DW743N | DeWalt DW743N COMBINATION SAW Type 2 instruction manual

599111 - 40 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW743N
10 11
14
13
39
12
3
6
8
7
5
4
2
1
9
A1
14
15
16
22
20
17
18
19
A2
2
21
25
26
24
27
23
22
A3
35
30 31
28
A4
29
33 32
34
A5
3
36
37
29
A6
A7
38
X
A8
4
B
46
47
48
49
18
C2
C1
50
20
2
E1
56
23
55
52
D
E2
5
60
58
59
57
F1
F2
62 63
64
22
8
60 61
67
65
F3
G1
7
66
62
4
52
68
70
70
69
H
G2
66
22
71
I1
6
I2
62
72
7
J2
J1
73
74
K1
22
K2
77
76
75
16
12
L1
2
L2
62
16
16
76
20
25
3-8 mm
M
N
7
26
79
80
81
78
77
O
P
Q
R
17
S
U
8
T
V1
82
81
85
85
V2
84
83
V3
W
9
OTOČNÁ PÍLA DW743N
Blahoželáme Vám!
30
40
68
85
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
používateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
DW743N DW743N DW743N
QS/GB
V 230
Napájacie napätie
(Iba pre Veľkú
Britániu & Írsko)
V 230/115
Typ
2
Príkon
Náradie 230 V
W 2000
Náradie 115 – 120 V W 1700
Otáčky naprázdno
min-1 2 850
Priemer kotúča
mm 250
Vnútorný otvor kotúča mm 30
Hrúbka pílového
kotúča
mm 2,2
Hrúbka ozubenia
mm
3
Hrúbka rozpínacieho
klina
mm 2,3
Pokos (max. polohy) vľavo 45°
vpravo 45°
Šikmý rez (max. polohy)vľavo 45°
Čas automatického
zastavenia pílového kotúčas < 10
Hmotnosť
kg 37
LX
–
DK
230
115
2
230/115
3
2000
1700
2 850
250
30
2000
1700
2 850
250
30
2,2
3
2,2
3
2,3
45°
45°
45°
2,3
45°
45°
45°
< 10
37
< 10
37
Prevádzkové parametre rezania
Režim pokosovej píly (obr. b)
Uhol rezu
Rozmer materiálu
Poznámky
H mm
B mm
Obrobok
umiestnený
oproti
vodidlu (X)
Priame priečne rezy
20
180 Nie je
potrebné
použiť krycí
kus
10
Stôl otočený 45° vpravo na
vykonávanie pokosových rezov 70
Stôl otočený 45° vľavo na
vykonávanie pokosových rezov 20
Hlava píly sklopená 45° vľavo
na vykonávanie šikmých rezov 50
Režim stolovej píly
Max. kapacita pozdĺžnych
rezov vľavo/vpravo
mm 210/210
Hĺbky rezu pri 90°
mm 0 – 70
Hĺbky rezu pri 45°
mm 0-32
LPA (akustický tlak) dB(A)
KPA (odchýlka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon) dB(A)
KWA(odchýlka akustického
výkonu)
dB(A)
176
170
140
26
Priečny
rez v max.
výške
95
130
140
210/210
0 – 70
0-32
210/210
0 – 70
0-32
93
93
93
3
106
3
106
3
106
2,9
2,9
2,9
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
noriem EN 61029-1 a EN 61029-2-11
Hodnota vibrácií ah
ah =
m/s²
Odchýlka K = m/s²
2,0
1,5
2,0
1,5
2,0
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v týmto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 61029 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však náradie
použité na rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa vykonáva
jeho nedostatočná údržba, veľkosť
vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
počas celkovej práce čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na obsluhu
by mal tiež počítať s časom, keď je náradie
vypnuté alebo keď je v chode naprázdno.
Počas celkového pracovného času sa tak
môže čas pôsobenia vibrácií na obsluhu
značne skrátiť.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné
opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred
účinkom vibrácií, ako sú: údržba náradia
a jeho príslušenstva, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
Poistky:
Európa
Veľká Británia
a Írsko
Veľká Británia
a Írsko
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Upozorňuje na ostré hrany.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
Náradie 230 V 13 A v zástrčke
prívodného kábla
DW743N
Náradie 115 V 15 A v zástrčke
prívodného kábla
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené na
pripojenie k napájaciemu systému s maximálnou
prípustnou impedanciou Zmax = 0,30 Ω na bode
rozhrania (rozvodná skriňa) napájacieho systému
používateľa.
Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý
spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné,
používateľ môže požiadať distribútora elektrickej
energie o informácie týkajúce sa impedancie
systému v bode rozhrania.
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 1. 2010
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
11
TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE NA
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne
osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napríklad potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci atď.) môžete
elektrickú bezpečnosť zvýšiť vložením
izolačného transformátora alebo ochranného
ističa (FI).
4. Okolostojace osoby udržujte mimo
pracovného priestoru.
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä
deťom, aby sa dotýkali náradia alebo
predlžovacieho kábla a udržujte ich mimo
pracovného priestoru.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
6. Náradie nepreťažujte.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak
používate náradie a nástroje na účely, na ktoré
sú určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte
náradie na iné účely, než na ktoré je určené.
Nepoužívajte napríklad okružnú na rezanie
kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
12
9. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Pretože môžu byť tieto čiastočky materiálu
veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú
zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy
používajte ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy. Pri prenášaní nikdy
nedržte náradie za prívodný kábel.
12. Obrobok si upnite.
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje.
Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší
výkon náradia. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne
kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho
opraviť v autorizovanom servise. Udržujte
rukoväti a všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako
sú rezné čepele, pracovné nástroje a nože,
náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím
náradia kontrolovali, či na náradí nezostali
nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite
ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením k elektrickej sieti sa
uistite, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté
(OFF).
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov.
20. Kontrolujte stav náradia.
Skôr než budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bola
zaistená jeho správna funkcia. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod
náradia. Zničené alebo iné poškodené
dielce nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servise, ak v tejto príručke
nebude uvedený iný spôsob odstránenia
poruchy. Poškodené vypínače nechajte
vymeniť v autorizovanom servise.
Ak nie je možné hlavným vypínačom náradie
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Nikdy sa nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie iného
príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je
odporúčané týmto návodom, môže
spôsobiť poranenie obsluhy.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným normám. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné diely. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre otočné píly
• Zabráňte nekvalifikovaným osobám, aby
s touto pílou pracovali.
• Nepoužívajte pílu na rezanie iných materiálov,
než sú hliník, drevo a im podobné materiály.
• Zvoľte správny pílový kotúč pre rezaný
materiál.
• Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
pílové kotúče.
• Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej
ocele (HSS).
• Používajte správne naostrené pílové kotúče.
Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené
na kotúči.
• Používajte iba kotúče odporúčané výrobcom,
zodpovedajúce smernici EN 847-1.
• Nepracujte s pílou bez nasadených
a riadne udržiavaných ochranných krytov
a rozpínacieho klina, obzvlášť potom pri
zmene režimu z pokosovej píly na stolovú
a naopak.
• Uistite sa, či je podlaha okolo píly rovná,
uprataná a bez zvyškov materiálov, napríklad
pilín alebo odrezkov.
• Uistite sa, či je zaistené adekvátne hlavné
alebo lokálne osvetlenie pracoviska.
• Ak je potrebné, používajte prostriedky osobnej
ochrany, ako sú:
– ochrana sluchu na zníženie rizika jeho
straty;
– ochrana pomocou respirátora na zníženie
inhalácií nebezpečného prachu;
– rukavice pri manipulácii s rezným pásom
a nahrubo opracovaným materiálom. Ak je
možné, mali by sa pílové kotúče prenášať
v držiaku.
• Vyhýbajte sa odstraňovaniu akýchkoľvek
odrezkov alebo iných častí obrobku z priestoru
rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava píly
v pokojovej polohe.
• Ak je vložka stola s drážkou pre pílový kotúč
opotrebovaná, vymeňte ju.
• Ak je drážka v stole príliš široká, stôl vymeňte.
• Poruchy stroja, vrátane porúch ochranných
krytov alebo pílových kotúčov, by ste mali
oznámiť Vášmu dodávateľovi ihneď po ich
zistení.
• Uistite sa, či je pri prevádzke píly v režime
pokosová píla celkom zakrytá horná časť
pílového kotúča.
• Ak pracujete v režime stolová píla, zaistite,
aby bolo rameno píly v pracovnej polohe
riadne pripevnené.
• Ak pracujete v režime stolová píla, zaistite,
aby bolo rameno píly pri vykonávaní šikmých
rezov riadne pripevnené.
13
• Ak v režime stolovej píly vykonávate
žliabkovanie, použite vhodný ochranný
systém. Drážkovanie nie je povolené.
• Ak je píla pripojená k napájaciemu zdroju,
nikdy nevkladajte ruky do pracovného
priestoru pílového kotúča.
• Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu na
zachytávanie pilín a prachu. Vždy berte do
úvahy faktory, ktoré majú vplyv na pôsobenie
prachu na obsluhu píly, ako sú:
• Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť
pohybujúci sa kotúč píly jeho zablokovaním
pomocou náradia alebo iného prostriedku.
Týmto spôsobom by mohlo dôjsť k vážnym
nehodám.
– Typ rezaného materiálu (drevotrieska
vytvára pri rezaní viac prachu ako plné
drevo);
– Správne nastavenie pílového kotúča;
– Zaistite, aby bolo správne nastavené
lokálne odsávanie, rovnako ako štíty,
vyklápacie korytá a sklzy.
– Odsávacie zariadenie s rýchlosťou
prúdiaceho vzduchu vyššou než 20 m/s
• Nepoužívajte žiadne brúsne alebo diamantové
pílové kotúče.
-– Vyvarujte sa odstraňovania akýchkoľvek
odrezkov alebo iných častí obrobku z priestoru
rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava píly
v pokojovej polohe.
• Ak dôjde k nehode alebo k poruche stroja,
okamžite pílu vypnite a odpojte ju od
napájacieho zdroja.
-– Urobte záznam o poruche a vhodným
spôsobom pílu označte, aby ste zabránili
ostatným osobám túto poškodenú pílu
používať.
• Ak dôjde k zablokovaniu pílového kotúča,
ktoré bude spôsobené nadmernou posuvnou
silou počas rezania, zastavte stroj a odpojte
napájanie. Vyberte obrobok a uistite sa, či sa
pílový kotúč voľne otáča. Znovu zapnite frézu
a začnite nový rez s menšou posuvnou silou.
• Nikdy nerežte ľahké zliatiny, najmä horčík.
• Kedykoľvek to situácia umožňuje, pripevnite
stroj k pracovnému stolu pomocou skrutiek
s priemerom 8 mm a s dĺžkou 80 mm (obr.
C2).
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre pokosové píly
• Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či
sú riadne dotiahnuté všetky poistné skrutky
a upínacie rukoväti.
• Nepoužívajte náradie bez inštalovaného
bezpečnostného krytu, alebo ak neplní tento
kryt svoju funkciu alebo ak nebola správne
vykonávaná jeho údržba.
• Nikdy nepoužívajte pílu bez krytu s drážkou
pre pílový kotúč.
14
• Pred použitím akéhokoľvek príslušenstva
si naštudujte návod na obsluhu. Nesprávne
použitie príslušenstva môže náradie poškodiť.
• Zvoľte správny pílový kotúč pre rezaný
materiál.
• Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené
na kotúči.
• Pri manipulácii s pílovým kotúčom používajte
držiak alebo rukavice.
• Pred použitím zaistite, aby bol pílový kotúč
správne nasadený.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom. Udržujte pílové kotúče ostré.
• Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších
priemerov, než je odporúčané. Parametre
rezného nástroja sú uvedené v technických
údajoch. Používajte iba kotúče špecifikované
v tomto návode na obsluhu, ktoré spĺňajú
požiadavky normy EN 847-1.
• Zvážte použitie špeciálne navrhnutých
pílových kotúčov s menšou prevádzkovou
hlučnosťou.
• Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej
ocele (HSS).
• Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené
pílové kotúče.
• Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
• Pred uvoľnením vypínača vytiahnite pílový
kotúč z rezu v obrobku.
• Pri vykonávaní šikmých rezov zaistite, aby
bolo rameno píly bezpečne upevnené.
• Ak chcete zablokovať hriadeľ motora, nikdy
neblokujte vetrák.
• Hneď ako bude sklopené rameno píly, kryt
pílového kotúča na Vašej píle sa automaticky
zdvihne. Hneď ako bude rameno píly
zdvihnuté, kryt sa spustí cez pílový kotúč.
Kryt môžete zdvihnúť rukou pri montáži
alebo demontáži pílového kotúča alebo pri
kontrolovaní píly. Ochranný kryt píly nikdy
nezdvíhajte rukou, ak nie je píla vypnutá.
• Dbajte na to, aby bol priestor okolo píly riadne
uprataný a bez zvyškov materiálov, napríklad
pilín alebo odrezkov.
• Pravidelne kontrolujte, či sú čisté vetracie
otvory na kryte motora a či nie sú tieto otvory
zanesené pilinami.
• Uistite sa, či je rozpínací klin nastavený
v správnej vzdialenosti od pílového kotúča –
maximálne 5 mm.
• Hneď ako je kryt s drážkou pre pílový kotúč
opotrebovaný, vymeňte ho.
• Nikdy nepoužívajte pílu bez nasadeného
horného a spodného ochranného krytu.
• Odpojte pílu od elektrickej siete pred
vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pred
výmenou pílového kotúča.
• Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od
pílového kotúča.
• Nikdy nečistite alebo nerobte údržbu, ak je
stroj ešte v chode a ak sa nenachádza hlava
stroja v hornej pokojovej polohe.
• Ak je to možné, vždy pripevnite pílu
k pracovnému stolu.
• Ak na vyznačenie čiary rezu používate
laser, uistite sa, či ide o laser triedy 2 a či
spĺňa požiadavky normy EN 60825-1:2001.
Laserovú diódu nenahradzujte diódou iného
typu. Ak je laser poškodený, zverte jeho
opravu iba autorizovanému servisu.
• Nikdy nepoužívajte pílu v režime pokosu, ak
nie je nasadený ochranný kryt (50, obr. D).
• Vždy používajte tlačnú tyč. Nikdy nerežte
obrobky kratšie než 30 mm.
