kun kone on määritetty sahapenkkiasentoon.
• Löysää siipimutteri (105).
• Pidä suojaa pystyasennossa ja kohdista suojan takaosan ura
jakoveitsen kanssa.
• Laske suoja jakoveitsen (20) päälle. Varmista, että pultin akseli menee
syvennykseen.
116
• Käännä suoja vaaka-asentoon, mikä lukitsee suojan jakoveitseen
sijoitusruuvilla (106).
• Kiristä siipimutteri.
Älä koskaan käytä sahaa sahapenkkiasennossa ilman että
ylempi suojus on paikalleen asennettuna.
Sivuohjaimen kiinnitys ja säätö (kuva P1 - P5)
Vaste (22) voidaan asentaa terän molemmille puolille.
• Työnnä tuki (107) päälle vasemmalta tai oikealta (kuva P1).
Pöydän etureunan takana oleva puristinlevy lukittuu.
• Liu’uta vaste terää vasten.
• Paina vipu (108) alas niin, että vaste kiinnittyy paikalleen.
• Tarkista, että ohjain on terän kanssa yhdensuuntainen.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysennä lukitusnupit (109) ja liu’uta vastetta taaksepäin, jotta pääset
käsiksi säätöpultteihin (110), jotka ovat vasteen päällä (kuva P2).
• Käytä kiintoavainta ja löysennä säätöpultteja, jotka kiinnittävät vasteen
kiinnikkeen vasteen tukeen.
• Säädä ohjain niin, että se on terän kanssa yhdensuuntainen,
tarkistamalla terän ja ohjaimen välinen etäisyys terän edessä ja takana.
• Kun säätö on suoritettu, kiristä jälleen säätöpultit ja tarkista taas,
että ohjain on terän kanssa yhdensuuntainen.
• Tarkista, että osoitin (111) näyttää nollaa asteikolla (kuva P3).
Jos osoitin ei ole täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (112), siirrä osoitin
0°:een ja kiristä ruuvi.
Vasteen oletussijainti on terän oikealla puolella. Valmistele vaste
käytettäväksi terän vasemmalla puolella seuraavasti (kuva P4):
• Irrota lukitusnupit (109).
• Nosta vasteprofiili (113) ulos puristintuesta.
• Käännä puristintuki (114) ympäri ja asenna lukitusnupit takaisin.
• Liu’uta vaste puristintukeen.
• Kiristä nupit.
Vastetta voidaan kääntää: voit ohjata työstettävää kappaletta joko
75 mm:n tai 11 mm:n vastetta pitkin, jolloin voit käyttää työntökeppiä
ohuitakin työstökappaleita halkaistaessa (kuva P5).
• Aseta ohjain 11 mm:n vasteeksi löysäämällä ohjaimen kiristinnuppeja
(109) ja siirtämällä vaste (113) puristintuesta (114).
• Käännä vaste ja kiinnitä se takaisin puristintuen uraan kuvan mukaisesti
(kuva P5).
• Käytä vasteen koko korkeutta (75 mm) siirtämällä vaste puristintukeen
korkea vastepinta pystyasennossa (kuva P4).
• Käytä matalien työstökappaleiden halkaisussa 11 mm:n
profiilia, jotta voit työntää työntökepin terän ja vasteen väliin.
• Vasteen takapään on oltava samassa tasossa kuin jakoveitsen
etupuoli.
Jiiriohjaimen asentaminen ja säätäminen (kuva Q1 - Q4)
Jiiriohjain (D271052) on saatavana lisävarusteena. Jiiriohjainta (41) voidaan
käyttää jiirisahaukseen, kun kone on sahapenkkiasennossa (kuva Q1).
• Löysennä puristinnuppi (115) ja käännä ohjaintanko (116) ulos
(kuva Q2). Kiristä puristinnuppi.
• Liu’uta vaste pöydän vasemmalle puolelle (kuva Q3).
• Löysää lukitusnuppi (117).
• Laita suorakulmain (82) vastetta (41) ja sahanterää (76) vasten.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää mutteria (118) ja kierrä pystysuoran asennon lukitusruuvia
(119) (kuva Q4) sisään tai ulos, kunnes vaste on 90°:n kulmassa terään
nähden suorakulmaimella mitattaessa (kuva Q3).
• Kiristä nuppi (117).
• Tarkista, että osoitin (120) näyttää nollaa asteikolla (121).
Säädä tarvittaessa.
SUOMI
Siirtyminen sahapenkkiasennosta jiirisahausasentoon
(kuva A3, E & M1)
• Irrota vaste (22) tai jiirivaste (kuva A3).
• Ylemmän teräsuojuksen (21) poistaminen.
• Aseta pöydän alapuolinen suojus paikalleen (63) (kuva E).
• Toimi kuten kappaleessa “Sahauspään ja pöydän kääntäminen ympäri”.
• Löysää jakoveitsen puristinta (97) ja irrota jakoveitsi (20). Pidä samalla
kiinni terän suojasta (8) (kuva M1).
• Laske teräsuojaa alas.
• Aseta jakoveitsi säilytysasentoon jalustan sisälle.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja voimassa olevia sääntöjä.
• Älä käytä liikaa voimaa koneen käytössä, älä taivuta
sahanterää.
• Vältä ylikuormitusta.
Ennen käyttämistä:
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän
suurinta pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva R1 - R3)
Tässä koneessa on kaksi eri kytkinjärjestelmää. Jiirisahausasennossa
käytetään liipaisinkytkintä (11) (kuva R1). Pöytäsaha-asennossa käytetään
on/off-kytkintä (1) ( kuva R2). Kytkinkoteloon on asennettu moottorin
ylikuormitussuoja manuaalisella nollaustoiminnolla. Jos virta sattuu
katkeamaan, toimi seuraavasti:
- Varmista, että kone on kytketty pois päältä.
- Paina nollauspainiketta (142).
Jiirisahausasento (kuva R1)
Liipaisimessa on kolo (122), johon voidaan laittaa munalukko kytkimen
lukitsemiseksi.
• Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä (11).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Sahapenkkiasento (kuva R2 & R3)
Virrankytkimessä on monia etuja:
- hätäkytkintoiminto: jos virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä on
painettava uudelleen.
- lisäturvatoiminto: voit lukita nivellöidyn turvalukituslevyn (123)
työntämällä riippulukon reikien (124 ja 125) läpi. Levy toimii myös
helposti paikallistettavana hätäpysäytyspainikkeena, sillä etulevyyn
kohdistuva paine painaa pysäytyspainikkeen alas.
• Koneen käynnistämiseksi paina vihreää käynnistysnappia (126).
• Koneen pysäyttämiseksi, paina punaista pysäytysnappia (127).
Kytkimien lukitseminen
• Estä koneen valtuuttamaton käyttö lukitsemalla molemmat kytkimet
riippulukoilla.
Tavallinen sahaus
Sahaaminen jiirisahausasennossa
Sahaus ilman suojuksia on erittäin vaarallista! Suojusten on oltava
paikoillaan sahattaessa.
• Varmista, ettei alapöydän suojus tukkeudu sahanpurusta.
• Purista työstökappale aina kiinni, kun sahaat ei-rautametalleja.
Yleisiä ohjeita
- Jiirisahausasennossa sahauspää lukittuu itsestään ylempään
lepoasentoon.
- Suojan vapauttimen puristaminen avaa sahauspään. Sahauspään
siirtäminen alas vetää siirrettävän alasuojan sisään.
- Älä koskaan yritä estää alempaa suojusta palaamasta lepoasentoonsa,
kun sahaus on päättynyt.
- Irtisahattavan materiaalin vähimmäispituus on 10 mm.
- Kun sahaat lyhyitä kappaleita (enint. 190 mm vasemmalle tai oikealle
terästä), käytä lisävarusteena saatavaa materiaalipuristinta.
- Kun sahaat UPVC-kappaleita, aseta sahattavan materiaalin alle
lisäprofiilin avulla puusta tehty tukikappale, jotta tuki asettuu oikealle
tasolle.
Pystysuora katkaisusahaus (kuva S1)
• Löysennä jiirinuppia (79) ja paina jiirisalpaa (80).
• Lukitse salpa asentoon 0° ja kiristä jiirisahauksen nuppi.
• Aseta leikattava puukappale ohjainta (7) vasten.
• Tartu kiinni ohjauskahvasta (10) ja paina suojuksen vapautin (9) sisään.
• Käynnistä saha liipaisinkytkimestä (11).
• Paina sahauspäätä alas ja leikkaa puun läpi, kunnes saha ulottuu
kitapalan uraan (81).
• Kun sahaus on suoritettu, irrota kytkimestä ja odota, että sahanterä on
täysin liikkumatta ennen kuin palautat terän pään sen yläasentoon.
Jiirisahaus (kuva S2)
• Löysennä jiirinuppia (79) ja paina jiirisalpaa (80). Käännä pyörivää
pöytää oikeaan tai vasempaan haluttuun kulmaan.
• Salpa lukkiutuu automaattisesti 15°, 22,5°, 35,3° ja 45° kulmiin sekä
vasemmalle että oikealle. Jos haluat valita jonkin välikulman,
pidä sahauspäätä paikallaan ja kiristä jiirisahauksen nuppi.
• Varmista aina ennen sahausta että jiirisahauksen nuppi on kunnolla
kiristetty.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää vain pieni jäännöspala,
aseta lauta sahauspöydälle siten, että irrotettava kappale
(jäännöspala) jää sille puolen terää, missä jiirikulma suhteessa
takavasteeseen on suurempi:
kun jiiri on vasempaan, jäännöspala jää oikealle;
jos taas jiiri on oikeaan, jää jäännöspala vasemmalle.
Vinosahaus (kuva S3)
Vinosahauskulmat voidaan säätää 2°:sta vasempaan 48°:seen oikeaan,
ja samalla pyörivä pöytä voidaan säätää välille 0 ja enintään 45°
vasempaan tai oikeaan.
• Löysää vasteen siipiruuvi (89) ja siirrä sivuvasteen yläosaa vasemmalle
mahdollisimman pitkälle.
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (17) ja säädä haluttu
vinosahauskulma.
• Kiristä vinosahauksen nuppi kunnolla.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus (kuva T1 - T4)
Tällä sahalle voidaan säätää sekä jiirisahaus- (kuva T1) että
vinosahauskulma (kuva T2) samanaikaisesti. Yhdistettyä jiiri- ja
vinosahausta voidaan tarvita kun sahataan kehyksiä tai laatikoita, joissa on
kaltevat reunat kuten kuvassa T3.
Jos leikkuukulma vaihtelee tarkista, että vinosahauksen ja
jiirisahauksen lukitusvivut ovat tiukasti kiinni. Nämä vivut
on muistettava kiristää aina kun vino- tai jiirisahauskulmaa
muutetaan.
117
SUOMI
NELIÖN MUOTOINEN
LAATIKKO
6-TAHOINEN
LAATIKKO
LAATIKON SIVUN KULMA (KULMA A)
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ JIIRISAHAUSKULMA
• Allaoleva kaavio helpottaa sinua tavallisimmissa yhdistelmäsahauksissa
tarvittavien oikeiden vino- ja jiirisahaussäätöjen valinnassa.
Valitse haluttu kulma “A” (kuva T4) ja etsi kulma kaavion kaarelta.
Seuraa kaarelta pystysuoraa viivaa suoraan alas akselille, josta löydät
oikean vinosahauskulman, ja seuraa kaarelta vaakasuoraa viivaa toiselle
akselille, josta näet oikean jiirisahauskulman.
• Säädä sahaasi saadut jiiri- ja vinosahauskulmat, ja tee muutama
koesahaus hukkapaloihin.
• Harjoittele liitettävien kappaleiden liittämistä toisiinsa.
Esimerkki: Kun haluat nikkaroida 4-tahoisen laatikon, jonka ulkokulmat
ovat 25° (kulma “A”) (kuva T4). Etsi luku 25° kaarelta. Seuraa
vaakasuoraa viivaa kaaren kohdasta 25° jompaan kumpaan
suuntaan, jolloin saat akselilta selville oikean jiirisahauskulman (23°).
Samalla tavalla, seuraa pystysuoraa viivaa kaaren kohdasta 25° ylös
tai alaspäin, jolloin saat akselilta selville oikean vinosahauskulman
(40°). Tee aina muutama koesahaus hukkapaloille, joilla varmistat
sahauskulmien oikeat säädöt.
8-TAHOINEN
LAATIKKO
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ VINOSAHAUSKULMA
Lattialistojen sahaus
Lattialistojen sahaus tehdään 45°:n vinosahauskulmassa.
• Testaa kulmien säätö aina ilman virtaa ennen kuin sahaat työstökappaleita.
• Sahaamisen pitää tapahtua siten, että listan päällispuoli on litteänä
sahaa vasten.
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
118
Päällyslistojen sahaus
Päällyslistojen sahaus tehdään yhdistetyllä jiirisahauksella. Jotta päästäisiin
täydelliseen tarkkuuteen, sahan jiirikulman esiasetettu arvo on 35,3°
ja vinosahauskulman 30°. Nämä asetukset pätevät standardeihin
päällyslistoihin, joiden kulma on ylhäällä 45° ja alhaalla 45°.
• Tee koesahaus ennen lopullista sahausta jätemateriaalia käyttäen.
• Sahaus tehdään vasemmassa vinosahauskulmassa siten, että listan
päällispuoli on pohjaa vasten.
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Sahaaminen sahapenkkiasennossa
• Käytä aina jakoveistä.
• Varmista aina, että jakoveitsi ja teräsuojus ovat samassa linjassa.
• Varmista aina, että jiirisaha on asetettu ja lukittu 0° jiirikulmaan.
Älä sahaa metallia tässä tilassa.
Kuituja pitkin sahaus (kuva U1 & U3)
• Aseta kulmaksi 0°.
• Säädä sahanterän korkeus.
• Aseta sivuohjain oikealle etäisyydelle.
• Pidä työstettävää kappaletta painettuna pöytää ja ohjausvastetta
vasten. Pidä työkappale noin 25 mm:n etäisyydellä sahanterästä.
• Pidä molemmat kädet poissa sahanterän kulkureitiltä.
• Kytke kone päälle ja anna sahanterän saavuttaa täysi nopeus.
• Syötä työstettävää kappaletta hitaasti ylemmän teräsuojuksen alle.
Paina kappaletta tiukasti ohjainta vasten. Anna terän hampaiden
katkaista kappale vapaasti; älä pakota kappaletta terää kohti.
Terän nopeuden on pysyttävä vakiona.
• Muista käyttää työntökeppiä (23), kun työskentelet lähellä terää.
• Kun sahaus on valmis, sammuta kone, anna terän pysähtyä ja poista
työkappale.
Älä koskaan työnnä työkappaletta sahauksen puolelta.
Käytä aina työntötikkua aina sahatessasi hyvin pieniä
kappaleita.
SUOMI
Vinosahaus (kuva U2)
• Aseta vinosahauskulma haluamaksesi.
• Toimi kuten halkaisusahauksessa (kuituja pitkin tapahtuvassa
sahauksessa).
Katkaisusahaus (kuva V1)
• Aseta kulmaksi 0°.
• Säädä sahanterän korkeus.
• Aseta jiirivasteen kulmaksi 0°.
• Toimi kuten halkaisusahauksessa, mutta työnnä työstökappaletta terän
läpi jiirivasteen avulla.
Vinokatkaisusahaus
• Aseta vinosahauskulma haluamaksesi.
• Toimi kuten katkaisusahauksen yhteydessä on kerrottu.
Jiirisahaus (kuva V2)
• Aseta jiiriohjain haluttuun kulmaan.
• Toimi kuten katkaisusahauksen yhteydessä on kerrottu.
Lisävarusteiden liittäminen
Tee saha aina jännitteettömäksi ennen kuin liität lisävarusteita
sahaan.
Pölynpoistosarja (kuva W1 & W2)
Tässä sahassa on kaksi pölynpoistoliitäntää kutakin sahaustoimintoa varten.
• Käytä puuta sahatessasi pölynpoistoimuria, joka on puun sahaamiseen
liittyvien pölynpoistoa koskevien säännösten mukainen.
Yhdistäminen – jiirisahausasento (kuva W1)
• Kytke ensimmäisen letkun pää pölynpoistosovittimeen (13).
• Työnnä letkun toinen pää rungon keskimmäiseen aukkoon (128).
• Kytke toisen letkun pää pöydän alapuoliseen suojukseen (63).
• Työnnä letkun toinen pää rungon ulommaiseen aukkoon.
Yhdistäminen – penkkisahausasento (kuva W2)
• Toimi kuten jiirisahauksessa, yhdistä kuitenkin letku pöydän
alapuolisesta suojuksesta sahanterän suojukseen (21).
Lisätuki/pituudenrajoitin jiirisahausta varten (kuva A5)
Lisätuki/pituudenrajoitin voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle
puolelle, tai kummallekin puolelle voidaan asentaa oma tukensa.
• Sovita osat 31 - 39 kahteen ohjauskiskoon (32 ja 33).
• Käytä kallistettavaa tukea (34) 210 mm leveiden levyjen katkaisuun
(paksuus 15 mm).
Rullatukipöytä (kuva A6)
Voit tukea pitkiä työstettäviä kappaleita rullatukipöydän (40) avulla.
Jiirisahausasennossa rullatukipöytä voidaan asentaa vasemmalle tai
oikealle puolelle, tai kummallekin puolelle voidaan asentaa oma tukensa.
Sahapenkkiasennossa pöytä voidaan asentaa myös sahapöydän etu- tai
takapuolelle.
Sivujatkopöytä (kuva A8)
Sivujatkopöytä kasvattaa etäisyyttä halkaisuvasteesta terään 600 mm tai
enemmän sen mukaan, miten pitkä tanko sahaan on asennettu ja mikä on
pöydän asento. Sivujatkopöydän kanssa on käytettävä ohjauskiskoja (33)
(lisävaruste). Säädettävän pöydän etureunassa on kaiverrettu asteikko, ja
pöytä on asennettu tukevalle alustalle, joka puristuu kiinni ohjaustankoihin.
• Sovita jatkopöytä sahan oikealle puolelle, jotta etäisyysasteikko jatkuu
yhtenäisenä molemmilla pöydillä.
Liukupöytä (kuva A9)
Tämän liukupöydän (43) avulla voit sahata levyjä, jotka ovat kooltaan terän
vasemmalla puolella 120 x 90 cm.
Ohjaustangot on asennettu tukevaan metallikappaleeseen, joka voidaan
nopeasti irrottaa sahasta, ja se on kuitenkin täysin säädettävissä kaikkiin
tasoihin. Vasteessa on kokopituinen mitta, jonka avulla säädettävä rajoitin
ja kapeiden työstökappaleiden tuki on nopea kohdistaa paikalleen.
Sahapenkkisuojus (kuva X1 - X4)
Niissä maissa, joissa edellytetään Suva-suojuksen käyttöä, suojus on
vakiovaruste. Muissa maissa se on saatavana lisävarusteena.
• Työnnä nokkapalat (130) salpaan (129) kuvan osoittamassa suunnassa
(kuva X1).
• Aseta salpa, jossa nokkapalat ovat, asennuskohtaan jalustan
sisäpuolelta käsin (131). Työnnä salpa reiän läpi, jotta ruuvikierre työntyy
ulos jalustasta.
• Kiinnitä kahva (132) ruuvikierteeseen.
• Työnnä varren lyhyt tanko (133) jalustassa olevaan asennusreikään,
kunnes ulkonemat (134) tulevat syvennyksiin (135) (kuva X2).
• Kiristä kahva (132).
• Kiinnitä varsi (133) jalustan sisäpuolelle kiinnittämällä ruuvi (136) (kuva X3).
• Löysää lukitusnuppi (137) (kuva X4).
• Kiinnitä suojus varteen (133) työntämällä tuki tankoon. Pidä suojus
pystysuorassa, jotta tuki pääsee ensimmäisen tapin ohi. Laske suojus
alas siten, että se on kahden tapin välissä.
• Kiristä lukitusnuppi.
Kuljetus (kuva Y)
Kuljeta konetta aina sahapenkkiasennossa ja ylempi teräsuojus
asennettuna.
Konetta on helpompi kuljettaa rullapyörien avulla.
• Taita takajalat jalustan sisään.
• Taita etujalat jalustasta ulos.
• Nosta konetta jaloista.
Älä siirrä konetta yksin. Kone on liian raskas yhden henkilön
käsiteltäväksi.
Huolto-ohjeita
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän
aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Voitelu
Moottorin laakerit on esivoideltu ja ne ovat vesitiiviit.
• Öljyä säännöllisin väliajoin pyöröpöydän laakeripinnat ohuelti kohdasta,
jossa se liukuu kiinteän pöydän ulkonemalla.
• Voitele sahaussyvyyden säätökierre säännöllisesti.
• Puhdista kuivalla harjalla säännöllisesti osat, joihin kerääntyy
sahauspölyä ja lastuja.
Nokan säätö (kuva Z1 - Z3)
Poista kahden terän välinen välys seuraavasti:
• Käännä kone sahapenkkiasentoon.
• Irrota ruuvit (138) ja pidikelevy (139).
• Löysennä ruuvia (140), joka on säätönokassa (141).
• Kierrä säätönokkaa kärkipihdeillä.
• Pitele säätönokkaa pihdeillä ja kiristä ruuvia.
• Asenna pidikelevy takaisin ja kiristä ruuvit.
119
SUOMI
• Käännä kone jiirisahausasentoon. Tarkista jiirisahausasentoon
siirtämiseen tarvittava voima. Toista yllä olevat vaiheet, jos tarvittava
voima on liian suuri.
Ympäristön suojelu
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen kanssa.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkaluusi, palauta se myyjälle tai
valtuutettuun DEWALT-huoltopisteeseen 30 päivän sisällä ostopäivästä,
niin saat rahasi takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN YLLÄPITOHUOLTO •
Kun DEWALT -koneesi on käytetty loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen
mukana. Tämä tuote on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten erillinen keräys
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö auttaa ehkäisemään
ympäristön saastumisen ja vähentää raaka-aineiden kysyntää.
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista viedä kotitalouksien
sähkölaitteet kuntien kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT –tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Jotta voisit hyötyä
tästä palvelusta, palauta laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla
yhteyden DEWALTin toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa
annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista DEWALT -huoltoliikkeistä
sekä yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
DEWALT-työkalusi kunnossapito ja huolto suoritetaan ilmaiseksi
12 kuukauden sisällä ostopäivästä huoltopisteessämme.
Ilmainen kunnossapitohuolto käsittää sähkötyökalujen työ- ja
varaosakustannukset. Siihen ei sisälly tarvikekustannuksia.
Ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali- tai
valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä ostopäivästä, vaihdamme
vioittuneet osat uusiin tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään. Tämä takuu tarjotaan
lisäpalveluna kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
Lähimmän DEWALT-myyjäsi tai valtuutetun DEWALT-huoltpisteen
osoitteen saat voimassaolevasta tuoteluettelosta tai ottamalla
yhteyttä DEWALTiin. Lista valtuutetuista DEWALT-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat vaihtoehtoisesti
saatavilla Internetissä, osoitteessa www.2helpU.com
Maahantuoja Suomi: Black & Decker Oy
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot saattavat muuttua.
Niistä emme ilmoita erikseen.
120
SVENSKA
VÄNDSÅG D27107
Vi gratulerar!
CE-Försäkran om överensstämmelse
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Strömförbrukning
Max. klinghastighet/min
Klingdiameter
Håldiameter
Tjocklek klingliv
Tjocklek spaltkniv
Tid automatisk bladbroms
Vikt
D27107
V 230
W 2.000
W 1.700
4.000
mm 300 - 305
mm 30
mm 2,1 - 2,2
mm 2,5
s < 10
kg 42
D27107
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1,
EN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska Gemenskapens
bestämmelser 86/188/EEG & 98/37/EEG, uppmätt enligt EN 61029-2-11:
D27107
LpA (ljudtryck)
dB(A)*
91,5
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
102,5
KpA (avvikelse ljudtryck)
dB(A)
3
KWA (avvikelse ljudeffekt)
dB(A)
3
* vid användarens öra
Sågkapaciteter
Geringsfunktion
Gering (max. positioner)
Lutning (max. positioner)
Max. kapningskapacitet vid 90°
Max. geringssågningskapacitet vid 45°
Max. sågdjup 90°
Max. sågdjup vid fassnitt 45°
Max. sågdjup vid 45° fas, 45° gering
vänster
höger
vänster
höger
mm
mm
mm
mm
mm
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
100
Vidtag lämpliga åtgärder för att skydda hörseln.
Det vägda geometriska medelvärdet av accelerationsfrekvensen enligt
EN 61029-2-11:
D27107
< 2,5 m/s2*
2
* mätningens avvikelse enligt EN 12096: 1,1 m/s
Sågbänksfunktion
Max. klyvningskapacitet vänster/höger
Sågdjup vid 90°
Sågdjup vid 45°
Säkring:
230 V
mm 150/320
mm 81
mm 56
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
Vassa kanter.
121
SVENSKA
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder stationära elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för att minska risken
för brand, elektriska stötar och personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan (250 - 300 Lux). Använd inte
verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten av
arbetsplatsen eller att röra vid verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Använd hårnät om du har långt hår. Vid arbete utomhus bör du
helst bära lämpliga handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask om arbetet
förorsakar damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar kan väntas
vara heta, bör du också bära ett värmebeständigt förkläde.
Använd alltid hörselskydd. Bär alltid en skyddshjälm
6 Eliminera risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, värmeelement,
vattenkokare och kylskåp). Om apparaten används under extrema
omständigheter (t.ex. hög fuktighet, om metallspån produceras etc.),
kan den elektriska säkerheten förbättras genom att använda en
isolerande transformator eller en (FI) jordslutningsbrytare.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du
är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning för dammutsugning
och dammuppsamling ska sådan utrustning anslutas och användas
på korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från verktyget
innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den används. Byt ut den om det
behövs. Om verktyget används utomhus ska bara förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är avsedda för. Tvinga inte
verktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Använd endast tillbehör och tillsatser som är rekommenderade i
bruksanvisningen och katalogerna. Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och katalogerna. Användning av
annat verktyg eller tillbehör kan innebära risk för personskada.
14 Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan du använder verktyget.
Kontrollera att de rörliga delarna inte har fastnat eller är felmonterade.
122
15
16
17
18
19
20
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är skadade och att det
inte föreligger några andra fel som kan påverka verktygets funktion.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de avsedda
funktionerna. Använd inte verktyget om fel uppstått på någon av dess
delar. Använd inte verktyget om det inte kan kopplas till och från med
strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna bytas ut av en auktoriserad
DEWALT serviceverkstad. Försök aldrig reparera verktyget själv.
Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan du lämnar det utan
tillsyn. Tag ur kontakten när verktyget inte är i bruk samt före byte
av någon del av verktyget, tillbehör eller verktygsfästen och innan
serviceåtgärder utförs.
Undvik oavsiktlig start
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du sätter i kontakten.
Misshandla inte sladden
Drag aldrig i sladden för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används ska det förvaras på en torr plats och låsas
undan ordentligt, utom räckhåll för barn.
Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre och säkrare funktion.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte av tillbehör.
Håll alla handtag och strömbrytare torra, rena och fria från olja och fett.
Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta säkerhetsbestämmelser.
Låt det endast repareras av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal som använder
originaldelar, annars kan användaren utsättas för stor fara.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för geringssågar
• Se till att alla låsskruvar och klämhandtag är åtdragna.
• Använd inte maskinen utan skyddet i läge, eller med skyddet ur
funktion eller inte underhållet.
• Ha aldrig händerna i närheten av klingan medan sågen är ansluten till
strömkällan.
• Försök aldrig snabbstoppa en maskin genom att blockera klingan med
ett verktyg o.d. Det kan helt oavsiktligt orsaka allvarliga olyckor.
• Kontrollera i handboken innan du använder något tillbehör.
Felaktig användning av något tillbehör kan orsaka skador.
• Välj rätt klinga för det material som ska sågas.
• Överskrid inte max-hastigheten som anges på sågklingan.
• Använd en hållare eller bär handskar när du hanterar en sågklinga.
• Kontrollera att sågklingan roterar åt rätt håll. Kontrollera att klingan är
skarp.
• Sågbladets tillåtna hastighet ska alltid vara lika med eller högre än
verktygets obelastade varvtal, detta står på typskylten.
• Använd aldrig sågblad som inte överensstämmer med dimensionerna
som anges i maskinens tekniska data. Använd aldrig passringar för att
få ett sågblad att passa på spindeln. Används endast de sågblad som
anges i denna handbok, de måste uppfylla EN 847-1.
• Eventuellt kan du använda specialklingor för reducerat buller.
• Använd aldrig HSS-klingor.
• Använd aldrig spruckna eller skadade sågklingor.
• Använd aldrig slipskiva.
• Efter avslutad sågning släpper man upp strömbrytaren och väntar tills
klingan har stannat innan man för tillbaka huvudet till dess övre läge.
• Se till att armen är fixerad när du sågar vinklade skär.
• Försök aldrig spärra motoraxeln genom att kila fast fläktbladen.
• Sågens skydd höjs automatiskt när armen sänks. Det sänks över
bladet när armen höjs. Skyddet kan höjas för hand vid montering och
byte av sågklingan eller för kontroll av sågen. Lyft aldrig skyddet för
hand om sågen inte är bortkopplad från strömkällan.
• Städa runt maskinen och se till att det är fritt från löst material som
flisor och stumpar.
SVENSKA
• Kontrollera regelbundet att motorns ventilationsöppningar är rena och
fria från flisor och spån.
• Koppla bort maskinen från strömkällan före underhållsarbeten eller
klingbyte.
• Utför aldrig rengöring eller underhåll medan maskinen är i gång och
huvudet inte står i viloläge.
• Skyddets framsida har ett galler så att du kan se medan du sågar.
Gallret ger avsevärt skydd mot runtflygande bitar, men skyddet är alltså
delvis öppet. Bär alltid skyddsglasögon när du tittar genom gallret.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för sågbänkar
• Använd inte sågblad med en större godstjocklek eller smalare tandbredd
än spaltknivens tjocklek.
• Se till att bladet roterar i rätt riktning och att tänderna pekar mot
sågbänkens framsida.
• Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan du börjar utföra något arbete.
• Se till att alla flänsringar för blad och spindel är rena och att flänsringens
försänkta sida ligger mot bladet. Drag åt spindelmuttern stadigt.
• Håll sågbladet vasst och välriktat.
• Håll klyvkniven inställd på rätt avstånd från bladet - max 5 mm.
• Använd aldrig sågen utan både det övre och det undre bladskyddet
på plats.
• Håll händerna undan från sågbladets bana.
• Frånkoppla maskinen från strömnätet innan du byter blad eller utför
underhållsverksamheter.
• Använd alltid ett skjutträ och se till att du inte håller händerna närmare
sågbladet än 150 mm medan du sågar.
• Försök aldrig köra på fel nätspänning.
• Smörj aldrig bladet medan det löper.
• Sträck dig aldrig bakom sågbladet.
• Håll påskjutaren alltid på sin plats när den inte används.
• Stå inte på apparaten.
• Se vid transport till att sågbladets övre del är täckt, t.ex. med skyddet.
• Använd inte skyddskåpan till att lyfta eller flytta maskinen.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för vändsågmaskiner
• Se till att armen är säkert fixerad i arbetsläget när sågen används
i sågbänksläge.
• Se till att armen är säkert fixerad när du fasar i sågbänksläge.
• Se till att bordet är ordentligt spärrat när du har bytt funktionsläge.
• Var försiktigt vid notsågning på sågbänken genom att använda
tillbörliga skyddssystem. Slitsning är inte tillåtet.
• Såga aldrig järnhaltiga eller andra metaller när du klyver i sågbänksläge.
Var noga med att spaltkniven måste vara monterad när
maskinen används som sågbänk. Använd inte maskinen utan
spaltkniven på plats.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad maskin
1 Låda som innehåller:
1 Övre bladskydd för bruk som sågbänk
1 Underbordsskydd för bruk som geringssåg
4 Ben
2 Hjul
4 Fötter
1 Parallellanslag
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A1 - A10)
Din D27107 vändsågmaskin är konstruerad för att tjänstgöra som geringssåg
eller som sågbänk för att enkelt, noggrant och riskfritt utföra de fyra
grundläggande sågningsfunktionerna klyvning, kapning, fasning och gering.
Geringsfunktion
Som geringssåg kan sågmaskinen användas i vertikalt, gerings- eller
fasningsläge.
Sågbänkfunktion
När sågmaskinen vrids runt sin centrala axel kan den användas för
standard-klyvningsarbeten och för sågning av breda delar genom att mata
arbetsstycket manuellt längs sågbladet.
Funktioner
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
Övriga risker
Följande risker är förbundna till användningen av sågar:
- kroppsskador orsakade av att man vidrör roterande delar
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa
är:
- Hörselskada.
- Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets oskyddade delar.
- Risk för kroppsskada vid bladbyte.
- Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
- Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning av trä,
i synnerhet ek, bok och MDF.
Märken på apparaten
Följande symboler finns på verktyget:
Strömbrytare (sågbänksfunktion)
Lossningsspak bordsspärr
Vridbordsklämma
Geringssågbord
Vridbord
Anslag högersida
Anslag vänstersida
Rörligt undre bladskydd
Lossningsspak bladskydd
Manöverhandtag
Återställningsknapp för kretsbrytare
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
Manöverhandtag
Avtryckarbrytare (geringsläge)
Fast övre bladskydd
Dammutsugningsadapter
Hjul
Ben
Fot
Klämhandtag fasning
Var noga med att använda avtryckarbrytaren för att starta och
stänga av maskinen när den används som geringssåg.
Använd inte kopplingsdosan i detta läge.
123
SVENSKA
Utpackning av maskinen och dess delar
A3
17
18
19
20
21
22
23
Klämhandtag fasning
Höjdinställning
Sågbänksbord
Spaltkniv
Övre skydd
Parallellanslag
Påskjutare
Se alltid till att du har hjälp när maskinen ska flyttas. Den är för
tung för att flyttas av en person.
•
•
•
•
Avlägsna allt löst förpackningsmaterial ur lådan.
Lyft ut maskinen ur lådan.
Tag ut lådan med maskindelar ur maskinens insida.
Avlägsna allt vidare förpackningsmaterial från maskinen.
Extra tillbehör
För användning som geringssåg:
30
Anslagsinsats (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Inställbart stativ 760 mm (max. höjd) (DE3474)
Stödskenor 1.000 mm (DE3494)
Stödskenor 500 mm (DE3491)
Snedställbart stöd (DE3495)
Svängstopp (DE3462)
Längdstopp för korta arbetsstycken (används tillsammans med
ledarskenor [33] (DE3460)
Stöd med löstagbart stopp (DE3495)
Stöd med stoppet avlägsnat (DE3495)
Materialklämma (D271051)
40
Rullstödbord (DE3497)
A6
För användning som sågbänk:
Montering av fötterna (fig. B)
Med fötterna monterade är maskinen lämpad för placering på en arbetsbänk.
För ett säkert arbete måste maskinen fixeras på arbetsbänken.
• Vänd maskinen upp och ned.
• Placera en fot (16) på varje monteringspunkt (51) på grundramen.
• Skjut in en mutter (52) i springorna (53) ovanför monteringspunkterna.
• Sätt en skruv (54) med bricka (55) i fötterna.
• Dra åt skruvarna
• Montera benen enligt nedanstående beskrivning.
• Fäll in benen enligt nedanstående beskrivning.
• Ställ maskinen upprätt.
• Fixera maskinen på arbetsbänken
Montering av benen (fig. C1 & C2)
Med benen monterade är maskinen lämpad för fristående placering.
• Vänd maskinen upp och ned.
• Montera benen enligt nedanstående beskrivning. Observera att de
främre och de bakre benen har olika längd. De bakre benen är något
längre än de främre. Var noga med att montera benen på rätt plats.
• Ställ maskinen upprätt. Kontrollera att bordet är vågrätt; justera om så
behövs benens klämhöjd.
A7
41
Geringsanslag (D271052)
42
Förlängningsbord (D271058)
43
Skjutbord (D271058)
Påskjutare (DE3454) (visas ej)
A8
A9
För alla funktioner:
A10
44
Trevägs dammutsugningssats (D271054)
Bakre ben
• Sätt ett ben (15) på varje monteringspunkt (56) som sitter vid den undre
kanten på grundramens insida (fig. C1).
• För in en skruv (57) från utsidan genom hålen i ramen och benen.
• Placera en bygel (58) och en spärrknapp (59) på skruvarna.
• Dra åt spärrknapparna.
Främre ben
• Sätt ett ben (15) på varje monteringspunkt (56) som sitter vid den övre
kanten på grundramens insida (fig. C2).
• Placera en bygel (58) över benen.
• För in en skruv (57) från insidan genom hålen i byglarna, benen och ramen.
• Sätt en spärrknapp (59) på skruvarna.
• Dra åt spärrknapparna.
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Bruk med förlängningssladd
Om en förlängningssladd krävs måste en godkänd kabel användas som är
lämpad för maskinens strömförbrukning (se tekniska data). Minimal ledarstorlek
är 2,5 mm2. Sladden måste ha ett gummihölje och en jordledare.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med montering och
inställning.
124
Fällning av benen (fig. C3 & C2)
Benen kan fällas in i ramen så att maskinen blir lämpad att placeras på en
arbetsbänk.
• Vänd maskinen upp och ned.
• Lossa spärrknappen (59) för det första benet (15).
• Fäll benen inåt.
• Dra åt spärrknappen.
• Gör likadant med de andra benen.
• Ställ maskinen upprätt.
Montering av hjulen (fig. D)
• Sätt ett hjul (14) på axlarna (60) på ömse sidor av maskinen.
• Placera en planbricka (61) och en mutter (62) på axelns gängade ända.
• Dra åt muttrarna med den bifogade skruvnyckeln.
SVENSKA
Montering för geringssågfunktion
Montering av skyddet under bordet (fig. E)
Underbordsskyddet (63) monteras mot bordsskivan (ovansidan vid
sågbänksfunktion).
• Sätt de båda fästena på skyddets vänstra sida i springorna (64) till
vänster om bladspringan (65). Vrid plastskruvarna moturs.
• Sätt skyddet plant mot bordet och tryck in fästet i springan (66) till
höger om bladspringan. Vrid plastskruven moturs.
• Vrid skruvarna medurs för att avlägsna skyddet.
Vändning av såghuvudet och bordet (fig. F1 – F4)
• Håll fast sågbordet (19) med ena handen och skjut bordsspärrens
lossningsspak (2) åt vänster (fig. F1).
• Tryck bordet nedåt vid framsidan (fig. F2) och sväng det helt runt tills
motormodulen är överst och plattan (67) griper i spärrmekanismen (68)
(fig. F3).
• Tryck lossningsspaken (69) bakåt medan du håller ned huvudet tills den
fjädrade lagerenheten (70) kan lyftas ut ur sitt säte (fig. F4).
• Fäll upp lagerenheten.
• Håll fast huvudet stadigt och låt fjädertrycket föra det uppåt till sitt
viloläge.
Montering av sågklinga (fig. G1 - G4)
Tänderna på ett nytt blad är mycket vassa och kan vara farliga.
• Vid bladbyte ska sågen alltid stå i sitt geringssågläge.
• Den maximala bladdiametern som kan monteras är 305 mm.
Minimidiametern är 300 mm.
• Tryck in spärrspaken (9) så att det undre skyddet (8) frigörs.
Lyft underskyddet så högt som möjligt (fig. G1).
• Lossa skruven (71) för skyddets fäste, så att man kan lyfta upp fästet
(72) och komma åt bladets låsskruv (73) (fig. G2).
• Lyft det undre skyddet och låt skyddshållarskruven (71) hålla kvar det
och tryck sedan in spindellåset (74) (fig. G1) med ena handen och
använd med andra handen den medföljande bladnyckeln (26) till att
lossa den vänstergängade spännskruven (73) genom att vrida medurs
(fig. G3).
Spärra spindeln genom att trycka på knappen enligt bilden och
vrida spindeln för hand tills du känner att spärren griper.
Håll spärrknappen intryckt så att spindeln inte kan rotera.
(74, fig. G1)
• Avlägsna bladets spännskruv (73) och den yttre hållarbrickan (75) (fig G4).
• Montera sågbladet (76) över nocken (77) på den inre hållarbrickan (79).
Se till att tänderna på bladets undersida pekar mot apparatens baksida
(bort från användaren).
• Sätt tillbaka den yttre hållarbrickan.
• Dra åt spännskruven (73) genom att vrida moturs medan du håller
spindeln spärrad med den andra handen.
• För ner skyddsfästet (72) så att det helt täcker bladets spännskruv (73)
(fig. G2).
• Dra åt skyddsfästets skruv (71).
Tryck aldrig in spindellåset medan bladet roterar.
Se till att skyddets fäste är ordentligt nedtryckt och
fästskruvarna stadigt åtdragna när du har monterat sågklingan.
Omställningar för geringssågfunktion
Din Geringssåg är noggrant inställd i fabriken. Om sågen efter transport
och hantering eller av någon annan anledning måste ställas in på nytt,
justera den enligt nedanstående beskrivning. När maskinen en gång är rätt
inställd krävs normalt ingen upprepad justering.
Kontroll och inställning av klingan mot anslaget (fig. H1 - H3)
• Lossa geringsknappen (79) och tryck in geringsspärren (80) för att
frigöra vridbordet (5) (fig. H1).
• Sväng vridbordet tills spärren låser det i läge för 0° gering. Dra inte åt
knappen.
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt löper i sågskåran (81).
• Lägg en vinkelhake (82) mot den vänstra sidan (7) av anslaget och
bladet (76) (fig. H2).
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Lossa skruvarna (83) (fig. H3) och vrid skalan/vridbordet åt höger eller
vänster tills vinkelhaken anger att bladet står i 90° gentemot anslaget
(fig. H2).
• Dra åt skruvarna (83) (fig. H3). Bry dig för tillfället inte om vad
geringsskalans visare anger.
Inställning av geringsvisaren (fig. H1 & H4)
• Lossa geringsknappen (79) och tryck in geringsspärren (80) för att
frigöra vridbordet (5) (fig. H1).
• Med geringsspärren lös låter du snabbspärren knäppa fast medan du
vrider geringsarmen förbi nollan.
• Observera visaren (84) och geringsskalan (85) (fig. H4). Om visaren
inte anger exakt noll, lossar du skruven (86) och flyttar visaren tills den
anger 0°, dra sedan åt skruven.
Kontroll och inställning av bladet mot bordet (fig. I1 – I3)
• Lossa fasklämmans knapp (17) (fig. I1).
• Tryck såghuvudet åt höger för att ställa det helt vertikalt och spänn fast
fasklämman ordentligt.
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt löper i sågskåran (81).
• Sätt en vinkelhake (82) på bordet och mot klingan (76) (fig. I2).
Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Lossa fasklämman (17) (fig. I1) och vrid justeringsskruven för vertikalt
läge (87) (fig. I3) in eller ut tills vinkelhaken visar att bladet står 90° mot
anslaget (fig. I2).
• Om visaren (88) inte anger noll på fasskalan (89) lossar du skruven (90)
som håller fast visaren och flyttar denna efter behov (fig. I3).
Inställning av anslaget (fig. J)
Den övre delen av anslagets vänstra sida kan flyttas åt vänster för att ge
utrymme så att sågen kan ställas i vinkel upp till 48° åt vänster.
För inställning av anslaget (7):
• Lossa anslagets spärrknapp (91) och skjut sidoanslagets övre del åt
vänster.
• Gör en sågrörelse med sågen avstängd och kontrollera utrymmet.
Ställ in anslaget så nära bladet som möjligt så att det ger maximalt stöd
utan att hindra armens vertikala rörelse.
• Dra åt knappen stadigt.
Sågspåret (92) kan täppas igen av sågspån. Använd en pinne
eller tryckluft med lågt tryck för att rensa spåret.
125
SVENSKA
Kontroll och inställning av fasvinkeln (fig. I1, J & K)
• Lossa anslagets spärrknapp (91) och skjut sidoanslagets övre del så
långt åt vänster som möjligt (fig. J).
• Lossa fasklämman (17) (fig. I1) och vrid undan stoppet för
mellanliggande faslägen (93). För sedan sågarmen åt vänster tills
vinkelstoppet (94) vilar mot fasstoppet (95) (fig. K). Detta är läget för 45°
fasvinkel.
• Inställningen går till så här:
• Vänd fasinställningsskruven (95) in eller ut tills visaren (88) visar 45°
medan vinkelstoppet vilar mot fasinställningsstoppet.
Kontroll och inställning av den mellanliggande fasvinkeln (fig. I1, J & L)
Mellanfasvinkel är förinställd på 30°, för snabb inställning för välvda former.
• Lossa anslagets spärrknapp (91) och skjut sidoanslagets övre del så
långt åt vänster som möjligt (fig. J).
• Lossa fasklämman (17) (fig. I1) och vrid undan stoppet för
mellanliggande fasvinkel (93). För sedan sågarmen åt vänster tills
vinkelstoppet (96) vilar mot stoppet för mellanliggande fasvinkel (93)
(fig. L). Detta är läget för 30° fasvinkel.
• Inställningen går till så här:
• Vrid fasinställningsskruven (96) in eller ut tills visaren (88) visar 30°
medan vinkelstoppet vilar mot stoppet för mellanliggande fasvinkel.
Montering för sågbänksfunktion
Funktionsbyte från geringssåg till sågbänk (fig. A1, M1 - M5)
• Sätt bladet i 0° kapningsläge med vridbordets klämma (3) fastsatt (fig. A1).
• Lossa spaltknivens klämknapp (97) så att spaltkniven nätt och jämnt
kommer in i monteringsspringan (fig. M1).
• Avlägsna spaltkniven (20) från sitt viloläge inuti grundramen.
• Tryck in lossningsspaken (9) för att lossa bladskyddet (8) och höj sedan
bladskyddet så långt det går (fig. A1).
• Skjut in spaltknivens hållare (98) i monteringsspringan (99) (fig. M1).
Dra åt klämknappen.
• Skjut spaken (100) så att den fjädrade övre delan av anslaget (7) vilar
mot vridbordet (fig. M2)
• Drag ned såghuvudet.
• Skjut lossningsspaken (69) bakåt (fig. M3).
• Tryck ned lagerenheten (70) tills klackarna (101) griper i uttagen (102)
(fig. M3).
Montering av det övre bladskyddet (fig. O)
Det övre bladskyddet (21) är konstruerat så att det snabbt och enkelt kan
fästas vid spaltkniven (20) när maskinen är inställd som sågbänk.
• Lossa vingmuttern (105).
• Håll skyddet vertikalt och rikta springan baktill i skyddet gentemot
spaltkniven.
• Sänk skyddet över spaltkniven (20) och se till att skruvens skaft
kommer in i uttaget.
• Vrid skyddet horisontellt så att det spärras vid spaltkniven av
positionsskruven (106).
• Dra åt vingmuttern.
Använd aldrig maskinen som sågbänk utan det övre
bladskyddet ordentligt på plats.
Montering och inställning av parallellanslaget (fig. P1 - P5)
Parallellanslaget (22) kan monteras på båda sidor av bladet.
• Skjut hållaren (107) på bordet från vänster eller höger (fig. P1).
Klämplattan griper bakom bordets framkant.
• Skjut anslaget framtill bladet.
• Tryck ned spaken (108) så att anslaget spärras på plats.
• Kontrollera att anslaget är parallellt med bladet.
• Inställningen går till så här:
• Lossa spärrknapparna (109) och skjut anslaget bakåt så att du kan
komma åt ställskruvarna (110) i anslagets ovansida (fig. P2).
• Använd skruvnyckeln till att lossa ställskruvarna som håller anslagets
fäste vid stödet.
• Ställ in anslaget parallellt med bladet genom att både framtill och baktill
mäta avståndet mellan bladet och anslaget.
• Dra efter utförd justering åt ställskruvarna på nytt och kontrollera än en
gång att anslag och blad är parallella.
• Kontrollera att visaren (111) anger noll på skalan (fig. P3). Om visaren
inte anger exakt noll, lossar du skruven (112) och flyttar visaren tills den
anger 0°, dra sedan åt skruven.
Anslagets vanliga position är till höger om bladet. Gör så här för att
förbereda anslaget för bruk till vänster om bladet (fig.P4):
• Avlägga åt spärrknapparna (109).
• Skjut ut anslagsprofilen (113) ur klämstödet.
• Vänd på klämstödet (114) och sätt tillbaka spärrknapparna.
• Skjut anslaget på klämstödet.
• Dra åt knapparna.
Bladet får inte vidröra det undre bladskyddet.
• Dra bordets släppningsspak (2) åt höger, lyft den främre ändan av
bordet (4) fig. M4) och fäll den bakåt 180° tills bordsspärrens (68) platta
automatiskt griper i spärranordningen och bordet spärras i sågbänksläge
(fig. M5).
• Avlägsna underbordsskyddet.
Inställning av klyvkniven (fig. N1 & N2)
Om spaltkniven (20) behöver justeras är det bäst att vända det
hela till geringssågläge (fig. N2). Följ beskrivningen i avsnittet
”Funktionsbyte från sågbänk till geringssåg”.
I rätt läge står spaltknivens ovansida inte mer än 2 mm under bladets
översta tand och är radiens kropp maximalt 3 - 8 mm från sågbladets
tandspetsar (fig. N1).
•
•
•
•
Inställningen går till så här:
Lossa skruvarna (102) för att justera spaltknivens horisontella läge.
Lossa skruvarna (103) för att justera spaltknivens vertikala läge.
Dra åt skruvarna stadigt.
126
Anslaget kan vändas: arbetsstycket kan ledas längs 75 mm- eller 11 mmanslaget så att man kan använda en påskjutare när tunna arbetsstycken
ska klyvas (fig. P5).
• När 11 mm ska ställas in lossar du anslagets spärrknappar (109) och
skjuter ut anslaget (113) ur klämstödet (114).
• Vänd anslaget och sätt tillbaka klämstödet i springan enligt figuren (fig. P5).
• Om hela höjden på 75 mm ska användas skjuter du in anslaget i
klämstödet med den breda sidan i vertikalt läge (fig. P4).
• Använd 11 mm-profilen för klyvning av låga arbetsstycken så
att påskjutaren ryms mellan bladet och anslaget.
• Anslagets bakre ända ska stå i linje med spaltknivens framsida.
Montering och inställning geringsanslag (fig. Q1 - Q4)
Geringsanslaget (D271052) kan erhållas som tillval. Geringsanslaget (41)
kan användas för geringssågning med maskinen i sågbänksläge (fig. Q1).
• Lossa klämknappen (115) och sväng ut ledarstången (116) (fig. Q2).
Dra åt klämknappen.
• Skjut anslaget på bordets vänstra sida (fig. Q3).
• Lossa spärrknappen (117).
• Sätt en vinkelhake (82) mot anslaget (41) och bladet (76).
• Inställningen går till så här:
SVENSKA
• Lossa muttern (118) ett parvarv och vrid stoppskruven för justering av
rät vinkel (119) (fig. Q4) in eller ut tills vinkelhaken anger att anslaget
står i 90° gentemot bladet (fig. Q3).
• Dra åt knappen (117).
• Kontrollera att visaren (120) anger noll på skalan (121). Justera om så
behövs.
Funktionsbyte från sågbänk till geringssåg (fig. A3, E & M1)
• Avlägsna parallellanslaget (22) eller geringsanslaget om detta är
monterat (fig. A3).
• Avlägsna det övre bladskyddet (21).
• Sätt tillbaka underbordsskyddet (63) (fig. E).
• Fortsätt enligt beskrivningen i avsnittet ”Vändning av såghuvudet och
bordet”.
• Lossa spaltknivens klämknapp (97) och avlägsna spaltkniven (20)
medan du håller fast bladskyddet (8) (fig. M1).
• Sänk bladskyddet.
• Sätt spaltkniven i sitt viloläge inuti grundramen.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
• Se till att allt material som ska sågas är ordentligt fastspänt.
• Utöva endast lätt tryck mot maskinen och tryck aldrig i klingans
sidriktning.
• Undvik överbelastning.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för slitna.
Apparatens högsta varvtal får inte överskrida sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
Till- och från-koppling (fig. R1 - R3)
Maskinen har två självständiga brytarsystem. I läge som geringssåg
används avtryckarbrytaren (11) (fig. R1). I läge som sågbänk används
till/frånbrytaren (1) (fig. R2). Ett motoröverbelastningsskydd med manuell
återställning är inbyggt i strömbrytarlådan. Vid strömavbrott bör du göra
följande:
- Se till att maskinen är avstängd.
- Tryck på återställningsknappen (142).
Geringssågläge (fig. R1)
Avtryckaren är försedd med ett hål (122) så att den kan låsas med ett
hänglås.
• Starta maskinen med avtryckaren (11).
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Sågbänksläge (fig. R2 & R3)
Strömbrytaren har flera fördelar:
- nollspänningsutlösare: om strömmen av någon anledning kopplas från,
måste maskinen startas om medvetet.
- extra skydd: den fällbara skyddstäckplattan (123) kan låsas genom att
sätta ett hänglås i hålen (124 & 125). Plattan fungerar dessutom som
ett ”lättillgängligt” nödstopp eftersom tryck på plattans framsida gör att
stoppknappen trycks in.
• Till: tryck på den gröna startknappen (126).
• Från: tryck på den röda stoppknappen (127).
Grundläggande sågning
Sågning i geringssågläge
Maskinen är farlig om inte skydden används. Alla skydd måste sitta på
plats vid sågning.
• Se till att det undre bladskyddet inte täpps av sågspån.
• Kläm alltid fast arbetsstycket vid sågning av icke-järnhaltiga metaller.
Allmän hantering
- I geringssågläge spärras såghuvudet automatiskt i sitt övre viloläge.
- Såghuvudet frigörs genom att klämma in bladskyddets lossningsspak.
När såghuvudet sänks dras det rörliga undre skyddet in.
- Försök aldrig hindra det undre skyddet från att återvända till viloläget
när snittet har utförts.
- Det avsågade materialets minimilängd är 10 mm.
- Vid sågning av korta stycken (min. 190 mm till vänster eller höger om
bladet) bör materialklämman användas.
- Vid sågning av UPVC-delar bör man under materialet som ska sågas
placera ett stödstycke av trä med en kontraprofil så att man erhåller
tillräckligt stöd.
Vertikal rät kapning (fig. S1)
• Lossa geringsknappen (79) och tryck in snabbspärren (80).
• Lås snabbspärren i läge för 0° och dra åt geringsknappen.
• Placera trästycket som ska sågas mot anslaget (7).
• Grip manöverhandtaget (10) och tryck in bladskyddets lossningsspak (9).
• Tryck in startknappen (11) för att starta motorn.
• Tryck ned huvudet så att bladet sågar igenom trästycket och når in
i sågspringan (81).
• Efter avslutad sågning släpper du strömbrytaren och väntar tills klingan
har stannat helt innan du för tillbaka huvudet till dess övre viloläge.
Vertikal geringskapning (fig. S2)
• Lossa geringsknappen (79) och tryck in snabbspärren (80).
Flytta vridbordet åt höger eller vänster till önskad vinkel.
• Spärren griper automatiskt vid 15°, 22,5°, 35,3° och 45° åt både höger
och vänster. Om arbetet kräver någon mellanvinkel, håll huvudet stadigt
och spärra det genom att dra åt geringsknappen.
• Se alltid till att geringsknappen är ordentligt fastsatt innan du börjar
såga.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
När du snedsågar en liten bit från trästyckets ända, placera trät
så att biten som ska sågas av befinner sig på sidan med den
större vinkeln mot anslaget; alltså stycket som ska sågas av till
höger vid vänstergering och till vänster vid högergering.
Fasad kapning (fig. S3)
Fasvinkeln kan ställas in från 48° åt vänster till 2° åt höger och kan sågas
med vridbordet inställt mellan noll och maximalt 45° geringsläge åt höger
eller vänster.
• Lossa anslagets spärrknapp (89) och skjut sidoanslagets övre del så
långt åt vänster som möjligt.
• Lossa fasklämmans knapp (17) och ställ in önskad fasvinkel.
• Dra åt fasklämman stadigt.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
Sammansatt geringssnitt (fig. T1 - T4)
En sammansatt gering är en sågning med både geringsvinkel (fig. T1)
och fasningsvinkel (fig. T2) samtidigt. Ett sådant snitt används för att göra
ramar eller lådor med avfasade sidor som den i fig. T3.
Låsning av strömbrytarna
• För att undvika otillåtet bruk av maskinen låser du båda strömbrytarna
med hänglås.
127
SVENSKA
Sågning välvda lister
Sågning av välvda lister utförs i sammansatt gering. För att uppnå extrem
noggrannhet måste sågen ställas in med följande vinklar: 35,3° för gering
30° fasning. Dessa inställningar gäller vanliga välvda lister med vinklar
på 45° upptill och 45° nedtill.
Om sågvinkeln varierar från snitt till snitt, kontrollera att
spärrarna för fasning och gering är ordentligt åtdragna.
Dessa knappar måste dras fast varje gång fasnings- eller
geringsvinkeln har ändrats.
FYRKANTIG
LÅDA
SEXKANTIG
LÅDA
ÅTTAKANTIG
LÅDA
• Prova först med värdelöst material före den definitiva sågningen.
• All sågning sker med vänsterfasning och listens baksida nedåt.
Innerhörn
- Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara vänstra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara vänstra sidan av snittet.
Ytterhörn
- Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara högra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara högra sidan av snittet.
Sågning i sågbänkläge
• Använd alltid spaltkniven.
• Se alltid till att spaltkniven och bladskyddet står i rätt linje.
• Se alltid till att geringen står inställd och spärrad på 0°.
Såga inte metall i detta läge.
STÄLL IN DENNA FASVINKEL PÅ SÅGEN
Sågning av fotlister
Sågning av fotlister utförs med en 45° fasningsvinkel.
• Gör alltid en tomkörning innan du börjar såga.
• Placera listens baksida mot sågen.
Innerhörn
- Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
Ytterhörn
- Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
128
LÅDANS SIDA (VINKEL A)
STÄLL IN DENNA GERINGSVINKEL PÅ SÅGEN VINKEL PÅ
• Nedanstående diagram är till hjälp när du ställer in lutnings- och
geringsvinkeln för att såga en sammansatt gering. Välj den vinkel ”A”
(fig. T4) som behövs för det aktuella projektet och sök upp den vinkeln
på båglinjen i diagrammet. Följ från den punkten diagrammet rakt
nedåt för rätt lutningsvinkel och rakt åt sidan för rätt geringsvinkel.
• Ställ in sågen för dessa vinklar och såga ett par provsnitt.
• Prova hur de sågade bitarna passar ihop.
Exempel: För att göra en fyrsidig låda med 30° yttervinkel (vinkel ”A”),
(fig. T4), använd bågen uppe till höger. Sök upp 25° på bågskalan.
Följ den horisontella skärande linjen åt ena eller andra hållet för rätt
geringsinställning av sågen (23°). Följ på samma sätt den vertikala
skärande linjen uppåt eller nedåt för rätt lutningsvinkelinställning av sågen
(40°). Gör alltid ett par snitt i provbitar för att kontrollera sågens inställning.
Klyvning (fig. U1 & U3)
• Ställ fasvinkeln på 0°.
• Ställ in sågbladets höjd.
• Ställ in parallellanslaget på önskat avstånd.
• Håll arbetsstycket plant mot bordet och mot anslaget.
Håll arbetsstycket ca. 25 mm från sågbladet.
• Håll båda händerna undan från sågbladets spår.
• Starta maskinen och låt bladet uppnå full hastighet.
• Mata långsamt in arbetsstycket under det övre bladskyddet och håll
det tryckt mot anslaget. Låt tänderna såga, forcera inte arbetsstycket
genom klingan. Bladets hastighet ska hållas konstant.
• Använd alltid en påskjutare (23) när du arbetar nära klingan.
• Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt sågbladet stanna och
avlägsna arbetsstycket.
Skjut eller håll aldrig arbetsstyckets fria eller avsågade del.
Använd alltid en påskjutare när du klyver små arbetsstycken.
Fassnitt (fig. U2)
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid klyvning.
SVENSKA
Kapning (fig.V1)
• Ställ fasvinkeln på 0°.
• Ställ in sågbladets höjd.
• Ställ geringsanslaget på 0°.
• Fortsätt som vid klyvning men använd geringsanslaget för att skjuta
arbetsstycket genom bladet.
Fasad kapning
• Ställ in önskad fasvinkel.
• Arbeta vidare som vid kapning.
Geringsnitt (fig. V2)
• Sätt geringsanslaget i önskad vinkel.
• Arbeta vidare som vid kapning.
Tillvalsutrustning
Dra alltid ut maskinens nätkontakt innan du monterar något
tillbehör.
Dammutsugningssats (fig. W1 & W2)
Maskinen är försedd med två dammutsugningspunkter för bruk vid alla
funktioner.
• Använd vid sågning av trä en dammsugare som uppfyller gällande
föreskrifter för dammutsläpp.
Anslutning – geringsläge (fig. W1)
• Koppla ena ändan av den första slangen till dammutsugningsadaptern
(13).
• Sätt slangens andra ända i grenrörets mellersta intag (128).
• Koppla ena ändan av den andra slangen till underbordsskyddet (63).
• Sätt slangens andra ända i grenrörets yttre intag.
Ledarstängerna är monterade på en stadig legeringsprofil som snabbt kan
avlägsnas från maskinen och ändå är helt inställbar i alla plan.
Anslaget omfattar ett måttband över hela längden för snabb placering av
ett inställbart stopp och ett inställbart stöd för smala arbetsstycken.
Sågbänkskydd (fig. X1 – X4)
I länder där ett skydd av Suva-typ föreskrivs i lag, levereras detta som
standardtillbehör. I andra länder kan det erhållas som tillval.
• Skjut kamdelarna (130) på bulten (129) i den visade riktningen (fig. X1).
• Led nu, från ramens insida, bulten med kamdelarna genom
monteringspunkten (131). För bulten genom hålet så att gängan sticker
ut genom utsidan av ramen.
• Montera handtaget (132) på gängan.
• För in den korta delen av armen (133) i monteringshålet i ramen tills
klackarna (134) griper i uttagen (135) (fig. X2).
• Dra fast handtaget (132).
• Fäst armen (133) vid ramens insida med en skruv (136) (fig. X3).
• Lossa spärrknappen (137) (fig. X4).
• Montera skyddet på armen (133) genom att skjuta skyddet över
stången. Håll skyddet vertikalt så att stödet kan passera det första
stiftet. Sänk skyddet så att det befinner mellan stiften.
• Dra åt spärrknappen.
Transport (fig. Y)
För transport ska maskinen alltid sättas i sågbänksläge med
det övre bladskyddet monterat.
Med svänghjulen är maskinen lättare att flytta.
• Fäll in bakbenen i grundramen.
• Fäll ut frambenen ur ramen.
• Lyft maskinen vid benen.
Se alltid till att du har hjälp när maskinen ska flyttas.
Den är för tung för att flyttas av en person.
Anslutning – sågbänkläge (fig. W2)
• Gör likadant som vid geringsläge, men koppla slangen från
underbordsskyddet till bladskyddet (21).
Skötsel
Extra stöd/längdstopp geringssåg (fig. A5)
Det extra stödet och längdstoppet kan monteras på den högra eller
vänstra sidan, eller med två satser på ömse sidor.
• Sätt delarna 31 -39 på de båda ledarskenorna (32 & 33).
• Använd det snedställbara stödet (34) för kapning av plankor med 210 mm
bredd (15 mm tjocka).
Rullstödbord (fig. A6)
Rullstödbordet (40) används till att stödja långa arbetsstycken. I
geringssågläge kan rullstödbordet monteras på den högra eller vänstra
sidan, eller med två satser på ömse sidor. I sågbänksläge kan det även
monteras vid sågbordets fram- eller baksida.
Sidobord (fig. A8)
Förlängningsbordet i sidled ökar avståndet från klyvningsanslaget till
bladet till 600 mm eller mer, beroende på stavlängden som monteras
på maskinen och bordets klämda position. Sidobordet måste användas
tillsammans med ledarskenorna (33) (tillval). Det inställbara bordet är
försett med en graverad skala längs framkanten och är monterat på ett
stadigt underrede som kläms på ledarskenorna.
• Om sidobordet monteras till höger om maskinen löper dess
avståndsskala vidare i maskinbordets skala.
Skjutbord (fig. A9)
Detta skjutbord (43) rymmer träskivor till vänster om bladet upp till
1200 x 900 mm.
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Smörjning
Motorns lager är försmorda och vattentäta.
• Vridbordets lageryta ska regelbundet smörjas lätt där det löper över
flänsen i det fasta bordet.
• Smörj då och då gängan för sågdjup.
• Alla delar där spån och sågdamm samlas bör regelbundet rengöras
med en torr borste.
Kamjustering (fig Z1 - Z3)
Gör så här för att upphäva spelrummet mellan de båda bordsskivorna:
• Vrid maskinen till sågbänksläge.
• Avlägsna skruvarna (138) och hållarplattan (139).
• Lossa skruven (140) för justeringskammen (141).
• Vrid justeringskammen med en spetstång.
• Hål kammen på plats med tången och dra åt skruven.
• Sätt tillbaka hållarplattan och dra åt skruvarna.
• Vrid maskinen till geringsläge. Kontrollera kraften som krävs för att
snedställa sågen. Upprepa ovanstående steg om det går för trögt.
129
SVENSKA
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får inte kastas bland vanliga
hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din DEWALT-produkt
med en ny, eller inte längre behöver den, ska du inte kasta den i
hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-maskinens prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Efter insamling av använda produkter och förpackningsmaterial
kan materialen återvinnas och användas på nytt. Användning
av återvunna material skonar miljön och minskar förbrukningen
av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda insamlingar av uttjänt
elutrustning från hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och återvinningstjänst för DEWALTprodukter när de en gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja den,
ber vi dig att återlämna produkten till en auktoriserad reparations- och
servicerepresentant som samlar in produkterna för vår räkning.
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du genom kontakt med
den lokala DEWALT- företrädare, vars adress du återfinner i manualen.
En lista på auktoriserade verkstäder samt servicevillkor och kontakter finns
även tillgängligt på Internet på: www.2helpU.com
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad,
se aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT serviceverkstad och
kompletta detaljer om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com
Importör i Sverige: Black & Decker AB
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
130
TÜRKÇE
ÇOK AMAÇLI TESTERE D27107
Tebrikler!
Avrupa Topluluğu - Uygunluk Beyan
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve yenilemede yllarn deneyimi DEWALT’ profesyonel kullanclar işin en
güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Güç çkş
Azami bçak hz
Bçak çap
Bçak deliği
Bçak gövde kalnlğ
Keski demiri kalnlğ
Otomatik bçak durdurma süresi
Ağrlk
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27107
230
2.000
1.700
4.000
300 - 305
30
2,1 - 2,2
2,5
< 10
42
Kesim kapasitesi
Gönye testere kipi
Gönye (azami konumlar)
Meyil (azami konumlar)
90°’de azami çapraz kesim kapasitesi
45°’de azami gönye kesimi kapasitesi
Azami kesme derinliği 90°
Azami meyilli kesme derinliği 45°
45° meyilde, 45° gönyede azami
kesme derinliği
Testere tezgah kipi
Maksimum yrtma kapasitesi sol/sağ
Kesim derinliği 90°
Kesim derinliği 45°
D27107
DEWALT bu elektrikli el aletlerinin uygun olarak tasarlandğn beyan
eder: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1, EN 61029-211, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağdaki adresten DEWALT ile temas
kurun veya klavuzun arkasna bakn.
EN 61029-2-11’e uygun olarak ölçümlendiğinde, ses şiddeti seviyesi
86/188/EEC & 98/37/EEC’ye uygundur:
D27107
LpA (ses şiddeti)
dB(A)*
91,5
LWA (Akustik güç)
dB(A)*
102,5
KpA (ses şiddeti belirsizliği)
dB(A)
3
KWA (akustik güç belirsizliği)
dB(A)
3
* kullancnn kulağnda
sol
sağ
sol
sağ
mm
mm
mm
mm
48°
48°
48°
2°
205
160
155
110
İşitme duyunuzu korumak için gerekli önlemleri aln.
Bu aletin ivme karesinin ortalama ağrlkl kökü
EN 61029-2-11’e uygundur:
D27107
< 2,5 m/s2*
mm 100
mm 150/320
mm 81
mm 56
Sigortalar
230 V aletler
2
* EN 12096 ‘ya göre ölçümleme belirsizliği: 1,1 m/s
Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü
Horst Großmann
10 A
Bu klavuzun tümünde, aşağdaki semboller kullanlmştr:
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
Bu klavuzdaki talimatlara uyulmamas halinde, yaralanma,
ölüm veya aletin hasar görmesi tehlikesi olduğunu
gösterir.
Elektrik çarpmas tehlikesi olduğunu gösterir.
Keskin kenarlar.
131
TÜRKÇE
Güvenlik talimatlar
Elektrikli aletleri kullanrken daima, yangin, elektrik çarpmas ve
yaralanma riskini azaltmak için, ülkenizde uygulanabilecek güvenlik
kurallarna uyun.
Cihaz kullanmadan önce bu kullanm klavuzunu dikkatlice
okuyunuz.
Bu kullanm klavuzunu gelecekteki kullanmlar için saklaynz.
14
Genel Bilgiler
1 Çalşma alannz temiz tutun
Dağnk yerler ve tezgahlar kazaya neden olabilir.
2 Çalşma alannzn çevre koşullarna dikkat edin
Elektrikli aletleri rutubete maruz brakmayn. Aleti nemli ve
slak ortamlarda kullanmaynz. Çalisma alanini iyi isiklandirin
(250 - 300 Lux). Aleti yangn ve patlama olaslğ olan
yerlerdekullanmaynz Örneğin, ateş alc likit ve gazlarn
bulunduğu yerlerde.
3 Çocuklar aletlerden uzak tutun
Çocuklarn veya hayvanlarn çalşlan alana girmesine ve elektrik
kablosuna dokunmasna müsaade etmeyiniz.
4 Uygun giyinin
Bol kiyafet giymeyin ve taki takmayin, aletin hareket eden
kisimlarina kaptirabilirsiniz. Saçnz uzunsa koruyucu başlk
giyin. Açik havada çalisirken uygun eldiven ve kaymayan ayakkabi
giyilmesi uygundur.
5 Kendi korunmaniz
Daima emniyet gözlükleri taknz. İşlemin toz veya frlayan
parçack yaratmas halinde, yüz veya toz maskesi kullann. Eğer
tanecikler çok scaksa ayrca s geçirmez önlük takn. Her zaman
kulak korumalarn takn.
Her zaman emniyet kask takn.
6 Elektrik çarpmasna karş önlem aln
Topraklanmş yüzeylere temastan kaçnn (Örn: borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar). Aleti olagan üstü sartlarda
kullanirken (Örnegin yüksek miktarda nem varsa, maden talasi
üretiliyorsa) yalitimli transformatör veya bir (FI) toprak kaçagi
devre kesicisi yerlestirilerek elektrik emniyeti arttirilabilinir.
7 Aşr uzanarak çalşmayn
Uygun bir sekilde yere basin ve dengeyi her zaman muhafaza
edin.
8 Daima dikkatli olun
Yaptğnz işe dikkat edin. İnsiyatifinizi kullann. Yorgunken aleti
kullanmayn.
9 İşlediğiniz parçay iyi sabitleyin
İşlediğiniz parçay sabitlemek için, işkence veya mengene
kullann. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde serbest
kalmş olur.
10 Toz çekme chaznn takm.
Eger toz çekme ve toplama fasilitileri baglanmasi için yerler
saglanmissa, bunlarin dogru olarak kullanildigina emin olun.
11 Ayar anahtarlarn ve aparatlarn çkartn
Aleti çalştrmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtar ve
aparatnn bulunmamasna dikkat edin.
12 Uzatma kablolari
Kullanmadan önce uzatma kablolarini gözden geçirin ve eger
zarar görmüsse degistirin. Alet açk havada kullanldğnda,
daima açk havada kullanm için özel yaplmş ve böyle olduğunu
gösteren bir damga taşyan uzatma kablolar kullann.
13 İşe uygun alet kullann
Bu ürünün kullanm tasarm bu kullanm klavuzunda
anlatlmştr. Küçük alet veya aksesuarlar, ağr hizmet tipi aletin
görevini yapmaya zorlamayn. Alet, imalat amacna uygun olan işi
daha iyi ve güvenli yapacaktr. Aleti zorlamayn.
132
15
16
17
18
19
20
Dikkat! Bu kullanm klavuzunda tavsiye edilenlerin dşnda
aksesuar ve parçalarn kullanm yaralanma riski doğurabilir.
Hasarl parça kontrolü yapn
Kullanmadan önce aleti ve ana kabloyu zarara karsi iyice kontrol
edin. Hareketli parçalarn ayarsz olup olmadğ veya tutukluk
yapp yapmadğn, krk parça olup olmadğn ve çalşmasn
etkileyebilecek diğer durumlar kontrol edin. Aletin düzgün
olarak çalisacagini ve istenilen görevi yerine getirecegini
garanti ediniz. Cihaz herhangi bir parças arzalysa ve
hatalysa kullanmaynz. Eger aç kapa dügmesi çalismiyorsa aleti
kullanmayiniz. Arzal parçalar yetkili servislerde tamir ettiriniz
veya değiştiriniz. Hiçbir tamirata kendi kendinize kalkismayiniz.
Aleti fişten çkartma
Aleti kapatn ve terk etmeden önce tamamen durmasn bekleyin.
Aleti kullanmadğnz zaman, herhangibir parçasn, aleti,
aksesuarlar veya bağlantlar değiştireceğiniz zaman aleti fişten
çekiniz.
Cihazn yanlşlkla çalşmasna engel olun
Fişi takarken tetiğin çekili olmamasna dikkat edin.
Kabloyu dikkatli kullann
Fisten kordonu çekerek asla çikarmayiniz. Kabloyu, s,
yağ ve keskin kenarlardan uzak tutun.
Kullanlmayan aletleri saklayn
Kullanlmayan elektrikli aletleri kuru, güvenli ve çocuklarn
ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
Aletlerinize iyi bakn
Daha iyi ve güvenli performans için aletlerinizi iyi durumda ve
temiz tutun. Bakm ve aksesuar değişimi için talimatlara uyun.
Tüm komuta mekanizmasn kuru, temiz ve yağlardan uzak tutun.
Tamiri
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarna uygundur. Aletinizi,
yetkili bir DEWALT onarm merkezinde onartn Tamirat daima
kalifiye kisiler tarafindan, orijinal yedek parçalar kullanilarak
yapilir Aksi taktirde kullanan kisiye gözönüne alinmayan
tehlikelere yol açar.
Şevli testereler için ek emniyet kurallar
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilit düğmelerinin ve
skştrma kollarnn skştrlmş olduğundan emin olun.
• Koruma yerinde bulunmuyorsa veya çalşmyorsa veya bakm
düzgün yaplmamşsa makineyi kullanmayn.
• Testere elektrik güç kaynağna bağlyken asla ellerinizi bçak
alanna sokmayn.
• Hareket halindeki makinenin levhasna herhangi bir alet veya
başka bir şeyi yerleştirerek çabucak durdurmaya çalşmayn; bu
yolla istenmeyen çok ciddi kazalar oluşabilir.
• Herhangi bir aksesuar kullanmadan önce talimat klavuzuna
bakn. Aksesuarlarn yanlş kullanm hasar oluşmasna yol açabilir.
• Kesilecek malzeme için uygun kesim levhasn seçin.
• Testere levhas üzerinde yazl bulunan maksimum hz dikkate
aln.
• Testere levhasyla işlem yaparken tutucu veya eldiven kullann.
• Bçağn doğru yönde dönmesine dikkat edin.
Bçağn keskin kalmasna özen gösterin.
• Testere bçağnn izin verilen maksimum hz, aletin plakada
belirtilen yüksüz çalşma hzndan daha büyük veya buna eşit
olmaldr.
• Teknik bilgilerde belirtilen ölçülere uymayan testere bçaklarn
kullanmayn. Bçağ dingil/aksa uydurmak için hiçbir ara levhas/
halkas kesinlikle kullanmayn. Sadece bu klavuzda belirtilen EN
847-1’e uygun bçaklar kullann.
• Ses çkş azaltlmş özel levhalar kullanabilirsiniz.
• HSS levhalar kullanmayn.
• Çatlak veya hasarl testere levhalarn kullanmayn.
• Yapşkanl diskleri kullanmayn.
TÜRKÇE
• Kesimi tamamladktan sonra anahtar serbest brakn ve başlğ üst
durma konumuna getirmeden önce testere levhasnn tamamen
durmasn bekleyin.
• Yivli kesim yapmadan önce kolun güvenli bir şekilde
sabitlendiğinden emin olun.
• Motor şaftn tutmak üzere pervaneye herhangi bir şey
skştrmayn.
• Kol demiri aşağ getirildiğinde testere üzerindeki levha korumas
otomatik olarak kalkar; kaldrldğnda ise levhann üzerinden
iner. Testerenin kontrolü srasnda veya kesim levhas taklp
çkarlrken koruma elle kaldrlabilir. Asla testereyi kapatmadan
levha korumasn elle kaldrmayn.
• Makinenin etrafndaki alan ihmal etmeyin ve etraf talaş, döküntü
parçalar gibi rasgele savrulan malzemelerden temizleyin.
• Düzenli olarak motorun hava deliklerinin temiz ve talaştan
arndrlmş olup olmadğn kontrol edin.
• Bakm yaparken veya kesim levhasn değiştirirken makineyi
elektrikten çekin.
• Makine çalşrken ve başlk durma konumunda değilken, herhangi
bir temizlik veya bakm işlemi yapmayn.
• Korumann ön ksm kesim yaparken görüntü rahatlğ sağlamak
için pancurlanmştr. Pancurlar uçan parçacklar önemli ölçüde
azaltmasna karşn koruma üzerinde boşluklar bulunur ve
pancurdan bakarken her zaman güvenlik gözlükleri taklmaldr.
Testere tezgahlar için ek emniyet kurallar
• Gövde kalnlğ keski demirinin kalnlğndan daha fazla veya diş
genişliği keski demirinin kalnlğndan daha az testere bçaklarn
kullanmayn.
• Testere bçağnn doğru yönde dönmesine ve bçak dişlerinin testere
tezgahnn ön tarafna bakmasna dikkat edin.
• Makineyi çalştrmadan önce tüm skştrma kollarn skştrn.
• Tüm bçak ve flanşlarn temiz olmasna ve bileziğin iç taraflarnn
bçağa bakmasna dikkat edin. Mil somununu iyice skştrn.
• Testere bçağn keskin tutun ve yerine iyice tespit edilmesine
dikkat edin.
• Keski demiri ile bçak arasndaki mesafenin doğru olarak - azami 5
mm - ayarlanmasna dikkat edin.
• Testereyi, üst ve alt siperler yerinde olmadan çalştrmayn.
• Ellerinizi testere bçağnn hareket yolundan uzak tutun.
• Makineyi, bçak değiştirmeden ve her türlü bakm çalşmasndan
önce prizden çekin.
• Her zaman itme çubuğu kullann ve kesim srasnda ellerinizi
bçağa 150 mm’den daha fazla yaklaştrmayn.
• Makineyi uygun voltajda çalştrn.
• Dönen bçağa madeni yağ sürmeyin.
• Ellerinizi, testere bçağnn arkasna uzatmayn.
• İtme çubuğunu kullanmadğnz zaman daima yerinde tutunuz.
• Ünitenin üzerine çkmayn.
• Nakliye srasnda testere bçağnn üst ksmnn, örneğin siper ile
kapal olduğundan emin olunuz.
• Siperi tutmak veya nakletmek için kullanmayn.
Çok amaçl testereler için ek emniyet kurallar
• Testere kolunun, tezgah kesim kipinde iken çalşma konumunda
sağlam bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olunuz.
• Testere kolunun, tezgah kesim kipinde meyilli kesim yaparken sağlam
bir şekilde sabitlenmiş olduğundan emin olunuz.
• Testere kipini değiştirirken tezgahn doğru olarak kilitlendiğine
emin olun.
• Tezgah testere kipinde oluk açarken uygun bir siper sistemi
kullanarak önlem alnz. Testere ile yark açlmasna izin verilmez.
• Tezgah kesim kipinde yrtma işlemi yaparken hiç bir zaman demirli
veya demirli olmayan materyalleri kesmeyin.
Diğer tehlikeler
Aşağdaki tehlikeler testere kullanmnda görülebilmektedir:
- dönen parçalara dokunma sonucu yaralanmalar
İlgili güvenlik kurallarnn uygulanmasna ve güvenlik donanmlarnn
kullanlmasna rağmen baz tehlikelerin önüne geçilememektedir. Bu
tehlikeler arasnda:
- Duyma hissinin azalmas.
- Dönen testere bçağnn açkta kalan ksmnn neden olduğu kaza
tehlikesi.
- Bçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
- Siperleri açarken parmaklarn ezilme tehlikesi.
- Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşep keserken
meydana gelen tozun yutulmas sonucu oluşan sağlk sorunlar
bulunmaktadr.
Alet üzerindeki işaretler
Alet üzerinde aşağdaki işaretler bulunur:
Makineyi gönye testere kipinde kullanrken, açp
kapatrken tetik şalterini çalştrdğnza emin olun. Şalter
kutusunu bu modda çalştrmayn.
Makineyi tezgah testeresi kipinde kullanrken, keski
demirinin monte edildiğine emin olun. Keski demiri
olmadan makineyi kullanmayn.
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Ksmen monte edilmiş makine
1 Kutu muhteviyat :
1 Tezgah testeresi konumu için üst siper
1 Gönye testere konumu için tezgah alt siperi
4 Bacaklar
2 Tekerlekler
4 Ayaklar
1 Paralel zgara
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya aksesuarlarnda hasar
oluşup oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice okuyup anlamaya zaman
ayrn.
Tanm (şekil A1 - A10)
D27107 çok amaçl testereniz, gönye testeresi ya da dört ana testere
işlevini (yrtma, çapraz kesim, meyil ve gönye kesimi) kolay, güvenli ve hassas bir şekilde yerine getiren bir testere tezgah olarak
kullanlmak üzere tasarlanmştr.
Gönye testere kipi
Testereniz, gönye testere kipinde dikey, gönye ya da meyil
konumlarnda kullanlabilmektedir.
Testere tezgah kipi
Kendi ekseninde döndürülen testere, standart yrtma işlevini yerine getirmek ve bçağa elle itilen geniş parçalarn kesilmesi için
kullanlmaktadr.
133
TÜRKÇE
Özellikler
A9
43
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
Açma/kapama anahtar (Testere tezgah kipi)
Tezgah salma kolu
Döner tezgah mengenesi
Gönye testere tezgah
Döner tezgah
Sağ siper
Sol siper
Hareketli alt koruma
Koruma salma kolu
Kullanm kolu
Devre kesici sıfırlama düğmesi
Kayar tezgah (D271055)
Çubuklar itin (DE3454) (gösterilmemiştir)
Bütün kiplerde kullanlmak üzere:
A10
44
Üç kanall toz çekme takm (D271054)
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaj için tasarlanmştr.
Daima şebeke voltajnn, aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn
olmasna dikkat edin.
Uzatma kablosu
A2
10
11
12
13
14
15
16
17
Kullanm kolu
Tetik şalteri (gönye testere kipi)
Sabit üst bçak siperi
Toz çekme adaptörü
Tekerlek
Bacak
Ayak
Yiv skştrma kolu
17
18
19
20
21
22
23
Yiv skştrma kolu
Yükseklik ayarlayc
Testere tezgah masas
Keski demiri
Üst bçak muhafazas
Paralel zgara
İtme çubuğu
Bir uzatma kablosu gerekiyor ise, bu makinenin güç girişine uygun
olan onaylanmş bir uzatma kablosu kullann
(bkz. teknik veriler). Minimum iletken boyutu 2.5 mm2’dir. Kablonun
kauçuk mahfazas ve bir toprakl iletkeni olmaldr.
Gerekli onarmlar yapn veya gerekiyorsa, kabloyu yenileyin.
Montaj ve ayarlar
Montaj ve ayarlardan önce mutlaka aletin fişini çekin.
Makine ve parçalarnn paketinden çkartlmas.
A3
Makineyi taşrken daima yardm aln. Makine bir kişinin
taşyamayacağ kadar ağrdr.
•
•
•
•
Ambalaj malzemesini kutudan çkarn.
Makineyi kaldrarak kutudan çkartn.
Parça kutusunu makinenin içinden çkartn.
Kalan ambalaj malzemesini kutudan çkartn.
Aksesuarlar
Gönye testere kipinde kullanlmak üzere:
30 Izgara ilavesi (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Ayarlanabilir sehpa 760 mm (max. yükseklik) (DE3474)
Destek klavuz raylar 1.000 mm (DE3494)
Destek klavuz raylar 500 mm (DE3491)
Eğimli destek (DE3495)
Döngülü duruş (DE3462)
Ksa iş parçalar için uzunluk engeli (klavuz raylaryla [33]
kullanlmak üzere) (DE3460)
Çkartlabilir engelli destek (DE3495)
Çkartlmş engelli destek (DE3495)
Malzeme mengenesi (D271051)
A6
40
Makara destek tezgah (DE3497)
Tezgah testeresi kipinde kullanlmak üzere:
A7
41
Meyil zgaras (D271052)
42
Genişleme tezgah (D271058)
A8
Ayaklarn monte edilmesi (şekil B)
Ayaklar monte edildiğinde, makine bir tezgah üzerine yerleştirilmeye
uygundur. Güvenli işletim için, makinenin tezgaha sabitlenmesi
gerekir.
• Makinenin ters çevrilmesi.
• Taban üzerindeki her montaj yerine (51) bir ayak (16) yerleştirin.
• Somunu (52) montaj yerlerinin üzerinde yer alan yarklarn (53)
içine kaydrn.
• Rondele (55) taklan bir civatay (54) ayaklara takn.
• Civatalar skştrn.
• Bacaklar aşağda tarif edildiği gibi monte edin.
• Bacaklar aşağda tarif edildiği gibi katlayn.
• Makineyi düz çevirin.
• Makineyi çalşma tezgahna monte edin.
Bacaklarn monte edilmesi (şekil C1 & C2)
Bacaklar monte edildiğinde, makine tek başna duracak şekilde
yerleştirilmeye uygundur.
• Makineyi ters çevirin.
• Bacaklar aşağda tarif edildiği gibi monte edin.
Ön bacaklarn ve arka bacaklarn farkl uzunluklara sahip olduğuna
dikkat edin. Arka bacaklar ön bacaklara göre biraz daha uzundur.
Bacaklar doğru yere monte ettiğinizden emin olun.
• Makineyi düz çevirin. Tezgahn düz durmasna dikkat edin;
gerektiğinde bacak yüksekliğini ayarlayn.
Arka bacaklar
• Tabann iç ksmndaki alt köşelerinde bulunan montaj noktalarna
(56) bacağ (15) yerleştirin (şekil C1).
134
TÜRKÇE
• Öncü bir civatay (57) dşardan çerçevenin ve bacaklarn içine
doğru geçirin.
• Civatalarn üzerine bir dirsek (58) ve bir kilit düğmesini (59)
yerleştirin.
• Kilit düğmelerini skştrn.
Ön bacaklar
• Tabann iç ksmndaki üst köşelerinde bulunan montaj noktalarna
(56) bacağ (15) yerleştirin (şekil C2).
• Bacaklarn üstünden bir dirsek (58) yerleştirin.
• Öncü bir civatay (57) içeriden dirseğin, bacaklarn ve çerçevenin
içine doğru geçirin.
• Civatalarn (59) üstüne bir kilit düğmesi yerleştirin.
• Kilit düğmelerini skştrn.
Bacaklarn katlanmas (şekil C3)
Ayaklar monte edildiğinde, makineyi bir tezgah üzerine
yerleştirilmeye uygun hale getirmek için bacaklar tabann içine doğru
katlanabilir.
• Makineyi ters çevirin.
• Birinci bacağn (15) kilit düğmesini (59) gevşetin.
• Bacağ içeriye doğru katlayn.
• Kilit düğmelerini skştrn.
• Diğer bacaklar için de ayn işlemi uygulayn.
• Makineyi düz çevirin.
Tekerleklerin monte edilmesi (şekil D)
• Makinenin iki tarafndaki dingillerin (60) üzerine bir tekerlek (14)
yerleştirin.
• Dingillerin dişli ucuna bir düz rondele (61) ve somun (62)
yerleştirin.
• Temin edilen anahtar ile somunlar skştrn.
Gönye testere kipi için montaj
Tezgah alt siperin taklmas (şekil E)
Tezgah alt siper (63) testere tezgah masasnn üstüne monte edilecektir.
• Siperin solundaki iki bağlaycy bçak yarğnn (65) solundaki
yarklarn (64) içine yerleştirin. Plastik vidalar saat yönünün
tersine doğru çevirin.
• Korumay düz olarak masa üzerine yerleştirin ve bağlaycy bçak
yarğnn sağndaki yarğn (66) içine bastrn. Plastik vidalar saat
yönünün tersine doğru çevirin.
• Çkartmak için, vidalar saat yönünde çevirin ve korumay çkartn.
Testere başlğ ve tezgahn çevrilmesi (şekil F1 - F4)
• Testere tezgahn (19) bir elinizle tutarken diğer elinizle tezgah
salma kolunu (2) sağa itin (şekil F1).
• Tezgah ön tarafta aşağya doğru itin (şekil F2) ve motor takm en
üst noktaya çkana ve plaka (67) tezgah kilitleme tertibatn (68)
kavrayana dek sonuna kadar çevirin (şekil F3).
• Başlğ tutarak yayl rulman ünitesi (70) yerinden kaldrlana kadar
salma kolunu (69) arkaya doğru itin (şekil F4).
• Rulman ünitesini yukarya çevirin.
• Başlğ skca tutarak yay basncnn başlğ yukarya park
konumuna çekmesine izin verin.
Testere bçağnn taklmas (şekil G1 - G4)
Yeni bir bçağn dişleri çok keskindir ve tehlikeli olabilir.
• Makine gönye testere kipindeyken bçaklar daima
değiştirin.
• Taklabilen en büyük bçak çap 305 mm’dir.
Asgari çap 300 mm’dir.
• Başlk kilit açma koluna (9) bastrarak alt korumay (8) serbest
brakn ve alt korumay mümkün olduğu kadar uzağa kaldrn
(şekil G1).
• Koruma dirseği vidasn (71) yeteri kadar gevşetin. Böylece
koruma dirseği (72) kalkabilir ve kesim levhas kilitleme vidasna
(73) erişebilirsiniz (şekil G2).
• Alt koruma, koruma dirseği vidas (71) ile kalkk konumdayken, bir
elinizle mil kilit düğmesine (74)
(şekil G1) bastrn, diğer elinizle de size verilen kesim levhas
anahtaryla sol taraftaki yivli kesim levhas vidasn (73) saat
yönüne doğru çevirerek gevşetin (şekil G3).
Mil kilidini kullanmak için, şekilde gösterildiği gibi
düğmeye basn ve mili kilit yerine oturana kadar elle
çevirin. Milin dönmesini önlemek için kilit düğmesine
basmaya devam edin (şekil D2).
(74, şekil G1)
• Levha kilit vidasn (73) ve dş mil halkasn (75) sökün (şekil G4).
• Kesim levhasn (76) iç mil halkasnn (78) üzerindeki omuza (77)
takn. Levhann alt köşesindeki dişlerin testerenin arka tarafna
baktğndan emin olun (operatörün karş tarafn).
• Dş mil halkasn yerine takn.
• Bir elinizle mil kilidini basl tutarken diğer elinizle levha kilit
vidasn (73) saat yönünün aksine çevirerek skştrn.
• Koruma dirseğini (72) levha kilit düğmesini (73) tamamen
kapatacak şekilde aşağ indirin (şekil G2).
• Koruma dirseği vidasn (71) skştrn.
Bçak dönerken mil kilidine kesinlikle basmayn.
Levhay taktktan sonra koruma dirseğini aşağda
tuttuğunuzdan ve koruma dirsek vidalarn iyice
skştrdğnzdan emin olun.
Gönye testere kipi için ayarlamalar
Gönye testereniz fabrikada doğru bir şekilde ayarlanmştr. Bu ayarn
nakliyat ve taşma ya da başka bir nedenle yeniden yaplmas gerekirse, testerenizin ayarlanmas için aşağdaki talimatlar uygulayn. Bu
ayarlar bir kez yapldktan sonra sabit kalacaktr.
Bçağn kontrol edilmesi ve aynaya göre ayarlanmas
(şekil H1 - H3)
• Döner tezgah (5) serbest brakmak için gönye civatasn (79)
gevşetin ve şev mandaln (80) bastrn (şekil H1).
• Mandal döner tezgah 0° şev konumunda buluncaya kadar döner
tezgah döndürün. Civatay skştrmayn.
• Bçak, testere kesiğine (81) hemen girene başlğ kadar aşağya
çekin.
• Bçağn (76) ve levhann (7) sol tarafnn karşsna bir gönye (82)
yerleştirin (şekil H2).
Kare blokun bçak dişlerinin uçlarna temaz etmemesine
özen gösterin.
135
TÜRKÇE
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Vidalar (83) (şekil H3) gevşetin ve gönyeyle ölçüldüğünde levha
sipere 90° olana kadar kadran/döner tezgah montajn sola veya
sağa hareket ettirin.
• Vidalar tekrar skştrn (83) (şekil H3). Bu aşamada şev
göstergesinin ayarna dikkat etmeniz gerekmez.
Gönye göstergesinin ayarlanmas (şekil H1 & H4)
• Döner tezgah (5) serbest brakmak için gönye civatasn (79)
gevşetin ve şev mandaln (80) bastrn (şekil H1).
• Gönye civatas gevşek durumdayken, şev demiri sfr geçecek
şekilde döndürerek şev mandalnn yerine oturmasn sağlayn.
• Göstergeyi (84) ve şev kadrann (85) gözlemleyin (şekil H4).
Gösterge tam olarak sfr göstermiyorsa viday (86) gevşetin,
göstergeyi 0°’yi gösterecek şekilde hareket ettirin ve viday
skştrn.
Levhay tablaya ayarlama ve kontrol etme (şekil I1 - I3)
• Yiv skştrma kolunu (17) gevşetin (şekil I1).
• Testere başlğn tam dik olacak şekilde sağa bastrn ve yiv
skştrma kolunu skştrn.
• Bçak, testere kesiğine (81) hemen girene başlğ kadar aşağya
çekin.
• Tablann üzerine ve levhann karşsna (76) bir gönye (82)
yerleştirin (şekil I2).
Kare blokun bçak dişlerinin uçlarna temaz etmemesine
özen gösterin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Yiv skştrma civatasn (17) (şekil I1) gevşetin ve levha, gönyeyle
ölçüldüğünde masaya 90° oluncaya kadar dikey konum ayar engeli
vidasn (87) içeri veya dşar (şekil I3) doğru çevirin (şekil I2).
• Yiv kadran (89) üzerinde yiv göstergesi (88) sfr göstermiyorsa,
göstergeyi sabitleyen viday (90) gevşetin ve göstergeyi gerektiği
şekilde hareket ettirin (şekil I3).
Siperin ayarlanmas (şekil J)
Siperin sol tarafnn üst ksm, testere tam sola 48°’lik yiv sağlayacak
şekilde açklk sağlamak üzere sola ayarlanabilir. Siperi (7) ayarlamak
için:
• Siper skştrma civatasn (91) gevşetin ve yan siperin üst ksmn
sola kaydrn.
• Testere kapalyken bir deneme yapn ve gereken açklğ kontrol
edin. Aynay, kesilecek parçay en iyi şekilde desteklerken kolun
yukar-aşağ hareketini engellemeyecek şekilde bçağa en yakn
konuma ayarlayn.
• Düğmeyi güvenli bir şekilde skştrn.
Klavuz çentik (92) kesim artklaryla tkanabilir. Klavuz
çentiği temizlemek için bir çubuk veya düşük basnçl hava
kullann.
Meyil açsnn kontrol edilmesi ve ayarlanmas (şekil I1, J & K)
• Siper skştrma civatasn (91) gevşetin ve yan siperin üst ksmn
sonuna kadar sola kaydrn (şekil J).
• Meyil mengenesi civatasn (17) (şekil I1) gevşetin ve orta meyil
konumu engeli (93) yana döndürülmüşken testere kolunu, aç
konumu engeli (94) meyil konumu ayarlama engelinin (95)
karşsna oturuncaya kadar sola hareket ettirin (şekil K). Bu, 45°’lik
yiv konumudur.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
136
• Aç konumu engeli meyil konumu ayarlama engeli (95) karşsna
dayalyken gösterge (88) 45° gösterene kadar, meyil konumu
ayarlama engeli vidasn gerektiği kadar içe veya dşa doğru
çevirin.
Orta meyil açsnn kontrol edilmesi ve ayarlanmas
(şekil I1, J & L)
Orta yiv açs, taç şekli kesim yaplrken hzl erişimle kolaylk
sağlamak üzere 30°’ye önceden ayarlanmştr.
• Siper skştrma civatasn (91) gevşetin ve yan siperin üst ksmn
sonuna kadar sola kaydrn (şekil J).
• Meyil mengenesi civatasn (17) (şekil I1) gevşetin ve orta meyil
konumu engeli (93) yerine dönmüşken, meyil konumu engeli (96)
orta meyil konumu engeli (93) üzerine dayanana kadar testere
kolunu sola hareket ettirin (şekil L). Bu, 30°’lik yiv konumudur.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Orta meyil konumu engeli, meyil konumu ayarlama engeli karşsna
dayalyken gösterge (88) 30° gösterene kadar, meyil konumu
ayarlama engeli vidasn (96) gerektiği kadar içe veya dşa doğru
çevirin.
Testere tezgah kipi için montaj
Gönye testereden, testere tezgah kipine dönüştürme
(şekil A1, M1 - M5)
• Bçağ, döner tezgah mengenesi (3) ile tam olarak 0° çapraz kesim
konumuna getirin (şekil A1).
• Kesme demirinin montaj yarğna yeteri kadar girmesini sağlamak
için kesme demiri skştrma düğmesini (97) gevşetin (şekil M1).
• Kesme demirini (20) , tabann içindeki saklama konumundan
çkartn.
• Bçak korumasn (8) serbest brakmak için koruma salma kolunu
(9) bastrn, ondan sonra bçak korumasn olabildiğince kaldrn
(şekil A1) .
• Kesme demiri dirseğini (98) montaj yarğnn içine kaydrn (99)
(şekil M1). Skştrma düğmesini skştrn.
• Siperin yay yüklü üst ksmnn (7) döner tezgaha karş dayanmasn
sağlamak için kolu (100) itin (şekil M2).
• Testere başlğn aşağya çekin.
• Salma kolunu (69) arkaya doğru itin (şekil M3).
• Çentikler (101) yerlerine (102) oturana kadar rulman ünitesini
(70) aşağya itin (şekil M3).
Bçak alt bçak siperine temas etmemelidir.
• Tezgah salma kolunu (2) sağa çekin, tezgahn (4) (şekil M4) ön
kenarn kaldrn ve tezgah tespit tertibatnn (68) plakas, tezgah
tespit tertibat mandal ile, testere tezgah kipinde korumak üzere
otomatik olarak birleşene kadar 180° geriye çevirin (şekil M5).
• Tezgah alt siperini çkartn.
Kesme demirinin ayarlanmas (şekil N1 & N2)
Keski demirine (20) ayarlamalar yaplacağ zaman, üniteyi
gönye testere kipinde çevirmek en doğru olandr (şekil
N2) “Testere tezgahndan gönye testere kipine geçiş”
bölümünde izah edildiği gibi hareket edin.
Doğru konum, keski demirinin tepesinin en yüksek bçak dişlerinden
2 mm daha aşağda olmamas ve yarçap gövdesinin testere bçağ
dişlerinin uçlarndan en fazla 3 - 8 mm uzaklkta olmasdr (şekil N1).
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Keski demirinin yatay konumunu ayarlamak için civatalar (102)
gevşetin.
TÜRKÇE
• Keski demirinin dikey konumunu ayarlamak için civatalar (103)
gevşetin.
• Civatalar iyice skştrn.
Üst bçak korumasnn taklmas (şekil O)
Makine bir kez testere tezgah kipine ayarlandğnda üst bçak
korumas (21) keski demirine (20) çabuk ve kolayca tespit edilecek
şekilde tasarlanmştr.
• Kelebek somunu gevşetin (105).
• Korumay dikey olarak tutarak, korumann arkasndaki çentiği
keski demiri ile birleştirin.
• Civata çubuğunun oluğa girdiğinden emin olarak korumay keski
demirinin (20) üzerinden aşağya indirin.
• Yerleştirme vidas (106) ile korumay keski demirine kilitleyecek
korumay yatay konuma çevirin.
• Kelebek somunu skştrn.
Testerenizi, testere tezgah kipinde üst bçak siperi takl
olmadan kesinlikle kullanmayn.
Paralel aynann taklmas ve ayarlanmas (şekil P1 - P5)
Paralel ayna (22) bçağn her iki yanna da taklabilmektedir.
• Dirseği (107) soldan veya sağdan kaydrn (şekil P1). Skştrma
plakas tezgahn ön kenarnn arkasndan kavramaktadr.
• Aynay bçağa karş yukar kaydrn.
• Aynay yerinde korumak üzere kolu (108) aşağya itin.
• Aynann bçağa paralel olduğunu kontrol edin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Kilit düğmelerini (109) gevşetin ve aynann tepesindeki ayarlama
civatalarna (110) erişmeyi sağlamak için aynay geriye doğru
kaydrn (şekil P2).
• Anahtar kullanarak, ayna dirseğini ayna desteğine bağlayan ayar
civatalarn gevşetin.
• Aynay, bçak ile ayna arasndaki mesafeyi bçağn her iki ucundan
ölçerek bçağa paralel olacak şekilde konumlandrnz.
• Ayarlama yapldğ zaman, ayar civatalarn tekrar skn ve aynann
bçağa paralel olup olmadğn tekrar kontrol edin.
• Göstergenin (111) kadran üzerinde sfr gösterip göstermediğini
kontrol edin (şekil P3). Gösterge tam olarak sfr göstermiyorsa
viday (112) gevşetin, göstergeyi 0°’yi gösterecek şekilde hareket
ettirin ve viday skştrn.
Aynann kurulumu bçağn sağ tarafnda yaplmaz.
Aynay bçağn sol tarafnda kullanma hazrlamak için, aşağdaki
işlemleri yapn (şekil P4):
• Kilit düğmesini (109) çkartn.
• Ayna profilini (113) mengene desteğinden kaydrn.
• Mengene desteğini (114) daire şeklinde döndürün ve kilit
düğmelerini yeniden takn.
• Aynay mengene desteği üzerine kaydrn.
• Düğmeleri skştrn.
Ayna tersine çevrilebilir: Kaln iş parçalarn keserken itme
çubuğunun kullanmn sağlamak için, iş parças, 75 mm’lik veya 11
mm’lik cepheye konabilir (şekil P5).
• 11 mm’ye kurmak için, ayna mengene düğmelerini (109) gevşetin
ve aynay (113) mengene desteğinden (114) kaydrn.
• Aynay çevirin ve şekilde gösterildiği gibi çentikteki mengene
desteğini yeniden tutturun (şekil P5).
• Tam olarak 75 mm yükseklikte kullanmak için, aynay geniş cephe
ile dikey konumda mengene desteğine kaydrn
(şekil P4).
• İnce parçalarn yrtlmasnda itme çubuğunun bçak ile
ayna arasna girebilmesi için 11 mm profili kullann.
• Aynann arkas, kesme demirinin ön tarafyla ayn düzeyde
olmaldr.
Köşe demirinin montaj ve ayarlanmas (şekil Q1 - Q4)
Köşe demiri (D271052) bir seçenek olarak mevcuttur.
Köşe demiri (41), makine testere tezgah kipinde iken şevli kesim için
kullanlabilir (şekil Q1).
• Mengene düğmesini (115) gevşetin ve klavuz çubuğu (116)
çevirin (şekil Q2). Skştrma düğmesini skştrn.
• Aynay tezgahn soluna doğru kaydrn (şekil Q3).
• Kilit düğmesini (117) gevşetin.
• Siper (76) ve levhann (41) karşsna bir gönye (82) yerleştirin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Somunu (118) birkaç dönüş gevşetin ve levha, gönyeyle
ölçüldüğünde bçağa 90° oluncaya kadar sağ aç ayar engel
vidasn (119) içeri veya dşar doğru çevirin (şekil Q3).
• Düğmeyi (117) skştrn.
• Göstergenin (120) kadran (121) üzerinde sfr gösterip
göstermediğini kontrol edin. Gerektiğinde ayarlayn.
Testere tezgah kipinden, gönye testere kipine dönüştürme (şekil A3,
E & M1 (20)
• Şayet taklmş ise paralel levhay (22) veya köşe demirini çkartn
(şekil A3).
• Üst bçak siperini (21) çkartn.
• Tezgah alt siperi (63) yerine takn (şekil E).
• İşlemi bölüm “Testere baslğ ve tezgahn çevrilmesi” bölümünde
anlatldğ gibi yürütün.
• Bçak korumasn (8) tutarken, keski demiri skştrma düğmesini
(97) gevşetin ve keski demirini (20) çkartn (şekil M1).
• Bçak korumasn alçaltn.
• Keski demirini, tabann içindeki saklama konumuna yerleştirin.
Kullanm talimatlar
• Daima güvenlik talimatlarna ve uygulanan kurallara uyun.
• Kesilecek parçann, skca tespit edilmiş olmasna dikkat
edin.
• Alete hafifçe bastrn ve testere bçağnn üzerine yan
basnç binmemesine dikkat edin.
• Aşr yüklemeden kaçnn.
Kullanmadan önce:
• Uygun testere bçağn takn. Çok aşnmş bçaklar kullanmayn.
Makinenin azami devri, bçağn azami devrinden fazla olmamal.
• Çok küçük parçalar kesmeye çalşmayn.
• Bçağn serbestçe kesmesini sağlayn. Kesimi zorlamayn.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hza ulaşmasn bekleyin.
• Tüm skştrma düğmeleri ve skştrma kollarnn kavrar vaziyette
olmasna dikkat edin.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil R1 - R3)
Bu makinede iki bağmsz anahtar sistemi bulunmaktadr. Gönye testere kipinde, tetik anahtar (11) kullanlmaktadr (şekil R1). Testere
tezgahnda, açma/kapama anahtar (1) kullanlmaktadr (şekil R2).
Şalter kutusunun içinde entegre, manuel sıfırlayıcılı motor aşırı yük
koruyucusu bulunmaktadır. Elektrik kesintisi durumunda, aşağıdaki
adımları takip edin:
- Makinenin kapalı olduğundan emin olun.
- Sıfırlama düğmesine basın (142).
137
TÜRKÇE
Gönye testere kipi (şekil R1)
Aleti kilitlemek için tetik içinde kilit taklabilecek bir delik (122)
bulunur.
• Aleti çalştrmak için tetik anahtara (11) basn.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
Testere tezgah kipi (şekil R2 & R3)
Açma/kapama anahtar çoklu avantajlar sunmaktadr:
- no-volt salma fonksiyonu: herhangi bir nedenden dolay elektrik
kesilirse, anahtarn tekrar elle etkinleştirilmesi gerekir.
- ekstra güvenlik: menteşelenmiş güvenlik ilişik plakas (123),
delikler (124 & 125) boyunca bir asma kilit geçirerek kilitlenebilir.
Plaka ayrca, plakann ön taraf üzerindeki basnç durdurma
düğmesini bastrdğ zaman, bir “kolay yerleştirmeli” acil durdurma
düğmesi olarak hizmet verir.
• Makineyi açmak için yeşil start düğmesine basnz (126).
• Makineyi kapatmak için krmz stop düğmesine basnz (127).
Anahtarlarn kilitlenmesi
• Makinenin yetkisiz kişiler tarafndan kullanlmasn engellemek
için, asma kilit kullanarak her iki anahtar da kilitleyin.
Temel kesimler
Gönye testere kipinde kesim yapma işlemi
Testereyi siper olmadan çalştrmak çok tehlikelidir.
Siperler kesim srasnda yerli yerinde olmaldr.
• Tezgah alt korumann kesim artklaryla tkanmamasna dikkat
edin.
• Demirden olmayan metalleri kesmek için iş parçasn daima
skştrn.
Genel kullanm
- Gönye testere kipinde testere başlğ otomatik olarak üst “park”
konumunda kilitlenmektedir.
Koruma salma kolunu skştrma testere başlğnn kilidini
açacaktr. Testere başlğnn aşağya hareket ettirilmesi hareketli
alt korumay çeker.
- Kesim tamamlandktan sonra park konumuna gri dönen testere
başlğ kesinlikle engellemeyin.
- Kesim dş malzemenin asgari uzunluğu 10 mm’dir.
- Ksa malzemelerin (bçağn sağ ve solunda en az 190 mm)
kesiminde opsiyonel malzeme mengenesinin kullanlmas
önerilmektedir.
- UPVC parçalar keserken, doğru yüksekliğe destek sağlayabilmek
amacyla kesilen malzemenin altna tamamlayc bir profili olan
ahşap bir destek kullanlmaldr.
Dikey düz çapraz kesim (şekil S1)
• Gönye civatasn (79) gevşetin ve şev mandalna (80) basn.
• Şev mandaln 0° konumuna ayarlayn ve gönye civatasn
skştrn.
• Ağac kesilmek üzere aynaya karş yerleştirin (7).
• Kumanda kolunu (10) kavrayn ve koruma salma koluna (9)
bastrn.
• Motoru çalştrmak için tetik anahtarna (11) basn.
• Kesim levhasnn keresteyi kesmesi ve kesim çentiğine (81)
girmesi için başlğ bastrn.
• Kesimi tamamladktan sonra anahtar serbest brakn ve başlğ üst
durma konumuna getirmeden önce testere levhasnn tamamen
durmasn bekleyin.
Dikey gönye çapraz kesim (şekil O)
• Gönye civatasn (79) gevşetin ve şev mandalna (80) basn. Döner
tezgah istenen açya sola veya sağa doğru hareket ettirin.
138
• Şev mandal otomatik olarak solda ve sağda 15°, 22,5°, 35,3° ve
45°’ye solda ve sağda yerleşecektir. Orta aç isterseniz başlğ
skca tutun ve gönye civatasn skştrarak kilitleyin.
• Kesime başlamadan önce şev mandalnn skca kilitlendiğine
daima emin olun.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Bir ahşap parçasnn ucunu küçük bir kesimdş aralk ile
keserken, parçay, kesimdş aralğn bçak gövdesinin
yannda ve büyük aç ayna tarafnda olacak şekilde
konumlandrn:
sol gönye, kesimdş aralk sağda
sağ gönye, kesimdş aralk solda.
Yiv çapraz-kesim (şekil S3)
Yiv açlar 48° sol ve 2° derece sağ arasnda ayarlanabilir ve sfr ile
sola veya sağa maksimum 45° şev konumunda ayarl döner tezgah ile
kesilebilir.
• Siper skştrma civatasn (89) gevşetin ve yan siperin üst ksmn
sonuna kadar sola kaydrn.
• Yiv skştrma kolunu (17) gevşetin ve meyil istendiği gibi
ayarlayn.
• Meyil skştrma düğmesini iyice skştrn.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Bileşik gönye (şekil T1 - T4)
Bileşik gönye, bir gönye açs (şekil T1) ve bir meyil açsnn (şekil
T2) birlikte kullanldğ bir kesim türüdür. Bu kesim türü, şekil T3’
de gösterilen eğimli kenarlar olan çerçeve ve kutularn yapm için
kullanlmaktadr.
Kesim açs kesimden kesime değişiyorsa,
yiv skştrma düğmesinin ve şev kilit düğmesinin iyice
skştrlmş olup olmadğn kontrol edin.
Bu düğmeler, yiv veya şev değişikliği yapldktan sonra
skştrlmaldr.
• Aşağdaki tablo,en çok kullanlan bileşik gönye kesimleri için
doğru meyil ve gönye ayarlarn seçmede size yardmc olacaktr.
Tabloyu kullanmak için, projenizin istenen “A” (şekil T4) açsn
kullann ve bu açy tablodaki uygun eğri üzerinde bulun. Bu
noktadan tabloyu aşağya doğru takip ederek doğru meyil açsn
bulun ve düz çizgiyi takip ederek doğru gönye açsn bulun.
• Testerenizi bu açlara ayarlayn ve birkaç deneme kesimi yapn.
• Kesilen parçalar birleştirmeyi deneyin.
• Örnek: 25° dş açl (aç “A”) (şekil T4) 4 tarafl bir kutu
yapabilmek için sağ üst taraftaki eğriyi kullann.
Eğri ölçeği üzerinde 25°’yi bulun. Testerenin gönye açsn (23°)
bulmak için eğriyi kesen yatay çizgisini her iki yönde takip edin.
Ayn şekilde testerenin meyil açs ayarn (40°) bulmak için
eğriyi kesen dikey çizgiyi yukarya ya da aşağya doğru takip
edin. Testere ayarlarn denemek için birkaç hurda ahşap parças
üzerinde kesim yapn.
BU GÖNYE AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE AYARLAYIN
TÜRKÇE
KARE KUTU
6 YÜZLÜ
KUTU
- Sağ taraf
• Aynann karşsndaki kornişin alt.
• Sol gönye.
• Kesimin sol tarafn koruyun.
Dş köşe
- Sol taraf
• Aynann karşsndaki kornişin alt.
• Sol gönye.
• Kesimin sağ tarafn koruyun.
- Sağ taraf
• Aynann karşsndaki kornişin üstü.
• Sağ gönye.
• Kesimin sağ tarafn koruyun.
8 YÜZLÜ
KUTU
BU MEYİL AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE AYARLAYIN
Kesme kaidesi kornişleri
Kaide kornişinin kesimi 45°’lik bir meyil açsnda
gerçekleştirilmektedir.
• Kesim yapmadan önce testere kapalyken bir deneme yapn.
• Bütün kesimler testerenin üzerinde düz yatan kornişin arka
ksmyla yaplr.
İç köşe
- Sol taraf
• Kornişi, üst taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sol tarafn koruyun.
- Sağ taraf
• Kornişi, alt taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sol tarafn koruyun.
Dş köşe
- Sol taraf
• Kornişi, alt taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sağ tarafn koruyun.
- Sağ taraf
• Kornişi, üst taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
• Kesimin sağ tarafn koruyun.
Taç kornişleri kesme
Taç kornişin kesimi bir bileşik gönye içinde gerçekleştirilir. En üst
derecede bir kesinlik elde etmek için, testereniz daha önceden
ayarlanmş 35,3°’lk gönye ve 30°’lik meyil aç konumuna sahiptir.
Bu ayarlar, üstte 45°’lik ve altta 45°’lik açlara sahip standart taç
kornişler içindir.
• Nihai kesimleri yapmadan önce artk malzemelerle kesim
denemeleri yapn.
• Bütün kesimler bir sol meyilde ve kaidenin karşsndaki kornişin
arkasyla yaplmaktadr.
İç köşe
- Sol taraf
• Aynann karşsndaki kornişin üstü.
• Sağ gönye.
• Kesimin sol tarafn koruyun.
Tezgah kipinde kesme
• Daima keski demirini kullann.
• Keski demiri ve bçak siperinin daima doğru bir şekilde
birleştirilmesine dikkat edin.
• Gönye testerenin ayarlandğna ve 0° gönyeye kilitlendiğine daima
emin olun.
Metalleri bu kip ile kesmeyin.
Yarma işlemi (şekil U1 & U3)
• Meyil açsn 0° olarak ayarlayn.
• Testere bçağ yüksekliğini ayarlayn.
• Parmaklğ istenen açya ayarlayn.
• Çalşma parçasn tezgah üstünde düz olarak ve sipere dayal
tutun. Çalşma parçasn testere bçağndan yaklaşk 25 mm uzakta
tutun.
• Ellerinizi, testere bçağnn hareket yönünden uzak tutun.
• Testereyi çalştrn ve bçağn tam hza ulaşmasn bekleyin.
• Kesilecek parçay, sipere skca bastrarak yavaşça üst bçak
siperinin altna doğru itin. Bçak dişlerinin kesmesine zaman
tanyn ve parçay bçağn içinden zorla geçirmeyin. Bçak hz
sabit tutulmaldr.
• Bçağa yaknken itme çubuğu (23) kullanmay unutmayn.
• Kesme işlemi tamamlannca, makineyi kapatn, bçağn durmasn
bekleyin ve çalşma parçasn aln.
Çalşma parçasnn serbest veya kesilen kenarndan
tutmayn veya itmeyin.
Küçük parçalarn yrtma işleminde daima bir itme çubuğu
kullann.
Yivli kesimler (şekil U2)
• İstenen yiv açsn ayarlayn.
• Yarma işlemindeki gibi işlemleri yapn.
Çapraz kesim (şekil V1)
• Meyil açsn 0° olarak ayarlayn.
• Testere bçağ yüksekliğini ayarlayn.
• Köşe demirini 0° olarak ayarlayn.
• İşlemi yrtmada olduğu gibi yürütün, sadece iş parçasn bçağa
doğru itmek için köşe demirini kullann.
Meyilli çapraz kesim
• İstenen yiv açsn ayarlayn.
• İşlemi, çapraz kesimde olduğu gibi yürütün.
139
TÜRKÇE
Gönye kesimleri (şekil V2)
• Köşe demirini istenen açya ayarlayn.
• İşlemi, çapraz kesimde olduğu gibi yürütün.
Testere tezgah siperi
Suva tipi siper, yasal olarak öngörüldüğü ülkelerde standart takma
dahildir. Diğer ülkelerde ise opsiyonel bir parçadr.
Seçenekli eklemeler
Taşma (şekil Y)
Makinenizi daima üst bçak siperi takl olarak testere
tezgah kipinde taşyn.
Herhangi bir eklenti takmadan önce daima makinenin
fişini prizden çekin.
Toz çekme takm (şekil W1 & W2)
Bu makine her kipte kullanm için iki ayr toz çekme noktasyla
donatlmştr.
• Ağaç keserken toz emisyonlaryla ilgili kurallara uygun olarak
tasarlanmş bir toz çekme cihaz kullann.
Bağlant - gönye testeresi konumu (şekil W1)
• Birinci hortumun bir ucunu toz çekme adaptörüne bağlayn (13).
• Hortumun diğer ucunu manifoldun orta giriş portundan içeriye
sokun (128).
• Diğer hortumun bir ucunu tezgah-alt sipere bağlayn (63).
• Hortumun diğer ucunu manifoldun dş giriş portundan içeri
yerleştirin.
Bağlant - gönye testeresi konumu (şekil W2)
• Gönye testeresi konumunda izlediğiniz yöntemi kullann, sadece
hortumu tezgah-alt siperinden testere bçağ siperine bağlayn
(21).
Gönye testere ek destek/uzunluk engeli (şekil A5)
Ek destek ve uzunluk engeli sol ya da sağ tarafa ya da her iki tarafta
iki çift olarak monte edilebilmektedir.
• 31 - 39 no.lu parçalar iki klavuz ray (32 & 33) üzerine takn.
• 210 mm genişliğindeki (15 mm kalnlğndaki) levhalar eğimli
destekleri (34) kullann.
Makara destek tezgah (şekil A6)
Makara destek tezgah (40) uzun iş parçalarn desteklemek
için kullanlmaktadr. Gönye testere kipinde, makara destek tezgah sol veya sağ tarafa ya da iki takm halinde her iki tarafa
taklabilmektedir. Testere bçağ kipinde testere tezgahnn ön ya da
arka tarafna taklabilmektedir.
Yan genişleme tezgah (şekil A8)
Yan genişleme tezgah, makineye taklan çubuğun uzunluğuna ve
tezgahn sabitlendiği konuma bağl olarak bçak ile kesme demiri
aralğn 600 mm ya da daha fazla açabilmektedir. Yan genişleme
tezgah, klavuz raylaryla (33) (opsiyonel) birlikte kullanlmaldr.
Ayarlanabilir tezgahn ön kenar boyunca oyulmuş bir ölçek
bulunmaktadr. Ayarlanabilir tezgah, klavuz çubuklarna taklan
sağlam bir tabana yerleştirilmiştir.
• Genişleme tezgahn, her iki tezgah üzerindeki mesafe ölçeğini
devam ettirmek için makinenin sağ tarafna takn.
Kayar tezgah (şekil A9)
Bu kayar tezgah (43) ile testerenin solunda 1200 x 900 mm’ye kadar
levhalar kesilebilmektedir.
Klavuz çubuklar, makineden hzl bir şekilde sökülebilen ancak
yine her düzeyde ayarlanabilen sağlam bir alaşm başlk üzerine
taklmştr. Ayna, ayarlanabilir bir engelin ve dar parçalar için ayarlanabilir bir desteğin hzl bir şekilde konumlandrlabilmesi için bir
ölçek şeridiyle donatlmştr.
140
Döner tekerlekler makinenin kolay taşnmasn sağlar.
• Arka bacaklar tabann içine katlayn.
• Ön bacaklar tabann dşnda katlayn.
• Makineyi bacaklardan kaldrn.
Makineyi taşrken daima yardm alnz. Makine bir kişini
taşmas için çok ağrdr.
Bakm
DEWALT elektrikli aletiniz, minimum bakmla uzun süre çalşacak
şekilde imal edilmiştir. Her zaman sorunsuz çalşmas, alete gerekli
bakmn yaplmasna ve düzenli temizliğe bağldr.
Yağlama
Motorun rulmanlar fabrikada yağlanmştr ve su geçirmez.
• Döner tezgah rulman yüzeyinin sabit tezgahn kenarndan kayan
yerini düzenli olarak hafifçe yağlayn.
• Periyodik olarak kesim vidabaşlğ derinliğini yağlayn.
• Talaş ve krnt birikimi meydana gelen parçalar periyodik olarak
kuru bir frça ile temizleyiniz.
Mil ayar (şekil Z1 - Z3)
İki tezgah arasnda açklk yaratmak için, aşağdaki işlemleri
uygulayn:
• Makineyi testere tezgah kipine döndürün.
• Vidalar (138) ve tespit plakasn (139) sökün.
• Ayar milinin (141) vidasn (140) gevşetin.
• Bir çift iğne burunlu kerpeten kullanarak ayar milini döndürün.
• Ayar milini kerpeten ile tutun ve viday skn.
• Tespit plakasn yerine takn ve viday skn.
• Makineyi gönye testere kipine döndürün. Testereyi gönyeli
bitiştirmek için gerekli olan gücü kontrol edin. Gerekli olan güç
çok yüksek ise yukardaki aşamalar tekrar edin.
Çevreyi koruma
Ayr biriktirme. Bu ürün normal ev atklar ile çöpe
atlmamaldr.
DEWALT ürününüz şayet bir gün değiştirilmesi gerekiyor ise, veya
bundan böyle sizin için kullanlmayacak ise bu aleti normal ev atklar
ile çöpe atmayn. Bu ürünü ayr bir biriktirme için ayrn.
Kullanlmş ürünlerin ayrca biriktirilmesi ve paketlenmesi
malzemelerin yeniden dönüşümüne ve yeniden
kullanmna izin vermektedir. Yeniden dönüşümü
olan malzemelerin yeniden kullanm, çevre kirliliğini
önlenmesine yardm etmekte ve ham maddeye olan talebi
indirgemektedir.
TÜRKÇE
Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satn aldğnz zaman, belediye
atk bölgelerinde veya perakendeciler tarafndan evlerden elektrikli
aletlerin ayr olarak biriktirilmesini sağlayabilir.
DEWALT ürünleri çalşma ömürlerini tamamladklarnda, DEWALT
bunlarn geri kazandrlmas ve biriktirilmesi için kolaylklar
sağlamaktadr. Bu hizmetten yararlanmak için lütfen sahip olduğunuz
ürünü, bunlar toplayan yetkili bir tamir servisine götürün.
Bu klavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisine başvurarak
size en yakn yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirsiniz. Ya da,
Internet’te DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve satş sonras
hizmet veren yetkililerin tam detaylarn öğrenebilirsiniz. Bu site:
www.2helpU.com adresindedir.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
DEWALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletinizin performans sizi tam
olarak tatmin etmiyorsa, 30 gün içinde takas için yetkili bayinize
geri götürebilirsiniz. Satn alma belgesinin ibraz şarttr.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATİ •
Bir yllk tam garantiye ek olarak, tüm DEWALT aletleri bir yl
süreyle ücretsiz servis desteğine de sahiptir. Satn alma tarihinden
itibaren bir yl içinde yaplan hiçbir onarm ve koruyucu bakm
işleminden işçilik ücreti almamaktayz. Satn alma tarihinin
belgelenmesi şarttr.
• BİR YILLIK TAM GARANTİ •
DEWALT ağr hizmet tipi endüstriyel aletleri, satş tarihinden
itibaren bir yl süreyle garantilidir. Hatal malzemeden veya
işçilikten kaynaklanan tüm arzalar ücretsiz onarlr. Lütfen aleti
herhangi bir yetkili DEWALT veya Black & Decker servis merkezine
gönderin, ya da bizzat başvurun.
Bu garanti aşağdakileri kapsamaz:
• Aksesuarlar
• Başkalar tarafndan yaplan veya girişimde bulunulan
onarmlardan kaynaklanan hasar
• Yanlş kullanm, ihmal, eskime ve aşnmadan, alet üzerinde
değişiklik ve amaç dş kullanmdan kaynaklanan hasar.
Size en yakn yetkili DEWALT tamir acentesi için lütfen bu
klavuzun arkasnda bulunan uygun telefon numarasn kullann.
Buna ek olarak, DEWALT yetkili tamir servislerinin bir listesini ve
satis-sonrasi servisimiz ile ilgili tüm detayli bilgileri Internet’de
www.2helpU.com adresinden edinebilirsiniz.
141
∂§§∏¡π∫∞
¢I™∫√¶PI√¡√ D27107
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
Δ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
Δ¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜
ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÏÂ›‰·˜
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡
¶¿¯Ô˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÏÂ›‰·˜
¶¿¯Ô˜ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
ÃÚfiÓÔ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
μ¿ÚÔ˜
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
s
kg
D27107
230
2.000
1.700
4.000
300 - 305
30
2,1 - 2,2
2,5
< 10
42
D27107
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ ÌÂ: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 61029-1,
EN 61029-2-11, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ
DEWALT ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK &
98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿ EN 61029-2-11:
D27107
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)*
91,5
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
102,5
KpA (·‚‚·ÈfiÙËÙ· ˯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘)
dB (A)
3
KWA (·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘)
dB (A)
3
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
πηÓfiÙËÙ˜ ÎÔ‹˜
£¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
°ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
·ÚÈÛÙÂÚ¿
‰ÂÍÈ¿
·ÚÈÛÙÂÚ¿
‰ÂÍÈ¿
48°
48°
48°
2°
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÎÔ‹˜ ηٿ ÂÁοÚÛÈ·
‰È‡ı˘ÓÛË ˘fi ÁˆÓ›· 90°
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÏÔÍfiÙÌËÛ˘ 45°
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ 90°
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45°
ª¤Á. ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ Û ÎÏ›ÛË 45°, ÁˆÓ›· 45°
mm
mm
mm
mm
mm
205
160
155
110
100
£¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÚÈÔÓÈÔ‡
ª¤Á. ÁˆÓ›· ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÎÔ‹˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿/‰ÂÍÈ¿
μ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 90°
μ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ˘fi ÁˆÓ›· 45°
mm 150/320
mm 81
mm 56
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
∞ȯÌËÚ¤˜ Ï¢ڤ˜.
142
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ
EN 61029-2-11:
D27107
< 2,5 m/s2*
* ∞‚‚·ÈfiÙËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ EN 12096: 1,1 m/s2
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
10 A
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÎÔ‹˜
Û·˜.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
∂§§∏¡π∫∞
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙÂ
¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜
Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‰È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
º˘Ï¿ÍÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.
13
°ÂÓÈο
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó Î›Ó‰˘ÓÔ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÚ·Û›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÁ·Û›·˜
Ó· Â›Ó·È Î·Ï¿ ʈÙÈṲ̂ÓË (250 - 300 Lux). ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÚÔÎÏËı› ˘ÚηÁÈ¿ ‹ ¤ÎÚËÍË,
.¯. ÎÔÓÙ¿ Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò· Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ
¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
4 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó·
È·ÛÙÔ‡Ó Û ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. E¿Ó ¤¯ÂÙ ̷ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿
ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û ˘·›ıÚÈÔ˘˜
¯ÒÚÔ˘˜, ÊÔÚ¤ÛÙ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ù· ηٿÏÏËÏ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù·.
5 ∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ºÔÚ¤ÛÙ ̿Ûη ÚÔÛÒÔ˘
‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÂÚÁ·Û›·
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÎfiÓ˘ ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ
ۈ̷Ùȉ›ˆÓ. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ù· ۈ̷ٛ‰È· ·˘Ù¿ Ó· ›ӷÈ
Ôχ ıÂÚÌ¿, Ó· ÊÔÚ¿Ù Â›Û˘ ԉȿ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÛÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·.
ºÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ˆÙ·Û›‰Â˜. ¡· ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÎÚ¿ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
6 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
(.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù· ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.). ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ (.¯.
Û ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó·
·˘ÍËı› Ë ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜ ‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜
‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ú‡̷ (FI).
7 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
8 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
9 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi.
∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô
Û·˜ ¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
10 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
E¿Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Û˘Û΢ÒÓ ·Ê·›ÚÂÛ˘
Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜
Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ ÙÚfiÔ.
11 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ·
ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ
¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
12 ∫·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ, ·Ó ¤¯ÂÈ Êı·Ú›.
14
15
16
17
18
19
20
E¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Û˘Û΢‹ Û ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÌfiÓÔ Î·Ï҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ
Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‹Ì·ÓÛË.
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈÎÚ¿ ÂÚÁ·Ï›· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó·
ÂÈÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘. ΔÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ· ¿Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘. ªË ˙ÔÚ›˙ÂÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ΔfiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È
Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹
¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË Ô˘
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜
‰È·ÎfiÙ˜, Î·È ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È
Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ. μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi
ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó
οÔÈÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿Ùو̷. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô, Â¿Ó Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘
DEWALT. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ÂÈÛ΢¿ÛÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô.
μÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÚÔÙÔ‡
·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›Ù ·fi ·˘Ùfi. μÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· fiÙ·Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÚÔÙÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ·ÚÂÏÎfiÌÂÓÔ ‹ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ, Î·È ÚÈÓ
·fi ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘.
∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
¶ÚÔÙÔ‡ ‚¿ÏÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ
ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi Ù˘. ¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ï¿‰È ηÈ
·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
EÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ
ÛÙÂÁÓÔ‡˜, ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ Î·È Î·ı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙÂ
Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ
ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ fiϘ ÔÈ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÎfiÙ˜ Ó· ›ӷÈ
ÛÙÂÁÓÔ›, ηı·ÚÔ› Î·È ¯ˆÚ›˜ Ï¿‰È· ‹ ÁÚ¿Û·.
EÈÛ΢¤˜
ΔÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi
Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ù˘ DEWALT. √È ÂÈÛ΢¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È
ÌfiÓÔ ·fi ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο
ÁÓ‹ÛÈˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÁˆÓȷο ÚÈfiÓÈ·
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiÏ· Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ ÙˆÓ
ÛÊÈÁÎÙ‹ÚˆÓ Â›Ó·È ÁÂÚ¿ ÛÊÈÁ̤ӷ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
143
∂§§∏¡π∫∞
• ªËÓ ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‹ ·Ó Ô ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹ ‰ÂÓ
Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ÛˆÛÙ¿.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ηӤӷ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û¤Á·˜ fiÙ·Ó ÙÔ
ÚÈÔÓÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ËÁ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· fiÙ·Ó Â›Ó·È
Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ¿ÏÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙËÓ ÏÂ›‰· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÌÏÔοÚÂÙÂ. ªÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ηٿ
Ï¿ıÔ˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜.
• ¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ. ∏ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë.
• EÈϤÍÙ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂ›‰· ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Îfi„ÂÙÂ.
• ªËÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ÙËÓ Ì¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÌÈ· ı‹ÎË ‹ ÊÔÚ¤ÛÙÂ Á¿ÓÙÈ· fiÙ·Ó È¿ÓÂÙÂ ÌÈ·
ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÏÂ›‰· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ÊÔÚ¿.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙË ÏÂ›‰· ÎÔÊÙÂÚ‹.
• ∏ ̤ÁÈÛÙË ÂÈÙÚÂÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
¿ÓÙ· ›ÛË ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ¯ˆÚ›˜
ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ù·Ì¤Ï·.
• ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ
‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· Ù¯ÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÂÌ¿¯È· ·fiÛÙ·Û˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂÈ
Ô Ë ÏÂ›‰· ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÏÂ›‰Â˜ ÌÂ
ÚԉȷÁڷʤ˜ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÙ˘Ô EN 847-1.
• ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÏÂ›‰Â˜ ÂȉÈ΋˜
ۯ‰›·Û˘, ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıfiÚ˘‚Ô.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂ›‰Â˜ ·fi HSS (¯¿Ï˘‚· ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜).
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂ›‰Â˜ Ì ڈÁ̤˜ ‹ ˙ËÌȤ˜.
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÏÂÈ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜.
• ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÎÔ‹˜, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜
ÚÔÙÔ‡ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ Â¿Óˆ ı¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ fiÙ·Ó
Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÏÔͤ˜ ÎÔ¤˜.
• ªË ÛÊËÓÒÓÂÙ ٛÔÙ ÛÙÔÓ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔÓ
¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ı· ·Ó˘„ˆı› ·˘ÙfiÌ·Ù·
fiÙ·Ó Î·Ù¤‚ÂÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜. £· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙË ÏÂ›‰· fiÙ·Ó
·Ó˘„ˆı› Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜. √ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó˘„ˆı› ÌÂ
ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‹ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹ÚˆÓ
ÏÂ›‰·˜ ‹ ÁÈ· ÂÈıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ó˘„ÒÓÂÙÂ
ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Ë
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË
¯ˆÚ›˜ ‰È¿Û·ÚÙ· ˘ÏÈο, .¯. ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· Î·È ·ÔÎfiÌÌ·Ù·.
• EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο fiÙÈ ÔÈ Û¯ÈṲ̂˜ ÙÔ˘ ·¤Ú· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ›ӷÈ
ηı·Ú¤˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ˘ÏÈÎÔ‡.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ‹ fiÙ·Ó
·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙËÓ ÏÂ›‰·.
• ¶ÔÙ¤ ÌËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔț٠ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ‹
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ fiÙ·Ó ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Ë ÎÂÊ·Ï‹
‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ı¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
• ΔÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ʤÚÂÈ ÂÚÛȉˆÙ¿
·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ηχÙÂÚË ÔÚ·ÙfiÙËÙ· ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ∞Ó Î·È Ù·
·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓÈ˙fiÌÂÓ·
ÙÂÌ¿¯È·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È Ú¤ÂÈ Ó·
ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿ fiÙ·Ó ÎÔÈٿ٠̤۷ ·fi Ù·
·ÓÔ›ÁÌ·Ù·.
144
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ¿ÁÎÔ˘˜ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘
• ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ì ¿¯Ô˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‹ Ï¿ÙÔ˜
‰ÔÓÙÈÔ‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÙÂÌ·¯ÈÛÌÔ‡.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰›ÛÎÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹
ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
¿ÁÎÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤Ó˜ ÚÈÓ
·Ú¯›ÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·.
• ™ÈÁÔ˘Ú¢Ù›Ù fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‰›ÛÎÔÈ Î·È ÔÈ ÊÏ¿ÓÙ˙˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ηÈ
fiÙÈ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î¿Ì„Ë ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó
ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ. ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ¿ÍÔÓ· ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ
·ÛʷϤ˜.
• ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÎÔÊÙÂÚfi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÛˆÛÙ¿
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÛˆÛÙ‹
·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ - ̤ÁÈÛÙË 5 ¯ÈÏ.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ӷ Ù·
¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡
Ú‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ‹ Ó· οÓÂÙÂ
ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
• ¶¿ÓÙÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÌÈ· ˆÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô, Î·È ÔÙ¤ ÌË
ÏËÛÈ¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ Û ·fiÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi 150 ¯ÈÏ. ·fi
ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÚÈÔÓÈÔ‡ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹.
• ªËÓ ÂȯÂÈÚ›Ù ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ٿÛË ¿ÏÏË ·fi
ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ÏÈ·ÓÙÈο ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ fiÛÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
• ªË ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ Ï‚Ȥ ÒıËÛ˘ ¿ÓÙ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ fiÙ·Ó ‰Â
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ.
• ªËÓ ÛÙ¤ÎÂÛÙ ¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢‹.
• ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Â¿Óˆ ÙÌ‹Ì·
Ù˘ Ï¿Ì·˜ Ù˘ Û¤Á·˜ Â›Ó·È Î·Ï˘Ì̤ÓÔ, .¯. Ì ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
• ªËÓ È¿ÓÂÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Î·È ÌËÓ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ˆ˜
Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÚÈfiÓÈ· ‰ÈÏ‹˜ fi„ˆ˜
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË
ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔ‹˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ˜ ηٿ ÙËÓ
ÎÔ‹ Ì ʿÏÙÛÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔ‹˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ fiÙ·Ó
·ÏÏ¿˙ÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÎÔ‹˜.
• ¡· ›ÛÙ ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› ηٿ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘Ï·ÎÒÛÂˆÓ ÛÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔ‹˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∏ Ï¿ÓÈÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È.
• ªËÓ ÚÈÔÓ›˙ÂÙ ÔÙ¤ ÌÂÙ·ÏÏÈο Ë ÌË-ÛȉËÚÔ‡¯· ˘ÏÈο fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙÂ
ÛÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
¶·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ
√È ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ú›ÔÓˆÓ:
- ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ·fi ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ÙÌ‹Ì·Ù·
¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ› ›ӷÈ:
- μÏ¿‚Ë ÛÙËÓ ·ÎÔ‹.
- ∫›Ó‰˘ÓÔÈ ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌË Î·Ï˘Ì̤ӷ
ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÏÂ›‰·˜.
- ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Û‡ÓıÏȄ˘ ‰·ÎÙ‡ÏˆÓ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙ ٷ ÚÔÛٷ٢ÙÈο.
- μÏ¿‚˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÂÈÛÓÔ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿
ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘, ÂȉÈο Ô͢¿˜, ‰Ú˘fi˜ Î·È MDF.
∂§§∏¡π∫∞
EÙÈΤÙ˜ Â› ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ
¶¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ Û¯ËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ:
A2
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Ì˯·Ó‹ ÛÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘ fiÙ·Ó ·Ó¿‚ÂÙÂ Î·È Û‚‹ÓÂÙ ÙË Ì˯·Ó‹.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ‰È·ÎÔÙÒÓ Û’·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Ì˯·Ó‹ ÛÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ ¤¯ÂÈ
ÙÔÔıÂÙËı›. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÙÔ
Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜.
£¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÚÈÔÓÈÔ‡
√Ù·Ó ÙÔ Á˘Ú›ÛÂÙ ·Ó¿Ô‰· Â› ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·, ÙÔ ÚÈfiÓÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜
ÎÔ‹˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ· ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ô˘ Â›Ó·È Ê·Ú‰È¿, ÂÓÒ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›Ù Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ.
§·‚‹ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ‡„Ô˘˜
ΔÚ·¤˙È ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
ª·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜
∞Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜
øÛÙ‹ÚÈ· Ú¿‚‰Ô
°È· ¯Ú‹ÛË ÛÂ ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘:
30 ΔÔÔı¤ÙËÛË Ô‰ËÁÔ‡ (DE7120)
A5
31
32
33
34
35
36
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A1 - A10)
£¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
™ÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
Û οıÂÙË ı¤ÛË, Û ÁˆÓ›· ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜ ‹ Û ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
17
18
19
20
21
22
23
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û·˜ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ D27107 ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·Ûı› ÁÈ· Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ ‹ ˆ˜ ¿ÁÎÔ˜ ÚÈÔÓÈÔ‡, ÒÛÙ ӷ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·, Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ
·ÚȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÔ‹˜, ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜, ÏÔÍ‹˜
ÎÔ‹˜ Î·È ÏÔÍÔÙÔÌ‹˜.
§·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
¢È·ÎfiÙ˘ ÛηӉ¿Ï˘ (ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘)
™Ù·ıÂÚfi ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÎfiÓ˘
ΔÚÔ¯fi˜
¶fi‰È
¶¤ÏÌ·
§·‚‹ ÛÊÈÎÙ‹Ú· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
A3
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ªË¯¿ÓËÌ· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ
1 ∫È‚ÒÙÈÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ:
1 ∞Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÁÈ· ı¤ÛË ¿ÁÎÔ˘ ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓÔ˘
1 ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È (˘ÔÙÚ·¤˙ÈÔ) ÁÈ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
4 ¶fi‰È·
2 ΔÚÔ¯Ô›
4 ¶fi‰È·
1 ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
10
11
12
13
14
15
16
17
37
38
39
ƒ˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ‚¿ÛË 760 ¯ÈÏ. (ª¤Á. ‡„Ô˜) (DE3474)
ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÚԯ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ 1.000 ¯ÈÏ. (DE3494)
ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÚԯ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ 500 ¯ÈÏ. (DE3491)
ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏ›Û˘ (DE3495)
™ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ (DE3462)
™ÙÔ Ì‹ÎÔ˘˜ ÁÈ· ÎÔÓÙ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ (Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
Ì ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡ [33]) (DE3460)
™Ù‹ÚÈÍË Ì ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙÔ (DE3495)
™Ù‹ÚÈÍË ÌÂ ·Ê·ÈÚÂı¤Ó ÛÙÔ (DE3495)
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ˘ÏÈÎÔ‡ (D271051)
40
™Ù‹ÚÈÍË Î‡ÏÈÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (DE3497)
A6
°È· ¯Ú‹ÛË ÛÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡:
A7
41
°ˆÓÈ·Îfi˜ Ô‰ËÁfi˜ (D271052)
42
ΔÚ·¤˙È Â¤ÎÙ·Û˘ (D271058)
43
ΔÚ·¤˙È ÔÏ›ÛıËÛ˘ (D271058)
ƒ¿‚‰Ô ÒıËÛ˘ (DE3454) (‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·È)
A8
A9
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο
°È· ¯Ú‹ÛË Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:
A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
142
¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off (ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
ÚÈÔÓÈÔ‡)
ªÔ¯Ïfi˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
™ÊÈÁÎÙ‹Ú·˜ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡
ΔÚ·¤˙È Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È
¢ÂÍÈfi˜ Ô‰ËÁfi˜
∞ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ô‰ËÁfi˜
∫ÈÓËÙfi˜ οو ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÏÂ›‰·˜
ªÔ¯Ïfi˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
§·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Κουμπί επαναρρύθμισης ασφαλειοδιακόπτη
A10
44
™‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÙÚÈÒÓ Ô‰ÒÓ (D271054)
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ
Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
∞Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ¤Ó· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ηÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÔ Ú‡̷ ÂÈÛfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘
145
∂§§∏¡π∫∞
Ì˯·Ó‹˜ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο ÛÙÔȯ›·). ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·ÁˆÁÔ‡
Â›Ó·È 2,5 mm2. ΔÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Î·È ¤Ó·
·ÁˆÁfi Á›ˆÛ˘.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ
ηÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
μÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙· ÚÈÓ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∞ÔÛ˘Û΢·Û›· ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘
√Ù·Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Ó· ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· οÔÈÔ
‚ÔËıfi. ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Ôχ ‚·Ú‡ ÁÈ· Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ›
¤Ó· ÌfiÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ·fi ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ.
• ∞Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ·fi ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ˘fiÏÔÈ· ˘ÏÈο Û˘Û΢·Û›·˜ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
ΔÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ (ÂÈÎ. μ)
∞ÊÔ‡ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
¿Óˆ Û ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·,
ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÂÚˆı› ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∞Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹.
• ΔÔÔıÂÙ›ÛÙ ÌÈ· ‚¿ÛË (16) οو ·fi οı ı¤ÛË (51) ÛÙË ‚¿ÛË.
• ™‡ÚÂÙ ¤Ó· ·ÍÈÌ¿‰È (52) ÛÙË ÛÎÈÛÌ‹ (53) Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ ¿Óˆ ·fi
ı¤ÛÂȘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÌÔ˘ÏfiÓÈ (54) Ì·˙› Ì ÌÈ· ÚÔ‰¤Ï· ÛÙË ‚¿ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜.
• ΔÔÔıÂÙ›ÛÙ ٷ ԉȿ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ.
• ∞Ó·‰ÈÏÒÛÙ ٷ ԉȿ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û fiÚıÈ· ı¤ÛË.
• ™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
ΔÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ (ÂÈÎ. C1 & C2)
∞ÊÔ‡ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ù· fi‰È·, ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
·˘ÙfiÓÔÌ·.
• ∞Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹.
• ΔÔÔıÂÙ›ÛÙ ٷ ԉȿ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ. E¯ÂÙÂ
˘fi„Ë fiÙÈ Ù· ÌÚÔÛÙÈÓ¿ Î·È Ù· ÈÛÈÓ¿ ԉȿ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜
Ì‹ÎÔ˘˜. Δ· ÈÛÈÓ¿ fi‰È· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÔÈÔ Ì·ÎÚÈÓ¿ ·fi Ù·
ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ԉȿ. μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù· ԉȿ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ
ÛˆÛÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û fiÚıÈ· ı¤ÛË. μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È
Â›‰Ô. E¿Ó ··ÈÙ›ٷÈ, Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‡„Ô˜ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ô‰ÈÔ‡.
Δ· ÈÛÈÓ¿ fi‰È·
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ¤Ó· fi‰È (15) Û οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (56) Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ‚¿Û˘ (ÂÈÎ. C1).
• ¶ÂÚ·ÛÙ¤ ¤Ó· ÌÔ˘ÏfiÓÈ (57) ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ̤۷ ·fi ÙȘ ÙÚ‡˜
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î·È ÛÙ· fi‰È·.
• ¶ÂÚ·ÛÙ¤ ¤Ó· ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (58) Î·È ¤Ó· ÌÔ¯Ïfi ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ (59) ÛÙ·
ÌÔ˘ÏfiÓÈ·.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
ªÚÔÛÙÈÓ¿ fi‰È·
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ¤Ó· fi‰È (15) Û οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (56) Ô˘
‚Ú›ÛÎÂÙ ÛÙÔ ¿Óˆ ¿ÎÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ‚¿Û˘ (ÂÈÎ. C2).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·Ó· ÛÙ‹ÚÈÁÌ· (58) ÛÙ· fi‰È·.
• ¶ÂÚ·ÛÙ¤ ¤Ó· ÌÔ˘ÏfiÓÈ (57) ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤۷ ·fi ÙȘ ÙÚ‡˜
ÛÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·, ÛÙ· fi‰È· Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ.
146
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (59) ¿Óˆ ÛÙ· ÌÔ˘ÏfiÓÈ·.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
ΔÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ (ÂÈÎ. C3)
Δ· fi‰È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·‰ÈψıÔ‡Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Ë
Ì˯·Ó‹ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Ì¿ÁÎÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∞Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÙ ÙË Ì˯·Ó‹.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (59) ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ (15).
• ∞Ó·‰ÈÏÒÛÙ ÙÔ fi‰È ÚÔ˜ Ù· ̤۷.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• E·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· fi‰È·.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û fiÚıÈ· ı¤ÛË.
ΔÔÔı¤ÙËÛË ÙÔÓ ÙÚÔ¯ÒÓ (ÂÈÎ. D)
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÙÚÔ¯fi (14) ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ (60) Û οı ÌÂÚÈ¿ Ù˘
Ì˯·Ó‹˜.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· Â›Â‰Ë ÚÔ‰¤Ï· (61) Î·È ¤Ó· ·ÍÈÌ¿‰È (62) ÛÙÔ
¿ÎÚÔ ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ Ì ÙÔ Û›ڈ̷.
• ™Ê›ÍÙ ٷ ·ÍÈÌ¿‰È· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÙÂ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
ΔÔÔı¤ÙËÛË ˘ÔÙÚ·¤˙ÈÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ (ÂÈÎ. E)
ΔÔ ˘ÔÙÚ·¤˙ÈÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (63) ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ̤۷ ÛÙȘ Û¯ÈṲ̂˜ (64) ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹
‰›ÛÎÔ˘ (65). °˘Ú›ÛÙ ÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ ‚›‰Â˜ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Â›Â‰Ô ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È
·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· ÛÙË ÛÎÈÛÌ‹ (66) ‰ÂÍÈ¿ ·fi ÙË ÛÎÈÛÌ‹ Ù˘
ÏÂ›‰·˜. °˘Ú›ÛÙ ÙË Ï·ÛÙÈ΋ ‚›‰· ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.
• °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ, Á˘Ú›ÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
∞Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛÌ· Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. F1 - F4)
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÚÈÔÓÈÔ‡ (19) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Î·È ȤÛÙ ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (2) ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (ÂÈÎ. F1).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ (ÂÈÎ. F2)
Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó¿Ô‰· ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂı› Ô ÎÈÓËÙ‹Ú·˜
ÛÙÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Ó· ÂÌϷΛ Ë Ͽη (67) ÛÙË Û˘Û΢‹
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (68) ( ÂÈÎ.F3).
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (69) ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
·ÙË̤ÓÔ ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ÒÛÔ˘ Ë ÌÔÓ¿‰· ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ (70) Ó· ÌÔÚ› Ó·
ÛËΈı› ·fi ÙË ‚¿ÛË Ù˘ (ÂÈÎ. F4)
• ™ËÎÒÛÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ.
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹, ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙËÚ›Ô˘
Ó· ʤÚÂÈ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ ÛÙË ı¤ÛË ·Ó¿·˘Û˘.
ΔÔÔı¤ÙËÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. G1 - G4)
Δ· ‰fiÓÙÈ· ÌÈ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜ ÏÂ›‰·˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ÂÈΛӉ˘Ó·.
• ∞ÏÏ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ‰›ÛÎÔ˘˜ fiÛÔ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ
ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘.
• ∏ ̤ÁÈÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı›
Â›Ó·È 305 ¯ÈÏ. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Â›Ó·È 300 ¯ÈÏ.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ (9) ÁÈ·
Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (8), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
·Ó˘„ÒÛÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
(ÂÈÎ. G1).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (71)
Â·ÚÎÒ˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (72)
∂§§∏¡π∫∞
Ó· ·Ó˘„ˆı› Î·È Ó· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· Ù˘
ÏÂ›‰·˜ (73) (ÂÈÎ. G2).
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ·Ó·ÛËΈ̤ÓË ı¤ÛË
̤ۈ Ù˘ ‚›‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (71) (ÂÈÎ. G1),
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ¿ÍÔÓ· (74) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ηÈ
ηÙfiÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜ (26) Ì ÙÔ
¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ ÁÈ· Ó· χÛÂÙ ÙË ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊÔ
Û›ڈ̷ (73), ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ (ÂÈÎ. G3).
°È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·, ȤÛÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔ
¯¤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù fiÙÈ È¿ÓÂÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™˘Ó¯›ÛÙÂ
Ó· Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·. (74, ÂÈÎ. G1)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· ÏÂ›‰·˜ (73) Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (75) (ÂÈÎ. G4).
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ (76) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ (77)
Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (78),
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÛÙË Î¿Ùˆ ¿ÎÚË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹).
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ›ÛÙ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·.
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (73) ÛÙÚ›‚ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓË Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ Û·˜.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (72) ÚÔ˜ Ù· οو
ÒÛÙ ӷ ηχÙÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (73)
( ÂÈÎ. G2).
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (71)
¶ÔÙ¤ ÌË Ȥ˙ÂÙ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÂÓÒ
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ÏÂ›‰·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ Îڷٿ٠ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
οو Î·È Ó· ÛÊ›ÍÂÙ ηϿ ÙȘ ‚›‰Â˜ ÙÔ˘ ·ÊÔ‡
ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰·.
ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
ΔÔ °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ Û·˜ Ú˘ıÌ›ÛÙËΠÂ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ‹˜ ÙÔ˘
‹ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ÛÙ¿‰È· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈ·
Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÎÚȂ›˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. H1 - H3)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (79) Î·È ȤÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È (50).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È ÎÔ‹˜ ̤¯ÚÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 0°. ªË ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi.
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ï›ÁÔ
ÛÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (81).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (82) ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ (7)
ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ÏÂ›‰·˜ (76) (ÂÈÎ. ∏2).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (83) (ÂÈÎ. ∏3) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
Îϛ̷η˜/ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ
Ë ÏÂ›‰· Ó· Â›Ó·È Û ÁˆÓ›· 90° Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (ÂÈÎ. ∏2).
• ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙȘ ‚›‰Â˜ (83) (ÂÈÎ. ∏3). ªË ‰ÒÛÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Û’·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. H1 & H4)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (79) Î·È ȤÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È (50).
• ªÂ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓÔ, ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ηıÒ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚÓ¿Ù ·fi ÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó.
• ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË (84) Î·È ÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (85)
(ÂÈÎ.∏4). ∞Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ìˉ¤Ó, χÛÙ ÙË ‚›‰·
(86), ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 0Æ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰·.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ (ÂÈÎ. π1 – π3)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (17) (ÂÈÎ. π1).
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, ÁÈ· Ó·
ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ηٷÎfiÚ˘ÊË, Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË Ï·‚‹
Û‡ÛÊÈ͢ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜.
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ï›ÁÔ
ÛÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (81).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ (82) Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ,
ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙË ÏÂ›‰· (76) (ÂÈÎ. π2).
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (17) Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ
·Ó·ÛÙÔϤ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ηٷÎfiÚ˘Ê˘ ı¤Û˘ (87) (ÂÈÎ. π3) ÚÔ˜ Ù·
̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· ‚ÚÂı› ÛÙȘ 90Æ Û ۯ¤ÛË ÌÂ
ÙÔÓ ¿ÁÎÔ, fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (ÂÈÎ. π3).
• E¿Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (88) ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ Îϛ̷η
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (89), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (90) Ô˘ ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ
‰Â›ÎÙË Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È (ÂÈÎ.π3).
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. J)
ΔÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÌÔÚ› Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÓÂÈ ‰È¿ÎÂÓÔ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ
ÚÈfiÓÈ Ó· Îfi‚ÂÈ ÏÔÍ¿ Ì Ï‹ÚË ÁˆÓ›· 48Æ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ
ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (7):
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (91) Î·È Û‡Ú·Ù ÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ∫¿ÓÂÙ ÂÎ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂϤÁÍÙ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰È·Î¤ÓÔ˘. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ
fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È
ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙË Ï·‚‹.
∏ ÂÁÎÔ‹ Ô‰‹ÁËÛ˘ (92) ÌÔÚ› Ó· ÊÚ¿ÍÂÈ ·fi Ù·
ÚÈÔÓ›‰È·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ̛· ‚¤ÚÁ· ‹ ·¤Ú· ¯·ÌËÏ‹˜
›ÂÛ˘ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙËÓ ÂÁÎÔ‹ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. π1, J & K)
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (91) Î·È Û‡Ú·Ù ÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È (ÂÈÎ. J).
• §‡ÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (17) (ÂÈÎ. π1) Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜
ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· ÂӉȿÌÂÛ˘ ı¤Û˘ ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (93)
ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Ï¢ÚÈο, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿
̤¯ÚÈ Ô˘ Ô ·Ó·ÛÙÔϤ·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ (94) Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
Â¿Óˆ ÛÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔϤ· Ù˘ ı¤Û˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (95)
(ÂÈÎ. ∫). ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45Æ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔϤ· ı¤Û˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (95) ̤۷
‹ ¤Íˆ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ̤¯ÚÈ Ô˘ Ô ‰Â›ÎÙ˘ (88) Ó· ‰Â›ÍÂÈ 45° Ì ÙÔÓ
·Ó·ÛÙÔϤ· ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ Ó· ·ÎÔ˘Ì¿ ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· Ú‡ıÌÈÛ˘
ı¤Û˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜.
147
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÂӉȿÌÂÛ˘ ÁˆÓ›·˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. π1, J & L)
∏ ÂӉȿÌÂÛË Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÚÔηıÔÚÈÛÙ› ÛÙȘ 30°, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜
ÙËÓ Ù·¯Â›· Ú‡ıÌÈÛË ÎÔ‹˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎÔÚÒÓ·˜.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (91) Î·È Û‡Ú·Ù ÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È (ÂÈÎ. J).
• §‡ÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (17) (ÂÈÎ. π1) Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜
ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· ÂӉȿÌÂÛ˘ ı¤Û˘ ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (93)
ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿
̤¯ÚÈ Ô˘ Ô ·Ó·ÛÙÔϤ·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ (96) Ó·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔϤ· Ù˘ ı¤Û˘
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (93) (ÂÈÎ. L). ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 30°.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔϤ· ı¤Û˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (96) ̤۷
‹ ¤Íˆ fiÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ̤¯ÚÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ (88) Ó· ‰Â›ÍÂÈ 30° Ì ÙÔÓ
Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ·Ó·ÛÙÔϤ· ı¤Û˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔÓ
·Ó·ÛÙÔϤ· ÂӉȿÌÂÛ˘ ı¤Û˘ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
∞ÏÏ·Á‹ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘ (ÂÈÎ. A1, M1 - M5)
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Û ı¤ÛË 0Æ ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ Ì Ϸ‚‹ ÙÔ˘
ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (3) ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË (ÂÈÎ. ∞1).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈÁ͢ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜ (97) ÙfiÛÔ
ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÛÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ Ó· ÂÈÛ·¯ı› ÛÙË ÛÎÈÛÌ‹
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (ÂÈÎ. ª1).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ (20) ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
Ù˘ ‚¿Û˘.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (9) ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ (8), ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó˘„ÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (ÂÈÎ. ∞1).
• ™‡Ú·Ù ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜ (98) ÛÙË ÛÎÈÛÌ‹
ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (99) (ÂÈÎ. ª1). ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈ͢.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi (100) ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„Ù ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ
ÂÏ·ÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (7) Ó· ·ÎÔ‡Ì· ÛÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ
ÙÚ·¤˙È (ÂÈÎ. ª2)
• ΔÚ·‚‹ÍÙ οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (69) ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ (ÂÈÎ. ª3).
• ¶·Ù‹ÛÙ οو ÙËÓ Ê¤ÚÔ˘Û· ÌÔÓ¿‰· (70) ̤¯ÚÈ ÔÈ ÂÁÎÔ¤˜ (101) Ó·
·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙ˘ ı¤ÛÂȘ (102) (ÂÈÎ. ª3).
√ ‰›ÛÎÔ˜ ‰Â ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÏÔοÚÂÈ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘.
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (2) ‰ÂÍÈ¿, ÛËÎÒÛÙÂ
ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (4) (ÂÈÎ. ª4) Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔ ÚÔ˜
Ù· ›Ûˆ ̤ۈ 180Æ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÌϷΛ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ë Ͽη Ù˘
Û˘Û΢‹˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (68) ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ Û˘Û΢‹˜
·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, ÒÛÙ ӷ ÙÔ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ Û ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. ª5).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ˘Ô-ÙÚ·¤˙ÈÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ (ÂÈÎ. N1 & N2)
√Ù·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ (20),
ηχÙÂÚ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÙ ÙË ÌÔÓ¿‰· Û ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿˜ (ÂÈÎ. ¡2). ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙÂ
ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “∞ÏÏ·Á‹ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ¿ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ¿ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘”.
™ÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË Ú‡ıÌÈÛ˘, Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ (31) ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ
Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi 2 mm ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰fiÓÙÈ
ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Î·È Ë ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ Ó· ÌËÓ ·¤¯ÂÈ ¿Óˆ ·fi 3 - 8 mm
·fi ÙȘ ·È¯Ì¤˜ ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ (ÂÈÎ. ¡1).
148
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• §·ÛοÚÂÙ ٷ ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (102) ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË
ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜.
• §·ÛοÚÂÙ ٷ ÌÔ˘ÏfiÓÈ· (103) ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙȘ ‚›‰Â˜.
ΔÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘ (ÂÈÎ. √)
‘√ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ÏÂ›‰·˜ (21) ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Ó· Û˘Ó¿ÙÂÈ
ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ (20) fiÙ·Ó Ë Ì˯·Ó‹ ¤¯ÂÈ
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ÂÙ·ÏÔ‡‰· (105).
• ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· οıÂÙ·, ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙË ÛÎÈÛÌ‹
›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜.
• ∫·Ù‚¿ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ (20),
ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ Ô ¿ÍÔÓ·˜ ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ ÂÛÔ¯‹.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÛÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ı¤ÛË, ÔÈ ÔÔ›·
·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ ̤ÛÔ Ù˘ ‚›‰·˜
ÙÔÔıÂÛ›·˜ (106).
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ÂÙ·ÏÔ‡‰·.
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ηٿÏÏËÏ· ÙÔ
¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi.
ΔÔÔı¤ÙËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. P1 - P5)
√ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ (22) ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô
Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
• ∫˘Ï‹ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· (107) ·fi ÙÔ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (ÂÈÎ. ƒ1).
∏ Ͽη Û‡ÛÊÈÁ͢ ÂÌϤÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ¿ÎÚÔ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡.
• ™‡Ú·Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ηٿ ÙË ÏÂ›‰·.
• ¶·Ù‹ÛÙ οو ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi (108) ÁÈ· Ó· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (109) Î·È Û‡Ú·Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Ú‡ıÌÈÛ˘
(110) ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. ƒ2).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ›, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ٷ ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Ú‡ıÌÈÛ˘
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Ì ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ,
ÂϤÁ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ Î·È ÙÔÓ Ô‰ËÁfi, ÛÙÔ
ÂÌÚfi˜ Î·È ÙÔ ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
• √Ù·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙË Ú‡ıÌÈÛË, ÛÊ›ÍÙ ¿ÏÈ Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· Ú‡ıÌÈÛ˘
Î·È ÂϤÁÍÙ ·Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙÔ ‰›ÛÎÔ.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ (111) ‰Â›¯ÓÂÈ Ìˉ¤Ó ÛÙÔ Îϛ̷η (ÂÈÎ. ƒ3).
∞Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ìˉ¤Ó, χÛÙ ÙË ‚›‰· (112),
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 0Æ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰·.
∏ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÂÍ› ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÏÂ›‰·˜. °È· ÙË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹
ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ˆ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ (ÂÈÎ. ƒ4).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (109).
• ™‡Ú·Ù ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (113) ¤Íˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢.
• °˘Ú›ÛÙ ÙË ‚¿ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢ (114) Î·È Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜
ÌÔ¯ÏÔ‡˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘.
• ™‡Ú·Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ‚¿ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜.
√ Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÈÌÔ˜: ΔÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÌÔÚ› Ó· ηıÔ‰ËÁËı›
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ fi„˘ ÙˆÓ 75 mm ‹ ÙˆÓ 11 mm ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË
¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ Ï‚Ȥ ÒıËÛ˘ ηٿ ÙÔ ÛΛÛÈÌÔ ÏÂÙÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
(ÂÈÎ. ƒ5).
∂§§∏¡π∫∞
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙ· 11 mm, ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜
Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (109) Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (113) ·fi
‚¿ÛË Û‡ÛÊÈ͢ (114), ÔÏÈÛı·›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÛÙÂÚÂÒÛÙ ͷӿ ÙË ‚¿ÛË Û‡ÛÊÈ͢ ÛÙË
Û¯ÈÛÌ‹, fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È (ÂÈÎ. ƒ5).
• °È· Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ Ï‹Ú˜ ‡„Ô˜ ÙˆÓ 75 mm,
ÔÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ̤۷ ÛÙË ‚¿ÛË Û‡ÛÊÈ͢ Ì ÙËÓ Ï·ÙÈ¿ fi„Ë
(37) ÛÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ı¤ÛË (ÂÈÎ. ƒ4).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔÊ›Ï 11 ¯ÈÏ. ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ¯·ÌËÏÒÓ
ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Ù˘
ˆÛÙ‹ÚÈ·˜ Ú¿‚‰Ô˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡.
• ΔÔ ›Ûˆ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ Ì ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡
ÎÔ‹˜.
ΔÔÔı¤ÙËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÁˆÓÈ·ÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. Q1 - Q4)
√ ÁˆÓÈ·Îfi˜ Ô‰ËÁfi˜ (D271052) ‰È·Ù›ıÂÙ·È ˆ˜ ÂÈÏÔÁ‹. √ ÁˆÓÈ·Îfi˜
Ô‰ËÁfi˜ (41) ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÁˆÓȷΤ˜ ÎÔ¤˜ fiÙ·Ó Ë
Ì˯·Ó‹ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ¿ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. Q1).
• §‡ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi Û‡ÛÊÈ͢ (115) Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ ÙË
Ì¿Ú· Ô‰‹ÁËÛ˘ (116) (ÂÈÎ. Q2). ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈ͢.
• ™‡Ú·Ù ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ (ÂÈÎ. Q3).
• §·ÛοÚÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (117).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (82) ηٿ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (41) ηÈ
ÙËÓ ÏÂ›‰· (76).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (118) ηٿ ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÛÙÚ¤„ÙÂ
ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‰ÂÍ‹˜ ı¤Û˘ (119) ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ‹ ÚÔ˜
Ù· ¤Íˆ ̤¯ÚÈ Ô Ô‰ËÁfi˜ Ó· ‚ÚÂı› ÛÙȘ 90° ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂ›‰·,
fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (ÂÈÎ. Q3).
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ (117).
• EϤÁÍÙ ·Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ (120) ‰Â›¯ÓÂÈ Ìˉ¤Ó ÛÙÔ Îϛ̷η (121).
ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô.
∞ÏÏ·Á‹ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘ (ÂÈÎ. A3, E & M1)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi (22), Ë ÙÔÓ ÁˆÓÈ·Îfi Ô‰ËÁfi, ·Ó
Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË (ÂÈÎ. ∞3).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ¿Óˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜ (21).
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ˘Ô-ÙÚ·¤˙ÈÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (63) (ÂÈÎ. E).
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “∞Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛÌ·
Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÔ‡”.
• §·ÛοÚÂÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ÎÔ‹˜ (97) ηÈ
·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ (20), ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
ÏÂ›‰·˜ (8) ( ÂÈÎ. ª1).
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ÏÂ›‰·˜.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ (20) ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
Ù˘ ‚¿Û˘.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ΔËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• EÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙ fiÙÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÈÔÓÈÛÙ› ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
• ∞Û΋ÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌfiÓÔ ›ÂÛË ÛÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÌËÓ ·ÛΛÙÂ
Ï¢ÚÈ΋ ›ÂÛË ÛÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ˘ÂÚÊfiÚÙÈÛË.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÎÔ‹.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢
Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. R1 - R3)
∞˘Ùfi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¤¯ÂÈ ‰˘Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘.
™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ¿ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠(ÂÈÎ. R1) Ô ‰È·ÎfiÙ˘
ÛηӉ¿Ï˘ (11). ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ¿ ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
(ÂÈÎ. R2) Ô ‰È·ÎfiÙ˘ on/off (1). Στο διαμέρισμα του διακόπτη βρίσκεται
ένα σύστημα προστασίας υπερφόρτωσης του μοτέρ με χειροκίνητο
διακόπτη επαναρρύθμισης (reset). Στην περίπτωση διακοπής ισχύος
(απενεργοποίηση), κάντε τα εξής:
- Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι κλειστό.
- Πιέστε το κουμπί επαναρρύθμισης (reset) (142).
£¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘ (ÂÈÎ. R1)
À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ô‹ (122) ÛÙËÓ ÛηӉ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÏԢΤÙÔ˘
ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›‰ˆÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÙË.
• °È· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ȤÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛηÓÙ¿Ï˘
(11).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
£¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. R2 & R3)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ on/off ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·:
- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎfiÙË ·ÛÊ·Ï›·˜: Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÎÔ› Ë
·ÚÔ¯‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ, Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Ú¤ÂÈ
Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Í·Ó¿ Â›Ùˉ˜.
- ÚfiÛıÂÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·: Ë ·ÚıÚˆÙ‹ Ͽη ηχÌÌ·ÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
(123) ÌÔÚ› Ó· ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÂÚÓÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÏԢΤÙÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ
ÙÚ‡˜ (124 & 125). E›Û˘, Ë Ͽη ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Î·È ˆ˜ “‡ÎÔÏ·
ÂÓÙÔ›ÛÈÌÔ” ÎÔ˘Ì› ‰È·ÎÔ‹˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ηıÒ˜ Ë ›ÂÛË ÛÙÔ
ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ Ͽη˜ ·Ù¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ‰È·ÎÔ‹˜.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ
ÎÔ˘Ì› ÂÎΛÓËÛ˘ (126).
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ
ÎÔ˘Ì› ·‡Û˘ (127).
∫Ï›‰ˆÌ· ÙÔÓ ‰È·ÎÔÙÒÓ
• °È· Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ù ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜, ÎÏÂȉÒÛÙ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÏÔ˘Î¤Ù·.
μ·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· ÛÂ ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘
E›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔʇϷÍË.
√È ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÚÈÔÓ›˙ÂÙÂ.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ˘ÔÙÚ·¤˙ÈÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰ÂÓ ÊÚ¿ÍÂÈ ·fi Ù·
ÚÈÔÓ›‰È·.
• ™Ê›ÍÙ ¿ÓÙ· ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ fiÙ·Ó Îfi‚ÂÙ ÌË-ÛȉËÚÔ‡¯·
̤ٷÏÏ·.
°ÂÓÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜
- ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ı¤ÛË “ÛÙ¿ıÌ¢Û˘”.
- ™Ê›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡
ÍÂÎÏÂȉÒÓÂÈ ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ÎÔ‹˜. ΔÔ Î·Ù¤‚·ÛÌ· Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÎÔ‹˜
·Ó·Î·Ï› ÙÔ Î¿Ùˆ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
- ªËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ÔÙ¤ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ fiÙ·Ó
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙÂ ÙËÓ ÎÔ‹.
149
∂§§∏¡π∫∞
∫¿ıÂÙË Â˘ı›· ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ (ÂÈÎ. S1)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (79) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (80).
• μ¿ÏÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË 0° Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ
ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• ∞ÎÔ˘Ì‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ Ô˘ ı· Îfi„ÂÙ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (7).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (10) Î·È ȤÛÙ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ
ÌÔ¯Ïfi Û˘ÛÙÔÏ‹˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ (9).
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘ (11) ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ
Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (81).
• ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÎÔ‹˜, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜
ÚÔÙÔ‡ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ Â¿Óˆ ı¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÎÚÔ˘ ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ͇ÏÔ˘
Ì ÌÈÎÚ‹ ÙÔÌ‹, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ
fiÙÈ Ë ÙÔÌ‹ Â›Ó·È ÛÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÁˆÓ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÙÔÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿
‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹, ÙÔÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ ÂÁοÚÛÈ· (ÂÈÎ. S3)
∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·fi 2° ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤¯ÚÈ 48°
‰ÂÍÈ¿ Î·È Ë ÎÔ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È ÛÂ
ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ìˉ¤Ó Î·È Ù˘ ı¤Û˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 45° ‰ÂÍÈ¿ ‹
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (89) Î·È Û‡Ú·Ù ÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È..
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (17) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙË
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· fiˆ˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
• ™Ê›ÍÙ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Û‡ÛÊÈ͢ ÎÏ›Û˘.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹.
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. T1 - T4)
∏ Û‡ÓıÂÙË ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÁˆÓ›·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. Δ1) Î·È ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. Δ2) Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. √ Ù‡Ô˜ ÎÔ‹˜
·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ï·ÈÛ›ˆÓ ‹ ÎÔ˘ÙÈÒÓ ÌÂ
ÎÂÎÏÈ̤Ó˜ Ï¢ڤ˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. Δ3.
E¿Ó Ë ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ·fi ÎÔ‹ Û ÎÔ‹,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ Î·È Ë Ï·‚‹
ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÊ›ÍÂÈ Î·Ï¿. √È Ï·‚¤˜
·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ ‹ Ù˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
150
ΔEΔƒ∞¶§EÀƒ√
∫√ÀΔπ
E•∞¶§EÀƒ√
∫√ÀΔπ
E•øΔEƒπ∫E™ °ø¡πE™
∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÁˆÓȷ΋ ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ (ÂÈÎ. S2)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (79) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (80). ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ
ÙÚ·¤˙È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›·.
• ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹˜ ı· È¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ 15°,
22,5°, 35,3° Î·È 45° ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿. E¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂӉȿÌÂÛË ÁˆÓ›·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ηϿ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙÂ
ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• £· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ fiÙÈ Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
Â›Ó·È Î·Ï¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
• ΔÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÏÔÍ‹˜ Î·È ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ·
Û˘Ó‹ıÂȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ÁˆÓȷΤ˜ ÎÔ¤˜. °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· “∞” (ÂÈÎ. T4) Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÁˆÓ›· ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙfiÍÔ
ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·
Ì ¢ı›· οو ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÌÂ
¢ı›· ÂÁηÚÛ›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙȘ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Î¿ÓÂÙÂ
ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜.
• EÍ·ÛÎËı›Ù ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÔ‹˜ Ì·˙›.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: °È· Ó· οÓÂÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ÎÔ˘Ù› Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ÁˆÓ›Â˜ 25° (ÁˆÓ›· “∞”) (ÂÈÎ. T4), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÙfiÍÔ.
μÚ›Ù ÙÔ 25° ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙfiÍÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·
ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ ÙË Ì›· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÁˆÓ›·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ (23°). √ÌÔ›ˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ
ηٷÎfiÚ˘ÊË ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‹ ÚÔ˜ Ù· οو ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (40°).
¶¿ÓÙ· ÚÔÛ·ı›Ù ӷ οÓÂÙ ÙÔ̤˜ Û ÌÂÚÈο ¿¯ÚËÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
͇ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Â·ÏËı‡ÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ °ø¡π∞∫∏™ ∫√¶∏™ ™Δ√ ¶ƒπ√¡π
- ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È Î·È ·ÔÛ¿Ù·È Â›Ó·È 10 ¯ÈÏ.
- √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ÎÔÓÙ¿ ˘ÏÈο (ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ 190 ¯ÈÏ. ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ·fi
ÙÔ ‰›ÛÎÔ), Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· ˘ÏÈÎÔ‡.
- √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ÙÌ‹Ì·Ù· UPVC, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ›Ù ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ì ¤Ó· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ÚÔÊ›Ï, οو ·fi ÙÔ
˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Â›Â‰Ô ÛÙ‹ÚÈ͢.
√∫Δ∞¶§EÀƒ√
∫√ÀΔπ
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ §√•∏™ ∫√¶∏™ ™Δ√ ¶ƒπ√¡π
∫Ô‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
∏ ÎÔ‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Û ʷÏÙÛÔÁˆÓ›· 45Æ.
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÎÔ‹˜ ÚԂ›Ù Û ¤Ó·
“ÍËÚfi” ¤Ú·ÛÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• √Ϙ ÔÈ ÎÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È
Â›‰· Â¿Óˆ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ.
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
∂§§∏¡π∫∞
E͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
∫Ô‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ ÎÔÚÒÓ·˜
∏ ÎÔ‹ Ì›·˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎÔÚÒÓ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ̛· Û‡ÓıÂÙË ÁˆÓȷ΋
ÎÔ‹. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜
‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÁˆÓÈÒÓ ÛÙȘ 35,3Æ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹
Î·È 30Æ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÁÈ· Ù˘ÈΤ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ
ÎÔÚÒÓ·˜ Ì ÁˆÓ›Â˜ 45Æ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÁˆÓ›Â˜ 45Æ ÛÙË ‚¿ÛË.
• ¶ÚԂ›Ù Û ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÎÔ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ οÔÈÔ
¿¯ÚËÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÎÔ‹˜.
• √Ϙ ÔÈ ÎÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· Î·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË
Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙË ‚¿ÛË.
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¢ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
E͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
• μ¿ÏÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË Ù·¯‡ÙËÙ¿ Ù˘.
• ∞Ú¯›ÛÙ ӷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›Ù ·ÚÁ¿ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· οو
·fi ÙÔ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÙÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ∞Ê‹ÛÙ ٷ ‰fiÓÙÈ· Ó· Îfi„Ô˘Ó Î·È
ÌË ÛÚÒ¯ÓÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ¿Óˆ ÛÙË ÏÂ›‰·
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡. ∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ·ıÂÚ‹.
• ªËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙË Ú¿‚‰Ô ÒıËÛ˘ (23) fiÙ·Ó
‚Ú›ÛÎÂÛÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰·.
• ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÎÔ‹˜, Û‚‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ·Ê‹ÛÙ ÙË
ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ
ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
ªË ÛÚÒ¯ÓÂÙÂ Î·È ÌËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂχıÂÚÔ ‹ ÙÔ
ÎÔÌ̤ÓÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÌÈ· Ú¿‚‰Ô ÒıËÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹
ÌÈÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ.
§Ôͤ˜ ÎÔ¤˜ (ÂÈÎ. U2)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È Ì ÙËÓ ÎÔ‹.
EÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. V1)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ ÛÙȘ 0Æ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁˆÓ›·˜ ÛÙȘ 0Æ.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Ì ÙË ÎÔ‹, ¿ÏÏ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi
ÁˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ÛÚÒÍÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂ›‰·.
EÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ ˘fi ÁˆÓ›·
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
°ˆÓȷΤ˜ ÎÔ¤˜ (ÂÈÎ. V2)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÁˆÓ›·.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹.
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÚÔÛı‹Î˜
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¢ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
¶ÚÈfiÓÈÛÌ· ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘
• ¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜.
• ¡· ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ ¿ÓÙÔÙ fiÙÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÎÔ‹˜ Î·È ÙÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿ ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ.
• ¡· ‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ Ë ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ηÈ
ÎÏÂȉˆı› Û ÁˆÓ›· 0Æ.
ªËÓ Îfi‚ÂÙ ̤ٷÏÏ· Ì ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ¿.
EÚÁ·Û›· ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ U1 & U3)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙË ÁˆÓ›· ÎÏ›Û˘ ÛÙȘ 0Æ.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ·fiÛÙ·ÛË.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Â›Â‰Ô ¿Óˆ ÛÙË
‚¿ÛË Î·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi. ¡· Îڷٿ٠ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÚÔ˜
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Û ·fiÛÙ·ÛË 25 mm ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙË ÏÂ›‰· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ¡· ¤¯ÂÙÂ Î·È Ù· ‰˘Ô Û·˜ ¯¤ÚÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘
ÏÂ›‰·˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜,
¿ÓÙÔÙ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
™‡ÛÙËÌ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. W1 & W2)
ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·˘Ùfi ·Ú¤¯ÂÙ·È Ì ‰‡Ô ÛËÌ›· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÁÈ·
¯Ú‹ÛË Û οı ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
• √Ù·Ó Îfi‚ÂÙ ͇ÏÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· Û˘Û΢‹ ÎÂÓÔ‡
ۯ‰ȷṲ̂ÓË Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ √‰ËÁ›Â˜ Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÂÎÔÌ¤˜ ÛÎfiÓ˘.
™‡Ó‰ÂÛË - ı¤ÛË Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘ (ÂÈÎ. W1)
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ۈϋӷ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (13).
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ۈϋӷ ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÔÏÏ·Ïfi ÛËÌ›Ô
ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ (128).
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ۈϋӷ ÛÙÔÓ ˘fi-ÙÚ·¤˙ÈÔ
ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi (63).
• EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ۈϋӷ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÔÏÏ·Ïfi
ÛËÌÂ›Ô ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ (128).
™‡Ó‰ÂÛË - ı¤ÛË ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. W2)
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ
ۈϋӷ ·fi ÙÔ ˘fi-ÙÚ·¤˙ÈÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÛÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi
ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (21).
151
∂§§∏¡π∫∞
¶ÚfiÛıÂÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘/ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˘˜ (ÂÈÎ. A5)
ΔÔ ÚfiÛıÂÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Î·È ÙÔ ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó
ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ‹ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, ‹ Ì ‰‡Ô ÛÂÙ Û οıÂ
ÏÂ˘Ú¿.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· 31 -39 ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡
(32 & 33).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏ›Û˘ (34) ÁÈ·
ÂÁοÚÛÈ· ÎÔ‹ Û·Ó›‰ˆÓ Ï¿ÙÔ˘˜ 210 ¯ÈÏ. (¿¯Ô˘˜ 15 ¯ÈÏ.).
ΔÚ·¤˙È ÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÏÈÛ˘ (ÂÈÎ. A6)
ΔÔ ÙÚ·¤˙È ÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÏÈÛ˘ (40) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·
ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘, ÙÔ
ÙÚ·¤˙È ÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÏÈÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ‹ ÛÙË
‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, Ë Ì ‰‡Ô ÛÂÙ Û οı ÏÂ˘Ú¿. ™ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¿ÁÎÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡, ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Â›Û˘ ÌÚÔÛÙ¿ ‹ ›Ûˆ ·fi ÙÔ
ÙÚ·¤˙È ÚÈÔÓÈÔ‡.
ΔÚ·¤˙È Ï¢ÚÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ (ÂÈÎ. A8)
TÔ ÙÚ·¤˙È Ï¢ÚÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ ¤ˆ˜ 600 ¯ÈÏ. ‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Ú¿‚‰Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È ·fi
ÙË ı¤ÛË Û‡ÛÊÈÁ͢ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡. ΔÔ ÙÚ·¤˙È Ï¢ÚÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡ (33)
(ÚÔ·ÈÚÂÙÈο). ΔÔ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÙÚ·¤˙È Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ‚·ıً̈
Îϛ̷η ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÚÔÛÙÈÓÔ‡ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÂ
Ì›· ÁÂÚ‹ ‚¿ÛË Ë ÔÔ›· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÛÊÈÎÙ‹Ú˜ ÛÙȘ ÙÚԯȤ˜
Ô‰ËÁÔ‡˜.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÙÚ·¤˙È Â¤ÎÙ·Û˘ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Îϛ̷η ·fiÛÙ·Û˘ Î·È ÛÙ·
‰‡Ô ÙÚ·¤˙È·.
ΔÚ·¤˙È ÔÏ›ÛıËÛ˘ (ÂÈÎ. ∞9)
∞˘Ùfi ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÔÏ›ÛıËÛ˘ (43) ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÁÂıÒÓ Û·Ó›‰ˆÓ
·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È 1200 x 900 ¯ÈÏ.
√È ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Â¿Óˆ Û ÌÈ· ÁÂÚ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋
ÚÔÂÍÔ¯‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÛ¿Ù·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ηÈ
ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Û οı ۯ¤‰ÈÔ. √ Ô‰ËÁfi˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÈ· Ù·ÈÓ›·
̤ÙÚËÛ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ Ì‹ÎÔ˘˜ ÁÈ· Ù·¯Â›· ÙÔÔı¤ÙËÛË Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ
Î·È ¤Ó· Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· ÛÙÂÓ¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜.
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡
™Â ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Ù‡Ô˘ Suva ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙË
ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·˘Ùfi ·Ú¤¯ÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο Ì·˙› Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·.
™Â ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. Y)
ªÂٷʤÚÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ Ì˯·ÓÈÌ· Û·˜ Û ı¤ÛË ¿ÁÎÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡, Ì ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÙÔ ¿Óˆ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ˘.
√È ÙÚÔ¯›ÛÎÔÈ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
• ∞Ó·‰ÈÏÒÛÙ ٷ ÈÛÈÓ¿ ԉȿ ÛÙË ‚¿ÛË.
• ∞Ó·‰ÈÏÒÛÙ ٷ ÌÚÔÛÙÈÓ¿ ԉȿ ¤Íˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË.
• ™ËÎÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·fi Ù· fi‰È·.
√Ù·Ó ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Ó· ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· οÔÈÔ
‚ÔËıfi. ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â›Ó·È Ôχ ‚·Ú‡ ÁÈ· Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ›
¤Ó· ÌfiÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
152
§›·ÓÛË
Δ· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯Ù› Ï›·ÓÛË ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Î·È
Â›Ó·È ˘‰·ÙÔÛÙÂÁ‹.
• §È·›ÓÂÙ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰ڿÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, fiÔ˘ Î˘Ï¿ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, ÛÂ
Ù·ÎÙÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·.
• §È¿ÓÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÛÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‚ȉÒÓ.
• ∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷ ̤ÚË Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì·˙‡ÂÙ·È ÛÎfiÓË Î·È ÚÔηӛ‰È·
Ù·ÎÙÈο Ì ¤Ó· ÛÙÂÁÓfi ‚Ô˘ÚÙÛ¿ÎÈ.
∞ÍÔÓ·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ (ÂÈÎ. Z1 - Z3)
°È· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓfi ÂӉȿÌÂÛ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÈÒÓ, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙÂ
ˆ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜:
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙË ı¤ÛË ¿ÁÎÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (138) Î·È ÙËÓ Ͽη Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ (139).
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (140) ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· Ú‡ıÌÈÛ˘ (141)
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ
Ì˘ÙÂÚÒÓ Ï·‚›‰ˆÓ.
• ∫Ú¿ÙÈÛÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ì ÙȘ Ï·‚›‰Â˜ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰·.
• E·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ Ͽη Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ÛÊ›ÍÙ ÙȘ ‚›‰Â˜.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ê·ÏÙÛÔÚ›ÔÓÔ˘.
EϤÁÍÙ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
E·Ó·Ï¿‚ÂÙ ٷ ¿Óˆ ‚‹Ì·Ù· Â¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
•Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚÈÊı› ÌÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·.
E¿Ó οÔÈ· ̤ڷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ DEWALT ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ‹ ‰ÂÓ Û·˜ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ϤÔÓ, ÌËÓ ÙÔ ·ÔÚÚ›„ÂÙ Ì ٷ
ÛÈÙÈο ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∫¿ÓÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÁÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹
Û˘ÏÏÔÁ‹.
∏ ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È
Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ˘ÏÈÎÒÓ.
∏ Â·Ó¿¯ÚËÛË ·Ó·Î˘ÎÏˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ˙‹ÙËÛË ÁÈ·
Û¿ÓÈ· ˘ÏÈο.
√È ÙÔÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÏÏÔÁ‹
ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ηÙÔÈ˘, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÙÔÔıÂۛ˜
·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ·fi ÙÔÓ ¤ÌÔÚ· fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿Û·Ù ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÔ˚fiÓ.
∏ DEWALT ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. °È·
Ó· οÓÂÙ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÂÈÛÙÚ¤„·Ù ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ, fiÔ˘ ı· ÙÔ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔ˜
·Ó·Î‡ÎψÛË.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜
Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ DEWALT ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı›ÙÂ
Ù· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ DEWALT Î·È ÙȘ
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË
‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com
∂§§∏¡π∫∞
E°