DW743N | DeWalt DW743N COMBINATION SAW Type 2 instruction manual

www.
.eu
DW743N
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
9
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
19
English (original instructions)
31
Español (traducido de las instrucciones originales)
41
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
52
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
64
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
74
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
85
Português (traduzido das instruções originais)
95
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
106
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
116
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
126
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
137
Copyright DEWALT
2
10 11
14
13
12
39
3
6
8
7
5
4
2
1
9
A1
14
15
16
22
20
17
18
19
21
A2
1
25
26
24
27
23
22
A3
35
30 31
28
A4
2
29
33 32
34
A5
36
37
29
A6
A7
38
X
A8
B
3
46
47
48
49
18
C2
C1
50
20
2
E1
56
23
55
52
D
4
E2
60
58
59
57
F1
F2
62 63
64
22
8
60 61
67
65
F3
G1
7
66
62
4
52
68
70
70
69
G2
H
66
62
22
71
I1
I2
5
72
7
J1
J2
73
74
K1
22
K2
77
76
75
16
12
2
L2
L1
16
62
16
3-8 mm
M
6
N
76
25
20
26
79
80
81
78
O
Q
77
P
R
17
S
T
82
U
81
V1
7
85
85
84
V2
W
8
83
V3
DANSK
VENDBAR SAV DW743N
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring og indgående
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere til professionelle brugere af elværktøj.
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er
målt i overensstemmelse med en standardiseret test, der er angivet
i EN 61029 og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et
andet. Det kan anvendes til en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør eller
vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen imidlertid
variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet over den
samlede arbejdsperiode markant.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektforbrug
230 V værktøj
Tomgangshastighed
Klingediameter
Huldiameter
Klingetykkelse
Klingetandstykkelse
Spalteknivstykkelse
Gering (yderpositioner)
Affasning (yderpositioner)
Automatisk bremsetid for klinge
Vægt
DW743N DW743N
QS
DK
230
230
2
3
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
venstre
højre
venstre
s
kg
Skærekapacitet
Geringssavstilstand (fig. b)
Snitvinkel
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Materialestørrelse
H mm B mm
Lige afkortning
Bord vendt 45° til højre for geringssnit
Bord vendt 45° til venstre for geringssnit
Savhoved hældt 45° til venstre for skråsnit
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
20
50
95
130
140
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Bemærkninger
Arbejdsemnes
plads mod
anslag (X)
Intet pakkeemne
nødvendigt
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør også
tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode
markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
BEMÆRK: Dette udstyr er beregnet til tilslutning til et
strømforsyningssystem med en maksimal tilladelig systemimpedans
Zmax på 0,30 Ω ved interfacepunktet (strømforsyningsboks) på
brugerens forsyning.
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et strømsystem,
som opfylder ovennævnte krav. Hvis det er nødvendigt, kan brugeren
rette henvendelse til el-selskabet for at høre om systemimpedansen ved
interfacepunktet.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert
signalord. Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
Afkortning ved
maks. højde
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere i
produktskade.
Betyder risiko for elektrisk stød.
Bænksavstilstand
Maks. kløvningskapacitet venstre/højre mm
Snitdybde ved 90°
mm
Snitdybde ved 45°
mm
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
Betyder risiko for brand.
Betyder skarpe kanter.
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
106
2,9
93
3
106
2,9
Vibration totale værdier (triaksial vektorsum) fastlagt i henhold til EN 61029-1
og EN 61029-2-11.
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s2
2,0
1,5
2,0
1,5
9
DAN S K
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
9. Brug beskyttelsesudstyr.
Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis
arbejdet skaber støv og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan
være varmt, skal der også bæres et varmebestandigt forklæde.
Bær høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver en tid.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
DW743N
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under “tekniske data” er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EF. Kontakt
DEWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DEWALT.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal
dette tilsluttes og anvendes korrekt.
11. Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i
ledningen. Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe kanter.
Bær aldrig værktøjet ved at holde det i ledningen.
12. Fastgør arbejdsemnet.
Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet
på plads. Det er sikrere end at bruge hænderne, og gør begge
hænder fri til at betjene værktøjet.
13. Undlad at række for langt.
Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2010
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der
tages grundliggende sikkerhedsforanstaltninger, for at
reducere risiko for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at betjene
dette produkt; disse anvisninger bør gemmes til senere brug.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsbestemmelser
1. Hold arbejdsområdet ryddet.
Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
2. Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges
under våde eller fugtige forhold. Sørg for, at arbejdsområdet er
ordentligt oplyst (250 - 300 Lux). Værktøjet må ikke bruges, hvor
der er brand- eller eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
3. Værn mod elektrisk stød.
Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer og køleskabe). Når værktøjet bruges under
ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, når der produceres
metalspåner osv.), kan den elektriske sikkerhed forbedres ved at
indsætte en isolerende transformer eller en fejlstrømsafbryder.
4. Hold uvedkommende væk.
Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet,
røre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra
arbejdsområdet.
5. Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og
forsvarligt aflåst sted utilgængeligt for børn.
6. Undlad at overbelaste værktøjet.
Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsigtede
hastighed.
7. Brug det korrekte værktøj.
Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme
arbejde som et værktøj til industriel brug. Anvend aldrig værktøjet til
ikke-tiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i grene
eller træstammer.
8. Vær hensigtsmæssigt klædt på.
Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige
dele. Det anbefales at der bæres skridsikkert fodtøj, når der
arbejdes udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på langt hår.
10
14. Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet.
For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe
og rene. Følg anvisninger for smøring og udskiftning af tilbehør.
Kontroller værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er beskadigede,
få dem repareret af et autoriseret servicecenter. Sørg for, at alle
håndtag og kontakter er tørre, rene og fri for fedt og olie.
15. Frakobl værktøjer.
Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af
tilbehør, som for eksempel klinger, bor og skærere, skal værktøjer
kobles fra strømforsyningen.
16. Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler
er fjernet fra værktøjet inden det betjenes.
17. Undgå utilsigtet opstart af værktøjet.
Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten. Sørg for at
værktøjet er i “off” position (slukket) inden det tilsluttes.
18. Brug forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug.
Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis den er
beskadiget. Når værktøjet bruges udendørs, må der kun bruges
forlængerledninger som egner sig til udendørs brug, samt er
afmærket til udendørs brug.
19. Vær opmærksom.
Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund fornuft.
Værktøjet må ikke betjenes når du er træt, eller under inflydelse af
stoffer eller alkohol.
20. Undersøg, om der er beskadigede dele.
Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres for at
fastslå om den kan fungere korrekt ifølge det tilsigtede formål.
Kontroller de bevægelige deles indstilling, binding, beskadelse af
dele, opstilling, samt andre forhold, der kan påvirke driften. En
skærm eller andre dele, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et autoriseret servicecenter, medmindre andet er
angivet i denne brugervejledning. Få defekte kontakter udskiftet af
et autoriseret servicecenter. Undlad at bruge værktøjet, hvis det ikke
er muligt at tænde og slukke det med kontakten. Forsøg aldrig at
udføre reparationen selv.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr,
eller udføres en opgave med dette værktøj ud over hvad
der er anbefalet i denne brugervejledning, kan det indebære
risiko for personskade.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler. Reparationer
må kun udføres af kvalificerede personer med originale reservedele,
da det ellers kan bringe brugeren i fare.
Yderligere sikkerhedsregler for vendbare save
• Lad ikke uprøvede personer betjene maskinen.
• Anvend ikke saven til at skære andet end aluminium, træ eller
lignende materialer.
DANSK
• Vælg den korrekte savklinge til det materiale, der skal skæres.
• Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
• Brug ikke HSS-klinger.
• Brug korrekt skærpede klinger. Vær opmærksom på den angivne
maksimumhastighed på savklingen.
• Brug kun savklinger, der er anbefalet af producenten, og som er i
overensstemmelse med EN 847-1.
• Anvend ikke saven uden skærmene og spaltekniven i position og
korrekt vedligeholdt, særligt når der skiftes fra geringssavstilstand til
bænksavstilstand eller omvendt.
• Placer aldrig en hånd i nærheden af klingen, hvis saven er sluttet til
strømforsyningen.
• Forsøg aldrig at stoppe en kørende maskine hurtigt ved at klemme
et værktøj eller andre genstande mod klingen. Det kan medføre
alvorlige ulykker.
• Se i vejledningen før brug af tilbehør. Forkert brug af tilbehør kan
medføre skader.
• Vælg den korrekte klinge til det materiale, der skal skæres.
• Vær opmærksom på den angivne maksimumhastighed på
savklingen.
• Sørg for, at gulvet omkring maskinen er plant, godt vedligeholdt og
frit for løse materialer, f.eks. spåner og afskåret materiale.
• Brug en holder eller bær handsker ved håndtering af en savklinge.
• Sørg for tilstrækkelig generel eller lokalbelysning.
• Sørg for, at klingen roterer i den rigtige retning. Hold klingen skarp.
• Bær relevant beskyttelsesudstyr, når det er nødvendigt, inklusive:
• Brug ikke klinger med større eller mindre diameter end anbefalet.
Se under de tekniske data for den rigtige klingemærkning. Brug
kun klinger, der er angivet i denne brugsvejledning, og som er i
overensstemmelse med EN 847-1.
– hørebeskyttelse for at nedsætte risikoen for høreskade;
– åndedrætsbeskyttelse for at nedsætte risikoen for inhalering af
skadelig støv;
– handsker til håndtering af savklinger og groft materiale. Savklinger
bør bæres i en holder, når det kan lade sig gøre.
• Sørg for, at savklingen er monteret korrekt før brug.
• Overvej brug af specialdesignede støjreducerende klinger.
• Brug ikke HSS-klinger.
• Undlad at fjerne afskårne eller andre dele af arbejdsemnet fra
skæreområdet, mens saven kører, og savhovedet ikke er i
hvileposition.
• Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
• Udskift forlængelsesbordet, når det er slidt.
• Sørg for, at armen er sikkert fastgjort ved udførelse af affasning.
• Udskift bordet, når kærven i bordet er for bred.
• Kil ikke noget fast mod blæseren for at holde motorakslen fast.
• Rapporter fejl på maskinen, herunder skærme og savklinge, til din
forhandler så snart de opdages.
• Klingeskærmen på saven løftes automatisk, når armen sænkes.
Den sænkes over klingen når armen er løftet. Skærmen kan løftes
ved håndkraft ved installation eller udtagning af savklinger eller ved
eftersyn af saven. Løft aldrig klingeskærmen manuelt, med mindre
saven er slukket.
• Kontrollér, at øverste del af savklingen er fuldstændig indkapslet i
geringssavstilstand.
• Sørg for, at armen er sikkert fastgjort i arbejdspositionen i
bænksavtilstanden.
• Sørg for, at armen er sikkert fastgjort ved affasning i
bænksavtilstand.
• Vær forsigtig, når der rilles under bænksavbetjening og anvend det
rette skærmsystem. Stikning er ikke tilladt.
• Tilslut saven til en støvopsamlingsenhed, når der saves i træ.
Overvej altid de faktorer, der påvirker udsættelse for støv som fx:
• Brug ikke slibeskiver.
• Løft klingen fra savsnittet i arbejdsemnet, før afbryderen slippes.
• Hold gulvet omkring maskinen godt vedligeholdt og frit for løse
materialer, f.eks. spåner og afskåret materiale.
• Kontrollér regelmæssigt, at motorens luftåbninger er rene og fri for
spåner.
• Udskift savsnitpladen, når den er slidt.
• Afbryd strømforsyningen til maskinen, før udførelse af
vedligeholdelsesarbejde eller ved udskiftning af klingen.
-– Arten af materiale, der skal forarbejdes (spånplader frembringer
mere støv end træ);
• Udfør aldrig rengøring eller vedligeholdelsesarbejde, mens
maskinen stadig kører, og hovedet ikke er i hvileposition.
-– Ret indstilling af savklingen;
• Montér altid maskinen på en bænk, hvis det er muligt.
-– Sørg for at den lokale udsugning ligeså vel som hætter,
afskærmningsplader og render er korrekt justerede.
• Hvis du anvender en laser til at angive skærelinjen, skal du sørge
for, at det er en klasse 2 laser i overensstemmelse med
EN 60825-1:2001. Laserdioden må ikke udskiftes med en anden
type. Hvis den beskadiges, skal laseren repareres af en autoriseret
reparatør.
-– Støvekstraktor med en lufthastighed ikke mindre end 20 m/s
• Anvend ingen slibelameller eller diamantskærehjul.
• Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele
af arbejdsemnet fra skæreområdet, mens maskinen kører, og
savhovedet ikke er i hvileposition.
• I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen
og tag strømstikket ud.
• Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den
fejlbehæftede maskine.
• Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig
fremføringskraft under skæring, sluk for maskinen og tag
strømstikket ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører
frit. Tænd for maskinen og start igen med at skære med nedsat
fremføringskraft.
• Skær aldrig lette legeringer, specielt magnesium.
• Hver gang situationen tillader det, montér maskinen på en bænk
ved hjælp af bolte med en diameter på 8 mm og 80 mm i længden
(fig. C2).
Yderligere sikkerhedsregler for geringssave
• Anvend aldrig maskinen i geringssavfunktion, hvis
beskyttelsesskærmen ikke sidder godt fast (50, fig. D).
• Anvend altid skubbestokken. Skær aldrig arbejdsemner kortere end
30 mm.
• Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
– Højde 68 mm gange bredde 140 mm gange længde 600 mm
– Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra
bord, fx DE3497. Spænd altid arbejdsemnet godt fast.
• Spænd altid arbejdsemnet godt fast.
Yderligere sikkerhedsregler for savbænke
• Brug ikke savklinger med en tykkelse, der er større end
spalteklingens eller med en tandbredde, der er mindre end
spalteklingens tykkelse.
• Sørg for, at klingen drejer i den rigtige retning, og at tænderne
peger mod forsiden af savbænken.
• Sørg for, at alle låsegreb og klemmehåndtag er strammet, før
arbejdet påbegyndes.
• Sørg for, at alle klemmehåndtag sidder fast, før der udføres nogen
betjening.
• Anvend ikke maskinen, uden at skærmen er sat på, eller hvis
skærmen ikke virker eller ikke er korrekt vedligeholdt.
• Sørg for, at alle klinger og flanger er rene, og at kravens forsænkede
sider er mod klingen. Fastgør akselmøtrikken.
• Brug aldrig saven uden savsnitpladen.
• Hold savklingen skarp og korrekt indstillet.
11
DAN S K
• Sørg for, at spaltekniven er justeret til den rette afstand fra klingen maks. 5 mm.
Brug øjeværn.
• Betjen aldrig saven uden de øverste og nederste skærme på plads.
• Hold hænder væk fra savklingens bane.
• Afbryd saven fra strømforsyningen, før du udskifter klingerne eller
udfører vedligeholdelse.
Anvend aldrig geringssaven uden beskyttelsesskærm.
• Anvend altid en skubbepind og sørg for, at dine hænder ikke er
tættere på end 150 mm fra savklingen, når der skæres.
✔
• Betjen den kun med den rette spænding.
• Påfør ikke smøremidler på klingen, når den kører.
• Ræk ikke bag om savklingen.
• Bevar altid skubbepinden på sin plads, når den ikke er i brug.
Når maskinen anvendes i geringssavstilstand, skal du sørge
for at betjene udløserkontakten under start og sluk. Betjen
ikke kontaktboksen i denne tilstand.
• Stå ikke oven på enheden.
• Kontrollér, at den øverste del af savklingen er dækket, f.eks. af
beskyttelsesskærmen, under transport.
• Brug ikke beskyttelsesskærmen til håndtering eller transportering.
Når maskinen anvendes i bænksavtilstand, skal du sørge for,
at spalteklingen er monteret. Anvend ikke maskinen uden
spalteklingen.
• Brug ikke klinger med en tykkelse, der er større end spalteklingens
eller med en tandbredde, der er mindre end spalteklingens tykkelse.
• Overvej brug af specialdesignede støjreducerende klinger.
• Bevar altid skubbepinden på sin plads, når den ikke er i brug.
Anvend ikke spalteklingen, når maskinen anvendes i
geringssavtilstand. Sørg for, at spaltekniven er fastgjort i den
øverste hvilkeposition (fig. A2).
• Kontrollér, at den øverste del af savklingen er dækket, f.eks. af
beskyttelsesskærmen, under transport.
Ekstra sikkerhedsregler for bordsave
Bærepunkt
• Sammenfalsning, notning eller kanalskæring er ikke tilladt.
• Anvend altid skubbestokken. Skær aldrig arbejdsemner kortere end
30 mm.
• Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere maksimale
arbejdsemnestørrelser på:
– Højde 70 mm gange bredde 600 mm gange længde 1.500 mm
DATOKODEPOSITION (FIG. A1)
Datokoden (39), der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
– Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende ekstra
bord, fx DE3497 eller DE3472.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af save:
– skader forårsaget af berøring af de roterende dele
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Delvist samlet maskine
4 Ben
1 Boksen indeholder:
– Risiko for ulykker forårsaget af udækkede dele af den roterende
savklinge.
1 Øverste beskyttelsesskærm til bænksavsposition
– Risiko for kvæstelser ved udskiftning af klingen.
1 Parallelanslag
– Risiko for at få fingrene i klemme ved åbning af skærmene.
1 Skubbepind
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv dannet ved savning
af træ, særligt eg, bøg og MDF.
1 Underbordsskærm til geringssavsposition
1 Plastikpose, der indeholder:
4 M8 låseknapper
De følgende faktorer påvirker frembringelse af støj:
4 M8 x 50 fladrundbolte
– Det materiale der skal skæres.
4 D8 flade skiver
– Savklingetypen.
– Fremføringskraften.
De følgende faktorer øger risikoen for åndedrætsproblemer:
– Ingen støvekstraktor er tilsluttet ved savning af træ
– Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede
udsugningsfiltre
1 låsestrop
1 Vejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for skader på værktøjet, dele og tilbehør, der kan være
opstået under transport.
– Slidt savklinge.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før
betjening.
– Arbejdsemnet fremføres ikke nøjagtigt.
• Tag forsigtigt saven ud af indpakningsmaterialet.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Beskrivelse (fig. A1–A8)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
Læs brugsvejledningen før brug.
A1
Bær høreværn.
12
1 Tænd/sluk-kontakt (savbænkstilstand)
2 Bordudløsningshåndtag
DANSK
3 Roterende bordklemme
Ikke vist
4 Geringssavsbord
– Dobbelt glidende bord
5 Roterende bord
6 Afskærmning højre side
7 Afskærmning venstre side
8 Roterende bords aksialstempel
9 Geringssav/bordindsætning
10 Støvudsugningsadapter
11 Fast øverste klingebeskytter
12 Flytbar nedre klingebeskytter
13 Skærmudløsningshåndtag
Til brug i alle tilstande:
A8
38 Trevejs støvudsugningssæt (DE3500)
TILSIGTET BRUG
Din DEWALT vendbare (flip-over) sav er blevet designet til at virke som
en geringssav eller savbænk til at udføre de fire hovedsavningsopgaver:
langsnitning, skråskæring, smigskæring og smigskæring let, nøjagtigt
og sikkert.
A2
Denne enhed er designet til brug med en nominel klingediameter på
250 mm hårdtmetalklinge til professionel skæring af træ, træprodukter
og plastik.
14 Betjeningshåndtag
GERINGSSAVSTILSTAND
15 Udløserkontakt (geringssavstilstand)
I geringssavtilstand anvendes savmaskinen i positionen lodret, gering
eller affasning.
14 Betjeningshåndtag
16 Kløvekniv
17 Skubbepind
18 Ben
19 Fod
20 Bordlåsningsenhed
21 Holdeklemme til savbord
22 Klemmehåndtag til affasning
BÆNKSAVSTILSTAND
Når savmaskinen drejes over dens midterakse, kan den anvendes til at
udføre standardkløvning og til at save træemner ved manuelt at indføre
arbejdsemnerne i bladet.
ADVARSEL: Anvend ikke maskinen til andre formål end de
beskrevne.
Elsikkerhed
BÆNKSAVSTILSTAND
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
A3
Denne maskine er af klasse I konstruktion; der kræver jordforbindelse.
22 Klemmehåndtag til affasning
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af
en specialfremstillet ledning, der fås gennem DEWALT‘s
serviceorganisation.
23 Højderegulator
24 Bænksavsbord
25 Øverste klingeskærm
Brug af forlængerledning
26 Parallelanslag
27 Geringsanslag (ekstraudstyr)
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt
3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs effektforbrug (se
tekniske data).
VALGFRIT TILBEHØR
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2. Når der benytttes en
ledningstromle, skal ledningen altid rulles helt ud.
Til brug i geringssavstilstand:
A4
28 Justérbar fod 760 mm (maks. højde) (DE3474)
29 Støttestyreskinner 1.000 mm (DE3494)
29 Støttestyreskinner 500 mm (DE3491)
30 Drejestopper (DE3462)
31 Længdestopper for korte arbejdsemner (til brug med styreskinner
[29]) (DE3460)
32 Støtte med aftagelig stopper (DE3495)
33 Støtte med fjernet stopper (DE3495)
34 Skruetvinge (DE3461)
MONTERING
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser
skal enheden slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-stilling. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Udpakning
ADVARSEL: Bed altid om hjælp, når maskinen skal flyttes.
Maskinen er for tung til, at én person kan flytte den.
A5
• Fjern løst indpakningsmateriale fra boksen.
35 Støtterullebord (DE3497)
• Løft maskinen ud af boksen.
Til brug i savbænkstilstand:
A3
27 Geringsanslag (DE3496)
• Fjern boksen med ekstraudstyr inde fra maskinen.
• Fjern alt resterende indpakningsmateriale fra maskinen.
Montering af benene (fig. C1)
Med benene monteret er maskinen egnet til selvstændig placering.
A6
• Vend bunden i vejret på maskinen.
36 Forlængerbord (DE3472)
• Før en fransk skrue (47) fra den flade side gennem hullerne på hver
af benene (18).
A7
37 Enkelt glidende bord (DE3471)
• Anbring en låsegreb (48) og en skive (49) på boltene.
• Sæt et ben (18) på hver af monteringspunkterne (46), der er
placeret på kanterne af soklens inderside. For hvert ben skal du
sørge for, at låsegrebet og skiven er anbragt på ydersiden af det
åbne spor.
13
DAN S K
• Fastgør låsegrebet.
• Udskift den udvendige akselkrave.
• Vend maskinen rigtigt. Sørg for, at den står plant; justér benets
fastgørelseshøjde, hvis det er nødvendigt.
• Stram klingens låseskrue (60) ved at dreje den mod uret, mens du
holder sekskantnøglen fast med den anden hånd.
Montering af maskinen på arbejdsbænken (fig. C2)
Når benene tages af, kan maskinen anbringes på en arbejdsbænk. For
at sikre sikker drift, skal maskinen fastgøres til arbejdsbænken og skal
monteres med bolte 8 mm i diameter og 80 mm lange.
SAMLING TIL GERINGSSAVSTILSTAND
Montering af underbordsskærmen (fig. D)
Underbordsskærmen (50) er monteret ovenpå savbænkbordet.
• Anbring de to kroge til venstre på skærmen i de aflange huller på
venstre side af klingerillen (52).
• Anbring skærmen fladt på bordet og tryk den ind i låsestroppen.
• For at fjerne den skal du løsne stroppen med en skruetrækker og
fortsætte i modsat rækkefølge.
Sådan vendes savhovedet og bordet
(fig. A3, E1, E2)
• Hold i savbordet med en hånd og skub bordudløsningsstangen (2)
til venstre (fig. E1).
• Skub bordet nedad mod forsiden og drej det helt rundt, indtil
motorsamlingen sidder øverst, og fordybningen griber ind i
fastholdelsestænderne på bordets låseanordning (20).
• Hovedmonteringen holdes ned ved hjælp af en spændestrop fortil
og en højderegulator (23) bagved (fig. A3).
• Fjern stroppen.
• Drej hjulet (55) mod uret, mens du holder hovedet ned, indtil den
“U”-formede konsol (56) kan frakobles dens plads (fig. E2).
• Drej og skub højderegulatoren op.
• Mens du holder hovedet i et fast greb, skal du lade fjedertrykket
skyde hovedet opad i dets hvileposition.
Montering af savklingen (fig. A2, F1–F3)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser
skal enheden slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Vær opmærksom på, at savklingen kun kan
udskiftes på den beskrevne måde. Indsæt ALDRIG andre
savklinger som angivet under Tekniske data. Vi foreslår kat.
nr.: DT4321.
ADVARSEL: Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og
kan være farlige.
ADVARSEL: Udskift altid klinger med maskinen i
geringssavstilstand.
• Sørg for at spaltekniv (16) er sikret i den øverste hvileposition
(fig. A2).
• Indsæt sekskantnøglen (57) gennem hullet (58) i rembeklædningen
ind i spindelenden (fig. F1). Anbring klingeskruenøglen (59) på
klingens låseskrue (60) (fig. F2).
• Klingens låseskrue har et venstredrejet gevind, hold derfor godt fast
i sekskantnøglen og drej skruenøglen med uret for at løsne det.
• Anbring klingeskruenøglen og sekskantnøglen i deres
opbevaringsposition.
ADVARSEL: Efter montering eller udskiftning af
klingen, kontrollér altid at klingen er helt dækket af
beskyttelsesskærmen. Sørg for at klingeskruenøglen
og sekskantnøglen er blevet udskiftet i deres
opbevaringsposition.
Justeringer for geringssavstilstand
ADVARSEL: Vær opmærksom på, at savklingen skal
udskiftes på den beskrevne måde. Indsæt aldrig andre
savklinger som angivet under Tekniske data. Vi foreslår
artikel nr.: DT4321
Geringssaven er nøjagtigt justeret fra fabrikken. Hvis rejustering er
påkrævet på grund af forsendelse, håndtering eller andre årsager, skal
nedenstående trin følges for at justere saven. Når de er foretaget, bør
disse justeringer forblive nøjagtige.
Kontrol og justering af klingen til anslaget
(fig. D, G1, G2, H)
Med hovedet i lodret position og klemmegrebet til affasning (22) udløst
løsnes låseskruen (65) i det roterende bords aksialstempel (8) (fig. G1).
• Træk hovedet ned, indtil bladet lige netop trænger ind i savsporet.
• Læg en vinkel (66) mod venstre side af anslaget (7) og klingen (62)
(fig. G2). Vinklen bør være 90°.
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder
med vinklen.
• Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
• Drej den excentriske justeringsbøsning (67), indtil savklingens flade
ligger fladt mod firkanten (fig. G1).
• Fastgør låseskruen (65).
• Kontrollér, at de røde mærker (68) nær klingerillen (52) er på linje
med positionen 0° (69) på de to skalaer (fig. H).
• Hvis justering er nødvendigt, skal du løsne skruerne (70) og
anbringe indikatorerne på linje. Positionen 45° bør nu også være
præcis. Hvis dette ikke er tilfældet er klingen ikke vinkelret på det
roterende bord (se nedenfor).
Kontrol og justering af klingen til bordet
(fig. I1, I2)
• Løsn klemmeknappen til affasning (22) (fig. I1).
• Tryk savhovedet til højre for at sikre, at det er helt lodret, og stram
klemmegrebet til affasning.
• Træk hovedet ned, indtil bladet lige netop trænger ind i savsporet.
• Sæt en fast vinkel (66) på bordet og op mod klingen (62) (fig. I2).
Vinklen bør være 90°.
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder
med vinklen.
• Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
• Løsn klemmegrebet til affasning (22) (fig. I1) og drej stopskruen til
justering af lodret position (71) ind eller ud, indtil klingen er 90° til
bordet målt med vinklen (66) (fig. I2).
• Tryk på hovedlåsens udløsergreb (13) på beskyttelsesskærmen for
at udløse den nederste beskyttelsesskærm (12), hæv derefter den
nederste beskyttelsesskærm så meget som muligt.
Kontrol og justering af geringsvinklen
(fig. A1, A2, H)
• Fjern klingelåsskruen (60) og den udvendige akselkrave (61)
(fig. F3).
Positionerne for lige afkortning og 45° gering er forudindstillede
• Sørg for, at den indvendige flange og begge sider af klingen er rene
og støvfrie.
• Montér savklingen (62) på ansatsen (63) på den indvendige
akselkrave (64) og sørg for, at tænderne på klingens nederste kant
peger mod enden af saven (væk fra operatøren).
• Skub forsigtigt klingen ind i position og udløs den nederste
klingeskærm.
14
• Løft op i aksialstemplet for det roterende bord (8) og drej den mod
uret en kvart omdrejning (fig A1).
• Løsn skruetvinge (3) på det roterende bord. Håndtaget giver
mulighed for en skraldelignende handling, når fuld rotation af
håndtaget ikke er mulig.
• Grib fast i styrehåndtaget (14) (fig. A2), pres beskyttelsesskærmens
udløsergreb (13) sammen og sænk saven ca. halvvejs (fig. A1).
DANSK
• Drej savhovedet med dets roterende bord til den ønskede position.
Montering af klingens øvre skærm (fig. N)
• Stram skruetvinge (3) på det roterende bord. Det roterende bords
pressestempel (8) vil automatisk blive aktiveret (fig. A1).
Den øverste klingeskærm (25) er fremstillet til hurtigt og let at blive
monteret via et fjederspændt stempel til hullet i spaltekniven (16), når
den er blevet anbragt gennem arbejdsbordet for savbænkstilstand.
Ved hjælp af de røde mærker (68), kan geringssavbordet (4) indstilles til
alle geringsvinkler venstre eller højre mellem 0° og 45° (fig. H).
• Fortsæt som ved de forudindstillede positioner. Det roterende bords
aksialstempel kan ikke anvendes til mellemliggende vinkler.
ADVARSEL: Foretag altid et prøvesnit i et stykke kasseret
træ for at kontrollere præcisionen.
Justering af anslaget (fig. J1, J2)
Den bevægelige del af anslagets venstre side kan justeres for maksimal
støtte til arbejdsemnet nær klingen og samtidig give mulighed for at
affase saven 45° til venstre. Glideafstanden begrænses af stopperne i
begge retninger. Sådan justeres anslaget (7):
• Løft stangen (72) for at udløse anslaget (7).
• Skub anslaget til venstre.
Fastgør den øverste klingeskærm (25) til spaltekniven ved at trække i
grebet (76) og derved lade stemplet i skærmen gå i indgreb.
ADVARSEL: Anvend aldrig saven i savbænkstilstand uden
den øverste skærm korrekt monteret.
Montering og indstilling af parallelanslag (fig. O)
Parallelanslaget for to højder (26) kan anvendes i to positioner (11 eller
60 mm). Parallelanslaget kan monteres på begge sider af klingen.
FOR AT MONTERE ANSLAGET I DEN RETTE POSITION, SKAL DU GØRE SOM
FØLGER:
• Løsn grebet (77).
• Skub beslaget fra venstre eller højre. Spændepladen (78) griber ind
bag ved bordets forkant.
• Foretag en tørkørsel med saven slukket og kontrollér
mellemrummet. Justér anslaget så tæt til klingen, som det er
praktisk, for maksimal støtte til arbejdsemnet, uden at det kommer i
vejen for armens op- og nedbevægelse.
• Fastgør grebet (77).
• Skub stangen (72) ned for at fastgøre anslaget.
• Justér anslaget, så det er parallelt med klingen ved at kontrollere
afstanden mellem klingen og anslaget foran og bagved klingen. For
at gøre dette skal du justere skruen i anslagsstøtten ind eller ud
som nødvendigt.
Kontrol og justering af affasningsvinklen
(fig J1, K1, K2)
• Kontrollér, at anslaget er parallel med klingen.
• Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
• Skub sideanslaget så langt til venstre som muligt (fig. J1).
Standardindstillingen for anslaget er til højre for klingen.
• Løsn klemmegrebet til affasning (22) og flyt savhovedet til venstre.
Dette er 45° affasningspositionen.
FOR AT FORBEREDE ANSLAGET TIL BRUG PÅ VENSTRE SIDE AF KLINGEN SKAL
DU GØRE SOM FØLGER:
• Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
• Løsn grebet (77).
• Drej stopskruen (73) ind eller ud som nødvendigt, indtil markøren
(74) viser 45°.
• Træk konsollen (79) ud og udskift den i den anden ende.
SAMLING TIL SAVBÆNKSTILSTAND
Sådan skiftes der fra geringssavstilstand til
savbænkstilstand (fig. A1–A3, E2, L1, L2)
• Anbring klingen i en position på 0° for lige snit med det roterende
bords aksialstempel (8) korrekt placeret og det roterende bords
klemme (3) fastgjort (fig. A1).
• Løsn spalteknivens klemmeskrue (75) tilpas til, at spaltekniven kan
gå ind i monteringsrillen (fig. L1).
• Tag spaltekniven (16) fra dens opbevaringsposition mod
savhovedet (fig. A2).
• Tryk skærmudløsningshåndtaget (13) ned for at udløse
klingeskærmen (12), og løft derefter klingeskærmen så højt som
muligt (fig. A1).
• Montér anslaget på bordet.
• Fastgør grebet (77).
ADVARSEL: Brug 11 mm-profilen til kløvning af lave
arbejdesemner og derved muliggøre adgang mellem
klingen og anslaget til skubbepinden (17).
ADVARSEL: Bagenden af anslaget skal flugte med
forkanten af spaltekniven.
Sådan skiftes der fra savbænkstilstand til
geringssavstilstand (fig. A3, D, E1, E2, L1)
• Fjern parallelanslaget (26) (fig. A3).
• Drej hjulet (55) for højderegulatoren (23) for at yde maksimal
skæringsdybde i geringssavstilstand (fig. E2).
• Fortsæt som beskrevet i afsnittet “Sådan vendes savhovedet og
bordet”.
• Skub spalteknivens konsol (76) helt ind i monteringsrillen (77)
(fig. L1). Fastgør klemmeskruen.
• Løsn spalteknivens klemmeskrue (75) og fjern spaltekniven (16),
mens der holdes på klingsskærmen (12) (fig. L1).
• Løsn forsigtigt den nederste skærm, indtil den holdes på plads bag
den kant, der springer frem fra spalteknivens inderside.
• Sænk klingeskærmen.
• Fjern underbordsskærmen.
• Udskiftning af underbordsskærmen (50) (fig. D).
• Træk savhovedet ned og drej højderegulatoren (23), indtil dens
U-formede konsol (56) griber ind i stiften på soklen (fig. E2).
• Drej hjulet (55) på regulatoren for at få klingen og spaltekniven
til at stikke ud fra savbænksbordet (24) (fig. A3) og derved give
maksimal skæringsdybde i savbænkstilstand.
ADVARSEL: Klingen bør ikke kollidere med den nederste
klingeskærm.
• Skub bordudløsningshåndtaget (2) til venstre, løft bordets forkant
og skub den tilbage 180°, indtil bordlåsningsanordningens tænder
(20) automatisk griber ind i savklingens fastholdelseshåndtag for at
sikre det i savbænkstilstand (fig. L2).
ADVARSEL: Vær forsigtig med ikke at miste kontrol over
bordets bevægelse.
Spalteknivens position (fig. M)
• Anbring spaltekniven i den opbevaringsposition mod savhovedet.
Før brugen
• Montér den rigtige savklinge. Brug ikke slidte savklinger. Den
maksimale rotationshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens.
• Forsøg ikke at save meget små stykker.
• Lad klingen save frit. Brug ikke tvang.
• Lad motoren nå fuld hastighed, før der saves.
• Sørg for, at alle låsegreb og klemmehåndtag er stramme.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
• Påsæt spaltekniven (16) som beskrevet ovenfor. Når den er påsat,
kræver den ikke yderligere justering.
15
DAN S K
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller der
fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
ADVARSEL:
• Brugere i UK gøres opmærksom på „regulativet om
træarbejdsmaskiner af 1974“ og eventuelle tilføjelser.
• Kontrollér, at materialet, der skal saves, sidder sikkert fast.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet, og anvend ikke
sidepres på savklingen.
• Undgå overstyring.
• Placér træet, der skal skæres, mod anslaget. Hold fast i
kontrolhåndtaget og tryk skærmindtrækningshåndtaget ind.
• Tænd for maskinen.
• Lad klingen save frit. Brug ikke tvang.
• Slip kontakten, når snittet er afsluttet, og vent på at savklingen står
helt stille, før hovedet føres tilbage til den øverste hvileposition.
• Udløs skærmindtrækningshåndtaget.
ADVARSEL: Lad ikke savhovedet hoppe tilbage uden
hjælp for at forebygge skade.
Geringssnit (fig. R)
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi
med hensyn til bordhøjde og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges,
så brugeren har et godt overblik og har tilstrækkelig plads omkring
maskinen til bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
• Indstil den ønskede geringsvinkel.
Til reduktion af vibrationseffekter sørg for at den omgivende temperatur
ikke er for lav, at maskine og tilbehør er godt vedligeholdt, og at
arbejdsemnets størrelse passer til denne maskine.
• Sørg for, at klingen saver i bordet, hvis vinklen ikke er 45°.
Tænde og slukke (fig. A1–A2, P)
Denne maskine har to uafhængige tænde- og slukkesystemer.
I savbænkstilstand anvendes tænd/sluk-kontakten (1) (A1). I
geringssavstilstand anvendes udløserknappen (15) (A2).
• Sørg for, at det roterende bords klemme er sikkert fastgjort.
• Gå videre som ved lodret lige afkortning.
ADVARSEL: Ved gering af enden på et stykke træ med lille
afskæring placeres træet, så afskæringen er på den side
at klingen, der har den største vinkel til anslaget: venstre
gering, afskæring til højre gering, afskæring til venstre.
Skråsnit (fig. A2, S)
SAVBÆNKSTILSTAND (FIG. P)
• Udløs klemmegrebet til affasning (22) og vip hovedet til den
ønskede vinkel.
Tænd/sluk-kontakten har adskillige fordele, når den anvendes i
savbænkstilstand:
• Fastgør klemmegrebet til affasning.
– udløserfunktion ved manglende strøm: skulle der af én eller anden
grund slukkes for strømmen, skal kontakten genaktiveres bevidst.
– ekstra sikkerhed: den hængslede sikkerhedslukningsplade kan
låses ved at føre en hængelås gennem midterhaspen. Pladen
fungerer også som en nødstopknap, der er nem at finde, idet
trykket på forsiden af pladen vil trykke på stopknappen.
Tryk på den grønne startknap for at tænde for maskinen (80).
• Gå videre som ved lodret lige afkortning.
Kombineret gering
Dette snit er en kombination af gering og affasning. Begrænsningerne er
35° gering/30° affasning. Overskrid ikke disse grænser.
Indstil affasningsvinklen og derefter geringsvinklen.
Savning i bænksavstilstand
Tryk på den røde stopknap for at stoppe maskinen (81).
• Anvend altid spaltekniven.
GERINGSSAVSTILSTAND (FIG. A2)
• Sørg altid for, at spaltekniven og klingeskærmen flugter.
Tryk på udløserkontakten for at tænde for maskinen (15).
• Sørg altid for, at geringssaven er indstillet og låst i 0° gering.
Slip udløserkontakten for at stoppe maskinen.
ADVARSEL: Skær ikke metal i denne tilstand.
GRUNDLÆGGENDE SAVSNIT
Savning i geringssavstilstand
Det er farligt at arbejde uden beskyttelse. Beskyttelsesskærme skal
være på plads, når du saver.
• Sørg for, at underbordsskærmen ikke bliver blokeret med
savsmuld.
• Fastspænd altid arbejdsemnet ved savning af ikke-jernholdigt
metal.
Generel håndtering
– I geringssavstilstand låses savhovedet automatisk i den øverste
“parkerings”-position.
– Ved at trykke skærmudløsningsstangen oplåses savhovedet. Ved
at flytte savhovedet ned, trækkes den bevægelige nederste skærm
ind.
– Forsøg aldrig at hindre den nederste skærm i at vende tilbage til
dens parkeringsposition, når snittet er udført.
– Den minimale længde for afkortet materiale er 10 mm.
– Når der saves i kort materiale (min. 190 mm til venstre eller højre for
klingen), anbefales det at anvende den valgfrie materialeklemme.
– Når du saver i UPVC-sektioner bør der placeres et støtteemne i træ
med en supplerende profil under materialet, der saves, for at yde
det rette støtteniveau.
Lodret lige afkortning (fig. Q)
• Indstil det roterende bord til 0° og sørg for, at aksialstemplet er
aktiveret.
• Fastgør det roterende bords klemmegreb.
16
Kløvning (fig. A2, T)
• Indstil affasningsvinklen til 0°.
• Justér savklingehøjden. Den korrekte klingeposition skal have
toppen af tre tænder over træets overkant.
• Indstil parallelanslaget til den ønskede afstand.
• Hold arbejdsemnet fladt på bordet og mod anslaget. Hold
arbejdsemnet ca. 25 mm væk fra savklingen.
• Hold begge hænder væk fra savklingens bane.
• Tænd for maskinen og lad savklingen opnå fuld hastighed.
• Stik langsomt arbejdsemnet ind under den øverste
beskyttelsesskærm, og hold det fast presset mod kløveanslaget.
Lad tænderne skære og tving ikke arbejdsemnet gennem
savklingen. Savklingens hastighed bør holdes konstant.
• Husk at anvende skubbepinden (17), når du er tæt på klingen.
• Sluk for maskinen, når snittet er afsluttet, vent på at savklingen står
helt stille og fjern arbejdsemnet.
ADVARSEL: Skub aldrig eller hold frie eller afskårede side
af arbejdsemnet.
ADVARSEL: Anvend altid en skubbepind, når der kløves
små arbejdsemner.
Affasningssnit (fig. U)
• Udløs klemmegrebet til affasning og indstil klingen til den ønskede
vinkel.
• For at forhindre materialet i at sidde fast mellem klingen og
anslaget, skal anslaget placeres til venstre for klingen.
DANSK
• Fortsæt som ved lodret kløvning.
Geringssnit (fig. V1–V3)
• For at justere affasningsanslaget skal du løsne stopskruens
låsemøtrik (81) og skrue stopperen (82) ind eller ud, indtil
geringsmarkøren viser 0° (fig. V1).
Separat støvudstyr kan fås som option (DE3500)
1. Indsæt støvopsamlingsrør i mundstykkerne; den længste slange til
det øverste mundstykke.
2. Tilslut slangerne til tre-vejs stikforbindelsen.
Tilslutning - geringssavsposition
• Indstil klingehøjden og -vinklen.
• Tilslut en slange til underbordsskærmen.
• Sæt geringsanslagets skydestang (83) ind i rillen (84), som findes
på bordets venstre side (fig. V2).
• Tilslut en slange til den smalle diameterudgang og en til den store
diameterudgang ved hjælp af de tilhørende tude.
• Løsn geringslåseknap (85), og drej anslaget for at indstille skalaen til
den ønskede vinkel (fig. V3).
• Slut slangerne til 3-vejsforbindelsen.
• Fastgør geringslåseknappen (85).
• Anbring arbejdsemnet mod geringsanslagets flade overflade. Tænd
for maskinen, mens du holder godt fast på arbejdsemnet, skub
anslaget langs rillen for at føre arbejdsemnet ind i klingen. Sluk
straks efter, at snittet er udført.
Anslagspositioner, savbænkstilstand (fig. W)
– Til kløvning af tyndt materiale skal du bruge 11 mm-profilen for
parallelanslagets to højder og anbringe anslaget lige overfor
forkanten på spaltekniven.
– Ved kløvning af tykkere materiale skal du anvende 60 mm-profilen
for parallelanslaget med to højder.
– Ved afkortning af smalle og korte arbejdsemner (fig. W):
• Tilslut det enkle udgang for 3-vejsforbindelsen til slangen fra
støvudsugeren.
Tilslutning - savbænkstilstand
• Udskift savklingeskærmen med skærmen, der følger med
støvudsugningssættet, og forbind slangen fra underbordsskærmen
til den.
• Fortsæt som ved geringssavsposition.
EKSTRA STØTTE/LÆNGDESTOPPER TIL GERINGSSAV (FIG. A4)
Den ekstra støtte og længestopper kan monteres på venstre eller højre
side eller med to sæt på begge sider.
• Sæt elementerne 28–34 på de to styreskinner (29).
• Brug det drejelige stop (30) til skråskæring 210 mm brede plader
(15 mm tykke).
• Justér parallelanslaget med den lave profil mod klingen og
anbring bagenden af anslaget på linje med klingens forreste
kant.
STØTTERULLEBORD (FIG. A5)
• Anbring arbejdsemnet mod geringsanslaget (ved 0° eller 90°)
og skub geringsanslaget for at foretaget snittet.
I savbænkstilstand kan det også monteres foran eller bagpå savbordet.
• For at forhindre små, afskårne dele i at falde ned på klingen,
skal du forberede en spids trælængde og låse den fast på
arbejdsbordets bagside, tilstrækkeligt nær klingens højre
side, således at efterfølgende udskårne stykker automatisk
fremføres til højre.
Det sideforlængende bord øger afstanden fra kløvningsanslaget til
klingen til 600 mm eller mere afhængig af styrestiften, der er påsat
maskinen og klemmens position på bordet. Det sideforlængende bord
skal anvendes i forbindelsen med styreskinner (29) (ekstraudstyr).
– Ved kløvning af smalle (< 120 mm) og lange arbejdsemner:
• Anbring anslaget i den bageste position for at bibeholde
præcision under lange snit.
I geringssavstilstand kan støtterullebordet monteres på venstre eller
højre side eller med to sæt på begge sider.
SIDEFORLÆNGENDE BORD (FIG. A6)
Det justérbare bord er udstyret med en graveret skale langs forkanten
og monteres på en kraftig sokkel, som holder fast på styrestifterne.
• Sæt forlængelsesbordet på maskinens højre side for kontinuitet i
afstandsskalaen på begge borde.
• Skub arbejdsemnet med begge hænder (én på hver side af
klingen).
ENKELT GLIDENDE BORD (FIG. A7)
• Brug en skubbepind, når du er tæt på klingen.
Dette glidende bord (37) giver mulighed for store brætstørrelser til
venstre for klingen på op til 1200 x 900 mm.
• Støt lange arbejdsemner i udgangssiden.
– Ved kløvning af bredere (> 120 mm) arbejdsemner:
• Justér anslaget fremad som i figur W, hvis materialet, der skal
skæres, har en tendens til at sidde fast mellem klingen eller
spaltekniven og anslaget.
Ekstradustyr
ADVARSEL: Før samling af tilbehør bør du altid afbryde
maskinen.
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke kan tilbydes af DEWALT,
ikke er testet med dette produkt, kan brug af sådant
tilbehør sammen med dette værktøj være forbundet
med fare. For at reducere risikoen for skader bør der kun
anvendes tilbehør, der er anbefalet af DEWALT, sammen
med dette produkt.
STØVUDSUGNINGSSÆT (FIG. A1, A2, A8)
Denne maskine leveres med tre støvudsugningspunkter til brug i hver
tilstand.
• Tilslut altid en støvudsugningsenhed, der er designet i
overensstemmelse med de gældende regler om støvemission, når
du saver i træ.
ADVARSEL: Tilslut, hver gang det er muligt, en
støvopsamlingsenhed, der er designet i henhold til de
relevante regulativer med hensyn til støvemission.
Tilslut en støvopsamlingsenhed, der er designed i henhold til de
relevante regulativer. Lufthastigheden på eksternt tilsluttede systemer
skal være 20 m/s +/- 2 m/s. Hastigheden skal måles i tilslutningsrøret
på tilslutningspunktet, med tilsluttet værktøj, men ikke i drift.
Styrestifterne er monteret på en kraftig legeringsforlængning, der hurtigt
kan fjernes fra maskinen, og som stadig er fuldstændig justérbar på alle
plan.
Anslaget indeholder et målebånd i fuld længde til hurtig placering af en
justérbar stopper og en justérbar støtte til smalle arbejdsemner.
DOBBELT GLIDENDE BORD
Dette glidende bord giver mulighed for store brætstørrelser til venstre for
klingen på op til 1850 mm.
Transport
ADVARSEL: Transportér altid maskinen i bænksavstilstand
med den øverste klingeskærm fastgjort.
• Fjern benene.
ADVARSEL: Bed altid om hjælp, når maskinen skal bæres.
Maskinen er for tung til, at én person kan flytte den.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er designet til at fungere i lang tid med minimal
vedligeholdelse. Kontinuerlig tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt
pleje af værktøjet og regelmæssig rengøring.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser
skal enheden slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før montering og
afmontering af tilbehør, før justering eller ændring af
konfiguration eller ved udførelse af reparationer. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start kan
medføre kvæstelser.
17
DAN S K
Smøring
Motorlejerne er forsmurte og vandtætte.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede serviceværksted
befinder sig ved at kontakte dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT serviceværksteder og detaljerede oplysninger
om vores eftersalgsservice og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
• Smør jævnligt det roterende bords bærende overflade, hvor det
glider på kanten af det fastlåste bord.
• Rengør regelmæssigt med en tør børste de dele, hvor savsmuld og
spåner samles.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med
vand og mild sæbe. Der må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af værktøjets dele må
nedsænkes i væske.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
skal bordoverfladen renses med jævne mellemrum.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade,
skal støvudsugningssystemet gøres rent jævne mellemrum.
Før brug kontrollér omhyggeligt beskyttelsesskærmen på den øverste
klinge, den bevægelige beskyttelsesskærm på den nederste klinge lige
såvel som støvopsamlingsrøret for at fastslå, at den vil køre korrekt.
Sørg for at skår, støv eller partikler fra arbejdsemnet ikke kan føre til
blokering af en af funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen
og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg
de instruktioner, der findes i afsnittet Montering af savklingen. Fjern
de fastklemte dele og genmontér savklingen.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DEWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales af
DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit
DEWALT produkt, eller hvis det ikke længere tjener det tiltænkte formål,
må det ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at
dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør
det muligt at genbruge materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af
elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter
eller hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling og genbrug af
udslidte DEWALT produkter. For at benytte sig af denne service kan
man returnere produktet til et hvilket som autoriseret serviceværksted,
der modtager det på vore vegne.
18
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder
en enestående garanti til professionelle brugere af dette
værktøj. Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine
kontraktmæssige rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikke-professionel
bruger og påvirker dem på ingen måde. Garantien er gyldig
inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT-værktøj, kan du
returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den forhandler, hvor værktøjet
blev købt og få alle pengene refunderet eller bytte det.
Produktet skal have været underlagt almindelig brug og slid,
og der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har har brug for vedligeholdelse
eller service til dit DEWALT-værktøj inden
for 12 måneder efter købet, gøres dette helt gratis på et
autoriseret DEWALTserviceværksted. Købsbeviset skal
fremvises. Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør og
reservedele, medmindre de fejlede under garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT-produkt bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl inden for
12 måneder fra købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis udskiftning af
enheden efter vores valg, under forudsætning af, at:
•
•
•
•
•
Produktet ikke er blevet misbrugt.
Produktet har været underlagt almindelig brug og slid.
Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer.
Købsbeviset fremvises.
Produktet returneres komplet med alle originale
komponenter.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation, skal du kontakte
din forhandler eller den nærmeste autoriserede DEWALTreparatør i DEWALT-kataloget eller kontakte dit DEWALT-kontor
på den adresse, der er angivet i denne brugsvejledning. Der
findes en liste over autoriserede DEWALT-serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.com.
DEUTSCH
TISCH-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE DW743N
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden. Langjährige
Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender
von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
230 V Werkzeuge
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Aufnahmebohrung Sägeblatt
Stärke des Sägeblattkörpers
Stärke der Sägezähne
Stärke des Splitterschutzes
Gehrung (Maximaleinstellungen)
DW743N DW743N
QS
DK
230
230
2
3
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
links
rechts
Neigungsschnitt (Maximaleinstellungen) links
Automatische Blattbremsenverzögerung s
Gewicht
kg
Sägeleistungen
Gehrungssägen (Abb. b)
Sägewinkel
Gerader Schnitt
Tisch 45° rechts gedreht
für Gehrungsschnitte
Tisch 45° links gedreht
für Gehrungsschnitte
Sägekopf 45° nach links gekippt
für Schrägschnitte
Tischsägebetrieb
Max. Ablängleistung links/rechts
Schnitttiefe bei 90°°
Schnitttiefe bei 45°°
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Werkstückgröße
H mm
B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
140
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend
EN 61029-1 und EN 61029-2-11.
Schwingungsemissionswert ah
ah =
Messungenauigkeit K =
Werkstück an
Anschlag (X)
angelegt.
Kein Packteil
erforderlich
2,0
1,5
2,0
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert
wurde gemäß einem standardisierten Test laut EN 61029 gemessen
und kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden.
Er kann zu einer vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet
werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes. Wenn
das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit anderem
Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt wird, kann
die Vibrationsemission verschieden sein. Dies kann den
Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Hinweise:
m/s²
m/s2
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet wird oder
über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb
ist. Dies kann die Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A, Netz
HINWEIS: Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein
Stromversorgungssystem mit einer maximale zulässigen
Systemimpedanz Zmax von 0,30 Ω am Schnittstellenpunkt
(Netzanschlusskasten) der Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät ausschließlich an
ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das den obigen
Anforderungen entspricht. Der Benutzer sollte gegebenenfalls das
örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der Systemimpedanz am
Schnittstellenpunkt fragen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Schnitt bei
max. Höhe
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt.
Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u.U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
mm
mm
mm
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
dB(A)
93
93
dB(A)
dB(A)
3
106
3
106
dB(A)
2,9
2,9
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf das Risiko eines Stromunfalls hin.
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Weist auf scharfe Kanten hin.
19
D EU T S C H
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW743N
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische Daten“
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/EG. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung
nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von
DEWALT ab.
beispielsweise zum Schneiden von Ästen oder Baumstümpfen
keine Kreissäge.
8. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von den
beweglichen Teilen des Werkzeugs erfasst werden können. Beim
Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu empfehlen. Tragen
Sie ein Haarnetz, um langes Haar damit zu bedecken.
9. Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atem- oder
Staubschutzmaske, falls die Arbeitsabläufe Staub oder Flugpartikel
erzeugen. Wenn die erzeugten Partikel heiß sind, sollte auch ein
hitzebeständiger Schurz getragen werden. Tragen Sie immer einen
Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10. Schließen Sie die Vorrichtungen zur Staubabsaugung an.
Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum -sammeln
angeschlossen werden können, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11. Verwenden Sie das Kabel nicht missbräuchlich.
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es aus der
Steckdose entfernen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und
scharfen Kanten fern. Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück in Position zu halten. Das ist
sicherer, als Ihre Hände zu benutzen, und es hält beide Hände für
die Bedienung des Werkzeugs frei.
13. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sollten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag
und Personenschäden zu reduzieren, einschließlich der
nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsregeln
1. Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.
2. Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus und verwenden Sie
es nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen. Halten Sie den
Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300 Lux). Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen,
wie z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3. Schutz vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit geerdeten
Teilen (z. B. Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke). Bei
extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, wenn
Schleifschlamm erzeugt wird, usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines (FI)Fehlerstrom-Schutzschalters erhöht werden.
4. Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an den Arbeiten nicht
beteiligt sind, das Werkzeug oder das Verlängerungskabel nicht
anfassen und halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
5. Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort unter
Verschluss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden.
6. Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd einsetzen.
Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck angewendet wird, wird
es die Arbeit besser und sicherer ausführen.
7. Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein, die Arbeit von
Hochleistungswerkzeugen zu verrichten. Verwenden Sie Werkzeuge
nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks; verwenden Sie
20
12. Sichern Sie das Werkstück.
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition
das Gleichgewicht zu halten.
14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Schmiervorschriften und
die Hinweise für Werkzeugwechsel. Überprüfen Sie Ihr Werkzeug
in regelmäßigen Abständen, und lassen Sie es im Falle von
Beschädigungen von einem autorisierten Servicebetrieb reparieren.
Halten Sie alle Griffe und Schalter trocken, sauber und frei von Öl
und Schmierfett.
15. Ziehen Sie den Netzstecker.
Wenn sie nicht benutzt werden, sollte die Stromversorgung für
Werkzeuge vor ihrer Wartung und beim Auswechseln von Zubehör
wie etwa Sägeblättern, Bits und Schneidwerkzeug unterbrochen
werden.
16. Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass sie vor Inbetriebnahme
des Werkzeugs visuell prüfen, ob Stell- und Schraubenschlüssel
vom Werkzeug abgezogen sind.
17. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie das Werkzeug niemals mit einem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug vor dem Einstecken
in der „Aus“-Position befindet.
18. Verwenden Sie Verlängerungskabel für den Einsatz im Freien.
Vor der Verwendung sollte das Verlängerungskabel inspiziert
werden. Wenn es Beschädigungen aufweist, muss es ersetzt
werden. Wenn das Werkzeug im Freien benutzt wird, benutzen Sie
nur Verlängerungskabel, die zum Einsatz im Freien vorgesehen sind
und entsprechend gekennzeichnet sind.
19. Seien Sie stets aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie mit Vernunft. Bedienen
Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem
Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
20. Kontrollieren Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der
Inbetriebnahme auf Beschädigungen, um festzustellen, ob
es ordnungsgemäß funktionieren und seine vorgesehene
Funktion erfüllen kann. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen
Teile richtig montiert sind und nicht klemmen und ob keine Teile
gebrochen sind. Überprüfen Sie auch alle Befestigungen und
alle weiteren Konditionen, die den Betrieb beeinflussen könnten.
Schutzvorrichtungen oder andere beschädigte Teile sollten
DEUTSCH
ordnungsgemäß von einem autorisierten Servicebetrieb repariert
oder ersetzt werden, wenn die Bedienungsanleitung nichts anderes
angibt. Lassen Sie beschädigte Schalter von einem autorisierten
Servicebetrieb ersetzen. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn
sich der Schalter nicht ein- oder ausschalten lässt. Versuchen Sie
niemals, Reparaturen selbst durchzuführen.
WARNUNG! Bei Verwendung von hier nicht empfohlenen
Zubehörteilen/Zusatzteilen oder bei der Durchführung
von Arbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben sind, besteht Verletzungsgefahr.
21. Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer qualifizierten Person
reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsrichtlinien. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen
durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung können für den Benutzer
wesentliche Gefahren entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsregeln für Kapp- und
Gehrungssägen
• Nicht eingewiesene Personen dürfen dieses Gerät nicht bedienen.
• Verwenden Sie das Gerät nur zum Sägen von Aluminium, Holz
oder ähnlichen Stoffen.
• Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das jeweilige Schnittmaterial.
• Verwenden Sie keine gesprungenen oder beschädigten
Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine HSS-Sägeblätter.
• Verwenden Sie richtig geschärfte Sägeblätter. Beachten Sie die auf
dem Sägeblatt angegebene Höchstdrehzahl.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Sägeblätter, die
EN 847-1 entsprechen.
• Verwenden Sie die Säge nicht ohne richtig angebrachte und
ordnungsgemäß gewartete Schutzabdeckungen und Splitterund Rückstoßschutz, wenn Sie vom Gehrungssägebetrieb zum
Sägetischbetrieb oder umgekehrt wechseln.
• Überprüfen Sie, dass der Bereich um die Maschine herum eben,
aufgeräumt und frei von losem Material, wie beispielsweise Späne
und Schnittreste, ist.
• Sorgen Sie für geeignete allgemeine oder punktuelle Beleuchtung.
• Falls erforderlich, tragen Sie geeignete persönliche
Schutzausrüstung, darunter:
– Gehörschutz, um die Gefahr von Gehörschäden zu verringern;
– Atemschutz, um die Gefahr des Einatmens von schädlichem
Staub zu verringern;
– Handschuhe für die Bedienung der Sägeblätter und rauer
Materialien. Immer wenn praktisch möglich sollten Sägeblätter in
einem Halter transportiert werden.
• Entfernen Sie keine abgelängten Stücke oder andere Teile des
Werkstückes aus dem Sägebereich, solange die Säge läuft und der
Sägekopf nicht in der Ruhestellung ist.
• Tauschen Sie die Tischeinlage aus, wenn sie verschlissen ist.
• Tauschen Sie den Tisch aus, wenn der Schlitz im Tisch zu breit ist.
• Melden Sie Defekte am Gerät und an den Schutzabdeckungen
oder am Sägeblatt sofort, wenn sie entdeckt werden.
• Überprüfen Sie, dass der obere Bereich des Sägeblattes bei Kappund Gehrungsbetrieb vollständig verschlossen ist.
– Stellen Sie sicher, dass die Absaugvorrichtung sowie Hauben,
Blenden und Rinnen korrekt ausgerichtt sind.
– Absaugvorrichtung mit Ventilationsleistung von mindestens 20
m/s
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder Diamanttrennscheiben.
• Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des
Werkstücks aus dem Schneidebereich, während die Maschine läuft
und der Sägekopf sich nicht in Ruheposition befindet.
• Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine
sofort ab und trennen Sie sie von der Stromquelle.
• Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in
geeigneter Form, damit andere Personen die defekte Maschine
nicht verwenden.
• Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler Vorschubkraft
blockiert, schalten Sie die Maschine ab und trennen Sie sie von der
Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen Sie sicher,
dass sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine
ein und starten Sie einen neuen Sägevorgang mit reduzierter
Vorschubkraft.
• Sägen Sie niemals Leichtmetalle, besonders kein Magnesium.
• Immer wenn es die Situation erlaubt, montieren Sie die Maschine
an eine Werkbank, und verwenden Sie dazu Schrauben mit einem
Durchmesser von 8 mm und einer Länge von 80 mm (Abb. C2).
Zusätzliche Sicherheitsregeln für Kapp- und
Gehrungssägen
• Vergewissern Sie sich, dass alle Arretierknöpfe und Spannhebel
angezogen sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Betreiben Sie das Gerät nur, wenn sich die Schutzvorrichtung an
ihrem Platz befindet, funktioniert und sich in einem einwandfreien
Zustand befindet.
• Verwenden Sie die Säge niemals ohne die Tischeinlage.
• Halten Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts, wenn die
Säge am Stromnetz angeschlossen ist.
• Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes
gegen das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen
verursacht werden können.
• Vor der Verwendung von Zubehörteilen schauen Sie in den
Bedienungsanweisungen nach. Die falsche Verwendung von
Zubehör kann Schäden verursachen.
• Wählen Sie das richtige Sägeblatt für das Schnittmaterial.
• Beachten Sie die auf dem Sägeblatt angegebene Höchstdrehzahl.
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt eine Halterung
oder tragen Sie Handschuhe.
• Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt
ordnungsgemäß montiert ist.
• Vergewissern Sie sich über die korrekte Drehrichtung des
Sägeblattes. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt scharf ist.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter mit einem kleineren oder größeren
Durchmesser als empfohlen. Schauen Sie in den technischen
Daten nach, welches Sägeblatt das richtige ist. Verwenden Sie nur
die in diesem Handbuch spezifizierten Sägeblätter im Einklang mit
EN 847-1.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten, Lärm mindernden
Sägeblättern in Betracht.
• Verwenden Sie keine HSS-Sägeblätter.
• Vergewissern Sie sich, dass der Sägearm beim Tischsägebetrieb
fest in der Betriebsstellung ist.
• Verwenden Sie keine gesprungenen oder beschädigten
Sägeblätter.
• Vergewissern Sie sich, dass beim Neigen im Sägetischbetrieb der
Sägearm sicher festgestellt ist.
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
• Beim Nuten im Tischsägebetrieb achten Sie auf den Einsatz des
geeigneten Schutzsystems. Lochfräsen ist nicht erlaubt.
• Verwenden Sie bei der Bearbeitung von Holz eine
Absaugvorrichtung. Bedenken Sie immer Faktoren, die zu
Staubentwicklung führen können, z.B.:
– Art des zu bearbeitenden Werkstoffs (Pressspanplatten erzeugen
mehr Staub als Holz);
– Korrekte Einstellung des Sägeblatts;
• Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie
den Schalter loslassen.
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Schrägschnitten,
dass der Sägearm sicher befestigt ist.
• Blockieren Sie niemals den Ventilator, um die Antriebswelle zu
stoppen.
• Der Blattschutz an Ihrer Säge wird automatisch hochgezogen,
wenn der Sägearm gesenkt wird. Er schwenkt wieder zurück,
wenn die Säge in die Ausgangsposition zurückkehrt. Die
21
D EU T S C H
Sägeblattabdeckung kann von Hand hochgezogen werden, wenn
Sägeblätter montiert oder ausgewechselt und die Säge geprüft
werden sollen. Heben Sie niemals die Sägeblattabdeckung von
Hand an, wenn die Säge nicht ausgeschaltet ist.
• Halten Sie den Bereich um die Maschine herum ordentlich und frei
von losem Material, wie beispielsweise Späne und Schnittreste.
• Überprüfen Sie regelmäßig, dass die Belüftungsschlitze des Motors
sauber und spanfrei sind.
• Tauschen Sie die Tischeinlage aus, wenn sie verschlissen ist.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von
Wartungsarbeiten und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch,
wenn das Gerät noch läuft und der Sägekopf nicht in Ruhestellung
ist.
• Sofern möglich, montieren Sie das Gerät immer auf einer
Werkbank.
• Falls Sie zur Anzeige der Schnittlinie einen Laser verwenden,
vergewissern Sie sich, dass der Laser der Klasse 2 gemäß
EN 60825-1:2001 entspricht Ersetzen Sie die Laserdiode nicht
durch einen anderen Typen. Bei Beschädigung lassen Sie den
Laser durch eine autorisierte Kundendienstwerkstatt reparieren.
• Verwenden Sie keine Sägeblätter mit einer größeren Stärke
oder kleineren Zahnbreite als die Stärke des Splitter- und
Rückstoßschutzes.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten, Lärm mindernden
Sägeblättern in Betracht.
• Halten Sie den Schiebestock immer an seinem Platz, wenn er nicht
verwendet wird.
• Überprüfen Sie beim Transportieren, dass der obere Teil des
Sägeblattes abgedeckt ist, z. B. durch die Schutzabdeckung.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Tischkreissägen
• Fugen, Einsatznuten oder Nuten sind nicht erlaubt.
• Verwenden Sie immer den Schiebestock. Sägen Sie niemals
Werkstücke, die kürzer als 30 mm sind.
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
– Höhe 70 mm, Breite 600 mm, Länge 1500 mm
– Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch
gestützt werden, z.B. DE3497 oder DE3472.
• Verwenden Sie die Maschine nur als Gehrungssäge, wenn ein
Blattschutz angebracht ist (50, Abb. D).
Restgefahren
• Verwenden Sie immer den Schiebestock. Sägen Sie niemals
Werkstücke, die kürzer als 30 mm sind.
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Sägen untrennbar
verbunden:
• Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende maximale
Werkstückgröße akzeptieren:
– Höhe 68 mm, Breite 140 mm, Länge 600 mm
– Längere Werkstücke müssen durch einen geeigneten Tisch
gestützt werden, z.B. DE3497. Klemmen Sie das Werkstück
immer gut fest.
• Klemmen Sie das Werkstück immer gut fest.
Zusätzliche Sicherheitsregeln für Sägetische
• Verwenden Sie keine Sägeblätter mit einer größeren Stärke oder
kleineren Zahnbreite als die Stärke des Splitterschutzes.
• Vergewissern Sie sich, dass das Sägeblatt sich in dir richtige
Richtung dreht und dass die Zähne zur Vorderseite des
Sägetisches zeigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Spannhebel angezogen sind,
bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Sägeblätter und Flansche sauber
sind und dass die versenkten Seiten des Spannhalses am Blatt
anliegen. Drehen Sie die Wellenschraube gut fest.
– Verletzungen durch Berühren rotierender Teile.
Bestimmte Restgefahren lassen sich trotz Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften und dem Einsatz von Sicherheitsvorrichtungen
nicht vermeiden. Diese sind:
– Gehörschäden.
– Verletzungsgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden
Sägeblatts.
– Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub, der beim
Sägen von Holz entsteht, insbesondere Eiche, Buche und MDFPlatten.
Die folgenden Faktoren wirken sich auf die Lärmentwicklung aus:
– Der zu bearbeitende Werkstoff.
– Die Art des Sägeblatts.
– Die Vorschubkraft.
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
– Keine Absaugvorrichtung beim Sägen von Holz angebracht.
• Halten Sie das Sägeblatt scharf und richtig eingesetzt.
– Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte Absaugfilter
• Vergewissern Sie sich, dass der Splitter- und Rückstoßschutz im
richtigen Abstand vom Sägeblatt ist - maximal 5 mm.
– Abgenutztes Sägeblatt.
• Nehmen Sie die Säge niemals in Betrieb, ohne dass die oberen
und unteren Schutzabdeckungen angebracht sind.
• Achten Sie darauf, dass Ihre Hände außerhalb des Sägeweges
bleiben.
– Werkstück nicht exakt geführt.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
• Trennen Sie die Säge vom Stromnetz, bevor Sie Sägeblätter
wechseln oder das Gerät warten.
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
• Verwenden Sie immer einen Schiebestock und vergewissern Sie
sich, dass Ihre Hände beim Sägen nicht näher als 150 mm an das
Sägeblatt kommen.
Tragen Sie Gehörschutz.
• Betreiben Sie die Säge nur mit der vorgesehenen Spannung.
Tragen Sie Augenschutz.
• Tragen Sie kein Schmiermittel auf das Sägeblatt auf, während es
sich dreht.
• Greifen Sie nicht über das Sägeblatt nach hinten.
• Halten Sie den Schiebestock immer an seinem Platz, wenn er nicht
verwendet wird.
• Stellen Sie sich nicht auf die Geräteeinheit.
• Überprüfen Sie beim Transportieren, dass der obere Teil des
Sägeblattes abgedeckt ist, z. B. durch die Schutzabdeckung.
• Verwenden Sie nicht die Schutzabdeckung bei der Handhabung
oder beim Transport.
22
Verwenden Sie die Gehrungssäge nie, wenn die
Schutzvorrichtung nicht angebracht ist.
✔
DEUTSCH
Wenn Sie das Gerät im Gehrungsbetrieb verwenden,
vergewissern Sie sich, dass Sie den Auslöseschalter beim
Ein- und Ausschalten bedienen. Verwenden Sie in dieser
Betriebsart nicht die Switchbox.
9 Gehrungsskala/Tischeinsatz
10 Staubabsaugadapter
11 Fester oberer Sägeblattschutz
12 Beweglicher unterer Sägeblattschutz
13 Schutzabdeckung-Lösehebel
Wenn Sie die Säge im Tischbetrieb verwenden, vergewissern
Sie sich, dass der Splitter- und Rückstoßschutz montiert
ist. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den Splitter- und
Rückstoßschutz.
Verwenden Sie den Splitter- und Rückstoßschutz nicht,
wenn Sie die Säge im Gehrungsbetrieb verwenden.
Vergewissern Sie sich, dass der Splitter- und
Rückstoßschutz sich in der oberen Ruhestellung befindet
(Abb. A2).
14 Bedienungshandgriff
A2
14 Bedienungshandgriff
15 Auslöseschalter (Gehrungssägebetrieb)
16 Splitter- und Rückstoßschutz
17 Schiebestock
18 Bein
19 Fuß
20 Tischarretiervorrichtung
Tragpunkt
21 Haltebügel für Sägetisch
LAGE DES DATUMSCODES [ABB. (FIG.) A1]
22 Neigungsfeststellhebel
Der Datumscode (39) der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
SÄGETISCHBETRIEB
Beispiel:
A3
2010 XX XX
22 Neigungsfeststellhebel
Herstelljahr
23 Höheneinstellung
24 Sägetisch
Packungsinhalt
25 Obere Sägeblattschutzhaube
Die Packung enthält:
26 Parallelanschlag
1 teilmontiertes Gerät
27 Gehrungsanschlag (Zubehör)
4 Beine
1 Kiste mit:
1 Schutzhaube für die Tischsägeposition
1 Untertisch-Schutzhaube für Gehrungssägebetrieb.
1 Parallelanschlag
1 Schiebestock
1 Kunststofftüte mit:
4 M8 Feststellknöpfen
4 M8 x 50 Flachrundkopfschrauben
OPTIONALES ZUBEHÖR
Zur Verwendung beim Gehrungssägen:
A4
28 Verstellbarer Fuß 760 mm (max. Höhe) (DE3474)
29 Führungsschienen (1.000 mm DE3494)
29 Führungsschienen 500 mm (DE3491)
30 Schwenkbarer Anschlag (DE3462)
4 D8 Flachscheiben
31 Längenanschlag für kurze Werkstücke (mit den Führungsschienen
[29] zu verwenden) (DE3460)
1 Arretieröse
32 Werkstückauflage mit abnehmbarer Begrenzung (DE3495)
1 Betriebsanleitung
33 Werkstückauflage mit abgenommener Begrenzung (DE3495)
1 Explosionszeichnung
34 Werkstückspannvorrichtung (DE3461)
• Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
A5
• Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig zu lesen und zu verstehen.
35 Rollenunterstelltisch (DE3497)
• Entnehmen Sie die Säge vorsichtig aus dem Verpackungsmaterial.
Zur Verwendung beim Sägetischbetrieb:
Beschreibung (Abb. A1–A8)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
A1
A3
27 Gehrungsanschlag (DE3496)
A6
36 Zusatztisch (DE3472)
1 Ein-Aus-Schalter (Sägetischbetrieb).
A7
2 Tischlösehebel
37 Einzel-Schiebetisch (DE3471)
3 Drehtellerarretierung
4 Gehrungssägetisch
Nicht abgebildet
– Doppelschiebetisch
5 Drehteller
6 Anschlag rechts
7 Anschlag links
8 Rastbolzen für den Drehteller
Für alle Betriebsarten:
A8
38 Dreiwege-Staubabsaugung (DE3500)
23
D EU T S C H
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre DeWALT Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge wurde für den Einsatz
als Gehrungssäge oder als Tischkreissäge entwickelt. Sie erlaubt das
leichte, genaue und sichere Durchführen der vier Grundsägeschnitte
(Längsschnitte, Querschnitte, Gehrungsschnitte und Neigungsschnitte).
Das Gerät wird mit einem Hartmetallsägeblatt mit nominalem
Durchmesser von 250 mm zur professionellen Bearbeitung von Holz,
Holzprodukten und Kunststoffen verwendet.
GEHRUNGSBETRIEB
Im Gehrungsbetrieb wird die Säge in einer vertikalen, Gehrungs- oder
Abkantstellung verwendet.
SÄGETISCHBETRIEB
Über die Mittelachse umgedreht, wird die Säge verwendet, um
Standardablängarbeiten durchzuführen und um breite Werkstücke
manuell dem Sägeblatt zuzuführen.
WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend
seines vorgesehenen Zwecks.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des
Elektrowerkzeugs angegebenen Spannung entspricht.
Dieses Gerät besitzt Bauartklasse I; daher ist ein geerdeter Anschluss
erforderlich.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
CH
• Ziehen Sie die Sicherungsknöpfe fest.
• Stellen Sie das Gerät aufrecht. Prüfen Sie den ebenen Stand. Falls
erforderlich, justieren Sie die Feststellhöhe der Standbeine.
Montage des Gerätes auf der Werkbank (Abb. C2)
Wenn die Standbeine entfernt werden, kann die Maschine auf einer
Werkbankg verwendet werden. Für einen sicheren Betrieb montieren
Sie die Maschine an eine Werkbank, und verwenden Sie dazu
Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Länge von
80 mm.
MONTAGE FÜR GEHRUNGSSÄGEBETRIEB
Montage der Untertisch-Schutzabdeckung
(Abb. D)
Die Untertisch-Schutzabdeckung (50) wird auf der Oberseite des
Sägetisches montiert.
• Stecken Sie die zwei Zapfen links an der Schutzabdeckung in die
rechteckigen Schlitze (links vom Sägeblattschlitz (52).
• Legen Sie die Schutzabdeckung flach auf den Tisch und drücken
Sie sie in Arretierhülse.
• Zum Entfernen lösen Sie die Arretierhülse mit einem
Schraubendreher und verfahren in umgekehrter Reihenfolge.
Umdrehen des Sägekopfes und des Sägetisches
(Abb. A3, E1, E2)
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
• Halten Sie den Sägetisch mit einer Hand und drücken Sie den
Tischlösehebel (2) nach links (Abb. E1).
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden,
müssen über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
• Drücken Sie den Tisch vorne nach unten und klappen Sie ihn
vollständig um, bis der Motor an der höchsten Stelle ist und die
Arretierung in den Haltezahn der Tischarretierung (20) einrastet.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten).
Der Mindestleiterquerschnitt beträgt 1,5 mm². Wenn Sie eine
Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel vollständig ab.
Beachten Sie auch die folgende Tabelle.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Stromnetz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
entfernen, Einstellungen justieren oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass der
Auslöseschalter in AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigter
Start kann zu Verletzungen führen.
Auspacken
WARNUNG: Lassen Sie sich beim Bewegen des Gerätes
helfen. Das Gerät ist zu schwer, um von einer Person
bewegt zu werden.
• Entfernen Sie das lose Verpackungsmaterial aus der Box.
• Heben Sie das Gerät aus der Box.
• Nehmen Sie die Teilebox aus dem Gerät.
• Entfernen Sie das restliche Verpackungsmaterial von dem Gerät.
Montage der Beine (Abb. C1)
Mit montierten Beinen kann das Gerät alleinstehend aufgestellt werden.
• Drehen Sie das Gerät auf den Kopf.
• Führen Sie eine Flachrundschraube (47) von der flachen Seite aus
durch die Löcher in jedes der Standbeine (18).
• Bringen Sie einen Sicherungsknopf (48) und eine Unterlegscheibe
(49) an den Schrauben an.
24
• Bringen Sie jeweils ein Standbein (18) an den Befestigungspunkten
(46) an, die sich an den Kanten an der Innenseite der Basis
befinden. Vergewissern Sie sich bei jedem Standbein, dass sich der
Sicherungsknopf und die Unterlegscheibe an der Außenseite des
Schlitzes mit dem offenen Ende befinden.
• Der Sägekopf wird von einem Halteband vorne und einem
Höhenjustierer (23) hinten niedergehalten (Abb. A3).
• Entfernen Sie das Halteband.
• Drehen Sie das Rad (55) entgegen dem Uhrzeigersinn und halten
Sie den Sägekopf dabei nach unten, bis der U-Bügel (56) von
seinem Sitz gelöst werden kann (Abb. E2).
• Schwenken und drücken Sie den Höhenjustierer nach oben.
• Halten Sie den Sägekopf fest, während er vom Federdruck in die
Ruhestellung oben gebracht wird.
Montage des Sägeblatts (Abb. A2, F1–F3)
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen
oder abbauen oder Einstellungen vornehmen oder
ändern oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen
Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Das Sägeblatt darf nur auf die beschriebene
Art und Weise ausgetauscht werden. Montieren Sie
NIEMALS andere Sägeblätter als in den Technischen Daten
angegeben. Wir empfehlen Kat.-Nr.: DT4321.
WARNUNG: Die Zähne eines neuen Sägeblattes sind sehr
scharf und können gefährlich sein.
WARNUNG: Wechseln Sie Sägeblätter immer nur im
Gehrungsschnittbetrieb.
• Stellen Sie sicher, dass der Spaltkeil (16) in der oberen
Ausgangsstellung (Abb. A2) arretiert ist.
• Stecken Sie den Innensechskantschlüssel (57) durch das Loch (58)
im Riemengehäuse in das Spindelende (Abb. F1). Setzen Sie den
Riemenspanner (59) auf die Sägeblattschraube (60) (Abb. F2).
• Die Sägeblattschraubean besitzt ein Linksgewinde, halten Sie daher
den Innensechskantschlüssel fest und drehen Sie den Spanner
zum Lösen im Uhrzeigersinn.
DEUTSCH
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (13), um den
unteren Blattschutz (12) freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren
Blattschutz so weit hoch wie möglich.
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der
Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (60) und den äußeren
Sägeblattflansch (61) (Abb. F3).
• Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie
folgendermaßen vor:
• Vergewissern Sie sich, dass der innere Flansch und beide Seiten
des Sägeblattes sauber und staubfrei sind.
• Lösen Sie den Neigungsklemmhebel (22) (Abb. I1) und drehen Sie
die Anschlagschraube für die senkrechte Stellung (71) hinein bzw.
heraus, bis sich das Sägeblatt 90° zum Tisch befindet, wenn mit
dem Winkel gemessen wird (66) (Abb. I2).
• Montieren Sie das Sägeblatt (62) auf dem inneren Bund (63), der
sich am inneren Sägeblattflansch (64) befindet. Sorgen Sie dafür,
dass die Zähne am unteren Blattrand in Richtung der Rückseite der
Säge zeigen (vom Benutzer weg).
• Positionieren Sie das Sägeblatt sorgfältig und lassen Sie die untere
Schutzabdeckung los.
• Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch wieder an.
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube (60) an, indem Sie sie entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen, während Sie mit der anderen Hand den
Innensechskantschlüssel festhalten.
• Bringen Sie Sägeblattspanner und Innensechskantschlüssel an
ihrem Aufbewahrungsort unter.
WARNUNG: Überprüfen Sie nach der Montage oder dem
Austausch des Sägeblatts immer, dass es vollständig vom
Sägeblattschutz bedeckt wird. Stellen Sie sicher, dass
Sägeblattspanner und Innensechskantschlüssel an ihrem
Aufbewahrungsort untergebracht sind.
Einstellungen für den Gehrungsschnittbetrieb
WARNUNG: Das Sägeblatt muss auf die beschriebene
Art und Weise ausgetauscht werden. Montieren Sie
niemals andere Sägeblätter als in den Technischen Daten
angegeben. Wir empfehlen Artikel-Nr.: DT4321
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werkseitig genau eingestellt.
Sollte wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grund eine
erneute Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor,
um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig
bestehen bleiben.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen dem
Sägeblatt und dem Anschlag (Abb. D, G1, G2, H)
Wenn der Sägekopf in vertikaler Position und der Neigungsfeststellhebel
(22) gelöst sind, lockern Sie die Sicherungsschraube (65) im DrehtellerRastbolzen (8) (Abb. G1).
Überprüfen und Justieren des Gehrungswinkels
(Abb. A1, A2, H)
Die Positionen für Ablängen und 45° Gehrungsschnitte sind
voreingestellt.
• Ziehen Sie den Drehtellerrastbolzen (8) hoch und drehen Sie ihn
eine Viertelumdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn (Abb. A1).
• Lösen Sie die Drehtellerarretierung (3). Der Griff ermöglicht eine
ratschen-ähnliche Aktion, wenn ein vollständige Drehung des Griffs
nicht möglich ist.
• Halten Sie den Mehrfunktionshandgriff (14) (Abb. A2), betätigen
Sie die Sägeblattschutzentriegelung (13) und bewegen Sie den
Sägekopf etwa zur Hälfte nach unten (Abb. A1).
• Drehen Sie den Sägekopf mit dem Drehteller in die gewünschte
Stellung.
• Betätigen Sie die Drehtellerarretierung (3). Der Rastbolzen des
Drehtellers (8) arretiert automatisch (Abb. A1).
Anhand der roten Markierungen (68) kann der Drehteller (4) auf jeden
Winkel zwischen 0° und 45° links oder rechts eingestellt werden
(Abb. H).
• Gehen Sie wie bei den Voreinstellungen vor. Der DrehtellerRastbolzen kann nicht für Winkelzwischenwerte verwendet werden.
WARNUNG: Machen Sie immer einen Probeschnitt in
Abfallholz, um die Genauigkeit der Einstellungen zu prüfen.
Einstellen des Anschlags (Abb. J1, J2)
Der bewegliche Teil der linken Seite des Anschlags kann justiert werden,
um eine maximale Abstützung des Werkstücks in der Nähe des
Sägeblattes zu erhalten, und gleichzeitig zu ermöglichen, dass die Säge
volle 45° nach links geneigt werden kann. Der Schiebebereich wird
durch Anschläge in beide Richtungen begrenzt. Um den Anschlag (7)
einzustellen:
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz eintritt.
• Ziehen Sie den Hebel (72) nach oben, um den Anschlag (7) zu
lösen.
• Legen Sie einen Winkel (66) an die linke Seite (7) des Anschlags
und an das Blatt (62) (Abb. G2). Der Winkel sollte 90° betragen.
• Schieben Sie den Anschlag nach links.
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der
Sägeblattzähne mit dem Winkelmaß.
• Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie
folgendermaßen vor:
• Drehen Sie die Exzenter-Einstellbuchse (67), bis die Seite des
Sägeblatts flach am Winkel anliegt (Abb. G1).
• Ziehen Sie die Sicherungsschraube (65) fest.
• Prüfen Sie, dass die roten Markierungen (68) in der Nähe des
Sägeblattschlitzes (52) mit der 0° Position (69) auf beiden Skalen
übereinstimmen (Abb. H).
• Fall eine Einstellung erforderlich ist, lockern Sie die Schrauben (70)
und richten Sie die Markierungen aus. Die 45° Position sollte jetzt
auch stimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, steht das Sägeblatt
vertikal nicht im rechten Winkel zum Drehteller (siehe unten).
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen
Sägeblatt und Tisch (Abb. I1, I2)
• Lockern Sie den Neigungsklemmenhebel (22) (Abb. I1).
• Drücken Sie den Sägekopf nach rechts, um sicherzugehen, dass
er völlig senkrecht steht. Ziehen Sie den Neigungsklemmhebel
wieder an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz eintritt.
• Legen Sie einen Winkel (66) auf den Tisch und senkrecht an das
Blatt (62) (Abb. I2). Der Winkel sollte 90° betragen.
• Machen Sie den Trockenversuch mit ausgeschalteter Säge und
prüfen Sie den Zwischenraum. Stellen Sie den Anschlag so ein,
dass er so nahe wie praktisch möglich am Sägeblatt ist, dass
er das Werkstück abstützt, ohne die vertikale Bewegung des
Sägearms zu behindern.
• Drücken Sie den Hebel (72) nach unten, um den Anschlag
festzustellen.
Überprüfung und Einstellung des Neigungswinkels
(Abb. J1, K1, K2)
• Schieben Sie den Seitenanschlag so weit wie möglich nach links
(Abb. J1).
• Lösen Sie den Neigungsarretierungshebel (22) und verschieben Sie
den Sägekopf nach links. Dies ist die 45° Neigungsposition.
• Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie
folgendermaßen vor:
• Drehen Sie die Anschlagschraube (73) solange rein oder raus, bis
der Zeiger (74) 45° anzeigt.
MONTAGE FÜR DEN SÄGETISCHBETRIEB
Umrüsten von Gehrungssäge- auf
Sägetischbetrieb (Abb. A1–A3, E2, L1, L2)
• Stellen Sie das Sägeblatt in die 0° Ablängstellung, mit dem
Rastbolzen (8) in der richtigen Position und festgestellter
Drehtellerarretierung (3) (Abb. A1).
25
D EU T S C H
• Lockern Sie die Splitter- und Rückstoßschutz-Feststellschraube
(75) nur soweit, dass der Splitter- und Rückstoßschutz in den
Montageschlitz eintreten kann (Abb. L1).
UM DEN ANSCHLAG FÜR DIE VERWENDUNG LINKS VOM SÄGEBLATT VORZUBEREITEN, GEHEN SIE FOLGENDERMASSEN VOR:
• Lösen Sie den Knopf (77).
• Nehmen Sie den Splitter- und Rückstoßschutz (16) aus seiner
Aufbewahrung am Sägekopf (Abb. A2).
• Ziehen Sie den Bügel (79) heraus und setzen Sie ihn auf dem
anderen Ende wieder ein.
• Drücken Sie den Schutzabdeckungs-Freigabehebel (13), um den
Blattschutz (12) freizugeben. Ziehen Sie nun den Blattschutz so
weit hoch wie möglich (Abb. A1).
• Bringen Sie den Anschlag am Tisch an.
• Drehen Sie den Knopf (77) fest.
WARNUNG: Verwenden Sie das 11-mm-Profil zum
Ablängen von niedrigen Werkstücken, um den Zugang
zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag mit dem
Schiebestock (17) zu ermöglichen.
• Schieben Sie den Splitter- und Rückstoßschutz (76) ganz in den
Montageschlitz (77) (Abb. L1). Drehen Sie den Arretierbolzen fest.
• Lösen Sie sanft die untere Schutzabdeckung, bis sie in ihrer Lage
hinter der Ecke gehalten wird, die aus der Innenseite des Splitterund Rückstoßschutzes herausragt.
WARNUNG: Das hintere Ende des Anschlags sollte auf
einer Ebene mit der Vorderseite des Splitterschutzes liegen.
• Entfernen Sie die Untertisch-Schutzabdeckung.
• Ziehen Sie den Sägekopf nach unten und schwenken Sie die
Höheneinstellung (23), bis ihr U-Bügel (56) in den Pin an der Basis
einrastet (Abb. E2).
• Drehen Sie das Einstellrad (55) am Justierer, damit das Sägeblatt
und der Splitter- und Rückstoßschutz aus dem Sägetisch
(24) herausragen (Abb. A3), um eine maximale Schnitttiefe im
Sägetischbetrieb zu erreichen.
WARNUNG: Das Sägeblatt darf den unteren Blattschutz
nicht berühren.
• Ziehen Sie den Sägetischfreigabehebel (2) nach links, ziehen Sie
die Vorderseite des Sägetisches hoch und klappen sie ihn um
180°, bis die Zähne der Sägetischarretierung (20) automatisch
den Sägeblattfreigabehebel in der Position für Sägetischbetrieb
arretieren (Abb. L2).
WARNUNG: Seien Sie vorsichtig, dass Sie nicht die
Kontrolle über die Bewegung des Tisches verlieren.
Position des Splitter- und Rückstoßschutzes
(Abb. M)
• Bringen Sie den Splitter- und Rückstoßschutz (16) wie oben
beschrieben an. Nach der Montage ist keine Justierung des
Splitter- und Rückstoßschutzes mehr erforderlich.
Anbringen des oberen Blattschutzes (Abb. N)
Der obere Sägeblattschutz (25) wurde konstruiert, dass er schnell und
leicht angebaut werden kann, unter Verwendung eines gefederten
Raststiftes, der in das Loch am Splitter- und Rückstoßschutz (16) greift,
nachdem der Splitter- und Rückstoßschutz in den Sägetischbetrieb
gebracht wurde.
Befestigen Sie den oberen Blattschutz (25) am Splitter- und
Rückstoßschutz, indem Sie am Knopf (76) ziehen, um den Raststift in
den Schutz einrasten zu lassen.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Ihre Säge im
Sägetischbetrieb, ohne dass der obere Blattschutz korrekt
angebracht ist.
Anbau und Einstellen des Parallelanschlags
(Abb. O)
Der Doppelhöhen-Parallelanschlag (26) kann in zwei Positionen (11 oder
60 mm) verwendet werden. Der Parallelanschlag kann an jeder Seite
des Sägeblatts angebracht werden.
UM DEN ANSCHLAG IN DER GEEIGNETEN POSITION ANZUBRINGEN, GEHEN SIE
FOLGENDERMASSEN VOR:
Umrüsten von Sägetischbetrieb auf
Gehrungsschnittbetrieb (Abb. A3, D, E1, E2, L1)
• Entfernen Sie den Parallelanschlag (26).
• Drehen Sie das Einstellrad (55) am Justierer (23), um eine maximale
Schnitttiefe im Gehrungsschnittbetrieb zu erreichen (Abb. E2).
• Gehen Sie vor, wie im Abschnitt „Umdrehen des Sägekopfes und
des Sägetisches“ beschrieben.
• Lockern Sie die Arretierschraube (75) des Splitter- und
Rückstoßschutzes und entfernen Sie den Splitter- und
Rückstoßschutz (16). Halten Sie dabei den Sägeblattschutz (12)
(Abb. L1).
• Senken Sie die Sägeblattabdeckung ab.
• Legen Sie den Splitter- und Rückstoßschutz in die Aufbewahrung
am Sägekopf.
• Setzen Sie die Untertisch-Schutzabdeckung (50) wieder ein
(Abb. D).
Vor Dem Betrieb
• Montieren Sie das geeignete Sägeblatt. Verwenden Sie keine
übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl
des Gerätes darf nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, übermäßig kleine Werkstücke zu sägen.
• Ermöglichen Sie ein freies Sägen des Sägeblattes. Vermeiden Sie
eine Überlastung.
• Lassen Sie den Motor vor dem Sägen stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Arretierknöpfe und Klemmhebel
fest angezogen sind.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen.
WARNUNG:
• Lösen Sie den Knopf (77).
• Benutzer in Großbritannien müssen die „Vorschriften zu
Holzverarbeitungsmaschinen 1974“ und die Nachträge
dazu beachten.
• Verschieben Sie den Bügel von links oder rechts. Die Klemmplatte
(78) greift hinter der Vorderkante des Tisches ein.
• Überprüfen Sie, dass das zu sägende Material sicher
angesetzt und fixiert ist.
• Drehen Sie den Knopf (77) fest.
• Üben Sie nur sanften Druck auf das Werkzeug und keinen
seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
• Überprüfen Sie, dass der Anschlag parallel zum Sägeblatt liegt.
• Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie
folgendermaßen vor:
• Stellen Sie den Anschlag so ein, dass er parallel zum Sägeblatt
liegt. Überprüfen Sie dazu den Abstand zwischen dem Sägeblatt
und dem Anschlag an Vorder- und Rückseite des Sägeblattes.
Drehen Sie dazu die Stellschraube in der Anschlaghalterung rein
oder raus, wie erforderlich.
Ab Werk ist der Anschlag rechts vom Sägeblatt angeordnet.
26
• Überlasten Sie das Werkzeug nicht.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische
Tischhöhe und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt
werden, dass der Bediener einen guten Überblick sowie genügend
Platz um die Maschine herum hat, dass er die Werkstücke ohne
Einschränkung bearbeiten kann.
DEUTSCH
Stellen Sie zur Reduzierung der Auswirkungen von Vibrationen sicher,
dass die Umgebungstemperatur nicht zu gering ist, dass Maschine
und Zubehör gut gewartet sind und sich die Werkstückgröße für diese
Maschine eignet.
WARNUNG: Lassen Sie den Sägekopf nicht unkontrolliert
hochfahren, um Schäden zu vermeiden.
Gehrungsschnitte (Abb. R)
Ein- und Ausschalten (Abb. A1–A2, P)
• Stellen Sie den gewünschten Gehrungswinkel ein.
Dieses Werkzeug hat zwei voneinander unabhängige Schaltsysteme.
Beim Sägetischbetrieb wird der Ein-Aus-Schalter (1) (A1) verwendet.
Bei Kapp- und Gehrungssägen wird der Auslöseschalter (15) (A2)
verwendet.
• Gehen Sie wie bei einem senkrechten Ablängschnitt vor.
SÄGETISCHBETRIEB (ABB. P)
Der beim Sägetischbetrieb verwendete Ein-Aus-Schalter bietet mehrere
Vorteile:
– Nullspannungsauslösung: Muss aus einem Grund die Spannung
unterbrochen werden, muss der Schalter bewusst neu
eingeschaltet werden.
– Zusätzliche Sicherheit: Die Sicherheitsklappe kann mit einem
Vorhängeschloss, das durch den mittleren Schließhaken gezogen
wird, verriegelt werden. Die Platte dient auch als leicht zu findender
Notausschalter, da durch Drücken auf die Vorderseite der Platte der
Ausschaltknopf gedrückt wird.
Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes den grünen Startknopf (80).
Drücken Sie zum Ausschalten des Gerätes den roten Stoppknopf (81).
• Vergewissern Sie sich, dass die Drehttellerarretierung fest
angeschlossen ist.
• Vermeiden Sie, dass das Sägeblatt in den Tisch schneidet, wenn
der Winkel nicht 45° beträgt.
WARNUNG: Wird ein Gehrungsschnitt am Ende eines
Holzstücks mit wenig Abschnitt durchgeführt, legen Sie
das Holz so, dass sich der Abschnitt an der Seite mit dem
größeren Winkel zum Sägeblatt befindet: Gehrung nach
links, Abschnitt rechts, Gehrung nach rechts, Abschnitt
links.
Neigungsschnitte (Abb. A2, S)
• Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel (22) und kippen Sie den
Sägekopf in den gewünschten Winkel.
• Ziehen Sie den Neigungsfeststellhebel fest an.
• Gehen Sie wie bei einem senkrechten Ablängschnitt vor.
GEHRUNGSSÄGEBETRIEB (ABB. A2)
Doppelgehrungsschnitt
Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes den Auslöseschalter (15).
Hierbei handelt es sich um eine Kombination von Gehrungs- und
Neigungsschnitt. Die Grenzwerte sind 35° Gehrung/30° Neigung. Halten
Sie diese Grenzwerte ein.
Lassen Sie zum Ausschalten des Gerätes den Auslöseschalter los.
GRUNDSCHNITTE
Sägen im Kapp- und Gehrungsbetrieb
Es ist gefährlich, das Gerät ohne Schutzabdeckungen zu betreiben.
Schutzabdeckungen müssen beim Sägen immer an ihrer Stelle sein.
Stellen Sie erst den Neigungswinkel und anschließend den
Gehrungswinkel ein.
Sägen im Tischsägebetrieb
• Verwenden Sie immer den Splitter- und Rückstoßschutz.
• Vergewissern Sie sich, dass die Untertisch-Schutzabdeckung nicht
durch Sägemehl verstopft wird.
• Vergewissern Sie sich immer, dass der Splitterschutz und der
Blattschutz korrekt ausgerichtet sind.
• Fixieren Sie immer das Werkstück beim Sägen von
Nichteisenmetallen.
• Vergewissern Sie sich immer, dass die Gehrungssäge auf 0°
Gehrung eingestellt und arretiert ist.
Allgemeine Handhabung
– Im Kapp- und Gehrungsbetrieb ist der Sägekopf immer
automatisch in der oberen Rastposition arretiert.
– Durch Drücken des Schutzlösehebels wird der Sägekopf entriegelt.
Beim Herunterbewegen des Sägekopfes wird die bewegliche
untere Schutzabdeckung zurückgezogen.
– Versuchen Sie niemals zu verhindern, dass die untere
Schutzabdeckung nach dem Sägeschnitt in die Rastposition
zurückkehrt.
– Die Mindestlänge des abzusägenden Materials beträgt 10 mm.
– Beim Sägen von kurzen Werkstücken (mind. 190 mm nach
links oder rechts des Sägeblattes) wird empfohlen, die optional
erhältliche Werkstück-Werkzeug-Spannbacke zu verwenden.
– Beim Sägen von PVC-Werkstücken sollte eine hölzerne Unterlage
mit passendem Profil unter das Werkstück gelegt werden, damit
das Werkstück eben aufliegt.
Gerader vertikaler Ablängschnitt (Abb. Q)
• Stellen Sie den Drehteller auf 0° und vergewissern Sie sich, dass
der Rastbolzen eingerastet ist.
• Drehen Sie den Drehtellerfeststellhebel fest.
• Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag. Halten
Sie den Steuergriff und drücken Sie den SchutzabdeckungsRückzughebel.
• Schalten Sie das Gerät ein.
• Ermöglichen Sie ein freies Sägen des Sägeblattes. Vermeiden Sie
eine Überlastung.
• Nach Beendigung des Schnitts lassen Sie die Auslösetaste los und
warten, bis das Sägeblatt vollständig stillsteht, bevor Sie den Kopf
in die obere Ruhelage zurückstellen.
• Lassen Sie den Schutzabdeckung-Rückzugshebel los.
WARNUNG: Schneiden Sie in dieser Betriebsart kein
Metall.
Ablängen (Abb. A2, T)
• Stellen Sie den Neigungswinkel auf 0° ein.
• Stellen Sie die Sägeblatthöhe ein. In der korrekten Position stehen
drei Zahnspitzen über die Oberfläche des Holzes hinaus.
• Stellen Sie den Parallelanschlag auf den gewünschten Abstand ein.
• Halten Sie das Werkstück flach auf dem Tisch gegen den
Anschlag. Halten Sie das Werkstück ca. 25 mm vom Sägeblatt
entfernt.
• Halten Sie beide Hände vom Weg des Sägeblattes entfernt.
• Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, dass das Sägeblatt die
Höchstdrehzahl erreicht.
• Schieben Sie das Werkstück langsam unterhalb der oberen
Schutzabdeckung ein und halten Sie es fest gegen den Anschlag
gedrückt. Lassen Sie die Zähne sägen und drücken Sie das
Werkstück nicht mit Gewalt in das Sägeblatt. Die Sägeblattdrehzahl
sollte konstant gehalten werden.
• Verwenden Sie den Schiebestock (17) in der Nähe des
Sägeblattes.
• Nach Beenden des Schnittes schalten Sie das Gerät aus und
lassen Sie das Sägeblatt zum Stillstand kommen. Entfernen Sie
das Werkstück.
WARNUNG: Drücken oder halten Sie niemals die freie oder
Abschnittseite des Werkstücks.
WARNUNG: Verwenden Sie immer den Schiebestock beim
Ablängen von kleinen Werkstücken.
Neigungsschnitte (Abb. U)
• Lösen Sie den Neigungsfeststellhebel und stellen Sie den Sägekopf
auf den gewünschten Winkel ein.
27
D EU T S C H
• Um zu vermeiden, dass Material zwischen Sägeblatt und Anschlag
eingeklemmt wird, setzen Sie den Anschlag auf die linke Seite des
Sägeblatts.
• Verfahren Sie wie beim vertikalen Ablängen.
WARNUNG: Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung
an, die den geltenden Bestimmungen zur Staubabsaugung
entspricht.
• Zur Einstellung des Gehrungsanschlags lösen Sie die
Sicherungsschraube (81) und schrauben Sie den Anschlag (82) ein
oder aus, bis der Gehrungsanzeiger 0° anzeigt (Abb. V1).
Bringen Sie eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden
Bestimmungen entspricht. Die Ventilationsleistung extern
angeschlossener Systeme muss mindestens 20 m/s +/- 2 m/s
betragen. Die Ventilationsleistung muss am Anschlusspunkt
des Anschlussrohrs gemessen werden, wobei das Werkzeug
angeschlossen, jedoch nicht in Betrieb ist.
• Stellen Sie Blatthöhe und Winkel ein.
Ein separates Staubabsaug-Satz ist als Zubehör (DE3500) erhältlich
Gehrungsschnitte (Abb. V1–V3)
• Setzen Sie die Schiebeschiene (83) des Gehrungsanschlags in die
Nut (84) auf der linken Seite des Tisches (Abb. V2).
• Lösen Sie den Gehrungsfeststellknopf (85) und drehen Sie den
Anschlag, bis die Skala den gewünschten Winkel anzeigt (Abb. V3).
1. Bringen Sie das Staubabsaugrohr an den Düsen an; den längeren
Schlauch an der oberen Düse.
2. Verbinden Sie die Schläuche mit dem Drei-Wege-Anschluss.
Anschluss - Kapp- und Gehrungsposition
• Drehen Sie den Gehrungsfeststellknopf (85) fest.
• Schließen Sie einen Schlauch an den Untertischschutz an.
• Legen Sie das Werkstück gegen die flache Oberfläche des
Gehrungsanschlags. Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie
dabei das Werkstück fest, schieben Sie den Anschlag an der Nut
entlang, um das Werkstück dem Sägeblatt zuzuführen. Wenn der
Schnitt vollendet ist, schalten Sie sofort aus.
• Schließen Sie einen Schlauch an den Auslass mit dem kleineren
Durchmesser und einen Schlauch an den Auslass mit dem
größeren Durchmesser an. Verwenden Sie die jeweiligen
Anschlüsse.
Anschlagpositionen, Tischsägebetrieb (Abb. W)
– Um dünne Werkstücke abzulängen, verwenden Sie das
11-mm-Profil des Doppelhöhen-Parallelanschlags und positionieren
Sie den Anschlag gegenüber der Vorderkante des Splitter- und
Rückstoßschutzes.
– Beim Ablängen von stärkerem Material verwenden Sie das
60-mm-Profil des Doppelhöhen-Parallelanschlags.
– Für das Durchsägen von dünnen und kurzen Werkstücken
(Abb. W):
• Stellen Sie den Parallelanschlag mit dem niedrigen Profil
zum Sägeblatt hin ein und installieren Sie das hintere Ende
des Anschlags so, dass es mit dem führenden Ende des
Sägeblattes übereinstimmt.
• Legen Sie das Werkstück gegen den Gehrungsanschlag (bei
0° oder 90°) und drücken Sie den Gehrungsanschlag, um
den Schnitt auszuführen.
• Um zu vermeiden, dass kleine Abschnitte gegen das
Sägeblatt stoßen, fertigen Sie einen Holzkeil und befestigen
Sie ihn am hinteren Ende des Sägetisches, nah genug an
der rechten Seite des Sägeblattes. So werden die nächsten
Abschnitte automatisch nach rechts geführt.
– Ablängen von schmalen (< 120 mm) und langen Werkstücken:
• Schieben Sie den Anschlag in die hinterste Position, um die
Präzision bei langen Schnitten zu wahren.
• Schieben Sie das Werkstück mit beiden Händen (auf jeder
der Seiten des Sägeblattes).
• In der Nähe des Sägeblattes verwenden Sie einen
Schiebestock.
• Stützen Sie lange Werkstücke an der Ausgabeseite ab.
– Ablängen von breiteren (>120 mm) Werkstücken.
• Schieben Sie den Anschlag nach vorne, wie in Abbildung W,
wenn das Werkstück dazu neigt, zwischen dem Sägeblatt
oder Splitterschutz und dem Anschlag zu klemmen.
• Schließen Sie die Schläuche an den 3-Wege-Anschluss an.
• Schließen Sie den Einzelauslass des 3-Wege-Anschlusses an den
Schlauch zur Staubabsaugung an.
Anschluss - Sägetischposition
• Ersetzen Sie den Sägeblattschutz durch den mit der
Staubabsaugevorrichtung gelieferten Schutz und schließen Sie den
Schlauch vom Untertischschutz daran an.
• Verfahren Sie wie bei der Kapp- und Gehrungsposition.
ZUSÄTZLICHE WERKSTÜCKAUFLAGE/LÄNGENANSCHLAG FÜR KAPPSÄGE
(ABB. A4)
Die zusätzliche Werkstückauflage und der Längenanschlag können
links oder rechts angebracht oder auch zwei an beiden Seiten montiert
werden.
• Montieren Sie die Teile 28 bis 34 an den beiden Führungsschienen
(29).
• Verwenden Sie den schwenkbaren Seitenanschlag (30) für
Querschnitte von Brettern mit 210 mm Breite (15 mm Dicke).
ROLLENUNTERSTELLTISCH (ABB. A5)
Beim Gehrungssägen kann der Rollenunterstelltisch links oder rechts
angebracht oder einer an jeder Seite montiert werden.
Beim Tischsägebetrieb kann er auch vor oder hinter dem Sägetisch
montiert werden.
SEITENZUSATZTISCH (ABB. A6)
Der Seitenzusatztisch vergrößert den Abstand zwischen dem Splitterund Rückstoßschutz und dem Sägeblatt auf 600 mm oder mehr,
je nach Länge der am Gerät montierten Führungsstange und der
Feststellposition des Tisches. Der Seitenzusatztisch muss gemeinsam
mit den Führungsstangen (29) verwendet werden (optionales Zubehör).
Der verstellbare Tisch ist mit einer an der Vorderkante eingravierten
Skala ausgestattet und wird auf einem festen Rahmen an den
Führungsstangen montiert.
• Bauen Sie den Zusatztisch rechts vom Gerät an als Verlängerung
der Abstandsskala an beiden Tischen.
EINZEL-SCHIEBETISCH (ABB. A7)
Optionales Zubehör
WARNUNG: Vor Anbringen von Zubehör ziehen Sie immer
den Stecker des Gerätes.
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DEWalt angeboten
wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden ist, kann
die Verwendung von solchem Zubehör mit diesem Gerät
gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern, sollte
mit diesem Produkt nur von DEWalt empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
STAUBABSAUGUNG (ABB. A1, A2, A8)
Das Gerät ist mit drei Staubabsaugöffnungen für jede Betriebsart
ausgestattet.
• Wenn Sie Holz sägen, bringen Sie immer eine Absaugvorrichtung
an, die den geltenden Bestimmungen zur Staubabsaugung
entspricht.
28
Der Schiebetisch (37) ist für Brettgrößen links vom Sägeblatt von bis zu
1200 x 900 mm.
Die Führungsstangen werden auf einer robusten Legierung montiert, die
schnell vom Gerät abgenommen und in alle Richtungen verstellt werden
können.
Der Anschlag enthält ein Maßband für die schnelle Positionierung eines
verstellbaren Anschlags und einer verstellbaren Auflage für schmale
Werkstücke.
DOPPELSCHIEBETISCH
Der Schiebetisch ist für Brettgrößen links vom Sägeblatt von bis zu
1850 mm.
DEUTSCH
Transport
WARNUNG: Transportieren Sie das als Tischkreissäge
vorbereitete Gerät immer mit angebauter oberer SägeblattSchutzabdeckung.
• Entfernen Sie die Standbeine.
WARNUNG: Lassen Sie sich beim Bewegen des Gerätes
immer helfen. Das Gerät ist zu schwer, um von einer Person
bewegt zu werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb bei
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein zufriedenstellender
Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des Werkzeugs und seiner
regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen
oder abbauen oder Einstellungen vornehmen oder
ändern oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen
Sie, dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Schmierung
Die Motorlager sind vorgeschmiert und wasserdicht.
• Ölen Sie regelmäßig den Drehteller der Tragfläche leicht an den
Stellen ein, an denen er auf der Lippe des festen Tisches gleitet.
• Reinigen Sie die Stellen regelmäßig mit einer trockenen Bürste, die
zur Ansammlung von Sägemehl und Sägespänen neigen.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem
Zubehör.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt darf nicht zusammen
mit normalem Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten oder es ausgedient
hat, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll. Geben Sie
dieses Produkt an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten
und Verpackungen kann sichergestellt werden, dass sie
dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden. Die
Wiederverwendung von recyceltem Material trägt zur
Verhinderung von Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die getrennte Sammlung von
elektrischen Geräten u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung und zum Recycling
von ausgedienten DEWALT-Produkten. Wenn Sie von diesem
Service Gebrauch machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem Recycling zuführen
wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe setzen
Sie sich bitte mit der örtlichen DEWALT-Niederlassung unter der in
dieser Anleitung angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine Übersicht
der DEWALT-Kundendienstwerkstätten und weitere Informationen zu
Servicerichtlinien und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Reinigung
WARNUNG: Immer, wenn Sie Ansammlung von Schmutz
an und um die Lüftungsöffnungen bemerken, blasen Sie mit
trockener Luft Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz und zugelassene
Staubschutzmasken bei diesen Arbeiten.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel
oder andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der
nichtmetallischen Teile des Werkzeugs. Solche Chemikalien
können das in diesen Teilen verwendete Material weich
werden lassen. Verwenden Sie ein nur mit Wasser und
einer milden Seife befeuchtetes Tuch. Lassen Sie niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Tischoberfläche reinigen.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Staubsammelanlage reinigen.
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen
Sägeblattschutz, den beweglichen unteren Sägeblattschutz sowie das
Staubabsaugrohr, damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass
weder Späne noch Staub oder Werkstückteilchen eine der Funktionen
blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung
und befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Montage des
Sägeblatts. Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren
Sie das Sägeblatt wieder.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DEWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem
Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern,
sollte mit diesem Produkt nur von DEWALT empfohlenes
Zubehör verwendet werden.
29
D EU T S C H
GARANTIE
DEWALT vertraut in die Qualität seiner Produkte und bietet den
professionellen Anwendern des Produktes eine herausragende
Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung und
unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als professioneller
Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nicht-professioneller Anwender. Diese Garantie gilt innerhalb
der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Gerätes nicht
vollständig zufrieden sind, geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang, so wie gekauft,
an den Händler zurück, um eine vollständige Erstattung oder
ein Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate ab Kauf werden Wartungsund Kundendienstleistungen für Ihr DEWALT-Gerät kostenlos
durch eine autorisierte DEWALT-Kundendienstwerkstatt
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt werden. Gilt
einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht für Zubehör und
Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf
einen Fehler aufweist, garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach unserer Wahl,
die kostenlose Wandlung des Gerätes unter den folgenden
Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt.
• Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt.
• Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht
autorisierte Personen vorgenommen.
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt.
• Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang
zurückgegeben.
Wenn Sie einen Anspruch gelten machen möchten, setzen
Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung oder finden Sie
die nächste DEWALT-Kundendienstwerkstatt im DEWALTKatalog oder setzen Sie sich mit der DEWALT-Geschäftsstelle
unter der in dieser Betriebsanleitung angegebenen Adresse
in Verbindung. Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige Informationen
über unseren Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
30
ENGLI SH
FLIP-OVER SAW DW743N
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional power tool users.
The vibration emission level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in EN 61029
and may be used to compare one tool with another. It may be used for
a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure level
over the total working period.
Technical Data
Voltage
(UK & Ireland only)
Type
Power input
230 V tools
115–120 V tools
No-load speed
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Blade tooth thickness
Riving knife thickness
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
Automatic blade brake time
Weight
V
V
W
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
left
right
left
s
kg
Cutting capacities
Mitre saw mode (fig. b)
Cutting angle
DW743N
QS/GB
230
230/115
2
2,000
1,700
2,850
250
30
2.2
3
2.3
45°
45°
45°
< 10
37
DW743N DW743N
LX
DK
–
230
115
230/115
2
3
2,000
1,700
2,850
250
30
2.2
3
2.3
45°
45°
45°
< 10
37
Size of material
H mm B mm
Straight cross-cut
Table turned 45° right for mitre cuts
Table turned 45° left for mitre cuts
Sawhead tilted 45° left for bevel cuts
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
20
50
95
130
140
2,000
1,700
2,850
250
30
2.2
3
2.3
45°
45°
45°
< 10
37
Notes
Workpiece
place against
fence (X)
No packaging
piece required
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job. This
may significantly reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of
work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, mains
NOTE: This device is intended for the connection to a power supply
system with maximum permissible system impedance Zmax of 0.30 Ω
at the interface point (power service box) of user’s supply.
The user has to ensure that this device is connected only to a power
system which fulfils the requirement above. If necessary, the user can
ask the public power supply company for the system impedance at the
interface point.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation
which, if not avoided, will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or serious
injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal
injury which, if not avoided, may result in property
damage.
Cross-cut at
max. height
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Bench Saw mode
Max. ripping capacity left/right
Depth of cut at 90°
Depth of cut at 45°
mm
mm
mm
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
106
2.9
93
3
106
2.9
93
3
106
2.9
Denotes sharp edges.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 61029-1
and EN 61029-2-11.
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
2.0
1.5
2.0
1.5
2.0
1.5
DW743N
DEWALT declares that these products described under “technical data”
are in compliance with:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
These products also comply with Directive 2004/108/EC. For more
information, please contact DEWALT at the following address or refer to
the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DEWALT.
31
EN GL I S H
13. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14. Maintain tools with care.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety
precautions should always be followed to reduce
the risk of fire, electric shock and personal injury
including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product
and save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Rules
1. Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2. Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do not use
the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g., in the
presence of flammable liquids and gases.
3. Guard against electric shock.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an
isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4. Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not involved in the work,
touch the tool or the extension cord and keep them away from the
work area.
5. Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
6. Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was
intended.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer
performance. Follow instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect tools periodically and if damaged have
them repaired by an authorized service facility. Keep handles and
switches dry, clean and free from oil and grease.
15. Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing accessories
such as blades, bits and cutters, disconnect tools from the power
supply.
16. Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and
wrenches are removed from the tool before operating the tool.
17. Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the
tool is in the “off” position before plugging in.
18. Use outdoor extension leads.
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When the tool is used outdoors, use only extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
19. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
20. Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine
that it will operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, binding of moving parts,
breakage of parts, mounting and any other conditions that may
affect its operation. A guard or other part that is damaged should
be properly repaired or replaced by an authorized service centre
unless otherwise indicated in this instruction manual. Have
defective switches replaced by an authorized service centre.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than
those recommended in this instruction manual may present
a risk of personal injury.
21. Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should
only be carried out by qualified persons using original spare parts;
otherwise this may result in considerable danger to the user.
7. Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do
not use tools for purposes not intended; for example do not use
circular saws to cut tree limbs or logs.
8. Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Non-skid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9. Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working
operations create dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
10. Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collecting equipment, ensure these are connected and properly
used.
11. Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the tool by
its cord.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer
than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
32
Additional Safety Rules for Flip-over Saws
• Do not allow untrained people to operate this machine.
• Do not use the saw to cut other than aluminium, wood or similar
materials.
• Select the correct saw blade for the material to be cut.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not use HSS blades.
• Use correctly sharpened blades. Observe the maximum speed
marked on the saw blade.
• Use only saw blades recommended by the manufacturer and
which conform to EN 847-1.
• Do not use the saw without the guards and riving knife in position
and properly maintained, especially when changing from mitre saw
mode to bench saw mode, or vice versa.
• Make sure the floor area around the machine is level, well
maintained and free of loose materials, e.g. chips and cut-offs.
• Make sure adequate general or localized lighting is provided.
• Wear suitable personal protective equipment when necessary,
including:
– hearing protection to reduce the risk of induced hearing loss;
– respiratory protection to reduce the risk of inhalation of harmful
dust;
ENGLI SH
– gloves for handling saw blades and rough material. Saw blades
should be carried in a holder wherever practicable.
• Refrain from removing any cut-offs or other parts of the work piece
from the cutting area while the saw is running and the saw head is
not in the rest position.
• Replace the table insert when worn.
• Replace the table when the slot in the table is too wide.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not use any abrasive discs.
• Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the
switch.
• Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
• Ensure that the upper portion of the saw blade is completely
enclosed in the mitre sawing mode.
• The blade guard on your saw will automatically raise when the arm
is brought down; it will lower over the blade when the arm is raised.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw
blades or for inspection of the saw. Never raise the blade guard
manually unless the saw is switched off.
• Ensure that the arm is securely fixed in the working position in the
bench sawing mode.
• Keep the surrounding area of the machine well maintained and free
of loose materials, e.g. chips and cut-offs.
• Ensure that the arm is securely fixed when bevelling in the bench
saw mode.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of
chips.
• Take care when grooving during the bench saw operation by using
appropriate guarding system. Slotting is not allowed.
• Replace the kerf plate when worn.
• Report faults in the machine, including guards or saw blades, to
your dealer as soon as they are discovered.
• Connect the saw to a dust collection device when sawing wood.
Always consider factors which influence exposure of dust such as:
-– Type of material to be machined (chip board produces more
dust than wood);
-– Correct adjustment of the saw blade;
-– Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and
chutes are properly adjusted.
-– Dust extractor with air velocity not less than 20 m/s
• Do not use any abrasive discs or diamond cutting wheels.
• Refrain from removing any cut-offs or other parts of the workpiece
from the cutting area while the machine is running and the saw
head is not in the rest position.
• In case of an accident or machine failure, immediately turn the
machine off and disconnect machine from the power source.
• Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent
other people from using the defective machine.
• When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during
cutting, turn the machine off and disconnect it from power supply.
Remove the workpiece and ensure that the saw blade runs free.
Turn the machine on and start new cutting operation with reduced
feed force.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the
machine is still running and the head is not in the rest position.
• When possible, always mount the machine to a bench.
• If you use a laser to indicate the cutting line, make sure that the
laser is of class 2 according to EN 60825-1:2001. Do not replace
a laser diode with a different type. If damaged, have the laser
repaired by an authorised repair agent.
• Never use the machine in mitre saw mode as long as the guard is
not fitted (50, fig. D).
• Always use the push stick. Never cut workpiece shorter than
30 mm.
• Without additional support the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
– Height 68 mm by width 140 mm by length 600 mm
– Longer workpieces need to be supported by suitable additional
table, e.g. DE3497. Always clamp the workpiece safely.
• Always clamp the workpiece safely.
Additional Safety Rules for Bench Saws
• Never cut light alloy, especially magnesium.
• Do not use saw blades with a body thickness greater or a width of
tooth smaller than the thickness of the riving knife.
• Whenever the situation allows, mount the machine to a bench
using bolts with a diameter of 8 mm and 80 mm in length (fig.C2).
• Make sure that the blade rotates in the correct direction and that
the teeth are pointing to the front of the bench saw.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
• Be sure all clamp handles are tight before starting any operation.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before
starting any operation.
• Be sure all blade and flanges are clean and the recessed sides of
the collar are against the blade. Tighten the arbor nut securely.
• Do not operate the machine without the guard in position, or if the
guard does not function or is not maintained properly.
• Keep the saw blade sharp and properly set.
• Never use your saw without the kerf plate.
• Make sure that the riving knife is adjusted to the correct distance
from the blade - maximum 5 mm.
• Never place either hand in the blade area when the saw is
connected to the electrical power source.
• Never operate the saw without the upper and lower guards in
place.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a
tool or other means against the blade; serious accidents can be
caused unintentionally in this way.
• Keep your hands out of the path of the saw blade.
• Before using any accessory consult the instruction manual. The
improper use of an accessory can cause damage.
• Use a push stick at all times, and ensure that you do not place
hands closer than 150 mm from the saw blade while cutting.
• Select the correct blade for the material to be cut.
• Do not attempt to operate on anything but the designated voltage.
• Observe the maximum speed marked on the saw blade.
• Do not apply lubricants to the blade when it is running.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade.
• Do not reach around behind the saw blade.
• Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
• Always keep the push stick in its place when not in use.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction. Keep the
blade sharp.
• Do not stand on top of the unit.
• Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the technical
data. Use only the blades specified in this manual, complying with
EN 847-1.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
• Do not use HSS blades.
• Disconnect the saw from the mains supply before changing blades
or carrying out maintenance.
• During transportation make sure that the upper part of the saw
blade is covered, e.g., by the guard.
• Do not use the guard for handling or transportation.
• Do not use blades with a body thickness greater or a width of tooth
smaller than the thickness of the riving knife.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
33
EN GL I S H
• Always keep the push stick in its place when not in use.
Do not use the riving knife when using the machine in the
mitre saw mode. Make sure that the riving knife is secured in
the upper rest position (fig. A2).
• During transportation make sure that the upper part of the saw
blade is covered, e.g. by the guard.
Additional Safety Rules for Table Saws
Carrying point
• Rebating, slotting or grooving is not allowed.
• Always use the push stick. Never cut workpiece smaller than
30 mm.
• Without additional support the machine is designed to accept the
maximum workpiece size of:
– Height 70 mm by width 600 mm by length 1500 mm
DATE CODE POSITION (FIG. A1)
The Date Code (39), which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
– Longer workpieces need to be supported by suitable additional
table, e.g. DE3497 or DE3472.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of saws:
– injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be
avoided. These are:
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Partly assembled machine
4 Legs
1 Box containing:
1 Top guard for bench saw position
– Impairment of hearing.
1 Under-table guard for mitre saw position
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating
saw blade.
1 Parallel fence
– Risk of injury when changing the blade.
1 Push stick
1 Plastic bag containing:
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
4 M8 locking knobs
– Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
4 M8 x 50 mushroom head bolts
4 D8 flat washers
The following factors are of influence to noise production:
– The material to be cut.
– The type of saw blade.
– The feed force.
The following factors increase the risk of breathing problems:
– No dust extractor connected when sawing wood.
1 Locking grommet
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
– Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior
to operation.
– Worn saw blade.
• Remove the saw from the packaging material carefully.
– Workpiece not exactly guided.
Description (fig. A1–A8)
Markings on Tool
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
A1
1 On/off switch (bench saw mode)
2 Table release lever
Wear ear protection.
3 Rotating table clamp
4 Mitre saw table
Wear eye protection.
5 Rotating table
6 Fence right-hand side
7 Fence left-hand side
8 Rotating table location plunger
Never use the mitre saw when the guard is not in place.
9 Mitre scale/table insert
10 Dust extraction adapter
✔
11 Fixed upper blade guard
12 Moveable lower blade guard
13 Guard release lever
When using the machine in the mitre saw mode, make sure
to operate the trigger switch when switching on and off. Do
not operate the switchbox in this mode.
14 Operating handle
A2
14 Operating handle
15 Trigger switch (mitre saw mode)
When using the machine in the bench saw mode, make
sure that the riving knife has been mounted. Do not use the
machine without the riving knife.
16 Riving knife storage
17 Push stick storage
18 Leg
34
ENGLI SH
19 Foot
Electrical Safety
20 Table locking device
The electric motor has been designed for one voltage only. Always
check that the power supply corresponds to the voltage on the rating
plate.
21 Saw table retention bracket
22 Bevel clamp handle
BENCH SAW MODE
A3
22 Bevel clamp handle
23 Height adjuster
24 Bench saw table
This machine is of Class I construction; therefore earthed (grounded)
connection is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially
prepared cord available through the DEWALT service organisation.
26 Parallel fence
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
27 Mitre fence (option)
If a new mains plug needs to be fitted:
25 Upper blade guard
• Safely dispose of the old plug.
OPTIONAL ACCESSORIES
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
For use in mitre saw mode:
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
A4
28 Adjustable stand 760 mm (max. height) (DE3474)
29 Support guide rails 1,000 mm (DE3494)
WARNING: No connection is to be made to the earth
terminal.
29 Support guide rails 500 mm (DE3491)
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
30 Swivelling stop (DE3462)
FITTING A MAINS PLUG TO 115 V UNITS (U.K. AND IRELAND ONLY)
31 Length stop for short workpieces (to be used with guide rails [29])
(DE3460)
32 Support with removable stop (DE3495)
33 Support with stop removed (DE3495)
34 Material clamp (DE3461)
• The plug should be fitted by a competent person. If you are in
doubt, contact an authorized DEWALT repair agent or qualified
electrician.
• The plug fitted should comply with BS EN60309 (BS4343), 16
Amps, earthing contact position 4h.
Using an Extension Cable
A5
35 Roller support table (DE3497)
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension
cable suitable for the power input of this tool (see technical data).
For use in bench saw mode:
The minimum conductor size is 1.5 mm2. When using a cable reel,
always unwind the cable completely.
A3
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
27 Mitre fence (DE3496)
A6
36 Extension table (DE3472)
A7
37 Single sliding table (DE3471)
Not shown
– Double sliding table
For use in all modes:
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting or
changing set-ups or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Unpacking
WARNING: When moving the machine, always seek
assistance. The machine is too heavy for one person to
handle.
• Remove the loose packaging material from the box.
• Lift the machine out of the box.
A8
38 Three way dust extraction kit (DE3500)
INTENDED USE
Your DEWALT flip-over saw has been designed to operate as a mitre
saw or saw bench to perform the four main sawing operations of
ripping, cross-cutting, bevelling and mitring easily, accurately and safely.
This unit is designed for use with a nominal blade diameter 250 mm
carbide tip blade. for professional cutting wood, wood products and
plastics.
MITRE SAW MODE
In mitre saw mode, the sawing machine is used in vertical, mitre or
bevel position.
BENCH SAW MODE
Turned over on its central axis, the sawing machine is used to perform
the standard ripping operation and for sawing wide pieces by manually
feeding the workpiece into the blade.
WARNING: Do not use the machine for other purposes as
described.
• Remove the parts box from the interior of the machine.
• Remove any remaining packing material from the machine.
Mounting the Legs (fig. C1)
With the legs mounted, the machine is suitable for stand-alone
placement.
• Turn the machine upside down.
• Pass a coach bolt (47) from the flat side through the holes into
each of the legs (18).
• Place a lock knob (48) and washer (49) onto the bolts.
• Present a leg (18) to each of the mounting points (46) located at
the edges on the inside of the base. For each leg, make sure that
the lock knob and washer locate at the outside of the open ended
slot.
• Tighten the lock knobs.
• Turn the machine straight up. Make sure it is level; adjust the leg
clamping height if required.
35
EN GL I S H
Mounting the Machine to the Workbench (fig. C2)
With the legs removed, the machine is suitable for placement on a
workbench. To ensure a safe operation, the machine has to be fixed to
the workbench and mounted with bolts 8 mm diameter by 80 mm long.
ASSEMBLY FOR MITRE SAW MODE
Mounting the Under-table Guard (fig. D)
The under-table guard (50) is fitted to the top of the bench saw table.
• Place the two hooks on the left of the guard into the oblong slots
on the left of the blade slot (52).
• Place the guard flat on the table and press it in the locking
grommet.
• To remove, loosen the grommet with a screwdriver and proceed in
reverse order.
Turning the Sawhead and Table Over
(fig. A3, E1, E2)
• Withhold the saw table with one hand and push the table release
lever (2) to the left (fig. E1).
• Push the table downwards at the front and swing it over completely
until the motor assembly is uppermost and the indentation engages
in the retaining teeth of the table locking device (20).
• The head assembly is held down by a clamp strap at the front and
a height adjuster (23) at the rear (fig. A3).
• Place the blade spanner and Hex key in their storage position.
WARNING: After mounting or replacing the blade, always
check that the blade is fully covered by the guard. Make
sure the blade spanner and hex key have been replaced in
their storage position.
Adjustments for Mitre Saw Mode
WARNING: Be aware the saw blade shall be replaced in
the described way only. Only use saw blades as specified
under Technical Data; Cat.no.: DT4321.
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment
due to shipping and handling or any other reason is required, follow the
steps below to adjust your saw. Once made, these adjustments should
remain accurate.
Checking and Adjusting the Blade to the Fence
(fig. D, G1, G2, H)
With the head in the vertical position and the bevel clamp handle (22)
released, slacken the locking screw (65) in the rotating table location
plunger (8) (fig. G1).
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf.
• Place a square (66) against the left side (7) of the fence and blade
(62) (fig. G2). The angle should be 90°.
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with
the square.
• Remove the strap.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Rotate the wheel (55) counterclockwise whilst holding down the
head until the "U"-shaped bracket (56) can be disengaged from its
seating (fig. E2).
• Rotate the eccentric adjustment bush (67) until the face of the saw
blade is flat against the square (fig. G1).
• Swing and push the height adjuster up.
• Check that the red marks (68) near the blade slot (52) are in line
with the 0° position (69) on the two scales (fig. H).
• Holding the head firmly, allow the spring pressure to take the head
upwards into its rest position.
Mounting the Saw Blade (fig. A2, F1–F3)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental startup can cause injury.
WARNING: Be aware the saw blade shall be replaced in
the described way only. Only use saw blades as specified
under Technical Data; Cat.no.: DT4321.
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and
can be dangerous.
WARNING: Always change blades with the machine in
mitre saw mode.
• Tighten the locking screw (65).
• If adjustment is required, loosen the screws (70) and bring the
indicators in line. The 45° position should now also be accurate. If
this is not the case, the blade is not perpendicular to the rotating
table (see below).
Checking and Adjusting the Blade to the Table
(fig. I1, I2)
• Loosen the bevel clamp knob (22) (fig. I1).
• Press the saw head to the right to ensure it is fully vertical and
tighten the bevel clamp handle.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf.
• Place a set square (66) on the table and up against the blade (62)
(fig. I2). The angle should be 90°.
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with
the square.
• Ensure riving knife (16) is secured in the upper rest position (fig. A2).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Insert the hex key (57) through the hole (58) in the belt casing into
the spindle end (fig. F1). Place the blade spanner (59) onto the
blade locking screw (60) (fig. F2).
• Loosen the bevel clamp knob (22) (fig. I1) and turn the vertical
position adjustment stop screw (71) in or out until the blade is at
90° to the table as measured with the square (66) (fig. I2).
• The blade locking screw has a left-handed thread, therefore holding
the hex key firmly, turn the spanner clockwise to loosen.
• Depress the head lock up guard release lever (13) to release the
lower guard (12), then raise the lower guard as far as possible.
Checking and Adjusting the Mitre Angle
(fig. A1, A2, H)
The straight cross-cut and 45° mitre positions are pre-set.
• Remove the blade locking screw (60) and the outside arbor collar
(61) (fig. F3).
• Pull up the rotating table location plunger (8) and rotate it
counterclockwise a quarter of a turn (fig. A1).
• Make sure the inner flange and both faces of the blade are clean
and free of dust.
• Loosen the rotating table clamp (3). The handle allows a ratchettype action when full rotation of the handle is not possible.
• Install the saw blade (62) onto the shoulder (63) provided on the
inside arbor collar (64), making sure that the teeth at the bottom
edge of the blade are pointing toward the back of the saw (away
from the operator).
• Grip the control handle (14) (fig. A2), compress the guard release
lever (13) and lower the saw about halfway (fig. A1).
• Carefully ease the blade into position and release the lower blade
guard.
• Replace the outer arbor collar.
• Tighten the blade locking screw (60) by turning counterclockwise
while holding the hex key steady with your other hand.
36
• Turn the sawhead with its rotating table to the required position.
• Tighten the rotating table clamp (3). The rotating table location
plunger (8) will engage automatically (fig. A1).
Using the red marks (68), the mitre saw table (4) can be set to any mitre
angle left or right between 0° and 45° (fig. H).
• Proceed as for pre-set positions. The rotating table location plunger
cannot be used for intermediate angles.
ENGLI SH
WARNING: Always make a trial cut in a piece of waste
wood, to check for accuracy.
WARNING: Never use your saw in bench saw mode
without the upper guard correctly fitted.
Adjusting the Fence (fig. J1, J2)
Mounting and Adjusting the Parallel Fence (fig. O)
The moveable part of the left side of the fence can be adjusted to
provide maximum support of the workpiece near the blade, while
allowing the saw to bevel to a full 45° left. The sliding distance is limited
by stops in both directions. To adjust the fence (7):
The dual height parallel fence (26) can be used in two positions (11 or
60 mm). The parallel fence can be mounted on either side of the blade.
• Lift the lever (72) to release the fence (7).
• Slide the fence to the left.
• Make a dry run with the saw switched off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and
down movement of the arm.
• Push the lever (72) down to secure the fence in place.
Checking and Adjusting the Bevel Angle
(fig. J1, K1, K2)
• Slide the side fence to the left as far as it will go (fig. J1).
• Loosen the bevel clamp handle (22) and move the saw head to the
left. This is the 45° bevel position.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Turn the stopscrew (73) in or out as necessary until the pointer (74)
indicates 45°.
ASSEMBLY FOR BENCH SAW MODE
Changing from Mitre Saw to Bench saw Mode
(fig. A1–A3, E2, L1, L2)
• Put the blade into 0° cross-cut position with the rotating table
location plunger (8) correctly located and the rotating table clamp
(3) secured (fig. A1).
• Slacken the riving knife clamp bolt (75) just enough to allow the
riving knife to enter the mounting slot (fig. L1).
• Take the riving knife (16) from its storage position against the saw
head (fig. A2).
TO MOUNT THE FENCE INTO THE APPROPRIATE POSITION,
PROCEED AS FOLLOWS:
• Loosen the knob (77).
• Slide the bracket on from the left or the right. The clamping plate
(78) engages behind the front edge of the table.
• Tighten the knob (77).
• Check that the fence is parallel to the blade.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Adjust the fence so that it is parallel to the blade by checking the
distance between the blade and the fence at the front and rear of
the blade. To do so, turn the adjustment screw in the fence support
in or out as necessary.
The default set-up of the fence is to the right-hand side of the blade.
TO PREPARE THE FENCE FOR USE TO THE LEFT-HAND SIDE OF THE BLADE,
PROCEED AS FOLLOWS:
• Loosen the knob (77).
• Pull out the bracket (79) and replace it in the other end.
• Fit the fence to the table.
• Tighten the knob (77).
WARNING: Use the 11 mm profile for ripping low
workpieces to allow access between the blade and the
fence for the push stick (17).
WARNING: The rear end of the fence should be level with
the front of the riving knife.
Changing from Bench saw to Mitre Saw Mode
(fig. A3, D, E1, E2, L1)
• Remove the parallel fence (26) (fig. A3).
• Depress the guard release lever (13) to release the blade guard
(12), then raise the blade guard as far as possible (fig. A1).
• Turn the wheel (55) of the height adjuster (23) to provide maximum
cutting depth in mitre saw mode (fig. E2).
• Slide the riving knife bracket (76) fully into the mounting slot (77)
(fig. L1). Tighten the clamp bolt.
• Proceed as described in the section "Turning the sawhead and
table over".
• Gently release the lower guard until it is held in place behind the
edge protruding from the inside of the riving knife.
• Slacken the riving knife clamp bolt (75) and remove the riving knife
(16), while holding the blade guard (12) (fig. L1).
• Remove the under-table guard.
• Lower the blade guard.
• Pull down the saw head and swing the height adjuster (23) until its
U-shaped bracket (56) engages on the pin provided in the base
(fig. E2).
• Place the riving knife in its storage position against the saw head.
• Turn the wheel (55) of the adjuster to make the blade and riving
knife protrude from the bench saw table (24) (fig. A3) to provide
maximum cutting depth in bench saw mode.
WARNING: The blade should not foul the lower blade
guard.
• Pull the table release lever (2) to the left, lift the front edge of the
table and flip it back through 180° until the teeth of the tablelocking device (20) automatically engage the saw blade retention
lever to secure it in the bench saw mode (fig. L2).
WARNING: Be careful not to lose control over the
movement of the table.
Position of the Riving Knife (fig. M)
• Fit the riving knife (16) as described above. Once fitted, the riving
knife does not require further adjustment.
Fitting the Upper Blade Guard (fig. N)
The upper blade guard (25) is designed to be quickly and easily
attached, via a spring-loaded plunger to the hole in the riving knife
(16) once it has been positioned through the worktable for bench saw
mode.
Secure the upper blade guard (25) to the riving knife by pulling the knob
(76) to allow the plunger in the guard to engage.
• Replace the under-table guard (50) (fig. D).
Prior to Operation
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn
blades. The maximum rotation speed of the tool must not exceed
that of the saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
WARNING:
• The attention of UK users is drawn to the "woodworking
machines regulations 1974" and any subsequent
amendments.
37
EN GL I S H
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert
side pressure on the saw blade.
• Avoid overloading.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in
terms of table height and stability. The machine site shall be chosen so
that the operator has a good overview and enough free surrounding
space around the machine that allows handling of the workpiece
without any restrictions.
To reduce effects of vibration make sure the environment temperature
is not too cold, machine and accessory is well maintained and the
workpiece size is suitable for this machine.
Switching on and off (fig. A1–A2, P)
This machine has two independent switching systems. In bench saw
mode, the on/off switch (1) (A1) is used. In mitre saw mode, the trigger
switch (15) (A2) is used.
WARNING: Do not allow the sawhead to jump back
unaided to prevent damage.
Mitre Cuts (fig. R)
• Set the required mitre angle.
• Ensure that the rotating table clamp is tightly secured.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
• Prevent the blade cutting the table if the angle is not 45°.
WARNING: When mitring the end of a piece of wood with
a small off-cut, position the wood to ensure that the offcut is to the side of the blade with the greater angle to the
fence: left mitre, off-cut to the right mitre, off-cut to the left.
Bevel Cuts (fig. A2, S)
• Release the bevel clamp handle (22) and tilt the head to the angle
required.
BENCH SAW MODE (FIG. P)
• Tighten the bevel clamp handle.
The on/off switch used in bench saw mode offers multiple advantages:
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
– no-volt release function: should the power be shut off for some
reason, the switch has to be deliberately reactivated.
Compound Mitre
– extra safety: the hinged safety enclosure plate can be locked by
passing a padlock through the centre hasp. The plate also serves
as an "easy to locate" emergency stop button as pressure on the
front of the plate will depress the stop button.
Set the bevel angle and subsequently set the mitre angle.
To switch the machine on, press the green start button (80).
To switch the machine off, press the red stop button (81).
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut. The limitations are
35° mitre/30° bevel. Do not exceed these limits.
Sawing in the Bench Mode
• Always use the riving knife.
MITRE SAW MODE (FIG. A2)
• Always ensure that the riving knife and blade guard are correctly
aligned.
To switch the machine on, press the trigger switch (15).
• Always ensure that the mitre saw is set and locked in 0° mitre.
To switch the machine off, release the trigger switch.
BASIC SAW CUTS
Sawing in Mitre Saw Mode
It is dangerous to operate without guarding. Guards must be in position
when sawing.
• Make sure that the under-table guard does not become clogged
with sawdust.
• Always clamp the workpiece when cutting non-ferrous metals.
General Handling
– In the mitre saw mode, the sawhead is automatically locked in the
upper "park" position.
– Squeezing the guard release lever will unlock the sawhead. Moving
the sawhead down retracts the moveable lower guard.
WARNING: Do not cut metal in this mode.
Ripping (fig. A2, T)
• Set the bevel angle to 0°.
• Adjust the saw blade height. The correct blade position is to have
the tips of three teeth above the top surface of the wood.
• Set the parallel fence to the required distance.
• Hold the workpiece flat on the table and against the fence. Keep
the workpiece approx. 25 mm away from the saw blade.
• Keep both hands away from the path of the saw blade.
• Switch the machine on and allow the saw blade to reach full
speed.
– Never seek to prevent the lower guard returning to its park position
when the cut is completed.
• Slowly feed the workpiece underneath the upper blade guard,
keeping it firmly pressed against the fence. Allow the teeth to cut,
and do not force the workpiece through the saw blade. The saw
blade speed should be kept constant.
– The minimum length of offcut material is 10 mm.
• Remember to use the push stick (17) when close to the blade.
– When cutting short material (min. 190 mm to the left or the right of
the blade), the use of the optional material clamp is recommended.
• After completing the cut, switch the machine off, allow the saw
blade to stop and remove the workpiece.
– When cutting UPVC sections, a supporting piece made out of
timber with a complementary profile should be placed beneath the
material being cut to provide the correct level of support.
Vertical Straight Cross Cut (fig. Q)
• Set the rotating table to 0° and make sure that the locating plunger
is engaged.
• Tighten the rotating table clamping knob.
• Place the wood to be cut against the fence. Take hold of the
control handle and press in the guard retraction lever.
WARNING: Never push or hold the free or cut-off side of
the workpiece.
WARNING: Always use a push stick when ripping small
workpieces.
Bevel Cuts (fig. U)
• Release the bevel clamp handle and set the blade to the required
angle.
• Switch the machine on.
• In order to prevent material jamming between the blade and the
fence, position the fence to the left of the blade.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Proceed as for vertical ripping.
• After completing the cut, release the switch and wait for the saw
blade to come to a complete standstill before returning the head to
its upper rest position.
• Release the guard retraction lever.
38
Mitre Cuts (fig. V1–V3)
• To adjust the mitre fence, loosen the stop screw locknut (81) and
screw the stop (82) in or out until the mitre pointer reads 0°
(fig. V1).
ENGLI SH
• Set the blade height and angle.
• Insert the slide bar (83) of the mitre fence into the groove (84)
provided in the left-hand side of the table (fig. V2).
• Loosen the mitre locking knob (85) and rotate the fence to set the
scale to the required angle (fig. V3).
• Tighten the mitre locking knob (85).
• Place the workpiece against the flat surface of the mitre fence.
Switch on and, holding the workpiece firmly, slide the fence along
the groove to take the workpiece into the blade. When the cut is
completed, switch off immediately.
Fence Positions, Bench Saw Mode (fig. W)
– For ripping thin materials, use the 11 mm profile of the dual height
parallel fence and position the fence opposite the front edge of the
riving knife.
– For ripping thicker materials, use the 60 mm profile of the dual
height parallel fence.
– For cross-cutting narrow and short workpieces (fig. W):
• Adjust the parallel fence with the low profile facing the blade
and install the rear of the fence in line with the leading edge
of the blade.
• Set the workpiece against the mitre fence (at 0° or 90°) and
push the mitre fence to make the cut.
• To prevent small offcut pieces fouling against the blade,
prepare a tapered length of timber and clamp it on the rear
edge of the worktable close enough to the right-hand side of
the blade so that successive offcuts feed automatically to the
right.
– For ripping narrow (< 120 mm) and long workpieces:
• Place the fence in rearmost position to maintain accuracy
during long cuts.
• Connect one hose to the small diameter outlet and one to the
large diameter outlet using the corresponding spouts.
• Connect the hoses to the 3-way connector.
• Connect the single outlet of the 3-way connector to the hose from
the dust extractor.
Connecting - bench saw position
• Replace the saw blade guard by the guard supplied with the dust
extraction kit and connect the hose from the under-table guard
to it.
• Proceed as for mitre saw position.
MITRE SAW EXTRA SUPPORT/LENGTH STOP (FIG. A4)
The extra support and length stop can be mounted on the left-hand
side or on the right-hand side, or with two sets on either side.
• Fit the items 28–34 onto the two guide rails (29).
• Use the swivelling stop (30) for cross-cutting 210 mm wide boards
(15 mm thick).
ROLLER SUPPORT TABLE (FIG. A5)
In mitre saw mode, the roller support table can be mounted on the lefthand side or on the right-hand side, or with two sets on either side.
In bench saw mode, it can also be mounted in front or at the rear of the
saw table.
SIDE EXTENSION TABLE (FIG. A6)
The side extension table increases the distance from the rip fence to
the blade to 600 mm or more, depending on the rod length fitted to the
machine and the clamped position of the table. The side extension table
must be used in conjunction with guide rails (29) (option).
The adjustable table is equipped with an engraved scale along its front
edge and mounted on a sturdy base which clamps to the guide rods.
• Fit the extension table to the right-hand side of the machine for
continuity of the distance scale on both tables.
• Push the workpiece with both hands (one on each side of
the blade).
SINGLE SLIDING TABLE (FIG. A7)
• Use a push stick when close to the blade.
This sliding table (37) allows for board sizes to the left of the blade up to
1200 x 900 mm.
• Support long workpieces at the outfeed side.
– For ripping wider (> 120 mm) workpieces:
• Adjust the fence forward as in figure W if the material being
cut tends to jam between the blade or the riving knife and
the fence.
Optional Attachments
WARNING: Prior to assembling any accessories always
unplug the machine.
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this product.
DUST EXTRACTION KIT (FIG. A1, A2, A8)
This machine is provided with three dust extraction points for use in
each mode.
• When sawing wood, always connect a dust extraction device
designed in accordance with the relevant regulations regarding dust
emission.
WARNING: Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
Connect a dust collection device designed in accordance with the
relevent regulations. The air velocity of externally connected systems
shall be 20 m/s +/- 2 m/s. Velocity to be measured in connection tube
at the point of connection, with the tool connected but not running.
The guide rods are mounted on a sturdy alloy extrusion which is quickly
detachable from the machine and yet fully adjustable is all planes.
The fence incorporates a full length measuring tape for quick positioning
of an adjustable stop and an adjustable support for narrow workpieces.
DOUBLE SLIDING TABLE
This sliding table allows for board sizes to the left of the blade up to
1850 mm.
Transporting
WARNING: Always transport the machine in bench saw
mode with the upper blade guard fitted.
• Remove the legs.
WARNING: When carrying the machine, always seek
assistance. The machine is too heavy for one person to
handle.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental startup can cause injury.
A seperate dust kit is available as an option (DE3500)
1. Fit the dust extraction tube to the nozzles; the longer hose to upper
nozzle.
2. Connect the hoses to the three way connector.
Connecting - mitre saw position
Lubrication
The bearings of the motor are pre-lubricated and watertight.
• Connect one hose to the under-table guard.
39
EN GL I S H
• Slightly oil the rotating table bearing surface where it slides on the
lip of the fixed table at regular intervals.
• Clean the parts subject to accumulation of sawdust and chips
periodically with a dry brush.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the dust collection system.
Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower
blade guard as well as the dust extraction tube to determine that it will
operate properly. Ensure that chips, dust or workpiece particle cannot
lead to blockage of one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and
guards disconnect the machine from the power supply and follow the
instructions given in section Mounting the Saw Blade. Remove the
jammed parts and reassembling the saw blade.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must not be disposed of
with normal household waste.
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement,
or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household
waste. Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent environmental pollution
and reduces the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical
products from the household, at municipal waste sites or by the retailer
when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service and contacts are available on the
Internet at: www.2helpU.com.
40
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its products and offers
an outstanding guarantee for professional users of the
product. This guarantee statement is in addition to and in no
way prejudices your contractual rights as a professional user
or your statutory rights as a private non-professional user. The
guarantee is valid within the territories of the Member States of
the European Union and the European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of
your DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete
with all original components, as purchased, to the point of
purchase, for a full refund or exchange. The product must
have been subject to fair wear and tear and proof of purchase
must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT tool,
in the 12 months following purchase, it will be undertaken
free of charge at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes labour. Excludes
accessories and spare parts unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty
materials or workmanship within 12 months from the date of
purchase, DEWALT guarantees to replace all defective parts
free of charge or – at our discretion – replace the unit free of
charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear and tear;
• Repairs have not been attempted by unauthorised
persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all original
components.
If you wish to make a claim, contact your seller or check the
location of your nearest authorised DEWALT repair agent in
the DEWALT catalogue or contact your DEWALT office at the
address indicated in this manual. A list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales service is
available on the Internet at: www.2helpU.com.
E SPAÑOL
SIERRA INVERTIBLE DW743N
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación
y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DEWALT sea
una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
herramientas de 230 V
Velocidad sin carga
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Grosor de la hoja
Grosor de los dientes de la hoja
Grosor del cuchillo divisor
Inglete (posiciones máximas)
Bisel (posiciones máximas)
Tiempo automático de freno de la hoja
Peso
Capacidades de corte
Modo de sierra ingletadora (fig. b)
Ángulo de corte
Corte transversal recto
Plato girado 45° a la
derecha para cortes de inglete
Plato girado 45° a la
izquierda para cortes de inglete
Cabezal de la sierra inclinado
45° a la izquierda para cortes biselados
Modo de sierra de banco
Capacidad máx. de aserrado
al hilo izquierda/derecha
Profundidad del corte a 90°
Profundidad del corte a 45°
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
izquierda
derecha
izquierda
s
kg
DW743N
QS
230
2
DW743N
DK
230
3
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Tamaño del material
A mm
B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
140
Notas
Pieza de trabajo
colocada contra la
guía (X)
No se requiere
ninguna
pieza suministrada
Valor total de vibraciones (suma del vector triaxial) determinado de conformidad con la
norma EN 61029-1 y EN 61029-2-11.
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s2
2,0
1,5
2,0
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información
se ha medido de conformidad con una prueba normalizada
proporcionada en la EN 61029 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una evaluación preliminar de
exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración declarado
representa las principales aplicaciones de la herramienta.
Sin embargo, si se utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes o mal mantenidos,
la emisión de vibración puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición durante el período
total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería
tener en cuenta también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en funcionamiento pero
no realizando ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición durante el periodo
total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para proteger
al operador de los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la herramienta y los
accesorios, mantener las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles:
Europa
herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
NOTA: Este dispositivo se ha previsto para conectarlo a un sistema de
alimentación dotado de una impedancia máxima Zmax de 0.30 Ω en el
punto de interfaz (caja de servicio eléctrico) de la red del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo esté conectado
exclusivamente a un sistema eléctrico que cumpla con los requisitos
establecidos previamente. Si es necesario, el usuario puede preguntar
a la empresa de electricidad la impedancia del sistema en el punto de
la interfaz.
Definiciones: Pautas de seguridad
Corte transversal
a altura máx.
Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de
intensidad correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de
no evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente
peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte
o una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca o
modera gravedad.
mm
mm
mm
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
dB(A)
93
93
dB(A)
dB(A)
3
106
3
106
dB(A)
2,9
2,9
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las
lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
Indica bordes afilados.
41
ESPAÑO L
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
8. Lleve ropa de trabajo adecuada
No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar
atrapadas en las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar
calzado antideslizante para trabajos en exteriores. Use protector de
cabello para sujetar el cabello largo.
9. Use equipos de protección.
DW743N
DEWALT declara que los productos descritos bajo “datos técnicos” son
conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Estos productos son conformes también a la Directriz 2004/108/EC.
Si desea más información, póngase en contacto con DEWALT en la
dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DEWALT.
Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz
antipolvo cuando trabaje en condiciones que produzcan polvo o
despidan partículas. Si esas partículas pueden estar muy calientes,
lleve además un delantal resistente al calor. Lleve siempre puestos
auriculares de protección. Lleve puesto siempre un casco de
seguridad.
10. Conecte el equipo extractor de polvo
Si se suministrarán dispositivos para la conexión de accesorios
de recolección y extracción de polvo, asegúrese de que estén
conectados y que se utilicen correctamente.
11. No use el cable indebidamente.
Para desconectarlo de la toma de corriente, nunca tire del
cable. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes
afilados. No lleve nunca la herramienta colgada por el cable.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.01.2010
Instrucciones de seguridad
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas
eléctricas, se deberán tomar precauciones básicas de
seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica y lesiones a las personas incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y
guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO
Normas generales de seguridad
1. Mantenga despejada el área de trabajo.
Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
2. Tenga presente el entorno de la zona de trabajo
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
condiciones de humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo bien
iluminada (250 –300 lux). No utilice la herramienta allí donde haya
riesgo de provocar una explosión; por ej. en presencia de líquidos
y gases inflamables.
3. Evite las descargas eléctricas.
Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies puestas
a tierra (por ejemplo: tuberías, radiadores, cocinas y neveras).
Cuando use la herramienta en condiciones extremas (por ejemplo,
humedad elevada, con producción de virutas metálicas, etc.), la
seguridad eléctrica se puede mejorar insertando un transformador
aislante o un disyuntor con derivación a tierra (FI).
4. No permita que se acerquen otras personas.
No permita que personas, especialmente niños, que no
intervengan en el trabajo, toquen la herramienta o el cable de
extensión y manténgalos fuera del área de trabajo.
5. Guarde las herramientas inactivas.
Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse en un
lugar seco y bien cerrado, fuera del alcance de los niños.
6. No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo las
condiciones para las que fue diseñada.
7. Utilice la herramienta apropiada.
No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que hagan
el trabajo de una herramienta pesada. No use las herramientas
para otros fines distintos de los previstos; por ejemplo, no use la
sierra circular para cortar ramas ni troncos de árboles.
42
12. Proteja el trabajo.
Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que hacerlo con las manos, quedando éstas libres para
operar la herramienta.
13. No se estire demasiado
Conserve el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo
momento.
14. Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para
un mejor y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones de
lubricación y reemplazo de piezas. Inspeccione las herramientas
periódicamente y, si están estropeadas, hágalas reparar por
un establecimiento de servicio autorizado. Mantenga todos los
mangos e interruptores secos, limpios y libres de aceite y de grasa.
15. Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando no se
encuentren en uso, antes de darles mantenimiento y cada vez que
se reemplacen accesorios tales como hojas, brocas y cuchillas.
16. Quite las llaves y herramientas de ajuste
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste estén retiradas de
la herramienta antes de hacerla funcionar.
17. Evite el encendido imprevisto.
No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor.
Asegúrese de que la herramienta se encuentre en la posición de
“apagado” antes de conectarla a la toma de corriente.
18. Utilice cables de extensión para exteriores.
Antes de usarla, inspeccione el cable de extensión y cámbielo si
está dañado En exteriores, utilice la herramienta solamente con
cables de extensión que estén indicados para uso en exteriores.
19. Esté atento.
No pierda de vista lo que hace. Emplee el sentido común. No opere
la herramienta si está cansado o si se encuentra bajo la influencia
de drogas o alcohol.
20. Verifique si hay piezas estropeadas.
Antes del uso, verifique cuidadosamente la herramienta y el cable
de electricidad para cerciorarse de que funcionan adecuadamente
y ejecuten correctamente la función para la que están previstos.
Verifique el alineamiento de las piezas movibles, de las uniones
de las piezas movibles, las uniones de las partes, los montajes y
cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. El
estuche de protección o cualquier otra parte defectuosa deberán
ser debidamente reparados o reemplazados por un centro de
servicio autorizado a menos de que se indique lo contrario en este
manual de instrucciones. Los interruptores defectuosos deberán
ser reemplazados por un centro de servicio autorizado.
No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderla o
apagarla con el interruptor. No intente nunca hacer reparaciones
usted mismo.
E SPAÑOL
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio o
dispositivo auxiliar, o la realización de cualquier operación,
con esta herramienta que no coincidan con los
recomendados en este manual de instrucciones puede
entrañar riesgo de lesiones.
21. Haga reparar su herramienta por una persona calificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad
pertinentes. Las reparaciones solo deben efectuarlas personas
cualificadas mediante el empleo de repuestos originales; en caso
contrario pudiera producirse un riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales de las sierras
invertibles
• No permita que las personas no capacitadas utilicen esta máquina.
• No utilice la sierra para cortar otro material que no sea aluminio,
madera u otros materiales similares.
• Seleccione la hoja de sierra adecuada para el material que vaya a
cortar.
• No utilice hojas de sierra que estén agrietadas o dañadas.
• No use hojas de acero rápido (HSS).
• Use hojas de sierra bien afiladas. Respete la velocidad máxima
marcada en la hoja de la sierra.
• Utilice sólo hojas de sierra recomendadas por el fabricante y que
cumplan con la norma EN 847-1.
• Use la sierra sólo si los protectores y el cuchillo divisor han sido
sometidos a un mantenimiento adecuado y están en su sitio,
especialmente cuando cambie del modo de sierra ingletadora al
modo de sierra de banco, o viceversa.
• No utilice discos abrasivos o ruedas de punta de diamante.
• No retire ningún elemento de corte ni otras partes de la pieza
de trabajo en la zona de corte mientras que la máquina esté
funcionando y el cabezal de la sierra se haya ubicado en posición
de parada.
• Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague
inmediatamente la máquina y desconéctela de la red.
• Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar
que los demás utilicen una máquina defectuosa.
• Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza
de alimentación anormal, apague la máquina y desconéctela de
la red. Retire la pieza de trabajo y compruebe que la cuchilla de la
sierra gira sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo
a cortar con una fuerza de alimentación reducida.
• No corte nunca aleaciones ligeras, especialmente de magnesio.
• Cuando la situación lo permita, monte la máquina en un banco
utilizando pernos con un diámetro de 8 mm y un largo de 80 mm
(fig C2).
Normas de seguridad adicionales de las
ingletadoras
• Compruebe que todos los pomos de sujeción y bloqueos estén
bien apretados antes de comenzar trabajo alguno.
• No use la máquina sin tener el protector en posición o si el
protector no funciona o carece del mantenimiento adecuado.
• Nunca use la sierra sin la placa de corte.
• Cuando la sierra esté conectada al suministro eléctrico no ponga
nunca las manos en la zona de la hoja.
• Asegúrese de que el suelo de alrededor de la máquina esté
nivelado, en buen estado y limpio de materiales sueltos (como p.
ej., serrín y recortes).
• Jamás intente detener rápidamente una máquina en movimiento
presionando una herramienta u otro objeto contra la hoja; así
pueden producirse accidentes graves.
• Asegúrese de que haya iluminación adecuada general o localizada.
• Antes de usar un accesorio, consulte el manual de instrucciones. El
uso inadecuado de un accesorio puede ocasionar daños.
• Póngase un equipo de protección personal adecuado, cuando sea
necesario, incluido lo siguiente:
• Seleccione la hoja adecuada para el material que vaya a cortar.
– protección para el oído para reducir el riesgo de pérdida
auditiva;
• Respete la velocidad máxima marcada en la hoja de la sierra.
– protección respiratoria para reducir el riesgo de inhalación de
polvo nocivo;
• Compruebe que la hoja de la sierra esté bien montada antes de
usarla.
– guantes para manipular las hojas de la sierra y el material
rugoso. Las hojas de la sierra deben transportarse en un
portahojas, siempre que sea posible.
• Asegúrese de que la hoja gire en la dirección correcta. Mantenga la
hoja afilada.
• No saque ningún recorte ni otras partes de la pieza de trabajo del
área de corte mientras la sierra esté en funcionamiento y el cabezal
de la sierra no esté en posición de descanso.
• Cambie la placa amovible cuando esté desgastada.
• Cambie la mesa cuando su ranura sea demasiado amplia.
• Comunique los defectos de la máquina a su centro de servicio,
incluidos los de los protectores y las hojas de sierra, tan pronto
como se detecten;
• Asegúrese que la parte superior de la hoja de la sierra esté
totalmente cerrada en el modo de corte a inglete.
• Compruebe que el brazo esté bien fijado en la posición de trabajo
en el modo de sierra de banco.
• Compruebe que el brazo esté bien fijo cuando bisele en el modo
de sierra de banco.
• Tenga cuidado cuando ranure durante la operación de sierra de
banco utilizando un sistema protector apropiado. No se permite la
ranuración incompleta.
• Conecte la sierra a un dispositivo de extracción de polvo cuando
corte madera. Tenga siempre en cuenta los factores que influyen
en la exposición del polvo como:
• Al manipular la hoja de la sierra utilice un soporte o guantes.
• No use hojas de diámetros mayores ni menores a los
recomendados. En los datos técnicos puede consultar las
especificaciones adecuadas de la hoja. Use exclusivamente las
hojas que se especifican en este manual y cumplan con la norma
EN 847-1.
• Contemple la posibilidad de usar hojas reductoras de ruido
diseñadas especialmente.
• No use hojas de acero rápido (HSS).
• No utilice hojas de sierra que estén agrietadas o dañadas.
• No utilice discos abrasivos de ningún tipo.
• Levante la hoja de la placa de corte en la pieza de trabajo antes de
soltar el interruptor.
• Al realizar cortes biselados, compruebe que el brazo esté fijado con
firmeza.
• No encaje nada contra el ventilador para detener el eje del motor.
• El protector de hoja que lleva la sierra se levantará
automáticamente cuando se baje el brazo, y se ceñirá sobre la hoja
cuando se levante el brazo. El protector puede levantarse con la
mano al instalar o extraer una hoja o para inspeccionar la sierra. No
levante nunca con la mano el protector de la hoja a menos que la
sierra esté desconectada.
– El tipo de material que va a tratarse (los paneles de chip
producen mucho más polvo que la madera);
• Mantenga el área alrededor de la máquina en buen estado y limpia
de materiales sueltos (como p. ej., serrín y recortes).
– Corrija el ajuste de la cuchilla de la sierra;
• Compruebe periódicamente que las ranuras de ventilación del
motor estén limpias y sin virutas.
– Compruebe que el extractor local, así como las campanas,
deflectores y tolvas están correctamente ajustados.
– Extractor de polvo con una velocidad de aire que no sea inferior
a los 20 m/s
• Sustituya la placa de corte cuando esté desgastada.
• Desconecte la máquina de la red antes de realizar cualquier tarea
de mantenimiento o cuando cambie la hoja.
43
ESPAÑO L
• Jamás realice tareas de limpieza o mantenimiento mientras la
máquina esté funcionando y el cabezal no esté en posición de
reposo.
• Siempre que sea posible, monte la máquina sobre un banco.
• Si utiliza un láser para indicar la línea de corte, asegúrese de que
el láser sea de clase 2 conforme a la norma EN 60825-1:2001. No
cambie un diodo de láser por un tipo diferente. Si está dañado,
lleve el láser a que lo repare un agente de reparaciones autorizado.
• No utilice la máquina en modo de sierra de ingletes cuando la
protección no esté ajustada (50, fig. D)
• Siempre utilice la varilla de empuje. No corte nunca piezas de una
longitud inferior a 30 mm.
• Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar
piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
– 68 mm de alto por 140 mm de ancho por 600 mm de largo
– Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa
adicional adecuada, como por ejemplo, la DE3497. Fije siempre
la pieza de trabajo con seguridad.
• Fije siempre la pieza de trabajo con seguridad.
Normas de seguridad adicionales para bancos de
sierra
• No utilice hojas de sierra con un grosor mayor o un ancho del
diente que sea menor al grosor del cuchillo divisor.
• Asegúrese de que la hoja gire en la dirección correcta y de que los
dientes estén apuntando hacia la parte delantera del banco de la
sierra.
• Compruebe que todos los pomos de sujeción estén apretados
antes de empezar cualquier trabajo.
• Compruebe que todas las hojas y los rebordes estén limpios y que
los lados ranurados de la abrazadera estén contra la hoja. Apriete
bien la tuerca del eje.
• Mantenga afilada y bien colocada la hoja de la sierra.
• Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para aceptar
piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
– 70 mm de alto por 600 mm de ancho por 1.500 mm de largo
– Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una mesa
adicional adecuada, como por ejemplo, la DE3497 o DE3472.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de la sierra:
– lesiones provocadas por tocar las piezas en movimiento
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes
y del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Los riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas de la
hoja de la sierra en movimiento.
– Riesgo de lesiones al cambiar la hoja de la sierra.
– Riesgo de pillarse los dedos al abrir los protectores.
– Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al
cortar madera, en especial de roble, haya y MDF.
Los siguientes factores influyen en la emisión de ruido:
– El material que va a cortarse.
– El tipo de cuchilla de sierra.
– La fuerza de alimentación.
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas
respiratorios:
– No hay ningún extractor de polvo conectado mientras se sierra la
madera.
– Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de extracción
sucios
– Cuchilla de sierra gastada.
– Pieza de trabajo no orientada con exactitud.
• Compruebe que el cuchillo divisor esté ajustado a la distancia
correcta de la hoja - máximo 5 mm.
Marcas sobre la herramienta
• No utilice nuca la sierra sin los protectores superior e inferior en su
sitio.
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
• Mantenga las manos alejadas del recorrido de la hoja de la sierra.
• Desconecte la sierra del suministro eléctrico de la red antes de
cambiar las hojas o de realizar tareas de mantenimiento.
Póngase protección para el oído.
• Use siempre un empujador y compruebe que no tenga las manos
colocadas más cerca de 150 mm de la hoja de la sierra mientras
esté cortando.
Póngase protección para los ojos.
• No intente utilizar ningún voltaje que no sea el designado.
• No aplique lubricantes a la hoja cuando esté en funcionamiento.
• No extienda la mano alrededor y por detrás de la hoja de la sierra.
No utilice nunca la sierra de ingletes cuando la protección
no está implantada.
• Mantenga siempre el empujador en su lugar cuando no lo utilice.
• No se ponga de pie encima de la máquina.
• Durante el traslado, asegúrese de que la parte superior de la hoja
de la sierra se encuentre cubierta, por ejemplo, con el protector.
✔
• No utilice el protector para manipular o transportar.
• No utilice hojas con un grosor mayor o un ancho del diente que
sea menor al grosor del cuchillo divisor.
• Contemple la posibilidad de usar hojas reductoras de ruido
diseñadas especialmente.
• Mantenga siempre el empujador en su lugar cuando no lo utilice.
• Durante el traslado, asegúrese de que la parte superior de la hoja
de la sierra se encuentre cubierta, por ejemplo, con el protector.
Normas adicionales de seguridad para las sierras
de mesa
• Las reducciones, ranurados o asentados no están permitidos.
• Siempre utilice la varilla de empuje. No corte nunca piezas de una
longitud inferior a 30 mm.
Cuando utilice la máquina en el modo de sierra ingletadora,
asegúrese de usar el interruptor de puesta en marcha
cuando encienda y apague la herramienta. No utilice la caja
de interruptor en este modo.
Cuando utilice la máquina en el modo de sierra de banco,
compruebe que el cuchillo divisor esté bien montado. No
utilice la máquina sin el cuchillo divisor.
No use el cuchillo divisor cuando utilice la máquina en el
modo de sierra ingletadora. Compruebe que el cuchillo
divisor esté bien fijo en la posición superior de descanso
(fig. A2).
Punto de traslado
44
E SPAÑOL
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A1)
MODO DE SIERRA DE BANCO
El Código de fecha (39), que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
A3
Ejemplo:
22 Mango de sujeción del bisel
2010 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
23 Ajustador de altura
24 Mesa del banco de la sierra
25 Protector superior de la hoja
26 Guía paralela
27 Guía de inglete (accesorio)
1 Máquina parcialmente ensamblada
4 Patas
ACCESORIOS OPCIONALES
1 Caja que contiene:
Para uso en el modo de ingletadora:
1 Protector superior para la posición de sierra de banco
1 Protector para debajo de la mesa para la posición de
ingletadora
A4
1 Guía paralela
29 Raíles de guía de soporte de 1.000 mm (DE3494)
1 Empujador
29 Raíles de guía de soporte de 500 mm (DE3491)
1 Bolsa de plástico que contiene:
4 pomos de bloqueo M8
28 Soporte regulable de 760 mm (altura máx.) (DE3474)
30 Tope de pivotación (DE3462)
4 pernos de cabeza redonda M8 x 50
31 Tope de longitud para piezas de trabajo cortas (debe usarse con
los raíles guía [29]) (DE3460)
4 arandelas planas D8
32 Soporte con tope desmontable (DE3495)
1 Arandela de bloqueo
33 Soporte con tope extraído (DE3495)
1 Manual de instrucciones
34 Mordaza para el material (DE3461)
1 Dibujo despiezado
A5
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
35 Mesa de soporte de rodillo (DE3497)
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Para uso en el modo de sierra de banco:
• Saque la sierra del material de embalaje con precaución.
A3
Descripción (figs. A1–A8)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
A1
1 Interruptor de encendido/apagado (modo de sierra de banco)
2 Palanca de desbloqueo de la mesa
27 Guía de inglete (DE3496)
A6
36 Mesa extensible (DE3472)
A7
37 Mesa deslizante individual (DE3471)
No se muestra
– Mesa deslizante doble
3 Abrazadera del plato giratorio
4 Mesa de la ingletadora
5 Plato giratorio
6 Guía derecha
7 Guía izquierda
Para uso en todos los modos:
A8
38 Equipo de extracción de polvo de tres vías (DE3500)
8 Posicionador del plato giratorio
USO PREVISTO
9 Escala de inglete/placa amovible
Su sierra giratoria DEWALT ha sido diseñada para operar como
una sierra de ingletes o un banco de sierra para realizar las cuatro
operaciones de sierra principales, que son rasgado, el corte transversal,
el biselado y el cincelado fácilmente, con precisión y con seguridad.
10 Adaptador de extracción de polvo
11 Protector superior fijo de la hoja
12 Protector inferior móvil de la hoja
13 Palanca de liberación del protector
14 Mango de funcionamiento
A2
Esta unidad ha sido diseñada para ser utilizada con una cuchilla
de diámetro nominal de 250 mm de punta de carbón para cortes
profesionales de madera, productos de madera y plástico.
MODO DE SIERRA INGLETADORA
14 Mango de funcionamiento
En el modo de sierra ingletadora, la sierra se utiliza en posición vertical,
de inglete o bisel.
15 Interruptor de puesta en marcha (modo de ingletadora)
MODO DE SIERRA DE BANCO
16 Cuchillo divisor
Funcionando en el eje central, la sierra se utiliza para realizar la
operación estándar de aserrado al hilo y para aserrar piezas anchas
introduciendo manualmente la pieza de trabajo en la hoja.
17 Empujador
18 Pata
19 Pie
20 Dispositivo de bloqueo de la mesa
21 Soporte de retención de la mesa de sierra
22 Mango de sujeción del bisel
ADVERTENCIA: No utilice la máquina para fines distintos
a los indicados.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa
de características.
45
ESPAÑO L
La construcción de esta máquina es de clase I y por lo tanto, necesita
una conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organización de
servicios de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3
conductores aprobado y apto para la potencia de esta herramienta
(véanse los datos técnicos).
El tamaño mínimo del conductor es de 1,5 mm2. Si utiliza un carrete de
cable, desenrolle siempre el cable completamente. Asimismo, consulte
la tabla a continuación.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
Desembalaje
ADVERTENCIA: Cuando mueva la máquina, pida siempre
ayuda. La máquina es demasiado pesada para que la
maneje una sola persona.
• Saque de la caja el material de embalaje suelto.
• Levante la máquina y sáquela de la caja.
• Saque la caja de las piezas del interior de la máquina.
• Saque de la máquina el material de embalaje restante.
Montaje de las patas (fig. C1)
Con las patas montadas, la máquina puede colocarse de forma
autónoma.
• Ponga la máquina al revés.
• Pase un tirafondo (47) por la parte plana a través de los orificios de
cada una de las patas (18).
• Coloque un pomo de bloqueo (48) y una arandela (49) en los
tornillos.
• Ponga una pata (18) en cada uno de los puntos de montaje (46)
situados en los bordes de la parte interior de la base. Para cada
pata, asegúrese de que el pomo de bloqueo y la arandela se sitúen
en la parte exterior de la ranura de extremo abierto.
• Apriete los pomos de bloqueo.
• Ponga la máquina derecha. Asegúrese de que esté nivelada; ajuste
la altura de sujeción de la pata si es necesario.
Montaje de la máquina al banco de trabajo
(fig. C2)
Cuando se retiren las patas, la máquina puede colocarse en un banco
de trabajo. Para garantizar un funcionamiento seguro, deberá fijar
la máquina al banco de trabajo con ayuda de pernos de 8 mm de
diámetro y de 80 mm de largo.
MONTAJE PARA EL MODO DE INGLETADORA
Montaje del protector de debajo de la mesa
(fig. D)
El protector de debajo de la mesa (50) se ajusta a la parte superior de
la mesa del banco de la sierra.
Cómo dar la vuelta al cabezal de la sierra y a la
mesa (figs. A3, E1, E2)
• Sujete la mesa de la sierra con una mano y empuje la palanca de
liberación de la mesa (2) hacia la izquierda (fig. E1).
• Empuje la mesa hacia abajo en la parte delantera y gírela
completamente hasta que el motor esté lo más arriba posible y la
hendidura se engrane en el diente de retención del dispositivo de
bloqueo de la mesa (20).
• El cabezal completo se mantiene hacia abajo por una correa de
sujeción en la parte delantera y un ajustador de altura (23) en la
parte de atrás (fig. A3).
• Saque la correa.
• Gire la rueda (55) en sentido antihorario mientras sujeta el cabezal
hacia abajo hasta que el soporte en forma de “U” (56) pueda
soltarse de su posición (fig. E2).
• Gire y empuje hacia arriba del ajustador de altura.
• Sujetando firmemente el cabezal, deje que la presión del muelle
empuje el cabezal hacia arriba hasta su posición de descanso.
Montaje de la hoja de la sierra (figs. A2, F1–F3)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Compruebe que la cuchilla de la sierra se
vuelva a colocar en su sitio indicado exclusivamente. NO
ajuste otras cuchillas de sierra distintas a las indicadas en el
apartado de Datos técnicos. Le aconsejamos la categoría
nº: DT4321.
ADVERTENCIA: Los dientes de las hojas nuevas están
muy afilados y pueden resultar peligrosos.
ADVERTENCIA: Cambie siempre las hojas con la máquina
en modo de ingletadora.
• Compruebe que la cuchilla (16) está fijada en la posición de apoyo
superior (fig. A2).
• Introduzca la llave hexagonal (57) por el orificio (58) del
compartimento de la correa en el extremo del eje (fig. F1). Coloque
el separador de cuchilla (59) en la tuerca de bloqueo de cuchilla
(60) (fig. F2).
• La tuerca de bloqueo de cuchilla una rosca hacia la izquierda.
Por lo tanto, mantenga la llave hexagonal firmemente y gire el
separador en el sentido de las agujas del reloj para aflojarla.
• Suelte la palanca de liberación del bloqueo del cabezal (13) para
liberar la barra inferior (12), y a continuación, levante la barra inferior
al máximo.
• Saque el tornillo de bloqueo de la hoja (60) y el aro del eje externo
(61) (fig. F3).
• Asegúrese de que el reborde interior y ambos lados de la hoja
estén limpios y sin polvo.
• Instale la hoja de la sierra (62) en el saliente (63) del aro del eje
interno (64), asegurándose de que los dientes en el borde inferior
de la hoja apunten hacia la parte posterior de la sierra (lejos del
operador).
• Coloque con cuidado la hoja en su posición y suelte el protector
inferior de la hoja.
• Cambie el aro del eje externo.
• Coloque los dos ganchos en la parte izquierda del protector dentro
de las ranuras alargadas a la izquierda de la ranura de la hoja (52).
• Ajuste el tornillo de bloqueo de cuchilla (60) girándolo en sentido
contrario al de las agujas del reloj, mientras que mantiene firme la
llave hexagonal con su otra mano.
• Coloque el protector plano sobre la mesa y presiónelo en la
arandela de bloqueo.
• Coloque el separador de cuchilla y la llave hexagonal en su
posición de almacenamiento.
• Para sacarlo, afloje la arandela con un destornillador y proceda en
orden inverso.
46
ADVERTENCIA: Tras montar o cambiar la cuchilla,
compruebe siempre que la cuchilla está completamente
cubierta por la protección. Compruebe que el separador de
cuchilla y la llave hexagonal se han colocado en su posición
de almacenamiento.
E SPAÑOL
Ajustes para el modo de ingletadora
ADVERTENCIA: Compruebe que la cuchilla de la sierra
se vuelva a colocar en su sitio indicado. No ajuste otras
cuchillas de sierra distintas a las indicadas en el apartado
de Datos técnicos. Le aconsejamos el artículo nº: DT4321.
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera
preciso volver a realizar un ajuste debido al transporte y manipulación,
o a cualquier otro motivo, siga los pasos que se describen a
continuación. Una vez realizados estos ajustes deberá mantenerse su
precisión.
• Proceda como para las posiciones preestablecidas. El posicionador
del plato giratorio no puede utilizarse para los ángulos intermedios.
ADVERTENCIA: Haga siempre un corte de prueba en un
trozo de madera de desecho para comprobar la precisión.
Ajuste de la guía (figs. J1, J2)
La parte móvil del lado izquierdo de la guía puede ajustarse para
proporcionar máximo apoyo de la pieza de trabajo cerca de la hoja,
mientras permite a la sierra biselar a la izquierda a 45° completos.
La distancia de deslizamiento está limitada por topes en ambas
direcciones. Para ajustar la guía (7):
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía
(figs. D, G1, G2, H)
• Levante la palanca (72) para soltar la guía (7).
Con el cabezal en posición vertical y el mango de sujeción del bisel
(22) suelto, afloje el tornillo de bloqueo (65) en el posicionador del plato
giratorio (8) (fig. G1).
• Realice una prueba “en seco” con la sierra apagada y compruebe
el espacio. Ajuste la guía para que esté lo más cerca posible de la
hoja para proporcionar el máximo apoyo de la pieza de trabajo, sin
interferir con el movimiento hacia arriba y hacia abajo del brazo.
• Baje el cabezal hasta que la hoja se introduzca en la placa de la
sierra.
• Ponga una escuadra (66) contra el lado izquierdo de la guía (7) y la
hoja (62) (fig. G2). El ángulo debería ser de 90°.
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la
hoja con la escuadra.
• Deslice la guía hacia la izquierda.
• Empuje la palanca (72) hacia abajo para asegurar la guía en su
sitio.
Comprobación y ajuste del ángulo de biselado
(figs. J1, K1, K2)
• Deslice la guía lateral hacia la izquierda lo máximo posible (fig. J1).
• Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
• Gire el manguito de ajuste excéntrico (67) hasta que la cara de la
hoja de la sierra esté plana contra la escuadra (fig. G1).
• Apriete el tornillo de bloqueo (65).
• Compruebe que las marcas rojas (68) cerca de la ranura de la hoja
(52) estén alineadas con la posición 0° (69) en las dos escalas
(fig. H).
• Si es necesario un ajuste, afloje los tornillos (70) y alinee los
indicadores. La posición de 45° debería ahora también ser precisa.
Si no es así, la hoja no está perpendicular al plato giratorio (véase
más abajo).
Comprobación y ajuste de la hoja a la mesa
(figs. I1–I2)
• Afloje el mango de sujeción del bisel (22) y mueva el cabezal de la
sierra hacia la izquierda. Esta es la posición de biselado de 45°.
• Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
• Gire el tornillo de tope (73) hacia dentro o hacia fuera según sea
necesario hasta que el indicador (74) señale 45°.
MONTAJE PARA EL MODO DE SIERRA DE BANCO
Cambio de modo de ingletadora a modo de sierra
de banco (figs. A1–A3, E2, L1, L2)
• Ponga la hoja en una posición transversal de 0° con el
posicionador del plato giratorio (8) situado correctamente y la
abrazadera del plato giratorio (3) fija (fig. A1).
• Afloje el mango de sujeción del bisel (22) (fig. I1).
• Afloje el tornillo de sujeción (75) del cuchillo divisor lo suficiente para
permitir al cuchillo divisor entrar en la ranura de fijación (fig. L1).
• Mueva el cabezal de la sierra hacia la derecha para comprobar que
esté completamente vertical y apriete el mango de sujeción del
bisel.
• Saque el cuchillo divisor (16) de su posición de almacenamiento y
pónganlo contra el cabezal de la sierra (fig. A2).
• Baje el cabezal hasta que la hoja se introduzca en la placa de la
sierra.
• Baje la palanca de desbloqueo del protector (13) para liberar el
protector de la hoja (12), luego levante el protector de la hoja lo
máximo posible (fig. A1).
• Coloque una escuadra fija (66) sobre la mesa y apoyada contra la
hoja (62) (fig. I2). El ángulo debería ser de 90°.
• Deslice el soporte del cuchillo divisor (76) totalmente en la ranura
de fijación (77) (fig. L1). Apriete el tornillo de sujeción.
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la
hoja con la escuadra.
• Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
• Afloje el mango de sujeción del bisel (22) (fig. I1) y gire el tornillo
de tope de ajuste de posición vertical (71) hacia dentro o hacia
fuera hasta que la hoja quede a 90° respecto de la mesa según la
medición con la escuadra (66) (fig. I2).
Comprobación y ajuste del ángulo de biselado
(figs. A1, A2, H)
Las posiciones de corte transversal recto e inglete de 45° están
preestablecidas.
• Afloje el tornillo de mesa giratoria (3). El asa permite realizar una
acción de tipo trinquete si no se puede girar al completo el asa.
• Agarre el asa de control (14) (fig. A2), pulse la palanca de liberación
de la protección (13) y baje la sierra a la mitad (fig. A1).
• Gire el cabezal de sierra con esta mesa giratoria a la posición
adecuada.
• Apriete el tornillo de mesa giratoria (3). La varilla de ubicación de la
mesa giratoria (8) se activará automáticamente (fig. A1).
• Suelte suavemente el protector inferior hasta que se mantenga
en su lugar detrás del borde, sobresaliendo desde el interior del
cuchillo divisor.
• Saque el protector de debajo de la mesa.
• Tire hacia debajo del cabezal de la sierra y gire el ajustador de
altura (23) hasta que el soporte en forma de U (56) se engrane en
la clavija provista en la base (fig. E2).
• Gire la rueda (55) del ajustador para que sobresalgan la hoja y el
cuchillo divisor de la mesa de la sierra de banco (24) (fig. A3) para
proporcionar la máxima profundidad de corte en el modo de sierra
de banco.
ADVERTENCIA: La hoja no debería obstruir el protector
inferior de la hoja.
• Tire de la palanca desbloqueadora de la mesa (2) hacia la
izquierda, levante el borde delantero de la mesa y déle la vuelta
hacia atrás hasta 180° hasta que los dientes del dispositivo de
bloqueo de la mesa (20) accionen automáticamente la palanca de
retención de la hoja de la sierra para fijarla en el modo de sierra de
banco (fig. L2).
ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no perder el control
del movimiento de la mesa.
Utilizando las marcas rojas (68), la mesa de sierra de ingletes (4) puede
fijarse en cualquier ángulo izquierdo o derecho, entre 0º y 45º (fig. H).
47
ESPAÑO L
Posición del cuchillo divisor (fig. M)
• Coloque el cuchillo divisor (16) como se describe más arriba. Una
vez fijado, el cuchillo divisor no requiere más ajuste.
Colocación del protector superior de la hoja
(fig. N)
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueo estén
bien apretados.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
El protector superior de la hoja (25) está diseñado para colocarse rápida
y fácilmente, mediante un posicionador con resorte en el orificio del
cuchillo divisor (16) una vez que se ha colocado en la mesa de trabajo
para el modo de sierra de banco.
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Fije bien el protector superior de la hoja (25) al cuchillo divisor tirando
del pomo (76) para permitir que se accione el posicionador del
protector.
ADVERTENCIA: No use nunca la sierra en modo de sierra
de banco sin el protector superior colocado correctamente.
Montaje y ajuste de la guía paralela (fig. O)
La guía paralela de altura doble (26) puede utilizarse en dos posiciones
(11 o 60 mm). La guía paralela puede montarse en ambos lados de la
hoja.
PARA MONTAR LA GUÍA EN LA POSICIÓN APROPIADA, PROCEDA DE LA
SIGUIENTE FORMA:
• Afloje el pomo (77).
• Deslice el soporte desde la izquierda o derecha. La placa de
sujeción (78) se engrana detrás del borde delantero de la mesa.
• Apriete el pomo (77).
• Compruebe que la guía esté paralela a la hoja.
• Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
• Ajuste la guía de modo que quede paralela con la hoja
comprobando la distancia entre la hoja y la guía en la parte
delantera y posterior de la hoja. Para hacerlo, gire el tornillo de
ajuste en el soporte de la guía hacia adentro o hacia afuera según
sea necesario.
La configuración por defecto de la guía es a la derecha de la hoja.
ADVERTENCIA:
.
• Se llama la atención a los usuarios del Reino Unido sobre
las “normativas sobre máquinas de carpintería de 1974” y
todas las modificaciones posteriores.
• Compruebe que el material que será cortado esté
sujetado firmemente en su lugar.
• Presione suavemente la herramienta y no ejerza presión
lateral sobre la hoja de la sierra.
• Evite sobrecargas.
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla
superior, la barra de la cuchilla inferior portátil y el tubo de extracción
de polvo para cerciorarse de que funcionarán adecuadamente.
Compruebe que los chips, el polvo y las partículas de la pieza de
trabajo no pueden bloquear alguna de sus funciones.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre
la cuchilla de la sierra y las barras, desconecte la máquina de la red y
siga las instrucciones indicadas en la sección Montaje de la Cuchilla
de la Sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla
de la sierra.
Encendido y apagado (fig. A1–A2, P)
• Afloje el pomo (77).
Esta máquina tiene dos sistemas de interruptor. En el modo de sierra
de banco, se utiliza el interruptor de encendido/apagado (1) (A1). En el
modo de ingletadora, se utiliza el interruptor de puesta en marcha (15)
(A2).
• Saque el soporte (79) y póngalo en el otro extremo.
MODO DE SIERRA DE BANCO (FIG. P)
• Coloque la guía en la mesa.
El interruptor de encendido/apagado utilizado en el modo de sierra de
banco ofrece múltiples ventajas:
PARA PREPARAR LA GUÍA PARA UTILIZARLA A LA IZQUIERDA DE LA HOJA,
PROCEDA DE LA SIGUIENTE FORMA:
• Apriete el pomo (77).
ADVERTENCIA: Use el perfil de 11mm para el aserrado al
hilo de piezas de trabajo bajas para permitir el acceso del
empujador entre la hoja y la guía (17).
– función de liberación sin voltio: si hubiera un corte de la
electricidad por cualquier razón, el interruptor tiene que reactivarse
deliberadamente.
ADVERTENCIA: La parte posterior de la guía debería
estar nivelada con la parte delantera del cuchillo divisor.
– extra seguridad: la placa de cierre de seguridad con bisagras
puede bloquearse pasando un candado por el pasador central. La
placa sirve también como botón de parada de emergencia “fácil
de encontrar” ya que la presión en la parte delantera de la placa
apretará el botón de parada.
Cambio de modo de sierra de banco a modo de
ingletadora (figs. A3, D, E1, E2, L1)
• Saque la guía paralela (26). (fig. A3)
Para poner en marcha la máquina, presione el interruptor verde de
encendido (80).
• Gire la rueda (55) del ajustador de altura (23) para proporcionar la
profundidad de corte máxima en el modo de ingletadora (fig. E2).
Para apagar la máquina, presione el interruptor rojo de parada (81).
• Proceda como se describe en la sección “Cómo dar la vuelta al
cabezal de la sierra y a la mesa”
• Afloje el tornillo de sujeción del cuchillo divisor (75) y saque el
cuchillo divisor (16), mientras sujeta el protector de la hoja (12)
(fig. L1).
• Baje el protector de la hoja.
• Coloque el cuchillo divisor en su posición de almacenamiento
contra el cabezal de la sierra.
• Cambie el protector de debajo de la mesa (50) (fig. D).
Antes de usar la MÁQUINA
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de rotación de la herramienta
no debe ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
48
MODO DE SIERRA INGLETADORA (FIG. A2)
Para poner en marcha la máquina, presione el interruptor de puesta en
marcha (15).
Para apagar la máquina, suelte el interruptor de puesta en marcha.
CORTES DE SIERRA BÁSICOS
Corte en modo de sierra ingletadora
Es peligroso utilizar la máquina sin protección. Los protectores deben
estar en su lugar cuando se realicen cortes.
• Asegúrese de que el protector de debajo de la mesa no quede
obstruido con el serrín.
• Sujete siempre la pieza de trabajo con una mordaza cuando corte
metales no ferrosos.
E SPAÑOL
Manejo general
– En el modo de ingletadora, el cabezal de la sierra se bloquea
automáticamente en la posición superior de “aparcado”.
– Al apretar la palanca de liberación del protector se desbloqueará el
cabezal de la sierra. Al mover el cabezal de la sierra hacia abajo se
repliega el protector inferior móvil.
– No intente nunca evitar que el protector inferior vuelva a su
posición de aparcado cuando se haya realizado el corte.
– La longitud mínima de recorte de material es 10 mm.
– Cuando corte material corto (mín. 190 mm a la izquierda o la
derecha de la hoja), se recomienda el uso de una abrazadera
opcional para el material.
– Cuando corte secciones de PVC no plastificado, debe
colocarse una pieza de apoyo hecha de madera con un perfil
complementario por debajo del material que se está cortando para
proporcionar el nivel de apoyo correcto.
Corte recto vertical (fig. Q)
• Ajuste la altura de la hoja de la sierra. Para lograr la posición
adecuada de la hoja, coloque las puntas de tres dientes sobre la
superficie superior de la madera.
• Fije la guía paralela a la distancia necesaria.
• Sujete la pieza de trabajo plana sobre la mesa contra la guía.
Mantenga la pieza de trabajo aproximadamente 25 mm alejada de
la hoja de la sierra.
• Mantenga las manos alejadas del recorrido de la hoja de la sierra.
• Encienda la máquina y deje que la hoja de la sierra alcance la
velocidad máxima.
• Lentamente, introduzca la pieza de trabajo por debajo del protector
superior de la hoja, presionando firmemente contra la guía. Deje
que los dientes corten, y no fuerce la pieza de trabajo contra
la hoja de la sierra. La velocidad de la hoja de la sierra debería
mantenerse constante.
• Recuerde utilizar el empujador (17) cuando esté cerca de la hoja.
• Después de realizar el corte, apague la máquina, deje que la hoja
de la sierra se pare y saque la pieza de trabajo.
• Fije el plato giratorio a 0° y asegúrese de que el posicionador esté
engranado.
ADVERTENCIA: No empuje ni sujete nunca la parte libre o
restante de la pieza de trabajo.
• Apriete el pomo de sujeción del plato giratorio.
ADVERTENCIA: Utilice siempre un empujador cuando
aserre al hilo piezas de trabajo pequeñas.
• Coloque contra la guía la madera que vaya a cortar. Sujete el
mango de control y apriete la palanca retractora del protector.
• Encienda la máquina.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Una vez terminado el corte, suelte el interruptor y espere a que la
hoja de la sierra se pare por completo antes de colocar el cabezal
en su posición elevada de reposo.
• Suelte la palanca retractora del protector.
ADVERTENCIA: No permita que el cabezal de la sierra
salte hacia atrás sin ayuda para evitar daños.
Cortes a inglete (fig. R)
Cortes biselados (fig. U)
• Suelte el mango de sujeción del bisel y fije la hoja en el ángulo
necesario.
• Para evitar que se atasque el material entre la hoja y la guía,
coloque la guía a la izquierda de la hoja.
• Continúe como para el aserrado al hilo vertical.
Cortes a inglete (fig. V1–V3)
• Para ajustar la guía de inglete, afloje la tuerca de bloqueo del
tornillo de tope (81) y atornille el tope (82) hacia adentro o hacia
afuera hasta que el indicador del inglete marque 0° (fig. V1).
• Fije el ángulo de inglete necesario.
• Fije la altura y el ángulo de la hoja.
• Compruebe que la abrazadera del plato giratorio estén bien fija.
• Introduzca la barra corredera (83) de la guía de inglete en la ranura
(84) provista en la parte izquierda de la mesa (fig. V2).
• Continúe según lo indicado para “Corte recto vertical”.
• Evite que la hoja corte la mesa si el ángulo no es de 45°.
ADVERTENCIA: Cuando corte a inglete el extremo de un
trozo de madera que deje un recorte pequeño, coloque la
madera de modo que el recorte quede situado en el lado
de la hoja que tenga mayor ángulo respecto a la guía:
inglete izquierdo, recorte a la derecha, inglete derecho,
recorte a la izquierda.
Cortes biselados (figs. A2, S)
• Suelte el mango de sujeción del bisel (22) e incline el cabezal hasta
el ángulo necesario.
• Apriete el mango de sujeción del bisel.
• Continúe según lo indicado para “Corte recto vertical”.
Inglete compuesto
Este corte es una combinación de corte a inglete y biselado. Las
limitaciones son 35° inglete/30° bisel. No exceda estos límites.
Fije el ángulo de bisel y posteriormente fije el ángulo de inglete.
• Afloje el pomo de bloqueo del inglete (85) y gire la guía para fijar la
escala hasta el ángulo necesario (fig. V3).
• Apriete el pomo de bloqueo del inglete (85).
• Coloque la pieza de trabajo contra la superficie plana de la guía
del inglete. Encienda la máquina y, sujetando firmemente la pieza
de trabajo, deslice la guía a lo largo de la ranura para poner la
pieza de trabajo en la hoja. Cuando complete el corte, apague
inmediatamente.
Posiciones de guía, modo de sierra de banco
(fig. W)
– Para aserrar al hilo materiales finos, utilice el perfil de 11 mm de la
guía paralela de altura doble y coloque la guía enfrente del borde
delantero del cuchillo divisor.
– Para aserrar al hilo materiales más gruesos, utilice el perfil de 60
mm de la guía paralela de altura doble.
– Para cortar transversalmente piezas de trabajo estrechas y cortas
(fig. W):
• Use siempre el cuchillo divisor.
• Ajuste la guía paralela con el perfil bajo frente a la hoja e
instale la parte posterior de la guía alineada con el borde
anterior de la hoja.
• Asegúrese siempre de que el cuchillo divisor y el protector de la
hoja estén bien alineados.
• Fije la pieza de trabajo contra la guía de inglete (a 0° o 90°) y
empuje la guía del inglete para realizar el corte.
• Compruebe siempre que la sierra ingletadora esté bloqueada en
inglete 0°.
• Para evitar que los recortes pequeños choquen contra la
hoja, prepare una pieza afilada de madera y sujétela con
una abrazadera al borde trasero de la mesa de trabajo lo
suficientemente cerca del lado derecho de la hoja para que
los siguientes recortes vayan automáticamente a la derecha.
Corte en modo de banco
ADVERTENCIA: No corte metal en este modo.
Aserrado al hilo (fig. A2, T)
• Fije el ángulo de bisel a 0°.
– Para aserrar al hilo piezas de trabajo estrechas (< 120 mm) y
largas:
• Coloque la guía en la posición más posterior para mantener
la precisión durante los cortes largos.
49
ESPAÑO L
• Empuje la pieza de trabajo con ambas manos (una en cada
lado de la hoja).
• Use un empujador cuando esté cerca de la hoja.
• Apoye las piezas de trabajo largas en el lado de salida.
– Para aserrar al hilo piezas de trabajo más anchas (> 120 mm):
• Ajuste la guía hacia adelante como en la figura W, si el
material que va a cortarse tiende a atascarse entre la hoja o
el cuchillo divisor y la guía.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Antes de ensamblar cualquier accesorio
desenchufe primero la máquina.
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DEWALT.
EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE POLVO (FIGS. A1, A2, A8)
Esta máquina contiene tres puntos de extracción de polvo para usarse
en cada modo.
• Cuando corte madera, siempre conecte un extractor de polvo
diseñado según las normas aplicables sobre emisión de polvo.
ADVERTENCIA: Cuando sea posible, conecte un
dispositivo de extracción de polvo adecuado de
conformidad con las normas correspondientes acerca de la
emisión de polvo.
Conecte un dispositivo de extracción de polvo diseñado de
conformidad con las normativas pertinentes. La velocidad del aire de
los sistemas externos conectados deberá ser de 20 m/s +/- 2 m/s.
La velocidad debe medirse en el tubo de conexión, en el punto de
conexión, con la herramienta conectada pero sin funcionar.
Se suministra un kit de polvo como opción (DE3500).
1. Ajuste el tubo de extracción de polvo a las boquillas. Fije el tubo
más largo a la boquilla superior.
2. Conecte los tubos al conector de tres vías.
Conexión - posición de ingletadora
• Conecte una manguera al protector de debajo de la mesa.
La mesa ajustable está dotada de una escala grabada a lo largo del
borde delantero y montada en una base resistente que se sujeta a las
barras de guía.
• Coloque la mesa extensible a la derecha de la máquina para que
haya continuidad de la escala de distancia en ambas mesas.
MESA DESLIZANTE INDIVIDUAL (FIG. A7)
La mesa deslizante individual (37) permite tamaños de tableros a la
izquierda de la hoja de hasta 1200 x 900 mm.
Las barras de guía están montadas en una extrusión de aleación
resistente que puede extraerse rápidamente de la máquina y puede
ajustarse totalmente a todos los planos.
La guía incorpora una cinta métrica de longitud completa para un
rápido posicionamiento de un tope ajustable y un soporte ajustable
para las piezas de trabajo estrechas.
MESA DESLIZANTE DOBLE
La mesa deslizante doble permite tamaños de tableros a la izquierda de
la hoja de hasta 1.850 mm.
Transporte
ADVERTENCIA: Siempre transporte la máquina en modo
de banco de sierra con el protector superior de la hoja
ajustado.
• Quite las patas.
ADVERTENCIA: Cuando transporte la máquina, pida
siempre ayuda. La máquina es demasiado pesada para
que la maneje una sola persona.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar
mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la herramienta y de su
limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios de configuración o
reparaciones. Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
• Conecte una manguera al orificio de salida de diámetro pequeño y
otra al orificio de salida de diámetro grande utilizando las boquillas
correspondientes.
• Conecte las mangueras al conector triple.
• Conecte el orificio de salida individual del conector triple a la
manguera del extractor de polvo.
Conexión - posición de sierra de banco
• Cambie el protector de la hoja de sierra por el protector
suministrado con el equipo de extracción de polvo y conecte a
éste la manguera del protector de debajo de la mesa.
Lubricación
Los cojinetes del motor ya están lubricados y cerrados herméticamente.
• Lubrique ligeramente la superficie de rodamiento del plato giratorio
donde se desliza en el borde de la mesa fija a intervalos regulares.
• Limpie periódicamente con un cepillo seco las partes donde se
acumula serrín y viruta.
• Proceda como para la posición de ingletadora.
SOPORTE EXTRA/TOPE DE LONGITUD DE LA INGLETADORA (FIG. A4)
El soporte extra y tope de longitud puede montarse en el lado
izquierdo o en el lado derecho, o con dos juegos en un lado u otro.
• Coloque los artículos 28 a 34 en los dos raíles de guía (29).
• Utilice la parada de rotación (30) para los cortes transversales de
paneles de 210 de ancho (15 mm de grosor).
MESA DE SOPORTE DE RODILLO (FIG. A5)
En el modo de ingletadora, la mesa de soporte del rodillo puede
montarse en el lado izquierdo o en el lado derecho, o con dos juegos
en un lado u otro.
En el modo de sierra de banco, puede montarse también en la parte
delantera o trasera de la mesa de sierra.
MESA CON EXTENSIÓN LATERAL (FIG. A6)
La mesa con extensión lateral aumenta la distancia de la guía de corte
hasta la hoja en 600 mm o más, dependiendo de la longitud de la
varilla colocada en la máquina y la posición de sujeción de la mesa. La
mesa con extensión lateral debe utilizarse junto con los raíles de guía
(29) (accesorio).
50
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una mascarilla
antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que estén construidas esas piezas.
Use un paño humedecido únicamente con agua y jabón
suave. Jamás permita que le entre líquido alguno a la
herramienta ni sumerja parte alguna de la misma en líquido.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
limpie regularmente la superficie de la mesa.
E SPAÑOL
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
limpie regularmente el sistema de recolección de polvo.
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla
superior, la barra de la cuchilla inferior portátil y el tubo de extracción
de polvo para cerciorarse de que funcionarán adecuadamente.
Compruebe que los chips, el polvo y las partículas de la pieza de
trabajo no pueden bloquear alguna de sus funciones.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre
la cuchilla de la sierra y las barras, desconecte la máquina de la red y
siga las instrucciones indicadas en la sección Montaje de la Cuchilla
de la Sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla
de la sierra.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no se debe eliminar con
la basura doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto DEWALT, o si ya no
le vale, no lo elimine con la basura doméstica. Prepárelo para una
recogida selectiva.
La recogida selectiva de los productos y embalajes usados
permite el reciclaje de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los materiales reciclados
ayuda a evitar la contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida selectiva de los
productos eléctricos domésticos para llevarlos a centros de residuos
municipales o bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez estos han alcanzado el final de su vida útil. Para disfrutar de este
servicio, devuelva el producto a cualquier servicio técnico autorizado,
que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado más cercano
puede ponerse en contacto con la oficina local DEWALT en la dirección
indicada en este manual. Alternativamente, puede encontrar una
lista con la dirección de los servicios técnicos DEWALT autorizados y
detalles sobre nuestro servicio postventa en Internet: www.2helpU.
com.
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de sus productos
y ofrece una excepcional garantía para los usuarios
profesionales del producto. Esta declaración de garantía
es adicional a sus derechos contractuales como usuario
profesional y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de los territorios de los
Estados Miembros de la Unión Europea y del Área de Libre
Comercio Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN
DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el rendimiento de su
herramienta DEWALT, sólo tiene que devolverla al punto
de compra en un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la compró, para
un reembolso completo o cambio. El producto debe
haber estado sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO
GRATIS POR UN AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión
de su herramienta DEWALT en los
12 meses siguientes a la compra, se realizará gratuitamente
por un agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Debe presentarse prueba de compra. Incluye mano de obra.
Excluye los accesorios y las piezas de repuesto a menos que
hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT está defectuoso debido a fallos de
material o fabricación, en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, garantizamos reemplazar todas las piezas
defectuosas gratuitamente o, a nuestra discreción, cambiar el
aparato gratis siempre que:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste lógico y
normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones por personas
no autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con todos los
componentes originales.
Si desea hacer una reclamación, contacte con su vendedor
o compruebe dónde se encuentra su agente de reparaciones
autorizado de DEWALT más cercano en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su oficina de DEWALT
en la dirección indicada en este manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la venta en
Internet en: www.2helpU.com.
51
FR A NÇ A I S
SCIE REVERSIBLE DW743N
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expérience, un
développement de produits approfondi et une innovation constante
font de DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les utilisateurs
d’outils électriques professionnels.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Outils 230 V
Vitesse à vide
Diamètre de lame
Alésage de lame
Épaisseur du corps de lame
Épaisseur du couteau diviseur
Spalteknivstykkelse
Onglet (positions max.)
Chanfrein (position max)
Temps de réponse du frein
automatique de lame
Poids
Capacité de coupe
En mode Scie à onglet (fig. b)
Angle de coupe
Coupe transversale droite
Plateau à 45° à droite pour
les coupes d'onglet
Plateau à 45° à gauche pour
les coupes d'onglet
Tête de scie inclinée à 45° à
gauche pour les coupes en biseau
DW743N DW743N
QS
DK
230
230
2
3
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
gauche
droit
gauche
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
s
kg
< 10
37
< 10
37
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
Incertitude K =
Taille du matériau
H mm B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
140
Remarques :
Pièce à travailler
contre
le guide (X)
Aucune des pièces
emballées à part
n'est nécessaire
m/s²
m/s2
2,0
1,5
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation du
travail.
Outils 230 V
10 ampères, secteur
REMARQUE : Cet appareil est prévu pour le branchement à un
système d'alimentation ayant une impédance maximum de système
admissible Zmax de 0,30 Ω au point d'interface point (coffret de
branchement d'alimentation) de l'alimentation de l'utilisateur.
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est raccordé
uniquement à un système d’alimentation qui remplit l’exigence
ci-dessus. Si nécessaire, l’utilisateur peut demander à la compagnie
d’électricité publique quelle est l’impédance système au point
d’interface.
Définitions : Consignes de sécurité
Coupe transversale à
hauteur max
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
avertissement. Veuillez lire soigneusement ce manuel et respecter ces
symboles.
DANGER : Indique une situation de danger imminent qui,
si rien n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la
mort ou des dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : Indique une situation de danger
potentiel qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des dommages
corporels graves.
ATTENTION : Indique une situation de danger potentiel
qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages corporels mineurs ou
moindres.
mm
mm
mm
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
106
2,9
93
3
106
2,9
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Signale des risques de décharges électriques.
Signale des risques d'incendie.
Signale des bords acérés.
52
2,0
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a
été mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé établie
par EN 61029, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il
peut également être utilisé pour effectuer une évaluation préliminaire de
l’exposition.
Fusibles :
Europe
Mode banc de scie
Capacités max de coupes
longitudinales gauches/droites
Profondeur de coupe à 90°
Profondeur de coupe à 45°
(pression acoustique)
(incertitude de pression acoustique)
(puissance acoustique)
(incertitude de puissance acoustique)
Valeurs totales de vibration (somme vectorielle tridimensionnelle) déterminées selon
EN 61029-1 et EN 61029-2-11.
FRANÇAI S
CE-Certificat de conformité
DIRECTIVES MACHINES
8. Portez des vêtements adéquats.
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent se
prendre dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes
sont recommandées en cas de travail à l’extérieur. Portez une
protection pour recouvrir les cheveux longs.
9. Utilisez des équipements de protection.
DW743N
DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe « Fiche
technique » sont conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Ces produits sont également conformes aux normes 2004/108/
EC. Pour plus d’informations, veuillez contacter DEWALT à l’adresse
suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et
fait cette déclaration au nom de DEWALT.
Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran facial ou
un masque anti-poussière si le travail effectué crée de la poussière
ou des particules volantes. Si ces particules peuvent être chaudes,
portez également un tablier résistant à la chaleur. Portez à tout
moment une protection auditive. Portez à tout moment un casque
de sécurité.
10. Raccordez les équipements d’aspiration de la poussière.
Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs
d’aspiration et de collecte de la poussière, vérifiez s’ils sont bien
raccordés et bien utilisés.
11. Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.01.2010
Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez le
cordon à l’écart des sources de chaleur, de l’huile et des bords
tranchants. N’utilisez jamais le cordon pour transporter l’outil.
12. Sécurisez le travail.
Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le
travail. Ceci est plus sûr que d’utiliser vos mains et les libère pour
actionner l’outil.
13. Ne vous penchez pas trop loin.
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’outils
électriques, des précautions de sécurité simples doivent
toujours être respectées afin de réduire le risque d’incendie,
de choc électrique et de blessures corporelles, dont les
suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce
produit et conservez ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT
Instructions générales de sécurité
1. Maintenez la zone de travail propre.
Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents.
2. Inspectez l’environnement de la zone de travail.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans des
conditions humides. Éclairez convenablement la zone de travail
(250 à 300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de risque d’incendie
ou d’explosion, c’est-à-dire en présence de liquides et de gaz
inflammables.
3. Se protéger contre les chocs électriques.
Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre
(par exemple, tuyaux, radiateurs, autocuiseurs et réfrigérateurs).
Lors de l’utilisation de l’outil dans des conditions extrêmes (c’està-dire, une forte humidité, en cas de production de copeaux de
métaux, etc.) la sécurité électrique peut être améliorée en insérant
un transformateur isolant ou un coupe-circuit contre les fuites à la
terre.
4. Maintenez les autres à distance.
Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants, ne
participant pas aux travaux toucher l’outil ou le cordon électrique et
maintenez-les à distance de la zone de travail.
5. Rangez les outils non utilisés.
Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de portée des
enfants, lorsque vous ne les utilisez pas.
6. Ne forcez pas l’outil.
Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension pour
laquelle il a été conçu.
7. Utilisez l’outil approprié.
Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues pour
des outils très résistants. N’utilisez pas des outils à des fins pour
lesquelles ils n’ont pas été conçus, par exemple, n’utilisez pas de
scies circulaires pour découper des troncs d’arbres ou des bûches.
Maintenez constamment votre équilibre.
14. Entretenez vos outils avec soin.
Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir des
performances plus sûres et optimisées. Respectez les instructions
de lubrification et de remplacement des accessoires. Inspectez
régulièrement les outils, en cas d’endommagement, faites-les
réparer par un centre de réparation agréé. Maintenez les poignées
et les interrupteurs secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
15. Débranchez les outils.
Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas de remplacement des
accessoires tels que les lames, mèches et fraises, débranchez les
outils de l’alimentation électrique.
16. Enlevez les clés de réglages et les clés.
Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés sont bien
retirées de l’outil avant de l’actionner.
17. Évitez tout démarrage intempestif.
Ne portez pas l’outil avec un doigt sur l’interrupteur. Assurez-vous
que l’outil est en position « off » avant de le brancher.
18. Utilisez des cordons électriques extérieurs.
Avant utilisation, inspectez le cordon d’alimentation et remplacezle s’il est endommagé. En cas d’utilisation de l’outil à l’extérieur,
n’utilisez que des cordons électriques prévus pour l’extérieur et
portant un marquage correspondant.
19. Restez alerte.
Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens.
N’utilisez pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de
drogue ou d’alcool.
20. Vérifiez la présence de pièces endommagées.
Avant utilisation, vérifiez soigneusement l’outil et le câble principal
pour vérifier qu’il va fonctionner correctement et effectuer les
fonctions pour lesquelles il a été conçu. Vérifiez l’alignement des
pièces mobiles, le grippage des pièces mobiles, la rupture de
pièces, le montage et tout autre état pouvant avoir une incidence
sur son fonctionnement. Une protection ou toute autre partie
endommagée doit être convenablement réparée ou remplacée
par un centre d’entretien agréé, sauf indication contraire dans ce
manuel. Faites remplacer les interrupteurs défectueux dans un
centre d’entretien agréé. N’utilisez pas l’outil s’il est impossible de
l’allumer ou de l’éteindre avec l’interrupteur. N’essayez jamais de le
réparer vous-même.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou
équipement et la réalisation de toute opération différente
de celles qui sont recommandées dans ce manuel
d’instruction avec cet outil peuvent entraîner un risque de
blessure corporelle.
53
FR A NÇ A I S
21. Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité applicables.
Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces détachées d’origine ; dans le cas
contraire, l’utilisateur peut courir un grave danger.
Consignes de sécurité additionnelles relatives aux
scies réversibles
• Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire
approprié pour éviter que d'autres personnes n'utilisent la machine
défectueuse.
• Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d'une force
d'avance anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et
débranchez-la de l'alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous
que la lame de scie tourne librement. Mettez la machine sous
tension et commencez une nouvelle opération de coupe avec une
force d'avance réduite.
• Interdire à tout individu sans formation adéquate d’utiliser cette
machine.
• Ne coupez jamais d'alliages légers, notamment en magnésium.
• Couper exclusivement de l’aluminium, du bois ou tout autre
matériau similaire avec cette scie.
• Lorsque la situation le permet, montez la machine sur un établi en
utilisant des boulons de 8 mm de diamètre et de 80 mm de long
(fig.C2).
• Sélectionner la lame adaptée au matériau à couper.
• Ne pas utiliser de lames de scie fissurées ou endommagées.
• Ne pas utiliser de lames HSS.
Consignes de sécurité additionnelles relatives aux
scies à onglet
• Utiliser des lames correctement affûtées. Respecter la vitesse
maximale inscrite sur la lame.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et les leviers de
blocage sont bien serrés avant toute utilisation.
• Utiliser exclusivement des lames de scie recommandées par le
fabricant et conformes à la norme EN 847-1.
• Ne pas utiliser la machine sans le carter de protection, ou si ce
dernier ne fonctionne pas correctement ou n’a pas été maintenu
correctement.
• Ne pas utiliser la scie sans ses dispositifs de protection et
le couteau diviseur correctement installés et maintenus,
particulièrement avant de passer du mode scie à onglet à celui de
banc de scie, ou inversement.
• Maintenir le sol autour de l’appareil de niveau, net et propre de
toute particule volante tels copeaux et rebuts.
• Offrir un éclairage général ou spécifique adéquat.
• Porter, si nécessaire, un équipement de protection individuel
adéquat, y compris :
– protection auditive pour réduire tout risque de perte de l’acuité
auditive ;
• Ne jamais utiliser la scie sans insert.
• Ne jamais mettre les mains sur le trajet de la lame lorsque la scie
est raccordée au secteur.
• Ne jamais tenter d’immobiliser rapidement l’appareil en appliquant
un outil quelconque contre sa lame ou par tout autre moyen ; de
graves accidents pourraient involontairement en résulter.
• Consulter la notice d’instructions avant d’utiliser tout accessoire.
Toute utilisation irrégulière des accessoires pourrait causer des
dommages.
• Sélectionner la lame adaptée au matériau à couper.
– protection des voies respiratoires pour réduire tout risque
d’inhalation de poussière dangereuse ;
• Respecter la vitesse maximale inscrite sur la lame.
– gants pour manipuler les lames et matériaux bruts. Transporter
les lames dans un étui chaque fois que possible.
• Vérifier que la lame de la scie est correctement fixée avant toute
utilisation.
• Éviter de retirer tout rebut, ou toute partie de la pièce à travailler, de
la zone de coupe alors que la scie est en marche et que la tête de
scie n’est pas en position de repos.
• Remplacer la plaque de lumière lorsqu’elle est usée.
• Remplacez la table lorsque la fente de la table est trop large.
• Signaler immédiatement tout problème avec l’appareil, y compris
les dispositifs de protection ou lames de scie.
• En mode scie à onglet, s’assurer que la partie supérieure de la
lame est complètement recouverte.
• Utiliser un support ou des gants pour manipuler la lame de scie.
• S’assurer que la lame tourne dans la bonne direction. Maintenir les
lames bien aiguisées.
• Ne jamais utiliser de lames de diamètre supérieur ou inférieur à
celui recommandé. Se référer à la fiche technique pour déterminer
le modèle adéquat de lame. Utiliser uniquement les lames
spécifiées par ce manuel et conformes à la norme EN 847-1.
• Considérer l’utilisation de lames spécialement conçues pour réduire
le bruit.
• Ne pas utiliser de lames HSS.
• S’assurer que le bras est solidement arrimé en position pour
découper en mode banc de scie.
• Ne pas utiliser de lames de scie fissurées ou endommagées.
• S’assurer que le bras est solidement arrimé lors du biseautage en
mode banc de scie.
• Retirer la lame du trait de scie avant de relâcher l’interrupteur.
• Prendre des précautions lors du rainurage sur banc de scie en
utilisant les systèmes de protection appropriés. Le fraisage est
interdit.
• Raccordez la scie à un dispositif d'aspiration des poussières
lorsque vous sciez du bois. Tenez toujours compte des facteurs qui
influencent l'exposition à la poussière, par exemple :
• S’assurer que le bras est solidement arrimé lors de la réalisation de
coupes en biseau.
• Ne pas obstruer le ventilateur avec quoi que ce soit pour bloquer
l’axe du moteur.
– Ajustement correct de la lame de scie ;
• Le carter de lame de votre scie s’élèvera automatiquement lorsque
le bras s’abaissera. Il s’abaissera sur la lame lorsque le bras sera
levé. Le carter de lame peut être relevé manuellement lors de
l’installation ou du retrait des lames de scie ou du contrôle de la
scie. Ne jamais relever le carter de lame manuellement tant que la
scie est en marche.
– Assurez-vous que l'extraction locale ainsi que les hottes, les
déflecteurs et les goulottes sont ajustés correctement.
• Maintenir le sol autour de l’appareil net et propre de toute particule
volante tels copeaux et rebuts.
– Extracteur de poussière avec une vitesse de l'air inférieure à
20 m/s
• Vérifier périodiquement que les orifices d’aération du moteur sont
propres et libres de tout débris.
– Type de matériau à usiner (les panneaux de particules
produisent plus de poussière que le bois) ;
• Ne pas utiliser de disques abrasifs ou de meules à tronçonner
diamantées.
• Evitez de retirer toute rognure de bois ou autre parties de la pièce
de la zone de coupe lorsque la machine fonctionne et que la tête
de la scie n'est pas en position de repos.
• En cas d'accident ou de panne de la machine, arrêtez
immédiatement la machine et débranchez-la de la source
d'alimentation.
54
• Ne pas utiliser de disques abrasifs.
• Remplacer l’insert lorsqu’il est usé.
• Débrancher l’appareil du secteur avant d’effectuer tout travail de
maintenance ou pour changer la lame.
• Ne jamais effectuer de travail de nettoyage ou de maintenance
alors que l’appareil est encore en marche et avant arrêt complet de
sa tête.
• Lorsque c’est possible, fixer systématiquement l’appareil à un
établi.
FRANÇAI S
• Si un laser est utilisé pour suivre la ligne de coupe, s’assurer que le
laser est de classe 2, conforme à la norme EN 60825-1:2001. Ne
pas changer la diode laser avec une autre. En cas de dommage,
faire réparer le laser par un centre de réparation agréé.
• N'utilisez jamais la machine en mode scie à onglet si le carter de
protection n'est pas monté (50, fig. D).
• Utilisez toujours le poussoir. Ne coupez jamais de pièces inférieures
à 30 mm.
• Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter
une taille de pièce maximum de :
– Hauteur 68 mm x largeur 140 mm x longueur 600 mm
– Les pièces plus longues doivent être soutenues par une
table additionnelle adaptée, par ex. DE3497. Serrez toujours
solidement les pièces.
• Serrez toujours solidement les pièces.
Règles de sécurité additionnelles relatives aux
scies à table
• Ne pas utiliser des lames dont l’épaisseur de corps est supérieure
à l’épaisseur du couteau diviseur ou dont la largeur de dents lui est
inférieure.
• S’assurer que la lame tourne dans la bonne direction, et que les
dents pointent vers l’avant de la scie à table.
• S’assurer que les leviers de verrouillage sont bien bloqués avant
toute utilisation.
• S’assurer que les lames et brides sont propres et les côtés
en retrait du collier sont contre la lame. Serrer l’écrou d’arbre
fermement.
• Maintenir les lames bien aiguisées et correctement fixées.
• S’assurer que le couteau diviseur est à distance correcte de la
lame (5 mm maximum).
• Ne jamais utiliser la scie sans les carters, supérieur et inférieur, en
place.
– Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table
additionnelle adaptée, par ex. DE3497 ou DE3472.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies :
– dommages corporels par contact avec les pièces rotatives
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur et de
l’installation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques d’accident provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation.
– Risques de dommages corporels lors du remplacement de lame.
– Risques de se pincer les doigts lors de l’ouverture des dispositifs
de protection.
– Risques pour la santé causés par la respiration de poussières
dégagées lors du sciage du bois, particulièrement du chêne, du
hêtre et du MDF.
Les facteurs suivants influencent l'émission de bruit :
– Matériau à découper.
– Type de lame de scie.
– Force d'avance.
Les facteurs suivants augmentent le risque de problèmes respiratoires :
– Extracteur de poussière non raccordé lorsque vous sciez du bois.
– Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres
d'évacuation sales
– Lame de scie usagée.
– Pièce mal guidée.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
• Maintenir les mains hors du chemin de lame.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
• Déconnecter la scie du secteur avant de changer de lame ou
d’effectuer toute maintenance.
• Utiliser systématiquement un poussoir de fin de passe, et s’assurer
de ne pas approcher les mains à moins de 150 mm de la lame
pendant la découpe.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
• Ne pas tenter d’utiliser la scie à une tension autre que celle
spécifiée.
• N’appliquer aucun lubrifiant sur la lame pendant l’utilisation.
• Ne pas envoyer les mains derrière la lame.
• Ranger systématiquement le poussoir de fin de passe à sa place
lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Ne pas grimper sur l’appareil.
N'utilisez jamais la scie à onglet si le carter de protection
n'est pas en place.
✔
• Lors du transport, s’assurer que la partie supérieure de la lame est
recouverte, par exemple par le carter.
• Ne pas saisir la scie par le carter pour sa manutention ou son
transport.
• Ne pas utiliser des lames dont l’épaisseur de corps est supérieure
à l’épaisseur du couteau diviseur ou dont la largeur de dents lui est
inférieure.
• Considérer l’utilisation de lames spécialement conçues pour réduire
le bruit.
• Ranger systématiquement le poussoir de fin de passe à sa place
lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Lors du transport, s’assurer que la partie supérieure de la lame est
recouverte, par exemple par le carter.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
scies à table
• Il n’est pas permis de rainurer, fraiser, ou mortaiser.
• Utilisez toujours le poussoir. Ne coupez jamais de pièces inférieures
à 30 mm.
• Sans support additionnel, la machine est conçue pour accepter
une taille de pièce maximum de :
– Hauteur 70 mm x largeur 600 mm x longueur 1500 mm
Lors de l’utilisation de la machine en mode scie à onglet,
utiliser exclusivement la gâchette pour la mise en marche ou
l’arrêt. Ne pas utiliser le boîtier de commande dans ce mode.
Lors de l’utilisation de la machine en mode banc de scie,
s’assurer que le couteau diviseur est bien installé. Ne jamais
utiliser la machine sans le couteau diviseur.
Ne pas utiliser le couteau diviseur alors que la machine est
en mode scie à onglet. S’assurer que le couteau diviseur est
arrimé en position supérieure de repos (fig. A2).
Point de transport
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. A1)
La date codée (39), de fabrication qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
55
FR A NÇ A I S
24 Plateau du banc de scie
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Machine partiellement assemblée
4 Pieds
1 Carton contenant :
25 Carter de lame supérieur
26 Guide parallèle
27 Guide d’onglet (option)
ACCESSOIRES EN OPTION
À utiliser en mode scie à onglet :
A4
1 Carter supérieur pour la position banc de scie
28 Socle réglable 760 mm (hauteur max.) (DE3474)
1 Carter de dessous de table pour la position scie à onglet
29 Rails de guidage 1 000 mm (DE3494).
1 Guide parallèle
29 Rails de guidage 500 mm (DE3491).
1 Poussoir de fin de passe
30 Butée orientable (DE3462)
1 Sac plastique contenant :
4 Boutons de verrouillage M8
4 Boulons à tête bombée M8 x 50
4 rondelles plates D8
1 Œillet de verrouillage
31 Butée de longueur pour pièces courtes (à utiliser avec les rails de
guidage [29]) (DE3460)
32 Support avec butée amovible (DE3495)
33 Support sans butée (DE3495)
34 Fixation de matériau (DE3461)
1 Notice d’instructions
A5
1 Dessin éclaté
35 Table de support à rouleaux (DE3497)
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice
d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
• Retirer soigneusement la scie de son conditionnement.
Description (fig. A1–A8)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels
A1
1 Interrupteur marche/arrêt (mode banc de scie)
À utiliser en mode banc de scie :
A3
27 Guide d’onglet (DE3496)
A6
36 Rallonge (DE3472)
A7
37 Rallonge coulissante simple (DE3471)
Non illustré
– Rallonge coulissante double
2 Levier de déverrouillage de plateau
3 Fixation du plateau tournant
4 Plateau de la scie à onglet
5 Plateau tournant
6 Guide de droite
À utiliser en tout mode :
A8
38 Kit de dépoussiérage à raccord triple (DE3500)
7 Guide de gauche
UTILISATION PRÉVUE
8 Poussoir de positionnement du plateau tournant
Votre scie culbutable DEWALT a été conçue pour fonctionner comme
une scie à onglets ou comme un établi de sciage afin d'effectuer
facilement, avec précision et en toute sécurité les quatre opérations
principales de sciage, à savoir la coupe en long, la coupe transversale,
la coupe de chanfreins et la coupe d'onglets.
9 Graduation d’onglet/plaque de lumière
10 Buse d’extraction des poussières
11 Carter fixe supérieur
13 Levier de déverrouillage du carter
Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une lame à pointe
au carbure d'un diamètre nominal de 250 mm pour la découpe
professionnelle du bois, des produits du bois et des plastiques
14 Poignée d’utilisation
MODE SCIE À ONGLET
A2
En mode scie à onglet, la scie est utilisée en position verticale d’onglet
ou de chanfrein.
12 Carter de lame inférieur amovible
14 Poignée d’utilisation
15 Gâchette (mode scie à onglet)
16 Couteau diviseur
17 Poussoir de fin de passe
18 Patte
19 Pied
MODE BANC DE SCIE
Si on la fait pivoter sur son axe central, la scie est utilisée pour effectuer
des opérations standards de coupes longitudinales et pour scier de
larges panneaux en alimentant manuellement la pièce à travailler.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la machine pour
d'autres applications que celles prévues.
20 Verrou du plateau
Sécurité électrique
21 Dispositif de fixation du plateau de scie
22 Manette de serrage de chanfrein
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension
unique. Vérifiez systématiquement que la tension du secteur correspond
bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
MODE BANC DE SCIE
Cette machine appartient à la classe I et un raccordement à la terre est
donc nécessaire.
A3
22 Manette de serrage de chanfrein
23 Bouton de réglage de la hauteur
56
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service aprèsvente DEWALT.
FRANÇAI S
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
• Retenez le plateau de scie d’une main et poussez sur le levier de
déverrouillage de plateau (2) vers la gauche (fig. E1).
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
Inverser la tête de scie et le plateau
(fig. A3, E1, E2)
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à
un disjoncteur FI.
Utilisation de rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils
homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil (se
reporter à la section Fiche technique).
La section minimum du conducteur est de 1,5 mm . En cas d’utilisation
d’un dévidoir de câble, dérouler systématiquement le câble sur toute sa
longueur. Se reporter aussi au tableau suivant.
2
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Déballage
AVERTISSEMENT : Ne jamais déplacer la machine seul.
Elle est trop lourde pour être déplacée par une seule
personne.
• Retirez tout article de conditionnement du carton.
• Soulevez la machine hors du carton.
• Retirez les pièces emballées de l’intérieur de la machine.
• Retirez tout matériau de conditionnement restant sur la machine.
Installation des pattes (fig. C1)
Une fois les pattes installées, la machine pourra tenir toute seule.
• Tournez la machine à l’envers.
• Insérez un tirefond (47) par le côté plat au travers du trou dans
chaque patte (18).
• Insérez un bouton de verrouillage (48) et une rondelle (49) sur
chacun des tirefonds.
• Insérez une patte (18) sur chaque ancrage (46) situé en bordure
de la base. Assurez-vous que, pour chaque patte, le bouton de
verrouillage et la rondelle sont situés sur le côté externe de la fente.
• Serrez les boutons de verrouillage.
• Tournez la machine à l’endroit. Assurez-vous qu’elle est de niveau.
Ajustez le réglage de hauteur si nécessaire.
Installation de la machine sur un établi (fig. C2)
Lorsque les pieds sont démontés, la machine peut être placée sur un
établi. Pour garantir un fonctionnement sûr, la machine doit être fixée à
l'établi et montée avec des boulons de 8 mm de diamètre par 80 mm
de long.
INSTALLATION POUR LE MODE SCIE À ONGLET
Installation du carter de dessous de table
(fig. D)
Le carter de dessous de table (50) est arrimé à la partie supérieure du
plateau de banc de scie.
• Relevez l’avant du plateau et repoussez-le vers l’arrière jusqu’à
ce que le dispositif moteur soit complètement vertical et que
l’indentation rentre dans la dent de retenue sur le verrou du
plateau (20).
• Le dispositif de la tête est maintenu vers le bas par une bride plate
à l’avant et le bouton de réglage de la hauteur (23) à l’arrière
(fig. A3).
• Retirez la bride.
• Tournez la molette (55) vers la gauche tout en appuyant sur la
tête jusqu’à ce que le dispositif de fixation en U (56) sorte de son
emplacement (fig. E2).
• Basculez puis repoussez le bouton de réglage de la hauteur vers le
haut.
• En maintenant la tête fermement, laissez la pression du ressort
ramener la tête à la verticale en position de repos.
Installation de la lame (fig. A2, F1–F3)
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT. Un démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : Notez que la lame de la scie
doit être remplacée uniquement selon la procédure
décrite. N'installez JAMAIS des lames de scie différentes
de celles spécifiées dans la fiche technique. Nous
conseillons l'article nº DT4321.
AVERTISSEMENT : Les dents d’une lame neuve sont très
acérées et peuvent être dangereuses.
AVERTISSEMENT : Mettre systématiquement la machine
en mode scie à onglet avant de changer de lame.
• Assurez-vous que le refendeur (16) est fixé dans la position de
repos supérieure (fig. A2).
• Introduisez la clé hexagonale (57) à travers le trou (58) du carter de
protection de courroie dans l'extrémité de l'axe (fig. F1). Placez la
clé de montage de la lame (59) sur la vis de blocage de la lame (60)
(fig. F2).
• La vis de blocage de la lame est filetée vers la gauche ; pour
desserrer, vous devez donc tourner la clé plate dans le sens
des aiguilles d'une montre tout en maintenant fermement la clé
hexagonale.
• Appuyez sur le levier de déverrouillage du carter de protection de la
tête (13) pour relâcher le carter inférieur (12) et levez celui-ci aussi
haut que possible.
• Retirez la vis de verrouillage de lame (60) et la bague intermédiaire
externe (61) (fig. F3).
• Assurez-vous que la bride Interne et les deux côtés de la lame sont
nets et exempts de poussière.
• Installez la lame (62) sur l’épaulement (63) prévu sur la bague
intermédiaire interne (64), en vous assurant que les dents sur les
bords inférieurs de la lame sont orientées vers l’arrière de la scie
(côté opposé à l’opérateur).
• Mettez soigneusement la lame en position puis libérez le carter de
lame inférieur.
• Réinstallez la bague intermédiaire externe.
• Insérez les deux attaches sur la gauche du carter dans les fentes
rectangulaires sur la gauche de la fente de lame (52).
• Serrez la vis de blocage de lame (60), dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, tout en maintenant fermement la clé
hexagonale axe de votre autre main.
• Placez le carter à plat sur le plateau et poussez-le dans l’œillet de
verrouillage.
• Placez la clé de montage de la lame et la clé hexagonale dans leur
position de rangement.
• Pour le retirer, desserrez l’œillet à l’aide d’un tournevis et suivez la
même procédure en sens inverse.
AVERTISSEMENT : Après avoir monté ou remplacé
la lame, vérifiez toujours que la lame est entièrement
recouverte par le carter de protection. Assurez-vous que
la clé de montage de la lame et la clé hexagonale ont été
remises dans leur position de rangement.
57
FR A NÇ A I S
Réglage en mode scie à onglet
AVERTISSEMENT : Notez que la lame de la scie doit être
remplacée selon la procédure décrite. N'installez jamais des
lames de scie différentes de celles spécifiées dans la fiche
technique. Nous conseillons l'article nº DT4321.
Votre scie à onglet à été parfaitement réglée en usine. Si, suite au
transport, à la manutention ou pour toute autre raison un réglage
s’imposait, suivez la procédure ci-après. Une fois ces réglages
effectués, la précision devrait perdurer.
Vérification et ajustage de la lame avec le guide
(fig. D, G1, G2, H)
Alors que la tête de scie est en position verticale et la manette de
serrage de chanfrein (22) desserrée, dévissez la vis de verrouillage (65)
sur le poussoir de positionnement (8) du plateau tournant (Fig. G1).
• Abaissez la tête jusqu’à ce que la lame pénètre dans le trait de
scie.
• Placez une équerre (66) contre le côté gauche du guide (7) et la
lame (62) (fig. G2). L’angle doit être à 90°.
AVERTISSEMENT : Ne pas mettre les pointes des dents
en contact avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
• Tournez la bague de réglage excentrique (67) jusqu’à ce que la face
de lame se trouve à plat contre l’équerre (fig. GI).
• Resserrez la vis de verrouillage (65).
• Vérifiez que les marques rouges (68) près de la fente de lame (52)
sont bien alignées sur la position 0° (69) sur les deux réglettes
(fig. H)
• Si un réglage s’avère nécessaire, dévissez les vis (70) et alignez les
repères. La position à 45° devrait être à présent juste. Si ce n’est
pas le cas, la lame ne sera pas perpendiculaire au plateau tournant
(voir ci-dessous).
Vérification et ajustage de la lame avec le plateau
(fig. I1, I2)
• Desserrez le bouton de fixation du chanfrein (22) (fig. I1).
• Repoussez la tête de scie vers la droite pour vous assurer qu’elle
est totalement verticale puis resserrez la manette de serrage de
chanfrein.
• Abaissez la tête jusqu’à ce que la lame pénètre dans le trait de
scie.
• Appliquez une équerre réglable (66) contre le plateau et contre la
lame (62) (fig. I2). L’angle doit être à 90°.
AVERTISSEMENT : Ne pas mettre les pointes des dents
en contact avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
• Desserrez le bouton de fixation de chanfrein (22) (fig. I1) puis
tournez la vis de butée de réglage vertical (71) vers la droite ou
la gauche jusqu’à ce que la lame soit à 90° du plateau comme
déterminé par l’équerre (66) (fig. I2).
A l'aide des marques rouges (68), la table de la scie à onglet (4) peut
être positionnée sur n'importe quel angle gauche ou droit situé entre 0°
et 45° (fig. H).
• Suivez les instructions données pour les positions préréglées. Le
poussoir de positionnement du plateau tournant ne peut être utilisé
pour des angles intermédiaires.
AVERTISSEMENT : Faire systématiquement un essai sur
un rebut pour vérifier la précision.
Réglage du guide (fig. J1, J2)
La partie amovible du côté gauche du guide peut être ajustée pour offrir
un support maximum de la pièce à travailler près de la lame, tout en
permettant l’inclinaison de la scie à 45° vers la gauche. La longueur de
glissage possible est limitée par les butées dans les deux sens. Pour
régler le guide (7) :
• Relevez le levier (72) pour libérer le guide (7).
• Poussez le guide sur la gauche.
• Faites un essai à vide avec la scie hors secteur et vérifiez
l’espacement. Ajustez le guide de façon à ce qu’il soit aussi près
de la lame que possible pour offrir un maximum de support à la
pièce à travailler, sans pour autant interférer avec le mouvement
vertical (haut/bas) du bras.
• Abaissez le levier (72) pour arrimer le guide.
Vérification et ajustage de l’angle de chanfrein
(fig. J1, K1, K2)
• Poussez le guide latéral sur la gauche aussi loin que possible
(fig. J1).
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (22) et déplacez
la tête de scie sur la gauche. Cela correspond à la position de
chanfrein 45°.
• Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
• Tournez la vis de butée (73) vers la gauche ou la droite jusqu’à ce
que l’index (74) indique 45°.
MONTAGE EN MODE BANC DE SCIE
Passage du mode Scie à onglet en mode banc de
scie (fig. A1–A3, E2, L1, L2)
• Mettez la lame en position de coupe transversale à 0° alors
que le poussoir de positionnement (8) du plateau tournant est
correctement situé et que la fixation (3) du plateau tournant est bien
verrouillée (fig. A1).
• Desserrez le boulon de fixation (75) du couteau diviseur juste assez
pour permettre à ce dernier de pénétrer dans la fente d’installation
(fig. L1).
• Retirez le couteau diviseur (16) de sa position de stockage contre la
tête de scie (fig. A2).
• Appuyez sur le levier de déverrouillage du carter (13) pour libérer
le carter de lame (12), puis levez le carter de lame aussi haut que
possible (fig. A1).
• Insérez le dispositif de fixation (76) du couteau diviseur à fond dans
la fente d’installation (77) (fig. L1). Resserrez le boulon de fixation.
Vérification et ajustage de l’angle d’onglet
(fig. A1, A2, H)
• Relâchez lentement le carter inférieur jusqu’à ce qu’il soit maintenu
en place derrière la lèvre à l’intérieur du couteau diviseur.
Les positions de coupe transversale droite et d’onglet à 45° sont
préréglées.
• Retirez le carter de dessous de table.
• Tirez vers le haut le poussoir de positionnement (8) du plateau
tournant et tournez-le vers la gauche d’un quart de tour (fig. A1).
• Abaissez la tête de scie et poussez le bouton de réglage de la
hauteur (23) jusqu’à ce que le dispositif de fixation en U (56)
s’encastre sur la goupille sur la base (fig. E2).
• Desserrez la bride de la table rotative (3). La poignée actionne un
dispositif à cliquet lorsque la rotation complète de la poignée n'est
pas possible.
• Tournez la molette de réglage (55) pour faire dépasser la lame et le
couteau diviseur du plateau du banc de scie (24) (fig. A3) et offrir
une profondeur de coupe maximum en mode banc de scie.
• Saisissez la poignée de contrôle (14) (fig. A2), enfoncez le levier de
déblocage du carter de protection (13) et abaissez la scie environ à
mi-chemin (fig. A1).
• Tournez la tête de scie avec sa table pivotante dans la position
souhaitée.
• Serrez la bride de la table rotative (3). La broche de positionnement
(8) de la table rotative s'engage automatiquement (fig. A1).
58
AVERTISSEMENT : La lame ne devrait pas obstruer le
carter de lame inférieur.
• Poussez le levier de déverrouillage (2) du plateau vers la gauche,
soulevez le bord avant du plateau et faites-le pivoter en arrière
à 180° jusqu’à ce que la dent du verrouillage de plateau (20)
s’enclenche automatiquement sur le levier de fixation de la lame
pour l’arrimer en mode banc de scie (fig. L2).
FRANÇAI S
AVERTISSEMENT : Attention à ne pas perdre le contrôle
du mouvement du plateau.
Position du couteau diviseur (fig. M)
• Installez le couteau diviseur (16) comme décrit ci-dessus. Une fois
installé, le couteau diviseur ne requiert plus aucun réglage.
Installation du carter de lame supérieur (fig. N)
Le carter de lame supérieur (25) est conçu pour être rapidement et
facilement rattaché, grâce au poussoir à ressort dans le trou du couteau
diviseur (16) une fois qu’il a été positionné dans l’établi pour le mode
banc de scie.
Arrimez le carter de lame supérieur (25) au couteau diviseur en tirant sur
le bouton (76) pour permettre au poussoir de s’engager dans le carter.
AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser la scie en mode
banc de scie sans que le carter supérieur ne soit
correctement installé.
• Veillez à ce que la lame puisse couper librement. Ne forcez pas
l’outil.s
• Veillez à ce que le moteur fonctionne à plein régime avant de
commencer à couper.
• Assurez-vous que tout bouton de verrouillage ou toute manette de
serrage est bien serré.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire.
AVERTISSEMENT :
Installation et réglage du guide parallèle
(fig. O)
• Nous portons à l’attention des utilisateurs du RoyaumeUni « La réglementation 1974 relative aux machines à
bois » et tout amendement ultérieur.
Le guide parallèle (26) à deux hauteurs peut être utilisé sur deux
positions (11 ou 60 mm). Le guide parallèle peut être installé sur l’un ou
l’autre côté de la lame.
• S’assurer que le matériau à scier est fermement arrimé.
POUR MONTER LE GUIDE À LA BONNE POSITION, PROCÉDER COMME SUIT :
• Dévissez le bouton (77).
• Insérez le dispositif de fixation sur la gauche ou la droite. La plaque
d’arrimage (78) s’encastre derrière le bord avant du plateau.
• Serrez le bouton (77).
• Vérifiez que le guide est bien parallèle à la lame.
• Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
• Ajustez le guide pour qu’il soit parallèle à la lame en vérifiant la
distance entre la lame et le guide, à l’avant et à l’arrière de la lame.
Pour ce, tournez la vis de réglage sur le support de guide, d’un
côté ou de l’autre, comme nécessaire.
Le réglage par défaut du guide est sur le côté droit de la lame.
POUR PRÉPARER LE GUIDE À ÊTRE UTILISÉ SUR LA GAUCHE DE LA LAME,
PROCÉDER COMME SUIT :
• Appliquer juste une pression légère sur l’outil et ne pas
exercer de pressions latérales sur la lame.
• Éviter toute surcharge.
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une
position ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité.
L'emplacement de la machine doit être choisi afin que l'opérateur
possède une bonne vue d'ensemble et suffisamment d'espace libre
autour de la machine pour permettre la manipulation de la pièce sans
restrictions.
Pour réduire les effets de vibration, assurez-vous que la température
ambiante n'est pas trop froide, que la machine et l'accessoire sont bien
entretenus et que la taille de la pièce est adaptée à cette machine.
Mise en marche et arrêt (fig. A1–A2, P)
Cette machine est équipée de deux systèmes de commutation
indépendants. En mode banc de scie, l’interrupteur marche/arrêt (1)
(A1) est utilisé. En mode scie à onglet, la gâchette (15) (A2) est utilisée.
• Dévissez le bouton (77).
MODE BANC DE SCIE (FIG. P)
• Retirez le dispositif de fixation (79) et réinstallez-le à l’autre bout.
L’interrupteur marche/arrêt utilisé en mode banc de scie offre des
avantages multiples :
• Rattachez le guide au plateau.
• Serrez le bouton (77).
AVERTISSEMENT : Utiliser un profilé de 11 mm pour
couper longitudinalement des pièces basses et offrir un
accès suffisant entre la lame et le guide au poussoir de fin
de passe (17).
AVERTISSEMENT : Le bout arrière du guide doit être de
niveau avec l’avant du couteau diviseur.
Passage du mode banc de scie en mode Scie à
onglet (fig. A3, D, E1, E2, L1)
• Retirez le guide parallèle (26). (fig. A3)
• Tournez la molette (55) du bouton de réglage de la hauteur (23)
pour offrir un maximum de profondeur de coupe en mode scie à
onglet (fig. E2).
• Suivez la procédure décrite à la section «Inverser la tête de scie et
le plateau».
• Desserrez le boulon de fixation (75) du couteau diviseur (16) et
retirez ce dernier tout en maintenant le carter de lame (12) (fig. L1).
• Abaissez le carter de lame.
• Rangez le couteau diviseur dans sa position de stockage contre la
tête de scie.
• Replacez le carter de dessous de table (50) (fig. D).
Avant Toute Utilisation
• Installez la lame de scie appropriée. N’utilisez aucune lame
excessivement émoussée. La vitesse de rotation maximale de l’outil
ne peut excéder celle de la lame de scie.
– fonction de disparition de tension : en cas de perte de secteur,
l’interrupteur doit être délibérément réactivé.
– ajout de sécurité : la plaque de sécurité à charnière peut être
verrouillée en insérant un cadenas au travers du fermoir central. La
plaque sert aussi de bouton d’arrêt d’urgence « facile à utiliser »
car toute pression sur l’avant de la plaque appuiera sur le bouton
d’arrêt.
Pour mettre la machine en marche appuyez sur le bouton vert de
démarrage (80).
Pour arrêter la machine, appuyez sur le bouton rouge d’arrêt (81).
MODE SCIE À ONGLET (FIG. A2)
Appuyez sur la gâchette (15) pour mettre la machine en marche.
Relâchez la gâchette pour arrêter la machine.
COUPES DE BASE
Sciage en mode scie à onglet
Il est dangereux d’utiliser la scie sans ses dispositifs de protection. Ces
dispositifs doivent être en position pendant le sciage.
• Assurez-vous que le carter de dessous de table n’est pas
encrassé.
• Utilisez systématiquement une fixation pour couper des métaux
non ferreux.
Utilisation générale
– En mode scie à onglet, la tête de scie est automatiquement
verrouillée en position supérieure de “repos”.
• Ne tentez pas de couper des pièces trop petites.
59
FR A NÇ A I S
– Le fait de presser le levier de déverrouillage du carter déverrouillera
la tête de scie. Le fait d’abaisser la tête de scie rétracte le carter
inférieur amovible.
• Ajustez le guide parallèle à la distance requise.
– Ne cherchez jamais à empêcher le carter inférieur de retourner
dans sa position de repos lorsque la coupe est terminée.
• Éloignez vos mains du chemin de lame.
– La longueur minimum de rebut est de 10 mm.
– Pour découper des matériaux courts (min de 190 mm à gauche
ou à droite de la lame), il est recommandé d’utiliser un dispositif de
fixation en option.
– Pour couper des sections d’UPVC, un support de bois avec un
profilé complémentaire devrait être placé sous le matériau à couper
pour offrir un niveau de support adéquat.
Coupe transversale verticale droite (fig. Q)
• Ajustez le plateau tournant sur 0° et assurez-vous que le poussoir
de positionnement est bien engagé.
• Maintenez la pièce à plat contre le plateau et contre le guide.
Maintenez la pièce à environ 25 mm de la lame.
• Mettez la machine en marche et laissez la lame fonctionner à plein
régime.
• Alimentez lentement la pièce à travailler sous le carter de lame
supérieur, en la maintenant fermement contre le guide. Laissez
les dents faire le travail, et ne forcez pas la pièce dans la lame.
Maintenez la vitesse de lame constante.
• Rappelez-vous d’utiliser le poussoir de fin de passe (17) lorsque
vous approchez de la lame.
• Une fois la coupe terminée, arrêtez la machine, et laissez la lame
s’arrêter complètement avant de retirer la pièce à travailler.
AVERTISSEMENT : Ne jamais pousser ou retenir la partie
libre ou la découpe de la pièce à découper.
• Resserrez le bouton de verrouillage du plateau tournant.
AVERTISSEMENT : Utiliser systématiquement le poussoir
de fin de passe pour couper longitudinalement de petites
pièces.
• Adossez le bois à couper contre le guide. Attrapez la poignée
d’utilisation et appuyez sur le levier de déverrouillage du carter.
• Mettez la machine en marche.
• Veillez à ce que la lame puisse couper librement. Ne forcez pas
l’outil.
• Une fois la coupe terminée, relâchez l’interrupteur puis attendez
que la lame s’arrête complètement avant de ramener la tête dans
sa position de repos.
• Relâchez le levier de déverrouillage du carter.
AVERTISSEMENT : Ne pas laisser la tête de scie rebondir
d’elle-même en arrière pour prévenir tout dommage.
Coupes en biseau (fig. U)
• Relâchez la manette de serrage de chanfrein et ajustez la lame sur
l’angle désiré.
• Pour éviter tout grippage du matériau entre la lame et le guide,
disposez le guide à la gauche de la lame.
• Procédez comme pour une coupe longitudinale verticale.
Coupes d’onglet (fig. V1–V3)
• Réglez l’angle d’onglet désiré.
• Pour régler le guide d’onglet, desserrez le contre-écrou (81) sur la
butée puis vissez ou dévissez la butée (82) jusqu’à ce que l’index
d’onglet soit sur 0° (fig. V1).
• Assurez-vous que le verrouillage du plateau tournant est bien serré.
• Ajustez la hauteur de lame et l’angle.
• Procédez comme pour une coupe transversale verticale.
• Insérez la glissière (83) du guide d’onglet dans la rainure (84) sur le
côté gauche du plateau (fig. V2).
Coupes d’onglet (fig. R)
• À un angle autre que 45°, assurez-vous que la lame ne coupe pas
le plateau.
AVERTISSEMENT : Pour couper à l’onglet l’extrémité d’un
morceau de bois avec une découpe réduite, disposer le
bois de façon à effectuer la découpe sur le côté de la lame
créant le plus grand angle avec le guide : onglet gauche,
découpe sur la droite, onglet droit, découpe sur la gauche.
Coupe en biseau (fig. A2, S)
• Relâchez la manette de serrage de chanfrein (22) et inclinez la tête
sur l’angle désiré.
• Resserrez la manette de serrage de chanfrein.
• Procédez comme pour une coupe transversale verticale.
Onglet composé
Cette coupe est la combinaison d’un onglet et d’une coupe en biseau.
Les limites sont onglet 35°/chanfrein 30°. Ne pas excéder ces limites.
Ajustez l’angle de chanfrein et ensuite l’angle d’onglet.
Sciage en mode banc de scie
• Utilisez systématiquement le couteau diviseur.
• Assurez-vous systématiquement que le couteau diviseur et le carter
de lame sont correctement alignés.
• Assurez-vous que la scie à onglet est réglée et verrouillée sur un
onglet de 0°.
AVERTISSEMENT : Ne pas découper le métal dans ce
mode.
Coupe longitudinale (fig. A2, T)
• Réglez l’angle de chanfrein sur 0°.
• Ajustez la hauteur de lame de scie. Pour que la position soit
correcte, la pointe de trois dents doit dépasser de la surface
supérieure du bois.
• Desserrez le bouton de verrouillage d’onglet (85) et faites tourner le
guide pour ajuster la réglette sur l’angle désiré (fig. V3).
• Resserrez le bouton de verrouillage d’onglet (85).
• Disposez la pièce à travailler contre la surface plane du guide
d’onglet. Mettez l’outil en marche et, tout en maintenant la pièce
fermement, poussez le guide le long de la rainure pour amener
la pièce dans la lame. Lorsque la coupe est terminée, arrêtez la
machine immédiatement.
Positions du guide, mode banc de scie (fig. W)
– Pour faire des coupes longitudinales de matériau fin, utilisez
un profilé de 11 mm deux fois la hauteur du guide parallèle et
positionnez le guide à l’opposé du bord avant du couteau diviseur.
– Pour faire des coupes longitudinales de matériau plus épais, utilisez
un profilé de 60 mm deux fois la hauteur du guide parallèle.
– Pour des coupes transversales de pièces étroites et courtes
(fig. W) :
• Ajustez le guide parallèle avec le profilé court face à la lame
et alignez l’arrière du guide avec le bord avant de la lame.
• Disposez la pièce contre le guide d’onglet (à 0° ou 90°) et
poussez le guide d’onglet pour effectuer la découpe.
• Pour prévenir que des chutes obstruent la lame, préparez un
morceau de bois effilé et arrimez-le sur bord arrière de l’établi
assez près du côté droit de la lame pour que les chutes
successives soient automatiquement rejetées sur la droite.
– Pour couper longitudinalement des pièces étroites (< 120 mm) et
longues :
•
Pour maintenir la précision au cours de longues découpes,
placez le guide le plus à l’arrière possible.
• Poussez la pièce avec les deux mains (une de chaque côté
de la lame).
• Utilisez un poussoir de fin de passe lorsque vous vous
rapprochez de la lame.
• Soutenez les pièces longues à la sortie de la lame.
60
FRANÇAI S
– Pour couper longitudinalement des pièces plus larges (> 120 mm) :
• Ajustez le guide vers l’avant, comme illustré en figure W, si le
matériau à couper a tendance à s’enrayer entre la lame ou le
couteau diviseur et le guide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : Débrancher systématiquement la
machine avant d’installer tout accessoire.
AVERTISSEMENT : Comme les accessoires autres que
ceux offerts par DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait comporter
un danger. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT recommandés
doivent être utilisés avec cet appareil.
KIT DE DÉPOUSSIÉRAGE (FIG. A1, A2, A8)
Cette machine a été conçue avec trois buses de dépoussiérage
utilisables dans les deux modes.
• Pour scier le bois, connectez systématiquement un aspirateur à
poussière conçu conformément aux normes en vigueur en matière
d’émissions de poussières.
AVERTISSEMENT : Chaque fois que possible, connectez
un aspirateur à poussière conçu conformément aux normes
en vigueur en matière d’émissions de poussières.
Raccordez un dispositif d'aspiration des poussières conçu selon les
réglementations en vigueur. La vitesse de l'air des systèmes raccordés
à l'externe doit être de 20 m/s +/- 2 m/s. La vitesse doit être mesurée
dans le tuyau de raccord au point de raccord avec l'outil raccordé, mais
pas en marche.
Un kit poussière à part est disponible en option (DE3500)
1. Placez le tuyau d'aspiration des poussières sur les buses ; le tuyau
le plus long sur la buse supérieure.
2. Raccordez les tuyaux au connecteur à trois voies.
Connexion - position scie à onglet
• Connectez un tuyau au carter de dessous de table.
RALLONGE COULISSANTE SIMPLE (FIG. A7)
La rallonge coulissante (37) permet de travailler avec des tailles
de panneaux sur la gauche de la lame pouvant aller jusqu’à
1200 X 900 mm.
Les tiges de guide sont installées sur une extrusion en alliage solide
pouvant être rapidement détachée de la machine tout en restant
pleinement réglable sur tous les plans.
Le guide incorpore un mètre complet pour pouvoir positionner
rapidement une butée réglable et un support aussi réglable pour les
pièces étroites.
RALLONGE COULISSANTE DOUBLE
La rallonge coulissante permet de travailler sur des longueurs de
panneaux sur la gauche de la lame pouvant aller jusqu’à 1850 mm.
Transport
AVERTISSEMENT : Transporter systématiquement la
machine en mode banc de scie avec le carter de lame
supérieur installé.
• Retirez les pattes.
AVERTISSEMENT : Demander systématiquement de
l’aide pour déplacer la machine. Elle est trop lourde pour
être déplacée par une seule personne.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour fonctionner longtemps
avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’un entretien adéquat et d’un nettoyage
régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou de retirer
tout accessoire, avant tout réglage ou changement
de configuration ou lors de réparations. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
• Connectez le tuyau approprié à la buse de diamètre réduit et l’autre
à la buse de diamètre supérieure.
• Connectez les tuyaux au raccord triple.
• Connectez l’embout unique du raccord triple au tuyau de
l’extracteur de poussière.
Connexion - position banc de scie
• Remplacez le carter de lame par le carter fourni avec le kit de
dépoussiérage et connectez-lui le tuyau du carter de dessous de
table.
• Suivez les instructions données pour la position scie à onglet.
Lubrification
Les roulements du moteur sont pré-lubrifiés et sous vide.
• À intervalles réguliers, lubrifiez légèrement la surface des roulements
du plateau tournant au niveau de la lèvre de glissement sur le
plateau fixe.
• Nettoyez périodiquement les pièces sujettes à toute accumulation
de sciure ou débris à l’aide d’une brosse sèche.
SUPPORT ADDITIONNEL/ BUTÉE DE LONGUEUR DE SCIE À ONGLET (FIG. A4)
Le support additionnel ou la butée de longueur peut être installé sur le
côté gauche ou droit, ou si désiré de chaque côté.
• Installez les éléments 28 à 34 sur les deux rails de guidage (29).
• Utilisez la butée pivotante (30) pour la coupe transversale des
planches de 210 mm de large (15 mm d'épaisseur).
TABLE DE SUPPORT À ROULEAUX (FIG. A5)
En mode scie à onglet, une table de support à rouleaux peut être
installée sur le côté gauche ou droit, ou si désiré de chaque côté.
En mode banc de scie, elle peut aussi être installée à l’avant ou à
l’arrière du banc de scie.
RALLONGE LATÉRALE (FIG. A6)
La rallonge latérale augmente la distance entre le guide longitudinal et
la lame de 600 mm ou plus, selon la longueur de tige installée sur la
machine et la position d’arrimage de la rallonge. La rallonge latérale doit
être utilisée en conjonction avec les rails de guidage (29) (option).
La rallonge est équipée d’une réglette engravée le long de son bord, et
est montée sur une base solide qui s’arrime aux tiges de guide.
• Installez la rallonge sur le côté droit de la machine pour assurer la
continuité de la réglette sur les deux tables.
Entretien
AVERTISSEMENT : Éliminer poussière et saleté du boîtier
principal à l’aide d’air comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter systématiquement
des lunettes de protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette procédure.
AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. S’assurer
qu’aucun liquide ne pénètre dans l’outil ; ne jamais
immerger aucune partie de l’outil dans un liquide.
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de
blessures, nettoyez régulièrement le plateau.
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de
blessures, nettoyez régulièrement le système de collecte
de la poussière.
61
FR A NÇ A I S
Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le
carter de lame inférieur amovible, ainsi que la buse de dépoussiérage
pour déterminer s'ils fonctionnent correctement. Assurez-vous que les
copeaux, la poussière ou les particules de la pièce ne puissent pas
provoquer le blocage de l'une des fonctions.
Si des fragments de pièce se coincent entre la lame de scie et
les carters, débranchez la machine de l'alimentation et suivez les
instructions fournies à la section Montage de la lame de scie. Retirez
les parties coincées et remontez la lame de scie.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres
que ceux offerts par DEWALT n’ont pas été testés avec
ce produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait être
dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT recommandés
doivent être utilisés avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce produit avec vos
ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé ou que vous
n’en avez plus besoin, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères.
Préparez-le pour la collecte sélective.
La collecte sélective des produits et emballages usagés
permet de recycler et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à réduire la demande
en matière première.
Selon les réglementations locales, un service de collecte sélective pour
les produits électriques peut être fourni de porte à porte, dans une
déchetterie municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le recyclage des
produits DEWALT en fin de cycle de vie utile. Pour profiter de ce service,
veuillez rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui le recyclera
en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé près de chez vous,
prenez contact avec votre bureau DEWALT local à l’adresse indiquée
dans ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des réparateurs
autorisés DEWALT et le panorama détaillé de notre SAV et contacts sur
Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
62
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose
à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos
droits contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos
droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel, et
elle ne peut en aucun cas leur porter préjudices. Cette garantie
est valable au sein des territoires des États membres de
l’Union Européenne et au sein de la Zone européenne de libreéchange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne vous apportaient
pas totale satisfaction, retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses composants originaux,
dans un délai de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral. Le produit devra
avoir été soumis à une usure normale. Une preuve d’achat sera
exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT nécessitait maintenance ou réparations
dans les
12 mois à compter de sa date d’achat, elles seront prises en
charge gratuitement par un réparateur DEWALT agréé. Une
preuve d’achat sera exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées sont exclus, à moins
d’un défaut de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de matériau ou de
fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat, nous garantissons le
remplacement gratuit de toute pièce défectueuse ou, à notre
entière discrétion, le remplacement gratuit de l’appareil, à
condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel non
autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses
composants originaux.
Pour faire une demande de remboursement ou d’échange,
veuillez contacter votre revendeur, ou trouver l’adresse d’un
centre de réparation agréé DEWALT proche de chez vous dans
le catalogue DEWALT, ou contacter votre succursale DEWALT
à l’adresse indiquée dans cette notice d’instructions. Une
liste des centres de réparation agréés DEWALT, et tout détail
complémentaire concernant notre service après-vente, sont à
votre disposition sur notre site Internet à : www.2helpU.com.
I TALI ANO
SEGA RIBALTABILE COMBINATA DW743N
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza nello sviluppo e
nell’innovazione dei prodotti hanno reso DEWALT uno dei partner più
affidabili per chi necessita di elettroutensili professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Apparati con potenza
assorbita da 230 V
Velocità a vuoto
Diametro della lama
Foro della lama
Spessore del corpo lama
Spessore dei denti della lama
Spessore del coltello separatore
Angolazione del taglio
(elongazione max)
Inclinazione del taglio (elongazione max)
Tempo di frenata automatica della lama
Peso
Capacità di taglio
Modalità troncatrice (fig. b)
Angolo di taglio
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
sinistra
destra
sinistra
s
kg
Dimensione del materiale
H mm
B mm
Taglio a troncare dritto
Piano ruotato di 45°
a destra per tagli angolati
Piano ruotato di 45°
a sinistra per tagli angolati
Testa della sega inclinata di 45°
a sinistra per tagli di sbieco
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
140
DW743N
QS
230
2
DW743N
DK
230
3
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Valori totali relativi alla vibrazione (somma vettoriale triassiale) determinati secondo la
norma EN 61029-1 e EN 61029-2-11.
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s²
Incertezza K =
m/s2
Posizione del pezzo
contro la
battuta (X)
Pezzo non necessario
nella confezione
2,0
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo
è stato misurato in base al test standard indicato nella normativa
EN 61029 e può essere utilizzato per confrontare vari apparati
fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni delle vibrazioni riportato
è relativo alle applicazioni principali dell’apparato. Tuttavia,
se l’apparato viene utilizzato per applicazioni diverse, con
diversi accessori, o non riceve adeguata manutenzione, il
valore delle emissioni di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Fusibili:
Europa
Note
2,0
1,5
per apparati da 230 V
10 Ampere, di rete
NOTA: Questo dispositivo è progettato per il collegamento ad un
sistema di corrente elettrica con impedenza massima del sistema
consentita Zmax di 0,30 Ω al punto dell'interfaccia (scatola di
alimentazione) dell'alimentazione dell'utente.
L'utente deve assicurarsi che questo dispositivo sia collegato
solamente ad un sistema di corrente che soddisfi il requisito di cui
sopra. Se necessario, l'utente può rivolgersi all'azienda di energia
elettrica pubblica per l'impedenza del sistema al punto di interfaccia.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Taglio a troncare
ad altezza max
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato da
ogni parola di segnalazione. Si invita a leggere attentamente il manuale,
prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non evitata, provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni
di gravità lieve o media.
Modalità sega da banco
Capacità massima di refilatura
sinistra/destra
Profondità di taglio a 90°
Profondità di taglio a 45°
mm
mm
mm
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
106
2,9
93
3
106
2,9
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
Evidenza il rischio d’incendio.
Evidenzia bordi taglienti.
63
ITALI A NO
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
8. Usare il vestiario appropriato.
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Si raccomanda
l’uso di scarpe antiscivolo quando si lavora all’esterno. Raccogliere
i capelli se si portano lunghi.
9. Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
DW743N
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati tecnici” sono
conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 61092-1, EN 61029-2-11.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative 2004/108/EC. Per
ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere
sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.
Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una visiera
protettiva o una mascherina contro la polvere se le operazioni da
svolgere causano la creazione di polvere o di particelle volatili. Se
tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare
anche un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi
di otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
10. Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegati
e utilizzati correttamente.
11. Non abusare del cavo elettrico.
Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla presa. Proteggere il
cavo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti. Non trasportare mai lo
strumento tenendolo per il cavo.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.01.2010
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottare
sempre le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti,
incluso quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al
presente manuale e conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER SUCCESSIVE
CONSULTAZIONI
Regole generali per la sicurezza
1. Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di
incidenti.
2. Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in
ambienti in ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro (250–300 lux). Non usare l’utensile quando vi sia il rischio
di provocare un incendio o una esplosione, per es. in luoghi con
atmosfera gassosa e infiammabile.
3. Proteggersi da scariche elettriche.
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per esempio
tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi
(per es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.), si può
aumentare la sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore
d’isolamento o un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4. Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro,
specialmente bambini, di toccare lo strumento o il cavo di prolunga
e tenerle lontane dall’area di lavoro.
5. Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6. Non forzare l’utensile.
Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene utilizzato
secondo il regime previsto.
7. Usare l’utensile adatto.
Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per lavori
destinati ad utensili di maggiore potenza. Non usare attrezzi per
scopi diversi da quelli dichiarati. Per esempio, non montare seghe
circolari dentate per tagliare rami o tronchi.
64
12. Bloccare il pezzo da lavorare
Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare. Ciò aumenta la sicurezza piuttosto che utilizzare la mano e
consente di mantenere entrambe le mani libere per operare meglio.
13. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
14. Mantenere gli utensili con cura.
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore
e più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione
e la sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente gli
strumenti e, in caso di danni, richiederne la riparazione da parte di
un centro di assistenza autorizzato. Mantenere le impugnature e gli
interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio e grassi.
15. Scollegare gli utensili.
Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione e prima
di cambiare pezzi quali lame, punte e parti taglienti, scollegare
l’utensile dalla presa di alimentazione.
16. Rimuovere chiavi ed altri utensili.
Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi di regolazione e le
brugole siano state rimosse dallo strumento prima di mettere in
funzione.
17. Evitare accensioni accidentali.
Quando si trasporta lo strumento, non appoggiare il dito
sull’interruttore. Accertarsi che lo strumento si trovi in posizione di
spegnimento (“off”) prima di collegarlo all’alimentazione.
18. Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
Prima dell’uso, ispezionare la prolunga e sostituirla se è
danneggiata. Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare
unicamente le prolunghe per uso esterno e adeguatamente
contrassegnate.
19. Stare sempre attenti.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di
farmaci, droghe o alcool.
20. Controllare che non vi siano parti danneggiate.
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo
elettrico per determinare che funzionino correttamente ed
eseguano la funzione per essi prevista. Controllare se ci sono
parti mobili non allineate o parti mobili con gioco, pezzi rotti, che il
montaggio sia accurato e se ci sia qualsiasi altra condizione che
possa incidere sul funzionamento dell’utensile. Protezioni o altri
pezzi danneggiati devono essere riparati o sostituiti adeguatamente
da un centro di assistenza autorizzato, salvo diversa indicazione nel
presente manuale. Far sostituire gli interruttori difettosi da un centro
di assistenza autorizzato. Non utilizzare lo strumento se l’interruttore
non consente di accenderlo e spegnerlo. Non tentare mai di
effettuare delle riparazioni.
AVVERTENZA! L’uso di accessori o attrezzature diversi o
l’impiego del presente utensile per scopi diversi da quelli
indicati nel presente manuale d’uso comportano il rischio di
infortuni.
I TALI ANO
21. Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata.
Il presente strumento elettrico è conforme alle normative di
sicurezza applicabili. Le riparazioni devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio originali per evitare possibili pericoli per l’utente.
Norme di sicurezza aggiuntive per le troncatrici
• Non consentire l’utilizzo del presente apparecchio a personale
inesperto.
• Non utilizzare la sega per tagliare materiali differenti da alluminio,
legno o similari.
• Scegliere la lama adeguata al materiale da tagliare.
• Non utilizzare lame lesionate o danneggiate.
• Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di
alimentazione anormale durante il taglio, spegnere la macchina e
scollegarla dalla presa di corrente. Rimuovere il pezzo da lavorare e
assicurarsi che la lama della sega sia libera di muoversi. Accendere
la macchina e avviare una nuova operazione di taglio con una forza
di alimentazione ridotta.
• Non tagliare mai le leghe leggere, specialmente il magnesio.
• Ove possibile, montare la macchina ad un banco utilizzando bulloni
con un diametro di 8 mm e 80 mm di lunghezza (fig.C2).
Norme di sicurezza aggiuntive per le troncatrici
• Prima dell’utilizzo assicurarsi che le manopole di blocco e le leve dei
morsetti siano strette.
• Non utilizzare lame in acciaio super rapido HSS.
• Non utilizzare l’apparato se la protezione non è al suo posto, non
funziona o non ha ricevuto un’adeguata manutenzione.
• Utilizzare correttamente le lame affilate. Rispettare la velocità
massima indicata sulla lama della sega.
• Non utilizzare mai la sega se priva dell‘inserto scanalato.
• Utilizzare unicamente lame raccomandate dal produttore e conformi
alle norme EN 847-1.
• Non utilizzare la sega senza che le protezioni e il coltello separatore
siano al loro posto e abbiano ricevuto un’adeguata manutenzione,
in particolare quando si passa dalla modalità troncatrice a quella
sega da banco o viceversa.
• Assicurarsi che l’apparato poggi su una superficie regolare tenuta
adeguatamente e sgombra da materiali liberi, per esempio trucioli e
scarti.
• Assicurarsi che l’illuminazione generale e localizzata sia adeguata.
• Se necessario, indossare abbigliamento di protezione adeguato
che comprende:
• Non avvicinare mai le mani alla lama quando la sega è collegata
all’alimentazione elettrica.
• Non arrestare bruscamente l’apparato in movimento, incastrando
uno strumento o altro oggetto contro la lama; ciò può causare non
intenzionalmente infortuni gravi.
• Prima di usare qualsiasi accessorio, consultare il manuale. L’uso
improprio di un accessorio può causare danni.
• Scegliere la lama adeguata al materiale da tagliare.
• Rispettare la velocità massima indicata sulla lama della sega.
• Utilizzare un contenitore o indossare i guanti quando si maneggia
una lama.
– protezione uditiva per ridurre il rischio di danni all’udito;
• Prima dell’utilizzo assicurarsi che la lama sia montata
correttamente.
– protezione delle vie respiratorie per ridurre il rischio di inalare
polveri nocive;
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta. Mantenere la
lama affilata.
– guanti per maneggiare le lame e materiale ruvido. Qualora
possibile le lame dovrebbero essere trasportate in un contenitore.
• Non utilizzare lame con diametro più grande o più piccolo di
quello raccomandato. Per trovare la lama appropriata, vedere i
dati tecnici. Utilizzare solo le lame specificate in questo manuale,
conformi alla normativa EN 847-1.
• Astenersi dal rimuovere qualsiasi scarto o altre parti del pezzo da
segare dalla zona di taglio quando la sega è in funzione e la testa
della sega non è in posizione di riposo.
• Sostituire l’inserto del piano quando è consumato.
• Sostituire il banco quando la scanalatura diventa troppo larga.
• Segnalare al rivenditore disfunzioni dell’apparato, incluse protezioni
o lame, non appena vengono rilevate.
• Valutare l’utilizzo di lame progettate espressamente per la riduzione
del rumore.
• Non utilizzare lame in acciaio super rapido HSS.
• Non utilizzare lame lesionate o danneggiate.
• Non utilizzare dischi abrasivi.
• Assicurarsi che la porzione superiore della lama sia coperta
completamente quando si è in modalità troncatrice.
• Assicurarsi che il braccio della sega sia fissato saldamente quando
questa è in funzione in modalità sega da banco.
• Prima di rilasciare l’interruttore, sollevare la lama dall’intaglio nel
pezzo.
• Assicurarsi che il braccio della sega sia fissato saldamente quando
è inclinato nella modalità sega da banco.
• Non inserire niente nella ventola che possa trattenere l’albero
motore.
• Prestare attenzione quando si eseguono incisioni in modalità sega
da banco, utilizzando un sistema di protezione adeguato. Non è
possibile eseguire scanalature.
• La protezione della lama sulla sega si solleva automaticamente
quando il braccio viene abbassato; quando il braccio viene
sollevato, la protezione scende sopra la lama. La protezione può
essere sollevata manualmente quando si montano o si rimuovono
le lame o per controllare la sega. Non sollevare manualmente la
protezione della lama se la sega è in funzione.
• Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la sega a un dispositivo
di raccolta della polvere. Tenere sempre in considerazione i fattori
che condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
• Assicurarsi che il braccio sia fissato saldamente quando si
eseguono tagli di sbieco.
– il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più
polvere del legno);
• Mantenere l’area circostante all’apparato in buone condizioni e
sgombra da materiali liberi, per esempio trucioli e scarti.
– la regolazione corretta della lama;
• Verificare periodicamente che le prese d’aria del motore siano pulite
e libere da trucioli.
– Accertarsi che l'estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini
siano regolati correttamente.
– dispositivo di estrazione della polvere con velocità non inferiore a
20 m/s
• Non utilizzare mole abrasive o di diamante.
• Astenersi dal rimuovere trucioli o altre parti del pezzo da lavorare
dall'area di taglio mentre la macchina è un funzione e la testa della
sega non si trova nella posizione di riposo.
• In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere
immediatamente la macchina e scollegarla dalla presa di corrente.
• Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo
adeguato in modo da impedire ad altre persone di utilizzare la
macchina difettosa.
• Sostituire l’inserto scanalato quando è consumato.
• Disconnettere l’apparato dalla presa elettrica prima di eseguire
qualsiasi lavoro di manutenzione o per cambiare la lama.
• Non eseguire mai alcun lavoro di pulizia o di manutenzione quando
la macchina è ancora in funzione e la testa non è in posizione di
riposo.
• Quando possibile, montare sempre la macchina su un banco.
• Se si utilizza un laser per indicare la linea di taglio, assicurarsi che il
laser sia conforme alla classe 2 secondo la normativa EN 608251:200. Non sostituire il diodo laser con uno di tipo differente. Se
danneggiato, far riparare il laser presso un centro di riparazione
autorizzato.
65
ITALI A NO
• Non utilizzare mai la macchina in modalità troncatrice finché il
portalama non è inserito (50, fig. D).
• Utilizzare sempre la levetta di spinta. Non tagliare mai i pezzi da
lavorare più corti di 30 mm.
• Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
– Altezza 68 mm per larghezza 140 mm per lunghezza 600 mm
– I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un
piano aggiuntivo adatto, es. DE3497. Fissare sempre il pezzo da
lavorare in modo sicuro.
• Fissare sempre il pezzo da lavorare in modo sicuro.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di questi apparati:
– lesioni causate dal toccare le parti rotanti
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione dei dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non
possono comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte della lama in
rotazione.
– Rischio di lesioni quando si sostituisce la lama.
– Rischio di schiacciarsi le dita quando si aprono le protezioni.
Norme di sicurezza aggiuntive per le seghe da
banco
• Non utilizzare lame della sega con spessore del corpo più grande
o con larghezza della dentatura inferiore a quella del coltello
separatore.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta e che i denti
siano puntati verso la parte anteriore del banco della sega.
• Prima dell’utilizzo, assicurarsi che le manopole di blocco siano
strette.
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle polveri prodotte
quando si sega il legno, specialmente quello di quercia, faggio e
MDF.
Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono
sull’esposizione al rumore:
– Il materiale da tagliare.
– Il tipo di lama.
– La forza di alimentazione.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
• Assicurarsi che tutte le lame e flange siano pulite e che i lati arretrati
delle ghiere siano contro la lama. Stringere saldamente la testa
dell’albero.
– Nessun dispositivo di estrazione della polvere collegato durante la
segatura del legno.
• Mantenere la lama della sega affilata e montata correttamente.
– Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di scarico non
puliti
• Assicurarsi che il coltello separatore sia regolato e si trovi a una
distanza corretta dalla lama, a massimo 5 mm.
• Non azionare la sega senza che la protezione inferiore che quella
superiore siano in posizione.
• Tenere le mani lontano dal percorso delle lame della sega.
• Disconnettere la sega dall’alimentazione di rete prima di cambiare
le lame o eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione.
– Lama usurata.
– Pezzo da lavorare non guidato correttamente.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
• Utilizzare sempre lo spingipezzo e assicurarsi di non porre le mani a
meno di 150 mm dalla lama mentre la sega è in funzione.
• Non tentare di utilizzare l’apparato con un voltaggio superiore.
Utilizzare protezioni acustiche.
• Non lubrificare le lame dell’apparato mentre è in funzione.
• Non mettere le ami al di dietro o attorno alla lama.
Utilizzare protezioni oculari.
• Collocare sempre lo spingipezzo nella sua sede quando non viene
utilizzato.
• Non salire in piedi sulla parte superiore dell’apparato.
• Durante il trasporto, assicurarsi che la parte superiore della lama
della sega sia coperta, per esempio dalla protezione.
• Non utilizzare la protezione per maneggiare o per trasportare la
sega.
Non utilizzare mai la troncatrice se il portalama non è
installato.
✔
• Non utilizzare lame della sega con spessore del corpo più grande
o con larghezza della dentatura inferiore a quella del coltello
separatore.
• Valutare l’utilizzo di lame progettate espressamente per la riduzione
del rumore.
• Collocare sempre lo spingipezzo nella sua sede quando non viene
utilizzato.
• Durante il trasporto assicurarsi che la parte superiore della lama
della sega sia coperta, per esempio dalla protezione.
Regole di sicurezza aggiuntive per seghe da
banco
• La battentatura, stozzatura o scanalatura non è consentita.
• Utilizzare sempre la levetta di spinta. Non tagliare mai i pezzi da
lavorare più piccoli di 30 mm.
• Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per accettare
dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
– Altezza 70 mm per larghezza 600 mm per lunghezza 1.500 mm
– I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da un
piano aggiuntivo adatto, es. DE3497 o DE3472.
Quando l’apparato funziona in modalità troncatrice,
assicurarsi di azionare l’interruttore a grilletto ogni volta che si
accende o si spegne l’interruttore. Non azionare la cassetta
dell’ interruttore in questa modalità.
Quando si utilizza l’apparato nella modalità sega da banco,
assicurarsi che il coltello separatore sia stato montato. Non
utilizzare l’apparato senza aver montato il coltello separatore.
Non utilizzare il coltello separatore mentre l’apparato è in
funzione in modalità troncatrice. Assicurarsi che il coltello
separatore sia fissato nella sua posizione superiore di riposo
(fig. A2).
Punto di trasporto
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A1)
Il codice data (39), che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
66
I TALI ANO
24 Piano per sega da banco
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 apparato parzialmente assemblato.
4 gambe
1 La confezione contiene:
25 Protezione superiore della lama
26 Battuta parallela
27 Battuta angolare (opzionale)
ACCESSORI SU RICHIESTA
Per l’utilizzo in modalità troncatrice:
A4
1 protezione superiore per la posizione sega da banco
28 Piedistallo regolabile 760 mm (altezza max) (DE3474)
1 protezione della lama applicabile sotto al tavolo per l’uso in
modalità troncatrice
29 Binari guida del supporto 1.000 mm (DE3494)
1 battuta parallela
1 spingipezzo
1 Il sacchetto di plastica contiene:
29 Binari guida del supporto 500 mm (DE3491)
30 Fermo ribaltabile (DE3462)
31 Fermo scorrevole per pezzi corti (da utilizzare con le barre di
guida [29]) (DE3460)
4 manopole di blocco M8
32 Supporto con fermo rimovibile (DE3495)
4 bulloni a testa tondeggiante M8 x 50
33 Supporto con fermo rimosso (DE3495)
4 rondelle piane D8
34 Morsetto per materiale (DE3461)
1 guarnizione di blocco
1 manuale di istruzioni
1 disegno esploso
A5
35 Piano di supporto a rulli (DE3497)
• Verificare che durante il trasporto l’utensile e i relativi componenti o
accessori non siano stati danneggiati.
Per l’utilizzo in modalità sega da banco:
• Prima di utilizzare il prodotto, è bene leggere e comprendere
interamente questo manuale.
A3
• Rimuovere con attenzione la sega dal materiale di imballaggio.
Descrizione (fig. A1–A8)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte di
esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
A1
1 Interruttore On/off (modalità sega da banco)
27 Battuta angolare (DE3496)
A6
36 Piano di prolunga (DE3472)
A7
37 Piano scorrevole singolo (DE3471)
Non illustrato
– Piano scorrevole doppio
2 Maniglia di rilascio del tavolo
3 Morsetto di bloccaggio del piano rotante
Da utilizzare in tutte le modalità:
4 Piano per troncatrice
A8
5 Piano rotante
6 Sezione destra della battuta
7 Sezione sinistra della battuta
8 Pistone di indicizzazione del piano rotante
9 Scala dell’angolazione/inserto del piano
10 Adattatore per l’aspirazione delle polveri
38 Set per l’aspirazione delle polveri a tre vie (DE3500)
UTILIZZO PREVISTO
La sega ribaltabile DEWALT è stata concepita per realizzare in modo
semplice, preciso e sicuro tutte e quattro le principali operazioni di
rifilatura e taglio trasversale, a squadrare e a troncare, operando sia
come troncatrice che come sega da banco.
12 Protezione mobile inferiore della lama
La presente unità è progettata per l'utilizzo con una lama di diametro
nominale di 250 mm con punta di carburo per il taglio del legno, dei
prodotti derivati dal legno e dalla plastica.
13 Leva di rilascio della protezione
MODALITA’ TRONCATRICE
14 Maniglia di azionamento
In modalità troncatrice l’apparato viene usato in posizione verticale,
angolata o inclinata.
11 Protezione superiore fissa della lama
A2
14 Maniglia di azionamento
15 Interruttore a grilletto (modalità troncatrice)
16 Coltello separatore
17 Spingipezzo
18 Gamba
19 Piede
MODALITÀ SEGA DA BANCO
Rovesciandola completamente rispetto all’asse centrale, la sega viene
impiegata per eseguire le normali operazioni di refilatura e taglio di pezzi
anche di grandi dimensioni facendo avanzare manualmente il pezzo da
segare verso la lama.
AVVERTENZA: Non utilizzare la macchina per scopi
diversi da quelli a cui è destinata.
20 Dispositivo di bloccaggio del piano
Sicurezza elettrica
21 Staffa di ancoraggio del piano della sega
22 Leva di fermo inclinazione
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato da un valore
di tensione unico. Verificare sempre che l’alimentazione corrisponda alla
tensione della targhetta.
MODALITÀ SEGA DA BANCO
Questa macchina è di fabbricazione corrispondente alla classe I;
pertanto è necessario il collegamento di messa a terra.
A3
22 Leva di fermo inclinazione
23 Regolatore dell’altezza
In caso di sostituzione del cavo, l’utensile deve essere riparato
esclusivamente da un centro assistenza autorizzato o da un elettricista
qualificato.
67
ITALI A NO
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
• Tenere fermo il piano della sega con una mano e premere la leva (2)
di rilascio del piano (fig. E1).
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Ribaltamento della testa della sega e del piano
(fig. A3, E1, E2)
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono
essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
In caso di caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere
di tipo omologato e di dimensione idonea a garantire l’alimentazione
elettrica dell’utensile (vedere i dati tecnici).
La dimensione minima del conduttore deve essere di 1,5 mm . Se si
utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente. Vedere anche la
tabella seguente.
2
• Premere il piano verso il basso agendo sulla parte anteriore dello
stesso e capovolgerlo completamente in modo che il corpo motore
risulti verso l’alto e fino a che l’impugnatura si aggancia col dente di
fermo del dispositivo di bloccaggio del piano (20).
• Il gruppo della testa viene trattenuto in posizione abbassata da una
fascetta nella parte anteriore e da un regolatore dell’altezza (23)
nella parte posteriore (fig. A3).
• Rimuovere la fascetta.
• Ruotare la manopola (55) in senso antiorario premendo
contemporaneamente verso il basso la testa della sega fino a poter
sfilare dalla propria sede la staffa a “U” (56) (fig. E2).
• Ruotare e premere il dispositivo di regolazione dell’altezza.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e disinserirla dall’alimentazione
prima di installare e rimuovere gli accessori, di
regolare o cambiare le impostazioni o di eseguire
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Apertura della confezione
AVVERTENZA: quando si sposta l’apparato farsi aiutare.
L’apparato è molto pesante per poter essere maneggiato
da una sola persona.
• Rimuovere dalla confezione il materiale di imballaggio.
• Tirare fuori l’apparato dalla scatola.
• Estrarre dall’interno dell’apparato la scatola dei componenti.
• Rimuovere dall’apparato qualsiasi materiale dell’imballo.
Montaggio delle gambe (fig. C1)
È possibile utilizzare l’apparato come unità autonoma se le gambe sono
montate.
• Capovolgere l’apparato.
• Inserire un bullone lungo (47) dal lato piatto nei fori presenti su ogni
gamba (18).
• Posizionare la manopola di blocco (48) e la rondella (49) nei bulloni.
• Inseire una gamba (18) in ognuno dei punti di montaggio (46) situati
ai bordi inferiori della base interna. Per ogni gamba, assicurarsi che
la manopola di blocco e la rondella siano situate all’esterno della
fessura finale aperta.
• Trattenendo saldamente la testa, lasciare che la spinta esercitata
dalla molla riporti la testa verso l’alto nella posizione di riposo.
Montaggio della lama della sega (fig. A2, F1–F3)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e disinserirla dall’alimentazione
prima di installare e rimuovere gli accessori, di
regolare o cambiare le impostazioni o di eseguire
riparazioni. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: Tenere presente che la lama della sega
deve essere sostituita solamente nel modo descritto. Non
installare MAI altre lame come specificato nei Dati Tecnici.
Consigliamo la Cat.N.: DT4321.
AVVERTENZA: i denti di una lama nuova sono molto
affilati e possono essere pericolosi.
AVVERTENZA: sostituire sempre la lama con l’apparato in
modalità troncatrice.
• Assicurarsi che il coltello fenditore (16) sia fissato nella posizione di
riposo superiore (fig. A2).
• Inserire la chiave esagonale (57) attraverso il foro (58)
nell'alloggiamento della cinghia nell'estremità dell'alberino (fig. F1).
Posizionare la chiave della lama (59) sulla vite di bloccaggio della
lama (60) (fig. F2).
• La vite della lama ha una filettatura sinistrorsa, pertanto, tenendo
saldamente la chiave esagonale, ruotare la chiave in senso orario
per allentarla.
• Serrare le manopole di blocco.
• Premere la leva di sgancio del blocco della testina in su (13) per
rilasciare il portalama inferiore (12),quindi sollevare il portalama
inferiore il più possibile.
• Raddrizzare l’apparato. Assicurarsi che sia livellato e, se necessario
regolare la gamba all’altezza dei morsetti,
• Rimuovere la vite di blocco della lama (60) e la flangia esterna
dell’alberino (61) (fig. F3).
Montare l’apparato al banco da lavoro (fig. C2)
• Assicurarsi che la flangia interna ed entrambe le facce delle lame
siano pulite e prive di polvere.
Rimuovendo le gambe, la macchina è pronta per essere posizionata su
un banco di lavoro. Per garantire un funzionamento sicuro, la macchina
deve essere fissata al banco di lavoro e montata con bulloni 8 mm di
diametro per 80 mm di lunghezza.
• Montare la lama della sega (62) sul supporto della lama (63)
collocato contro la flangia interna dell’alberino (64), assicurandosi
che i denti del bordo inferiore della lama siano puntati verso il retro
della sega (lato opposto operatore).
ASSEMBLAGGIO PER L’UTILIZZO IN MODALITÀ
TRONCATRICE
• Disporre con cautela la lama in posizione e rilasciare la protezione
inferiore della lama.
• Rimontare la flangia esterna dell’alberino.
Montaggio della protezione sotto il piano da lavoro
(fig. D)
• Serrare attentamente la vite di bloccaggio della lama (60) ruotando
in senso anti-orario mentre si tiene saldamente la chiave esagonale
con l'altra mano.
La protezione da applicare sotto al piano da lavoro (50) viene fissata alla
parte superiore del piano della sega da banco.
• Posizionare la chiave della lama e la chiave esagonale nella loro
posizione di riposo.
• Posizionare i due ganci a sinistra dalla protezione nelle fessure
oblunghe che si trovano a sinistra della fessura della lama (52).
• Posizionare il lato piatto della protezione sul piano e premere la
guarnizione di blocco.
• Per rimuoverla, allentare la guarnizione con un cacciavite e
procedere in modo inverso.
68
AVVERTENZA: Dopo aver montato o sostituito la lama,
verificare sempre che la lama sia interamente protetta dal
portalama. Assicurarsi che la chiave della lama e la chiave
esagonale siano state riposte nella rispettiva posizione di
riposo.
I TALI ANO
Regolazioni per la modalità troncatrice
AVVERTENZA: Tenere presente che la lama della sega
deve essere sostituita solamente nel modo descritto. Non
installare MAI altre lame come specificato nei Dati Tecnici.
Consigliamo l'Articolo N.: DT4321.
La sega è stata regolata accuratamente in fabbrica. Se si rendesse
necessario provvedere nuovamente alla regolazione, in seguito alla
spedizione o al successivo utilizzo o per qualsiasi altra ragione, seguire
poi le indicazioni sotto riportate per regolare la sega. Una volta eseguite,
le regolazioni dovrebbero mantenersi tali.
Verifica e regolazione della lama rispetto alla
battuta (fig. D, G1, G2, H)
Con la testa in posizione verticale e la leva di fermo inclinazione (22)
rilasciata, allentare il blocco della lama (65) nel morsetto di bloccaggio
del piano rotante 8) (fig. G1).
• Abbassare la testa fino a quando la lama inizia a penetrare nella
scanalatura.
• Posizionare una squadra (66) contro la sezione sinistra (7) della
battuta e la lama (62) (fig. G2). L’angolo deve risultare a 90°.
AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama
con la squadra.
• Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
• ruotare la bussola di regolazione dell’eccentrico (67) fino a quando
la faccia della lama della sega è contro la battuta (fig. G1).
• Serrare la vite di blocco (65).
• Verificare che i segni rossi (68) vicino alle fessure della lama (52)
siano allineati alla posizione 0° sulle due scale (fig. H).
• Se necessaria una regolazione, allentare le viti (70) e riportarle
in linea con gli indicatori. La posizione a 45° adesso deve
essere precisa. In caso contrario, la lama non è perpendicolare
all’inclinazione del piano (vedere sotto).
Verifica e regolazione della lama rispetto al piano
(fig. I1, I2)
• Allentare la leva di blocco inclinazione (22) (fig. I1).
• Spingere la testa della sega a destra per assicurarsi che sia
completamente verticale e stringere la leva di blocco inclinazione.
• Abbassare la testa fino a quando la lama inizia a penetrare nella
scanalatura.
• Posizionare una squadra (66) sul piano e contro la lama (62) (fig. I2).
L’angolo deve risultare a 90°.
AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama
con la squadra.
• Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
• allentare la leva di blocco inclinazione (22) (fig. I1) e girare la vite di
fine corsa di regolazione dalla posizione verticale (71) in dentro o
in fuori fino a quando la lama si trova a 90° rispetto al piano, come
misurato con la squadra (66) (fig. I2).
Verifica e regolazione dell’angolo di inclinazione
(fig. A1, A2, H)
Le posizioni di taglio a troncare dritto e a 45° sono predefinite.
• Sollevare il pistone di indicizzazione del piano rotante (8) e ruotarlo
in senso antiorario per un quarto di giro (fig. A1).
• Allentare il morsetto del piano rotante (3). L'impugnatura
consente un'azione tipo cricchetto quando la rotazione completa
dell'impugnatura non è possibile.
• Afferrare l'impugnatura di azionamento (14) (fig. A2), premere la
leva di sgancio del portalama (13) e abbassare la sega a mezz'asta
circa (fig. A1).
• Ruotare la testina della sega con il piano rotante alla posizione
richiesta.
• Serrare il morsetto del piano rotante (3). Il pistone di
posizionamento del piano rotante (8) si innesterà automaticamente
(fig. A1).
Utilizzando le marcature rosse (68), è possibile impostare il banco della
troncatrice (4) a qualsiasi angolazione di troncatura sinistra o destra tra
0° e 45° (fig. H).
AVVERTENZA: per verificare la precisione, eseguire
sempre un taglio di prova su di un pezzo di legno di scarto.
Regolazione della battuta (fig. J1, J2)
La parte mobile della sezione sinistra della battuta può essere regolata
per fornire il massimo sostegno al pezzo vicino alla lama, e allo stesso
tempo permette alla sega di inclinarsi completamente a 45° a sinistra.
La distanza di scorrimento è limitata dai fine corsa in entrambe le
direzioni. Per regolare la battuta (7):
• Sollevare la leva (72) per rilasciare la battuta (7).
• Far scorrere la battuta verso sinistra.
• Eseguire una prova a vuoto con la sega spenta e verificare la
distanza. Regolare la battuta affinché sia il più possibile vicino alla
lama e fornire il massimo sostegno al pezzo, senza interferire con il
movimento verso l’alto e verso il basso del braccio.
• Spingere la leva (72) in basso per assicurare la battuta al suo posto.
Verifica e regolazione dell’angolo di inclinazione
(fig. J1, K1, K2)
• Far scorrere la battuta laterale il più possibile verso sinistra (fig. J1).
• Allentare la leva di fermo inclinazione (22) e muovere la testa della
sega verso sinistra. Questa è la posizione inclinata a 45°.
• Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
• ruotare la vite di arresto (73) in dentro o in fuori, in base alla
necessità, fino a che l’indice (74) punta su 45°.
ASSEMBLAGGIO PER L’UTILIZZO IN MODALITA’
SEGA DA BANCO
Passaggio dalla modalità troncatrice a quella di
sega da banco (fig. A1–A3, E2, L1, L2)
• Porre la lama in posizione di taglio a troncare a 0° con il pistone di
indicizzazione del piano rotante (8) correttamente posizionato e il
morsetto di bloccaggio del piano rotante (3) bloccato (fig. A1).
• Allentare il bullone del morsetto del coltello separatore (75) in
misura sufficiente da permettere al coltello separatore di entrare
nella fessura di montaggio (fig. L1).
• Prendere il coltello separatore (16) dalla posizione di riposo e
posizionarlo contro la testa della sega (fig. A2).
• Premere la leva di rilascio della protezione (13) per rilasciare la
protezione della lama (12), poi sollevare quest’ultima il più possibile
(fig. A1).
• Far scorrere completamente la staffa del coltello separatore (76)
all’interno della fessura di montaggio (77) (fig. L1). Serrare il bullone
del morsetto.
• Rilasciare delicatamente la protezione inferiore fino a quando non
ritorna al proprio posto dietro l’estremità che sporge dall’interno del
coltello separatore.
• Rimuovere la protezione applicabile sotto il piano da lavoro.
• Abbassare la testa della sega e ruotare il regolatore dell’altezza (23)
fino a poter inserire la staffa a “U” (56) sul perno fornito sulla base
(fig. E2).
• Ruotare la manopola (55) del regolatore per far sporgere la lama e
il coltello separatore dal piano della sega da banco (24) (fig. A3) per
assicurare la massima profondità di taglio nella modalità sega da
banco.
AVVERTENZA: la lama non deve bloccare la protezione
inferiore della stessa.
• Tirare verso sinistra la leva di rilascio del piano (2), sollevare la parte
frontale del piano e ribaltarlo indietro per 180° fino a quando il
dente del dispositivo di blocco del piano automaticamente inserisce
la leva di blocco della lama della sega per assicurarla in modalità
sega da banco (fig. L2).
69
ITALI A NO
AVVERTENZA: prestare attenzione per non perdere il
controllo del piano.
Posizione del coltello separatore (fig. M)
• Inserire il coltello separatore (16) come sopra descritto. Una volta
inserito, il coltello separatore non richiede ulteriori regolazioni.
Prima dell’utilizzo
• Montare la lama appropriata. Non utilizzare lame eccessivamente
consumate. La massima velocità di rotazione dell’apparato non
deve superare quella della lama della sega.
• Evitare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Lasciare che la lama tagli liberamente. Non forzare.
Inserire la protezione superiore della lama (fig. N)
• Prima di tagliare far raggiungere al motore la massima velocità.
La protezione superiore della lama (25) è progettata per essere
attaccata in modo rapido e semplice, tramite un morsetto a molla nel
foro del coltello separatore (16); una volta posizionato attraverso il pezzo
in modalità sega da banco.
• Assicurarsi che le manopole di blocco e le leve dei morsetti siano
serrate.
Fissare la protezione superiore della lama (25) al coltello separatore
tirando la manopola (76) per consentire al morsetto di inserirsi nella
protezione.
AVVERTENZA: non utilizzare la sega in modalità sega da
banco senza che la protezione superiore della lama sia
inserita correttamente.
Montaggio e regolazione della battuta parallela
(fig. O)
La battuta parallela a doppia altezza (26) può essere utilizzata in due
posizioni (11 o 60 mm). La battuta parallela può essere montata su
entrambi i lati della lama.
PER MONTARE LA BATTUTA NELLA GIUSTA POSIZIONE, PROCEDERE COME
SEGUE:
• Allentare la manopola (77).
• Fare scorrere il supporto da sinistra o da destra. Il morsetto (78) si
inserisce dietro la parte frontale del piano.
• Stringere la manopola (77).
• Verificare che la battuta sia parallela alla lama.
• Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
• Regolare la battuta in modo che sia parallela alla lama verificando
la distanza tra la lama e la battuta sia davanti che dietro la lama.
Per fare ciò, ruotare la vite di regolazione che sostiene la battuta in
dentro o in fuori, secondo necessità.
L’installazione di default della battuta prevede che questa sia sul lato
destro della lama.
PER PREPARARE LA BATTUTA PER L’UTILIZZO A SINISTRA DELLA LAMA, PROCEDERE COME SEGUE:
• Allentare la manopola (77).
• Estrarre il supporto (79) e riposizionarlo nell’altra estremità.
• Adattare la battuta al piano.
• Stringere la manopola (77).
AVVERTENZA: utilizzare il profilo da 11 mm per refilare
pezzi bassi e consentire l’ accesso tra la lama e la battuta
per lo spingipezzo (17).
AVVERTENZA: il lato posteriore della battuta deve
essere allo stesso livello del bordo anteriore del coltello
separatore.
Passaggio dalla modalità sega da banco a quella
troncatrice (fig. A3, D, E1, E2, L1)
• Rimuovere la battuta parallela (26). (fig. A3)
• Ruotare la manopola (55) del regolatore dell’altezza (23) per fornire
la profondità di taglio massima in modalità troncatrice (fig. E2).
• Procedere come descritto nella sezione “Ribaltamento della testa
della sega e del piano”.
• Allentare il bullone del morsetto del coltello separatore (75) e
rimuovere il coltello separatore (16) trattenendo la protezione della
lama (12) (fig. L1).
• Abbassare la protezione della lama.
• Posizionare il coltello separatore in posizione di riposo contro la
testa della sega.
• Sostituire la protezione sotto il piano da lavoro (50) (fig. D).
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA:
• Per gli utilizzatori in Gran Bretagna si faccia attenzione alle
normative “woodworking machines regulations 1974” e
ogni emendamento successivo.
• Assicurarsi che il materiale da segare sia fissato
saldamente al suo posto.
• Applicare solo una pressione delicata sull’apparato e non
esercitare pressione laterale sulla lama della sega.
• Evitare i sovraccarichi.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare
le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di
installazione della macchina deve essere selezionato in modo che
l'operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno
alla macchina da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare
senza limitazioni.
Per ridurre gli effetti delle vibrazioni, assicurarsi che la temperatura
ambiente non sia troppo fredda, che la macchina e gli accessori siano
mantenuti in modo adeguato e che le dimensioni del pezzo da lavorare
siano adatte a questa macchina.
Accensione e spegnimento (fig. A1–A2, P)
Questo apparato è dotato di due sistemi di accensione indipendenti.
Nella modalità sega da banco viene utilizzato l’interruttore On/off (1)
(A1). Nella modalità troncatrice, si utilizza l’interruttore di velocità (15)
(A2).
MODALITA’ TRONCATRICE (FIG. P)
L’interruttore On/off utilizzato in modalità sega da banco offre vantaggi
multipli:
– funzione di rilascio in mancanza di corrente: se dovesse verificarsi
un’interruzione nell’alimentazione elettrica per un motivo qualsiasi
l’interruttore deve essere appositamente riattivato.
– sicurezza supplementare: la piastra di sicurezza incernierata
può essere bloccata facendo passare un lucchetto attraverso
un dispositivo di bloccaggio centrale. La piastra funge anche da
pulsante di arresto di emergenza facilmente raggiungibile, poiché
premendo sulla parte anteriore della piastra si fa scattare il pulsante
di arresto.
Per accendere l’apparato, premere il pulsante verde di accensione (80).
Per spegnere l’apparato, premere il pulsante rosso di arresto (81).
MODALITÀ TRONCATRICE (FIG. A2)
Per accendere l’apparato premere l’interruttore a grilletto (15).
Per spegnere l’apparato rilasciare l’interruttore a grilletto.
TAGLI DI BASE
Funzionamento come troncatrice
È pericoloso lavorare senza protezioni. Le protezioni devono essere in
posizione quando si effettuano tagli.
70
I TALI ANO
• Assicurarsi che la protezione sotto il piano di lavoro non sia ostruita
dalla segatura.
• Serrare sempre il pezzo da segare quando si tagliano metalli non
ferrosi.
Operazioni generali
– Nella modalità troncatrice la testa della sega è automaticamente
bloccata in posizione superiore di “riposo”.
AVVERTENZA: in questa modalità non tagliare metalli.
Refilatura (fig. A2, T)
• Impostare l’angolo di inclinazione a 0°.
• Regolare l’altezza della lama della sega. La posizione corretta della
lama è quella in cui le punte di tre denti sporgono oltre la superficie
superiore del legno.
– Premendo la leva di rilascio della protezione, la testa della sega si
sblocca. Abbassare la testa della sega ritrae la protezione mobile
inferiore.
• Impostare la battuta parallela alla distanza desiderata.
– Non tentare di impedire che la protezione inferiore ritorni in
posizione di riposo una volta effettuato il taglio.
• Tenere le mani lontano dal percorso delle lame della sega.
– L’entità minima di asporto del materiale è di 10 mm.
– Nel tagliare pezzi di dimensioni ridotte (inferiori a 190 mm sul lato
sinistro o destro della lama), si raccomanda l’uso del morsetto
opzionale.
– Per tagliare profili in PVC con sezione ad “U”, utilizzate come
supporto un blocchetto di legno a profilo complementare, da
disporre al di sotto del pezzo da tagliare per ottenere il corretto
livellamento di appoggio.
Taglio verticale dritto a troncare (fig. Q)
• Regolare il piano rotante sulla posizione a 0° e assicurarsi che sia
inserito il pistone di indicizzazione del piano rotante.
• Stringere il pomello del morsetto del piano rotante.
• Posizionare il legno da tagliare contro la battuta. Impugnare
la maniglia di comando e premere la leva di retrazione della
protezione.
• Accendere l’apparato.
• Lasciare che la lama tagli liberamente. Non forzare.
• Dopo aver completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare
che la lama della sega si arresti completamente prima di far tornare
la testa alla sua posizione superiore di riposo.
• Rilasciare la leva di retrazione della protezione.
AVVERTENZA: non permettere che la testa della sega
torni bruscamente indietro per evitare danni.
Tagli angolati (fig. R)
• Tenere il pezzo da segare aderente al piano e contro la battuta.
Tenere il pezzo a circa 25 mm di distanza dalla lama della sega.
• Accendere l’apparato e far raggiungere alle lame la massima
velocità.
• Far avanzare lentamente il pezzo da segare al di sotto della
protezione superiore della lama, mantenendolo premuto
saldamente contro la battuta. Permettere ai denti di tagliare e non
forzare il pezzo da segare attraverso la lama. La velocità della lama
della sega deve rimanere costante.
• Ricordarsi di utilizzare lo spingipezzo (17) quando si è vicini alla
lama.
• Dopo aver eseguito il taglio spegnere l’apparato attendendo che la
lama della sega si arresti e rimuovere il pezzo.
AVVERTENZA: non spingere o afferrare il lato libero o
tagliato del pezzo da segare.
AVVERTENZA: utilizzare sempre lo spingipezzo quando si
esegue la refilatura di pezzi di piccolo taglio.
Tagli di sbieco (fig. U)
• Rilasciare la leva di fermo inclinazione e impostare la lama all’angolo
desiderato.
• Per evitare che il materiale si incastri tra la lama e la battuta,
posizionare la battuta a sinistra della lama.
• Procedere come per la refilatura verticale.
Tagli angolati (fig. V1–V3)
• Per regolare la battuta angolare, allentare il controdado della vite di
fermo (81) e avvitare il fermo (82) in dentro o in fuori fino a quando
l’indice di angolazione segna 0° (fig. V1).
• Impostare l’angolo di taglio desiderato.
• Impostare l’altezza e l’angolo della lama.
• Accertarsi che il morsetto del piano rotante sia ben serrato.
• Inserire la barra di scorrimento (83) della battuta angolare nella
scanalatura (84) nella sezione sinistra del piano (fig. V2).
• Procedere come per un taglio a troncare verticale dritto.
• Evitare che la lama tagli il piano se l’angolo non è a 45°.
AVVERTENZA: si taglia in diagonale un pezzo di legno
con un piccolo fuori taglio, posizionare il legno in modo
che il fuori taglio sia dalla parte della lama con l’angolo
più grande rivolto verso la battuta, per esempio: taglio
angolato a sinistra, fuori taglio verso destra, fuori taglio
verso sinistra.
Tagli di sbieco (fig. A2, S)
• Rilasciare la leva di fermo inclinazione (22) e inclinare la testa
all’angolo desiderato.
• Stringere la leva di blocco inclinazione.
• Procedere come per un taglio a troncare verticale dritto.
Taglio composto
Questo tipo di taglio è una combinazione di taglio angolato e di taglio
di sbieco. I limiti sono di 35° per i tagli angolari e di 30° per i tagli di
sbieco. Si raccomanda di non superare tali limiti.
Impostate la posizione di taglio di sbieco e poi quella di taglio angolare.
Funzionamento come sega da banco
• Utilizzare sempre il coltello separatore.
• Assicurarsi sempre che il coltello separatore e la protezione della
lama siano correttamente allineati.
• Assicurarsi sempre che la sega sia impostata e bloccata a
un’angolazione di 0°.
• Allentare la manopola di fermo angolazione (85) e ruotare la battuta
per impostare la scala all’angolo desiderato (fig. V3).
• Allentare la manopola di fermo angolazione (85).
• Posizionare il pezzo da segare contro la superficie piatta della
battuta di blocco. Accendere e, tenendo saldamente il pezzo da
segare, far scorrere la battuta lungo la scanalatura per direzionare
il pezzo contro la lama. Una volta completato Il taglio, spegnere
l’apparato immediatamente.
Posizioni della battuta, modalità sega da banco
(fig. W)
– Per refilare materiali sottili utilizzare il profilo da 11 mm della battuta
parallela a doppia altezza e posizionare la battuta di fronte al bordo
anteriore del coltello separatore.
– Per refilare materiali più spessi utilizzare il profilo da 60 mm della
battuta parallela a doppia altezza.
– Per il taglio a troncare di pezzi stretti e corti (fig. W):
• Disporre la battuta parallela con il profilo inferiore rivolto verso
la lama e montare l’estremità posteriore della battuta in linea
con il bordo in entrata della lama.
• Posizionare il pezzo da segare contro la battuta angolare (da
0° a 90°) e premere su quest’ultima per eseguire il taglio.
• Per evitare che piccoli pezzi di fuori taglio si incastrino contro
la lama, preparare uno spezzone di legno a punta e fissarlo
sul bordo posteriore del piano di lavoro in prossimità del lato
destro della lama in modo da deviare automaticamente verso
destra gli sfridi.
71
ITALI A NO
– Per refilare pezzi stretti (< 120 mm) e lunghi:
• Posizionare la battuta sulla posizione più arretrata per
mantenere la precisione durante tagli lunghi.
lunghezza dell’asta fissata all’apparato e dalla posizione di serraggio
in morsa del tavolo. Il piano laterale di prolunga deve essere impiegato
congiuntamente con le barre di guida (29) (opzionale).
• Spingere il pezzo da segare con entrambe le mani (una su
ogni lato della lama).
Il piano regolabile riporta incisa una scala graduata sul bordo anteriore e
montato su una base resistente fissata alle barre di guida.
• Utilizzare uno spingipezzo quando il materiale si avvicina alla
lama.
• Sostenere i pezzi lunghi in corrispondenza del lato di uscita.
– Per refilare pezzi larghi (> 120 mm):
• Regolare la battuta in avanti come illustrato nella figura W nel
caso in cui i pezzi da segare tendano a incastrarsi tra la lama
o il coltello separatore e la battuta.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: prima di assemblare qualsiasi accessorio
disinserire sempre l’apparato dalla presa elettrica.
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DEWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere rischioso. Pertanto, per
ridurre il rischio di lesioni, vanno utilizzati solo gli accessori
DEWALT previsti per questo prodotto.
• Inserire il piano di prolunga sul lato destro dell’apparato per
consentire continuità di scala su entrambi i piani.
PIANO SCORREVOLE SINGOLO (FIG. A7)
Il piano scorrevole (37) permette la lavorazione di pannelli con
dimensioni massime di 1200 x 900 mm alla sinistra della lama.
Le barre di guida sono montate su di una robusta base in alluminio
estruso, facilmente smontabile dall’apparato e completamente
regolabile su tutti i piani.
La battuta include un metro a nastro per l’intera lunghezza che
consente un rapido posizionamento di un fermo e un sostegno
regolabili per pezzi stretti.
PIANO SCORREVOLE DOPPIO
Il piano scorrevole permette la lavorazione di pannelli con dimensioni
massime di 1.850 mm alla sinistra della lama.
Trasporto
SET DI ASPIRAZIONE DELLE POLVERI (FIG. A1, A2, A8)
AVVERTENZA: trasportare sempre l’apparato in modalità
sega da banco, con la protezione superiore della lama
inserita.
Questo apparato è dotato di tre punti di raccordo per l’aspirazione delle
polveri, impiegabili in entrambe le modalità.
• Quando si sega il legno, collegare sempre un dispositivo di
aspirazione delle polveri progettato secondo le norme relative
all’emissione delle polveri.
AVVERTENZA: Ove possibile, collegare un dispositivo
di estrazione della polvere progettato in conformità alle
normative riguardanti l'emissione di polvere.
Collegare un dispositivo di raccolta della polvere progettato in
conformità alle rispettive normative. La velocità dell'aria dei sistemi
collegati esternamente sarà di 20 m/s +/- 2 m/s. Velocità da misurare
nel tubo di collegamento al punto di raccordo, con l'apparato collegato
ma non in funzione.
• Rimuovere le gambe.
AVVERTENZA: quando si sposta l’apparato farsi aiutare.
L’apparato è molto pesante per poter essere maneggiato
da una sola persona.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per funzionare a lungo con
una manutenzione minima. Per avere prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e staccarla dall’alimentazione prima
di installare e rimuovere gli accessori, di regolare o
cambiare impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi
che l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Un kit per la polvere separato è disponibile come optional (DE3500)
1. Inserire il tubo di estrazione della polvere negli ugelli; il tubo più
lungo nell'ugello superiore.
2. Collegare i tubi al connettore a tre vie.
COLLEGAMENTO IN MODALITÀ TRONCATRICE
• Collegare un tubo flessibile alla protezione sotto il piano.
• Collegare un tubo flessibile allo scarico di piccolo diametro e l’altro
a quello di diametro grande utilizzando i beccucci corrispondenti.
Lubrificazione
• Collegare i tubi flessibili al raccordo a tre vie.
I cuscinetti del motore sono prelubrificati e a tenuta stagna.
• Collegare l’unico foro di uscita del raccordo a tre vie al tubo
dell’aspiratore delle polveri.
Collegamento in modalità sega da banco
• Sostituire la normale protezione della lama con la protezione in
dotazione al set di aspirazione delle polveri e collegare quindi a
quest’ultima il tubo flessibile della protezione sotto il piano.
• A intervalli regolari lubrificare leggermente con olio la superficie di
scorrimento del piano rotante in corrispondenza del punto in cui
questa giunge a contatto con il piano fisso.
• Pulire periodicamente le parti soggette all’accumulo di segatura e
trucioli con una spazzola asciutta.
• Procedere come per la posizione troncatrice.
SOSTEGNO AGGIUNTIVO E FERMO SCORREVOLE DELLA SEGA (FIG. A4)
Il sostegno aggiuntivo e il fermo scorrevole possono essere montati sia
sul lato sinistro che destro o su entrambi i lati.
• Inserire gli elementi 28–34 nelle due barre di guida (29).
• Utilizzare l'arresto girevole (30) per il taglio a troncare di tavole a
larghezza 210 mm (15 mm di spessore).
PIANO DI SUPPORTO A RULLI (FIG. A5)
Nella modalità troncatrice il piano di supporto a rulli può essere montato
sia sul lato sinistro che destro o su entrambi i lati.
Nella modalità sega da banco può inoltre essere montato anteriormente
o posteriormente al piano della sega.
PIANO LATERALE DI PROLUNGA (FIG. A6)
Il piano laterale di prolunga consente di aumentare di 600 mm o
più la distanza della lama alla battuta per refilare, a seconda della
72
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria, in base allo sporco visibile all’interno e intorno
alle prese d’aria di ventilazione. Quando si esegue questa
procedura indossare occhiali di protezione e mascherine
antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire la
superficie della tavola a intervalli regolari.
I TALI ANO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire il
sistema di raccolta della polvere a intervalli regolari.
Prima dell'uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il
portalama mobile inferiore e il tubo di estrazione della polvere, per
verificarne il corretto funzionamento. Assicurarsi che i trucioli, la polvere
o le particelle del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una
delle funzioni.
Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano
incastrati tra la lama della sega e i portalama, scollegare la macchina
dalla corrente elettrica e seguire le istruzioni fornite nella sezione
Montaggio della lama della sega. Rimuovere le parti incastrate e
riassemblare la lama della sega.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DEWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo gli
accessori raccomandati DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori
più adatti.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è più utilizzato, non
effettuare lo smaltimento con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto
per la raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati e imballaggi
permette il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire l’inquinamento ambientale
e riduce la richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata di prodotti elettrici
può avvenire a domicilio, presso le sedi di raccolta comunali oppure
presso il rivenditore all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi prodotti alla fine
della loro vita utile. Per usufruire di questo servizio, restituire il prodotto a
un tecnico autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per conto del
cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni autorizzato più vicino
rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato nel presente
manuale. In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni autorizzati
DEWALT, con i dettagli completi del servizio post-vendita e i contatti, è
disponibile su Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una garanzia
eccezionale per i professionisti che utilizzano i suoi
apparati. Questa dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura assicurativa
dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per l’utente privato non
professionista. La garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE GARANTITA•
Se non è completamente soddisfatto
delle prestazioni del suo utensile DEWALT, può
semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione del prodotto.
Il prodotto deve aver subito un’usura normale in rapporto
al numero di giorni in cui è stato utilizzato va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se ha bisogno di manutenzione o di assistenza tecnica per
il suo utensile DEWALT, nei 12 mesi successivi all’acquisto,
le saranno fornite gratuitamente da un riparatore autorizzato
DEWALT. Deve presentare uno scontrino che provi
l’acquisto. Sono compresi i costi di manodopera, mentre
sono esclusi quelli per gli accessori e i ricambi, a meno che
non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il suo prodotto
DEWALT si rivelasse difettoso a causa di imperfezioni nei
materiali o nella costruzione, le garantiamo la sostituzione
gratuita di tutte le parti difettose oppure, a nostra
discrezione, la sostituzione gratuita dell’intero apparato a
condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale usura;
• non siano avvenuti tentativi di riparazione da parte di
persone non autorizzate a farli;
• sia presentato uno scontrino che provi l’acquisto del
prodotto.
• il prodotto va restituito come era al momento
dell’acquisto con tutti i componenti originali.
Se si desidera presentare un reclamo, si prega di contattare
il venditore o individuare il riparatore autorizzato più vicino
rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare un elenco
dei riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi
alla nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
73
N ED E R L A ND S
KLAPZAAGTAFEL DW743N
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht. Door haar jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT
zich tot één van de meest betrouwbare partners voor gebruikers van
professioneel elektrisch gereedschap ontwikkeld.
Technische gegevens
Voltage
Type
Ingaand vermogen
230 V gereedschap
Snelheid zonder weerstand
Zaagbladdiameter
Zaagbladboorgat
Dikte zaagblad
Dikte zaagtand
Dikte splijtmes
Verstekzaag (max. posities)
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
s
kg
Schuine hoek (max. posities)
Automatische remtijd zaagblad
Gewicht
Snijdvermogen
Verstekzaagmodus (afb. b)
Snijdhoek
Rechte dwarsdoorsnede
Tafel 45º naar rechts
gedraaid voor verstekzagen
Tafel 45º naar links
gedraaid voor verstekzagen
Zaagblad 45º naar links
gekanteld voor schuine sneden
DW743N
QS
230
2
DW743N
DK
230
3
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Grootte van materiaal
H mm
B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
140
Opmerkingen
Plaats werkstuk
tegen
geleider (X)
Geen
verpakkingsstuk
nodig
m/s²
m/s2
2,0
1,5
2,0
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt gegeven,
is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test
volgens EN 61029 en kan worden gebruikt om het ene gereedschap
met het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een eerste
inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het gereedschap wordt
uitgeschakeld of als het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verminderen gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de operator
te beschermen tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de
handen warm, organisatie van werkpatronen.
230 V gereedschappen
10 Ampère, hoofdstroom
OPMERKING: Dit toestel is bedoeld voor aansluiting op een
stroomvoorzieningssysteem met een maximale toegestame
systeemimpedantie Zmax van 0,30 Ω op het interfacepunt
(elektriciteitskast) van de voorziening van de gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel alleen wordt
aangesloten op een elektriciteitssysteem dat aan bovenvermeld vereiste
voldoet. Indien nodig kan de gebruiker het elektriciteitsbedrijf vragen
naar de systeemimpedantie op het interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
Dwarsdoorsnede
op max.
hoogte
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door
en let op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien dit niet
wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat,
indien dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood
of ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, indien dit niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
mm
mm
mm
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
106
2,9
93
3
106
2,9
74
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
Onzekerheid K =
Zekeringen:
Europa
Zaagbank modus
Max. trekzaagvermogen links/rechts
Diepte van snede bij 90º
Diepte van snede bij 45º
(geluidsdruk)
(onzekerheidsfactor geluidsdruk)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid akoestisch vermogen)
Vibratietotaalwaarden (triax-vectorsom) bepaald volgens EN 61029-1 en
EN 61029-2-11.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Geeft scherpe hoeken aan.
N EDERLANDS
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
8. Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen vast
komen te zitten in bewegende delen. Schoenen met profielzolen zijn
aanbevolen wanneer u buitenshuis werkt. Houd lang haar bijeen.
9. Gebruik beschermend materiaal.
DW743N
DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
“technische gegevens” in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 61029-1; EN 61029-2-11.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact op met DEWALT via
het volgende adres of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DEWALT.
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker
bij werkzaamheden waarbij stof of rondvliegende deeltjes vrijkomen.
Draag ook een hittebestendige schort indien deze deeltjes heet
kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd een
veiligheidshelm.
10. Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van
voorzieningen voor afvoer en opvang van stof, zorg dan dat deze
zijn aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11. Gebruik het snoer niet verkeerd.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe
randen. Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
12. Zeker het werkstuk.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.01.2010
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van
elektrisch gereedschap, is het belangrijk dat u zich altijd
houdt aan elementaire veiligheidsmaatregelen om de
kans op brand, elektrische schok en lichamelijk letsel te
verkleinen, met inbegrip van de onderstaande maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en
bewaar deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
Algemene veiligheidsregels
1. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de hand.
2. Houd rekening met de omgeving van de werkplek.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het
gereedschap niet in een vochtige of natte omgeving. Houd de
werkplek goed verlicht (250–300 Lux). Gebruik het gereedschap
niet op plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat, bijv. in de
buurt van brandbare vloeistoffen en gassen.
3. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld
pijpen, radiatoren, kooktoestellen en koelkasten). Bij gebruik van
het gereedschap onder extreme omstandigheden (bijvoorbeeld
hoge luchtvochtigheid, als er metaalslijpsel wordt geproduceerd
enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door een
scheidingstransformator of een (FI) aardlekschakelaar te plaatsen.
4. Houd andere mensen uit de buurt.
Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het werk zijn
betrokken het gereedschap of het verlengsnoer aanraken en houd
ze uit de buurt van de werkplek.
5. Berg ongebruikt gereedschap op.
Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op een
droge plek bewaard worden en veilig opgeborgen zijn, buiten het
bereik van kinderen.
6. Forceer het gereedschap niet.
Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de
bedoelde wijze wordt gebruikt.
7. Maak gebruik van het juiste gereedschap.
Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware machines
uit te voeren. Gebruik het gereedschap niet voor doeleinden
waarvoor het niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld cirkelzagen niet
om boomtakken of houtblokken te zagen.
Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het te
bewerken deel vast te zetten. Dit is veiliger dan wanneer u uw
handen gebruikt en bovendien kunt u de machine dan met beide
handen bedienen.
13. Zorg voor een veilige houding.
Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
14. Onderhoud gereedschap met zorg.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon voor betere en veiligere
prestaties. Volg aanwijzingen voor het smeren en verwisselen
van hulpstukken. Inspecteer het gereedschap regelmatig en
laat het repareren door een bevoegde reparatieservice als het is
beschadigd. Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon en
vrij van olie en vet.
15. Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt
en wanneer u onderhoud aan de machine uitvoert of accessoires
als bladen, boren en snijstukken verwisselt.
16. Verwijder stel- en moersleutels.
Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stel- en
moersleutels zijn verwijderd voordat u het gereedschap gebruikt.
17. Vermijd onbedoeld inschakelen.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg
ervoor dat het gereedschap uit staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
18. Maak gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
buitengebruik.
Controleer voor gebruik de verlengkabel en vervang deze als die
beschadigd is. Gebruik, wanneer het gereedschap buiten wordt
gebruikt, alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik
en als zodanig zijn gemarkeerd.
19. Blijf alert.
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het
gereedschap niet wanneer u moe bent of wanneer u drugs of
alcohol hebt gebruikt.
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer voor gebruik het gereedschap en het stroomsnoer
zorgvuldig om vast te stellen dat het op juiste wijze werkt en
de bedoelde taken uitvoert. Controleer of bewegende delen
zich in de juiste positie bevinden en goed zijn bevestigd, of er
defecte onderdelen zijn, of ze juist zijn gemonteerd en of er
sprake is van andere zaken die bediening kunnen beïnvloeden.
Een beschermstuk of ander onderdeel dat is beschadigd dient
op de juiste wijze te worden vervangen of gerepareerd door
een bevoegde reparatieservice, tenzij in de handleiding anders
wordt aangegeven. Laat een bevoegde reparatieservice defecte
schakelaars vervangen. Gebruik het gereedschap niet als de aan-/
uitschakelaar niet naar behoren werkt. Probeer nooit zelf reparaties
uit te voeren.
75
N ED E R L A ND S
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire
of hulpstuk of het uitvoeren van werkzaamheden met
dit gereedschap buiten wat is aanbevolen in deze
instructiehandleiding, kan risico op persoonlijk letsel met
zich meebrengen.
21. Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd persoon.
Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden
uitgevoerd door bevoegde personen die gebruikmaken van
originele reserveonderdelen; dit kan anders resulteren in aanzienlijk
gevaar voor de gebruiker.
Aanvullende veiligheidsregels voor klapzaagtafels
• Sta niet toe dat ongetrainde mensen deze machine bedienen.
• Gebruik de zaag niet om iets anders dan aluminium, hout of
vergelijkbaar materiaal te zagen.
• Kies het juiste zaagblad voor het materiaal dat dient te worden
gesneden.
• Gebruik geen gebroken of beschadigde zaagbladen.
• In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet
u de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact trekken.
• Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de
machine aan zodat andere mensen niet proberen de niet (goed)
functionerende machine te gebruiken.
• Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale
aanvoerdruk tijdens het zagen, zet de machine dan uit en trek
de stekker uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en zorg
voor vrijloop van het zaagblad. Zet de machine aan start de
zaagwerkzaamheden weer met verminderde aanvoerdruk.
• Zaag nooit een lichte legering, vooral niet magnesium.
• Monteer, wanneer de situatie dat toelaat, de machine op een
werkbank met bouten van een diameter van 8 mm en een lengte
van 80 mm (afb. C2).
Aanvullende veiligheidsregels voor verstekzagen
• Zorg ervoor dat alle vergrendelingknoppen en klemhendels stevig
vastzitten voordat u met een handeling begint.
• Gebruik geen HSS zaagbladen.
• Bedien de machine niet als de beveiliging niet is aangebracht of als
de beveiliging niet werkt of niet correct is onderhouden.
• Gebruik correct geslepen zaagbladen. Houd u aan de maximum
snelheidsmarkering op het zaagblad.
• Gebruik uw zaag nooit zonder de zaagplaat.
• Gebruik uitsluitend zaagbladen die door de fabrikant worden
aanbevolen en die voldoen aan EN 847-1.
• Gebruik de zaag niet zonder dat de beveiligingen en het splijtmes
in positie zijn en goed zijn onderhouden, vooral als u wissels van de
verstekzaagmodus naar de zaagbankmodus en vice versa.
• Zorg ervoor dat de vloer rondom de machine vlak is, goed
onderhouden en vrij van los materiaal, bv. splinters en afgesneden
delen.
• Zorg voor geschikte algemene en plaatselijke verlichting.
• Draag geschikte persoonlijke bescherming indien nodig, inclusief:
– gehoorbescherming om het risico op gehoorverlies te
verminderen;
– mondbescherming om het risico op het inademen van schadelijke
stofdeeltjes te verminderen;
– handschoenen voor het vastpakken van zaagbladen en grof
materiaal. Zaagbladen dienen in een houder te worden gedragen
indien dit mogelijk is.
• Vermijd het verwijderen van afgesneden delen of andere delen van
het werkstuk uit het snijdgebied terwijl de zaag in werking is en de
zaagkop niet tot stilstand is gekomen.
• Vervang de tafelinvoer als deze versleten is.
• Vervang de tafel wanneer de sleuf in de tafel te breed is.
• Meld defecten aan de machine, inclusief de beschermingen of
zaagbladen, aan uw dealer zodra deze worden ontdekt.
• Plaats nooit één van de handen in het gebied van het zaagblad als
de zaag op de elektrische stroomvoorziening is aangesloten.
• Probeer nooit een bewegende machine snel te stoppen door een
stuk gereedschap of iets anders tegen het zaagblad te duwen; dit
kan onbedoeld ernstige ongelukken veroorzaken.
• Lees voordat u enig accessoire gebruikt de gebruiksaanwijzing. Het
onjuiste gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
• Kies het juiste zaagblad voor het materiaal dat dient te worden
gesneden.
• Houd u aan de maximum snelheidsmarkering op het zaagblad.
• Gebruik een houder of draag handschoenen als u een zaagblad
vastpakt.
• Zorg ervoor dat het zaagblad correct is bevestigd voor gebruik.
• Zorg ervoor dat het zaagblad in de juiste richting draait. Houd het
zaagblad scherp.
• Gebruik geen zaagbladen met een grotere of kleinere diameter
dan aanbevolen. Zie de technische gegevens voor de juiste
zaagbladkwalificatie. Gebruik uitsluitend de zaagbladen vermeld in
deze gebruiksaanwijzing, in overeenstemming met EN 847-1.
• Overweeg om speciaal ontworpen geluidsverminderende
zaagbladen te gebruiken.
• Gebruik geen HSS zaagbladen.
• Gebruik geen gebroken of beschadigde zaagbladen.
• Gebruik geen schuurschijven.
• Zorg ervoor dat de bovenkant van het zaagblad volledig door de
verstekzaagmodus is omgeven.
• Til het zaagblad omhoog uit de zaagplaat in het te bewerken
materiaal voordat u de schakelaar loslaat.
• Zorg ervoor dat de arm veilig is vastgezet in werkpositie in de
zaagbankmodus.
• Zorg ervoor dat de arm stevig vast zit als u schuine sneden maakt.
• Zorg ervoor dat de arm veilig is vastgezet als u schuine hoeken
zaagt in de zaagbankmodus.
• De zaagbladbeveiliging op uw zaag gaat automatisch omhoog als
de arm naar beneden wordt geduwd; ze gaat omlaag over het
zaagblad als de arm wordt opgetild. De bescherming kan met de
hand worden opgetild als u zaagbladen installeert of verwijdert, of
voor een controle van de zaag. Til de zaagbladbescherming nooit
met de hand op, tenzij de zaag is uitgeschakeld.
• Doe voorzichtig als u groeven maakt tijdens de zaagbankmodus
door een geschikt beveiligingssysteem te gebruiken. Het zagen van
een sleuf is niet toegestaan.
• Sluit de zaag aan op een stofopvangapparaat wanneer u hout
zaagt. Houd altijd rekening met factoren die van invloed zijn op de
blootstelling aan stof, zoals:
• Houd de vloer rondom de machine schoon en vrij van los materiaal,
bv. splinters en afgesneden delen.
– Type materiaal dat moet worden bewerkt (spaanplaat
produceert meer stof dan hout);
• Controleer regelmatig of de motorluchtgaten schoon en vrij van
splinters zijn.
– Juiste afstelling van het zaagblad;
• Vervang de zaagplaat als deze versleten is.
– Controleer dat de lokale afzuiging en ook kappen, schermen en
kokers goed zijn afgesteld.
• Sluit de machine van de stroomvoorziening af voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert of als u het zaagblad vervangt.
– Stofafzuiging met luchtsnelheid van niet minder dan 20 m/s
• Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit als de
machine nog in werking is en de kop niet in de rustpositie staat.
• Gebruik geen schurende schijven of diamantsnijwielen.
• Verwijder geen uitgezaagde of andere delen van het werkstuk uit
het zaaggebied terwijl de machine loopt en de zaagkop niet in
rustpositie staat.
76
• Klem niets tegen de koeling aan om de motorkast vast te houden.
• Bevestig de machine altijd aan een werkbank indien mogelijk.
• Als u een laser gebruikt om de snijdlijn aan te geven, zorg er
dan voor dat de laser van klasse 2 is in overeenstemming met
N EDERLANDS
EN 60825-1:200I. Vervang de laserdiode niet voor een ander type.
Zorg dat de laser door een erkende reparateur wordt gerepareerd
indien deze beschadigd is.
• Gebruik de machine nooit in de verstekstand als de beschermkap
niet is gemonteerd (50, afb. D).
• Gebruik altijd de aanduwstok. Zaag nooit werkstukken korter dan
30 mm.
• Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
– Hoogte 68 mm bij breedte 140 mm bij lengte 600 mm
– Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een
geschikte aanvullende tafel, bijv. DE3497. Klem het werkstuk
altijd stevig vast.
• Klem het werkstuk altijd stevig vast.
Aanvullende veiligheidsregels voor zaagbanken
• Gebruik geen zaagbladen met een dikte die groter is of een
tandbreedte die kleiner is dan de dikte van het splijtmes.
• Zorg ervoor dat het zaagblad in de juiste richting draait en dat de
tanden naar de voorzijde van de zaagbank wijzen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van zagen:
– letsel veroorzaakt door het aanraken van roterende delen
Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en het
toepassen van veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico van ongelukken die worden veroorzaakt door de
onbedekte delen van het roterende zaagblad.
– Het risico op letsel als u het zaagblad vervangt.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u de bescherming
openmaakt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het inademen van stof dat
ontstaat bij het zagen van hout, in het bijzonder eiken, beuken en
MDF.
De volgende factoren zijn van invloed op de geluidsproductie:
– Het te zagen materiaal.
– Het type zaagblad.
– De aanvoerdruk.
• Zorg ervoor dat alle klemhendels goed vast zitten voordat u een
handeling begint.
De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
• Zorg ervoor dat alle zaagbladen en flenzen schoon zijn en de
inspringende kanten van de kraag tegen het zaagblad aanliggen.
Maak de spanmoer stevig vast.
– Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd
• Houd het zaagblad scherp en juist ingesteld.
• Zorg ervoor dat het splijtmes is aangepast op de juiste afstand van
het zaagblad - maximaal 5 mm.
• Bedien de zaag nooit zonder dat de bovenste en onderste
beveiligingen op hun plaats zitten.
– Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt.
– Versleten zaagblad.
– Werkstuk wordt niet nauwkeurig geleid.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
• Houd uw handen uit de loop van het zaagblad.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Sluit de zaag af van de stroomvoorziening voordat u zaagbladen
vervangt of onderhoud uitvoert.
Draag gehoorbescherming.
• Gebruik te allen tijde een duwstok en zorg ervoor dat u uw handen
niet dichter dan 150 mm vanaf het zaagblad houdt terwijl u aan het
zagen bent.
Draag oogbescherming.
• Probeer niet op een andere dan het opgegeven voltage te werken.
• Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan als het in werking
is.
Gebruik nooit de verstekzaag wanneer de beschermkap niet
is geplaatst.
• Grijp niet achter het zaagblad.
• Houd de duwstok altijd op zijn plaats als het apparaat niet in
gebruik is.
✔
• Ga niet bovenop het apparaat staan.
• Zorg er tijdens transport voor dat het bovendeel van het zaagblad
bedekt is, bv. door een bescherming.
Als u de machine in de verstekzaagmodus gebruikt, zorg er
dan voor dat u de trekschakelaar bedient als u aan en uit
schakelt. Bedien de schakelbox niet in deze modus.
• Gebruik de bescherming niet om vast te pakken of voor transport.
• Gebruik geen zaagbladen met een dikte die groter is of een
tandbreedte die kleiner is dan de dikte van het splijtmes.
• Overweeg om speciaal ontworpen geluidsverminderende
zaagbladen te gebruiken.
Als u de machine in de zaagbankmodus gebruikt, zorg
er dan voor dat het splijtmes is gemonteerd. Gebruik de
machine niet zonder het splijtmes.
• Houd de duwstok altijd op zijn plaats als het apparaat niet in
gebruik is.
• Zorg er tijdens transport voor dat het bovendeel van het zaagblad
bedekt is, bv. door een bescherming.
Gebruik het splijtmes niet als u de machine in de
verstekzaagmodus gebruikt. Zorg ervoor dat het splijtmes
stevig is vastgemaakt in de hoogste ruststanden (afb. A2).
Aanvullende Veiligheidsregels voor
Tafelzaagmachines
• Sponningen, sleuven en groeven zagen is niet toegestaan.
Draagpunt
• Gebruik altijd de aanduwstok. Zaag nooit werkstukken kleiner dan
30 mm.
• Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld voor een
maximaal werkstukformaat van:
– Hoogte 70 mm bij breedte 600 mm bij lengte 1.500 mm
– Langere werkstukken moeten worden ondersteund door een
geschikte aanvullende tafel, bijv. DE3497 of DE3472.
POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIG. ) A1]
De datumcode (39), die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
77
N ED E R L A ND S
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
OPTIONELE ACCESSOIRES
Voor gebruik in de verstekzaagmodus:
1 Gedeeltelijk gemonteerde machine
A4
4 Poten
28 Verstelbare standaard 760 mm (max. hoogte) (DE3474)
1 Box met daarin:
29 Ondersteuning geleiderails 1.000 mm (DE3494)
1 Bovenste bescherming voor zaagbankstand
29 Ondersteuning geleiderails 500 mm (DE3491)
1 Ondertafel bescherming voor de verstekzaagstand
30 Draaistop (DE3462)
1 Parallelgeleider
31 Lengtestop voor korte werkstukken (te gebruiken met geleidende
rails [29]) (DE3460)
1 Duwstok
1 Plastic tas met daarin:
32 Ondersteuning met verwijderbare stop (DE3495)
4 M8 vergrendelingknoppen
33 Ondersteuning met verwijderde stop (DE3495)
4 M8 x 50 bouten met bolcilinderkop
34 Materiaalklem (DE3461)
4 D8 platte sluitringen
1 Vergrendeling pakkingring
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
A5
35 Roller ondersteunende tafel (DE3497)
Voor gebruik in de zaagbankmodus:
A3
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
27 Verstekzaaggeleider (DE3496)
• Verwijder de zaag voorzichtig uit het verpakkingsmateriaal.
A6
Beschrijving (afb. A1–A8)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
A1
36 Verlengtafel (DE3472)
A7
37 Enkelvoudige schuiftafel (DE3471)
Niet afgebeeld
1 Schakelaar aan/uit (zaagbankmodus)
2 Hendel tafelvrijgave
3 Draaiende tafelklem
4 Verstekzaagtafel
5 Draaiende tafel
6 Geleider aan de rechterkant
7 Geleider aan de linkerkant
8 Positietaster draaiende tafel
9 Verstekzaagschaal/tafelinvoer
10 Adapter voor stofverwijdering
11 Vaste bovenste zaagbladbescherming
12 Verplaatsbare onderste zaagbladbescherming
13 Beveiliging vrijgavehendel
– Dubbele schuiftafel
Voor gebruik in alle modi:
A8
38 Driewegs stofverwijderingskit (DE3500)
BEDOELD GEBRUIK
Uw DEWALT combinatiezaag is ontworpen als verstekzaag of zaagtafel
voor het gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uitvoeren van de vier
belangrijkste zaagwerkzaamheden, te weten overlangszagen, afkorten,
afschuinen en verstekzagen.
Het apparaat is ontworpen voor gebruik met een hardmetaal zaagblad
met nominale zaagbladdiameter van 250 mm, voor het professioneel
zagen van hout, houtproducten en kunststoffen.
VERSTEKZAAGMODUS
14 Bedieningshendel
In de verstekzaagmodus wordt de machine gebruikt in verticale,
verstekzaag of schuine hoek stand.
A2
ZAAGBANKMODUS
14 Bedieningshendel
Omgedraaid op zijn middenas wordt de zaagmachine gebruikt om
standaard trekzaaghandelingen uit te voeren en voor het zagen van
brede stukken door het werkstuk handmatig tegen het zaagblad te
voeren.
15 Trekkerschakelaar (verstekzaagmodus)
16 Splijtmes
17 Duwstok
18 Poot
WAARSCHUWING: Gebruik de machine niet voor andere
doeleinden dan worden beschreven.
19 Voet
Elektrische veiligheid
20 Tafelvergrendeling
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer
altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het
typeplaatje.
21 Retentiebeugel zaagtafel
22 Klemhendel schuine hoeken
ZAAGBANKMODUS
A3
Deze machine heeft een klasse I-constructie; daarom is een geaarde
aansluiting vereist.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door
een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via de DEWALT
servicedienst.
22 Klemhendel schuine hoeken
23 Hoogteaanpassing
24 Zaagbanktafel
25 Beveiliging bovenste zaagblad
26 Parallelgeleider
27 Verstekzaaggeleider (accessoire)
78
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengkabel nodig is, maak dan gebruik van een goedgekeurde
verlengkabel, geschikt voor de stroominvoer van dit gereedschap (zie
technische gegevens).
N EDERLANDS
De minimale conductorgrootte is 1,5 mm2. Als u een haspel gebruikt,
dient u het snoer altijd volledig af te rollen. Zie ook de onderstaande
tabel.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg
ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
Uitpakken
WAARSCHUWING: Zoek altijd hulp als u de machine
verplaatst. De machine is te zwaar om door één persoon te
worden verplaatst.
• Verwijder het losse verpakkingsmateriaal uit de doos.
• Til de machine uit de doos.
• Verwijder de onderdelendoos uit het binnenste van de machine.
• Verwijder al het overgebleven verpakkingsmateriaal van de
machine.
De poten monteren (afb. C1)
Als de poten gemonteerd zijn, is de machine geschikt om stand-alone
te worden geplaatst.
• Draai de machine ondersteboven.
• Steek een slotbout (47) vanaf de platte kant door de gaten in ieder
van de poten (18).
• Plaats een vergrendelknop (48) en sluitring (49) op de bouten.
• Plaats een poot (18) op ieder van de bevestigingspunten (46) die
zich aan de randen aan de binnenkant van het onderstel bevinden.
Zorg voor iedere poot dat de vergrendelingknop en sluitring zich
aan de buitenkant van het open gat bevinden.
• Maak de vergrendelingknoppen vast.
• Zet de machine rechtop. Zorg ervoor dat ze waterpas staat; pas de
klemhoogte van de poten aan indien nodig.
De machine op de werkbank monteren (afb. C2)
Wanneer u de poten van de zaagtafel losneemt, kunt u de machine op
een werkblad plaatsen. Zorg ervoor dat u veilig kunt werken, bevestig
de machine op het werkblad met bouten van een diameter van 8 mm
en een lengte van 80 mm.
ASSEMBLAGE VOOR VERSTEKZAAGMODUS
De beveiliging van de ondertafel monteren (afb. D)
De beveiliging van de ondertafel (50) is aan de bovenkant van de
zaagbladtafel bevestigd.
• Plaats de twee haken links van de beveiliging in de langwerpige
gaten (52 ) links van het zaagbladgat.
• Plaats de beveiliging plat op de tafel en druk deze in de
vergrendeling pakkingring.
• Voor het verwijderen: maak de pakkingring los met een
schroevendraaier om hem te verwijderen en ga in omgekeerde
volgorde te werk.
De zaagkop en tafel omkeren (afb. A3, E1, E2)
• Houd de zaagtafel met één hand tegen en druk de hendel
tafelvrijgave (2) naar links (afb. E1).
• Druk de tafel naar beneden aan de voorzijde en draai hem volledig
om totdat de motorassemblage in de hoogste positie staat en de
karteling contact maakt met de tegenhoudtanden van het tafel
vergrendelingapparaat (20).
• De kopassemblage wordt naar beneden gehouden door middel
van een klemriem aan de voorzijde en een hoogteaanpassing (23)
aan de achterzijde (afb. A3).
• Verwijder de riem.
• Draai het wiel (55) tegen de klok in terwijl u de kop naar beneden
houdt, totdat de U-vormige fitting (56) loskomt uit zijn plaats
(afb. E2).
• Draai en duw de hoogteaanpassing omhoog.
• Houd de kop stevig vast, zorg dat de veerdruk de kans krijgt de
kop omhoog te duwen naar zijn ruststand.
Het zaagblad bevestigen (afb. A2, F1–F3)
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg
ervoor dat de hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat.
Het onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Bedenk dat het zaagblad alleen op de
voorgeschreven manier moet worden vervangen. Monteer
NOOIT andere zaagbladen dan de bladen die onder
Technische Gegevens worden aangeduid. Wij adviseren
Cat.Nr: DT4321.
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw zaagblad
zijn zeer scherp en kunnen gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING: Verwissel zaagbladen altijd als de
machine in de verstekzaagmodus staat.
• Zorg ervoor dat spouwmes (16) is vastgezet in de bovenste
ruststand (afb. A2).
• Steek de inbussleutel (57) door het gat (58) in de riemkast en in het
uiteinde van de as (afb. F1). Plaats de zaagbladsleutel (59) op de
vergrendelingsschroef van het zaagblad (60) (afb. F2).
• De vergrendelingsschroef van het zaagblad heeft linkse
schroefdraad, draai de schroef dus los door inbussleutel stevig vast
te houden en naar rechts te draaien.
• Maak de onderste beschermkap (12) los door de
hoofdontgrendelingshendel (13) in te drukken, breng daarna de
onderste beschermkap zover mogelijk omhoog.
• Verwijder de beveiligingschroef van het zaagblad (60) en de
buitenste cilinderkraag (61) (afb. F3).
• Zorg ervoor dat de binnenflens en beide zijden van het zaagblad
schoon en stofvrij zijn.
• Installeer het zaagblad (62) op het verbindingsstuk voor het blad
(63) dat zich direct naast de binnenste cilinderkraag (64) bevindt,
waarbij u ervoor zorgt dat de zaagtanden aan de onderste rand
van het blad gericht zijn naar de achterkant van de zaag (van de
gebruiker af).
• Laat het zaagblad voorzichtig op zijn plaats komen en laat de
onderste zaagbeveiliging los.
• Vervang de buitenste cilinderkraag.
• Draai de vergrendelingsschroef (60) van het zaagblad aan door
deze naar links te draaien terwijl u de inbussleutel stevig vasthoudt
met uw andere hand.
• Berg de zaagbladsleutel en de inbussleutel op.
WAARSCHUWING: Controleer na het monteren of
vervangen van het zaagblad altijd dat het zaagblad volledig
wordt bedekt door de beschermkap. Controleer dat de
zaagbladsleutel en de inbussleutel weer zijn opgeborgen.
Aanpassingen voor de verstekzaagmodus
WAARSCHUWING: Bedenk dat het zaagblad op de
voorgeschreven manier moet worden vervangen. Monteer
NOOIT andere zaagbladen dan de bladen die onder
Technische Gegevens worden aangeduid. Wij adviseren
Artikelnr: DT4321.
Uw verstekzaag is in de fabriek correct ingesteld. Als aanpassing als
gevolg van het transport en de opslag of een andere reden nodig is,
volgt u de onderstaande stappen om uw zaag aan te passen. Als deze
eenmaal gemaakt zijn, dienen deze aanpassingen juist te zijn.
Het zaagblad controleren en aan de geleider
aanpassen (afb. D, G1, G2, H)
Als de kop in verticale positie is en de klemhendel voor schuine hoeken
(22) Is vrijgegeven, draait u de vergrendelingschroef (65) losser in de
draaiende tafel positietaster (8) (afb. G1).
79
N ED E R L A ND S
• Trek de kop omlaag totdat het zaagblad net in de zaagsnede van
de zaag komt.
• Plaats een tekenhaak (66) tegen de linkerzijde (7) van de geleider
en het zaagblad (62) (afb. G2). De hoek dient 90º te zijn.
WAARSCHUWING: Raak de punten van de zaagtanden
niet aan met de tekenhaak.
• Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
• Draai de excentrische aanpassingslager (67) totdat het aanzicht van
het zaagblad plat tegen de tekenhaak staat (afb. G1).
• Draai de vergrendelingschroef (65) vast.
• Controleer of de rode markeringen (68) bij het zaagbladgat (52) op
één lijn staan met de 0º positie (69) op de twee schaalverdelingen
(afb. H).
• Als aanpassing nodig is, draait u de schroeven (70) los en zet u de
indicatoren op één lijn. De 45º positie zou nu ook accuraat moeten
zijn. Als dit niet het geval is, staat het zaagblad niet loodrecht op de
draaitafel (zie hieronder).
Het zaagblad controleren en aan de tafel
aanpassen (afb. I1, I2)
• Maak de schuine klemhendel (22) los (afb. I1).
• Druk de zaagkop naar rechts om er zeker van te zijn dat hij volledig
verticaal staat, en maak de schuine klemhendel vast.
• Trek de kop omlaag totdat het zaagblad net in de zaagsnede van
de zaag komt.
• Plaats een ingestelde tekenhaak (66) op de tafel en omhoog tegen
het zaagblad (62) (afb. I2). De hoek dient 90º te zijn.
WAARSCHUWING: Raak de punten van de zaagtanden
niet aan met de tekenhaak.
bij het zaagblad bevindt als praktisch mogelijk is om maximale
ondersteuning van het werkstuk te bieden, zonder de beweging
omhoog en omlaag van de arm te beïnvloeden.
• Druk de hendel (72) naar beneden om de geleider op zijn plaats
vast te zetten.
De schuine hoek controleren en aanpassen
(afb. J1, K1, K2)
• Schuif de zijgeleider zover als het kan naar links (afb. J1).
• Maak de schuine klemhendel (22) los en beweeg de zaagkop naar
links. Dit is de 45º schuine positie.
• Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
• Draai de stopschroef (73) naar binnen of buiten zoals gewenst
totdat de wijzer (74) 45º aangeeft.
ASSEMBLAGE VOOR ZAAGBANKMODUS
Wisselen tussen de verstekzaagmodus en
zaagbankmodus (afb. A1–A3, E2, L1, L2)
• Zet het zaagblad in de 0º dwarsdoorsnede positie waarbij de
positietaster van de draaitafel (8) juist uigericht is en de klem van de
draaitafel (3) vast zit (afb. A1).
• Maak de borgbout van het splijtmes (75) net voldoende los om het
mogelijk te maken dat het splijtmes het montagegat in kan (afb.
L1).
• Pak het splijtmes (16) uit zijn opbergpositie tegen de zaagkop
(afb. A2).
• Laat de hendel voor de beveiligingsvrijage (13) los de vergrendeling
van het zaagblad (12) vrij te geven, en til de beveiliging van het
zaagblad vervolgens zo ver als mogelijk is op (afb. A1).
• Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
• Schuif de beugel van het splijtmes (76) volledig in het montagegat
(77) (afb. L1). Maak de borgbout vast.
• Maak de schuine klemhendel (22) los (afb. I1) en draai de
stopschroef voor verticale positieaanpassing (71) naar binnen of
naar buiten totdat het zaagblad op 90º ten opzichte van de tafel
staat, zoals gemeten met de tekenhaak (66) (afb. I2).
• Laat de onderste beveiliging voorzichtig los totdat deze op zijn
plaats zit achter de rand die uitsteekt vanuit de binnenkant van het
splijtmes.
• Verwijder de beveiliging van de ondertafel.
De verstekzaaghoek controleren en aanpassen
(afb. A1, A2, H)
• Trek de zaagkop naar beneden en draai de hoogteaanpassing (23)
totdat de U-vormige beugel (56) contact maakt op de pen die in
het onderstel zit (afb. E2).
De standen voor rechte dwarsdoorsnede en 45º verstekzagen zijn van
tevoren ingesteld.
• Draai het wiel (55) van de aanpasknop om ervoor te zorgen dat het
zaagblad en het splijtmes uitsteken van de zaagbanktafel (24)
(afb. A3) om maximale snijddiepte in de zaagbankmodus mogelijk
te maken.
• Trek de positietaster van de draaitafel (8) omhoog en draai deze
tegen de klok in een kwart slag (afb. A1).
• Draai de roterende tafelklem (3) los. De handgreep kan als ratel
werken wanneer een volledige omwenteling van de handgreep niet
mogelijk is.
• Pak de regelhandgreep (14) vast (afb. A2), druk de
ontgrendelingshendel van de beschermkap (13) in en breng de
zaag omlaag tot ongeveer halverwege (afb. A1).
• Draai de zaagkop met de roterende tafel in de gewenste stand.
• Draai de roterende tafelklem (3) vast. De plaatsingspen van de
roterende tafel (8) zal zichzelf vastzetten (afb. A1).
Met de rode merktekens (68) kunt u de verstekzaagtafel (4) instellen in
iedere verstekhoek links of rechts tussen 0° en 45° (afb. H).
• Ga verder als bij vooraf ingestelde standen. De positietaster van de
draaitafel kan niet worden gebruikt voor tussenliggende hoeken.
WAARSCHUWING: Maak altijd eerst een proefsnede met
afvalhout om de juistheid te controleren.
De geleider aanpassen (afb. J1, J2)
Het beweegbare gedeelte aan de linkerzijde van de geleider kan
worden aangepast om maximale ondersteuning van het werkstuk bij
het zaagblad te bieden, terwijl de zaag in staat is een schuine hoek
op volledige 45º links te maken. De schuifafstand wordt beperkt door
stoppen in beide richtingen. De afscheiding (7) aanpassen:
• Til de hendel (72) op om de geleider (7) vrij te geven.
• Schuif de geleider naar links.
• Voer een proefsnede uit terwijl de zaag is uitgeschakeld en
controleer de speling. Pas de geleider aan zodat deze zich zo dicht
80
WAARSCHUWING: Het zaagblad mag de onderste
zaagbladbescherming niet blokkeren.
• Trek de tafelvrijgave hendel (2) naar links, tilt de voorste rand van
de tafel op en klap deze 180º terug totdat de tanden van het tafel
vergrendelingapparaat (20) automatisch contact maken met de
retentiehendel voor het zaagblad om dit in de zaagbankmodus vast
te zetten (afb. L2).
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u het controle over de
beweging van de tafel niet verliest.
Plaats van het splijtmes (afb. M)
• Bevestig het splijtmes (16) zoals hierboven beschreven. Als het
eenmaal is bevestigd heeft het splijtmes geen verdere aanpassing
meer nodig.
De bovenste zaagbladbeveiliging bevestigen
(afb. N)
De bovenste zaagbladbeveiliging (25) is ontworpen om snel en
gemakkelijk te worden vastgemaakt middels een taster met een veer
aan het gat in het splijtmes (16) als dit eenmaal op zijn plaats staat door
de werktafel voor de zaagbankmodus.
Maak de bovenste zaagbladbeveiliging (25) vast aan het splijtmes door
aan de knop (76) te trekken om ervoor te zorgen dat de taster contact
krijgt in de beveiliging.
WAARSCHUWING: Gebruik uw zaag nooit in de
zaagbankmodus zonder dat de bovenste beveiliging correct
is bevestigd.
N EDERLANDS
Montage en afstelling van de parallelle geleider
(afb. O)
De parallelle geleider voor twee hoogte-instellingen (26) kan in twee
posities worden gebruikt (11 of 60 mm). De parallelle geleider kan aan
beiden zijden van het zaagblad worden gemonteerd.
GA ALS VOLGT TE WERK OM DE GELEIDER OP DE JUISTE POSITIE TE
MONTEREN:
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert.
WAARSCHUWING:
• Gebruikers in het VK worden gewezen op de
“woodworking machines regulations 1974” (regelgeving
met betrekking tot houtverwerkende machines) en alle
aanvullingen daarop.
• Maak de knop (77) los.
• Controleer dat het materiaal dat gezaagd gaat worden
stevig op zijn plek is vastgemaakt.
• Schuif de beugel aan vanaf links of rechts. De klemplaat (78) maakt
contact achter de voorste rand van de tafel.
• Pas uitsluitend een lichte druk op het gereedschap toe en
oefen geen zijwaartse druk op het zaagblad uit.
• Maak de knop (77) vast.
• Vermijd overbelasting.
• Controleer dat de geleider parallel aan het zaagblad staat.
• Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
• Pas de geleider aan zodat deze parallel aan het zaagblad staat
door de afstand tussen het zaagblad en de geleider te controleren
aan de voor- en achterkant van het zaagblad. Om dit te doen draait
u de stelt schroef in de geleideondersteuning naar binnen of buiten
voor zover nodig is.
De standaardinstelling van de geleider is aan de rechterkant van het
zaagblad.
GA ALS VOLGT TE WERK OM DE GELEIDER IN TE STELLEN VOOR GEBRUIK AAN
DE LINKERZIJDE VAN HET ZAAGBLAD:
• Maak de knop (77) los.
• Trek de beugel (79) eruit en plaats deze in het andere uiteinde.
• Maak de geleider aan de tafel vast.
• Maak de knop (77) vast.
WAARSCHUWING: Gebruik het 11 mm profiel voor het
trekzagen van lage werkstukken om toegang tussen het
zaagblad en de geleider voor de duwstok (17) mogelijk te
maken.
WAARSCHUWING: De achterkant van de geleider dient
gelijk te staan aan de voorkant van het splijtmes.
Wisselen tussen de zaagbank en
verstekzaagmodus (afb. A3, D, E1, E2, L1)
• Verwijder de parallelle geleider (26) (afb. A3).
• Draai het wiel (55) van de hoogteaanpassing (23) om maximale
snijddiepte in de verstekzaagmodus te krijgen (afb. E2).
• Ga verder zoals beschreven staat in de paragraaf “De zaagkop en
tafel omdraaien”.
• Maak de borgbout van het splijtmes (75) enigszins los en verwijder
het splijtmes (16) terwijl u de zaagbladbeveiliging (12) vast houdt
(afb. L1).
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw
ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit van het
werkblad. De plaats van de machine moet zo worden gekozen dat
de gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de
machine heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het
werkstuk.
Verminder de effecten van trillingen door ervoor te zorgen dat de
omgevingstemperatuur niet te koud is, de machine en de accessoires
goed zijn onderhouden en dat de omvang van het werkstuk geschikt is
voor deze machine.
Aan- en uitschakelen (afb. A1–A2, P)
Deze machine heeft twee onafhankelijke schakelsystemen. In de
zaagbankmodus wordt de on/off (aan/uit) schakelaar (1) (A1) gebruikt. In
de verstekzaagmodus wordt de trekkerschakelaar (15) gebruikt.
ZAAGBANKMODUS (AFB. P)
De aan/uit schakelaar die in de zaagbankmodus wordt gebruikt, biedt
meerdere voordelen.
– “geen voltage” vrijgavefunctie: als de stroom om een bepaalde
reden uitvalt, moet de schakelaar bewust opnieuw worden
bediend.
– extra veiligheid: de scharnierende veiligheidsbehuizing plaat kan
worden afgesloten door een hangslot door de beugel in het
midden te steken. De plaat fungeert ook als “gemakkelijk te vinden”
noodstopknop, omdat druk op de voorzijde van de plaat de
stopknop vrij laat komen.
Om de machine aan te schakelen drukt u op de groene startknop (80).
Om de machine uit te schakelen drukt u op de rode stopknop (81).
VERSTEKZAAGMODUS (AFB. A2)
Om de machine aan te schakelen drukt het de trekkerschakelaar (15) in.
Om de machine uit te schakelen laat u trekkerschakelaar los.
BASIS ZAAGSNEDEN
• Laat de zaagbladbescherming zakken.
Zagen in de verstekzaagmodus
• Plaats het splijtmes in zijn opslagpositie tegen de zaagkop.
Het is gevaarlijk om zonder bescherming te werken. De beschermingen
moeten tijdens het zagen op hun plaats zitten.
• Breng de beveiliging van de ondertafel (50) weer aan (afb. D).
Voor de bediening
• Installeer het geschikte zaagblad. Gebruik geen extreem versleten
zaagbladen. De maximale rotatiesnelheid van het gereedschap
mag die van het zaagblad niet overschrijden.
• Probeer geen extreem kleine delen te zagen.
• Laat het zaagblad vrij zagen. Forceer het niet.
• Laat de motor de volledige snelheid bereiken voordat u zaagt.
• Zorg ervoor dat alle vergrendelingknoppen en klemhendels vast
zitten.
• Zorg ervoor dat de ondertafel beveiliging niet met zaagsel verstopt
raakt.
• Klem het werkstuk altijd vast als u niet-ijzerhoudende metalen
snijdt.
Algemene bediening
– In de verstekzaagmodus wordt de zaagkop automatisch
vergrendeld in de bovenste “parkeer” stand.
– Als u in de hendel van de beveiligingvrijgave knijpt, wordt de
zaagkop ontgrendeld. Het naar beneden bewegen van de zaagkop
trekt de beweegbare onderste beveiliging in.
BEDIENING
– Probeer nooit te voorkomen dat de onderste beveiliging terugkeert
naar de parkeerstand als de snede is voltooid.
Instructies voor gebruik
– De minimale lengte van afgesneden materiaal is 10 mm.
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
– Als u kort materiaal snijdt (minimaal 190 mm links of rechts van
het zaagblad) wordt het gebruik van de optionele materiaalklem
aanbevolen.
– Als u UPVC-delen snijdt, dient u een steun te plaatsen van
timmerhout met een aanvullend profiel onder het materiaal dat
wordt gesneden, om te voor de juiste mate van ondersteuning te
zorgen.
81
N ED E R L A ND S
Verticale rechte dwarsdoorsnede (afb. Q)
• Stel de draaitafel op 0º en zorg ervoor dat de positietaster contact
maakt.
• Draai de klemknop van de draaitafel vast.
• Plaats het hout dat dient te worden gezaagd tegen de geleider. Pak
de controlehendel vast en druk de hendel beveiligingsretractie in.
• Schakel de machine aan.
• Onthoud het gebruik van de duwstok (17) als u dicht bij het
zaagblad in de buurt komt.
• Nadat de snede is voltooid schakelt u de machine uit, laat u het
zaagblad tot stilstand komen en verwijdert u het werkstuk.
WAARSCHUWING: Druk nooit op de vrije of afgesneden
kant van het werkstuk en houd dit ook niet vast.
WAARSCHUWING: Gebruik altijd een duwstok als u kleine
werkstukken splijt.
• Laat het zaagblad vrij zagen. Forceer het niet.
• Nadat de snede compleet is, laat u de schakelaar los en wacht u
totdat het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen, voordat u de
kop naar zijn bovenste rustpositie beweegt.
• Laat de hendel beveiligingsretractie los.
WAARSCHUWING: Laat de zaagkop niet uit zichzelf
terugspringen, om schade te voorkomen.
Verstekzagen (afb. R)
• Stel de gewenste verstekzaaghoek in.
Schuine sneden (afb. U)
• Laat de klemhendel voor schuine hoeken vrijkomen en stel het
zaagblad in op de gewenste hoek.
• Om te voorkomen dat materiaal vastloopt tussen het zaagblad
en de geleider, plaatst u de geleider aan de linkerzijde van het
zaagblad.
• Ga verder als bij verticaal splijten.
Versteksneden (afb. V1–V3)
• Ga verder als bij een verticale rechte snede.
• Om de verstekzaaggeleider aan te passen, draait u de borgmoer
van de stopschroef (81) los en schroeft u de stop (82) naar binnen
of buiten totdat de verstekzaagindicator 0º aanwijst (afb. V1).
• Voorkom dat het zaagblad in de tafel snijdt als de hoek geen 45º is.
• Stel de hoogte en hoek van het zaagblad in.
• Zorg ervoor dat de draaitafelklem stevig vast zit.
WAARSCHUWING: Als u het einde van een stuk hout met
een kleine snede verstek zaagt, plaats u het hout zo dat u
ervoor zorgt dat de snede aan de zijkant van het zaagblad
plaatsvindt met de grotere hoek naar de afscheiding, d.w.z.:
linker verstekhoek, afsnijden aan de rechter verstekhoek,
afsnijden links.
• Steek de schuifbalk (83) van de verstekzaaggeleider in de groef (84)
die zich aan de linkerzijde van de tafel bevindt (afb. V2).
• Maakt de vergrendelingknop van de verstekzaag (85) los en draai
de geleider om de schaal van de gewenste hoek in te stellen
(afb. V3).
• Maak de vergrendelingknop van de verstekzaag (85) vast.
Schuine sneden (afb. A2, S)
• Laat de klemhendel voor schuine hoeken (22) los en hel de kop
over naar de gewenste hoek.
• Maak de klemhendel voor schuine hoeken vast.
• Plaats het werkstuk tegen het platte oppervlak van de
verstekzaaggeleider. Schakel de machine aan en schuif terwijl u
het werkstuk stevig vasthoudt de geleider langs de groef om het
werkstuk naar het zaagblad te geleiden. Als de snede is voltooid
wordt automatisch uitgeschakeld.
• Ga verder als bij een verticale rechte snede.
Samengestelde verstekzaag
De snede is een combinatie van een verstekzaagsnede en een schuine
snede. De grenzen liggen bij 35º verstekzaag/30º schuine hoek.
Overschrijd deze grenzen niet.
Geleiderstanden, zaagbankmodus (afb. W)
– Voor het splijten van dun materiaal gebruikt u het 11 mm profiel
van de dubbele hoogte parallelgeleider en plaats u de geleider
tegenover de voorste rand van het splijtmes.
Stel de schuine hoek in en vervolgens de verstekzaaghoek.
– Voor het splijten van dikker materiaal gebruikt u het 60 mm profiel
van de dubbele hoogte parallelgeleider.
Zagen in de bankmodus
– Bij het maken van een dwarsdoorsnede bij smalle en korte
werkstukken (afb. W):
• Gebruik altijd het splijtmes.
• Zorg er altijd voor dat het splijtmes en de zaagbladbeveiliging
correct zijn uitgelijnd.
• Zorg er altijd voor dat de verstekzaag is ingesteld en vergrendeld
op 0º verstekzaag.
WAARSCHUWING: Zaag in deze modus geen metaal.
Splijten (afb. A2, T)
• Stel de schuine hoek in op 0º.
• Pas de zaagbladhoogte aan. De juiste zaagbladpositie is wanneer
de uiteinden van drie zaagtanden boven het bovenste oppervlak
van het hout uitsteken.
• Stel de parallelle geleider in op de gewenste afstand.
• Houd het werkstuk plat op de tafel en tegen de geleider. Houd het
werkstuk ong. 25 mm weg van het zaagblad.
• Houd beide handen uit de loop van het zaagblad.
• Schakel de machine aan en laat het zaagblad eerst op volle
snelheid komen.
• Voer het werkstuk langzaam in onder de voorzijde van de bovenste
zaagbladbeveiliging, waarbij u dit stevig tegen de geleider gedrukt
houdt. Geef de zaagtanden de tijd om te zagen en forceer het
werkstuk niet door het zaagblad. De snelheid van het zaagblad
dient constant te blijven.
82
• Pas de parallelgeleider aan waarbij het lage profiel gericht is
op het zaagblad en installeer de achterkant van de geleider
op een lijn met de beginrand van het zaagblad.
• Plaats het werkstuk tegen de verstekzaaggeleider (op 0º of
90º) en druk tegen de verstekzaaggeleider om de snede te
maken.
• Om te voorkomen dat afgesneden gedeelten het zaagblad
blokkeren, legt u een tapse rij timmerhout neer en klemt u
dit aan de achterste rand van de werktafel, voldoende dicht
bij de rechterzijde van het zaagblad, zodat successievelijk
afgesneden stukken automatisch naar rechts vallen.
– Voor het splijten van smalle (< 120 mm) en lange werkstukken:
• Plaats de geleider in de meest achterste positie om precisie
tijdens lange sneden te waarborgen.
• Druk het werkstuk met beide handen (één aan iedere kant
van het zaagblad).
• Gebruik een duwstok als u dicht bij het zaagblad komt.
• Ondersteun lange werkstukken op de plaats waar ze de
machine weer verlaten.
– Voor het splijten van bredere (> 120 mm) werkstukken:
• Pas de geleider in voorwaartse richting aan zoals afgebeeld
in figuur W als het materiaal dat wordt gesneden de neiging
heeft vast te gaan zitten tussen het zaagblad of het splijtmes
en de geleider.
N EDERLANDS
Optionele aanvullende onderdelen
WAARSCHUWING: Haal voordat u enig accessoire
monteert altijd eerst de stekker uit het stopcontact.
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DEWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DEWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
STOFVERWIJDERINGSKIT (AFB. A1, A2, A8)
Deze machine is voorzien van drie stofverwijderingspunten voor gebruik
in iedere modus.
De geleidestangen worden op een stevige legeringsteun gemonteerd
die snel van de machine kan worden losgemaakt en toch volledig
verstelbaar is in alle standen.
De geleider is voorzien van een meetlint voor de volledige lengte voor
het snel positioneren van een verstelbare stop en een verstelbare steun
voor smalle werkstukken.
DUBBELE SCHUIFTAFEL
Deze schuiftafel maakt boardgroottes aan de linkerzijde van het
zaagblad tot 1850 mm mogelijk.
Transporteren
WAARSCHUWING: Transporteer de machine altijd in de
zaagbankmodus met de bovenste zaagbladbescherming
aangebracht.
• Sluit als u hout zaagt altijd een stofverwijderingsapparaat aan dat
is ontworpen in overeenstemming met de relevante regelgeving
omtrent stofemissie.
WAARSCHUWING: Sluit, wanneer dat maar mogelijk
is, een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen
in overeenstemming met de relevante voorschriften voor
stofemissie.
Sluit een toestel voor stofafzuiging aan dat is ontworpen volgens de
geldende voorschriften. De luchtsnelheid van extern aangesloten
systemen moeten 20 m/s +/- 2 m/s zijn. De snelheid moet worden
gemeten in de aansluitbuis op het aansluitpunt, terwijl het gereedschap
is aangesloten maar niet werkt.
• Verwijder de poten.
WAARSCHUWING: Zoek altijd hulp als u de machine
draagt. De machine is te zwaar om door één persoon te
worden verplaatst.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een
lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud.
Het continu naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental startup can cause injury.
Een apart stofpakket is als optie verkrijgbaar (DE3500)
1. Monteer de stofafzuigingbuis op de zuigmonden; de langste buis
op de bovenste zuigmond.
2. Sluit de slangen aan op de driewegconnector.
Aansluiten - verstekzaagstand
• Sluit één slang aan op de beveiliging van de ondertafel.
• Sluit één slang aan op de kleine diameteruitgang en één op de
grote diameteruitgang met behulp van de desbetreffende buizen.
• Sluit de slangen op de driewegs connector aan.
Smering
• Sluit de enkele uitgang van de driewegs connector aan op de slang
van het stofverwijderingsapparaat.
De lagers van de motor zijn voorgesmeerd en waterdicht.
Aansluiten - zaagbankstand
• Vervang de zaagbladbeveiliging door de beveiliging die bij de
stofverwijderingskit is meegeleverd en sluit de slang van de
beveiliging van de ondertafel erop aan.
• Olie regelmatig het draagoppervlak van de draaitafel licht, daar
waar het glijdt over de punt van de vaste tafel.
• Maak de onderdelen die blootstaan aan de opeenhoping van
zaagsel of splinters regelmatig schoon met een droge borstel.
• Ga verder zoals bij de verstekzaagstand.
VERSTEKZAAG EXTRA STEUN/LENGTESTOP (AFB. A4)
De extra steun en lengtestop kunnen worden gemonteerd aan de linkerof rechterzijde, of twee sets aan beide zijden.
• Bevestig de items 28–34 op de tweede geleiderails (29).
• Gebruik de zwenkstop (30) voor het afkorten van 210 mm brede
platen (15 mm dik).
ROLLER ONDERSTEUNENDE TAFEL (AFB. A5)
In de verstekzaagmodus dan de roller ondersteunende tafel worden
gemonteerd aan de linker- of rechterzijde, of twee sets aan beide zijden.
In de zaagbankmodus kan hij ook aan de voorkant of de achterkant van
de zaagtafel worden gemonteerd.
ZIJUITBREIDING TAFEL (AFB. A6)
Deze zijuitbreiding tafel vergroot de afstand van de splijtgeleider naar
het zaagblad tot 600 mm of meer, afhankelijk van de staaflengte die
aan de machine is bevestigd en de geklemde stand van de tafel. De
zijuitbreiding tafel met worden gebruikt samen met geleiderails (29)
(accessoire).
De verstelbare tafel is voorzien van een ingegraveerde schaalverdeling
aan de voorste rand en is gemonteerd op een stevig onderstel met
klemmen aan de geleidestangen.
• Bevestig de uitbreidingstafel aan de rechterkant van de machine
voor continuïteit van de afstandsschaal op beide tafels.
ENKELVOUDIGE SCHUIFTAFEL (AFB. A7)
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil
zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen
of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit enig
onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
verkleinen, regelmatig de bovenzijde van de tafel.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
verkleinen, regelmatig het stofverzamelsysteem.
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het
zaagblad, de beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en
ook de stofafzuigbuis om vast te stellen dat zij goed zullen functioneren.
Zorg ervoor dat spaanders, stof of een deel van het werkstuk niet
kunnen leiden tot blokkering van één van de functies.
Deze schuiftafel (37) maakt boardgroottes aan de linkerzijde van het
zaagblad tot 1200 x 900 mm mogelijk.
83
N ED E R L A ND S
Als delen van het werkstuk zijn vastgelopen tussen het zaagblad en de
beschermkappen, trek de stekker van het netsnoer van de machine
dan uit het stopcontact en volg de instructies die worden gegeven in
het hoofdstuk Het zaagblad monteren. Verwijder de vastgelopen
gedeelten en monteer het zaagblad opnieuw.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DEWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DEWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet bij het normale
huishoudafval worden gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product vervangen moet
worden of dat u het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet bij het
huishoudafval. Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte producten en verpakkingen
maakt recycling en hergebruik van materialen mogelijk.
Hergebruik van gerecycleerde materialen helpt
milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een aparte inzameling voor
elektrische producten, in containerparken of bij de verkoper wanneer u
een nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de verzameling en recyclage
van DEWALT producten die het einde van hun levensduur hebben
bereikt. Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw product
terugbrengen naar elke erkende reparateur die hem voor ons zal
inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden door contact op te
nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende DEWALT reparateurs
en alle gegevens over onze herstellingsdienst en contactinformatie
vinden op www.2helpU.com.
84
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten en biedt
een uitstekende garantie aan voor professionele gebruikers
van het product. Deze garantieverklaring komt in aanvulling
op, en beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw wettelijke
rechten als een privé, niet-professioneel gebruiker. De garantie
is geldig binnen het grondgebied van de Lidstaten van de
Europese Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de prestaties van uw
DEWALT gereedschap, kunt u dit gewoon binnen 30 dagen
terugbrengen, compleet met de originele onderdelen zoals u
het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt uw geld volledig
vergoed. Het product moet blootgesteld zijn geweest aan
redelijke slijtage en u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap nodig
hebt gedurende de 12 maanden volgend op uw aankoop,
wordt dit gratis uitgevoerd door een erkende DEWALT
reparateur. U dient een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en reserveonderdelen,
tenzij deze defect raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg van verkeerd
materiaal of onjuiste constructie binnen 12 maanden na
de datum van aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door nietgeautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele onderdelen wordt
geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan contact op
met uw verkoper of zoek de locatie op van de dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur in de DEWALT catalogus, of
neem contact op met uw DEWALT kantoor via het adres
dat in deze handleiding staat vermeld. Een lijst van erkende
DEWALT reparateurs en volledige details over onze after sales
service zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.com.
NORSK
KOMBISAG DW743N
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig erfaring, grundig
produktutvikling og nyskaping gjør DEWALT til en svært pålitelig partner
for profesjonelle brukere av elektriske verktøy.
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt
målt iht. standardiserte tester gitt i EN 61029, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende
vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør eller
er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene avvike.
Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
230 V verktøy
Ubelastet hastighet
Bladdiameter
Hull i blad
Bladtykkelse
Bladtanntykkelse
Tykkelse kløyvekniv
Gjæring (maks.-posisjoner)
Fasing (maks.-posisjoner)
Automatisk bladbremsetid
Vekt
DW743N DW743N
QS
DK
230
230
2
3
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
venstre
høyre
venstre
s
kg
Kuttekapasitet
Gjæringssagmodus (fig. b)
Sagvinkel
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren
mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere
arbeidsmønster.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 Ampere, nettspenning
MERK: Dette verktøyet er ment for tilkobling til et
strømforsyningssystem med maks tillatt systemimpedans Zmax på
0.30 Ω i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem
som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre
strømleverandøren om systemimpedansen i grensesnittet.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Mål på materiale
H mm B mm
Gjæringstverrsaging
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
Bordet dreid 45° høyre for gjæringssaging
70
Bordet dreid 45° venstre for gjæringssaging 20
Saghode vippet 45° venstre for fasekutt
50
95
130
140
Sagbenkmodus
Maks. kløyvingskapasitet venstre/høyre mm
Kuttdybde på 90°
mm
Kuttdybde på 45º45°
mm
Merknader
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som kan
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
Arbeidsstykke
plassert mot
gitteret (X)
Ingen
emballasjedeler
nødvendig
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som
kan føre til død eller alvorlig skade hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som
kan medføre lettere til moderat skade hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Kryssaging ved
maks høyde
Denoterer fare for elektrosjokk.
Denoterer fare for brann.
Angir skarpe kanter.
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
106
2,9
93
3
106
2,9
Vibrasjon totalverdier (triax vektor sum) fastsatt i henhold til EN 61029-1 og
EN 61029-2-11.
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
2,0
1,5
DW743N
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske
data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For
mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
2,0
1,5
85
N ORSK
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT.
12. Beskytt arbeidet.
Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste
arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir
opp begge hendene til å operere verktøyet.
13. Len deg ikke for mye over.
Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14. Vedlikehold verktøyene godt.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2010
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør
grunnleggende sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere
risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade
inkludert følgende.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og
ta vare på disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE.
Generelle sikkerhetsregler
1. Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker kan føre til skader.
2. Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte
forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk
ikke verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon,
f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser.
3. Beskytt deg mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under ekstreme
forhold (f.eks. høy luftfuktighet, når filspon blir produsert osv.),
kan strømsikkerheten bli forbedret ved å sette inn en isolerende
omformer eller en (FI) jordfeilsbryter.
4. Hold andre personer borte.
La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet,
røre verktøyet eller skjøteledningen og hold dem borte fra
arbeidsområdet.
5. Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og
være trygt låst, utenfor barns rekkevidde.
6. Press ikke verktøyet.
Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment
å operere i.
7. Bruk det riktige verktøyet.
Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere
verktøy. Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på,
bruk for eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller
tømmerstokker.
8. Kle deg riktig.
Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast
i bevegelige deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider
utendørs. Ha på beskyttende hårklede til langt hår.
9. Bruk beskyttende utstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis
arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis
disse partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig
forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
10. Koble til støvsugingsutstyr.
Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og
oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig.
11. Vær forsiktig med ledningen.
Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold
ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri
verktøyet i ledningen.
86
Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne.
Følg instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser
verktøyene periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et
autorisert servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og
frie for olje og fett.
15. Koble fra verktøyene.
Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær
og kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen.
16. Fjern justerings- og skrunøkler.
Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet
fra verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk.
17. Unngå utilsiktet start.
Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at
verktøyet er i “av”-posisjon før det blir plugget i.
18. Bruk utendørs skjøteledninger.
Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er
skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger
som er ment for utendørs bruk og som er riktig merket.
19. Vær oppmerksom.
Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke verktøyet
når du er trøtt eller er under påvirkning av rusmiddel eller alkohol.
20. Sjekk etter skadde deler.
Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere
at det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk
justering av bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne
deler, montering og andre ting som kan påvirke driften. En
beskyttelsesplate eller annen del som er skadet, må repareres
ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert servicesenter med
mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen. Få defekte
brytere byttet ut på et autorisert servicesenter. Bruk ikke verktøyet
hvis bryteren ikke kan bli slått på og av. Prøv aldri selv å reparere
verktøyet.
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk
av dette verktøyet sammen med annet enn det som er
anbefalt i denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for
personskade.
21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person.
Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante
sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte
personer som bruker originale reservedeler, ellers kan det resultere i
vesentlig fare for brukeren.
Ekstra sikkerhetsregler for kombisager
• Ikke la utrenede personer bruke verktøyet.
• Ikke bruk sagen til å sage annet enn aluminium, tre eller lignende
materialer.
• Velg korrekt sagblad for det materialet du skal sage.
• Ikke bruk sprukne eller Ødelagte sagblad.
• Ikke bruk HSS-blad.
• Bruk blad som er korrekt kvesset. Ikke overstig den maksimale
hastigheten som er merket på sagbladet.
• Bruk bare sagblader som anbefales av produsenten og som er i
samsvar med EN 847-1.
• Ikke bruk sagen uten at beskyttelsene og kløyvekniven er i posisjon
og korrekt vedlikeholdt, spesielt når du skifter fra gjæringssagmodus
til sagbenkmodus, eller omvendt.
• Hold gulvet rundt maskinen plant, godt vedlikeholdt og uten løse
materialer, f.eks. spon og avkapp.
• Sørg for tilstrekkelig generell eller lokal belysning.
NORSK
• Bruk egnet personlig verneutstyr når dette er nødvendig, inkludert:
• Ikke bruk HSS-blad.
– hørselsvern for å redusere faren for hørselsskade,
• Ikke bruk sprukne eller Ødelagte sagblad.
– åndedrettsvern for å redusere faren for innånding av støv,
• Ikke bruk slipeskiver.
– hansker for håndtering av sagblad og grove materialer. Sagbladet
skal oppbevares i en holder når dette er mulig.
• Løft bladet opp fra sporet i arbeidsstykket før du slipper opp
bryteren.
• Unngå å fjerne avkapp eller andre deler fra arbeidsstykket
i sageområdet mens sagen er i gang og saghodet ikke er i
hvileposisjon.
• Bytt bordinnsatsen når den er slitt.
• Skift ut bordet når sporet i bordet blir for bredt.
• Rapporter feil på maskinen, inklusive beskyttelser eller sagblad,
med en gang de oppdages:
• Sørg for at øvre del av sagbladet er fullstendig innelukket i
gjæringssagmodus.
• Kontroller at armen er godt festet i arbeidsposisjonen når benken er
i sagemodus.
• Kontroller at armen er godt festet ved fasing i sagbenkmodus.
• Ved fresing av spor må du bruke egnet vernesystem. Det er ikke
tillatt å lage lommekutt.
• Koble sagen til støvsugerenheten ved saging av treverk. Ta alltid
hensyn til faktorer som påvirker støveksponeringen, så som:
– Type av materiale som skal bearbeides (sponplater gir mer støv
enn treverk);
– Korrekt justering av sagbladet;
– Pass på at lokalt avsug så vel som hetter, belger oog kanaler er
korrekt justert.
– Støvavsug med lufthastighet ikke under 20 m/s
• Sørg for at armen sitter godt fast når du skal utføre fasing.
• Ikke kil fast noe i viften for å holde motorskaftet.
• Bladbeskyttelsen på sagen vil gå opp automatisk når armen
føres ned. Den vil senke seg ned over bladet når armen heves.
Beskyttelsen kan løftes for hånd når du skal montere eller
fjerne sagblad, eller når du skal kontrollere sagen. Løft aldri
bladbeskyttelsen manuelt med mindre sagen er slått av.
• Vedlikehold omgivelsene rundt maskinen godt og fjern løse
materialer, f.eks. spon og avkapp.
• Kontroller regelmessig at motorluftåpningene er rene og uten spon.
• Bytt sagplaten når den er slitt.
• Koble maskinen fra strømnettet før du utfører vedlikeholdsarbeid
eller når du skal bytte blad.
• Utfør aldri rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid mens maskinen
fremdeles er i gang og hodet ikke er i hvileposisjon.
• Hvis mulig skal sagen alltid monteres på en benk.
• Hvis du bruker en laser for å angi skjærelinjen, må du kontrollere at
laseren er av klasse 2 iht. EN 60825-1:2001. Ikke bytt laserdioden
med en annen type. Få laseren reparert av en autorisert
reparasjonsagent hvis den blir skadet.
• Bruk aldri maskinen som gjæringssag så lenge beskyttelsen ikke er
satt på (50, fig. D).
• Ikke bruk slipeskiver eller diamantkappeskiver.
• Bruk alltid skyvepinne. Ikke kapp arbeidsstykker som er
under 30 mm.
• Ikke ta av noe avkapp eller andre deler av arbeidsstykket fra
kappeområdet mens verktøyet er i gang og sagehodet ikke er i
hvilestilling.
• Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
• I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og koble
verktøyet fra strømforsyningen.
• Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå
at andre bruker det defekte verktøyet.
• Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved
kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort
arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på
verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
• Ikke kutt lettmetall-legeringer, spesielt ikke magnesium.
• Når situasjonen tillater det, monter verktøyet på en benk ved hjelp
av bolter med diameter 8 mm og lengde 80 mm (fig. C2).
Ekstra sikkerhetsregler for gjæringssager
• Sørg for at alle låseknotter og klemmehåndtak er stramme før du
starter en operasjon.
• Ikke bruk maskinen uten at beskyttelsen er på plass, eller hvis
beskyttelsen ikke fungerer eller ikke er korrekt vedlikeholdt.
• Bruk aldri sagen uten sagplaten.
• Du må aldri plassere en hånd på bladområdet når sagen er koblet
til strømforsyningen.
• Prøv aldri å stoppe en maskin som er i bevegelse raskt ved å sette
fast et verktøy eller annet mot bladet. Dette kan føre til utilsiktede
alvorlige skader.
• Se i instruksjonshåndboken før du tar i bruk tilbehørsutstyr. Feil bruk
av tilbehørsutstyr kan føre til skade.
– Høyde 68 mm, bredde 140 mm, lengde 600 mm
– Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende
ekstrabord, f.eks. DE3497. Arbeidsstykket må alltid klemmes
godt fast.
• Arbeidsstykket må alltid klemmes godt fast.
Ekstra sikkerhetsregler for sagbenker
• Ikke bruk sagblad med en tykkelse som er større enn eller en
bredde som er mindre enn tykkelsen på kløyvekniven.
• Kontroller at bladet roterer i riktig retning og at tennene peker mot
fronten på sagbenken.
• Kontroller at alle klemspaker er stramme før du starter en
operasjon.
• Kontroller at alle blad og flenser er rene og at de nedsenkede
sidene på kragen vender mot bladet. Trekk godt til spindelmutteren.
• Hold sagbladet skarpt og i korrekt posisjon.
• Kontroller at kløyvekniven er justert til korrekt avstand fra bladet maksimum 5 mm.
• Bruk aldri sagen uten at øvre og nedre beskyttelse er på plass.
• Hold hendene dine unna bladets bane.
• Når du skal skifte blad eller utføre vedlikeholdsarbeid, må du koble
maskinen fra strømnettet.
• Bruk alltid en føringspinne, og pass på at ikke hendene dine
kommer nærmere sagbladet enn 150 mm ved kutting.
• Ikke forsøk å drive den med noen annen spenning.
• Velg korrekt blad for det materialet du skal sage.
• Ikke påfør smørefett på maskinen når den kjører.
• Ikke overstig den maksimale hastigheten som er merket på
sagbladet.
• Rekk ikke armene rundt og bak sagbladet.
• Bruk en holder eller bruk hansker når du skal håndtere sagbladet.
• Sørg for at sagbladet er korrekt montert før bruk.
• Sørg for at bladet roterer i riktig retning. Hold bladet skarpt.
• Bruk ikke blader med større eller mindre diameter enn anbefalt.
Se tekniske data for riktig klassifisering av blad. Bruk kun blader
spesifisert i denne håndboken, i samsvar med EN 847-1.
• Vurder å bruke spesialutformede støyreduserende blad.
• Hold alltid føringspinnen på plass når den ikke er i bruk.
• Ikke stå på enheten.
• Under transport må du sørge for at den øvre delen av sagbladet er
tildekket, f.eks. av beskyttelsen.
• Ikke bruk beskyttelsen til håndtering eller transport.
• Ikke bruk blad med en tykkelse som er større enn eller en bredde
som er mindre enn tykkelsen på kløyvekniven.
87
N ORSK
• Vurder å bruke spesialutformede støyreduserende blad.
Ikke bruk kløyvekniven når maskinen er i gjæringssagmodus.
Kontroller at kløyvekniven er festet i øvre hvilestilling (fig. A2).
• Hold alltid føringspinnen på plass når den ikke er i bruk.
• Under transport må du sørge for at den øvre delen av sagbladet er
tildekket, f.eks. av beskyttelsen.
Ekstra sikkerhetsregler for bordsager
• Falsing, hakk- eller sporsaging er ikke tillatt.
• Bruk alltid skyvepinne. Ikke kapp arbeidsstykker som er
under 30 mm.
• Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av maksimal
størrelse på:
Bærepunkt
DATOKODE PLASSERING (FIG. A1)
Datokoden (39), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på
huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
– Høyde 70 mm, bredde 600 mm, lengde 1 500 mm
– Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende
ekstrabord, f.eks. DE3497 eller DE3472.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
Øvrige farer
1 Delvis montert maskin
Følgene farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
4 Bein
– Skader som skyldes berøring av de roterende delene
1 Boks inneholdende:
1 Øvre beskyttelse for sagbenkposisjon
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker
sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
1 Underbord-beskyttelse for gjæringssagposisjon
– Hørselsskader.
– Fare for ulykker i forbindelse med de ubeskyttede delene av det
roterende sagbladet.
– Fare for personskade når man skifter bladet.
1 Parallellgitter
1 Føringspinne
1 Plastpose med:
4 M8 låseknotter
– Fare for å klemme fingrene når man åpner beskyttelsene.
4 M8 x 50 ovalformede bolter
– Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, spesielt eik, bøk og MDF.
4 D8 flate skiver
1 låsekrans
Følgende faktorer har betydning for støyutviklingen:
– Materialet som skal sages.
1 Instruksjonshåndbok
– Type av sagblad.
1 Sammenstillingstegning
– Matekraften.
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
inntruffet under transport.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer:
– Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken
før bruk.
– Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere
• Ta sagen forsiktig ut fra emballasjen.
– Slitt sagblad.
– Arbeidsstykket ikke nøyaktig styrt.
Beskrivelse (fig. A1–A8)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
A1
1 På-/avbryter (sagbenkmodus)
2 Frigjøringsspak for bordet
3 Klemskrue for dreiebord
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
4 Gjæringssagbord
5 Roterende bord
6 Gitter høyre side
7 Gitter venstre side
8 Styretapp til det roterende bordet
Bruk aldri stikksag dersom beskyttelsen ikke er på.
9 Gjæringsskala/bordinnsats
10 Støvavtrekksadapter
✔
11 Fast øvre bladbeskyttelse
12 Bevegbar nedre bladbeskyttelse
13 Frigjøringsspak for beskyttelsen
Når verktøyet brukes i gjæringssagmodus, må du sørge for
å bruke utløserbryteren når du slår den på og av. Ikke betjen
koblingsboksen når verktøyet er i denne modusen.
14 Driftshendel
A2
14 Driftshendel
Når verktøyet brukes i sagbenkmodus, må du kontrollere
at kløyvekniven er montert. Ikke bruk verktøyet uten
kløyvekniven.
15 Utløserbryter (gjæringssagmodus)
16 Kløyvekniv
17 Føringspinne
18 Bein
19 Fot
88
NORSK
20 Bordets låseanordning
Elektrisk sikkerhet
21 Festebrakett for sagbordet
22 Fasings-klemspak
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
SAGBENKMODUS
Dette verktøyet er konstruert i klasse I, det er derfor nødvendig med
jording.
A3
22 Fasings-klemspak
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning
som fås via DEWALT-serviceorganisasjon.
23 Høydejustering
Bruk av skjøteledning
24 Sagbenkbord
Hvis skjøteledning er påkrevd, bruk en godkjent skjøteledning, som er
beregnet på strømtilførselen til dette verktøyet (se tekniske data).
25 Øvre bladbeskyttelse
26 Parallellgitter
27 Gjæringsbeskyttelse (ekstrautstyr)
Minimum lederstørrelse er 1,5 mm2. Alltid vikle ut kabelen fullstendig når
du bruker en kabeltrommel. Se også tabellen under.
MONTERING OG JUSTERING
TILLEGGSUTSTYR
Saging i gjæringssagmodus:
A4
28 Justerbart stativ 760 mm (maks. høyde) (DE3474)
29 Støtteføringsskinner 1000 mm (DE3494)
29 Støtteføringsskinner 500 mm (DE3491)
30 Svingstopp (DE3462)
31 Lengdestopp for korte arbeidsstykker (for bruk med føringsskinner
[29]) (DE3460)
32 Støtte med avtakbar stopp (DE3495)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Pakke ut
ADVARSEL: Når sagen skal flyttes, må du alltid be noen
om assistanse. Sagen er for tung til å kunne håndteres av
én person.
33 Støtte med stoppen fjernet (DE3495)
• Fjern den løse emballasjen fra boksen.
34 Materialklemme (DE3461)
• Løft verktøyet ut av boksen.
• Fjern deleboksen fra inni maskinen.
A5
• Fjern den løse emballasjen fra maskinen.
35 Støtterullebord (DE3497)
Montere beina (fig. C1)
Saging i sagbenkmodus:
Når beina er montert, kan maskinen plasseres frittstående.
A3
• Snu maskinen opp-ned.
27 Gjæringsbeskyttelse (DE3496)
• Sett i en styreskrue (47) fra den flate siden gjennom hullene og inn i
hvert av beina (18).
A6
• Plasser en låseknott (48) og skive (49) på skruene.
36 Forlengelsesbord (DE3472)
• Sett på ett bein (18) på hvert av monteringspunktene (46) som er
plassert på kanten på innsiden av sokkelen. For hvert bein må du
kontrollere at låseknotten og skiven faktisk er på utsiden av det
åpne sporet.
A7
37 Enkelt skyvebord (DE3471)
• Trekk godt til låseknottene.
Ikke vist
– Dobbelt skyvebord
For bruk i alle moduser:
A8
38 Treveis støvavtrekket (DE3500)
TILTENKT BRUK
Din DEWALT flipp-over sag er designet for å frukes som stikksag eller
på et sagbord for enkelt, nøyaktig og trygt å utføre de fire viktigste
sageoperasjonene kløvsaginng (langsgående), kutting (på tvers),
skråsaging og gjæringssaging.
• Snu maskinen rett vei. Kontroller at den er helt plan. Juster
beinfestehøyden om nødvendig.
Montere maskinen til arbeidsbenken (fig. C2)
Med bena tatt av kan verktøyet plasseres på en arbeidsbenk. For å
sikre trygg bruk, skal verktøyet festes til en arbeidsbenk med bolter med
8 mm diameter og 80 mm lengde.
MONTERING FOR GJÆRINGSSAGMODUS
Montere underbord-dekslet (fig. D)
Underbord-dekslet (50) festes til toppen av sagbenkbordet.
Denne enheten er designet for bruk med et sagblad med nominell
diameter 250 mm og karbidtenner, for profesjonell bruk til kapping av
treverk, treprodukter og plast.
• Plasser de to krokene på venstre side av beskyttelsen i de avlange
sporene til venstre for bladsporet (52).
GJÆRINGSSAGMODUS
• For å fjerne beskyttelsen, må du løsne tetningen med en
skrutrekker og gå frem i motsatt rekkefølge.
I gjæringssagmodus brukes sagen i vertikal gjærings- eller
fasingsposisjon.
SAGBENKMODUS
Når sagen er snudd over midtaksen, brukes sagen til standard
kløyvejobber og for saging av brede stykker ved manuell mating av
arbeidsstykket mot bladet.
ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet for andre formål enn
beskrevet.
• Plasser beskyttelsen flatt på bordet og press den i låsetetningen .
Snu saghodet og bordet (fig. A3, E1, E2)
• Hold sagbordet med den ene hånden og skyv frigjøringsspaken (2)
mot venstre (fig. E1).
• Skyv bordet ned på fronten og sving den helt rundt til
motormontasjen er øverst og forsenkningen bringes i kontakt med
mothakene til bordets låseanordning (20).
89
N ORSK
• Toppmontasjen holdes av en klembøyle i fronten og en
høydejustering (23) bak (fig. A3).
• Fjern bøylen.
• Roter hjulet (55) mot urviseren mens du holder toppen ned til den
”U”-formede braketten (56) kan kobles av (fig. E2).
• Sving og skyv høydejustereren opp.
• Hold toppen godt fast, og la fjærtrykke føre toppen opp til
hvilestillingen.
Montere sagbladet (fig. A2, F1–F3)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble maskinen fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med
vinkelen.
• Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
• Roter eksenterjusteringshylsen (67) til flatsiden av sagbladet ligger
mot firkanten (fig. G1).
• Trekk til låseskruen (65).
• Kontroller at de røde merkene (68) nær bladsporet (52) er på linjen
med 0°-posisjonen (69) på de to skalaene (fig. H).
• Hvis det er nødvendig med justering, må skruene (70) løsnes og
indikatorene settes på linje. 45°-posisjonen skal nå være nøyaktig.
Hvis ikke, er ikke bladet vinkelrett på det roterende bordet (se
under).
Sjekke og justere bladet i forhold til bordet
(fig. I1, I2)
• Løsne fasingsklemmeknotten (22) (fig. I1).
ADVARSEL: Pass på at bladet alltid bare skiftes på den
beskrevne måten. ALDRI sett på andre sagblad enn
de spesifisert under Tekniske data. Vi anbefaler kat.nr.:
DT4321.
• Press saghodet mot høyre for å forsikre deg om at det er helt
vertikalt, og trekk til fasings-klemspaken.
ADVARSEL: Tennene til et nytt blad er svært skarpe og
kan være farlige.
• Plasser en fast vinkel (66) på bordet og opp mot bladet (62) (fig. I2).
Vinkelen skal være 90°.
ADVARSEL: Skift alltid blader når maskinen er i
gjæringssagmodus.
• Trekk ned hodet til bladet akkurat kommer inn i sagkuttet.
ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med
vinkelen.
• Pass på at spaltekniven (16) er festet i øvre hvileposisjon (fig. A2).
• Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
• Sett inn sekskantnøkkel (57) gjennom hullet (58) i beltekapslingen
inn i spindelenden (fig. F1). Sett bladnøkkelen (59) på bladets
låseskrue (60) (fig. F2).
• Løsne fasingsklemmeknotten (22) (fig. I1) og vri den vertikale
posisjonsjusterings-stoppskruen (71) inn eller ut til bladet står 90° i
forhold til bordet målt med vinkelen (66) (fig. I2).
• Bladets låseskrue er venstregjenget, derfor må du skru nøkkelen
med klokka mens du holder sekskantnøkkelen fast for å løsne.
• Trykk ned utløseren for hodelåsen (13) for å løsne nedre beskyttelse
(12), løft deretter den nedre beskyttelsen så langt det går.
• Fjern bladlåseskruen (60) og den utvendige spindelkragen (61)
(fig. F3).
• Kontroller at den indre flensen og begge sidene av bladet er rene
og støvfrie.
• Installer det nye sagbladet (62) på skulderen (63) som sitter på den
indre innvendige spindelkragen (64), og forsikre deg om at tennene
på nedre kant av bladet peker mot baksiden av sagen (bort fra
operatøren).
• Sett forsiktig bladet i posisjon og utløs nedre bladbeskyttelse.
• Bytt den utvendige spindelkragen.
• Stram låseskruen for bladet (60) forsiktig ved å vri mot klokka,
mens du holder sekskantnøkkelen fast med den andre hånden.
• Legg bladnøkkel og sekskantnøkkel på lagringsplassen.
ADVARSEL: Etter montering eller skifte av blad, kontrolelr
alltid at bladet er helt dekket av beskyttelsen. Pass på
at bladnøkkelen og sekskantnøkkelen er lagt tilbake på
lagringsplassen.
Justeringer for gjæringssagmodus
ADVARSEL: Pass på at bladet alltid bare skiftes på den
beskrevne måten. Aldri sett på andre sagblad enn de
spesifisert under Tekniske data. Vi anbefaler delenummer:
DT4321.
Sjekke og justere gjæringsvinkel (fig. A1, A2, H)
Den rette tverrsagingen og 45° gjæringsposisjonene er forhåndsinnstilte.
• Trekk opp styretappen (8) for det roterende bordet og roter den
mot urviseren en kvart omdreining (fig. A1).
• Løsne den roterende bordklemmen (3). Håndtaket har en skralletype funksjon dersom full rotasjon av håndtaket ikke er mulig.
• Grip kontrollhåndtaket (14) (fig. A2), trykk inn beskyttelsens
låsespak (13) og senk sagen ned omtrent halvveis (fig. A1).
• Vri saghodet med det roterende bordet til ønsket posisjon.
• Stram til den roterende bordklemmen (3). Den roterende
rotasjonspluggen (8) på bordet vil automatisk gå i lås (fig. A1).
Ved hjelp av det røde merkene (68) kan gjæringsbordet (4) settes til
hvilken som helst gjæringsvinkel til høyre eller venstre mellom 0° og 45°
(fig. H).
• Fortsett som for forhåndsinnstilte posisjoner. Styretappen til det
roterende bordet kan ikke brukes for mellomliggende vinkler.
ADVARSEL: Utfør alltid et prøvekutt i et trestykke, for å
kontrollere nøyaktigheten.
Justere beskyttelsen (fig. J1, J2)
Den bevegelige delen av venstre side av beskyttelsen kan justeres for å
gi maksimum støtte til arbeidsstykket nært bladet, mens den lar sagen
fase til full 45° venstre. Glideavstanden begrenses med stoppere i
begge retningene. Justere venstre beskyttelse (7):
• Løft spaken (72) for å frigjøre beskyttelsen (7).
• Skyv beskyttelsen til venstre.
Din gjæringssag ble justert nøyaktig fra fabrikken. Hvis man må justere
på grunn av forsendelse eller håndtering eller av andre grunner, følg
trinnene nedenfor for å justere sagen din. Når man har utført disse
justeringene, skal de holde seg nøyaktige.
• Utfør en tørrkjøring med sagen slått av og se etter klaring. Juster
beskyttelsen slik at den kommer så nært bladet som praktisk mulig
for å gi maksimum støtte til arbeidsstykket, uten at den forstyrrer
opp- og nedbevegelsen til armen.
Sjekke og justere bladet i forhold til beskyttelsen
(fig. D, G1, G2, H)
• Skyv spaken (72) ned for å feste beskyttelsen på plass.
Hold toppen i vertikal posisjon og fasingsklemmespaken (22) løsnet, og
løsne låseskruen (65) i styretappen (8) til det roterende bordet (fig. G1).
• Trekk ned hodet til bladet akkurat kommer inn i sagkuttet.
• Plasser en vinkel (66) mot venstre side (7) av beskyttelsen og bladet
(62) (fig. G2). Vinkelen skal være 90°.
90
Sjekke og justere fasingsvinkelen (fig. J1, K1, K2)
• Skyv sidebeskyttelsen til venstre så langt det går (fig. J1).
• Løsne fasings-klemspaken (22) og beveg saghodet mot venstre.
Dette er 45° fasingsposisjon.
NORSK
• Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
• Trekk ut braketten (79) og monter den i den andre enden.
• Vri stoppeskruen (73) inn eller ut etter behov til viseren (74)
indikerer 45°.
• Monter beskyttelsen på bordet.
• Stram knotten (77).
ADVARSEL: Bruk profilen på 11 mm for kløyving av lave
arbeidsstykker slik at du får tilgang mellom bladet og
beskyttelsen for føringspinnen (17).
MONTERING FOR SAGBENKMODUS
Endre fra gjæringssagmodus til sagbenkmodus
(fig. A1–A3, E2, L1, L2)
• Sett bladet i 0° tverrsagingsposisjon med styretappen (8) til det
roterende bordet i korrekt posisjon og klemskruen (3) for det
roterende bordet festet (fig. A1).
• Slakk kløyvekniv-klemskruen (75) akkurat nok til å slippe
kløyvekniven inn i monteringsåpningen (fig. L1).
• Ta kløyvekniven (16) fra lagringsposisjonen mot saghodet (fig. A2).
• Trykk ned utløserspaken (13) for å utløse bladbeskyttelsen (12).
Deretter hever du bladbeskyttelsen så mye som mulig (fig. A1).
ADVARSEL: Bakre ende av beskyttelsen skal være plan
med fronten av kløyvekniven.
Endre fra sagbenkmodus til gjæringssagmodus
(fig. A3, D, E1, E2, L1)
• Fjern parallellgitteret (26) (A3).
• Vri hjulet (55) til høydejustereren (23) for å gi maksimum kuttedybde
i gjæringssagmodus (fig. E2).
• Fortsett som beskrevet i avsnittet ”Snu saghodet og bordet ”.
• Skyv kløyveknivbraketten (76) helt inn i monteringsåpningen (77)
(fig. L1). Stram klemskruen.
• Slakk kløyvekniv-klemskruen (75) og fjern kløyvekniven (16) mens
du holder bladbeskyttelsen (12) (fig. L1).
• Frigjør forsiktig den nedre beskyttelsen til den holdes bak kanten
som stikker ut fra innsiden av kløyvekniven.
• Senk bladbeskyttelsen.
• Fjern underbord-dekslet.
• Sett tilbake Underbord-dekslet (50) (fig. D).
• Trekk ned saghodet og sving høydejustereren (23) til dens
U-formede brakett (56) går i inngrep med pinnen som følger med i
basen (fig. E2).
• Drei hjulet (55) til justereren slik at bladet og kløyvekniven stikker
ut fra sagbenkbordet (24) (fig. A3) for å gi maksimum kuttedybde i
sagbenkmodus.
ADVARSEL: Bladet skal ikke kunne berøre den nedre
bladbeskyttelsen.
• Dra frigjøringsspaken (2) for bordet til venstre, løft forkanten på
bordet og vend det tilbake 180° til tennene på låseanordningen (20)
til bordet automatisk går i inngrep med festespaken for sagbladet
for å sikre det i sagbenkmodus (fig. L2).
ADVARSEL: Vær svært forsiktig slik at du ikke mister
kontrollen over bevegelsen av bordet.
Plassering av kløyvekniven (fig. M)
• Monter kløyvekniven (16) som beskrevet over. Når den er montert,
trenger ikke kløyvekniven noen ytterligere justering.
• Plasser kløyvekniven fra lagringsposisjonen mot saghodet.
Før bruk
• Monter egnet sagblad. Bruk ikke sagblad som er svært slitte.
Verktøyets maksimale rotasjonshastighet må ikke overskride den til
sagbladet.
• Forsøk ikke å sage svært små stykker.
• La bladet sage fritt. Bruk ikke krefter.
• La motoren oppnå full hastighet før saging.
• Forsikre deg om at alle låseknotter og klemspaker er trukket til.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Montere øvre bladbeskyttelse (fig. N)
ADVARSEL:
Den øvre bladbeskyttelsen (25) er konstruert slik at den kan festes raskt
og enkelt via en fjærbelastet tapp til hullet i kløyvekniven (16) når den er
posisjonert gjennom arbeidsbordet for sagbenkmodus.
• Brukere i UK henvises til ”woodworking machines
regulations 1974” og senere tillegg.
Fest den øvre bladbeskyttelsen (25) til kløyvekniven ved å trekke i
knotten (76) slik at tappen i beskyttelsen kan gå i inngrep.
ADVARSEL: Bruk aldri sagen i sagbenkmodus uten at den
øvre beskyttelsen er korrekt montert.
Montere og justere parallellgitteret (fig. O)
Parallellgitteret (26) med to høyder kan justeres i to posisjoner (11 eller
60 mm). Parallelllgitteret kan monteres på begge sidene av bladet.
FOR MONTERE BESKYTTELSEN I KORREKT POSISJON, GÅ FRAM SOM FØLGER:
• Løsne knotten (77).
• Skyv braketten på fra venstre eller høyre. Festeplaten (78) går i
inngrep fra bak forkanten på bordet.
• Stram knotten (77).
• Kontroller at beskyttelsen er parallelt med bladet.
• Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
• Juster beskyttelsen slik at den er parallell med bladet ved å
kontrollere avstanden mellom bladet og beskyttelsen på framsiden
og baksiden av bladet. For å gjøre dette, må du vri justeringsskruen
i beskyttelsesstøtten inn eller ut etter behov.
Standard oppsett av beskyttelsen er på høyre side for bladet.
FOR Å KLARGJØRE BESKYTTELSEN FOR BRUK PÅ VENSTRE SIDE AV BLADET,
GÅ FRAM SOM FØLGER:
• Løsne knotten (77).
• Forsikre deg om at materialet som skal sages er godt
festet.
• Bruk bare litt makt på verktøyet og påfør ikke sagbladet
sidekrefter.
• Unngå overbelastning.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold
når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at
operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at
arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
For å redusere effekten av vibrasjoner, pass på at omgivelsene
ikke er for kalde, at verktøy og tilbehør er godt vedlikeholdt og at
arbeidsstykket størrelse er passende for dette verktøyet.
Slå på og av (fig. A1–A2, P)
Denne maskinen har to uavhengige innkoblingssystemer. I
sagbenkmodus brukes av/på-bryteren (1) (A1). I gjæringssagmodus
brukes utløserbryteren (15) (A2).
SAGBENKMODUS (FIG. P)
Av-/på-bryteren som brukes i sagbenkmodus har flere fordeler:
– nullspennings utløserfunksjon: hvis strømmen av en eller annen
grunn skulle slås av, må bryteren reaktiveres manuelt.
– ekstra sikkerhet: den hengslede sikkerhetsplaten kan låses ved å
føre en hengelås gjennom den midterste haspen. Platen fungerer
også som en ”lettbetjent” nødstoppknapp da evt. trykk foran på
platen vil trykke ned stoppknappen.
91
N ORSK
For å slå på maskinen, trykk på den grønne startknappen (80).
Saging i benkmodus
For å slå av maskinen, trykk på den røde stoppknappen (81).
• Bruk alltid kløyvekniven.
GJÆRINGSSAGMODUS (FIG. A2)
For å slå på verktøyet, trykk på utløserbryteren (15).
• Kontroller alltid at kløyvekniven og bladbeskyttelsen er korrekt
innrettet.
For å slå av verktøyet, slipp utløserbryteren.
• Forsikre deg alltid om at gjæringssagen er stilt og låst i 0° gjæring.
GRUNNLEGGENDE SAGSNITT
Saging i gjæringssagmodus
Det er farlig å sage uten beskyttelse. Beskyttelsene må være på plass
under saging.
• Kontroller at underbord-dekslet ikke blir tilstoppet av sagflis.
• Bruk alltid klemmen når du kutter ikke-jernholdige metaller.
Generell håndtering
– I gjæringssagmodus er saghodet automatisk låst i øvre ”parkerings”posisjon.
– Trykk på beskyttelsesutløserspaken for å låse opp saghodet. Flytt
saghodet ned for å trekke den bevegelige nedre beskyttelsen
tilbake.
ADVARSEL: Ikke kapp metall i denne modusen.
Kløyving (fig. A2, T)
• Still fasingsvinkelen til 0°.
• Juster høyden til sagbladet. Korrekt bladposisjon er å ha kanten på
tre tenner over den øvre overflaten på treet.
• Still parallellgitteret til ønsket avstand.
• Hold arbeidsstykket flatt på bordet og mot beskyttelsen. Hold
arbeidsstykket ca. 25 mm unna sagbladet.
• Hold begge hendene dine unna bladets bane.
• Slå på verktøyet og la sagbladet få full hastighet.
– Du må aldri forhindre at den nedre beskyttelsen går tilbake til
parkeringsposisjon når sagingen er ferdig.
• Mat arbeidsstykket sakte under øvre bladbeskyttelse, hold det
godt presset mot beskyttelsen. La bladtennene sage gjennom
arbeidsstykket. Ikke tving arbeidsstykket gjennom sagbladet.
Hastigheten til sagbladet skal være konstant.
– Minimumslengden på restmaterialet er 10 mm.
• Husk å bruke føringspinnen (17) når du er nær bladet.
– Ved kutting av korte materialer (min. 190 mm til venstre eller høyre
for bladet), anbefales det å bruke den ekstra materialklemmen.
• Etter å ha fullført sagingen, skal du slå av maskinen og la sagbladet
stoppe og deretter fjerne arbeidsstykket.
– Ved kutting av UPVC-deler, skal man plassere et støttestykke av tre
med en komplementær profil under materialet som skal kuttes, for
å gi korrekt støtte.
Vertikalt rett tverrsaging (fig. Q)
• Still det roterende bordet til 0° og kontroller at styretappen er i lås.
ADVARSEL: Du må aldri skyve eller holde i avskjærsiden til
arbeidsstykket.
ADVARSEL: Bruk alltid en føringspinne når du kløyver små
arbeidsstykker.
Fasekutt (fig. U)
• Stram klemmeknotten til det roterende bordet.
• Løsne fasings-klemspaken still bladet til ønsket vinkel.
• Trestykket som skal sages, plasseres mot beskyttelsen. Hold
i betjeningshåndtaket og trykk inn spaken for å trekke tilbake
beskyttelsen.
• Plasser beskyttelsen til venstre for bladet for å unngå at materialet
kjøres fast mellom bladet og beskyttelsen.
• Slå på verktøyet.
• La bladet sage fritt. Bruk ikke krefter.
• Etter å ha fullført sagkuttet, løsne bryteren og vent til sagbladet
stopper helt før du returnerer hodet til øvre hvilestilling.
• Frigjør spaken som trekker tilbake beskyttelsen.
ADVARSEL: For å forhindre skade, må du ikke la saghodet
hoppe tilbake av seg selv.
Gjæringssaging (fig. R)
• Fortsett som beskrevet for vertikal kløyving.
Gjæringssaging (fig. V1–V3)
• For å justere gjæringsbeskyttelsen, må du løsne låsemutteren (81)
til stoppskruen og skru stopperen (82) inn eller ut til gjæringsviseren
viser 0° (fig. V1).
• Still høyden og vinkelen til bladet.
• Plasser glideskinnen (83) til gjæringsbeskyttelsen i sporet (84) på
venstre siden av bordet (fig. V2).
• Still ønsket gjæringsvinkel.
• Løsne gjæringslåseknotten (85) og roter beskyttelsen for å stille
skalaene i ønsket vinkel (fig. V3).
• Kontroller at klemskruen for det roterende bordet er godt festet.
• Stram gjæringslåseknotten (85).
• Fortsett som for vertikal gjæringstverrsaging.
• Plasser arbeidsstykket mot den flate overflaten på
gjæringsbeskyttelsen. Slå på verktøyet. Hold godt fast
i arbeidsstykket og skyv beskyttelsen i sporet for å føre
arbeidsstykket inn i bladet. Når sagingen er verdig, skal verktøyet
slås av umiddelbart.
• Forhindre at bladet kapper bordet hvis vinkelen ikke er 45°.
ADVARSEL: Når man gjærsager enden av et trestykke
med lite avskjær, plasser treet for å sikre at avskjæret
er på den siden av bladet med størst vinkel mot
beskyttelsesgitteret, dvs.: venstre gjærsaging, avskjær mot
høyre gjærsaging, avskjær mot venstre.
Fasekutt (fig. A2, S)
• Løsne fasings-klemspaken (22) og bikk saghodet til ønsket vinkel.
Beskyttelsesposisjoner, sagbenkmodus (fig. W)
– Ved kløyving av tynne materialer, må du bruke 11 mm profilen på
parallellgitteret med to høyder og plassere beskyttelsen på motsatt
side av forkanten til kløyvekniven.
• Trekk til fasingsklemmespaken.
– Ved kløyving av tykkere materiale, må du bruke 60 mm profilen på
parallellgitteret med to høyder.
• Fortsett som for vertikal gjæringstverrsaging.
– For tverrsaging av smale og korte arbeidsstykker (fig. W):
Sammensatt gjæring
Dette sagkuttet er en kombinasjon av et gjærings- og fasingssagkutt.
Begrensningen er 35° gjæringsaging/30° fasing. Disse grensene må
ikke overskrides.
Still fasevinkel og deretter gjæringsvinkelen.
92
• Juster parallellgitteret med den lave profilen mot bladet og
installer baksiden av beskyttelsen på linje med forkanten til
bladet.
• Legg arbeidsstykket mot gjæringsbeskyttelsen (ved 0° eller
90°) og skyv gjæringsbeskyttelsen for å utføre sagingen.
• For å forhindre at små avkapp støter sammen med bladet,
må du klargjøre et kileformet trestykke og klemme den fast til
baksiden av arbeidsbordet så nært inntil høyre side av bladet,
slik at senere avkapp automatisk støtes mot høyre.
NORSK
– For kløyving av smale (< 120 mm) og lange arbeidsstykker:
• Monter forlengelsesbordet til høyre side av verktøyet for kontinuitet
av avstandsskalaene på begge bordene.
• Plasser beskyttelsen i bakerste posisjon for å opprettholde
presisjonen ved lange kapp.
ENKELT SKYVEBORD (FIG. A7)
• Skyv arbeidsstykket med begge hendene (én på hver side av
bladet).
Dette skyvebordet (37) tillater kutting av bordstørrelser til venstre for
bladet på opp til 1200 x 900 mm.
• Bruk en føringspinne når du er nær bladet.
Føringsstengene er montert på et kraftig profil som er rask å fjerne fra
verktøyet og som kan justeres i alle plan.
• Lange arbeidsstykker må støttes på utmatingssiden.
– For kløyving av brede (< 120 mm) arbeidsstykker:
• Hvis materialet som kappes har en tendens til å kjøres fast
mellom bladet eller kløyvekniven og beskyttelsen, må du
justere beskyttelsen forover som i figur W.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Trekk alltid ut strømmen til verktøyet før
montering av eventuelt tilbehør.
Beskyttelsen har et fullengde målebånd for rask plassering av en
justerbar stopper og en justerbar støtte for smale arbeidsstykker.
DOBBELT SKYVEBORD
Dette skyvebordet tillater kutting av bordstørrelser til venstre for bladet
på opp til 1850 mm.
Transport
ADVARSEL: Transporter verktøyet alltid i sagbenkmodus
med påmontert øvre bladbeskyttelse.
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys
av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for
skader bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT
brukes til dette produktet.
• Fjern beina.
ADVARSEL: Når sagen skal bæres, må du alltid be noen
om assistanse. Sagen er for tung til å kunne håndteres av
én person.
STØVAVTREKKSSETT (FIG. A1, A2, A8)
Verktøyet er utstyrt med tre støvavtrekkspunkter for bruk i hver modus.
• Ved saging i tre, må du alltid koble til en støvavtrekksenhet
konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser for
støvavgivelse.
ADVARSEL: Om mulig, koble til støvavsug som er designet
i henhold til de relevante reglene for støvavsug.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende
drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig
renhold.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren
er i stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante reglene.
Lufthastighet for eksternt tilkoblede systemer 20 m/s +/- 2 m/s.
Hastigheten skal måles i tilkoblingsrøret ved tilkoblingspunktet, med
verktøyet tilkoblet men ikke i drift.
Et separat støvsett kan leveres som ekstrautstyr (DE3500)
1. Sett støvsugerrør på dysene, den lange slangen til den øvre dysen.
2. Koble slangene til en tre-veis kobling.
Tilkobling - gjæringssagposisjon
• Koble én slange til underbord-dekslet.
Smøring
• Koble én slange til uttaket med liten diameter og én til uttaket med
stor diameter med de korresponderende utløpsrørene.
Lagrene på motoren er forhåndssmurt og vanntette.
• Koble slangene til treveiskoblingen.
• Påfør regelmessig litt olje på bæreflaten til det roterende bordet der
det glir på leppen til det monterte bordet.
• Koble det ene uttaket til treveiskoblingen til slangen fra
støvavtrekket.
• Rengjør regelmessig deler som er utsatt for oppsamling av sagstøv
og spon med en tørr børste.
Tilkobling - sagbenkposisjon
• Bytt ut sagbladbeskyttelsen med beskyttelsen som fulgte med
støvavtrekkssettet og koble slangen fra underbord-dekslet til
denne.
• Fortsett som for gjæringssagposisjonen.
EKSTRA STØTTE/LENGDESTOPP FOR GJÆRINGSSAG (FIG. A4)
Ekstra støtte- og lengdestopperen kan monteres på venstre side eller
høyre side, eller med to sett på hver side.
• Passer elementene 28–34 på de to føringsskinnene (29).
• Bruk rotasjonsstopper (30) for tverrkutting av 210 mm brede bord
(15 mm tykke).
STØTTERULLEBORD (FIG. A5)
I gjæringssagmodus kan støtterullebordet monteres på venstre side eller
høyre side, eller med to sett på hver side.
I sagbenkmodus kan man også montere bordet på baksiden av
sagbordet.
SIDEFORLENGELSESBORD (FIG. A6)
Sideforlengelsesbordet øker avstanden fra kløyveanlegget til bladet til
600 mm eller mer, avhengig av staglengden som er montert til verktøyet
og klampeposisjonen til bordet. Sideforlengelsesbordet må brukes i
forbindelse med føringsskinner (29) (ekstrautstyr).
Det justerbare bordet er utstyrt med en gravert skala langsmed
forkanten og er montert på en stødig base som klemmer til
føringsstengene.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedhuset med tørr
luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk
godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du
utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
bordplaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
støvoppsamlingssystemet regelmessig.
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre
bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere
ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan
føre til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og
beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene
avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen
sagbladet.
93
N ORSK
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys
av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for
skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du ikke
lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat.
Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer
gjør det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt.
Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning
og etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling
av elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos
forhandleren når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALTprodukter som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert
servicesenter som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med
nærmeste DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne
brukerhåndboken. Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og kontaktpersoner på
Internett på www.2helpU.com.
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine
og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere
av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg
til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller
på dine lovfestede rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene tilhørende
medlemslandene i den Europeiske Union (EU) og det
Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan du ganske enkelt
returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale komponentene
slik du kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon
eller bytte. Produktet må ha blitt utsatt for rimelig slitasje og
kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du trenger vedlikehold eller service på ditt DEWALTverktøy i løpet av de første 12 månedene etter innkjøp,
vil dette bli utført vederlagsfritt av en autorisert DEWALTreparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av
material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra
kjøpsdato, garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten
vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte
personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle originale
komponenter.
Dersom du ønsker å fremme et krav, ta kontakt med
selgeren eller finn nærmeste autoriserte DEWALT-reparatør i
DEWALT-katalogen eller ta kontakt med ditt DEWALT-kontor
på den adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALT-reparatører
og alle detaljer om service etter salg tilgjengelig på Internett
på: www.2helpU.com.
94
PORTUGUÊS
SERRA COMBINADA DW743N
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Anos de experiência,
desenvolvimento contínuo de produtos e espírito inovador tornam a
DEWALT num dos parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
DW743N DW743N
QS
DK
230
230
2
3
Voltagem
V
Tipo
Alimentação
Ferramentas de 230 V
W
Velocidade em vazio
min-1
Diâmetro da lâmina
mm
Diâmetro do orifício
de encaixe da lâmina
mm
Espessura do corpo da lâmina
mm
Espessura dos dentes da lâmina
mm
Espessura da lâmina separadora
mm
Corte em esquadria
(ângulo máximo)
para a esquerda
para a direita
Corte em bisel (ângulo máximo) para a esquerda
Tempo de travagem
automática da lâmina
s
Peso
kg
Capacidades de corte
Modo de serra de esquadria (fig. b)
Ângulo de corte
Corte transversal direito
Mesa virada 45° para a
direita para cortes em esquadria
Mesa virada 45° para a
esquerda para cortes em esquadria
Cabeça da serra inclinada 45°
para a esquerda para cortes em bisel
2.000
2.850
250
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
45°
45°
45°
< 10
37
< 10
37
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
m/s²
K de variabilidade =
m/s2
Tamanho do material
H mm
B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
Notas
Peça de trabalho
encostada à guia (X)
Não é necessário
utilizar qualquer
acessório
2,0
1,5
2,0
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de informações
foi medido em conformidade com um teste padrão estabelecido pela
norma EN 61029 e poderá ser utilizado para comparar ferramentas.
Por conseguinte, este nível poderá ser utilizado para uma avaliação
preliminar da exposição às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada para outras aplicações
ou com outros acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de vibrações poderá ser
diferente. Isto poderá aumentar significativamente o nível
de exposição às vibrações ao longo do período total de
trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações
também deverá ter em conta o número de vezes que a
ferramenta é desligada ou está em funcionamento, mas
sem executar tarefas. Isto poderá reduzir significativamente
o nível de exposição às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para proteger
o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais como:
efectuar uma manutenção correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e organizar padrões
de trabalho.
Fusíveis:
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
NOTA: Este dispositivo foi concebido para ligação a um sistema de
fornecimento de energia com uma impedância máxima de sistema
permissível Zmax de 0,30 Ω no ponto de ligação (caixa de serviço de
alimentação) do fornecimento do utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é ligado apenas a um
sistema de alimentação que preencha o requisito indicado acima.
Se necessário, o utilizador pode solicitar à empresa pública de
fornecimento de energia eléctrica a impedância do sistema no ponto de
ligação.
Definições: directrizes de segurança
Corte transversal
com a altura
máxima
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso.
Leia o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que,
se não for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
140
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Modo de serra de bancada
Capacidade máxima de serração
ao comprido para a esquerda/direita
Profundidade de corte a 90°
Profundidade de corte a 45°
mm
mm
mm
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
106
2,9
93
3
106
2,9
(pressão sonora)
(variabilidade da pressão sonora)
(potência sonora)
(variabilidade da potência sonora)
Valores totais de vibração (soma do vector triaxial) determinados de acordo com as
normas EN 61029-1 e EN 61029-2-11.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Indica extremidades aguçadas.
95
PO RT UGUÊ S
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DW743N
8. Use roupa adequada.
Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por
partes em movimentos. Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins,
não deslizantes quando estiver a trabalhar no exterior. Recorra a
uma protecção de cabelo para conter cabelos compridos.
9. Use equipamento de protecção.
A DEWALT declara que os produtos descritos em “dados técnicos” se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Além disso, estes produtos também se encontram em conformidade
com a Directiva 2004/108/CE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e
faz esta declaração em nome da DEWALT.
Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a cara
ou contra a serradura se as tarefas em causa criarem serradura ou
ejectarem partículas. Se estas partículas estiverem quentes, use
igualmente um avental resistente ao calor. Use sempre protecção
auditiva. Use sempre capacete de segurança.
10. Ligue equipamento de aspiração de serradura.
Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de
serradura e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão
ligados e são correctamente utilizados.
11. Não utilize indevidamente o cabo.
Nunca puxe o cabo para o retirar da tomada. Mantenha o fio
afastado de calor, óleo e extremidades afiadas. Nunca transporte a
ferramenta pelo fio.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e Desenvolvimento de
Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.01.2010
12. Fixe o trabalho de forma segura.
Instruções de segurança
14. Manutenção das ferramentas.
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser
seguidas normas de segurança básicas de forma a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e
guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
Regras gerais de segurança
1. Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os
acidentes.
2. Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
condições húmidas ou molhadas. Mantenha a área de trabalho
bem iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a ferramenta em locais
onde exista o risco de causar incêndios ou explosão, por exemplo
na presença de gases e líquidos inflamáveis.
3. Proteja-se de choques eléctricos.
Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por
exemplo, tubos, radiadores, fogões e frigoríficos). Quando
utilizar a ferramenta em condições extremas (por exemplo,
humidade, quando estão a ser produzidas aparas metálicas,
etc.), a segurança eléctrica pode ser melhorada introduzindo um
transformador de isolamento ou um disjuntor de fuga à terra (FI).
4. Mantenha as restantes pessoas afastadas.
Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não envolvidas
na tarefa, toquem na ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenhaas afastadas da área de trabalho.
5. Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão ser
guardadas num local seco e fechado com segurança, fora do
alcance de crianças.
6. Não sobrecarregue a ferramenta.
Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade para a
qual foi concebido.
7. Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem
o trabalho de uma ferramenta de alta resistência. Não utilize as
ferramentas para outras finalidades que não as indicadas; por
exemplo, não utilize serras circulares para cortar ramos ou troncos
de árvores.
96
Utilize grampos ou um torno para manter a peça de trabalho fixa.
É mais seguro do que usar as mãos e mantém as mãos livres para
operar a ferramenta.
13. Não se estique demasiado.
Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um
desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para
lubrificar e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas de
forma periódica e se estiverem danificadas faça-as reparar por
um serviço de assistência autorizado. Mantenha todas as pegas e
interruptores secos, limpos e sem óleo nem massa lubrificante.
15. Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e quando
trocar acessórios, tais como lâminas, peças e cortadores, desligue
as ferramentas da alimentação eléctrica.
16. Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.
Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as chaves
de porcas são retiradas da ferramenta antes de a colocar em
funcionamento.
17. Evite um accionamento acidental.
Não transporte a ferramenta mantendo o dedo sobre o interruptor.
Assegure-se de que a ferramenta está na posição “desligada”
antes de a ligar à alimentação eléctrica.
18. Use cabos de extensão para o exterior.
Antes de utilizar, inspeccione o cabo de extensão e substitua-o se
estiver danificado. Quando a ferramenta for utilizada no exterior,
use apenas cabos de extensão preparados para uso no exterior e
assinalados devidamente.
19. Mantenha-se atento.
Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do senso comum.
Não opere a ferramenta quando se sentir cansado ou estiver sob
os efeitos de medicamentos ou álcool.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes do uso, inspeccione cuidadosamente a ferramenta e os
cabos de alimentação para determinar que irá funcionar de
forma correcta e desempenhar a função pretendida. Verifique o
alinhamento das partes amovíveis, a junção das partes amovíveis,
se existem peças partidas, as condições da montagem das
peças, ou quaisquer outras condições que possam afectar o
funcionamento. Um resguardo ou outra parte que esteja danificada
deve ser reparada devidamente ou substituída por um centro de
assistência autorizado, a não ser quando explicitamente indicado
em contrário neste manual de instruções. Os interruptores
defeituosos devem ser substituídos por um centro de assistência
autorizado. Não utilize a ferramenta se o interruptor não puder
ser ligado nem desligado. Nunca tente reparar você mesmo a
ferramenta.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou encaixe
suplementar ou o desempenho de qualquer operação com
esta ferramenta que não esteja em conformidade com
as recomendações deste manual de instruções podem
acarretar risco de lesões.
21. A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico
qualificado.
Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de
segurança. As reparações deverão ser efectuadas apenas
por pessoal qualificado e só deverão ser utilizadas peças
sobresselentes originais; caso contrário, tal poderá resultar num
perigo considerável para o utilizador.
Regras de segurança adicionais para serras
combinadas
-– A velocidade do ar do extractor de serradura não deve ser
inferior a 20 m/s
• Não utilize discos abrasivos ou lâminas de corte de diamante.
• Evite remover quaisquer desperdícios ou partes da área de corte
da peça enquanto a máquina estiver em funcionamento e a
cabeça da serra não estiver na posição de repouso.
• Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue a máquina de
imediato e retire a ficha da máquina da fonte de alimentação.
• Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada,
para evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
• Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço
anormal durante o corte, desligue a máquina e retire a ficha da
fonte de alimentação. Retire a peça de trabalho e certifique-se que
a lâmina da serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e
inicie a nova operação de corte com força de avanço reduzida.
• Não deixe que pessoas não qualificadas utilizem esta ferramenta.
• Nunca corte ligas leves, especialmente magnésio.
• Não utilize a serra para cortar qualquer material sem ser alumínio,
madeira ou materiais semelhantes.
• Sempre que a situação o permitir, monte a máquina numa
bancada, utilizando parafusos com 8 mm de diâmetro e 80 mm de
comprimento (fig.C2).
• Seleccione a lâmina de serra correcta para o material a ser
cortado.
• Não utilize lâminas de serra rachadas ou danificadas.
• Não utilize lâminas de aço rápido (HSS).
Regras de segurança adicionais para serras de
esquadria
• Utilize lâminas correctamente afiadas. Respeite a indicação de
velocidade máxima na lâmina da serra.
• Certifique-se de que todos os manípulos e pegas de fixação estão
bem apertados antes de iniciar qualquer utilização.
• Utilize apenas lâminas de serra recomendadas pelo fabricante e
em conformidade com a norma EN 847-1.
• Não utilize a ferramenta sem a protecção no respectivo lugar, se
esta não estiver a funcionar devidamente ou se não tiver uma
manutenção apropriada.
• Não utilize a serra sem as protecções e a lâmina separadora
no respectivo lugar e com uma manutenção apropriada,
especialmente ao mudar do modo de serra de esquadria para o
modo de serra de bancada, ou vice-versa.
• Nunca utilize a sua serra sem a placa de corte.
• Nunca coloque qualquer das suas mãos na área da lâmina quando
a serra estiver ligada à fonte de alimentação eléctrica.
• Certifique-se de que o pavimento à volta da ferramenta está
nivelado, limpo e isento de materiais soltos, tais como aparas e
sobras.
• Nunca tente parar uma serra em movimento de repente
encostando uma ferramenta ou outro objecto à lâmina. Tal poderá
causar acidentes graves.
• Certifique-se de que dispõe de uma iluminação geral ou local
adequada.
• Antes de utilizar qualquer acessório, consulte o manual de
instruções. A utilização incorrecta de um acessório pode causar
danos.
• Use equipamento de protecção pessoal adequado quando for
necessário, incluindo:
– protecções auditivas para reduzir o risco de perda de audição
induzida;
– uma protecção respiratória para reduzir o risco de inalação de
partículas nocivas;
– luvas para manusear lâminas de serra e materiais ásperos.
Sempre que possível, as lâminas de serra devem ser
transportadas num suporte.
• Abstenha-se de retirar quaisquer sobras ou outras partes da peça
de trabalho da área de corte enquanto a serra estiver a funcionar e
a cabeça da serra não estiver na posição de descanso.
• Substitua o entalhe da mesa quando este estiver gasto.
• Substitua a mesa se a ranhura for demasiado larga.
• Comunique ao seu revendedor quaisquer problemas com a
ferramenta, incluindo as protecções ou as lâminas de serra, logo
que estes sejam detectados.
• Certifique-se de que a parte superior da lâmina da serra está
completamente coberta no modo de serração em esquadria.
• Certifique-se de que o braço está fixo de forma segura na posição
de trabalho no modo de serra de bancada.
• Certifique-se de que o braço está fixo de forma segura ao efectuar
cortes em bisel no modo de serra de bancada.
• Ao cortar entalhes no modo de serra de bancada, tenha o cuidado
de utilizar o sistema de protecção apropriado. Não é permitido
efectuar cortes de ranhuras.
• Quando serrar madeira, ligue a serra a um dispositivo de recolha
de serradura. Tenha sempre em conta os seguintes factores que
influenciam a exposição à serradura:
-– Tipo de material a trabalhar (as tábuas de madeira prensada
produzem mais serradura do que a madeira);
-– Regule o ajuste da lâmina da serra;
-– Certifique-se de que a extracção local, as campânulas,
reflectores e calhas estão devidamente regulados.
• Seleccione a lâmina correcta para o material a ser cortado.
• Respeite a indicação de velocidade máxima na lâmina da serra.
• Utilize um suporte ou use luvas ao manusear uma lâmina de serra.
• Certifique-se de que a lâmina da serra está montada
correctamente antes de qualquer utilização.
• Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta. Mantenha
a lâmina afiada.
• Não utilize lâminas com um diâmetro superior ou inferior
ao recomendado. Para verificar qual a lâmina apropriada a
utilizar, consulte os dados técnicos. Utilize apenas as lâminas
especificadas neste manual, em conformidade com a norma EN
847-1.
• Considere utilizar lâminas especialmente concebidas para a
redução de ruído.
• Não utilize lâminas de aço rápido (HSS).
• Não utilize lâminas de serra rachadas ou danificadas.
• Não utilize quaisquer discos abrasivos.
• Levante a lâmina do corte na peça de trabalho antes de soltar o
gatilho.
• Certifique-se de que o braço está fixo com segurança ao efectuar
cortes em bisel.
• Não encoste nada à ventoinha para segurar o veio do motor.
• A protecção da lâmina da sua serra irá, de forma automática,
levantar-se quando o braço for baixado e cobrir a lâmina quando o
braço for levantado. A protecção pode ser levantada manualmente
ao instalar ou retirar lâminas de serra ou para inspeccionar a serra.
Nunca levante a protecção da lâmina manualmente sem desligar
primeiro a serra.
• Mantenha a área à volta da ferramenta limpa e isenta de materiais
soltos, tais como aparas e sobras.
• Verifique periodicamente se as ranhuras de ventilação do motor
estão limpas e isentas de aparas.
97
PO RT UGUÊ S
• Substitua a placa de corte quando esta estiver gasta.
• Desligue a ferramenta da tomada de electricidade antes de
efectuar qualquer acção de manutenção ou ao substituir a lâmina.
• Nunca efectue qualquer limpeza ou acção de manutenção quando
a ferramenta ainda estiver a funcionar e a cabeça não estiver na
posição de descanso.
• Sempre que possível, monte a ferramenta numa bancada.
• Se utilizar um laser para visualizar a linha de corte, certifique-se
de que é um laser de classe 2 em conformidade com a norma
EN 60825-1:2001. Não substitua nenhum diodo laser por um
diferente. Se o laser estiver danificado, mande-o reparar através de
um agente de reparação autorizado.
Regras de segurança adicionais para serras
de mesa
• Não é permitido entalhar, fazer ranhuras ou sulcos.
• Utilize sempre a haste. Nunca corte peças com menos de 30 mm.
• Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o
tamanho máximo da peça de trabalho de:
– 70 mm de peso por 600 mm de largura por 1.500 mm de
comprimento
– As peças maiores devem ser suportadas por uma mesa
adicional adequada, por exemplo, dos modelos DE3497 ou
DE3472.
• Nunca utilize a máquina no modo de serra de esquadria quando a
protecção não estiver instalada (50, fig. D).
Riscos residuais
• Utilize sempre a haste. Nunca corte peças com menos de 30 mm.
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de serras:
• Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar o
tamanho máximo da peça de trabalho de:
– 68 mm de peso por 140 mm de largura por 600 mm de
comprimento
– As peças maiores devem ser suportadas por uma mesa
adicional adequada, por exemplo, do modelo DE3497. Fixe
sempre a peça de trabalho em segurança.
• Fixe sempre a peça de trabalho em segurança.
Regras de segurança adicionais para serras de
bancada
• Não utilize lâminas de serra com uma espessura superior ou uma
largura dos dentes inferior à espessura da lâmina separadora.
– Ferimentos causados ao tocar nas peças móveis.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de acidentes causados pelas zonas não protegidas da
lâmina rotativa da serra.
– Risco de ferimentos ao substituir a lâmina.
– Risco de trilhar os dedos ao abrir a protecção.
– Riscos de saúde causados pela inalação de partículas produzidas
ao serrar madeira, especialmente carvalho, faia e aglomerados de
fibra de densidade média.
Os seguintes factores podem causar ruído:
• Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta e que os
dentes apontam para a dianteira da serra de bancada.
– O material a cortar.
• Certifique-se de que todas as pegas de fixação estão bem
apertadas antes de iniciar qualquer utilização.
– A força de avanço.
– O tipo de lâmina de serra.
• Certifique-se de que todos os encaixes da lâmina estão limpos
e de que o lado roscado do anel de encaixe está encostado à
lâmina. Aperte a porca do anel de encaixe com segurança.
Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de respiração:
• Mantenha a lâmina da serra afiada e correctamente instalada.
– Extracção de poeira insuficiente causada por filtros de exaustão
sujos
• Certifique-se de que a lâmina separadora está ajustada para a
distância correcta em relação à lâmina da serra (máximo de 5 mm).
• Nunca utilize a serra sem as protecções superior e inferior no
respectivo lugar.
– O extractor de serradura não está ligado durante o corte da
madeira.
– Lâmina de serra gasta.
– A peça não está devidamente direccionada.
• Mantenha as suas mãos afastadas do caminho da lâmina da serra.
Símbolos na ferramenta
• Desligue a serra da tomada de electricidade antes de substituir a
lâmina ou efectuar qualquer acção de manutenção.
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
• Utilize sempre uma haste de alimentação e certifique-se de que
não coloca as mãos a uma distância inferior a 150 mm da lâmina
da serra durante os cortes.
Use uma protecção auditiva.
• Utilize a serra exclusivamente com a voltagem especificada para a
mesma.
• Não aplique qualquer lubrificante na lâmina quando a serra estiver
a funcionar.
Use uma protecção ocular.
• Não estique os braços para alcançar a zona atrás da lâmina da
serra.
• Mantenha sempre a haste de alimentação no respectivo lugar
quanto esta não estiver a ser utilizada.
Nunca utilize a serra de esquadria sem a protecção estar
montada.
• Não se apoie na unidade, nem se coloque em cima da mesma.
• Durante o transporte, certifique-se de que a parte superior da
lâmina da serra está coberta, por exemplo, pela protecção.
✔
• Não utilize a protecção para manusear ou transportar a serra.
• Não utilize lâminas com uma espessura superior ou uma largura
dos dentes inferior à espessura da lâmina separadora.
• Considere utilizar lâminas especialmente concebidas para a
redução de ruído.
Ao utilizar a ferramenta no modo de serra de esquadria,
certifique-se de utilizar o gatilho para ligar e desligar a serra.
Não utilize o botão para ligar/desligar neste modo.
• Mantenha sempre a haste de alimentação no respectivo lugar
quanto esta não estiver a ser utilizada.
• Durante o transporte, certifique-se de que a parte superior da
lâmina da serra está coberta, por exemplo, pela protecção.
98
Ao utilizar a ferramenta no modo de serra de bancada,
certifique-se de que a lâmina separadora foi montada. Não
utilize a ferramenta sem a lâmina separadora.
PORTUGUÊS
Não utilize a lâmina separadora no modo de serra de
esquadria. Certifique-se de que a lâmina separadora está fixa
na posição superior de descanso (fig. A2).
19 Pé
20 Dispositivo de fixação da mesa
21 Suporte de retenção da mesa da serra
22 Pega de fixação do bisel
Ponto de transporte
MODO DE SERRA DE BANCADA
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A1)
O Código de data (39), o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
A3
22 Pega de fixação do bisel
23 Ajustador de altura
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
24 Mesa da serra de bancada
25 Protecção superior da lâmina
26 Guia paralela
27 Guia de esquadria (opção)
A embalagem contém:
1 Ferramenta parcialmente montada
ACESSÓRIOS OPCIONAIS
4 Pernas
Para utilização no modo de serra de esquadria:
1 Caixa contendo:
1 Protecção superior para a posição de serra de bancada
A4
1 Protecção inferior para a posição de serra de esquadria
28 Suporte ajustável de 760 mm (altura máxima) (DE3474)
1 Guia paralela
29 Carris de guia de apoio de 1.000 mm (DE3494)
1 Haste de alimentação
29 Carris de guia de apoio de 500 mm (DE3491)
1 Saco de plástico contendo:
4 Manípulos de fixação M8
4 Parafusos de cabeça redonda M8 x 50
4 Anilhas D8
1 Ilhó de fixação
1 Manual de instruções
30 Travão giratório (DE3462)
31 Travão de comprimento para peças de trabalho curtas (para
utilização com os carris de guia [29]) (DE3460)
32 Apoio com travão amovível (DE3495)
33 Apoio com o travão retirado (DE3495)
34 Grampo de materiais (DE3461)
1 Esquema ampliado dos componentes
A5
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
35 Mesa de apoio rolante (DE3497)
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar a ferramenta.
Para utilização no modo de serra de bancada:
• Retire a serra cuidadosamente do material de embalagem.
Descrição (fig. A1–A8)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
A1
1 Botão para ligar/desligar (modo de serra de bancada)
A3
27 Guia de esquadria (DE3496)
A6
36 Mesa de extensão (DE3472)
A7
37 Mesa deslizante simples (DE3471)
Não apresentada
– Mesa deslizante dupla
2 Alavanca de libertação da mesa
3 Fixação da mesa rotativa
4 Mesa de serra de esquadria
5 Mesa rotativa
6 Guia direita
7 Guia esquerda
8 Haste de posicionamento da mesa rotativa
9 Escala de esquadria/entalhe da mesa
10 Adaptador de extracção de partículas
Para utilização em todos os modos:
A8
38 Kit de extracção de partículas de três vias (DE3500)
UTILIZAÇÃO PRETENDIDA
A serra reversível DEWALT foi concebida para funcionar como serra de
esquadria ou de bancada para realizar as quatro principais operações
de corte longitudinal, transversal, biselamento e corte em esquadria de
maneira fácil, precisa e segura.
13 Alavanca de libertação da protecção
Este unidade foi concebida para ser utilizada com uma lâmina com
rebordo de carboneto com um diâmetro nominal de 250 mm. Para
corte profissional de madeira, produtos derivados de madeira e
plásticos.
14 Pega de corte
MODO DE SERRA DE ESQUADRIA
A2
No modo de serra de esquadria, a ferramenta é utilizada na posição
vertical, de esquadria ou de bisel.
11 Protecção superior fixa da lâmina
12 Protecção inferior móvel da lâmina
14 Pega de corte
15 Gatilho (modo de serra de esquadria)
16 Lâmina separadora
17 Haste de alimentação
18 Perna
MODO DE SERRA DE BANCADA
Sendo virada sobre o seu eixo central, a ferramenta é utilizada para
efectuar a operação padrão de serração ao comprido e para serrar
peças largas através da alimentação manual da peça de trabalho.
ATENÇÃO: Não utilize a máquina para outros fins que
não sejam os descritos.
99
PO RT UGUÊ S
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a potência da fonte de alimentação corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da
ferramenta.
Esta máquina pertence à construção de classe I; por conseguinte, é
necessário ligá-la à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível através
dos centros de assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário um cabo de extensão, utilize um que seja aprovado
e adequado à entrada de alimentação eléctrica desta ferramenta
(consulte os dados técnicos).
O diâmetro mínimo do fio condutor é 1,5 mm2. Ao utilizar uma bobina
de cabo, desbobine sempre o cabo na íntegra. Consulte também a
tabela abaixo.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a unidade e retire a respectiva ficha da
tomada de electricidade antes de instalar e retirar
acessórios, ajustar ou alterar a configuração da
ferramenta ou efectuar reparações. Certifique-se
de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta
desligada. Uma activação acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Desembalar a ferramenta
ATENÇÃO: ao mudar a ferramenta de sítio, peça sempre
ajuda. A serra combinada é demasiado pesada para ser
transportada apenas por uma pessoa.
• Retire o material de embalagem solto da caixa.
• Retire a ferramenta da embalagem.
• Retire a caixa das peças do interior da ferramenta.
• Retire qualquer material de embalagem restante da ferramenta.
Montar as pernas (fig. C1)
Com as pernas montadas, a ferramenta pode ser utilizada de forma
independente.
• Vire a ferramenta ao contrário.
• Insira um parafuso de pressão (47) a partir do lado plano através
dos orifícios em cada uma das pernas (18).
• Coloque um manípulo de fixação (48) e uma anilha (49) nos
parafusos.
• Posicione uma perna (18) em cada um dos pontos de montagem
(46) localizados nas extremidades da parte inferior da base.
Certifique-se de que o manípulo de fixação e a anilha ficam do lado
exterior da ranhura aberta de cada perna.
• Aperte os manípulos de fixação.
• Volte a colocar a ferramenta na sua posição normal. Certifiquese de que a ferramenta se encontra nivelada. Ajuste a altura de
fixação das pernas, caso seja necessário.
Montar a ferramenta na bancada de trabalho
(fig. C2)
Se retirar as pernas, a máquina pode ser colocada numa bancada de
trabalho. Para garantir um funcionamento em segurança, a máquina
tem de ser fixada à bancada de trabalho e montada com parafusos de
8 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento.
MONTAGEM PARA O MODO DE SERRA DE
ESQUADRIA
Montar a protecção inferior (fig. D)
A protecção inferior (50) é instalada na parte superior da mesa da serra.
• Coloque os dois ganchos do lado esquerdo da protecção nas
ranhuras rectangulares (52) à esquerda da ranhura da lâmina.
100
• Posicione a protecção sobre a mesa e empurre-a para dentro do
ilhó de fixação.
• Para retirar a protecção, desaparafuse a fixação do ilhó com
uma chave de fendas e efectue o procedimento acima na ordem
inversa.
Virar a cabeça da serra e a mesa (fig. A3, E1, E2)
• Segure a mesa da serra com uma mão e empurre a alavanca de
libertação da mesa (2) para a esquerda (fig. E1).
• Empurre a dianteira da mesa para baixo e vire a mesa
completamente até o conjunto do motor ficar em cima e o entalhe
se encaixar nos dentes de retenção do dispositivo de fixação da
mesa (20).
• O conjunto da cabeça está seguro por uma faixa de fixação na
dianteira e um ajustador de altura (23) na traseira (fig. A3).
• Retire a faixa.
• Gire a roda (55) para a esquerda, segurando simultaneamente a
cabeça, até o suporte em “U” (56) poder ser retirado (fig. E2).
• Gire e empurre o ajustador de altura para cima.
• Segurando a cabeça com firmeza, deixe que a pressão da mola
leve a cabeça para cima até à respectiva posição de descanso.
Montar a lâmina da serra (fig. A2, F1–F3)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a unidade e retire a respectiva ficha da
tomada de electricidade antes de instalar e retirar
acessórios, ajustar ou alterar a configuração da
ferramenta ou efectuar reparações. Certifique-se
de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta
desligada. Uma activação acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: Certifique-se de que a lâmina da serra deve
ser substituída apenas de acordo com o procedimento
descrito. NUNCA utilize outras lâminas de serras, tal como
especificado nos Dados técnicos. Sugerimos o Cat. n.º:
DT4321.
ATENÇÃO: os dentes de uma lâmina nova são muito
afiados e podem ser perigosos.
ATENÇÃO: substitua sempre as lâminas com a ferramenta
no modo de serra de esquadria.
• Certifique-se de que a lâmina separadora (16) está fixa na posição
de repouso superior (fig. A2).
• Insira a chave sextavada (57) através do orifício (58) na protecção
da correia na extremidade do eixo (fig. F1). Coloque a chave
sextavada fêmea (59) no parafuso de bloqueio da lâmina (60)
(fig. F2).
• O parafuso de bloqueio da lâmina tem uma rosca esquerda e, por
conseguinte, fixe a chave sextavada com firmeza, rodando a chave
para a direita para desapertar o parafuso.
• Pressione a alavanca de libertação da protecção de bloqueio
da cabeça (13) para libertar a protecção inferior (12) e levante a
protecção inferior o máximo possível.
• Retire o parafuso de fixação da lâmina (60) e o anel de encaixe
exterior (61) (fig. F3).
• Certifique-se de que o encaixe interior e ambos os lados da lâmina
estão limpos e isentos de partículas.
• Instale a lâmina da serra (62) no adaptador (63) fornecido no
anel de encaixe interior (64), certificando-se de que os dentes na
extremidade inferior da lâmina estão a apontar para a traseira da
serra (na direcção oposta ao utilizador).
• Instale a lâmina cuidadosamente na respectiva posição e liberte a
protecção inferior da lâmina.
• Volte a colocar o anel de encaixe exterior.
• Aperte o parafuso de bloqueio da lâmina (60), rodando-o para a
esquerda, mantendo fixa a chave sextavada com a outra mão.
• Coloque a chave sextavada fêmea e a chave sextavada na posição
de armazenamento.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: Depois de montar ou substituir a lâmina,
verifique sempre se está totalmente coberta pela
protecção. Certifique-se de que a chave e a chave
sextavada foram colocadas de novo nas respectivas
posições de armazenamento.
Ajustes para o modo de serra de esquadria
ATENÇÃO: Certifique-se de que a lâmina da serra
deve ser substituída de acordo com o procedimento
descrito. Nunca utilize outras lâminas de serras, tal como
especificado nos Dados técnicos. Sugerimos o Artigo N.º:
DT4321
A sua serra de esquadria foi ajustada com precisão na fábrica. Se
for necessário efectuar qualquer reajuste na sequência do transporte
ou manuseamento da ferramenta, ou por qualquer outra razão, siga
os passos indicados abaixo para ajustar a sua serra. Após a sua
realização, estes ajustes deverão permanecer precisos.
Verificar e ajustar a lâmina à guia
(fig. D, G1, G2, H)
Com a cabeça na posição vertical e a pega de fixação do bisel
(22) libertada, desaperte o parafuso de fixação (65) da haste de
posicionamento da mesa rotativa (8) (fig. G1).
• Puxe a cabeça para baixo até a lâmina entrar ligeiramente na
ranhura da placa de corte da serra.
• Encoste um esquadro (66) ao lado esquerdo (7) da guia e à lâmina
(62) (fig. G2). O ângulo deverá ser de 90°.
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da
lâmina com o esquadro.
• Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma:
• Rode o manípulo de ajuste do excêntrico (67) até a face da lâmina
da serra ficar plenamente encostada ao esquadro (fig. G1).
• Aperte o parafuso de fixação (65).
• Verifique se as marcas vermelhas (68) perto da ranhura da lâmina
(52) estão alinhadas com a posição de 0° (69) em ambas as
escalas (fig. H).
• Se for necessário efectuar algum ajuste, desaperte os parafusos
(70) e alinhe os indicadores. A posição de 45° deverá agora
também estar alinhada com precisão. Caso contrário, a lâmina
não está perpendicular em relação à mesa rotativa (consulte as
instruções abaixo).
Verificar e ajustar a lâmina à mesa (fig. I1, I2)
• Desaperte o manípulo de fixação do bisel (22) (fig. I1).
• Empurre a cabeça da serra para a direita, de forma a assegurar
que esta se encontra totalmente na vertical, e aperte a pega de
fixação do bisel.
• Puxe a cabeça para baixo até a lâmina entrar ligeiramente na
ranhura da placa de corte da serra.
• Coloque um esquadro (66) sobre a mesa e encoste-o à lâmina (62)
(fig. I2). O ângulo deverá ser de 90°.
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da
lâmina com o esquadro.
• Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma:
• Desaperte o manípulo de fixação do bisel (22) (fig. I1) e rode o
parafuso de fixação do ajuste da posição vertical (71) para a direita
ou para a esquerda até a lâmina ficar a 90° em relação à mesa, de
acordo com a medição do esquadro (66) (fig. I2).
Verificar e ajustar o ângulo de esquadria
(fig. A1, A2, H)
As posições de corte transversal direito e de esquadria de 45° estão
predefinidas.
• Puxe a haste de posicionamento da mesa rotativa (8) e rode-a um
quarto de volta para a esquerda (fig. A1).
• Desaperte o dispositivo de fixação da mesa rotativa (3). A pega
permite uma acção do tipo engrenagem quando não é possível a
rotação completa da pega.
• Agarre na pega de controlo (14) (fig. A2), prima a alavanca de
libertação da protecção (13) e baixe a serra até meia distância
(fig. A1).
• Rode a cabeça da serra juntamente com a mesa rotativa para a
posição pretendida.
• Aperte o dispositivo de fixação da mesa rotativa (3). O calcador de
localização (8) na mesa rotativa irá engatar automaticamente
(fig. A1).
Utilizando as marcas vermelhas (68), a mesa da serra de esquadria (4)
pode ser regulada para qualquer ângulo de esquadria, para a esquerda
ou para a direita, entre 0° e 45° (fig. H).
• Aplique o procedimento utilizado para as posições predefinidas. A
haste de posicionamento da mesa rotativa não pode ser utilizada
para ângulos intermédios.
ATENÇÃO: efectue sempre um corte de teste numa sobra
de madeira para verificar a precisão do corte.
Ajustar a guia (fig. J1, J2)
A parte móvel do lado esquerdo da guia pode ser ajustada para
proporcionar o maior apoio possível à peça de trabalho perto da
lâmina, permitindo simultaneamente configurar a serra para cortes em
bisel até 45° para a esquerda. A distância de deslizamento é limitada
por travões em ambas as direcções. Para ajustar a guia (7):
• Levante a alavanca (72) para libertar a guia (7).
• Faça deslizar a guia para a esquerda.
• Efectue uma simulação de corte com a serra desligada e verifique
a folga. Ajuste a guia de forma a esta ficar o mais perto possível
da lâmina e proporcionar o máximo apoio à peça de trabalho sem
interferir com o movimento ascendente e descendente do braço.
• Empurre a alavanca (72) para baixo para fixar a guia no respectivo
lugar.
Verificar e ajustar o ângulo de bisel
(fig. J1, K1, K2)
• Faça deslizar a guia lateral para a esquerda o máximo possível
(fig. J1).
• Desaperte a pega de fixação do bisel (22) e desloque a cabeça da
serra para a esquerda. Esta é a posição de bisel de 45°.
• Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma:
• Rode o parafuso de fixação (73) para a direita ou para a esquerda
de acordo com o necessário até o indicador (74) ficar na posição
de 45°.
MONTAGEM PARA O MODO DE SERRA DE BANCADA
Mudar do modo de serra de esquadria para o
modo de serra de bancada (fig. A1–A3, E2, L1, L2)
• Coloque a lâmina na posição de corte transversal de 0° com
a haste de posicionamento da mesa rotativa (8) localizada
correctamente e a fixação da mesa rotativa (3) bem apertada
(fig. A1).
• Desaperte o parafuso de fixação da lâmina separadora (75) o
suficiente para permitir que esta entre na ranhura de montagem
(fig. L1).
• Retire a lâmina separadora (16) da sua posição de arrumação,
encostada à cabeça da serra (fig. A2).
• Pressione a alavanca de libertação da protecção (13) para libertar
a protecção da lâmina (12) e, em seguida, levante a protecção da
lâmina o máximo possível (fig. A1).
• Faça deslizar o suporte da lâmina separadora (76) totalmente para
dentro da ranhura de montagem (77) (fig. L1). Aperte o parafuso de
fixação.
• Liberte suavemente a protecção inferior até esta ficar fixa por trás
da saliência que sobressai da parte interior da lâmina separadora.
• Retire a protecção inferior.
101
PO RT UGUÊ S
• Puxe a cabeça da serra para baixo e gire o ajustador de altura (23)
até o respectivo suporte em “U” (56) se encaixar no pino da base
(fig. E2).
• Gire a roda (55) do ajustador para fazer a lâmina da serra e a
lâmina separadora sobressaírem da mesa da serra de bancada
(24) (fig. A3), de forma a proporcionar a maior profundidade de
corte possível no modo de serra de bancada.
ATENÇÃO: a lâmina não deverá tocar na protecção inferior
da lâmina.
• Puxe a alavanca de libertação da mesa (2) para a esquerda,
levante a extremidade dianteira da mesa e vire-a 180° para trás
até os dentes do dispositivo de fixação da mesa (20) activarem
automaticamente a alavanca de retenção da lâmina da serra, de
forma a fixá-la no modo de serra de bancada (fig. L2).
ATENÇÃO: tenha cuidado para não perder o controlo do
movimento da mesa.
Posição da lâmina separadora (fig. M)
• Instale a lâmina separadora (16) tal como descrito acima. Após ser
instalada, a lâmina separadora não necessita de qualquer ajuste
adicional.
Instalar a protecção superior da lâmina (fig. N)
A protecção superior da lâmina (25) foi concebida para ser instalada de
forma rápida e fácil, através de uma haste de mola, no orifício da lâmina
separadora (16), após esta ter sido posicionada na mesa de trabalho
para o modo de serra de bancada.
Fixe a protecção superior da lâmina (25) à lâmina separadora puxando
o manípulo (76) de forma a encaixar a haste da protecção.
ATENÇÃO: nunca utilize a sua serra no modo de
serra de bancada sem a protecção superior instalada
correctamente.
Montar e ajustar a guia paralela (fig. O)
A guia paralela de altura dupla (26) pode ser utilizada em duas posições
(11 ou 60 mm). Além disso, a guia paralela pode ser montada em
qualquer um dos lados da lâmina.
PARA MONTAR A GUIA NA POSIÇÃO APROPRIADA, PROCEDA DA
SEGUINTE FORMA:
Mudar do modo de serra de bancada para o modo
de serra de esquadria (fig. A3, D, E1, E2, L1)
• Retire a guia paralela (26) (A3).
• Gire a roda (55) do ajustador de altura (23) para proporcionar
a maior profundidade de corte possível no modo de serra de
esquadria (fig. E2).
• Proceda tal como descrito na secção “Virar a cabeça da serra e a
mesa”.
• Desaperte o parafuso de fixação da lâmina separadora (75) e retire
a lâmina separadora (16), segurando a protecção da lâmina (12)
(fig. L1).
• Baixe a protecção da lâmina.
• Coloque a lâmina separadora na respectiva posição de arrumação,
encostada à cabeça da serra.
• Volte a colocar a protecção inferior (50) (fig. D)
Antes de qualquer utilização
• Instale a lâmina de serra apropriada. Não utilize lâminas
excessivamente gastas. A velocidade de rotação máxima da
ferramenta não pode exceder a da lâmina da serra.
• Não tente cortar peças demasiado pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não efectue o corte de forma
forçada.
• Deixe o motor alcançar a sua velocidade máxima antes de
começar a cortar a peça de trabalho.
• Certifique-se de que todos os manípulos e pegas de fixação estão
bem apertados.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
• Desaperte o manípulo (77).
ATENÇÃO:
• Faça deslizar o suporte da esquerda ou da direita. A placa de
fixação (78) fica encaixada atrás da extremidade dianteira da mesa.
• Verifique se a guia está paralela em relação à lâmina.
• Chama-se a atenção dos utilizadores residentes no
Reino Unido para os “regulamentos para máquinas
de processamento de madeira de 1974” e quaisquer
alterações posteriores dos mesmos.
• Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma:
• Certifique-se de que o material a ser serrado está fixo
com firmeza.
• Ajuste a guia de forma a que fique paralela em relação à lâmina,
verificando a distância entre a lâmina e a guia na dianteira e na
traseira da lâmina. Para tal, rode o parafuso de ajuste no apoio
da guia para a direita ou para a esquerda de acordo com o
necessário.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na ferramenta e não
exerça qualquer pressão lateral na lâmina da serra.
• Aperte o manípulo (77).
A configuração predefinida da guia é do lado direito da lâmina.
PARA PREPARAR A GUIA PARA UTILIZAÇÃO DO LADO ESQUERDO DA LÂMINA,
PROCEDA DA SEGUINTE FORMA:
• Desaperte o manípulo (77).
• Puxe o suporte (79) para fora e volte a colocá-lo na outra
extremidade.
• Instale a guia na mesa.
• Aperte o manípulo (77).
ATENÇÃO: utilize o perfil de 11 mm para serrar ao
comprido peças de trabalho baixas, de forma a permitir o
acesso da haste de alimentação (17) à zona entre a lâmina
e a guia.
ATENÇÃO: a extremidade traseira da guia deverá estar ao
mesmo nível da dianteira da lâmina separadora.
• Evite exceder a capacidade de trabalho da serra.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as
suas condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da
mesa. O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo
a que o operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em
redor à volta da máquina que permita um funcionamento da peça de
trabalho sem quaisquer restrições.
Para reduzir os efeitos de vibração, certifique-se de que a temperatura
ambiente não é demasiado fria, que a máquina e os acessórios
possuem manutenção adequada e que o tamanho da peça de
trabalho é adequado para esta máquina.
Ligar e desligar a ferramenta (fig. A1–A2, P)
Esta ferramenta possui dois sistemas de activação independentes. No
modo de serra de bancada, é utilizado o botão para ligar/desligar (1)
(A1). No modo de serra de esquadria, é utilizado o gatilho (15) (A2).
MODO DE SERRA DE BANCADA (FIG. P)
O botão para ligar/desligar utilizado no modo de serra de bancada
oferece várias vantagens:
– função de desactivação por corte de alimentação: caso a
alimentação seja interrompida por alguma razão, o botão tem de
ser premido novamente.
102
PORTUGUÊS
– segurança adicional: a placa de segurança articulada pode
ser bloqueada ao inserir um cadeado no gancho central. Além
disso, a placa também funciona como um botão de paragem de
emergência fácil de localizar, dado que qualquer pressão exercida
sobre a dianteira da placa irá também accionar o botão de
desactivação.
Para ligar a ferramenta, prima o botão de activação verde (80).
Para desligar a ferramenta, prima o botão de desactivação
vermelho (81).
MODO DE SERRA DE ESQUADRIA (FIG. A2)
Para ligar a ferramenta, prima o gatilho (15).
Para desligar a ferramenta, liberte o gatilho.
CORTES DE SERRA BÁSICOS
Serrar no modo de serra de esquadria
É perigoso utilizar a ferramenta sem as protecções. Estas devem estar
no respectivo lugar ao efectuar cortes com a serra.
• Certifique-se de que a protecção inferior não fica obstruída com
serradura.
• Fixe sempre a peça de trabalho ao cortar metais não ferrosos.
Manuseamento geral
– No modo de serra de esquadria, a cabeça da serra é
automaticamente bloqueada na posição superior de descanso.
– Apertar a alavanca de libertação da protecção irá desbloquear a
cabeça da serra. Da mesma forma, baixar a cabeça da serra irá
retrair a protecção inferior móvel.
– Nunca tente impedir que a protecção inferior volte à respectiva
posição de descanso quando o corte for concluído.
– O comprimento mínimo do material de sobra é de 10 mm.
– Ao cortar materiais curtos (mínimo de 190 mm para a esquerda ou
para a direita da lâmina), recomenda-se a utilização do grampo de
materiais opcional.
– Ao cortar secções de UPVC, deverá ser colocada uma peça
de apoio de madeira com um perfil complementar por baixo do
material a ser cortado, de forma a proporcionar o nível correcto de
apoio.
Corte transversal direito na vertical (fig. Q)
• Coloque a mesa rotativa na posição de 0° e certifique-se de que a
haste de posicionamento está encaixada.
• Aperte o manípulo de fixação da mesa rotativa.
• Encoste a madeira a ser cortada à guia. Segure a pega de controlo
e empurre a alavanca de retracção da protecção.
• Ligue a ferramenta.
Cortes em bisel (fig. A2, S)
• Liberte a pega de fixação do bisel (22) e incline a cabeça para o
ângulo pretendido.
• Aperte a pega de fixação do bisel.
• Aplique o procedimento utilizado para o corte transversal direito na
vertical.
Esquadria composta
Este corte é uma combinação de um corte em esquadria com um em
bisel. Os ângulos máximos são de 35° de esquadria/30° de bisel. Não
exceda estes limites.
Configure o ângulo de bisel e, em seguida, configure o ângulo de
esquadria.
Serrar no modo de bancada
• Utilize sempre a lâmina separadora.
• Certifique-se sempre de que a lâmina separadora e a protecção da
lâmina estão alinhadas correctamente.
• Certifique-se sempre de que a serra de esquadria está configurada
e bloqueada na posição de 0° de esquadria.
ATENÇÃO: não corte metais neste modo.
Serrar ao comprido (fig. A2, T)
• Configure o ângulo de bisel para 0°.
• Ajuste a altura da lâmina da serra. A posição correcta da lâmina
consiste em ter as extremidades de três dentes acima da superfície
superior da madeira.
• Configure a guia paralela para a distância pretendida.
• Segure a peça de trabalho contra a mesa, encostada à guia.
Mantenha a peça de trabalho aproximadamente 25 mm afastada
da lâmina da serra.
• Mantenha ambas as mãos afastadas do caminho da lâmina da
serra.
• Ligue a ferramenta e deixe a lâmina da serra alcançar a velocidade
máxima.
• Alimente lentamente a peça de trabalho por baixo da protecção
superior da lâmina, mantendo a peça pressionada com firmeza
contra a guia. Deixe os dentes cortarem e não empurre a peça de
trabalho de forma forçada contra a lâmina da serra. A velocidade
da lâmina da serra deverá ser mantida constante.
• Lembre-se de utilizar a haste de alimentação (17) quando o fim da
peça estiver perto da lâmina.
• Após concluir o corte, desligue a ferramenta, deixe a lâmina da
serra parar e retire a peça de trabalho.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não efectue o corte de forma
forçada.
ATENÇÃO: nunca empurre nem segure o lado livre ou de
sobra da peça de trabalho.
• Após concluir o corte, liberte o gatilho e espere que a lâmina da
serra pare completamente antes de voltar a colocar a cabeça na
sua posição superior de descanso.
ATENÇÃO: utilize sempre uma haste de alimentação ao
serrar ao comprido peças de trabalho pequenas.
• Liberte a alavanca de retracção da protecção.
ATENÇÃO: não deixe a cabeça da serra saltar sozinha
para trás, de forma a evitar danos.
Cortes em esquadria (fig. R)
• Configure o ângulo de esquadria pretendido.
• Certifique-se de que a fixação da mesa rotativa está apertada com
firmeza.
• Aplique o procedimento utilizado para o corte transversal direito na
vertical.
• Evite que a lâmina corte a mesa se o ângulo não for de 45°.
ATENÇÃO: ao cortar em esquadria a extremidade de uma
peça de madeira com uma pequena sobra, posicione a
madeira de forma a assegurar que a sobra fica do lado
da lâmina com o maior ângulo em relação à guia, ou seja,
com uma esquadria para a esquerda, a sobra deve estar
à direita da lâmina, e, com uma esquadria para a direita, a
sobra deve estar à esquerda.
Cortes em bisel (fig. U)
• Liberte a pega de fixação do bisel e configure a lâmina para o
ângulo pretendido.
• Para evitar o encravamento do material entre a lâmina e a guia,
posicione a guia à esquerda da lâmina.
• Aplique o procedimento utilizado para a serração ao comprido na
vertical.
Cortes em esquadria (fig. V1–V3)
• Para ajustar a guia de esquadria, desaperte a contra-porca do
parafuso de fixação (81) e aperte ou desaperte o travão (82) até o
indicador de esquadria ficar na posição de 0° (fig. V1).
• Configure a altura e o ângulo da lâmina.
• Insira a barra de deslizamento (83) da guia de esquadria na
reentrância (84) no lado esquerdo da mesa (fig. V2).
103
PO RT UGUÊ S
• Desaperte o manípulo de fixação da esquadria (85) e rode a guia
para configurar a escala para o ângulo pretendido (fig. V3).
• Aperte o manípulo de fixação da esquadria (85).
• Encoste a peça de trabalho à superfície plana da guia de
esquadria. Ligue a ferramenta e, segurando a peça de trabalho
com firmeza, faça deslizar a guia ao longo da reentrância para
alimentar a peça de trabalho na direcção da lâmina. Quando o
corte estiver concluído, desligue a ferramenta imediatamente.
Posições da guia no modo de serra de bancada
(fig. W)
– Para serrar ao comprido materiais finos, utilize o perfil de 11 mm
da guia paralela de altura dupla e posicione a guia do lado posto
da extremidade dianteira da lâmina separadora.
– Para serrar ao comprido materiais mais grossos, utilize o perfil de
60 mm da guia paralela de altura dupla.
– Para cortar transversalmente peças de trabalho estreitas e curtas
(fig. W):
• Ajuste a guia paralela com o perfil baixo virado para a lâmina
e alinhe a traseira da guia com a extremidade dianteira da
lâmina.
• Encoste a peça de trabalho à guia de esquadria (a 0° ou
90°) e empurre a guia de esquadria para efectuar o corte.
• Para evitar que pequenas sobras toquem na lâmina, prepare
um pedaço de madeira afunilado e fixe-o à extremidade
traseira da mesa de trabalho, suficientemente perto do lado
direito da lâmina para que quaisquer sobras sucessivas
sejam automaticamente encaminhadas para a direita.
– Para serrar ao comprido peças de trabalho estreitas (< 120 mm) e
longas:
• Coloque a guia na sua posição mais atrás para manter a
precisão da serra durante cortes longos.
• Empurre a peça de trabalho com ambas as mãos (uma de
cada lado da lâmina).
• Utilize uma haste de alimentação quando o fim da peça
estiver perto da lâmina.
• Apoie as peças de trabalho longas no lado de saída.
– Para serrar ao comprido peças de trabalho mais largas (> 120
mm):
• Ajuste a guia para a frente, tal como exemplificado na fig. W,
se o material a ser cortado tender a encravar entre a lâmina
da serra ou a lâmina separadora e a guia.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: antes de montar quaisquer acessórios,
desligue sempre a ferramenta da tomada de electricidade.
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DEWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
KIT DE EXTRACÇÃO DE PARTÍCULAS (FIG. A1, A2, A8)
Esta ferramenta é fornecida com três pontos de extracção de partículas
para utilização em cada modo de funcionamento.
• Ao serrar madeira, ligue sempre um dispositivo de extracção de
partículas concebido em conformidade com os regulamentos
aplicáveis em relação à emissão de partículas e resíduos de corte.
ATENÇÃO: Sempre que possível, ligue um dispositivo de
extracção de serradura, concebido em conformidade com
as respectivas regulamentações no que respeita a emissão
de poeiras.
Ligue um dispositivo de recolha de serradura concebido em
conformidade com as regulamentações adequadas. A velocidade
do ar dos sistemas ligados externamente deve ser 20 +/- 2 m/s. A
velocidade deve ser medida no tubo de ligação no ponto de ligação,
com a ferramenta ligada mas não em funcionamento.
Como opção, existe um kit de serradura disponível em separado
(DE3500).
104
1. Ajuste o tubo de extracção de serradura às saídas, ligue o tubo
mais comprido à saída mais alta.
2. Ligue os tubos ao conector de três saídas.
Posição de serra de esquadria
• Ligue uma mangueira à protecção inferior.
• Ligue uma mangueira à saída de pequeno diâmetro e outra à saída
de grande diâmetro utilizando os conectores correspondentes.
• Ligue as mangueiras ao conector de três vias.
• Ligue a saída do conector de três vias à mangueira do extractor de
partículas.
Posição de serra de bancada
• Substitua a protecção da lâmina da serra pela protecção fornecida
com o kit de extracção de partículas e ligue-a à mangueira da
protecção inferior.
• Aplique o procedimento utilizado para a posição de serra de
esquadria.
TRAVÃO DE COMPRIMENTO/APOIO EXTRA DA SERRA DE ESQUADRIA (FIG. A4)
O travão de comprimento e o apoio extra podem ser montados do
lado esquerdo ou do lado direito da ferramenta, podendo também ser
montados dois conjuntos em ambos os lados.
• Instale os itens 28–34 nos dois carris de guia (29).
• Utilize o batente rotativo (30) para cortes transversais em placas
com 210 mm de largura (15 mm de espessura).
MESA DE APOIO ROLANTE (FIG. A5)
No modo de serra de esquadria, a mesa de apoio rolante pode ser
montada do lado esquerdo ou do lado direito da ferramenta, podendo
também ser montados dois conjuntos em ambos os lados.
No modo de serra de bancada, a mesa de apoio rolante pode também
ser montada na dianteira ou na traseira da mesa da serra.
MESA DE EXTENSÃO LATERAL (FIG. A6)
A mesa de extensão lateral aumenta a distância entre a guia de
serração ao comprido e a lâmina para 600 mm ou mais, dependendo
do comprimento da haste instalada na ferramenta e da posição fixa
da mesa. A mesa de extensão lateral tem de ser utilizada em conjunto
com os carris de guia (29) (opção).
A mesa ajustável está equipada com uma escala gravada ao longo da
sua extremidade dianteira, encontrando-se montada numa base firme
que se fixa às hastes de orientação.
• Instale a mesa de extensão do lado direito da ferramenta para unir
a escala de distância de ambas as mesas.
MESA DESLIZANTE SIMPLES (FIG. A7)
Esta mesa deslizante (37) permite apoiar peças de trabalho com até
1200 x 900 mm do lado esquerdo da lâmina.
As hastes de orientação estão montadas num elemento robusto de
liga por extrusão facilmente desmontado da ferramenta, mas também
completamente ajustável em todos os planos.
A guia incorpora uma fita métrica para posicionar rapidamente um
travão ajustável e um apoio ajustável para peças de trabalho estreitas.
MESA DESLIZANTE DUPLA
Esta mesa deslizante permite apoiar peças de trabalho com até 1850
mm do lado esquerdo da lâmina.
Transporte
ATENÇÃO: transporte sempre a ferramenta no modo de
serra de bancada com a protecção superior da lâmina
instalada.
• Retire as pernas.
ATENÇÃO: ao transportar a ferramenta, peça sempre
ajuda. A serra combinada é demasiado pesada para ser
transportada apenas por uma pessoa.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida para funcionar
durante um longo período de tempo com uma manutenção
mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma limpeza regular.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a unidade e retire a respectiva ficha da
tomada de electricidade antes de instalar e retirar
acessórios, ajustar ou alterar a configuração do
equipamento ou efectuar reparações. Certifique-se
de que o gatilho se encontra na posição de ferramenta
desligada. Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Lubrificação
As engrenagens do motor estão pré-lubrificadas e são à prova de água.
• Lubrifique ligeiramente a superfície de rolamentos da mesa rotativa,
em intervalos regulares, no local onde esta desliza sobre a borda
da mesa fixa.
• Limpe as peças sujeitas à acumulação de serradura e aparas de
madeira periodicamente com uma escova seca.
LIMPEZA
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver uma
acumulação de detritos dentro das aberturas de ventilação
e à volta das mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar este
procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
permita a entrada de qualquer líquido na ferramenta.
Da mesma forma, nunca submirja qualquer peça da
ferramenta num líquido.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, limpe a
superfície da mesa com regularidade.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, limpe o
sistema colector de serradura com regularidade.
Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina superior,
a protecção da lâmina inferior amovível, bem como o tubo de extracção
de poeira para determinar o funcionamento adequado. Certifique-se de
que aparas, pó ou partículas de peças de trabalho não dão origem a
bloqueios de uma das funções.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina
da serra e as protecções, desligue a máquina da fonte de alimentação
e siga as instruções indicadas na secção Montagem da lâmina da
serra. Retire as partes encravadas e volte a montar a lâmina da serra.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DEWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os
acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto não deve ser
eliminado com o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser substituído ou já não tiver
utilidade, não o elimine com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
prevenir a poluição ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha selectiva de
produtos eléctricos, em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor do novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e reciclagem de
produtos DEWALT quando estes tiverem atingido o fim da sua vida útil.
Para tirar partido deste serviço, devolva o produto a qualquer Centro
de Assistência Técnica autorizado que proceda à respectiva recolha em
nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de Assistência mais próximo
contactando a delegação DEWALT na morada indicada neste manual.
Em alternativa, encontrará uma lista dos Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em: www.2helpU.com.
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus produtos e, como
tal, oferece uma garantia excepcional aos utilizadores
profissionais deste equipamento. Esta declaração de garantia
complementa os seus direitos contratuais enquanto utilizador
profissional ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando, seja de que
forma for. A garantia é válida nos Estados-membros da
União Europeia e nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito com o desempenho
da sua ferramenta da DEWALT, basta devolvê-la ao
revendedor no prazo de 30 dias, juntamente com a
respectiva embalagem e todos os componentes originais,
para obter um reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter sido sujeito a um
desgaste normal, sendo necessário apresentar uma prova de
compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se a sua ferramenta da DEWALT necessitar de manutenção
ou assistência durante os
12 meses subsequentes à respectiva compra, este serviço
será realizado gratuitamente por um agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário apresentar uma
prova de compra. O serviço inclui a mão-de-obra, mas exclui
quaisquer acessórios e peças sobresselentes, a não ser que
estes se tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar um funcionamento
anómalo resultante de materiais ou mão-de-obra defeituosos
num período de 12 meses após a respectiva data de
compra, a DEWALT garante a substituição gratuita de todas
as peças defeituosas ou, de acordo com o nosso critério, a
substituição gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado incorrectamente ou
de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a um desgaste
normal;
• Não tenham sido realizadas reparações por pessoas não
autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais.
Se pretender recorrer à assistência técnica concedida pela
garantia, contacte o seu revendedor ou verifique a localização
do agente de reparação autorizado da DEWALT mais perto
de si no catálogo da DEWALT, ou, em alternativa, contacte
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Poderá encontrar na internet (em
www.2helpU.com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
A recolha selectiva de produtos usados e embalagens
permite que os materiais sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais reciclados ajuda a
105
S UO M I
KÄÄNTÖPÖYTÄSAHA DW743N
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen
tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi luotettavimmista
kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille.
Tekniset tiedot
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
230 voltin työkalut
Tomgangshastighed
Terän halkaisija
Terän aukko
Terärungon paksuus
Terän hampaiden paksuus
Avoinnapitämisterän paksuus
Suurimmat jiirikulmat
DW743N DW743N
QS
DK
230
230
2
3
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
vasemmalle
oikealle
Suurimmat viistekulmat
vasemmalle
Automaattisen teräjarrun toiminta-aika s
Paino
kg
Sahauskapasiteetti
Jiirisahatilassa (kuva b)
Sahauskulma
Suora katkaisu
Pöytä käännettynä 45° oikealle
jiirisahaamista varten
Pöytä käännettynä 45° vasemmalle
jiirisahaamista varten
Sahauspää kallistettuna 45°
vasemmalle viistoamista varten
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Materiaalikoko
K, mm
L, mm
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Huomautuksia
Työstettävän
kappaleen paikka
suojusta vasten (X)
Tukikappaletta ei
tarvita
Tärinän päästöarvo ah
ah =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s2
2,0
1,5
2,0
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 61029
-standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja
keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua
sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty
erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen
työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi
työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää
merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet:
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
HUOMAUTUS: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys
tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla
Zmax 0,30 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat
vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä
sähköyhtiöltä järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä
aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
20
130
Sähköiskun vaara.
50
140
Tulipalon vaara.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS:Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta, ellei
tilannetta korjata, se saattaa aiheuttaa hengenvaaran tai
vakavan loukkaantumisen.
Katkaisu
suurimmalla
korkeudella
Penkkisahatilassa
Suurin kapasiteetti
vasemmalle/oikealle 45°
Sahaussyvyys 90°
Sahaussyvyys 45°
mm
mm
mm
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
106
2,9
93
3
106
2,9
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(äänitehon vaihtelu)
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselinen vektorisumma) on määritetty EN 61029-1-ja
EN 61029-2-11 -standardien mukaan.
HUOMIO:Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei
tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen
loukkaantuminen.
Terävä terä.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DW743N
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
106
SUOM I
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DEWALTin puolesta.
13. Älä kurottele.
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino.
14. Huolla työkalua huolellisesti.
Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat
paremmin ja turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja lisäosien
vaihto-ohjeita. Tutki työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja,
korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat ja
kytkimet kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
15. Katkaise työkalujen virta.
Turvaohjeet
16. Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina
noudatettava perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja
henkilövamman välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin
varotoimia.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Yleiset turvallisuusohjeet
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
2. Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia).
Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on tulipalon tai räjähdyksen
vaara, esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
3. Suojaudu sähköiskulta.
Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi
putkiin, lämpöpattereihin, lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua
käytetään äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun
metallilastuja syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa
kytkemällä eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin.
4. Pidä muut ihmiset etäällä.
Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai
sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta.
5. Laita joutilas työkalu varastoon.
Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja
turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
6. Älä käytä työkalua väkisin.
Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella.
7. Käytä oikeaa työkalua.
Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan
työhön. Käytä työkalua vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä
käytä esimerkiksi pyörösahaa oksien tai tukkien katkaisemiseen.
8. Pukeudu asianmukaisesti.
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin
osiin. Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä
laitetta ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos sinulla on pitkät
hiukset.
9. Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos
työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä
hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös kuumuudenkestävää
suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10. Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä
laitteita on, varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä
oikein.
11. Älä käytä johtoa väärin.
Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen
pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä
reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta.
12. Kiinnitä työstökappale paikalleen.
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale
paikoillaan. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden
huoltamista ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu
työkalusta ennen sen käyttöä.
17. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.
Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että työkalu
on katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen kytkemistä
virtalähteeseen.
18. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on
viallinen. Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava merkintä.
19. Pysy valppaana.
Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta.
Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä
varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja täyttävät tehtävänsä.
Tarkasta liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja
kiinnitys sekä muut mahdolliset seikat, jotka saattavat vaikuttaa
työkalun käyttöön. Suojus ja muut vioittuneet osat on korjattava
asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa tehdä vain valtuutettu
huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin mainittu. Vaihdata
vialliset kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä.
Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle
työkalulle suositeltu lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide
voi aiheuttaa henkilövahingon.
21. Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä.
Korjauksia saavat tehdä vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia
käyttäen; muunlainen toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle suuren
vaaran.
Kääntöpöytäsahojen muut turvallisuusohjeet
• Älä anna kouluttamattomien henkilöiden käyttää tätä työkalua.
• Älä sahaa muuta kuin alumiinia, puuta tai vastaavia materiaaleja.
• Valitse kullekin sahattavalle materiaalille oikea terä.
• Älä käytä teriä, joissa on halkeamia tai vaurioita.
• Älä käytä HSS-teriä.
• Käytä oikein teroitettuja sahanteriä. Ota huomioon sahanterään
merkitty suurin nopeus.
• Käytä vain valmistajan suosittelemia EN 847-1-määräykset täyttäviä
sahanteriä.
• Älä käytä sahaa ilman suojuksia tai jos aukipitämisterä ei ole
paikallaan ja kunnossa varsinkaan siirtyessäsi jiirisahaamisesta
penkkisahaukseen.
• Pidä työkalua ympäröivä lattia puhtaana esimerkiksi lastuista ja
sahanpurusta. Lattian on oltava tasainen.
• Järjestä työskentelypaikkaan kunnollinen valaistus.
• Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten
– kuulosuojaimia kuulovamman ehkäisemiseksi
– hengityssuojainta haitallisen pölyn hengittämisen estäisemiseksi
– käsineitä käsitellessäsi sahanteriä ja karkeaa ainesta. Sahanteriä
on kuljetettava kotelossa.
107
S UO M I
• Kun saha on käynnissä eikä sen pää ole lepoasennossa, älä poista
sahanpurua tai osia sahattavalta alueelta.
• Vaihda kulunut taso.
• Vaihda pöytä, jos aukko pöydässä on liian leveä.
• Ilmoita esimerkiksi sahan suojukseen tai terään tulevista vioista
mahdollisimman pian jälleenmyyjälle.
• Varmista, että sahanterän yläosa on jiirisahaustilassa täysin kiinni.
• Älä aseta mitään puhaltimen lapojen väliin.
• Kun varsi lasketaan alas, sahan teräsuojus nousee automaattisesti.
Se laskee terän päälle, kun varsi nostetaan. Suojus voidaan nostaa
käsin terän tarkistamista, asentamista tai irrottamista varten. Älä
nosta terän suojusta käsin, ellei sahasta ole katkaistu virtaa.
• Pidä työkalua ympäröivä alue puhtaana esimerkiksi lastuista ja
sahanpurusta.
• Varmista penkkisahaustilassa, että varsi on kiinnitetty tiukasti.
• Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukoissa ei ole
roskia.
• Varmista penkkisahaustilassa, että varsi on kiinnitetty tiukasti
viistosahaamisen aikana.
• Vaihda kulunut aluslevy.
• Kun teettaskumaista uraa penkkisahalla, käytä tarvittavaa suojusta.
Urittaminen ei ole sallittua.
• Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina
huomioon tekijät, jotka vaikuttavat pölylle altistumiselle:
– Työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä
kuin puu);
– Sahan terän oikea säätö;
– Varmista, että paikallinen poistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja
kourut on asennettu oikein.
– Pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s
• Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja.
• Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien
poistamista leikkuualueelta, kun kone on käynnissä ja kun saha ei
ole lepoasennossa.
• Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone
välittömästi ja irrota kone virtalähteestä.
• Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä
viallista konetta.
• Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi
leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä.
Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti.
Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä
syöttövoimalla.
• Irrota sahan pistoke pistorasiasta ennen huoltotöiden tekemistä tai
terän vaihtamista.
• Älä tee mitään puhdistus- tai huoltotöitä laitteen ollessa käynnissä
tai jos terä ei ole lepoasennossa.
• Kiinnitä saha penkkiin, jos mahdollista.
• Jos sahausviiva merkitään laserilla, varmista, että laserlaite täyttää
standardin EN 60825-1:2001 luokan 2 vaatimukset. Älä korvaa
laserdiodia toisenlaisella. Jos laite vaurioituu, vain valtuutetut
huoltoliikkeet saavat korjata sen.
• Älä koskaan käytä konetta kulmasahatilassa, jos suojusta ei ole
asennettu (50, kuva D).
• Käytä aina työntötankoa. Älä koskaan leikkaa 30 mm lyhyempiä
työkappaleita.
• Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
– Korkeus 68 mm x leveys 140 mm x pituus 600 mm
– Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla ,
esim. DE3497. Kiinnitä työkappale aina turvallisesti.
• Kiinnitä työkappale aina turvallisesti.
Penkkisahojen muut turvallisuusohjeet
• Älä käytä sahanteriä, jotka ovat paksumpia tai joiden hampaiden
leveys on suurempi kuin aukipitämisterä.
• Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia.
• Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että hampaat
osoittavat penkkisahan etuosaa kohden.
• Aina tilanteen mukaan asenna kone penkkiin käyttämällä ruuveja,
joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm (kuva C2).
• Varmista ennen käytön aloittamista, että kaikki puristimet ovat
tiukalla.
Jiirisahojen muut turvallisuusohjeet
• Varmista ennen käytön aloittamista, että kaikki lukitusnupit ja
kiinnikkeet ovat tiukalla.
• Varmista, että terä ja laipat ovat puhtaita ja että kauluksen uritetut
puolet ovat terää vasten. Kiristä sovitin tiukasti.
• Pidä terä terävänä ja oikeassa asennossa.
• Älä käytä työkalua, jos suojukset eivät ole paikoillaan, jos ne eivät
toimi tai jos niitä ei ole huollettu oikein.
• Varmista, että avoinnapitämisterä säädetään oikealle etäisyydelle
terästä eli enintään 5 mm:n päähän.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman aluslevyä.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman ylempää ja alempaa suojusta.
• Älä vie kättäsi terän lähelle, kun saha on yhdistetty sähkövirtaan.
• Pidä kädet poissa sahanterän tieltä.
• Älä koskaan yritä pysäyttää pyörivää terää nopeasti painamalla
sitä esimerkiksi jollakin työkalulla. Muutoin voi sattua vakava
onnettomuus.
• Irrota saha virtalähteestä ennen huoltoamista tai terän vaihtamista.
• Perehdy käyttöohjeeseen ennen varusteiden käyttämistä.
Varusteiden käyttäminen virheellisesti voi aiheuttaa vaurioita.
• Älä yritä käyttää sahaa muulla kuin oikealla jännitteellä.
• Valitse kullekin sahattavalle materiaalille oikea terä.
• Älä kurota sahanterän taakse.
• Ota huomioon sahanterään merkitty suurin nopeus.
• Pidä työnnin aina paikallaan, kun se ei ole käytössä.
• Tartu sahanterään vain käsineillä suojatuilla käsillä tai pitimellä.
• Älä seiso laitteen päällä.
• Varmista ennen käyttämistä, että sahanterä on kiinnitetty oikein.
• Varmista, että sahan yläosa on peitetty kuljetuksen aikana
esimerkiksi suojuksella.
• Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan. Pidä terä terävänä.
• Alä käytä halkaisijaltaan suurempia tai pienempiä teriä kuin
käyttöohjeessa on neuvottu. Teknisissä tiedoissa kerrotaan terille
asetettavista vaatimuksista. Käytä vain tässä käyttöohjeessa
mainittuja EN 847-1-vaatimukset täyttäviä teriä.
• Erityisten tavallista hiljaisempien terien käyttämistä kannattaa harkita.
• Älä käytä HSS-teriä.
• Älä käytä teriä, joissa on halkeamia tai vaurioita.
• Älä käytä hankauslevyjä.
• Nosta terä irti työstettävästä kappaleesta ennen katkaisimen
vapauttamista.
• Kun sahaat viistoon, varmista, että varsi on oikein paikoillaan.
108
• Käytä aina työnnintä. Älä vie käsiä 150 mm lähemmäs sahanterää
sahattaessa.
• Älä levitä voiteluainetta pyörivään terään.
• Älä kanna tai kuljeta sahaa suojuksesta kiinni pitäen.
• Älä käytä sahanteriä, jotka ovat paksumpia tai joiden hampaiden
leveys on suurempi kuin aukipitämisterä.
• Erityisten tavallista hiljaisempien terien käyttämistä kannattaa harkita.
• Pidä työnnin aina paikallaan, kun se ei ole käytössä.
• Varmista, että sahan yläosa on peitetty kuljetuksen aikana
esimerkiksi suojuksella.
Pistosahojen lisäturvasääntöjä
• Uurtaminen ei ole sallittua.
• Käytä aina työntötankoa. Älä koskaan leikkaa 30 mm pienempiä
työkappaleita.
SUOM I
• Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille
työkappaleille:
Esimerkki:
2010 XX XX
– Korkeus 70 mm x leveys 600 mm x pituus 1 500 mm
Valmistusvuosi
– Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla ,
esim. DE3497 tai DE3472.
Pakkauksen sisältö
Vaarat
Pakkauksen sisältö:
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä sahaa:
– Pyöriviin osiin koskemisen aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Niitä ovat
1 osittain koottu työkalu
4 jalkaa
1 rasia, jossa
1 yläsuojus penkkisahaamista varten
– kuulon heikkeneminen
1 pöydän alasuojus jiirisahaamista varten
– pyörivän sahanterän paljaiden alueiden aiheuttama
onnettomuusvaara
1 rinnakkainen este
1 työnnin
– onnettomuusvaara terää vaihdettaessa
– sormien puristumisen vaara suojuksia avattaessa
1 muovipussi, jossa
4 -lukitusnuppia
– sahajauhon hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat sahattaessa
varsinkin tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
4 sienenmuotoista M8 x 50 pääpulttia
Seuraavat tekijät vaikuttavat meluntuottamiseen:
4 tasaista D8-aluslevyä
– Leikattava materiaali.
1 lukitusläpivienti
– Sahan terän tyyppi.
1 käyttöohje
– Syöttövoima.
1 poikkileikkauspiirros
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
– Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
– Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön
pölynpoisto
• Poista saha pakkauksesta varovasti.
– Kulunut sahan terä.
Kuvaus (kuva A1–A8)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
– Työkappaletta ei ohjata täsmällisesti.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
A1
1 Virtakytkin (penkkisahatilassa)
2 Pöydän vapautusvipu
3 Kääntyvä pöydän puristin
4 Jiirisahauspöytä
5 Kääntyvä pöytä
6 Oikean puolen suojus
7 Vasemman puolen suojus
8 Kääntyvän pöydän säätömäntä
Älä koskaan käytä kulmasahaa, jos suoja ei ole paikallaan.
9 Jiirisahausasteikko ja pöytäosa
10 Pölynpoistosovitin
✔
11 Terän kiinteä ylempi suojus
12 Siirrettävä alempi terän suojus
13 Suojan vapautusvipu
Kun käytät työkalua jiirisahaustilassa, kytke ja katkaise virta
liipaisinkytkimen avulla. Älä käytä kytkinrasiaa tässä tilassa.
14 Käyttökahva
A2
14 Käyttökahva
15 Liipaisinkytkin (jiirisahatilassa)
Kun käytät työkalua penkkisahaustilassa, varmista, että
avoinnapitämisterä on asennettu. Älä käytä laitetta ilman
avoinnapitämisterää.
16 Avoinnapitämisterä
17 Työnnin
18 Jalka
19 Jalusta
Älä käytä avoinnapitämisterää, jos jiirisahaat laitteen avulla.
Varmista, että avoinnapitämisterä on kiinni ylemmässä tuessa
(kuva A2).
20 Pöydän lukitus
21 Sahauspöydän säädin
22 Viistokiinnikkeen kahva
Kantokohta
PENKKISAHAUSTILASSA
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG.) A1]
Päivämääräkoodi (39), on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
A3
22 Viistokiinnikkeen kahva
109
S UO M I
23 Korkeussäädin
24 Sahauspenkki
25 Terän ylempi suojus
26 Rinnakkainen este
27 Jiirisahaussuojus (valinnainen)
LISÄVARUSTEET
Jiirisahaustilassa:
A4
28 Säädettävä teline, suurin korkeus 760 mm (DE3474)
29 Tukiohjaimen kiskot, 1000 mm (DE3494)
Johdinten vähimmäispinta-ala on 1,5 mm2. Jos käytät johtokelaa, kelaa
johto aina kokonaan auki. Lisätietoja on seuraavassa taulukossa.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Purkaminen pakkauksesta
VAROITUS: Älä siirrä laitetta yksin. Se on liian raskas yksin
siirrettäväksi.
29 Tukiohjaimen kiskot, 500 mm (DE3491)
30 Kääntyvä pysäytin (DE3462)
• Poista irtonainen pakkausmateriaali.
31 Pysäytin lyhyitä työstettäviä kappaleita varten (käytetään yhdessä
ohjauskiskojen kanssa [29]) (DE3460)
• Nosta laite ulos pakkauksesta.
32 Tuki ja irrotettavat kiskot (DE3495)
• Poista mahdollinen pakkausmateriaali laitteesta.
33 Tuki pysäytin irrotettuna (DE3495)
34 Materiaalin kiinnike (DE3461)
• Irrota osat sisältävä laatikko laitteen sisältä.
Jalkojen kiinnittäminen (kuva C1)
Kun koneeseen kiinnitetään jalat, sitä voidaan käyttää itsenäisesti.
A5
• Käännä kone ylösalaisin.
35 Telatukipöytä (DE3497)
• Pujota pultti (47) tasaiselta puolelta kuhunkin jalkaan (18) aukkojen
läpi.
Penkkisahaustilassa:
• Kiinnitä pultteihin lukitusnuppi (48) ja aluslevy (49).
A3
27 Jiirisahaussuojus (DE3496)
• Kiinnitä jalka (18) kuhunkin kiinnityspisteeseen (46), jotka sijaitsevat
jalustan sisällä. Varmista, että kaikkien jalkojen lukitusnuppi ja
aluslevy sijaitsevat avoimen pään ulkopuolella.
A6
• Kiristä lukitusnupit.
36 Jatkopöytä (DE3472)
• Käännä kone suoraan. Varmista, että se on vaakasuorassa. Säädä
tarvittaessa jalkojen korkeutta.
A7
37 Yksi liukupöytä (DE3471)
Ei näytetä
– Kaksoisliukupöytä
Koneen kiinnittäminen työpöytään (kuva C2)
Kun jalat poistetaan, kone sopii asetettavaksi työpenkin päälle. Varmista
turvallinen käyttö kiinnittämällä kone työpenkkiin pulteilla, joiden halkaisija
on 8 mm ja pituus 80 mm.
KOKOAMINEN JIIRISAHAUSTILASSA
Kaikissa tiloissa:
38 Kolmiteinen pölynpoistosarja (DE3500)
Pöydän alla sijaitsevan suojuksen kiinnittäminen
(kuva D)
TARKOITETTU KÄYTTÖ
Pöydän alla sijaitseva suojus (50) kiinnitetään sahapöydän yläosaan.
A8
DEWALT-kääntöpöytäsaha on suunniteltu käytettäväksi kulmasahana
tai sahapenkkinä, kun suoritetaan neljää sahaustoimintoa, jyrsintää,
katkaisua, viistotusta ja kulmasahausta helposti, tarkasti ja turvallisesti.
• Aseta suojuksen vasemman puolen kaksi koukkua pitkänomaisiin
koloihin, jotka sijaitsevat terän paikan vasemmalla puolella (52).
Yksikkö on suunniteltu käytettäväksi terän nimellisellä halkaisijalla 250
mm ja karbiditerällä ammattimaiseen puun, puutuotteiden ja muovin
leikkaukseen.
• Voit irrottaa löysentämällä läpivientiä ruuvimeisselillä ja tekemällä
toimet päinvastaisessa järjestyksessä.
JIIRISAHAUSTILASSA
Jiirisahaustilassa sahaa käytetään pysty-, jiiraus- tai viistoasennossa.
PENKKISAHATILASSA
Kun saha käännetään keskiakselinsa ympäri, sen avulla voidaan sahata
tavallisesti syöttämällä työstettävä kappale terään käsin.
VAROITUS: Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun
tarkoitukseen.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä kone on luokan I rakennelma; minkä vuoksi vaaditaan maatettu
liitäntä.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi
hankkia DEWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Mikäli jatkojohtoa tarvitaan, on käytettävä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka
soveltuu tämän työkalun ottotehoon (katso tekniset tiedot).
110
• Aseta suojus pöydälle tasaiseksi ja paina se lukitusläpivientiin.
Sahauspään ja -pöydän kääntäminen
(kuvat A3, E1, E2)
• Pitele sahauspöytää yhdellä kädellä ja paina pöydän vapautusvipua
(2) vasemmalle (kuva E1).
• Paina pöytää alaspäin edestä ja käännä sitä, kunnes moottori
on siirtynyt ylös ja sisennys tarttuu pöydän lukituslaitteen (20)
hampaisiin.
• Sahauspää on kiinnitetty kiinnikkeellä etuosaan ja korkeussäätimeen
(23) takaosastaan (kuva A3).
• Irrota lenkki.
• Käännä pyörää (55) vastapäivään ja pidä päätä alhaalla, kunnes
U-muotoinen kiinnike (56) voidaan irrottaa (kuva E2).
• Käännä korkeussäätöä ja työnnä sitä ylös.
• Pitele päätä tiukasti ja anna jousen viedä pää ylöspäin
lepoasentoon.
SUOM I
Sahanterän kiinnittäminen (kuvat A2, F1–F3)
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen
säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin
on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen
vain kuvatulla tavalla. ÄLÄ KOSKAAN käytä muita sahan
teriä kuin teknisissä tiedoissa on mainittu. Suositus:
luettelonro: DT4321.
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat hyvin teräviä. Ne
voivat olla vaarallisia.
VAROITUS: Vaihda terä aina koneen ollessa
jiirisahaustilassa.
• Varmista, että suojakiila (16) on kiinnitetty ylälepoasentoon (kuva
A2).
• Laita kuusiokulma-avain (57) hihnan kotelon reiän (58) läpi karan
päähän (kuva F1). Aseta kiintoavain (59) terän lukitusruuviin (60)
(kuva F2).
• Terän lukitusruuvissa on vasenkätinen kierre. Pidä siksi
kuusiokulma-avaimesta tiukasti ja käännä kiintoavainta
myötäpäivään avataksesi ruuvin.
• Tarkista, että punaiset merkit (68) lähellä sahanterän paikkaa (52)
ovat linjassa 0 asteen asennon (69) kanssa kahdella asteikolla
(kuva H).
• Jos on tehtävä säätöjä, löysennä ruuvit (70) ja vie merkit
kohdakkain. 45 asteen asento on nyt tarkka. Jos näin ei ole, terä ei
ole suorassa kääntyvään pöytään nähden (lisätietoja on jäljempänä).
Terän tarkistaminen ja säätäminen suhteessa
pöytään (kuvat I1, I2)
• Löysennä viistokiinnitysnuppi (22) (kuva I1).
• Paina sahauspäätä oikealle, jotta se on täysin pystyasennossa.
Kiristä viistokiinnityskahva.
• Vedä pää alas, kunnes terä menee aluslevyyn juuri ja juuri.
• Aseta suorakulma (66) pöydälle ja terää (62) vasten (kuva I2).
Kulman tulee olla 90°.
VAROITUS: Älä kosketa hampaiden kärkiä suorakulmalla.
• Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
• Löysennä viistokiinnitysnuppi (22) (kuva 1) ja käännä pystysuunnan
säätämisen pysäytysruuvia (71) sisään- tai ulospäin, kunnes terä on
90 asteen kulmassa pöytään nähden suorakulmalla mitattuna
(66) (kuva I2).
• Paina suojuksen lukituksen vapautusvipua (13) vapauttaaksesi
alemman suojuksen (12) ja nosta sitten alempi suojus niin ylös kuin
mahdollista.
Jiirauskulman tarkistaminen ja säätäminen
(kuvat A1, A2, H)
• Irrota terän lukitusruuvi (60) ja ulkopuolinen sovitinkaulus (61)
(kuva F3).
Suora sahaamisasento ja 45 asteen jiirausasento on asetettu valmiiksi.
• Varmista, että sisempi laippa ja terän molemmat puolet ovat
puhtaita ja pölyttömiä.
• Asenna sahanterä (62) pitimeen (63), joka sijaitsee sisäpuolen
sovitinkauluksessa (64). Varmista, että terän alaosan hampaat
osoittavat sahan takaosaa kohden eli käyttäjästä poispäin.
• Vedä kääntyvän pöydän säätömäntä (8) ylös ja käännä sitä
neljänneskierros (kuva A1).
• Löysää pyörivän pöydän kiinnitin (3). Kahva mahdollistaa
räikkätyyppisen toiminnan, kun kahvan täydellinen kiertäminen ei
ole mahdollista.
• Vapauta terä varovasti paikalleen ja vapauta alempi teränsuojus.
• Tartu ohjauskahvaan (14) (kuva A2), paina suojuksen vapautusvipua
(13) ja laske saha noin puoliväliin (kuva A1).
• Vaihda ulompi sovitinkaulus.
• Käännä saha pyörivän pöydän avulla haluttuun asentoon.
• Kiristä terän lukitusruuvi (60) kääntämällä vastapäivään samalla, kun
pidät kuusiokulma-avaimesta toisella kädelläsi.
• Kiristä pyörivän pöydän kiinnitin (3). Pyörivän pöydän lukitustappi (8)
kytkeytyy automaattisesti (kuva A1).
• Laita kiintoavain ja kuusiokulma-avain takaisin säilytyspaikkoihinsa.
VAROITUS: Kun olet asentanut tai vaihtanut terän,
tarkista aina, että suojus peittää terän kokonaan. Varmista,
että kiintoavain ja kuusiokulma-avain on laitettu takaisin
säilytyspaikkoihinsa.
Säätäminen jiirisahaustilassa
VAROITUS: Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen
kuvatulla tavalla. Älä koskaan käytä muita sahan teriä
kuin teknisissä tiedoissa on mainittu. Suositus: tuotenro:
DT4321.
Jiirisaha on säädetty tehtaalla tarkasti. Jos se on säädettävä uudelleen
kuljetuksen tai käsittelyn aikana aiheutuneen muutoksen vuoksi, toimi
seuraavasti. Kun nämä säädöt on tehty, ne pysyvät tarkkoina.
Tarkistaminen ja terän säätäminen suhteessa
suojukseen (kuvat D, G1, G2, H)
Kun sahauspää on pystyasennossa ja viistoamiskiinnikkeen kahva
(22) on vapautettum, löysennä lukitusruuvi (65) kääntyvän pöydän
kiinnitysmännästä (8) (kuva G1).
• Vedä pää alas, kunnes terä menee aluslevyyn juuri ja juuri.
• Aseta suorakulma (66) suojuksen vasenta laitaa (7) ja terää (62)
vasten (kuva G2). Kulman tulee olla 90°.
VAROITUS: Älä kosketa hampaiden kärkiä suorakulmalla.
Käyttämällä punaisia merkkejä (68) kulmasahan pöytä (4) voidaan
asettaa mihin tahansa viistekulmaa vasemmalle tai oikealle 0 ja 45
asteen välillä (kuva H).
• Jatka samalla tavalla kuin esiasetuksia käyttämällä. Kääntyvän
pöydän säätömäntää ei voi käyttää väliin jäävillä kulmilla.
VAROITUS: Varmista tarkkuus koesahaamalla hylkypuuta.
Esteen säätäminen (kuvat J1, J2)
Esteen vasemman puolen liikkuvaa osaa voidaan säätää, jotta
työstettävä kappale tuetaan mahdollisimman tehokkaasti terän lähelle
ja saha voi olla 45° viistossa vasemmalle. Etäisyyttä on rajoitetttu
molempiin suuntiin. Esteen säätäminen (7):
• Nosta vipua (72) esteen vapauttamiseksi (7).
• Käännä estettä vasemmalle.
• Pyöritä terää virran ollessa katkaistuna ja tarkista välys. Säädä este
mahdollisimman lähelle terää, jotta työstettävää kappaletta tuetaan
mahdollisimman tehokkaasti mutta varren pystysuuntainen liike ei
häiriinny.
• Kiristä vipu (72) esteen kiinnittämiseksi paikalleen.
Viistokulman tarkistaminen ja säätäminen
(kuvat J1, K1, K2)
• Työnnä sivueste niin pitkälle vasemmalle kuin se menee (kuva J1).
• Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
• Löysennä viistokiinnityskahva (22) ja siirrä sahauspäätä vasemmalle.
Tämä on 45 asteen viistoamisasento.
• Käännä epäkeskosäätöholkkia (67), kunnes sahanterän kylki lepää
tasaisesti neliötä vasten (kuva G1).
• Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
• Kiristä lukitusruuvi (65).
• Käännä pysäytysruuvia (73) tarvittaessa sisään- tai ulospäin, kunnes
osoitin (74) osoittaa 45°.
111
S UO M I
KOKOAMINEN PENKKISAHAUSTILASSA
Siirtyminen jiirisahaustilasta penkkisahaustilaan
(kuvat A1–A3, E2, L1, L2)
• Aseta terä katkaisuasentoon 0°, kun kääntyvän pöydän säätömäntä
(8) on oikeassa paikassa ja pöydän kiinnike (3) on kiinnitetty
(kuva A1).
• Löysennä aukipitämisterän kiinnityspulttia (75) juuri sen verran, että
aukipitämisterä siirtyy kiinnityskoloon (kuva L1).
• Siirrä aukipitämisterä (16) säilytysasennostaan sahauspäätä vasten
(kuva A2).
• Kiinnitä suojus pöytään.
• Kiristä nuppi (77).
VAROITUS: Käytä 11 mm:n profiilia, jos työstettävä
kappale on pieni. Tällöin työnnin (17) mahtuu terän ja
suojuksen väliin.
VAROITUS: Suojuksen takaosan on oltava samassa
tasossa aukipitämisterän kanssa.
Siirtyminen penkkisahaustilasta jiirisahaustilaan
(kuvat A3, D, E1, E2, L1)
• Poista rinnakkaisuojus (26) (kuva A3).
• Paina suojuksen vapautusvipua (13). Terän alempi suojus (12)
vapautuu. Nosta terän suojus mahdollisimman pitkälle (kuva A1).
• Käännä korkeussuojan (23) pyörää (55), jotta sahaussyvyys on
riittävän suuri jiirisahaustilassa (kuva E2).
• Työnnä aukipitämisterän kiinnike (76) kokonaan kiinnityskoloon (77)
(kuva L1). Kiristä kiinnityspultti.
• Toimi sen jälkeen Sahauspään ja -pöydän kääntäminen -kohdassa
kuvatulla tavalla.
• Vapauta alempi suojus, kunnes se pysyy paikallaan
aukipitämisterästä työntyvän kulman takana.
• Löysennä aukipitämisterän kiinnityspulttia (75). Irrota aukipitämisterä
(16) ja pidä kiinni terän suojuksesta (12) (kuva L1).
• Poista pöydän alla sijaitseva suojus.
• Laske terän suojus alas.
• Vedä sahauspäätä alaspäin ja käännä korkeussäädintä (23), kunnes
sen U-muotoinen kiinnike (56) kiinnittyy alustan nastaan (kuva E2).
• Siirrä aukipitämisterä säilytysasennostaan sahauspäätä vasten.
• Käännä säätöpyörää (55), jotta sahanterä ja aukipitämisterä
työntyvät ulos penkkisahauspöydästä (24) (kuva A3), jotta
penkkisahaussyvyys on suurin mahdollinen.
VAROITUS: Terä ei saa osua alempaan suojukseensa.
• Vedä pöydän vapautusvipua (2) vasemmalle. Nosta pöydän
etureunaa ja käännä sitä 180° taaksepäin, kunnes pöydän
lukituslaitteen (20) hampaat osuvat automaatisesti sahanterän
kiinnitysvipuun sen kiinnittämiseksi penkkisahaamista varten
(kuva L2).
VAROITUS: Varo, ettei pöydän liikkumisen hallittavuus
katoa.
Aukipitämisterän asento (kuva M)
• Sovita aukipitämisterä (16) edellä kuvatulla tavalla. Kun
aukipitämisterä on kiinnitetty, sitä ei tarvitse säätää.
Terän ylemmän suojuksen kiinnittäminen (kuva N)
Terän ylempi suojus (25) voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti jousella
varustetun männän avulla aukipitämisterän (16) aukkoon, kun se on
kiinnitetty työpöydän läpi penkkisahaamista varten.
Kiinnitä terän ylempi suojus (25) aukipitämisterään kääntämällä nuppia
(76), jotta mäntä voi kiinnittyä suojukseen.
VAROITUS: Älä käytä sahaa penkkisahaustilassa ilman
ylempää suojusta.
Rinnakkaissuojuksen kiinnittäminen ja
säätäminen (kuva O)
Kaksikorkeuksista rinnakkaissuojusta (26) voidaan käyttää kahdessa
asennossa (11 tai 60 mm). Rinnakkaissuojus voidaan kiinnittää terän
kummalle puolelle tahansa.
VOIT SÄÄTÄÄ SUOJUKSEN ASENTOA TOIMIMALLA SEURAAVASTI.
• Irrota nuppi (77).
• Työnnä kiinnike vasemmalle tai oikealle. Kiinnityslevy (78) tulee
pöydän etureunan taakse.
• Kiristä nuppi (77).
• Varmista, että suojus on samansuuntainen kuin terä.
• Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
• Säädä suojusta siten, että se on rinnakkain terän kanssa. Tarkista
terän ja suojuksen etäisyys terän etu- ja takaosasta. Käännä
suojuksen tuen säätöruuvia tarvittaessa sisään tai ulos.
Suojus on oletusarvon mukaan terän oikealla puolella.
VOIT SIIRTÄÄ SUOJUKSEN TERÄN VASEMMALLE PUOLELLE TOIMIMALLA
SEURAAVASTI.
• Irrota nuppi (77).
• Vedä kiinnike (79) ulos ja aseta se toiseen päähän
• Vaihda pöydän alla sijaitseva suojus (50) (kuva D).
Ennen käyttämistä
• Asenna sahaan oikea terä. Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
Sahan suurin pyörintänopeus ei saa ylittää terälle sallittua suurinta
nopeutta.
• Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä.
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen sahaamista.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnikkeet ovat tiukalla.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista.
VAROITUS:
• Iso-Britanniassa on noudatettava vuoden 1974
puuntyöstökoneasetusta ja siihen tehtyjä muutoksia.
• Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni.
• Paina sahaa vain kevyesti. Älä kohdista sahan terään
sivusuuntaista voimaa.
• Vältä ylikuormittamista.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja
vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on
hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä
mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröidä
lämpötila ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja
työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle.
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuvat A1–A2, P)
Tässä koneessa on kaksi toisistaan riippumatonta kytkentäjärjestelmää.
Penkkisahatilassa käytetään virtakytkintä (1) (A1). Jiirisahaustilassa
käytetään liipaisinkytkin (15) (A2).
PENKKISAHAUSTILA (KUVA P)
Penkkisahaustilassa käytettävä virtakytkin tarjoaa useita etuja:
– Ei jännitteenpalauttamista. Jos virta katkeaa jostain syystä, tätä
kytkintä käytettäessä kone on käynnistettävä varta vasten.
– Erittäin turvallinen: Saranoitu turvalevy voidaan lukita riippulukolla.
Tämä levy toimii myös helppokäyttöisenä turvapysäytyspainikkeena.
Jos sitä painetaan, myös pysäytyspainiketta painetaan.
Käynnistä kone painamalla vihreää käynnistyspainiketta (80).
Sammuta laite painamalla punaista pysäytyspainiketta (81).
112
SUOM I
JIIRISAHAUSLASSA (KUVA A2)
VAROITUS: Älä sahaa metallia tässä tilassa.
Käynnistä kone painamalla liipaisinkytkintä (15).
Voit pysäyttää koneen vapauttamalla liipaisinkytkimen.
Sahaaminen auki (kuvat A2, T)
PERUSTASON SAHAAMINEN
• Säädä terän viistoudeksi 0°.
Sahaaminen jiirisahaustilassa
• Säädä sahanterän korkeutta. Asento on oikea, kun kolmen
hampaan kärjet ovat puun yläpinnan yläpuolella.
On vaarallista käyttää sahaa ilman suojuksia. Suojusten on oltava
paikallaan sahattaessa.
• Säädä rinnakkaisuojus oikean etäisyyden päähän.
• Varmista, että pöydän alla sijaitseva suojus ei tukkeudu
sahanpurusta.
• Kiinnitä työstettävä kappale aina, jos se on muuta kuin rautapitoista
metallia.
Yleinen käsitteleminen
– Varmista jiirisahaustilassa, että sahauspää lukitaan automaattisesti
ylempään asentoon.
– Jos puristat suojuksen vapautusvipua, sahauspään lukitus irtoaa.
Jos sahauspäätä siirretään alaspäin, alempi suojus liikkuu.
– Älä yritä estää alempaa suojusta palaamasta pysäköintiasentoon,
kun sahaus on valmis.
– Sahattavan kappaleen pienin pituus on 10 mm.
– Jos sahaat lyhyitä kappaleita (vähintään 190 mm terän oikealle
tai vasemmalle puolelle), on suositeltavaa käyttää ylimääräistä
puristinta.
– Jos sahaat UPVC-osia, aseta sahattavan kappaleen alle
oikeanmuotoinen puunkappale sen tukemiseksi.
Pystysuuntainen suora sahaaminen (kuva Q)
• Aseta kääntyvä pöytä asentoon 0° ja varmista, että mäntä kiinnittyy.
• Kiristä kääntyvänpöydän kiinnitysnuppi.
• Aseta sahattava kappale estettä vasten. Tartu ohjauskahvaan ja
paina suojuksen ulosvetovipu sisään.
• Pitele sahattavaa kappaletta tiukasti kiinni pöydässä ja esteessä.
Pidä työstettävä kappale noin 25 mm:n etäisyydellä sahanterästä.
• Pidä kädet poissa sahanterän tieltä.
• Käynnistä kone ja anna sahanterän kiihtyä täyteen nopeuteensa.
• Syötä työstettävää kappaletta hitaasti ylemmän teräsuojuksen
alle. Paina sitä tiukasti suojusta vasten. Anna hampaiden sahata.
Älä pakota työstettävää kappaletta kohti sahanterää. Sahanterän
nopeuden on pysyttävä muuttumattomana.
• Käytä aina työnnintä (17) työskennellessäsi terän lähellä.
• Kun sahaus on valmis, sammuta koneesta virta, anna sahanterän
pysähtyä ja poista sahattava kappale.
VAROITUS: Älä koskaan paina tai pitele työstettävän
kappaleen vapaata puolta.
VAROITUS: Käytä aina työnnintä sahatessasi auki pieniä
kappaleita.
Viistosahaus (kuva U)
• Vapauta viistokiinnityskahva ja aseta terä haluamaasi kulmaan.
• Voit estää materiaalin tarttumisen kiinni terän ja suojuksen väliin
asettamalla suojuksen terän vasemmalle puolelle.
• Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa auki pystysuunnassa.
Jiirisahaus (kuvat V1–V3)
• Käynnistä kone.
• Voit säätää jiirisahauskulmaa irrotamalla pysäytysruuvin
lukitusmutterin (81) ja ruuvaamalla pysäytinta (82) sisään tai ulos,
kunnes jiirausosoitin on asennossa 0° (kuva V1).
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä.
• Valitse terän korkeus ja kulma.
• Kun sahaus on valmis, vapauta katkaisin. Odota terän pysähtymistä
kokonaan ja palauta pää ylempään lepoasentoon.
• Työnnä jiiraussuojuksen liukupalkki (83) pöydän vasemman puolen
uraan (84) (kuva V2).
• Päästä irti suojuksen ulosvetovivusta.
• Irrota jiirisahaamisen lukitusnuppi (85) ja käännä suojusta, jotta
asteikolta valitaan haluttu kulma (kuva V3).
VAROITUS: Älä anna sahauspään ponnahtaa
hallitsemattomasti ylös. Muutoin voi aiheutua vaurio.
Jiirisahaus (kuva R)
• Valitse haluamasi jiirauskulma.
• Varmista, että kääntyvän pöydän kiinnike on tiukasti kiinni.
• Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.
• Estä terää sahaamasta pöytää, jos kulma ei ole 45°.
VAROITUS: Jos jiirisahaat pienen puupalan päätä, aseta
pala siten, että sahaus tulee terän sivulle ja suurempi kulma
jää estettä vasten esimerkiksi näin: vasen jiirisahaus, sahaus
oikealle, sahaus vasemmalle
Viistosahaaminen (kuva A2, S)
• Vapauta viistokiinnityskahva (22) ja kallista pää haluamaasi kulmaan.
• Kiristä viistokiinnityskahva.
• Toimi samalla tavalla kuin sahattaessa suoraan pystysuunnassa.
Yhdistetty jiiraus
Tällainen sahaaminen on jiiri- ja viistosahaamisen yhdistelmä. Rajoitukset
ovat jiiraus 35°, viiste 30°. Älä ylitä näitä rajoituksia.
Aseta haluamasi viistotuskulma ja jiirisahauskulma.
Sahaaminen penkkitilassa
• Käytä aina aukipitämisterää.
• Varmista aina, että aukipitämisterä ja teränsuojus on kohdistettu
oikein.
• Varmista aina , että jiirisahaus on lukittu kulmaan 0°.
• Kiristä jiirisahauksen lukitusnuppi (85).
• Aseta sahattava kappale kiinni jiirisahaussuojuksen pintaan.
Käynnistä saha. Pidä tiukasti kiinni sahattavasta kappaleesta ja
paina suojusta uraa pitkin, jotta kappale osuu terään. Kun sahaus
on valmis, sammuta kone heti.
Suojuksen sijainnit penkkisahaustilassa (kuva W)
– Jos sahaat auki ohuita materiaaleja, käytä kahden korkeuden
rinnakkaissuojuksen 11 mm:n profiilia ja aseta suojus
aukipitämisterän etureunaa vasten.
– Jos sahaat auki paksumpia materiaaleja, käytä kahden korkeuden
rinnakkaissuojuksen 60 mm:n profiilia.
– Sahattaessa kapeita ja lyhyitä kappaleita (kuva W):
• Säädä matalan profiilin rinnakkaissuojus kohti terää. Asenna
suojuksen takaosa samaan linjaan terän etuosan kanssa.
• Aseta sahattava kappale jiirisahaussuojusta vasten
(asennossa 0° tai 90°) ja sahaa painamalla jiirisahaussuojusta.
• Voit estää puunsälöjä irtoamasta terän mukana valmistamalla
sahattavan kappaleen mittaisen suojan ja kiinnittämällä sen
pöydän takareunaan riittävän lähelle terän oikeaa reunaa.
– Sahattaessa auki kapeita (alle 120 mm:n mittaisia) ja pitkiä
kappaleita:
• Aseta suojus taka-asentoon tarkkuuden säilymiseksi pitkien
sahausten aikana.
• Paina sahattavaa kappaletta molemmin käsin (yhdellä kädellä
terän molemmilta puolilta).
• Käytä työnnintä työskennellessäsi terän lähellä.
• Tue pitkiä sahattavia kappaleita ulkopuolelta.
113
S UO M I
– Sahattaessa auki leveämpiä (yli 120 mm:n mittaisia) kappaleita:
• Säädä suojusta eteenpäin kuvassa W näkyvällä tavalla,
jos sahattava materiaali pyrkii tarttumaan terän tai
aukipitämisterän ja suojuksen väliin.
Lisävarusteet
VAROITUS: Ennen varusteiden kiinnittämistä irrota aina
koneen pistoke pistorasiasta.
Suojuksessa on täysimittainen mittanauha, jotta säädettävä pysäytin
voidaan asettaa nopeastipaikalleen, ja säädettävä tuki kapeita sahattavia
kappaleita varten.
KAKSOISLIUKUPÖYTÄ
Tämä liukupöytä mahdollistaa jopa 1 850 mm:n kokoisten levyjen
sahaamisen.
Kuljettaminen
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-lisävarusteita ei ole
testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
VAROITUS: Kuljeta sahaa aina penkkisahaustilassa
ylemmän suojuksen ollessa paikallaan.
• Irrota jalat.
VAROITUS: Älä kanna tätä konetta yksin. Se on liian raskas
yksin siirrettäväksi.
SAHANPURUN POISTAMISSARJA (KUVAT A1, A2, A8)
Tässä koneessa on kolme sahanpurun poistamiskohtaa kutakin
käyttötilaa varten.
• Kun sahaat puuta, yhdistä sahaan määräykset täyttävä
pölynpoistolaite, jos mahdollista.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään
vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä
hoidetaan ja se puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen
pölynpoistolaite aina mahdollisuuksien mukaan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä
ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Liitä pölynkeräyslaite, joka on suunniteltu asiaankuuluvien säännösten
mukaan. Ulkoisesti liitettyjen laitteiden ilman virtausnopeus tulee olla 20
m/s +/- 2 m/s. Virtausnopeus mitataan liitäntäputkesta liitäntäkohdasta
työkalu liitettynä mutta ei käynnissä.
Lisälaitteena on saatavissa erillinen pölysarja (DE3500)
1. Kiinnitä pölynpoistoputki suuttimiin; pidempi letku yläsuuttimeen.
2. Liitä letkut kolmitieliittimeen.
Yhdistäminen jiirisahausasennossa
• Yhdistä yksi letku pöydän alla sijaitsevaan suojukseen.
Voitelu
Moottorin laakerit on voideltu valmiiksi. Ne ovat vesitiiviit.
• Yhdistä yksi letku pieneen lähtöön ja yksi kookkaaseen lähtöön.
• Öljyä kevyesti kääntyvän pöydän laakerointipinta säännöllisesti.
• Yhdistä letkut kolmisuuntaiseen liittimeen.
• Puhdista sahanpuru ja lastut säännöllisesti kuivalla harjalla.
• Yhdistä kolmisuuntaisen liittimen yksi lähtö sahanpurun poistoletkun
liittimeen.
Yhdistäminen penkkisahausasennossa
• Vaihda sahanterän suojuksen tilalle pölynpoistosarjan suojus.
Yhdistä pöydän alla sijaitsevasta suojasta lähtevä letku siihen.
• Toimi samalla tavalla kuin jiirisahaamisasennossa.
LISÄTUKI JA PITUUSPYSÄYTIN JIIRISAHAAMISTA VARTEN (KUVA A4)
Lisätuki ja pituuspysäytin voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle
puolelle. Jos niitä on käytössä kaksi kappaletta, molemmille puolille
voidaan asentaa yksi kappale.
• Kiinnitä osat 28–34 kahteen ohjauskiskoon (29).
• Käytä kääntymisen pysäytintä (30), kun leikkaat poikki 210 mm
leveitä lautoja (paksuus 15 mm).
TELATUKIPÖYTÄ (KUVA A5)
Jiirisahaustilassa telatukipöytä voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle
puolelle. Jos niitä on käytössä kaksi kappaletta, molemmille puolille
voidaan asentaa yksi kappale.
Penkkisahaustilassa se voidaan asentaa myös sahauspöydän etu- tai
takaosaan.
SIVULAAJENNUSPÖYTÄ (KUVA A6)
Sivulaajennuspöytä lisää aukisahaamissuojuksen ja terän välistä
etäisyyttä 600 mm tai enemmän koneeseen kiinnitetyn varren ja pöydän
kiinnitysasennon mukaisesti. Sivulaajenuspöydän kanssa on käytettävä
ohjauskiskoja (29) (lisävaruste).
Säädettävän pöydän etureunaan on kaiverrettu asteikko. Pöydän tukeva
jalusta kiinnittyy ohjaustankoihin.
• Kiinnitä jatkopöytä koneen oikealle puolelle, jotta etäisyysasteikko
jatkuu molemmissa pöydissä.
YKSI LIUKUPÖYTÄ (KUVA A7)
Tämä liukupöytä (37) mahdollistaa jopa 1200 x 900 mm:n kokoisten
levyjen sahaamisen terän vasemmalta puolelta.
Ohjaustangot on kiinnitetty kestävään kevytmetallitukeen, joka voidaan
irrottaa koneesta nopeasti ja säätää monipuolisesti.
114
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja
hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja
liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä
materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen
sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pöydän pinnan säännöllisesti.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pölynkeräysjärjestelmän säännöllisesti.
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi
terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat
oikein. Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikkelit eivät voi
muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin,
irrota kone sähkönsyötöstä ja noudata osassa Sahan terän asennus
annettuja ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä
uudelleen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-lisävarusteita ei ole
testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
SUOM I
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä
enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan
toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään
ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa
kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä
tekee sen, kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden keräykseen
ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää
tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden
paikalliseen DEWALT-toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot
myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla
myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen
takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän
sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ•
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan,
palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen.
Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja
ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostamisesta, valtuutettu DEWALThuoltokorjaamo tekee sen ilmaiseksi. Ostotodistus on
esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali- tai
valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta
edellyttäen, että
• laitetta ei ole väärinkäytetty
• laite on kulunut vain normaalisti
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata
laitetta
• ostotodistus esitetään
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhdeyden laitteen
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALThuoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT-kuvastosta
tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään
DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on
Internet-sivustossa www.2helpU.com.
115
S V EN S K A
VÄNDBAR SÅG DW743N
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet, omsorgsfull
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till en av de mest pålitliga
partnerna för professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömmatning
230 V-verktyg
Frigångshastighet
Klingans diameter
Klingans navhål
Klingans tjocklek
Klingans tandtjocklek
Klyvknivens tjocklek
Geringssåg (max-placeringar)
Snedsågning (max-placeringar)
Automatisk bremsetid for klinge
Vikt
Kapningskapaciteter
Geringssågs-läge (fig. b)
Kapningsvinkel
Rak kapning tvärsöver
Bordet vridet 45° åt höger
för geringssågningar
Bordet vridet 45° åt vänster
för geringssågningar
Såghuvud lutat 45° åt vänster
för snedsågningar
DW743N DW743N
QS
DK
230
230
2
3
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
mm
vänster
höger
vänster
s
kg
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Materialstorlek
H mm
B mm
20
180
30
40
68
85
176
170
140
26
70
95
20
130
50
140
2.000
2.850
250
30
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
Kommentarer
Arbetsstyckets
placering mot
avståndsstopp (X)
Inget
förpackningsstycke
behövs
Kapning tvärsöver vid
maximal höjd
m/s²
m/s2
2,0
1,5
2,0
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har
uppmätts i enlighet med en standardiserad test som anges i EN 61029,
och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den
kan användas för att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration gäller
vid verktygets huvudsakliga användning. Om verktyget
emellertid används för andra tillämpningar, med andra
tillbehör, eller om det är dåligt underhållet kan vibrationen
avvika. Detta kan avsevärt öka exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma,
organisera arbetsgången.
Säkringar:
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
NOTE: This device is intended for the connection to a power supply
system with maximum permissible system impedance Zmax of 0.30 Ω
at the interface point (power service box) of user’s supply.
The user has to ensure that this device is connected only to a power
system which fulfils the requirement above. If necessary, the user can
ask the public power supply company for the system impedance at the
interface point.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord.
Var god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP! indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
mm
mm
mm
210/210
0–70
0–32
210/210
0–70
0–32
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
106
2,9
93
3
106
2,9
116
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
Osäkerhet K =
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
Sågbänks-läge
Maximal parallellklyvningsförmåga
vänster/höger
Skärdjup vid 90°
Skärdjup vid 45°
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
Totala vibrationsvärden (triax vektorsummma) fastställd enligt EN 61029-1 och
EN 61029-2-11.
Anger risk för eldsvåda.
Anger vassa kanter.
SVENSKA
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
9. Använd skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller
skyddsmask om arbetet skapar damm eller omkringflygande
partiklar. Bär också värmeresistent skyddsförkläde, om partiklarna
kan tänkas vara heta. Bär alltid hörselskydd. Bär alltid skyddshjälm.
10. Anslut dammuppsugningsutrustning.
DW743N
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under “tekniska data”
uppfyller:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv 2004/108/EC. För mer
information, var god kontakta DEWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och
gör denna förklaring å DEWALTs vägnar.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att den är ansluten och används på rätt sätt.
11. Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur eluttaget. Håll
sladden borta från hetta, olja och vassa kanter. Bär aldrig verktyget
i sladden.
12. Arbeta säkert.
Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att hålla fast
arbetsföremålet. Det är säkrare än att använda händerna och gör
att båda händerna kan användas för att styra verktyget.
13. Sträck dig inte för långt.
Ha alltid säkert fotfäste och balans.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.01.2010
Säkerhetsföreskrifter
VARNING! När du använder elverktyg bör du alltid iaktta
grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska
risken för brand, elchock och personskada.
Detta innebär:
Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara
anvisningarna.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1. Håll arbetsområdet i ordning.
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2. Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller
våta miljöer. Se till att arbetsområdet är väl belyst (250–300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion,
t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3. Skydda dig mot elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom rör, element,
spisar och kylskåp). När verktyget används under extrema
omständigheter (t.ex. vid hög fuktighet, då metallspån skapas osv.),
kan elsäkerheten ökas genom att man lägger in en isolerande
transformator eller en (FI) jordfelsbrytare.
4. Håll andra personer borta.
Låt inte andra personer som inte arbetar med verktyget, i synnerhet
inte barn, röra verktyget eller förlängningssladden, och håll dem
borta från arbetsytan.
5. Lägg undan verktyg som inte används.
När verktyg inte används måste de förvaras på ett torrt ställe och
låsas in säkert och utom räckhåll för barn.
6. Använd inte verktyget för uppgifter det inte är avsett för.
Arbetet går bättre och säkrare om verktyget jobbar i avsedd takt.
7. Använd rätt verktyg.
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för
kraftigare verktyg. Använd inte verktyg för andra ändamål än de
är avsedda för. Använd till exempel inte cirkelsågar för att kapa
trädgrenar eller stockar.
8. Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst hängande kläder och smycken, då de kan fastna i
rörliga maskindelar. Skor med halkskydd rekommenderas när man
jobbar utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp långt hår.
14. Ta väl hand om verktygen.
Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar de bättre och
säkrare. Följ instruktionerna för hur man smörjer och byter ut
tillbehören. Inspektera verktygen med jämna mellanrum och anlita
en auktoriserad verkstad för att reparera dem vid behov. Håll alla
handtag och knappar torra, rena och fria från olja och fett.
15. Koppla ur verktygen ut strömkällan.
Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte används, före
underhåll och när du byter ut tillbehör som klingor, borr och kapar.
16. Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.
Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och justerverktyg har
avlägsnats från verktyget innan du tar det i bruk.
17. Undvik att slå på verktyget av misstag.
Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren. Kontrollera att
verktyget står på “off” innan det ansluts.
18. Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Före användandet bör du granska förlängningssladden och byta ut
den om den är skadad. När verktyget används utomhus får du bara
använda förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk och
som har rätt markering.
19. Var uppmärksam.
Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft. Använd inte
verktyget när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
20. Kontrollera att inga delar är skadade.
Innan du använder verktyget bör du kontrollera både det och
huvudkabeln så att det fungerar korrekt och kan användas till det
som det är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas position, om
de sitter fast eller om de eller hållarna har gått sönder, samt om
något annat kan påverka funktionen. Ett skydd eller någon annan
del som är skadad ska repareras eller bytas ut av en auktoriserad
verkstad, om inget annat anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta
knappar på en auktoriserad verkstad. Använd inte elverktyget
om det inte kan slås av och på med strömbrytaren. Försök aldrig
reparera verktyget själv.
VARNING! Användande av det här verktyget, eller
användande av accessoarer eller tillbehör med det här
verktyget, för andra ändamål än de som rekommenderas
i den här bruksanvisningen kan medföra risk för
personskada.
21. Låt en kvalificerad person reparera verktyget.
Detta elverktyg följer gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer
bör enbart utföras av kvalificerade personer och med användande
av reservdelar i original. Annars kan betydande fara för användaren
orsakas.
Tillkommande säkerhetsregler för vändbara sågar
• Låt inte outbildade personer att använda denna maskin.
• Använd inte sågen för att kapa annat än aluminium, trä eller
liknande material.
• Välj den korrekta klingan för det material som ska sågas.
117
S V EN S K A
• Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
• Använd inte HSS-klingor.
• Använd korrekt slipade klingor. Notera den maximala hastighet som
är märkt på sågklingan.
• Använd enbart sågklingor som rekommenderas av tillverkaren och
som överensstämmer med EN 847-1.
• Använd inte sågen utan skydden och klyvkniven på plats, och
ordentligt underhållna, i synnerhet när du byter från geringssågsläge till bänkssågs-läge, eller vice versa.
• Försök aldrig att stoppa en maskin i rörelse snabbt genom att köra
in ett verktyg eller något annat mot klingan; allvarliga olyckor kan
orsakas oavsiktligt på detta sätt.
• Innan du använder något tillbehör, kontrollera i
instruktionshandboken. Felaktig användning av ett tillbehör kan
orsaka skada.
• Välj den korrekta klingan för det material som ska sågas.
• Notera den maximala hastighet som är märkt på sågklingan.
• Använd en hållare eller bär handskar när du hanterar en sågklinga.
• Se till att golvområdet runt maskinen är plant, ordentligt rent och
fritt från löst material, t.ex. flisor och spån.
• Se till att sågklingan är monterad på ett korrekt sätt före
användning.
• Försäkra dig om att adekvat allmänt eller lokaliserat ljus finns på
plats.
• Försäkra dig om att klingan roterar i rätt riktning. Håll klingan vass.
• Bär lämplig individuell skyddande utrustning när så är nödvändigt,
inklusive:
– hörselskydd, för att minska risken för framkallad förlust av hörseln;
• Använd inte klingor med större eller mindre diameter än vad som
rekommenderas. För korrekt sågklinge-klassificering hänvisas till
tekniska data. Använd enbart de klingor som speciferas i denna
handbok, som överensstämmer med EN 847-1.
– andningsskydd, för att minska risken för inandning av skadligt
damm;
• Överväg att sätta på specialdesignade buller-reducerande klingor.
– handskar, för hantering av sågklingor och ojämnt material.
Sågklingor bör bäras i en hållare där så är praktiskt möjligt.
• Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
• Avhåll dig från att ta bort några avkapade eller andra delar av
arbetsstycket från kapningsområdet så länge sågen går och
såghuvudet inte är i viloläge.
• Byt ut bordets insats när den är sliten.
• Byt bord när öppningen i bordet är för brett.
• Använd inte HSS-klingor.
• Använd inte några slipskivor.
• Lyft upp klingan från arbetsstyckets sågsnitt innan du släpper
strömbrytaren.
• Se till att armen är säkert fastlåst när du utför snedsågningar.
• Kila inte fast någonting mot fläkten för att hålla motoraxeln.
• Se till att den övre delen av sågklingan är fullständigt innesluten i
geringssågnings-läget.
• Klingskyddet på din såg kommer automatiskt att lyftas upp när
armen fälls ner; det sänks ner över klingan när armen lyfts upp.
Skyddet kan lyftas upp för hand vid installation eller borttagning
av sågklingor eller vid undersökning av sågen. Lyft aldrig upp
klingskyddet manuellt, såvida inte sågen är avstängd.
• Se till att armen är säkert fastlåst i arbetsläget vid
bänksågningsläget.
• Håll området runt maskinen ordentligt rent och fritt från löst
material, t.ex. flisor och spån.
• Se till att armen är säkert fastlåst i vid snedsågning i
bänksågningsläget.
• Kontrollera regelbundet att motorns luftspringor är rena och fria från
flisor.
• Var försiktig när du gör räffling under bänksågningsarbete, genom
att använda lämpligt skyddssystem. Skårsågning är inte tillåtet.
• Byt ut plattans sågsnitt när det är slitet.
• Rapportera fel på maskinen, inkluderande skydd eller sågklingor, till
din återförsäljare så snart de upptäcks.
• Anslut sågen till en dammuppsamlingsenhet när trä sågas. Överväg
alltid faktorer som påverkar utsattheten för damm såsom:
– Typ av material som ska maskinbehandlas (spånskivor
producerar med damm än trä);
– Korrekt inställning av sågbladet;
– Se till att den lokala utsugningen samt alla huvar, ljudskärmar
och glidbanor är korrekt inställda.
– Dammutblås med en lufthastighet på minst 20 m/s
• Använd inte några slip- eller diamantskivor.
• Avstå från att ta bort några avsågade eller andra delar från
arbetsstycket från sågområdet medan maskinen körs och när
såghuvudet inte är i viloläge.
• Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen
och koppla bort den från strömkällan.
• Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att
förhindra att personer använder den defekta maskinen.
• När sågbladet blockeras på grund av onormal matarkraft
under sågningen, stäng av maskinen och koppla bort den från
strömkällan. Ta bort arbetsstycket och se till att sågbladet kan köras
fritt. Slå på maskinen och påbörja en ny sågning med minskad
matarkraft.
• Koppla bort maskinen från starkströmsförsörjningen innan du utför
något underhållsarbete eller vid byte av klingan.
• Utför aldrig något rengörings- eller underhållsarbete medan
maskinen fortfarande går och huvudet inte är i viloläge.
• Närhelst så är möjligt, montera alltid maskinen på en bänk.
• Om du använder en laser för att indikera kapningslinjen, se till att
lasern är av klass 2 i enlighet med EN 60825-1:2001. Byt inte
ut en laserdiod mot en av annan typ. Om lasern skadas, få den
reparerad av ett behörigt reparationsombud.
• Använd aldrig maskinen i geringssågläge så länge som skyddet inte
är monterat (50, fig. D).
• Använd alltid påskjutaren. Såga aldrig arbetsstycken som är kortare
än 30 mm.
• Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken
med följande maximala storlek utan extra stöd:
– Höjd 68 mm med bredden 140 mm och längden 600 mm
– Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex.
DE3497. Spänn alltid fast arbetsstycket ordentligt.
• Spänn alltid fast arbetsstycket ordentligt.
Tillkommande säkerhetsregler för sågbänkar
• Såga aldrig lättlegeringar, i synnerhet inte magnesium.
• Använd inte sågklingor med större tjocklek än eller en tandbredd
mindre än tjockleken på klyvkniven.
• När så är möjligt montera maskinen på en bänk med bultar med en
diameter på 8 mm och 80 mm långa (fig. C2).
• Se till att klingan roterar i rätt riktning, och att tänderna pekar framåt
på sågbänken.
Ytterligare Säkerhetsregler för Geringssågar
• Se till att alla låsrattar och klämhandtag är åtdragna, innan du börjar
med något arbete.
• Använd inte maskinen utan att ha skyddet på plats, eller om
skyddet inte fungerar eller om det inte är ordentligt underhållet.
• Använd aldrig din såg utan sågsnittsplattan.
• Placera aldrig någon hand inom klingans område när sågen är
ansluten till den elektriska strömkällan.
118
• Se till att alla klämhandtag är åtdragna, innan du börjar med något
arbete.
• Se till att alla klingor och flänsar är rena och att de indragna sidorna
på inställningsreglaget ligger mot klingan. Dra åt dornmuttern
ordentligt.
• Håll sågklingan vass och ordentligt inställd.
• Se till att klyvkniven är justerad till korrekt avstånd från klingan maximalt 5 mm.
SVENSKA
• Använd aldrig sågen utan de övre och undre skydden på plats.
• Håll dina händer undan från sågklingan.
Använd aldrig geringssågen när skydden inte är monterade.
• Koppla bort sågen från starkströmsuttaget innan du byter ut klingor
eller utför underhåll.
✔
• Använd en skjutspak vid alla tillfällen, och se till att du inte placerar
händerna närmare än 150 mm från sågklingan medan du sågar.
• Försök inte att köra den på någonting annat än avsedd spänning.
• Applicera inte smörjmedel på klingan när den är igång.
När du använder maskinen i geringssågs-läget, se till att
du använder avtryckaren för att sätta igång och stänga av.
Använd inte switchboxen i detta läge.
• Sträck dig inte runt bakom sågklingan.
• Håll alltid skjutspaken på dess plats när den inte används.
• Stå inte ovanpå enheten.
• Under transport, se till att den övre delen av sågklingan är
övertäckt, t.ex. av skyddsplåten.
Vid användning av maskinen i bänksågs-läge, se till att
klyvkniven är monterad. Använd inte maskinen utan
klyvkniven.
• Använd inte skyddsplåten för hantering eller transport.
• Använd inte sågklingor med större tjocklek än eller en tandbredd
mindre än tjockleken på klyvkniven.
• Överväg att sätta på specialdesignade buller-reducerande klingor.
Använd inte klyvkniven när du kör maskinen i geringssågsläget. Se till att klyvkniven är fastdragen i det övre viloläget
(fig. A2).
• Håll alltid skjutspaken på dess plats när den inte används.
• Under transport, se till att den övre delen av sågklingan är
övertäckt, t.ex. av skyddsplåten.
Bärpunkt
Ytterligare säkerhetsregler för bordsssågar
• Falsning, klyvning eller spontning är inte tillåten.
DATUMKODPLACERING (FIG. A1)
• Använd alltid påskjutaren. Såga aldrig arbetsstycken som är kortare
än 30 mm.
Datumkoden (39), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i
kåpan.
• Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med arbetsstycken
med följande maximala storlek utan extra stöd:
Exempel:
2010 XX XX
– Höjd 70 mm med bredden 600 mm och längden 1500 mm
– Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex.
DE3497 eller DE3472.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid användningen av sågar:
– personskador orsakade av att vidröra roterande delar
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis hopmonterad maskin
4 Ben
1 Låda, innehållande:
Trots applicering av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
implementeringen av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. Dessa är:
1 Övre skydd för bänksågsläge
1 Skydd för geringssågsläge under bordet
1 Parallellavståndsstopp
– Hörselnedsättning.
– Risk för olyckor orsakade av oövertäckta delar av det roterande
sågbladet.
1 Skjutspak
1 Plastpåse, innehållande:
– Risk för personskada vid byte av sågblad.
4 M8 låsrattar
– Risk för att klämma fingrar vid öppnande av skyddsplåtar.
4 M8 x 50 svampformade huvudbultar
– Hälsorisker orsakade av att andas in damm som skapats vid
sågning i trä, särskilt ek, bok och MDF.
4 D8 platta brickor
Följande faktorer påverkar bullret:
– Materialet som skall sågas.
– Typ av sågblad.
– Matningshastigheten.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
1 Låslist
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
– Ingen utsugningsapparat ansluten vid sågning av trä.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före
användning.
– Otillräcklig spånutsugning som orsakas av smutsiga utsugningsfilter
• Ta försiktigt ut sågen ur förpackningsmaterialet.
– Slitet sågblad.
– Arbetsstycket inte exakt styrt.
Beskrivning (fig. A1–A8)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
A1
1 På/av-omkopplaren (sågbänksläget)
Läs instruktionshandbok före användning.
2 Lösgöringsspak för bordet
3 Roterande bordsklämma
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
4 Geringssågsbord
5 Roterande bord
6 Avståndsstopp, höger sida
7 Avståndsstopp, vänster sida
119
S V EN S K A
8 Placeringskolv för roterande bord
AVSEDD ANVÄNDNING
9 Geringsskala/bordsinsats
Din DEWALT stativsåg har konstruerats för att arbeta som en
geringssåg eller sågbänk för att utföra fyra huvudsakliga såguppgifter
såsom klyvning, kapning, snedskärning och geringssågning enkelt,
korrekt och säkert.
10 Dammextraheringsadapter
11 Fast övre sågklingeskydd
12 Flyttbart undre sågklingeskydd
13 Lösgöringsspak för skyddet
14 Arbetshandtag
Denna enhet är konstruerad för att användas med en nominell
bladdiameter på 250 cm blad med karbidspets, för professionell
sågning av trä, träprodukter och plast.
GERINGSSÅG-LÄGE
A2
14 Arbetshandtag
I geringssågnings-läget används sågningsmaskinen i vertikalt, geringseller snedsågningsläge.
15 Avtryckaromkopplare (geringssågsläge)
SÅGBÄNKS-LÄGE
16 Klyvkniv
Vänd på sin centrala axel används sågningsmaskinen för att utföra
vanligt parallellklyvningsarbete och för att såga breda bitar genom att
manuellt mata in arbetsstycket i klingan.
17 Skjutspak
18 Ben
19 Fot
VARNING: Använd inte maskinen för andra syften än vad
som beskrivits.
20 Låsanordning för bordet
21 Sågbordets kvarhållandekonsol
22 Handtag för snedkapningsklämma
SÅGBÄNKS-LÄGE
A3
22 Handtag för snedkapningsklämma
23 Höjdjusterare
24 Sågbänksbord
25 Övre sågklingeskydd
26 Parallellavståndsstopp
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen på
klassificeringsplattan.
Denna maskin är en Klass I konstruktion därför krävs en jordanslutning.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciellt
preparerad sladd som finns att få genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om det behövs en förlängningssladd skall du använda en godkänd
förlängningssladd som är lämpad för elintaget hos det här verktyget (se
tekniska upplysningar).
27 Gerings-avståndsstopp (tillbehör)
Minsta ledarstorlek är 1,5 mm2. Vid användning av en sladdvinda, dra
alltid ut sladden helt och hållet. Se också tabellen nedan.
VALFRIA TILLBEHÖR
HOPMONTERING OCH JUSTERING
För användning i geringssågsläge:
A4
28 Justerbart stativ 760 mm (maxhöjd) (DE3474)
29 Stödguide-skenor 1 000 mm (DE3494)
29 Stödguide-skenor 500 mm (DE3491)
30 Vridbart stopp (DE3462)
31 Längdstopp för korta arbetsstycken (för att användas med
guideskenor [29]) (DE3460)
32 Stöd med borttagbart stopp (DE3495)
VARNING: För att minska risken för personskada,
stäng av enheten och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör,
före justering eller ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är i AV-läge. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Uppackning
VARNING: När du flyttar maskinen, be alltid om hjälp.
Maskinen är för tung för en person att hantera.
33 Stöd med stoppet borttaget (DE3495)
• Avlägsna det lösa förpackningsmaterialet från lådan.
34 Materialklämma (DE3461)
• Lyft upp maskinen ur lådan.
• Ta ut lådan med delar från maskinens inre.
A5
35 Rullstödsbord (DE3497)
• Avlägsna allt kvarvarande förpackningsmaterial från maskinen.
Montering av benen (fig. C1)
För användning i bänkläge:
Med benen monterade är maskinen lämplig för fristående placering.
A3
• Vänd maskinen upp-och-ner.
27 Gerings-avståndsstopp (DE3496)
• Skjut en rattskruv (47) från den platta sidan genom hålen in i vart
och ett av benen (18).
A6
• Placera en låsratt (48) och bricka (49) på skruvarna.
36 Förlängningsbord (DE3472)
• Sätt ett ben (18) på var och en av monteringspunkterna (46) som
finns på kanterna på sockelns insida. För varje ben, se till att
låsratten och brickan sitter på utsidan av det öppenändade spåret.
A7
37 Enkelt glidande bord (DE3471)
• Dra åt låsrattarna.
Visas inte
• Vänd maskinen rätt. Se till att den står plant; justera benens
fastklämningshöjd om så behövs.
– Dubbelt glidande bord
För användning i alla lägen:
A8
38 Tre-vägs dammextraheringssats (DE3500)
120
Montering av maskinen på arbetsbänken (fig. C2)
Med benen borttagna är maskinen lämplig att placera på en
arbetsbänk. För att garantera säker hantering måste maskinen fästas på
arbetsbänken och monteras med bultar 8 mm i diameter och
80 mm långa.
SVENSKA
HOPMONTERING FÖR GERINGSSÅGSLÄGE
Montering av underbords-skyddet (fig. D)
Underbords-skyddet (50) är monterat ovanpå sågbänksbordet.
• Placera de två hakarna till vänster om skyddet in i de avlånga
skårorna till vänster om klingans spår (52).
• Placera skyddet platt på bordet och tryck in det i låslisten.
• För att avlägsna det, lossa listen med en skruvmejsel och fortsätt i
omvänd ordning.
Att vända på såghuvudet och bordet
(fig. A3, E1, E2)
• Håll i sågbordet med en hand och skjut bordets frisättningsspak (2)
åt vänster (fig. E1).
• Skjut bordet nedåt på framsidan och vrid det helt och hållet runt,
tills motormontaget hamnar överst och fördjupningen greppar in i
de fasthållande tänderna på bordets låsanordning (20).
• Huvudmontaget hålls ner av en klämrem vid framdelen och en
höjdjusterare (23) på bakdelen (fig. A3).
• Avlägsna remmen.
• Vrid hjulet (55) moturs samtidigt som du håller ner huvudet, till dess
den ”U”-formade konsolen (56) kan kopplas bort från sin insättning
(fig. E2).
Justeringar för geringssågsläge
VARNING: Var medveten om att sågbladet endast kan
bytas såsom beskrivits. Montera ALDRIG andra sågblad än
vad som specificeras under tekniska data. Vi föreslår artikel
nr.: DT4321.
Din geringssåg blev korrekt justerad på fabriken. Om omjustering
behövs, på grund av transport och hantering eller av annan anledning,
följ stegen här nedan för att justera din såg. När de väl är genomförda
ska dessa justeringar förbli korrekta.
Kontroll och justering av klingan till
avståndsstoppet (fig. D, G1, G2, H)
Med huvudet i vertikalt läge och snedsågningsklämmans handtag (22)
lossat, släpp efter på låsskruven (65) på placeringskolven för det
roterande bordet (8) (fig. G1).
• Dra ner huvudet tills klingan precis kommer in i sågsnittet.
• Placera en fyrkantsbit (66) mot avståndsstoppets vänstra sida (7)
och klingan (62) (fig. G2). Vinkeln bör vara 90°.
VARNING: Vidrör inte klingans tänder med fyrkanten.
• Om justering erfordras, gör enligt följande:
• Vrid den excentriska justeringsbussningen (67) till dess ytan på
sågklingan ligger platt mot fyrkantsbiten (fig. G1).
• Sväng och skjut upp höjdjusteraren.
• Dra åt låsskruven (65).
• Medan du håller huvudet i ett stadigt grepp, låt fjädertrycket skjuta
huvudet uppåt, in i dess viloläge.
• Kontrollera att de röda märkena (68) nära klingans spår (52) är i linje
med 0° -läget (69) på de två skalorna (fig. H).
Montering av sågklingan (fig. A2, F1–F3)
VARNING: För att minska risken för personskada,
stäng av enheten och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör,
före justering eller ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är i AV-läge. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Var medveten om att sågbladet endast kan
bytas såsom beskrivits. Montera ALDRIG andra sågblad än
vad som specificeras under tekniska data. Vi föreslår kat.
nr.: DT4321.
VARNING: Tänderna på en ny sågklinga är mycket vassa
och kan vara farliga.
VARNING: Byt alltid ut klingor med maskinen i
geringssågsläge.
• Se till att spaltkniven (16) är fäst i övre vilopositionen (fig. A2).
• Mata in sexkantsnyckeln (57) via hålet (58) i remhöljet i
spindeländen F1). Placera bladnyckeln (59) på bladlåsskruven (60)
(fig. F2).
• Bladlåsskruven är vänstergängad så håll därför sexkantsnyckeln
fast och vrid nyckeln medurs för att lossa.
• Tryck ned huvudlåsets övre skydds frigöringsspak (13) för att frigöra
det nedre skyddet (12), lyft sedan det nedre skyddet så långt som
möjligt.
• Om justering behövs, lossa skruvarna (70) och dra indikatorerna
jäms med. 45°-läget bör nu vara korrekt. Om så inte är fallet är
klingan inte rätvinklig mot det roterande bordet (se nedan).
Kontroll och justering av klingan till bordet
(fig. I1, I2)
• Lossa snedsågningsklämmans ratt (22) (fig. I1).
• Tryck såghuvudet åt höger för att säkerställa att det är fullständigt
vertikalt, och dra åt snedsågningsklämmans handtag.
• Dra ner huvudet tills klingan precis kommer in i sågsnittet.
• Placera en fyrkantsbit (66) på bordet och upp mot klingan (62)
(fig. I2). Vinkeln bör vara 90°.
VARNING: Vidrör inte klingans tänder med fyrkanten.
• Om justering erfordras, gör enligt följande:
• Lossa snedsågningsklämmans ratt (22) (fig. I1) och vrid
stoppskruven (71) för justering av vertikalt läge in eller ut, till dess
klingan är i 90° mot bordet, enligt mätning med fyrkanten
(66) (fig. I2).
Kontroll och justering av geringsvinkeln
(fig. A1, A2, H)
Lägena för den raka kapningen tvärsöver och för 45° gering är
förinställda.
• Ta bort klingans låsskruv (60) och den yttre axelhållaren (61)
(fig. F3).
• Dra upp placeringskolven för det roterande bordet (8) och vrid den
moturs ett kvarts varv (fig. A1).
• Se till att den inre flänsen och bägge ytorna på klingan är rena och
fria från damm.
• Lossa det vridbara bordets klämma (3). Handtaget möjliggör
låsning när full vridning av handtaget inte är möjlig.
• Installera sågklingan (62) på skruvens mellanlägg (63) som
sitter direkt på axelhållarens insida (64), och se till att tänderna
på klingans underkant pekar mot sågens baksida (bort från
handhavaren).
• Greppa kontrollhandtaget (14) (fig. A2), tryck på frigöringsspaken
för skyddet (13) och sänk ned sågen halvvägs (fig. A1).
• Skjut försiktigt in klingan i dess läge och lossa klingans undre
skydd.
• Sätt tillbaks den yttre axelhållaren.
• Dra åt bladlåsskruven (60) noga genom att vrida den moturs
medan du håller fast sexkantsnyckeln med din andra hand.
• Placera bladnyckeln och sexkantsnyckeln på deras förvaringsplats.
VARNING: Efter montering eller byte av bladet kontrollera
alltid att bladet täcks helt av skyddet. Se till att bladnyckeln
och sexkantsnyckeln har satts tillbaka på deras
förvaringsplats.
• Vrid såghuvudet med dess vridbara bord till önskad position.
• Lossa det vridbara bordets klämma (3). Det vridbara bordets
låskolv (8) kommer att aktiveras automatiskt (fig. A1).
Med de röda markeringarna (68) kan geringssågbordet (4) ställas in till
vilken geringsvinkel åt höger eller vänster mellan 0° and 45° (fig. H).
• Fortsätt som för förinställda lägen. Placeringskolven för det
roterande bordet kan inte användas för mellanliggande vinklar.
VARNING: Gör alltid en provsågning på en bit kasserat trä,
för att kontrollera noggrannheten.
121
S V EN S K A
Justering av avståndsstopp (fig. J1, J2)
Den rörliga delen av avståndsstoppets vänstra sida kan justeras så
att det erbjuder maximalt stöd för arbetsstycket i närheten av klingan,
samtidigt som det tillåter sågen att snedinställas till fulla 45° åt vänster.
Dragavståndet är begränsat av stopp i båda riktningar. För att justera
avståndsstoppet (7):
• Lyft spaken (72) för att lösgöra avståndsstoppet (7).
• Dra avståndsstoppet åt vänster.
• Gör en provsågning med sågen avstängd, och kontrollera med
avseende på frigång. Justera avståndsstoppet så det kommer så
nära klingan som det är praktiskt genomförbart, för att ge maximalt
stöd åt arbetsstycket utan att det kommer ivägen för armens uppoch ner-rörelse.
• Skjut spaken (72) nedåt för att förankra avståndsstoppet på plats.
Kontroll och justering av fasvinkeln
(fig. J1, K1, K2)
• Dra sido-avståndsstoppet åt vänster så långt det går (fig. J1).
• Lossa snedsågningsklämmans handtag (22) och flytta såghuvudet
åt vänster. Detta är det 45°-iga snedsågningsläget.
VARNING: Använd aldrig din såg i sågbänksläge utan att
ha det övre skyddet korrekt påmonterat.
Montering och justering av
parallellavståndsstoppet (fig. O)
Parallellavståndsstoppet för två höjder (26) kan användas i två lägen (11
eller 60 mm). Parallellavståndsstoppet kan monteras på endera sidan
av klingan.
FÖR ATT MONTERA AVSTÅNDSSTOPPET I LÄMPLIGT LÄGE, FORTSÄTT ENLIGT
FÖLJANDE:
• Lossa ratten (77).
• Dra konsolen från vänster eller höger. Låsplattan (78) greppar in
bakom bordets framkant.
• Dra åt ratten (77).
• Kontrollera att avståndsstoppet är parallellt med klingan.
• Om justering erfordras, gör enligt följande:
• Justera avståndsstoppet så att det är parallellt med klingan, genom
att kontrollera avståndet mellan klingan och avståndsstoppet
på klingans framsida och baksida. För att göra detta, vrid
justeringsskruven i avståndsstoppets stöd in eller ut efter behov.
• Om justering erfordras, gör enligt följande:
Avståndsstoppets för-inställning är på klingans högra sida.
• Vrid stoppskruven (73) in eller ut efter vad som behövs tills pekaren
(74) indikerar 45°.
FÖR ATT FÖRBEREDA AVSTÅNDSSTOPPET FÖR ANVÄNDNING PÅ KLINGANS
VÄNSTRA SIDA, GÅ TILL VÄGA ENLIGT FÖLJANDE:
HOPMONTERING FÖR SÅGBÄNKSLÄGE
• Lossa ratten (77).
Ändring från geringssågs-läge till sågbänks-läge
(fig. A1–A3, E2, L1, L2)
• Montera avståndsstoppet på bordet.
• Dra ut konsolen (79) och sätt tillbaks den på den andra änden.
• Dra åt ratten (77).
• Sätt klingan i 0° kapning tvärsöver-läget med placeringskolven för
det roterande bordet (8) korrekt placerad och det roterande bordets
klämma (3) fastdragen (fig. A1).
VARNING: Använd 11 mm-profilen för parallellklyvning
av låga arbetsstycken, för att möjliggöra åtkomst mellan
klingan och avståndsstoppet för skjutspaken (17).
• Lossa klyvknivens klämskruv (75) bara tillräckligt för att tillåta
klyvkniven att komma in i monteringsspåret (fig. L1).
VARNING: Den bakre änden av avståndsstoppet bör vara i
nivå med klyvknivens framdel.
• För klyvkniven (16) från dess förvaringsplats mot såghuvudet
(fig. A2).
• Tryck ner skyddets lösgöringsspak (13) för att lossa klingans skydd
(12), lyft därefter upp klingans skydd så långt det går (fig. A1).
Att byta från sågbänksläge till geringssågsläge
(fig. A3, D, E1, E2, L1)
• Ta bort parallellavståndsstoppet (26) (fig. A3).
• Dra klyvknivens konsol (76) helt in i monteringsspår (77) (fig. L1).
Dra åt klämskruven.
• Vrid höjdjusterarens (23) hjul (55) för att ge maximalt sågningsdjup i
geringssågsläge (fig. E2).
• Lossa försiktigt det undre skyddet till dess det hålls på plats bakom
den kant som sticker ut från klyvknivens insida.
• Gå till väga så som beskrivs i avsnittet ”Vändning av såghuvudet
och bordet”.
• Avlägsna underbords-skyddet.
• Lossa klyvknivens klämskruv (75) och ta bort klyvkniven (16),
samtidigt som du håller i klingans skydd (12) (fig. L1).
• Dra ner såghuvudet och sväng höjdjusteraren (23) tills dess
U-formade konsol (56) greppar in i den sprint som finns i sockeln
(fig. E2).
• Vrid justerarens hjul (55) för att få klingan och klyvkniven att sticka
ut från sågbänksbordet (24) (fig. A3) för att erbjuda maximalt
kapningsdjup i sågbänksläge.
VARNING: Klingan får inte smutsa ner det undre
klingskyddet.
• Dra bordets frisättningsspak (2) åt vänster, lyft bordets framkant
och vänd det bakåt 180° tills tänderna på bordets låsanordning
(20) automatiskt greppar in i sågklingans kvarhållningsspak, för att
förankra den i sågbänksläget (fig. L2).
VARNING: Var noga med att inte tappa kontrollen över
bordets rörelse.
Klyvknivens positionering (fig. M)
• Sätt klyvkniven (16) på plats, så som beskrivits härovan. När den
väl är påmonterad behöver klyvkniven ingen mer justering.
Montering av klingans övre skydd (fig. N)
Klingans övre skydd (25) är konstruerat för att snabbt och lätt kunna
monteras, via en fjäderbelastad kolv, i klyvknivens hål (16) när det väl
har blivit positionerat genom arbetsbordet för sågbänksläget.
Dra åt klingans övre skydd (25) på klyvkniven genom att dra i ratten (76)
för att släppa in kolven i skyddet för att greppa in.
122
• Sänk sågklingeskyddet.
• Placera klyvkniven på dess förvaringsplats mot såghuvudet.
• Sätt tillbaks underbordets skydd (50) (fig. D).
Före Användning
• Installera den tillämpliga sågklingan. Använd inte alltför slitna
sågblad. Verktygets högsta rotationshastighet får inte överskrida
den för sågklingan.
• Försök inte att kapa alltför små delar.
• Låt klingan kapa av sig självt. Tvinga den inte.
• Låt motorn uppnå full hastighet innan du sågar.
• Se till att alla låsrattar och klämhandtag är åtdragna.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort det
från strömkällan innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
SVENSKA
VARNING:
• Användare i Storbritannien bör observera “woodworking
machines regulations 1974” och alla eventuella
efterföljande tillägg.
• Se till att det material som ska sågas är ordentligt
förankrat på plats.
• Applicera bara ett varsamt tryck på verktyget och använd
inget sidotryck på sågbladet.
• Undvik att överlasta.
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och
stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att opertören har god översikt
och tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstyckena kan
hanteras utan begränsningar.
För att minska effekterna av vibrationerna se till att omgivande
temperatur inte är för kall, att maskinen och tillbehören är väl
underhållna och att arbetsstyckets storlek är lämpligt för denna maskin.
Att sätta på och stänga av (fig. A1–A2, P)
Denna maskin har två oberoende omkopplingssystem. I sågbänksläget
används på/av-omkopplaren (1) (A1). I geringssågsläget används
avtryckaromkopplaren (15) (A2).
• Efter att ha fullföljt sågningen, släpp strömbrytaren och vänta tills
sågklingan stannar innan du för tillbaks huvudet till dess övre
viloläge.
• Lossa skyddets indragningsspak.
VARNING: Låt inte såghuvudet hoppa tillbaks utan hjälp,
för att förebygga skada.
Snedsågningar (fig. R)
• Ställ in den erforderliga geringsvinkeln.
• Se till att det roterande bordets klämma är hårt fastdragen.
• Gå till väga som för en vertikal kapning tvärsöver.
• Förhindra att klingan sågar i bordet om vinkeln inte är 45°.
VARNING: Vid geringssågning av änden på ett trästycke
med en liten avkapning, placera trästycket så att
avkapningen görs med den sida av klingan som har störst
vinkel mot avståndsstoppet: vänster gering, avkapning åt
höger gering, avkapning åt vänster.
Snedsågningar (fig. A2, S)
• Lossa snedsågningsklämmans handtag (22) och luta huvudet till
den vinkel som behövs.
SÅGBÄNKSLÄGE (FIG. P)
• Dra åt snedsågningsklämmans handtag.
På/av-omkopplaren, som används i sågbänksläge, erbjuder flera
fördelar:
• Gå till väga som för en vertikal kapning tvärsöver.
– frisättningsfunktion vid strömlöshet: skulle strömmen försvinna av
något skäl måste omkopplaren avsiktligt åter-aktiveras.
– extra säkerhet: den gångjärnsförsedda säkerhetsinkapslingsplåten
kan låsas genom att sätta ett hänglås genom mittenklinkan. Plåten
tjänstgör dessutom som en ”lätt att hitta” nödstoppsknapp, då ett
tryck på frontplåten trycker ner stoppknappen.
För att sätta på maskinen, tryck på den gröna startknappen (80).
Flerkomponent-gering
Denna kapning är en kombination av en gering och en snedsågning.
Begränsningarna är 35° gering /30° snedsågning. Överskrid inte dessa
begränsningar.
Ställ in fasvinkeln och ställ därefter in geringsvinkeln.
Att såga i bänkläget
För att stänga av maskinen, tryck på den röda stoppknappen (81).
• Använd alltid klyvkniven.
GERINGSSÅG-LÄGE (FIG. A2)
För att sätta på maskinen, tryck på avtryckaromkopplaren (15).
• Se alltid till att klyvkniven och sågklingans skydd är i korrekt linje
med varandra.
För att stänga av maskinen, släpp upp avtryckaromkopplaren.
• Se alltid till att geringssågen är inställd och låst i 0° gering.
GRUNDLÄGGANDE SÅGKAPNINGAR
Att såga i geringssågsläge
Det är farligt att arbeta utan skydden. Skydden måste vara på plats vid
sågning.
VARNING: Såga inte i metall i detta läge.
Parallellklyvning (fig. A2, T)
• Ställ in snedsågningsvinkeln till 0°.
• Se till att underbordets skydd inte blir igentäppt med sågspån.
• Justera sågklingans höjd. Det korrekta läget för sågklingan är att ha
spetsarna på tre tänder ovanför träets övre yta.
• Kläm alltid fast arbetsstycket när du sågar i icke-järnhaltiga metaller.
• Ställ in parallell-avståndsstoppet till det erforderliga avståndet.
Allmän hantering
– I geringssågsläget blir såghuvudet automatiskt låst i det övre
”parkerings”-läget.
– Genom att klämma på frisättningsspaken för skyddet låses
såghuvudet upp. Genom att flytta ner såghuvudet dras det flyttbara
undre skyddet in.
• Håll arbetsstycket plant på bordet och mot avståndsstoppet. Håll
arbetsstycket ung. 25 mm bort från sågklingan.
• Håll båda händer undan ur sågklingans väg.
• Sätt igång maskinen och låt sågklingan uppnå full hastighet.
– Försök aldrig att hindra det undre skyddet från att återgå till sitt
parkeringsläge när kapningen är klar.
• Mata långsamt arbetsstycket nedanför det övre sågklingeskyddet,
medan du håller det ordentligt tryckt mot avståndsstoppet. Låt
tänderna såga, och tvinga inte arbetsstycket genom sågklingan.
Sågklingans hastighet bör hållas konstant.
– Minsta längd på avkapat material är 10 mm.
• Kom ihåg att använda skjutstaven (17) när du är nära klingan.
– När du sågar i korta bitar (minst 190 mm åt vänster eller höger om
klingan), rekommenderas användningen av valfri materialklämma.
• Efter att sågningen är klar, stäng av maskinen, låt sågklingan
stanna och ta bort arbetsstycket.
– När du sågar i UPVC-sektioner bör en stödjande bit gjord av trä,
med en kompletterande profil, placeras under det material som
sågas, för att erbjuda korrekt stödnivå.
Vertikal rak kapning tvärsöver (fig. Q)
• Sätt det roterande bordet till 0° och se till att den lokaliserande
kolven har greppat i.
VARNING: Skjut eller håll aldrig den fria eller avkapade
sidan på arbetsstycket.
VARNING: Använd alltid en skjutstav vid parallellklyvning av
små arbetsstycken.
Snedsågningar (fig. U)
• Dra åt det roterande bordets fasthållningsratt.
• Lossa snedsågningsklämmans handtag och ställ in klingan till den
vinkel som behövs.
• Placera träbiten som ska sågas mot avståndsstoppet. Håll tag i
kontrollhandtaget och tryck in skyddets indragningsspak.
• För att förebygga att material fastnar mellan klingan och
avståndsstoppet, placera avståndsstoppet till vänster om klingan.
• Starta maskinen.
• Gå till väga som för en vertikal parallellklyvning.
• Låt klingan kapa av sig självt. Tvinga den inte.
123
S V EN S K A
Snedsågningar (fig. V1–V3)
• För att justera geringens avståndsstopp, lossa stoppskruvens
låsmutter (81) och skruva stoppet (82) in eller ut, till dess
geringspekaren visar 0° (fig. V1).
1. Fäst dammutsugningsröret till munstycket; det längre röret till övre
munstycket.
2. Anslut slangen till trevägskontakten.
Anslutning - geringssågsläge
• Ställ in klingans höjd och vinkel.
• Koppla en slang till underbords-skyddet.
• Sätt in dragstången (83) på geringens avståndsstopp i skåran (84)
som finns på bordets vänstra sida (fig. V2).
• Anslut en slang till utloppet med liten diameter och en till utloppet
med stor diameter genom att använda motsvarande munstycken.
• Lossa geringens låsratt (85) och vrid avståndsstoppet för att ställa
in skalan till den erforderliga vinkeln (fig. V3).
• Koppla slangarna till 3-vägs anslutningen.
• Dra åt geringens låsratt (85).
• Sätt arbetsstycket mot den plana ytan på geringens
avståndsstopp. Starta och, medan du håller arbetsstycket i ett
stadigt grepp, drag avståndsstoppet längs skåran för att föra
arbetsstycket in i klingan. När kapningen är klar, stäng omedelbart
av.
Avståndsstoppets placeringar, sågbänksläge
(fig. W)
– För parallellklyvning av tunna föremål, använd 11 mm profilen
hos parallellavståndsstoppet med två höjder, och placera
avståndsstoppet mitt emot framkanten på klyvkniven.
– För parallellklyvning av tjockare föremål, använd 60 mm profilen hos
parallellavståndsstoppet med två höjder.
– För kapning tvärsöver smala och korta arbetsstycken (fig. W):
• Justera det parallella avståndsstoppet med den låga profilen
mot klingan, och sätt bakdelen avståndsstoppet i linje med
klingans framkant.
• Sätt arbetsstycket mot geringens avståndsstopp (på 0°
eller 90°) och skjut geringens avståndsstopp för att göra en
sågning.
• För att hindra små avkapade bitar att smutsa ner klingan,
färdigställ en avsmalnande trälängd och lås fast den på
arbetsbordets bakkant, tillräckligt nära klingans högra sida så
att efterföljande avkapade bitar automatiskt matas åt höger.
– För parallellklyvning av smala (< 120 mm) and långa arbetsstycken:
• Placera avståndsstoppet i sitt bakersta läge för att bibehålla
noggrannheten under långa sågningar.
Anslutning - sågbänksläge
• Byt ut sågklingans skydd mot skyddet som levereras med
dammextraherings-satsen, och anslut slangen från underbordets
skydd till den.
• Gå till väga på samma sätt som för geringssågsläget.
EXTRA STÖD/LÄNGDSTOPP FÖR GERINGSSÅG (FIG. A4)
Det extra stödet och längdstoppet kan monteras på den vänstra sidan
eller på den högra sidan, eller med två uppsättningar på endera sidan.
• Sätt på artiklarna 28–34 på två guideskenor (29).
• Använd det vridbara stoppet (30) för kapning av 210 mm breda
skivor (15 mm tjocka).
RULLSTÖDSBORD (FIG. A5)
I geringssågsläget kan rullstödsbordet monteras på den vänstra sidan
eller på den högra sidan, eller med två uppsättningar på endera sidan.
I sågbänksläget kan det också monteras framför eller bakom sågbordet.
SIDOFÖRLÄNGNINGSBORD (FIG. A6)
Sidoförlängningsbordet ökar avståndet från klyvavståndsstoppet
till klingan till 600 mm eller mer, beroende på den stavlängd
som påmonterats på maskinen, och klämmans läge på bordet.
Sidoförlängningsbordet måste användas ihop med guideskenor (29)
(tillbehör).
Det justerbara bordet är utrustat med en graverad skala längs dess
framkant, och monterat på en kraftig sockel som håller fast det på
guidestavarna.
• Sätt på förlängningsbordet på maskinens högra sida för kontinuitet
hos avståndsskalan på båda borden.
• Skjut arbetsstycket med båda händer (en på var sida om
klingan).
ENKELT GLIDANDE BORD (FIG. A7)
• Använd skjutstaven när du är nära klingan.
Detta glidande bord (37) möjliggör för skivstorlekar till vänster om
klingan upp till 1200 x 900 mm.
• Stöd långa arbetsstycken på utmatningssidan.
– För parallellklyvning av bredare (> 120 mm) arbetsstycken:
• Justera avståndsstoppet framåt, som i figur W, om materialet
som ska sågas tenderar att fastna mellan klingan eller
klyvkniven och avståndsstoppet.
Valfria tillsatser
VARNING: Innan du sätter ihop några tillbehör, dra alltid ur
maskinens strömkontakt.
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DEWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DEWALT användas med
denna produkt.
DAMM-UTRENSNINGSSATS (FIG. A1, A2, A8)
Denna maskin levereras med tre damm-utrensningspunkter för
användning i varje läge.
• När du sågar i trä, anslut alltid en dammextraherings-anordning
framtagen i enlighet med relevanta bestämmelser för dammutsläpp.
VARNING: När så är möjligt anslut
dammutsugningsenheten som konstruerats i enlighet med
relevanta bestämmelser beträffande dammutsläpp.
Anslut dammuppsamlarenheten som konstruerats i enlighet med
relevanta bestämmelser. Luftflödet i externt ansluta system skall
vara 20 m/s +/- 2 m/s. Flödet skall mätas i anslutningsröreret vid
anslutningspunkten utan att anslutet verktyg körs.
En separat dammsats finns tillgänglig som tillval (DE3500).
124
• Koppla det enda utloppet på 3-vägs anslutningen till slangen från
dammextraheraren.
Guidestavarna är monterade på en kraftig legeringsförlängning som går
fort att ta bort från maskinen och ändå är helt och hållet justerbara i alla
plan.
Avståndsstoppet innehåller ett full-längds måttband för snabb
positionering av ett justerbart stopp, och ett justerbart stöd för smala
arbetsstycken.
DUBBELT GLIDANDE BORD
Detta glidande bord möjliggör för skivstorlekar till vänster om klingan
upp till 1850 mm.
Transport
VARNING: Transportera alltid maskinen i sågbänk-läge,
med det övre sågklingeskyddet på plats.
• Ta bort benen.
VARNING: När du bär maskinen, be alltid om hjälp.
Maskinen är för tung för en person att hantera.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har konstruerats för att arbeta över en lång
tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift
beror på ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för personskada,
stäng av enheten och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör,
före justering eller ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är i AV-läge. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
SVENSKA
Smörjning
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade reparatör finns
genom att kontakta ditt lokala DEWALT kontor på adressen som finns
i den här bruksanvisningen. Det finns också en lista med auktoriserade
DEWALT reparatörer, samt fullständiga upplysningar om vår service efter
försäljning och kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Motorns lager är för-smorda och vattentäta.
GARANTI
• Olja in det roterande bordets lageryta en aning, där den glider på
kanten av det fastlåsta bordet, med regelbundna intervaller.
• Rengör delarna periodiskt med avseende på ansamling av sågspån
och flisor, med en torr borste.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa
kemikalier för att rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de material som
används i dessa delar. Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon vätska komma
in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
VARNING:: Rengör bordsytan regelbundet för att
undvika risk för skador.
VARNING: Rengör dammuppsamlingssystemet
regelbundet för att undvika risk för skador.
DEWALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och
erbjuder en enastående garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration kommer som tillägg till
och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina lagstadgade rättigheter i
egenskap av enskild icke-professionell användare. Garantin är
giltig i de territorier som tillhör medlemsstaterna i Europeiska
unionen och det europeiska frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg
från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts, till
inköpsstället, för full återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och bevis på inköpet
måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Skulle du behöva underhåll eller service på ditt verktyg från
DEWALT inom 12 månader efter inköpet, kommer detta att göras
avgiftsfritt hos ett godkänt reparationsombud för DEWALT. Bevis
på köpet måste visas upp. Detta inkluderar arbete. Det innefattar
inte tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Innan användning kontrollera noga att den övre bladskyddet, det rörliga
nedre bladskydder samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till
att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte medför att någon av
funktionerna blockeras.
Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan sågbladet
och skydden, koppla ifrån maskinen från elförsörjningen och följ
instruktionerna som ges i avsnittet Montering av sågbladet. Ta bort
de bitar som fastnat och montera tillbaka sågbladet.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DEWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DEWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående lämpliga
tillbehör.
Om din produkt från DEWALT fallerar på grund av bristfälligt
material eller tillverkning inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt byter ut alla felaktiga delar
eller – efter vårt gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
•
•
•
•
•
Produkten inte har använts felaktigt;
Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning;
Reparationer inte har försökt göras av obehöriga personer;
Bevis på köpet visas upp.
Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina
ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill ställa skadeståndsanspråk, kontakta din försäljare
eller ta reda på var ditt närmaste godkända reparationsombud
för DEWALT finns, i DEWALTs katalog, eller kontakta närmaste
kontor för DEWALT på den adress som anges i denna handbok.
En förteckning över behöriga reparationsombud för DEWALT
och komplett information om vår service efter försäljning finns
tillgängligt på Internet på: www.2helpU.com.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här produkten skall inte
kastas bort tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans med hushållsavfall,
om du en dag finner att den behöver bytas ut, eller du inte längre
har användning för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter och
paketeringsmaterial, gör det möjligt att återvinna materialet.
Återvinning av material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat insamling av elprodukter
från hushåll vid allmänna avfallsterminaler eller hos handlaren när du
köper en ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och återvinning av
DEWALT produkter då de uppnått slutet av sin fungerande livslängd.
För att utnyttja den här servicen, vänligen återlämna din produkt till en
auktoriserad reparatör som kommer att lämna in den å dina vägnar.
125
TÜRKÇE
TEZGAH TİPİ GÖNYE TESTERE DW743N
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün geliştirme
ve yenilik DEWALT’ın profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
N 61029-1 ve EN 61029-2-11’e uygun olarak belirlenen titreşim
toplam değerleri (triaks vektör toplamı).
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik değeri K =
Teknik Veriler
DW743N DW743N
QS
DK
Voltaj
V
Tip
Giriş gücü
230 V’luk aletler
230
230
2
3
W
2.000
2.000
Yüksüz hız
min-1
2.850
2.850
Bıçak çapı
mm
250
250
Bıçak göbek çapı
mm
30
30
Bıçak kalınlığı
mm
2,2
2,2
Bıçak diş kalınlığı
mm
3
3
Yarma bıçağı kalınlığı
mm
2,3
2,3
Gönye (azami pozisyonlar)
sol
sağ
45°
45°
45°
45°
Meyil (azami pozisyonlar)
sol
45°
45°
Otomatik bıçak frenleme süresi
s
< 10
< 10
Ağırlık
kg
37
37
Notlar
Kesilecek parça
dayama
mesnedine(X)
dayalı
Düz kesim
20
180
30
176
40
170
68
140
85
26
Gönyeli kesimler için
tabla 45° sağa dönük
70
95
Gönyeli kesimler için
tabla 45° sola dönük
20
130
Meyilli kesimler için
testere kafası 45°
sola yatık
50
140
Sigortalar:
230 V aletler
Dayama
mesnedine
gerek yok
Azami
yükseklikte
düz kesim
Tezgah testere modu
Azami kesim kapasitesi sol/sağ
mm
210/210
210/210
90°’de kesme derinliği
mm
0–70
0–70
45°’de kesme derinliği
mm
0–32
0–32
LPA (ses basıncı)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü belirsizliği)
126
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
106
2,9
10 Amper, şebeke
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği karşılayan bir
güç sistemine bağlandığından emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı,
arabirim noktasındaki sistem empedansını elektrik şirketinden
öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her uyarı sözcüğü için ciddiyet derecesini gösterir.
Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
KPA (ses basıncı belirsizliği)
2,0
1,5
NOT: Bu cihaz, kullanıcının beslemesinin arabirim noktasında (elektrik
girişi kutusu) izin verilen maksimum sistem empedansı Zmax =
0,30 Ω olan bir güç kaynağına bağlanmak üzere tasarlanmıştır.
Gönye testere modu (şekil b)
Malzeme ebadı
H mm
B mm
2,0
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN 61029’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle
karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde
artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Avrupa
Kesme kapasiteleri
Kesme açısı
m/s²
m/s2
93
3
106
2,9
Keskin kenarları belirtir.
TÜRKÇE
EC Uygunluk Bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ
DW743N
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu ürünlerin
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile uyumludur. Daha fazla
bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.01.2010
Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik
çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için daima
aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve kaydedin.
GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE BU
KILAVUZU SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara neden olabilir.
2. Çalışma alanı çevresine dikkat edin.
Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak koşullarda
kullanmayın. Çalışma alanının iyi ışıklandırılmasını sağlayın (250
–300 Lux). Yanıcı sıvıların ve gazların bulunduğu ortamlarda
yangın veya patlama gibi olaylara neden olacak bir riski varsa
aleti kullanmayın.
3. Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular, radyatörler, pişiriciler ve
buzdolapları) temastan kaçının. Alet zorlu koşullarda kullanılırken
(ör. yüksek nemli ortamlarda, metal talaşın çıktığı durumlarda,
vb.), bir yalıtım transformatörü veya bir (FI) toprak-sızıntısı devre
kesici yoluyla elektrik emniyeti artırılabilir.
4. Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.
Kimsenin, özellikle de çocukların işe karışmasına, alete veya
uzatma kablosuna dokunmasına izin vermeyin ve onları çalışma
alanından uzak tutun.
5. Kullanılmayan aletleri kaldırın.
Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalı ve
çocukların erişemeyeceği şekilde kilitlenmelidir.
6. Aleti zorlamayın.
Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir şekilde yerine
getirecektir.
7. Doğru aleti kullanın.
Dayanıklı aletlerin işini yaptırarak küçük aletleri zorlamayın.
Aletleri amaçları dışında kullanmayın; örneğin daire testereleri
ağaç dalları veya kütük kesmek için kullanmayın.
8. Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği için bol giysiler
giymeyin veya takılar kullanmayın. Açık havada çalışırken
kaymayan ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun saçları içine alacak
saç koruyucusu kullanın.
9. Koruyucu teçhizat kullanın.
Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma sırasındaki
işlemlerin toz veya uçuşan parçacıklar yaratması halinde yüz
veya toz maskesi kullanın. Bu parçacıkların çok sıcak olduğu
durumlarda, ayrıca ısıya dayanıklı önlük giyin. Her zaman kulak
koruması kullanın. Her zaman koruyucu kask kullanın.
10. Toz çıkarma teçhizatını bağlayın.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin bağlanması için cihaz
tedarik edilirse bunların uygun biçimde bağlandığından ve
kullanıldığından emin olun.
11. Kabloyu yanlış kullanmayın.
Prizden çıkarmak için kabloyu birden hızla çekmeyin.
Kabloyu ısı, yağ ve keskin köşelerden uzak tutun. Aleti hiçbir
zaman kablosundan tutarak taşımayın.
12. Çalışma parçasını sabitleyin.
Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya mengene kullanın.
Elinizi kullanmaktan daha güvenlidir ve aleti kullanmak için iki
elinizi de serbest bırakır.
13. Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.
Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi sağlayın.
14. Aletlerin gerekli bakımlarını yapın.
Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları için aletleri keskin
ve temiz olarak muhafaza edin. Aksesuarları yağlamak ve
değiştirmek için talimatlara uyun. Aletleri periyodik olarak kontrol
edin ve hasarlı olanların yetkili servis tarafından tamir edilmesini
sağlayın. Bütün kulpları ve anahtarları kuru ve temiz tutun ve yağ
ile gres yağı bulaşmamış şekilde koruyun.
15. Aletleri ayırın.
Kullanımda değilken, servisten önce ve bıçak, matkap uçları ve
kesiciler gibi aksesuarları değiştirirken aletleri güç kaynağından
ayırın.
16. Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.
Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarları ve penselerin
aletten çıkarıldığını kontrol etme alışkanlığını kazanın.
17. Aletin kazara çalışmasını engelleyin.
Aleti, parmaklarınızdan biri anahtar üzerine gelecek şekilde
taşımayın. Fişi prize takmadan önce aletin “kapalı” konumda
olduğundan emin olun.
18. Açık hava uzatma kablolarını kullanın.
Kullanımdan önce, uzatma kablosunu kontrol edin ve hasarlıysa
değiştirin. Alet açık havada kullanılıyorsa, yalnızca açık hava
kullanımı için imal edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş
uzatma kablolarını kullanın.
19. Dikkatli olun.
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu hareket edin. Yorgunsanız
veya ilaç ya da alkolün etkisindeyseniz aleti kullanmayın.
20. Hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Kullanımdan önce, aletin düzgün bir biçimde çalışacağından ve
işlevini yerine getireceğinden emin olmak için aleti ve şebeke
kablosunu dikkatli bir biçimde kontrol edin. Hareketli parçaların
ayarlanması, hareketli parçaların bağlanması, montaj ve aletin
işleyişini etkileyebilecek diğer başka koşulların kontrolünü
yapın. Bu kullanma kılavuzunda aksi belirtilmiyorsa, hasarlı bir
muhafaza veya başka bir parça gerektiği gibi tamir edilmeli veya
yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Arızalı anahtarların yetkili
servis tarafından değiştirilmesini sağlayın. Açma/kapama anahtarı
çalışmazsa elektrikli aleti kullanmayın. Kendi başınıza tamir
yapmayı denemeyin.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında
herhangi bir aksesuar veya eklenti kullanılması ya da
aletle herhangi bir işlem yapılması, kişisel yaralanma
riskine yol açabilir.
21. Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir edilmesini sağlayın.
Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Onarım
işlemleri sadece yetkili kişilerce orijinal yedek parçaları kullanarak
yapılmalıdır; aksi takdirde kullanıcı için önemli tehlikelere yol
açabilir.
127
TÜRKÇE
Tezgah Tipi Gönye Testereler için İlave
Güvenlik Kuralları
• Eğitimsiz kişilerin makineyi kullanmalarına izin vermeyin.
• Testereyi alüminyum, ağaç ve benzer malzemelerin dışındaki
malzemeleri kesmek için kullanmayın.
• Kesilecek malzemeye uygun bıçak seçin.
• Çatlak veya hasarlı testere bıçağı kullanmayın.
• HSS testere bıçağı kullanmayın.
• Düzgün bilenmiş bıçaklar kullanın. Testere bıçağı üzerinde yazılı
maksimum hıza uyun.
• Sadece üretici tarafından tavsiye edilen ve EN 847-1’e uygun
testere bıçakları kullanın.
• Testereyi siperler ve yarma bıçağı yerinde değilken ve düzgün
muhafaza edilmemişlerse, özellikle gönye testere modundan
tezgah testere moduna geçerken veya tezgah testere modundan
gönye testere moduna geçerken kullanmayın.
• Makinenin etrafındaki alanın düz, düzgün muhafaza edilmiş ve
talaş, döküntü parçalar gibi rastgele savrulan malzemelerden
temiz olmasını sağlayın.
• Yeterli genel veya yerel aydınlatma temin edin.
• Gerektiğinde uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın, örneğin:
– işitme kaybı riskini azaltmak için gürültüden koruyucu ekipman;
– zararlı tozların solunma riskini azaltmak için solunum koruyucu
ekipman;
– testere bıçaklarını ve kaba malzemeleri taşımak veya üzerinde
işlem yapmak için eldiven. Testere bıçakları mümkün mertebe
kutusunda taşınmalıdır.
• Testere çalışırken ve testere kafası bekleme pozisyonunda
değilken işlenen parçanın kesilen kısımlarını veya diğer
parçalarını kesim alanından almaya kalkışmayın.
• Yıprandığında tezgahın bıçak yuvasını değiştirin.
• Tabladaki yuva çok küçük olduğunda tablayı değiştirin.
• Siperler veya testere bıçağı dahil makinadaki arızalar tespit edilir
edilmez satıcı firmaya bildirilmelidir.
• Gönyeli kesim modunda testere bıçağının üst kısmının tamamen
kapatıldığından emin olun.
• Tezgah testere modunda kolun çalışma pozisyonuna sıkıca
sabitlendiğinden emin olun.
• Tezgah testere modunda meyilli kesim yaparken kolun sıkıca
sabitlendiğinden emin olun.
• Tezgah testere modunda kanal açarken uygun koruma sistemi
kullanarak tedbir alın. Zıvana açmaya müsaade edilmez.
• Ahşap kesme işleri sırasında testereye bir toz toplama cihazı
takın. Toza maruz kalmayı etkileyen etmenleri daima göz önünde
bulundurun. Bu etmenler:
– Makinede işlenecek malzeme tipi (sunta ahşaba göre daha
fazla toz üretir);
– Testere bıçağının doğru şekilde ayarlanması;
– Lokal toz atma yerinin yanı sıra başlıklar, sürgüler ve olukların
doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
– 20 m/sn'den az olmayan hava hızına sahip toz toplama
elemanı
• Aşındırıcı diskler veya elmas kesme çarkları kullanmayın.
• Makine çalışırken ve testere kafasının bekleme konumunda
olmadığı durumlarda üzerinde çalışılan parçanın kesilen
kısımlarını veya diğer parçalarını kesim alanından çıkarmaya
çalışmayın.
• Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen kapatıp
güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
• Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından
kullanılmaya çalışılmasını önlemek için uygun şekilde işaretleyin.
• Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme kuvveti
nedeniyle bloke olursa, makineyi kapatıp güç kaynağıyla
bağlantısını kesin. Üzerinde çalıştığınız parçayı çıkarın ve testere
bıçağının rahatça döndüğünden emin olun. Makineyi açın ve
daha az parça besleme kuvveti uygulayarak yeni kesim işlemini
başlatın.
128
• Özellikle magnezyum olmak üzere hafif alaşım malzemeleri asla
kesmeyin.
• Durumun izin verdiği hallerde, makineyi 8 mm çapında, 80 mm
uzunluğunda cıvatalar kullanarak tezgaha monte edin (şekil C2).
Gönye Testereler için İlave Güvenlik
Kuralları
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm kilitleme düğmelerinin
ve sıkıştırma kollarının sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.
• Siper takılı değilse, çalışmıyorsa veya düzgün muhafaza
edilmemişse aleti çalıştırmayın.
• Testerenizi asla kesme kanalı plakası olmadan kullanmayın.
• Testere elektrik güç kaynağına bağlıyken asla ellerinizi bıçak
alanına sokmayın.
• Hareket halindeki makinenin bıçağına herhangi bir alet veya
başka bir şey sıkıştırarak çabucak durdurmaya çalışmayın; bu
şekilde kazara ciddi kazalara yol açabilir
• Herhangi bir aksesuarı kullanmadan önce kullanım kılavuzuna
bakın. Aksesuarların yanlış kullanılması hasara neden olabilir.
• Kesilecek malzeme için uygun bıçak seçin.
• Testere bıçağı üzerinde yazılı maksimum hıza uyun.
• Testere bıçağını tutarken tutamaç kullanın veya eldiven giyin.
• Kullanmadan önce testere bıçağının düzgün monte edildiğini
kontrol edin.
• Bıçağın doğru yönde döndüğünü kontrol edin. Bıçağı keskin
muhafaza edin.
• Tavsiye edilenden daha küçük veya büyük çapta bıçak
kullanmayın. Uygun bıçak değerleri için teknik verilere bakın.
Sadece bu kılavuzda belirtilen EN 847-1’e uygun bıçak kullanın.
• Özel olarak tasarlanmış gürültü düşürücü bıçak kullanmayı göz
önünde bulundurun.
• HSS testere bıçağı kullanmayın.
• Çatlak veya hasarlı testere bıçağı kullanmayın.
• Hiçbir aşındırıcı disk kullanmayın.
• Açma/kapama düğmesini bırakmadan önce bıçağı iş
parçasındaki kesme kanalından kaldırın.
• Meyil kesimleri yaparken kolun sıkı bir şekilde sabitlendiğini
kontrol edin.
• Motor milini tutmak için pervaneye herhangi bir şey sıkıştırmayın.
• Kol aşağı indirildiğinde testerenizin üzerindeki bıçak siperi
otomatik olarak kalkar; kol kaldırıldığında bıçağın üzerine iner.
Testere bıçaklarını takıp çıkarırken veya testereyi incelemek için
siper elle kaldırılabilir. Testere kapatılmadığı sürece bıçak siperini
asla elinizle kaldırmayın.
• Makinenin etrafındaki alanı düzgün muhafaza edin ve talaş,
döküntü parçalar gibi rastgele savrulan malzemelerden
temizleyin.
• Düzenli olarak motorun havalandırma deliklerinin temiz ve
talaştan arındırılmış olup olmadığını kontrol edin.
• Yıprandığında kesme kanalı plakasını değiştirin.
• Bakım yapmadan önce veya bıçağı değiştirirken makinenin
elektrik bağlantısını kesin.
• Makine çalışırken ve kafa bekleme pozisyonunda değilken,
herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmayın.
• Mümkünse makineyi daima bir tezgaha bağlayın.
• Kesim hattını göstermek için lazer kullanıyorsanız lazerin EN
60825-1:2001’e göre 2. sınıf lazer olmasını sağlayın. Lazer
diyotunu farklı bir tip ile değiştirmeyin. Hasar görmesi halinde
lazeri yetkili tamir acentesine tamir ettirin.
• Siper takılı olmadığı sürece makineyi kesinlikle gönye testere
modunda kullanmayın (50, şekil D).
• Her zaman itme çubuğu kullanın. 30 mm'den kısa parçaları asla
kesmeyin.
• Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği
maksimum parça boyutu:
– Yükseklik 68 mm, genişlik 140 mm, uzunluk 600 mm
TÜRKÇE
– Daha uzun parçaların, örneğin DE3497 gibi uygun ek tabla ile
desteklenmesi gerekir. Üzerinde çalışılan parçayı her zaman
güvenli bir şekilde kelepçeleyin.
• Üzerinde çalışılan parçayı her zaman güvenli bir şekilde
kelepçeleyin.
Testere Tezgahları için İlave
Güvenlik Kuralları
• Bıçak kalınlığının yarma bıçağı kalınlığından büyük ya da diş
genişliğinin yarma bıçağı kalınlığından küçük olduğu testere
bıçaklarını kullanmayın.
• Bıçağın doğru yönde döndüğünü dişlerin testere tezgahının ön
tarafına baktığını kontrol edin.
• Herhangi bir işleme başlamadan önce tüm sıkıştırma kollarının
sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.
• Tüm bıçak ve flanşların temiz ve bileziğin girintili taraflarının
bıçağa doğru olduğunu kontrol edin. Mil somununu iyice sıkın.
• Bıçağı keskin ve düzgün ayarlanmış olarak muhafaza edin.
• Yarma bıçağı ile bıçak arasındaki mesafenin doğru ayarlandığını
kontrol edin - en fazla 5 mm.
• Üst ve alt siperler yerinde değilken testereyi asla kullanmayın.
• Ellerinizi testere bıçağının yolundan uzak tutun.
• Bıçakları değiştirmeden veya bakım yapmadan önce testerenin
elektrik bağlantısını kesin.
• Her zaman itme çubuğu kullanın ve kesim sırasında ellerinizle
testere bıçağına arasında en az 150 mm mesafe bırakın.
• Başka herhangi bir voltajla kullanmaya çalışmayın.
• Çalışırken bıçağa yağ tatbik etmeyin.
• Testere bıçağının etrafından uzanmaya çalışmayın.
• Kullanımda değilken itme çubuğunu daima yerinde muhafaza
edin.
• Ünitenin üzerine çıkmayın.
• Taşıma sırasında testere bıçağının üst kısmının örneğin siper
tarafından kapatıldığından emin olun.
• Tutmak veya taşımak için siperi kullanmayın.
• Bıçak kalınlığının yarma bıçağı kalınlığından büyük ya da diş
genişliğinin yarma bıçağı kalınlığından küçük olduğu testere
bıçaklarını kullanmayın.
• Özel olarak tasarlanmış gürültü düşürücü bıçak kullanmayı göz
önünde bulundurun.
• Kullanımda değilken itme çubuğunu daima yerinde muhafaza
edin.
• Taşıma sırasında testere bıçağının üst kısmının örneğin siper
tarafından kapatıldığından emin olun.
– Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap keserken
meydana gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
Aşağıdaki etmenler gürültü üretimini etkilemektedir:
– Kesilecek malzeme.
– Testere bıçağının tipi.
– Besleme gücü.
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini arttırır:
– Ahşap keserken toz toplama elemanının bağlanmaması.
– Kirli egzoz filtreleri nedeniyle yetersiz toz toplama
– Aşınmış testere bıçağı.
– Üzerinde çalıştığınız parça tam olarak yerleştirilmemesi.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Siper yerinde olmadığı sürece gönye testereyi kesinlikle
kullanmayın.
✔
Makineyi gönye testere modunda kullanırken açıp
kapatmak için mutlaka tetik düğmesini kullanın. Bu modda
şalter kutusunu kullanmayın.
Makineyi tezgah testere modundan kullanırken yarma
bıçağının takılı olduğundan emin olun. Makineyi yarma
bıçaksız kullanmayın.
Makineyi gönye testere modunda kullanırken yarma
bıçağını kullanmayın. Yarma bıçağının üst bekleme
pozisyonunda sabitlendiğini kontrol edin (şekil A2).
Tezgah Tipi Testereler için İlave
Güvenlik Talimatları
Taşıma noktası
• Kanal, açma veya oluk açma uygulamalarında kullanılamaz.
• Her zaman itme çubuğu kullanın. 30 mm'den küçük parçaları
asla kesmeyin.
TARIH KODU KONUMU [ŞEKIL (FIG.) A1]
• Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği
maksimum parça boyutu:
Örnek:
– Yükseklik 70 mm, genişlik 600 mm, uzunluk 1500 mm
– Daha uzun parçaların, örneğin DE3497 veya DE3472 gibi
uygun ek tabla ile desteklenmesi gerekir.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler testere kullanmanın özünde mevcuttur:
– dönen parçalara dokunma sonucu yaralanma
İlgili güvenlik kurallarının uygulanmasına ve güvenlik donanımlarının
kullanılmasına rağmen kalıcı bazı risklerin önüne geçilememektedir.
Bunlar arasında:
– İşitme kaybı.
– Dönen testere bıçağının açıkta kalan kısmının neden olduğu
kaza riski.
– Bıçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
– Siperleri açarken parmakların ezilme tehlikesi.
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (39), gövdeye basılıdır.
2010 XX XX
İmalat Yılı
Paket İçeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kısmen monte edilmiş makine
4 Ayaklar
1 Kutu içeriği:
1 Tezgah testere pozisyonu için üst siper
1 Gönye testere pozisyonu için tabla altı siperi
1 Paralellik mesnedi
1 İtme çubuğu
129
TÜRKÇE
1 Plastik torba içeriği:
29 Destek kılavuz rayları 1000 mm (DE3494)
4 M8 kilitleme düğmesi
29 Destek kılavuz rayları 500 mm (DE3491)
4 M8 x 50 mantar başlı cıvata
30 Döner tahdit (DE3462)
4 D8 düz rondela
31 Kısa iş parçaları için uzunluk tahdidi (kılavuz raylarıyla [29]
kullanılacaktır) (DE3460)
1 Tespit rondelası
1 Kullanım kılavuzu
32 Çıkarılabilir tahditli destek (DE3495)
1 Parça şeması
33 Tahdit çıkarılmış destek (DE3495)
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
34 Malzeme işkencesi (DE3461)
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman
ayırın.
• Testereyi ambalajından dikkatlice çıkarın.
Tanımlama (şekil A1–A8)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
A1
1 Açma/kapama düğmesi (tezgah testere modu)
2 Tabla boşa alma kolu
3 Döner tabla kelepçesi
4 Gönye testere tablası
A5
35 Makaralı destek tablası (DE3497)
Tezgah testere modunda kullanım için:
A3
27 Gönye mesnedi (DE3496)
A6
36 Tabla uzantısı (DE3472)
A7
37 Tekli kayar tabla (DE3471)
Gösterilmemiştir
– İkili kayar tabla
5 Döner tabla
6 Sağ dayama mesnedi
7 Sol dayama mesnedi
Tüm modlarda kullanım için:
8 Döner tabla tespit düğmesi
A8
9 Gönye skalası/tabla bıçak yuvası
38 Üç yollu toz atma seti (DE3500)
10 Toz atma adaptörü
KULLANIM AMACI
11 Sabit üst bıçak siperi
DEWALT döner tablalı testereniz, testereyle yapılan dört temel
kesme işlemi olan sabit kesme, çapraz kesme, yiv açma ve gönye
kesme işlerini kolay, doğru ve emniyetli bir yerine getirme amaçlı
bir gönye testere veya testere tezgahı olarak işlev verecek şekilde
tasarlanmıştır.
12 Hareketli alt bıçak siperi
13 Siper boşa alma kolu
14 Kontrol kolu
14 Kontrol kolu
Bu ünite nominal 250 mm bıçak çapına sahip karbür uçlu bir bıçakla,
profesyonel ahşap, ahşap ürünleri ve plastik kesme işlerinde
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
15 Tetik düğmesi (gönye testere modu)
GÖNYE TESTERE MODU
16 Yarma bıçağı
Gönye testere modunda testere, dikey, gönyeli veya meyilli pozisyonda
kullanılır.
A2
17 İtme çubuğu
18 Ayak
19 Ayakçık
20 Tabla sabitleme aygıtı
21 Testere tablası tutma dirseği
22 Meyil sıkıştırma kolu
TEZGAH TESTERE MODU
A3
22 Meyil sıkıştırma kolu
23 Yükseklik ayar kolu
24 Tezgah testere tablası
25 Üst bıçak siperi
TEZGAH TESTERE MODU
Merkez ekseni etrafında döndürüldükten sonra testere, standart
kesim işlemlerini gerçekleştirmek ve kesilecek parçayı testere elle
besleyerek geniş parçaları kesmek amacıyla kullanılır.
UYARI: Makineyi, belirtilen amaçlar dışında kullanmayın.
Elektrik Emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman
güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edin.
Bu makine I sınıfına ait bir alettir ve bu sebeple topraklanmış bağlantı
gereklidir.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili servisinden temin edilebilen
özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
26 Paralellik mesnedi
Uzatma Kablosu Kullanma
27 Gönye mesnedi (aksesuar)
Uzatma kablosu gerekli ise, bu aletin güç girişine uygun bir
onaylanmış uzatma kablosu kullanın (teknik verilere bakın).
OPSİYONEL AKSESUARLAR
Gönye testere modunda kullanım için:
A4
28 Ayarlanabilir sehpa 760 mm (azami yükseklik) (DE3474)
130
Minimum iletken ebadı 1,5 mm2’dir. Bir kablo makarası kullanırken,
her zaman kabloyu tamamen makaradan çıkarın. Aşağıdaki tabloya
da bakın.
TÜRKÇE
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Paketinden çıkarma
UYARI: Makineyi taşırken daima yardım alın. Makine tek
kişinin taşıyamayacağı kadar ağırdır.
• Gevşek ambalaj malzemelerini kutudan çıkarın.
• Makineyi kutudan çıkarın.
• Makinenin içindeki parça kutusunu çıkarın.
• Kalan ambalaj malzemelerini makineden ayırın.
Ayakların Takılması (şekil C1)
Ayaklar takıldıktan sonra makine, tek başına yerleştirmek için uygun
hale gelir.
• Makineyi ters çevirin.
• Ayakların (18) her birine ön taraftan delikler vasıtasıyla bir büyük
cıvata (47) geçirin.
Testere Bıçağının Takılması
(şekil A2, F1–F3)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Testere bıçağının yalnızca açıklanan şekilde
değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Teknik Veriler altında
belirtilenler dışında testere bıçaklarını KESİNLİKLE
takmayın. Önerdiğimiz model Kat No.: DT4321.
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
UYARI: Bıçakları daima makine, gönye testere
modundayken değiştirin.
• Yarma bıçağının (16) en üst konumda sabitlendiğinden emin olun
(şekil A2).
• Allen anahtarı (57) kayış mahfazasındaki delik (58) yoluyla mil
ucuna takın (şekil F1). Bıçak anahtarını (59) bıçak kilitleme
vidasına (60) yerleştirin (şekil F2).
• Cıvatalara sabitleme vidası (48) ve pul (49) takın.
• Bıçak kilitleme vidası soldan dişlidir ve bu sebeple vidayı
gevşetmek için allen anahtarını sıkıca tutarak anahtarı saat
yönünde çevirin.
• Tabanın iç kısmındaki köşelerde bulunan montaj deliklerine (46)
ayakları (18) sokun. Her bir ayak için sabitleme vidası ve pulun,
açık uçlu yarığın dış kısmında kaldığını kontrol edin.
• Alt siperi (12) serbest bırakmak için kafa kilidi siperi serbest
bırakma kolunu (13) bastırın ve ardından alt siperi gittiği kadar
kaldırın.
• Sabitleme vidalarını sıkın.
• Bıçak sabitleme vidasını (60) ve dış mil manşonunu (61) sökün
(şekil F3).
• Makineyi düz çevirin. Düz durduğunu kontrol edin;gerekirse ayak
sabitleme yüksekliğini ayarlayın.
Makinenin Tezgaha Monte Edilmesi
(şekil C2)
Ayakları çıkartıldığında makine bir tezgah üzerine yerleştirmek için
uygundur. Emniyetli bir şekilde çalışmasını sağlamak için makine
tezgah üzerine sabitlenmeli ve 80 metre uzunluk için 8 mm çapa
sahip vidalarla monte edilmelidir.
• İç flanş ve bıçağın her iki yüzünün temiz ve tozsuz olduğunu
kontrol edin.
• Bıçağın alt kenarındaki dişlerin testerenin arka kısmını
gösterdiğini (kullanıcının aksi yönü) kontrol ederek testere
bıçağını (62) iç mil manşonunun (64) üzerinde bulunan tespit
parçasına (63) takın.
• Bıçağı dikkatli bir şekilde yerine yerleştirin ve alt bıçak siperini
bırakın.
GÖNYE TESTERE MODU MONTAJI
• Dış mil manşonunu yerine takın.
Tabla Altı Siperinin Takılması (şekil D)
• Bıçak kilitleme vidasını (60), Allen anahtarını bir elinizle sabit
tutarken diğer elinizle saatin aksi yönde döndürerek dikkatli bir
şekilde sıkın.
Tabla altı siperi (50) testere tezgahı tablasının üst kısmına monte
edilir.
• Siperin solundaki iki adet kancayı bıçak yuvasının (52) solundaki
yarıklara yerleştirin.
• Siperi tablaya düz bir şekilde yerleştirin ve tespit rondelasına
bastırarak sokun.
• Çıkarmak için rondelayı tornavida ile gevşetin ve ters sırayı takip
edin.
Testere Kafası ve Tablanın Çevrilmesi
(şekil A3, E1, E2)
• Testere tablasını bir elinizle tutun ve tabla boşa alma kolunu (2)
sola ittirin (şekil E1).
• Tablayı aşağı doğru bastırın ve motor komplesi en üste gelene
ve girinti, tabla sabitleme aygıtının (20) tutma dişlerine girene dek
sonuna kadar çevirin.
• Kafa komplesi, ön taraftaki sabitleme askısı ve arka taraftaki
yükseklik ayar kolu (23) tarafından aşağıda tutulur (şekil A3).
• Askıyı çıkarın.
• Kafayı basılı tutarken “U” şekilli dirsek (56) yuvasından çıkana
dek çarkı (55) çevirin (şekil E2).
• Yükseklik ayar kolunu döndürerek yukarı ittirin.
• Kafayı sıkıca tutarak yay basıncının kafayı yukarı, bekleme
pozisyonuna almasına izin verin.
• Bıçak anahtarı ve allen anahtarını muhafaza edildikleri yere
kaldırın.
UYARI: Bıçağı monte ettikten veya değiştirdikten sonra,
bıçağın siper tarafından tam olarak çevrelendiğini
daima kontrol edin. Bıçak anahtarı ve allen anahtarının
muhafaza edildikleri yere kaldırıldığından emin olun.
Gönye Testere Modu Ayarları
UYARI: Testere bıçağının açıklanan şekilde değiştirilmesi
gerektiğini unutmayın. Teknik veriler altında belirtilenler
dışında testere bıçaklarını kesinlikle takmayın.
Önerdiğimiz model Birim No.: DT4321.
Gönye kesme testereniz fabrikada doğru bir şekilde ayarlanmıştır. Bu
ayarın nakliyat ve taşıma ya da başka bir nedenle yeniden yapılması
gerekirse, testerenizi ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin. Bu
ayarlar bir kez yapıldıktan sonra doğru kalacaktır.
Bıçağın Dayama Mesnedine Göre Kontrol
Edilmesi Ve Ayarlanması
(şekil D, G1, G2, H)
Kafa dikey pozisyonda ve meyil sıkıştırma kolu (22) boştayken döner
tabla tespit düğmesindeki (8) sabitleme vidasını (65) gevşetin
(şekil G1).
• Bıçak, kesme kanalına hemen girecek şekilde başlığı aşağı
çekin.
131
TÜRKÇE
• Dayama mesnedi ve bıçağın (62) soluna (7) bir gönye (66)
yerleştirin (şekil G2). Açı 90° olmalıdır.
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
• Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
• Testere bıçağının yüzü gönyeye dayanana dek eksantrik ayar
burcunu (67) çevirin (şekil G1).
• Tespit vidasını (65) sıkın.
• Bıçak yuvasına (52) yakın kırmızı işaretlerin (68) iki skala
üzerindeki 0° pozisyonu (69) ile aynı hizada olduğunu kontrol
edin (şekil H).
• Ayarlama gerekirse vidaları (70) gevşetin ve göstergeleri hizaya
getirin. Şimdi 45° pozisyonu da doğru olmalıdır. Değilse bıçak,
döner tablaya dik değildir (aşağıya bakınız).
Bıçağın Tablaya Göre Kontrol Edilmesi ve
Ayarlanması (şekil I1, I2)
• Meyil sıkıştırma kolunu (22) gevşetin (şekil I1).
• Komple dikey olmasını sağlamak için testere kafasını sağa
bastırın ve meyil sıkıştırma kolunu sıkın.
• Bıçak, kesme kanalına hemen girecek şekilde kafayı aşağı çekin.
• Tabla ve bıçak (62) arasına dik konumda bir gönye (66) yerleştirin
(şekil I2). Açı 90° olmalıdır.
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
• Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
• Meyil sıkıştırma kolunu (22) (şekil I1) gevşetin ve gönye ile
ölçüldüğünde bıçak ile tabla arasında 90° olana dek dikey
pozisyon ayarlama tahdit vidalasını (71) sağa veya sola çevirin
(66) (şekil I2).
Gönye Açısının Kontrol Edilmesi ve
Ayarlanması (şekil A1, A2, H)
Düz kesim ve 45° gönye pozisyonları önceden ayarlanmıştır.
• Döner tabla tespit düğmesini (8) yukarı çekerek saat yönünün
aksine çeyrek tur çevirin (şekil A1).
• Döner tabla kelepçesini (3) gevşetin. Kol, tam olarak
döndürülmesi mümkün olmadığında çark tipinde bir harekete izin
verir.
• Kontrol kolunu (14) (şekil A2) tutun, siper serbest bırakma kolunu
(13) bastırın ve ardından testereyi yaklaşık yarım yol indirin
(şekil A1).
• Testere başını döner tablasıyla istediğiniz konuma çevirin.
• Döner tabla kelepçesini (3) sıkın. Döner tabla konumlandırma
kılavuzu (8) otomatik olarak yerine oturacaktır (şekil A1).
Kırmızı işaretleri (68) kullanılarak gönye testere tablası (4) sağ veya
solda 0° ve 45° arası herhangi bir gönye açısına ayarlanabilir
(şekil H).
• Önceden ayarlanmış pozisyonlarda olduğu gibi devam edin.
Döner tabla sabitleme düğmesi ara açılar için kullanılamaz.
UYARI: Doğruluğunu kontrol etmek için her zaman atık
bir tahta üzerinde deneme kesimi yapın.
Dayama Mesnedinin Ayarlanması
(şekil J1, J2)
Testerenin sola tam 45° meyil yapmasına imkan sağlarken iş
parçasına bıçağın yanında azami destek sağlamak için dayama
mesnedinin sol tarafının hareketli parçası ayarlanabilir. Kaydırma
mesafesi her iki yöndeki tahditlerle sınırlandırılmıştır. Dayama
mesnedini (7) ayarlamak için:
• Dayama mesnedini (7) açmak için kolu (72) kaldırın.
• Dayama mesnedini sola kaydırın.
• Testere kapalı durumda bıçakla deneme yaparak boşluğu kontrol
edin. Kolun aşağı yukarı hareketine engel olmadan iş parçasına
132
azami destek sağlamak için dayama mesnedini mümkün olduğu
kadar bıçağa yakın olacak şekilde ayarlayın.
• Dayama mesnedini yerine sabitlemek için kolu (72) aşağı ittirin.
Meyil Açısının Kontrol Edilmesi ve
Ayarlanması (şekil J1, K1, K2)
• Yan dayama mesnedini sola sonuna kadar kaydırın (şekil J1).
• Meyil sıkıştırma kolunu (22) gevşetin ve testere kafasını sola
kaydırın. Bu 45° meyil pozisyonudur.
• Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
• Gösterge (74) 45°’yi gösterene dek gerektiği şekilde tahdit
vidasını (73) sağa veya sola çevirin.
TEZGAH TESTERE MODU MONTAJI
Gönye Testereden Tezgah Testere
Moduna Geçiş (şekil A1–A3, E2, L1, L2)
• Döner tabla sabitleme düğmesi (8) düzgün konumlandırılmış ve
döner tabla sabitleme kolu (3) sıkı durumdayken bıçağı 0° düz
kesim pozisyonuna alın (şekil A1).
• Yarma bıçağının montaj yuvasına girmesine izin verecek kadar
yarma bıçağı sabitleme cıvatasını (75) gevşetin (şekil L1).
• Yarma bıçağını (16) testere kafasındaki saklama yerinden alın
(şekil A2).
• Bıçak siperini (12) kaldırmak için siper boşa alma koluna
(13) bastırın ve bıçak siperini mümkün olduğu kadar kaldırın
(şekil A1).
• Yarma bıçağı dirseğini (76) montaj yuvasına (77) sonuna kadar
kaydırın (şekil L1). Sabitleme cıvatasını sıkın.
• Alt siperi, yarma bıçağının iç kısmından çıkan kenarın arkasında
kalana dek hafifçe serbest bırakın.
• Tabla altı siperi çıkarın.
• “U” şekilli dirseği (56) tabanda mevcut pime geçene dek testere
kafasını aşağı bastırın ve yükseklik ayar kolunu (23) çevirin
(şekil E2).
• Tezgah testere modunda azami kesme derinliği sağlamak üzere
bıçak ve yarma bıçağının tezgah testere tablasından (24)
(şekil A3) çıkması için ayar kolunun çarkını (55) çevirin.
UYARI: Bıçak, alt bıçak siperine dokunmamalıdır.
• Tabla serbest bırakma kolunu (2) sola çekin, tablanın ön
kenarını kaldırın ve tezgah testere modunda sabitlemesi için
tabla sabitleme aygıtının (20) dişleri, testere bıçağı tutma koluna
otomatik olarak geçene dek 180° geri döndürün (şekil L2).
UYARI: Tablanın hareketi sırasında kontrolü
kaybetmemeye dikkat edin.
Yarma Bıçağı Pozisyonu (şekil M)
• Yarma bıçağını (16) yukarında anlatıldığı gibi takın. Bir kere
takıldıktan sonra yarma bıçağı başka ayar gerektirmez.
Üst Bıçak Siperinin Takılması (Şekil N)
Üst bıçak siperi (25), tezgah testere modu için iş tablası vasıtasıyla
yerleştirildikten sonra yaylı mil üzerinden yarma bıçağındaki (16)
deliğe çabucak ve kolayca geçecek şekilde tasarlanmıştır.
Siperdeki milin geçmesini sağlamak üzere dirseği (76) çekerek üst
bıçak siperini (25) yarma bıçağına sabitleyin.
UYARI: Üst siper düzgün takılmadan testerenizi asla
tezgah testere modunda kullanmayın.
Paralellik Mesnedinin Takılması ve
Ayarlanması (şekil O)
Çift yükseklikli paralellik mesnedi (26) iki pozisyonda (11 veya 60 mm)
kullanılabilir. Paralellik mesnedi bıçağın her iki tarafına takılabilir.
TÜRKÇE
MESNEDİ UYGUN POZİSYONA TAKMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ
ADIMLARI İZLEYİN:
• Kolu (77) gevşetin.
• Dirseği soldan veya sağdan takın. Sabitleme plakası (78)
tablanın ön kenarının arkasına geçer.
• Kolu (77) sıkın.
• Mesnedin bıçağa paralel olduğunu kontrol edin.
• Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
• Bıçağın ön ve arka kısmından bıçak ile mesnet arasındaki
mesafeyi kontrol ederek mesnedi bıçağa paralel olacak şekilde
ayarlayın. Bunu yapmak için mesnet desteğindeki ayar vidasını
sağa veya sola gerektiği şekilde çevirin.
Mesnedin varsayılan kurulumu bıçağın sağ tarafındadır.
MESNEDİ BIÇAĞIN SOL TARAFINDA KULLANMAK ÜZERE
HAZIRLAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLARI İZLEYİN:
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın ve testere
bıçağına yanal baskılar uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik
durumunuza uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Makinenin yerleştirileceği bölge, operatörün görüş açısının iyi
olmasını ve üzerinde çalışılan parçanın herhangi bir sınırlama
olmaksızın ele alınmasına olanak tanıyacak yeterli serbest alan
bulunmasını sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Titreşim etkilerini azaltmak için ortam sıcaklığını çok düşük
olmadığından, makine ve aksesuar bakımının iyi yapıldığından
ve üzerinde çalışılan parça boyutunun bu makineye uygun
olduğundan emin olun.
Açma kapama (şekil A1–A2, P)
• Kolu (77) gevşetin.
Bu makineden birbirinden bağımsız iki açma kapama sistemi
mevcuttur. Tezgah testere modunda açma/kapama düğmesi (1) (A1)
kullanılır. Gönye testere modunda tetik düğmesi (15) (A2) kullanılır.
• Dirseği (79) çekip çıkarın ve diğer tarafa yerleştirin.
TEZGAH TESTERE MODU (ŞEKİL P)
• Mesnedi tablaya takın.
Tezgah testere modunda kullanılan açma/kapama düğmesi birkaç
avantaj sunar:
• Kolu (77) sıkın.
UYARI: İtme çubuğu (17) için bıçak ile mesnet arasında
erişim sağlamak üzere alçak iş parçalarını keserken 11
mm’lik profili kullanın.
UYARI: Mesnedin arka ucu yarma bıçağının ön kısmı ile
aynı hizada olmalıdır.
Tezgah Testereden Gönye Testere
Moduna Geçiş (şekil A3, D, E1, E2, L1)
– voltaj düşürme fonksiyonu mevcut değil: herhangi bir nedenle
gücün kapatılması gerekirse düğme bilerek kapatılmalıdır.
– ek güvenlik: menteşeli güvenli mahfaza plakası, ortadaki
kancadan bir asma kilit geçirilerek kilitlenebilir. Plakanın ön
tarafına uygulanan basınç durdurma düğmesine basacağından
plaka ayrıca “bulması kolay” acil durdurma düğmesi olarak da
işlev görür.
Makineyi açmak için yeşil başlatma düğmesine (80) basın.
• Paralellik mesnedini (26) çıkarın. (şekil A3)
Makineyi kapatmak için kırmızı durdurma düğmesine (81) basın.
• Gönye testere modunda azami kesme derinliği sağlamak üzere
yükseklik ayar kolunun (23) çarkını (55) çevirin (şekil E2).
GÖNYE TESTERE MODU (ŞEKİL A2)
• “Testere Kafası ve Tablanın Çevrilmesi” kısmında anlatıldığı
şekilde devam edin.
Makineyi kapatmak için tetik düğmesini bırakın.
• Yarma bıçağı sabitleme cıvatasını (75) gevşetin ve bıçak siperini
(12) tutarken yarma bıçağını (16) çıkarın (şekil L1).
• Alt bıçak siperini indirin.
• Yarma bıçağını testere kafasındaki saklama yerine yerleştirin.
• Tabla altı siperini (50) yerleştirin (şekil D).
Çalıştırmadan önce
• Uygun testere bıçağını takın. Oldukça aşınmış bıçakları
kullanmayın. Aletin azami dönüş hızı testere bıçağının azami
dönüş hızını geçmemelidir.
• Çok küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
Makineyi açmak için tetik düğmesine (15) basın.
TEMEL KESİMLER
Gönye Testere Modunda Kesme
Siper olmaksızın çalıştırmak tehlikelidir. Kesim yaparken siperler
yerlerinde olmalıdır.
• Tabla altı siperinin testere tozundan tıkanmadığından emin olun.
• Demir ihtiva etmeyen malzemelerin kesiminde her zaman
malzemeyi sabitleyin.
Genel Kullanım
– Gönye testere modunda testere kafası otomatik olarak üst “park”
pozisyonuna sabitlenir.
• Kesmeye başlamadan önce motorun tam hıza ulaşmasını
bekleyin.
– Siper boşa alma kolunun sıkılması testere kafasını serbest
bırakır. Testere kafasının aşağı alınması hareketli alt siperi geri
çeker.
• Tüm kilitleme düğmelerinin ve sıkıştırma kollarının sıkıştırılmış
olduğunu kontrol edin.
– Kesim tamamlanırken park pozisyonuna dönen alt siperi asla
engellemeye çalışmayın.
KULLANMA
– Iskartaya çıkan malzemenin minimum uzunluğu 10 mm’dir.
Kullanma Talimatları
– Kısa malzemeleri (bıçağın solundan veya sağından en az 190
mm) keserken opsiyonel malzeme işkencesinin kullanılması
önerilir.
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
her zaman uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi
bir ayar yapmadan ya da parça veya aksesuarları
söküp takmadan önce aleti kapatın ve güç
kaynağından ayırın.
UYARI:
• İngiliz kullanıcıların “ağaç işleri makinaları hakkında
düzenlemeler 1974” ve bu düzenleme ile ilgili tüm
değişikliklere bakmaları tavsiye edilir.
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca sabitlendiğinden
emin olun.
– UPVC kesimlerini keserken doğru seviyede destek sağlamak
için kesilen malzemenin altına bütünleyici profili olan keresteden
yapılmış bir destek parçası yerleştirilmelidir.
Dikey Düz Kesim (şekil Q)
• Döner tablayı 0°‘ye ayarlayın ve sabitleme düğmesinin
geçtiğinden emin olun.
• Döner tabla sabitleme kolunu sıkın.
• Kesilecek olan parçayı dayama mesnedine dayayın. Kontrol
kolunu kavrayın ve siper geri çekme koluna basın.
133
TÜRKÇE
• Makineyi açın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Kesme işlemini tamamladıktan sonra açma/kapama düğmesini
bırakın ve kafayı üst bekleme pozisyonuna getirmeden önce
testere bıçağının tamamen durmasını bekleyin.
• Siper geri çekme kolunu serbest bırakın.
UYARI: Hasarı engellemek için testere kafasının
kontrolsüz geri sıçramasına izin vermeyin.
Gönye Kesimleri (şekil R)
• İstenen gönye açısını ayarlayın.
Meyilli Kesimler (şekil U)
• Meyil sıkıştırma kolunu gevşetin ve bıçağı istenen açıya
ayarlayın.
• Bıçak ve dayama mesnedi arasına malzeme sıkışmasını
engellemek için mesnedi, bıçağın soluna konumlandırın.
• Diklemesine kesim ile aynı şekilde devam edin.
Gönye Kesimleri (şekil V1–V3)
• Gönye mesnedini ayarlamak için tahdit vidası somununu (81)
gevşetin ve gönye göstergesi 0°‘yi gösteren dek tahdit vidasını
(82) sağa sola çevirin (şekil V1).
• Döner tabla sabitleme kolunu sıkıca sabitlendiğini kontrol edin.
• Bıçak yüksekliğini ve açısını ayarlayın.
• Diklemesine düz kesimde olduğu gibi devam edin.
• Gönye mesnedinin kaydırma çubuğunu (83) tablanın sol
tarafından bulunan kanala (84) sokun (şekil V2).
• Açı 45° değilse bıçağın tablayı kesmesine engel olun.
UYARI: Kesildikten sonra atılacak kısmı ufak olan
bir iş parçasının ucunu gönyeli keserken iş parçasını
kesildikten sonra atılacak kısım bıçağa oranla dayama
mesnedi ile daha büyük açı yapacak şekilde yerleştirin
yani: sola gönyeli kesim, atılacak kısım sağa - sağa
gönyeli kesim, atılacak kısım sola
Meyilli Kesimler (şekil A2, S)
• Meyil sıkıştırma kolunu (22) gevşetin ve testere kafasını istenen
açıda yatırın.
• Meyil sıkıştırma kolunu sıkın.
• Diklemesine düz kesimde olduğu gibi devam edin.
Birleşik Gönye
Bu kesimde gönyeli ve meyilli kesim birlikte yapılır. Sınırlamalar 35°
gönye/30° meyildir. Bu sınırları aşmayın.
Meyil açısını ayarlayın ve ardından gönye açısını ayarlayın.
• Meyil sabitleme düğmesini (85) gevşetin ve skalayı istenen açıya
ayarlamak için mesnedi çevirin (şekil V3).
• Meyil sabitleme düğmesini (85) sıkın.
• Kesilecek parçayı gönye mesnedinin düz yüzeyine dayayın.
Makineyi açın ve kesilecek parçayı sıkıca tutarak parçayı
bıçağa götürmek için mesnedi kanal boyunca kaydırın. Kesim
tamamlandığından makineyi derhal kapatın.
Dayama Mesnedi Pozisyonları, Tezgah
Testere Modu (şekil W)
– İnce malzemeleri kesmek için çift yükseklikli paralellik mesnedinin
11 mm’lik profilini kullanın ve mesnedi, yarma bıçağının ön
kenarının aksi tarafına yerleştirin.
– Kalın malzemeleri kesmek için çift yükseklikli paralellik
mesnedinin 60 mm’lik profilini kullanın.
– Dar ve kısa parçaları düz kesmek için (şekil W):
•
Alçak profil bıçağa bakacak şekilde paralellik mesnedini
ayarlayın ve mesnedin arka kısmını bıçağın ön kenarı ile
aynı hizada olacak şekilde takın.
•
Kesilecek parçayı gönye mesnedine dayayın (0° veya
90°’de) ve gönye mesnedini ittirerek kesimi yapın.
•
Kesilen ufak parçaların bıçağa dokunmasını engellemek
için konik uzunlukta bir kereste hazırlayın ve birbirini takip
eden kesilmiş parçaların otomatik olarak sağa alınmasını
sağlamak üzere bıçağın sağ tarafına yeteri kadar yakın bir
yere iş tablasının arka kenarına sabitleyin.
Tezgah Modunda Kesme
• Daima yarma bıçağını kullanın.
• Daima yarma bıçağı ve bıçak siperinin düzgün hizalandığını
kontrol edin.
• Daima gönye testerenin ayarlandığını ve 0° gönyeye
sabitlendiğini kontrol edin.
UYARI: Bu modda metal kesmeyin.
Kesim (şekil A2, T)
– Dar (< 120 mm) ve uzun parçaları kesmek için:
•
Uzun kesimler sırasında hassaslığı muhafaza etmek için
mesnedi en arka pozisyona yerleştirin.
• Testere bıçağının yüksekliğini ayarlayın. Doğru bıçak pozisyonu,
üç dişin uçlarının odun yüzeyinden yukarda olmasıdır.
•
Kesilecek parçayı her iki elinizle (bıçağın her iki tarafından)
ittirin.
• Paralellik mesnedini istenen mesafeye ayarlayın.
•
Bıçağa yakınken itme çubuğu kullanın.
• Parçayı tablaya ve dayama mesnedine düz olacak şekilde tutun.
Kesilecek parçayı testere bıçağından yaklaşık 25 mm uzakta
tutun.
•
Uzun parçaları besleme yönünde destekleyin.
• Meyil açısını 0°’ye ayarlayın.
• Ellerinizi testere bıçağının yolundan uzak tutun.
• Makineyi açın ve testere bıçağının tam hıza çıkmasını bekleyin.
• Paralellik mesnedine iyice dayalı durumda muhafaza ederek
iş parçasını yavaşça üst bıçak siperinin altına ittirin. Dişlerin
kesmesini bekleyin ve kesilen parçayı testere bıçağına doğru
zorlamayın. Testere bıçağının hızı sabit tutulmalıdır.
• Bıçağa yakınken itme çubuğunu (17) kullanmayı unutmayın.
• Kesimi tamamladıktan sonra makineyi kapatın, testere bıçağının
durmasını bekleyin ve kesilen parçayı alın.
UYARI: Parçanın kesilmiş olan kısmını asla ittirmeyin
veya tutmayın.
UYARI: Küçük parçaları keserken her zaman itme çubuğu
kullanın.
134
– Geniş (> 120 mm) parçaları kesmek için:
•
Kesilecek malzeme bıçak veya yarma bıçağı ile dayama
mesnedi arasında sıkışmaya meyilliyse dayama mesnedini
şekil W’de gösterildiği gibi ileriye ayarlayın.
Opsiyonel Aksesuarlar
UYARI: Herhangi bir aksesuarı monte etmeden önde
makinenin fişini daima prizden çekin.
UYARI: DEWALT tarafından sunulanlar haricindeki
aksesuarlar bu ürünle test edilmediklerinden, bu tür
aksesuarların bu aletle kullanılması tehlikeli olabilir.
Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle sadece
DEWALT tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanılmalıdır.
TÜRKÇE
TOZ ATMA SETİ (ŞEKİL A1, A2, A8)
Taşıma
Bu makine her modda kullanım için üç toz atma noktası ile birlikte
teslim edilmiştir.
UYARI: Makineyi daima tezgah testere modunda ve üst
bıçak siperi takılı durumda taşıyın.
• Ayakları çıkarın.
UYARI: Makineyi taşırken daima yardım alın. Makine tek
kişinin taşıyamayacağı kadar ağırdır.
• Odun keserken daima toz emisyonuna ilişkin ilgili düzenlemelere
uygun olarak tasarlanmış bir toz çekme aygıtı bağlayın.
UYARI: Mümkün olduğu her durumda, toz emisyonlarıyla
ilgili yönetmelikler uyarınca tasarlanmış bir toz toplama
cihazı bağlayın.
İlgili yasal mevzuata uygun tasarlanmış bir toz toplama cihazını
bağlayın. Harici olarak bağlanan sistemleri hava hızı 20 m/s +/- 2
m/s olmalıdır. Hız, bağlantı noktasındaki bağlantı borusunda alet
bağlıyken fakat çalışır konumda değilken ölçülür.
Bağımsız bir toz kiti bir opsiyon olarak mevcuttur (DE3500)
1. Toz toplama borusunu, uzun hortum üst ağız kısmına gelecek
şekilde, ağız kısımlarına bağlayın.
2. Hortumları üç yönlü konnektöre bağlayın.
Bağlantı - gönye testere pozisyonu
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakım gerektirecek şekilde uzun
yıllar çalışmak üzere tasarlanmıştır. Sürekli tatminkar çalışma düzgün
alet bakımı ve düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti
kapatın ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
• Hortumun birini tabla altı siperine bağlayın.
• Karşılık gelen memeleri kullanarak hortumlardan birini küçük
çaplı çıkışa ve diğerini büyük çaplı çıkışa bağlayın.
• Hortumları 3 yollu konnektöre bağlayın.
Yağlama
• 3 yollu konnektörün tekli çıkışını toz çekme aygıtının hortumuna
bağlayın.
Motorun yatakları önceden yağlanmış olup su geçirmez.
Bağlantı - tezgah testere pozisyonu
• Testere bıçağı siperini toz çıkarma seti ile birlikte verilen siper ile
değiştirin ve hortumu tabla altı siperinden bu sipere bağlayın.
• Sabit tablanın kenarında kayan, döner tabla yatak yüzeyini
düzenli aralıklarla hafifçe yağlayın.
• Testere tozu ve talaş birikmesine maruz kalan kısımları düzenli
olarak kuru bir fırçayla temizleyin.
• Gönye testere pozisyonu ile aynı şekilde devam edin.
GÖNYE TESTERE EK DESTEK/UZUNLUK TAHDİDİ (ŞEKİL A4)
Ek destek ve uzunluk tahdidi sol tarafa veya sağ tarafa ya da iki set
olması durumunda her iki tarafa monte edilebilir.
• 28–34 numaralı malzemeleri iki kılavuz rayına (29) takın.
• 210 mm genişliğindeki malzemeleri (15 mm kalınlık) çapraz
kesmek için döner desteği (30) kullanın.
MAKARALI DESTEK TABLASI (ŞEKİL A5)
Gönye testere modunda makaralı destek tablası sol tarafa veya sağ
tarafa ya da iki set olması durumunda her iki tarafa monte edilebilir.
Tezgah testere modunda testere tablasının ön veya arka tarafına da
monte edilebilir.
YAN TABLA UZANTISI (ŞEKİL A6)
Yan tabla uzantısı, makineye takılı rot uzunluğuna ve tablanın
sabitleme konumuna bağlı olarak dayama mesnedinden bıçağa olan
mesafeyi 600 mm veya daha fazla artırır. Yan tabla uzantısı kılavuz
raylarla (29) (aksesuar) birlikte kullanılmalıdır.
Ayarlanabilir tabla, ön kenarında oyma skala ile donatılmıştır ve
kılavuz rotlarına sabitleyen sağlam bir taban üzerine monte edilmiştir.
• Her iki tabladaki mesafe skalasının devamlılığı için tabla
uzantısını makinenin sağ tarafına monte edin.
TEKLİ KAYAR TABLA (ŞEKİL A7)
Kayar tabla (37) bıçağın solunda 1200 x 900 mm’ye kadar olan tahta
ebatlarına izin verir.
Kılavuz rotları, makineden kolayca ayrılabilen ve tüm düzlemlerde
tam olarak ayarlanabilen sağlam alaşım çıkıntının üzerine monte
edilmiştir.
Dar parçalar için ayarlanabilir tahdit ve ayarlanabilir desteğin çabucak
konumlandırılabilmesi için mesnet, uzunluğu tam olan bir şerit metre
içerir.
İKİLİ KAYAR TABLA
Kayar tabla bıçağın solunda 1850 mm’ye kadar olan tahta ebatlarına
izin verir.
Temizlik
UYARI: Havalandırma deliklerinin içinde veya etrafında
pislik görüldüğünde aletin gövdesindeki pislik ve tozu
kuru hava ile temizleyin. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı
kulak koruyucu ve toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan kısımlarını temizlemek
için asla solventler veya diğer ağır kimyasallar
kullanmayın. Bu kimyasallar parçalarda kullanılan
malzemeyi zayıflatabilir. Sadece su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bez kullanın. Aletin içini asla sıvı girmesine
izin vermeyin; aletin hiçbir parçasını sıvıya daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tezgahın
üstünü düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama
sistemini düzenli olarak temizleyin.
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak siperini ve
uygun şekilde çalışacağından emin olmak için toz toplama borusunu
dikkatli bir şekilde kontrol edin. Yongalar, toz veya üzerinde çalışılan
parçadan çıkan küçük parçacıkların fonksiyonlardan herhangi birinin
engellenmesine yol açmayacağından emin olun.
Üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların testere bıçağı
ile siperler arasında sıkışması halinde makinen güç kaynağıyla
bağlantısını kesin ve Testere Bıça ının Takılması bölümünde verilen
talimatları izleyin. Sıkışmış parçaları çıkartın ve testere bıçağını takın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu
aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış noktalarıyla
görüşün.
135
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek isterseniz ya
da artık işinize yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu
ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve paketlenmesi
malzemelerin geri kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan malzemelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli ürünlerin evsel
atıklardan ayrı olarak belediyenin atık sahalarında toplanması veya
yeni bir ürün aldığınızda satıcı tarafından geri alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT ürünlerinin
toplanması ve geri kazanımı için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetten
yararlanmak için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi ile irtibata
geçerek size en yakın yetkili servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif
olarak, yetkili DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir ve bu yüzden
profesyonel kullanıcılar için kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı olarak sahip
olduğunuz sözleşmeden doğan haklara veya profesyonel
olmayan, özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz yasal
haklara hiçbir şekilde zarar vermez. İşbu garanti Avrupa
Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
sınırları dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın alma
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde,
performansı sizi tam olarak tatmin etmediyse, yetkili
servise götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu haktan
yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm parçaları ile
birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk 30 gün
içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT ürünleri satın
alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis
desteğine sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde işçilik bedeli
alınmadan tamir edilir veya bakımı yapılır. Fatura ve
garanti kartı ibrazı gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma tarihinden
itibaren 12 ay içinde hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle
bozulursa, DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla
ücretsiz olarak tüm kusurlu parçaların yenilenmesini
veya -kendi insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza, DEWALT
kataloğunda yer alan size en yakın yetkili DEWALT
servisine veya bu kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT servislerinin
listesi ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10
yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
136
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΙΟΝΙ DW743N
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη εμπειρία, η
σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία, έκαναν τη
DEWALT έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DW743N DW743N
QS
DK
Τάση
V
230
230
2
3
W
2.000
2.000
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
min-1
2.850
2.850
Διάμετρος λεπίδας
mm
250
250
Εσωτερική διάμετρος λεπίδας
mm
30
30
Πάχος σώματος λεπίδας
mm
2,2
2,2
Τύπος
Ισχύς εισόδου
Εργαλεία 230 V
Πάχος οδόντωσης λεπίδας
mm
3
3
Πάχος θραύστη
mm
2,3
2,3
αριστερά
δεξιά
45°
45°
45°
45°
Λοξοτομή (μέγιστες θέσεις)
Φαλτσογωνία (μέγιστες θέσεις) αριστερά
45°
45°
Χρόνος αυτόματου φρένου λεπίδας s
< 10
< 10
37
37
Βάρος
kg
Δυνατότητα κοπής
Λειτουργία γωνιακού πριονιού [εικ. (fig.) b]
Γωνίες κοπής
Μέγεθος υλικού
H mm
B mm
Σημειώσεις
Θέση
αντικειμένου
υπό κατεργασία
ως προς τον
οδηγό (X)
Ευθεία εγκάρσια κοπή
Στροφή έδρας κατά 45°
προς τα δεξιά για
εγκάρσιες κοπές
20
180
30
176
40
170
68
140
85
26
70
95
Στροφή έδρας κατά 45°
προς τα αριστερά για
εγκάρσιες κοπές
20
130
Κλίση κεφαλής πριονιού
κατά 45° προς τα αριστερά
για κοπές με φαλτσογωνία
50
140
Δεν απαιτείται
αντικείμενο που
περιλαμβάνεται
στη συσκευασία
Εγκάρσια κοπή
σε μέγιστο ύψος
LPA (ηχητική πίεση)
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
LWA (ηχητική ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
106
2,9
93
3
106
2,9
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα σε τρεις άξονες)
καθορισμένες σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61029-1 και EN 61029-2-11.
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
m/s2
2,0
1,5
2,0
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN 61029 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό
ενδέχεται να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες:
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αυτή προορίζεται για σύνδεση σε σύστημα
τροφοδοσίας ρεύματος με μέγιστη επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση
συστήματος Zmax 0.30 Ω στο σημείο διασύνδεσης (κιβώτιο
υπηρεσίας παροχής ρεύματος) της τροφοδοσίας του χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή συνδέεται
μόνο σε σύστημα ρεύματος που πληροί την πιο πάνω απαίτηση.
Αν χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη δημόσια εταιρεία
παροχής ρεύματος σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος
στο σημείο διασύνδεσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού
Μέγ. ικανότητα σχισίματος
αριστερά/δεξιά
mm
210/210
Βάθος κοπής στις 90°
mm
0–70
0–70
Βάθος κοπής στις 45°
mm
0–32
0–32
210/210
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας
σοβαρότητας.
137
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Υποδηλώνει αιχμηρές ακμές.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW743N
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα «Τεχνικά δεδομένα» σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα
εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία 2004/108/
ΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
την DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού
φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της
εταιρείας DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.01.2010
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε βασικά
προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να περιορίζετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και προσωπικών
τραυματισμών συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας
1. Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.
Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο εργασίας εγκυμονεί
κινδύνους τραυματισμού.
2. Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε υγρές συνθήκες, ή συνθήκες υγρασίας γενικότερα.
Διατηρείτε επαρκή φωτισμό στο χώρο εργασίας (250–300 Lux).
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε χώρους όπου υφίσταται
κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών και
αερίων.
3. Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ.
σωληνώσεις, καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία).
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο κάτω από δυσμενείς συνθήκες
(π.χ. υψηλή υγρασία, όταν παράγονται μεταλλικά ρινίσματα κ.λπ.),
μπορείτε να βελτιώσετε την ηλεκτρική προστασία σας συνδέοντας
ένα μετασχηματιστή απομόνωσης ή ασφαλειοδιακόπτη διαρροής
στη γη (FI).
138
4. Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.
Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδίως σε παιδιά, να συμμετέχουν
στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο προέκτασης
και απομακρύνετέ τα από το χώρο εργασίας.
5. Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει να τα αποθηκεύετε
σε ξηρό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από μέρη όπου έχουν
πρόσβαση παιδιά.
6. Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν το χρησιμοποιείτε με
την ισχύ για την οποία προορίζεται.
7. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για εργαλεία βαριάς
χρήσης με μικρά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για
σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται, για παράδειγμα,
μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή
κούτσουρα.
8. Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να
εμπλακούν σε κινούμενα εξαρτήματα. Για την εργασία σε
υπαίθριους χώρους συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών
υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα των
μαλλιών για να καλύψετε τα μακριά μαλλιά.
9. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε προσωπίδα
ή μάσκα σκόνης εάν κατά την εργασία σχηματίζεται σκόνη ή
εκτινάσσονται σωματίδια. Εάν αυτά τα σωματίδια μπορεί να
έχουν μεγάλη θερμοκρασία, φοράτε επίσης προστατευτική ποδιά.
Φοράτε πάντα προστατευτικά ακουστικά. Φοράτε πάντα κράνος
ασφαλείας.
10. Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης.
Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση εκβολής σκόνης και
εγκαταστάσεων συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά
και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το
εργαλείο από την πρίζα. Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από
πηγές θερμότητας, ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά αντικείμενα. Μη
μεταφέρετε ποτέ το εργαλείο από το καλώδιό του.
12. Ασφαλής εργασία.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη συγκράτηση
του τεμαχίου εργασίας. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το να
χρησιμοποιείτε τα χέρια σας και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να
χειρίζεστε το εργαλείο και με τα δύο χέρια.
13. Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας.
Διατηρείτε συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
14. Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων προσεκτικά.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη
και ασφαλέστερη απόδοση. Εφαρμόζετε τις οδηγίες για τη
λίπανση και την αντικατάσταση των παρελκομένων. Επιθεωρείτε
περιοδικά τα εργαλεία και εάν διαπιστώσετε ζημίες, αναθέστε την
επισκευή τους σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε όλες τις
λαβές και τους διακόπτες χωρίς υγρασία, ακαθαρσίες, λάδια και
γράσα.
15. Αποσύνδεση των εργαλείων.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την παροχή ηλεκτροδότησης
όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από τη συντήρηση και για την
αντικατάσταση παρελκομένων, όπως δίσκων κοπής, τρυπανιών
και πριονιών.
16. Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένσες ρύθμισης.
Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τα
κλειδιά και οι πένσες ρύθμισης προτού το χρησιμοποιήσετε.
17. Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του εργαλείου.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλό σας στο διακόπτη.
Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι στη θέση “off” προτού το
συνδέσετε στην πρίζα.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
18. Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για υπαίθριους
χώρους.
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επέκτασης και
αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά. Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
καλώδια προέκτασης που προορίζονται και επισημαίνονται ειδικά
για χρήση σε υπαίθριο χώρο.
19. Παραμένετε σε εγρήγορση.
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την
επήρεια φαρμάκων ή οινοπνεύματος.
20. Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το
καλώδιο τροφοδοσίας για να εξακριβώσετε αν το εργαλείο
λειτουργεί κανονικά όσον αφορά στην προβλεπόμενη λειτουργία
του. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση και τη σύνδεση των κινούμενων
εξαρτημάτων, τυχόν ζημίες στα εξαρτήματα, την εγκατάσταση
και οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν τη λειτουργία. Ένας προφυλακτήρας ή άλλο
εξάρτημα που έχουν υποστεί ζημίες πρέπει να επισκευασθούν
κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο ή να αντικατασταθούν από
εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός και αν αναφέρεται κάτι άλλο
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αναθέστε την αντικατάσταση των
ελαττωματικών διακοπτών σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης
(on-off) δεν λειτουργεί.
Μην επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε
παρελκόμενου ή αξεσουάρ, ή ο εξαναγκασμός του
σε απόδοση για την οποία δεν συνιστάται στο παρόν
εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί να αποτελέσει αιτία κινδύνου
πρόκλησης προσωπικού τραυματισμού.
21. Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας σε πιστοποιημένο
τεχνικό.
Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τις απαιτήσεις
των σχετικών κανόνων ασφαλείας. Οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένα άτομα με τη χρήση
των αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
σημαντικός κίνδυνος για το χρήστη.
Επιπρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
ανατρεπόμενα πριόνια
• Μην επιτρέπετε σε μη εκπαιδευμένα άτομα να χρησιμοποιούν το
μηχάνημα.
• Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για την κοπή άλλων υλικών εκτός
από αλουμίνιο, ξύλο ή συναφή υλικά.
• Επιλέξτε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού ανάλογα με το υλικό
προς κοπή.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες με ρωγμές ή κατεστραμμένες λεπίδες.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες από χάλυβα υψηλής αντοχής (HSS).
• Χρησιμοποιείτε σωστά ακονισμένες λεπίδες. Μην υπερβαίνετε την
ένδειξη μέγιστης ταχύτητας επάνω στη λεπίδα του πριονιού.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λεπίδες που συνιστώνται από τον
κατασκευαστή και συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 847-1.
• Χρησιμοποιείτε το πριόνι μόνο εάν τα προστατευτικά και
ο θραύστης βρίσκονται στη θέση τους και είναι κατάλληλα
συντηρημένα, ιδιαίτερα όταν μεταβαίνετε από λειτουργία γωνιακού
πριονιού σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού ή το αντίστροφο.
• Φροντίστε να διατηρείτε το χώρο του δαπέδου γύρω από το
μηχάνημα επίπεδο, σε καλή κατάσταση και χωρίς διάσπαρτα
υλικά, όπως ροκανίδια ή αποκομμένα τεμάχια.
• Φροντίστε για την παροχή επαρκούς γενικού ή τοπικού φωτισμού.
• Χρησιμοποιείτε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας όταν
είναι απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
– Προστατευτικά για την ακοή για την ελάττωση του κινδύνου
απώλειας ακοής.
– Μηχανισμός αναπνευστικής προστασίας για την ελάττωση του
κινδύνου εισπνοής επιβλαβούς σκόνης.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– Γάντια για το χειρισμό λεπίδων πριονιού και υλικού με τραχεία
επιφάνεια. Οι λεπίδες πρέπει να μεταφέρονται σε βάση εφόσον
είναι πρακτικό.
Αποφύγετε να απομακρύνετε τυχόν αποκομμένα κομμάτια ή άλλα
τμήματα του υπό κατεργασία τεμαχίου από την περιοχή κοπής,
όσο λειτουργεί το πριόνι και η κεφαλή κοπής δεν βρίσκεται στη
θέση ανάπαυσης.
Αντικαταστήστε την εμπρόσθια πλάκα όταν φθαρεί.
Αντικαταστήστε το τραπέζι όταν η εγκοπή στο τραπέζι είναι πολύ
πλατιά.
Αναφέρατε στον αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε τυχόν
σφάλματα στο μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων
στα προστατευτικά ή τη λεπίδα του πριονιού, αμέσως μόλις τα
εντοπίσετε.
Βεβαιωθείτε ότι το επάνω τμήμα της λεπίδας του πριονιού
επικαλύπτεται εντελώς στη λειτουργία γωνιακής κοπής.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι σταθερός στη θέση εργασίας σε
λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού.
Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι σταθερός όταν εκτελείτε κοπές
με φαλτσογωνία σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού.
Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τη δημιουργία αυλακώσεων σε λειτουργία
επιτραπέζιου πριονιού, χρησιμοποιώντας κατάλληλο σύστημα
προστασίας. Δεν επιτρέπεται η πλάνιση εμβολισμού.
Όταν κόβετε ξύλο συνδέστε το πριόνι σε διάταξη συλλογής
σκόνης. Πάντα λαμβάνετε υπόψη σας παράγοντες που
επηρεάζουν την έκθεση στη σκόνη, όπως:
– Τον τύπο του υλικού προς κατεργασία (η μοριοσανίδα παράγει
περισσότερη σκόνη από το ξύλο)
– Διορθώστε τη ρύθμιση της λεπίδας του πριονιού
– Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά η τοπική διάταξη
απομάκρυνση σκόνης, καθώς και απορροφητήρες,
διαφράγματα και αγωγοί.
– Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης με ταχύτητα αέρα τουλάχιστον
20 m/s
Μη χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λειαντικό δίσκο ή
διαμαντοδίσκο.
Μην αφαιρείτε οποιαδήποτε ξακρίσματα ή άλλα μέρη του τεμαχίου
εργασίας από την περιοχή κοπής ενώ λειτουργεί το μηχάνημα και
η κεφαλή του πριονιού δεν είναι στη θέση ηρεμίας.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος,
απενεργοποιήστε άμεσα το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από
την πηγή ρεύματος.
Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο
τρόπο ώστε να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το
μηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη.
Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής
δύναμης προώθησης κατά την κοπή, απενεργοποιήστε το
μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας και διασφαλίστε ότι η λεπίδα
πριονιού κινείται ελεύθερα. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και
ξεκινήστε καινούργια διαδικασία κοπής με μειωμένη δύναμη
προώθησης.
Ποτέ μην κόβετε ελαφρό κράμα, ιδιαίτερα μαγνησίου.
Όταν είναι εφικτό, στερεώνετε το μηχάνημα σε πάγκο
χρησιμοποιώντας μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους 80 mm
(εικ. C2).
Επιπρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
γωνιακά πριόνια
• Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των κομβίων ασφάλισης και των λαβών
των σφιγκτήρων προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε λειτουργία.
• Μη θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα εάν το προστατευτικό δεν
βρίσκεται στη θέσεις του ή εάν το προστατευτικό δεν λειτουργεί ή
εάν δεν έχει συντηρηθεί κατάλληλα.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πριόνι χωρίς την πλάκα κοπής.
• Μην τοποθετήσετε ποτέ τα χέρια σας στην περιοχή της λεπίδας
όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην ηλεκτρική τροφοδοσία.
139
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
• Μην προσπαθήσετε ποτέ να σταματήσετε γρήγορα ένα μηχάνημα
σε λειτουργία προκαλώντας εμπλοκή της λεπίδας με ένα εργαλείο
ή άλλο μέσο. Μπορεί να συμβούν κατά λάθος σοβαρά ατυχήματα.
• Προτού χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε παρελκόμενο
συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών. Η ακατάλληλη χρήση ενός
παρελκομένου μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
• Επιλέξτε την κατάλληλη λεπίδα ανάλογα με το υλικό προς κοπή.
• Μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστης ταχύτητας επάνω στη
λεπίδα του πριονιού.
• Κατά το χειρισμό των λεπίδων του πριονιού χρησιμοποιείτε μια
βάση ή φοράτε γάντια.
• Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα πριονιού έχει
τοποθετηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται προς τη σωστή
κατεύθυνση. Διατηρείτε τη λεπίδα αιχμηρή.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες με διάμετρο μικρότερη ή μεγαλύτερη
από τη συνιστώμενη. Για τις κατάλληλες διαστάσεις των λεπίδων,
ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα. Να χρησιμοποιείτε μόνο τις
λεπίδες που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, σε συμμόρφωση
προς το πρότυπο EN 847-1.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε λεπίδες ειδικά
σχεδιασμένες για ελάττωση του θορύβου.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες από χάλυβα υψηλής αντοχής (HSS).
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες με ρωγμές ή κατεστραμμένες λεπίδες.
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικούς δίσκους.
• Ανυψώστε τη λεπίδα από την τομή του υπό κατεργασία τεμαχίου,
προτού απελευθερώσετε το διακόπτη.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι σταθερός όταν εκτελείτε κοπές
με φαλτσογωνία.
• Μη σφηνώνετε τυχόν αντικείμενα στον ανεμιστήρα για να
συγκρατήσετε τον άξονα του κινητήρα.
• Το προστατευτικό της λεπίδας στο πριόνι σας ανυψώνεται
αυτόματα όταν κατεβαίνει ο βραχίονας. Επίσης, χαμηλώνει επάνω
από τη λεπίδα όταν ανυψωθεί ο βραχίονας. Το προστατευτικό
μπορεί να ανυψωθεί χειροκίνητα κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση
λεπίδων πριονιού ή για λόγους επιθεώρησης του πριονιού. Ποτέ
μην υψώνετε χειροκίνητα το προστατευτικό της λεπίδας εκτός και
αν το πριόνι είναι εκτός λειτουργίας.
• Διατηρείτε το χώρο γύρω από το μηχάνημα σε καλή κατάσταση
και χωρίς διάσπαρτα υλικά, όπως ροκανίδια ή αποκομμένα
τεμάχια.
• Ελέγχετε περιοδικά εάν οι υποδοχές αερισμού του κινητήρα είναι
καθαρές και χωρίς ροκανίδια.
• Αντικαταστήστε την πλάκα κοπής όταν φθαρεί.
• Αποσυνδέετε το μηχάνημα από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο
προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή
κατά την αλλαγή της λεπίδας.
• Μην πραγματοποιήσετε ποτέ οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού
ή συντήρησης ενώ το μηχάνημα λειτουργεί και η κεφαλή δεν
βρίσκεται στη θέση ηρεμίας.
• Εφόσον είναι δυνατό, τοποθετείτε πάντοτε το μηχάνημα επάνω σε
πάγκο.
• Εάν χρησιμοποιείτε λέιζερ για την υπόδειξη της γραμμής κοπής,
βεβαιωθείτε ότι το λέιζερ είναι κατηγορίας 2, σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60825-1:2001. Μην αντικαθιστάτε μια δίοδο λέιζερ
με δίοδο διαφορετικού τύπου. Σε περίπτωση βλάβης, φροντίστε
για την επισκευή του λέιζερ από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις.
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σε λειτουργία
φαλτσοπρίονου αν δεν έχει τοποθετηθεί το προστατευτικό (50,
εικ. D).
• Χρησιμοποιείτε πάντα το εξάρτημα προώθησης του τεμαχίου
εργασίας. Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα
από 30 mm.
• Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να
δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
– Ύψος 68 mm επί πλάτος 140 mm επί μήκος 600 mm
140
– Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να
υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι, π.χ.
DE3497. Πάντα συσφίγγετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
• Πάντα συσφίγγετε σταθερά το τεμάχιο εργασίας.
Επιπρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
επιτραπέζια πριόνια
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες πριονιού με πάχος σώματος
μεγαλύτερο ή με πλάτος μικρότερο από το πάχος του θραύστη.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται προς τη σωστή
κατεύθυνση λαο ότι η οδόντωση δείχνει προς το μπροστινό μέρος
του πάγκου πριονίσματος.
• Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των λαβών των σφιγκτήρων προτού
ξεκινήσετε οποιαδήποτε λειτουργία.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα και οι φλάντζες είναι καθαρές και ότι οι
χωνευτές πλευρές του κολάρου εφαρμόζουν στη λεπίδα. Συσφίξτε
με ασφάλεια το περικόχλιο του άξονα.
• Διατηρείτε τη λεπίδα αιχμηρή και σωστά τοποθετημένη.
• Βεβαιωθείτε ότι ο θραύστης έχει ρυθμιστεί σε σωστή απόσταση
από τη λεπίδα - το πολύ 5 mm.
• Ποτέ μη λειτουργείτε το πριόνι εάν το επάνω και το κάτω
προστατευτικό δεν βρίσκονται στη θέση τους.
• Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από τη διαδρομή της λεπίδας.
• Αποσυνδέετε το πριόνι από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο προτού
αλλάξετε λεπίδα ή πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης.
• Χρησιμοποιείτε πάντοτε μια ράβδο ώθησης και φροντίζετε να μην
τοποθετείτε τα χέρια σας σε απόσταση μικρότερη των 150 mm
από τη λεπίδα κατά την κοπή.
• Μην επιχειρήσετε να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία υπό
οποιαδήποτε άλλη τάση εκτός από την προκαθορισμένη.
• Μην εφαρμόζετε λιπαντικά στη λεπίδα ενόσω το μηχάνημα είναι
σε λειτουργία.
• Μη πλησιάζετε στο χώρο πίσω από τη λεπίδα του πριονιού.
• Πάντοτε διατηρείτε τη ράβδο ώθησης στη θέση της όταν δεν
χρησιμοποιείται.
• Μη στέκεστε επάνω από τη μονάδα.
• Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς βεβαιωθείτε ότι το επάνω τμήμα
της λεπίδας είναι καλυμμένο, π.χ. από το προστατευτικό.
• Μη χρησιμοποιείτε το προστατευτικό ως μέσο χειρισμού ή
μεταφοράς.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες με πάχος σώματος μεγαλύτερο ή με
πλάτος μικρότερο από το πάχος του θραύστη.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε λεπίδες ειδικά
σχεδιασμένες για ελάττωση του θορύβου.
• Πάντοτε διατηρείτε τη ράβδο ώθησης στη θέση της όταν δεν
χρησιμοποιείται.
• Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς βεβαιωθείτε ότι το επάνω τμήμα
της λεπίδας είναι καλυμμένο, π.χ. από το προστατευτικό.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
πριόνια με τραπέζι
• Δεν επιτρέπονται εργασίες δημιουργίας εσοχής, εγκοπής ή
αυλάκωσης.
• Χρησιμοποιείτε πάντα το εξάρτημα προώθησης του τεμαχίου
εργασίας. Ποτέ μην κόβετε τεμάχιο εργασίας που είναι μικρότερο
από 30 mm.
• Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί να
δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
– Ύψος 70 mm επί πλάτος 600 mm επί μήκος 1500 mm
– Τεμάχια εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να
υποστηρίζονται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι, π.χ.
DE3497 ή DE3472.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη χρήση πριονιών:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή περιστρεφόμενων
μερών
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας
και την εφαρμογή μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος ατυχημάτων από τα εκτεθειμένα τμήματα της
περιστρεφόμενης λεπίδας του πριονιού.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή της λεπίδας.
1 Μερικώς συναρμολογημένο μηχάνημα
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά το άνοιγμα των
προστατευτικών.
4 Σκέλη
1 Κουτί που περιέχει:
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης που δημιουργείται
κατά το πριόνισμα ξύλου και ιδιαίτερα δρυός, οξιάς και MDF.
1 Επάνω προστατευτικό για τη θέση επιτραπέζιου πριονιού
1 Προστατευτικό για κάτω από την έδρα για τη θέση γωνιακού
πριονιού
Η παραγωγή θορύβου επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
– Το υλικό που κόβεται.
1 Παράλληλος οδηγός
– Τον τύπο της λεπίδας πριονιού.
1 Ράβδος ώθησης
– Τη δύναμη προώθησης.
1 Πλαστική σακούλα που περιέχει:
Οι ακόλουθοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο αναπνευστικών
προβλημάτων:
4 κομβία ασφαλείας M8
– Δεν έχει συνδεθεί σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης όταν
κόβετε ξύλο.
4 επίπεδες ροδέλες D8
– Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που προκαλείται από
ακαθάριστα φίλτρα εξαγωγής
– Φθαρμένη λεπίδα πριονιού.
– Το τεμάχιο εργασίας δεν καθοδηγείται με ακρίβεια.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
4 M8 x 50 μπουλόνια με κεφαλή σε σχήμα μανιταριού
1 Μεταλλικός δακτύλιος ασφαλείας
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
• Αφαιρέστε προσεκτικά το πριόνι από το υλικό συσκευασίας.
Περιγραφή (εικ. A1–A8)
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί
βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
A1
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το φαλτσοπρίονο χωρίς το
προστατευτικό στη θέση του.
✔
1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off) (λειτουργία
επιτραπέζιου πριονιού)
2 Μοχλός αποδέσμευσης έδρας
3 Σφιγκτήρας περιστρεφόμενης έδρας
4 Έδρα γωνιακού πριονιού
5 Περιστρεφόμενη έδρα
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στη λειτουργία γωνιακού
πριονιού, φροντίστε να χρησιμοποιείτε το διακόπτη
ενεργοποίησης όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε
το μηχάνημα. Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας, μη
χρησιμοποιείτε το κουτί διακοπτών.
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στη λειτουργία
επιτραπέζιου πριονιού, βεβαιωθείτε ότι είναι
τοποθετημένος ο θραύστης. Μη χρησιμοποιείτε το
μηχάνημα χωρίς τον θραύστη.
Μη χρησιμοποιείτε τον θραύστη κατά τη χρήση του
μηχανήματος σε λειτουργία γωνιακού πριονιού.
Βεβαιωθείτε ότι ο θραύστης έχει ασφαλίσει στην επάνω
θέση ανάπαυσης (εικ. A2).
Σημείο μεταφοράς
6 Οδηγός δεξιάς πλευράς
7 Οδηγός αριστερής πλευράς
8 Έμβολο θέσης περιστρεφόμενης έδρας
9 Επίστρωμα άκρου κλίμακας/έδρας λοξοτομής
10 Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
11 Σταθερό επάνω προστατευτικό λεπίδας
12 Κινητό κάτω προστατευτικό λεπίδας
13 Μοχλός αποδέσμευσης προστατευτικού
14 Λαβή λειτουργίας
A2
14 Λαβή λειτουργίας
15 Μοχλός ενεργοποίησης (λειτουργία γωνιακού πριονιού)
16 Θραύστης
17 Ράβδος ώθησης
18 Σκέλος
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ [ΕΙΚ. (FIG.) A1]
19 Πόδι
Ο κωδικός (39), ημερομηνίας ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
21 Βραχίονας συγκράτησης έδρας πριονιού
20 Μηχανισμός ασφάλισης έδρας
22 Λαβή σφιγκτήρα φαλτσογωνίας
141
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ
A3
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για
χρήσεις άλλες από αυτές που περιγράφονται στο παρόν.
22 Λαβή σφιγκτήρα φαλτσογωνίας
Ηλεκτρική ασφάλεια
23 Προσαρμογέας ύψους
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία
τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
24 Έδρα επιτραπέζιου πριονιού
25 Επάνω προστατευτικό λεπίδας
26 Παράλληλος οδηγός
27 Οδηγός λοξοτομής (προαιρετικό)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Για χρήση σε λειτουργία γωνιακού πριονιού:
A4
28 Ρυθμιζόμενη βάση 760 mm (μέγιστο ύψος) (DE3474)
29 Ράγες οδηγού στήριξης 1.000 mm (DE3494)
29 Ράγες οδηγού στήριξης 500 mm (DE3491)
30 Αναστολέας περιστροφής (DE3462)
31 Αναστολέας μήκους για υπό κατεργασία τεμάχια μικρού ύψους
(για χρήση με ράγες-οδηγούς [29]) (DE3460)
32 Στήριγμα με αφαιρούμενο αναστολέα (DE3495)
33 Στήριγμα με αναστολέα που έχει αφαιρεθεί (DE3495)
34 Σφιγκτήρας υλικού (DE3461)
A5
35 Μετακινούμενη έδρα με στήριγμα (DE3497)
Για χρήση σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού:
A3
27 Οδηγός λοξοτομής (DE3496)
A6
36 Έδρα επέκτασης (DE3472)
A7
Η κατασκευή του μηχανήματος αυτού είναι κατηγορίας 1 και γι' αυτό
απαιτείται γειωμένη σύνδεση.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται
μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης, κατάλληλο για τις προδιαγραφές ισχύος αυτού
του εργαλείου (δείτε τα τεχνικά δεδομένα).
Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm2. Όταν χρησιμοποιείτε
καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς. Επίσης,
ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Άνοιγμα της συσκευασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν πρόκειται να μετακινήσετε το
μηχάνημα, ζητάτε πάντοτε βοήθεια. Το μηχάνημα είναι
πολύ βαρύ για να μπορεί να το μεταφέρει μόνο ένα άτομο.
• Αφαιρέστε από το κουτί τα υλικά συσκευασίας που είναι χαλαρά
συνδεδεμένα.
• Τραβήξτε το μηχάνημα έξω από το κουτί.
37 Απλή ολισθαίνουσα έδρα (DE3471)
• Αφαιρέστε το κουτί με τα εξαρτήματα από το εσωτερικό του
μηχανήματος.
Δεν απεικονίζεται
• Αφαιρέστε από το μηχάνημα τυχόν υπόλοιπα υλικά συσκευασίας.
– Διπλή ολισθαίνουσα έδρα
Για χρήση σε όλους τους τρόπους λειτουργίας:
Συναρμολόγηση των σκελών (εικ. C1)
Αφού συναρμολογήσετε τα σκέλη, το μηχάνημα είναι κατάλληλο για
τοποθέτηση ως αυτόνομο σύστημα.
A8
• Αναποδογυρίστε το μηχάνημα.
38 Σετ εξαγωγής σκόνης, τριών δρόμων (DE3500)
• Περάστε ένα μπουλόνι στερέωσης για τραβέρσες (47) από την
επίπεδη πλευρά μέσω των οπών σε καθένα από τα σκέλη (18).
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το δισκοπρίονο DEWALT με δυνατότητα αναστροφής έχει σχεδιαστεί
για να λειτουργεί ως φαλτσοπρίονο ή ως πάγκος πριονιού ώστε να
πραγματοποιούνται εύκολα, με ακρίβεια και με ασφάλεια, οι τέσσερις
κύριες λειτουργίες πριονίσματος της διαμήκους κοπής, εγκάρσιας
κοπής, λοξής κοπής και λοξοτομής.
Η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα μύτης καρβιδίου
ονομαστικής διαμέτρου 250 mm για επαγγελματική κοπή ξύλου,
προϊόντων ξύλου και πλαστικών
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ
Στη λειτουργία γωνιακού πριονιού, το μηχάνημα χρησιμοποιείται στην
κατακόρυφη θέση, τη θέση λοξοτομής ή κοπής με φάλτσο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ
Με τη δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον κεντρικό του άξονα,
το μηχάνημα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τυπικών εργασιών
σχισίματος και για το πριόνισμα τεμαχίων μεγάλου εύρους, με
χειροκίνητη τροφοδοσία του υπό κατεργασία τεμαχίου στη λεπίδα.
142
• Τοποθετήστε ένα κομβίο ασφάλισης (48) και μια ροδέλα (49) στα
μπουλόνια.
• Περάστε ένα σκέλος (18) σε καθένα από τα σημεία
συναρμολόγησης (46) που βρίσκονται στις άκρες του εσωτερικού
της βάσης. Για κάθε σκέλος, φροντίστε το κομβίο ασφάλισης και
η ροδέλα να βρίσκονται στο εξωτερικό μέρος της υποδοχής με το
ανοιχτό άκρο.
• Συσφίξτε τα κομβία ασφάλισης.
• Γυρίστε το μηχάνημα στην ίσια θέση. Βεβαιωθείτε ότι είναι
επίπεδο. Ρυθμίστε το ύψος σύσφιξης των σκελών, εάν είναι
απαραίτητο.
Τοποθέτηση του μηχανήματος στον
πάγκο εργασίας (εικ. C2)
Αν αφαιρεθούν τα πόδια, το μηχάνημα είναι κατάλληλο για
τοποθέτηση πάνω σε πάγκο εργασίας. Για να διασφαλίσετε ασφαλή
λειτουργία, το μηχάνημα πρέπει να στερεωθεί στον πάγκο εργασίας
και να σταθεροποιηθεί με μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και μήκους
80 mm.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ
Τοποθέτηση του προστατευτικού κάτω
από την έδρα (εικ. D)
Το προστατευτικό κάτω από την έδρα (50) τοποθετείται στο επάνω
μέρος της έδρας του επιτραπέζιου πριονιού.
• Τοποθετήστε τα δύο άγκιστρα του αριστερού μέρους του
προστατευτικού στις επιμήκεις υποδοχές που βρίσκονται στο
αριστερό μέρος της υποδοχής της λεπίδας (52).
• Τοποθετήστε το επίπεδο προστατευτικό στην έδρα και πιέστε το
στον μεταλλικό δακτύλιο ασφαλείας.
• Για να το αφαιρέσετε, χαλαρώστε τον μεταλλικό δακτύλιο με ένα
κατσαβίδι και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με αντίστροφη
σειρά.
Αναποδογύρισμα της κεφαλής και της
έδρας του πριονιού (εικ. A3, E1, E2)
• Κρατήστε την έδρα του πριονιού με το ένα χέρι και ωθήστε τον
μοχλό αποδέσμευσης της έδρας (2) προς τα αριστερά (εικ. E1).
• Πιέστε την έδρα προς τα κάτω στο εμπρός μέρος και
περιστρέψτε την εντελώς έως ότου το συγκρότημα του κινητήρα
βρεθεί στην ανώτατη θέση και η οδόντωση συμπλεχθεί στην
οδόντωση συγκράτησης του μηχανισμού ασφάλισης της έδρας
(20).
• Το συγκρότημα της κεφαλής συγκρατείται κάτω από έναν ιμάντα
στερέωσης στο εμπρός μέρος και έναν προσαρμογέα ύψους (23)
στο πίσω μέρος (εικ. A3).
• Αφαιρέστε τον ιμάντα.
• Περιστρέψτε τον τροχό (55) αριστερόστροφα, ενώ κρατάτε
κάτω την κεφαλή έως ότου ο βραχίονας σχήματος «U» (56)
αποδεσμευτεί από το σημείο έδρασής του (εικ. E2).
• Περιστρέψτε και ωθήστε τον προσαρμογέα ύψους προς τα
επάνω.
• Κρατώντας την κεφαλή σταθερά, αφήστε την πίεση του ελατηρίου
να μετακινήσει την κεφαλκή προς τα επάνω στη θέση ανάπαυσής
της.
Τοποθέτηση της λεπίδας πριονιού
(εικ. A2, F1-F3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Έχετε υπόψη σας ότι η
λεπίδα πριονιού πρέπει αντικαθίσταται μόνο με τον
περιγραφόμενο τρόπο. ΠΟΤΕ μην προσαρμόσετε άλλη
λεπίδα από αυτές που περιγράφονται στα Τεχνικά
χαρακτηριστικά. Συνιστούμε τον Αρ. καταλόγου: DT4321.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το οδοντωτό τμήμα μιας καινούριας
λεπίδας είναι πολύ αιχμηρό και μπορεί να είναι επικίνδυνο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε να αλλάζετε λεπίδες όταν το
μηχάνημα είναι σε λειτουργία γωνιακής κοπής.
• Βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι διαχωρισμού (16) είναι στερεωμένο
στην πάνω θέση ηρεμίας (εικ. A2).
• Εισάγετε το κλειδί Άλεν (57) στο άκρο άξονα (εικ. F1) μέσα από
την οπή (58) του περιβλήματος ιμάντα. Τοποθετήστε το κλειδί
λεπίδας (59) πάνω στη βίδα (60) ασφάλισης της λεπίδας
(εικ. F2).
• Η βίδα ασφάλισης της λεπίδας διαθέτει αριστερόστροφο
σπείρωμα. Επομένως κρατώντας το κλειδί Άλεν σταθερά,
περιστρέψτε το κλειδί λεπίδας δεξιόστροφα για να χαλαρώσετε τη
σύνδεση.
• Πιέστε το μοχλό απελευθέρωσης (13) της ασφάλισης κεφαλής
για να απελευθερώσετε το κάτω προστατευτικό (12) και κατόπιν
ανυψώστε όσο το δυνατόν περισσότερο το κάτω προστατευτικό.
• Αφαιρέστε τη βίδα ασφάλισης της λεπίδας (60) και το εξωτερικό
κολάρο του άξονα (61) (εικ. F3).
• Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική φλάντζα και οι δύο όψεις της λεπίδας
είναι καθαρές και χωρίς σκόνη.
• Τοποθετήστε τη λεπίδα (62) στη βάση (63) που παρέχεται στο
εσωτερικό κολάρο του άξονα (64), φροντίζοντας η οδόντωση
στο κάτω άκρο της λεπίδας να βλέπει προς το πίσω μέρος του
πριονιού (μακριά από τον χειριστή).
• Χαλαρώστε προσεκτικά τη λεπίδα στη θέση της και
απελευθερώστε το κάτω προστατευτικό λεπίδας.
• Αντικαταστήστε το εξωτερικό κολάρο του άξονα.
• Σφίξτε την ασφαλιστική βίδα της λεπίδας (60) περιστρέφοντάς
την αριστερόστροφα ενώ κρατάτε το κλειδί Άλεν σταθερά με το
άλλο χέρι σας.
• Τοποθετήστε το κλειδί λεπίδας και το κλειδί Άλεν στη θέση
αποθήκευσής τους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά την τοποθέτηση ή την
αντικατάσταση της λεπίδας, πάντα ελέγχετε ότι η
λεπίδα καλύπτεται πλήρως από το προστατευτικό.
Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί λεπίδας και το κλειδί Άλεν έχουν
επανατοποθετηθεί στη θέση φύλαξής τους.
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία γωνιακού
πριονιού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέξτε ότι η λεπίδα πριονιού
πρέπει αντικαθίσταται μόνο με τον περιγραφόμενο
τρόπο. ΠΟΤΕ μην προσαρμόσετε άλλη λεπίδα πριονιού
εκτός από ότι περιγράφεται στα Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Συνιστούμε τον αρ. καταλόγου: DT4321.
Το γωνιακό σας πριόνι ρυθμίστηκε με ακρίβεια στο εργοστάσιο. Εάν
χρειαστεί εκ νέου ρύθμιση, λόγω μεταφοράς και διακίνησης ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για
τη ρύθμιση του πριονιού σας. Μετά την πραγματοποίησή τους, οι
ρυθμίσεις αυτές πρέπει να παραμείνουν ακριβείς.
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στον
οδηγό (εικ. D, G1, G2, H)
Με την κεφαλή στην κατακόρυφη θέση και τη λαβή του σφιγκτήρα
φαλτσογωνίας (22) αποδεσμευμένη, χαλαρώστε τη βίδα κλειδώματος
(65) στο έμβολο θέσης της περιστρεφόμενης έδρας (8) (εικ. G1).
• Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή έως ότου η λεπίδα εισέλθει
στην πλάκα κοπής.
• Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο (66) στην αριστερή πλευρά
(7) του οδηγού και της λεπίδας (62) (εικ. G2). Η γωνία πρέπει να
είναι 90°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της οδόντωσης
της λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.
• Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
• Περιστρέψτε τον δακτύλιο έκκεντρης ρύθμισης (67) έως ότου
η όψη της λεπίδας του πριονιού εφαρμόζει επίπεδα στο
ορθογωνιόμετρο (εικ. G1).
• Συσφίξτε τη βίδα κλειδώματος (65).
• Βεβαιωθείτε ότι οι κόκκινες ενδείξεις (68) κοντά στην υποδοχή
λεπίδας (52) είναι ευθυγραμμισμένες με τη θέση 0° (69) στις δύο
κλίμακες (εικ. H).
• Εάν απαιτείται ρύθμιση, χαλαρώστε τις βίδες (70) και
ευθυγραμμίστε τις ενδείξεις. Επίσης, η θέση των 45° πρέπει να
είναι πλέον ακριβής. Εάν αυτό δεν ισχύει, η λεπίδα δεν είναι
κατακόρυφη στην κατακόρυφη έδρα (δείτε παρακάτω).
143
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
Έλεγχος και ρύθμιση της λεπίδας στην
έδρα (εικ. I1, I2)
• Χαλαρώστε το κομβίο του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (22) (εικ. I1).
• Πιέστε την κεφαλή του πριονιού προς τα δεξιά για να
διασφαλίσετε ότι είναι εντελώς κατακόρυφη και συσφίξτε τη λαβή
του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας.
• Τραβήξτε προς τα κάτω την κεφαλή έως ότου η λεπίδα εισέλθει
στην πλάκα κοπής.
• Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο (66) στην έδρα και επάνω και
σε επαφή με τη λεπίδα (62) (εικ. I2). Η γωνία πρέπει να είναι 90°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε τις άκρες της
οδόντωσης της λεπίδας με το ορθογωνιόμετρο.
• Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
• Χαλαρώστε το κομβίο του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (22)
(εικ. I1) και περιστρέψτε τον τερματικό κοχλία ρύθμισης
κατακόρυφης θέσης (71) προς τα μέσα ή προς τα έξω, έως ότου
η λεπίδα βρεθεί υπό γωνία 90° ως προς την έδρα, μετρώντας με
το ορθογωνιόμετρο (66) (εικ. I2).
Έλεγχος και ρύθμιση της γωνίας
γωνιακής κοπής (εικ. A1, A2, H)
Οι θέσεις ευθείας εγκάρσιας κοπής και λοξοτομής 45° είναι
προκαθορισμένες.
• Τραβήξτε προς τα επάνω το έμβολο θέσης της περιστρεφόμενης
έδρας (8) και περιστρέψτε το αριστερόστροφα κατά ένα τέταρτο
της στροφής (εικ. A1).
• Χαλαρώστε το σφιγκτήρα (3) του περιστρεφόμενου τραπεζιού. Η
λαβή επιτρέπει ενέργεια τύπου καστάνιας όταν δεν είναι εφικτή
πλήρης περιστροφή της λαβής.
• Πιάστε τη λαβή ελέγχου (14) (εικ. A2), πιέστε το μοχλό (13)
απελευθέρωσης του προστατευτικού και χαμηλώστε το πριόνι
περίπου κατά το μισό της διαδρομής (εικ. Α1).
• Περιστρέψτε την κεφαλή του πριονιού στην επιθυμητή θέση με το
περιστρεφόμενο τραπέζι της.
• Συσφίξτε το σφιγκτήρα (3) του περιστρεφόμενου τραπεζιού. Το
έμβολο ρύθμισης θέσης (8) του περιστρεφόμενου τραπεζιού θα
συμπλεχθεί αυτόματα (εικ. A1).
Χρησιμοποιώντας τα κόκκινα σημάδια (68), το τραπέζι
φαλτσοπρίονου (4) μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε γωνία
λοξοτομής αριστερά ή δεξιά μεταξύ 0° και 45° (εικ. H).
• Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο όπως και στις προκαθορισμένες
θέσεις. Το έμβολο θέσης της περιστρεφόμενης έδρας δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για ενδιάμεσες τιμές γωνίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίζετε πάντοτε να κάνετε μια
δοκιμαστική κοπή σε ένα άχρηστο τεμάχιο ξύλου, για να
ελέγξετε την ακρίβεια.
Ρύθμιση του οδηγού (εικ. J1, J2)
Το κινούμενο μέρος της αριστερής πλευράς του οδηγού μπορεί
να ρυθμιστεί, έτσι ώστε να παρέχει μέγιστη υποστήριξη στο υπό
κατεργασία αντικείμενο κοντά στη λεπίδα, επιτρέποντας ταυτόχρονα
στο πριόνι να προβεί σε κοπή με φαλτσογωνία σε πλήρη γωνία
45° προς τα αριστερά. Η απόσταση μετακίνησης περιορίζεται από
αναστολείς και στις δύο κατευθύνσεις. Ρύθμιση του οδηγού (7):
• Ανυψώστε το μοχλό (72) για να απελευθερώσετε τον οδηγό (7).
• Μετακινήστε τον οδηγό προς τα αριστερά.
• Πραγματοποιήστε ένα πέρασμα χωρίς ρεύμα, έχοντας το πριόνι
απενεργοποιημένο και ελέγξτε για τυχόν διάκενο. Ρυθμίστε
τον οδηγό έτσι ώστε να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη λεπίδα,
αλλά και σε πρακτική απόσταση για να παρέχεται η μέγιστη
υποστήριξη του υπό κατεργασία αντικειμένου, χωρίς να υπάρχει
παρεμβολή με την κίνηση του βραχίονα προς τα επάνω και προς
τα κάτω.
• Πιέστε το μοχλό (72) προς τα κάτω για να ασφαλίσει ο οδηγός
στη θέση του.
144
Έλεγχος και ρύθμιση της γωνίας
φαλτσογωνίας (εικ. J1, K1, K2)
• Ολισθήστε τον πλευρικό οδηγό προς τα αριστερά έως το σημείο
που φτάνει (εικ. J1).
• Χαλαρώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (22) και
μετακινήστε την κεφαλή του πριονιού προς τα αριστερά. Αυτή
είναι η θέση κοπής με φαλτσογωνία 45°.
• Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
• Περιστρέψτε τον τερματικό κοχλία (73) προς τα μέσα ή προς τα
έξω, όπως απαιτείται, έως ότου ο δείκτης (74) εμφανίσει 45°.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ
Αλλαγή από λειτουργία γωνιακού
πριονιού σε λειτουργία επιτραπέζιου
πριονιού (εικ. A1–A3, E2, L1, L2)
• Θέστε τη λεπίδα σε θέση εγκάρσιας κοπής 0° με σωστά
τοποθετημένο το έμβολο θέσης της περιστρεφόμενης έδρας (8)
και αφού έχετε ασφαλίσει το σφιγκτήρα της περιστρεφόμενης
έδρας (3) (εικ. A1).
• Χαλαρώστε το μπουλόνι σφιγκτήρα του θραύστη (75) τόσο όσο
χρειάζεται για να εισέλθει ο θραύστης στην οπή τοποθέτησης
(εικ. L1).
• Πάρτε τον θραύστη (16) από τη θέση αποθήκευσής του στην
κεφαλή του πριονιού (εικ. A2).
• Συμπιέστε το μοχλό απελευθέρωσης του προστατευτικού (13)
για να απελευθερωθεί το προστατευτικό της λεπίδας (12) και,
στη συνέχεια, ανυψώστε το προστατευτικό της λεπίδας όσο
περισσότερο γίνεται (εικ. A1).
• Μετακινήστε τον βραχίονα του θραύστη (76) στην υποδοχή
τοποθέτησης (77) (εικ. L1). Συσφίξτε το μπουλόνι του σφιγκτήρα.
• Απελευθερώστε προσεκτικά το κάτω προστατευτικό έως ότου
διατηρηθεί στη θέση του πίσω από την ακμή που προεξέχει από
το εσωτερικό του θραύστη.
• Αφαιρέστε το προστατευτικό που βρίσκεται κάτω από την έδρα.
• Πιέστε προς τα κάτω την κεφαλή του πριονιού και περιστρέψτε
τον προσαρμογέα ύψους (23), έως ότου ο βραχίονας σχήματος
«U» (56) δεσμευτεί επάνω στον πείρο που παρέχεται στη βάση
(εικ. E2).
• Περιστρέψτε τον τροχό του προσαρμογέα (55) για να κάνετε
τη λεπίδα και τον θραύστη να προεξέχουν από την έδρα του
επιτραπέζιου πριονιού (24) (εικ. A3), για την παροχή του
μέγιστου βάθους κοπής σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λεπίδα δεν πρέπει να μπλοκάρει
το κάτω προστατευτικό λεπίδας.
• Τραβήξτε προς τα αριστερά το μοχλό απελευθέρωσης της έδρας
(2), ανασηκώστε την μπροστινή ακμή της έδρας και γυρίστε
την προς τα πίσω προς τις 180° έως ότου η οδόντωση του
μηχανισμού ασφάλισης της έδρας (20) ενεργοποιήσει αυτόματα
τον μοχλό συγκράτησης της έδρας πριονιού για να την ασφαλίσει
σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού (εικ. L2).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέξτε να μη χάσετε τον έλεγχο
κατά την κίνηση της έδρας.
Θέση του θραύστη (εικ. M)
• Τοποθετήστε τον θραύστη (16) με τον τρόπο που περιγράφεται
παραπάνω. Μετά την τοποθέτησή του, ο θραύστης δεν απαιτεί
περαιτέρω ρυθμίσεις.
Τοποθέτηση του επάνω προστατευτικού
λεπίδας (εικ. N)
Το επάνω προστατευτικό λεπίδας (25) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να
τοποθετείται γρήγορα και εύκολα, μέσω ενός ελατηριωτού εμβόλου
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
στην οπή του θραύστη (16) αμέσως μετά την τοποθέτησή του μέσω
του πάγκου εργασίας σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού.
Ασφαλίστε το επάνω προστατευτικό της λεπίδας (25) στο θραύστη
τραβώντας το κομβίο (76) για να επιτρέψετε την ενεργοποίηση του
εμβόλου στο προστατευτικό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το πριόνι
σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού αν δεν να έχετε
τοποθετήσει σωστά το επάνω προστατευτικό.
Τοποθέτηση και ρύθμιση του παράλληλου
οδηγού (εικ. O)
Ο διπλού ύψους παράλληλος οδηγός (26) μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε δύο θέσεις (11 ή 60 mm). Ο παράλληλος οδηγός μπορεί να
τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε πλευρά της λεπίδας.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
• Χαλαρώστε το κομβίο (77).
• Μετακινήστε το βραχίονα από τα αριστερά ή από τα δεξιά. Η
πλάκα σύσφιξης (78) συμπλέκεται πίσω από την μπροστινή ακμή
της έδρας.
• Συσφίξτε το κομβίο (77).
• Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός είναι παράλληλος προς τη λεπίδα.
• Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
• Ρυθμίστε τον οδηγό έτσι ώστε να είναι παράλληλος προς τη
λεπίδα, ελέγχοντας την απόσταση ανάμεσα στη λεπίδα και τον
οδηγό στο μπροστινό και το πίσω μέρος της λεπίδας. Για να το
κάνετε αυτό, γυρίστε τη βίδα ρύθμισης στο στήριγμα του οδηγού
προς τα μέσα ή προς τα έξω, ανάλογα με το τι είναι απαραίτητο.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του οδηγού είναι να βρίσκεται στη δεξιά
πλευρά της λεπίδας.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
• Χαλαρώστε το κομβίο (77).
• Τραβήξτε προς τα έξω το βραχίονα (79) και επανατοποθετήστε
τον στον άλλο άκρο.
• Τοποθετήστε τον οδηγό στην έδρα.
• Συσφίξτε το κομβίο (77).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε το προφίλ των
11 mm για το σχίσιμο τεμαχίων χαμηλού ύψους προς
κατεργασία για να επιτρέπεται η πρόσβαση ανάμεσα στη
λεπίδα και τον οδηγό για τη ράβδο ώθησης (17).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το πίσω άκρο του οδηγού πρέπει
να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το μπροστινό μέρος του
θραύστη.
Αλλαγή από λειτουργία επιτραπέζιου
πριονιού σε λειτουργία γωνιακού
πριονιού (εικ. A3, D, E1, E2, L1)
• Αφαιρέστε τον παράλληλο οδηγό (26). (εικ. A3)
• Περιστρέψτε τον τροχό (55) του προσαρμογέα ύψους (23) για την
παροχή μέγιστου βάθους κοπής σε λειτουργία γωνιακού πριονιού
(εικ. E2).
• Προχωρήστε σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα
«Αναποδογύρισμα της κεφαλής και της έδρας του πριονιού»
Πριν τη λειτουργία
• Τοποθετήστε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού. Μη χρησιμοποιείτε
υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες πριονιού. Η μέγιστη ταχύτητα
περιστροφής του εργαλείου δεν πρέπει να υπερβαίνει την
ταχύτητα περιστροφής της λεπίδας του πριονιού.
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
• Αφήστε τη λεπίδα να κόψει ελεύθερα. Μη ζορίζετε το εργαλείο.
• Προτού κόψετε, περιμένετε έως ότου ο κινητήρας προσεγγίσει τις
μέγιστες στροφές του.
• Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των κομβίων ασφάλισης και των λαβών
των σφιγκτήρων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τους
ισχύοντες κανονισμούς.
• Εφιστούμε την προσοχή των χρηστών στο Ηνωμένο
Βασίλειο στους «κανονισμούς του 1974 περί
μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου» και σε τυχόν
επόμενες τροποποιήσεις.
• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό προς πριόνισμα έχει στερεωθεί
με ασφάλεια στη θέση του.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο εργαλείο και μην
ασκείτε πλευρική πίεση στη λεπίδα πριονιού.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και
το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα
λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια
από το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις
λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και
ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση
λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και
τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
(εικ. A1–A2, P)
Το μηχάνημα διαθέτει δύο ανεξάρτητα συστήματα διακοπτών. Σε
λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού, χρησιμοποιείται ο διακόπτης
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (1) (A1). Σε λειτουργία γωνιακού
πριονιού, χρησιμοποιείται ο διακόπτης ενεργοποίησης (15) (A2).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ (ΕΙΚ. P)
Ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης που χρησιμοποιείται
σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού, διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα:
• Χαλαρώστε το μπουλόνι σφιγκτήρα του θραύστη (75) και
αφαιρέστε το νθραύστη (16), ενώ κρατάτε το προστατευτικό της
λεπίδας (12) (εικ. L1).
– Λειτουργία απεμπλοκής σε μη παρουσία τάσης: Εάν η
τροφοδοσία κοπεί για οποιονδήποτε λόγο, ο διακόπτης πρέπει
να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα εκ νέου.
• Χαμηλώστε το προστατευτικό της λεπίδας.
– Επιπλέον ασφάλεια: Η πλάκα του καλύμματος ασφαλείας με
μεντεσέδες μπορεί να ασφαλίσει περνώντας ένα λουκέτο από
το μάνδαλο στο κέντρο. Επίσης, η πλάκα χρησιμεύει ως ένα
εύκολο στην πρόσβαση κουμπί διακοπής σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, αφού ασκώντας πίεση στο μπροστινό μέρος της
πλάκας πιέζεται το κουμπί διακοπής.
• Τοποθετήστε τον θραύστη στη θέση αποθήκευσής του στην
κεφαλή του πριονιού.
• Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάτω από την έδρα (50)
(εικ. D).
145
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το πράσινο κουμπί
εκκίνησης (80).
Για να θέσετε το εργαλείο εκτός λειτουργίας, πιέστε το κόκκινο κουμπί
διακοπής (81).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ (ΕΙΚ. A2)
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το διακόπτη
ενεργοποίησης (15).
Για να θέσετε το εργαλείο εκτός λειτουργίας, απελευθερώστε το
διακόπτη ενεργοποίησης.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ
Πριόνισμα σε λειτουργία γωνιακού
πριονιού
Είναι επικίνδυνο να λειτουργείτε το εργαλείο χωρίς προστατευτικά. Τα
προστατευτικά πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους όταν πριονίζετε.
• Βεβαιωθείτε ότι προστατευτικό κάτω από την έδρα δεν έχει
φράξει από πριονίδια.
• Να συσφίγγετε πάντοτε το υπό κατεργασία αντικείμενο κατά την
κοπή μη σιδηρούχων μετάλλων.
Γενικός χειρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν λοξοτέμνετε το άκρο ενός
τεμαχίου ξύλου με μικρό τμήμα αποκοπής, τοποθετήστε το
ξύλο έτσι ώστε το τμήμα αποκοπής να βρίσκεται πλευρά
της λεπίδας με τη μεγαλύτερη γωνία ως προς τον οδηγό,
δηλαδή: αριστερή λοξοτομή, τμήμα αποκοπής προς τα
δεξιά, τμήμα αποκοπής προς τα αριστερά.
Κοπές με φαλτσογωνία (εικ. A2, S)
• Απελευθερώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας (22) και
κλίνετε την κεφαλή στην επιθυμητή γωνία.
• Συσφίξτε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας.
• Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη
ευθεία εγκάρσια κοπή.
Σύνθετη γωνιακή κοπή
Αυτή η κοπή είναι συνδυασμός κοπής με λοξοτομή και φαλτσογωνία.
Οι περιορισμοί είναι λοξοτομή 35° και φαλτσογωνία 30°. Μην
υπερβαίνετε αυτά τα όρια.
Ρυθμίστε τη γωνία φαλτσογωνίας και στη συνέχεια, ρυθμίστε τη γωνία
λοξοτομής.
Πριόνισμα σε λειτουργία σε πάγκο
• Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον θραύστη.
– Στη λειτουργία γωνιακού πριονιού, η κεφαλή του πριονιού
ασφαλίζει αυτόματα στην επάνω θέση «στάσης».
• Διασφαλίζετε πάντοτε ότι ο θραύστης και το προστατευτικό της
λεπίδας είναι σωστά ευθυγραμμισμένα.
– Εάν πιέσετε το μοχλό απελευθέρωσης του προστατευτικού, θα
απασφαλίσει η κεφαλή του πριονιού. Η μετακίνηση της κεφαλής
προς τα κάτω ανασύρει το αφαιρούμενο κάτω προστατευτικό.
• Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το γωνιακό πριόνι έχει ρυθμιστεί και
ασφαλίσει σε λοξοτομή 0°.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, μην
κόβετε μέταλλα.
– Μην προσπαθήσετε ποτέ να αποτρέψετε την επιστροφή του
κάτω προστατευτικού στη θέση στάσης μετά την ολοκλήρωση της
κοπής.
Σχίσιμο (εικ. A2, T)
– Το ελάχιστο μήκος αποκοπής υλικού είναι 10 mm.
• Ρυθμίστε τη γωνία πλάγιας κοπής σε 0°.
– Κατά την κοπή υλικού μικρού ύψους (ελάχ. 190 mm στα αριστερά
ή στα δεξιά της λεπίδας), συνιστάται η χρήση του προαιρετικού
σφιγκτήρα υλικού.
• Ρυθμίστε το ύψος της λεπίδας πριονιού. Η σωστή θέση της
λεπίδας είναι οι μύτες των τριών δοντιών να βρίσκονται επάνω
από την επάνω επιφάνεια του ξύλου.
– Κατά την κοπή τμημάτων UPVC, ένα ξύλινο τεμάχιο στήριξης με
συμπληρωματικό προφίλ πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από το
υπό κοπή υλικό για να παρέχει κατάλληλη στήριξη.
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΥΘΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΠΗ
(ΕΙΚ. Q)
• Ρυθμίστε την περιστρεφόμενη έδρα σε 0° και βεβαιωθείτε ότι το
έμβολο θέσης έχει ενεργοποιηθεί
• Συσφίξτε το κομβίο σύσφιξης της περιστρεφόμενης έδρας.
• Τοποθετήστε το ξύλο προς κοπή σε επαφή με τον οδηγό.
Κρατήστε τη λαβή ελέγχου και πιέστε προς τα μέσα το μοχλό
ανάσυρσης του προστατευτικού.
• Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία.
• Αφήστε τη λεπίδα να κόψει ελεύθερα. Μη ζορίζετε το εργαλείο.
• Μετά την ολοκλήρωση της κοπής και προτού επιστρέψετε
την κεφαλή στην άνω θέση ηρεμίας, αφήστε το διακόπτη και
περιμένετε έως ότου η λεπίδα του πριονιού ακινητοποιηθεί
εντελώς.
• Απελευθερώστε το μοχλό ανάσυρσης του προστατευτικού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποτροπή ζημιών, μην
αφήνετε την κεφαλή του πριονιού να αναπηδήσει
ανεξέλεγκτα προς τα πίσω.
Γωνιακή κοπή (εικ. R)
• Ρυθμίστε την απαιτούμενη γωνία λοξοτομής.
• Βεβαιωθείτε ότι η λαβή του σφιγκτήρα της περιστρεφόμενης
έδρας έχει συσφιχθεί με ασφάλεια.
• Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη
ευθεία εγκάρσια κοπή.
• Αποτρέψτε την κοπή της έδρας από τη λεπίδα εάν η γωνία δεν
είναι 45°.
146
• Θέστε τον παράλληλο οδηγό στην απαιτούμενη απόσταση.
• Στερεώστε το υπό κατεργασία αντικείμενο σε επίπεδη θέση στην
έδρα και εφαρμοστά στον οδηγό. Διατηρείτε το υπό κατεργασία
αντικείμενο σε απόσταση κατά προσέγγιση 25 mm μακριά από
τη λεπίδα του πριονιού.
• Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από τη διαδρομή της λεπίδας.
• Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία και αφήστε τη λεπίδα να
προσεγγίσει την πλήρη ταχύτητα.
• Τροφοδοτήστε αργά το υπό κατεργασία τεμάχιο κάτω από το
επάνω προστατευτικό της λεπίδας, διατηρώντας το πιεσμένο
σταθερά επάνω στον οδηγό. Αφήστε την οδόντωση να κόψει
και μην πιέζετε το υπό κατεργασία αντικείμενο στη λεπίδα του
πριονιού. Η ταχύτητα της λεπίδας του πριονιού πρέπει να
διατηρείται σταθερή.
• Μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε τη ράβδο ώθησης (17)
όταν προσεγγίζετε τη λεπίδα.
• Μετά την ολοκλήρωση της κοπής, θέστε το μηχάνημα εκτός
λειτουργίας, αφήστε την κεφαλή του πριονιού να σταματήσει και
απομακρύνετε το υπό κατεργασία αντικείμενο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην ωθείτε ή μην κρατάτε
την ελεύθερη πλευρά ή την πλευρά αποκοπής του υπό
κατεργασία αντικειμένου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντοτε μια ράβδο
ώθησης κατά το σχίσιμο μικρών υπό κατεργασία
αντικειμένων.
Κοπές με φαλτσογωνία (εικ. U)
• Απελευθερώστε τη λαβή του σφιγκτήρα φαλτσογωνίας και
ρυθμίστε τη λεπίδα στην επιθυμητή γωνία.
• Για την αποτροπή της καταστροφής του υλικού ανάμεσα στη
λεπίδα και τον οδηγό, τοποθετήστε τον οδηγό στα αριστερά της
λεπίδας.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
• Προχωρήστε όπως περιγράφεται για το κατακόρυφο σχίσιμο.
Γωνιακή κοπή (εικ. V1–V3)
• Για να ρυθμίσετε τον οδηγό γωνιακής κοπής, χαλαρώστε το
περικόχλιο ασφάλισης (81) του τερματικού κοχλία και βιδώστε τον
τερματικό κοχλία (82) προς τα μέσα ή προς τα έξω, έως ότου ο
δείκτης γωνιακής κοπής εμφανίσει την ένδειξη 0° (εικ. V1).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν
έχουν δοκιμαστεί άλλα αξεσουάρ εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
αξεσουάρ με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται από την
DEWALT.
• Ρυθμίστε το ύψος και τη γωνία της λεπίδας.
ΣΕΤ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ (ΕΙΚ. A1, A2, A8)
• Εισάγετε τη ράβδο ολίσθησης (83) του οδηγού γωνιακής κοπής
στην αυλάκωση (84) που παρέχεται στην αριστερή πλευρά της
έδρας (εικ. V2).
Το μηχάνημα αυτό παρέχεται με τρία σημεία εξαγωγής σκόνης για
χρήση σε κάθε τρόπο λειτουργίας.
• Χαλαρώστε το κομβίο ασφάλισης λοξοτομής (85) και περιστρέψτε
τον οδηγό για να ρυθμίσετε την κλίμακα στην επιθυμητή γωνία
(εικ. V3).
• Συσφίξτε το κομβίο ασφάλισης λοξοτομής (85).
• Τοποθετήστε το υπό κατεργασία αντικείμενο εφαρμοστά
στην επίπεδη επιφάνεια του οδηγού γωνιακής κοπής. Θέστε
το μηχάνημα σε λειτουργία και, κρατώντας σταθερά το υπό
κατεργασία αντικείμενο, μετακινήστε τον οδηγό κατά μήκος της
αυλάκωσης για να μεταφέρετε το υπό κατεργασία αντικείμενο
στη λεπίδα. Όταν ολοκληρώσετε την κοπή, θέστε αμέσως το
μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
Θέσεις οδηγού, λειτουργία επιτραπέζιου
πριονιού (εικ. W)
– Για το σχίσιμο λεπτών υλικών, χρησιμοποιήστε το προφίλ των 11
mm του παράλληλου οδηγού διπλού ύψους και τοποθετήστε τον
οδηγό απέναντι από την μπροστινή ακμή του θραύστη.
– Για το σχίσιμο υλικών μεγαλύτερου πάχους, χρησιμοποιήστε το
προφίλ των 60 mm του παράλληλου οδηγού διπλού ύψους.
– Για την εγκάρσια κοπή στενόμακρων υπό κατεργασία
αντικειμένων (εικ. W):
•
Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό με το χαμηλό προφίλ να
βλέπει προς τη λεπίδα και τοποθετήστε το πίσω μέρος του
οδηγού σε ευθυγράμμιση με την προεξέχουσα ακμή της
λεπίδας.
•
Τοποθετήστε το υπό κατεργασία αντικείμενο εφαρμοστά
στον οδηγό γωνιακής κοπής (στις 0° ή τις 90°) και πιέστε
τον οδηγό γωνιακής κοπής για να πραγματοποιήσετε την
κοπή.
•
Για να αποφύγετε την εμπλοκή μικρών αποκομμένων
τεμαχίων στη λεπίδα, ετοιμάστε ένα λεπτό κομμάτι ξύλου
και στερεώστε το στην πίσω ακμή της επιφάνειας εργασίας,
αρκετά κοντά στη δεξιά πλευρά της λεπίδας ούτως ώστε τα
αποκομμένα τεμάχια να τροφοδοτούνται αυτόματα προς τα
δεξιά.
– Για σχίσιμο στενών (<120 mm) και μεγάλου μήκους αντικειμένων:
•
Τοποθετήστε τον οδηγό στην τέρμα πίσω θέση για τη
διατήρηση της ακρίβειας κατά τη διάρκεια κοπών μεγάλου
μήκους.
•
Πιέστε το υπό κατεργασία αντικείμενο και με τα δυο χέρια
(ένα σε κάθε πλευρά της λεπίδας).
•
Χρησιμοποιήστε μια ράβδο ώθησης όταν προσεγγίζετε τη
λεπίδα.
•
Υποστηρίξτε τα τεμάχια εργασίας μεγάλου μήκους στην
πλευρά εξόδου.
– Για σχίσιμο φαρδύτερων (> 120 mm) αντικειμένων:
•
Ρυθμίστε τον οδηγό προς τα εμπρός, όπως στην εικόνα W,
εάν το υπό κοπή υλικό τείνει να εμπλέκεται ανάμεσα στη
λεπίδα ή τον θραύστη και τον οδηγό.
Προαιρετικά προσαρτήματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη συναρμολόγηση τυχόν
προσαρτημάτων, να αποσυνδέετε πάντοτε το μηχάνημα
από την πρίζα.
• Όταν πριονίζετε ξύλο, συνδέετε πάντοτε ένα σύστημα αφαίρεσης
σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν είναι εφικτό, συνδέετε σύστημα
εξαγωγής σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
Συνδέστε μια διάταξη συλλογής της σκόνης σύμφωνα με τους
σχετικούς κανονισμούς. Η ταχύτητα αέρα των εξωτερικών
συνδεδεμένων συστημάτων θα πρέπει να είναι 20 m/s +/- 2 m/s. Η
ταχύτητα πρέπει να μετράται μέσα στο σωλήνα σύνδεσης στο σημείο
σύνδεσης με το εργαλείο συνδεδεμένο αλλά όχι σε λειτουργία.
Διατίθεται χωριστό κιτ κατά της σκόνης ως προαιρετικός εξοπλισμός
(DE3500)
1. Προσαρμόστε το σωλήνα εξαγωγής σκόνης στα στόμια - το
μακρύτερο εύκαμπτο σωλήνα στο πάνω στόμιο.
2. Συνδέστε τους εύκαμπτους σωλήνες στο σύνδεσμο τριών
στομίων.
Σύνδεση - θέση γωνιακού πριονιού
• Συνδέστε έναν αγωγό στο προστατευτικό κάτω από την έδρα.
• Συνδέστε έναν αγωγό στην έξοδο μικρής διαμέτρου και έναν στην
έξοδο μεγάλης διαμέτρου χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα στόμια
εκροής.
• Συνδέστε τους αγωγούς στο συνδετήρα τριών δρόμων.
• Συνδέστε τη μονή έξοδο του συνδετήρα τριών δρόμων στον
αγωγό του εξαγωγέα σκόνης.
Σύνδεση - θέση επιτραπέζιου πριονιού
• Αντικαταστήστε το παρεχόμενο προστατευτικό της λεπίδας
πριονιού με το σετ εξαγωγής σκόνης και συνδέστε σε αυτό τον
αγωγό του προστατευτικού κάτω από την έδρα.
• Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο όπως και στη θέση γωνιακής
κοπής.
Πρόσθετο υποστήριγμα/αναστολέας
μήκους γωνιακού πριονιού (εικ. A4)
Το πρόσθετο υποστήριγμα και ο αναστολέας μήκους μπορούν να
τοποθετηθούν στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά ή με δύο σετ και στις
δύο πλευρές.
• Τοποθετήστε τα είδη 28–34 στις δύο ράγες οδήγησης (29).
• Χρησιμοποιήστε το περιστρεφόμενο στοπ (30) για εγκάρσια κοπή
σανίδων πλάτους 210 mm (πάχους 15 mm).
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ (ΕΙΚ. A5)
Στη λειτουργία γωνιακού πριονιού, η μετακινούμενη έδρα με στήριγμα
μπορεί να τοποθετηθεί στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά ή με δύο σετ
και στις δύο πλευρές.
Στη λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί
στο μπροστινό ή το πίσω μέρος της έδρας του πριονιού.
ΕΔΡΑ ΠΛΑΪΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΕΙΚ. A6)
Η έδρα πλαϊνής επέκτασης αυξάνει την απόσταση από τον οδηγό
σχισίματος έως τη λεπίδα σε 600 mm ή περισσότερο, ανάλογα με
το μήκος της ράβδου που έχει τοποθετηθεί στο μηχάνημα και τη
θέση στερέωσης της έδρας. Η έδρα πλαϊνής επέκτασης πρέπει να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα ζεύγος από ράγες οδήγησης
(29) (προαιρετικές).
147
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
Η ρυθμιζόμενη έδρα είναι εξοπλισμένη με χαραγμένη κλίμακα κατά
μήκος της μπροστινής ακμής και έχει τοποθετηθεί σε μια γερή βάση
που στερεώνεται στις ράβδους οδήγησης.
• Τοποθετήστε την έδρα επέκτασης στη δεξιά πλευρά του
μηχανήματος για να συνεχιστεί η κλίμακα απόστασης και στις
δύο έδρες.
ΑΠΛΗ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ΕΔΡΑ (ΕΙΚ. A7)
Η ολισθαίνουσα έδρα (37) επιτρέπει μεγέθη σανίδων στα αριστερά
της λεπίδας έως και 1200 x 900 mm.
Οι ράβδοι οδήγησης είναι τοποθετημένοι σε μια γερή βάση από
κράματα, η οποία αφαιρείται ταχύτατα από το μηχάνημα και παρόλα
αυτά προσαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες.
Ο οδηγός ενσωματώνει μια ταινία μέτρησης πλήρους μήκους για
τη γρήγορη τοποθέτηση ενός ρυθμιζόμενου αναστολέα και ένα
ρυθμιζόμενο στήριγμα για στενά υπό κατεργασία αντικείμενα.
ΔΙΠΛΗ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΥΣΑ ΕΔΡΑ
Η ολισθαίνουσα έδρα επιτρέπει μεγέθη σανίδων στα αριστερά της
λεπίδας έως και 1850 mm.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μεταφέρετε πάντοτε το μηχάνημα
σε λειτουργία επιτραπέζιου πριονιού, με τοποθετημένο το
επάνω προστατευτικό λεπίδας.
• Αφαιρέστε τα σκέλη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν πρόκειται να μεταφέρετε το
μηχάνημα, ζητάτε πάντοτε βοήθεια. Το μηχάνημα είναι
πολύ βαρύ για να μπορεί να το μεταφέρει μόνο ένα άτομο.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε για να λειτουργεί
επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία πριν
από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και
κατά την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Τα έδρανα του κινητήρα είναι προλιπασμένα και υδατοστεγή.
• Λιπάνετε ελαφρώς την επιφάνεια των εδράνων της
περιστρεφόμενης έδρας όταν ολισθαίνει στο χείλος της σταθερής
έδρας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
• Καθαρίζετε περιοδικά τα τμήματα που υφίστανται συσσώρευση
πριονιδιών με μία στεγνή βούρτσα.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
148
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μην βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια της
τράπεζας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά το σύστημα συλλογής
σκόνης.
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και
το σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα
λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια
από το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις
λειτουργίες.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και
ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση
λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και
τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον οποίο
συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας της DEWALT
χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το
απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό
το προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των ανακυκλωμένων υλικών
βοηθά στην αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος
και μειώνει τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά
κέντρα συλλογής απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και ανακύκλωση
των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου
χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους
σας.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης μέσω επικοινωνίας με
το τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.
com.
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα των
προϊόντων της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για
τους επαγγελματίες χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης αποτελεί προσθήκη και δεν βλάπτει
κατά κανέναν τρόπο τα δικαιώματα βάσει σύμβασης που
έχετε ως επαγγελματίας χρήστης ή τα νόμιμα δικαιώματά
σας ως ιδιώτης, μη επαγγελματίας, χρήστης. Η παρούσα
εγγύηση ισχύει εντός των περιοχών δικαιοδοσίας
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΟ •
Εάν δεν μείνετε πλήρως ικανοποιημένοι από την
απόδοση του εργαλείου DEWALT, απλώς επιστρέψτε
το εντός 30 ημερών, πλήρες όπως αγοράστηκε με όλα
τα τμήματα και εξαρτήματά του, στο σημείο αγοράς,
για να σας επιστραφεί το σύνολο των χρημάτων ή για
ανταλλαγή. Το προϊόν πρέπει να φέρει εύλογη φθορά και
πρέπει να υπάρχει απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΣΕΡΒΙΣ •
Εάν χρειαστείτε συντήρηση ή επισκευή για το εργαλείο
DEWALT, σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την
αγορά, θα πραγματοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της
DEWALT. Πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνεται το κόστος της εργασίας. Δεν
περιλαμβάνονται παρελκόμενα και ανταλλακτικά, εκτός
και αν η βλάβη παρουσιάστηκε στο χρονικό διάστημα της
εγγύησης.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT παρουσιάσει ελάττωμα
λόγω ελαττωματικών υλικών ή κατασκευής εντός 12
μηνών από την ημερομηνία αγοράς, η DEWALT εγγυάται
την αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών τμημάτων
χωρίς επιβάρυνση ή, κατά την κρίση μας, τη δωρεάν
αντικατάσταση της μονάδας, με την προϋπόθεση ότι:
• Δεν έχει γίνει κακή χρήση του προϊόντος.
• Το προϊόν φέρει εύλογη φθορά.
• Δεν έχουν γίνει προσπάθειες επισκευής από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα.
• Προσκομίστηκε απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα τα τμήματα,
όπως παραλήφθηκε.
Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση αξίωσης, επικοινωνήστε
με τον πωλητή ή εντοπίστε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις της DEWALT από τον κατάλογο της DEWALT ή
επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της DEWALT, στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μια
λίστα με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις
της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση που
διαθέτουμε, υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
149
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ: (01) 8981-616
Φαξ: (01) 8983-570
Service:
(01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Tel:
0212 533 52 55
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Faks: 0212 533 10 05
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
N045339
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
02/10
Download PDF

advertising