Ak stroj nie je vybavený prídavnými podperami,
môžu sa rezať obrobky s nasledujúcimi
maximálnymi rozmermi:
– Výška 68 mm × šírka 140 mm × dĺžka
600 mm
– Dlhšie obrobky musia byť podopreté
vhodným podporným stolom, napr.
DE3497. Vždy bezpečne upnite obrobok.
• Vždy bezpečne upnite obrobok.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre rezacie stolice
• Nepoužívajte pílové kotúče, ktorých hrúbka je
väčšia alebo ak je šírka ich zubov menšia než
hrúbka rozpínacieho klina.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom a či zuby kotúča smerujú k prednej
časti stola píly.
• Pred začatím akejkoľvek práce sa uistite, či sú
všetky upínacie rukoväti riadne dotiahnuté.
• Uistite sa, či sú všetky pílové kotúče a príruby
čisté a či sú zahĺbené strany objímky otočené
smerom k pílovému kotúču. Utiahnite riadne
upínaciu maticu pílového kotúča.
• Dbajte na to, aby bol pílový kotúč stále
nabrúsený a riadne nastavený.
• Pred výmenou pílového kotúča alebo
pred údržbou pílu vždy odpojte od zdroja
napájacieho napätia.
• Vždy používajte tlačnú tyč a pri rezaní nikdy
nepribližujte ruky k pílovému kotúču bližšie,
než do vzdialenosti 150 mm.
• Nepokúšajte sa zapínať žiadne zariadenie,
ktoré nepracuje s predpísaným napájacím
napätím.
• Ak je pílový kotúč v chode, nenanášajte naň
mazivo.
• Nesiahajte do blízkosti alebo za pílový kotúč.
• Ak sa tlačná tyč nepoužíva, uložte ju na
určené miesto.
• Nestúpajte na hornú časť píly.
• Počas prepravy zaistite, aby bola horná časť
píly zakrytá, napríklad ochranným krytom.
• Nepoužívajte horný kryt píly na manipuláciu
alebo na prepravu píly.
• Nepoužívajte pílové kotúče, ktorých hrúbka je
väčšia alebo ak je šírka ich zubov menšia než
hrúbka rozpínacieho klina.
• Zvážte použitie špeciálne navrhnutých
pílových kotúčov s menšou prevádzkovou
hlučnosťou.
• Ak sa tlačná tyč nepoužíva, uložte ju na
určené miesto.
• Počas prepravy zaistite, aby bola horná časť
píly zakrytá, napríklad ochranným krytom.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre stolové píly
• Dlabanie, žliabkovanie alebo drážkovanie nie
je povolené.
• Vždy používajte tlačnú tyč. Nikdy nerežte
obrobky menšie než 30 mm.
• Ak stroj nie je vybavený prídavnými
podperami, môžu sa rezať obrobky
s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:
– Výška 70 mm × šírka 600 mm × dĺžka
1 500 mm
15
– Dlhšie obrobky musia byť podopreté
vhodným podporným stolom, napr. DE3497
alebo DE3472.
Ostatné riziká
Pri použití pokosových píl vznikajú nasledujúce
riziká:
Nikdy nepoužívajte pokosovú pílu, ak
nie je nasadený ochranný kryt.
✔
– poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
dielmi
Ak zariadenie používate v režime
pokosovej píly, uistite sa, či ho zapínate
a vypínate pomocou spúšte. V tomto
režime nezapínajte a nevypínajte
pomocou spínacej skrinky.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
Ak zariadenie používate v režime
stolovej píly, uistite sa, či je nasadený
rozpínací klin. Bez nasadeného
rozpínacieho klina pílu nepoužívajte.
– Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou
rotujúceho pílového kotúča.
– Riziko zranenia pri výmene noža.
– Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
Rozpínací klin nepoužívajte, ak
zariadenie používate v režime pokosovej
píly. Uistite sa, či je rozpínací klin
zaistený v hornej pokojovej polohe (obr.
A2).
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri rezaní dreva, najmä
dubového, bukového a materiálu MDF.
Úroveň hlučnosti ovplyvňujú nasledujúce faktory:
– Typ rezaného materiálu.
Bod uchopenia na prenášanie.
– Typ pílového kotúča.
– Rýchlosť vedenia rezu.
Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích
problémov:
– Pri rezaní dreva nie je pripojené žiadne
odsávacie zariadenie.
– Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je
spôsobené zanesenými filtrami
– Opotrebovanie pílového kotúča.
– Nepresné vedenie obrobku.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A1)
Dátumový kód (39), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Čiastočne zostavený stroj
4 Nohy
1 Škatuľu obsahujúcu:
1 Horný ochranný kryt pre polohu stolovej píly
1 Spodný ochranný kryt pod doskou stola pre
polohu pokosovej píly
Používajte ochranu sluchu.
1 Paralelné vodidlo
1 Tlačnú tyč
Používajte ochranu zraku.
1 Plastové vrecko obsahujúce:
4 Poistné rukoväti M8
4 Skrutky so šošovkovitou hlavou M8 × 50
4 ploché podložky D8
16
1 Poistný tesniaci lem
REŽIM STOLOVEJ PÍLY
1 Návod na obsluhu
A3
1 Výkresovú dokumentáciu
22 Upínacia rukoväť šikmých rezov
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
23 Nastaviteľný prvok výšky
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
• Opatrne vyberte pílu z prepravného obalu.
Opis (obr. A1–A8)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
zariadenia alebo zraneniu osôb.
A1
1 Hlavný vypínač (režim stolovej píly)
24 Stôl stolovej píly
25 Horný kryt pílového kotúča
26 Paralelné vodidlo
27 Pokosové vodidlo (voliteľné)
DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
Rezanie v režime pokosovej píly:
A4
28 Nastaviteľný stojan 760 mm (max. výška)
(DE3474)
29 Vodiace tyče vzpier 1 000 mm (DE3494)
29 Vodiace tyče vzpier 500 mm (DE3491)
30 Otočný doraz (DE3462)
2 Uvoľňovacia páka stola
31 Dĺžkový doraz pre krátke obrobky (používa sa
s vodiacimi tyčami [29]) (DE3460)
3 Svorka otočného stola
32 Vzpera s odoberateľným dorazom (DE3495)
4 Stôl pokosovej píly
33 Vzpera s odobratým dorazom (DE3495)
5 Otočný stôl
34 Upínacia svorka materiálu (DE3461)
6 Vodidlo na pravej strane
7 Vodidlo na ľavej strane
A5
8 Západkový čap polohy otočného stola
35 Podávací stôl s valcami (DE3497)
9 Stupnica pokosu/vložka stola
10 Adaptér na odsávanie prachu
Rezanie v režime stolovej píly:
11 Pevný horný ochranný kryt pílového kotúča
A3
12 Pohyblivý spodný ochranný kryt pílového
kotúča
27 Pokosové vodidlo (DE3496)
13 Uvoľňovacia páka ochranného krytu
A6
14 Prevádzková rukoväť
36 Predlžovací stôl (DE3472)
A2
A7
14 Prevádzková rukoväť
37 Jednodielny klzný stôl (DE3471)
15 Hlavný vypínač (režim pokosovej píly)
16 Miesto na uloženie rozpínacieho klina
Nie je zobrazené
– Dvojdielny klzný stôl
17 Miesto na uloženie tlačnej tyče
18 Noha
19 Pätka
20 Zámka stola píly
Na použitie vo všetkých režimoch:
A8
21 Prídržná konzola stola píly
38 Trojcestná súprava odsávania prachu
(DE3500)
22 Upínacia rukoväť šikmých rezov
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša otočná píla DEWALT je určená na použitie
ako pokosová alebo stolová píla na vykonávanie
štyroch hlavných typov rezov, pozdĺžnych,
17
priečnych, šikmých a pokosových, jednoducho,
presne a bezpečne.
Táto píla je určená na použitie pílových kotúčov
s priemerom 250 mm, ktoré sú vybavené zubami
s doštičkami karbidov. na profesionálne rezanie
dreva, drevených výrobkov a plastov.
REŽIM POKOSOVEJ PÍLY
V režime pokosovej píly sa zariadenie používa vo
zvislej polohe, v polohe vykonávania pokosových
alebo šikmých rezov.
REŽIM STOLOVEJ PÍLY
Pretočením okolo stredovej osi je možné pílu
použiť na vykonávanie štandardných rezov a na
rezanie širokých obrobkov s manuálnym posunom
na pílový kotúč.
VAROVANIE: Nepoužívajte túto pílu
na iné účely, než je opísané v tomto
návode na obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Konštrukcia tohto stroja patrí do triedy I, a preto
nie je vyžadované použitie uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
MONTÁŽ ZÁSTRČKY PRI NÁRADÍ
S NAPÁJACÍM NAPÄTÍM 115 V (IBA PRE
VEĽKÚ BRITÁNIU A ÍRSKO)
• Montáž zástrčky by mala byť vykonaná
kvalifikovanou osobou. Ak máte akékoľvek
otázky, kontaktujte autorizovaný
servis DEWALT alebo kvalifikovaného
elektrotechnika.
• Použitá zástrčka musí spĺňať požiadavky
normy BS EN60309 (BS4343), 16 A,
uzemňovací kontakt v polohe 4h.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje).
Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2. V prípade
použitia navíjacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku
kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
vykonávaním opráv zariadenie vždy
vypnite a odpojte prívodný kábel od
siete. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
Vybalenie
VAROVANIE: Pri premiestnení stroja
vždy pracujte s pomocníkom. Stroj je
pre jednu osobu príliš ťažký.
• Odstráňte baliaci materiál zo škatule.
• Vyzdvihnite stroj zo škatule.
• Vyberte zo stroja škatuľu s dielcami.
• Odstráňte zo stroja zvyšky obalového
materiálu.
Montáž nôh (obr. C1)
Po montáži oporných nôh sa môže stroj používať
samostatne.
• Otočte obrobok spodnou stranou hore.
• Do každej nohy (18) pretiahnite z plochej
strany otvormi vratovú skrutku (47).
• Nasaďte na skrutky podložku (49)
a zaisťovaciu rukoväť (48).
18
• Do každého montážneho miesta (46), ktoré
sa nachádza na okrajoch spodnej časti skrine
stroja, zasuňte nohu (18). Pri každej nohe sa
uistite, či sa podložka a zaisťovacia rukoväť
nachádzajú na vonkajšej strane vo výreze
s otvoreným zakončením.
• Dotiahnite zaisťovaciu rukoväť.
• Postavte stroj do normálnej polohy. Uistite sa,
či je stroj vyrovnaný, podľa potreby nastavte
posunom uchytenia výšku nôh.
Montáž stroja k pracovnému
stolu (obr. C2)
S odobratými nohami sa môže stroj umiestniť na
pracovný stôl. Na zaistenie bezpečnej prevádzky
musí byť píla upevnená k pracovnému stolu
pomocou 8 mm skrutiek dĺžky 80 mm.
NASTAVENIE PRE REŽIM POKOSOVÁ PÍLA
Montáž spodného ochranného
krytu (obr. D)
Spodný ochranný kryt (50), ktorý je umiestnený
pod stolom, je upevnený k hornej strane k doske
stola.
• Zasuňte dva háky ľavej strany ochranného
krytu do pozdĺžnych štrbín na ľavej strane
štrbiny pre pílový kotúč (52).
• Ochranný kryt položte na plocho na stôl
a pritlačte ho na poistný tesniaci lem.
• Ochranný kryt odoberiete tak, že povolíte
poistný tesniaci lem skrutkovačom a budete
pokračovať v opačnom poradí.
Prevrátenie pílovej hlavy a stola (obr. A3, E1, E2)
• Jednou rukou pridržte stôl píly a druhou rukou
presuňte uvoľňovaciu páku stola (2) doľava
(obr. E1).
• Stôl stlačte na prednej strane dole a celý
ho úplne prevráťte tak, aby jednotka motora
bola celkom hore a vybranie zaskočilo do
prídržného výstupku zámky stola píly (20).
• Zostava hlavy píly je v spodnej polohe
zachytená na prednej časti spojovacím
popruhom a nastaviteľným prvkom výšky (23)
na zadnej strane (obr. A3).
• Odstráňte popruh.
• So súčasným držaním hlavy v spodnej polohe
otáčajte kolieskom (55) proti smeru chodu
hodinových ručičiek, až bude možné konzolu
tvaru „U“ (56) vybrať z lôžka (obr. E2).
• Otočte a zdvihnite nastaviteľný prvok výšky
hore.
• S pevným držaním hlavy píly umožnite, aby
tlak pružiny zdvihol hlavu do hornej pokojovej
polohy.
Nasadenie pílového kotúča
(obr. A2, F1–F3)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite zariadenie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením alebo pred opravami.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Dbajte na to, aby
sa výmena pílového kotúča
vykonávala iba opísaným spôsobom.
Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú
špecifikované v technických údajoch;
kat. č.: DT4321.
VAROVANIE: Zuby nového pílového
pásu sú veľmi ostré a môžu byť
nebezpečné.
VAROVANIE: Pílový kotúč vymieňajte
vždy so strojom nastaveným do režimu
pokosovej píly.
• Uistite sa, či je rozpínací klin (16) v hornej
pokojovej polohe zaistený (obr. A2).
• Šesťhranný kľúč (57) prestrčte otvorom (58)
v kryte a zasuňte ho do konca hriadeľa (obr.
F1). Kľúč na pílový kotúč (59) zasuňte do
poistnej skrutky pílového kotúča (60) (obr. F2).
• Poistná skrutka pílového kotúča je opatrená
ľavotočivým závitom. Preto držte kľúč pevne
a otáčajte kľúčom v smere pohybu hodinových
ručičiek, aby došlo k uvoľneniu skrutky.
• Stlačte uvoľňovaciu páku ochranného krytu
(13) a uvoľnite spodný ochranný kryt pílového
kotúča (12). Potom nadvihnite spodný
ochranný kryt pílového kotúča do najvyššej
možnej polohy.
• Odstráňte upínaciu skrutku pílového kotúča
(60) a vonkajšiu prírubu hriadeľa (61) (obr.
F3).
• Skontrolujte, či sú vnútorná príruba a obe
plochy pílového kotúča celkom čisté
a zbavené prachu.
19
• Nasaďte pílový kotúč (62) na výstupok (63)
nachádzajúci sa na vnútornej objímke hriadeľa
(64) a uistite sa, či ozubenie na spodnej časti
pílového kotúča smeruje k zadnej časti píly
(smerom od obsluhy).
• Opatrne nastavte kotúč do správnej polohy
a uvoľnite spodný kryt kotúča.
• Nasaďte späť vonkajšiu objímku hriadeľa.
• Jednou rukou pevne pridržte šesťhranný kľúč
a druhou rukou súčasným otáčaním proti
smeru chodu hodinových ručičiek poistnú
skrutku pílového kotúča (60) dotiahnite.
• Kľúč na pílový kotúč a šesťhranný kľúč uložte
na určené miesto uloženia.
VAROVANIE: Po montáži alebo
výmene pílového kotúča vždy
skontrolujte, či je pílový kotúč celkom
zakrytý krytom. Uistite sa, či sú kľúč na
pílový kotúč a šesťhranný kľúč uložené
na svojom určenom mieste.
Nastavenie pre režim pokosová píla
VAROVANIE: Dbajte na to, aby
sa výmena pílového kotúča
vykonávala iba opísaným spôsobom.
Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú
špecifikované v technických údajoch;
kat. č.: DT4321.
Vaša pokosová píla bola presne nastavená už
vo výrobnom závode. Ak je nutné opätovné
nastavenie z dôvodu dopravy a prenášania píly,
alebo aj z iného dôvodu, riaďte sa pri nastavovaní
Vašej píly nasledujúcimi krokmi. Hneď ako pílu raz
nastavíte, toto presné nastavenie by malo zostať
zachované.
Kontrola a nastavenie polohy
pílového kotúča vzhľadom
k vodidlu (obr. D, G1, G2, H)
S hlavou vo zvislej polohe a s povolenou upínacou
rukoväťou šikmých rezov (22) povoľte poistnú
skrutku (65) západkového čapu polohy otočného
stola (8) (obr. G1).
• Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč.
• Medzi ľavú stranu vodidla (7) a pílový kotúč
(62) umiestnite uhlomer (66) (obr. G2). Uhol
by mal byť 90°.
VAROVANIE: Nedotýkajte sa
uhlomerom hrotov zubov pílového
kotúča.
20
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Otáčajte excentrickým nastaviteľným puzdrom
(67), kým nebude čelná strana pílového
kotúča plochou priliehať k uhlomeru (obr. G1).
• Pritiahnite zaisťovaciu skrutku (65).
• Skontrolujte, či sú červené značky (68) vedľa
štrbiny pílového kotúča (52) zarovnané na
dvoch stupniciach s polohou 0° (69) (obr. H).
• Ak je nutné nastavenie, povoľte skrutky
(70) a indikátory zarovnajte. Teraz by mala
byť presná aj poloha 45°. Ak tomu tak nie
je, pílový kotúč nie je kolmý vzhľadom
k otočnému stolu (pozrite nižšie).
Kontrola a nastavenie polohy
pílového kotúča vzhľadom
k stolu (obr. I1, I2)
• Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých rezov (22)
(obr. I1).
• Zatlačte hlavu píly doprava, aby ste zaistili jej
celkom zvislú polohu a pritiahnite upínaciu
rukoväť šikmých rezov.
• Stiahnite hlavu píly dole tak, aby pílový kotúč
takmer vnikol do drážky pre pílový kotúč.
• Priložte na stôl proti pílovému kotúču (62)
uhlomer (66) (obr. I2). Uhol by mal byť 90°.
VAROVANIE: Nedotýkajte sa
uhlomerom hrotov zubov pílového
kotúča.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých rezov (22)
(obr. I1) a zaskrutkujte alebo vyskrutkujte
nastavovaciu dorazovú skrutku zvislej polohy
(71) tak, aby bol pílový kotúč v kolmej polohe
(90°) vzhľadom k stolu. Skontrolujte pomocou
uhlomeru (66) (obr. I2).
Kontrola a nastavenie uhla
pokosových rezov (obr. A1,
A2, H)
Prednastavená poloha je pre priamy priečny rez
a 45° poloha pokosu.
• Západkový čap polohy otočného stola (8)
vytiahnite hore a otočte ním proti smeru chodu
hodinových ručičiek o jednu otáčku (obr. A1).
• Uvoľnite svorku otočného stola (3). Rukoväť
umožňuje pohyb typu račne, pretože úplné
otáčanie rukoväti nie je možné vykonať.
• Uchopte prevádzkovú rukoväť (14) (obr. A2),
stlačte uvoľňovaciu páku ochranného krytu
(13) a pílu znížte približne na polovičnú výšku
(obr. A1).
• Hlavu píly s otočným stolom natočte do
požadovanej polohy.
• Utiahnite svorku otočného stola (3).
Západkový čap polohy otočného stola (8)
automaticky zaskočí (obr. A1).
Pomocou červených značiek (68) je možné stôl
pokosovej píly (4) nastaviť do akejkoľvek polohy
pokosu vľavo alebo vpravo v rozmedzí 0° až 45°
(obr. H).
• Postupujte ako pri prednastavených polohách.
Západkový čap polohy otočného stola nie je
možné použiť pre polohy medzi uhlami.
VAROVANIE: Vždy skontrolujte
presnosť skúšobným rezom do kúska
odpadového dreva.
Nastavenie vodidla (obr. J1, J2)
Pohyblivá časť vodidla na pravej strane môže
byť nastavená tak, aby poskytovala maximálnu
podporu obrobku v blízkosti pílového kotúča
a aby súčasne umožňovala vykonávanie šikmých
rezov v uhle 45° vľavo. Veľkosť posuvu je v oboch
smeroch obmedzená dorazmi. Nastavenie vodidla
(7):
• Povoľte páku (72), aby došlo k uvoľneniu
vodidla (7).
• Posuňte vodidlo smerom doľava.
• Vykonajte skúšku s vypnutou pílou
a skontrolujte vôľu. Nastavte vodidlo tak, aby
bolo čo najbližšie k pílovému kotúču, čo zaručí
maximálnu podporu obrobku bez toho, aby
dochádzalo k problémom pri pohybe ramena
píly smerom hore alebo dole.
• Stlačte dole páku (72), aby došlo k zaisteniu
vodidla.
Kontrola a nastavenie uhla
šikmých rezov (obr. J1, K1, K2)
• Posuňte bočné vodidlo čo najviac doľava
(obr. J1).
• Povoľte upínaciu rukoväť šikmých rezov (22)
a nastavte hlavu píly doľava. Toto je poloha
šikmého rezu 45°.
NASTAVENIE PRE REŽIM STOLOVÁ PÍLA
Zmena z režimu pokosovej píly
na režim stolovej píly
(obr. A1–A3, E2, L1, L2)
• Pílový kotúč nastavte do polohy 0° priečneho
rezu so správne umiestneným západkovým
čapom polohy otočného stola (8) a so
zaistenou svorkou otočného stola (3) (obr. A1).
• Povoľte prídržnú skrutku rozpínacieho klina
(75) práve toľko, aby bolo možné rozpínací
klin zastrčiť do montážnej štrbiny (obr. L1).
• Rozpínací klin (16) vytiahnite z jeho miesta
uloženia naproti pílovej hlave (obr. A2).
• Stlačte uvoľňovaciu páku ochranného krytu
(13) tak, aby sa uvoľnil ochranný kryt pílového
kotúča (12), potom ochranný kryt zdvihnite čo
najviac bude možné (obr. A1).
• Do montážnej štrbiny (77) plne zasuňte
konzolu rozpínacieho klina (76) (obr. L1).
Prídržnú skrutku utiahnite.
• Opatrne uvoľnite spodný ochranný kryt tak,
aby sa uchytil za vyčnievajúcu hranu vnútornej
strany rozpínacieho klina.
• Vyberte ochranný kryt nachádzajúci sa pod
stolom.
• Stiahnite hlavu píly dole a nastaviteľný prvok
výšky (23) otočte tak, aby jeho konzola tvaru
U (56) zapadla na čap v základni (obr. E2).
• Pre zaistenie maximálnej reznej hĺbky
v režime stolovej píly otočte nastaviteľnou
rukoväťou (55) tak, aby pílový kotúč
a rozpínací klin vyčnievali zo stola píly (24)
(obr. A3).
VAROVANIE: Pílový kotúč by nemal
blokovať spodný ochranný kryt.
• Vytiahnite uvoľňovaciu páku stola (2) doľava,
zdvihnite predný kraj stola a prevráťte ho
späť o 180° tak, aby vybranie prídržnej páky
zaskočilo do prídržného výstupku zámky stola
píly (20) a píla tak bola v režime stolovej píly
zaistená (obr. L2).
VAROVANIE: Dajte pozor, aby ste
nestratili kontrolu nad pohybom stola.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Podľa potreby zaskrutkujte alebo vyskrutkujte
dorazovú skrutku (73) tak, aby ukazovateľ (74)
označoval hodnotu 45°.
21
Poloha rozpínacieho klina
(obr. M)
• Vyššie opísaným spôsobom upevnite
rozpínací klin (16). Po upevnení nevyžaduje
rozpínací klin žiadne ďalšie nastavenie.
Montáž horného krytu pílového kotúča (obr. N)
Horný kryt pílového kotúča (25) je skonštruovaný
tak, aby ho bolo možné rýchlo a ľahko upevniť
pomocou čapu vybaveného pružinovým
mechanizmom k otvoru rozpínacieho klina (16),
hneď ako je v režime stolovej píly na pracovnom
stole umiestnený.
Horný kryt pílového kotúča (25) k rozpínaciemu
klinu zaistite vytiahnutím rukoväti (76) tak, aby
došlo k zaskočeniu čapu v ochrannom kryte.
VAROVANIE: Nikdy Vašu pílu
v režime stolovej píly nepoužívajte
bez nasadeného horného ochranného
krytu pílového kotúča.
Montáž a nastavenie paralelného vodidla (obr. O)
Paralelné vodidlo s dvojitým nastavením výšky
(26) je možné upevniť do dvoch polôh (11 alebo 60
mm). Paralelné vodidlo je možné upevniť po oboch
stranách pílového kotúča.
MONTÁŽ VODIDLA DO PRÍSLUŠNEJ POLOHY
VYKONÁTE NASLEDOVNE:
• Povoľte rukoväť (77).
• Konzolu zasuňte zľava alebo sprava. Upínacia
doska (78) zapadne za prednú hranu stola.
• Pritiahnite rukoväť (77).
• Skontrolujte, či je vodidlo rovnobežné
s pílovým kotúčom.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
• Nastavte vodidlo tak, aby bolo rovnobežné
s pílovým kotúčom a skontrolujte vzdialenosť
medzi pílovým kotúčom a vodidlom pri prednej
i zadnej časti pílového kotúča. Na tento úkon
je potrebné nastaviteľnú skrutku vo vzpere
vodidla podľa potreby otáčaním zaskrutkovať
alebo vyskrutkovať.
Východiskové nastavenie vodidla je po pravej
strane pílového kotúča.
PRÍPRAVU VODIDLA NA POUŽITIE PO ĽAVEJ
STRANE PÍLOVÉHO KOTÚČA VYKONÁTE
NASLEDOVNE:
• Povoľte rukoväť (77).
• Vysuňte von konzolu (79) a nasaďte ju späť
z druhej strany.
• Vodidlo upevnite k stolu.
• Pritiahnite rukoväť (77).
VAROVANIE: Používajte profil 11 mm
na pozdĺžne rezy nízkych obrobkov,
aby bolo umožnené použitie tlačnej
tyče (17) medzi pílovým kotúčom
a vodidlom.
VAROVANIE: Zadná časť vodidla by
mala byť v rovine s prednou časťou
rozpínacieho klina.
Zmena z režimu stolovej píly
na režim pokosovej píly
(obr. A3, D, E1, E2, L1)
• Odoberte paralelné vodidlo (26) (obr. A3).
• Otočte rukoväťou (55) nastaviteľného prvku
výšky (23) tak, aby sa v režime pokosovej píly
dosiahla maximálna rezná hĺbka (obr. E2).
• Postupujte tak, ako je opísané v časti
„Prevrátenie pílovej hlavy a stola“.
• Povoľte prídržnú skrutku rozpínacieho klina
(75) a so súčasným držaním ochranného
krytu pílového kotúča (12) rozpínací klin (16)
vyberte (obr. L1).
• Ochranný kryt spustite dole.
• Rozpínací klin uložte na určené miesto naproti
pílovej hlave.
• Vráťte späť na miesto spodný ochranný kryt
(50) (obr. D).
Pred použitím
• Upnite vhodný pílový kotúč. Nepoužívajte
nadmerne opotrebované pílové kotúče.
Maximálne prevádzkové otáčky píly nesmú
prekročiť maximálne povolené otáčky pílového
kotúča.
• Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
• Nechajte pílový kotúč rezať voľne.
Nepoužívajte nadmernú silu.
• Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly
nedosiahne maximálne otáčky.
• Uistite sa, či sú všetky zaisťovacie a upínacie
skrutky riadne utiahnuté.
22
PREVÁDZKA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
– zvýšená bezpečnosť: sklopná bezpečnostná
uzatváracia doska môže byť zaistená v strede
petlice visacou zámkou. Doska slúži tiež ako
ľahko použiteľné tlačidlo núdzového vypínania,
pretože tlak pôsobiaci na prednú časť dosky
spôsobí stlačenie vypínacieho tlačidla.
Ak chcete stroj zapnúť, stlačte zelené zapínacie
tlačidlo (80).
Ak chcete stroj vypnúť, stlačte červené vypínacie
tlačidlo (81).
REŽIM POKOSOVEJ PÍLY (OBR. A2)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(15).
VAROVANIE:
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
• Používatelia vo Veľkej Británii sú
povinní dodržiavať nariadenia
opísané v predpisoch na obsluhu
drevoobrábacích strojov z roku 1974
a ich príslušné dodatky.
ZÁKLADNÉ REZY
• Zaistite, aby bol rezaný materiál
pevne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak
a nevyvíjajte bočný tlak na pílový
kotúč.
• Vyvarujte sa preťažovania zariadenia.
Uistite sa, či je stroj z hľadiska výšky stola
a stability umiestnený v bezpečnej a ergonomickej
polohe. Poloha stroja musí byť zvolená tak, aby
mala obsluha stroja dobrý prehľad a dostatok
voľného priestoru v blízkosti stroja, ktorý umožní
manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Z dôvodu obmedzenia vplyvu vibrácií sa uistite, či
nie je príliš nízka teplota pracovného prostredia, či
sa vykonáva riadna údržba stroja a príslušenstva
a či je veľkosť obrobkov vhodná pre tento stroj.
Zapnutie a vypnutie
(obr. A1–A2, P)
Tento stroj je vybavený dvoma nezávislými
systémami na zapnutie a vypnutie. V režime
stolovej píly sa používa hlavný vypínač (1) (A1).
V režime pokosovej píly sa používa hlavný vypínač
(15) (A2).
REŽIM STOLOVEJ PÍLY (OBR. P)
Hlavný vypínač používaný v režime stolovej píly
ponúka viac výhod:
Rezanie v režime pokosová
píla
Obsluha píly bez ochranných krytov je veľmi
nebezpečná. Počas rezania musia byť kryty
v správnej polohe.
• Uistite sa, či nie je spodný ochranný kryt
zanesený pilinami.
• Pri rezaní farebných kovov si obrobok vždy
upnite.
Základné ovládanie
– V režime pokosová píla je hlava píly
automaticky zaistená v hornej pokojovej
polohe.
– Stlačenie uvoľňovacej páky krytu spôsobí
uvoľnenie hlavy píly. Pohyb hlavy píly smerom
dole spôsobí zasunutie pohyblivého spodného
krytu.
– Po ukončení rezu sa nikdy nesnažte zabrániť
návratu spodného krytu do pokojovej polohy.
– Minimálna dĺžka orezu je 10 mm.
– Pri rezaní krátkeho materiálu (min. 190
mm vľavo a vpravo od pílového kotúča) je
odporúčané použiť doplnkové upínacie svorky
materiálu.
– Pri rezaní plastových profilov by mal byť pod
rezaný materiál umiestnený podporný kus
vyrobený z dreva s pomocným profilom, aby
bola zaistená správna podpora materiálu.
– funkcia uvoľnenia pri výpadku napájania:
ak dôjde z nejakého dôvodu k prerušeniu
napájania, vypínač musí byť vedome znovu
aktivovaný.
23
Zvislý priamy priečny rez
(obr. Q)
Rezanie v režime stolová píla
• Vždy používajte rozpínací klin.
• Otočný stôl nastavte do polohy 0° a uistite sa,
či západkový čap polohy stola zaskočil.
• Vždy sa uistite, či sú rozpínací klin a kryt
pílového kotúča správne zarovnané.
• Utiahnite svorku otočného stola.
• Vždy sa uistite, či je pokosová píla nastavená
a zaistená v polohe pre pokosový rez 0°.
• Obrobok, ktorý budete rezať, oprite o vodidlo.
Uchopte prevádzkovú rukoväť a stlačte
uvoľňovaciu páku ochranného krytu.
• Zapnite náradie.
• Nechajte pílový kotúč rezať voľne.
Nepoužívajte nadmernú silu.
• Po dokončení rezu uvoľnite vypínač a pred
navrátením hlavy píly do hornej polohy
počkajte, až sa pílový kotúč celkom zastaví.
• Uvoľnite páku ochranného krytu.
VAROVANIE: Zabráňte, aby hlava
píly vyskočila bez pomoci späť, aby
nedošlo k jej poškodeniu.
Pokosové rezy (obr. R)
• Nastavte požadovaný uhol pokosového rezu.
• Uistite sa, či je svorka otočného stola pevne
dotiahnutá.
• Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
• Ak nie je nastavený uhol 45°, zabráňte, aby sa
pílový kotúč zarezal do stola.
VAROVANIE: Pri vykonávaní
pokosového rezu na koncovej časti
obrobku s malým orezom umiestnite
obrobok tak, aby bol orez na strane
pílového kotúča s väčším uhlom
vzhľadom k vodidlu. To znamená –
ľavý pokos, orez vpravo – pravý pokos,
orez vľavo.
Šikmé rezy (obr. A2, S)
• Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých rezov (22)
a hlavu píly nakloňte v požadovanom sklone.
• Utiahnite upínaciu rukoväť šikmých rezov.
• Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych
priečnych rezoch.
Kombinovaný pokosový rez
Tento rez je kombináciou šikmého a pokosového
rezu. Obmedzenia sú 35° pokos/30° šikmý rez.
Neprekračujte tieto obmedzenia.
Nastavte uhol šikmého rezu a následne uhol
pokosového rezu.
24
VAROVANIE: V tomto režime nerežte
kovy.
Pozdĺžne rezy (obr. A2, T)
• Nastavte uhol šikmého rezu na hodnotu 0°.
• Nastavte výšku pílového kotúča. Pílový kotúč
je v správnej polohe, ak sú nad povrchom
dreveného obrobku hroty troch zubov pílového
kotúča.
• Nastavte paralelné vodidlo na požadovanú
vzdialenosť.
• Pritlačte obrobok na stôl a proti vodidlu.
Udržujte obrobok vo vzdialenosti približne
25 mm od pílového kotúča.
• Udržujte obe ruky v bezpečnej vzdialenosti od
pílového kotúča.
• Zapnite pílu a počkajte, kým pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
• Pomaly posúvajte obrobok pod horný kryt
pílového kotúča a stále ho pevne pritláčajte
k vodidlu. Nechajte pílový kotúč rezať
vlastným tempom a nepretláčajte obrobok cez
pílový kotúč. Otáčky pílového kotúča by mali
byť konštantné.
• Hneď ako sa priblížite k pílovému kotúču,
nezabudnite použiť tlačnú tyč (17).
• Po ukončení rezu vypnite pílu, počkajte na
úplné zastavenie pílového kotúča a odoberte
obrobok.
VAROVANIE: Nikdy nepretláčajte
alebo nedržte voľný koniec alebo orez
obrobku.
VAROVANIE: Pri pozdĺžnych rezoch
malých obrobkov vždy používajte
tlačnú tyč.
Šikmé rezy (obr. U)
• Uvoľnite upínaciu rukoväť šikmých rezov
a pílový kotúč nastavte na požadovaný uhol.
• Aby ste zabránili zovretiu materiálu medzi
pílovým kotúčom a vodidlom, umiestnite
vodidlo na ľavej strane kotúča.
• Postupujte ako pri vykonávaní zvislých
priamych rezov.
•
Vodidlo upevnite čo najviac vzad tak,
aby sa pri vykonávaní dlhých rezov
dodržala presnosť.
Pokosové rezy (obr. V1–V3)
•
Obrobok tlačte oboma rukami (z každej
strany pílového kotúča jednu ruku).
•
Hneď ako sa priblížite k pílovému
kotúču, použite tlačnú tyč.
•
Dlhé obrobky na výstupnej strane
podoprite.
• Pokosové vodidlo nastavíte tak, že povolíte
poistnú maticu skrutky dorazu (81) a doraz
(82) zaskrutkujete dovnútra alebo von tak, aby
bol ukazovateľ pokosu v polohe 0° (obr. V1).
• Nastavte výšku a uhol pílového kotúča.
• Posuvnú tyč (83) pokosového vodidla vložte
do drážky (84) na ľavej strane stola (obr. V2).
• Povoľte zaisťovaciu rukoväť pokosových rezov
(85) a vodidlo otočte tak, aby bol na stupnici
nastavený požadovaný uhol (obr. V3).
• Zaisťovaciu páku pokosových rezov (85)
dotiahnite.
• Oprite obrobok o plochu pokosového vodidla.
Pílu zapnite, obrobok pevne uchopte a vodidlo
posúvajte v drážke tak, aby obrobok zašiel
pod pílový kotúč. Po dokončení rezu pílu
ihneď vypnite.
Polohy vodidla, režim stolovej
píly (obr. W)
– Na pozdĺžne rezanie tenkých materiálov
použite 11 mm profil paralelného vodidla
s dvojitým nastavením výšky a toto
vodidlo umiestnite oproti prednému okraju
rozpínacieho klina.
– Na pozdĺžne rezy hrubších materiálov použite
60 mm profil paralelného vodidla s dvojitým
nastavením výšky.
– Na priečne rezy úzkych a krátkych materiálov
(obr. W):
•
Paralelné vodidlo nastavte tak, aby
nízky profil smeroval k pílovému kotúču
a zadná strana vodidla bola zarovnaná
s predným okrajom kotúča.
•
Obrobok priložte k pokosovému vodidlu
(v polohe 0° alebo 90°) a pritlačením
pokosového vodidla vykonajte rez.
•
Aby ste zamedzili usadzovaniu
drobných odrezkov pred pílovým
kotúčom, pripravte si po dĺžke zúžený
kus materiálu a upnite ho na zadnej
hrane pracovného stola v blízkosti
pravej strany pílového kotúča tak, aby
boli odrezky idúce za sebou automaticky
posúvané doprava.
– Na pozdĺžne rezy úzkych (< 120 mm) a dlhých
obrobkov:
– Na pozdĺžne rezy širších (> 120 mm)
obrobkov:
•
Ak má rezaný materiál tendenciu
vzpriečiť sa medzi kotúčom alebo
rozpínacím klinom a vodidlom, vodidlo
nastavte dopredu, ako je znázornené na
obrázku W.
Voliteľné príslušenstvo
VAROVANIE: Pred pripojením
akéhokoľvek príslušenstva vždy
odpojte stroj od siete.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
SÚPRAVA NA ODSÁVANIE PRACHU (OBR. A1,
A2, A8)
Stroj je dodávaný s tromi miestami na odsávanie
prachu na použitie v každom režime.
• Pri rezaní dreva k píle vždy pripojte zariadenie
na odsávanie prachu spĺňajúce požiadavky
príslušných predpisov, ktoré sa týkajú
prachových emisií.
VAROVANIE: Kedykoľvek je to možné,
pripojte zariadenie na odsávanie
prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa
prachových emisií.
Pripojte k píle zariadenie na odsávanie prachu
spĺňajúce požiadavky platných predpisov. Rýchlosť
vzduchu externých systémov bude 20 m/s +/2 m/s.
Rýchlosť je meraná v spojovacej trubici v bode
pripojenia, s pripojenou pílou, ktorá nie je v chode.
Samostatná súprava na odsávanie prachu je
k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo (DE3500)
1. Trubicu odsávania prachu nasaďte k hubiciam;
dlhšiu hadicu k hornej tryske.
25
2. Hadice pripojte k trojcestnému konektoru.
Pripojenie – poloha pokosovej píly
• Jednu hadicu pripojte k spodnému
ochrannému krytu.
• Príslušnými hubicami pripojte jednu hadicu
k výstupu s menším priemerom a jednu
k výstupu s väčším priemerom.
• Hadice pripojte k trojcestnému konektoru.
• Samostatný výstup trojcestného konektora
pripojte k hadici vysávača.
Pripojenie – poloha stolovej píly
• Ochranný kryt pílového kotúča nahraďte
krytom dodaným so súpravou odsávania
prachu a pripojte k nemu hadicu od spodného
ochranného krytu.
• Postupujte ako pri polohe pre pokosové rezy.
PRÍDAVNÁ VZPERA/DĹŽKOVÝ DORAZ
POKOSOVEJ PÍLY (OBR. A4)
Prídavnú vzperu a dĺžkový doraz je možné upevniť
po ľavej strane alebo po pravej strane, prípadne,
ak máte dve súpravy, po oboch stranách stola píly.
• Súčasti 28 – 34 upevnite na dve vodiace tyče
(29).
• Na priečne rezy dosiek širokých 210 mm
(hrúbka 15 mm) použite otočný doraz (30).
STÔL S PODÁVACÍMI VALCAMI (OBR. A5)
V režime pokosovej píly je možné stôl
s podávacími valcami upevniť po ľavej strane
alebo po pravej strane, prípadne, ak máte dve
súpravy, po oboch stranách stola píly.
V režime stolovej píly ho je možné tiež upevniť
z prednej alebo zo zadnej strany stola píly.
BOČNÝ PREDLŽOVACÍ STÔL (OBR. A6)
Bočný predlžovací stôl rozširuje vzdialenosť medzi
vodidlom pozdĺžnych rezov a pílovým kotúčom
na 600 mm a viac, v závislosti od použitej dĺžky
vodiacich tyčí a miesta upevnenia stola. Bočný
predlžovací stôl sa musí použiť spolu s vodiacimi
tyčami (29) (voliteľné príslušenstvo).
Nastaviteľný stôl je po čelnom okraji opatrený rytou
stupnicou a je upevnený na pevnej základni, ktorá
sa upína k vodiacim tyčiam.
• Bočný predlžovací stôl upevnite po pravej
strane stola píly tak, aby stupnice oboch stolov
na seba plynulo nadväzovali.
JEDNODIELNY KLZNÝ STÔL (OBR. A7)
Tento klzný stôl (37) umožňuje po ľavej strane
pílového kotúča použitie dosiek rozmerov až
1 200 × 900 mm.
26
Vodiace tyče sú upevnené v pevných zliatinových
blokoch, sú od stroja rýchlo odpojiteľné a svojou
plnou nastaviteľnosťou vyhovejú všetkým plánom.
Vodidlo obsahuje po celej svojej dĺžke meracie
pásmo na rýchle umiestnenie nastaviteľného
dorazu a nastaviteľnej vzpery pri použití úzkych
obrobkov.
DVOJDIELNY KLZNÝ STÔL
Tento klzný stôl umožňuje po ľavej strane pílového
kotúča použitie dosiek rozmerov až 1 850 mm.
Preprava
VAROVANIE: Prepravujte pílu vždy
v režime stolová píla s nasadeným
horným krytom pílového kotúča.
• Odoberte nohy.
VAROVANIE: Pri prenášaní stroja
vždy pracujte s pomocníkom. Stroj je
pre jednu osobu príliš ťažký.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite zariadenie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením alebo pred opravami.
Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe
vypnuté. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Mazanie
Ložiská motora sú samomazné a vodotesné.
• Pravidelne mierne namažte stykovú plochu
otočného stola v miestach, kde kĺže po hrane
pevného stola.
• Suchou mäkkou kefou pravidelne čistite časti
píly, na ktorých dochádza k usadzovaniu
prachu a pilín.
Ochrana životného prostredia
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a masku proti prachu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite hornú
časť stola.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pravidelne čistite
systém na zachytávanie prachu.
Pred použitím starostlivo skontrolujte horný kryt
pílového kotúča, pohyblivý spodný kryt a trubicu
odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej
funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti
obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto
funkcií.
Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi
rezným kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte
stroj od napájania a postupujte podľa pokynov
uvedených v časti Montáž pílového kotúča.
Odstráňte zaseknuté časti a vykonajte montáž
pílového kotúča.
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie vyhodiť do bežného
domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
zst00241714 - 17-07-2014
27
28
29
30
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
31
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising