KD1001K | Black&Decker KD1001K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Elektronarzędzie
przeznaczone dla
majsterkowiczów.
555555-02 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KD1001K
2
7
8
D
3
POLSKI
Przewidywane zastosowanie
Wiertarka udarowa Black & Decker jest przeznaczona
dowiercenia w drewnie, metalu, tworzywach sztucznychi
w murze, jak również do wkręcania i lekkiego
dłutowania. Narzędzie nie jest przystosowane do użytku
profesjonalnego.
b.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa
Ostrzeżenie! Należy przeczytać wszystkie instrukcje.
Błędy w przestrzeganiu poniższych przepisów
mogąspowodować porażenie prądem, pożar i/lub
ciężkieobrażenia ciała. Użyte w dalszej części
pojęcie ‘elektronarzędzie’ odnosi się do narzędzi
zasilanychprądem (z kablem zasilającym) i do narzędzi
zasilanychakumulatorowo (bez kabla zasilającego).
INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
Miejsce pracy
Miejsce pracy należy utrzymywać w czystościi
dobrze oświetlone. Nieporządek i nie oświetlone
miejsca mogą być przyczyną wypadków.
Narzędzia nie wolno używać w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, w którym znajdują
się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wywołują iskry, które mogą
podpalić pył lub opary.
Elektronarzędzie trzymać podczas pracy z daleka
od dzieci i innych osób. Brak koncentracji może
spowodować utratę kontroli nad narzędziem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób.
Nie należy używać wtyczek adapterowych razem
z uziemionymi narzędziami. Niezmienione wtyczkii
pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia
prądem.
Należy unikać kontaktu z uziemionymi
powierzchniami jak rury, grzejniki, piece
i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia
prądem, gdy ciało człowieka jest uziemione.
Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem
i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia
podwyższa ryzyko porażenia prądem.
Nigdy nie należy używać kabla do innych
czynności. Nigdy nie używać kabla do noszenia
urządzenia, zawieszenia lub do wyciągania
wtyczki z gniazda. Kabel należy trzymać z daleka
od wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi
lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone
lub poplątane kable zwiększają ryzyko porażenia
prądem.
W przypadku stosowania urządzenia na świeżym
powietrzu należy używać kabla przedłużającego,
który dopuszczony jest do używania na zewnątrz.
Użycie dopuszczonego do używania na zewnątrz
kabla przedłużającego zmniejsza ryzyko porażenia
prądem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Bezpieczeństwo osób
Należy być uważnym, zważać na to, co się robi
i podczas pracy z elektronarzędziem kierować
4
się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać
urządzenia, gdy jest się zmęczonym lub pod
wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.
Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
Należy używać sprzętu ochronnego. Zawsze
zakładać okulary ochronne. Noszenie osobistego
wyposażenia ochronnego jak maska przeciwpyłowa,
przeciwpoślizgowe buty robocze, kask lub
ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i użycia
elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
Zapobiegać przypadkowemu włączeniu
narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazda,
należy upewnić się, że włącznik/wyłącznik jest
wyłączony. Trzymanie palca na włączniku podczas
przenoszenia urządzenia lub podłączanie go do
prądu przy włączonym wyłączniku może przyczynić
się do wypadku.
Zanim urządzenie zostanie włączone należy
usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie
lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach
urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
Podczas pracy z narzędziem nie wolno się
nadmiernie pochylać. Dbać o bezpieczną pozycję
pracy i zawsze utrzymywać równowagę. Zapewnia
to lepszą kontrolę urządzenia w nieprzewidzianych
sytuacjach.
Ubierać się odpowiednio do wykonywanej pracy.
Nie należy nosić luźnego ubrania lub biżuterii.
Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać
z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte
przez poruszające się części.
Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń
odsysających lub podchwytujących należy
upewnić się, czy są one właściwie podłączone
i prawidłowo użyte. Użycie tych urządzeń
zmniejsza zagrożenie spowodowane pyłami.
Używanie i konserwacja elektronarzędzia
Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy
używać należy elektronarzędzia, które jest
do tego przeznaczone. Odpowiednio dobrane
urządzenie wykona pracę lepiej i bezpieczniej, jeśli
będziemy go używać zgodnie z jego zakresem
sprawności.
Nie używać urządzenia, gdy jego wyłącznik nie
działa prawidłowo. Każde urządzenie, którego
nie można kontrolować przy pomocy wyłącznika
jest potencjalnie niebezpieczne i powinno zostać
zreperowane.
Przed regulacją urządzenia, wymianą akcesoriów
lub odłożeniem narzędzia należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda. Ten środek ostrożności
zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
urządzenia.
Nieużywane elektronarzędzia należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci. Urządzenia
nie powinny używać osoby, które nie potrafią
się nim posługiwać lub które nie zapoznały
się z niniejszymi instrukcjami. Używanie
e.
f.
g.
5.
a.
Montaż bocznego uchwytu i ogranicznika głębokości
(ryc. A)
•
Kręcić rączką w lewo do chwili, gdy będzie możliwe
nałożenie bocznego uchwytu (6) na czoło wiertarki,
jak pokazano na rysunku.
•
Obrócić boczny uchwyt w żądane położenie.
•
Docisnąć boczny uchwyt kręcąc rączką w prawo.
•
Zwolnić pokrętło (8).
•
Wstawić ogranicznik głębokości (7) w otwór
montażowy, jak pokazano na rysunku.
•
Uregulować głębokość wiercenia, jak to opisano
poniżej.
•
Dokręcić pokrętło (8).
elektronarzędzi przez osoby niedoświadczone
może być niebezpieczne.
Należy dbać o swoje elektronarzędzia. Należy
kontrolować, czy ruchome części urządzenia
funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane,
czy części nie są pęknięte lub uszkodzone,
co mogłoby mieć wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone
części należy przed użyciem urządzenia oddać
do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest
przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
Narzędzia tnące powinny być naostrzone
i czyste. Starannie pielęgnowane narzędzia tnące
z ostrymi krawędziami tnącymi blokują się rzadziej
i łatwiej je kontrolować.
Elektronarzędzi, osprzętu, narzędzi dodatkowych
itd. należy używać zgodnie z niniejszymi
instrukcjami i zgodnie z przeznaczeniem
urządzenia. Uwzględnić należy przy tym
warunki pracy i czynność do wykonania. Użycie
elektronarzędzi do prac innych, niż przewidziane
może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Montaż akcesoriów (ryc. B)
•
Oczyścić i nasmarować uchwyt (9) narzędzia
•
Pociągnąć do tyłu tuleję (10) i wstawić uchwyt
w uchwyt narzędziowy (5).
•
Pchnąć w dół i przekręcić go lekko aż wejdzie
w rowki.
•
Pociągnąć w górę funkcję udaru, by sprawdzić,
czy jest prawidłowo zablokowana. Funkcja udaru
wymaga dodatkowego wyposażenia umożliwiającego
osiowe poruszanie się o kilka centymetrów przy
zablokowaniu uchytu narzędzia.
•
W celu usunięcia dodatkowego wyposażenia,
odciągąć tuleję (10) i wyciągnąć je.
Serwis
Naprawę urządzenia należy zlecić jedynie
wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje
zachowanie bezpieczeństwa urządzenia.
Stosowanie
Dodatkowe zalecenia bezpieczeństwa dla wiertarek
udarowych
•
Nakładać ochraniacze uszu. Długotrwałe narażenie
na hałas może spowodować uszkodzenie słuchu.
•
Używać pomocniczej rękojeści dostarczonej
razem z wiertarką. Utrata kontroli grozi obrażeniem
ciała.
•
Zalecamy noszenie maski przeciw-pyłowej.
Ostrzeżenie! Proszę pozwolić urządzeniu na pracę
w jego własnym rytmie. Nie przeciążać.
Ostrzeżenie! Przed wierceniem w murze, podłodze lub
suficie, należy sprawdzić położenie kabli i rur.
Ostrzeżenie! Nie stosować dłut, gdy narzędzie pracuje
w trybie wiercenia.
Wybrac tryb operacyjny (ryc. C)
Narzędzie może być używane w trzech trybach
operacyjnych.
•
W celu ustawienia wybieraka trybu wiercenia
(3), przekręcić go w żądane położenie, zgodnie
z umieszczonym symbolami.
•
W celu ustawienia wybieraka trybu (4), wcisnąć
przycisk odblokowania (11) i przekręcić wybierak
w żądane położenie, zgodnie z umieszczonymi
symbolami.
Bezpieczeństwo elektryczne
Narzędzie jest podwójnie zaizolowane i dlatego
przewód uziemiający nie jest potrzebny.
Zawsze należy sprawdzić, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej.
Własności
Narzędzie zawiera niektóre lub wszystkie spośród
następujących elementów wyposażenia.
1. Przełącznik zmiany prędkości
2. Przycisk wyłączenia blokady
3. Wybierak trybu wiercenia
4. Wybierak trybu dłutowania
5. Uchwyt narzędzia
6. Uchwyt boczny
7. Ogranicznik głębokości wiercenia
Wiercenie
•
Do wiercenia w stali, drewnie i tworzywach
sztucznych oraz wkręcania ustawić przełącznik trybu
położenie i przełącznik
operacyjnego (4) w
położenie.
trybu wiercenia (3) w
Wiercenie udarowe
•
Do wiercenia udarowego i murze i betonie
ustawićprzełącznik trybu operacyjnego (4) w
położenie i przełącznik trybu wiercenia (3) w
położenie. Podczas młotkowania narzędzie nie
powinno podskakiwać i chodzić bez zacięć. W razie
potrzeby zwiększyć prędkość.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed montażem proszę sprawdzić, czy
narzędzie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
5
Młotkowanie
•
Przy młotkowaniu z zablokowanym wrzecionem
oraz do lekkiego dłutowania i ścianania ustawić
położenie
przełącznik trybu operacyjnego (4) w
położenie.
i wybierak trybu wiercenia (3) w
•
Przy przejściu z wiercenia udarowego na dłutowanie,
przekręcić dłuto w żądane położenie. Jeżeli
wyczuwa się opór podczas zmiany trybu, należy
lekko przekręcić dłutem w celu poruszenia blokady
wrzeciona.
przed zanieczyszczeniem i zmniejszają
zapotrzebowanie na surowce.
Przepisy lokalne mogą wymagać oddzielnego zbierania
produktów elektrycznych z gospodarstwa domowego
na składowiskach odpadów komunalnych, lub za
pośrednictwem sklepów podczas zakupu nowego
produktu.
Firma Black & Decker wprowadza ułatwienia w zbieraniu
i recyklingu swoich produktów, po osiągnięciu końca ich
użytkowania. By skorzystać z tej usługi, proszę oddać
swój produkt do jednego z autoryzowanych warsztatów
serwisowych, który w naszym imieniu zajmuje się
zbiórką.
Ustawienie głębokości wiercenia (ryc. D)
•
Zwolnić pokrętło (8).
•
Ustawić ogranicznik głębokości (7) w żądanym
położeniu. Maksymalna głębokość wiercenia jest
równa odległości między wierzchołkiem wiertła,
a przednim zakończeniem wyłącznika głębokości.
•
Dokręcić pokrętło (8).
Listę autoryzowanych warsztatów Black & Decker oraz
szczegóły naszego serwisu posprzedażnego znajdą
Państwo w Internecie pod adresem: www.2helpU.com
Włączanie i wyłączanie
•
W celu włączenia narzędzia należy przesunąć
przycisk blokady (2) w położenie odblokowania
i wcisnąć wyłącznik (1).
•
W celu wyłączenia narzędzia zwolnić wyłącznik.
Dane techniczne
Napięcie
VAC
Moc pobierana
W
Prędkość bez obciążenia
min-1
Szybkość uderzeń
min-1
Energia uderzeń
J
Uchwyt narzędzia
Maksymalna wydajność wiercenia
Beton
mm
Stal
mm
Drewno
mm
Wiercenie rdzeniowe, wydajność
w miękkiej cegle
mm
Dłutowanie
mm
Ciężar
kg
Akcesoria
Praca narzędzia zależy od użytych akcesoriów.
Akcesoria Black & Decker i Piranha są zaprojektowane
w najwyższych standardach jakościowych i skonstruowane
tak, by zwiększyć osiągnięcia narzędzia. Używając tych
akcesoriów uzyskają Państwo najlepsze wyniki pracy
tymi narzędziami.
Konserwacja
Narzędzie zostało zaprojektowane do pracy przez
długi okres czasu przy minimalnej konserwacji. Stale
zadowalająca praca zależy od właściwej troski o narzędzie
i od regularnego czyszczenia.
•
Regularnie należy czyścić szczeliny wentylacyjne
czystym suchym pędzlem.
•
Do czyszczenia narzędzia proszę używać tylko
łagodnego mydła i wilgotnej ściereczki. W żadnym
wypadku nie dopuścić, by jakakolwiek ciecz dostała
się do narzędzia i w żadnym wypadku nie zanurzać
żadnej części narzędzia w cieczy.
KD1001K
230
1.000
800
3.000
3
SDS-plus
26
13
40
65
22
5,4
Deklaracja zgodności UE
Black & Decker oświadcza, że wiertarka KD1001K
spełnia wymagania: 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745,
EN 55014, EN 61000
Ochrona środowiska
LpA (ciśnienie akustyczne)
LWA (moc akustyczna)
obciążenie wibracyjneręki i ramienia
KpA (odchylenie ciśnienia akustycznego)
KWA (odchylenie mocy akustycznej)
Oddzielne usuwanie odpadów. Produkt ten nie
może być usuwany z normalnymi odpadami
domowymi.
Jeżeli pewnego dnia stwierdzą Państwo, że narzędzie
Black & Decker wymaga wymiany, lub jest już Państwu
niepotrzebne, proszę nie wyrzucać go razem z odpadami
domowymi. Proszę przygotować ten produkt do
oddzielnego zbierania.
93 dB(A)
104 dB(A)
5,3 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
Kevin Hewitt
Dyrektor d/s Technologii
użytkowej
Black & Decker,
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Wielka Brytania
1.8.2007
Rok budowy: 2008
Oddzielne zbieranie używanych produktów
i opakowań pozwala na recykling i ponowne
użycie materiałów. Materiały ponownie używane
i odzyskane pomagają chronić środowisko
6
Black & Decker
b)
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o niegorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu,
zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą
gwarancją nie jest objęte wyposażenie takie, jak:
szczotki, tarcze pilarskie, tarcze ścierne, wiertła
i inne akcesoria, jeżeli nie została do nich dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
7.
a)
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia, taki jak: wiertła, tarcze pilarskie,
tarcze szlifierskie, końcówki wkręcające,
noże strugarskie, brzeszczoty, papier ścierny,
paski napędowe i inne elementy ulegające
naturalnemu zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6 a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
zst00090639 - 16-12-2008
7
KD1001K - - - B
ROTARY HAMMER 2
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising