DW343K | DeWalt DW343K JIGSAW Type 2 instruction manual

359202-36 BG
Превод на оригиналните инструкции
DW341
DW343
c
Фигура 1
b
a
r
d
o
xx
xxx
j
f
e
i
DW341K
g
h
s
c
r
d
xx
xxx
f
a
o
j
e
i
DW343K
g
2
h
Фигура 2
Фигура 3
i
k
h
g
e
Фигура 4
l
Фигура 5
f
n
m
3
Фигура 6
Фигура 7
a
c
c
Фигура 8
DW341
4
DW343
Фигура 9
Фигура 10
Фигура 11
5
ВЕРТИКАЛЕН ТРИОН
DW341/DW343
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
Волтаж
VDC
Великобритания
и Ирландия
VDC
Тип
Входяща мощност
W
Изходяща мощност
W
Скорост без товар
мин-1
Дължина на хода
мм
Дълбочина на рязане в:
дърво
мм
алуминий
мм
стомана
мм
сплав от неръждаема
стомана
мм
Настройка на ъгъла
на фаската (l/r)
Тегло
кг
LPA (звуково налягане)
dB(A)
KPA (звуково налягане
колебание)
dB(A)
LWA (звуково налягане)
dB(A)
KWA (колебание на мощността
на звука)
dB(A)
DW341
230
DW343
230
230/115
2/3
550
290
0-3100
20
230/115
2/3
550
290
1900-3100
20
85
20
10
85
20
10
3
3
0-45°
2,0
0-45°
2,0
89
87
3
98
3
96
6,6
6,0
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
ahCW =
м/с²
5,5
Колебание K =
м/с²
1,6
7,4
1,5
Стойност на излъчваните вибрации ah
ahCM =
м/с²
5,3
Колебание K =
м/с²
1,5
7,8
1,6
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
даден в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
6
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
Предпазители
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 13 Ампера, в контактите
Великобритания и Ирландия
115 V инструменти 16 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за
безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указва
потенциално опасна ситуация,
която, ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозно
нараняване.
ВНИМАНИЕ: Указва потенциално
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може да доведе до смърт
или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ: Показва практика,
която не е свързана с лични
наранявания и която, ако не
се избегне, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DW341/DW343
DEWALT декларира, че тези продукти, описани
под “технически данни” са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC. За повече
информация, моля, свържете с DEWALT на
следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
29.07.2009
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения
за безопасна работа
с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции за
безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента. Отвличане
на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
7
в)
г)
д)
е)
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно
оборудване. Винаги носете защита
за очите. Защитни средства като
дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита
на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите
злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
8
електроинструмент с пръста на
превключвача или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвача е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г)
Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
вертикални триони
или собствения си кабел.
Прерязването на "жив" кабел може
да зареди с ток металните части на
електроинструмента, в резултат на
което оператора може да получи токов
удар.
• Оставете мотора да спре напълно
преди да извадите острието
от цепнатината (появилият се
в резултат на рязането отвор).
Движещото се острие може да се удари
в детайла и да причини счупване на
острието, повреда на обработвания
детайл или загуба на контрол, както
и лично нараняване.
• Пазете ръцете си сухи, чисти
и неомазнени. Това ще подсигури
по-добър контрол над инструмента.
• Поддържайте остриетата остри.
Тъпите остриета могат да причинят
извиване на триона или заклещване под
налягане.
• Често почиствайте инструмента
си, особено след продължителна
употреба. По вътрешните повърхности
се събира прах и метални частици
и това може да предизвика опасност от
електричен удар.
• Не работете с този инструмент
продължително време. Причинените от
работата с този инструмент вибрации
може да причини постоянно нараняване на
пръсти, ръце и други чясти на тялото.
Използвайте ръкавици за умекотяване на
вибрациите, взимайте си чести почивки
и ограничете ежедневната употреба.
Допълнителни рискове
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от лични наранявания, поради
летящи частици.
– Риск от изгаряния поради нагорещяване
на аксесоарите по време на работа.
– Риск от лично нараняване поради
продължителна употреба.
• Дръжте електроинструментите
за изолираните повърхности при
извършване на операция, при която
представката за рязане може
да засегне скрито окабеляване
9
Маркировка върху
инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА (ФИГ. 1)
Кодът с датата (о), който включва, също така
годината на производство, е отпечатан на
корпуса.
Пример:
2010 XX XX
Година на производство
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Вертикален трион
1 Острие на трион
1 Покритие на основата срещу надраскване
1 Звездообразен ключ
1 Съд за прахоулавяне
1 Адаптер за прахоулавяне
1 Комплект инструменти
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете
задълбочено и с разбиране това
ръководство преди започване на работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
а. Превключвател за вкл./изкл.
b. Бутон за заключване
c. Градуиран диск за контрол на скоростта
d. Уред за издухване на праха
e. Ключалка на острие
f. Пръстов предпазител
10
g. Държач на острие
h. Водещ ролер
i. Основа
j. Селектор на маховия ход
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашият вертикален трион е създаден за
професионално рязане на дърво, стомана,
алуминий, пластмаси и керамични материали.
НЕ използвайте в мокри условия или при
наличието на запалими течности или газове.
Тези вертикални триони са професионални
електроинструменти.
НЕ допускайте контакт на деца с инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
захранващият кабел е в съответствие
с напрежението на табелката.
Вашият инструмент на DEWALT
е двойно изолиран в съответствие
с EN 60745; следователно не се
изисква заземителна жица.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици
трябва да бъдат управлявани
чрез надеждно изолиране на
трансформатора с предпазен
екран между първичната
и вторичната намотка.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Изхвърлете безопасно стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 13 A.
Използване на удължителен
кабел
Ако е необходим удължителен кабел,
използвайте одобрен трижилен удължителен
кабел, подходящ за входящата мощност на
този инструмент (виж техническите данни).
Минималният размер на проводника е 1,5 мм2;
максималната дължина е 30 м.
2. Плъзнете основата (i) към острието.
3. Наклонете основата и настройте наклона
на желания ъгъл, като използвате скалата.
4. Затегнете болтовете.
Настройка на маховия ход
(фиг. 1)
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
Регулируемият махови ход гарантира
перфектен ход на рязане за различни
материали.
СГЛОБЯВАНЕ
И РЕГУЛИРАНЕ
Плъзнете селектора (j) на желаната позиция,
като първо направите справка с таблицата
по-долу. Селекторът може да бъде
манимулиран по време на работа.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
Монтиране и сваляне на
ножа на триона (фиг. 2)
Системата за смяна на острието без помощта
на инструмент осигурява бърза смяна на
острието на триона.
1. Отворете държача на острието (g) като
отворите напълно ключалката на острието
(e).
2. Поставете острието на триона
в захващащия механизъм (g), докато
насочвате задната част на острието
в прореза на водещите ролки (h).
3. Освободете ключалката на острието (e).
4. За да свалите острието на триона, напълно
отворете ключалката на острието и го
издърпайте от захващането.
Настройка на ъгъла на
наклон (фиг. 3)
Регулируемата основа (i) позволява рязане на
леви и десни ъгли с наклон до 45°. Скалата за
наклон има позиции 0° и 45°.
1. Разхлабете болтовете (k) с помощта на
приложения гаечен ключ.
Поз.
2
2
Дърво
Бързи рязания
Плътно дърво
Метал
-
1
Шперплат
ПДЧ
Tънки детайли
Фини срязвания
Алуминий
Цветни метали
Ламарина
0
Пластмаси
PVC
Фибростъкло
Aкрил
-
Монтаж на пластмасовия
капак против надраскване на
основата (фиг. 4)
Капака против надраскване на металния плаз (l)
намалява повредите на повърхността на (фини)
обработвани детайли.
Щракнете капака на основата, както е показано.
Извличане на праха (фиг. 5)
Адаптера за прахоулавяне (m) в комбинация
със съда за прахоулавяне (n) помага
за прахоулавянето от повърхността на
обработвания детайл, когато е свързан към
подходяща система за прахоулавяне.
1. Поставете съда за прахоулавяне (n) между
пръстовият предпазител (f) докато не
щракне на място.
2. Монтирайте прахоотделителният адаптер
(m) към инструмента, както е показано.
3. Свържете маркуча на подходяща система
за прахоулавяне към адаптора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когато
е подходящо, свържете
устройство за прахоулавяне,
създавена в съответствие със
съответните разпоредби за
отделянето на прах.
11
• Изчакайте инструмента да спре
напълно преди да го свалите
от обработвания детайл. След
срязване, острието може да
е горещо. Не докосвайте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
използвайте система за
прахоотделяне без подходяща
защита от искри при рязане на
метали.
РАБОТА
Инструкции за употреба
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1, 8)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
спазвайте инструкциите за
безопасност и приложимите
разпоредби.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозни
лични наранявания, изключете
инструмента и от захранващия
източник преди да регулирате,
сваляте/монтирате приставки
или аксесоари.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Уверете се, че обработвания
детайл е здраво закрепен.
Свалете пироните, винтовете
и другите закрепващи елементи,
които могат да повредят
острието.
• Проверете дали има достатъчно
пространство за острието под
обработвания детайл. Не режете
материали, които превишават
максималната дълбочина на
рязане на острието.
• Използвайте само остри
остриета. Повредените или
огънати остриета трябва
незабавно да се сменят.
• Не използвайте инструмента за
рязане на тръби.
• Никога не включвайте за работа
инструмента си без острие на
него.
• За оптимални резултати,
движете инструмента плавно
и равномерно над обработвания
детайл. Да не се оказва
страничен натиск върху
острието на триона. Дръжте
основата плоско на обработвания
детайл и дръжте кабела далече
в една линия с инструмента.
Когато режете извивки, кръгове
или други кръгли форми, бутайте
инструмента нежно напред.
12
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на страничната дръжка (s), а другата
да е на основната дръжка (r) на основната
дръжка (r).
Включване и изключване
(фиг. 1)
DW341K
За да задействате инструмента, натиснете
превключвача за вкл./изкл. (a).
За продължителна работа, натиснете
и задръжте превключвателя (а), натиснете
бутона за заключване (b) и след това
освободете превключвателя.
За да спрете инструмента, освободете ключа.
За да спрете продължителната работа на
инструмента, натиснете превключвателя за
кратко и го отпуснете. Винаги изключвайте
инструмента, когато приключвате работа
и преди да го изключите от захранването.
DW343K
1. За да задействате инструмента, плъзнете
превключвателя за вкл./изкл. (a) напред.
2. За да спрете инструмента, плъзнете
превключвателя за вкл./изкл. назад.
Винаги изключвайте инструмента, когато
приключвате работа и преди да го
изключите от захранването.
Настройка на електронната
скорост на рязане (фиг. 6, 7)
DW341K (ФИГ. 6)
Скоростта на рязане се променя според
натиска на превключвателя за вкл./изкл. (a).
За да настроите предварително скоростта
на рязане, завъртете градуираният диск за
контрол на скоростта (c) на желаното ниво.
Колкото е по-високо нивото, толкова по-висока
е скоростта на рязане. Необходимата настройка
зависи от плътността и вида на материала.
Използвайте високи скорости за рязане на
меки материали като дърво. Използвайте ниски
скорости при рязане на метал.
DW343K (ФИГ. 7)
Градуираният диск за контрол на скоростта
(c) може да се използва за предварителна
настройка на необходимия обхват на скоростта.
Завъртете градуираният диск за контрол на
скоростта до необходимото ниво. Необходимата
настройка зависи от плътността и вида на
материала.
Използвайте високи скорости за рязане на
меки материали като дърво. Използвайте ниски
скорости при рязане на метал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След като
използвате инструмента за
продължителен период от време
с настройки за ниска скорост,
пуснете го за прибл. три минути
на максимална скорост без
натоварване.
Рязане в дърво
1. Ако е необходимо, начертайте линия на
рязане.
2. Включете инструмента.
3. Дръжте инструмента към обработвания
детайл и следвайте линията.
4. За рязане паралелно към ръба на вашия
детайл, монтирайте успоредната оградка
и водете триона по обработвания детайл,
както е показано на фигура 9.
Рязане в дърво с помощта
на начална дупка
1. Ако е необходимо, начертайте линия на
рязане.
2. Пробийте дупка (ø мин. 12 мм) и вкарайте
острието на триона.
3. Включете инструмента.
4. Следвайте линията.
5. За изрязване на перфектно кръгли форми,
монтирайте елипсовидната лента и я
нагласете на желания радиус (фиг. 10).
Срязване до издаден край
(фиг. 1, 11)
1. Като използвате обикновено острие,
срежете до издаденият край.
2. Завършете срязването чрез острие за
прободно срязване.
Извличане на праха (фиг. 5)
Когато инструментът се използва на закрито
за продължителни периоди, използвайте
подходящ екстрактор за прах, който е създаден
в съответствие с приложимите директиви за
отделянето на прах.
Рязане в метал
1. Монтирайте подходящо острие на триона.
2. Продължете както е описано по-горе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
охлаждаща смазка (масло
за рязане), за да избегнете
прегряване на острието на
триона или на обработваният
детайл.
ПОДДРЪЖКА
Вашият DEWALT електроинструмент е създаден
да работи продължителен период с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за
инструмента и от редовното почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от нараняване,
изключете уреда и го отделете
от захранващия източник
преди да поставяте или
сваляте аксесоари, преди да
регулирате или променяте
настройките, или когато
извършвате поправки. Уверете
се, че превключвача е на позиция
OFF "изключен". Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
13
Те включват:
Смазване
– DE3241
Паралелен водач
– DE3242
Шублер
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
– DT2048
Острие с фини зъбци
– DT2048
Острие с груби зъбци
Слагайте капка масло във водещата ролка (h)
на редовни интервали, за да предотвратите
задръстване.
– DT2160
Острие за рязане на метали
– DT2074
Острие за прободно рязане
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена защитна
противопрахова маска, когато
извършвате тази процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да намалите риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали помага
за предпазване на околната среда от
замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да проверите мястото на вашият найблизък авторизиран сервизен агент, като се
свържете с офиса на вашия местен DEWALT
на указания в ръководството адрес. Освен
това, списъкът на авторизираните сервизи
на DEWALT и пълна информация за нашето
следпродажбено обслужване и контакти са на
разположение на интернет адрес:
www.2helpU.com.
zst00188044 - 17-09-2012
14
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising