DV9605 | Black&Decker DV9605 DUSTBUSTER Type H1 instruction manual

www.blackanddecker.eu
555555-37 PL
DV6005
DV7205
DV9605
DV1205
2
3
4
POLSKI
•
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Odkurzacz Dustbuster ® firmy Black & Decker jest
przeznaczony do lekkiego sprzątania na sucho.
Urządzenie to nie nadaje się do celów profesjonalnych.
•
Ochrona patentowa i wzoru zdobniczego
Numery rejestracyjne wzoru zdobniczego w Unii
Europejskiej:
•
607643-001
•
607668-001
•
607650-001
Regularnie sprawdzaj kabel ładowarki, czy nie
uległ uszkodzeniu. Gdyby tak się stało, wymień
ładowarkę.
Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkolwiek
części nieopisanych w tej instrukcji.
Akumulator i ładowarka
•
W żadnym wypadku nie próbuj otwierać
akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
•
Nie wrzucaj akumulatora do ognia!
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wody.
•
Nie otwieraj ładowarki.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest przystosowana do zasilania tylko jednym
napięciem. Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tabliczce znamionowej
ładowarki. Nigdy nie próbuj bezpośrednio przyłączać
odkurzacza do sieci.
Uwaga! Przy korzystaniu z elektronarzędzi
akumulatorowych lub bateryjnych dokładnie przestrzegaj
wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych
przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko pożaru,
wycieku elektrolitu, czy też doznania urazu ciała i szkód
rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem narzędzia dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie odkurzacza
zgodne z przeznaczeniem. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem grozi wypadkiem.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi.
Symbole na ładowarce
Uważnie w całości przeczytaj tę instrukcję.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
konieczna.
Bezpieczny transformator separujący. Wyjście
transformatora jest galwanicznie oddzielone
od sieci.
Zastosowanie odkurzacza
•
Nie zasysaj do odkurzacza żadnych cieczy ani
łatwopalnych materiałów.
•
Nie używaj odkurzacza w pobliżu wody.
•
Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.
•
Nie ciągnij za kabel ładowarki, by odłączyć ją od
sieci. Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem i ostrymi krawędziami.
•
Urządzeniem tym nie wolno się posługiwać
młodocianym ani słabym osobom bez odpowiedniego
nadzoru. Pilnuj też, by dzieci nie uczyniły sobie
z niego zabawy.
Przy zbyt wysokiej temperaturze otoczenia
ładowarka automatycznie się wyłącza i nie daje
się już uruchomić. Trzeba ją wówczas odłączyć
od sieci i oddać do naprawy w autoryzowanym
warsztacie serwisowym.
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Po użyciu
•
Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę lub podstawkę
do ładowania wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
•
Nieużywany odkurzacz przechowuj w suchym,
niedostępnym dla dzieci miejscu.
Elementy odkurzacza
1. Przedłużenie pojemnika na śmieci
2. Pojemnik na śmieci
3. Guzik zwalniający
4. Wyłącznik (DV1205 - wyłącznik z dwustopniowym
nastawnikiem prędkości obrotowej)
5. Wskaźnik ładowania
6. Dźwignia do czyszczenia filtrów (DV1205
i DV9605)
7. Podstawka do ładowania akumulatorów
Kontrole i naprawy
•
Przed użyciem odkurzacza sprawdź, czy nie zawiera
jakichś uszkodzonych elementów. Skontroluj, czy
jakieś części nie są pęknięte, czy wyłącznik jest
sprawny i czy nie wystąpiły jakieś inne okoliczności,
które mogą negatywnie wpływać na działanie
odkurzacza.
•
Nie używaj odkurzacza, gdy jakaś jego część jest
uszkodzona.
•
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
Rysunek A
8. Ssawka szczelinowa
9. Szczotka do tapicerki
Identyfikacja produktu
O rodzaju konstrukcji odkurzacza informuje numer
katalogowy. W tym podręczniku opisano modele:
•
DV60XXY/DV72XXY/DV96XXY/DV12XXY
5
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia
poniżej 4 oC lub powyżej 40 oC.
Cyfry XX mają następujące znaczenie:
•
05: Wszystkie odkurzacze dostarczane z małą
ssawką szczelinową i szczotką do tapicerki.
Regulacja pojemnika na śmieci (rys. D)
•
Pojemnik na śmieci (2) można przedłużyć.
W tym celu wyciągnij przedłużenie (1) aż do
zatrzaśnięcia.
•
Gdy przedłużenie (1) nie jest już potrzebne, naciśnij
obszar ze strzałką skierowaną do góry (12) i wsuń
przedłużenie (1) z powrotem do pojemnika na
śmieci.
Oznaczenie kodowe „Y” na końcu numeru katalogowego
oznacza kolor. Litera „N” na początku numeru
katalogowego oznacza akumulator niklowo-wodorkowy.
Instalacja
Mocowanie podstawki do ładowania akumulatorów
na ścianie
Podstawkę można ustawić na stole lub powiesić na
ścianie. Ten drugi sposób ułatwia przechowywanie
i ładowanie. Przy montażu na ścianie zastosuj
elementy mocujące odpowiednie do rodzaju ściany i
o wystarczającej nośności.
Załączanie i wyłączanie (rys. rys. E i F)
•
By załączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (4) do
przodu.
•
By wyłączyć odkurzacz, przesuń wyłącznik (4) do
tyłu.
DV1205 i DV9605 - Zapewnienie odpowiedniej siły
ssania (rys. G)
By zapewnić odpowiednią siłę ssania, trzeba regularnie
czyścić filtry.
•
Dźwignię do czyszczenia filtrów (6) przestaw kilka
razy do góry i do dołu, by wytrzepać kurz zatykający
filtry (10 i 11).
Montaż
Zakładanie akcesoriów (rys. rys. A i B)
Modele te są dostarczane z niektórymi lub wszystkimi
wymienionymi niżej akcesoriami:
•
ssawka szczelinowa (8) do trudno dostępnych
miejsc
•
szczotka (9) tapicerki.
Czyszczenie i konserwacja
By zamocować jakiś element wyposażenia dodatkowego,
wykonaj następujące operacje:
•
Wyjmij odpowiedni element wyposażenia z kieszeni
lub podstawki do ładowania akumulatorów (7) (rys.
rys. L i M).
•
Nasadź wybrany element na odkurzacz od
przodu.
Uwaga! Regularnie czyść filtry (10 i 11).
Czyszczenie pojemnika na śmieci i filtrów (rys. rys.
H-K)
Filtry są filtrami wielokrotnego użytku i należy je regularnie
czyścić.
•
Naciśnij guzik zwalniający (3) i zdejmij pojemnik na
śmieci (2).
•
Opróżnij pojemnik na śmieci (2) (rys. I).
•
Zdejmij filtry (10 i 11) przez obrócenie ich w prawo
(rys. J).
•
Rozłącz filtry (10 i 11).
•
Wyszczotkuj luźny pył z filtrów (10 i 11).
•
Wymyj filtry w ciepłej wodzie z mydłem (rys. K). Ew.
można też umyć pojemnik na śmieci (2).
Uwaga! Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.
•
Przed ponownym założeniem całkowicie wysusz
pojemnik na śmieci (2) i filtry (10 i 11).
•
Ponownie załóż filtry (10 i 11). W tym celu obróć je
w lewo aż do zatrzaśnięcia.
•
Ponownie nasadź zbiornik na śmieci (2) na odkurzacz
tak, by zatrzasnął się w swoim położeniu.
Uwaga! Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtrów.
Odkurzanie przebiega sprawnie tylko przy czystych
filtrach i pustym pojemniku na śmieci.
Zastosowanie
•
•
Przed pierwszym użyciem odkurzacza akumulator
należy naładować przynajmniej przez 16 godzin.
Gdy odkurzacz nie jest używany, pozostaw go
w podstawce do ładowania akumulatorów.
Ładowanie akumulatora (rys. C)
Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora:
•
Sprawdź, czy przedłużenie pojemnika na śmieci (1)
jest schowane w pojemniku (2).
•
Sprawdź, czy odkurzacz jest wyłączony. Gdy
wyłącznik (4) jest włączony, akumulator nie będzie
ładowany.
•
Umieść odkurzacz w podstawce do ładowania (7),
tak jak pokazano na rysunku.
•
Przyłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Ew.
włącz napięcie.
Zapala się wskaźnik ładowania (5).
•
Pozostaw odkurzacz na przynajmniej 16 godzin aż
do całkowitego naładowania.
Podczas ładowania ładowarka może się nagrzewać,
ale jest to zjawisko normalne i nie świadczy o usterce.
Odkurzacz może pozostawać stale przyłączony do
ładowarki. Wskaźnik ładowania (5) świeci się, dopóki
odkurzacz jest połączony z ładowarką przyłączoną do
sieci.
Wymiana filtrów
Filtry należy wymieniać co 6 do 9 miesięcy oraz w razie
zużycia lub uszkodzenia. Filtry wymienne są do nabycia u
dilera firmy Black & Decker (numer katalogowy VF70).
•
Wyjmij stare filtry zgodnie z powyższym opisem.
•
Załóż nowe filtry zgodnie z powyższym opisem.
Przechowywanie akcesoriów (rys. rys. L i M)
•
Włóż akcesoria w przewidziane dla nich uchwyty aż
do zatrzaśnięcia.
6
•
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Po wymontowaniu akumulatora nie da się go już ponowne
zamontować.
Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produkt
Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów
i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
•
•
•
•
•
•
DV72XXY
7,2
NiCd/NiMH
1,0
Napięcie
Rodzaj akumulatora
Masa
DV96XXY
V 9,6
NiCd/NiMH
kg 1,3
DV12XXY
12,0
NiCd/NiMH
1,4
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że odkurzacze
model DV60XXY, DV72XXY, DV96XXY, DV12XXY
zostały wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 89/336/EWG, 2006/95/EG, EN 55014,
EN 60335, EN 61000.
Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony według normy
EN 60704-1: < 70 dB(A)
Akumulator (rys. N)
Jeżeli sam zamierzasz złomować odkurzacz,
wyjmij akumulator i zlikwiduj go zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
DV60XXY
V 6,0
NiCd/NiMH
kg 0,9
Deklaracja zgodności z normami UE
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
firmy Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
•
Napięcie
Rodzaj akumulatora
Masa
Ładowarka
Napięcie sieciowe
VAC 230
Przybliżony czas
ładowania (minimalny)
h 16
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By z niej
skorzystać, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
•
Oddaj akumulator do warsztatu serwisowego lub do
najbliższego punktu zbiorczego.
Kevin Hewitt
Dyrektor ds Technologii
Użytkowej Black & Decker
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
30.05.2007
Akumulator należy uprzednio rozładować przez
pozostawienie załączonego odkurzacza aż do
zatrzymania się silnika.
Naciśnij przycisk zwalniający (3) i wyjmij pojemnik
na śmieci (2).
Wyjmij filtry (10 i 11) przez obrócenie ich w prawo
(rys. J).
Wykręć wkręty łączące odkurzacz.
Ściągnij osłonę do połowy.
By rozebrać odkurzacze o numerach katalogowych
DV60XXY i DV72XXY, całkowicie wymontuj silnik,
wentylator i akumulator.
By zdemontować odkurzacze o numerach
katalogowych DV96XXY i DV12XXY:
Wybij małą osłonę dźwigni do czyszczenia filtrów
i wykręć wkręt zabezpieczający suwaka.
Wymontuj silnik, wentylator i akumulator.
Odłącz akumulator od pozostałego urządzenia.
Włóż akumulator do odpowiedniego opakowania,
by nie mogło dojść do zwarcia biegunów
akumulatora.
Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową
www.blackanddecker.pl, na której przedstawiamy nowe
wyroby i oferty specjalne.
Więcej informacji na temat samej firmy Black & Decker
i produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć pod
adresem: www.blackanddecker.pl
7
7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją
nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
Niniejsza gwarancja jest ważna po
przedstawieniu przez Klienta w Centralnym
Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego
produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4. Produkt reklamowany musi być:
a) dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
b) p r z e s ł a n y d o C e n t r a l n e g o S e r w i s u
Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu
sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi
powyżej.
5.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub
przepisami bezpieczeństwa. W szczególności
profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi Black & Decker powoduje utratę
gwarancji;
b) w a d l i w e d z i a ł a n i e l u b u s z k o d z e n i a
spowodowane przeciążaniem narzędzia,
które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także
stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,
korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
2.
3.
8.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku
odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy
handlowe, które sprzedały produkt, nie
udzielają upoważnień ani gwarancji innych
niż określone w karcie gwarancyjnej.
W szczególności nie obejmują prawa klienta
do domagania się zwrotu utraconych zysków
w związku z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00053161 - 04-10-2007
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising