DW743N | DeWalt DW743N COMBINATION SAW Type 2 instruction manual

372000-55 EST
DW743N
Eesti keel
(Originaaljuhend)
11
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
28
2
10 11
14
13
39
12
3
6
8
7
5
4
2
1
9
A1
14
15
16
22
20
17
18
19
A2
21
3
25
26
24
27
23
22
A3
35
30 31
28
A4
4
29
33 32
34
A5
36
37
29
A6
A7
38
X
A8
B
5
46
47
48
49
18
C2
C1
50
20
2
E1
56
23
55
52
D
6
E2
60
58
59
57
F1
F2
62 63
64
22
8
60 61
67
65
F3
G1
7
66
62
4
52
68
70
70
69
H
G2
66
62
22
71
I1
I2
7
72
7
J2
J1
73
74
K1
22
K2
77
76
75
16
12
L1
62
16
16
3-8 mm
мм
3-8
M
8
2
L2
N
76
25
20
26
79
80
81
78
77
O
P
Q
R
17
S
U
T
V1
82
81
9
85
85
V2
W
10
84
83
V3
EESTI KEEL
PÖÖRDPLATESAAG
DW743N
Õnnitleme!
85
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
DW743N DW743N DW743N
QS/GB
LX
DK
Pinge
V 230
–
230
(Ainult Ühendkuningriik
ja Iirimaa)
V 230/115
115
230/115
Tüüp
2
2
3
Sisendvõimsus
230 V tööriistad
W 2000
2000
2000
115–120 V tööriistad W 1700
1700
1700
2850
2850
Vabakäigukiirus
min-1 2850
Saeketta läbimõõt
mm 250
250
250
Saeketta ava läbimõõt mm 30
30
30
Saeketta lehe paksus mm 2,2
2,2
2,2
Saehamba laius
mm
3
3
3
Lõhestustera laus
mm 2,3
2,3
2,3
Lõikenurk
vasak 45°
45°
45°
(max asendid)
parem 45°
45°
45°
Kaldnurk
(max asendid)
vasak 45°
45°
45°
Automaatpiduri
rakendusaeg
s < 10
< 10
< 10
Kaal
kg 37
37
37
Saagimissügavus
Nurga all saagimine (jn b)
Saagimisnurk
Materjali paksus
H mm
B mm
Sirge täisnurkne lõige
20
180
30
40
68
176
170
140
Märkused
Detail lükata
suunaja
vastu (X)
Tugidetail
pole vajalik
Plate pööratud 45° paremale
nurklõike jaoks
70
Plate pööratud 45° vasakule
nurklõike jaoks
20
Saepea pööratud 45° vasakule
kaldlõike jaoks
50
Platesae asend
Max pikisaagimisulatus
vasak/parem
mm 210/210
Saagimissügavus
90° all
mm 0-70
Saagimissügavus
45° all
mm 0-32
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
26
Täisnurkne
lõige max
kõrgusel
95
130
140
210/210
210/210
0-70
0-70
0-32
0-32
dB(A)
93
93
93
dB(A)
dB(A)
3
106
3
106
3
106
dB(A)
2,9
2,9
2,9
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt standarditele EN 61029-1
ja EN 61029-2-11.
Vibratsiooniemissiooni väärtus tasemel ah
ah =
m/s² 2,0
2,0
määramatus K =
m/s² 1,5
1,5
2,0
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 61029 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS: Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
11
EESTI KEEL
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel tuleb
arvesse võtta ka aega, mil tööriist on
väljalülitatud või pöörleb vabakäigul ning
tööd ei tee. See võib märkimisväärselt
vähendada kogu tööaja kestel mõjuvat
vibratsiooni.
Määratlege täiendavad ohutusmeetmed,
mis on vajalikud kasutaja kaitsmiseks
vibratsiooni tagajärgede eest:
elektritööriistade ja tarvikute hooldus,
käte hoidmine soojas ja tööprotsesside
korraldus.
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, peatoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
13 amprit, pistikus
Ühendkuningriik ja Iirimaa
115 V tööriist
16 amprit, peatoites
MÄRKUS. See seade on mõeldud ühendamaks
vooluallikasüsteemiga, mille Zmax maksimaalne
lubatud süsteemitakistus on 0,30 Ω liidespunktis
(voolu ühendukast) kasutaja varustusega.
Kasutaja peab veenduma, et seade on ühendatud
ainult vooluvõrguga, mis vastab ülal sätestatud
nõuetele. Vajaduse korral võib kasutaja küsida
ametliku vooluvõrgu firmast, milline on süsteemi
takistus liidespunktis.
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, mis, kui seda mitte vältida
toob kaasa surma või tõsise
vigastuse.
HOIATUS: Juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, mis, kui seda ei väldita,
võib lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST: Juhib tähelepanu
ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks
võib olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab toimingule, mis ei
ole seotud kehavigastustega, kuid
kui seda ei väldita,võib kaasa tuua
varalist kahju.
12
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
Tähendab teravat serva.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW743N
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALT-iga allpool asuval aadressil või viidake
kasutusjuhendi tagaküljel olevale informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALT-i nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
Ohutuseeskirjad
HOIATUS: Kui kasutatakse
elektritööriistu, peab järgima
elementaarseid ohutusnõudeid, sh
ohutusnõudeid mis puudutavad tule-,
elektrilöögi ja kehavigastusohtu.
Lugege enne seadme kasutamist juhiseid ja
hoidke juhised alles.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
Üldised ohutusnõuded
1. Hoidke tööala puhas.
Kuhjatud alad ning pingid võivad põhjustada
vigastusi.
EESTI KEEL
2. Võtke arvesse töökeskkonda.
Ärge laske tööriistal sattuda vihma kätte. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Hoide tööala hästi valgustatud
(250 - 300 Lux). Ärge kasutage tööriista
seal kus on oht tulekahjule või plahvatusele
jm, näiteks tuleohtlike vedelike ja gaaside
läheduses.
3. Kaitstke ennast elektrilöögi eest.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid). Kasutades tööriista ekstreemsetes
tingimustes (suur niiskustase, kui tekib
metallipuru jne), elektrilist ohutust saab
suurendada sisestades isoleeriva trafo või (FI)
maanduslekete lüliti.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal.
Ärge laske isikutel, eriti lastel, sattuda töösse,
katsuda tööriista või pikendusjuhet ning hoidke
nad tööalast eemal.
5. Säilitage tööriistu nõuetekohaselt.
Kui tööriistu ei kasutata, tuleb neid hoida
kuivas kohas luku taga, laste käteulatusest
eemal.
6. Ärge koormake tööriista üle.
Kui kasutada tööriista eesmärgipäraselt,
töötab see paremini ja ohutumalt.
7. Kasutage õiget tööriista.
Ärge koormake väikest tööriista, tehes sellega
suure tööriista tööd. Ärge kasutage tööriista
selleks mitteettenähtud kohtades, näiteks ärge
kasutage ketassaepinki lõikamaks puuoksi
ning palke.
8. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lohvakaid riideid või juveele,
kuna nad võivad sattuda liikuvatesse
osadesse. Välistingimustes töötamisel on
soovitatav kasutada mittelibisevaid jalanõusid.
Pikkade juuste puhul kasutage juuksevõrku.
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo
või tolmumaski kui töötate tingimustes,
mis tekitab tolmu või lendavaid osi. Kui
need osad võivad olla väga kuumad,
kandke lisaks kuumuskindlat põlle. Kandke
kuulmiskaitsevahendeid kogu aeg. Kandke
kiivrit kogu aeg.
10. Ühendage tolmuäratõmme.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja
kasutataks õigesti.
11. Ärge kahjustage kaablit.
Ärge kunagi jõnksutage toitejuhet, et seda
vooluvõrgust lahti ühendada. Hoidke kaablit
kuumuse, õli ja teravatest äärte eest. Ärge
kunagi kandke tööriista, hoides vaid selle
toitejuhtmest kinni.
12. Kinnitage töödeldav detail.
Võimaluse korral kinnitage detail pitskruvide
või kruustangide abil. See on ohutum kui
kasutada oma käsi ning see vabastab
mõlemad käed, töötamiseks tööriistaga.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlas asendis ja säilitage
tasakaal.
14. Hoidke tööriistu hoolikalt.
Säilitage lõiketerad teravad ja puhtad parema
ja ohutuma tulemuse tagamiseks. Järgige
juhiseid õlitamiseks ning lisaseadmete
vahetamiseks. Kontrollige tööriista regulaarselt
- kui märkate vigastusi laske need volitatud
töökojal korda teha. Hoidke käepidemed ning
lülitid kuivad, puhtad ning vabad õlist ning
määretest.
15. Eemaldage tööriistad vooluvõrgust.
Kui tööriista ei kasutata, tuleb enne hooldust
ning lisaseadmete vahetamist (näiteks terad,
kettad ja lõiketerad) seade eemaldada
vooluvõrgust.
16. Eemaldage reguleerimis- ning
mutrivõtmed.
Muutke harjumuseks kontrollida, et
reguleerimis- ning mutrivõtmed oleks
eemaldatud tööriista küljest enne tööle
hakkamist.
17. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil.
Enne vooluvõrguga ühendamist veenduge, et
toitelüliti on asendis OFF (Väljas).
18. Kasutage välistingimustesse sobivaid
pikenduskaableid.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ja vahetage kahjustatud kaabel välja.
Kui tööriista kasutatakse välitingimustes,
kasutage pikenduskaablit, mis on mõeldud
välitingimustes kasutamiseks ning vastavalt
markeeritud.
19. Olge tähelepanelik.
Jälgige, mida oma tegevust. Säilitage terve
mõistus. Ärge kasutage tööriista kui olete
väsinud või ravimite/alkoholi mõju all.
13
EESTI KEEL
20. Kontrollige seadet kahjustatud osade
suhtes.
Enne kasutamist kontrollige hoolikalt
tööriista ning toitekaablit, et veenduda nende
korrasolekut ning sobivuses ettenähtud
funktsiooni täitmiseks. Kontrollige seadet
liikuvate osade joondatuse ja kinnikiilumise,
osade purunemise ja kõigi muude tingimuste
suhtes, mis võivad tööriista tööd mõjutada.
Kahjustatud kaitsekate või mis tahes
muu osa tuleb viivitamatult lasta volitatud
hooldekeskuses remontida või uuega
asendada, kui selles juhendis ei määratleta
teisiti. Laske kahjustatud lülitid vahetada
selleks volitatud töökojas. Ärge kasutage
seadet, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja
lülitada. Ärge üritage tööriista ise remontida.
HOIATUS: Lisaseadmete kasutamine
igasuguseks muuks otstarbeks kui
selles kasutusjuhendis ette nähtud võib
lõppeda vigastusega.
21. Laske oma tööriist parandada
kvalifitseeritud isikul.
See elektritööriist on vastavuses kõigi
vastavate ohutusnõuetega. Remonttöid võib
teostada ainult selleks volitatud isik ning
kasutada tuleb originaalvaruosi; vastasel juhul
võib see kujutada kasutajale tõsist ohtu.
Lisaohutusnõuded pöördplatesaagidele
• Ärge lubage väljaõppeta inimestel seadet
käitada.
• Ärge kasutage saagi selliste materjalide
lõikamaks, mida tootja ei ole ette näinud.
• Valige lõigatava materjali jaoks õige saeketas.
• Ärge kasutage mõradega või vigastatud
saekettaid.
• Ärge kasutage HSS-saekettaid.
• Kasutage korralikult teritatud saekettaid.
Järgige saekettale märgitud maksimaalset
pöörlemiskiirust.
• Kasutage ainult tootja soovitatavaid saekettaid,
mis vastavad EN 847-1 nõuetele.
• Ärge kasutage saagi ilma korralikult
paigaldatud ja hoolatud kaitsekatete ja
lõhestusnoata, eriti ümberseadistamisel
järkamissae asendist pikisaagimise asendisse
ja vastupidi.
• Hoidke põrand seadme ümber tasakaalus,
hästi hooldatud ning vaba lahtistest
materjalidest nt laastudest ja jääkidest.
14
• Veenduge, et töökohal on piisav üld- või
kohtvalgustus.
• Vajadusel kasutage asjakohaseid
isikukaitsevahendeid, nagu näiteks:
– kuulmiskaitsed kuulmiskahjustuste saamise
ohu vähendamiseks;
– hingamisteede kaitse kahjulikust tolmust
tingitud hingamiselundite kahjustusohu
vähendamiseks;
– kindaid saeterade ja teiste karedate pindade
käsitsemiseks. Vajaduse korral tuleb
saekettaid hoida sobivas ümbrises.
• Ärge eemaldage jääke või teisi osasid
töödetaililt lõikamisalast sel ajal kui masin veel
töötab ning saepeats ei ole puhkeasendis.
• Kui laua sisestusdetail on kulunud, asendage
see uuega.
• Vahetage laud, kui pilu lauas on liiga lai.
• Teatage sindusse seadme tõrgetest, muu
hulgas näiteks kaitekatte või saeketta
purunemine, kohe, kui need avastate.
• Veenduge, et saeketta ülaosa on järkamissae
kaitsekattega täielikult kaetud.
• Veenduge, et pikisaagimisasendis on hoob
kindlalt tööasendisse fikseeritud.
• Veenduge, et järkamisasendis on hoob kindlalt
tööasendisse fikseeritud.
• Soone saagimise pikisaagimisasendis veenduge, et kasutate asjakohast kaitsesüsteemi.
Tapipesade saagimine pole lubatud.
• Puidu saagimise ajaks ühendage saag
tolmuäratõmbega. Arvestage alati teguritega,
mis mõjutavad tolmuga kokkupuudet, näiteks:
-– töödeldav materjal (puitlaastplaat tekitab
rohkem tolmu, kui puit);
-– saeketta nõuetekohane reguleerimine;
-– veenduge, et kohalik äratõmme ning
tõmbekapp, õhusuunajad ja suudmed on
nõuetekohaselt reguleeritud;
-– tolmuäratõmbe õhuvoolu kiirus on
nvähemalt 20 m/s.
• Ärge kasutage abrassiiv- või teemantkettaid.
• Ärge eemaldage jääke või saetava detaili
tükke lõikamisalast, kui masin veel töötab ning
saepea ei ole puhkeasendis.
• Õnnetuse või masina tõrke korral, lülitage
masin koheselt välja ning eemaldage
vooluvõrgust.
• Teatage tekkinud tõrkest ning tähistage
seade sobival viisil, et vältida teiste inimeste
EESTI KEEL
töötamast vigase seadmega.
• Kui saetera on blokeerinud ebanormaalse
jõu tõttu lõikamisel, lülitage seade välja ning
eemaldage vooluvõrgust. Eemaldage detail ja
veenduge, et saetera pöörleb vabalt. Lülitage
masin sisse ning alustage uue lõikamisega,
vähendatud jõuga.
• Ärge kunagi saagiga kergsulameid, eriti
magneesiumit.
• Kui olukord võimaldab, kinnitage seade
tööpingile, kasutades 8 mm läbimõõduga ning
80 mm pikkusega polte (jn C2).
Lisaohutusnõuded järkamissaagidele
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja pitskruvi
käepidemed on kindlalt kinnitatud enne mis
tahes töö alustamist.
• Ärge kasutage seadet ilma paigaldatud
kaitsekatteta või kui kaitsekate ei toimi või ei
ole korralikult kinnitatud.
• Ärge kasutage abrasiivkettaid.
• Enne lüliti vabastamist tõstke saeketas
detailist välja.
• Nurga all saagimiseks veenduge, et käepide
on kindlalt fikseeritud.
• Ärge kiiluge midagi ventilaatorisse, et mootori
võlli kinni hoida.
• Sael olev kettakaitse tõuseb õla alla laskmisel
automaatselt üles. Kui õlg üles tõstetakse,
langeb kaitse tagasi ketta kohale. Kaitset saab
tõsta käsitsi, paigaldades või eemaldades
saetera või sae kontrollimiseks. Ärge kunagi
tõstke terakaitset käsitsi, kui seade pole välja
lülitatud.
• Hoidke seadme ümber olev ava hästi
hooldatud ja lahtiste materjalideta, st
lõikelaastude ja mahalõigeteta.
• Kontrollige perioodiliselt, et mootori õhupesad
oleksid puhtad ja jääkidest vabad.
• Vahetage lõhestusnuga välja, kui see on
kulunud.
• Ärge kunagi kasutage saagi ilma
lõhestusnoata.
• Eemaldage seade vooluvõrgust enne
hooldustööde tegemist või terade vahetamist.
• Ärge asetage kätt saeketta lähedale, kui saag
on ühendatud vooluvõrguga.
• Ärge puhastage või tehke hooldustöid,
kui seade veel töötab ja saepea pole
puhkeasendis.
• Ärge püüdke liikuvat seadet kiiresti peatada,
pannes selleks tööriista või muu eseme vastu
tera. See võib põhjustada raskeid õnnetusi.
• Võimalusel kinnitage sade alati tööpingi külge.
• Valige lõigatava materjali jaoks õige saeketas.
• Kui kasutate lõikejoone laserit, veenduge,
et laser vastab 2. klassi nõuetee vastavalt
standardile EN 60825-1:2001. Ärge asendage
laserdioodi teist tüüpi dioodiga. Vigastuse korral laske laser parandada volitatud parandajal.
• Järgige saekettale märgitud maksimaalset
pöörlemiskiirust.
• Ärge kasutage seadet järkamisasndis, kui saeketta katisekate pole paigaldatud (50, jn D).
• Kasutage hoidjat või kandke kindaid, kui
käsitsete saeketast.
• Kasutage alati pulka detaili lükkamiseks. Ärge
saagige lühemat kui 30 mm pikkust detaili.
• Veenduge, et saeketas on korralikult
paigaldatud enne kasutamist.
• Ilma lisatoeta võimaldab seadme
konstruktsioon saagida järgmiste mõõtudega
detaile:
• Enne mis tahes lisaseadme kasutamist
lugege kasutusjuhendit. Lisaseadme sobimatu
kasutamine võib põhjustada kahjustuse.
• Veenduge, et saeketas pöörleb õiges suunas.
Hoidke lõiketera terav.
• Ärge kasutage kettaid, mille läbimõõt on
soovitatust väiksem või suurem. Õige ketta
leidmiseks vaadake tehnilisi andmeid.
Kasutage ainult käesolevas kasutusjuhendis
märgitud kettaid, mis vastavad standardile
EN 847-1.
• Kaaluge spetsiaalselt konstrueeritud
müravähendusketta kasutamist.
• Ärge kasutage HSS-saekettaid.
• Ärge kasutage mõradega või vigastatud
saekettaid.
– Kõrgus 68 mm x laius 140 mm x pikkus
600 mm
– Pikemad detailid tuleb toestada sobiva
lisalaua abil, nt DE3497. Kinnitage detail
alati kindlalt.
• Kinnitage detail alati kindlalt.
Lisaohutusnõuded saepinkidele
• Ärge kasutage saetera, mille paksus
on suurem või hamba laius väiksem kui
lõhestusnoa paksus.
15
EESTI KEEL
• Veenduge, et saeketas pöörleb õiges suunas
ning hambad on suunatud sae suhtes
ettepoole.
• Ilma lisatoeta võimaldab seadme
konstruktsioon saagida järgmiste mõõtudega
detaile:
• Veenduge, et kõik pitskruvid on kindlalt
pingutatud enne töö alustamist.
– Kõrgus 70 mm x laius 600 mm x pikkus
1500 mm.
• Veenduge, et kõik saekettad ja äärikud on
puhtad ning kettaseibi soonega serv jääb
saeketta poole. Pinguldage võllimutter kindlalt.
– Pikemad detailid tuleb toestada sobiva
lisalaua abil, nt DE3497 või DE3472.
• Hoidke saeketas terav ja paigaldage see
nõuetekohaselt.
• Veenduge, et lõhestusnuga on seatud
saekettast nõuetekohasele kaugusele maksimaalne vahemaa 5 mm.
• Ärge kunagi kasutage saagi ilma paigaldatud
ülemise ja alumise kaitsekatteta.
• Hoidke oma käed saeketta teelt eemal.
• Enne saeketta vahetatamist või seadme
hooldamist eemaldage saag vooluvõrgust.
• Kasutage alati detaili edasilükkamiseks pulka
ning hoidke oma käed vähemalt 150 mm
kaugusel saekettast.
• Kasutage seadme toiteks ainult ettenähtud
toitepinget.
• Ärge pange saekettale määrdeaineid, kui see
töötab.
• Ärge küünitage ümber saeketta selle taha.
• Hoidke lükkamispulk alati õigel kohal, kui te
seda ei kasuta.
• Ärge astuge seadme peale.
• Teisaldamise ajal veenduge, et saeketta
ülaosa on kaetud, nt kaitsekatte abil.
• Ärge kasutage kaitekatet sae tõstmisks või
teisaldamiseks.
• Ärge kasutage saeketast, mille paksus
on suurem või hamba laius väiksem kui
lõhestusnoa paksus.
• Kaaluge spetsiaalselt konstrueeritud
müravähendusketta kasutamist.
• Hoidke lükkamispulk alati õigel kohal, kui te
seda ei kasuta.
• Teisaldamise ajal veenduge, et saeketta
ülaosa on kaetud, nt kaitsekatte abil.
Lisaohutusnõuded platesaagidele
• Keelatud on serva kärpimine ning tappide ja
soonte saagimine.
• Kasutage alati pulka detaili lükkamiseks. Ärge
saagige lühemat kui 30 mm pikkust detaili.
16
Muud riskid
Käsiketassaagide kasutamisega kaasnevad
järgmised riskid.
– Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Pöörleva lõikeketta katmata osade poolt
põhjustatud õnnetuste oht.
– Vigastuse oht ketta vahetamisel.
– Sõrmede muljumise oht kaitsepiirde avamisel.
– Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu
sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt
puidutööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul).
Järgnevad tegurid suurendavad müra:
– Saetava materjali tüüp
– Saetera tüüp.
– Rakendatava jõu suurus.
Järgnevad faktorid suurendavad
hingamisprobleemide riski:
– Puitu saagides ühendamata tolmukoguja.
– Tolmuäratõmme on ebapiisav, sest
äratõmbesüsteemi filtrid on vahetamata.
– Kulunud saeketas.
– Detaili ei juhita täpselt.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
EESTI KEEL
1 Koostejoonis
Ärge kasutage nurgasaagi, kui
kaitsekate pole paigaldatud.
✔
• Veenduge, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
• Eemaldage saag ettevaatlikult pakendist.
Kirjeldus (jn A1–A8)
Kasutades seadet nurgasaena, lülitage
seda sisse ja välja vaid päästiku abil.
Ärge kasutage selleks lülituskarpi.
Kui kasutate seadet saepingiasendis,
peab lõhestusnuga olema paigaldatud.
Ärge kasutage seadet ilma
lõhestusnoata.
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
A1
1 Toitelüliti (saepingiasend)
2 Laua vabastushoob
3 Pööratava laua pitskruvi
4 Nurgasae laud
Ärge kasutage lõhestusnuga, kui
saag on seadistatud nurgasaagimise
asendisse. Veenduge, et lõhestusnuga
on lukustatud ülemises algasends
(jn A2).
5 Pööratav laud
6 Parempoolne piire
7 Vasakpoolne piire
8 Pööratava laua asendikolb
9 Nurgsakaala/laua sisu
Kandekoht
ANDMEKOODI ASUKOHT (JN A1)
Andmekood (39), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
10 Äratõmbeliitmik
11 Fikseeritud ülemine terakaitse
12 Liigutatav alumine terakaitse
13 Kaitsekatte vabastushoob
14 Juhtkäepide
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
A2
Pakendi sisu
14 Juhtkäepide
Pakend sisaldab:
16 Lõhestusnoa hoiukoht
1 Osaliselt kokkupandud seade
4 Jalad
1 Kast, mis sisaldab:
1 Ülemise kaitse saepingiasendi jaoks
1 Pingialuse kitse nurgasae asendi jaoks
1 Paralleelpiire
1 Detaili lükkamispulk
1 Kilekott, milles on:
4 M8 lukustusnupud
4 M8 x 50 kübarpeaga poldid
4 D8 lameseibid
1 Lukustustopend
1 Kasutusjuhend
15 Päästiklüliti (nurgasaega töötamiseks)
17 Detaili lükkamispulga hoiukoht
18 Jalg
19 Käpp
20 Laua lukustusseadis
21 Saelaua kandur
22 Kalde pitskruvi käepide
SAEPINGIASEND
A3
22 Kalde pitskruvi käepide
23 Kõrguse regulaator
24 Saepingi laud
25 Ülemine terakaitse
17
EESTI KEEL
26 Paralleelpiire
NURGASAEASEND
27 Nurgapiire (lisavarustus)
Nurgasae asendis kasutatakse saagi vertikaalselt,
nurga all või kaldasendis.
LISAVARUSTUS
Kasutamiseks nurgasae asendis:
A4
28 Reguleeritav tugi 760 mm (max kõrgus)
(DE3474)
29 Tugisiinid 1000 mm (DE3494)
29 Tugisiinid 500 mm (DE3491)
SAEPINGIASEND
Kui saag pöörata ümber kesktelje tagurpidi, saab
seda kasutada puidu pikikiudu saagimiseks ning
suurte detailide saagimiseks käsitsi edasilükkamise
teel piki saelauda.
HOIATUS. Ärge kasutage seadet
selleks mitte-ettenähtud eesmärkidel.
30 Pööratav tõkis (DE3462)
Elektriohutus
31 Laiuse kiil lühikeste detailide jaoks
(kasutamiseks koos juhtsiinidega [29])
(DE3460)
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
32 Eemaldatatava tõkisega tugi (DE3495)
Seade on I klassi konstruktsiooniga, mille kohaselt
on vajalik maandatud elektriühendus.
33 Eemaldatud tõkisega tugi (DE3495)
34 Materjali pitskruvi (DE3461)
A5
35 Rulli tugilaud (DE3497)
Kasutamiseks saepingi asendis:
A3
27 Nurgapiire (DE3496)
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud voolujuhtme vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
A6
Toitepistiku vahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
36 Pikenduslaud (DE3472)
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
A7
37 Üksik libisev laud (DE3471)
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
Ei ole näidatud
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
– Libisev topeltlaud
Kasutamiseks igas asendis:
A8
38 Kolmesuunaline tolmuäratõmbekomplekt
(DE3500)
SIHTOTSTARBELINE KASUTAMINE
See DEWALTi pöördplatesaag sobib kasutamiseks
nii nurgasaena kui ka saepingina ning võimaldab
teil täpset ja ohutult teha kõiki peamisi
saagimistöid, nagu piki- ja ristikiudu ning nurga all
ja kaldu saagimine.
Seade on mõeldud kasutamises
karbiidhammastega saekettaga, mille nimiläbimõõt
on 250 mm. Puidu, puidutoodete ja plastide
saagimiseks professionaalsel tasemel.
18
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
TOITEPISTIKU PAIGALDAMINE 115 V
SEADMETELE (AINULT ÜHENDKUNINGRIIK JA
IIRIMAA)
• Pistiku peab paigaldama pädev isik. Kahtluse
korral pöörduge DEWALTi remondikeskusse
või kvalifitseeritud elektriku poole.
• Paigaldada võib ainul BS EN60309 (BS4343)
pistiku, mis talub 16 A voolu ja mille
maanduskontakti asukoht on 4h.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud kolmesoonelist pikendusjuhet, mis
EESTI KEEL
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
tehnilist informatsiooni).
Minimaalne juhi ristlõike suurus on 1,5 mm2.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Lahtipakkimine
HOIATUS. Seadme teisaldamiseks
paluge alati abi. Üksinda tõstmiseks on
seade liiga raske.
• Eemaldage kastist lahtine pakkematerjal.
• Tõstke seade kastist välja.
• Võtke kasist välja karp seadme osadega.
• Eemaldage seadmelt ja kogu ülejäänud
pakkematerjal.
Jalgade paigaldamine (jn C1)
Kui jalad on paigaldatud, võib seadme asetada
püstiasendisse.
• Pöörake seade tagurpidi.
• Pistke kinnituspolt (47) lameda külje poolt läbi
iga jala (18) augu.
• Kinnitage iga poldi otsa seib (49) ja
lukustusnupp (48).
• Asetage jalad (18) kinnituskohtadesse (46),
mis asuvad saelaua all nurkades. Jälgige iga
jaa juures, et lukustusnupp ja seib asuksid
lahtisest poldipesast väljaspool.
• Pinguldage lukustusnupud.
• Pöörake seade püsti. Veenduge, et seade on
horisontaalne; vajadusel reguleerige jalgade
pikkust.
Seadme paigaldamine tööpingile (jn C2)
Kui jalad on eemaldatud, saab masina asetada
tööpingile. Ohutuse tagamiseks tuleb seade
asetada tööpingile ning kinnitada 8 mm läbimõõdu
ja 80 mm pikkade poltide abil.
PAIGALDAMINE NURGASAE
ASENDISSE
Lauaaluse kaitsekatte paigaldamine (jn D)
Lauaalune kaitsekate (50) paigaldatakse saepingi
ketta peale.
• Kinnitage kaks kaitsekatte vasakul poolel
olevat konksu saeketta ava (52) piklikutesse
soontesse.
• Asetage kaitsekate lauale ja vajutage
lukustusmuhvi sisse.
• Eemaldamiseks vabastage lukustusmuhv
kruvikeeraja abil ja jätkake vastupidises
järjekorras.
Saepea ja saelaua ümberpööramine (jn A3, E1, E2)
• Hoidke saelauda ühe käega ja vajutage laua
vabastushooba (2) vasakule (jn E1).
• Suruge laua esiosa allapoole ja pöörake
laud tagurpidi, nii et mootor jääb pealepoole
ja eend haakub laua lukustusseadise (20)
hammastega.
• Saepead hoitakse paigal eestpoolt
kinnitusrihmaga ning tagant regulaatori (23)
abil (jn A3).
• Eemaldage rihm.
• Pöörake ratast (55) vastupäeva, hoides
pead all, kuni saate U-kujulise (56) klambri
vabastada (jn E2).
• Pöörake kõrguse regulaatorit ja lükake see
üles.
• Hoidke saepead kinni ja laske sel tõust vedru
jõul üles puhkeasendisse.
Saeketta paigaldamine (jn A2,
F1–F3)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
HOIATUS. Saeketast võib vahetada
ainult kirjeldatud viisil. Kasutage
19
EESTI KEEL
ainult saeketast, mis vastab Tehniliste
andmete nõuetele; kat nr: DT4321.
HOIATUS. Uue saeketta hambad
on väga teravad ja võivad tekitada
vigastuse.
HOIATUS. Kasutage saeketast vaid
nurgasae asendis oleval seadmel.
• Veenduge, et lõhestusnuga (16) on kindlalt
ülemises puhkeasendis (jn A2).
• Sisestage kuuskantvõti (57) läbi
ülekanderihma ümbrises oleva augu (58) võlli
otsa (jn F1). Kinnitage lehtvõti (59) saeketta
lukustuskruvile (60) (jn F2).
• Saeketta lukustuskruvil on vasaku käe keere.
Hoidke kuuskantvõtit kindlalt paigal ja keerake
lehtvõtit päripäeva, et kruvi vabastada.
• Vajutage pealukusti kaitekatte vabastushooba
(13), et vabastada alumine kaitsekate (12);
seejärel tõstke alumine kaitsekate nii kõrgele
kui võimalik.
• Eemaldage saeketta lukustuskruvi (60) ja
välimine kettaäärik (61) (jn F3).
• Veenduge, et sisemine äärik ja mõlemad
saeketta küljed on puhtad ja tolmuvabad.
• Paigaldage uus saeketas (62) sisemise ääriku
(64) rõngale (63), nii et saehambad on ketta
alumises servas suunatut sae tagaosa poole
(kasutajast eemale).
• Asetage saeketas ettevaatlikult klohale ja
vabastage alumine kettakaitse.
• Paigaldage välimine äärik.
• Pingutage saeketta lukustuskruvi (60),
vastupäeva pöörates, hoides samal ajal teise
käega kuuskantvõtit.
• Asetage lehtvõti ja kuuskantvõti tagasi
säilituskohta.
HOIATUS. Pärast saeketta
paigaldamist või vahetamist
veenduge, et ketas on täielikult kaetud
kaitsekattega. Veenduge, et lehtvõti
ja kuuskantvõti on asetatud tagasi
säilituskohta.
Reguleerimine nurgasae asendisse
HOIATUS. Saeketast võib vahetada
ainult kirjeldatud viisil. Kasutage
ainult saeketast, mis vastab Tehniliste
andmete nõuetele; kat nr: DT4321.
20
See nurgasaag on täpselt seadistatud juba
tehases. Kui reguleerimine osutub vajalikuks
seoses transportimisega või muudel põhjustel,
järgige allpool loetletud samme. Korra reguleeritud,
peaksid reguleerimised olema täpsed.
Saeketta ja piirde vahelise
asendi kontrollimine ja reguleerimine (jn D, G1, G2, H)
Kui saepea on püstasendis ja kalde pitskruvi (22)
on vabastatud, keerake lukustuskruvi (65) lahti
pööratava laua asendikolvi (8) abil (jn G1).
• Tõmmake saepead allapoole, kuni saeketas
siseneb saeketta pilusse.
• Asetage nurgik (66) piirde ja saetera (62)
vastu vasakul poolel (7) (jn G2). Nurk peab
olema 90°.
HOIATUS. Nurgik ei tohi puudutada
saehambaid.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt.
• Pöörake ekstsentrikregulaatorit (67), kuni
saeketta külg on nurgiku haaraga paralleelne
(jn G1).
• Pingutage lukustuskruvi (65).
• Veenduge, et punased märgid (68) saeketta
pilu (52) lähedal on kohakuti 0° asendiga (69)
mõlemal skaalal (jn H).
• Kui reguleerimine on vajalik, vabastage kruvid
(70) ja joondage märgid. Ka 45° asend peaks
nüüd olema täpne. Vastasel juhul ei ole
saeketas pööratava laua suhtes täisnurga all
(vt teavet allpool).
Saeketta ja laua vahelise asendi kontrollimine ja reguleerimine (jn I1, I2)
• Vabastage kalde pitskruvi (22) (jn I1).
• Lükake saepead paremale, täiesti
vertikaalsesse asendisse, ja pingutage kalde
pitskruvi.
• Tõmmake saepead allapoole, kuni saeketas
siseneb saeketta pilusse.
• Asetage nurgik (66) lauale ja vertikaalset
saeketta (62) vastu (jn I2). Nurk peab olema
90°.
HOIATUS. Nurgik ei tohi puudutada
saehambaid.
EESTI KEEL
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt.
• Vabastage kalde pitskruvi (22) (jn I1) ja
pöörake vertikaalasendi seadekruvi (71)
sissepoole või väljapoole, kuni saeketas on
laua suhtes 90° nurga all nurgikuga (66)
mõõdetuna (jn I2).
Saagimisnurga kontrollimine
ja reguleerimine (jn A1, A2, H)
Täisnurk ja 45° nurk on fikseeritud.
• Tõmmake pööratava laua lukustuskolb (8)
üles ja pöörake seda veerandpöörde võrra
vastupäeva (jn A1).
• Laske pööratava laua pitskruvi (3) lahti.
Käepidemel on põrkratta toime, kuid
käepideme täielik pöörlemine pole võimalik.
• Võtke juhtkäepidemest (14) kinni (jn A2),
vajutage kaitsekatte vabastushooba (13) ja
langetage saab umbes poole peale (jn A1).
• Pöörake saepea koos pööratava lauaga
vajalikku asendisse.
• Pingutage pööratava laua pitskruvi (3).
Pööratava laua fikseerimiskolb (8) haakub
automaatselt (jn A1).
Punaste märkide (68) abil saab saelauda (4)
seada iga nurga alla vahemikus 0° kuni 45° nii
paremale kui ka vasakule (jn H).
Kaldenurga kontrollimine ja
reguleerimine (jn J1, K1, K2)
• Lükake külgpiire vasakule, nii kaugele kui
võimalik (jn J1).
• Vabastage kalde pitskruvi (22) ja seadke
saepea vasakule. See on 45° kaldeasend.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt.
• Keerake fikseerimiskruvi (73) sisse- või
väljapoole, kuni osuti (74) näitab 45°.
PAIGALDAMINE SAEPINGI
ASENDISSE
Ümberseadistamine nurgasae
asendit saepingi asendisse
(jn A1–A3, E2, L1, L2)
• Seadke saeketas 0° risti saagimise asendisse,
nii et pööratava laua fikseerimiskolb (8) ja
pööratava laua pitskruvi (3) on fikseeritud
(jn A1).
• Vabastage lõhestusnoa pitskruvi (75) vaid nii
palju, et lõhestusnoa saab pessa sisestada
(jn L1).
• Võtke saepea kõrvalt säilituskohast
lõhestunuga (16) (jn A2).
• Jätkake vastavalt fikseeritud asendite valimise
juhistele. Pööratava laua fikseerimiskolbi ei
saa kasutada vahepealsete nurkade all.
• Vajutage kaitsekatte vabastushooba (13), et
vabastada kaitsekate (12); seejärel tõstke
terakaitse nii kõrgele kui võimalik (jn A1).
HOIATUS. Tehke alati proovisaagimine
ja kontrollige seade täpsust.
• Lükake lõhestusnoa kinnitusosa (76) lõpuni
paigalduspessa (77) (jn L1). Pingutage
pitskruvi.
Piirde seadmine (jn J1, J2)
Piirde vasaku poole liigutatavat osa saab
reguleerida detailile maksimaalse toe tagamiseks
saeketta lähedal, lastes samal ajal sael kalduda
täielikult 45° vasakule. Libisemisulatus on mõlemas
suunas piiratud tõkestitega. Piirde reguleerimine
(7).
• Tõstke hoob (72) üles, et piire (7) vabastada.
• Lükake piire vasakule.
• Proovige saagi käivitamata, kas saekettal on
liikumisruumi. Reguleerige piire saekettale nii
lähedale kui on vajalik detailile maksimaalse
toe tagamiseks, segamata seejuures õla üles
ja alla liikumist.
• Vajutage hoob (72) alla, et piire fikseerida.
• Vabastage ettevaatlikult alumine kaitsekate,
kuni see toetub lõhestusnoa seest väljaulatuva
serva vastu.
• Eemaldage laua-alune kaitse.
• Tõmmake seaepea alla ja pöörake kõrguse
regulaatorit (23), kuni selle U-kujuline osa (56)
haakub alusel oleva tihvtiga (jn E2).
• Pöörake regulaatori ratast (55), kuni saeketas
ja lõhestusnuga ulatuvad läbi saepingu laua
(24) (jn A3) ning saagimissügavus saepingi
asendis on maksimaalne.
HOIATUS. Saeketas ei tohi puudutada
alumist terakaitset.
• Tõmmake laua vabastushoob (2) vasakule,
tõstke laua esimest osa ja pöörake laud 180°
ringi, kuni laua lukustusseadise hambad
(20) jaakuvad automaatselt saeketta
21
EESTI KEEL
kinnitushoovaga ning fikseerivad seadme
saepingi asendis (jn L2).
HOIATUS. Olge ettevaatlik ja vältige
vabastatud saelaua kukkumist.
Lõhestunoa asend (jn M)
• Paigaldage lõhestusnuga (16) eelkirjeldatud
asendisse. Pärast paigaldamist ei vaja
lõhestusnuga enam reguleerimist.
Ülemise kettakaitse paigaldamine (jn N)
Ülemine kettakaitse (25) on kiirelt ja lihtsalt
paigaldatav tänu vedru abil lõhestusnoa
(16) avausse fikseeritavale kolvile pärast
saepingiasendisse pööramist.
Fikseerige ülemine kettakaitse (25) lõhestusnoa
külge, tõmmates nuppu (76) ja lastes kolvil
kaitsekatte fikseerida.
HOIATUS. Ärge kasutage saagi
saepingi asendis ilma, et kettakaitse
oleks õigesti paigaldatud.
Paralleelpiirde paigaldus ja
reguleerimine (jn O)
Kahe kõrgusega paralleelpiiret (26) saab kasutada
kahes asendis (11 mm ja 60 mm). Paralleelpiirde
saab kinnitada saeketta mõlemale küljele.
PIIRDE PAIGALDAMISEKS SOBIVALE
KÜLJELE TOIMIGE JÄRGMISELT.
• Vabastage nupp (77).
• Paigaldage piire lauale.
• Pingutage nupp (77).
HOIATUS. Kasutage 11 mm kõrgust
piirdeprofiili madalate detailide
pikikiudu saagimiseks, mis võimaldab
lükkamispulga sisestada saeketta ja
piirde vahele (17).
HOIATUS. Piirde tagumine ots peab
olema samal kõrgusel lõhestusnoa
esimese otsaga.
Ümberseadistamine saepingi
asendit nurgasae asendisse
(jn A3, D, E1, E2, L1)
• Eemaldage paralleelpiire (26) (jn A3).
• Keerake kõrguse regulaatori (23) ratast (55),
et võimaldada maksimaalne lõikamissügavus
nurgasae saendis (jn E2).
• Jätkake vastavalt juhistele jaotises “Saepea ja
laua ümberpööramine”.
• Keerake lõhestusnoa pitskruvi (75) lahti ja
eemaldage lõhestusnuga (16), hoides samal
ajal kinni terakaitset (12) (jn L1).
• Langetage terakaitse.
• Asetage lõhestusnuga saepea kõrval olevasse
säilituskohta.
• Paigaldage laua alune kaitsekate (50) (jn D).
Enne kasutamist
• Lükake kinnitus vasakult või paremalt soonde.
Fikseerimisplaat (78) haakub laua esiserva
taha.
• Paigaldage sobiv saeketas. Ärge kasutage
liialt kulunud kettaid. Seadme maksimaalne
pöörlemiskiirus ei tohi ületada saeketta
vastavat kiirust.
• Pingutage nupp (77).
• Ärge üritage lõigata liialt väikseid detaile.
• Kontrollige kas piire on saekettaga paralleelne.
• Võimaldage sael lõigata vabalt. Ärge kasutage
jõudu.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt.
• Reguleerige piire saekettaga paralleelseks,
kontrollides saeketta ja piirde vahemaad
saeketta esimeses ja tagumiseks servas.
Reguleerimiseks keerake piirde kinnituse
küljes olevat seadekruvi vajadusel sisse- või
väljapoole.
Piire on algselt seadistatud terast paremale.
PIIRDE PAIGUTAMISEKS SAEKETTAST
VASAKULE TOIMIGE JÄRGMISELT.
• Vabastage nupp (77).
• Tõmmake kinnitus (79) soonest välja ja
sisestage teiselt poolt.
22
• Enne saagimist laske mootoril saavutada
täiskiirus.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja pitskruvid
on kindlalt pingutatud.
TOIMIMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Järgige turvanõudeid ja
kohalkduvaid eeskirju.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
EESTI KEEL
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
LIHTSAD LÕIKED SAEGA
HOIATUS.
Ilma kaitsekatteta saagimine on ohtlik. Kaitsekatted
peavad olema saagimise ajal paigaldatud.
• Juhime Suurbritannia kasutajate
tähelepanu "puidutöömasinate 1974
a määrusele" ja selle hilisematele
muudatustele.
• Veenduge, et saetav materjal on
kindlalt kohale kinnitatud.
• Rakendage tööriistale vaid kerget
survet ja ärge suruge saetera külje
pealt.
• Vältige ülekoormamist.
Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus on
seadistatud teile sobivaks. Masina tööpind tuleb
valida nii, et operaatoril oleks tööst hea ülevaade
ning piisavalt vaba liikumisruumi materjali
käsitsemiseks.
Vibratsiooni mõju vähendamiseks veenduge,
et töökeskkond ei oleks liialt külm, seade ning
tarvikud oleksid hästi hooldatud ning kastuatava
materjali mõõdud vastaksid seadmele.
Sisse- ja väljalülitamine
(jn A1–A2, P)
Seadmel on kaks teineteisest sõltumatud
lülitussüsteemi. Saepingi asendis kasutatakse
toitelülitit (1) (A1). Nurgasae asendis kasutatakse
päästiklülitit (15) (A2).
SAEPINGI ASEND (JN P)
Toitelüliti kasutamine saepingi asendis pakub
mitmeid eeliseid.
– Kaitse voolukatkestuse eest: kui elektrivool
peaks katkema, tuleb lüliti käsitsi lähtestada.
– Turvalisem: hingedel kaitseümbrise plaadi
saab tabaluku abil lukustada. Plaat on
ühtlasi ka kergelt leitav hädaseiskamisnupp,
kuna plaadi esiosale vajutamisel surutakse
seiskamisnupp alla.
Seadme sisselülitamiseks vajutage rohelist
käivitusnuppu (80).
Saagimine nurgasae asendis
• Veenduge, et lauaalune kaitsekate ei ole
saepuru täis
• Mittemetallist materjali saagimiseks tuleb detail
alati fikseerida.
Üldine käsitsemine
– Nurgasae asendis lukustatakse saepea
automaatselt ülemisse puhkeasendisse.
– Kaitsekatte vabastsushoova vajutamisel
saab saepead liigutada. Saepea allapoole
liigutamisel hakkab alumine kaitsekate liikuma.
– Kui saagumine on lõpetatud, ärge üritage
alumise kaitsekatte puhkeasendisse naasmist
takistada.
– Äralõigatava materjali miinimumpikkus on
10 mm.
– Lühikese materjali saagimiseks (min 190 mm
saekettast vasakul või paremal) soovitame
kasutada lisavarustuses olevat materjali
pitskruvi.
– UPVC-st profiilide saagimiseks tuleb materjali
taha asetada puidust tugiliist, et saetavat
materjali nõuetekohaselt toestada.
Täisnurkne vertikaallõige
(jn Q)
• Seadke pööratav laud 0° alla ja veenduge, et
lukustuskolb on fikseeritud.
• Keerake pööratava laua pitskruvi kinni.
• Asetage lõigatav puit piirde vastu. Võtke
käepidemest kinni ja vajutage kaitsekatte
vabastushooba.
• Lülitage saag sisse.
• Võimaldage sael lõigata vabalt. Ärge kasutage
jõudu.
Seadme väljalülitamiseks vajutage punast
seiskamisnuppu (81).
• Pärast lõike lõpetamist vabastage lüliti ja
oodake kuni saetera on jäänud täielikult
seisma, enne kui lasete saepea tagasi ülemise
puhkeasendisse.
NURGASAE ASEND (JN A2)
• Vabastage kaitsekatte vabastushoob.
Sae sisselülitamiseks vajutage päästiklülitit (15).
Seadme väljalülitamiseks vabastage päästiklüliti.
HOIATUS. Kahjustuste vältimiseks
ärge laske alla vajutatud saepead lahti.
23
EESTI KEEL
Nurga all saagimine (jn R)
• Reguleerige saagimisnurk sobivaks.
• Lülitage saag sisse ja laske sael saavutada
täiskiirus.
• Jätkake saagimist nii nagu täisnurkse
vertikaallõike puhul.
• Lükake detail aeglaselt ülemise kaitsekatte
alla, hoides detaili samas kindlalt piirde vastas.
Laske saekettal lõigata, ärge suruge detaili
tugevalt edasi. Saeketta pöörlemiskiirus tuleks
hoida ühtlasena.
• Vältige saeteraga laua lõikamist, kui
saagimisnurk ei ole 45°.
• Saekettale lähenedes kasutage kindlasti pulka
(17) detaili lükkamiseks.
• Veenduge, et pööratava laua pitskruvi on
korralikult pingutatud.
HOIATUS. Puitdetaili otsa saagimisel
väikse äralõikega asetage detail nii,
et äralõige oleks saeketta sellel küljel,
millel nurk piirde suhtes on suurem:
nurk vasakule, äralõige paremal.
Kaldlõige (jn A2, S)
• Vabastage kalde pitskruvi (22) ja kallutage
saepea vajaliku kalde alla.
• Keerake kalde pitskruvi kinni.
• Jätkake saagimist nii nagu täisnurkse
vertikaallõike puhul.
Nurga ja kalde all saagimine
See on kombinatsioon nurk- ja kaldlõikest.
Piirväärtused on 35° nurklõikele ja 30° kaldlõikele.
Ärge neid piirväärtusi ületage.
Esmalt reguleerige kaldenurk ning siis nurgasae
nurk.
Saagimine saepingi asendis
• Kasutage alati lõhestusnuga.
• Veenduge alati, et lõhestusnuga ja kettakaitse
on täpselt joondatud.
• Veenduge, et nurgasaag on lukustatud 0° alla.
HOIATUS. Ärge kasutage seda asendit
metalli saagimiseks.
Pikisaagimine (jn A2, T)
• Seadke kaldenurgaks 0°.
• Reguleerige saetera kõrgus sobivaks. Saetera
on sobival kõrgusel, kui kolme saehamba
tipud ulatuvad puidu pealispinnast välja.
• Seadke paralleelpiire sobivale kaugusele.
• Asetage detail lauale ja lükake paralleelpiirde
vastu. Hoidke töödetail umbes 25 mm
kaugusel saekettast.
• Hoidke mõlemad käed saketta liikumisteelt
eemal.
24
• Pärast lõike lõpetamist lülitage saag välja,
laske saekettal seiskuda ja eemaldage detail.
HOIATUS. Ärge lükake ega hoidke
detaili äralõigatud poolelt.
HOIATUS. Väikeste detailide
saagimiseks kasutage alati pulka.
Kaldlõide (jn U)
• Vabastage kalde pitskruvi ja seadke saepea
sobiva nurga alla.
• Materjali saeketta ja piirde vahele
kinnikiilumise vältimiseks paigutage piire
kettast vasakule.
• Jätkake sarnaselt vertikaalsele saagimisele.
Nurga all saagimine (jn V1–V3)
• Pikisaagimise piirde reguleerimiseks
vabastage tõkise lukustusmutter (81) ja
kruvige tõkist (82) sisse- või väljapoole, kuni
osuti näitab 0° (jn V1).
• Reguleerige saeketta kõrgus ja nurk.
• Lükake pikisae piirde liugur (83) laua vasakus
servas olevasse soonde (84) (jn V2).
• Vabastage pikisaagimise lukustusnupp (85) ja
pöörake piire vastavalt skaalale sobiva nurga
alla (jn V3).
• Pingutage pikisaagimise lukustusnupp (85).
• Asetage detail pikisaagimise piirde tasase
pinna vastu. Lülitage saag sisse ja detaili
kindlalt piirde vastas hoides lükake detaili
koos soones liikuva piirdega saeketta suunas.
Pärast lõike lõpetamist lülitage saag kohe
välja.
Piirde asendid saepingi korral
(jn W)
– Õhukese materjali pikisaagimiseks kasutage
11 mm kõrgust piirde külge ning asetage piire
lõhestusnoa esiservaga kohakuti.
– Paksema materjali jaoks kasutage 60 mm
kõrgust piirde külge.
EESTI KEEL
– Kitsa ja lühikese detaili risti saagimiseks
(jn W):
•
asetage paralleelpiirde madalam
külg saeketta poole ja seadke piirde
tagumine ots kohakuti saeketta
esiservaga;
•
asetage detail pikisaagimise piirde vastu
(0° või 90° all) ning saagimiseks lükake
pikisaagimise piiret.
•
Et vältida väikeste mahalõigatud tükkide
saeketta vastu põrkumist, valmistage
puidust kiilukujuline abidetail ja kinnitage
see töölaua tagaserva, saeketta
paremale küljele piisavalt lähedale, et
mahasaetud klotsid saekettast paremale
eemale juhtida.
– Pika kitsa (< 120 mm) materjali saagimine.
•
Seadke piire kõige tagumisse
asendisse, et pikka materjali võimalikult
otse hoida.
•
Lükake materjali edasi, hoides seda
kahe käega (kummaltki poolt saeketast).
•
Saeketta lähedale jõudes kasutage
pulka.
•
Toetage pikka materjali väljumispoolel.
– Laiema (> 120 mm) materjali saagimine.
•
Seadke piire vastavalt joonisele W,
kui saetav materjal kipub saeketta
või lõhestusnoa ja piirde vahele kinni
kiiluma.
Lisavarustus
HOIATUS. Enne mis tahes tarvikute
paigaldamist eemaldage saag
vooluvõrgust.
HOIATUS. Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seademga lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
SAEPURU ÄRATÕMBEKOMPLEKT (JN A1, A2,
A8)
Seade on varustatud kolme saepuru
eemalduskohaga iga saagimisasendi jaoks.
• Puidu saagimisel ühendage alati saepuru
äratõmbeseade, mis vastab kohalduvatele
määrustele tolmuäratõmbe kohta.
HOIATUS. Võimaluse korral
ühendage tolmu äratõmbeseade,
mis vastab kohalduvatele määrustele
tolmuäratõmbe kohta.
Ühendage kohalduvatele määrustele vastav
äratõmbeseade. Õhukiirus välises süsteemis peab
olema 20 m/s +/- 2 m/s. Õhukiirust mõõdetakse
ühendustoru liitmikus, kui tööriist on ühendatud,
kuid ei tööta.
Tolmu äratõmbekomplekt on saadaval seadme
lisavarustusena (DE3500)
1. Ühendage äratõmbetoru liitmikuga; pikem
voolik on mõeldud ülemisele liitmikule.
2. Ühendage voolikud kolmesuunalise liitmikuga.
Ühendamine nurgasae asendis
• Ühendage üks toru lauaaluse kaitsekattega.
• Ühendage üks toru väikese läbimõõduga
liitmikuga ning üks toru suure läbimõõduga
liitmikuga, kasutades sobivaid üleminekuid.
• Ühendage voolikud kolmesuunalise liitmikuga.
• Ühendage kolmesuunalise liitmiku väljund
äratõmbesüsteemi voolikuga.
Ühendamine saepingi asendis
• Vahetage saekettakaitse äratõmbekomplektis
oleva kaitsekattega ja ühendage sellega
lauaalusest kaitsekattest tulev voolik.
• Jätkake vastavalt nurgassaagimise asendi
juhistele.
NURGASAE LISATUGI/PIKITÕKIS (JN A4)
Lisatoe ja pikitõkise saab paigaldada paremale või
vasakule poolele, kahe vastava komplekti korral
aga mõlemale poolele.
• Paigaldage osad 28–34 kahele juhtsiinile (29).
• Kasutage pööratavat tõkist (30) kuni 210 mm
laia laua ristisaagimiseks (paksus 15 mm).
RULLTUGILAUD (JN A5)
Rulltugilaua saab paigaldada nurgasaagimise
asendis sae paremale või vasakule poolele, kahe
vastava komplekti korral aga mõlemale poolele.
Saepingi asendis saab tugilaua paigaldada ka
saelaua pikenduseks selle ette või taha.
KÜLGMINE ABILAUD (JN A6)
Külgmine abilaud suurendab vahemaad
pikisaagimise piirdest saekettani 600 mm võrra
või enam, olenevalt seadmele paigaldatud
vardapikkusest ja laua kinnitusasendist. Külgmist
abilauda tuleb kasutada koos juhtsiinidega (29)
(lisavarustus).
25
EESTI KEEL
Reguleeritav laua esiservas on skaala ning see
on varustatud tugeva alusega juhtvarraste külge
kinnitamiseks.
• Paigaldage abilaud seadme paremale
küljele, pikenduseks mõlemal laual olevale
kaugusskaalale.
• Määrige regulaarselt pööratava laua liugpinda
liikumatu laua soones vähese õliga.
• Puhastage osi, millele koguneb saepuru ja
tolmu, regulaarselt kuiva harjaga.
ÜHEOSALINE LIUGLAUD (JN A7)
Liuglaud (37) võimaldab saagida tahvleid, mille
mõõdud saekettast vasakul on 1200 x 900 mm.
Juhtvardad on paigaldatud tugevasse valumetallist
plokki, mille saab seadmest kiirelt eemaldada ning
mis on igas tasapinnas reguleeritav.
Piire sisaldab täispikkuses mõõdulindi
reguleeritava tõkise kiireks seadisetamiseks, ja
reguleeritava toe kitsama materjali jaoks.
KAHEOSALINE LIUGLAUD
Liuglaud võimaldab saagida tahvleid, mille laius
saekettast vasakul on kuni 1850 mm.
Transport
HOIATUS. Teisaldage seadet alati
vaid saepingi asendis, kui ülemine
seakettakaitse on paigaldatud.
• Eemaldage jalad.
HOIATUS. Seadme teisaldamiseks
paluge alati abi. Üksinda tõstmiseks on
seade liiga raske.
HOOLDAMINE
Teie DEWALT-i elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult
teeniks, tuleb seda nõueteohaselt hooldada ja
korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Määrimine
Mootori laagrid on määrdega täidetud ja
veekindlad.
26
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Selliste
tööde ajal kandke heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista osades kasutatud
materjale. Kasutage vaid veega ja
pehmetoimelise seebiga niisutatud
lappi. Ärge laske vedelikel sattuda
tööriista sisse; ärge kastke tööriista või
selle osi vedelikku.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt lauda.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt tolmukogumissüsteemi.
Enne kasutamist kontrollige hoolikalt ülemist
saekettakaitset, alumist liigutatavat kettakaitset
ning saepuru äratõmbetoru nõuetekohase
toimimise suhtes. Veenduge, et saepuru, tolm ja
materjalitükid neid osi ei ummista.
Kui materjalitükke on kiilutud saeketta ja
katisekatete vahele, eemaldage saag vooluvõrgust
ja järgige jaotises Saeketta paigaldamine olevaid
juhiseid. Eemaldage materjalitükid ja paigadalge
saeketas.
Lisavarustus
HOIATUS. Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTi pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTi
soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALT-i toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALT-i toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALT-i kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT-i volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
КОМБИНИРОВАННАЯ ПИЛА
DW743N
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DW743N DW743N DW743N
QS/GB
LX
DK
Напряжение питания В 230
230
Тип
2
2
3
Потребляемая мощность
Инструменты
230 В
Вт 2000
2000
2000
Инструменты
115–120 В
Вт 1700
1700
1700
Число оборотов
без нагрузки
об./мин. 2850
2850
2850
Диаметр пильного
диска
мм 250
250
250
Диаметр посадочного
отверстия
мм 30
30
30
Толщина пильного
диска
мм 2,2
2,2
2,2
Толщина зубьев
диска
мм
3
3
3
Толщина
расклинивающего
ножа
мм 2,3
2,3
2,3
Угол скоса
(макс. положение) влево 45°
45°
45°
вправо 45°
45°
45°
Угол наклона
(макс. положение) влево 45°
45°
45°
Время
автоматического
торможения диска
сек. < 10
< 10
< 10
Вес
кг 37
37
37
28
Режущая способность
Режим торцовочной пилы (Рис. b)
Угол реза
Размер материала Примечания
H мм
B мм
Заготовка
кладется
вплотную
к направляющей
(Х)
Прямой поперечный рез
20
180 Упаковка
не требуется
30
176
40
170
68
140
85
26
Прямой
поперечный рез
на макс.
высоте
Стол повернут на 45° вправо
для резов со скосом
70
95
Стол повернут на 45° влево
для резов со скосом
20
130
Пильная головка наклонена на 45° влево
для резов с наклоном
50
140
Режим распиловочного станка
Макс. продольный
рез влево/вправо
мм 210/210
Глубина реза под углом
90°
мм 0–70
Глубина реза под
углом 45°
мм 0–32
210/210
210/210
0–70
0–70
0–32
0–32
LpA (звуковое
давление)
дБ(А) 93
93
KpA (погрешность измерения звукового
давления)
дБ(А)
3
3
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А) 106
106
KwA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А) 2,9
2,9
93
3
106
2,9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029-1
и EN 61029-2-11:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с² 2,0
2,0
Погрешность K = м/с² 1,5
1,5
2,0
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется не по
основному назначению, с другими
принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень
вибрации будет отличаться от
указанной величины. Это может
значительно увеличить воздействие
вибрации в течение всего периода
работы инструментом.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда инструмент
находился в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно уменьшить
уровень воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора от
воздействия вибрации, такие как:
тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,30 Ω в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Острые кромки!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW743N
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
30
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
РУССКИЙ ЯЗЫК
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры,
масла и держите вдали от острых
предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент, держа
его за кабель.
12. Безопасная работа.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также
выполнение данным инструментом
любых видов работ, не
рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы комбинированными
пилами
• Не позволяйте неопытным
пользователям работать данным
электроинструментом.
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме алюминия, древесины
или подобных материалов.
32
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
• Используйте правильно заточенные
пильные диски. Соблюдайте
максимальную скорость, указанную на
пильном диске.
• Используйте только рекомендованные
изготовителем оборудования пильные
диски, отвечающие EN 847-1.
• Не используйте инструмент без
прошедших технический осмотр
и правильно установленных
защитных кожухов и расклинивающего
ножа, особенно при переходе из
режима торцовочной пилы в режим
распиловочного станка и наоборот.
• Следите, чтобы пол вокруг
электроинструмента всегда был ровным,
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Убедитесь, что в рабочей зоне
присутствует достаточное общее или
местное освещение.
• При необходимости надевайте
индивидуальные средства защиты,
включая:
– Средства защиты органов слуха для
снижения риска потери слуха;
– Респиратор для предотвращения риска
вдыхания вредной пыли;
– Защитные перчатки для захвата
пильных полотен и заготовок из грубых
материалов. По возможности храните
пильные диски в держателе.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем положении.
• Заменяйте изношенную пластину для
пропила.
• Замените стол, если отверстие в столе
слишком расширилось.
• Сообщайте Вашему продавцу обо всех
неисправностях инструмента, включая
поврежденные защитные кожухи
и пильные диски, по мере их обнаружения.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• При работе в режиме торцовочной пилы
убедитесь, что верхняя часть пильного
диска полностью закрыта.
• При работе в режиме распиловочного
станка всегда проверяйте, что рукоятка
надежно зафиксирована в рабочем
положении.
• При работе в режиме распиловочного
станка всегда проверяйте, что рукоятка
надежно зафиксирована при выполнении
наклонных резов.
• При работе в режиме распиловочного
станка используйте соответствующую
систему защитных кожухов при
выпиливании пазов. Не допускается
выдалбливание канавок.
• При распиловке древесины подсоединяйте
пилу к устройству пылесборника. Всегда
принимайте во внимание факторы,
влияющие на образование пыли:
– Тип обрабатываемого материала (при
распиловке древесно-стружечной плиты
образуется больше пыли, чем при
распиловке древесины);
– Правильная регулировка пильного диска;
– Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с
• Не используйте абразивные или алмазные
диски.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем положении.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите его
от источника питания.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование поврежденного
инструмента другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
• По возможности всегда монтируйте
инструмент на рабочем столе, используя
болты диаметром 8 мм и длиной 80 мм
(Рис. С2).
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы торцовочными
пилами
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надежно
закреплены.
• Не используйте инструмент без установленных защитных кожухов, а также,
если защитные кожухи повреждены или не
установлены должным образом.
• Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
• Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая
с тяжкими последствиями.
• Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
принадлежностей может стать причиной
повреждения инструмента.
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
• Соблюдайте максимальную скорость,
указанную на пильном диске.
• При работе с пильными дисками
используйте держатель или надевайте
перчатки.
• Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении. Следите за
остротой заточки пильного диска.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков
в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• При использовании лазера для
обозначения линии реза убедитесь,
что лазер принадлежит классу 2
в соответствии со стандартом
EN 60825-1:2001. Не заменяйте
лазерный диод ни на какой другой тип.
В случае повреждения лазерный прибор
должен ремонтироваться только
в авторизованном сервисном центре.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
• Никогда не используйте инструмент
в режиме торцовочной пилы без установленного защитного кожуха (50, Рис. D).
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Всегда используйте толкатель. Никогда
не пилите заготовки короче 30 мм.
• Не используйте абразивные диски.
• Максимальный разрез заготовки для
обработки данным инструментом без
использования дополнительной опоры:
• Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надежно
зафиксирован.
• Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
опускании рычага вниз и опускается
путем поднятия рычага. Защитный кожух
можно поднимать вручную при установке
или демонтаже пильных дисков,
а также для осмотра пилы. Никогда
не поднимайте защитный кожух диска
вручную, если инструмент не выключен.
• Следите, чтобы окружающее
пространство вокруг
электроинструмента всегда было
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
• Замените пластину для пропила, когда
она износится.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем положении.
• По возможности всегда устанавливайте
инструмент на рабочий стол.
34
– Высота 68 мм х ширина 140 мм х длина
600 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, DE3497. Всегда
надежно закрепляйте заготовку.
• Всегда надежно закрепляйте заготовку.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы распиловочными
станками
• Не используйте пильные диски, толщина
которых больше, или ширина зуба меньше
толщины расклинивающего ножа.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении, а зубья
направлены в сторону передней части
станка.
• Перед началом каждой операции
проверяйте, что все зажимные рукоятки
надежно затянуты.
• Убедитесь, что все диски и фланцы
чистые, а стороны втулки с накаткой
расположены вплотную к диску. Затяните
с усилием гайку распорного кольца.
• Следите, чтобы пильный диск оставался
остро заточенным и правильно
установленным.
• Убедитесь, что расклинивающий нож
установлен на правильном расстоянии от
диска – не более 5 мм.
• Ни в коем случае не работайте пилой,
если не установлены нижний и верхний
защитные кожухи.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Держите руки вне траектории хода
пильного диска.
– Высота 70 мм х ширина 600 мм х длина
1500 мм.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, DE3497 или DE3472.
• Всегда используйте в работе толкатель
и следите за тем, чтобы в ходе резания
Ваши руки находились на расстоянии не
менее 150 мм от пильного диска.
• Не пытайтесь подключать инструмент
к какому-либо источнику питания, кроме
сети с обозначенным напряжением.
• Не наносите смазку на пильный диск во
время его вращения.
• Во время работы не пытайтесь достать
что-либо за пильным диском.
• Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном для него
месте.
• Не становитесь на верхнюю поверхность
станка.
• Во время транспортировки убедитесь,
что верхняя часть пильного диска
закрыта, например, защитным кожухом.
• Не держите и не переносите инструмент
за защитный кожух.
• Не используйте пильные диски, толщина
которых больше, или ширина зуба меньше
толщины расклинивающего ножа.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Всегда держите неиспользуемый
толкатель в предназначенном для него
месте.
• Во время транспортировки убедитесь,
что верхняя часть пильного диска
закрыта, например, защитным кожухом.
Дополнительные правила
техники безопасности
для работы настольными
пилами
• Не допускается выполнение пазов,
выборки и канавок.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
– Риск получения травмы при смене диска.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
На образование шума влияют следующие
факторы:
– Вид разрезаемого материала.
– Тип пильного диска.
– Прилагаемое усилие.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При обработке древесины не
используется пылеудаляющее
устройство.
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления
– Изношенность пильного диска.
– Неточная подача заготовки.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
• Всегда используйте толкатель. Никогда
не пилите заготовки, размер которых
меньше, чем 30 мм.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Максимальный разрез заготовки для
обработки данным инструментом без
использования дополнительной опоры:
Используйте средства защиты
органов слуха.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Надевайте защитные очки.
1 Толкатель
1 Пластиковый пакет, в котором находятся:
4 Фиксирующие рукоятки М8.
Ни в коем случае не используйте
инструмент в режиме торцовочной
✔ пилы без установленного защитного
кожуха.
При использовании инструмента
в режиме торцовочной пилы,
включайте/выключайте инструмент
при помощи куркового выключателя.
Не пользуйтесь коробкой
переключений в этом режиме.
При использовании инструмента
в режиме распиловочного
станка, всегда проверяйте, что
установлен расклинивающий нож.
Не используйте инструмент без
расклинивающего ножа.
4 Болта с грибовидными головками
М8 х 50
4 Плоские шайбы D8
1 Запорная втулка
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
• Аккуратно извлеките инструмент из
упаковки.
Описание (Рис. A1 - A8)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
При работе инструментом в режиме
торцовочной пилы не используйте
расклинивающий нож. Убедитесь,
что расклинивающий нож установлен
в верхнем исходном положении
(Рис. А2).
A1
Место захвата для переноски
1 Пусковой выключатель (режим
распиловочного станка)
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А1)
2 Рычаг освобождения стола
Код даты (39), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
3 Зажим поворотного стола
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Частично собранная комбинированная пила
4 Ножки
1 Коробка, содержащая:
1 Верхний защитный кожух для режима
распиловочного станка
1 Нижний защитный кожух для режима
торцовочной пилы
1 Параллельная направляющая
36
4 Стол торцовочной пилы
5 Поворотный стол
6 Правая направляющая
7 Левая направляющая
8 Рукоятка положения поворотного стола
9 Градуированная шкала угла скоса/пластина
для пропила
10 Переходник для пылеудаляющего
устройства
11 Неподвижный верхний защитный кожух
12 Подвижный нижний защитный кожух
13 Рычаг блокировки защитного кожуха
14 Рабочая рукоятка
A2
14 Рабочая рукоятка
РУССКИЙ ЯЗЫК
15 Курковый выключатель (режим торцовочной
пилы)
16 Место хранения расклинивающего ножа
17 Место хранения толкателя
A7
37 Передвижной стол (DE3471)
Нет изображения
– Двойной передвижной стол
18 Ножка рабочего стола
19 Короткая ножка
Для использования во всех режимах:
20 Фиксатор стола
A8
21 Скоба фиксации стола
38 Набор для пылеудаления (DE3500)
22 Зажимная рукоятка фиксатора наклона
РЕЖИМ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА
A3
22 Зажимная рукоятка фиксатора наклона
23 Регулятор высоты
24 Стол распиловочного станка
25 Верхний защитный кожух
26 Параллельная направляющая
27 Упор для пиления со скосом
(дополнительно)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Для использования в режиме торцовочной
пилы:
A4
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша комбинированная пила DEWALT
предназначена для использования в режиме
торцовочной пилы и распиловочного станка
для легкого, точного и безопасного выполнения
четырех основных операций по пилению:
продольный распил, поперечный распил,
наклонный распил и распил со скосом вправо/
влево.
Данный инструмент разработан для
использования с пильными дисками диаметром
250 мм с зубьями с твердосплавными
напайками, предназначенными для
профессионального распила древесины,
изделий из дерева и пластиков.
РЕЖИМ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ
28 Регулируемая опора 760 мм (макс. высота)
(DE3474)
В режиме торцовочной пилы, инструмент
используется в вертикальном, торцовочном или
наклонном положении.
29 Опорные направляющие стержни длиной
1000 мм (DE3494)
РЕЖИМ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА
29 Опорные направляющие стрежни длиной
500 мм (DE3491)
30 Поворачивающийся упор (DE3462)
31 Ограничитель длины для коротких
заготовок (используется с направляющими
стержнями [29]) (DE3460)
32 Торцевая пластина (DE3495)
33 Передвижная опорная пластина (DE3495)
34 Зажим для заготовки (DE3461)
A5
35 Роликовый стол (DE3497)
Для использования в режиме
распиловочного станка:
A3
27 Упор для пиления со скосом (DE3496)
A6
36 Дополнительный стол (DE3472)
Трансформированная переворотом вокруг
центральной оси в распиловочный станок,
пила может использоваться для выполнения
стандартного продольного пропила и пиления
широких заготовок, которые подаются под
пильный диск вручную.
ВНИМАНИЕ: Используйте
инструмент только по
назначению, которое описано
в данном руководстве по
эксплуатации.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Данный инструмент имеет конструкцию
класса I, поэтому требуется подключение
с заземлением.
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
• Удалите с инструмента оставшийся
упаковочный материал.
Установка длинных ножек
(Рис. С1)
С установленными длинными ножками,
инструмент можно поместить автономно.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
• Переверните инструмент.
Использование удлинительного кабеля
• Установите на каждый болт зажимную
рукоятку (48) и шайбу (49).
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2. При использовании
кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать принадлежности,
выполнять или изменять
настройки, а также перед
проведением ремонта. Убедитесь,
что курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка изделия
ВНИМАНИЕ: Для перемещения
инструмента воспользуйтесь
посторонней помощью.
Инструмент слишком тяжел для
одного человека.
• Извлеките из коробки освободившийся
упаковочный материал.
• Извлеките из коробки инструмент.
• Извлеките изнутри инструмента части
коробки.
38
• Вставьте болты с квадратными головками
(47) с плоской стороны в отверстия каждой
из ножек (18).
• Распределите ножки (18) по их местам
крепления (46), расположенным по краям
внутренней стороны основания. Убедитесь,
что на каждой ножке зажимная рукоятка
и шайба установлена с внешней стороны
торцевого паза.
• Затяните зажимные рукоятки.
• Переверните инструмент и поставьте
в нормальное положение. Проверьте,
что он стоит ровно; при необходимости,
отрегулируйте высоту ножек.
Установка инструмента на
рабочем столе (Рис. С2)
Сняв ножки, инструмент можно разместить на
рабочем столе. Чтобы обеспечить безопасную
работу, инструмент должен быть зафиксирован
на рабочем столе при помощи болтов
диаметром 8 мм и длиной 80 мм.
СБОРКА ДЛЯ РЕЖИМА
ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ
Установка нижнего
защитного кожуха (Рис. D)
Нижний защитный кожух (50) крепится
к верхней поверхности стола распиловочного
станка.
• Вставьте два крючка с левой стороны
защитного кожуха в продолговатые пазы,
расположенные слева от прорези для диска
(52).
• Положите защитный кожух плашмя на стол
и нажмите на запорную втулку.
• Для снятия защитного кожуха ослабьте
запорную втулку отверткой и произведите
указанные выше действия в обратном
порядке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Переворачивание пильной
головки и стола (Рис. A3, E1,
E2)
• Придерживая одной рукой стол
распиловочного станка, отведите рычаг
освобождения стола (2) влево (Рис. E1).
• Нажмите сверху на переднюю часть стола
и переверните стол, чтобы узел двигателя
установился в верхнем положении
и в выемку вошли удерживающие зубья
фиксатора стола (20).
• Пильная головка фиксируется прижимной
лентой спереди и рукояткой регулятора
высоты (23) сзади (Рис. A3).
• Удалите прижимную ленту.
• Удерживая пильную головку внизу,
поворачивайте рукоятку (55) в направлении
против часовой стрелки до момента,
когда U-образная скоба (56) выйдет из
зацепления (Рис. E2).
• Отведите и поднимите вверх рукоятку
регулятора высоты.
• Крепко удерживая пильную головку,
дайте ей под действием усилия пружины
подняться в верхнее исходное положение.
Установка пильного диска
(Рис. A2, F1–F3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте только
диски, обозначенные в разделе
Технические характеристики.
Номер по каталогу: DT4321.
ВНИМАНИЕ: Зубья нового пильного
диска очень острые и могут
представлять опасность.
ВНИМАНИЕ: Всегда заменяйте
пильные диски, переведя
инструмент в режим торцовочной
пилы.
• Убедитесь, что расклинивающий нож (16)
установлен в верхнем исходном положении
(Рис. А2).
• Вставьте шестигранный ключ (57)
через отверстие (58) в корпусе в торец
шпинделя (Рис. F1). Поместите ключ (59)
на крепежный винт пильного диска (60)
(Рис. F2).
• Крепежный винт пильного диска имеет
левую резьбу, поэтому, удерживая
шпиндель одним ключом, вторым ключом
поворачивайте винт по часовой стрелке.
• Нажмите рычаг блокировки защитного
кожуха (13), чтобы деблокировать нижний
защитный кожух (12), затем поднимите
нижний защитный кожух на максимальную
высоту (до упора).
• Удалите крепежный винт пильного диска
(60) и наружное распорное кольцо (61)
(Рис. F3).
• Убедитесь, что внутренний фланец и обе
поверхности диска чистые и не покрыты
опилками.
• Установите пильный диск (62) на буртик
(63) внутреннего распорного кольца (64),
следя за тем, чтобы острия зубьев нижней
части пильного диска были направлены
в сторону тыльной части электропилы
(в направлении от оператора).
• Осторожно установите диск на место
и опустите нижний защитный кожух.
• Установите на место наружное распорное
кольцо.
• Затяните крепежный винт пильного диска
(60) поворотом шестигранного ключа
против часовой стрелки, удерживая
шпиндель другим ключом.
• Поместите ключ для установки пильного
диска и шестигранный гаечный ключ
в место их хранения.
ВНИМАНИЕ: После установки или
замены диска всегда проверяйте,
что диск надежно закрыт
защитным кожухом. Убедитесь,
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
что ключ для установки пильного
диска и шестигранный гаечный
ключ были помещены в место их
хранения.
Регулировки для положения
торцовочной пилы
ВНИМАНИЕ: Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте только
диски, обозначенные в разделе
Технические характеристики.
Номер по каталогу: DT4321.
Ваша торцовочная электропила точно
настроена на заводе-изготовителе. Если
после транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
указаниям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
Проверка и регулировка диска относительно направляющей (Рис. D, G1, G2, H)
Установите пильную головку в вертикальное
положение, и ослабьте зажимную рукоятку
фиксатора наклона (22). Ослабьте
установочный винт (65) на рукоятке положения
поворотного стола (8) (Рис. G1).
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила.
• Прижмите угольник (66) к левой
направляющей (7) и к пильному диску (62)
(Рис. G2). Угол должен составить 90°.
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Поворачивайте эксцентриковую втулку
(67) до момента, когда плоскость
пильного диска будет находиться вровень
с угольником (Рис. G1).
• Затяните установочный винт (65).
• Убедитесь, что указатели красного цвета
(68), ближние к прорези для пильного диска
(52), совпадают с положением 0° (69) на
обеих шкалах (Рис. H).
40
• Если потребуется регулировка, ослабьте
винты (70) и выровняйте указатели.
Фиксированное положение 45° также
должно соответствовать правильному
углу. Если это не так - пильный диск не
перпендикулярен поворотному столу
(см. ниже).
Проверка и регулировка
диска относительно стола
(Рис. I1, I2)
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (22) (Рис. I1).
• Переведите пильную головку вправо,
убедившись, что она расположена
полностью вертикально, и затяните
зажимную рукоятку.
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила.
• Приложите угольник (66) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (62) (Рис. I2). Угол должен составить
90°.
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (22) (Рис. I1) и поворачивайте
стопорный винт регулировки вертикального
положения (71) влево или вправо, пока
измеренный по угольнику (66) угол между
пильным диском и столом не составит 90°
(Рис. I2).
Проверка и регулировка угла
скоса (Рис. A1, A2, H)
Положения для прямого поперечного резания
и угла скоса в 45° установлены изначально.
• Потяните рукоятку положения поворотного
стола (8) и поверните ее на четверть
оборота в направлении против часовой
стрелки (Рис. А1).
• Ослабьте зажим поворотного стола (3).
Если полный поворот рукоятки невозможен,
активизируется храповый механизм
рукоятки.
• Возьмитесь за рабочую рукоятку (14)
(Рис. А2), нажмите на рычаг блокировки
РУССКИЙ ЯЗЫК
защитного кожуха (13) и опустите пилу вниз
примерно на половину хода (Рис. А1).
• Поверните пильную головку вместе
с поворотным столом в необходимое
положение.
• Затяните зажим поворотного стола (3).
Рукоятка положения поворотного стола (8)
сработает автоматически (Рис. А1).
Используя указатели красного цвета (68), стол
торцовочной пилы (4) можно установить на
любой угол скоса от 0° до 45° влево и вправо
(Рис. H).
• Действуйте как при установке угла
в фиксированном положении. Рукоятка
положения поворотного стола на
промежуточных углах не функционирует.
ВНИМАНИЕ: Для проверки
правильной настройки пилы всегда
сначала делайте пробный распил
обрезков древесины.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Поверните стопорный винт (73) влево или
вправо, чтобы индикатор наклона (74)
указывал на 45°.
СБОРКА ДЛЯ РЕЖИМА РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА
Переход из положения торцовочной пилы в положение распиловочного станка
(Рис. A1–A3, E2, L1, L2)
• Установите диск в положение 0°
поперечного реза, при этом рукоятка
поворотного стола (8) должна находиться
в правильном положении, а зажим
поворотного стола (3) зафиксирован
(Рис. А1).
Регулировка направляющей
(Рис. J1 и J2)
• Ослабьте зажимной болт расклинивающего
ножа (75), чтобы он мог войти
в установочный паз (Рис. L1).
Подвижная часть левой направляющей может
регулироваться, обеспечивая максимальную
поддержку заготовки вблизи от пильного диска
и позволяя наклон пилы в полные 45° влево.
Расстояние скольжения в обоих направлениях
ограничено стопорами. Чтобы отрегулировать
направляющую (7):
• Достаньте расклинивающий нож (16)
из места его хранения и расположите
вплотную к пильной головке (Рис. А2).
• Поднимите рычаг (72), освобождая
направляющую (7).
• Сдвиньте направляющую влево.
• Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
рукоятки вверх или вниз.
• Опустите рычаг (72) вниз, фиксируя
направляющую на месте.
Проверка и регулировка угла
наклона (Рис. J1, K1, K2)
• Сдвиньте боковую направляющую
насколько возможно влево (Рис. J1).
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (22) и переместите пильную
головку влево. При этом угол наклона будет
равен 45°.
• Нажмите на рычаг блокировки защитного
кожуха (13) защитного и освободите кожух
(12), затем переведите защитный кожух
диска в максимальное верхнее положение
(Рис. А1).
• Вдвиньте держатель (76) расклинивающего
ножа в установочный паз (77) до упора
(Рис. L1). Затяните зажимной болт.
• Осторожно отпустите нижний защитный
кожух, пока он не встанет на место позади
выступающего края от внутренней стороны
расклинивающего ножа.
• Снимите нижний защитный кожух.
• Направьте пильную головку вниз,
и поворачивайте регулятор высоты (23) до
входа U-образной скобы (56) в зацепление
(Рис. E2).
• Поверните рукоятку (55), чтобы пильный
диск и расклинивающий нож выдвинулись
из стола распиловочного станка (24)
(Рис. А3), это позволит обеспечить
максимальную глубину пиления в режиме
распиловочного станка.
ВНИМАНИЕ: Пильный диск не
должен задевать нижний защитный
кожух диска.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Отведите рычаг освобождения стола (2)
влево, поднимите передний край стола
и переверните его на 180°, при этом зубья
фиксатора стола (20) автоматически войдут
в зацепление с зажимом пильного диска,
закрепляя его в положении распиловочного
станка (Рис. L2).
ВНИМАНИЕ: Будьте внимательны,
чтобы не потерять контроль над
инструментом во время движения
стола.
Положение расклинивающего ножа (Рис. М)
• Установите расклинивающий нож (16),
как описано выше. Установленный
расклинивающий нож не нуждается
в последующей регулировке.
Установка верхнего защитного кожуха (Рис. N)
Верхний защитный кожух диска (25) имеет
конструкцию, позволяющую при помощи
подпружиненного фиксатора быстро и легко
прикреплять кожух к расклинивающему ножу
(16) через расположенное в нем отверстие, как
только инструмент переводится в положение
распиловочного станка.
Зафиксируйте верхний защитный кожух (25) на
расклинивающем ноже, вытянув рукоятку (76)
для срабатывания фиксатора.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
эксплуатируйте ваш инструмент
в режиме распиловочного станка
без правильно установленного
верхнего защитного кожуха.
Установка и регулировка параллельной направляющей
(Рис. О)
Параллельная направляющая (26)
имеет 2 уровня рабочей высоты и может
использоваться в двух положениях – 11 мм или
60 мм. Параллельную направляющую можно
установить с любой стороны от пильного диска.
УСТАНОВКУ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ В НЕОБХОДИМОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕ СЛЕДУЮЩИМ
ОБРАЗОМ:
• Ослабьте зажимную рукоятку (77).
• Надвиньте кронштейн на стол с левой или
правой стороны. Зажимная планка (78)
войдет в контакт за передним краем стола.
• Затяните зажимную рукоятку (77).
• Проверьте параллельность направляющей
плоскости диска.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Отрегулируйте направляющую
параллельно пильному диску, измеряя
расстояния от направляющей к передней
и задней частям диска. Для этого
поверните установочный винт держателя
направляющей влево или вправо.
Направляющая установлена справа от пильного
диска по умолчанию.
ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЛЕВА ОТ ПИЛЬНОГО
ДИСКА, ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ:
• Ослабьте зажимную рукоятку (77).
• Снимите кронштейн (79) и установите его
другой стороной.
• Установите направляющую на столе.
• Затяните зажимную рукоятку (77).
ВНИМАНИЕ: Распиливайте низкие
заготовки, установив профиль
11 мм, что позволит вставлять
толкатель (17)между диском
и направляющей.
ВНИМАНИЕ: Задний конец
направляющей должен находиться
на одном уровне с передней частью
расклинивающего ножа.
Переход из положения распиловочного станка в положение торцовочной пилы
(Рис. A3, D, E1, E2, L1)
• Снимите параллельную направляющую
(26) (Рис. А3).
• Поверните рукоятку (55) регулятора высоты
(23), обеспечивая максимальную глубину
пиления в режиме торцовочной пилы
(Рис. Е2).
• Следуйте описаниям в разделе
«Переворачивание пильной головки
и стола».
• Ослабьте зажимной болт расклинивающего
ножа (75) и снимите расклинивающий нож
42
РУССКИЙ ЯЗЫК
(16), придерживая защитный кожух диска
(12) (Рис. L1).
• Опустите защитный кожух диска.
• Поместите расклинивающий нож в месте
его хранения на пильной головке.
• Установите нижний защитный кожух (50)
(Рис. D).
Подготовка к эксплуатации
• Установите пильный диск
соответствующего типа. Не используйте
чрезмерно изношенные пильные диски.
Максимальная скорость инструмента не
должна превышать предельно допустимую
скорость пильного диска.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
• Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надежно закреплены.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Пользователи в Великобритании
должны соблюдать «нормативы
по деревообрабатывающему
оборудованию от 1974 г.» и все
последующие дополнения.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена на
месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент и не
прилагайте боковое усилие
к пильному диску.
• Избегайте перегрузки.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации проследите,
чтобы температура в рабочей зоне не была
слишком низкой, инструмент и насадки были
хорошо отрегулированы, а размер заготовки
подходил для данного инструмента.
Включение и выключение
(Рис. A1-А2, Р)
Данный инструмент имеет две независимые
системы включения. В режиме распиловочного
станка используется клавиша пускового
выключателя (1) (Рис. A1). В режиме
торцовочной пилы используется курковый
выключатель (15) (Рис. A2).
РЕЖИМ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА
(РИС. Р)
В режиме распиловочного станка клавиша
пускового выключателя выполняет несколько
функций:
– Отключение питающего напряжения: если
подача электрического тока по какойлибо причине прервется, для включения
инструмента необходимо будет заново
нажать выключатель.
– Повышенная безопасность: откидная
защитная крышка фиксируется
с помощью навесного замка, вдеваемого
в центральное отверстие. Крышка также
используется как легко находимая
аварийная кнопка останова; так при
нажатии на переднюю часть крышки,
нажимается и кнопка останова.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
зеленую кнопку запуска (80).
Чтобы выключить инструмент, нажмите на
красную кнопку останова (81).
РЕЖИМ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ (РИС. A2)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый выключатель (15).
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый выключатель.
• Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РЕЗОВ
• По окончании пиления отпустите
выключатель и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
верните пильную головку в исходное
(верхнее) положение.
Работа в режиме торцовочной пилы
Опасно работать без защитного кожуха.
Защитный кожух обязательно должен быть
установлен при резании.
• Проверьте, что нижний защитный кожух не
забит опилками.
• При пилении цветных металлов всегда
используйте зажим для заготовки.
Общие указания
– В режиме торцовочной пилы пильная
головка автоматически фиксируется
в верхнем «парковочном» положении.
– Нажатие рычага освобождения кожуха
приводит к разблокировке пильной головки.
При перемещении пильной головки вниз
убирается подвижный нижний защитный
кожух.
– Никогда не мешайте нижнему защитному
кожуху возвращаться в его «парковочное»
положение после того, как Вы завершите
рез.
– Минимальная длина обрезков материала –
10 мм.
– При распиливании коротких заготовок
(мин. 190 мм слева или справа от
диска) рекомендуется использование
дополнительного зажима.
– При распиливании секций из UPVC под
материал необходимо подкладывать
поддерживающий деревянный профиль,
чтобы заготовка находилась на уровне,
удобном для распиливания.
Вертикальный прямой поперечный рез (Рис. Q)
• Установите поворотный стол на позицию 0°
и убедитесь, что фиксатор задействован.
• Отпустите рычаг блокировки защитного
кожуха.
ВНИМАНИЕ: Не отпускайте
бесконтрольно пильную головку,
это может привести к ее
повреждению.
Пиление со скосом (Рис. R)
• Установите нужный угол скоса.
• Убедитесь, что зажим поворотного стола
туго затянут.
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
• Избегайте разрезания пильным диском
стола, когда угол пиления не равен 45°.
ВНИМАНИЕ: При пилении со
скосом края деревянной заготовки
с небольшим количеством
отрезаемого материала,
располагайте деревянную
заготовку таким образом,
чтобы обрезки оказывались на
стороне диска, расположенной
под большим углом по отношению
к направляющей: левый срез со
скосом - отходы справа, правый
срез со скосом - отходы слева.
Пиление с наклоном (Рис. A2,
S)
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (22) и переведите пильную головку
на нужный угол наклона.
• Затяните зажимную рукоятку фиксатора
наклона.
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
• Затяните зажим поворотного стола (3).
Комбинированное пиление
• Прижмите деревянную заготовку
к направляющей. Возьмитесь за рабочую
рукоятку и нажмите на рычаг блокировки
защитного кожуха.
Комбинированное пиление является
комбинацией пиления со скосом и с наклоном.
Максимальная величина угла скоса 35°/угла
наклона 30°. Не превышайте максимальную
величину.
• Включите инструмент.
44
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установите требуемый угол наклона, затем угол
скоса.
Работа в режиме распиловочного станка
• Всегда устанавливайте расклинивающий
нож.
• Всегда проверяйте, что расклинивающий
нож и защитный кожух диска находятся на
одной линии.
• Всегда проверяйте, что торцовочная пила
установлена и зафиксирована в позиции 0°.
ВНИМАНИЕ: Не работайте по
металлу в этом режиме.
Продольный распил
(Рис. А2, Т)
• Установите угол наклона 0°.
• Отрегулируйте высоту подъема пильного
диска. При правильном положении над
поверхностью деревянной заготовки будут
находиться 3 зуба пильного диска.
• Установите параллельную направляющую
на требуемом расстоянии.
• Положите заготовку на поверхность стола
и прижмите к направляющей. Поместите
заготовку на расстоянии приблизительно
25 мм от пильного диска.
ВНИМАНИЕ: Всегда пользуйтесь
толкателем при резании коротких
заготовок.
Распил с наклоном (Рис. U)
• Ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
наклона (22) и переведите пильный диск на
нужный угол наклона.
• Во избежание заклинивания
обрабатываемой заготовки между пильным
диском и направляющей, устанавливайте
направляющую слева от пильного диска.
• Далее действуйте как при вертикальном
продольном распиле.
Пиление со скосом (Рис. V1–
V3)
• Чтобы отрегулировать направляющий
упор для пиления со скосом, ослабьте
контргайку (81) стопорного винта
и заворачивайте или отворачивайте
стопорный винт (82), пока указатель угла
скоса не укажет на 0° (Рис. V1).
• Установите высоту пильного диска и угол
скоса.
• Вдвиньте направляющую планку (83)
упора для пиления со скосом в паз (84),
расположенный с левой стороны стола
(Рис. V2).
• Следите за тем, чтобы Ваши руки
находились на безопасном расстоянии от
диска.
• Ослабьте зажимную рукоятку установки
угла скоса (85), и поворачивайте
направляющий упор до момента установки
по шкале необходимого угла (Рис. V3).
• Включите инструмент и подождите, пока
диск достигнет максимальных оборотов.
• Затяните зажимную рукоятку установки угла
скоса (85).
• Медленно двигайте заготовку под верхний
защитный кожух диска, крепко прижимая
ее к направляющей. Дайте зубьям диска
врезаться в заготовку и больше не
прилагайте к заготовке никаких усилий.
Диск будет вращаться с постоянной
скоростью.
• Прижмите заготовку к плоской стороне
направляющего упора для пиления со
скосом. Включите инструмент и, крепко
удерживая обрабатываемую заготовку,
двигайте направляющий упор вдоль паза,
подводя заготовку под пильный диск. По
окончании пиления немедленно выключите
инструмент.
• Не забывайте пользоваться толкателем
(17) при приближении к диску.
• По окончании пиления выключите
инструмент и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
удалите заготовку.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
подталкивайте и не держите
свободную или отпиленную
сторону заготовки.
Положение направляющей
при работе в режиме распиловочного станка (Рис. W)
– Для продольного пиления тонких заготовок
используйте профиль параллельной
направляющей высотой 11 мм, располагая
направляющую напротив передней части
расклинивающего ножа.
45
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Для продольного пиления толстых
заготовок используйте профиль
параллельной направляющей высотой
60 мм.
– Для поперечного пиления узких и коротких
заготовок (Рис. W):
•
Расположите параллельную
направляющую с низким профилем
около пильного диска, чтобы ее
задняя концевая часть располагалась
вровень с передним краем пильного
диска.
•
Прижмите обрабатываемую заготовку
к упору для пиления со скосом (0° или
90°) и, двигая направляющий упор,
производите пиление.
•
Для предотвращения заклинивания
пильного диска мелкими обрезками,
изготовьте клиновидный брусок
и закрепите его при помощи зажима
на заднем конце рабочего стола
в достаточной близости от правой
стороны пильного диска, тогда
обрезки заготовки автоматически
будут выбрасываться вправо.
– Для продольного пиления узких (< 120 мм)
и длинных заготовок:
•
Установите направляющую в самое
заднее положение, чтобы сохранить
высокую точность при выполнении
длинных распилов.
•
Двигайте обрабатываемую заготовку
обеими руками (держа ее по обе
стороны от пильного диска).
•
При приближении рук к пильному
диску используйте толкатель.
•
Поддерживайте длинные
обрабатываемые заготовки на
выходной стороне стола.
– Для продольного пиления широких
(< 120 мм) заготовок:
•
Расположите направляющую
спереди, как показано на
Рис. W, если обрабатываемая
заготовка заклинивается между
направляющей и пильным диском или
расклинивающим ножом.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Перед установкой
любой принадлежности всегда
отключайте инструмент от сети.
46
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
НАБОР ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ (РИС. A1, A2,
A8)
Данный инструмент оборудован тремя портами
для пылеудаления для использования в каждом
режиме.
• При пилении древесины всегда
подключайте пылеудаляющее устройство,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
ВНИМАНИЕ: По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
Подключите устройство для сбора пыли,
разработанное в соответствии с действующими
нормативами. Скорость воздушного потока
от подключенных внешних систем должна
составлять 20 м/с +/-2 м/с. Эта скорость
должна измеряться в точке соединения
вентиляционного канала с инструментом
(в точке соединения), инструмент должен быть
подключен, но не должен при этом работать.
Отдельный комплект для пылеудаления можно
приобрести дополнительно (DE3500).
1. Присоедините трубку пылесборника
к насадкам; более длинный шланг
к верхней насадке.
2. Подсоедините шланги к трехканальному
переходнику.
Подсоединение – положение торцовочной
пилы
• Присоедините один шланг к нижнему
защитному кожуху.
• Присоедините один шланг к малому
отверстию пылеотвода и один к большому
отверстию пылеотвода, используя для этого
соответствующие переходники.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Подсоедините все 3 шланга
к трехканальному переходнику.
• Подсоедините выпускное отверстие
трехканального переходника к шлангу
пылеудаляющего устройства.
Подсоединение – положение
распиловочного станка
• Замените защитный кожух кожухом,
входящим в комплект поставки
вместе с набором для пылеудаления,
и присоедините к нему шланг,
предназначенный для нижнего защитного
кожуха.
• Следуйте указаниям для положения
торцовочной пилы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПОРА/ОГРАНИЧИТЕЛЬ
ДЛИНЫ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ (РИС. А4)
Дополнительная опора и ограничитель длины
могут устанавливаться как на правой, так
и на левой стороне, или по набору на каждой
стороне.
• Закрепите детали 28-34 на двух
направляющих стержнях (29).
• Используйте поворачивающийся упор (30)
для поперечного резания плит шириной
210 мм (толщиной 15 мм).
РОЛИКОВЫЙ СТОЛ (РИС. A5)
В режиме торцовочной пилы, роликовый стол
можно устанавливать с левой или с правой
стороны, или по комплекту с каждой стороны.
В режиме распиловочного станка, он также
может устанавливаться перед и за столом
пилы.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛ (РИС. А6)
Дополнительный стол увеличивает расстояние
между направляющей и пильным диском
до 600 мм и более, в зависимости от длины
стержня, закрепленного в инструменте,
и зафиксированного положения стола.
Дополнительный стол должен использоваться
вместе с направляющими стержнями (29)
(дополнительная принадлежность).
Регулируемый стол оснащен шкалой
с нанесенными по передней кромке
отметками и установлен на прочной пластине,
закрепленной на направляющих стержнях.
• Размещайте дополнительный стол с правой
стороны инструмента для продолжения
шкалы для определения расстояния.
ПЕРЕДВИЖНОЙ СТОЛ (РИС. А7)
Передвижной стол (37) позволяет размещать
слева от пильного диска плиты размером до
1200 х 900 мм.
Направляющие стержни смонтированы
на прочных профилях, которые легко
снимаются с инструмента, при этом полностью
регулируются во всех плоскостях.
Направляющая имеет по всей длине линейку
для быстрого позиционирования регулируемого
ограничителя длины и регулируемой опоры для
коротких заготовок.
ДВОЙНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ СТОЛ
Двойной передвижной стол позволяет
размещать слева от пильного диска плиты
размером до 1850 мм.
Транспортировка
ВНИМАНИЕ: Всегда переносите
инструмент в режиме
распиловочного станка
с установленным верхним
защитным кожухом пильного диска.
• Снимите ножки.
ВНИМАНИЕ: Для перемещения
инструмента воспользуйтесь
посторонней помощью.
Инструмент слишком тяжел для
одного человека.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
47
РУССКИЙ ЯЗЫК
заготовки не блокируют перечисленные
устройства.
Смазка
Подшипники электродвигателя предварительно
смазаны и влагонепроницаемы.
• Регулярно смазывайте опорную
поверхность поворотного стола в местах,
где он скользит по краю стационарного
стола.
• При скоплении обрезков и опилок в частях
инструмента, периодически чистите их
сухой щеткой.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте верхнюю часть стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск
получения травмы, регулярно
очищайте систему для сбора пыли.
Перед эксплуатацией инструмента внимательно
исследуйте верхний защитный кожух диска,
подвижный нижний защитный кожух диска,
а также трубу пылеудаления, чтобы убедиться,
что они функционируют должным образом.
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки
48
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе Установка пильного диска. Удалите
застрявшие частицы и установите на место
пильный диск.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201547 - 25-03-2013
49
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising