D27107 | Black&Decker D27107 COMBINATION SAW instruction manual

511888 - 65 SK
D27107
10
9
8
6
5
7
4
3
2
1
142
A1
10
11
12
13 17
14
15
16
A2
2
22
23
17
21
20
19
18
A3
30
34 35 36
39 38 37
A4
31
A5
3
33
32
40
41
A6
A7
42
43
32
A8
A9
4
44
54
53
55
52
16
51
A10
B
59
58
15
57
56
57
58
15
56
59
C2
C1
15
59
C4
C3
60
14
63
61
62
65
E
D
5
64
66
19
19
2
F1
F2
68
67
69
70
F4
F3
9
8
74
73
G2
G1
72
71
8
76
75
73
G3
73
71
G4
6
77 78
5
81 80 79
7
H1
82
76
H2
83
83
83
85
84
86
H4
H3
17
82
I2
I1
92
7
91
89
88
90
87
I3
J
7
76
81
94
95
88
K
88
88
93
96
L
8
98
100
20
7
99 97
M1
M2
102 101
69
102
70
M3
M4
4
2
68
2mm
68
67
3-8mm
M5
N1
8
21
105
103
20
106
O
104
20
108
107
22
P1
N2
112
111
110
109
P3
P2
114
114
109
109
113
P4
P5
9
113
115
116
41
Q2
Q1
120
117
82
76
119
41
121
Q3
Q4
122
11
1
R1
R2
124
123
126
127
125
R3
10
118
11
10
9
79
80
7
80
79
81
S1
91
S3
S2
T1
T2
A
T3
T4
11
90°
45°
U1
U2
U3
V1
23
13
63
0°-45°
128
V2
W1
129
21
13
W2
X1
12
130
131
132
132
135
134
133
X2
X3
137
133
X4
139
138
139
Y
Z1
140
Z2
141
Z3
13
136
133
KOMBINOVANÁ PÍLA
D27107
Poistky:
Blahoželáme Vám!
náradie 230 V
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Technické údaje
D27107
Napätie zdroja
V 230
Príkon
W 2,000
Výkon
W 1,700
Max. otáčky pílového
kotúča
min-1 4,000
Priemer rezného
kotúča
mm 300 - 305
Priemer upínacieho
otvoru kotúča
mm 30
Hrúbka pílového
kotúča
mm 2.1 - 2.2
Hrúbka štiepacieho
klinu
mm 2.5
Čas automatického zastavenia
pílového kotúča
s < 10
Hmotnosť
kg 42
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Ostré hrany.
Prehlásenie o zhode
D27107
Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že tento
výrobok zodpovedá nasledujúcim normám:
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 61029-1, EN 61029-2-11, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 a EN 61000-3-3.
Kapacity rezov
Pokosový režim
Pokos (max. poloha)
Sklon (max. poloha)
ľavý
pravý
ľavý
pravý
Max. záber priečneho rezu
pri 90°
mm
Max. záber pokosového rezu
pri 45°
mm
Max. hĺbka rezu pri 90°
mm
Max. hĺbka šikmého rezu
v polohe 45°
mm
Max. hĺbka rezu pri sklone 45°,
45° pokos
mm
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
48°
48°
48°
2°
Úroveň akustického tlaku podľa noriem
86/188/EEC a 98/37/EEC, meraná podľa normy
EN 61029:-2-11
205
160
155
LpA (akustický tlak)
dB(A)*
LWA (akustický výkon) dB(A)
* pôsobiaci v uchu obsluhy
110
mm
mm
mm
D27107
91,5
102,5
100
KpA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
Režim rezania na stole
Max. zárez vľavo/vpravo
Max. hĺbka rezu pri 90°
Max. hĺbka rezu pri 45°
10 A v napájacej sieti
120/320
81
56
3
3
Vykonajte príslušné merania týkajúce
sa ochrany sluchu.
14
Meraná stredná kvadratická hodnota zrýchlenia
podľa normy EN 61029:-2-11
D27107
< 2,5 m/s2
náradia. Ak máte dlhé vlasy, používajte
vhodnú pokrývku hlavy. Ak pracujete vonku,
používajte pokiaľ možno pracovné rukavice
a nekĺzavú obuv.
5 Prvky osobnej ochrany
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa
pri práci s náradím práši alebo odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Keďže tieto čiastočky materiálu môžu byť
dosť horúce, používajte tiež žiaruvzdornú
zásteru. Používajte vždy vhodnú ochranu
sluchu. Vždy používajte bezpečnostnú
prilbu.
6 Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom
Nevystavujte telo kontaktu s uzemnenými
povrchmi (napríklad s potrubiami,
radiátormi, sporákmi a chladničkami).
Pri práci v extrémnych podmienkach
(napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových
pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická
bezpečnosť zvýšená vložením izolačného
transformátora alebo ochranného ističa
(FI).
7 Neprekážajte sami sebe
Pri práci udržiavajte vhodný a pevný
postoj.
8 Buďte pozorní
Pozorne sledujte priebeh pracovných
operácií. Pracujte s rozvahou. Ak ste
unavení, prácu prerušte.
9 Upnite si riadne obrobok
Na pripevnenie obrobku používajte
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to manipuláciu s náradím
oboma rukami.
10 Pripojte si zariadenie na zachytávanie
prachu.
Ak je prístroj vybavený adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie.
11 Odstráňte nastavovacie prípravky
a kľúče
Pred zapnutím náradia vždy skontrolujte, či
sú z jeho blízkosti odstránené kľúče alebo
nastavovacie prípravky.
12 Predlžovacie káble
Pred použitím predlžovací kábel vždy
skontrolujte a ak je poškodený, vymeňte ho.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
* nepresnosť merania podľa normy EN 12096:
1,1 m/s2
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Bezpečnostné pokyny
Pri používaní stacionárneho elektrického
náradia vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy platné vo Vašej krajine, aby
ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom alebo
iného zranenia.
Pred použitím tohto výrobku si riadne
preštudujte celý návod.
Tento návod uložte pre ďalšie použitie.
Všeobecné pokyny
1
2
3
4
Udržujte čistotu v pracovnom priestore
Neporiadok na pracovnom stole a preplnený
pracovný priestor môžu viesť ku vzniku
úrazu.
Berte ohľad na okolie pracovnej plochy
Nevystavujte náradie dažďu. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite si
kvalitné osvetlenie pracovnej plochy (250
- 300 luxov). Nepoužívajte náradie na
miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru
alebo explózie, napríklad v blízkosti horľavých
alebo výbušných kvapalín a plynov.
Chráňte náradie pred deťmi
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo
zvieratám, aby sa dostali do blízkosti
náradia a aby sa dotýkali náradia alebo
prívodného kábla.
Vhodne sa obliekajte
Nenoste voľný odev alebo šperky, pretože
by mohli byť zachytené pohyblivými časťami
15
13 Používajte len vhodné náradie
Použitie tohto náradia je popísané v tomto
návode. Nepreťažujte malé náradia alebo
prídavné zariadenia pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Náradie
bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak
bude používané v takom výkonnostnom
rozsahu, na aký bolo určené.
Náradie nepreťažujte.
Varovanie! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a prevádzanie
iných pracovných operácií než je
odporučené v tomto návode môže zapríčiniť
poranenie obsluhy.
14 Kontrola poškodených častí
Pred každým použitím starostlivo
skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu
náradia alebo prívodného kábla.
Skontrolujte vychýlenie a uloženie
pohybujúcich sa častí, opotrebované
časti a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť
prevádzku náradia.
Zaistite, aby bol chod náradia úplne
v poriadku, a aby náradie plnilo správne
funkciu, na ktorú bolo určené. Ak je náradie
alebo akákoľvek jeho časť poškodená,
nepoužívajte ho.
Ak nepracuje správne hlavný vypínač, náradie
nepoužívajte. Zničené alebo iné poškodené
diely nechajte vymeniť v značkovom servise
DEWALT. Nikdy sa nepokúšajte prevádzať
akékoľvek opravy sami.
15 Vypínajte náradie
Ak chcete ponechať náradie bez dozoru,
vypnite ho a počkajte, kým sa úplne
nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred
výmenou častí náradia, príslušenstva alebo
doplnkov a pred prevádzaním údržby vždy
odpojte prívodný kábel.
16 Vyvarujte sa nechcenému zapnutiu
píly
Pred pripojením prívodného kábla k sieti sa
uistite, či je náradie vypnuté.
17 Nepoškodzujte prívodný kábel
Neťahajte za kábel pri jeho vyťahovaní zo
zásuvky. Kábel veďte tak, aby neprechádzal
cez ostré hrany alebo horúce a mastné
povrchy.
18 Uskladnenie nepoužívaného náradia
Ak nie je náradie používané, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť
tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu
detí.
19 Starostlivosť o náradie
Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej
prevádzky udržujte náradie v čistom a
bezchybnom technickom stave. Dodržujte
pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva.
Udržujte všetky ovládacie prvky a rukoväte
čisté, suché a neznečistené olejom alebo
mazivami.
20 Opravy
To t o n á r a d i e z o d p o v e d á p l a t n ý m
bezpečnostným predpisom.
Opravy tohto náradia vždy zverujte
mechanikom značkového servisu
DEWALT. Opravy by mali byť vykonávané
kvalifikovanými servisnými mechanikmi
s použitím originálnych náhradných
dielov; v ostatných prípadoch môže dôjsť
k nebezpečnému ohrozeniu užívateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové
píly
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite,
či sú všetky uzatváracie kľučky a prídržné
svorky pritiahnuté.
Bez nainštalovaného ochranného krytu
s náradím nepracujte; taktiež s náradím
nepracujte, pokiaľ ochranný kryt nefunguje
alebo nie je riadne udržiavaný.
Nikdy nestrkajte ruky do oblasti ostria,
pokiaľ je píla pod napätím.
Nikdy sa nepokúšajte pílu rýchlo zastaviť
zablokovaním kotúča pomocou náradia
alebo iných prostriedkov zasunutím oproti
kotúču; takýmto spôsobom môže byť
spôsobený neúmyselne vážny úraz.
Skôr, než použijete akékoľvek príslušenstvo
si prečítajte návod na použitie.
Nesprávne použitie príslušenstva môže
náradie poškodiť.
Pre rezaný druh materiálu zvoľte príslušný
pílový kotúč.
Dodržujte maximálnu rýchlosť vyznačenú
na pílovom kotúči.
Pri manipulácii s pílovým kotúčom používajte
držiak alebo rukavice.
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom.
Dbajte na to, aby bol kotúč stále ostrý.
Maximálna dovolená rýchlosť pílového
kotúča musí byť vždy rovná alebo väčšia
ako otáčky naprázdno špecifikované na
štítku náradia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré
nezodpovedajú rozmerom uvedeným
v technických údajoch. Na upevnenie
kotúča na hriadeľ nepoužívajte žiadne
podložky. Používajte len pílové kotúče,
ktoré sú špecifikované v tomto návode
a zodpovedajú norme EN 847-1.
Zvážte, či nebude vhodné použiť špeciálny
kotúč so zníženou hlučnosťou.
Nepoužívajte kotúče typu HSS.
Nepoužívajte kotúče, ktoré sú prasknuté
alebo poškodené.
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
Po dokončení rezu uvoľnite stlačenie
vypínača a počkajte, až sa pílový kotúč
úplne zastaví. Až potom vráťte hlavu do
hornej pokojovej polohy.
Pri prevádzaní pokosových rezov
zaistite, aby bolo rameno píly bezpečne
upevnené.
Nevkliňujte nič do ventilátora, aby ste
pridržali hriadeľ motora.
Ochranný kryt píly sa pri poklesnutí ramena
automaticky zdvihne; po zdvihnutí ramena
opätovne automaticky klesne nad ostrie
kotúča.
Ochranný kryt je možné ručne zdvihnúť,
pokiaľ nasadzujeme alebo snímame pílové
kotúče alebo pokiaľ vykonávame kontrolu
píly. Ochranný kryt nikdy rukou nezdvíhajte,
pokiaľ nie je píla vypnutá.
Udržujte poriadok v okolí píly bez zvyškov
materiálu, napríklad triesok a odrezkov.
Pravidelne kontrolujte, či sú vzduchové
štrbiny motora čisté a bez zvyškov
triesok.
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, alebo
pred výmenou pílového kotúča odpojte stroj
od elektrického vedenia.
Nikdy nevykonávajte čistenie alebo údržbu,
pokiaľ je stroj ešte v chode a hlava sa
nenachádza v hornej pokojovej polohe.
V prednej časti ochranného krytu je kvôli
viditeľnosti pri rezaní mriežková clona.
Hoci mriežka výrazne znižuje množstvo
odlietajúcich zvyškov, v ochrannom kryte sú
otvory a ak sa cez ne pozeráte, mali by ste
mať vždy nasadené ochranné okuliare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
kombinované píly
•
•
•
•
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre stolové
píly
•
Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom a či zuby smerujú k prednej časti
pracovného stola píly.
Pred začatím akejkoľvek práce sa uistite,
či sú všetky svorky riadne utiahnuté.
Uistite sa, či sú všetky ostria a príruby
čisté a či vyklenuté strany okraja smerujú
oproti ostriu kotúča. Maticu hriadeľa riadne
pritiahnite.
Kotúč udržujte ostrý a riadne nasadený.
Uistite sa, či je štiepací klin nastavený
v správnej vzdialenosti od pílového kotúča
- maximum je 5 mm.
Nikdy nepracujte s pílou bez nasadeného
horného a spodného ochranného krytu.
Nepribližujte ruky do blízkosti pílového
kotúča.
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby, alebo
pred výmenou pílového kotúča odpojte pílu
od elektrického vedenia.
Používajte posunovaciu tyč pri každom
použití a dbajte na to, aby sa Vaše ruky pri
rezaní nedostali do vzdialenosti menšej než
150 mm od pílového kotúča.
Nepokúšajte sa pracovať s iným než
s určeným napätím.
Počas chodu nenanášajte na rezný kotúč
mazivo.
Nedotýkajte sa ničoho v okolí zadnej časti
pílového kotúča.
Ak posunovaciu tyč nepoužívate,
uchovávajte ju na svojom mieste.
Nestavajte sa na hornú stranu zariadenia.
Počas prepravy zaistite, aby bola horná
časť pílového kotúča zakrytá, napríklad
ochranným krytom.
Ochranný kryt nepoužívajte ako držadlo
alebo ako úchyt pri preprave.
Rezný kotúč nepoužívajte, ak je hrubší
alebo ak je hĺbka záberu menšia ako
veľkosť štiepacieho klina.
•
17
V režime rezania so stolovou pílou zaistite,
aby bolo rameno pevne zaistené v pracovnej
polohe.
Zaistite, aby v režime pokosového rezania
na stole bolo rameno pevné.
Zaistite, aby bol pri zmene režimu rezania
stôl správne uzamknutý.
Pri drážkovaní na stole píly dbajte na to,
aby bol použitý vhodný vodiaci systém.
Drážkovanie nie je bez neho povolené.
Nikdy v režime práce so stolovou pílou
nerežte železo a farebné kovy.
Iné nebezpečenstvo
•
Pri použití píly vznikajú nasledovné riziká:
- poranenia spôsobené kontaktom
s rotujúcimi dielmi
Aj napriek dodržiavaniu bezpečnostných
pokynov a používaniu ochranných pomôcok,
nedá sa vždy predísť všetkým rizikám, hroziacim
pri práci s týmto náradím.
Tieto riziká sú:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými
časťami otáčajúceho sa pílového kotúča.
- Riziko poranenia pri výmene pílového
kotúča.
- Riziko pricviknutia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
Popis (obr. A1 - A10)
Vaša kombinovaná píla D27107 je navrhnutá
tak, aby pracovala ako pokosová píla alebo
ako stolová píla a je určená na štyri hlavné
typy rezania: pozdĺžne rezy, priečne rezy,
rezanie pod uhlom a pokosové rezanie. Všetky
pracovné operácie vykonáva ľahko, presne
a bezpečne.
Pokosový režim
V pokosovom režime sa píla používa vo zvislej
polohe, naklonená alebo pod pokosovým
uhlom.
Režim rezania na stole
Otočením okolo stredovej osi sa píla použije na
štandardné rozrezávanie a na rezanie širokých
kusov manuálnym tlačením obrobku na ostrie
pílového kotúča.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pokiaľ používate stroj v režime
pokosového rezania, uistite sa, či
používate pre zapínanie a vypínanie
spúšťací spínač.
V tomto režime nepoužívajte spínaciu
skrinku.
Popis
A1
1 Vypínač Zap/Vyp (rezanie na stole)
2 Uvoľňovacia páčka stola
3 Svorka otočnej časti stola
4 Stôl pokosovej píly
5 Otočná doska
6 Vodidlo na pravej strane
7 Vodidlo na ľavej strane
8 Pohyblivý spodný ochranný kryt pílového
kotúča
9 Poistná páčka ochranného krytu
10 Manipulačná rukoväť
142 Resetovacie tlačidlo elektrického
ističa
Pokiaľ používate stroj v režime so
stolovou pílou, uistite sa, či máte
nasadený štiepací klin. Bez štiepacieho
klinu stroj nepoužívajte.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Čiastočne zmontovaný stroj
1 Krabica obsahuje:
1 Vrchný ochranný kryt pre umiestnenie na
stole píly
1 Spodný kryt pre pokosový režim
4 Oporné nohy
2 Kotúče
4 Nožičky
1 Paralelný doraz
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
•
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
A2
10 Manipulačná rukoväť
11 Spúšťací spínač (pokosový režim)
12 Pevný horný kryt pílového kotúča
13 Adaptér odsávania nečistôt
14 Kotúč
15 Noha
16 Pätka
17 Svorka na nastavenie pokosových
rezov
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
A3
17 Svorka na nastavenie pokosových
rezov
18 Nastavenie výšky
18
19 Stôl píly
20 Štiepací klin
21 Horný kryt pílového kotúča
22 Paralelné vodidlo
23 Posunovacia tyč
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto zariadenia (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 2,5 mm2.
Kábel musí mať pogumovaný plášť a musí
obsahovať uzemňovací vodič.
V prípade použitia zvinovacieho kábla,
odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Doplnkové príslušenstvo
Pre použitie v režime pokosovej píly:
30 Vložka dorazu (DE7120)
A5
Montáž a nastavenie
31 Nastaviteľný stojan 760 mm (max.
výška) (DE3474)
32 Podporné vodiace tyče 1,000, mm
(DE3494)
33 Podporné vodiace tyče 500, mm
(DE3491)
34 Sklápacia podpera (DE3495)
35 Otočná zarážka (DE3462)
36 Dĺžková zarážka pre krátke obrobky
(používa sa spolu s vodiacimi tyčami
[33]) (DE3460)
37 Podpera s odímateľnou zarážkou
(DE3495)
38 P o d p e r a s o d o b r a t o u z a r á ž k o u
(DE3495)
39 Upínka materiálu (D271051)
Skôr než začnete montáž alebo
nastavovanie, vždy odpojte náradie od
siete.
Vybalenie stroja a jeho častí
Pri premiestňovaní píly vždy požiadajte
o pomoc iné osoby.
Manipulácia s týmto zariadením je pre
jednu osobu príliš ťažká.
•
•
•
•
Vyberte baliaci materiál z krabice.
Vytiahnite stroj z krabice.
Vyberte zo stroja krabice s dielmi.
Odstráňte zo stroja zostávajúci baliaci
materiál.
Montáž pätky (obr. B)
A6
40 Podporný stôl na kolieskach (DE3497)
S namontovanými pätkami je stroj vhodný na
umiestnenie na pracovnom stole. Aby bola
zaistená bezpečná prevádzka, musí byť stroj
k pracovnému stolu pripevnený.
• Stroj pretočte hornou stranou nadol.
• Pätku (16) upevnite na každý montážny bod
(51) základne.
• Maticu (52) zasuňte do štrbín (53), ktoré
nájdete nad montážnymi bodmi.
• Skrutku (54) s nasadenou podložkou (55)
zasuňte do pätky.
• Pritiahnite skrutky .
• Nohy nasaďte dole popísaným spôsobom.
• Nohy zasuňte dole popísaným spôsobem.
• Postavte stroj do normálnej polohy.
• Pripevnite stroj k pracovnému stolu.
Pre použitie v režime rezania na stole:
A7
41 Pokosový doraz (D271052)
A8
42 Výsuvný stôl (D271058)
A9
43 P o s ú v a c i a p l o š i n a ( D 2 7 1 0 5 5 )
Posunovacie tyče (DE3454) (nie sú
zobrazené)
Pre použitie vo všetkých režimoch:
A10
44 Zariadenie na trojcestné odsávanie
prachu (D271054)
Montáž oporných nôh (obr. C1 a C2)
S namontovanými nohami je stroj vhodný na
samostatné umiestnenie v pracovnom priestore.
• Stroj pretočte hornou stranou nadol.
• Nohy nasaďte dole popísaným spôsobom.
Vezmite na vedomie, že dĺžka predných
a zadných nôh nie je rovnaká. Zadné nohy
sú oproti predným nohám o niečo dlhšie.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či sieťové napätie
zodpovedá napätiu uvedenému na typovom
štítku náradia.
19
•
Uistite sa, či nohy pripevňujete na správne
miesto.
Postavte stroj do normálnej polohy. Uistite
sa, či je v rovine; podľa potreby potom
upravte svorkami výšku nôh.
Montáž stroja pre pokosový režim
Montáž spodného ochranného krytu (obr. E)
Spodný ochranný kryt (63) je pripevnený
k vrchnej doske stola píly.
• Dve upnutia na ľavej strane krytu vložte
do štrbín (64) naľavo od otvoru pílového
kotúča (65). Otočte plastovými skrutkami
proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
• Plochú časť ochranného krytu priložte
k rovine dosky a do štrbiny (66) napravo
od otvoru pílového kotúča pritlačte upnutie.
Otočte plastovými skrutkami proti smeru
pohybu hodinových ručičiek.
• Kryt odmontujete tak, že povolíte skrutky
otočením v smere pohybu hodinových
ručičiek a následne kryt odstránite.
Zadné nohy
• Pripevnite nohu (15) ku každému
z montážnych bodov (56) umiestnených
na spodnom kraji vnútornej strany základne
(obr. C1).
• Prevlečte prídržnú skrutku (57) otvorom
z vonkajšej strany do rámu a do nôh.
• Na skrutku nasaďte podložku (58) a potom
poistnú maticu (59).
• Pritiahnite poistné matice.
Predné nohy
• Pripevnite nohu (15) ku každému
z montážnych bodov (56) umiestnených
na hornom kraji vnútornej strany základne
(obr. C2).
• Na nohy priložte podložku (58).
• Prevlečte prídržnú skrutku (57) otvorom
z vnútornej strany cez podložku, nohu
a rám.
• Naskrutkujte na skrutky poistnú maticu
(59).
• Pritiahnite poistné matice.
Obrátenie stola s hlavou píly (obr. F1 - F4)
•
•
•
Zasunutie nôh (obr. C3)
Nohy je možné zasúvať do základne tak, aby sa
dal stroj používať na pracovnom stole.
• Stroj pretočte hornou stranou nadol.
• Povoľte poistnú maticu (59) na prvej nohe
(15).
• Zasuňte nohu dovnútra.
• Poistnú maticu pritiahnite.
• Opakujte tento postup i s ostatnými
nohami.
• Postavte stroj do normálnej polohy.
•
•
Nasadenie pílového kotúča (obr. G1 - G4)
Zuby nového pílového kotúča sú
veľmi ostré a môžu byť preto veľmi
nebezpečné.
Pílové kotúče meňte vždy v pokosovom
režime píly.
Maximálny priemer pílového kotúča je
305 mm.
Minimálny priemer je 300 mm.
Montáž koliesok (obr. D)
•
•
•
Stôl s pílou (19) pridržte jednou rukou
a zatlačte uvoľňovaciu páčku stola (2)
smerom doprava (obr. F1).
Zatlačte stôl v prednej časti smerom nadol
(obr. F2) a pretočte ho naopak až bude
motorová časť hore a doska (67) zapadne
do poistného zariadenia (68) (obr. F3).
Uvoľňovaciu páčku (69) tlačte dozadu, zatiaľ
čo budete držať hlavu dole pokiaľ nebude
možné pružinový nosný mechanizmus (70)
vyzdvihnúť z uloženia von (obr. F4).
Nosný mechanizmus zdvihnite nahor.
Pevne pridržte hlavu a umožnite, aby
bola hlava presunutá pružinou nahor do
pokojovej polohy.
Koliesko (14) nasaďte na osi (60)
umiestnené na oboch stranách stroja.
Na každú koncovú časť osi so závitom
nasaďte plochú podložku (61) a maticu
(62).
Maticu pevne pritiahnite pomocou dodaného
kľúča.
•
•
20
Stlačte uvoľňovaciu páčku ochranného krytu
(9) tak, aby sa uvoľnil spodný ochranný kryt
(8), potom spodný kryt zvihnite čo najviac
ako bude možné (obr. G1).
Dostatočne povoľte skrutku ochranného
krytu (71), aby bolo možné kryt (72)
nadvihnúť tak, aby sa sprístupnila poistná
skrutka pílového kotúča (73) (obr. G2).
•
•
•
•
•
So spodným ochranným krytom pridržaným
vo zdvihnutej polohe skrutkou (71), stlačte
jednou rukou poistné tlačidlo hriadeľa
(74) (obr. G1) a druhou rukou pomocou
dodaného kľúča povoľte otáčaním v smere
pohybu hodinových ručičiek z ľavej strany
pritiahnutú skrutku pílového kotúča (73)
(obr. G3).
Kontrola a nastavenie polohy pílového
kotúča vzhľadom k pravítku (obr. H1 - H3)
•
•
•
Zámku hriadeľa použijete nasledovne:
Stlačíte tlačidlo tak, ako je znázornené
na obrázku a hriadeľom budete otáčať
pokým poistka hriadeľa nezaskočí.
Tlačidlo držte naďalej stisnuté tak, aby
sa hriadeľ neotáčal (74, obr. G1).
Odstráňte poistnú skrutku pílového kotúča
(73) a vonkajšiu objímku hriadeľa (75) (obr.
G4).
Pílový kotúč (76) nasaďte na výstupok
(77) nachádzajúci sa na vnútornej objímke
hriadeľa (78) a uistite sa, či ozubenie
spodného okraja pílového kotúča smeruje
smerom k zadnej časti píly (smerom od
obsluhy).
Nasaďte späť vonkajšiu objímku hriadeľa.
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek súčasne s pridržaným zapadnutým
poistným tlačidlom hriadeľa druhou rukou
poistnú skrutku pílového kotúča (73)
dotiahnite.
Ochranný kryt (72) posuňte nadol tak, aby
celkom zakrýval poistnú skrutku pílového
kotúča (73) (obr. G2).
Dotiahnite skrutku ochranného krytu (71)
•
Povoľte skrutku na nastavenie pokosu (79)
a stlačte západku (80), aby sa otočný stôl
(5) uvoľnil (obr. H1).
Pootočte stolom tak, aby bola západka
v polohe sklonu 0°.
Skrutku nedoťahujte.
Stiahnite hlavu píly nadol tak, aby ostrie
temer zapadalo do výrezu (81).
Uhlomer (82) priložte oproti ľavej strane (7)
vodidla a pílového kotúča (76) (obr. H2).
Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov
ozubenia.
•
•
•
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Povoľte skrutky (83) (obr. H3) a posuňte
zostavu mierky otočného stola vľavo
alebo vpravo, pokiaľ nebude pílový kotúč
po odmeraní uhlomerom v polohe 90°
k vodidlu (obr. H2).
Dotiahnite späť skrutky (83) (obr. H3).
V tejto časti nevenujte pozornosť odčítaniu
ukazovateľa pokosu.
Nastavenie ukazovateľa pokosu (obr. H1
- H4)
Po inštalácii pílového kotúča sa uistite,
či je ochranný kryt dole a či je jeho
skrutka bezpečne dotiahnutá.
Povoľte skrutku na nastavenie pokosu (79)
a stlačte západku (80), aby sa otočný stôl
(5) uvoľnil (obr. H1).
S povolenou skrutkou na nastavenie
pokosu pootáčajte ramenom pokosu okolo
nuly a ponechajte západku nastavenia
pokosu zaskočiť na miesto.
Sledujte ukazovateľ (84) a mierku pokosu
(85) (obr. H4). Pokiaľ ukazovateľ neukazuje
presne nulovú polohu, povoľte skrutku
(86), posuňte ukazovateľ tak, aby ukazoval
presne 0° a skrutku naspäť pritiahnite.
Nastavovanie stroja v pokosovom
režime
Kontrola a nastavenie polohy pílového
kotúča vzhľadom k stolu (obr. I1 - I3)
Vaša píla bola presne nastavená už vo výrobe.
Ak je nutné vykonať opätovné nastavenie
vďaka doprave, prevážaniu alebo z iného
dôvodu, riaďte sa pri nastavovaní vašej píly
nasledujúcimi krokmi. Hneď ako raz pílu
nastavíte, malo by toto presné nastavenie
zostať zachované.
•
•
•
•
•
Nikdy nestláčajte zámku hriadeľa ak sa
pílový kotúč otáča.
•
•
•
•
21
Povoľte nastavovaciu skrutku sklonu (17)
(obr. I1).
Zatlačte hlavu píly vpravo, aby ste
presne zaistili jej zvislú polohu a rukoväť
pritiahnite.
Stiahnite hlavu píly nadol tak, aby ostrie
temer zapadalo do výrezu (81).
Priložte uhlomer (82) na stôl tak, aby
smeroval nahor oproti pílovému kotúču (76)
(obr. I2).
podľa potreby dovnútra alebo von, až
pokým nebude ukazovateľ (88) udávať
polohu 45° s uhlovou zarážkou v polohe
oproti zarážke sklonu.
Nedotýkajte sa uhlomerom hrotov
ozubenia.
•
•
•
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Povoľte nastavovaciu skrutku sklonu
(17) (obr. I1) a pritiahnite skrutku zarážky
nastavenia zvislej polohy (87) (obr. I3)
dovnútra alebo von tak, aby bol pílový kotúč
pri meraní uhlomerom vzhľadom k stolu
v polohe 90° (obr. I2).
Pokiaľ ukazovateľ sklonu (88) neukazuje
nulovú polohu na mierke (89), povoľte
poistnú skrutku ukazovateľa (90) a podľa
potreby ukazovateľ posuňte (obr. I3).
Kontrola a nastavenie stredného uhla sklonu
(obr. I1, J a L)
Stredný uhol sklonu je prednastavený na 30°,
pričom umožňuje rýchle nastavenie rezania
okrajov.
• Povoľte upínaciu skrutku vodidla (91)
a hornú časť bočného vodidla presuňte čo
najviac vľavo (obr. J).
• Povoľte skrutku na nastavenie sklonu (17)
(obr. I1) a pomocou pomocnej zarážky
nastaveného uhla (93) pootočenej bokom
presuňte rúčku píly vľavo až bude uhlová
zarážka (96) oproti pomocnej zarážke
nastaveného uhla (93) (obr. L). Toto je
poloha sklonu 30°.
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
• Pritiahnite skrutku uhlovej zarážky (96)
podľa potreby dovnútra alebo von, až
pokým nebude ukazovateľ (88) udávať
polohu 30° s uhlovou zarážkou v polohe
oproti pomocnej zarážke nastaveného
uhla.
Nastavenie vodidla (obr. J)
Hornú časť ľavej strany vodidla je možné
nastaviť doľava, aby sa vytvoril priestor pre
prevedenie plného náklonu píly 48° vľavo.
Vodidlo (7) nastavíte nasledovne:
• Povoľte upínaciu skrutku vodítka (91)
a hornú časť bočného vodidla presuňte
doľava.
• Preveďte s vypnutou pílou chod naprázdno
a skontrolujte si vôľu.
Nastavte vodidlo tak, aby bolo čo najbližšie
k pílovému kotúču, čo zaisťuje poskytnutie
maximálneho podopretia obrobku, bez
toho, aby dochádzalo ku kontaktu pri
sklápaní a zdvíhaní ramena píly.
• Upínaciu skrutku bezpečne pritiahnite.
Montáž stroja pre režim stolovej
píly
Zmena pokosového režimu na režim stolovej
píly (obr. A1, M1 - M5)
• Pílový kotúč nastavte do polohy 0° priečneho
rezu so zaistenou svorkou otočnej časti
stola (3) (obr. A1).
• Dostatočne uvoľnite upínaciu skrutku
štiepacieho klinu (97) tak, aby bolo možné
štiepací klin dostať do montážnej drážky
(obr. M1).
• Štiepací klin (20) vyberte z miesta uloženia
v základni.
• Stlačte uvoľňovaciu páčku ochranného
krytu (9) tak, aby sa uvoľnil ochranný
kryt pílového kotúča (8), potom tento kryt
zvihnite čo najviac ako bude možné (obr.
G1).
• Nosnú časť štiepacieho noža (98) zasuňte
do montážnej drážky (99) (obr. M1).
•Upínaciu skrutku pritiahnite.
• Pritlačte páčku (100) tak, aby pružinový
mechanismus hornej časti vodidla (7) zostal
oproti otočnému stolu (obr. M2)
Vodiaca drážka vodidla (92) sa môže
zanášať pilinami.
Na prečistenie drážky použite špajlu
alebo piliny vyfúknite vzduchovým
prúdom nízkeho tlaku.
Kontrola a nastavenie uhla sklonu (obr. I1,
J a K)
•
•
•
•
Povoľte upínaciu skrutku vodidla (91)
a hornú časť bočného vodidla presuňte čo
najviac vľavo (obr. J).
Povoľte skrutku na nastavenie sklonu (17)
(obr. I1) a pomocou pomocnej zarážky
nastaveného uhla (93) pootočenej bokom
presuňte rúčku píly vľavo až bude uhlová
zarážka (94) oproti zarážke sklonu (95)
(obr. K). Toto je poloha sklonu 45°.
Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
Pritiahnite skrutku uhlovej zarážky (95)
22
•
•
•
Stiahnite dole hlavu píly.
Uvoľňovaciu páčku (69) zatlačte dozadu
(obr. M3).
Nosný mechanizmus (70) pritlačte dole až
pokým zárezy (101) nezapadnú na miesto
(102) (obr. M3).
•
•
Nikdy pílu nepoužívajte v režime
stolovej píly bez správne nasadeného
horného ochranného krytu.
Pílový kotúč by nemal zasahovať do
spodného ochranného krytu.
•
•
Otočte ochranný kryt do vodorovnej polohy
a zaistite ho pomocou skrutky (106).
Dotiahnite krídlovú maticu.
Montáž a nastavenie paralelného vodidla
(obr. P1 - P5)
Paralelné vodidlo (22) sa dá pripevniť na obe
strany kotúča.
• Podložku (107) presuňte vľavo alebo
vpravo (obr. P1).
Upínacia doska sa uchytí za predný okraj
stola.
• Vodidlo posuňte nahor oproti kotúču.
• Stlačte páčku (108) dole tak, aby bolo
vodidlo vo svojej polohe zaistené.
• Skontrolujte, či je vodidlo rovnobežne
s pílovým kotúčom.
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
• Povoľte poistné gombíky (109) a presuňte
vodidlo dozadu tak, aby bol prístup
k nastavovacím skrutkám (110) umiestneným
na hornej časti vodidla (obr. P2).
• Pomocou kľúča povoľte nastavovacie
skrutky, ktoré pripevňujú podložku vodidla
k držiaku vodidla.
• Vodidlo nastavte tak, aby bolo rovnobežné
s pílovým kotúčom. Kontrolu vykonajte
zmeraním vzdialenosti medzi vodidlom
a pílovým kotúčom na prednej a zadnej
strane pílového kotúča.
• Po dokončení nastavenia opäť dotiahnite
nastavovacie skrutky a opäť skontrolujte, či
je vodidlo rovnobežné s pílovým kotúčom.
• Skontrolujte, či ukazovateľ (111) ukazuje
na mierke nulovú polohu (obr. P3). Pokiaľ
ukazovateľ neukazuje presne nulovú
polohu, povoľte skrutku (112), posuňte
ukazovateľ tak, aby ukazoval presne 0°
a skrutku naspäť pritiahnite.
Zatlačte uvoľňovaciu páčku stola (2)
vpravo, zdvihnite predný okraj stola (4) (obr.
M4) a pretočte ho späť o 180° pokiaľ do
poistného zariadenia stola (68) automaticky
nezaskočia západky poistného zariadenia
zaisťujúce stroj v režime stolovej píly (obr.
M5).
Vyberte spodný ochranný kryt.
Nastavenie štiepacieho klinu (obr. N1 a N2)
Pokiaľ má byť vykonané nastavenie
štiepacieho klinu (20), je najlepšie pílu
pretočiť do pokosového režimu (obr.
N2). Postupujte spôsobom popísaným
v kapitole „Zmena režimu stolovej píly
na pokosový režim“.
Správna poloha je taká, aby nebol vrchol
štiepacieho klinu viac ako 2 mm pod najvyšším
zubom pílového kotúča a zakrivená časť bola
najviac 3 - 8 mm od špicov zubov pílového
kotúča (obr. N1).
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
• Povoľte skrutky (102) pokiaľ budete
nastavovať vodorovnú polohu štiepacieho
klinu.
• Povoľte skrutky (103) pokiaľ budete
nastavovať zvislú polohu štiepacieho
klinu.
• Skrutky bezpečne pritiahnite.
Pripevnenie horného krytu pílového kotúča
(obr. O)
Horný ochranný kryt (21) je skonštruovaný
tak, aby sa rýchlo a jednoducho pripojil
k štiepaciemu klinu (20), akonáhle bola píla
prestavaná na režim stolovej píly.
• Uvoľnite krídlovú maticu (105).
• Ochranný kryt uchopte vo zvislej polohe
a zarovnajte drážku na zadnej strane krytu
so štiepacím klinom.
• Spustite ochranný kryt cez štiepací klin
(20) a uistite sa, či násada zasahuje do
drážky.
Východiskové nastavenie dorazu je po pravej
strane pílového kotúča.
Prípravu dorazu na použitie na ľavej strane
pílového kotúča preveďte nasledovne (obr.
P4):
• Vyberte zaisťovacie skrutky (109).
• Vysuňte profil dorazu (113) von z držiaku.
• Držiak (114) otočte dokola a naskrutkujte
späť zaisťovacie skrutky.
23
•
•
Zmena režimu stolovej píly na pokosový
režim (obr. A3, E a M1)
Vodidlo zasuňte do držiaku.
Pritiahnite zaisťovacie skrutky.
•
Vodidlo je obojstranné: obrobok je možné
zavádzať pozdĺž 75 mm alebo pozdĺž 11
mm plochy tak, aby bolo umožnené použitie
posunovacej tyče, pokiaľ režeme tenký materiál
(obr P5).
• Nastavenie 11 mm vykonáme tak, že
povolíme poistné skrutky vodidla (109)
a vysunieme vodidlo (113) von z držiaku
(114).
• Vodidlo otočíme a znovu upevníme
k držiaku podľa obrázku (obr. P5).
• Nastavenie plnej výšky 75 mm vykonáme
tak, že zasunieme vodidlo do držiaku širšou
stranou vo zvislej polohe (obr. P4).
•
•
•
•
Odmontujte paralelné vodidlo (22), alebo
vodidlo pokosových rezov, pokiaľ je
osadené (obr. A3).
Odstráňte vrchný ochranný kryt (21).
Odmontujte spodný ochranný kryt (63obr. E)
Pokračujte postupom popísaným v kapitole
„Obrátenie hlavy píly a stolu naopak“.
Pridržte ochranný kryt kotúča (8), uvoľnite
upínaciu skrutku štiepacieho klinu (97)
a odstráňte štiepací klin (20) (obr. M1).
Spusťte dole ochranný kryt pílového kotúča
Štiepací klin uskladnite na určenom mieste
v základni.
Návod na obsluhu
• Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
• Užívatelia vo Veľkej Británii sú
povinní dodržiavať nariadenia
popísané v predpisoch pre obsluhu
drevoobrábacích strojov z roku
1974.
• Zaistite, aby bol obrábaný materiál
pevne upnutý.
• Na náradie príliš netlačte a na pílový
kotúč netlačte z boku.
• Vyvarujte sa preťažovaniu náradia.
11 mm profil používame na prerezávanie
nízkych obrobkov tak, aby bol umožnený
prístup posunovacej tyče medzi pílový
kotúč a vodidlo.
Zadný koniec vodidla by mal byť
v jednej úrovni s prednou časťou
štiepacieho klinu.
Montáž a nastavenie pokosového dorazu
(obr. Q1 - Q4)
Pokosový doraz (D271052) je k dispozícii
ako príslušenstvo. Pokosový doraz (41) môže
byť použitý pri prevádzaní pokosových rezov
pokiaľ sa píla nachádza v režime stolovej píly
(obr. Q1).
• Povoľte upínaciu skrutku (115) a vyklopte
vodiacu tyč (116) von (obr. Q2).
• Upínaciu skrutku pritiahnite.
• Vodidlo posuňte na ľavú stranu stola (obr.
Q3).
• Povoľte zaisťovaciu skrutku (117).
• Priložte uhlomer (82) medzi vodidlo (41)
a pílový kotúč (76).
• Ak je nastavovanie nutné, postupujte
nasledovne:
• Maticu uvoľnite o niekoľko otáčok
(118) a zaskrutkujte alebo vyskrutkujte
nastavovaciu dorazovú skrutku pravého
uhla, ktorá je vo zvislej polohe (119) (obr.
Q4) tak, aby bolo pravítko v kolmej polohe
(90°) vzhľadom k pílovému kotúču. Preveďte
kontrolu pomocou uhlomera (obr. Q3).
• Pritiahnite opäť skrutku rukoväte (117).
• Skontrolujte, či ukazovateľ (120) ukazuje
na mierke nulovú polohu (121).
Podľa potreby preveďte nastavenie.
Pred začatím prevádzky:
• Vždy nainštalujte zodpovedajúci
pílový kotúč. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované pílové kotúče.
Maximálne otáčky píly nesmú prekročiť
maximálne povolené otáčky pílového
kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
• Dbajte na to, aby pílový kotúč vždy rezal
voľne. Na náradie príliš netlačte.
• Pred začatím rezania počkajte, pokiaľ motor
píly nedosiahne maximálne otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie a upínacie
skrutky riadne utiahnuté.
Zapnutie a vypnutie (obr. R1 - R3)
Tento stroj má dva nezávislé spúšťacie
systémy. V pokosovom režime sa používa
spúšťací spínač (11) (obr. R1). V režime
stolovej píly sa používa vypínač Zap/Vyp (1)
(obr. R2). V spínacej skrinke je zabudovaná
ochrana preťaženia motora s manuálnym
resetom. V prípade výpadku prúdu postupujte
nasledovne:
24
-
Uistite sa, či je prístroj vypnutý.
Stlačte resetovacie tlačidlo (142).
-
Pokosový režim (obr. R1)
Otvor (122) v spúšťacom mechanizme je určený
na vloženie zámku, aby bolo možné spínač
uzamknúť.
• Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač
(11).
• Ak chcete náradie vypnúť, spínač uvoľnite.
-
Režim stolovej píly (obr. R2 a R3)
Hlavný spínač ponúka početné výhody:
- vypínaciu funkciu pri nulovom napätí: ak
dôjde z nejakého dôvodu k prerušeniu
napájania, musí byť vypínač úmyselne
znovu zapnutý.
- mimoriadnu bezpečnosť: sklápací
bezpečnostný kryt (123) môže byť zaistený
pomocou visiaceho zámku, ktorý precháza
otvormi (124 a 125). Štítok tiež slúži ako
„ľahko dostupný“ núdzový vypínač, pretože
tlak pôsobiaci na prednú časť štítku spôsobí
stisnutie vypínača.
• Pílu spustíte stiskom zeleného tlačidla
(126).
• Ak chcete pílu vypnúť, stisnite červené
tlačidlo (127).
Minimálna dĺžka odrezku je 10 mm.
Pokiaľ režete krátky obrobok (min. 190 mm
vľavo alebo vpravo od pílového kotúča),
je odoporučené použiť doplnkové svorky
obrobku.
Ak režete úseky UPVC, mali by ste ich
preložiť zospodu spevňujúcim dielom
vytvoreným z dreveného doplnkového
profilu, aby bola dodržaná rovnaká rovina
podávania.
Zvislé priame rezanie (obr. S1)
•
Povoľte skrutku na nastavenie pokosu (79)
a stlačte západku (80).
• Nechajte západku nastavenia uhla zapadnúť
do polohy 0° a poistnú skrutku nastavenia
uhla dotiahnite.
• Dosku, ktorú budete rezať, oprite o vodítko
(7).
• Uchopte rukoväť (10) a pritlačte poistnú
páčku ochranného krytu (9).
• Ak chcete náradie spustiť, stlačte spínač
(11).
• Pritlačte hlavu píly tak, aby mohol pílový
kotúč rezať cez dosku a ostrie takmer
zapadalo do výrezu (81).
• Po dokončení rezu uvoľnite stisk vypínača
a počkajte, až sa pílový kotúč úplne zastaví.
Až potom vráťte hlavu do hornej pokojovej
polohy.
Uzamknutie spínačov
• Pokiaľ chcete zabrániť neoprávnenému
použitiu píly, uzamknite oba spínače
visacimi zámkami.
Zvislé pokosové rezanie (obr. S2)
• Povoľte skrutku na nastavenie pokosu (79)
a stlačte západku (80). Otočný stôl natočte
vľavo alebo vpravo do požadovaného uhla.
• Západka nastavenia uhla automaticky
zaskočí v polohách 15°, 22.5°, 35.3° a 45°,
rovnako v ľavej i pravej polohe. Pokiaľ je
požadovaný uhol medzi týmito polohami,
pevne pridržte hlavu píly a zaistite ju
pritiahnutím skrutky na nastavenie pokosu.
• Pred rezaním zaistite, aby bola skrutka
pevne dotiahnutá.
• Ďalej pokračujte spôsobom popísaným
v časti pre rezanie zvislých priamych
rezov.
Základné rezy
Rezanie v pokosovom režime
Prevádzka bez ochranných krytov je
nebezpečná. Počas rezania musia byť
upevnené ochranné kryty.
• Uistite sa, či nie je spodný ochranný kryt
zanesený pilinami.
• Pri rezaní neželezných materiálov si
obrobok vždy upnite.
Všeobecné pokyny na obsluhu
- V pokosovom režime sa hlava píly
automaticky zaistí v hornej „parkovacej“
polohe.
- Stlačením páčky uvoľnenia krytu bude hlava
píly odistená. Spustením hlavy píly nadol sa
zatiahne pohyblivý spodný ochranný kryt.
- Nikdy sa nesnažte po dokončení rezu brániť
návratu spodného ochranného krytu späť
do parkovacej polohy.
Ak vykonávate skosenie konca
dreveného obrobku s malým odrezkom,
umiestnite obrobok tak, aby bol odrezok
na tej strane pílového kotúča, kde kotúč
zviera s vodidlom väčší uhol:
ľavý pokos,
odrezok vpravo
pravý pokos,
odrezok vľavo
25
•
•
NASTAVTE TENTO POKOSOVÝ
UHOL NA PÍLE
VÝROBOK S 8
STRANAMI
Rezanie základných líšt
Rezanie základných líšt sa vykonáva pod uhlom
sklonu 45°.
• Pred vykonaním akéhokoľvek rezu si ho
skúste na nečisto bez zapnutej píly.
• Všetky rezy sa robia tak, že zadnú stranu
lišty položíme na plocho na pílu.
Pokiaľ sa uhly jednotlivých rezov líšia,
skontrolujte, či sú upínacie skrutky
šikmých a pokosových rezov pevne
dotiahnuté.
Po akejkoľvek zmene sklonu alebo
pokosu musia byť tieto skrutky
dotiahnuté.
•
VÝROBOK SO
6 STRANAMI
UHOL JEDNOTLIVÝCH DIELCOV/
STRÁN VÝROBKU (UHOL „A“)
Kombinovaný rez (obr T1 - T4)
Kombinovaný rez je rez pod dvoma uhlami
súčasne, pokosom (obr. T1) a skosením (obr.
T2). Tento druh rezu sa používa na tvorbu
rámčekov alebo škatúľ so šikmými stranami
ako je napríklad na obrázku T3.
•
ŠTVORCOVÝ
VÝROBOK
NASTAVTE TENTO UHOL
SKLONU NA PÍLE
Rezanie pod uhlom (obr. S3)
Úhel je možné nastavit od 48° vlevo až po 2°
vpravo a řez může být proveden s otočným
stolem nastaveným od nuly po maximální
natočení 45° vlevo nebo vpravo.
• Povoľte upínaciu skrutku vodítka (89)
a hornú časť bočného vodítka presuňte čo
najviac vľavo.
• Povoľte skrutku upnutia pokosu (17)
a nastavte uhol podľa potreby.
• Skrutku pevne dotiahnite.
• Ďalej pokračujte spôsobom popísaným
v časti pre rezanie zvislých priamych rezov.
Vnútorný roh
- Ľavý bok
• Lištu položte hornou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si ľavý bok rezu.
Nižšie uvedená tabuľka vám pomôže
pri voľbe správneho nastavenia sklonu
a pokosu najbežnejších kombinovaných
rezov. Tabuľku používajte takým spôsobom,
že zvolíte požadovaný uhol „A“ (obr.
T4) vášho projektu a nájdete tento uhol
v zodpovedajúcom oblúku tabuľky. Z tohto
bodu hľadajte v tabuľke priamo dole presný
uhol sklonu a priamo naprieč nájdete
presný pokos.
Nastavte vašu pílu na predpísané uhly
a preveďte niekoľko skúšobných rezov.
Skúste si, či budú k sebe jednotlivé diely
pasovať.
Príklad: Na výrobu škatule so 4 stenami
s vnútorným sklonom 25° (uhol „A“) (obr.
T4) použite oblúk vpravo hore. Vyhľadajte
na oblúkovej mierke 25°. Sledujte na každej
strane vodorovnú rôznobežku a dostanete
nastavenie pokosu píly (23°). Podobným
spôsobom sledovaním zvislej rôznobežky
nahor či nadol dostanete nastavenie uhla
sklonu píly (40°). Vždy spravte niekoľko
rezov na odrezkoch pre kontrolu nastavenia
píly.
-
Pravý bok
• Lištu položte spodnou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si ľavý bok rezu.
Vonkajší roh
- Ľavý bok
• Lištu položte spodnou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si pravý bok rezu.
- Pravý bok
• Lištu položte hornou stranou oproti
dorazu.
• Uložte si pravý bok rezu.
Rezanie čela lišty
Rezanie čela lišty sa vykonáva kombinovaným
pokosovým rezom. Na dosiahnutie extrémnej
presnosti je vaša píla vybavená polohami na
uhol pokosového rezu 35,3° a na uhol šikmého
rezu 30°. Tieto polohy sú štandardné pre čelá
líšt s uhlami 45° hore a 45° dole.
26
•
•
Pred konečným rezom si spravte testovací
rez na odrezku materiálu.
Všetky rezy sa robia s ľavým skosením
a so zadnou stranou lišty položenou oproti
základni.
•
•
Vnútorný roh
- Ľavý bok
• Horná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vpravo.
• Uložte si ľavý bok rezu.
- Pravý bok
• Spodná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vľavo.
• Uložte si ľavý bok rezu.
Ak sa blížite k pílovému kotúču, nezabúdajte
použiť posunovaciu tyč (23).
Po ukončení rezu pílu vypnite, počkajte, až
sa pílový kotúč zastaví a vyberte obrobok
zo stola píly.
Nikdy netlačte alebo nedržte voľnú
alebo odrezanú časť obrobku.
Pri pozdĺžnom rezaní malých obrobkov
vždy používajte posunovaciu tyč.
Šikmé rezy (obr. U2)
• Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Postupujte ako pri prevádzaní pozdĺžnych
rezov.
Vonkajší roh
- Ľavý bok
• Spodná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vľavo.
• Uložte si pravý bok rezu.
- Pravý bok
• Horná strana lišty oproti dorazu.
• Skosenie vpravo.
• Uložte si pravý bok rezu.
Priečne rezy (obr. V1)
• Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu
0°.
• Nastavte výšku pílového kotúča.
• Nastavte uhol vodidla pokosu na hodnotu
0°.
• Postupujte ako pri rozrezávaní, len na
tlačenie obrobku na pílový kotúč používajte
vodidlo pokosových rezov.
Rezanie v režime stolovej píly
• Vždy používajte štiepací klin.
• Zaistite, aby boli štiepací klin a ochranný
kryt rezného kotúča presne vyrovnané.
• Vždy zaistite, aby bol uhol rezu nastavený
a zaistený v polohe 0°.
Šikmé priečne rezy
• Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
• Postupujte ako pri prevádzaní priečnych
rezov.
Pokosové rezy (obr. V2)
• Nastavte pokosové vodidlo na požadovaný
uhol rezu.
• Postupujte ako pri prevádzaní priečnych
rezov.
V tomto režime nerežte kovy.
Rozrezávanie (obr. U1 a U3)
• Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu
0°.
• Nastavte výšku pílového kotúča.
• Nastavte paralelný doraz do požadovanej
vzdialenosti.
• Položte obrobok plochou stranou na
pracovný stôl píly a oprite ho o pravítko.
Umiestnite obrobok do vzdialenosti asi 25
mm od pílového kotúča.
• Nepribližujte ruky do blízkosti pílového
kotúča.
• Zapnite pílu a počkajte, pokiaľ pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
• Pomaly posúvajte obrobok pod horný kryt
pílového kotúča a pritláčajte ho k pravítku.
Nechajte zuby pílového kotúča prevádzať
rezanie a nepretláčajte obrobok cez pílový
kotúč silou. Otáčky pílového kotúča by mali
byť konštantné.
Doplnkové príslušenstvo
Pred montážou akéhokoľvek
príslušenstva stroj vždy vypnite.
Súprava na odsávanie prachových nečistôt
(obr. W1 & W2)
Tento stroj je vybavený troma miestami na
odsávanie nečistôt, ktoré je možné použiť vo
všetkých prevádzkových režimoch.
• Pokiaľ režete drevo, pripojte k píle odsávacie
zariadenie zodpovedajúce príslušným
predpisom, ktoré sa týkajú emisií prachu.
Spájanie - poloha pokosovej píly (obr. W1)
•
•
27
Jeden koniec prvej hadice pripojte
k adaptéru odsávania nečistôt (13).
Druhý koniec hadice zasuňte do vstupného
otvoru potrubia (128).
•
•
Doraz s mierkou po celej dĺžke spája možnosť
rýchleho nastavenia zarážky s možnosťou
nastavenia podpery pre úzke obrobky.
Jeden koniec ďalšej hadice pripojte
k spodnému ochrannému krytu (63).
Druhý koniec hadice zasuňte do výstupného
otvoru potrubia.
Ochranný kryt stolovej píly
Spájanie - poloha stolovej píly (obr. W2)
•
V krajinách, kde je ochranný kryt typu Suva
vyžadovaný zákonom je dodávaný štandardne.
V ostatných krajinách je možné jeho dokúpenie
ako príslušenstvo.
Postupujte spôsobom popísaným pre
polohu pokosovej píly, ale hadicou spojte
iba spodný ochranný kryt s horným krytom
pílového kotúča (21).
Preprava (obr. Y)
Dodatočné podpery / dĺžková zarážka pre
pokosový režim (obr. A5)
Stroj vždy prepravujte zložený
v pokosovom režime s pripevneným
horným ochranným krytom.
Dodatočné podpery a dĺžkovú zarážku môžete
pripevniť na stranu po ľavej ruke alebo na stranu
po pravej ruke alebo na obe strany, pokiaľ máte
sady dve.
• Na dve podporné vodiace tyče (32 a 33)
pripevnite položky 31 - 39.
• Na vykonávanie priečnych rezov 210 mm
širokých dosák (s hrúbkou 15 mm) použite
sklápaciu podperu (34).
Prepravné kolieska umožňujú jednoduchšiu
prepravu stroja.
• Zadné nohy zložte do základne.
• Predné nohy vysuňte zo základne von.
• Stroj zdvíhajte uchopením za nohy.
Pri premiestňovaní píly vždy požiadajte
o pomoc iné osoby.
Manipulácia s týmto zariadením je pre
jednu osobu príliš ťažká.
Podporný stôl na kolieskach (obr. A6)
Stôl (40) sa používa k podopieranie dlhých
obrobkov. V pokosovom režime môže byť stôl
pripevnený na stranu po ľavej ruke alebo na
stranu po pravej ruke alebo na obe strany,
pokiaľ máte dva stoly. V režime stolovej píly
môže byť tiež upevnený z prednej alebo zo
zadnej strany píly.
Údržba
Vaše elektrické náradie značky DEWALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.
Bočný výsuvný stôl (obr. A8)
Pomocou bočného výsuvného stola je možné
zväčšiť vzdialenosť dorazu od pílového kotúča
na 600 mm alebo viac, v závislosti od dĺžky
tyče upevnenej k stroju a od polohy uchytenia
k stolu. Bočný výsuvný stolík sa musí použiť
v spojení s podpornými vodiacimi tyčami
(33) (voliteľné rozšírenie). Výsuvný stolík
je na prednom kraji vybavený mierkou a je
pripevnený k robustnému podstavcu, ktorý je
pripevnený k vodiacim tyčiam.
• Výsuvný stolík upevnite k pravej strane
stroja, aby mierka oboch stolov na seba
naväzovala.
Mazanie
Ložiská motora sú vodotesné a z výroby
premazané.
• Pravidelne ľahko naolejujte povrch otočného
stola v mieste, kde sa vysúva z okraja
pevného stola.
• Pravidelne mažte závit skrutky na nastavenie
hĺbky rezu.
• Pravidelne čistite suchou kefkou časti, kde
sa hromadia piliny a úlomky.
Výsuvný stolík (obr. A9)
Nastavenie výstredníka (obr Z1 - Z3)
Výsuvný stolík (43) umožňuje umiestnenie
dosák na ľavej strane od pílového kotúča
s rozmermi až 1200 x 900 mm.
Vodiace tyče sú namontované na robustné
výlisky zo zliatiny, ktoré je možné rýchlo odpojiť
od stroja a ktoré sú nastaviteľné vo všetkých
smeroch.
Odstránenie medzery medzi dvoma stolmi
vykonáte nasledovne:
• Stroj otočte do režimu stolovej píly.
• Uvoľnite skrutky (138) a odstráňte prídržnú
doštičku (139).
28
•
•
•
•
•
Povoľte skrutku (140) výstredníka (141).
Otáčajte výstredníkom pomocou špicatých
klieští na ohýbanie drôtu.
Nastavený výstredník kliešťami pridržte
a utiahnite skrutku.
Vložte späť prídržnú doštičku a dotiahnite
skrutky.
Stroj otočte do pokosového režimu.
Skontrolujte, akú silu treba vynaložiť na
naklopenie píly. Pokiaľ je nutné vynaložiť
príliš veľkú silu, opakujte vyššie uvedený
postup nastavenia.
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento výrobok
nesmie byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok DEWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zlikvidujte tento prístroj v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne,
miestne zberne odpadov alebo recyklačné
stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii
elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Ak
chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte
p r o s í m Va š e n á r a d i e a k é m u k o ľ v e k
autorizovanému zástupcovi servisu Black &
Decker, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto Vášho najbližšieho servisného strediska
nájdete na zadnej strane tohto návodu alebo
sa naň informujte v miestnom zastúpení
firmy DEWALT. Zoznam servisných stredísk
DEWALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
29
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00046748 - 18-07-2007
30
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
31
COMBINATION SAW 1
©
D27107 - - - - A Motor
32
COMBINATION SAW 1
©
D27107 - - - - A Table
33
COMBINATION SAW 1
©
D27107 - - - - A Table support
34
COMBINATION SAW 1
©
D27107 - - - - A Guard
35
36
37
38
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising