KA86 | Black&Decker KA86 BELT SANDER instruction manual

382014-48 BAL
www.blackanddecker.eu
KA86
1
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
4
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
9
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
15
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
20
2
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš Black & Decker brusilnik je namenjen
brušenju lesenih, kovinskih, plastičnih in barvanih
površin. To orodje je namenjeno izključno domači
uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Pozor! Preberite vsa opozorila in
navodila. Neupoštevanje navedenih
navodil lahko povzroči električni udar,
požar in/ali hude telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje. Izraz „električno orodje“
v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na
vaša električno napajana (kabelska) električna
orodja ali na akumulatorsko napajana (brezžična)
električna orodja.
1. Varnost in zdravje pri delu
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v prostorih, kjer obstaja nevarnost
eksplozije, kot so npr. prostori, kjer se
nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.
Električno orodje med delovanjem povzroča
iskre, ki lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
c. Med uporabo električnega orodja naj
bodo otroci in drugi opazovalci na varni
oddaljenosti. Med odklanjanjem ostalih oseb
lahko izgubite nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča.
Ne uporabljajte nobenih adapterjev pri
ozemljenih ročnih orodjih. Originalni
vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik
eventualnega električnega udara.
b. Izogibajte se telesnemu stiku
z ozemljenimi površinami, kot so
vodovodna napeljava, radiatorji, štedilniki
in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
c. Električnih orodij ne izpostavljajte dežju
ali mokroti. Vdor vode v električno orodje
povečuje tveganje električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
4
vleko ali izklop električnega orodja iz
omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan ali
zavozlan električni kabel povečuje možnost
električnega udara.
e. Pri delu z električnim orodjem na prostem
uporabite napajalni kabel, ki je primeren
za delo na prostem. Uporaba primernega
napajalnega kabla za delo na prostem
zmanjšuje nevarnost električnega udara.
f. Če je delo z električnim orodjem na
prostem v vlagi neizogibno, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil. Že
trenutek nepozornosti med delom z električnim
orodjem lahko privede do hudih telesnih
poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne
zaščite, kot je maska za prah; zaščitna obutev,
ki ne drsi; zaščitna čelada ali zaščita sluha,
glede na vrsto in uporabo električnega orodja,
zmanjšuje nevarnost poškodb.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem
ali prenašanjem električnega orodja
zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem
položaju. Nošenje električnega orodja
s prstom na stikalu za vklop ali priključitev
električnega orodja v električno omrežje
z vklopljenim stikalom povečuje možnost
nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite
za varen in stabilen položaj telesa. To
omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne
nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna oblačila,
SLOVENSKI
nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priključki za naprave za
odsesavanje prahu, morajo biti take
naprave pravilno priključene in pravilno
uporabljane. Uporaba tovrstnih naprav lahko
znatno zmanjša nevarnost zaprašenosti.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je ustrezno
za vaše delo. Pravilna izbira orodja bo
pripomogla, da bo delo končano bolj kvalitetno
in varneje na način, kot je to predpisano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga
je treba popraviti.
c. Pred postopki nastavljanja, zamenjavo
nastavkov ali shranjevanjem električno
orodje najprej odklopite iz omrežja in/
ali z akumulatorja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja
so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso
usposobljeni, zelo nevarna.
e. Električno orodje ustrezno vzdržujte.
Preverite, ali so komponente električnega
orodja pravilno poravnane, ali niso
upognjene, polomljene oz. v stanju,
ki lahko povzroči motnje v delovanju
električnega orodja. Pred uporabo
električnega aparata, pustite da popravila
poškodovanih delov opravi kvalificirano
osebje. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Orodja z rezili naj bodo vedno čista in
ostra. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so
lažje vodljiva in zanesljivejša.
g. Uporabljajte električno orodje, nastavke in
pribor v skladu s temi navodili, upoštevajte
pa tudi pogoje dela in vrsto dela, ki ga
opravljate. Uporaba električnega orodja
za dela, ki za orodje niso predvidena, lahko
povzroči nevarnost.
5. Servisiranje
a. Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa uporablja
le originalne nadomestne dele. To bo
zagotovilo varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Pozor! Dodatni varnostni napotki za
brusilnike.
♦
Električno orodje držite za izolirano
držalo, ker se lahko brusilni trak / brusilna
podlaga dotakneta lastnega napajalnega
kabla. Če prerežete žico pod napetostjo, bodo
pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
♦ Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca
v stabilno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
♦ Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki
nastaja pri brušenju, lahko ogrozi zdravje
uporabnika orodja in ljudi v bližini. Uporabljajte
zaščitno masko za prah, ki je namenjena
zaščiti pred prašnimi delci in dimom in se
prepričajte, da so osebe v delovnem območju
ali ki prihajajo v delovno območje tudi
zaščitene.
♦ Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
♦ Bodite še posebej previdni, če brusite površine
obdelovancev, ki vsebujejo svinec, ali pri
brušenju določenih vrst lesa in kovin, kjer
lahko nastaja strupen prah:
♦ Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale
nosečnice ali otroci.
♦ V delovnem okolju ne jejte, pijte ali kadite.
♦ Prah in ostanke brušenja odstranjujte na varen
način.
Namen uporabe je opisan v teh navodilih za
uporabo. Uporaba kateregakoli pripomočka ali
pribora ali način uporabe, ki v teh navodilih ni
odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost
telesnih poškodb in/ali materialne škode.
Varnost drugih ljudi
♦
♦
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem
izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom
ali so prejeli navodila o uporabi naprave
s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
5
SLOVENSKI
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so
navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji
o skladnosti, so bile izmerjene v skladu
s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se
lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene,
odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko
zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES
za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo
električna orodja, mora ocena izpostavljenosti
upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh
elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje
izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodjih
Pozor! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb
mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno
preverite, da omrežna napetost ustreza
vrednosti, ki je podana na nazivni ploščici.
♦
Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga iz
varnostnih razlogov zamenja proizvajalec
ali pooblaščeni Black & Deckerjev servisni
center.
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
Stikalo za vklop/izklop
Zaklepni gumb
Vrečka za prah
Odprtina za odvajanje prahu
Sestavljanje orodja
Opozorilo! Pred montažo zagotovite, da je orodje
izklopljeno in izključeno iz električnega omrežja.
Montaža brusnega jermena (sl. A)
Opozorilo! Nikoli ne uporabite orodja brez
brusnega jermena (6).
♦ Povlecite ročico za napenjanje (5) navzven, da
sprostite napetost brusnega jermena (6).
6
♦
♦
♦
♦
Odstranite stari brusni jermen (6).
Na valjčke namestite nov brusni jermen.
Prepričajte se, da je puščica na brusnem
jermenu (6) usmerjena v isto smer kot puščica
na orodju.
Za zagotovitev pravilnega teka, mora biti
brusni jermen centriran na valjčkih.
Potisnite ročico za napenjanje (5) navznoter,
da napnete brusni jermen (6).
Namestitev in odstranitev vrečke za prah
(sl. B)
♦
♦
Namestite vrečko za prah (3) na odprtino za
odvajanje prahu (4).
Če želite odstraniti vrečko za prah (3), jo
enostavno izvlecite od odprtine za dovajanje
prahu.
Ostale nevarnosti
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena
opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica
nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo zaradi predolge
uporabe orodja. Če delate z orodjem daljše
časovne obdobje, poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost poslabšanja zdravja zaradi
vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja
(na primer: - delo z lesom, posebej s hrastom,
bukvijo in s stiskalnicami za les).
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim
tempom. Ne preobremenjujte orodja.
Funkcija za samodejno centriranje jermena vam
omogoča brušenje obdelovanca brez potrebe po
spreminjanju nastavitev brusnega jermena (6).
♦ Med sestavljanjem mora biti brusni jermen (6)
nameščen na sredini valjčkov.
♦ Če se med obratovanjem brusni jermen (6)
pomakne iz središčnega položaja, odmaknite
brusni papir s površine obdelovanca in ga
pustite delovati brez obremenitve. Brusni
jermen (6) se bo povrnil v središčni položaj.
SLOVENSKI
♦
Če se brusni jermen (6) ne povrne v središčni
položaj, počakajte 5 minut, da se ohladi in
ponovite postopek.
Vklop in izklop (sl. D)
♦
♦
♦
♦
Orodje vklopite s pritiskom na stikalo za vklop/
izklop (1).
Za neprekinjeno delovanje pritisnite gumb za
vklop zapore (2) in sprostite vklopno/izklopno
stikalo (1).
Orodje izklopite tako, da sprostite stikalo za
vklop/izklop (1).
Za izklop orodja med nepretrganim
delovanjem še enkrat pritisnite na vklopno/
izklopno stikalo (1) in ga sprostite.
Praznjenje vrečke za prah
Vrečko za prah (3) je treba izprazniti vsakih
10 minut.
♦ Odprite vrečko za prah (3) in jo izpraznite pred
nadaljevanjem.
Nasveti za optimalno uporabo
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vedno držite orodje z obema rokama (sl. C).
Ne pritiskajte premočno na orodje.
Redno preverjajte stanje brusilnega traku (6).
Po potrebi ga zamenjajte.
Les vedno brusite v smeri letnic.
Pri matiranju novih slojev barve uporabljajte
posebej fin brusni papir.
Na izredno neravnih površinah ali pri
odstranjevanju slojev barve začnite z grobim
brušenjem. Na drugih površinah začnite
s srednje grobo brusilno podlago. V obeh
primerih postopoma uporabljajte vse bolj fino
brusilno podlago.
Za več informacij glede razpoložljivih
pripomočkov se obrnite na trgovca.
Nastavki/pripomočki
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki
ga uporabljate. Black & Deckerjevi pripomočki
Piranha so izdelani po najvišjih merilih kakovosti
in zasnovani tako, da od orodja dobite najboljšo
delovno storilnost. Z uporabo tega pribora boste
lahko svoje orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako,
da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite
orodje in ga izklopite iz vira napajanja.
♦
♦
Redno čistite prezračevalne reže vašega
orodja z mehko ščetko ali suho krpo.
Ohišje motorja redno čistite s pomočjo
vlažne krpe. Ne uporabljajte abrazivnega ali
kemičnega čistila.
Zamenjava vtiča napajalnega kabla
(samo za Veliko Britanijo in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
♦ Stari vtič odložite na varen in okolju prijazen
način.
♦ Priključite rjavo žico na fazni terminal novega
vtiča.
♦ Priključite modro žico na nevtralni terminal.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne
priključujte nobene žice. Upoštevajte napotke za
vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči.
Priporočena varovalka: 5 A.
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k varovanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
Black & Decker, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki
7
SLOVENSKI
je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih
serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah
na voljo na internetu: www.2helpU.com.
Tehnični podatki
KA86 TIP 1
Napetost
V (izmenični tok)
Vhodna moč
W
Hitrost traku
m/min
Brusilna površina
mm
Teža
kg
230
720
206
75 × 457
2,5
Raven zvočnega tlaka v skladu z EN 60745:
Zvočni pritisk (LpA) 89 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A),
Raven zvočne moči (LWA) 100 dB(A), negotovost (K)
3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 3,6 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
KA86
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “Tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN60745-1, EN60745-2-4.
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker
na spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo
stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje to izjavo v imenu
Black & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik
Global Engineering
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
15.02.2010
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno
garancijo. To garancijska izjava je dodatek in
v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene
pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja
8
držav članic EU in na evropskem trgovinskem
območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne
skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa,
Black & Decker jamči, da bo zamenjal okvarjene
dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni
obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel
za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih
okoliščinah:
♦ Izdelek je bil v uporabi v trgovske namene, za
profesionalno uporabo ali za najem.
♦ Izdelek ni bil pravilno uporabljan ali vzdrževan.
♦ Izdelek je bil poškodovan zaradi tujih
predmetov, snovi ali zaradi nezgod.
♦ Popravila so poskušali opraviti ljudje, ki niso
pooblaščeni serviserji Black & Deckerja.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov,
ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so
seznam vseh pooblaščenih Black & Deckerjevih
serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah
na voljo na internetu: www.2helpU.com.
Prosimo, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk ter registrirajte
svoj novi Black & Deckerjev izdelek; obenem vas
bomo tako lahko tudi obveščali o novih izdelkih
in posebnih ponudbah. Za več informacij glede
blagovne znamke Black & Decker in njegovih
izdelkih, obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk.
HRVATSKI
Namjena
Vaša Black & Decker brusilica dizajnirana je
za brušenje drva, metala, plastike i obojenih
površina. Ovaj je alat predviđen isključivo za
amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje svih
uputa može rezultirati električnim udarom,
požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz „električni alat“ u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na električni alat napajan
iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat
napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni i mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni aparati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne
utikače s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladionika. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenim
prostorima upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od
strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst
na prekidaču ili priključivanje električnog
alata kojemu je prekidač uključen dovodi do
nezgoda.
d. Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve za
podešavanje i sl. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
9
HRVATSKI
g. Ako je omogućeno priključivanje
usisavača, osigurajte njegovo pravilno
povezivanje i upotrebu. Upotreba ovih
uređaja može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
Dodatna sigurnosna upozorenja za
električne alate
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni alat
bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni alat
kojim se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora
ili spremanja električnog alata,
iskopčajte utikač iz utičnice ili odvojite
akumulatorsku bateriju. Ove sigurnosne
preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputama. Električni
alati opasni su ako njima rade nestručni
korisnici.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje oštrica reznih
alata s oštrim rubovima smanjuje vjerojatnost
njihovog savijanja, omogućuje jednostavnije
upravljanje te sprječava gubitak nadzora.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
♦
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. To će
omogućiti sigurnu upotrebu električnog alata.
10
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za brusilice.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate jer bi brusna traka /
osnova za brušenje mogla doći u dodir
s vlastitim kabelom. Prerezivanje žice pod
naponom može izazvati prelazak napona
na izložene metalne dijelove alata i izazvati
električni udar rukovatelja.
♦ Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
sigurno i može dovesti do gubitka nadzora.
♦ Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom
tijekom brušenja ili njezino udisanje može
ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba u blizini.
Nosite zaštitnu masku posebno namijenjenu
za zaštitu od prašine i para te osigurajte
zaštitu drugih osoba koje se nalaze u radnom
području ili njime prolaze.
♦ Nakon brušenja temeljito uklonite bilo kakvu
prašinu.
♦ Obratite posebnu pažnju tijekom brušenja boje
koja bi mogla biti na izrađena temelju olova ili
tijekom brušenja nekih drva ili metala koji bi
mogli proizvesti otrovnu prašinu:
♦ Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup
u radno područje.
♦ U radnom području nemojte jesti, piti ni pušiti.
♦ Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran
način.
Predviđena namjena opisana je u priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog alata
za radnje koje nisu opisane u ovom priručniku
može predstavljati opasnost od osobne ozljede i/ili
oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute za
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi
igrala ovim uređajem.
HRVATSKI
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje
su navedene u tehničkim podacima i izjavi
o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa
standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana
vrijednost emisije vibracija može se upotrijebiti
i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način
upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog
ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do
potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja
do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatima
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
♦
Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker, radi izbjegavanja opasnosti.
Značajke
1.
2.
3.
4.
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Tipka za blokiranje
Vreća za prašinu
Otvor za odvođenje prašine
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Postavljanje brusnog remena (sl. A)
Upozorenje! Alat nemojte rabiti bez brusnog
remena (6).
♦
♦
♦
♦
♦
Povucite ručicu za podešavanje napetosti
(5) prema van kako biste smanjili napetost
brusnog remena (6).
Uklonite stari brusni remen (6).
Postavite novi brusni remen (6) preko valjaka.
Provjerite pokazuje li strelica na na brusnom
remenu (6) u istom smjeru kao i strelica na
alatu.
Kako bi se brusni remen (6) kretao
odgovarajućom putanjom, mora biti centriran
preko valjaka.
Potisnite ručicu za podešavanje napetosti (5)
prema unutra kako biste napeli brusni remen
(6).
Postavljanje i uklanjanje vrećice za
prašinu (sl. B)
♦
♦
Vrećicu za prašinu (3) namjestite na otvor za
odvođenje prašine (4).
Da biste uklonili vrećicu za prašinu (3),
povucite je s izlaznog otvora.
Stalno prisutni rizici
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed
nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane tijekom promjena dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebom
alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja
bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom upotrebe alata (primjer: - rad
s drvom, osobito hrastom, bukvom i ivericom.)
Upotreba
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Alat nemojte preopterećivati.
Funkcija automatskog praćenja ove brusilice
omogućuje brušenje bez podešavanja položaja
brusnog remena (6).
♦ Provjerite je li brusni remen (6) centriran iznad
valjaka tijekom sastavljanja.
♦ Ako se brusni remen (6) tijekom upotrebe
počne kretati nepravilnom putanjom, uklonite
brusilicu s radnog materijala i pustite da kratko
11
HRVATSKI
♦
radi. Brusni remen (6) vratit će se u centrirani
položaj.
Ako se brusni remen (6) ne vrati u centrirani
položaj, pričekajte 5 minuta da se uređaj
ohladi i ponovite.
Uključivanje i isključivanje (sl. D)
♦
♦
♦
♦
Za uključivanje alata pritisnite prekidač
uključivanja/isključivanja (1).
Za neprestani rad pritisnite tipku za
blokiranje (2) i otpustite prekidač uključivanja/
isključivanja (1).
Za isključivanje alata pustite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1).
Za isključivanje alata dok je u neprestanom
načinu rada, ponovo pritisnite prekidač
uključivanja/isključivanja (1) i otpustite ga.
Pražnjenje vrećice za prašinu
Vrećicu za prašinu (3) treba prazniti svakih
10 minuta.
♦ Otvorite vrećicu (3) i ispraznite je prije nego
što nastavite.
Savjeti za optimalnu upotrebu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Alat uvijek pridržavajte objema rukama (sl. C).
Na alat ne primjenjujte prevelik pritisak.
Redovito provjeravajte stanje brusne trake (6).
Po potrebi zamijenite.
Uvijek brusite papirom za drvo.
Tijekom brušenja novih slojeva boje prije
nanošenja drugog sloja, upotrijebite papir
izuzetno sitne granulacije.
Na površinama koje su izrazito neravne
ili tijekom uklanjanja više slojeva boje,
započnite grubljim papirom. Na ostalim
površinama započnite papirom srednje finoće.
U oba slučaja postepeno prelazite na finiju
granulaciju papira, kako biste dobili glatku
površinu.
Kod vašeg prodavača potražite dodatne
informacije o raspoloživim dodacima.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom
dodatnom priboru. Dodatni pribori Black & Decker
i Piranha proizvedeni su s visokim standardnima
i projektirani kako bi poboljšali karakteristike alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat
pružiti najbolje od svojih mogućnosti.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat projektiran je za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
12
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnom čuvanju i redovitom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja isključite alat i iskopčajte ga iz
napajanja.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovno čistite vlažnom
krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili
sredstva za čišćenje na bazi otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za
U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u novom utikaču.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije
potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za
ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete.
Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Odbacujte sa zasebnim otpadom. Ovaj
proizvod ne smije se odbacivati kao
uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje
i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem vašeg
HRVATSKI
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker, na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
popis ovlaštenih Black & Decker servisa te sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
KA86 TIP 1
Napon
Ulazna snaga
Brzina trake
Vrh baze za brušenje
Težina
Vac
W
m/min
mm
kg
230
720
206
75 × 457
2,5
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 89 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 100 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Vrijednost emisija vibracija (ah) 3,6 m/s², netočnost
(K) 1,5 m/s²
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
KA86
Black & Decker izjavljuje da su donji proizvodi
opisani u odjeljku „Tehnički podaci“ u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN60745-1,
EN60745-2-4.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Black & Decker putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik
Globalni inženjering
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
15-02-2010
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je Vašim zakonskim pravima
i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo
valjano je na području država članica Europske
unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane
neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom
materijalu, izradi ili nedostatku udobnosti,
unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka
Black & Decker jamči zamjenu neispravnih
dijelova, popravak dijelova izloženih znatnom
habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda
kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za
našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju,
profesionalnoj upotrebi ili u svrhu
unajmljivanja.
♦ Proizvod je bio izložen nepravilnoj upotrebi ili
je zanemaren.
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi.
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
o kupnji. Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog
servisnog agenta možete provjeriti kontaktiranjem
vašeg lokalnog ureda tvrtke Black & Decker, na
adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
popis ovlaštenih Black & Decker servisa te sve
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi Black & Decker proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem proizvodnom asortimanu
dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk.
13
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti
u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako
proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo
se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
14
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis
na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme
radnim danom od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaše Black & Decker višenamenska brusilica je
namenjena za brušenje drveta, metala, plastike
i obojenih površina. Ovaj alat je namenjen samo
za privatnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje svih navedenih uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za
buduće potrebe. Termin „električni alat“ u svim
dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate
sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa
baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni kabl
koji je podesan za upotrebu na otvorenom
prostoru. Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje
opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
15
SRPSKI
g. Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji opasnosti
povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za
koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
16
delove. Time se osigurava održavanje
bezbednosti električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za
električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za električno rende.
♦
Električni alat držite samo za izolovane
prihvatne površine zato što brusna traka /
brusna ploča može da dođe u dodir sa
sopstvenim kablom. Rezanjem strujnog
kabla pod naponom mogu se staviti pod
napon metalni delovi električnog alata i izložiti
rukovaoca električnom udaru.
♦ Koristite stezaljke ili druge praktične
načine da osigurate i poduprete predmet
obrade na stabilnu platformu. Držanje
radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem
u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
♦ Upozorenje! Dodir sa prašinom koja nastaje
prilikom brušenja li njeno može da ugrozi
zdravlje rukovaoca i eventualno prisutne
osobe. Nosite zaštitnu masku koja je
specijalno dizajnirana za zaštitu od prašine
i isparenja i osigurajte da osobe koje ulaze
u radno područje takođe budu zaštićene.
♦ Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
♦ Budite posebno oprezni kada brusite boju koja
je možda na bazi olova ili ako brusite drva i metal koji mogu da proizvedu toksičnu prašinu:
♦ Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama da
ulaze u radno područje.
♦ Nemojte da jedete, pijete ili pušite u radnom
području.
♦ Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi
otpad.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora
ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije
ovim alatom koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od
fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦
Ovaj aparat nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
SRPSKI
♦
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti
za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona
vrednost vibracija se takođe može koristiti za
preliminarnu procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se
razlikovati od deklarisane vrednosti što zavisi od
načina na koji se koristi alat. Nivo vibracija može
da se poveća iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC
radi zaštite osoba koje redovno koriste električne
alate na radnom mestu, procena izloženosti
vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove
upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve
delove radnog ciklusa kao što je vreme rada
uređaja, ali i vremena kada je alat isključen i kada
radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatima
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti
od povreda, korisnik mora da pročita
uputstvo za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara
naponu na natpisnoj pločici uređaja.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Dugme za blokadu
Kesa za prašinu
Izlaz za izbacivanje prašine
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
Nameštanje brusne trake (sl. A)
Upozorenje! Nikad ne koristite alat bez brusne
trake (6).
♦
♦
♦
♦
♦
Povucite polugu za zatezanje (5) prema vani
da biste oslobodili zategnutost brusne trake
(6).
Odstranite staru brusnu traku (6).
Postavite novu brusnu traku (6) preko valjaka.
Uverite se da strelica na brusnoj traci (6)
pokazuje u istom pravcu kao strelica na alatu.
Da biste osigurali pravilno praćenje, brusna
traka (6) mora da bude centrirana preko
valjaka.
Gurnite polugu za zatezanje (5) prema unutra
da biste zategnuli brusnu traku (6).
Postavljanje i vađenje kese za prašinu
(sl. B)
♦
♦
Namestite kesu za prašinu (3) na izlaz za
izbacivanje prašine (4).
Za odstranjivanje kese za prašinu (3) skinite je
od izlaza.
Preostale opasnosti
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni
preostali rizici, koji možda nisu uvršteni
u priloženim upozorenjima za bezbedan rad.
Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske
upotrebe, produžene upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata (na
primer: - rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om).
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Funkcija automatskog praćenja kod ove brusilice
vam omogućava da brusite bez podešavanja
lokacije brusne trake (6).
♦ Tokom montaže uverite se da je brusna traka
(6) centrirana preko valjaka.
♦ Tokom upotrebe ako brusna traka (6) počne
nepravilno praćenje, onda pomerite brusilicu
od radnog komada i neka radi u slobodnom
17
SRPSKI
♦
hodu. Brusna traka (6) se automatski vraća
u svom centriranom položaju.
Ako se brusna traka (6) ne vrati u centriranom
položaju, onda ohladite uređaj 5 minuta
i ponovite postupak.
Uključivanje i isključivanje (sl. D)
♦
♦
♦
♦
Da uključite alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1).
Za neprekidan rad, pritisnite dugme za
zaključavanje u uključenom položaju (2)
i pustite prekidač za uključivanje i isključivanje
(1).
Da isključite alat, pustite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1).
Da isključite alat dok je u režimu neprekidnog
rada, pritisnite prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) još jednom, a zatim ga pustite.
Pražnjenje kese za prašinu
Ispraznite kesu za prašinu (3) na svakih
10 minuta.
♦ Otvorite rajsferšlus kese za prašinu (3)
i ispraznite je pre nego što nastavite sa radom.
Saveti za optimalnu upotrebu
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Alat uvek držite obema rukama (sl. C).
Ne primenjujte preveliki pritisak na alat.
Redovno proveravajte stanje brusne trake (6).
Zamenite po potrebi.
Uvek brusite prateći strukturu drveta.
Kada brusite nove slojeve boje pre primene
sledećeg sloja boje, koristite ekstra fino zrno.
Na veoma neravnim površinama ili kada
uklanjate slojeve boje, počnite sa grubim
zrnom. Na drugim površinama, počnite sa
srednjim zrnom. U oba slučaja, postepeno
povećavajte finoću zrna radi postizanja glatke
površine.
Raspitajte se kod prodavca o dostupnim
priborima.
Pribori
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker i Piranha pribori su izrađeni po
standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da
poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem
ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa
vašim alatom.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja.
18
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od
pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova
na održavanju isključite alat i odvojite ga sa
napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći
vlažnu i čistu krpu. Ne koristite bilo kakva
sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili
sadrže rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno zbrinite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za
uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač:
5 A.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Black & Decker proizvod treba da se zameni ili
ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa
kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao
poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne sredine
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za
sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda
na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno
sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
SRPSKI
Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Tehnički podaci
KA86 TIP 1
Napon
Ulazna snaga
Brzina trake
Površina brusne ploče
Težina
Vac
W
m/min
mm
kg
230
720
206
75 × 457
2,5
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 89 dB(A), odstupanje (K)
3 dB(A), Zvučna snaga (LWA) 100 dB(A), odstupanje
(K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma
u tri pravca) prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 3,6 m/s², nesigurnost
(K) 1,5 m/s²
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KA86
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/
EC, EN60745-1, EN60745-2-4.
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker
na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za
upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj
široke potrošnje
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
15-02-2010
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih
proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova
garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne
osporava vaša zakonska prava. Ova garancija
važi na teritorijama država članica Evropske Unije
i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker
postane neispravan zbog greške u materijalu,
izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci
od datuma kupovine, Black & Decker garantuje
da će zameniti neispravne delove, popraviti
proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili
zameniti takve proizvode kako bi obezbedila što
je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima
osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam.
♦ Proizvod je bio izložen nenamenskoj upotrebi
ili nemaru.
♦ Proizvod je pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda.
♦ da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po
osnovu garancije, potrebno je da prodavcu
ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz
o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
19
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Black & Decker шмиргла е наменета
за шмирглање на дрво, метал, пластика
и бојадисани површини. Алатката е наменета
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
в.
г.
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги
сите мерки за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
сите упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна
повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка која работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка која
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
20
д.
ѓ.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако Вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето на
вода во електричната алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување
МАКЕДОНСКИ
г.
д.
ѓ.
е.
на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
вклучите електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување што е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка
може да доведе до повреда.
Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
Доколку на апаратите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Употребата на
оваа опрема може да го намали бројот на
опасности поради прав
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка
на сила. Употребувајте електрична
алатка што е соодветна за вашата
работа. Соодветната електрична алатка ќе
ја заврши работата подобро и побезбедно
со брзината за која што била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка
што не може да се контролира преку
прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Ова ќе осигура да се одржи
безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност
при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни
мерки за безбедност за машини за
шмирглање.
♦
♦
Држете ја електричната алатка само
за изолираните површини за држење,
бидејќи ременот за шмирглање/
подлогата за шмирглање може да
се допира со сопствениот кабел.
Пресекувањето на жица под напон може
да ги доведе изложените метални делови
од електричната алатка под напон и може
да предизвика електричен удар кај
ракувачот.
Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
21
МАКЕДОНСКИ
предметот на обработка на стабилна
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
♦ Предупредување! Допирањето или
вдишувањето на правта што се створа
при шмирглање може да го загрози
здравјето на ракувачот или на присутните
лица. Носете маска за прав што
е посебно направена за заштита од прав
и испарувања и осигурајте лицата што
стојат или влегуваат во зоната на работа
да бидат исто така заштитени.
♦ Темелно исчистете ја сета прав откако ќе
завршите со шмирглањето.
♦ Бидете посебно внимателни кога
шмирглате боја што можеби е врз база
на олово или кога шмирглате некои дрва
и метал кои што можат да создадат
токсичен прав:
♦ Не им дозволувајте на деца или на
трудници да влезат во работната област.
♦ Немојте да јадете, пиете или пушите во
зоната на работа.
♦ Ослободете се од честичките од прав и од
другиот отпад на безбеден начин.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
користат за споредување на една алатка со
друга. Декларираната вредност на емитирани
вибрации може исто така да се користи за
прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на
електричната алатка може да се разликува
од декларираната вредност во зависност
од начинот на кој алатката се употребува.
Нивото на вибрации може да се зголеми над
декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност
кои ги пропишува 2002/44/EC за заштита на
лица кои редовно употребуваат електрични
алатки на работното место, проценката на
изложеност на вибрации треба да ги земе во
предвид условите и начинот на кој алатката
се употребува, вклучувајќи ги и сите делови
од работниот циклус, како што се времињата
кога алатката е исклучена, кога е вклучена
и неоптоварена, и времето на работење со
неа.
Етикети на алатката
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора
да го прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
Алатката е двојно изолирана; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на уредот
од страна на лице кое е одговорно за
нивната безбедност.
Треба да се надгледуваат децата за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани
вибрации кои се наведени во техничките
податоци и декларацијата за сообразност се
измерени во склад со стандардната метода
за тестирање според EN 60745 и можат да се
22
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен,
мора да биде заменет од страна на
производителот или на овластен сервисен
центар на Black & Decker за да се избегне
опасност.
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
Прекинувач за вклучување и исклучување
Копче за блокирање
Торбичка за прав
Отвор за извлекување на прав
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето,
обезбедете алатката да биде исклучена
и приклучокот изваден од приклучницата.
МАКЕДОНСКИ
Монтирање на ремен за шмирглање
(скица А)
Предупредување! Никогаш немојте да
ја употребувате алатката без ремен за
шмирглање (6).
♦ Повлечете ја рачката за затегнување (5)
нанадвор за да ја ослободите затегнатоста
на ременот за шмирглање (6).
♦ Отстранете го стариот ремен за
шмирглање (6).
♦ Поставете нов ремен за шмирглање (6) врз
валјаците. Осигурајте се дека стрелката на
ременот за шмирглање (6) е насочена во
истата насока со стрелката на алатката.
♦ За да се осигура соодветна патека,
ременот за шмирглање (6) мора да биде
центриран врз валјаците.
♦ Турнете ја рачката за затегнување (5)
навнатре за да го затегнете ременот за
шмирглање (6).
Монтирање и отстранување на торбата
за прав (скица В)
♦
♦
Лизнете го торбичка за прав (3) врз отворот
за извлекување на прав (4).
За да ја отстраните торбичка за прав (3),
извлечете ја од отворот со лизгање.
Преостанати ризици
Кога се употребува алатката може да се
јават дополнителни преостанати ризици што
не се вклучени во предупредувањата. Овие
ризици може да се појават поради неправилна
употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна
опрема, одредени преостанати ризици не
може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки/подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Задолжително правете редовни паузи кога употребувате било
која алатка во долг временски период.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствени ризици предизвикани од
вдишување на правта што се создава кога
ја користите вашата алатка ( на пример:
- работење со дрво, особено со даб, бука
и иверица.)
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да
работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Карактеристиката за автоматско следење на
патека на оваа шмиргла ви овозможува да
шмирглате без да ја подесувате положбата на
ременот за шмирглање (6).
♦ Обезбедете дека ременот за шмирглање
(6) е наместен врз валјаците при
склопувањето.
♦ При употреба, ако ременот за шмирглање
(6) почне да фаќа несоодветна патека,
тргнете ја шмирглата од работниот
материјал и дозволете и на кратко да
работа без оптоварување. Ременот за
шмирглање (6) ќе се врати во неговата
средишна положба.
♦ Ако ременот за шмирглање (6) не се врати
во неговата средишна положба, дозволете
му на уредот да се излади 5 минути
и повторете ја постапката.
Вклучување и исклучување (скица D)
♦
♦
♦
♦
За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (1).
За непрекинато работење, притиснете го
копчето за блокирање (2) и отпуштете го
прекинувачот (1).
За да ја исклучите алатката, отпуштете го
прекинувачот (1).
За да ја исклучите алатката во состојба на
непречено работење, притиснете го прекинувачот за вклучување и исклучување
(1) уште еднаш и отпуштете го.
Празнење на торбата за прав
Торбата за прав (3) треба да се празни на
10 минути.
♦ Откопчајте ја торбата за прав (3) и испразнете ја пред да продолжите со работа.
Совети за оптимална употреба
♦
♦
♦
♦
♦
Секогаш држете ја алатката со двете раце
(скица C).
Не ја притискајте алатка премногу.
Постојано проверувајте ја состојбата на
ременот за шмирглање (6). Заменете ја
кога е тоа потребно.
Секогаш шмирглајте по текстурата на
дрвото.
Користете посебно фина гранулација кога
шмирглате нови слоеви на боја пред да
нанесете уште еден слој.
23
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
На многу нерамни површини или кога
отстранувате слоеви на боја, започнете
со рапава гранулација. Другите површини
започнувајте ги со шмиргла со средно
фина гранулација. Во двата случаи,
постепено преминувајте на фина
гранулација за да добиете мазна завршна
обработка.
Консултирајте се со вашиот продавач
за повеќе информации за достапните
додатоци.
Додатоци
Работните карактеристики на вашата алатка
зависат од додатоците што ги употребувате.
Приборот на Black & Decker и Piranha
е изработен спрема високи стандарди
на квалитет и е наменет да ги подобри
работните карактеристики на Вашата алатка.
Со употреба на овие додатоци ќе извлечете
максимум од вашата алатка.
Одржување
Вашата Black & Decker електрична алатка
е направена да работи долго време со
минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително
ниво зависи од правилната грижа за алатката
и редовното чистење.
Предупредување! Пред да започнете со
било какво одржување, исклучете ја алатката
и извадете ја од струја.
♦ Редовно чистете ги отворите за
вентилација на вашата алатка со употреба
на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот
со употреба на чиста влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот проводник на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се
поврзува на терминалот за заземјување.
24
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде
заменет или дека повеќе не Ви е од корист,
не го фрлајте со отпадот од домаќинството.
Овозможете да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните
отпади или продавачите при набавка на нов
производ.
Black & Decker има објекти за собирање
и рециклирање на Black & Decker производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, ве
молиме да го вратите производот кај било кој
овластен сервисер кој ќе го собере во ваше
име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
МАКЕДОНСКИ
Технички податоци
KA86 TИП 1
Напон V наизменична струја
Влезна моќност
W
Брзина на лентата
m/min
Површина на подлогата
за шмирглање
mm
Тежина
kg
230
720
206
75 × 457
2,5
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 89 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A), Звучна моќност (LWA) 100 dB(A),
отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 3,6 m/s²,
отстапување (K) 1,5 m/s²
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KA86
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4.
За повеќе информации Ве молиме да стапите
во контакт со Black & Decker преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател
за глобален развој
на производи
Black & Decker Европа
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
15-02-2010
права. Гаранцијата важи на териториите на
земјите-членки на Европската унија и на
Европската зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени
неисправните делови, ќе ги поправи
производите изложени на нормална употреба,
или ќе ги замени таквите производи за
да осигура купувачот да има минимум на
непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен.
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа.
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди.
♦ Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува вашите законски
zst00249613 - 20-10-2014
25
26
www.blackanddecker.eu
90599611-REV0
10/2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising