DV9605 | Black&Decker DV9605 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-98 CZ
DV6005
DV7205
DV9605
DV1205
2
3
4
ČEŠTINA
Akumulátor a nabíječka
•
Nikdy se nepokoušejte akumulátor otevírat.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Nevhazujte akumulátor do ohně.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neotevírejte nabíjecí základnu.
Použití výrobku
Váš příruční akumulátorový vysavač Black & Decker
Dustbuster® je určen pro jednoduché suché vysávání.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
v domácnostech.
Informace o konstrukci a patentování
Registrační čísla EC designu:
•
607643-0001
•
607668-0001
•
607650-0001
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá
napětí na výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte
nahradit nabíječku běžnou síťovou zástrčkou.
Bezpečnostní pokyny
Symboly na nabíječce
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
baterií by měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní
pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku
požáru, riziko úniků z baterií, riziko úrazu elektrickým
proudem nebo jiného poranění, případně materiálních
škod.
•
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento
návod.
•
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
•
Tento návod si uschovejte.
Přečtěte si pečlivě celý tento návod.
Vaše nabíječka je chráněna dvojitou izolací;
proto není potřeba zemnícího kabelu.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení ze sítě je elektricky odpojeno
z výstupu transformátoru.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Následkem toho
nabíječka přestane nabíjet. Nabíjecí základnu
je nutné odpojit od elektrického přívodu
a předat autorizovanému servisnímu středisku
k opravě.
Použití výrobku
•
Nepoužívejte vysavač k vysávání kapalin nebo
materiálů, které by mohly způsobit požár.
•
Nepoužívejte vysavač v blízkosti vody.
•
Neponořujte vysavač do vody.
•
Nikdy neodpojujte napájecí kabel nabíječky od
zásuvky taháním nebo škubáním. Dbejte na to, aby
napájecí kabel nabíječky nepřecházel přes ostré
hrany nebo přes horké a mastné povrchy.
•
Tento výrobek není určen k použití nedospělými či
oslabenými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní
použití.
Popis
1. Prodlužovací díl lapače prachu
2. Lapač prachových nečistot
3. Uvolňovací tlačítko
4. Hlavní vypínač (dvourychlostní spínač DV1205)
5. Indikátor nabíjení
6. Tlačítko čištění filtru (DV1205 & DV9605)
7. Nabíjecí základna
Po použití
•
Před čištěním nabíječky nebo nabíjecí základny
nabíječku odpojte od elektrické sítě.
•
Není-li zařízení používáno, mělo by být uschováno
na suchém místě.
•
K uloženému zařízení nesmí mít přístup děti.
Obr. A
8. Štěrbinový nástavec pro vysávání úzkých prostor
9. Kartáčový nástavec
Označení vašeho výrobku
Prohlídky a opravy
•
Vždy před použitím zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá vadné části. Zkontrolujte,
zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou poškozeny
spínače nebo jiné díly, které by mohly ovlivnit jeho
provoz.
•
V případě poškození či závady přístroj
nepoužívejte.
•
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či vyměnit
v autorizovaném servisním středisku.
•
Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu
nabíječky. Je-li poškozen, nabíječku vyměňte.
•
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly, než jsou díly uvedené v tomto návodu.
Konstrukci modelu lze určit z kódu přípony katalogového
čísla. V tomto návodu k použití jsou popsány následující
katalogová čísla:
•
DV60XXY/DV72XXY/DV96XXY/DV12XXY.
Kód přípony XX odpovídá následujícím konstrukcím:
•
05: Všechny přístroje dodávané se štěrbinovým
nástavcem pro vysávání úzkých prostor a kartáčovým
nástavcem.
Kód přípony Y určuje barevnou řadu/povrchovou
úpravu.
Kód přípony Y zastoupený písmenem N je použit
u modelu s baterií typu NiMH.
5
Zapnutí a vypnutí (obr. E & F)
•
Vysavač zapnete posunutím hlavního spínače (4)
dopředu.
•
Vysavač vypnete posunutím hlavního spínače (4)
dozadu.
Instalace
Upevnění nabíjecí základny na stěnu
Nabíjecí základna může být umístěna na pracovní
desku nebo připevněna na zeď tak, aby poskytovala
vhodné místo k odložení a případnému nabití přístroje.
Pokud je nabíjecí základna upevňována na zeď, ujistěte
se, zda je způsob upevnění pro danou zeď a hmotnost
přístroje vhodný.
DV1205 & DV9605 - Optimalizace sacího výkonu
(obr. G)
Pokud chcete udržet optimální sací výkon, musíte během
používání pravidelně čistit filtr.
•
Tlačítko čištění filtru (6) posuňte několikrát nahoru
a dolů tak, aby došlo k oklepání zanesených
prachových nečistot (10 & 11).
Kompletace přístroje
Nasazení příslušenství (obr. A & B)
Tyto modely jsou dodávány s některým, nebo se vším
následujícím příslušenstvím:
•
Štěrbinový nástavec (8) pro vysávání úzkých
prostor.
•
Kartáčový nástavec (9) pro vysávání nábytku
a schodišť.
Při nasazování příslušenství postupujte následovně:
•
Vyjměte příslušenství z úložného místa ve vysavači
nebo v nabíjecí základně (7) (obr. L & M).
•
Nasaďte na přední část vysavače vhodné
příslušenství.
Čištění a údržba
Varování! Filtry (10 & 11) čistěte pravidelně.
Čištění lapače prachových nečistot a filtrů
(obr. H - K)
Filtry mohou být opakovaně použity a měly by být
pravidelně čištěny.
•
Stiskněte uvolňovací tlačítko (3) a vyjměte lapač
prachových nečistot (2).
•
Lapač prachových nečistot vyprázdněte (2)
(obr. I).
•
Otočením ve směru hodinových ručiček (obr. J)
vyjměte filtry (10 & 11).
•
Filtry oddělte (10 & 11)
•
Z filtrů (10 & 11) okartáčujte zanesené nečistoty.
•
Omyjte filtry v teplém saponátovém roztoku (obr. K).
Lapač prachových nečistot (2) lze podle potřeby také
opláchnout.
Varování! Neponořujte vysavač do vody.
•
Ujistěte se, zda jsou lapač prachových nečistot (2)
a filtry (10 & 11) zcela vysušeny.
•
Otáčením proti směru chodu hodinových ručiček
nasaďte nazpět do vysavače filtry (10 & 11) tak, až
zaskočí na své místo.
•
Nasaďte zpět lapač prachových nečistot (2). Ujistěte
se, zda lapač prachových nečistot zaskočil zpět na
místo.
Varování! Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů.
Optimálního vysátí prachu je dosaženo jen s čistými
filtry.
Použití
•
•
Před prvním použitím musí být baterie nabíjena
minimálně 16 hodin.
Pokud přístroj nepoužíváte, vložte jej do nabíjecí
základny.
Nabíjení akumulátoru (obr. C)
Před nabíjením akumulátoru:
•
Ujistěte se, zda je prodlužovací díl lapače prachu (1)
zasunut zpět do lapače prachových nečistot (2).
•
Ujistěte se, zda je vysavač vypnutý. Akumulátor
nebude nabíjen, bude-li hlavní spínač (4) v poloze
zapnuto.
•
Přístroj vložte do nabíjecí základny tak, jak je
znázorněno na obrázku (7).
•
Připojte nabíječku. Nabíječku zapněte.
Červený indikátor nabíjení (5) začne svítit.
•
Nechejte vysavač nabíjet minimálně 16 hodin.
Při nabíjení se nabíječka může zahřívat. Jde o běžný
jev, který neznamená žádnou závadu. Vysavač může být
k nabíječce připojen libovolně dlouhou dobu. Indikátor
nabíjení (5) se rozsvítí ihned při vložení přístroje do
zapnuté nabíječky.
Varování! Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než
4°C nebo vyšších než 40°C.
Výměna filtrů
Výměna filtrů by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců
nebo vždy, když dojde k jejich poškození. Výměnné
filtry si můžete zakoupit u vašeho značkového prodejce
Black & Decker (katalogové číslo VF70):
•
Podle výše uvedeného postupu vyjměte staré
filtry.
•
Podle výše uvedeného postupu nainstalujte do
vysavače nové filtry.
Seřízení lapače prachových nečistot (obr. D)
•
Lapač prachových nečistot (2) prodloužíte
povytažením prodlužovacího dílu (1) až po zaskočení
do své polohy.
•
Prodlužovací díl lapače prachu (1) zasunete tak, že
stisknete místo označené šipkou (12) a prodlužovací
díl lapače prachu (1) následně zasunete zpět do
lapače prachových nečistot (2).
Uložení příslušenství (obr. L & M)
•
Příslušenství uchyťte do příslušných držáků tak, až
zaskočí na místo.
6
•
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento přístroj nesmí být
vyhozen do běžného domovního odpadu.
Jestliže je akumulátor již jednou vyjmut, nemůže být do
vysavače opětovně připojen.
Jednoho dne zjistíte, že nářadí musíte vyměnit nebo
jej nebudete dále používat. V tomto případě myslete
na ochranu životního prostředí. Zástupci servisu
Black & Decker od vás staré nářadí Black & Decker
odeberou a postarají se o jeho zpracování, aniž by došlo
k ohrožení životního prostředí.
Technické údaje
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Recyklace napomáhá chránit životní prostředí
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektroodpadů z domácnosti.
•
•
•
•
•
•
DV72XXY
7,2
NiCd/NiMH
1,0
Napájecí napětí
Typ akumulátoru
Hmotnost
DV96XXY
Vdc 9,6
NiCd/NiMH
kg 1,3
DV12XXY
12,0
NiCd/NiMH
1,4
DV60XXY, DV72XXY, DV96XXY, DV12XXY
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
odpovídají následujícím normám: 89/336/EEC, 2006/95/
EC, EN 55014, EN60335, EN 61000
Úroveň akustického tlaku měřená dle normy EN 607041: < 70 dB(A)
Akumulátor (obr. N)
Pokud se rozhodnete výrobek zlikvidovat sami,
podle níže uvedeného postupu musíte vyjmout
akumulátor a musíte jej zlikvidovat v souladu
s místními předpisy.
•
DV60XXY
Vdc 6,0
NiCd/NiMH
kg 0,9
ES Prohlášení o shodě
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně tohoto návodu. Přehled autorizovaných
servisních poboček Black & Decker a rovněž další
informace můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
•
Napájecí napětí
Typ akumulátoru
Hmotnost
Nabíječka
Vstupní napětí
Vac 230
Přibližná doba nabíjení
(minimum)
hod 16
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
•
Akumulátor prosím odevzdejte ve značkovém
servisu nebo v místní recyklační stanici.
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
30-05-2007
Nechejte akumulátor ve vysavači vybít tak, aby
přestal pracovat motor.
Stiskněte uvolňovací tlačítko (3) a vyjměte lapač
prachových nečistot (2).
Otočením ve směru hodinových ručiček (obr. J)
vyjměte filtry (10 & 11).
Odstraňte sedm šroubů spojujících obě části těla
přístroje k sobě.
Kryty napůl rozevřete.
Pro katalogová čísla DV60XXY & DV72XXY,
vytáhněte ven celou sestavu motoru/ventilátoru/
akumulátoru.
Pro katalogová čísla DV96XXY & DV12XXY,
vypáčte malou krytku z tlačítka čištění filtru
a vyjměte pojistný šroub.
vytáhněte ven celou sestavu motoru/ventilátoru/
akumulátoru.
Z celé sestavy odpojte sestavu akumulátoru.
Umístěte akumulátor do vhodného balení, které
zajistí, aby nemohlo dojít ke zkratování jeho
kontaktů.
7
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00051117 - 13-09-2007
8
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
9
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising