KD1001K | Black&Decker KD1001K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511888-27 SK
KD1001K
2
7
8
D
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaše kombinované kladivo Black & Decker je určené
na vŕtanie do dreva, kovov, plastov a muriva a tiež na
skrutkovanie a ľahké sekanie. Toto náradie je určené len
na použitie v domácnosti.
b.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Pozor! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Názov „elektrické náradie” uvádzaný v tomto
návode označuje náradie napájané z elektrickej siete
alebo pomocou akumulátora.
USCHOVAJTE TIETO POKYNY.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu.
S elektrickým náradím nepracujte vo výbušných
priestoroch, ako sú napríklad priestory
obsahujúce horľavé kvapaliny, plyny alebo
prašné priestory. Náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže zapáliť prach alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte na to, aby
sa do jeho blízkosti nedostali deti a okolo stojace
osoby. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri práci
s uzemneným elektrickým náradím nikdy
nepoužívajte zástrčkové adaptéry. Originálne
zástrčky a zásuvky znižujú riziko spôsobenia úrazu
elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napr. potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela hrozí zvýšené nebezpečenstvo
úrazu elektrickým prúdom.
Elektrické náradie nevystavujte dažďu ani
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie
náradia, ťahanie alebo vyťahovanie zástrčky zo
zásuvky. Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi a pohyblivými
časťami náradia. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pokiaľ s náradím pracujete vo vonkajšom
prostredí, používajte predlžovací kábel určený
do vonkajšieho prostredia. Použitie týchto káblov
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnosť osôb
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo vykonávate
a pri práci s náradím premýšľajte. S elektrickým
náradím nepracujte pokiaľ ste unavení alebo
4
pokiaľ ste pod vplyvom omamných látok,
alkoholu alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri
práci s elektrickým náradím môže mať za následok
vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu bezpečnosti.
Vždy používajte prostriedky na ochranu zraku.
Bezpečnostné vybavenie ako sú respirátor, nekĺzavá
pracovná obuv, pevná prilba alebo ochrana sluchu,
použité v zodpovedajúcich podmienkach, znižujú
riziko vzniku úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením
náradia do elektrickej siete zaistite, aby bol
hlavný vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému rozvodu
pokiaľ je hlavný vypínač náradia v polohe zapnutej
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Kľúče alebo nastavovacie prípravky
zabudnuté na rotačných častiach náradia môžu
spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Vaše vlasy, odev a rukavice držte mimo
dosahu pohyblivých častí. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
Ak je náradie vybavené výstupom na pripojenie
odsávania a zberným vakom, skontrolujte
tieto funkcie a uistite sa, či sú správne
používané. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Prevádzka a údržba elektrického náradia
Na náradie príliš netlačte. Používajte správny typ
náradia pre Vašu prácu. Správny typ náradia bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude používať
vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo určené.
Ak nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Akékoľvek
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí byť opravené.
Pred prevádzaním nastavení, výmenou
príslušenstva alebo uskladnením náradie vždy
odpojte od prívodu elektrického prúdu. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte osobám neoboznámeným
s obsluhou náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elekrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte,
či náradie nemá vychýlené alebo rozpojené
pohyblivé časti, zlomené diely alebo akúkoľvek
inú poruchu, ktorá môže mať vplyv na správny
chod náradia. Pokiaľ je náradie poškodené,
f.
g.
5.
a.
•
•
nechajte ho opraviť. Veľa nehôd je spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržované rezné nástroje s ostrými reznými britmi sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo,
nástroje atď. v súlade s týmito pokynmi
a spôsobom odporučeným pre daný typ náradia
s ohľadom na pracovné podmienky a druh
vykonávanej práce. Používanie elektrického
náradia na iné než určené aplikácie môže viesť
k spôsobeniu rizikových situácií.
Nastavte hĺbku vŕtania tak, ako je popísané nižšie.
Pritiahnite opäť skrutku rukoväte (8).
Uchytenie príslušenstva (obr. B)
•
Očistite a namažte driek (9) nástroja.
•
Zatiahnite objímku (10) dozadu a driek vložte do
držiaka nástrojov (5).
•
Zasuňte násadu príslušenstva dovnútra a pootočte
ňou, až zapadne do drážok.
•
Ťahom skontrolujte riadne uchytenie nástroja.
Funkcia príklepu vyžaduje, aby sa vrták, po zaistení
v držiaku nástroja, mohol pohybovať po osi niekoľko
centimetrov.
•
Ak chcete nástroj vybrať, zatiahnite objímku (10)
dozadu a nástroj vytiahnite.
Opravy
Zverte opravu vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať
výhradne originálne náhradné diely. Tak zaistíte
bezpečný chod náradia.
Použitie
Pozor! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre kombinované
kladivá
•
Používajte ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť
môže spôsobiť stratu sluchu.
•
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže
viesť k úrazu.
•
Pokiaľ je to možné, používajte respirátor.
Pozor! Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov sa vždy
poriadne uistite o polohe elektroinštalácie a potrubia.
Pozor! Nemeňte pracovný režim počas chodu náradia.
Voľba pracovného režimu (obr. C)
Náradie je možné prevádzkovať v troch pracovných
režimoch:
•
Nastavte volič režimu vŕtania (3) do požadovanej
polohy označenej príslušným symbolom.
•
Volič režimu sekania (4) nastavte tak, že
stlačíte odisťovacie tlačidlo (11) a volič otočíte
do požadovanej polohy označenej príslušným
symbolom.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou izoláciou;
Z tohto dôvodu nie je nutná ochrana uzemnením.
Vždy skontrolujte, či napätie zdroja zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
Vŕtanie
•
Pre vŕtanie do ocele, dreva a plastov a pre
skrutkovanie nastavte volič režimu sekania (4) do
a volič režimu vŕtania (3) do polohy
polohy
.
Popis
Toto náradie obsahuje niektoré alebo všetky nasledovné
súčasti.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Odisťovacie tlačidlo
3. Volič režimu vŕtania
4. Volič režimu sekania
5. Upnutie nástroja
6. Bočná rukoväť
7. Hĺbkový doraz
Vŕtanie s príklepom
•
Pre vŕtanie s príklepom do muriva a betónu nastavte
a volič
volič režimu sekania (4) do polohy
.
režimu vŕtania (3) do polohy
•
Počas sekania by náradie nemalo odskakovať
a malo by bežať hladko. V prípade potreby zvýšte
otáčky.
Montovanie
Pozor! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté
a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Sekanie
•
Pre sekanie so zaisteným vretenom a pre ľahké
osekávanie a dlabanie nastavte volič režimu sekania
a volič režimu vŕtania (3) do polohy
(4) do polohy
.
•
Pokiaľ prepínate režim z príklepového vŕtania na
sekanie, natočte sekáč do požadovanej polohy.
Pokiaľ cítite pri zmene režimu odpor, pootočte ľahko
sekáčom tak, aby došlo k zaisteniu vretena.
Upevnenie bočnej rukoväte a hĺbkového dorazu
(obr. A)
•
Otáčajte rukoväťou proti smeru pohybu hodinových
ručičiek, až sa dá bočná rukoväť (6) nasunúť na
prednú časť náradia podľa obrázku.
•
Otočte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
•
Dotiahnite rukoväť otáčaním v smere pohybu
hodinových ručičiek.
•
Uvoľnite skrutku (8).
•
Zasuňte hĺbkový doraz (7) do otvoru podľa
obrázku.
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. D)
•
Uvoľnite skrutku (8).
5
•
•
Nastavte hĺbkový doraz (7) do požadovanej polohy.
Maximálna hĺbka vŕtania zodpovedá vzdialenosti
medzi špičkou vrtáku a predným koncom hĺbkového
dorazu.
Pritiahnite opäť skrutku rukoväte (8).
servisných dielní Black & Decker a taktiež ďalšie
informácie môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.blackanddecker.sk.
Technické údaje
Zapnutie a vypnutie
•
Náradie zapnete tak, že poistné tlačidlo (2)
presunieme do polohy odistené a stlačíme hlavný
vypínač zap/vyp (1).
•
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač.
Napätie
VAC
Príkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Frekvencia rázu
min-1
Energia úderu
J
Upnutie nástroja
Max. priemer vrtáku
Betón
mm
Oceľ
mm
Drevo
mm
Jadrové vŕtanie do muriva mm
Sekanie
mm
Hmotnosť
kg
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva.
Príslušenstvo Black & Decker a Piranha je navrhnuté tak,
aby poskytovalo vysokú kvalitu a zvyšovalo výkon vášho
náradia. Ak budete používať toto príslušenstvo, získate
najlepšie pracovné výsledky.
Údržba
Vaše náradie bolo navrhnuté tak, aby malo dlhú
životnosť a zároveň minimálne nároky na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám
zaistí jeho bezproblémový chod.
•
Vetracie otvory čistite pravidlne čistým a suchým
maliarskym štetcom.
•
Na čistenie náradia používajte iba mydlový roztok
a navlhčenú handričku. Zabráňte vniknutiu kvapalín
do vnútra náradia a nikdy žiadnu časť náradia
neponárajte do vody.
KD1001K
230
1 000
800
3,000
3,5
SDS-plus
26
13
40
65
22
5,4
Vyhlásenie o zhode
KD1001K
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: 98/37/EC, 89/336/
EEC, EN 55014, EN 60745, EN 61000
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
hodnota vibrácií prenášaných na obsluhu
KpA (nepresnosť akustického tlaku)
KWA (nepresnosť akustického výkonu)
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
93 dB(A)
104 dB(A)
5,3 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
01-04-05
Pokiaľ nebudete prístroj ďalej používať alebo ak chcete
prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho spolu s bežným
komunálnym odpadom. Zariadenie zlikvidujte v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Recyklácia napomáha
chrániť životné prostredie a znižuje spotrebu
surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Spoločnosť Black & Decker tiež poskytuje možnosť
zberu použitých výrobkov alebo ich recykláciu. Ak
chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte prosím
Vaše náradie akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu Black & Decker, ktorý náradie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
6
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00040204 - 06-03-2007
7
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 009 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 009 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising