KA86 | Black&Decker KA86 BELT SANDER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-97 CZ
KA86
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše pásová bruska Black & Decker je určena pro
broušení dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
b.
Bezpečnostní předpisy
Varování! Pročtěte všechny pokyny uvedené v tomto
návodu. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné poranění. Označení “výkonné nářadí” ve všech
níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru)
nebo nářadí napájené z akumulátoru (bez napájecího
kabelu).
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Pracovní prostor
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke
způsobení nehody.
Nepracuje s elektrickým nářadím v prostředí
s výbušnou atmosférou, jako jsou prostředí
s hořlavými kapalinami, plyny nebo s výbušným
prachem. Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, což
může vést k zapálení prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím dbejte na to, aby
se k tomuto nářadí nepřibližovaly děti a okolo
stojící osoby. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. U nářadí chráněného
zemněním nepoužívejte jakékoliv redukce
zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým
proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami
jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nepoužívejte přívodní kabel k přenášení nářadí,
tahání nebo vytahování zástrčky ze zásuvky.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty a pohyblivými částmi nářadí.
Poškozený nebo zapletený přívodní kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Bezpečnost obsluhy
Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte
a při práci s nářadím přemýšlejte. S elektrickým
3
nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky,
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu snižují riziko poranění
osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením
napájecího kabelu k zásuvce se ujistěte, zda
je hlavní spínač v poloze vypnuto. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud
je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Klíč zanechaný v rotujících částech
nářadí může způsobit poranění osob.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volné šatstvo
nebo šperky. Vaše vlasy, oděv a rukavice držte
z dosahu pohyblivých částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adapterem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Provoz a údržba elektrického nářadí
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ nářadí
pro vaši práci.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Jakékoliv nářadí
s nefunkčním hlavním vypínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
Před prováděním jakéhokoliv seřízení, před
výměnou příslušenství nebo před uložením
nářadí vždy odpojte napájecí kabel od zásuvky.
Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Výkonné nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Údržba. Zkontrolujte vychýlení či zaseknutí
pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů
a jiné okolnosti, jež mohou mít vliv na chod
nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a jsou
lépe ovladatelné.
g.
5.
a.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství,
nástroje atd. v souladu s těmito pokyny
a způsobem doporučeným pro daný typ nářadí
s ohledem na pracovní podmínky a druh
vykonávané práce. Použití nářadí k jiným účelům,
než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí vypnuto
a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Uchycení brusného pásu (obr. A)
Varování! Nikdy nářadí nepoužívejte bez brusného
pásu (6).
•
Vytáhněte napínací páku (5) směrem ven, abyste
uvolnili napnutí brusného pásu (6).
•
Použitý brusný pás (6) sejměte.
•
Na kladky nasuňte nový brusný pás (6). Zajistěte,
aby šipky na brusném pásu (6) směřovaly shodně
se šipkami na nářadí.
•
K zajištění správného vedení musí být brusný pás
(6) na kladkách vystředěn.
•
Napínací páku (5) zatlačte dovnitř tak, aby byl brusný
pás (6) napnut.
Opravy
Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému
technikovi, jež používá shodné náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní předpisy pro pásové
brusky
•
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít
ke kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte elektrické nářadí vždy za
izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým „ vodičem se
nechráněné kovové části nářadí stanou také „živé“
a obsluha tak utrpí zásah elektrickým proudem.
•
K přichycení obrobku ke stabilní podložce použijte
svorky nebo jiný osvědčený způsob. Přichycení
obrobku rukou nebo k tělu je nestabilní a může vést
ke ztrátě kontroly.
Varování! Nikdy pásovou brusku nepoužívejte v obrácené
stacionární poloze.
Varování! Pobyt v prašném prostředí a vdechnutí
prachu při broušení může ohrozit zdraví obsluhy nářadí
a okolo stojících osob. Používejte masku proti prachu
určenou speciálně na ochranu před toxickým prachem
a podobnými zplodinami a zajistěte, aby byly takto
chráněny všechny osoby nacházející se nebo vstupující
do pracovního prostoru.
•
Po broušení odstraňte všechen prach.
•
Zvláštní pozornost dávejte při broušení nátěrů, které
mohou obsahovat olovo, nebo při opracovávání
dřeva a kovů, kde se může vytvářet toxický prach.
•
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního
prostoru.
•
Na pracovišti nejezte, nepijte ani nekuřte.
•
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot vzniklých při broušení.
•
Tento výrobek není určen pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Nasazení a sejmutí prachového sáčku (obr. B)
•
Nasuňte prachový sáček (3) na výstupní otvor pro
odvod prachu (4).
•
Chcete-li prachový sáček (3) sejmout, vysuňte jej
z výstupního otvoru.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Funkce automatického seřízení u této brusky vám
umožňuje provádět broušení aniž byste museli upravovat
polohu brusného pásu (6).
•
Během sestavení se ujistěte, zda je brusný pás (6)
na kladkách vystředěn.
•
Během použití, pokud dochází k nesprávnému
vedení brusného pásu (6), odstraňte pásovou brusku
z obrobku a ponechejte ji krátce běžet naprázdno.
Brusný pás (6) se vrátí do středové polohy.
•
Pokud se brusný pás (6) do středové polohy nevrátí,
nechejte brusku 5 minut zchládnout a vystředění
brusného pásu zopakujte.
Zapnutí a vypnutí (obr. D)
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1).
•
Nepřetržitý chod nářadí zajistíte stisknutím
zajišťovacího tlačítka (2) a uvolněním stisku hlavního
spínače (1).
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač
(1).
•
Chcete-li nářadí vypnout v režimu plynulého
chodu, hlavní spínač (1) nejprve stiskněte a poté
uvolněte.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací; proto
není potřeba používat zemnící vodič. Vždy
zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí
uvedenému na typovém štítku nářadí.
•
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn výrobcem nebo zástupcem značkového
servisu firmy Black & Decker.
Vyprázdnění prachového sáčku
•
Prachový sáček (3) by měl být vyprázdněn po
každých 10 minutách provozu.
•
Otevřete sáček a vyprázdněte jej.
Popis
1. Hlavní spínač (zapnuto/vypnuto)
2. Zajišťovací tlačítko
3. Prachový sáček
4. Výstupní otvor pro odvod prachu
Rady k optimálnímu využití
•
Vždy držte brusku oběma rukama (obr. C).
•
Nevyvíjejte na brusku nadměrný tlak.
•
Pravidelně kontrolujte stav brusného pásu (6). Je-li
to nutné, vyměňte jej.
4
•
•
•
•
Vždy provádějte broušení po směru vláken dřeva.
Provádíte-li broušení nátěrových vrstev před
nanesením nové vrstvy barvy, používejte brusný
papír s velmi jemnými brusnými zrny.
Na velmi nerovných površích nebo při odstraňování
nátěrových vrstev zahajte práci s brusným papírem
s hrubými zrny. Na ostatních typech povrchů začněte
práci nejprve s brusným papírem se střední zrnitostí.
V obou případech postupně nahrazujte hrubější
brusný papír jemnějším, abyste dosáhli dokonalé
povrchové úpravy.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u svého značkového prodejce.
Technické údaje
Napájecí napětí
Vac
Příkon
W
Rychlost brusného pásu m/min
Brusná základna
mm
Hmotnost
kg
KA86
230
720
206
75 x 457
2,5
ES Prohlášení o shodě
KA86
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tento výrobek
odpovídá následujícím normám: 98/37/EC, 89/336/EEC,
2006/96/EC, EN 60745, EN 55014, EN61000
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
Vám sloužilo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
•
Pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku
pravidelně čistěte větrací drážky na nářadí.
•
Pravidelně čistěte kryt motoru čistým vlhkým
hadříkem. Nepoužívejte žádné brusné látky ani
rozpouštědla. Zabraňte, aby se do vnitřních částí
nářadí nedostala žádná kapalina a žádnou část
nářadí do žádné kapaliny neponořujte.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrace přenášené na obsluhu
Kpa (nepřesnost akustického tlaku)
Kwa (nepřesnost akustického výkonu)
89 dB(A)
100 dB(A)
<3,6 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
19-04-2007
Ochrana životního prostředí
Jednoho dne zjistíte, že nářadí musíte vyměnit
nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí.
Zástupci servisu Black & Decker od vás
dosloužilé nářadí Black & Decker odeberou
a postarají se o jeho likvidaci, aniž by došlo
k ohrožení životního prostředí.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečistěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Adresu vašeho nejbližšího servisního střediska
Black & Decker naleznete v tomto návodu. Přehled
autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž
další informace týkající se našeho poprodejního
servisu můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
5
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00051121 - 14-09-2007
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising