KA86 | Black&Decker KA86 BELT SANDER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533444-41 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KA86
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
d.
Az Ön Black & Decker Szalagcsiszolóját faanyagok,
fémek, műanyagok és festett felületek csiszolására
terveztük A szerszám kizárólag háztartási felhasználásra készült.
Biztonsági előírások
e.
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása
elektromos áramütés veszélyével járhat
vagy tüzet és/vagy súlyos balesetet okozhat.
f.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy később is fellapozhassa.
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt hálózati (vezetékes)
vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos
szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek
melegágya.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikra
keletkezik, amely meggyújthatja a porokat vagy
a gőzöket.
Az elektromos szerszám használata közben
ne engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
b.
c.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal
soha ne használjon adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő
fali dugaljak használata csökkenti az áramütés
kockázatát.
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt felülettel
érintkezik, az növeli az elektromos áramütés
kockázatát.
Ne engedje, hogy az elektromos szerszámok
megázzanak, ill. azokat nedvesség érje Ha víz
kerül az elektromos szerszámba, az növeli az
elektromos áramütés kockázatát.
d.
e.
f.
g.
3
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza
a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve a mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott
kábel növeli az elektromos áramütés kockázatát.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkentheti az elektromos áramütés kockázatát.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon
Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az elektromos áramütés kockázat.
Személyi biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét,
ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt,
kábítószert vagy alkoholt fogyasztott, illetve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyes sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő, a védősisak
vagy a hallásvédelem - használata csökkentik
a személyes sérülések kockázatát.
Előzze meg a készülék nem szándékos beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt a hálózatra
vagy akkumulátorra kapcsolja, illetve kézbe
veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli,
hogy az ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
akkor azzal balesetet okozhat.
Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez
rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyes sérülést okozhat.
Ne nyúljon túlságosan messzire. Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen, hogy ne
veszítse el egyensúlyát. Így jobban tudja uralni
a szerszámot váratlan helyzetekben.
Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza
öltözék, az ékszer vagy a hosszú haj beleakadhat
a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg arról,
hogy ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill.
ezek megfelelően működnek. A por összegyűjtésével vagy elszívásával elkerülhetők a porral
összefüggő veszélyek.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó további
speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások csiszolókhoz
Elektromos szerszámok használata és karbantartása
Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos
szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott feladatra
tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell javíttatni.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának
kockázatát.
A nem használt elektromos szerszámot tárolja olyan helyen, ahol gyermekek nem érhetik el; ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a szerszám használatát és
ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan
felhasználó kezében az elektromos szerszám
veszélyes lehet.
Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek illeszkedését és hogy nem szorul-e
valamelyik; ellenőrizze az alkatrészeket
törésre és más olyan sérülésre, amelyek
befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült a szerszám, használat
előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet
okoznak.
A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be,
és jobban kontrollálható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámszárakat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől
eltérő használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a befogott tartozék rejtett vezetékkel vagy saját
hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel
való találkozás a készülék fém részeit is élővé,
vezetővé teszi, és így elektromos áramütés veszélyét jelenti a felhasználó számára.
♦ Használjon leszorító eszközt vagy satut
a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához. Az irányítás elvesztéséhez
vezethet, és személyi sérülést okozhat, ha
a munkadarabot a kezében tartja, vagy testéhez
támasztja.
♦ Figyelmeztetés! A csiszolás során keletkező
porok belélegzése és a velük való érintkezés veszélyes lehet a kezelő és a közelben állók egészségére. Hordjon a porok és gőzök belélegzésének megakadályozására tervezett pormaszkot
és győződjön meg arról, hogy a munkaterületre
belépők is viselnek megfelelő védelmet.
♦ A csiszolás után alaposan távolítson el minden
port.
♦ Legyen különösen óvatos, ha ólomtartalmú
festéket csiszol, ill. azon faanyagok és fémek
csiszoláskor, melyek megmunkálása mérgező
porok keletkezésével jár:
♦ Ne engedje, hogy gyerekek és terhes nők belépjenek a munkaterületre.
♦ A munkaterületen ne egyen, igyon és ne dohányozzon.
♦ A porokat és a többi hulladékot biztonságosan
ártalmatlanítsa.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt föl nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
anyagi kár veszélyével jár.
Mások biztonsága
♦
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az
elektromos szerszám folyamatos biztonságos
üzemelését.
♦
Ezt a terméket nem használhatják korlátozott
fizikai, mentális képességekkel rendelkező, vagy
gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek (beleértve a gyermekeket is); kivétel,
ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
és tájékoztatást biztosít számukra.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a termékkel.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket
4
az EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk
meg; az felhasználható a különböző szerszámok
értékeinek összehasonlítására. A deklarált vibrációs
kibocsátási érték előzetes kockázatelemzéshez is
felhasználható.
♦
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási
érték az elektromos szerszám használata során különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogyan
használják a szerszámot. A vibrációs értékek az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
♦
♦
A porzsák fel- és leszerelése (B. ábra)
♦
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések meghatározásához végzett vibrációs kitettség
kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél figyelembe kell venni a tényleges használati körülményeket, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan használják,
ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl.
azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen fut a napi kitettséget jelentő
idő mellett.
♦
Csúsztassa a porzsákot (3) a porkivezető nyílásra (4).
Az eltávolításhoz csúsztassa le a porzsákot (3)
a kivezető nyílásról.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben ismertetett kockázatok mellett más kockázatok is jellemezhetik a szerszám használatát. Ezek a kockázatok a szerszám
rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos, stb. használatából adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása és
a védőeszközök használata ellenére bizonyos maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ezek például
a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek megérintése által
okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek, vágólapok, tartozékok cseréje
által okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos használata által okozott
egészségkárosodás. Bármely szerszám huzamosabb ideig való használata esetén tartson
rendszeres munkaszüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A szerszámhasználat közben keletkező por belégzése által okozott egészségkockázat (például:
- fával végzett munkák, különösen tölgy, bükk és
faforgácslapok esetén).
Címkék a szerszámon
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a felhasználó köteles elolvasni a használati
utasítást.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigeteléssel van
ellátva, ezért nincs szükség földelő
vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy
az adattáblán megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
Helyezzen egy új csiszolószalagot (6) a görgőkre. Ellenőrizze, hogy a csiszolószalagon (6)
található nyíl ugyanabba az irányba mutasson,
mint a készüléken található nyíl.
A megfelelő futtatáshoz, a csiszolószalagnak (6)
a görgők közepén kell elhelyezkednie.
Nyomja be a szalagfeszítő kart (5) a szalag (6)
megfeszítéséhez.
Ha a hálózati kábel sérült, azonnal cseréltesse
le egy Black & Decker szakszervizben.
Leírás
A készülék használata
1.
2.
3.
4.
Figyelem! Hagyja a készüléket a saját ütemében
dolgozni. Ne terhelje túl.
A szalagcsiszoló automata futtatás funkciója úgy segíti a csiszolást, hogy nem kell a csiszolószalagot (6)
pozícióját újraállítania.
♦ Összeszereléskor ellenőrizze, hogy a csiszolószalag (6) a görgők közepén legyen.
♦ Használat közben, ha a csiszolószalag (6) elkezd
nem megfelelően futni, emelje le a készüléket
a munkadarabról és hagyja szabadon futni röviden. A csiszolószalag (6) visszakerül a középső
pozícióba.
♦ Ha a csiszolószalag (6) mégsem kerül középre,
kapcsolja ki a készüléket és hagyja lehűlni 5
percig, majd ismételje a fenti lépéseket.
Üzemi (be/ki) kapcsoló
Tartósüzem rögzítő gomb
Porzsák
Porelszívó kimenet
Összeszerelés
Figyelem! Mielőtt elkezdi a gép összeszerelését,
győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le
van választva az áramforrásról, és a készülék ki van
kapcsolva.
A csiszolószalag felhelyezése (A ábra)
Figyelem! Soha ne használja a gépet csiszolószalag
(6) nélkül.
♦ Húzza kifelé a szalagfeszítő kart (5) a csiszolószalag (6) feszességének kioldásához.
♦ Távolítsa el a régi csiszolószalagot (6).
5
A készülék be és kikapcsolása (D ábra)
♦
♦
♦
♦
♦
A készülék bekapcsolásához nyomja be a be/ki
üzemi kapcsolót (1).
A folyamatos működéshez nyomja be a tartósüzem rögzítő gombot (2) és engedje el az üzemi
kapcsolót (1).
A készülék kikapcsolásához engedje el a be/ki
üzemi kapcsolót (1).
Ha tartósüzem használat közben kívánja a készüléket kikapcsolni, nyomja meg még egyszer
az üzemi kapcsolót (1), majd engedje el.
Tápcsatlakozó dugasz cseréje (csak az
Egyesült Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új dugasz fáziscsatlakozójához.
♦ A nulla csatlakozóhoz kösse a kék vezetéket.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie. Kövesse a jó minőségű csatlakozóaljzathoz mellékelt szerelési utasítást. Ajánlott
biztosíték: 5 A.
A porzsák ürítése
♦
♦
A porzsákot (3) 10 percenként ki kell üríteni.
Az ürítéshez húzza ki a zipzárat és rázza ki
a zsákot.
Környezetvédelem
Javaslatok optimális munkavégzéshez
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot. Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítót.
A gépet mindig két kézzel tartsa (C ábra).
Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a készülékre.
Rendszeresen ellenőrizze a csiszolószalag (6)
állapotát. Szükség esetén cserélje ki.
Mindig a fa erezetének irányába csiszoljon.
Friss festékréteg csiszolásánál a további festékrétegek felvitele előtt használjon extra finom
csiszolópapírt.
Egyenetlen felületek simításakor valamint régi
festékréteg eltávolításakor, először használjon
durva csiszolópapírt. Más felületeket először
közepes finomságú csiszolópapírral csiszoljon.
Mindkét esetben egy idő után váltson át finomabb csiszolópapírra, ezzel egyre simább, és
finomabb felület érhető el.
A tartozékokról további információért forduljon
a Black & Decker Képviselethez vagy bármelyik
márkakereskedőhöz.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy Black & Decker készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban nincs rá
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrafeldolgozálását. Az újrafeldolgozott
anyagok felhasználása a környezet védelmét szolgálja, és csökkenti a nyersanyagszükségleteket.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
Tartozékok
A készülék teljesítménye nagymértékben függ a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha
tartozékok magas minőség standardnak megfelelően vannak konstruálva és tervezésükkor a készülék
teljesítményétnek optimalizálása volt a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti tartozékok felhasználásával
érheti el.
A Black & Decker lehetőséget biztosít
a Black & Decker termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hoszszú távú felhasználásra lett tervezve.
A készülék folyamatos megfelelő működése nagymértékben függ az alapos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦ Puha, száraz kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Emellett a szerződött
Black & Decker szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
6
Műszaki adatok
Feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati
szalagsebesség
Csiszolószalag méret
Súly
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.
hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black
& Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
KA86 1. TÍPUS
V v.á. 230
W 720
m/min 206
mm 75 × 457
kg 2,5
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangteljesítményszint (LpA) 89 dB(A), bizonytalanság
(K) 3 dB(A), Hangerő (LWA) 100 dB(A), bizonytalanság
(K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektoröszszeg) az EN 60745 szerint:
Vibrációs kibocsátási érték (ah) 3,6 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KA86
A Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki
adatok“ részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
További információért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
15-02-2010
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
a szerződött Black & Decker szervizek listája, illetve
az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes
címen érhető el: www.2helpU.com.
zst243931 - 15-08-2014
7
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising