DV9605 | Black&Decker DV9605 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-72 SK
DV6005
DV7205
DV9605
DV1205
2
3
4
SLOVENČINA
Akumulátor a nabíjačka
•
Nikdy sa nepokúšajte otvárať akumulátor.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Akumulátory nespaľujte.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neotvárajte nabíjaciu základňu.
Použitie výrobku
Váš ručný akumulátorový vysávač Black & Decker
Dustbuster® je určený na jednoduché suché vysávanie.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
v domácnostiach.
Informácie o konštrukcii a patentovaní
EC registračné čísla:
•
607643-0001
•
607668-0001
•
607650-0001
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku len pod jedným
napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku sieťovou zástrčkou.
Bezpečnostné pokyny
Symboly na nabíjačke
Pozor! Pri použití elektrického náradia napájaného
batériou by mali byť vždy dodržované základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby
ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko únikov z batérií,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia
a materiálnych škôd.
•
Pred použitím zariadenia si starostlivo prečítajte
tento návod.
•
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií
než je odporučené týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
•
Tento návod si uschovajte.
Prečítajte si starostlivo celý tento návod.
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou;
preto nie je potrebný zemniaci kábel.
Bezpečnostný odpojovací transformátor.
Napájanie zo siete je elektricky odpojené
z výstupu transformátora.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka sa
automaticky vypne. Následkom toho nabíjačka
prestane nabíjať. Nabíjaciu základňu je nutné
odpojiť od elektrického prívodu a odovzdať
autorizovanému servisnému stredisku na
opravu.
Použitie výrobku
•
Nepoužívajte vysávač na vysávanie kvapalín alebo
materiálov, ktoré by mohli spôsobiť požiar.
•
Nepoužívajte vysávač v blízkosti vody.
•
Neponárajte vysávač do vody.
•
Nikdy neodpájajte prívodný kábel nabíjačky od
zásuvky ťahaním alebo šklbaním. Dbajte na to, aby
prívodný kábel nabíjačky neprechádzal cez ostré
hrany alebo cez horúce a mastné povrchy.
•
Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru. Deti
musia byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Nabíjacia základňa nie je určená pre vonkajšie
použitie.
Popis
1. Predlžovací dielec lapača prachu
2. Lapač prachu
3. Uvoľňovacie tlačidlo
4. Hlavný vypínač (dvojrýchlostný vypínač DV1205)
5. Indikátor nabíjania
6. Tlačidlo čistenia filtra (DV1205 a DV9605)
7. Nabíjacia základňa
Po použití
•
Pred čistením nabíjačky alebo nabíjacej základne
nabíjačku odpojte od elektrickej siete.
•
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené
na suchom mieste.
•
K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.
Obr. A
8. Štrbinový nástavec pre vysávanie úzkych
priestorov
9. Kefový nástavec
Označenie Vášho výrobku
Prehliadky a opravy
•
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
•
V prípade poškodenia či inej závady prístroj
nepoužívajte.
•
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
•
Pravidelne kontrolujte stav prívodného kábla
nabíjačky. Ak je poškodený, nabíjačku vymeňte.
•
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Typ modelu je možné určiť z kódu prípony katalógového
čísla. V tomto návode na použitie sú popísané nasledúce
typy katalógových modelov:
•
DV60XXY/DV72XXY/DV96XXY/DV12XXY.
Kód prípony XX zodpovedá nasledujúcim
prevedeniam:
•
05: Všetky prístroje dodávané so štrbinovým
nástavcom na vysávanie úzkych priestorov
a kefovým nástavcom.
Kód prípony Y určuje farebné prevedenie/povrchovú
úpravu.
Kód prípony Y s písmenom N sa používa pri modeli
s batériou typu NiMH.
5
Zapnutie a vypnutie (obr.E a F)
•
Vysávač zapnete posunutím hlavného vypínača (4)
dopredu.
•
Vysávač vypnete posunutím hlavného vypínača (4)
dozadu.4
Montáž
Pripevnenie nabíjacej základne na stenu
Nabíjacia základňa sa môže umiestniť na pracovnú
dosku alebo pripevniť na stenu tak, aby poskytovala
vhodné miesto na odloženie a prípadné nabitie prístroja.
Ak je nabíjacia základňa upevňovaná na stenu, uistite
sa, či je spôsob upevnenia pre danú stenu a hmotnosť
prístroja vhodný.
DV1205 a DV9605 - Optimalizácia sacieho výkonu
(obr. G)
Pokiaľ chcete udržať optimálny sací výkon, musíte behom
používania pravidelne čistiť filter.
•
Tlačidlo čistenia filtra (6) posuňte niekoľkokrát nahor
a nadol tak, aby došlo k oklepaniu zanesených
prachových nečistôt (10 a 11).
Skladanie prístroja
Nasadenie príslušenstva (obr. A a B)
Tieto modely sú dodávané s niektorým, alebo sa všetkým
nasledujúcim príslušenstvom:
•
Štrbinový nástavec (8) na vysávanie úzkych
priestorov
•
Kefový nástavec (9) na vysávanie nábytku
a schodísk.
Pri nasadzovaní príslušenstva postupujte nasledovne:
•
Vyberte príslušenstvo z úložného miesta vo vysávači
alebo v nabíjacej základni (7) (obr. L a M).
•
Nasaďte na prednú časť vysávača vhodné
príslušenstvo.
Čistenie a údržba
Pozor! Filtre (10 a 11) čistite pravidelne.
Čistenie lapača prachových nečistôt a filtrov
(obr. H - K)
Filtre môžu byť opakovane použité a mali by byť
pravidelne čistené.
•
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (3) a vyberte lapač
prachových nečistôt (2).
•
Lapač prachových nečistôt vyprázdnite (2) (obr. I).
•
Otočením v smere pohybu hodinových ručičiek
(obr. J) vyberte filtre (10 a 11).
•
Filtre oddeľte (10 a 11)
•
Z filtrov (10 a 11) kefkou vyčistite zanesené
nečistoty.
•
Umyte filtre v teplom saponátovom roztoku (obr.
K). Lapač prachových nečistôt (2) je možné podľa
potreby tiež opláchnuť.
Pozor! Neponárajte vysávač do vody.
•
Uistite sa, či sú lapač prachových nečistôt (2) a filtre
(10 a 11) celkom vysušené.
•
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
nasaďte naspäť do vysávača filtre (10 a 11) tak, až
zaskočia na svoje miesto.
•
Nasaďte späť lapač prachových nečistôt (2). Uistite
sa, či lapač prachových nečistôt zaskočil späť na
miesto.
Pozor! Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov. Optimálne
vysatie prachu je dosiahnuté len s čistými filtrami.
Použitie
•
•
Pred prvým použitím musí byť akumulátor nabíjaný
minimálne 16 hodín.
Ak prístroj nepoužívate, vložte ho do nabíjacej
základne.
Nabíjanie akumulátora (obr. C)
Pred nabíjaním akumulátora:
•
Uistite sa, či je predlžovací diel lapača prachu (1)
zasunutý späť do lapača prachových nečistôt (2).
•
Uistite sa, či je vysávač vypnutý. Akumulátor
sa nebude nabíjať, ak bude hlavný vypínač (4)
v zapnutej polohe.
•
Prístroj vložte do nabíjacej základne tak, ako je
znázornené na obrázku (7).
•
Pripojte nabíjačku. Nabíjačku zapnite.
Červený indikátor nabíjania (5) začne svietiť.
•
Nechajte vysávač nabíjať minimálne 16 hodín.
Pri nabíjaní sa nabíjačka môže zahrievať. Ide o bežný
jav, ktorý neznamená žiadnu závadu. Vysávač môže byť
k nabíjačke pripojený ľubovoľne dlhú dobu.
Indikátor nabíjania (5) sa rozsvieti ihneď pri vložení
prístroja do zapnutej nabíjačky.
Pozor! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách nižších než
4°C alebo vyšších než 40°C.
Výmena filtrov
Výmena filtrov by sa mala robiť každých 6 až 9 mesiacov
alebo vždy, keď dôjde k ich poškodeniu. Výmenné
filtre si môžete zakúpiť u Vášho značkového predajcu
Black & Decker (katalógové číslo VF70):
•
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte staré
filtre.
•
Podľa vyššie uvedeného postupu nainštalujte do
vysávača nové filtre.
Nastavenie lapača prachových nečistôt (obr. D)
•
Lapač prachových nečistôt (2) predĺžite povytiahnutím
predlžovacieho dielu (1) až po zaskočenie do svojej
polohy.
•
Predlžovací diel lapača prachu (1) zasuniete tak, že
stlačíte miesto označené šípkou (12) a predlžovací
diel lapača prachu (1) následne zasuniete späť do
lapača prachových nečistôt (2).
Uloženie príslušenstva (obr. L a M)
•
Príslušenstvo uchyťte do príslušných držiakov tak,
až zaskočí na miesto.
6
•
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento prístroj nesmie byť
vyhodený do bežného domového odpadu.
Ak je akumulátor už raz vybratý, nemôže byť do vysávača
opätovne pripojený.
Jedného dňa zistíte, že náradie musíte vymeniť alebo
že ho nebudete ďalej používať. V tomto prípade myslite
na ochranu životného prostredia. Zástupcovia servisu
Black & Decker od vás staré náradie Black & Decker
odoberú a postarajú sa o jeho spracovanie, bez toho,
aby došlo k ohrozeniu životného prostredia.
Technické údaje
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Recyklácia napomáha
chrániť životné prostredie a znižuje spotrebu
surovín.
Pri zakúpení nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
•
•
•
•
•
•
DV72XXY
7,2
NiCd/NiMH
1,0
Napätie
Typ akumulátora
Hmotnosť
DV96XXY
VDC 9,6
NiCd/NiMH
kg 1,3
DV12XXY
12,0
NiCd/NiMH
1,4
VAC 230
hod. 16
DV60XXY, DV72XXY, DV96XXY, DV12XXY
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tieto výrobky
zodpovedajú nasledujúcim normám: 89/336/EEC,
2006/95/EC, EN 55014, EN60335, EN 61000
Úroveň akustického tlaku meraná podľa normy EN 607041: < 70 dB(A)
Akumulátor (obr. N)
Pokiaľ sa rozhodnete výrobok zlikvidovať sami,
podľa nižšie uvedeného postupu musíte vybrať
akumulátor a musíte ho zlikvidovať v súlade
s miestnymi predpismi.
•
DV60XXY
VDC 6,0
NiCd/NiMH
kg 0,9
Prehlásenie o zhode
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky Black & Decker
nájdete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane
tohto návodu. Prehľad autorizovaných servisných dielní
Black & Decker a rovnako ďalšie informácie môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
•
Napätie
Typ akumulátora
Hmotnosť
Nabíjačka
Vstupné napätie
Približná doba
nabíjania (minimum)
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnosť recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
•
Akumulátor prosím odovzdajte v značkovom servise
alebo v miestnej recyklačnej stanici.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
30-05-2007
Nechajte akumulátor vo vysávači vybiť tak, aby
prestal pracovať motor.
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (3) a vyberte lapač
prachových nečistôt (2).
Otočením v smere pohybu hodinových ručičiek
(obr. J) vyberte filtre (10 a 11).
Odstráňte sedem skrutiek spájajúcich obe časti tela
prístroja k sebe.
Kryty napoly roztvorte.
Pre katalógové čísla DV60XXY a DV72XXY,
vytiahnite von celú zostavu motora/ventilátora/
akumulátora.
Pre katalógové čísla DV96XXY a DV12XXY,
vypáčte malú krytku z tlačidla čistenia filtra
a vyberte poistnú skrutku.
vytiahnite von celú zostavu motora/ventilátora/
akumulátora.
Z celej zostavy odpojte zostavu akumulátora.
Umiestnite akumulátor do vhodného balenia, ktoré
zaistí, aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu jeho
kontaktov.
7
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00051118 - 17-09-2007
8
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
9
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising